Procedūra : 2018/0227(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0408/2018

Pateikti tekstai :

A8-0408/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 2559kWORD 395k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas

Pranešėja: Angelika Mlinar

Nuomonės referentas (*):

Bogdan Wenta, Kultūros ir švietimo komitetas

(*)  Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS
  Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ
  Biudžeto komiteto NUOMONĖ
  Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ
  Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ
  Transporto ir turizmo komiteto NUOMONĖ
 Teisės reikalų komiteto NUOMONĖ
  Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

(COM(2018) 0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0434),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį, 172 straipsnį ir 173 straipsnio 3 dalį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0256/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto pranešimą ir į Kultūros ir švietimo komiteto, Biudžeto komiteto, Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto, Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto, Transporto ir turizmo komiteto, Teisės reikalų komiteto bei Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komiteto nuomones (A8-0408/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Teisėkūros rezoliucijos projektas

3 a nurodomoji dalis (nauja)

Teisėkūros rezoliucijos projektas

Pakeitimas

 

  atsižvelgdamas į 2017 m. gegužės 17 d. Europos Parlamento rezoliuciją „FinTech“: technologijų įtaka ateities finansų sektoriui“,

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  pagal [nuoroda bus atitinkamai atnaujinta pagal naują sprendimą dėl užjūrio šalių ir teritorijų: Tarybos sprendimo .../.../ES 88 straipsnį53] užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai turėtų atitikti reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi;

(4)  pagal [nuoroda bus atitinkamai atnaujinta pagal naują sprendimą dėl užjūrio šalių ir teritorijų: Tarybos sprendimo .../.../ES 88 straipsnį53] užjūrio šalyse bei teritorijose (toliau – UŠT) įsisteigę asmenys ir subjektai turėtų atitikti reikalavimus gauti finansavimą, atsižvelgiant į Programos taisykles ir tikslus bei galimas priemones, taikomas valstybei narei, su kuria atitinkama užjūrio šalis ar teritorija yra susijusi. Įgyvendinant Programą turi būti atsižvelgta į suvaržymus, susijusius su užjūrio šalių ar teritorijų dalyvavimu, o jų faktinis dalyvavimas programoje turi būti stebimas ir reguliariai vertinamas;

_________________

_________________

53 Tarybos sprendimas .../.../ES.

53 Tarybos sprendimas .../.../ES.

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros54 22 ir 23 dalis Programą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta laikantis konkrečių stebėsenos reikalavimų, kartu vengiant perteklinio reguliavimo ir administracinės naštos, ypač valstybėms narėms. Šie reikalavimai atitinkamais atvejais gali apimti kiekybinius rodiklius, kaip pagrindą Programos poveikiui vietoje įvertinti;

(5)  pagal 2016 m. balandžio 13d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros54 22 ir 23 dalis Programą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta laikantis konkrečių stebėsenos reikalavimų ir susieta su esamais poreikiais, laikantis Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/67954a, kartu vengiant perteklinio reguliavimo ir administracinės naštos visiems paramos gavėjams, ypač valstybėms narėms ir MVĮ. Šie reikalavimai atitinkamais atvejais turėtų apimti išmatuojamus kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kaip pagrindą Programos poveikiui vietoje įvertinti;

__________________

__________________

54 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

54 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

 

54a2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  programa turėtų užtikrinti kuo didesnį novatoriškų finansinių priemonių ir mechanizmų, kurie finansuojami iš Sąjungos biudžeto, skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinę priežiūrą, ypač kalbant apie jų indėlį – tiek pradinių lūkesčių, tiek galutinių rezultatų požiūriu – siekiant Sąjungos tikslų;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į tam tikrus iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, ir peržiūrėti politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį;

(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į veiksmingą ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą ir inovacijas, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, keletu būdų: be kita ko, užtikrinant, kad būtų įdiegtos esminės sudedamosios dalys, kuriomis remiasi naujosios technologijos, sukuriant veiksmingas ir lengvai įgyvendinamas teisines nuostatas, peržiūrint politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį ir sukuriant inovacijoms palankią aplinką, kurioje būtų visapusiškai apsaugoti vartotojų interesai; Optimaliu atveju šios Europos lygmeniu vykdomos Programos finansinį paketą padidins didelės privačiojo sektoriaus lėšos ir valstybių narių įnašai;

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

6 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(6a)  Europos visuomenės ir ekonomikos ateitis labai priklausys nuo suderintos ir nuoseklios Sąjungos spektro politikos ir 5G infrastruktūros, todėl reikės nustatyti itin didelio pajėgumo tinklų infrastruktūros tikslą ir siekti teikti kokybiškas ir spartesnes ryšių paslaugas; Tai būtina sąlyga, kad ši Programa galėtų būti tinkamai įgyvendinama. Šiuo požiūriu Programai turėtų būti naudingas tinkamas Europos infrastruktūros tinklų priemonės ir visų pirma Wif4EU iniciatyvos, kuria siekiama skatinti piliečių junglumą Sąjungos viešosiose erdvėse, įgyvendinimas; šios abi programos padės užtikrinti, kad būtų pasiekti kuo geresni rezultatai ir įgyvendintas Sąjungos tikslas sukurti patikimą ir pastovų didelės spartos tinklą visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos Vadovų Taryba visų pirma padarė išvadą, kad Sąjunga turėtų skubiai reaguoti į besiformuojančias tendencijas: tai, be kita ko, apima klausimus, susijusius su dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologija (pvz., blokų grandinė), kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį, skaitmenines teises ir etikos standartus. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje pateikti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą ir paragino Komisiją pateikti reikiamas iniciatyvas bendrosioms sąlygoms stiprinti, kad ES galėtų tirti naujas rinkas taikydama rizika grindžiamas radikalias inovacijas ir dar kartą patvirtinti pirmaujantį savo pramonės vaidmenį;

(7)  Europos Vadovų Taryba visų pirma padarė išvadą, kad Sąjunga turėtų skubiai reaguoti į besiformuojančias tendencijas: tai, be kita ko, apima klausimus, susijusius su skaitmenine atskirtimi, dirbtiniu intelektu, kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį visapusiškai laikantis Reglamento (ES) 2016/679, teises, pagrindines teises ir etikos standartus. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje pateikti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą ir paragino Komisiją pateikti reikiamas iniciatyvas bendrosioms sąlygoms stiprinti, kad ES galėtų tirti naujas rinkas taikydama rizika grindžiamas radikalias inovacijas ir dar kartą patvirtinti pirmaujantį savo pramonės vaidmenį;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  2018 m. balandžio 10 d. valstybės narės išreiškė savo pritarimą ir bendrą norą bendradarbiauti dėl iniciatyvų, susijusių su dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologijų (pvz., blokų grandinės) infrastruktūros paslaugomis, pasirašydamos bendradarbiavimo susitarimus;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

7 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7b)  norint šią Programą sėkmingai įgyvendinti, vien sekti tendencijas neužtenka. Sąjunga turi įsipareigoti naudoti privatumą užtikrinančias technologijas (t. y. kriptografiją ir decentralizuotas prietaikas), taip pat užtikrinti didesnes investicijas į perspektyvią infrastruktūrą (šviesolaidžių tinklus), kad būtų galima sukurti savarankišką skaitmeninę visuomenę;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

7 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7c)  kad galėtų gauti naudos iš skaitmeninės revoliucijos, Europa, kurdama strateginius skaitmeninius pajėgumus, turi ryžtingai investuoti į savo ateitį. Tuo tikslu turi būti užtikrinamas didelis biudžetas (mažiausiai 9,2 mlrd. EUR) ES mastu, kurį turi papildyti pakankamai didelės investicijos nacionaliniu ir regioniniu lygmenimis, būtent užtikrinant nuoseklų ir papildantį santykį su struktūriniais ir sanglaudos fondais;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas ir kibernetinis saugumas“. Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje;

(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas, kibernetinis saugumas“ ir viešojo administravimo skaitmeninimas . Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti ir įveikti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje, užtikrinant, kad ES piliečiai turėtų įgūdžių, kompetencijų ir žinių, kurie būtini norint būti pasirengus skaitmeninei transformacijai;

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  kadangi atsižvelgiant į uždelstą Sąjungos strateginių skaitmeninių pajėgumų plėtrą ir pastangas tai ištaisyti, turi būti užtikrintas biudžetas, kuris būtų proporcingas šios programos plataus užmojo tikslams ir kuris sudarytų mažiausiai 9,2 mlrd. eurų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  komunikate „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“58 aptariama nauja priemonė, kurios reikia imtis kaip esminio žingsnio siekiant Europos Sąjungoje sukurti bendrą duomenų erdvę – kliūčių neturinčią skaitmeninę plotmę, kuri bus tokio masto, kad joje įmanoma kurti naujus duomenimis grindžiamus produktus ir paslaugas;

(9)  komunikate „Europos bendros duomenų erdvės kūrimas“58 aptariama nauja priemonė, kurios reikia imtis kaip esminio žingsnio siekiant Europos Sąjungoje sukurti bendrą duomenų erdvę – kliūčių neturinčią skaitmeninę plotmę, kuri bus tokio masto, kad joje įmanoma kurti ir tobulinti naujus duomenimis grindžiamus produktus ir paslaugas;

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final.

58 COM (2018)125 final.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(9a)  2017 m. Europos Komisijos pradėta įgyvendinti Naujos kartos interneto iniciatyva taip pat turėtų suteikti pagrindą Programos įgyvendinimui, nes ja siekiama sukurti atviresnį internetą, kuriame būtų teikiamos geresnės paslaugos, plačiau taikomos žinios ir aktyviau dalyvaujama, dėmesį skiriant technologinėms galimybėms, atsirandančioms dėl pažangos įvairiose tyrimų srityse, kaip antai naujų tinklo struktūrų, programine įranga valdomos infrastruktūros, naujų paslaugų ir prietaikų koncepcijų ir kt. srityse;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą visos Sąjungos verslo subjektų ir piliečių naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą bei modernizuoti tam tikrus viešojo intereso sektorius visos Sąjungos verslo subjektų, ypač MVĮ, ir piliečių naudai. Be to, Programa turėtų sustiprinti Sąjungos konkurencingumą ir didinti jos ekonomikos atsparumą;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  neatidėliotinai svarbu remti MVĮ, kurios ketina diegti skaitmeninę pertvarką savo gamybos procesuose. Skaitmeniniai moksliniai tyrimai ir inovacijos MVĮ suteikia galimybių veiksmingai naudoti išteklius ir taip prisidėti prie Europos ekonomikos augimo;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: a) itin našus skaičiavimas, b) dirbtinis intelektas ir paskirstytojo registro technologijos, c) kibernetinis saugumas, d) aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai ir e) diegimas, geriausias skaitmeninių pajėgumų išnaudojimas ir sąveikumas. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir pasiekti tvirtesnę sąveiką;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

10 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10c)  kartu su bendruoju tikslu įvykdyti skaitmeninę transformaciją, Programa turėtų būti prisidedama prie ilgalaikio strateginio saugumo užtikrinimo tikslų, Sąjungoje stiprinant gebėjimus ir pajėgumus, teikiant pirmenybę veiksmams, kuriais didinamas strateginis potencialas ir mažinama priklausomybė nuo trečiųjų šalių tiekėjų ir produktų, taip užtikrinant Sąjungos konkurencingumą ekonomikos ir inovacijų srityse;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas Europos skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, įskaitant MVĮ, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji Europos skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus ir skaidrius konkursus. Europos Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip vieno langelio principo prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje ir remti skaitmeninę transformaciją užjūrio šalyse ir teritorijose;

__________________

__________________

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant užtikrinti investicijų pagal šią Programą ir Sąjungos investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą sąveiką, ypač tų, kurios vykdomos pagal programą „Europos horizontas“, Europos skaitmeninių inovacijų centrai turėtų veikti kaip platforma, kurioje būtų galima suburti pramonę, verslo įmones ir valdžios institucijas, kurioms reikia naujų technologinių sprendimų, ir įmones, visų pirma veiklą pradedančias įmones ir MVĮ, turinčias rinkai parengtus sprendimus;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  Programos planavimo, plėtros ir viešųjų pirkimų veikla turėtų būti vykdoma siekiant stiprinti Sąjungos pajėgumus ir didinti jos konkurencingumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Pirmenybė turi būti teikiama veiksmams, kuriais didinamas strateginis potencialas bei konkurencingumas ir siekiama sumažinti priklausomybę nuo trečiųjų šalių tiekėjų ir produktų. Todėl trečiųjų šalių dalyvavimas siekiant konkrečių programos tikslų turėtų priklausyti nuo šių šalių indėlio į Sąjungą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Programa turėtų būti įgyvendinama vykdant projektus, kuriais sustiprinami esminiai skaitmeniniai pajėgumai ir plečiamas jų visuotinis naudojimas. Tai turėtų apimti bendras investicijas su valstybėmis narėmis, o prireikus – ir su privačiuoju sektoriumi. Tam visų pirma reikėtų pasiekti kritinę viešųjų pirkimų masę, kad būtų galima gauti ekonomiškai geresnius pasiūlymus ir užtikrinti, kad Europos tiekėjai liktų technologinės pažangos priešakyje;

(12)  Programa turėtų būti įgyvendinama vykdant projektus, kuriais sustiprinami esminiai skaitmeniniai pajėgumai ir Sąjungos strateginis savarankiškumas. Tuo tikslu pagal Programą turėtų būti užtikrintas ne mažesnis kaip 9,2 mlrd. EUR ES biudžetas, kurį papildytų valstybių narių, o prireikus – ir (arba) privačiojo sektoriaus bendros investicijos. Tam visų pirma reikėtų pasiekti kritinę viešųjų pirkimų masę, kad būtų galima gauti ekonomiškai geresnius pasiūlymus ir užtikrinti, kad Europos tiekėjai pasiektų technologinės pažangos avangardą;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę.

(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti stiprinama ir plečiama Sąjungos skaitmeninė bazė, sprendžiamos svarbios visuomenės problemos, toliau plėtojamos Sąjungos skaitmeninės pramonės kompetencijos ir proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę.

Pagrindimas

Skaitmeninės programos veiksmais turėtų būti ne tik šalinamas rinkos nepakankamumas ir sprendžiamos problemos, bet ir padedama Sąjungai plėtoti, išsaugoti arba remti siekiant užsitikrinti lyderystę technologijų, skaitmeninimo ir pramonės srityse.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

15 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(15)  siekiant per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį užtikrinti kuo didesnį lankstumą ir išplėtoti jos komponentų sąveiką, kiekvieną konkretų tikslą galima įgyvendinti visomis priemonėmis, prieinamomis pagal Finansinį reglamentą. Naudotini įgyvendinimo mechanizmai yra tiesioginis valdymas ir netiesioginis valdymas, kai Sąjungos finansavimas turėtų būti derinamas su kitais finansavimo šaltiniais arba kai vykdymui reikia įsteigti bendrai valdomas struktūras;

(15)  siekiant per visą Programos įgyvendinimo laikotarpį užtikrinti kuo didesnį lankstumą ir išplėtoti jos komponentų sąveiką, kiekvieną konkretų tikslą galima įgyvendinti visomis priemonėmis, prieinamomis pagal Finansinį reglamentą. Naudotini įgyvendinimo mechanizmai yra tiesioginis valdymas ir netiesioginis valdymas, kai Sąjungos finansavimas turėtų būti derinamas su kitais finansavimo šaltiniais arba kai vykdymui reikia įsteigti bendrai valdomas struktūras. Netiesioginio valdymo atveju Komisija užtikrins, kad būtų išlaikyti visi tiesioginiam programos valdymui privalomi kokybės ir saugos standartai ir jų būtų laikomasi;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo ir saugojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje. Sąjunga turi įsigyti pasaulinio lygio superkompiuterių, užtikrinti jų teikimo sistemą ir įdiegti modeliavimo, vizualizavimo ir prototipų kūrimo paslaugas, tuo pačiu užtikrindama našiosios kompiuterijos sistemą, atitinkančią Sąjungos vertybes ir principus;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  paramą Sąjungos intervencinėms priemonėms šioje srityje išreiškė Taryba60 ir Europos Parlamentas61. Be to, 2017 m. devynios valstybės narės pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją62 – tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo jos įsipareigoja bendradarbiaudamos su Komisija sukurti ir pradėti naudoti moderniausius našiosios kompiuterijos ir duomenų infrastruktūros objektus Europoje, kurie visoje Sąjungoje būtų prieinami mokslininkų bendruomenėms, viešiesiems ir privatiesiems partneriams;

(17)  paramą Sąjungos intervencinėms priemonėms šioje srityje išreiškė Taryba60 ir Europos Parlamentas61. Be to, 2017 m. devynios valstybės narės pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją62 – tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo jos įsipareigoja bendradarbiaudamos su Komisija sukurti ir pradėti naudoti moderniausius našiosios kompiuterijos ir duomenų infrastruktūros objektus Europoje, kurie visoje Sąjungoje būtų prieinami mokslininkų bendruomenėms, viešiesiems ir privatiesiems partneriams, ir būtų didinama ES pridėtinė vertė;

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, įskaitant MVĮ ir startuolius, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms, kurių būstinė yra Sąjungoje;

__________________

__________________

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  su dirbtiniu intelektu susijusių pajėgumų kūrimas yra itin svarbus pramonės ir viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos veiksnys. Vis autonomiškesni robotai naudojami gamyklose, giluminiams jūros darbams, namuose, miestuose ir ligoninėse. Komercinės dirbtinio intelekto platformos jau nebe bandomos, o realiai taikomos sveikatos priežiūros ir aplinkos srityse; visi didieji automobilių gamintojai kuria autonominius automobilius, o mašinų mokymosi metodai įeina į visas pagrindines interneto platformas ir didžiųjų duomenų taikomąsias programas;

(19)  su dirbtiniu intelektu susijusių pajėgumų kūrimas yra itin svarbus pramonės ir viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos veiksnys. Vis autonomiškesni robotai naudojami gamyklose, giluminiams jūros darbams, namuose, miestuose ir ligoninėse. Komercinės dirbtinio intelekto platformos jau nebe bandomos, o realiai taikomos sveikatos priežiūros ir aplinkos srityse; visi didieji automobilių gamintojai kuria autonominius automobilius, o mašinų mokymosi metodai įeina į visas pagrindines interneto platformas ir didžiųjų duomenų taikomąsias programas. Siekiant sukurti geriausias pagrindines sąlygas šioms partnerystėms Europoje skatinti, Sąjungai reikia į savo politikos formavimo procesą įtraukti inovacijų principą;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  savo 2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo Europos Parlamentas atkreipė dėmesį į kalbos barjerų įtaką pramonei ir jos skaitmeninimui. Šiomis aplinkybėmis plataus masto dirbtiniu intelektu grindžiamos kalbos technologijos, pvz., automatinis vertimas, kalbos atpažinimas, didžiųjų duomenų teksto analizė bei dialoginės ir klausimų-atsakymų sistemos, yra labai svarbios, kad būtų išsaugota kalbų įvairovė, užtikrintas įtraukumas ir sudarytos galimybės žmonių tarpusavio ir žmonių ir mašinų komunikacijai;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b)  vis spartėjanti savarankiško mokymosi robotų ir dirbtinio intelekto plėtra, taip pat jų galimybes labai greitai dauginti žinias ir mokymosi turinį apsunkina galimybę numatyti bet kokį plėtros etapą iki programos nutraukimo 2027 m. Todėl Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti šiai sparčiai besiplėtojančiai skaitmeninei tendencijai ir, jei taikytina, atitinkamai skubiai pritaikyti darbo programos tikslus;

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19c)  atsižvelgiant į didėjantį dirbtinio intelekto robotikos sprendimų paklausą Europos pramonėje ir į tai, kad svarbu išvengti didelio investicijų trūkumo šioje srityje, Programos tikslai, susiję dirbtiniu intelektu, turėtų apimti robotiką, paremtą dirbtiniu intelektu;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

19 d konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19d)  dirbtinio intelekto sprendimais grindžiami produktai ir paslaugos turėtų būti patogūs naudoti, standartiškai atitikti teisinius reikalavimus ir suteikti vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir informacijos, visų pirma apie produktų ir paslaugų kokybę;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi;

(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas, siekiant užtikrinti saugumą vidaus rinkoje, kai naudojamas dirbtinis intelektas, ir prieiga prie teksto ir duomenų gavybos turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi, įskaitant kalbos technologijas;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  siekdama suteikti postūmį dirbtinį intelektą naudojančioms prietaikoms ir verslo įmonėms Europoje, 2018 m. balandžio 25 d. Komisija įsipareigojo apibrėžti Europos požiūrį parengdama dirbtinio intelekto etikos gairių projektą kartu su Dirbtinio intelekto aljanso – dirbtinio intelekto ekspertų grupės – suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo64 Europos Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu taikyti bendrą Europos požiūrį į kibernetinį saugumą, pripažindamas būtinybę ugdyti sąmoningumą, ir nurodė, kad už kibernetinį atsparumą itin didelė atsakomybė tenka verslo lyderiams ir nacionalinės bei Europos pramonės saugumo politikos formuotojams;

(21)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo64 Europos Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu taikyti bendrą Europos požiūrį į kibernetinį saugumą, pripažindamas būtinybę ugdyti sąmoningumą, ir nurodė, kad už kibernetinį atsparumą itin didelė atsakomybė tenka verslo lyderiams ir nacionalinės bei Europos pramonės saugumo politikos formuotojams, taip pat į standartizuotojo ir pritaikytojo saugumo ir privatumo įgyvendinimą;

__________________

__________________

64 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

64 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kibernetinis saugumas yra iššūkis visai Sąjungai, kurio daugiau negalima stengtis įveikti vien suskaidytomis nacionalinėmis iniciatyvomis. Europos kibernetinio saugumo pajėgumai turėtų būti sustiprinti siekiant aprūpinti Europą reikiamais pajėgumais, kad ji galėtų apsaugoti savo piliečius ir verslo subjektus nuo kibernetinių grėsmių. Be to, vartotojai turėtų būti apsaugoti, kai jie naudoja susietuosius produktus, į kuriuos galima įsilaužti ir pakenkti jų saugai. Tai turėtų būti pasiekta kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi plėtojant projektus, kuriais sustiprinami Europos kibernetinio saugumo pajėgumai, ir užtikrinant šių projektų koordinavimą, taip pat užtikrinant platų naujausių kibernetinio saugumo sprendimų panaudojimą visoje ekonomikoje ir telkiant šios srities gebėjimus, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir kompetencija;

(22)  kibernetinis saugumas yra iššūkis visai Sąjungai, kurio daugiau negalima stengtis įveikti vien suskaidytomis nacionalinėmis iniciatyvomis. Europos kibernetinio saugumo pajėgumai turėtų būti sustiprinti siekiant aprūpinti Europą reikiamais pajėgumais, kad ji galėtų apsaugoti savo piliečius, viešojo administravimo institucijas ir verslo subjektus nuo kibernetinių grėsmių. Be to, vartotojai turėtų būti apsaugoti, kai jie naudoja susietuosius produktus, į kuriuos galima įsilaužti ir pakenkti jų saugai. Tai turėtų būti pasiekta kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi plėtojant projektus, kuriais sustiprinami Europos kibernetinio saugumo pajėgumai, ir užtikrinant šių projektų koordinavimą, taip pat užtikrinant platų naujausių kibernetinio saugumo sprendimų panaudojimą visoje ekonomikoje ir telkiant šios srities gebėjimus, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir kompetencija;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė iniciatyvų rinkinį65, kuriame išdėstyta visapusiškas Sąjungos požiūris į kibernetinį saugumą, juo siekiama sustiprinti Europos pajėgumus susidoroti su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis ir sustiprinti šios srities technologinius ir pramonės pajėgumus;

(23)  2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė iniciatyvų rinkinį65, kuriame išdėstytas visapusiškas Sąjungos požiūris į kibernetinį saugumą, juo siekiama sustiprinti Europos pajėgumus susidoroti su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis, padidinti kibernetinį atsparumą ir sustiprinti šios srities technologinius ir pramonės pajėgumus;

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  iš principo į kibernetinio saugumo sprendimai turėtų apimti saugos ir saugumo standartus, kaip pagrindinius projektinius parametrus, atsižvelgiant į naujausias turimas technologijas ir į pritaikytojo saugumo bei standartizuotojo saugumo principus;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  pasitikėjimas yra būtina sąlyga, kad bendroji skaitmeninė rinka veiktų. Kibernetinio saugumo technologijos, pvz., skaitmeninės tapatybės, kriptografija arba įsibrovimo nustatymas, taip pat jų taikymas tokiose srityse kaip finansai, pramonė 4.0, energetika, transportas, sveikatos priežiūra arba e. valdžia, yra būtini siekiant išsaugoti piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių internetinės veiklos ir sandorių saugumą ir pasitikėjimą jais;

(24)  pasitikėjimas yra būtina sąlyga, kad bendroji skaitmeninė rinka veiktų. Kibernetinio saugumo technologijos, pvz., paskirstytojo registro technologija, skaitmeninės tapatybės, kriptografija, šifravimas arba įsibrovimo nustatymas, taip pat jų taikymas tokiose srityse kaip finansai, pramonė 4.0, logistika, energetika, transportas, turizmas, sveikatos priežiūra arba e. valdžia, yra būtini siekiant išsaugoti piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių internetinės veiklos, įskaitant 5G platformose, ir sandorių saugumą, skaidrumą ir pasitikėjimą jais;

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Europos Vadovų Taryba 2017 m. spalio 19 d. išvadose pabrėžė, kad siekiant sėkmingai kurti skaitmeninę Europą, Sąjungai visų pirma reikalingos darbo rinkos, mokymo ir švietimo sistemos, kurios būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, ir investicijos į skaitmeninius įgūdžius, kad visi europiečiai įgytų daugiau galių ir priemonių;

(25)  Europos Vadovų Taryba 2017 m. spalio 19 d. išvadose pabrėžė, kad siekiant sėkmingai kurti skaitmeninę Europą, Sąjungai visų pirma reikalingos darbo rinkos, mokymo ir švietimo sistemos, kurios būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, ir investicijos į skaitmeninių įgūdžių vystymą ir skaitmeninio raštingumo gerinimą, kad taikant integruotą požiūrį visi europiečiai įgytų daugiau galių ir priemonių;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  kadangi būtina laikytis holistinio požiūrio, įgyvendinant Programą tai pat reikėtų atsižvelgti į įtraukties, kvalifikacijų, mokymo ir specializacijos sritis, kurios, be aukšto lygio skaitmeninių kompetencijų, yra lemiamas veiksnys kuriant pridėtinę vertę žinių visuomenėje;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas;

(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas. Be to, jis reikalavo, kad lyčių aspektas būtų įtrauktas į visas skaitmenines iniciatyvas, pabrėždamas, kad būtina atkreipti dėmesį į didelę lyčių nelygybę IRT sektoriuje, nes tai ypač svarbu užtikrinant ilgalaikį Europos augimą ir klestėjimą;

__________________

__________________

67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

27 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27a)  2016 m. balandžio 28 d. rezoliucijoje dėl lyčių lygybės ir moterų įgalinimo skaitmeniniame amžiuje Europos Parlamentas pabrėžė, kad būtina rinkti pagal lytis suskirstytus duomenis apie IRT naudojimą, suformuluoti tikslus, rodiklius ir gaires, pagal kuriuos būtų sekama, kaip gerėja IRT prieinamumas moterims, ir populiarinti bendrovių geriausios patirties pavyzdžius;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

27 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(27b)  2015 m. gruodžio 21 d. rezoliucijoje dėl kuriamo Bendrosios skaitmeninės rinkos akto Europos Parlamentas visapusiškai rėmė ir skatino populiarinti moterų skaitmeninio verslumo kultūrą, taip pat jų integraciją į informacinę visuomenę ir dalyvavimą joje;

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo, debesijos kompiuterijos, duomenų apsaugos bei informacijos valdymo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių mokymosi ir mokymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. Pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF, ERASMUS ir „Europos horizonto“ programas;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas skaitmeninėmis priemonėmis yra itin svarbus siekiant sumažinti administracinę naštą pramonei ir apskritai piliečiams – pagreitinti jų sąveiką su valdžios institucijomis, padaryti ją patogesnę ir pigesnę, taip pat padidinti piliečiams ir verslo subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę. Kadangi tam tikros viešojo intereso paslaugos jau dabar turi Sąjungos dimensiją, teikiant paramą joms įgyvendinti ir diegti Sąjungos lygmeniu turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai ir verslo subjektai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės skaitmenines paslaugas visoje Europoje;

(29)  viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas skaitmeninėmis priemonėmis yra itin svarbus siekiant sumažinti administracinę naštą piliečiams ir pramonei – pagreitinti jų sąveiką su valdžios institucijomis, padaryti ją patogesnę ir pigesnę, taip pat padidinti piliečiams ir verslo subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, skaidrumą ir kokybę, tuo pat metu didinant viešųjų išlaidų efektyvumą. Kadangi tam tikros viešojo intereso paslaugos jau dabar turi Sąjungos dimensiją, teikiant paramą joms įgyvendinti ir diegti Sąjungos lygmeniu turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai ir verslo subjektai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės daugiakalbes skaitmenines paslaugas visoje Europoje; Taip pat svarbu, kad šios paslaugos būtų prieinamos neįgaliesiems;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  skaitmeninimas gali padėti visiems, įskaitant vyresnio amžiaus žmones ir riboto judumo ar negalią turinčius asmenis, gerinant galimybes be kliūčių naudotis viešojo intereso infrastruktūra;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros68, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, švietimo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu saugiai keistis duomenimis ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką tampa geriausiai pasiekiamos;

(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros68, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, saugumo, išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo, energetikos infrastruktūros, švietimo bei mokymo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami, tobulinami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu ir įvairiomis kalbomis saugiai keistis duomenimis ir informacija ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką ir užtikrinti papildomumą tampa geriausiai pasiekiamos; Vis dėlto įgyvendinant skaitmeninę transformaciją turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad kai kurie piliečiai dėl skirtingų priežasčių joje nedalyvauja, taigi turėtų būti remiami tinklai, siekiant toliau informuoti šiuos piliečius, padėti jiems toliau visapusiškai naudotis savo teisėmis ir dalyvauti vykdant visas socialines ir pilietines pareigas;

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  šio sektoriaus skaitmeninė transformacija bet kuriuo atveju ES piliečiams turi suteikti galimybę tarpvalstybiniu mastu saugiai pasiekti savo asmens duomenimis, juos naudoti ir tvarkyti, neatsižvelgiant į savo buvimo ar duomenų buvimo vietą;

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

30 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30b)  pažangių technologijų diegimas ir prieiga prie jų tokiose viešojo intereso srityse, kaip švietimas, irgi reikalauja lavinti įgūdžius, kurie būtini norint naudotis šiomis technologijomis. Todėl siekiai, kuriuos apima 8 konkretus tikslais, turėtų apimti ir mokymų programas asmenims, kurie naudos pažangias technologijas;

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo prioritetų. Atlikus strategijos laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo poreikis stiprinti viešojo administravimo institucijų transformaciją ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų lengvai, patikimai ir sklandžiai naudotis viešosiomis paslaugomis;

(32)  Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo prioritetų. Atlikus strategijos laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo poreikis stiprinti viešojo administravimo institucijų transformaciją ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų lengvai, patikimai, saugiai, sklandžiai ir įtraukiai naudotis viešosiomis paslaugomis;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  Komisijos 2017 m. paskelbtos metinės augimo apžvalgos69 duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ekonomines sąlygas, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, ekonomikos augimą ir užimtumą. Norint paremti ekonomikos augimą ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas įmonėms ir piliečiams, visų pirma būtinas veiksmingas ir skaidrus viešasis administravimas ir efektyvios teismų sistemos;

(33)  Komisijos 2017 m. paskelbtos metinės augimo apžvalgos69 duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ekonomines sąlygas, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, tvarų ekonomikos augimą, užimtumą ir kokybiškas darbo vietas. Norint paremti ekonomikos augimą ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas įmonėms ir piliečiams, visų pirma būtinas veiksmingas ir skaidrus viešasis administravimas ir efektyvios teismų sistemos;

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final.

