Postup : 2018/0227(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0408/2018

Predkladané texty :

A8-0408/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 29
CRE 12/12/2018 - 29

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.4
CRE 13/12/2018 - 9.4
PV 17/04/2019 - 8.11
CRE 17/04/2019 - 8.11

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0521
P8_TA(2019)0403

SPRÁVA     ***I
PDF 2590kWORD 408k
28.11.2018
PE 625.457v02-00 A8-0408/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

Spravodajkyňa: Angelika Mlinar

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*):

Bogdan Wenta, Výbor pre kultúru a vzdelávanie

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY
 STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie
 STANOVISKO Výboru pre rozpočet
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa
 STANOVISKO Výboru pre dopravu a cestovný ruch
 STANOVISKO Výboru pre právne veci
 STANOVISKO Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENV GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0434),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 172 a článok 173 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C8‑0256/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a stanovisko Výboru pre kultúru a vzdelávanie, ako aj stanoviská Výboru pre rozpočet, Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín, Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa, Výboru pre dopravu a cestovný ruch, Výboru pre právne veci a Výboru pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci (A8-0408/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh legislatívneho uznesenia

Citácia 3 a (nová)

Návrh legislatívneho uznesenia

Pozmeňujúci návrh

 

  so zreteľom na uznesenie Európskeho parlamentu zo 17. mája 2017 o finančných technológiách: vplyv technológie na budúcnosť finančného sektora,

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(4)  Podľa [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: článku 88 rozhodnutia Rady / /EÚ53], osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach by mali byť oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené.

(4)  Podľa [reference to be updated as appropriate according to a new decision on OCTs: článku 88 rozhodnutia Rady / /EÚ53], osoby a subjekty usadené v zámorských krajinách a na zámorských územiach by mali byť oprávnené získať financovanie v súlade s pravidlami a cieľmi programu a prípadnými dojednaniami uplatniteľnými na členský štát, s ktorým sú zámorská krajina alebo územie spojené. Obmedzenia týkajúce sa účasti zámorských krajín alebo území musia byť zohľadnené pri implementácii programu a ich účinná účasť na programe sa musí monitorovať a pravidelne vyhodnocovať.

_________________

_________________

53 Rozhodnutie Rady / /EÚ.

53 Rozhodnutie Rady / /EÚ.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva54 treba tento program vyhodnotiť na základe informácií získaných podľa osobitných monitorovacích požiadaviek, pričom treba predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä vo vzťahu k členským štátom. Do týchto požiadaviek môžu byť vo vhodných prípadoch zaradené merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa bude hodnotiť účinok programu v praxi.

(5)  Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva54 treba tento program vyhodnotiť na základe informácií získaných podľa osobitných monitorovacích požiadaviek, informácií súvisiacich s existujúcimi potrebami a v súlade s nariadením (EÚ) 2016/679 Európskeho parlamentu a Rady54a, pričom treba predísť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu pre všetkých príjemcov, najmä vo vzťahu k členským štátom a MSP. Do týchto požiadaviek by mali byť vo vhodných prípadoch zaradené merateľné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele, na základe ktorých sa bude hodnotiť účinok programu v praxi.

__________________

__________________

54 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

54 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

 

54a Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (Ú. v. EÚ L 119, 4.5.2016, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(5a)  Program by mal zabezpečiť maximálnu transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú kontrolu inovačných finančných nástrojov a mechanizmov, ktoré zahŕňajú rozpočet Únie, najmä pokiaľ ide o ich prínos, tak čo sa týka počiatočných očakávaní, ako aj konečných výsledkov dosiahnutých pri dosahovaní cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie niektorých z problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, a prehodnotenie politík, ktorých sa týka.

(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do efektívnej digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť a inovácia, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, rôznymi spôsobmi, a to aj zaistením toho, aby boli postavené základné stavebné kamene, ktorými sa zavádzajú nové technológie, vytvorením účinných a ľahko vymožiteľných zákonných pravidiel, prehodnotenie politík, ktorých sa týka, a vytvorením prostredia priaznivého pre inovácie, v ktorom budú v plnej miere zaručené záujmy používateľov. Optimálne sa finančné krytie tohto programu, úsilia na európskej úrovni, zvýši o značné finančné prostriedky súkromného sektora a príspevky členských štátov.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(6a)  Budúcnosť európskej spoločnosti a európskeho hospodárstva sa bude do veľkej miery opierať o harmonizovanú a dôslednú politiku frekvenčného spektra, o 5G infraštruktúru, ktorá si bude vyžadovať cieľ v oblasti infraštruktúry týkajúci sa sietí s veľmi vysokou kapacitou s cieľom poskytovať vysokokvalitné a rýchlejšie komunikačné služby; je to predpokladom dobrého vykonávania tohto programu. V tejto súvislosti by mal program profitovať z dobrého vykonávania Nástroja na prepájanie Európy, a najmä z iniciatívy Wif4EU zameranej na podporu prepojenia občanov vo verejných priestoroch Únie; kombináciou týchto dvoch programov sa maximalizuje výkon a dosiahnu ciele Únie na zabezpečenie spoľahlivého a konzistentného vysokorýchlostného pokrytia siete v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európska rada predovšetkým konštatovala, že je naliehavé, aby sa Únia zaoberala novými trendmi: ide napríklad o umelú inteligenciu a technológie distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain), pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, digitálnych práv a etických noriem. Európska rada vyzvala Komisiu, aby do začiatku roka 2018 predložila návrh európskeho prístupu k umelej inteligencii a aby predložila potrebné iniciatívy na posilnenie rámcových podmienok s cieľom umožniť EÚ preskúmať nové trhy prostredníctvom radikálnych inovácií založených na riziku, a aby upevnila vedúcu úlohu priemyslu.