69 COM(2016)725 final.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  Europos viešųjų paslaugų sąveikumas susijęs su visais administracijos lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos. Sąveikumas padeda ne tik šalinti bendrosios rinkos veikimo kliūtis, bet ir sėkmingai įgyvendinti politikos priemones ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių kliūčių, o Sąjungos lygmeniu toliau skatina kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas. Siekiant panaikinti Europos paslaugų susiskaidymą, remti pagrindines laisves ir veiklos lygmens tarpusavio pripažinimą Europos Sąjungoje, veiksmingiausiu ir į galutinių naudotojų poreikius labiausiai orientuotu būdu turėtų būti skatinamas holistinis tarpsektorinis ir tarpvalstybinis požiūris į sąveikumą. Tai netiesiogiai reiškia, kad sąveikumą reikia suvokti plačiąja prasme – jis apima ne tik techninę ir teisinę plotmę, bet ir atitinkamos srities politikos elementus. Atitinkamai veiklos sritis apimtų ne tik įprastą sprendimų gyvavimo ciklą, bet ir visus intervencinių priemonių elementus, kuriais būtų remiamos reikiamos bazinės tvaraus sąveikumo plačiąja prasme sąlygos;

(34)  Europos viešųjų paslaugų sąveikumas susijęs su visais administracijos lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos. Sąveikumas padeda ne tik šalinti bendrosios rinkos veikimo kliūtis, bet ir skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą, padeda derinti bendrus standartus, sėkmingai įgyvendinti politikos priemones ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių ir kalbinių kliūčių ir sumažinti biurokratiją, o Sąjungos lygmeniu toliau skatina kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas ir užkirsti kelią nereikalingam dvigubam saugojimui. Siekiant panaikinti Europos paslaugų susiskaidymą, remti pagrindines laisves ir veiklos lygmens tarpusavio pripažinimą Europos Sąjungoje, veiksmingiausiu ir į galutinių naudotojų poreikius labiausiai orientuotu būdu turėtų būti skatinamas holistinis, technologijų požiūriu neutralus tarpsektorinis ir tarpvalstybinis požiūris į sąveikumą, kuriuo užtikrinamas aukštas duomenų apsaugos lygis. Tai netiesiogiai reiškia, kad sąveikumą reikia suvokti plačiąja prasme – jis apima ne tik techninę ir teisinę plotmę, bet ir atitinkamos srities politikos elementus. Atitinkamai veiklos sritis apimtų ne tik įprastą sprendimų gyvavimo ciklą, bet ir visus intervencinių priemonių elementus, kuriais būtų remiamos reikiamos bazinės tvaraus sąveikumo plačiąja prasme sąlygos;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  2017 m. spalio 6 d. Taline ES ministrai pareiškė, kad Europos skaitmeninė strategija turėtų būti grindžiama bendradarbiavimu ir sąveikumu, be kita ko, įgyvendinant atviro licencijavimo politiką ir taikant atviruosius standartus. Todėl Programa turėtų būti skatinami atvirųjų šaltinių sprendimai tam, kad būtų galima pakartotinai naudoti, didinti pasitikėjimą ir užtikrinti skaidrumą. Tai turės teigiamą poveikį finansuojamų projektų tvarumui;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuria siekia užtikrinti, kad „kiekviena pramonės šaka Europoje, kad ir kokio sektoriaus, kad ir kur esanti, kad ir kokio dydžio, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą“71;

(37)  2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuria siekia užtikrinti, kad „kiekviena pramonės šaka Europoje, kad ir kokio sektoriaus, kad ir kur esanti, kad ir kokio dydžio, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą“. Tai ypač svarbu mažosioms ir vidutinėms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms;

__________________

 

71

 

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikia pasitelkti papildomų technologijų galimybes tinklų sudarymo ir kompiuterijos srityje, kaip teigiama Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo73, kuriame pripažįstama, kad „pasaulinio lygio tinklų ir debesijos infrastruktūros“ prieinamumas yra esminis pramonės skaitmeninimo elementas;

(39)  norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikia pasitelkti papildomų technologijų galimybes tinklų sudarymo ir kompiuterijos srityje, kaip teigiama Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo73, kuriame pripažįstama, kad „pasaulinio lygio tinklų ir debesijos infrastruktūros“ prieinamumas yra esminis pramonės skaitmeninimo komponentas;

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final: „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“.

73 COM(2016)180 final: „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

40 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(40)  nuo 2018 m. gegužės mėn. taikytinu Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu numatytas bendras valstybių narių teisės sistemose tiesiogiai taikytinų taisyklių rinkinys, kuriuo bus užtikrintas laisvas asmens duomenų judėjimas tarp ES valstybių narių ir bus sustiprintas asmenų pasitikėjimas ir saugumas, o tai yra du būtini tikros bendrosios skaitmeninės rinkos elementai. Visais atvejais, kai pagal Programą atliekami veiksmai apima asmens duomenų tvarkymą, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto ir blokų grandinės technologijos srityje, jais turėtų būti padedama taikyti Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą;

(40)  Reglamente (ES) 2016/679 numatytas bendras valstybių narių teisės sistemose tiesiogiai taikytinų taisyklių rinkinys ir užtikrinamas laisvas asmens duomenų judėjimas tarp valstybių narių bei sustiprinamas asmenų pasitikėjimas ir saugumas, o tai yra du būtini tikros bendrosios skaitmeninės rinkos elementai. Atvejais, kai visi pagal Programą atliekami veiksmai apima asmens duomenų tvarkymą, jie turėtų visiškai atitikti tą reglamentą. Jie visų pirma turėtų remti skaitmeninių technologijų, kurios atitinka pritaikytosios duomenų apsaugos įpareigojimus, privalomus pagal tą reglamentą tiek, kiek duomenų tvarkymas susijęs su elektroninių ryšių duomenimis, plėtojimą, deramai atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2002/58/EB1a. Jais visų pirma turėtų būti remiamas skaitmeninių technologijų, kurios atitinka pritaikytosios duomenų apsaugos įpareigojimus ir kurios yra privalomos pagal BDAR, kūrimas.

 

_________________

 

1a 2002 m. liepos 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2002/58/EB dėl asmens duomenų tvarkymo ir privatumo apsaugos elektroninių ryšių sektoriuje (Direktyva dėl privatumo ir elektroninių ryšių) (OL L 201, 2002 7 31, p. 37).

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

41 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(41)  Programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis tarptautinės ir ES intelektinės nuosavybės apsaugos ir vykdymo užtikrinimo sistemos. Veiksminga intelektinės nuosavybės apsauga atlieka itin svarbų vaidmenį inovacijų srityje ir todėl yra reikalinga, kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti Programą;

(41)  Programa turėtų būti įgyvendinama visapusiškai laikantis tarptautinės ir ES intelektinės nuosavybės apsaugos ir vykdymo užtikrinimo sistemos. Veiksminga intelektinės nuosavybės apsauga atlieka itin svarbų vaidmenį inovacijų srityje ir padeda išlaikyti Europos pridėtinę vertę, taigi yra reikalinga, kad būtų galima veiksmingai įgyvendinti Programą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

42 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(42)  Programą įgyvendinančios įstaigos turėtų laikytis Sąjungos institucijoms taikomų nuostatų ir nacionalinės teisės aktų dėl informacijos, visų pirma neskelbtinos neįslaptintos ir ES įslaptintos informacijos, tvarkymo;

(42)  tiek, kiek programą įgyvendinančios įstaigos tvarko neskelbtiną neįslaptintą informaciją ar Sąjungos įslaptintą informaciją, jos turėtų laikytis atitinkamų taikomų Sąjungos ir nacionalinės teisės aktuose nustatytų nuostatų dėl informacijos tvarkymo;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato politikos veiksmus ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai bus įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti;

(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa prisidės integruojant klimato politikos veiksmus ir padės pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai turėtų būti įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti, kad būtų užtikrintas visapusiškas šių įsipareigojimų laikymasis;

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, p. 1.

74 COM(2018)321 final, p. 1.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti darbo programas, kad pagal Sąjungos ir valstybių narių prioritetus būtų pasiekti Programos tikslai, o kartu būtų užtikrintas Sąjungos ir valstybių narių bendrų veiksmų nuoseklumas, skaidrumas ir tęstinumas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/201175, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 4 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros;

Išbraukta.

__________________

 

75 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  darbo programos iš esmės turėtų būti priimamos kaip daugiametės darbo programos, paprastai kas dvejus metus, arba, jeigu tai pateisinama pagal Programos įgyvendinimo poreikius, kaip metinės darbo programos. Įgyvendinant šį reglamentą, finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną nuostatų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(45)  darbo programos turėtų būti priimamos taip, kad Programos tikslų būtų siekiama vadovaujantis Sąjungos ir valstybių narių prioritetais, kartu užtikrinant bendrų Sąjungos ir valstybių narių veiksmų nuoseklumą, skaidrumą ir tęstinumą. Darbo programos iš esmės turėtų būti priimamos kas dvejus metus, arba, jeigu tai pateisinama pagal Programos įgyvendinimo poreikius, kasmet. Įgyvendinant šį reglamentą, finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną nuostatų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl II priedo pakeitimų, kuriais turėtų būti persvarstyti ir (arba) papildyti rodikliai. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(46)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl I ir II priedų pakeitimų, kuriais turėtų būti persvarstyti ir (arba) papildyti rodikliai. Itin svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, be kita ko, su ekspertais, ir kad tos konsultacijos vyktų vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

46 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(46a)  kad būtų užtikrintas išlaikytas ir plėtojamas ilgalaikis Skaitmeninės Europos programos finansavimas, reikia aiškių bendrų ES taisyklių, kurios būtų orientuotos į ateitį ir stiprintų konkurenciją siekiant skatinti investicijas ir inovacijas ir išsaugoti įperkamumą;

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

47 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(47)  šiuo reglamentu laikomasi Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų teisių ir principų, ypač nurodytų [8], [11], [16], [21], [35], [38] ir [47] straipsniuose dėl asmens duomenų apsaugos, saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu, draudimo diskriminuoti, sveikatos priežiūros, vartotojų apsaugos ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Šį reglamentą valstybės narės turi taikyti nepažeisdamos minėtų teisių ir principų;

(47)  veiksmais, kuriuos apima Programos taikymo sritis, turėtų būti laikomasi visų pirma Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartijoje pripažintų teisių ir principų, ypač nurodytų [8], [11], [16], [21], [22], [35], [38], [41] ir [47] straipsniuose dėl asmens duomenų apsaugos, saviraiškos ir informacijos laisvės, laisvės užsiimti verslu, draudimo diskriminuoti, kalbų įvairovės ir teisės bendrauti bet kuria iš ES kalbų, sveikatos priežiūros, vartotojų apsaugos ir teisės į veiksmingą teisinę gynybą ir teisingą bylos nagrinėjimą. Tokie veiksmai turėtų būti suderinti su visais teisiniais, įskaitant tarptautinės teisės, įsipareigojimais ir visais atitinkamais Komisijos sprendimais, taip pat etikos principais, kuriais siekiama išvengti bet kokio mokslinių tyrimų vientisumo pažeidimo;

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

47 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(47a)  2018 m. balandžio mėn. Komisija įsipareigojo1a sukurti suinteresuotiesiems subjektams ir ekspertams skirtą platformą – kad bendradarbiaujant su Europos mokslo ir naujųjų technologijų etikos grupe būtų parengtas dirbtinio intelekto etikos gairių projektas. Komisija rems nacionalinių ir ES vartotojų organizacijų ir duomenų apsaugos priežiūros institucijų veiklą, padedančią geriau suprasti dirbtinį intelektą naudojančių prietaikų veikimą, prisidedant Europos vartotojų konsultacinei grupei ir Europos duomenų apsaugos valdybai;

 

__________________

 

1a 2018 m. balandžio 25 d. Komunikatas „Dirbtinis intelektas Europai“, COM(2018) 237 final, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/RegData/docs_autres_institutions/commission_europeenne/com/2018/0237/COM_COM(2018)0237_LT.pdf

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

48 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(48)  trečiosios valstybės, kurios yra Europos ekonominės erdvės (EEE) narės, gali dalyvauti Sąjungos programose pagal EEE susitarimu nustatytą bendradarbiavimo sistemą – susitarime numatyta, kad programos įgyvendinamos pagal šį susitarimą priėmus sprendimą. Šiame reglamente turėtų būti įtvirtinta speciali nuostata, kuria būtų suteiktos reikiamos teisės ir prieigos galimybės atsakingam leidimus suteikiančiam pareigūnui, Europos kovos su sukčiavimu tarnybai (OLAF) ir Europos Audito Rūmams, kad jie galėtų visapusiškai naudotis savo kompetencija;

Išbraukta.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Skaitmeninės Europos programa (toliau – Programa).

Šiuo reglamentu nustatoma Skaitmeninės Europos programa (toliau – Programa), kuri bus įgyvendinama laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  skaitmeninių inovacijų centras – teisės subjektas, paskirtas arba atviro konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija;

e)  Europos skaitmeninių inovacijų centras  esamas ar naujas teisės subjektas ar teisės subjektų konsorciumas, paskirtas arba atviro ir skaidraus konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija, taip pat pagerinti galimybes gauti finansavimą. Europos skaitmeninių inovacijų centras atviras visų rūšių ir dydžių įmonėms, ypač MVĮ, sparčiai augančioms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms visoje Sąjungoje.

 

Europos skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip viena bendra prieiga, kuria naudodamosi įmonės, ypač MVĮ, startuoliai ir vidutinės kapitalizacijos įmonės gali gauti pagalbą skaitmeninių technologijų priemonėmis pagerinti savo verslą, gamybos procesus, produktus ir paslaugas, o tai gali suteikti pridėtinę vertę. Taigi šie centrai sukurs decentralizuotą tinklą visoje Sąjungoje, teikiantį paramą įmonėms, siekiančioms užtikrinti, kad jų darbuotojų gebėjimai atitiktų žinias, kurių reikia turimoms skaitmeninėms technologijoms valdyti. Centrų veikla taip pat koordinuojama su švietimo paslaugų teikėjais, kad studentai galėtų dalyvauti mokymuose, o darbuotojai – mokytis darbo vietoje;

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis – analitiniai įgūdžiai, būtini norint susiorientuoti skaitmeniniame pasaulyje ir jį suprasti.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos f b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fb)  Europos partnerystė – iniciatyva, kai Sąjunga kartu su privačiaisiais ir (arba) viešaisiais partneriais (kaip antai pramonė, mokslinių tyrimų organizacijos, institucijos, teikiančios viešąsias paslaugas vietos, regioniniu, nacionaliniu ar tarptautiniu lygmenimis, ar pilietinės visuomenės organizacijos, įskaitant fondus, MVĮ organizacijomis) įsipareigoja bendrai remti skaitmeninių inovacijų ir technologijų diegimo veiklos, be kita ko susijusios su rinka, reguliavimo ar politikos įsisavinimu, kūrimą ir įgyvendinimą;

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos f c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fc)  mažosios ir vidutinės įmonės arba MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės, kaip apibrėžta Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedo 2 straipsnyje;

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos f d punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fd)  konsorciumas – įmonių bendradarbiaujamoji grupė, sudaryta, kad imtųsi veiksmų pagal Programą.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus:

1.  Bendrasis Programos tikslas: remti ir paspartinti Europos ekonomikos, pramonės ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams, viešąsias paslaugas teikiantiems subjektams ir įmonėms, taip pat stiprinti Europos Sąjungos strateginį savarankiškumą ir sanglaudą, užtikrinant konkurencingumą ir sumažinant skaitmeninę atskirtį. Įgyvendinant Programą:

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos viešojo intereso srityse ir privačiajame sektoriuje.

b)  užtikrinama, kad šios technologijos plistų ir būtų įsisavinamos privačiajame sektoriuje ir viešojo intereso srityse, remiant jų skaitmeninę transformaciją ir užtikrinant prieigą prie skaitmeninių technologijų.

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  diegti, Sąjungos lygmeniu koordinuoti ir eksploatuoti integruotą pasaulinio lygio eksalygmens77 superkompiuterių ir duomenų infrastruktūrą Sąjungoje, kuri turi būti nekomerciniais pagrindais prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir kuria turi būti galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;

a)  diegti, Sąjungos lygmeniu koordinuoti ir eksploatuoti sąveikią pasaulinio lygio eksalygmens77 superkompiuterių ir duomenų infrastruktūrą Sąjungoje, kuri turi būti prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir kuria turi būti galima naudotis viešai ir privačiai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;

__________________

__________________

77 Milijardai milijardų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

77 Milijardai milijardų slankiojo kablelio operacijų per sekundę.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti ir (arba) veikiančias technologijas ir taip sukurti integruotą Sąjungos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, kuri apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius;

b)  diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti ir (arba) veikiančias technologijas ir taip sukurti integruotą Sąjungos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, kuri apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius, užtikrinant aukštą saugumo ir duomenų apsaugos lygį;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  įdiegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią78 infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis, ir kurti naujas kompiuterijos mokslo tyrimų infrastruktūras.

c)  įdiegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią78 infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis, ir kurti naujas kompiuterijos mokslo tyrimų infrastruktūras; skatinti Sąjungoje kurti tokiam diegimui būtiną aparatinę ir programinę įrangą kompiuterijos mokslo tyrimams.

__________________

__________________

78 Tūkstantį kartų greitesnė nei eksalygmens.

78 Tūkstantį kartų greitesnė nei eksalygmens.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a. Veiksmus pagal 1 konkretų tikslą visų pirma įgyvendina bendroji įmonė, kurią įsteigti pasiūlė Komisija, o 2018 m. birželio 25 d. tam pritarė Ministrų Taryba, remdamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) ...1a.

 

__________________

 

1a Reglamentas Nr. 10594/18 dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės sukūrimo. Briuselis, 2018 m. rugsėjo 18 d. http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/lt/pdf

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas. Pagal duomenų apsaugos teisės aktus, suteikiant galimybes naudotis dirbtinio intelekto sprendimais ir ištekliais, laikomasi pritaikytojo privatumo ir saugumo principų; taip pat užtikrinama, kad plėtojant ir diegiant dirbtinį intelektą svarbiausia būtų žmogus;

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieigą prie tų pajėgumų suteikti visoms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms;

b)  prieigą prie tų pajėgumų suteikti įmonėms, ypač MVĮ ir startuoliams, ir viešojo administravimo institucijoms, įskaitant ne pelno organizacijas, mokslinių tyrimų įstaigas ir universitetus;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  plėtoti ir stiprinti pramoninių prietaikų ir gamybos sistemas, palengvinant technologijų integravimą į vertės grandines, kuriant novatoriškus verslo modelius ir trumpinant perėjimo nuo inovacijų prie industrializacijos trukmę; taip pat skatinti pradėti naudoti AI sprendimus viešojo intereso srityse ir visuomenėje.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Veiksmai pagal šį konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“ įgyvendinami vien tik tiesiogiai valdant Komisijai ar vykdomajai įstaigai, remiantis sąnaudų ir naudos analize.

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Pagal 2 konkretų tikslą vykdomi veiksmai turi atitikti etikos principus ir atitinkamus nacionalinės, Sąjungos ir tarptautinės teisės aktus, įskaitant Europos Sąjungos pagrindinių teisių chartiją, Europos žmogaus teisių konvenciją ir jos protokolą. Komisija, atsižvelgdama į Dirbtinio intelekto ekspertų aukšto lygio grupės rekomendacijas, 2 konkretaus tikslo darbo programose nurodo su etikos klausimais susijusias sąlygas. Į kvietimus teikti paraiškas arba susitarimus dėl dotacijų įtraukiamos atitinkamos darbo programose nustatytos sąlygos. Vertinant kiekvieną veiksmą, kiekvienas projektas svarstomas etikos požiūriu. Veiksmai, kurie nėra etikos požiūriu priimtini arba neatitinka susitarimo sąlygų, nelaikomi tinkamais finansuoti.

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, kad Europos lygmeniu būtų užtikrintas bendras aukšto lygio kibernetinis saugumas, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų ir pagrindinių teisių ir užtikrinant ES strateginį savarankiškumą;

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą;

b)  remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą ir siekti juos pagerinti; taip pat dalytis gerosios praktikos pavyzdžiais ir juos visuotinai taikyti;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai;

c)  užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai, ypač daug dėmesio skiriant viešosioms paslaugoms ir svarbiausiems ekonominės veiklos vykdytojams, tokiems kaip MVĮ;

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  stiprinti valstybių narių ir privačiojo sektoriaus pajėgumą, kuris padėtų jiems laikytis 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti79.

d)  stiprinti valstybių narių ir privačiojo sektoriaus pajėgumą, kuris padėtų jiems laikytis 2016 m. liepos 6 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos (ES) 2016/1148 dėl priemonių aukštam bendram tinklų ir informacinių sistemų saugumo lygiui visoje Sąjungoje užtikrinti79, be kita ko, taikant priemones, kuriomis siekiama plėtoti kibernetinio saugumo kultūrą organizacijose.

__________________

__________________

79 OL L 194, 2016 7 19, p. 1–30.

79 OL L 194, 2016 7 19, p. 1–30.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  gerinti atsparumą kibernetinėms atakoms, didinti naudotojų, ypač viešųjų paslaugų subjektų, MVĮ ir startuolių, informuotumą apie riziką ir žinias apie pagrindinius saugumo procesus, siekiant užtikrinti, kad įmonės taikytų bazinio lygmens saugumo priemones, pavyzdžiui, ištisinį duomenų ir pranešimų šifravimą ir programinės įrangos naujinimą, skatinti naudoti pritaikytojo ir standartizuotojo saugumo ir bazinio saugumo procesų žinias ir kibernetinę higieną;

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Veiksmai pagal 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ pirmiausia įgyvendinami pasinaudojant Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centru ir Kibernetinio saugumo kompetencijų tinklu pagal [Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas .....1a].

 

__________________

 

1a Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas ......, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Sąjungos talentų potencialo didinimo, mažinant skaitmeninį atotrūkį, proporcingai lyčių požiūriu didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika, dirbtiniu intelektu, debesijos kompiuterija, komunikacijų sistemomis ir tinklais, duomenų apsaugos kompetencija ir dirbtiniu intelektu. Siekiant skatinti ir gerinti darbo rinką, skaitmeninių technologijų specializaciją ir prietaikas, finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

a)  remti studentų, dėstytojų, mokytojų, IT profesionalų, mokslinių tyrėjų ir visų darbuotojų, įskaitant valstybės tarnautojus, kokybiškų ilgalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą, bendradarbiaujant su mokyklomis, universitetais ir mokslinių tyrimų centrais;

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)  remti verslininkų, mažų įmonių ir startuolių vadovų ir visų darbuotojų, įskaitant valstybės tarnautojus ir savarankiškai dirbančius asmenis, kokybiškų trumpalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą;

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų mokymąsi darbo vietoje ir stažuotes.

c)  remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų kokybišką mokymąsi darbo vietoje, įskaitant mišrųjį mokymąsi, ir stažuotes.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Veiksmai pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ pirmiausia įgyvendinami tiesiogiai valdant Europos Komisijai. Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali padėti sudaryti sąlygas mokytis, konsultuoti įmones ir palaikyti ryšius su atitinkamais kompetencijos centrais, kad būtų užtikrinta kuo didesnė geografinė Sąjungos aprėptis.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos finansine intervencija pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ siekiama šių veiklos tikslų, kurie papildo tuo tikslu vykdomus skaitmeninės infrastruktūros veiksmus ir mažina skaitmeninį atotrūkį:

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto ir komunikacijos, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, taip pat Sąjungoje įsisteigusios verslo įmonės galėtų veiksmingai diegti ir, rengiant mokymus, turėtų reikiamų įgūdžių naudoti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, kalbos, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti transeuropines sąveikias skaitmeninių paslaugų infrastruktūras (įskaitant susijusias paslaugas);

b)  papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti transeuropines sąveikias moderniausias skaitmeninių paslaugų infrastruktūras (įskaitant susijusias paslaugas) visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;

c)  sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant atvirąją programinę įrangą ir pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie skaitmeninių technologijų testavimo ir bandomojo naudojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą;

d)  viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie skaitmeninių technologijų testavimo, bandomojo naudojimo ir plėtojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą;

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ;

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, paskirstytąjį registrą, kibernetinį saugumą, duomenų apsaugą, debesijos kompiuteriją ir informacijos valdymą, ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ ir startuoliuose;

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  remti sąveikių skaitmeninių sprendimų kūrimą, testavimą, įgyvendinimą ir diegimą ES lygmens viešosiose paslaugose, teikiamose naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, taip skatinant inovacijas ir kuriant bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų Europos piliečiams ir įmonėms potencialą;

f)  remti sąveikių skaitmeninių sprendimų kūrimą, techninę priežiūrą, testavimą, įgyvendinimą ir diegimą ES lygmens viešosiose paslaugose, teikiamose naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, taip skatinant inovacijas ir kuriant bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų Europos piliečiams ir įmonėms potencialą;

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  užtikrinti nuolatinį Sąjungos lygmens pajėgumą stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalytis gerąja praktika ir visuotinai ją taikyti;

g)  užtikrinti nuolatinį Sąjungos lygmens pajėgumą pirmauti skaitmeninės plėtros srityje, be to, stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalytis gerąja praktika ir visuotinai ją taikyti ir, kai vykdomos skirtingos nacionalinės iniciatyvos, sudaryti sąlygas abipusei naudai pasiekti, kad nuolatiniu visų ES lygmens veiksmų subjektų bendradarbiavimu būtų skatinamas skaitmeninės visuomenės vystymasis;

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  remti bendradarbiavimą Europos patikimų infrastruktūrų, naudojančių paskirstytųjų registrų paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą;

h)  remti bendradarbiavimą Europos patikimų infrastruktūrų, naudojančių, be kita ko, paskirstytųjų registrų paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą, grindžiamą pritaikytuoju saugumu ir privatumu, užtikrinant duomenų apsaugą ir vartotojų saugumą;

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Veiksmai pagal 5 konkretų tikslą „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“ pirmiausia įgyvendinami tiesiogiai valdant Europos Komisijai. Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali padėti sudaryti sąlygas tiems veiksmams.