(7)  Európska rada predovšetkým konštatovala, že je naliehavé, aby sa Únia zaoberala novými trendmi: ide napríklad o digitálnu priepasť, umelú inteligenciu, pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov v plnom súlade s nariadením (EÚ) 2016/679, práv, základných práv a etických noriem. Európska rada vyzvala Komisiu, aby do začiatku roka 2018 predložila návrh európskeho prístupu k umelej inteligencii a aby predložila potrebné iniciatívy na posilnenie rámcových podmienok s cieľom umožniť EÚ preskúmať nové trhy prostredníctvom radikálnych inovácií založených na riziku, a aby upevnila vedúcu úlohu priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7a)  Dňa 10. apríla 2018 členské štáty vyjadrili podporu a spoločnú vôľu spolupracovať na iniciatívach v oblasti služieb infraštruktúry umelej inteligencie a technológie distribuovanej databázy transakcií (napr. technológia blockchainu) podpísaním dohôd o spolupráci.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7b)  Úspešné vykonávanie tohto programu si vyžaduje viac než len sledovanie trendov. Únia musí byť odhodlaná usilovať sa o technológie umožňujúce ochranu osobných údajov (t. j. kryptografia a decentralizované aplikácie), ako aj viac investovať do infraštruktúry, ktorá bude odolná voči budúcim zmenám (siete založené na optickom vlákne), s cieľom umožniť vznik nezávislej digitalizovanej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(7c)  Európa musí urobiť rozhodujúce investície do svojej budúcnosti a vybudovať strategické digitálne kapacity s cieľom využiť digitálnu revolúciu. Na tento účel musí byť na úrovni EÚ zabezpečený značný rozpočet (minimálne 9,2 miliardy EUR), ktorý musí doplniť značné investičné úsilie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, konkrétne konzistentným a komplementárnym vzťahom so štrukturálnymi fondmi a Kohéznym fondom.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť a kybernetická bezpečnosť. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii.

(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť, kybernetická bezpečnosť a digitalizácia verejnej správy. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na preklenutie a doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii, pričom sa zabezpečí, aby mali európski občania zručnosti a znalosti potrebné na digitálnu transformáciu.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(8a)  keďže vzhľadom na oneskorenie rozvoja strategických digitálnych kapacít Únie a úsilie vynaložené na nápravu by mal mať zaručený rozpočet zodpovedajúci cieľom tohto programu výšku minimálne 9,2 miliárd EUR;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  V oznámení s názvom „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“58 sa nové opatrenie, ktoré sa má prijať, považuje za kľúčový krok ku spoločnému dátovému priestoru v EÚ – celistvej digitálnej oblasti s rozsahom, ktorý umožní vyvíjanie nových produktov a služieb založených na údajoch.

(9)  V oznámení s názvom „Smerom k spoločnému európskemu dátovému priestoru“58 sa nové opatrenie, ktoré sa má prijať, považuje za kľúčový krok ku spoločnému dátovému priestoru v EÚ – celistvej digitálnej oblasti s rozsahom, ktorý umožní vyvíjanie a inováciu nových produktov a služieb založených na údajoch.

_________________

_________________

58 COM (2018) 125 final

58 COM (2018) 125 final

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Iniciatíva Internet ďalšej generácie, ktorú spustila Európska komisia v roku 2017, by tiež mala poskytnúť základ pre implementáciu programu, pretože jeho cieľom je otvorenejší internet s lepšími službami, väčšia inteligencia, väčšie zapojenie a účasť, využívanie technologických príležitostí vyplývajúcich z pokroku v rôznych oblastiach výskumu, a to od novej štruktúry siete a softvérových infraštruktúr po nové koncepcie pre služby a aplikácie.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja v prospech podnikov a občanov v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja, ako aj modernizácia konkrétnych odvetví verejného záujmu, v prospech podnikov, najmä MSP, a občanov v celej Únii. Program by mal okrem toho posilniť konkurencieschopnosť Únie a odolnosť jej hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  Je potrebné prioritne podporovať MSP, ktoré majú v úmysle využívať digitálnu transformáciu vo svojich výrobných procesoch. Výskum a inovácia v digitálnom sektore umožní MSP prispieť k rastu európskeho hospodárstva prostredníctvom efektívneho využívania zdrojov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10b)  Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: a) vysokovýkonná výpočtová technika; b) umelá inteligencia a technológie distribuovaných databáz; c) kybernetická bezpečnosť; d) pokročilé digitálne zručnosti a e) zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10c)  Program by mal spolu so všeobecným cieľom digitálnej transformácie prispieť k zabezpečeniu dlhodobých strategických bezpečnostných cieľov budovaním kapacít v Únii, pričom prioritou by boli opatrenia, ktoré zvyšujú strategický potenciál a obmedzujú závislosť od dodávateľov a výrobkov z tretích krajín, čím zabezpečujú hospodársku a inovačnú konkurencieschopnosť Únie.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať európske centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle vrátane MSP, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť európskych centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor európskych centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených, transparentných a súťažných podmienok. Európske centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné kontaktné miesta pre prístup k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť európskych centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu a podporovať digitálnu transformáciu v zámorských krajinách a územiach.

__________________

__________________

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu [COM(2016) 180 final].

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu [COM(2016) 180 final].

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11a)  S cieľom vytvoriť súčinnosť medzi investíciami v rámci tohto programu a investíciami Únie v oblasti výskumu a vývoja, najmä v rámci programu Horizont Európa, by európske centrá digitálnych inovácií mali fungovať ako platforma na spájanie priemyslu, podnikov a správnych orgánov, ktoré potrebujú nové technologické riešenia, na jednej strane, so spoločnosťami, najmä so startupmi a s MSP, ktoré majú riešenia pre trh, na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(11b)  Plánovanie, vývoj a obstarávanie v programe by sa mali uskutočniť s cieľom posilniť kapacity a konkurencieschopnosť Únie v strednodobom a dlhodobom horizonte. Prioritou by mali byť činnosti, ktoré zvyšujú strategický potenciál a konkurencieschopnosť Únie, ktorých cieľom je obmedziť závislosť od dodávateľov a výrobkov z tretích krajín. Účasť tretích krajín na špecifických cieľoch programu by preto mala závisieť od príspevku, ktorý tieto krajiny poskytnú Únii.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Program Digitálna Európa by sa mal implementovať formou projektov, ktoré posilnia základné digitálne kapacity a ich plošné využívanie. Malo by to zahŕňať aj spoluinvestovanie zo strany členských štátov a podľa potreby aj súkromného sektora. Predovšetkým by sa mala vyžadovať určitá kritická intenzita v oblasti obstarávania, aby sa zaistil lepší pomer kvality a ceny a aby sa zaručilo, že dodávatelia v Európe zostanú na čele technologického pokroku.

(12)  Program Digitálna Európa by sa mal implementovať formou projektov, ktoré posilnia základné digitálne kapacity a strategickú autonómiu Únie. Program by mal na tento účel zabezpečiť rozpočet EÚ minimálne vo výške 9,2 miliardy EUR, doplnený o spoluinvestovanie zo strany členských štátov a/alebo súkromného sektora. Predovšetkým by sa mala vyžadovať určitá kritická intenzita v oblasti obstarávania, aby sa zaistil lepší pomer kvality a ceny a aby sa zaručilo, že dodávatelia v Európe sa dostanú na popredné priečky technologického pokroku.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na posilnenie a rozšírenie digitálnej základne Únie, riešenie hlavných spoločenských výziev, ďalšie zvýšenie digitálnych priemyselných kompetencií Únie, ako aj riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

Odôvodnenie

Digitálny program by sa nemal zameriavať iba na zlyhania trhu a problémy, ale mal by tiež Únii pomôcť rozširovať, chrániť alebo podporovať dosiahnutie technologického, digitálneho a priemyselného vedúceho postavenia.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 15

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(15)  V záujme maximálnej flexibility počas celého životného cyklu programu, ako aj synergií medzi jeho komponentmi možno pri napĺňaní každého zo špecifických cieľov využiť všetky nástroje, ktoré ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách. Mechanizmom realizácie by malo byť priame riadenie a nepriame riadenie, ak sa má financovanie Únie kombinovať s inými zdrojmi alebo ak si realizácia vyžaduje vytvorenie spoločne riadených štruktúr.

(15)  V záujme maximálnej flexibility počas celého životného cyklu programu, ako aj synergií medzi jeho komponentmi možno pri napĺňaní každého zo špecifických cieľov využiť všetky nástroje, ktoré ponúka nariadenie o rozpočtových pravidlách. Mechanizmom realizácie by malo byť priame riadenie a nepriame riadenie, ak sa má financovanie Únie kombinovať s inými zdrojmi alebo ak si realizácia vyžaduje vytvorenie spoločne riadených štruktúr. V prípade nepriameho riadenia Komisia zabezpečí, aby sa zachovali a dodržiavali normy v oblasti kvality a bezpečnosti pre priame riadenie programu.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania a ukladania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov. Únia potrebuje získať superpočítače svetovej úrovne, zabezpečiť svoj dodávateľský systém a zaviesť služby pre simuláciu, vizualizáciu a vytváranie prototypov a zároveň zabezpečiť, aby systém HPC bol v súlade s hodnotami a zásadami Únie.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Intervenciu Únie v tejto oblasti podporila Rada60 aj Európsky parlament61. Okrem toho podpísalo v roku 2017 deväť členských štátov vyhlásenie o EuroHPC62 – medzivládnu dohodu, v ktorej sa zaviazali spolupracovať s Komisiou na vybudovaní a zavedení tých najmodernejších HPC a dátových infraštruktúr v Európe, ktoré budú k dispozícii pre vedecké komunity, verejnosť a súkromných partnerov z celej Únie.