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 9 194 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 8 192 391 000 EUR 2018 m. kainomis (9 194 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    107

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  iki 2 698 240 000 EUR skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;

a)  iki 2 404 289 438 EUR 2018 m. kainomis (2 698 240 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;

Pakeitimas    108

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  iki 2 498 369 000 EUR skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;

b)  iki 2 226 192 703 EUR 2018 m. kainomis (2 498 369 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;

Pakeitimas    109

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  iki 1 998 696 000 EUR skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;

c)  iki 1 780 954 875 EUR 2018 m. kainomis (1 998 696 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;

Pakeitimas    110

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  iki 699 543 000 EUR skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;

d)  iki 623 333 672 EUR 2018 m. kainomis (699 543 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;

Pakeitimas    111

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  iki 1 299 152 000 EUR skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.

e)  iki 1 157 620 312 EUR 2018 m. kainomis (1 299 152 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.

Pakeitimas    112

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių prašymu gali būti perskirti Programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, tie ištekliai panaudojami atitinkamos valstybės narės labui.

5.  Pagal pasidalijamojo valdymo principą valstybėms narėms skirti ištekliai valstybių narių prašymu gali būti perskirti Programai. Komisija tuos išteklius naudoja tiesiogiai pagal Finansinio reglamento 62 straipsnio 1 dalies a punktą arba netiesiogiai pagal to paties straipsnio c punktą. Kai įmanoma, kuo daugiau tų išteklių panaudojama atitinkamos valstybės narės labui.

Pakeitimas    113

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programoje gali dalyvauti:

Išbraukta.

Pakeitimas    114

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Europos laisvosios prekybos organizacijos narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis;

1.  Programoje gali dalyvauti Europos laisvosios prekybos organizacijos narės, kurios yra Europos ekonominės erdvės narės, Europos ekonominės erdvės susitarime nustatytomis sąlygomis;

Pakeitimas    115

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  stojančiosios šalys, šalys kandidatės ir potencialios kandidatės pagal jų dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir jų susitarimuose nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

2.  Trečiosios valstybės, kurios nėra nurodytos 1 dalyje, gali visapusiškai ar iš dalies dalyvauti programoje, kiekvienu atveju atskirai įvertinus konkrečius tikslus, specialiuose susitarimuose dėl tų trečiųjų valstybių dalyvavimo bet kurioje Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jeigu sudarant tuos specialius susitarimus visapusiškai tenkinami šie kriterijai:

 

  trečiosios valstybės dalyvavimas atitinka Sąjungos interesus;

 

  trečiosios valstybės dalyvavimas padeda siekti 3 straipsnyje nustatytų tikslų;

 

  trečiosios valstybės dalyvavimas nekelia jokių saugumo problemų ir visapusiškai paisoma atitinkamų 12 straipsnyje nustatytų saugumo reikalavimų;

 

  susitarimas užtikrina teisingą trečiosios valstybės, dalyvaujančios Sąjungos programose, įmokų ir gaunamos naudos proporciją;

 

  susitarime nustatomos dalyvavimo programose sąlygos, įskaitant finansinių įnašų į atskiras programas ir jų administracinių išlaidų apskaičiavimą. Pagal [naujojo Finansinio reglamento] [21 straipsnio 5 dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;

 

  susitarimas nesuteikia trečiajai valstybei sprendimų dėl programos priėmimo įgaliojimų;

 

  susitarimu garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir apsaugoti Sąjungos finansinius interesus.

Pakeitimas    116

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Rengdamos darbo programas, Europos Komisija ar kitos atitinkamos įgyvendinimo įstaigos kiekvienu atveju atskirai įvertina, ar 2 dalyje nurodytame susitarime nustatytos sąlygos tenkinamos, siekiant vykdyti į darbo programas įtraukiamus veiksmus.

Pakeitimas    117

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  šalys, kurioms taikoma Europos kaimynystės politika, pagal tų šalių dalyvavimo Sąjungos programose bendruosius principus ir sąlygas, nustatytus atitinkamuose bendruosiuose susitarimuose ir Asociacijos tarybos sprendimuose arba panašiuose susitarimuose, ir Sąjungos ir tų šalių susitarimuose nustatytomis konkrečiomis sąlygomis;

Išbraukta.

Pakeitimas    118

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  trečiosios valstybės konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jei susitarime:

Išbraukta.

  užtikrinta teisinga Sąjungos programose dalyvaujančios trečiosios valstybės įnašų ir naudos pusiausvyra;

 

  nustatytos dalyvavimo programose sąlygos, be kita ko, apskaičiuojami finansiniai įnašai atskiroms programoms ir jų administracinės išlaidos. Pagal [naujojo Finansinio reglamento] [21 straipsnio 5 dalį] šie įnašai sudaro asignuotąsias pajamas;

 

  trečiajai valstybei nesuteikiama galių priimti sprendimus dėl programos;

 

  garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir jos finansinius interesus.

 

Pakeitimas    119

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bendradarbiavimui su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis pagal 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ taikomas [12] straipsnis.

2.  Bendradarbiavimui su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis pagal 1 konkretų tikslą „Itin našus skaičiavimas“, 2 konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“ ir 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ taikomas [12] straipsnis.

Pakeitimas    120

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Darbo programoje taip pat galima numatyti, kad asocijuotosiose valstybėse įsisteigę teisės subjektai ir ES įsisteigę, tačiau iš trečiųjų valstybių kontroliuojami teisės subjektai visuose arba kai kuriuose veiksmuose pagal 3 konkretų tikslą dalyvauti negalėtų dėl saugumo priežasčių. Tokiais atvejais kvietimai teikti pasiūlymus ir kvietimai dalyvauti konkurse ribojami ir galioja tik valstybėse narėse įsisteigusiems arba laikomiems jose įsisteigusiais subjektams, kuriuos kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai.

5.  Darbo programoje taip pat galima numatyti, kad asocijuotosiose valstybėse įsisteigę teisės subjektai ir ES įsisteigę, tačiau iš trečiųjų valstybių kontroliuojami teisės subjektai visuose arba kai kuriuose veiksmuose pagal 1, 2 ir 3 konkrečius tikslus dalyvauti negalėtų dėl strateginių ir saugumo priežasčių. Tokiais atvejais kvietimai teikti pasiūlymus ir kvietimai dalyvauti konkurse ribojami ir galioja tik valstybėse narėse įsisteigusiems arba laikomiems jose įsisteigusiais subjektams, kuriuos kontroliuoja valstybės narės ir (arba) valstybių narių piliečiai.

Pakeitimas    121

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Veiksmai, apimantys technologijų perdavimą už Sąjungos ribų, neleidžiami. Siekiant ilgalaikių strateginių saugumo tikslų, įvertinama galimybė dalyvauti subjektams, kurių pagrindinė buveinė yra ne Sąjungoje.

Pakeitimas    122

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Kai taikytina, Komisija arba finansavimo įstaiga gali atlikti saugumo patikras. Saugumo taisyklių neatitinkantys veiksmai gali būti atmesti arba bet kuriuo metu nutraukti.

Pakeitimas    123

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas.

1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas. Komisija užtikrina, kad pritraukiant lėšų papildomiems programos aspektams iš kitų europinių finansavimo programų, visų pirma ESIF, Europos regioninės plėtros fondo (ERPF), programos „ Europos horizontas“ ir Europos infrastruktūros tinklų priemonės (EITP 2), programų „InvestEU“ ir „Erasmus“, Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai (EŽŪFKP), nebūtų kliudoma pasiekti 1–5 konkrečių tikslų.

 

Komisija išnagrinėja būdus, kaip pagerinti bendrą programų, pagal kurias teikiami ištekliai skaitmeninimo srityje, veiksmingumą.

Pakeitimas    124

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nustatomi tinkami susijusių valdžios institucijų koordinavimo mechanizmai ir tinkamos stebėsenos priemonės, kad būtų galima sistemingai užtikrinti Programos ir visų kitų susijusių ES finansavimo priemonių sąveiką. Nustatytomis priemonėmis vengiama dubliavimosi ir stengiamasi, kad išlaidų poveikis būtų kuo didesnis.

2.  Nustatomi tinkami susijusių valdžios institucijų tarpusavio ir Europos Komisijos ir valdžios institucijų veiklos koordinavimo mechanizmai ir tinkamos stebėsenos priemonės, kad būtų galima sistemingai užtikrinti Programos ir visų kitų susijusių ES finansavimo priemonių sąveiką. Nustatytomis priemonėmis vengiama dubliavimosi ir stengiamasi, kad išlaidų poveikis būtų kuo didesnis.

Pakeitimas    125

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, viešuosius pirkimus kaip pagrindinę formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Finansavimas taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, Komisijos ar finansavimo įstaigos, taip pat dotacijų gavėjų, atskirai arba kartu rengiamus viešuosius pirkimus kaip pagrindinę veiksmų formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Vykdant viešuosius pirkimus gali būti leidžiama sudaryti kelias sutartis per tą pačią procedūrą ir gali būti numatytos veiklos vykdymo sąlygos pagal taikytinus tarptautinius viešųjų pirkimų susitarimus. Finansavimas pagal Programą taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad viešieji pirkimai būtų naudojami kuo veiksmingiau, paaiškinant nuostatą dėl to, kaip pati EK arba ES finansavimo įstaigos gali pačios dalyvauti SEP finansuojamuose viešuosiuose pirkimuose kaip perkantieji subjektai. Be to, per vienus viešuosius pirkimus galima sudaryti sutartis su keliais pardavėjais ar keliais tiekėjais, užtikrinant, kad būtų parenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir užtikrinant paslaugų ir tiekimo, ypač skaitmeninių technologijų atveju, tęstinumą.

Pakeitimas    126

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa gali būti įgyvendinama per Europos partnerystės programas. Tai visų pirma gali apimti įnašus į esamas arba naujas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas pagal SESV 187 straipsnį steigiamų bendrųjų įmonių pavidalu. Šiems įnašams taikomos su Europos partnerystės programomis susijusios [pridėti nuorodą į „Europos horizonto“ reglamentą] nuostatos.

Programa gali būti įgyvendinama per Europos partnerystės programas, dėl kurių Komisija ir valstybės narės susitarė strateginio programavimo proceso metu. Tai visų pirma gali apimti įnašus į esamas arba naujas viešojo ir privačiojo sektorių partnerystės programas pagal SESV 187 straipsnį steigiamų bendrųjų įmonių pavidalu. Šiems įnašams taikomos su Europos partnerystės programomis susijusios [pridėti nuorodą į „Europos horizonto“ reglamentą] nuostatos.

Pakeitimas    127

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Europos partnerystės:

 

a) sudaromos tais atvejais, kai jomis Skaitmeninės Europos programos tikslų pasiekiama daug veiksmingiau nei vien Sąjungoje;

 

b) sudaromos laikantis Sąjungos pridėtinės vertės, skaidrumo, atvirumo, poveikio, sverto efekto, visų susijusių šalių ilgalaikio finansinio įsipareigojimo, lankstumo, derėjimo ir papildomumo su Sąjungos, vietos ir regionų nacionalinėmis ir tarptautinėmis iniciatyvomis principų;

 

c) sudaromos tam tikram laikotarpiui ir įtraukiant laipsniško Programos finansavimo nebeteikimo sąlygas.

Pakeitimas    128

Pasiūlymas dėl reglamento

15 straipsnio 1 b pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Jų atrankos, įgyvendinimo, stebėsenos, vertinimo ir laipsniško finansavimo nebeteikimo nuostatos ir kriterijai išdėstyti (pridėti nuorodą).

Pakeitimas    129

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninių inovacijų centrai

Europos skaitmeninių inovacijų centrai

Pakeitimas    130

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais įsteigiamas pradinis skaitmeninių inovacijų centrų tinklas.

1.  Pirmaisiais Programos įgyvendinimo metais įsteigiamas pradinis Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklas, pasinaudojant esama infrastruktūra: kiekvienoje valstybėje narėje turi būti įsteigtas bent vienas Europos skaitmeninių inovacijų centras.

Pakeitimas    131

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:

2.  1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro, skaidraus ir įtraukaus konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:

Pakeitimas    132

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  turi tinkamas su skaitmeninių inovacijų centrų funkcijomis susijusias kompetencijas;

a)  turi tinkamas su Europos skaitmeninių inovacijų centrų funkcijomis susijusias kompetencijas;

Pakeitimas    133

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  turi tinkamą valdymo pajėgumą, darbuotojus ir infrastruktūrą;

b)  turi tinkamą valdymo pajėgumą, darbuotojus, infrastruktūrą ir įgūdžius;

Pakeitimas    134

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  tinkamai bendradarbiauja su privačiuoju sektoriumi siekiant užtikrinti, kad intervencijos pagal 1–5 konkrečius tikslus būtų aktualios rinkai;

Pakeitimas    135

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  palaiko ryšius su esamais IRT centrais, įsteigtais pagal programą „Horizontas 2020“, „InvestEU“ centru ir Europos įmonių tinklu;

Pakeitimas    136

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Kad būtų galima tinkamai parengti ir įgyvendinti veiksmus, turi būti suderintos ir tinkamu laiku paskelbtos išsamios sąlygos, kurias reikia įvykdyti siekiant būti paskirtu Europos skaitmeninių inovacijų centru, ir užduotys, kurias reikia vykdyti.

Pakeitimas    137

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Sprendimą dėl pradinį tinklą sudarančių subjektų atrinkimo priima Komisija. Šiuos subjektus Komisija atrenka iš valstybių narių paskirtų subjektų kandidatų, remdamasi 2 dalyje nurodytais kriterijais ir šiais papildomais kriterijais:

3.  Sprendimą dėl pradinį tinklą sudarančių subjektų atrinkimo priima Komisija. Šiuos subjektus Komisija atrenka ir aiškiai nurodo iš valstybių narių paskirtų subjektų kandidatų, remdamasi 2 dalyje nurodytais kriterijais ir šiais papildomais kriterijais:

Pakeitimas    138

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  poreikis užtikrinti, kad pradiniu tinklu būtų patenkinti pramonės ir viešojo intereso sričių poreikiai ir kad jis būtų visaapimantis ir subalansuotai išdėstytas geografiškai.

b)  poreikis užtikrinti, kad pradiniu tinklu būtų patenkinti pramonės ir viešojo intereso sričių poreikiai ir kad jis būtų visaapimantis ir subalansuotai išdėstytas geografiškai, gerinantis konvergenciją ir padedantis panaikinti atotrūkį tarp sanglaudos šalių ir kitų valstybių narių, siekiant mažinti skaitmeninį atotrūkį tarp geografinių vietovių.

Pakeitimas    139

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant atviro konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui, o kiekvienoje valstybėje narėje turi būti bent vienas skaitmeninių inovacijų centras. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti skiriami specialūs subjektai.

4.  Taikant atviro ir skaidraus konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi Europos skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti atrenkami papildomi inovacijų centrai tuose regionuose.

Pakeitimas    140

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Skaitmeninių inovacijų centrai gali būti finansuojami skiriant dotacijas.

5.  Europos skaitmeninių inovacijų centrai aiškiai identifikuojami naudojant specialias nuorodas ir yra finansuojami skiriant dotacijas.

Pakeitimas    141

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Finansavimą gaunantys skaitmeninių inovacijų centrai įsitraukia į Programos įgyvendinimą su tikslu:

6.  Finansavimą gaunantys Europos skaitmeninių inovacijų centrai įsitraukia į Programos įgyvendinimą su tikslu:

Pakeitimas    142

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas ir technines ekspertines žinias – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į startuolius, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

Pakeitimas    143

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  remti įmones, visų pirma MVĮ ir startuolius, organizacijas ir viešojo administravimo institucijas, kad jos taptų konkurencingesnės ir patobulintų savo verslo modelius, naudodamosi naujomis technologijomis, kurias apima Programa;

Pakeitimas    144

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ, startuolius ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius Europos skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas; skatinti įgūdžių, jungtinių iniciatyvų ir gerosios praktikos pavyzdžių mainus;

Pakeitimas    145

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ, startuoliams ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

Pakeitimas    146

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Europos skaitmeninių inovacijų centrai taip pat gali bendradarbiauti su Europos inovacijų ir technologijų institutu, visų pirma su „EIT Digital“, taip pat su pagal programą „Horizontas 2020“ įsteigtais skaitmeninių inovacijų centrais.

Pakeitimas    147

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b.  Europos skaitmeninių inovacijų centrai gali vykdyti skaitmeninių inovacijų centrų, įsteigtų pagal mokslinių tyrimų ir inovacijų bendrąsias programas, įskaitant „EIT Digital“ inovacijų centrus, veiklą.

Pakeitimas    148

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie veiksmai, kuriais prisidedama prie [3] straipsnyje ir [4]–[8] straipsniuose nurodytų tikslų siekimo.

1.  Reikalavimus gauti finansavimą atitinka tik tie veiksmai, kuriais prisidedama prie [3] straipsnyje ir [4]–[8] straipsniuose nurodytų tikslų siekimo pagal I priede nustatytus bendruosius tikslus.

Pakeitimas    149

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies a punkto ii papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

ii)  Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse;

ii)  Programos asocijuotosiose trečiosiose valstybėse pagal 10 ir 12 straipsnius;

Pakeitimas    150

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo konkrečiuose veiksmuose reikalavimus, jei to reikia Programos tikslams pasiekti.

3.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai išimties tvarka atitinka dalyvavimo konkrečiuose veiksmuose reikalavimus, jei to reikia Programos tikslams pasiekti ir jei dėl to nekyla papildomos rizikos Sąjungos saugumui arba grėsmės ES strateginiam savarankiškumui.

Pakeitimas    151

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Fiziniai asmenys laikomi neatitinkančiais reikalavimų, nebent teikiamos dotacijos pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“.

4.  Fiziniai asmenys gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus, kai teikiamos dotacijos pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“. Trečiųjų valstybių piliečiai gali būti laikomi atitinkančiais reikalavimus, jeigu jie gyvena Sąjungoje.

Pakeitimas    152

Pasiūlymas dėl reglamento

19 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį.

Programos dotacijos skiriamos ir valdomos pagal Finansinio reglamento VIII antraštinę dalį ir tinkamai pagrįstais atvejais gali padengti iki 100 proc. tinkamų finansuoti išlaidų, nedarant poveikio bendro finansavimo principui ir laikantis kiekvienam tikslui nustatytų nuostatų.

Pakeitimas    153

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant į bent šiuos elementus:

1.  Skyrimo kriterijai nustatomi darbo programose ir kvietimuose teikti pasiūlymus, atsižvelgiant bent į šiuos elementus:

Pakeitimas    154

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jei taikytina, ekonominį, socialinį poveikį, poveikį klimatui bei aplinkai ir prieinamumą;

e)  jei taikytina, ekonominį poveikį, poveikį klimatui, aplinkai ir socialinį poveikį, visų pirma skatinant prieinamumą ir lygias švietimo ir profesines galimybes;

Pakeitimas    155

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus;

g)  jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus, be kita ko, užjūrio šalis ir teritorijas;

Pakeitimas    156

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  jei taikytina, galimybę laisvai pakartotinai naudoti ir pritaikyti projektų rezultatus;

Pakeitimas    157

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  jei taikytina, viešąjį interesą;

Pakeitimas    158

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc)  jei taikytina, skaitmeninio atotrūkio tarp regionų, piliečių ir įmonių mažinimą.

Pakeitimas    159

Pasiūlymas dėl reglamento

21 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Derinimo operacijos pagal šią programą vykdomos laikantis [reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies.

Derinimo operacijos pagal šią programą vykdomos laikantis [reglamento „InvestEU“] ir Finansinio reglamento X antraštinės dalies. Pagal šią Programą numatytų išlaidų, derinamų su finansine priemone, suma yra negrąžintina.

Pakeitimas    160

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Jei veiksmui jau buvo skirti arba gauti įnašai iš kitos Sąjungos programos arba parama iš ES fondo, tas įnašas arba parama nurodomi paraiškoje gauti įnašą pagal Programą.

Pakeitimas    161

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Pirmojoje daugiametėje darbo programoje daugiausia dėmesio skiriama priede nurodytai veiklai ir užtikrinama, kad pagal ją remiami veiksmai neišstumtų privačiojo finansavimo. Tolesnės darbo programos gali apimti priede nenurodytą veiklą, jei ji atitinka šio reglamento tikslus, kaip nurodyta [4–8] straipsniuose.

3.  Darbo programose daugiausia dėmesio skiriama priede nurodytai veiklai ir užtikrinama, kad pagal ją remiami veiksmai neišstumtų privačiojo finansavimo.

Pakeitimas    162

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 3 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

3a.  Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus, kuriais iš dalies keičiamas I priedas, peržiūrima ar papildoma jame nurodyta veikla taip, kad ji atitiktų šio reglamento tikslus, nustatytus [4–8] straipsniuose.

Pakeitimas    163

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų bendrojo ir konkrečių tikslų, stebėsena, pateikti II priede.

1.  Išmatuojami rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų bendrojo ir konkrečių tikslų, stebėsena, pateikti II priede.

Pakeitimas    164

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija apibrėžia metodiką išmatuojamiems rodikliams, kuriais remiantis būtų tiksliai įvertinama pažanga, padaryta siekiant bendrų 3 straipsnio 1 dalyje nustatytų tikslų, nustatyti. Remdamasi šia metodika, Komisija ne vėliau kaip 2021 m. sausio 1 d. papildo III priedą.

Pakeitimas    165

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą siekiant Programos tikslų, Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti II priedą, kad prireikus būtų peržiūrėti ar papildyti rodikliai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

2.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą siekiant Programos tikslų, Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti II priedą, kad prireikus būtų peržiūrėti ar papildyti išmatuojami rodikliai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

Pakeitimas    166

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų tinkami padarytos pažangos ir sunkumų, su kuriais susidurta, nuodugniai analizei atlikti ir būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

Pakeitimas    167

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kuo labiau išnaudojama oficiali ES statistika, kaip antai reguliariai vykdomi statistiniai IRT tyrimai. Su nacionalinėmis statistikos institucijomis konsultuojamasi dėl statistinių rodiklių, naudojamų Programos įgyvendinimui ir siekiant skaitmeninės transformacijos padarytai pažangai stebėti, pradinio kūrimo//rengimo ir vėlesnio vystymo ir jos kartu su Eurostatu dalyvauja šiame darbe.

4.  Kuo veiksmingiau naudojamasi oficialia ES statistika, kaip antai reguliariai vykdomais statistiniais IRT tyrimais, ir NUTS 2 lygmens regionuose surenkamais DESI duomenų rinkiniais, siekiant padėti spręsti su Skaitmeninės Europos programa susijusių regioninių duomenų trūkumo problemą. Su nacionalinėmis statistikos institucijomis konsultuojamasi dėl statistinių rodiklių, naudojamų Programos įgyvendinimui ir siekiant skaitmeninės transformacijos padarytai pažangai stebėti, pradinio kūrimo//rengimo ir vėlesnio vystymo ir jos kartu su Eurostatu dalyvauja šiame darbe.

Pakeitimas    168

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimas

Programos vertinimas

Pakeitimas    169

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

1.  Komisija užtikrina reguliarią Programos stebėseną ir išorės vertinimą, pirmiausia grindžiamus 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta atsiskaitymo už veiklą sistema. Vertinimuose taip pat pateikiamas kokybinis pažangos, padarytos siekiant bendrų 3 straipsnio 1 dalyje apibrėžtų tikslų, įvertinimas.

Pakeitimas    170

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Komisija ne tik reguliariai stebi, kaip vykdoma Programa, bet ir parengia tarpinio vertinimo ataskaitą, kurią ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui. Tarpiniame vertinime pateikiamos išvados, kurios yra būtinos, kad būtų priimtas sprendimas dėl Programos tolesnių veiksmų po 2027 m. ir jos tikslų.

 

Tarpinis vertinimas pateikiamas Europos Parlamentui.

Pakeitimas    171

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po [1] straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

3.  Remdamasi galutiniu nepriklausomu išorės vertinimu, Komisija parengia galutinio Programos vertinimo ataskaitą, kurioje įvertinamas jos poveikis ir tvarumas ilgesniu laikotarpiu.

Pakeitimas    172

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  3 dalyje nurodytą galutinio vertinimo ataskaitą Komisija ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Pakeitimas    173

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Išbraukta.

Pakeitimas    174

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Audito strategija, kaip kontrolės sistemos dalis, gali būti grindžiama finansiniu reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Ta reprezentatyvioji imtis papildoma rinkiniu, sudarytu įvertinus su išlaidomis susijusią riziką.

4.  Audito strategija, kaip kontrolės sistemos dalis, grindžiama finansiniu bent jau reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Ta reprezentatyvioji imtis papildoma rinkiniu, sudarytu įvertinus su išlaidomis susijusią riziką.

Pakeitimas    175

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.  23 ir 24 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    176

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 23 ir 24 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    177

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 23 ir 24 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    178

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, teisingą, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    179

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su [3] straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Ji taip pat užtikrina, kad galimiems paraiškų teikėjams būtų teikiama integruota informacija ir prieiga prie Sąjungos finansavimo skaitmeniniame sektoriuje. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su [3] straipsnyje nurodytais tikslais.

Pakeitimas    180

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 dalies 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  bendrų viešųjų pirkimų sistemą, skirtą integruotam pasaulinės klasės itin našaus skaičiavimo tinklui, įskaitant eksalygmens superkompiuteriją ir duomenų infrastruktūrą. Ji bus nekomerciniais pagrindais prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams ir ja bus galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;

1.  bendrų viešųjų pirkimų sistemą, skirtą integruotam pasaulinės klasės itin našaus skaičiavimo tinklui, įskaitant eksalygmens superkompiuteriją ir duomenų infrastruktūrą. Ji bus prieinama visoms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms, ir nekomerciniais pagrindais taip pat viešiesiems ir privatiesiems naudotojams, ir ja bus galima naudotis viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms;

Pakeitimas    181

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 1 dalies 2 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  paruoštų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą – superkompiuterija kaip paslauga, gaunama galutiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų etape, siekiant sukurti integruotą Europos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, apimančią visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus (aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius).

6.  paruoštų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą – superkompiuterija kaip paslauga, gaunama galutiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų etape, ypač naujos technologijos, kurioms anksčiau buvo skirtas ar šiuo metu yra skiriamas Sąjungos finansavimas, siekiant sukurti integruotą Europos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, apimančią visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus (aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius).

Pakeitimas    182

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa kuriami ir didinami pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) pajėgumai Europoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, ir suteikiant prieigą prie jų visoms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms, taip pat stiprinamos bei jungiamos į tinklą esamos DI bandymų ir eksperimentavimo priemonės valstybėse narėse.

Programa kuriami ir didinami pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) ir paskirstytojo registro technologijos pajėgumai Europoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, ir suteikiant prieigą prie jų visoms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms, taip pat stiprinamos bei jungiamos į tinklą esamos DI bandymų ir eksperimentavimo priemonės valstybėse narėse.

Pakeitimas    183

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, ypač itin našaus skaičiavimo, DI, paskirstytųjų registrų (pvz., blokų grandinės technologijos) ir kibernetinio saugumo srityse, suteikiant studentams, naujiems absolventams ir esamiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.

Programa remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir mokymosi galimybės pirmiausia itin našaus skaičiavimo, DI, paskirstytųjų registrų (pvz., blokų grandinės technologijos) ir kibernetinio saugumo srityse, suteikiant studentams, naujiems absolventams arba visų amžiaus grupių piliečiams, kuriems reikia tobulinti įgūdžius, darbo ieškantiems asmenims ir esamiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.

Pakeitimas    184

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalies 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;

1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje ir mišriojo mokymosi galimybių stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;

Pakeitimas    185

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visos intervencinės priemonės bus kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia per skaitmeninių inovacijų centrus, kaip apibrėžta 15 straipsnyje.

Visos intervencinės priemonės bus kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia per skaitmeninių inovacijų centrus, kaip apibrėžta 16 straipsnyje.

Pakeitimas    186

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 5 dalies I skirsnio 1 punkto 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2.  Parama nuosekliai tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekosistemai sukurti, bandomajam naudojimui užtikrinti, diegti, techniškai prižiūrėti ir populiarinti ir sąlygų sklandiems ištisiniams, saugiems, sąveikiems, daugiakalbiams tarpvalstybiniams arba tarpsektoriniams sprendimams ir bendroms sistemoms viešojo administravimo srityje sudarymas. Įtraukiama ir poveikio bei naudos vertinimo metodika.

1.2.  Parama nuosekliai tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekosistemai sukurti, bandomajam naudojimui užtikrinti, diegti, techniškai prižiūrėti, plėtoti ir populiarinti ir sąlygų sklandiems ištisiniams, saugiems, sąveikiems, daugiakalbiams tarpvalstybiniams arba tarpsektoriniams sprendimams ir bendroms sistemoms viešojo administravimo srityje sudarymas. Įtraukiama ir poveikio bei naudos vertinimo metodika.

Pakeitimas    187

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies I skirsnio 2 punkto 2.1. papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.  Užtikrinimas, kad ES piliečiai turėtų saugią prieigą prie savo sveikatos asmens duomenų, galėtų jais dalytis, juos naudoti ir tvarkyti skirtingose šalyse, neatsižvelgiant į jų arba duomenų buvimo vietą. E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros užbaigimas ir jos išplėtimas papildant naujomis skaitmeninėmis paslaugomis, parama keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais Europos formatui diegti.

2.1.  Užtikrinimas, kad ES piliečiai galėtų saugiai ir tokiu būdu, kuris užtikrintų jų privatumą, prieiti prie savo sveikatos asmens duomenų, galėtų jais dalytis, juos naudoti ir tvarkyti skirtingose šalyse, neatsižvelgiant į jų arba duomenų buvimo vietą. E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros užbaigimas ir jos išplėtimas papildant naujomis skaitmeninėmis paslaugomis, parama keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais Europos formatui diegti.

Pakeitimas    188

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies I skirsnio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Teisminės institucijos. Sklandžios ir saugios tarpvalstybinės elektroninės komunikacijos teisminėse institucijose ir tarp teisminių institucijų bei kitų civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje veikiančių kompetentingų įstaigų užtikrinimas. Piliečių, įmonių, teisės specialistų ir teisminių institucijų narių teisės kreiptis į teismą ir prieigos prie juridinės informacijos bei procedūrų gerinimas, naudojant semantiškai sąveikias tarpusavio jungtis su nacionalinėmis duomenų bazėmis ir registrais, taip pat – geresnių sąlygų spręsti neteisminius ginčus internete sudarymas. Novatoriškų teismams ir teisės specialistams skirtų dirbtinio intelekto sprendimais grindžiamų technologijų, kurios turėtų supaprastinti ir paspartinti procedūras (pavyzdžiui, teisės paslaugų taikomųjų programų), plėtojimo ir įgyvendinimo skatinimas.

3.  Teisminės institucijos. Sklandžios ir saugios tarpvalstybinės elektroninės komunikacijos teisminėse institucijose ir tarp teisminių institucijų bei kitų civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje veikiančių kompetentingų įstaigų užtikrinimas. Piliečių, įmonių, teisės specialistų ir teisminių institucijų narių teisės kreiptis į teismą ir prieigos prie juridinės informacijos bei procedūrų gerinimas, naudojant semantiškai sąveikias tarpusavio jungtis su duomenų bazėmis ir registrais, taip pat – geresnių sąlygų spręsti neteisminius ginčus internete sudarymas. Novatoriškų teismams ir teisės specialistams skirtų dirbtinio intelekto sprendimais grindžiamų technologijų, kurios turėtų supaprastinti ir paspartinti procedūras (pavyzdžiui, teisės paslaugų taikomųjų programų), plėtojimo ir įgyvendinimo skatinimas.

Pakeitimas    189

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 5 dalies I skirsnio 4 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Transportas, energetika ir aplinka. Decentralizuotų sprendimų ir infrastruktūrų, kurių reikia didelio masto skaitmeninėms taikomosioms programoms, kaip antai pažangiesiems miestams arba pažangiosioms kaimo vietovėms, veikti, diegimas, remiant transporto, energetikos ir aplinkos politiką.

4.  Transportas, energetika ir aplinka. Decentralizuotų sprendimų ir infrastruktūrų, kurių reikia didelio masto skaitmeninėms taikomosioms programoms, pavyzdžiui, pažangiesiems miestams, pažangiosioms kaimo vietovėms ar atokiausiems regionams, veikti, diegimas, remiant transporto, energetikos ir aplinkos politiką.

Pakeitimas    190

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies II skirsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

II  Su pramonės skaitmeninimu susijusi pradinė veikla

(Tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)  

Pakeitimas    191

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 2 dalies 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.2  Dirbtinį intelektą naudojančių įmonių ir organizacijų skaičius

2.2  Bendradarbiaujant su skaitmeninių inovacijų centrais dirbtinį intelektą testuojančių ir su juo eksperimentuojančių įmonių ir organizacijų skaičius

Pakeitimas    192

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 2 dalies 2.2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2.2a Konkrečių pagal Programą remiamų dirbtinio intelekto taikomųjų programų, kurios šiuo metu parduodamos, skaičius

Pakeitimas    193

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 4 dalies 4.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.1  Apmokytų ir dirbančių IRT specialistų skaičius

4.1  Kasmet Sąjungoje parengiamų ir dirbančių IRT specialistų skaičius

Pakeitimas    194

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 4 dalies 4.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.2  Įmonių, kurios patiria sunkumų siekdamos įdarbinti IRT specialistus, skaičius

4.2  Įmonių, kurios kasmet Sąjungoje patiria sunkumų siekdamos įdarbinti IRT specialistus, skaičius

Pakeitimas    195

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 4 dalies 4.2 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4.2b Studentų, naujų absolventų ir bedarbių, kurių padėtis išklausius mokymus pagal Programą pagerėjo, skaičius

Pakeitimas    196

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 5 dalies 5.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.1  Skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimas

5.1  Skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimo dažnumas

Pakeitimas    197

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 5 dalies 5.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.2  Įmonės, kurių skaitmeninio intensyvumo lygis yra didelis

5.2  Įmonių, kurių skaitmeninio intensyvumo lygis yra didelis, skaičius

Pakeitimas    198

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 5 dalies 5.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.3  Nacionalinės sąveikumo sistemos suderinimas su Europos sąveikumo sistema

5.3  Nacionalinės sąveikumo sistemos suderinimo su Europos sąveikumo sistema mastas

Pakeitimas    199

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  aktyviai kuriama Skaitmeninės Europos programos ir programos „Europos Horizontas“ sinergija duomenų, gaunamų įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus, tvarumo srityje;

Pakeitimas    200

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;

c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu;

Pakeitimas    201

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 3 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;

c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, paskirstytojo registro technologijos, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;


AIŠKINAMOJI DALIS

2018 m. birželio 6 d. Komisijos pasiūlytoje 2021–2027 m. Skaitmeninėje Europos programoje nustatomi programos tikslai, 2021–2027 m. biudžetas, Europos Sąjungos finansavimo formos ir tokio finansavimo teikimo taisyklės.

Pranešėja pritaria bendram siūlomos programos tikslui remti Europos ekonomikos, pramonės ir visuomenės skaitmeninę pertvarką. Programa turėtų būti naudinga Europos įmonėms ir piliečiams. Ja bus stiprinami Europos pajėgumai pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse diegiant jas plačiu mastu ir didinant jų sklaidą ir naudojimą viešųjų interesų ir privačiojo sektoriaus srityse. Tačiau, atsižvelgdama į konkrečių tikslų specifiškumą, pranešėja mano, kad, neskaitant skaitmeninės pertvarkos, bendras Programos tikslas – kurti pajėgumus ir stiprinti strateginį ES savarankiškumą.

Dabartinė ES ekonomikos, pramonės ir visuomenės skaitmeninimo padėtis nėra pakankama siekiant reaguoti į politinį skaitmeninės bendrosios rinkos užmojį. Norint pasiekti bendrą tikslą ir visapusiškai pasinaudoti ES pridėtine verte, vis dar reikia esminėmis ir geresnėmis Europos investicijomis įveikti didelį atotrūkį. Pranešėja norėtų pabrėžti, kad šis pasiūlymas yra pirmoji bendra Europos skaitmeninė programa. Jis turėtų būti vertinamas kaip svarbus žingsnis siekiant stiprinti ir gerinti Europos pirmaujančią poziciją.

Programa siekiama penkių konkrečių tikslų; jų skirtumai atsispindi jiems skirtuose finansiniuose paketuose. Kadangi pagal šią programą būtų galima finansuoti daug įvairių veiklų, ją įgyvendinant gali būti nutolta nuo pagrindinio programos tikslo, būtent pajėgumų stiprinimo ES. Pranešėja labai norėtų išlaikyti didelį budrumą, todėl siūlo, kad, rengiant darbo programas, jas tikrintų Europos Parlamentas.

Ši programa turėtų būti patikimas įrankis ES nepriklausomumui stiprinti, ypač konkrečių 1, 2 ir 3 tikslų (itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo ir pasitikėjimo) srityse. ES strateginis savarankiškumas yra labai svarbus siekiant užtikrinti konkrečią veiksmų laisvę pasauliniu mastu; to pasiekti galima tik gerinant valstybių narių ir įmonių (jos turi būti įsteigtos valstybėse narėse) bendradarbiavimą.

4 konkretus tikslas („Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“) labai svarbus norint sėkmingai pasiekti pirmus tris tikslus, užtikrinant, kad esami ir būsimi darbuotojai lengvai įgytų aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, sudarant sąlygas studentams, absolventams ir darbuotojams, nepriklausomai nuo to, kurioje ES valstybėje jie yra, tų įgūdžių įgyti ir juos gerinti.

5 konkretus tikslas („Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“) itin svarbus siekiant kuo geriau panaudoti skaitmeninius pajėgumus (visų pirma itin našios kompiuterijos, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo) visuose ekonomikos sektoriuose, įskaitant sąveikių sprendimų diegimą viešųjų interesų srityse, ir sudaryti sąlygas visoms įmonėms, įskaitant MVĮ ir startuolius, ir piliečiams naudotis technologijomis ir praktinėmis žiniomis.

Todėl pranešėja norėtų patikslinti, kad reikalavimus atitinkantys subjektai turėtų būti įsteigti ES. Bendradarbiavimas su trečiosiomis valstybėmis, atsižvelgiant į specifines šios programos aplinkybes, atrodo netikslingas.

Pranešėja taip pat mano, kad dėl 2 konkretaus tikslo („Dirbtinis intelektas“) opumo ir dėl jo vykstančių konsultacijų, vykdant atrinktus projektus reikėtų laikytis etikos reikalavimų, kaip laikomasi kitų daugiamečių finansinių programų, tokių kaip „Europos horizontas“ ir Europos gynybos programa, atveju.

Europos skaitmeninių inovacijų centrai vykdo tikslines programas tam, kad padėtų Europos pramonei, įskaitant MVĮ ir startuolius, ir viešojo administravimo institucijoms aprūpinti savo darbuotojus reikalingais aukšto lygio įgūdžiais, kad jie galėtų pasinaudoti superkompiuterių, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo teikiamomis galimybėmis. MVĮ, startuoliai ir viešojo administravimo institucijos taip pat galės pasinaudoti techninėmis ekspertinėmis žiniomis ir eksperimentavimo priemonėmis, taip pat gauti patarimų, kaip geriau įvertinti savo skaitmeninės transformacijos projektų verslo prielaidas. Dabar jie – vienas pagrindinių Europos pramonės skaitmeninimo strategijos elementų. Pranešėja mano, kad itin svarbu remti Europos skaitmeninių inovacijų centrų tinklo kūrimą. Šis tinklas geografiškai turėtų būtų išsidėstęs kuo plačiau visoje Europoje, bet taip pat nacionaliniu mastu, kad būtų patenkinami konkretūs poreikiai. Pirmenybė bus teikiama tam, kad kiekviename regione būtų įsteigtas bent vienas Europos skaitmeninių inovacijų centras.

Bendras 919 400 000 EUR programos biudžetas turėtų būti laikomas minimalia suma norint, kad Skaitmeninės Europos programa duotų sėkmingų rezultatų. Pranešėja mano, kad Komisijos pasiūlyta suma, regis, yra nedidelė, atsižvelgiant į tai, kad dabar negalima numatyti bendro užmojo ir sunkumų, nes programa yra nauja, o tikslių kiekvieno atskiro tikslo poreikių iš anksto įvertinti neįmanoma.

Be to, pranešėja gerai informuota apie Sąjungos ir valstybių narių biudžeto apribojimus ir investicijas, todėl įgyvendinant šią programą negalima pamiršti įsipareigojimo užtikrinti veiksmingiausią lėšų valdymą. Taigi, siekis užtikrinti programos ir kito ES finansavimo pagal kitą daugiametę finansinę programą sinergiją bus pagrindinis elementas.

Pranešėja mano, kad lėšų neskirstant į kategorijas investicijos bus veiksmingesnės ir teiks didesnę vertę, ypač stiprinant ES masto skaitmeninės srities investicijų poveikį vietoje, o nacionalinės ir regioninės skaitmeninės srities investicijos galės geriau papildyti ES programas.


PRIEDAS. PRANEŠĖJAI INFORMACIJĄ TEIKUSIŲ SUBJEKTŲ IR ASMENŲ SĄRAŠAS

Toliau pateiktą sąrašą išskirtinai savanorišku pagrindu ir tik savo atsakomybe parengė pranešėja. Rengiant pranešimą, iki jo priėmimo komitete dienos pranešėjai talkino toliau išvardyti subjektai ar asmenys.

Subjektas ir (arba) asmuo

 

Portugalijos mokslo, technologijų ir aukštojo mokslo ministerija

Austrijos federalinė skaitmeninimo ir ekonomikos reikalų ministerija (ES pirmininkaujanti šalis)

Norvegijos pasiuntinybė ES

EARTO

IAPP

Aalto universitetas

Regionų komitetas

Austrijos ekonomikos rūmai

„Bitkom“

„Amazon“

„DigitalEurope“

„European Digital Rights“ (EDRi)

Europos kibernetinio saugumo organizacija (ESCO)

TNO

UEAPME, Europos amatų ir MVĮ darbdavių organizacija

„European Digital SME Alliance“

„European Digital Rights“ (EDRi)


Kultūros ir švietimo komiteto NUOMONĖ (12.10.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

(COM(2018) 0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Nuomonės referentas (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Susijusių komitetų procedūra. Darbo tvarkos taisyklių 54 straipsnis

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pasiūlymą sukurti Skaitmeninę Europos programą. Šios programos, kuri yra įtraukta į kitą ilgalaikį ES biudžetą (2021–2027 m. DFP) ir kuriai skirtas 9,2 mlrd. EUR biudžetas, tikslas – formuoti Europos skaitmeninę transformaciją piliečių ir įmonių labui.

Šia programa daugiausia dėmesio skiriama penkiems konkretiems tikslams: 1) itin našiam skaičiavimui, 2) dirbtiniam intelektui, 3) kibernetiniam saugumui, 4) aukšto lygio skaitmeniniams įgūdžiams bei 5) diegimui, geriausiam skaitmeninio pajėgumo išnaudojimui ir sąveikumui.

Pagrindiniai nuomonės projekto aspektai:

i)  Biudžetas (9 straipsnis)

Nuomonės referentas laikosi nuomonės, kad būtina užtikrinti Skaitmeninės Europos programos ir visų kitų DFP programų sąveiką, tačiau vis dėlto norėtų pabrėžti būtinybę užtikrinti Skaitmeninės Europos programai skirtą biudžetą, atsižvelgiant į jos plataus užmojo tikslus. Todėl šiuo požiūriu nuomonės referentas siūlo keletą konkrečių biudžeto pakeitimų.

Visų pirma, nuomonės referentas siūlo kiek padidinti 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ skirtą biudžetą, t. y. skirti maždaug 830 mln. EUR biudžetą (9 proc. viso biudžeto) vietoj Komisijos iš pradžių numatytų 700 mln. EUR (7,6 proc.).

ii)  Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai (7 straipsnis ir priedai)

Atsižvelgdamas į tai, jog nepaprastai svarbu užtikrinti, kad ir dabartiniai, ir būsimi darbuotojai turėtų galimybę įgyti aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių dalyvaudami ilgalaikiuose ir trumpalaikiuose mokymo kursuose bei stažuotis darbo vietoje, nuomonės referentas siūlo keletą pakeitimų šiam konkrečiam tikslui sustiprinti ir siūlomoms nuostatoms išsamiau paaiškinti.

iii)  Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas (8 straipsnis ir priedai)

Šis tikslas ypač svarbus kultūros ir kūrybos sektoriams. Nuomonės referentas siūlo keletą pakeitimų, kad būtų stiprinama parama kultūros ir kūrybos sektoriams, visų pirma audiovizualiniam sektoriui, vykstant jų skaitmeninei transformacijai, ir pabrėžia, jog būtina užtikrinti, kad jiems būtų prieinamos pažangiausios ir veiksmingiausios skaitmeninės technologijos – nuo dirbtinio intelekto iki pažangaus skaičiavimo.

Šis tikslas svarbus ir kultūros paveldo požiūriu. Nuomonės referentas norėtų akcentuoti svarbų vaidmenį, kurį Skaitmeninės Europos programa atliks remiant iniciatyvą EUROPEANA.

iv)  Vertinimas (25 straipsnis)

Nuomonės referentas siūlo keletą svarbių su Programos vertinimu susijusių pakeitimų, nes mano, kad Komisijos pasiūlymas šiuo požiūriu nėra pakankamai aiškus.

v)  Darbo programos (23 straipsnis)

Nuomonės referentas siūlo, kad darbo programas Komisija priimtų deleguotaisiais, o ne įgyvendinimo aktais, kaip numatoma Komisijos pasiūlyme.

Apskritai nuomonės referentas palankiai vertina Komisijos pastangas, įdėtas rengiant šį pasiūlymą. Nežiūrint į tai, jis mano, kad jis yra gerokai pernelyg bendro pobūdžio ir neapibrėžtas, be to, jame pasigendama svarbių detalių ir teisinio aiškumo. Šiuo požiūriu – atsižvelgdamas į tai, kad nėra lengva suprasti, kaip konkrečiai veiks Programa ir kaip bus įgyvendinama programų sąveika – nuomonės referentas siūlo keletą pakeitimų, daugiausia dėmesio pirmiausia skiriant siekiui užtikrinti didesnį Programos teisinį aiškumą ir tikrumą.

PAKEITIMAI

Kultūros ir švietimo komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros54 22 ir 23 dalis Programą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta laikantis konkrečių stebėsenos reikalavimų, kartu vengiant perteklinio reguliavimo ir administracinės naštos, ypač valstybėms narėms. Šie reikalavimai atitinkamais atvejais gali apimti kiekybinius rodiklius, kaip pagrindą Programos poveikiui vietoje įvertinti;

(5)  pagal 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstitucinio susitarimo dėl geresnės teisėkūros54 22 ir 23 dalis Programą reikia įvertinti remiantis informacija, surinkta laikantis konkrečių stebėsenos reikalavimų, kartu vengiant perteklinio reguliavimo ir administracinės naštos, ypač valstybėms narėms. Šie reikalavimai atitinkamais atvejais gali apimti kiekybinius ir kokybinius rodiklius, kaip pagrindą Programos poveikiui vietoje įvertinti;

_________________

_________________

54 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

54 2016 m. balandžio 13 d. Europos Parlamento, Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos tarpinstitucinis susitarimas dėl geresnės teisėkūros; OL L 123, 2016 5 12, p. 1–14.

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į tam tikrus iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, ir peržiūrėti politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį;

(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje, žiniasklaidos laisvės ir demokratinio dialogo, kartu stiprindama ne tik kultūros ir kūrybos sektorius, bet ir kultūrų bei kalbų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis, reikia visiems kartu reaguoti į tam tikrus iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos ir skaitmeninių monopolijų, bei peržiūrėti politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį, tuo pat metu ypatingą dėmesį skiriant investicijoms į žmogiškąjį kapitalą ir piliečių poreikiams, susijusiems su įgūdžių tobulinimu ir persikvalifikavimu, kad jie galėtų visapusiškai naudotis bendrąja skaitmenine rinka;

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  Europos Vadovų Taryba visų pirma padarė išvadą, kad Sąjunga turėtų skubiai reaguoti į besiformuojančias tendencijas: tai, be kita ko, apima klausimus, susijusius su dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologija (pvz., blokų grandinė), kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį, skaitmenines teises ir etikos standartus. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje pateikti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą ir paragino Komisiją pateikti reikiamas iniciatyvas bendrosioms sąlygoms stiprinti, kad ES galėtų tirti naujas rinkas taikydama rizika grindžiamas radikalias inovacijas ir dar kartą patvirtinti pirmaujantį savo pramonės vaidmenį;

(7)  Europos Vadovų Taryba visų pirma padarė išvadą, kad Sąjunga turėtų skubiai reaguoti į besiformuojančias tendencijas: tai, be kita ko, apima klausimus, susijusius su skaitmenine atskirtimi, dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologija (pvz., blokų grandine), kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį, teises ir etikos standartus. Europos Vadovų Taryba paprašė Komisijos ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje pateikti Europos požiūrį į dirbtinį intelektą ir paragino Komisiją pateikti reikiamas iniciatyvas bendrosioms sąlygoms stiprinti, kad ES galėtų tirti naujas rinkas taikydama rizika grindžiamas radikalias inovacijas ir dar kartą patvirtinti pirmaujantį savo pramonės vaidmenį;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas ir kibernetinis saugumas“. Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje;

(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas ir kibernetinis saugumas“. Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to turėtų sustiprėti Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje ir būti užtikrinta, kad ES piliečiai turėtų įgūdžių, kompetencijų ir žinių, kurie būtini norint būti pasirengus mūsų visuomenių ir ekonomikos skaitmeninei transformacijai;

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final.

57 COM(2018) 98 final..

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą visos Sąjungos verslo subjektų ir piliečių naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją visuomenėje ir skatinti geriau išnaudoti inovacijų ir mokslinių tyrimų politikos potencialą bei visapusiškai pasinaudoti mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros rezultatais, technologine plėtra, Europos ir tarptautiniais standartais pramonės sektoriuje, kultūros, švietimo, akademinėse / mokslo, audiovizualinėse ir žiniasklaidos institucijose bei viešojo administravimo įstaigose visos Sąjungos piliečių ir verslo subjektų naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  vadovaujantis Europos kultūros paveldo metų (kuriais buvo akcentuojamas didžiulis kultūros, meno, kūrybos ir audiovizualinio sektorių potencialas prisidėti prie Europos mokslo ir socialinių inovacijų) tikslais ir veiksmų planu, pagal Programą turėtų būti skatinamos mokslinių tyrimų institutų, universitetų, taip pat kultūros, meno, kūrybinių ir audiovizualinių įstaigų (pirmiausia muziejų, akademijų, konservatorijų, teatrų ir kino teatrų) partnerystės ir tyrimų projektai. Pagal ją taip pat turėtų būti remiamas skaitmeninių technologijų, padedančių išsaugoti kultūrinį, meninį, kūrybinį ir audiovizualinį turinį bei išplėsti jo išsaugojimo galimybes bei prieigą prie jo (pvz., papildytos ir virtualiosios realybės bei žmogaus ir mašinos sąsajų), vystymas, sąveikaujant su programomis „Kūrybiška Europa“ ir „Europos horizontas“;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, MVĮ, vietos startuolius, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas, atsižvelgdami į konkrečius sektorių poreikius regionų lygmeniu. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59, kartu atsižvelgiant į atokius ir mažiau išsivysčiusius regionus. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, atsižvelgiant į tokius kriterijus, kaip geografinė padėtis, demografinės tendencijos, prognozės, susijusios su įgūdžių poreikiais regionuose, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

__________________

__________________

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę.

(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę. Be to, pagal ją turėtų būti užtikrinamas besąlygiškas turinio teikėjų, vartotojų ir skaitmeninių technologijų naudotojų teisių paisymas, garantuojant visapusišką pagarbą Europos vertybėms skaitmeninės Europos vystymosi kontekste;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas platesniam itin našaus skaičiavimo panaudojimui pramonėje ir viešojo intereso srityse apskritai užtikrinti, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos, kalbų ir saugumo srityse ir pramonės, ypač startuolių, labai mažų, mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  skaitmeninės technologijos turėtų būti plačiai prieinamos visoms susijusioms viešoms ir privačioms įstaigoms, atsižvelgiant į geografinę pusiausvyrą. Todėl nustatant dotacijų suteikimo kriterijus turėtų būti ypač atsižvelgiama į bendrąjį poveikį, technologijų ir informacinių technologijų prieinamumą bei geografinę pusiausvyrą;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi;

(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir kompiuterinės lingvistikos, taip pat bandymų ir eksperimentavimo objektų prieinamumas turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

22 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(22)  kibernetinis saugumas yra iššūkis visai Sąjungai, kurio daugiau negalima stengtis įveikti vien suskaidytomis nacionalinėmis iniciatyvomis. Europos kibernetinio saugumo pajėgumai turėtų būti sustiprinti siekiant aprūpinti Europą reikiamais pajėgumais, kad ji galėtų apsaugoti savo piliečius ir verslo subjektus nuo kibernetinių grėsmių. Be to, vartotojai turėtų būti apsaugoti, kai jie naudoja susietuosius produktus, į kuriuos galima įsilaužti ir pakenkti jų saugai. Tai turėtų būti pasiekta kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi plėtojant projektus, kuriais sustiprinami Europos kibernetinio saugumo pajėgumai, ir užtikrinant šių projektų koordinavimą, taip pat užtikrinant platų naujausių kibernetinio saugumo sprendimų panaudojimą visoje ekonomikoje ir telkiant šios srities gebėjimus, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir kompetencija;

(22)  kibernetinis saugumas yra iššūkis visai Sąjungai, kurio daugiau negalima stengtis įveikti vien suskaidytomis nacionalinėmis iniciatyvomis. Europos kibernetinio saugumo pajėgumai turėtų būti sustiprinti siekiant aprūpinti Europą reikiamais pajėgumais, kad ji galėtų apsaugoti piliečius, verslo subjektus ir viešojo administravimo institucijas nuo kibernetinių grėsmių. Be to, vartotojai turėtų būti apsaugoti, kai jie naudoja susietuosius produktus, į kuriuos galima įsilaužti ir pakenkti jų saugai. Tai turėtų būti pasiekta kartu su valstybėmis narėmis ir privačiuoju sektoriumi plėtojant projektus, kuriais sustiprinami Europos kibernetinio saugumo pajėgumai, ir užtikrinant šių projektų koordinavimą, taip pat užtikrinant platų naujausių kibernetinio saugumo sprendimų panaudojimą visoje ekonomikoje ir telkiant šios srities gebėjimus, kad būtų užtikrinta kritinė masė ir kompetencija;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

25 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(25a)  Europos Parlamentas savo 2017 m. rugsėjo 14 d. rezoliucijoje dėl naujos Europos įgūdžių darbotvarkės 65a priminė, kad šiandienos visuomenėje bazinių skaitmeninių įgūdžių užtikrinimas yra esminė asmeninės ir profesinės savirealizacijos prielaida. Be to, jis pabrėžė, jog būtina pasirūpinti, kad žmonės įgytų konkretesnių aukšto lygio skaitmeninių kompetencijų bei galėtų novatoriškai ir kūrybiškai naudoti skaitmenines technologijas;

 

_________________

 

65a Priimti tekstai, P8_TA(2017)0360.