(17)  Intervenciu Únie v tejto oblasti podporila Rada60 aj Európsky parlament61. Okrem toho podpísalo v roku 2017 deväť členských štátov vyhlásenie o EuroHPC62 – medzivládnu dohodu, v ktorej sa zaviazali spolupracovať s Komisiou na vybudovaní a zavedení tých najmodernejších HPC a dátových infraštruktúr v Európe, ktoré budú k dispozícii pre vedecké komunity, verejnosť a súkromných partnerov z celej Únie a posilnia pridanú hodnotu EÚ.

__________________

__________________

60

60

61

61

62

62

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, akademickej obci a orgánom verejnej správy.

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, najmä MSP a startupom, akademickej obci a orgánom verejnej správy so sídlom v Únii.

__________________

__________________

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Rozvoj kapacít v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou hybnou silou digitálnej transformácie priemyslu i verejného sektora. Roboty sú čoraz autonómnejšie a využívajú sa v továrňach, podmorských operáciách, domácnostiach, mestách či nemocniciach. Komerčné platformy umelej inteligencie sa pohli od testovania k reálnemu uplatneniu v zdravotníctve či environmentalistike; všetky veľké automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá a technológie strojového učenia sú základom všetkých veľkých webových platforiem a aplikácií „veľkých dát“.

(19)  Rozvoj kapacít v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou hybnou silou digitálnej transformácie priemyslu i verejného sektora. Roboty sú čoraz autonómnejšie a využívajú sa v továrňach, podmorských operáciách, domácnostiach, mestách či nemocniciach. Komerčné platformy umelej inteligencie sa pohli od testovania k reálnemu uplatneniu v zdravotníctve či environmentalistike; všetky veľké automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá a technológie strojového učenia sú základom všetkých veľkých webových platforiem a aplikácií „veľkých dát“. S cieľom vytvoriť najlepšie rámcové podmienky na podporu týchto nových technológií v Európe musí Únia zaradiť do svojho procesu tvorby politiky princíp inovácie.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu poukázal na vplyv jazykových bariér na priemysel a jeho digitalizáciu. V tomto kontexte je nevyhnutné rozvíjať rozsiahle jazykové technológie založené na umelej inteligencii, ako sú automatický preklad, rozpoznávanie reči, textová analytika veľkých dát, systémy dialógu a odpovedania na otázky, aby sa zachovala jazyková rozmanitosť, zabezpečila inkluzívnosť a umožnila komunikácia medzi ľuďmi a komunikácia medzi ľuďmi a strojmi.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19b)  Čoraz rýchlejší vývoj samoučiacich robotov a umelej inteligencie, ako aj ich schopnosť znásobovať znalosti a obsah učenia v priebehu sekúnd spôsobuje, že je ťažké predpovedať akýkoľvek stupeň vývoja až do ukončenia programu v roku 2027. Komisia by preto mala venovať osobitnú pozornosť tomuto rýchlo sa vyvíjajúcemu digitálnemu trendu a v prípade potreby by mala zodpovedajúcim spôsobom urýchlene prispôsobiť ciele pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19c)  Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt európskeho priemyslu po riešeniach v oblasti robotiky s umelou inteligenciou a na to, že je dôležité vyhnúť sa významnej investičnej medzere v tejto oblasti, ciele programu týkajúce sa umelej inteligencie by mali zahŕňať robotiku poháňanú umelou inteligenciou.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(19d)  Výrobky a služby založené na umelej inteligencii by mali byť užívateľsky ústretové, štandardne v súlade s právnymi predpismi a poskytovať spotrebiteľom väčší výber a viac informácií, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobkov a služieb.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie.

(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie vrátane jazykových technológií má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie na zabezpečenie vnútorného trhu, na ktorom sa používa umelá inteligencia, a prístup k hĺbkovej analýze textu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(20a)  Dňa 25. apríla 2018 sa Komisia zaviazala navrhnúť európsky prístup, a to vypracovaním návrhu usmernení o umelej inteligencii (UI) v spolupráci so zainteresovanými stranami v rámci aliancie pre UI, skupiny odborníkov na umelú inteligenciu, s cieľom podporiť aplikácie a podniky v Európe, ktoré UI využívajú.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu64 zdôraznil dôležitosť spoločného európskeho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal potrebu zvyšovania informovanosti v tejto oblasti a kybernetickú odolnosť uznal za veľmi dôležitú zodpovednosť podnikateľských lídrov a politických činiteľov na úrovni vnútroštátnej a európskej priemyselnej a bezpečnostnej politiky.

(21)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu64 zdôraznil dôležitosť spoločného európskeho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal potrebu zvyšovania informovanosti v tejto oblasti a kybernetickú odolnosť uznal za veľmi dôležitú zodpovednosť podnikateľských lídrov a politických činiteľov na úrovni vnútroštátnej a európskej priemyselnej a bezpečnostnej politiky, ako aj zavádzania bezpečnosti a štandardne určenej a špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov.

__________________

__________________

64 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

64 Ref. dokument: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Kybernetická bezpečnosť je pre celú Úniu výzvou, ktorú ďalej nemožno riešiť len jednotlivými vnútroštátnymi iniciatívami. Kyberneticko-bezpečnostná kapacita Európy by sa mala posilniť, aby sa jej poskytli potrebné možnosti na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými hrozbami. Okrem toho by mali byť chránení aj spotrebitelia používajúci pripojené výrobky, ktoré sa dajú hacknúť a môžu ohroziť ich bezpečnosť. To by sa malo dosiahnuť (v spolupráci s členskými štátmi a súkromným sektorom) vývojom a vzájomnou koordináciou projektov podporujúcich európske kyberneticko-bezpečnostné kapacity a zabezpečením plošného zavádzania najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, ako aj zlučovaním kompetencií v tejto oblasti na zaistenie kritického objemu a excelentnosti.