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas;

(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas. Jis taip pat pabrėžė, kad svarbūs baziniai skaitmeniniai įgūdžiai, kurie turėtų apimti žinias apie skaitmeninių įgūdžių siūlomas galimybes, pažangų bazinių skaitmeninių priemonių naudojimą, saugų elgesį internete ir paieškos metodikas patikimiems šaltiniams atpažinti, skatinant didesnį informavimą apie teises internete. Tai taip pat padėtų ugdyti nepaprastai svarbų piliečių supratimą apie skirtingas skaitmeninės žiniasklaidos formas, tuo pačiu didinant ir stiprinant skaitmeninio raštingumo siūlomus išteklius ir galimybes;

_________________

_________________

67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240

67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Turi būti išplėstos mokymosi ir mokymo galimybės, įskaitant mokymus darbo vietoje, mišrųjį ir nuotolinį mokymąsi, aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje, jų sudaroma daugiau ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Ypatingas dėmesys turėtų būti skiriamas siekiui aprūpinti darbuotojus – ypač atsižvelgiant į darbo jėgos senėjimą – būdais ir priemonėmis pasinaudoti naujųjų skaitmeninių infrastruktūrų siūlomomis galimybėmis. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali nukentėti piliečių dalyvavimas viešajame gyvenime ir darbo rinkoje bei bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas bei programą „Erasmus“;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros38, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, švietimo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu saugiai keistis duomenimis ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką tampa geriausiai pasiekiamos;

(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros38, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, švietimo ir lavinimo bei kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu saugiai keistis duomenimis ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką tampa geriausiai pasiekiamos. Vis dėlto įgyvendinant skaitmeninę transformaciją turėtų būti atsižvelgiama į tai, kad kai kurie piliečiai dėl skirtingų priežasčių joje nedalyvauja, taigi turėtų būti remiami tinklai, siekiant toliau informuoti šiuos piliečius, padėti jiems toliau visapusiškai naudotis savo teisėmis ir dalyvauti vykdant visas socialines ir pilietines pareigas;

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

30 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(30a)  pažangių technologijų diegimas ir prieiga prie jų tokiose viešojo intereso srityse, kaip švietimas, irgi reikalauja lavinti įgūdžius, kurie būtini norint naudotis šiomis technologijomis. Todėl siekiai, kuriuos apima 8 konkretus tikslais, turėtų apimti ir mokymų programas asmenims, kurie naudos pažangias technologijas;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

34 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(34a)  norint maksimaliai pasinaudoti visomis skaitmeninių technologijų siūlomomis galimybėmis ir privalumais, turėtų būti užpildyta dabartinė spraga, susijusi su prieiga ir naudojimu tarp viešojo administravimo institucijų, asmenų, įmonių ir geografinių vietovių. Šiuo požiūriu greitesnis skaitmeninių infrastruktūrų diegimas – visų pirma nepalankiausioje padėtyje esančiuose Europos teritorijos regionuose – yra nepaprastai svarbus norint didinti įtraukumą ir mažinti skaitmeninę atskirtį;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

35 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35a)  šiomis aplinkybėmis ir, kaip rodo iniciatyva EUROPEANA, Europos kūrinių skaitmeninimas yra didelė proga gerinti Europos kultūros ir bendro kultūros paveldo prieinamumą, sklaidą ir populiarinimą. Skaitmeninės inovacijos gali paskatinti revoliuciją kultūros vertybių eksponavimo ir prieigos prie jų būdų srityje. Šiuo požiūriu ypač svarbu skatinti naudoti 3D technologijas duomenims rinkti ir sunaikintoms kultūros vertybėms bei paveldui atkurti. Todėl pagal Skaitmeninės Europos programą gali būti prisidėta skiriant finansavimą, kuris būtinas teisingam ir etiškam Europos kultūros paveldo ir kultūros skaitmeninimui, išsaugojimui ir jų prieinamumui internetu užtikrinti;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

35 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35b)  be to, istorinės ir kultūros paveldo vietos dažnai nelengvai prieinamos neįgaliesiems. Todėl pagal Programą galėtų būti prisidėta prie paramos skaitmeninėms iniciatyvoms, kurių tikslas – gerinti dalyvavimą ir užtikrinti, kad kultūros patirtis, paveldo vietos ir objektai visoje Europoje neįgaliesiems taptų pasiekiamesni nepriklausomai nuo geografinės vietos;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

35 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(35c)  2016 m. gegužės 31 d. Taryba pabrėžė, kad bendromis kultūros paveldo institucijų, valstybių narių ir Komisijos pastangomis nepaprastai svarbu užtikrinti ilgalaikį iniciatyvos EUROPEANA finansavimą ir administravimą. Skiriant finansavimą pirmenybė turėtų būti teikiama EUROPEANA skaitmeninių paslaugų infrastruktūrai – tvirtai skaitmeninių paslaugų infrastruktūrai. Visų pirma Sąjungos finansavimo Skaitmeninės Europos programai tęstinumas turėtų būti užtikrintas 2021–2027 m. laikotarpio DFP, kad paslaugos galėtų būti teikiamos nenutrūkstamai ir sėkmingai bei tuo pačiu lygmeniu, koks buvo numatytas pagal dabartinę finansavimo programą;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

37 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(37)  2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuria siekia užtikrinti, kad „kiekviena pramonės šaka Europoje, kad ir kokio sektoriaus, kad ir kur esanti, kad ir kokio dydžio, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą“71;

(37)  2016 m. balandžio mėn. Komisija priėmė Europos pramonės skaitmeninimo iniciatyvą, kuria siekia užtikrinti, kad „kiekviena pramonės šaka Europoje, kad ir kokio sektoriaus, kad ir kur esanti, kad ir kokio dydžio, gautų didžiausią skaitmeninių inovacijų naudą“. Tai ypač svarbu mažosioms ir vidutinėms kultūros ir kūrybos sektorių įmonėms;

__________________

 

71

 

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

39 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(39)  norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikia pasitelkti papildomų technologijų galimybes tinklų sudarymo ir kompiuterijos srityje, kaip teigiama Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo73, kuriame pripažįstama, kad „pasaulinio lygio tinklų ir debesijos infrastruktūros“ prieinamumas yra esminis pramonės skaitmeninimo elementas;

(39)  norint pasiekti užsibrėžtus tikslus, reikia pasitelkti papildomų technologijų galimybes tinklų sudarymo ir kompiuterijos srityje, kaip teigiama Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo73, kuriame pripažįstama, kad „pasaulinio lygio tinklų ir debesijos infrastruktūros“ prieinamumas yra esminis pramonės skaitmeninimo komponentas;

__________________

__________________

73 COM(2016) 180 final: „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“.

73 „Europos pramonės skaitmeninimas. Naudojimasis visais bendrosios skaitmeninės rinkos privalumais“ (COM(2016) 180 final).

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

44 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(44)  siekiant užtikrinti vienodas šio reglamento įgyvendinimo sąlygas, Komisijai turėtų būti suteikti įgyvendinimo įgaliojimai priimti darbo programas, kad pagal Sąjungos ir valstybių narių prioritetus būtų pasiekti Programos tikslai, o kartu būtų užtikrintas Sąjungos ir valstybių narių bendrų veiksmų nuoseklumas, skaidrumas ir tęstinumas. Tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi laikantis Reglamento (ES) Nr. 182/201175, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai, 4 straipsnyje nurodytos patariamosios procedūros;

Išbraukta.

__________________

 

75 2011 m. vasario 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 182/2011, kuriuo nustatomos valstybių narių vykdomos Komisijos naudojimosi įgyvendinimo įgaliojimais kontrolės mechanizmų taisyklės ir bendrieji principai (OL L 55, 2011 2 28, p. 13).

 

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

45 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(45)  darbo programos iš esmės turėtų būti priimamos kaip daugiametės darbo programos, paprastai kas dvejus metus, arba, jeigu tai pateisinama pagal Programos įgyvendinimo poreikius, kaip metinės darbo programos. Įgyvendinant šį reglamentą, finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną nuostatų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

(45)  darbo programos turėtų būti priimamos taip, kad Programos tikslų būtų siekiama vadovaujantis Sąjungos ir valstybių narių prioritetais, kartu užtikrinant bendrų Sąjungos ir valstybių narių nuoseklumą, skaidrumą ir tęstinumą. Darbo programos iš esmės turėtų būti priimamos kas dvejus metus, arba, jeigu tai pateisinama pagal Programos įgyvendinimo poreikius, kasmet. Įgyvendinant šį reglamentą, finansavimo būdai ir įgyvendinimo metodai turėtų būti pasirenkami pagal tai, ar jais galima pasiekti konkrečius veiksmų tikslus ir duoti rezultatų, atsižvelgiant visų pirma į kontrolės sąnaudas, administracinę naštą ir tikėtiną nuostatų nesilaikymo riziką. Be kita ko, turėtų būti apsvarstyta galimybė naudoti fiksuotąsias sumas, fiksuotąsias normas ir vieneto įkainius, taip pat su išlaidomis nesusijusį finansavimą, kaip nurodyta Finansinio reglamento 125 straipsnio 1 dalyje;

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

46 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(46)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai priimti aktus dėl II priedo pakeitimų, kuriais turėtų būti persvarstyti ir (arba) papildyti rodikliai. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

(46)  pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 290 straipsnį Komisijai turėtų būti deleguoti įgaliojimai, susiję su darbo programų ir aktų dėl II priedo pakeitimų, kuriais turėtų būti persvarstyti ir (arba) papildyti rodikliai, priėmimu. Ypač svarbu, kad atlikdama parengiamąjį darbą Komisija tinkamai konsultuotųsi, taip pat ir su ekspertais, ir kad tos konsultacijos būtų vykdomos vadovaujantis 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais. Visų pirma siekiant užtikrinti vienodas galimybes dalyvauti atliekant su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, Europos Parlamentas ir Taryba visus dokumentus gauna tuo pačiu metu kaip ir valstybių narių ekspertai, o jų ekspertams sistemingai suteikiama galimybė dalyvauti Komisijos ekspertų grupių, kurios atlieka su deleguotaisiais aktais susijusį parengiamąjį darbą, posėdžiuose;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Šiuo reglamentu nustatoma Skaitmeninės Europos programa (toliau – Programa).

Šiuo reglamentu nustatoma Skaitmeninės Europos programa (toliau – Programa), kuri turi būti įgyvendinama laikotarpiu nuo 2021 m. sausio 1 d. iki 2027 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  skaitmeninių inovacijų centras – teisės subjektas, paskirtas arba atviro konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, kad galėtų vykti skaitmeninė pramonės transformacija;

e)  skaitmeninių inovacijų centras – teisės subjektas, paskirtas arba skaidraus atviro konkurso tvarka atrinktas vykdyti Programos užduotis, visų pirma teikti technines žinias ir eksperimentavimo priemones, kaip antai įrangą ir programines priemones, taip pat specializuotus mokymus aukšto lygio skaitmeniniams įgūdžiams lavinti, kad būtų galimas ES piliečių įgalėjimas ir galėtų vykti skaitmeninė pramonės bei viešųjų institucijų transformacija;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos f a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

fa)  gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis – analitiniai įgūdžiai, būtini norint susiorientuoti skaitmeniniame pasaulyje ir jį suprasti.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus:

1.  Bendrasis Programos tikslas remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant bus:

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo,

a)  sustiprintas Europos pajėgumas pagrindinėse skaitmeninių technologijų srityse, kartu užtikrinant visapusišką pagarbą teisėms ir Europos vertybėms, pasiekiamas dėl didelio masto diegimo,

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Penki konkretūs Programos tikslai:

2.  Penki konkretūs Programos tikslai: (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant savanoriškų standartų parengimą;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika, dirbtiniu intelektu ir kompiuterine lingvistika. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

a)  remti visų amžiaus grupių piliečių, pvz., studentų, asmenų, kuriems reikia tobulinti įgūdžius, mokytojų ir instruktorių, tyrėjų, IT profesionalų ir visų darbuotojų, aukštos kokybės ilgalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą;

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)  remti mokytojų, instruktorių, verslininkų, įskaitant mažų įmonių ir startuolių vadovus, savarankiškai dirbančių asmenų ir visų darbuotojų bei visų amžiaus grupių piliečių, kuriems reikia tobulinti įgūdžius, įskaitant dirbančius ne pelno sektoriuje ir kultūros, kūrybinėse, meno ir audiovizualinėse organizacijose, trumpalaikių mokymų ir kursų, įskaitant mišrųjį mokymąsi, rengimą ir teikimą;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  remti atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų darbo ieškantiems asmenims, studentams ir darbuotojams rengimą ir įgyvendinimą;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų mokymąsi darbo vietoje ir stažuotes.

c)  remti studentų, jaunų verslininkų ir absolventų bei visų amžiaus grupių piliečių, kuriems reikia tobulinti įgūdžius, aukšto lygio mokymus darbo vietoje, įskaitant mišrųjį mokymąsi, ir stažuotes.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  remti pagalbą piliečiams, kurie dėl skirtingų priežasčių nedalyvauja skaitmeninio vystymosi veikloje, siūlančius ir juos nuolat informuojančius tinklus ir tarnybas.

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos c b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

cb)  remti darbuotojų mokymus darbo vietoje.

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų veiksmingai diegti ir, rengiant mokymus, turėtų reikiamų įgūdžių naudoti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, kalbos, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  mažinti atstumą tarp viešojo administravimo institucijų, piliečių, įmonių ir geografinių vietovių naudojimosi skaitmeninėmis paslaugomis ir infrastruktūromis bei prieigos prie jų požiūriu, remiant jų gebėjimą teikti veiksmingesnes paslaugas ir skatinant aktyvesnį piliečių dalyvavimą sprendimų priėmimo procesuose;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Metinius asignavimus Europos Parlamentas ir Taryba tvirtina neviršydami daugiametės finansinės programos ribų.

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nurodyta suma preliminariai paskirstoma taip:

2.  1 dalyje nurodytas finansinis paketas paskirstomas taip:

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  iki 2 698 240 000 EUR skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;

a)  daugiausia 29 proc. skiriami 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  iki 2 498 369 000 EUR skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;

b)  mažiausiai 27 proc. skiriami 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  iki 1 998 696 000 EUR skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;

c)  mažiausiai 21 proc. skiriamas 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  iki 699 543 000 EUR skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;

d)  mažiausiai 9 proc. skiriami 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  iki 1 299 152 000 EUR skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.

e)  mažiausiai 14 proc. skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas.

1.  Pagal Programą užtikrinama sąveika su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką, finansuojant paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas.

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  NUTS klasifikatorius;

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Taikant atviro konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui, o kiekvienoje valstybėje narėje turi būti bent vienas skaitmeninių inovacijų centras. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti skiriami specialūs subjektai.

4.  Taikant skaidrų atviro konkurso procesą ir užtikrinant, kad geografiškai jie būtų išsidėstę kuo plačiau visoje Europoje, atrenkami papildomi skaitmeninių inovacijų centrai. Tinklą sudarančių subjektų skaičius turi būti proporcingas atitinkamų valstybių narių gyventojų skaičiui, o kiekvienoje valstybėje narėje turi būti bent vienas skaitmeninių inovacijų centras, tuo pat metu atsižvelgiant į ne tokioje palankioje padėtyje esančius Sąjungos regionus, demografinę padėtį ir prognozes, susijusias su įgūdžių poreikiais regionuose. Siekiant šalinti konkrečius suvaržymus, su kuriais susiduria atokiausi ES regionai, jų poreikiams patenkinti gali būti skiriami specialūs subjektai.

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į startuolius, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, ypač į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusius startuolius, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, startuoliams, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija pagal 27 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus šiam reglamentui papildyti priimant darbo programas.

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

23 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tos darbo programos priimamos kaip visos Programos daugiametės programos. Jei pagrįsta dėl specialių įgyvendinimo poreikių, jos gali būti priimamos ir kaip metinės programos, apimančios vieną konkretų tikslą arba kelis.

2.  Tos darbo programos kaip daugiametės programos priimamos kas dvejus metus. Jei pagrįsta dėl specialių įgyvendinimo poreikių, jos gali būti priimamos ir kaip metinės programos, apimančios vieną konkretų tikslą arba kelis.

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų bendrojo ir konkrečių tikslų, stebėsena, pateikti II priede.

1.  Kiekybiniai ir kokybiniai rodikliai, kuriais grindžiama Programos įgyvendinimo ir pažangos, padarytos siekiant 3 straipsnyje nustatytų bendrojo ir konkrečių tikslų, stebėsena, pateikti II priede.

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Siekiant veiksmingai įvertinti pažangą siekiant Programos tikslų, Komisijai pagal 27 straipsnį suteikiami įgaliojimai iš dalies keisti II priedą, kad prireikus būtų peržiūrėti ar papildyti rodikliai, ir papildyti šį reglamentą nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

2.  Siekiant veiksmingai vertinti, ar pažangiai įgyvendinami Programos tikslai, Komisija pagal 27 straipsnį įgaliojama priimti deleguotuosius aktus II priedui iš dalies pakeisti, kad prireikus būtų peržiūrėti ar papildyti rodikliai, taip pat kad šis reglamentas būtų papildytas nuostatomis dėl stebėsenos ir vertinimo sistemos sukūrimo.

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi proporcingi ataskaitų teikimo reikalavimai.

3.  Atsiskaitymo už veiklą sistema užtikrinama, kad programos įgyvendinimo ir rezultatų stebėsenos duomenys būtų renkami veiksmingai, efektyviai ir laiku. Todėl Sąjungos lėšų gavėjams ir valstybėms narėms nustatomi konkretūs ataskaitų teikimo reikalavimai.

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

24 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Kuo labiau išnaudojama oficiali ES statistika, kaip antai reguliariai vykdomi statistiniai IRT tyrimai. Su nacionalinėmis statistikos institucijomis konsultuojamasi dėl statistinių rodiklių, naudojamų Programos įgyvendinimui ir siekiant skaitmeninės transformacijos padarytai pažangai stebėti, pradinio kūrimo//rengimo ir vėlesnio vystymo ir jos kartu su Eurostatu dalyvauja šiame darbe.

4.  Kuo veiksmingiau naudojamasi oficialia ES statistika, kaip antai reguliariai vykdomi statistiniai IRT tyrimai, ir DESI duomenų rinkinių rinkimu NUTS 2 lygmens regionuose, siekiant padėti spręsti su Skaitmeninės Europos programa susijusių regioninių duomenų trūkumo problemą. Su nacionalinėmis statistikos institucijomis konsultuojamasi dėl statistinių rodiklių, naudojamų Programos įgyvendinimui ir siekiant skaitmeninės transformacijos padarytai pažangai stebėti, pradinio kūrimo//rengimo ir vėlesnio vystymo ir jos kartu su Eurostatu dalyvauja šiame darbe.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Vertinimas

Programos vertinimas

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Vertinimai atliekami laiku, kad jų rezultatus būtų galima panaudoti priimant sprendimus.

1.  Komisija užtikrina reguliarią Programos stebėseną ir išorės vertinimą, pirmiausia grindžiamus 24 straipsnio 3 dalyje nurodyta atsiskaitymo už veiklą sistema.

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Komisija ne tik reguliariai stebi Programą, bet ir rengia tarpinio vertinimo ataskaitą, kurią ne vėliau kaip 2024 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po [1] straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

3.  Remdamasi galutiniu nepriklausomu išorės vertinimu, Komisija parengia galutinio Programos vertinimo ataskaitą, kurioje įvertinamas jos poveikis ir tvarumas ilgesniuoju laikotarpiu.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Vertinimo ataskaitų teikimo sistema užtikrina, kad Sąjungos lėšų gavėjai Programai įvertinti reikalingus duomenis rinktų veiksmingai, našiai, laiku ir pasirinkdami tinkamą detalumo lygį.

Išbraukta.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  3 dalyje nurodytą galutinio vertinimo ataskaitą Komisija ne vėliau kaip 2030 m. gruodžio 31 d. pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Vertinimų išvadas ir savo pastabas Komisija pateikia Europos Parlamentui, Tarybai, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui bei Regionų komitetui.

Išbraukta.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  24 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

2.  23 ir 24 straipsniuose nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami iki 2028 m. gruodžio 31 d.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 24 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

3.  Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 23 ir 24 straipsniuose nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

27 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Pagal 24 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

6.  Pagal 23 ir 24 straipsnius priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, ypač itin našaus skaičiavimo, DI, paskirstytųjų registrų (pvz., blokų grandinės technologijos) ir kibernetinio saugumo srityse, suteikiant studentams, naujiems absolventams ir esamiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.

Programa remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ir mokymosi galimybės šioje srityje, ypač kai tai susiję su itin našiu skaičiavimu, DI, paskirstytaisiais registrais (pvz., blokų grandinės technologijomis) ir kibernetiniu saugumu, suteikiant studentams, naujiems absolventams arba visų amžiaus grupių piliečiams, kuriems reikia tobulinti įgūdžius, darbo ieškantiems asmenims ir esamiems darbuotojams, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalies 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;

1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje ir mišriojo mokymosi galimybių stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 4 dalies 2 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  prieigą prie atvirų masinio nuotolinio mokymo kursų, kuriuos siūlys e. mokymosi platformos ir universitetai.

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 5 dalies II podalio anraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

II  Su pramonės skaitmeninimu susijusi pradinė veikla

II  Su pramonės skaitmeninimu susijusi pradinė veikla (Dėl šio pakeitimo tekstas lietuvių kalba nekeičiamas.)

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 5 dalies I podalio 5 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Švietimas ir kultūra. Prieigos prie naujausių skaitmeninių technologijų – nuo DI iki pažangiosios kompiuterijos – suteikimas Europos kūrėjams ir kūrybos sektoriui. Europos kultūros paveldo kaip vektoriaus, kuriuo skatinama kultūros įvairovė, socialinė sanglauda ir Europos pilietiškumas, išnaudojimas. Parama skaitmeninėms technologijoms įsisavinti švietimo srityje.

5.  Švietimas ir lavinimas. Pagalba įsisavinant skaitmenines technologijas ir skaitmeninės komunikacijos taisykles formaliojo ir neformaliojo švietimo bei savaiminio mokymosi srityse, o būtent tolesnis skaitmeninių įgūdžių, gebėjimo naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir skaitmeninių technologijų naudojimo įtraukimas į visas mokymo programas, įskaitant veiksmingą prieigą prie naujausių skaitmeninių technologijų – nuo DI iki pažangiosios kompiuterijos – taip pat mokyklų aprūpinimas derama skaitmenine infrastruktūra ir įranga, pvz., didelio pajėgumo plačiajuosčio ryšio tinklais, kuriais naudojantis būtų užtikrintas bent 100 Mbps spartos ryšys. Investicijų į nuotolinį mokymąsi – mišrųjį ir išimtinai internetinį – rėmimas. Tęstinio skaitmeninio švietimo nuo mažens rėmimas, tuo pat metu nevaržant klasikinių ir humanitarinių įgūdžių ugdymo bei nepamirštant vadinamosios skaitmeninės priklausomybės rizikos ir galimų su skaitmeninimu susijusių patologijų socialinės ir fizinės sąveikos kontekste.

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 5 dalies I podalio 5 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Kultūros ir kūrybos sektoriai. Parama kultūros ir kūrybos sektoriams, visų pirma audiovizualiniam sektoriui, vykstant jų skaitmeninės transformacijos procesui, kartu užtikrinant jiems prieigą prie pažangiausių, tvariausių ir veiksmingiausių skaitmeninių technologijų – nuo DI iki pažangiosios kompiuterijos – taip pat kultūros ir kūrybos sektorių indėlio į teisingą ir etišką jų skaitmeninių priemonių ir infrastruktūrų naudojimą bei vystymą rėmimas.

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

1 priedo 5 dalies I podalio 5 b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b.  Kultūros paveldas. Naudojimasis materialiuoju ir nematerialiuoju Europos kultūros paveldu kaip vektoriumi kultūros ir kalbų įvairovei, socialinei sanglaudai ir Europos pilietiškumui puoselėti, bei jo populiarinimas. Kultūros paveldo apsauga, išsaugojimas ir sklaida skaitmeninimo priemonėmis bei šiuolaikinės skaitmeninės kultūros praktikos bei tokių konkrečių skaitmeninių iniciatyvų, kaip EUROPEANA, Kultūros paveldo debesija ir kt., kurias įgyvendinant atsižvelgiama į naujausias skaitmenines technologijas, vystymas.