(22)  Kybernetická bezpečnosť je pre celú Úniu výzvou, ktorú ďalej nemožno riešiť len jednotlivými vnútroštátnymi iniciatívami. Kyberneticko-bezpečnostná kapacita Európy by sa mala posilniť, aby sa jej poskytli potrebné možnosti na ochranu občanov, verejných správ a podnikov pred kybernetickými hrozbami. Okrem toho by mali byť chránení aj spotrebitelia používajúci pripojené výrobky, ktoré sa dajú hacknúť a môžu ohroziť ich bezpečnosť. To by sa malo dosiahnuť (v spolupráci s členskými štátmi a súkromným sektorom) vývojom a vzájomnou koordináciou projektov podporujúcich európske kyberneticko-bezpečnostné kapacity a zabezpečením plošného zavádzania najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, ako aj zlučovaním kompetencií v tejto oblasti na zaistenie kritického objemu a excelentnosti.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Komisia v septembri 2017 predstavila balík iniciatív65, ktoré tvoria komplexný prístup Únie ku kybernetickej bezpečnosti s cieľom posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a hrozby a posilniť technologické a priemyselné kapacity v tejto oblasti.

(23)  Komisia v septembri 2017 predstavila balík iniciatív65, ktoré tvoria komplexný prístup Únie ku kybernetickej bezpečnosti s cieľom posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a hrozby, posilniť kybernetickú odolnosť a technologické a priemyselné kapacity v tejto oblasti.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(23a)  Riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali zásadne obsahovať normy bezpečnosti a ochrany ako základné koncepčné parametre v súlade s dostupnou najmodernejšou technológiou a zásadami bezpečnosti už v štádiu návrhu a štandardnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Fungovanie digitálneho jednotného trhu si nevyhnutne vyžaduje dôveru. Technológie kybernetickej bezpečnosti ako digitálna identita, kryptografia či detekcia narušení, ako aj ich uplatnenie v oblastiach ako finančníctvo, priemysel 4.0, energetika, doprava, zdravotníctvo alebo elektronická verejná správa sú nevyhnutné v záujme bezpečnosti a dôveryhodnosti online činností a transakcií v očiach občanov, verejných správ i spoločností.

(24)  Fungovanie digitálneho jednotného trhu si nevyhnutne vyžaduje dôveru. Technológie kybernetickej bezpečnosti ako technológia distribuovanej databázy transakcií, digitálna identita, kryptografia či detekcia narušení, ako aj ich uplatnenie v oblastiach ako finančníctvo, priemysel 4.0, logistika, energetika, doprava, cestovný ruch, zdravotníctvo alebo elektronická verejná správa sú nevyhnutné v záujme bezpečnosti a dôveryhodnosti online činností, vrátane platforiem 5G, a transakcií v očiach občanov, verejných správ i spoločností.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 zdôraznila, že na úspešné vybudovanie digitálnej Európy potrebuje Únia najmä trhy práce a systémy odbornej prípravy a vzdelávania, ktoré zodpovedajú potrebám digitálneho veku, a že treba investovať do digitálnych zručností všetkých Európanov, aby mali viac príležitosti a schopností.

(25)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 zdôraznila, že na úspešné vybudovanie digitálnej Európy potrebuje Únia najmä trhy práce a systémy odbornej prípravy a vzdelávania, ktoré zodpovedajú potrebám digitálneho veku, a že pomocou integrovaného prístupu treba investovať do digitálnych zručností a zlepšenia digitálnej gramotnosti všetkých Európanov, aby mali viac príležitosti a schopností.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(26a)  Vzhľadom na potrebu holistického prístupu by mal program zohľadňovať aj oblasti začlenenia, kvalifikácie, odbornej prípravy a špecializácie, ktoré sú okrem rozšírených digitálnych kompetencií rozhodujúce pre vytváranie pridanej hodnoty vo vedomostnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti.

(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti. Okrem toho žiadal začlenenie rodového hľadiska do všetkých digitálnych iniciatív a zdôraznil potrebu riešiť závažné rodové rozdiely v odvetví IKT, pretože je to nevyhnutné pre dlhodobý rast a prosperitu Európy.

__________________

__________________

67 Ref. dokumentu: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

67 Ref. dokument: A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27 a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 28. apríla 2016 o rodovej rovnosti a posilnení postavenia žien v digitálnom veku zdôraznil potrebu zhromažďovania údajov o používaní IKT rozdelených podľa rodu a stanovenia cieľov, ukazovateľov a kritérií s cieľom monitorovať pokrok v prístupe žien k IKT a propagovať príklady najlepších postupov medzi spoločnosťami.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(27b)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 21. decembra 2015 s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu plne podporil digitálnu podnikateľskú kultúru pre ženy, ako aj integráciu a zapojenie žien do informačnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, cloud computing, ochrana údajov, riadenie informácií a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na vzdelávanie a učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR, programov Erasmus a Horizont Európa.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Digitálna modernizácia verejnej správy a služieb má zásadný význam pre znižovanie administratívneho zaťaženia priemyslu a občanov všeobecne, keďže sa ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, zjednoduší a zlacní a služby poskytované občanom a podnikom sa zefektívnia a skvalitnia. Keďže v súčasnosti už má európsky rozmer viacero služieb verejného záujmu, podpora ich poskytovania a zavádzania na úrovni Únie by mala zabezpečiť prínos pre občanov a podniky vďaka prístupu ku kvalitným digitálnym službám v celej Európe.

(29)  Digitálna modernizácia verejnej správy a služieb má zásadný význam pre znižovanie administratívneho zaťaženia občanov a priemyslu, keďže sa ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, zjednoduší a zlacní a služby poskytované občanom a podnikom sa zefektívnia a skvalitnia a zabezpečí sa ich transparentnosť, pričom sa súčasne zvýši efektívnosť verejných financií. Keďže v súčasnosti už má európsky rozmer viacero služieb verejného záujmu, podpora ich poskytovania a zavádzania na úrovni Únie by mala zabezpečiť prínos pre občanov a podniky vďaka prístupu ku kvalitným viacjazyčným digitálnym službám v celej Európe. Je takisto dôležité, aby boli tieto služby prístupné pre osoby so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(29a)  V najvzdialenejších alebo vidieckych oblastiach môže digitalizácia uľahčiť a zlepšiť bezbariérovú dostupnosť pre všetkých vrátane starších ľudí a osôb so zníženou pohyblivosťou alebo zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia.

(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, bezpečnosť, znižovanie emisií uhlíka, energetická infraštruktúra, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie, modernizáciu a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a informácií medzi jazykmi a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií a zabezpečenie komplementarity sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia. V digitálnej transformácii by sa však mala zohľadniť skutočnosť, že niektorí občania sa z rôznych dôvodov nezapájajú – a siete by sa mali podporovať, aby mohli aj naďalej informovať občanov, pomáhať im pri tom, aby mali plné vlastníctvo nad svojimi právami a zúčastňovali sa na všetkých sociálnych a občianskych povinnostiach.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Digitálna transformácia v tomto odvetví však musí umožniť európskym občanom prístup k ich údajom, ich využívanie a bezpečnú správu na cezhraničnej úrovni bez ohľadu na aktuálnu fyzickú polohu občanov a údajov.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30b)  Zavádzanie vyspelých technológií a prístup k nim v oblastiach verejného záujmu, ako je napríklad vzdelávanie, si takisto vyžadujú odbornú prípravu v oblasti zručností potrebných na využívanie týchto technológií. Preto by sa ciele v rámci osobitného cieľa 8 mali vzťahovať aj na programy odbornej prípravy pre tie osoby, ktoré budú využívať pokročilé technológie.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Modernizácia európskej verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešnú implementáciu stratégie digitálneho jednotného trhu. V hodnotení danej stratégie v polovici obdobia sa zdôraznila potreba posilniť transformáciu verejnej správy a zaistiť občanom ľahký, dôveryhodný a bezproblémový prístup k verejným službám.

(32)  Modernizácia európskej verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešnú implementáciu stratégie digitálneho jednotného trhu. V hodnotení danej stratégie v polovici obdobia sa zdôraznila potreba posilniť transformáciu verejnej správy a zaistiť občanom ľahký, dôveryhodný, bezpečný, bezproblémový a inkluzívny prístup k verejným službám.

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Ročný prieskum rastu uverejnený Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita verejnej správy v Európe má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnecovaní produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, rastu a zamestnanosti. V záujme podpory hospodárskeho rastu a poskytovania vysokokvalitných služieb pre firmy a občanov je potrebná najmä efektívna a transparentná verejná správa a účinné justičné systémy.

(33)  Ročný prieskum rastu uverejnený Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita verejnej správy v Európe má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnecovaní produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, udržateľného rastu, zamestnanosti a vysokokvalitnej práce. V záujme podpory hospodárskeho rastu a poskytovania vysokokvalitných služieb pre firmy a občanov je potrebná najmä efektívna a transparentná verejná správa a účinné justičné systémy.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Interoperabilita európskych verejných služieb je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy: na úrovni Únie, celoštátnej, regionálnej aj miestnej. Okrem odstraňovania prekážok fungujúceho jednotného trhu uľahčuje interoperabilita úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým bariéram, čím sa ešte lepšie zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb na úrovni Únie. Aby sa európske služby netrieštili a aby sa podporili základné slobody i praktické vzájomné uznávanie v rámci EÚ, mal by sa podporovať čo najúčinnejší holistický medziodvetvový a cezhraničný prístup k interoperabilite, ktorý bude najlepšie reagovať na potreby koncových používateľov. Z toho vyplýva, že interoperabilitu treba chápať v širšom zmysle – siaha od technických až po právne aspekty a zahŕňa politické prvky danej oblasti. Činnosti by teda presahovali bežný životný cyklus riešení a zahŕňali všetky intervenčné prvky, ktorými sa vytvoria rámcové podmienky potrebné pre všeobecnú a udržateľnú interoperabilitu.