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 4 dalies 4.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.1  Apmokytų ir dirbančių IRT specialistų skaičius

4.1  Kasmet Sąjungoje parengiamų ir dirbančių IRT specialistų skaičius

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

2 priedo 4 dalies 4.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.2  Įmonių, kurios patiria sunkumų siekdamos įdarbinti IRT specialistus, skaičius

4.2  Įmonių, kurios kasmet Sąjungoje patiria sunkumų siekdamos įdarbinti IRT specialistus, skaičius

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 1 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pagal Skaitmeninės Europos programą aktyviai kuriama sąveika su programa „Europos Horizontas“ duomenų, gaunamų įgyvendinant mokslinių tyrimų projektus, tvarumo srityje;

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 4 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Sąveika su programa „Kūrybiška Europa“ užtikrinama, kad:

 

a)  pagal Programą būtų remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, kurie būtini pažangiausioms technologijoms, susijusioms su kultūros ekosistema bei kultūros ir kūrybos sektoriais apskritai, diegti, lavinimas ir įgijimas. Pagal ją sudaromos galimybės vykdyti mainus kultūros sektoriuose ir kituose sektoriuose, susijusius su kūrėjų bendruomenių jau išvystytais protokolais ir aukšto lygio skaitmeniniais įgūdžiais, siekiant skatinti jų sklaidą ir įsisavinimą;

 

b)  šiuo požiūriu programa „Kūrybiška Europa“, kurios bendras tikslas yra didinti kultūros ir kūrybos sektorių konkurencingumą, papildys pagal Skaitmeninės Europos programą įgyvendinamus intervencinius veiksmus, kuriais siekiama remti kultūros ir kūrybos sektorių skaitmeninę transformaciją bei užtikrinti prieinamų platformų įvairovę, atsižvelgiant į skaitmeninių monopolijų rinkos koncentracijos didėjimą;

 

c)  pagal Programą įgyvendinant du lyderystės projektus bus užtikrinamas diegimo veiklos, susijusios su strategija „#Digital4Culture“, tęstinumas. Įgyvendinant lyderystės projektą kultūros paveldo sektoriaus skaitmeninės transformacijos srityje bus toliau remiama Europos iniciatyva, kurios imtasi 2018-aisiais – Europos kultūros paveldo metais. Programos dalis, kurioje daugiausia dėmesio skiriama skaitmeniniams įgūdžiams, turi sąsajų su tokiais klausimais, kaip gebėjimas naudotis žiniasklaidos priemonėmis ir švietimas kino srityje;

 

d)  pagal Programą būtų remiamas internetinio Europos filmų, prieinamų naudojantis teisėtomis užsakomosiomis paslaugomis, katalogo inicijavimas ir įgyvendinimas, siekiant skatinti platinimą, populiarinimą, matomumą ir prieigą Europos lygmeniu;

 

e)  pagal Programą būtų remiams naujų technologijų, būtinų teatro ir internetinei sklaidai stiprinti ir didesnei tarpvalstybinei Europos audiovizualinių kūrinių prieigai užtikrinti, kaip numatyta pagal programos „Kūrybiška Europa“ paprogramės MEDIA prioritetus.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

3 priedo 5 punkto b a papunktis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  pagal Programą deramai remiamas Europos studento pažymėjimo (e. kortelės) sukūrimas ir taikymas, pasirūpinant technine infrastruktūra ir pajėgumų ugdymu bei užtikrinant pasitikėjimo ir saugumo aspektų – ypač susijusių su elektroniniais duomenų mainais – vystymą;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

Nuorodos

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

CULT

14.6.2018

Susiję komitetai - paskelbimo plenariniame posėdyje data

5.7.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Svarstymas komitete

3.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

10.10.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

0

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Biudžeto komiteto NUOMONĖ (7.11.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Nuomonės referentas: Paul Rübig

PAKEITIMAI

Biudžeto komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, įskaitant MVĮ ir startuolius, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;

_________________

_________________

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

39 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39a)  blokų grandinės ir kitos paskirstytojo registro technologijos gali gerokai padidinti prieigą prie paskirstytųjų duomenų rinkinių visoje Sąjungoje, palengvinti notarinį dokumentų patvirtinimą ir sudaryti sąlygas atsekti sandorius arba produktų judėjimą taip, kad jie būtų saugūs ir atitiktų ES acquis. Jie stiprina pasitikėjimą taikomosiomis programomis, kuriose dalyvauja daug suinteresuotųjų subjektų, stiprina bendradarbiavimo modelius ir sudaro sąlygas paskirstytųjų duomenų rinkinių defragmentavimui. Tai padės užtikrinti geresnę kokybę ir padidins našumą, sumažinus administracinę naštą, visų pirma reguliavimo ataskaitų teikimo ir audito, prisidės kovos su sukčiavimu ir jo ribojimo srityse, skatinant priimti geriausią patirtį ir etišką elgesį. Be to, Europoje stiprinant gebėjimus kurti ir naudoti blokų grandinės ir kitas paskirstytojo registro technologijas bus stiprinamos Europos skaitmeninės inovacijų ekosistemos ir padedama Europos subjektams užimti pozicijas tarp naujos interneto ekonomikos lyderių;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

39 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39b)  2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos susitikime valstybės narės padarė išvadą, kad Sąjungai reikia skubiai spręsti naujas problemas, įskaitant blokų grandinės technologijų klausimus, kartu užtikrinant aukštą duomenų apsaugos lygį, skaitmenines teises ir etikos standartus. 2018 m. gegužės 18 d. Europos Parlamento rezoliucijoje „Išsklaidytosios operacijų knygos technologijos ir blokų grandinės: pasitikėjimo įtvirtinimas atsisakant tarpininkavimo“ (2017/2772(RSP)) pripažįstamas blokų grandinės technologijų vaidmuo skatinant inovacijas Europoje ir visame pasaulyje;

 

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

39 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(39c)  per antrąją skaitmeninę dieną 2018 m. balandžio 10 d. Europos šalys įsipareigojo dirbti kartu siekiant parengti pažangius patikimus viešųjų paslaugų teikimo sprendimus (pvz., sukurti Europos blokų grandinės infrastruktūrą paslaugoms) ir paragino Europos Komisiją remti blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijos kūrimą ir diegimą savo skaitmeninėse programose;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato politikos veiksmus ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai bus įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti;

(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato politikos veiksmus ir greitai pasiekti bendrą tikslą bent 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74 2021–2027 m. DFP laikotarpiu ir kad kuo greičiau, bet vėliausiai 2027 m. šios išlaidos sudarytų 30 proc. Atitinkami veiksmai bus įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti. Būtina, kad ES įgyvendintų savo įsipareigojimą būti lydere įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), nors pasiūlymuose dėl DFP trūksta aiškaus ir matomo įsipareigojimo šioje srityje, todėl darnaus vystymosi tikslai turėtų būti įtraukti į visas ES politikos sritis ir iniciatyvas būsimojoje DFP;

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, p. 1

74 COM(2018) 321 final, p. 1

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Penki konkretūs Programos tikslai:

2.  Šeši konkretūs Programos tikslai:

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 2 dalies e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijos;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)  remti verslininkų, mažų įmonių, įskaitant startuolius, vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ;

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ ir startuolių;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

8 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

8a straipsnis

 

Blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijos

 

Sąjungos finansine intervencija pagal 6 konkretų tikslą „Blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijos“ siekiama šių veiklos tikslų:

 

a)  kurti ir stiprinti pagrindines blokų grandinės ir paskirstytųjų tinklų technologijų pajėgumus Sąjungoje, sujungiant nacionalines ir (arba) regionines blokų grandinės infrastruktūras ir sukuriant valdymo modelį, kuriuo būtų galima remti naujų skaitmeninių paslaugų, kurioms sudaro sąlygas blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijos, kūrimą ir diegimą pagal Sąjungos teisinę sistemą;

 

b)  užtikrinti, kad tie pajėgumai būtų prieinami įmonėms, [visų pirma MVĮ], viešojo administravimo institucijoms ar kitoms organizacijoms, siekiant remti novatoriškų tarpvalstybinių šių technologijų, taikymą, kuris bus naudingas Europos piliečiams ir skaitmeninei ekonomikai [Europoje];

 

c)  toliau Sąjungos lygmeniu plėtoti, diegti, koordinuoti ir eksploatuoti Europos blokų grandinės paslaugų infrastruktūrą, atitinkančią aukščiausius pasaulinius kibernetinio saugumo ir energijos vartojimo efektyvumo standartus, privatumo reikalavimų laikymąsi ir nekomerciniais pagrindais prieinamą viešiesiems ir privatiems naudotojams, kad būtų remiamas viešojo intereso paslaugų teikimas;

 

d)  remti mokslinių tyrimų ir inovacijų rezultate gaunamų parengtų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą stiprinant integruotą Sąjungos inovacijų ekosistemą blokų grandinės ir paskirstytojo registro technologijų srityse, siūlant valstybėse narėse bandymų ir eksperimentavimo priemones.

Pagrindimas

Blokų grandinės ir kitos paskirstytojo registro technologijos gali gerokai padidinti prieigą prie paskirstytųjų duomenų rinkinių visoje Sąjungoje, palengvinti notarinį dokumentų patvirtinimą ir sudaryti sąlygas atsekti sandorius arba produktų judėjimą taip, kad jie būtų saugūs ir atitiktų ES acquis. Jie stiprina pasitikėjimą taikomosiomis programomis, kuriose dalyvauja daug suinteresuotųjų subjektų, stiprina bendradarbiavimo modelius ir sudaro sąlygas paskirstytųjų duomenų rinkinių defragmentavimui. Tai padės užtikrinti geresnę kokybę ir padidins našumą, sumažinus administracinę naštą, visų pirma reguliavimo ataskaitų teikimo ir audito, prisidės kovos su sukčiavimu ir jo ribojimo srityse, skatinant priimti geriausią patirtį ir etišką elgesį.

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 9 194 000 000 EUR dabartinėmis kainomis.

1.  Programos įgyvendinimo 2021–2027 m. finansinis paketas yra 8 192 391 000 EUR 2018 m. kainomis (9 194 000 000 EUR dabartinėmis kainomis).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  iki 2 698 240 000 EUR skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;

a)  iki 2 404 289 438 EUR 2018 m. kainomis (2 698 240 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 1 konkrečiam tikslui „Itin našus skaičiavimas“;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  iki 2 498 369 000 EUR skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;

b)  iki 2 226 192 703 EUR 2018 m. kainomis (2 498 369 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 2 konkrečiam tikslui „Dirbtinis intelektas“;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  iki 1 998 696 000 EUR skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;

c)  iki 1 780 954 875 EUR 2018 m. kainomis (1 998 696 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 3 konkrečiam tikslui „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  iki 699 543 000 EUR skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;

d)  iki 623 333 672 EUR 2018 m. kainomis (699 543 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 4 konkrečiam tikslui „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

9 straipsnio 2 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  iki 1 299 152 000 EUR skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.

e)  iki 1 157 620 312 EUR 2018 m. kainomis (1 299 152 000 EUR dabartinėmis kainomis) skiriama 5 konkrečiam tikslui „Diegimas, geriausias skaitmeninio pajėgumo išnaudojimas ir sąveikumas“.

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Komisija užtikrina, kad būtų suderinti paraiškų teikimo ir dalyvavimo su Skaitmenine darbotvarke susijusiose programose procedūriniai reikalavimai.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

14 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, viešuosius pirkimus kaip pagrindinę formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Finansavimas taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.

2.  Pagal Programą gali būti teikiamas bet kurios Finansiniame reglamente nustatytos formos finansavimas, įskaitant, visų pirma, Komisijos ar finansavimo įstaigos taip pat dotacijų gavėjų atskirai arba kartu rengiamus viešuosius pirkimus kaip pagrindinę veiksmų formą, taip pat dotacijas ir apdovanojimus. Vykdant viešuosius pirkimus gali būti leidžiama sudaryti kelias sutartis laikantis tos pačios procedūros ir gali būti numatytos veiklos vykdymo sąlygos pagal taikytinus tarptautinius viešųjų pirkimų susitarimus. Finansavimas pagal Programą taip pat gali būti teikiamas finansinėmis priemonėmis, naudojant derinimo operacijas.

Pagrindimas

Pakeitimu siekiama, kad viešieji pirkimai būtų naudojami kuo veiksmingiau, paaiškinant nuostatą dėl to, kaip pati EK arba ES finansavimo įstaigos gali dalyvauti SEP finansuojamų viešuosiuose pirkimuose kaip perkantieji subjektai. Be to, per vienus viešuosius pirkimus galima sudaryti sutartis su keliais pardavėjais ar keliais tiekėjais, užtikrinant, kad parenkamas ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, ir paslaugų ir tiekimo, ypač skaitmeninių technologijų atveju, tęstinumą.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmones ir startuolius, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmones ir startuolius, ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir startuoliams. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  poreikį įveikti finansines kliūtis, pavyzdžiui, rinkos finansavimo trūkumą;

d)  poreikį įveikti finansines kliūtis, pavyzdžiui, rinkos finansavimo trūkumą, visų pirma jauniesiems verslininkams ir MVĮ;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su [3] straipsnyje nurodytais tikslais.

2.  Komisija vykdo su Programa ir jos veiksmais bei rezultatais susijusius informavimo ir komunikacijos veiksmus. Ji taip pat užtikrina integruotą informaciją, o potencialiems paraiškų teikėjams – prieigą prie Sąjungos finansavimo skaitmeniniame sektoriuje. Programai skirtais finansiniais ištekliais taip pat prisidedama prie institucinės komunikacijos apie Sąjungos politikos prioritetus, susijusius su [3] straipsnyje nurodytais tikslais.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

Nuorodos

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

BUDG

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Paul Rübig

28.6.2018

Svarstymas komitete

26.9.2018

 

 

 

Priėmimo data

5.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

27

2

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Michael Detjen

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto NUOMONĖ (13.11.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Nuomonės referentė: Adina-Ioana Vălean

PAKEITIMAI

Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą visos Sąjungos verslo subjektų ir piliečių naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir Europos visuomenes ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą visos Sąjungos verslo subjektų, regionų, vietos bendruomenių ir piliečių naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą, ir ja turėtų būti siekiama sumažinti skaitmeninį atotrūkį tarp regionų ir miestų bei kaimų bendruomenių. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas, viešojo administravimo institucijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o vėliau tinklas bus plečiamas surengus atvirą, skaidrų ir konkurencingą procesą. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

_________________

_________________

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą visiems naudos gavėjams pagal Programą ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei socialinio įtraukumo, sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

16 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(16a)  kompiuterių įrangos ir duomenų saugojimo centrų naudojama elektros energija (manoma, kad jos sunaudojimas per ateinančius dešimtmečius nuolat didės) turėtų būti gaminama naudojant atsinaujinančiuosius energijos išteklius;

Pagrindimas

Duomenų saugojimas kelia vis labiau pastebimų problemų, o duomenų saugojimo centrai, remiantis vertinimais, turės sparčiausiai didėjantį anglies pėdsaką visame IRT (informacinių ir ryšių technologijų) sektoriuje. Tyrimai rodo, kad ateityje bendras pasaulinis elektros energijos suvartojimas naudojant ryšių technologijas didės ir iki 2040 m. gali sudaryti 14 proc. pasaulyje išmetamo CO2 kiekio (dabar sudaro 2 proc.). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, įskaitant MVĮ ir startuolius, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;

_________________

_________________

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

30 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros68, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, švietimo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu saugiai keistis duomenimis ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką tampa geriausiai pasiekiamos;

(30)  viešojo intereso sričių, pvz., sveikatos priežiūros68, judumo, teisingumo, žemės ir aplinkos stebėsenos, išmetamo anglies dioksido kiekio mažinimo, energetikos infrastruktūros, švietimo ir kultūros, skaitmeninei transformacijai reikalinga, kad būtų toliau kuriami ir plečiami skaitmeninių paslaugų infrastruktūros objektai, dėl kurių įmanoma tarpvalstybiniu mastu saugiai keistis duomenimis ir skatinti vystymąsi nacionaliniu mastu. Juos koordinuojant pagal šį reglamentą galimybės išnaudoti sąveiką tampa geriausiai pasiekiamos;

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

43 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa padės integruoti klimato politikos veiksmus ir pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai bus įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti;

(43)  atsižvelgiant į kovos su klimato kaita svarbą, remiantis Sąjungos įsipareigojimais įgyvendinti Paryžiaus susitarimą ir Jungtinių Tautų darnaus vystymosi tikslus, Programa prisidės integruojant klimato politikos veiksmus ir padės pasiekti bendrą tikslą – 25 proc. ES biudžeto išlaidų skirti klimato srities tikslams siekti74. Atitinkami veiksmai turėtų būti įvardyti rengiant ir įgyvendinant Programą, o atliekant atitinkamus vertinimus ir vykdant peržiūros procesus tie veiksmai bus iš naujo įvertinti, kad būtų užtikrintas visapusiškas šių įsipareigojimų laikymasis;

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, p. 1.

74 COM(2018) 321 final, p. 1.

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)   modernizuojama švietimo ir mokymo sistema visoje Sąjungoje;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bb)   skatinama atvira vyriausybė;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies b c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

bc)   skatinama plačiau naudoti skaitmenines technologijas siekiant pagerinti piliečių prieigą prie informacijos ir kultūros, taip pat pagerinti jų įsidarbinimo galimybes.

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

a)  kartu su valstybėmis narėmis remti pažangios kibernetinio saugumo įrangos, priemonių ir duomenų infrastruktūrų viešuosius pirkimus, visapusiškai laikantis duomenų apsaugos teisės aktų ir užtikrinant pagrindines teises;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)  remti verslininkams, mažų įmonių, įskaitant startuolius, vadovams ir darbuotojams skirtų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, klimato, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ;

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ ir startuoliuose;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos i a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ia)  užtikrinti, kad į naudotojus orientuotas dizainas būtų visapusiškai naudojamas ieškant skaitmeninių sprendimų, kurie būtų paprasti, veiksmingi, nesunkiai pakeičiami ir pritaikomi prie individualių poreikių, atsižvelgiant į senėjančią visuomenę; 

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmones ir startuolius, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmones bei startuolius ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir startuoliams. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymas

Nuorodos

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

14.6.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Priėmimo data

12.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

42

5

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komiteto NUOMONĖ (7.11.2018)

pateikta Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetui

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl 2021–2027 m. Skaitmeninės Europos programos sudarymo

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Nuomonės referentė: Evelyne Gebhardt

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Internetas ir naujos technologijos visapusiškai keičia mūsų visuomenę ir ekonomiką. Siekiant užtikrinti, kad piliečiai, pramonės atstovai, įmonės ir viešojo administravimo institucijos galėtų visapusiškai pasinaudoti šiais pokyčiais ir bendrąja skaitmenine rinka, labai svarbu didinti investicijas į modernią skaitmeninę infrastruktūrą, pavyzdžiui, itin našias kompiuterines sistemas, dirbtinio intelekto produktus ir paslaugas, taip pat veiksmingus kibernetinio saugumo pajėgumus, kartu investuojant į pažangius skaitmeninius įgūdžius, skirtus darbuotojams ir studentams.

Siekiant skatinti inovacijas, šalinti rinkos susiskaidymą sąžiningomis ir subalansuotomis sąlygomis ir užtikrinti vartotojų pasitikėjimą, tokias dideles investicijas į infrastruktūrą ir skaitmeninius įgūdžius turi įgyvendinti Europos Sąjunga, valstybės narės ir privatusis sektorius. Tai visiškai atitinka Europos Parlamento raginimą savo ataskaitoje „Dėl bendrosios skaitmeninės rinkos veikimo“(1), parengti ilgalaikę investicijų strategiją , susijusią su skaitmenine infrastruktūra ir įgūdžiais, taip pat remti Europos pramonės ir viešojo administravimo skaitmeninimą.

Naujoji Skaitmeninės Europos programa gali būti veiksminga priemonė šiai skaitmeninei pertvarkai remti. Be to, ja papildomos kitos Europos Sąjungos programos, remiamos kitos Sąjungos politikos sritys ir taip sukuriama sąveika su, visų pirma:

•  programa „Europos horizontas“, kuria remiami moksliniai tyrimai ir naujų technologijų plėtra;

•  Europos regioninės plėtros fondais (ERPF), kuriais, be kita ko, remiamas skaitmeninių sprendimų, įskaitant kibernetinį saugumą, diegimas;

•  Europos infrastruktūros tinklų priemone (EIPT), kuria kuriama plačiajuosčio ryšio tinklų infrastruktūra;

•  Ir Bendrosios rinkos programa, kuria, inter alia, remiama gaminių sauga, susijusi su skaitmenine ekonomika, kibernetiniu saugumu ir dirbtiniu intelektu.

Nuomonės referentė pritaria pasiūlymui dėl Skaitmeninės Europos programos ir siūlo išlaikyti bendrą programos biudžetą, lygų 8.192 mlrd. EUR palyginamosiomis kainomis (t.y. 9.194 mlrd. EUR dabartinėmis kainomis), kaip buvo pasiūlyta Komisijos, vadovaujantis susitarimu su Europos Parlamentu, paremtu jo 2018 m. kovo 14 d. rezoliucija(2). Nepaisant to, nuomonės referentė ragina valstybes nares ir privatųjį sektorių skirti finansinį įnašą reikalingą programos tikslams pasiekti.

Be to, nuomonės referentė pritaria esamų ir naujų skaitmeninių inovacijų centrų integracijai, kuriais siekiama įgyvendinti programą. Skaitmeninių inovacijų centrai rems Europos pramonės, visų pirma MVĮ, o taip pat vietos lygmens viešojo administravimo skaitmeninę pertvarką bei skleis skaitmeninius pajėgumus vietoje. Todėl nuomonės referentė siūlo padidinti skaitmeninių inovacijų atsakomybę paaiškinant, kad tokiems centrams turėtų būti leista gauti kitas viešąsias ar privačias lėšas bei turėti nuosavas pajamas, kurias sukuria šie skaitmeninių technologijų centrai. Be to, skaitmeniniai inovacijų centrai turėtų galėti laisvai nustatyti savo vidaus struktūrą, sudėtį, darbo programą ir darbo metodus.

Siekiant išvengti didelių investicijų skirtumų kitose naujose technologijų srityse, kurioms taikoma programa „Europos horizontas“, bet ne Skaitmeninės Europos programa, turėtų būti aiškiai nurodyta, kad tos kitos naujos technologijos gali pritraukti finansavimą pagal šią programą, jeigu jos yra išsamaus ir susijusio sprendimo, susijusio su technologijomis, kurioms taikomas 4–8 straipsniai, dalis.

Konkretūs tikslai:

Nuomonės referentė remia „EuroHPC“ deklaraciją ir Komisijos pasiūlymą dėl Tarybos reglamento, kuriuo įsteigiama bendroji įmonė „EuroHPC“, kuri, atrodo, yra veiksminga ir efektyvi priemonė siekiant įsigyti, įdiegti ir prižiūrėti integruotą aukštos kokybės duomenų apdorojimo infrastruktūrą.

Atsižvelgiant į be abejonės didėjantį dirbtinio intelekto robotikos sprendimų ir paskirstytųjų duomenų technologijų (pvz. blokų grandinės) paklausą Europos pramonėje ir tai, kad svarbu vengti svarbių investicijų trūkumo šiose srityse, programos tikslai turėtų apimti robotiką, paremtą dirbtiniu intelektu ir paskirstytųjų duomenų technologija.

Kalbant apie kovą su skaitmenine atskirtimi, nuomonės referentė siūlo atverti galimybes visiems kvalifikuotiems asmenims rengti pažangius ilgalaikius mokymus. Atsižvelgiant į didelį skaičių asmenų, kuriuos reikia išmokyti tenkinti Europos pramonės poreikius ir į uždavinį įdarbinti pakankamai kvalifikuotų instruktorių, atliekančių šią užduotį, nuomonės referentė taip pat siūlo paremti visos Europos e. mokymosi platformos kūrimą ir veiklą.

PAKEITIMAI

Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas ragina atsakingą Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl reglamento

5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(5a)  programa turėtų užtikrinti kuo didesnį novatoriškų finansinių priemonių ir mechanizmų, kurie apima Sąjungos biudžetą, skaidrumą, atskaitomybę ir demokratinę priežiūrą, ypač kalbant apie jų indėlį – tiek pradinių lūkesčių, tiek galutinių rezultatų požiūriu – siekiant Sąjungos tikslų;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl reglamento

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į tam tikrus iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, ir peržiūrėti politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį;

(6)  2017 m. rugsėjo mėn. Talino aukščiausiojo lygio susitikime skaitmeniniais klausimais55 ir 2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Tarybos išvadose56 nurodyta, jog Europai būtina investuoti į ekonomikos skaitmeninimą ir panaikinti gebėjimų trūkumą, kad būtų galima išlaikyti ir stiprinti Europos konkurencingumą, gyvenimo kokybę ir socialinę struktūrą. Europos Vadovų Taryba padarė išvadą, kad skaitmeninė transformacija teikia didžiulių galimybių inovacijoms, ekonomikos augimui ir darbo vietoms kurti, ji prisidės prie mūsų konkurencingumo pasaulyje ir padidins kūrybinę bei kultūrų įvairovę. Norint pasinaudoti šiomis galimybėmis reikia visiems kartu reaguoti į tam tikrus iššūkius, kurie kyla dėl skaitmeninės transformacijos, ir peržiūrėti politiką, kuriai skaitmeninė transformacija daro poveikį. Optimaliu atveju šios Europos lygmeniu vykdomos Programos finansinį paketą padidins didelės privačiojo sektoriaus lėšos ir valstybių narių įnašai;

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl reglamento

7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(7a)  2018 m. balandžio 10 d. valstybės narės išreiškė savo pritarimą ir bendrą norą bendradarbiauti dėl iniciatyvų, susijusių su dirbtiniu intelektu ir paskirstytojo registro technologijų (pvz., blokų grandinės) infrastruktūros paslaugomis, pasirašydamos bendradarbiavimo susitarimus;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas ir kibernetinis saugumas“. Taip būtų siekiama užtikrinti Europos lyderystę superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje;

(8)  Komisijos komunikate „Europos Sąjungai, veiksmingai siekiančiai savo prioritetų po 2020 m., skirta nauja, moderni daugiametė finansinė programa“57 tarp įvairių būsimos finansinės programos galimybių išdėstoma Europos skaitmeninės transformacijos programa, kad būtų pasiekta „tvirta pažanga siekiant pažangaus augimo tokiose srityse kaip aukštos kokybės duomenų infrastruktūra, sujungiamumas, viešojo administravimo institucijų skaitmeninimas ir kibernetinis saugumas“. Taip būtų siekiama naikinti spragas tarp Europos Sąjungos ir stipriausios ekonomikos pasaulio šalių superkompiuterių, naujos kartos interneto, dirbtinio intelekto, robotikos ir didžiųjų duomenų srityse. Dėl to sustiprėtų Europos pramonės ir įmonių konkurencinė padėtis skaitmeninėje ekonomikoje, tai taip pat labai padėtų sumažinti gebėjimų trūkumą visoje Sąjungoje;

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Pagrindimas

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl reglamento

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą visos Sąjungos verslo subjektų ir piliečių naudai. Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: itin našų skaičiavimą, kibernetinį saugumą, dirbtinį intelektą, aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir diegimą, geriausią skaitmeninio pajėgumo išnaudojimą ir sąveikumą. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

(10)  bendras Programos tikslas turėtų būti toks: remti skaitmeninę pramonės transformaciją ir skatinti geriau išnaudoti pramoninį inovacijų, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros politikos priemonių potencialą bei modernizuoti konkrečius viešojo intereso sektorius visos Sąjungos verslo subjektų, ypač MVĮ, ir piliečių naudai. Be to, Programa turėtų sustiprinti Sąjungos konkurencingumą ir didinti jos ekonomikos atsparumą.

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl reglamento

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  Programa turėtų būti struktūrizuota pagal penkis konkrečius tikslus, atspindinčius pagrindines politikos sritis, t. y.: a) itin našus skaičiavimas, b) dirbtinis intelektas ir paskirstytojo registro technologijos, c) kibernetinis saugumas, d) aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai ir e) diegimas, geriausias skaitmeninių pajėgumų išnaudojimas ir sąveikumas. Visose šiose srityse Programos priemonėmis taip pat turėtų būti siekiama geriau suderinti Sąjungos, valstybių narių ir regionines politikos priemones ir sutelkti privačius ir pramonės išteklius, kad būtų galima didinti investicijas ir plėtoti tvirtesnę sąveiką;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl reglamento

10 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10b)  pagal programą turėtų būti remiama sąžininga skaitmeninė transformacija ir puoselėjamos bendros Europos Sąjungos vertybės, įskaitant teisę į mokslą, darbuotojų teisių apsaugą, užtikrinama sąžininga konkurencija, skatinama lygybė ir užtikrinama, kad skaitmeninimas padėtų didinti socialinius ir darbo standartus, taip pat būtų skatinama visų ES piliečių gerovė, demokratija ir saugumas;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl reglamento

11 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai bus pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas bus plečiamas rengiant atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai veiks kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų, įskaitant susijusius su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, kibernetiniu saugumu, taip pat kitų esamų novatoriškų technologijų, pvz., bazinių didelio poveikio technologijų, prieigos punktai, taip pat prieinami gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie veiks kaip viena bendra prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų ir juose bus skatinamos atviros inovacijos. Jie taip pat teiks paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas taip pat turėtų prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje;

(11)  itin svarbus vaidmuo įgyvendinant Programą turėtų būti skirtas skaitmeninių inovacijų centrams, kurie turėtų skatinti pramonę, viešojo sektoriaus organizacijas ir akademinę bendruomenę plačiai įsisavinti pažangias skaitmenines technologijas. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų užtikrinti plačiausią geografinę aprėptį visoje Europoje59. Pirmieji skaitmeninių inovacijų centrai turėtų būti pasirinkti remiantis valstybių narių pasiūlymais, o tada tinklas turėtų būti plečiamas rengiant skaidrius ir konkurencingus atvirus konkursus. Skaitmeninių inovacijų centrai turėtų veikti kaip naujausių skaitmeninių pajėgumų prieigos punktai, susiję su itin našiu skaičiavimu, dirbtiniu intelektu, dirbtiniu intelektu paremtais robotikos sprendimais ir paskirstytųjų duomenų technologijomis, kibernetiniu saugumu, taip pat kitomis esamomis novatoriškomis technologijomis, pvz., bazinėmis didelio poveikio technologijomis, kurios taip būtų prieinamos gamybos laboratorijose ar miestų laboratorijose. Jie turėtų veikti kaip vieno langelio principu veikiantys centrai, kuriuose suteikiama prieiga prie išbandytų ir patvirtintų technologijų, skatinamos atviros inovacijos bei teikiama pagalba verslo įmonėms, visų pirma MVĮ ir pradedančiosioms įmonėms. Jie taip pat turėtų teikti paramą aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityje. Skaitmeninių inovacijų centrų tinklas turėtų prisidėti prie didelio skaičiaus įvairaus dydžio partnerių tiek iš privačiojo, tiek iš viešojo sektorių, kurie atstovauja plačiam ekonomikos sektorių spektrui, dalyvavimo ir turėtų taip pat prisidėti prie atokiausių regionų dalyvavimo bendrojoje skaitmeninėje rinkoje. Skaitmeninių inovacijų centrai turėtų turėti pakankamą savarankiškumą sprendžiant vidaus organizacinius klausimus, priimant sprendimus dėl sudėties ir nustatant tikslią darbo programą bei darbo metodus;

__________________

__________________

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

59 Kaip nurodyta Komunikate dėl Europos pramonės skaitmeninimo (COM(2016) 180 final).

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl reglamento

11 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11a)  siekiant užtikrinti investicijų pagal šią programą ir Sąjungos investicijų į mokslinius tyrimus ir technologinę plėtrą sąveiką, ypač tų, kurios vykdomos pagal programą „Europos horizontas“, skaitmeninių inovacijų centrai turėtų veikti kaip platforma, kurioje iš vienos pusės galėtų suburti pramonę, verslą ir valdžios institucijas, kuriems reikia naujų technologinių sprendimų, su įmonėmis, visų pirma veiklą pradedančiomis įmonėmis ir MVĮ, kurios turi rinkai parengtus sprendimus, iš kitos pusės;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl reglamento

11 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(11b)  skaitmeninių inovacijų centrams turėtų būti leidžiama gauti valstybių narių, dalyvaujančių trečiųjų valstybių ar jų valdžios institucijų įnašus, tarptautinių įstaigų ar institucijų įnašus, privačiojo sektoriaus įnašus, ypač skaitmeninių inovacijų centrų narių, akcininkų ar partnerių, pajamas, gautas iš skaitmeninių inovacijų centrų nuosavo turto ir veiklos, testamentu paliktą turtą, pavienių asmenų aukas ir įnašus ar finansavimą teikiant dotacijas, be kita ko, pagal šią programą ir kitas ES programas;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl reglamento

12 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(12)  Programa turėtų būti įgyvendinama vykdant projektus, kuriais sustiprinami esminiai skaitmeniniai pajėgumai ir plečiamas jų visuotinis naudojimas. Tai turėtų apimti bendras investicijas su valstybėmis narėmis, o prireikus – ir su privačiuoju sektoriumi. Tam visų pirma reikėtų pasiekti kritinę viešųjų pirkimų masę, kad būtų galima gauti ekonomiškai geresnius pasiūlymus ir užtikrinti, kad Europos tiekėjai liktų technologinės pažangos priešakyje;

(12)  Programa turėtų būti įgyvendinama vykdant projektus, kuriais sustiprinami esminiai skaitmeniniai pajėgumai ir plečiamas jų visuotinis naudojimas. Tai turėtų apimti bendras investicijas su valstybėmis narėmis ir su privačiuoju sektoriumi. Tam visų pirma reikėtų pasiekti kritinę viešųjų pirkimų masę, kad būtų galima gauti ekonomiškai geresnius pasiūlymus ir užtikrinti, kad Europos tiekėjai pasiektų technologinės pažangos avangardą;

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl reglamento

14 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų būti proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę.