(34)  Interoperabilita európskych verejných služieb je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy: na úrovni Únie, celoštátnej, regionálnej aj miestnej. Okrem odstraňovania prekážok fungujúceho jednotného trhu uľahčuje interoperabilita cezhraničnú spoluprácu, zladenie spoločných noriem, úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým a jazykovým bariéram a obmedziť byrokraciu, čím sa ešte lepšie zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb na úrovni Únie, ako aj predchádzanie zbytočnému dvojitému uchovávaniu. Aby sa európske služby netrieštili a aby sa podporili základné slobody i praktické vzájomné uznávanie v rámci EÚ, mal by sa podporovať čo najúčinnejší holistický, technologicky neutrálny medziodvetvový a cezhraničný prístup k interoperabilite, ktorý bude najlepšie reagovať na potreby koncových používateľov a zaručovať vysokú úroveň ochrany údajov. Z toho vyplýva, že interoperabilitu treba chápať v širšom zmysle – siaha od technických až po právne aspekty a zahŕňa politické prvky danej oblasti. Činnosti by teda presahovali bežný životný cyklus riešení a zahŕňali všetky intervenčné prvky, ktorými sa vytvoria rámcové podmienky potrebné pre všeobecnú a udržateľnú interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Ministri EÚ 6. októbra 2017 v Tallinne uviedli, že európska digitálna stratégia by mala byť založená na spolupráci a interoperabilite vrátane používania otvorených licenčných politík a otvorených noriem. Program by mal preto podporovať riešenia založené na otvorenom softvéri, aby sa umožnilo opätovné použitie, zvýšila dôvera a zabezpečila transparentnosť. To bude mať pozitívny vplyv na udržateľnosť financovaných projektov.

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Komisia v apríli 2016 prijala iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby „každý priemyselný podnik v Európe, v ktoromkoľvek odvetví, kdekoľvek sa nachádza a bez ohľadu na veľkosť, mohol plne využívať výhody digitálnych inovácií“71.

(37)  Komisia v apríli 2016 prijala iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby „každý priemyselný podnik v Európe, v ktoromkoľvek odvetví, kdekoľvek sa nachádza a bez ohľadu na veľkosť, mohol plne využívať výhody digitálnych inovácií“. To má osobitný význam pre malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom sektore.

__________________

 

71

 

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Dosiahnutie vytýčených cieľov si môže vyžadovať mobilizáciu potenciálu doplnkových technológií v sieťovej a výpočtovej sfére, ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu73, kde sa „dostupnosť špičkových sietí a infraštruktúry cloudu“ uvádza ako nevyhnutný prvok digitalizácie priemyslu.

(39)  Dosiahnutie vytýčených cieľov si môže vyžadovať mobilizáciu potenciálu doplnkových technológií v sieťovej a výpočtovej sfére, ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu73, kde sa „dostupnosť špičkových sietí a infraštruktúry cloudu“ uvádza ako nevyhnutná zložka digitalizácie priemyslu.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere.

73 COM (2016) 180 final: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 40

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(40)  Všeobecné nariadenie o ochrane údajov, ktoré sa uplatňuje od mája 2018, obsahuje spoločný súbor pravidiel priamo uplatniteľných v právnych poriadkoch členských štátov, takže zaručí voľný pohyb osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ a posilní dôveru i bezpečnosť jednotlivcov, čo sú nevyhnutné prvky skutočného digitálneho jednotného trhu. Pokiaľ teda akcie v rámci tohto programu zahŕňajú spracovávanie osobných údajov, mali by podporovať uplatňovanie všeobecného nariadenia o ochrane údajov – napríklad v oblasti umelej inteligencie a technológie blockchainu.

(40)  Nariadenie (EÚ) 2016/679 obsahuje spoločný súbor pravidiel priamo uplatniteľných v právnych poriadkoch členských štátov, zaručuje voľný pohyb osobných údajov medzi členskými štátmi EÚ a posilňuje dôveru i bezpečnosť jednotlivcov, čo sú nevyhnutné prvky skutočného digitálneho jednotného trhu. Pokiaľ teda všetky akcie v rámci tohto programu zahŕňajú spracovávanie osobných údajov, mali by byť preto v plnom súlade s týmto nariadením. Mali by osobitne podporovať vývoj digitálnych technológií, ktoré dodržiavajú povinnosť ochrany údajov už v štádiu návrhu, ktorá je záväzná podľa uvedeného nariadenia, pokiaľ spracovanie zahŕňa údaje z elektronických komunikácií, riadne sa musí dodržiavať smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES.1a Mali by podporovať najmä rozvoj digitálnych technológií, ktoré sú v súlade s povinnosťami tzv. špecificky navrhnutej ochrany údajov, záväznými podľa všeobecného nariadenia o ochrane údajov.

 

_________________

 

1a Smernica Európskeho parlamentu a Rady 2002/58/ES z 12. júla 2002, týkajúca sa spracovávania osobných údajov a ochrany súkromia v sektore elektronických komunikácií (smernica o súkromí a elektronických komunikáciách) (Ú. v. ES L 201, 31.7.2002, s. 37).

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(41)  Program by sa mal implementovať v plnom súlade s medzinárodným a únijným rámcom ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Účinná ochrana duševného vlastníctva zohráva kľúčovú rolu v inovácii, takže je pre účinnú implementáciu programu nevyhnutná.