(14)  Programoje numatytais veiksmais turėtų taip pat būti stiprinama ir plečiama Sąjungos skaitmeninė bazė, sprendžiami svarbiausi visuomenės uždaviniai, toliau plėtojama Sąjungos skaitmeninės pramonės kompetencija, taip pat proporcingai šalinamas rinkos nepakankamumas arba neoptimalių investicijų atvejai, nedubliuojant ir neišstumiant privataus finansavimo ir teikiant aiškią Europos pridėtinę vertę;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl reglamento

16 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos ir saugumo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

(16)  itin našus skaičiavimas ir atitinkami duomenų apdorojimo pajėgumai Sąjungoje turėtų sudaryti sąlygas užtikrinti platesnį itin našaus skaičiavimo panaudojimą pramonėje ir apskritai viešojo intereso srityse, kad būtų galima pasinaudoti unikaliomis galimybėmis, kurias superkompiuteriai teikia visuomenei sveikatos priežiūros, aplinkos, saugumo, komunikacijos, miestų planavimo, kraštovaizdžio ir eismo optimizavimo srityse ir pramonės, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, konkurencingumo užtikrinimo srityje;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl reglamento

17 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(17)  paramą Sąjungos intervencinėms priemonėms šioje srityje išreiškė Taryba60 ir Europos Parlamentas61. Be to, 2017 m. devynios valstybės narės pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją62 – tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo jos įsipareigoja bendradarbiaudamos su Komisija sukurti ir pradėti naudoti moderniausius našiosios kompiuterijos ir duomenų infrastruktūros objektus Europoje, kurie visoje Sąjungoje būtų prieinami mokslininkų bendruomenėms, viešiesiems ir privatiesiems partneriams;

(17)  paramą Sąjungos intervencinėms priemonėms šioje srityje išreiškė Taryba ir Europos Parlamentas. Be to, 2017 m. devynios valstybės narės pasirašė „EuroHPC“ deklaraciją – tarpvyriausybinį susitarimą, kuriuo jos įsipareigoja bendradarbiaudamos su Komisija sukurti ir pradėti naudoti moderniausius našiosios kompiuterijos ir duomenų infrastruktūros objektus Europoje, kurie visoje Sąjungoje būtų prieinami mokslininkų bendruomenėms, viešiesiems ir privatiesiems partneriams ir padidintų Sąjungos inovacijų potencialą. Programa suteikia gerą galimybę kitoms valstybėms narėms pasirašyti tą deklaraciją;

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl reglamento

18 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti bendrąją įmonę laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus63. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms;

(18)  itin našaus skaičiavimo srityje konkretus tikslas įsteigti Europos našiosios kompiuterijos bendrąją įmonę (bendroji įmonė „EuroHPC“) laikomas tinkamiausiu įgyvendinimo mechanizmu, visų pirma siekiant koordinuoti nacionalines ir Sąjungos strategijas ir investicijas į itin našaus skaičiavimo infrastruktūrą ir mokslinius tyrimus bei technologinę plėtrą, sutelkti viešuosius ir privačiuosius išteklius ir apsaugoti ekonominius ir strateginius Sąjungos interesus.63 . Bendroji įmonė „EuroHPC“ leis valstybėms narėms kartu su Sąjunga koordinuoti našiosios kompiuterijos strategijas ir investicijas. Be to, itin našaus skaičiavimo kompetencijos centrai valstybėse narėse teiks itin našaus skaičiavimo paslaugas pramonei, ypač MVĮ ir pradedančioms įmonėms, akademinei bendruomenei ir viešojo administravimo institucijoms. Dėl to bendroji įmonė „EuroHPC“ pagal programą turėtų būti finansuojama siekiant vienintelio tikslo – investuoti į itin našų skaičiavimą pagal programą;

__________________

__________________

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Poveikio vertinimas, pridedamas prie dokumento „Pasiūlymas dėl Tarybos reglamento dėl Europos našiosios kompiuterijos bendrosios įmonės steigimo“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl reglamento

19 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(19)  su dirbtiniu intelektu susijusių pajėgumų kūrimas yra itin svarbus pramonės ir viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos veiksnys. Vis autonomiškesni robotai naudojami gamyklose, giluminiams jūros darbams, namuose, miestuose ir ligoninėse. Komercinės dirbtinio intelekto platformos jau nebe bandomos, o realiai taikomos sveikatos priežiūros ir aplinkos srityse; visi didieji automobilių gamintojai kuria autonominius automobilius, o mašinų mokymosi metodai įeina į visas pagrindines interneto platformas ir didžiųjų duomenų taikomąsias programas;

(19)  su dirbtiniu intelektu susijusių pajėgumų kūrimas yra itin svarbus pramonės ir viešojo sektoriaus skaitmeninės transformacijos veiksnys. Vis labiau autonominiai robotai naudojami gamybiniuose procesuose, giluminiams jūros darbams, namuose, miestuose, medicinos ir farmacijos srityse. Komercinės dirbtinio intelekto platformos jau nebe bandomos, o realiai taikomos sveikatos priežiūros ir aplinkos srityse; visi didieji automobilių gamintojai kuria autonominius automobilius, o mašinų mokymosi metodai įeina į visas pagrindines interneto platformas ir didžiųjų duomenų taikomąsias programas; Dirbtinis intelektas (AI) sukurs visiškai naujas mokslo sritis, pavyzdžiui, dirbtinio intelekto panaudojimą ieškant naujų vaistų bei susijusias sritis, pavyzdžiui, sintetinę biologiją, skirtą gaminti ir greitai sukurti mikroorganizmus, skirtus naudoti pramonėje. Ateityje dėl dirbtinio intelekto panaudojimo kibernetinio saugumo srityje turėtų sumažėti programišių išpuolių;

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl reglamento

19 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19a)  vis spartėjanti savarankiško mokymosi robotų ir dirbtinio intelekto plėtra, o taip pat jų galimybes labai greitai dauginti žinias ir mokymosi turinį, apsunkina galimybę numatyti bet kokį plėtros etapą iki programos nutraukimo 2027 m. Todėl Komisija ypatingą dėmesį turėtų skirti šiai sparčiai besiplėtojančiai skaitmeninei tendencijai ir, jei taikytina, atitinkamai skubiai pritaikyti darbo programos tikslus;

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl reglamento

19 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19b)  atsižvelgiant į didėjantį dirbtinio intelekto robotikos sprendimų paklausą Europos pramonėje ir į tai, kad svarbu išvengti didelio investicijų trūkumo šioje srityje, programos tikslai, susiję dirbtiniu intelektu turėtų apimti robotiką, paremtą dirbtiniu intelektu;

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl reglamento

19 c konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(19c)  dirbtinio intelekto sprendimais grindžiami produktai ir paslaugos turėtų būti patogūs naudoti, standartiškai atitikti teisinius reikalavimus ir suteikti vartotojams daugiau pasirinkimo galimybių ir informacijos, visų pirma apie produktų ir paslaugų kokybę;

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl reglamento

20 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi;

(20)  didelio masto duomenų rinkinių ir bandymų bei eksperimentavimo objektų prieinamumas ir prieiga prie teksto ir duomenų gavybos turi didžiulę reikšmę dirbtinio intelekto vystymuisi, siekiant užtikrinti saugumą vidaus rinkoje, kai naudojamas dirbtinis intelektas;

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl reglamento

20 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20a)  2018 m. rugsėjo 12 d. rezoliucijoje dėl autonominių ginklų sistemų1a Europos Parlamentas dar kartą patvirtino ES siekį būti pasauline taikos veikėja, paragino išplėsti jos vaidmenį pasaulinėje nusiginklavimo ir ginklų neplatinimo veikloje ir paragino Komisijos pirmininko pavaduotoją ir Sąjungos vyriausiąją įgaliotinę užsienio reikalams ir saugumo politikai, valstybes nares ir Tarybą pradėti tarptautines derybas dėl teisiškai privalomos priemonės, kuria būtų draudžiamos mirtinos autonominių ginklų sistemos. Mirtinos autonominių ginklų sistemos yra daugiausia grindžiamos dirbtiniu intelektu. Todėl Sąjungos finansiniai įnašai pagal Programos 2-ąjį konkretų tikslą neturėtų būti naudojami kariniams tikslams;

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl reglamento

20 b konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(20b)  siekdama suteikti postūmį dirbtinį intelektą naudojančioms taikomosioms programoms ir įmonėms Europoje, 2018 m. balandžio 25 d. Komisija įsipareigojo pasiūlyti europinį metodą parengdama dirbtinio intelekto etikos gairių projektą kartu su Dirbtinio intelekto aljanso – dirbtinio intelekto ekspertų grupės – suinteresuotaisiais subjektais;

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl reglamento

21 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(21)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo64 Europos Parlamentas pabrėžė, kaip svarbu taikyti bendrą Europos požiūrį į kibernetinį saugumą, pripažindamas būtinybę ugdyti sąmoningumą, ir nurodė, kad už kibernetinį atsparumą itin didelė atsakomybė tenka verslo lyderiams ir nacionalinės bei Europos pramonės saugumo politikos formuotojams;

(21)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo64 Europos Parlamentas, atsižvelgdamas į galimą pažeidžiamumą dėl kibernetinių išpuolių, sabotažo, manipuliavimo duomenimis ar pramoninio šnipinėjimo, pabrėžė, kaip svarbu taikyti bendrą Europos požiūrį į kibernetinį saugumą, pripažindamas būtinybę ugdyti sąmoningumą kibernetinio saugumo didinimo klausimu, ir nurodė, kad už kibernetinį atsparumą ir standartizuotojo ir pritaikytojo saugumo ir privatumo apsaugos užtikrinimą itin didelė atsakomybė tenka verslo lyderiams ir nacionalinės bei Europos pramonės saugumo politikos formuotojams, taip pat nurodė, kad būtina nustatyti privalomus kibernetinio saugumo reikalavimus, taikomus viešiesiems IT įrangos ir daiktų interneto produktų pirkimams;

__________________

__________________

64 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

64 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl reglamento

21 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(21a)  duomenų ir IT infrastruktūros saugumas ir su tuo susijęs pasitikėjimas skaitmeninėje aplinkoje yra būtinos sąlygos siekiant panaudoti visą augimo ir inovacijų potencialą pasitelkus pramonės ir viešojo administravimo institucijų skaitmeninimą ir teikiant naudą piliečiams, darbuotojams, vartotojams ir įmonėms, įskaitant MVĮ ir naujai įsteigtas įmones;

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl reglamento

23 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(23)  2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė iniciatyvų rinkinį65, kuriame išdėstyta visapusiškas Sąjungos požiūris į kibernetinį saugumą, juo siekiama sustiprinti Europos pajėgumus susidoroti su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis ir sustiprinti šios srities technologinius ir pramonės pajėgumus;

(23)  2017 m. rugsėjo mėn. Komisija pateikė iniciatyvų rinkinį65, kuriame išdėstytas visapusiškas Sąjungos požiūris į kibernetinį saugumą, juo siekiama sustiprinti Europos pajėgumus susidoroti su kibernetiniais išpuoliais ir grėsmėmis, padidinti kibernetinį atsparumą ir sustiprinti šios srities technologinius ir pramonės pajėgumus;

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl reglamento

23 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(23a)  iš principo į kibernetinio saugumo sprendimai turėtų apimti saugos ir saugumo standartus, kaip pagrindinius projektinius parametrus, atsižvelgiant į naujausias turimas technologijas ir į integruotojo saugumo bei standartizuotojo saugumo principus;

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl reglamento

24 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(24)  pasitikėjimas yra būtina sąlyga, kad bendroji skaitmeninė rinka veiktų. Kibernetinio saugumo technologijos, pvz., skaitmeninės tapatybės, kriptografija arba įsibrovimo nustatymas, taip pat jų taikymas tokiose srityse kaip finansai, pramonė 4.0, energetika, transportas, sveikatos priežiūra arba e. valdžia, yra būtini siekiant išsaugoti piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių internetinės veiklos ir sandorių saugumą ir pasitikėjimą jais;

(24)  pasitikėjimas yra būtina sąlyga, kad bendroji skaitmeninė rinka veiktų. Kibernetinio saugumo technologijos, pvz., paskirstytojo registro technologija, skaitmeninės tapatybės, kriptografija arba įsibrovimo nustatymas, taip pat jų taikymas tokiose srityse kaip finansai, pramonė 4.0, energetika, transportas, sveikatos priežiūra arba e. valdžia, yra būtini siekiant išsaugoti piliečių, viešojo administravimo institucijų ir įmonių internetinės veiklos, įskaitant 5G platformose, ir sandorių saugumą ir pasitikėjimą jais;

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl reglamento

25 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(25)  Europos Vadovų Taryba 2017 m. spalio 19 d. išvadose pabrėžė, kad siekiant sėkmingai kurti skaitmeninę Europą, Sąjungai visų pirma reikalingos darbo rinkos, mokymo ir švietimo sistemos, kurios būtų tinkamos skaitmeniniam amžiui, ir investicijos į skaitmeninius įgūdžius, kad visi europiečiai įgytų daugiau galių ir priemonių;

(25)  Europos Vadovų Taryba 2017 m. spalio 19 d. išvadose pabrėžė, kad siekiant sėkmingai kurti skaitmeninę Europą, Sąjungai visų pirma reikalingos darbo rinkos, mokymusi visą gyvenimą ir inovacijomis grindžiamos mokymo ir švietimo sistemos, kurios būtų suderinamos skaitmeninio amžiaus siūlomomis galimybėmis ir iššūkiais, ir kad labai svarbu investuoti į skaitmeninius įgūdžius, kad visi ES piliečiai ir įmonės įgytų daugiau galių ir priemonių;

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl reglamento

26 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(26a)  kadangi būtina laikytis holistinio požiūrio, įgyvendinant Programą tai pat reikėtų atsižvelgti į įtraukties, kvalifikacijų, mokymo ir specializacijos sritis, kurios, be aukšto lygio skaitmeninių kompetencijų, yra lemiamas veiksnys kuriant pridėtinę vertę žinių visuomenėje;

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl reglamento

27 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas;

(27)  2017 m. birželio 1 d. rezoliucijoje dėl Europos pramonės skaitmeninimo67 Europos Parlamentas nurodė, kad švietimas, mokymas ir mokymasis visą gyvenimą yra socialinės sanglaudos skaitmeninėje visuomenėje pagrindas. Jie ypač svarbūs kovojant su skaitmenine atskirtimi ir skatinant Europos regionų įtraukumą ir konkurencingumą;

__________________

__________________

67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

67 Dokumentas Nr. A8-0183/2017, pateikiamas adresu: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=LT&reference=P8-TA-2017-0240.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl reglamento

28 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, turi būti išplėstas naudojimosi jomis mastas ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas gali tapti sudėtingesnis ir gali pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;

(28)  pagal Programą remiamos pažangios skaitmeninės technologijos, pvz., itin našaus skaičiavimo, kibernetinio saugumo, debesijos kompiuterijos, duomenų apsaugos ir dirbtinio intelekto technologijos, šiuo metu yra pakankamai brandžios, kad iš mokslinių tyrimų srities būtų Sąjungos lygmeniu perkeltos į diegimo, įgyvendinimo ir plėtros etapą. Sąjungos atsakas reikalingas ne tik šių technologijų diegimui, bet ir įgūdžių aspektams. Aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių ugdymo galimybės turi būti padidintos, kokybiškai patobulintos, išplėstos ir jos turi tapti prieinamos visoje ES. Jeigu to nebus padaryta, sklandus pažangių skaitmeninių technologijų diegimas galėtų tapti sudėtingesnis, galėtų padidėti kvalifikuotos darbo jėgos trūkumas Europoje ir pablogėti bendras Sąjungos ekonomikos konkurencingumas. Pagal Programą remiami veiksmai papildo veiksmus, remiamus pagal ESF, ERPF ir „Europos horizonto“ programas;

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl reglamento

29 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(29)  viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas skaitmeninėmis priemonėmis yra itin svarbus siekiant sumažinti administracinę naštą pramonei ir apskritai piliečiams – pagreitinti jų sąveiką su valdžios institucijomis, padaryti ją patogesnę ir pigesnę, taip pat padidinti piliečiams ir verslo subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą ir kokybę. Kadangi tam tikros viešojo intereso paslaugos jau dabar turi Sąjungos dimensiją, teikiant paramą joms įgyvendinti ir diegti Sąjungos lygmeniu turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai ir verslo subjektai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės skaitmenines paslaugas visoje Europoje;

(29)  viešojo administravimo institucijų ir paslaugų modernizavimas skaitmeninėmis priemonėmis yra itin svarbus siekiant sumažinti administracinę naštą pramonei ir apskritai piliečiams – pagreitinti jų sąveiką su valdžios institucijomis, padaryti ją patogesnę ir pigesnę, taip pat padidinti piliečiams ir verslo subjektams teikiamų paslaugų efektyvumą, skaidrumą ir kokybę. Kadangi tam tikros viešojo intereso paslaugos jau dabar turi Sąjungos dimensiją, teikiant paramą joms įgyvendinti ir diegti Sąjungos lygmeniu turėtų būti užtikrinta, kad piliečiai ir verslo subjektai turėtų galimybę gauti aukštos kokybės skaitmenines paslaugas visoje Europoje;

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl reglamento

29 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(29a)  spartėjantis skaitmeninimas valstybėse narėse turi sumažinti didėjantį atotrūkį tarp neturtingųjų ir turtingųjų. Todėl programa turėtų padėti siekti didesnės socialinės lygybės vis sparčiau skaitmeniname pasaulyje suteikiant prieigą prie šiuolaikinių skaitmeninių technologijų visiems piliečiams, įskaitant neįgaliuosius;

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl reglamento

32 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(32)  Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo prioritetų. Atlikus strategijos laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo poreikis stiprinti viešojo administravimo institucijų transformaciją ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų lengvai, patikimai ir sklandžiai naudotis viešosiomis paslaugomis;

(32)  Europos viešojo administravimo institucijų modernizavimas yra vienas iš pagrindinių sėkmingo bendrosios skaitmeninės rinkos strategijos įgyvendinimo prioritetų. Atlikus strategijos laikotarpio vidurio vertinimą paaiškėjo poreikis stiprinti viešojo administravimo institucijų transformaciją ir užtikrinti, kad piliečiai galėtų lengvai, patikimai ir įtraukiai naudotis viešosiomis paslaugomis;

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl reglamento

33 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(33)  Komisijos 2017 m. paskelbtos metinės augimo apžvalgos69 duomenimis, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ekonomines sąlygas, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, ekonomikos augimą ir užimtumą. Norint paremti ekonomikos augimą ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas įmonėms ir piliečiams, visų pirma būtinas veiksmingas ir skaidrus viešasis administravimas ir efektyvios teismų sistemos;

(33)  Komisijos 2017 m. paskelbtos metinės augimo apžvalgos duomenimis69, Europos viešojo administravimo institucijų kokybė tiesiogiai veikia ekonomines sąlygas, todėl turi lemiamos reikšmės skatinant produktyvumą, konkurencingumą, ekonominį bendradarbiavimą, tvarų ekonomikos augimą, užimtumą ir aukštos kokybės darbo vietas. Norint paremti ekonomikos augimą ir užtikrinti aukštos kokybės paslaugas įmonėms ir piliečiams, visų pirma būtinas veiksmingas ir skaidrus viešasis administravimas ir efektyvios teismų sistemos;

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl reglamento

34 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(34)  Europos viešųjų paslaugų sąveikumas susijęs su visais administracijos lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos. Sąveikumas padeda ne tik šalinti bendrosios rinkos veikimo kliūtis, bet ir sėkmingai įgyvendinti politikos priemones ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių kliūčių, o Sąjungos lygmeniu toliau skatina kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas. Siekiant panaikinti Europos paslaugų susiskaidymą, remti pagrindines laisves ir veiklos lygmens tarpusavio pripažinimą Europos Sąjungoje, veiksmingiausiu ir į galutinių naudotojų poreikius labiausiai orientuotu būdu turėtų būti skatinamas holistinis tarpsektorinis ir tarpvalstybinis požiūris į sąveikumą. Tai netiesiogiai reiškia, kad sąveikumą reikia suvokti plačiąja prasme – jis apima ne tik techninę ir teisinę plotmę, bet ir atitinkamos srities politikos elementus. Atitinkamai veiklos sritis apimtų ne tik įprastą sprendimų gyvavimo ciklą, bet ir visus intervencinių priemonių elementus, kuriais būtų remiamos reikiamos bazinės tvaraus sąveikumo plačiąja prasme sąlygos;

(34)  Europos viešųjų paslaugų sąveikumas susijęs su visais administracijos lygmenimis: Sąjungos, nacionaliniu, regioniniu ir vietos. Sąveikumas padeda ne tik šalinti bendrosios rinkos veikimo kliūtis, bet ir skatina tarpvalstybinį bendradarbiavimą, padeda derinti bendrus standartus, sėkmingai įgyvendinti politikos priemones ir suteikia dideles galimybes išvengti tarpvalstybinių elektroninių kliūčių ir sumažinti biurokratiją, o Sąjungos lygmeniu toliau skatina kurti naujas arba konsoliduoti besivystančias bendras viešąsias paslaugas. Siekiant panaikinti Europos paslaugų susiskaidymą, remti pagrindines laisves ir veiklos lygmens tarpusavio pripažinimą Europos Sąjungoje, veiksmingiausiu ir į galutinių naudotojų poreikius labiausiai orientuotu būdu turėtų būti skatinamas holistinis tarpsektorinis ir tarpvalstybinis požiūris į sąveikumą. Tai netiesiogiai reiškia, kad sąveikumą reikia suvokti plačiąja prasme – jis apima ne tik techninę ir teisinę plotmę, bet ir atitinkamos srities politikos elementus. Atitinkamai veiklos sritis apimtų ne tik įprastą sprendimų gyvavimo ciklą, bet ir visus intervencinių priemonių elementus, kuriais būtų remiamos reikiamos bazinės tvaraus sąveikumo plačiąja prasme sąlygos;

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl reglamento

41 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(41a)  pagal Programą turėtų būti remiami atvirojo kodo projektai, jeigu jie atitinka programos sąlygas, ypač susijusias su saugumu ir duomenų apsauga;

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl reglamento

2 straipsnio 1 pastraipos e a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ea)  mažosios ir vidutinės įmonės arba MVĮ – mažosios ir vidutinės įmonės, apibrėžtos Komisijos rekomendacijos 2003/361/EB priedo 2 straipsnyje;

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl reglamento

3 straipsnio 1 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms. Įgyvendinant Programą bus:

1.  Bendrasis Programos tikslas: remti Europos ekonomikos ir visuomenės skaitmeninę transformaciją, skatinti Europos inovacinį pajėgumą ir užtikrinti, kad ji duotų naudos Europos piliečiams ir įmonėms, ypač MVĮ. Įgyvendinant Programą bus:

Pakeitimas    40

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti ir (arba) veikiančias technologijas ir taip sukurti integruotą Sąjungos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, kuri apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius;

b)  diegti iš mokslinių tyrimų ir inovacijų gaunamas parengtas naudoti ir (arba) veikiančias technologijas, įskaitant technologijas, kurioms anksčiau buvo skirtas ar šiuo metu yra skiriamas Sąjungos finansavimas, ir taip sukurti integruotą Sąjungos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, kuri apimtų visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus, įskaitant aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir skaitmeninius įgūdžius;

Pakeitimas    41

Pasiūlymas dėl reglamento

4 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  įdiegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią78 infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis, ir kurti naujas kompiuterijos mokslo tyrimų infrastruktūras.

c)  įdiegti ir eksploatuoti eksalygmenį pranokstančią78 infrastruktūrą, įskaitant integravimą su kvantinės kompiuterijos technologijomis, ir kurti naujas kompiuterijos mokslo tyrimų infrastruktūras, kuri turi būti prieinama viešiesiems ir privatiesiems naudotojams bei viešai finansuojamų mokslinių tyrimų reikmėms nekomerciniu pagrindu;

__________________

__________________

78 Tūkstantį kartų greitesnė nei eksalygmens.

78 Tūkstantį kartų greitesnė nei eksalygmens.

Pakeitimas    42

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų;

a)  sukurti ir padidinti pagrindinius dirbtinio intelekto pajėgumus Sąjungoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, laikantis duomenų apsaugos teisės aktų ir vadovaujantis integruotojo ir standartizuotojo saugumo ir privatumo principais;

Pakeitimas    43

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  prieigą prie tų pajėgumų suteikti visoms įmonėms ir viešojo administravimo institucijoms;

b)  prieigą prie tų pajėgumų suteikti visoms įmonėms, ne pelno organizacijoms, mokslinių tyrimų įstaigoms ir universitetams;

Pakeitimas    44

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sustiprinti ir sujungti į tinklą valstybėse narėse jau esančias dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo priemones.

c)  sustiprinti ir sujungti į tinklą valstybėse narėse jau esančias etikos normas atitinkančias dirbtinio intelekto bandymų ir eksperimentavimo priemones.

Pagrindimas

Etika yra išankstinė sąlyga, kad būtų galima laikytis pagrindinių teisių vykdant dirbtinio intelekto mokslinius tyrimus ir sklaidą, todėl finansavimas turėtų būti skiriamas tik toms iniciatyvoms, pagal kurias jos laikomasi.

Pakeitimas    45

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  sutvirtinti, vystyti, sujungti į tinklą ir sustiprinti esamus dirbtinio intelekto sektorius, visų pirma tuos, kuriuose Europa jau užima lyderės pozicijas, pvz., robotikos, automobilių gamybos, gamybos, buitinių prietaisų, kosmoso technologijų ir kibernetinės gynybos technologijų sektorius;

Pakeitimas    46

Pasiūlymas dėl reglamento

5 straipsnio 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

Sąjungos finansinė intervencija pagal Programos 2-ąjį konkretų tikslą negali būti naudojama kariniams tikslams.

Pakeitimas    47

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą;

b)  remti kuo geresnį su kibernetiniu saugumu susijusių Europos žinių, pajėgumo ir įgūdžių panaudojimą ir dalijimąsi gerąja praktika bei jos taikymą plačiu mastu;

Pakeitimas    48

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai;

c)  užtikrinti, kad visose ekonomikos srityse būtų plačiai diegiami naujausi kibernetinio saugumo sprendimai, taip pat skirti pramonei, MVĮ ir startuoliams;

Pakeitimas    49

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos d a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

da)  sustiprinti valstybių narių ir privačiojo sektoriaus pajėgumus, siekiant padėti jiems laikytis ... m. ... m. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento dėl ES kibernetinio saugumo agentūros ENISA ir informacinių ir ryšių technologijų kibernetinio saugumo sertifikavimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (ES) Nr. 526/20131a.

 

__________________

 

1a Pasiūlymas 2017/0225 (COD), dar nepriimtas.

Pakeitimas    50

Pasiūlymas dėl reglamento

6 straipsnio 1 pastraipos d b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

db)  remti Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centro1a misiją, tikslus ir uždavinius, atsižvelgiant į šios Programos 3 straipsnyje nustatytus tikslus.

 

__________________

 

1b 2018 m. rugsėjo 12 d. pasiūlymas dėl reglamento, kuriuo įsteigiamas Europos kibernetinio saugumo pramonės, technologijų ir mokslinių tyrimų kompetencijos centras ir Nacionalinių koordinavimo centrų tinklas, 2018/0328(COD).

Pakeitimas    51

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Sąjungos finansine intervencija pagal 4 konkretų tikslą „Aukšto lygio skaitmeniniai įgūdžiai“ remiamas aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių vystymas pagal Programą remiamose srityse, taip prisidedant prie Europos talentų potencialo didinimo, didinant profesionalumą, ypač susijusį su itin našiu skaičiavimu, didžiųjų duomenų analize, kibernetiniu saugumu, debesijos kompiuterija, duomenų apsaugos kompetencijomis, paskirstytojo registro technologijomis, robotika ir dirbtiniu intelektu. Finansine intervencija siekiama šių veiklos tikslų:

Pakeitimas    52

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  remti studentų, IT profesionalų ir visų darbuotojų ilgalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

a)  remti studentams, mokytojams, akademikams, IRT specialistams ir kitiems kvalifikuotiems asmenims bei darbuotojams apskritai skirtų bendrų ir specializuotų mokymų ir aukštos kokybės kursų rengimą ir teikimą, atsižvelgiant į skirtingus įgūdžių lygius;

Pakeitimas    53

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  remti verslininkų, mažų įmonių vadovų ir visų darbuotojų trumpalaikių mokymų ir kursų rengimą ir teikimą;

b)  remti trumpalaikių mokymų ir aukštos kokybės kursų, skirtų verslininkams, įskaitant savarankiškai dirbančius asmenis, MVĮ ir startuolių vadovus, ir visiems darbuotojams, įskaitant valstybės tarnautojus, rengimą ir teikimą;

Pakeitimas    54

Pasiūlymas dėl reglamento

7 straipsnio 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  remti visos Europos e. mokymosi platformos kūrimą ir veiklą;

Pakeitimas    55

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

a)  užtikrinti, kad viešasis sektorius ir viešojo intereso sritys, kaip antai sveikatos ir priežiūros, švietimo, teismų, transporto ir komunikacijos, energetikos, aplinkos, kultūros ir kūrybos sektoriai, galėtų diegti naujausias skaitmenines technologijas, visų pirma itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto ir kibernetinio saugumo technologijas, ir turėti prieigą prie jų;

Pakeitimas    56

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti ir techniškai prižiūrėti transeuropines sąveikias skaitmeninių paslaugų infrastruktūras (įskaitant susijusias paslaugas);

b)  papildant nacionalinio ir regioninio lygmens veiksmus diegti, eksploatuoti, techniškai prižiūrėti ir plėsti pažangiausias transeuropines sąveikias skaitmeninių paslaugų infrastruktūras (įskaitant susijusias paslaugas);

Pakeitimas    57

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, naujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;

c)  sudaryti sąlygas Europos viešojo administravimo institucijoms, įmonėms ir piliečiams kurti, diegti, atnaujinti ir naudoti sprendimus ir sistemas, įskaitant atvirąją programinę įrangą ir pakartotinį sąveikumo sprendimų ir sistemų panaudojimą;

Pakeitimas    58

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos d punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

d)  viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie skaitmeninių technologijų testavimo ir bandomojo naudojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą;

d)  viešojo administravimo institucijoms suteikti prieigą prie pažangių skaitmeninių technologijų testavimo ir bandomojo naudojimo, įskaitant tarpvalstybinį jų naudojimą;

Pakeitimas    59

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, kibernetinį saugumą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ;

e)  remti pažangių skaitmeninių ir susijusių technologijų, įskaitant, visų pirma, itin našų skaičiavimą, dirbtinį intelektą, paskirstytojo registro technologijas, debesijos kompiuteriją, kibernetinį saugumą, duomenų apsaugą ir kuriamas besiformuojančias ateities technologijas, įsisavinimą Sąjungos pramonėje, ypač MVĮ ir startuolių, verslininkų ir savarankiškai dirbančiųjų asmenų tarpe;

Pakeitimas    60

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos f punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

f)  remti sąveikių skaitmeninių sprendimų kūrimą, testavimą, įgyvendinimą ir diegimą ES lygmens viešosiose paslaugose, teikiamose naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, taip skatinant inovacijas ir kuriant bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų Europos piliečiams ir įmonėms potencialą;

f)  remti sąveikių skaitmeninių sprendimų kūrimą, testavimą, įgyvendinimą ir diegimą ES lygmens viešosiose paslaugose, teikiamose naudojant duomenimis grindžiamų pakartotinai naudojamų sprendimų platformą, taip skatinant inovacijas ir mokslinius tyrimus bei kuriant bendras sistemas, kad būtų galima išnaudoti visą viešojo administravimo institucijų teikiamų paslaugų Europos piliečiams ir įmonėms potencialą;

Pakeitimas    61

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  užtikrinti nuolatinį Sąjungos lygmens pajėgumą stebėti ir analizuoti sparčiai kintančias skaitmenines tendencijas ir prie jų prisitaikyti, taip pat dalytis gerąja praktika ir visuotinai ją taikyti;

Išbraukta.

Pakeitimas    62

Pasiūlymas dėl reglamento

8 straipsnio 1 pastraipos h punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

h)  remti bendradarbiavimą Europos patikimų infrastruktūrų, naudojančių paskirstytųjų registrų paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą;

h)  remti bendradarbiavimą Europos patikimų infrastruktūrų, naudojančių, be kita ko, paskirstytųjų registrų paslaugas ir taikomąsias programas, ekosistemai sukurti, įskaitant paramą sąveikumui ir standartizavimui bei tarpvalstybinių ES taikomųjų programų diegimo skatinimą, siekiant paremti verslo įmones, ypač MVĮ;

Pakeitimas    63

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  trečiosios valstybės konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jei susitarime:

4.  trečiosios valstybės konkrečiame susitarime dėl trečiosios valstybės dalyvavimo Sąjungos programoje nustatytomis sąlygomis, jeigu Komisija kiekvienu konkrečiu atveju įvertino, kad jų dalyvavimas padeda siekti programos tikslų Sąjungoje ir atitinka saugumo reikalavimus pagal 12 straipsnį, ir jei susitarime:

Pakeitimas    64

Pasiūlymas dėl reglamento

10 straipsnio 1 pastraipos 4 punkto 4 įtrauka

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

—  garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir jos finansinius interesus.

—  garantuojamos Sąjungos teisės užtikrinti patikimą finansų valdymą ir jos interesus.

Pakeitimas    65

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

1a.  Planavimo, plėtros ir viešųjų pirkimų veikla programoje vykdoma siekiant didinti Europos Sąjungos konkurencingumą vidutinės trukmės ir ilguoju laikotarpiu. Pirmenybė teikiama veiksmams, kuriais didinamas strateginis potencialas ir ribojama priklausomybė nuo tiekėjų ir produktų iš Europos Sąjungai nepriklausančių valstybių.

Pagrindimas

Kad pramonė būtų konkurencinga, reikia, kad Europos produktų savybės būtų geresnės negu konkurentų. Norint tai pasiekti, būtina nustatyti vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus.

Pakeitimas    66

Pasiūlymas dėl reglamento

11 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Bendradarbiavimui su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis pagal 3 konkretų tikslą. „Kibernetinis saugumas ir pasitikėjimas“ taikomas [12] straipsnis.

2.  Bendradarbiavimui su 1 dalyje nurodytomis trečiosiomis valstybėmis ir organizacijomis pagal 2 konkretų tikslą „Dirbtinis intelektas“, 3 konkretų tikslą „Kibernetinis saugumas“ taikomas [12] straipsnis.

Pakeitimas    67

Pasiūlymas dėl reglamento

12 straipsnio 5 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a.  Veiksmams, kuriais ribojamas technologijų perdavimas už Europos Sąjungos ribų, yra suteikiama pirmenybė. Siekiant užtikrinti ilgalaikius strateginius saugumo tikslus, turi būti įvertinta galimybė dalyvauti subjektams, kurių pagrindinė buveinė nėra Europos Sąjungoje.

Pagrindimas

Konkurencinga pramonė taip pat grindžiama jos technologiniu lygiu. Programos veiksmais pasiektą pažangą reikia panaudoti Europos konkurencingumui didinti.

Pakeitimas    68

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas.

1.  Programa sukurta taip, kad būtų įgyvendinama užtikrinant sąveiką su kitomis Sąjungos finansuojamomis programomis, kaip išsamiau aprašyta III priede, visų pirma numatant papildomo finansavimo pagal ES programas priemones, jei tai galima pagal valdymo tvarką; finansuojama gali būti paeiliui, pakaitomis arba derinant lėšas, įskaitant bendram veiksmų finansavimui skirtas lėšas. Komisija užtikrina, kad naudojantis programos papildomumu su kitomis Europos programomis, visų pirma ESF, ERPF, „Europos horizontas“ ir EITP-2, nebūtų kliudoma siekti 4–8 straipsniuose nustatytų konkrečių tikslų.

Pakeitimas    69

Pasiūlymas dėl reglamento

13 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Nustatomi tinkami susijusių valdžios institucijų koordinavimo mechanizmai ir tinkamos stebėsenos priemonės, kad būtų galima sistemingai užtikrinti Programos ir visų kitų susijusių ES finansavimo priemonių sąveiką. Nustatytomis priemonėmis vengiama dubliavimosi ir stengiamasi, kad išlaidų poveikis būtų kuo didesnis.

2.  Nustatomi tinkami susijusių valdžios institucijų bei Europos Komisijos ir valdžios institucijų tarpusavio koordinavimo mechanizmai ir tinkamos stebėsenos priemonės, kad būtų galima sistemingai užtikrinti Programos ir visų kitų susijusių ES finansavimo priemonių sąveiką. Nustatytomis priemonėmis vengiama dubliavimosi ir stengiamasi, kad išlaidų poveikis būtų kuo didesnis.

Pakeitimas    70

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 2 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, taikydama atviro konkurso procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:

2.  1 dalyje nurodyto tinklo įsteigimo tikslu kiekviena valstybė narė, pasiremdama suderintomis taisyklėmis ir taikydama atvirą, skaidrų, įtraukų bei konkurencingą procesą, paskiria subjektus kandidatus, remdamasi šiais kriterijais:

Pakeitimas    71

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 3 dalies b a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ba)  poreikis užtikrinti visų dydžių subjektų tiek iš privačiojo, tiek iš viešojo sektorių ir iš įvairių ekonomikos sektorių dalyvavimą.

Pakeitimas    72

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  Skaitmeninių inovacijų centrai patys savarankiškai sprendžia vidaus organizacinius klausimus, savarankiškai priima sprendimus dėl sudėties ir nustato tikslią darbotvarkę bei darbo metodus. Visų pirma, skaitmeninių inovacijų centrai siekia būti atviri naujiems partneriams, kai šie atvirai ir skaidriai suteikia pridėtinės vertės partnerystei ir funkcijai.

Pakeitimas    73

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 5 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.  Skaitmeninių inovacijų centrai gali būti finansuojami skiriant dotacijas.

5.  skaitmeninių inovacijų centrams turėtų būti leidžiama gauti valstybių narių, dalyvaujančių trečiųjų valstybių ar jų valdžios institucijų įnašus, tarptautinių įstaigų ar institucijų įnašus, privačiojo sektoriaus įnašus, ypač skaitmeninių inovacijų centrų narių, akcininkų ar partnerių, pajamas, gautas iš skaitmeninių inovacijų centrų nuosavo turto ir veiklos, testamentu paliktą turtą, pavienių asmenų aukas ir įnašus ar finansavimą teikiant dotacijas, be kita ko, pagal šią programą ir kitas ES programas.

Pakeitimas    74

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Finansavimą gaunantys skaitmeninių inovacijų centrai įsitraukia į Programos įgyvendinimą su tikslu:

6.  Skaitmeninių inovacijų centrai įsitraukia į Programos įgyvendinimą su tikslu:

Pakeitimas    75

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

a)  teikti skaitmeninės transformacijos paslaugas ir technines žinias – įskaitant testavimo ir eksperimentavimo priemones, – orientuotas į MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmones ir startuolius, taip pat į sektorius, kuriuose skaitmeninės ir susijusios technologijos įsisavinamos lėtai;

Pakeitimas    76

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies a a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

aa)  remti įmones, visų pirma MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones, organizacijas ir viešojo administravimo institucijas, kad jos taptų konkurencingesnės ir patobulintų savo verslo modelius, naudodamosi naujomis technologijomis, kurioms taikoma Programa;

Pakeitimas    77

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies b punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmones ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas;

b)  perduoti ekspertines žinias ir praktinę patirtį tarp regionų, visų pirma sujungiant į tinklą viename regione įsisteigusias MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmones ir startuolius ir kituose regionuose esančius skaitmeninių inovacijų centrus, kurie yra tinkamiausi teikti atitinkamas paslaugas ir siūlyti konsultuojamąjį ugdymą;

Pakeitimas    78

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 dalies c punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ ir vidutinės kapitalizacijos įmonėms. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

c)  teikti temines paslaugas, įskaitant paslaugas, susijusias su dirbtiniu intelektu, itin našiu skaičiavimu ir kibernetiniu saugumu bei pasitikėjimu, administracijoms, viešojo sektoriaus organizacijoms, MVĮ, vidutinės kapitalizacijos įmonėms ir startuoliams. Atskiri skaitmeninių inovacijų centrai gali specializuotis konkrečių teminių paslaugų srityje ir neteikti visų šioje dalyje nurodytų teminių paslaugų;

Pakeitimas    79

Pasiūlymas dėl reglamento

16 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  Europos Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su valstybėmis narėmis, nuolat stebi ir vertina ES lėšas gaunančių skaitmeninių inovacijų centrų išdirbį, rezultatus ir poveikį.

Pakeitimas    80

Pasiūlymas dėl reglamento

17 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  veiksmai, kuriais siekiama tikslų, susijusių su kitomis naujomis technologijomis, kurioms taikoma programa „Europos horizontas“, t. y. robotų technika, dideli duomenys ir pagrindinės skaitmeninės technologijos, gali būti finansuojami, jei tie tikslai yra susiję su konkrečiais tikslais, kuriems taikomi 4–8 straipsniai, ir yra išsamus ir susijęs sprendimas vykdant konkretų projektą.

Pagrindimas

Siekiant išvengti didelio investicijų į kitas technologijas deficito, įtraukti visapusiškus sprendimus į Programą ar pasirūpinti, kad nebūtų sudėtinga ją atskirti nuo kitų, į Programą turėtų būti įtrauktos ir kitos naujos technologijos, jeigu jos yra visapusiškas ir su naujomis technologijomis susijęs sprendimas, kaip nustatyta 4–8 straipsniuose.

Pakeitimas    81

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 2 dalies a punkto įžanginė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  teisės subjektai, įsisteigę:

a)  teisės subjektai, įsisteigę ir, jei taikoma, privalantys mokėti pelno mokestį:

Pakeitimas    82

Pasiūlymas dėl reglamento

18 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai iš esmės turėtų patys padengti savo dalyvavimo išlaidas.

6.  Trečiojoje valstybėje, kuri nėra asocijuotoji Programos valstybė, įsisteigę teisės subjektai turėtų patys padengti savo dalyvavimo išlaidas.

Pakeitimas    83

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies e punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

e)  jei taikytina, ekonominį, socialinį poveikį, poveikį klimatui bei aplinkai ir prieinamumą;

e)  jei taikytina, ekonominį, socialinį poveikį, poveikį klimatui bei aplinkai, lyčių lygybės galimybes ir prieinamumą;

Pakeitimas    84

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies g punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

g)  jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus;

g)  jei taikytina, subalansuotą geografinį pasiskirstymą Sąjungoje, įskaitant atokiausius regionus, siekiant sumažinti skaitmeninę atskirtį tarp regionų, piliečių ir verslo įmonių;

Pakeitimas    85

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ha)  atitinkamais atvejais, kad būtų parengtas tvarus aukštos kokybės užimtumo Europos Sąjungoje arba dalyvaujančioje šalyje planas.

Pakeitimas    86

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h b punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hb)  kai taikytina, projekto papildomumas su kitomis Sąjungos programomis;

Pakeitimas    87

Pasiūlymas dėl reglamento

20 straipsnio 1 dalies h c punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

hc)  jei taikytina, projekto novatoriškumas.

Pakeitimas    88

Pasiūlymas dėl reglamento

22 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  jei veiksmui jau buvo skirti arba gauti įnašai iš kitos Sąjungos programos arba parama iš ES fondo, tas įnašas arba parama nurodomi paraiškoje gauti įnašą pagal Programą.

Pakeitimas    89

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios.

2.  Tarpinis Programos vertinimas atliekamas, kai yra pakankamai informacijos apie Programos įgyvendinimą, bet praėjus ne daugiau kaip trejiems metams nuo Programos įgyvendinimo pradžios. Tarpiniame vertinime pateikiamos išvados, kurios yra būtinos, kad būtų priimtas sprendimas dėl Programos pratęsimo po 2027 m. ir jos tikslų.

 

Tarpinis vertinimas pateikiamas Europos Parlamentui.

Pakeitimas    90

Pasiūlymas dėl reglamento

25 straipsnio 3 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip ketveriems metams po [1] straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

3.  Baigiant įgyvendinti Programą, bet praėjus ne daugiau kaip dvejiems metams po [1] straipsnyje nurodyto laikotarpio pabaigos, Komisija atlieka galutinį Programos vertinimą.

Pakeitimas    91

Pasiūlymas dėl reglamento

26 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  Audito strategija, kaip kontrolės sistemos dalis, gali būti grindžiama finansiniu reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Ta reprezentatyvioji imtis papildoma rinkiniu, sudarytu įvertinus su išlaidomis susijusią riziką.

4.  Audito strategija, kaip kontrolės sistemos dalis, grindžiama finansiniu arba bent jau reprezentatyviosios išlaidų imties auditu. Ta reprezentatyvioji imtis papildoma rinkiniu, sudarytu įvertinus su išlaidomis susijusią riziką.

Pakeitimas    92

Pasiūlymas dėl reglamento

29 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

1.  Sąjungos lėšų gavėjai nurodo Sąjungos lėšų kilmę ir užtikrina jų matomumą (visų pirma viešindami veiksmus ir jų rezultatus) teikdami nuoseklią, teisingą, veiksmingą ir proporcingą tikslinę informaciją įvairiai auditorijai, įskaitant žiniasklaidą ir visuomenę.

Pakeitimas    93

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 1 dalies 2 pastraipos 6 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  paruoštų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą – superkompiuterija kaip paslauga, gaunama galutiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų etape, siekiant sukurti integruotą Europos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, apimančią visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus (aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius).

6.  paruoštų naudoti ir (arba) veikiančių technologijų diegimą – superkompiuterija kaip paslauga, gaunama galutiniame mokslinių tyrimų ir inovacijų etape, ypač naujos technologijos, kurioms anksčiau buvo skirtas ar šiuo metu yra skiriamas Sąjungos finansavimas, siekiant sukurti integruotą Europos itin našaus skaičiavimo ekosistemą, apimančią visus mokslinės ir pramoninės vertės grandinės segmentus (aparatinę įrangą, programinę įrangą, taikomąsias programas, paslaugas, tarpusavio jungtis ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius).

Pakeitimas    94

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 2 dalies 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Programa kuriami ir didinami pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) pajėgumai Europoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, ir suteikiant prieigą prie jų visoms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms, taip pat stiprinamos bei jungiamos į tinklą esamos DI bandymų ir eksperimentavimo priemonės valstybėse narėse.

Programa kuriami ir didinami pagrindiniai dirbtinio intelekto (DI) ir paskirstytojo registro technologijos pajėgumai Europoje, įskaitant duomenų išteklius ir algoritmų saugyklas, ir suteikiant prieigą prie jų visoms įmonėms bei viešojo administravimo institucijoms, taip pat stiprinamos bei jungiamos į tinklą esamos DI bandymų ir eksperimentavimo priemonės valstybėse narėse.

Pakeitimas    95

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 dalies 2 pastraipos 1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  prieigą prie mokymosi darbo vietoje stažuojantis kompetencijos centruose ir pažangias technologijas diegiančiose įmonėse;

1.  Pagal Programą bus remiama lengva esamos ir būsimos darbo jėgos prieiga prie aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių, ypač itin našaus skaičiavimo, DI, paskirstytųjų registrų (pvz., blokų grandinės technologijos) ir kibernetinio saugumo srityse, suteikiant studentams, naujiems absolventams, esamiems darbuotojams ir kitiems kvalifikuotiems asmenims, kad ir kur jie būtų, priemones įgyti tokių įgūdžių ir juos tobulinti.

Pakeitimas    96

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 dalies 2 pastraipos 2 a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

2a.  Programa remiamas europinės e. mokymosi platformos sukūrimas ir veikla.

Pakeitimas    97

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 4 dalies 4 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Visos intervencinės priemonės bus kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia per skaitmeninių inovacijų centrus, kaip apibrėžta 15 straipsnyje.

Visos intervencinės priemonės bus kuriamos ir įgyvendinamos daugiausia per skaitmeninių inovacijų centrus, kaip apibrėžta 16 straipsnyje.

Pakeitimas    98

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies I skyrelio 1 punkto 1.2 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.2.  Parama nuosekliai tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekosistemai sukurti, bandomajam naudojimui užtikrinti, diegti, techniškai prižiūrėti ir populiarinti ir sąlygų sklandiems ištisiniams, saugiems, sąveikiems, daugiakalbiams tarpvalstybiniams arba tarpsektoriniams sprendimams ir bendroms sistemoms viešojo administravimo srityje sudarymas. Įtraukiama ir poveikio bei naudos vertinimo metodika.

1.2.  Parama nuosekliai tarpvalstybinių skaitmeninių paslaugų infrastruktūros ekosistemai sukurti, bandomajam naudojimui užtikrinti, diegti, techniškai prižiūrėti, plėtoti ir populiarinti ir sąlygų sklandiems ištisiniams, saugiems, sąveikiems, daugiakalbiams tarpvalstybiniams arba tarpsektoriniams sprendimams ir bendroms sistemoms viešojo administravimo srityje sudarymas. Įtraukiama ir poveikio bei naudos vertinimo metodika.

Pakeitimas    99

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies I skyrelio 2 punkto 2.1 papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.1.  Užtikrinimas, kad ES piliečiai turėtų saugią prieigą prie savo sveikatos asmens duomenų, galėtų jais dalytis, juos naudoti ir tvarkyti skirtingose šalyse, neatsižvelgiant į jų arba duomenų buvimo vietą. E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros užbaigimas ir jos išplėtimas papildant naujomis skaitmeninėmis paslaugomis, parama keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais Europos formatui diegti.

2.1.  Užtikrinimas, kad ES piliečiai galėtų saugiai ir tokiu būdu, kuris užtikrintų jų privatumą, prieiti prie savo sveikatos asmens duomenų, galėtų jais dalytis, juos naudoti ir tvarkyti skirtingose šalyse, neatsižvelgiant į jų arba duomenų buvimo vietą. E. sveikatos skaitmeninių paslaugų infrastruktūros užbaigimas ir jos išplėtimas papildant naujomis skaitmeninėmis paslaugomis, parama keitimosi elektroniniais sveikatos įrašais Europos formatui diegti.

Pakeitimas    100

Pasiūlymas dėl reglamento

I priedo 5 dalies I skyrelio 3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

3.  Teisminės institucijos. Sklandžios ir saugios tarpvalstybinės elektroninės komunikacijos teisminėse institucijose ir tarp teisminių institucijų bei kitų civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje veikiančių kompetentingų įstaigų užtikrinimas. Piliečių, įmonių, teisės specialistų ir teisminių institucijų narių teisės kreiptis į teismą ir prieigos prie juridinės informacijos bei procedūrų gerinimas, naudojant semantiškai sąveikias tarpusavio jungtis su nacionalinėmis duomenų bazėmis ir registrais, taip pat – geresnių sąlygų spręsti neteisminius ginčus internete sudarymas. Novatoriškų teismams ir teisės specialistams skirtų dirbtinio intelekto sprendimais grindžiamų technologijų, kurios turėtų supaprastinti ir paspartinti procedūras (pavyzdžiui, teisės paslaugų taikomųjų programų), plėtojimo ir įgyvendinimo skatinimas.

3.  Teisminės institucijos. Sklandžios ir saugios tarpvalstybinės elektroninės komunikacijos teisminėse institucijose ir tarp teisminių institucijų bei kitų civilinės ir baudžiamosios teisenos srityje veikiančių kompetentingų įstaigų užtikrinimas. Piliečių, įmonių, teisės specialistų ir teisminių institucijų narių teisės kreiptis į teismą ir prieigos prie juridinės informacijos bei procedūrų gerinimas, naudojant semantiškai sąveikias tarpusavio jungtis su duomenų bazėmis ir registrais, taip pat – geresnių sąlygų spręsti neteisminius ginčus internete sudarymas. Novatoriškų teismams ir teisės specialistams skirtų dirbtinio intelekto sprendimais grindžiamų technologijų, kurios turėtų supaprastinti ir paspartinti procedūras (pavyzdžiui, teisės paslaugų taikomųjų programų), plėtojimo ir įgyvendinimo skatinimas.

Pakeitimas    101

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 dalies 5.1 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.1  Skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimas

5.1  Skaitmeninių viešųjų paslaugų naudojimo dažnumas

Pakeitimas    102

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 dalies 5.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.2  Įmonės, kurių skaitmeninio intensyvumo lygis yra didelis

5.2  Įmonių, kurių skaitmeninio intensyvumo lygis yra didelis, skaičius

Pakeitimas    103

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 5 dalies 5.3 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

5.3  Nacionalinės sąveikumo sistemos suderinimas su Europos sąveikumo sistema

5.3  Nacionalinės sąveikumo sistemos suderinimo su Europos sąveikumo sistema mastas

Pakeitimas    104

Pasiūlymas dėl reglamento

II priedo 2 dalies 2.2 punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.2  Dirbtinį intelektą naudojančių įmonių ir organizacijų skaičius

2.2  Bendradarbiaujant su skaitmeninių inovacijų centrais dirbtinį intelektą testuojančių ir su juo eksperimentuojančių įmonių ir organizacijų skaičius

Pakeitimas    105

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 1 punkto c papunktis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo ir aukšto lygio skaitmeninių įgūdžių srityse ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu ir regioniniu lygmeniu;

c)  pagal Skaitmeninės Europos programą bus investuojama į: i) skaitmeninio pajėgumo didinimą itin našaus skaičiavimo, dirbtinio intelekto, kibernetinio saugumo srityse ir aukšto lygio skaitmeninius įgūdžius ir ii) skaitmeninio pajėgumo ir naujausių skaitmeninių technologijų diegimą pagal ES sistemą viešojo intereso srityse (pavyzdžiui, sveikatos, viešojo administravimo, teisingumo ir švietimo) arba rinkos nepakankamumo atvejais (pvz., įmonių, ypač mažųjų ir vidutinių įmonių, skaitmeninimo) nacionaliniu, regioniniu ir vietos lygmeniu;

Pakeitimas    106

Pasiūlymas dėl reglamento

III priedo 3 punkto c papun