(41)  Program by sa mal implementovať v plnom súlade s medzinárodným a únijným rámcom ochrany a presadzovania práv duševného vlastníctva. Účinná ochrana duševného vlastníctva zohráva kľúčovú rolu v inovácii a pri zachovávaní európskej pridanej hodnoty, takže je pre účinnú implementáciu programu nevyhnutná.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 42

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(42)  Orgány, ktoré budú tento program implementovať, by mali dodržiavať ustanovenia platné pre inštitúcie Únie, ako aj vnútroštátne právne predpisy týkajúce sa nakladania s informáciami – najmä citlivými neutajovanými skutočnosťami a utajovanými skutočnosťami EÚ.

(42)  Ak orgány, ktoré budú tento program implementovať, spracúvajú citlivé neutajované skutočnosti alebo utajované skutočnosti Únie, mali by dodržiavať príslušné ustanovenia stanovené v aktoch alebo vnútroštátnych právnych predpisoch Únie, pokiaľ ide o nakladanie s informáciami.

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby klimatické ciele podporovalo 25 % rozpočtových výdavkov EÚ74. Počas prípravy a implementácie programu sa identifikujú relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie.

(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade s povinnosťami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby klimatické ciele podporovalo 25 % rozpočtových výdavkov EÚ74. Počas prípravy a implementácie programu by sa mali identifikovať relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie s cieľom zaistiť úplné dodržiavanie týchto povinností.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, strana 1.

74 COM(2018) 321 final, strana 1.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie pracovných programov, aby sa ciele programu dosiahli v súlade s prioritami Únie a členských štátov a aby sa súčasne zaistila konzistentnosť, transparentnosť a kontinuita spoločných opatrení Únie a členských štátov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 182/201175, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

vypúšťa sa

__________________

 

75 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Pracovné programy by sa mali prijať v zásade ako viacročné pracovné programy (obyčajne každé dva roky), alebo ak si to vyžadujú potreby súvisiace s implementáciou programu, ako ročné pracovné programy. Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(45)  Mali by sa prijímať pracovné programy s cieľom dosiahnuť ciele programu v súlade s prioritami Únie a členských štátov a aby sa súčasne zaistila konzistentnosť, transparentnosť a kontinuita spoločných opatrení Únie a členských štátov. Pracovné programy by sa mali prijímať v zásade každé dva roky, alebo ak si to vyžadujú potreby súvisiace s implementáciou programu, každoročne. Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy II s cieľom revidovať a/alebo doplniť ukazovatele. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(46)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy I a prílohy II s cieľom revidovať a/alebo doplniť ukazovatele. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(46a)  S cieľom zabezpečiť, zachovať a rozvíjať dlhodobé financovanie programu Digitálna Európa sú potrebné jasné a spoločné pravidlá EÚ, ktoré budú orientované na budúcnosť a budú podporovať hospodársku súťaž s cieľom podnietiť investície a inovácie a zachovať cenovú dostupnosť.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(47)  Toto nariadenie rešpektuje základné práva a dodržiava zásady uznané Chartou základných práv Európskej únie, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch [8], [11], [16], [21], [35], [38] a [47] z hľadiska ochrany osobných údajov, slobody prejavu a práva na informácie, slobody podnikania, nediskriminácie, zdravotnej starostlivosti, ochrany spotrebiteľa a práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. Členské štáty musia toto nariadenie uplatňovať v súlade s týmito právami a zásadami.

(47)  Akcie, ktoré patria do rozsahu pôsobnosti programu, by mali rešpektovať základné práva a dodržiavať zásady uznané najmä Chartou základných práv Európskej únie, najmä tie, ktoré sú uvedené v článkoch [8], [11], [16],[21], [22], [35], [38], [41] a [47] z hľadiska ochrany osobných údajov, slobody prejavu a práva na informácie, slobody podnikania, nediskriminácie, jazykovej rozmanitosti a práva na komunikáciu v ktoromkoľvek jazyku EÚ, zdravotnej starostlivosti, ochrany spotrebiteľa a práva na účinný prostriedok nápravy a spravodlivý proces. Takéto akcie by mali byť v súlade so všetkými právnymi záväzkami vrátane medzinárodného práva a s príslušnými rozhodnutiami Komisie, ako aj s etickými zásadami, medzi ktoré patrí zásada vyhnúť sa akémukoľvek porušovaniu etiky vo výskume.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 47 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(47a)  V apríli 2018 sa Komisia zaviazala 1a vytvoriť rámec pre zainteresované strany a expertov na vypracovanie návrhov usmernení o umelej inteligencii v spolupráci s Európskou skupinou pre etiku v oblasti vedy a nových technológií; Komisia bude podporovať spotrebiteľské organizácie na vnútroštátnej a európskej úrovni a orgány dohľadu nad ochranou údajov pri budovaní porozumenia aplikáciám založeným na umelej inteligencii so vstupom Európskej poradnej skupiny spotrebiteľov a Európskeho výboru pre ochranu údajov.

 

__________________

 

1a Oznámenie z 25. 4. 2018 o umelej inteligencii pre Európu, COM(2018)237 final, k dispozícii na: http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SK/COM-2018-237-F1-SK-MAIN-PART-1.PDF.

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 48

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(48)  Tretie krajiny, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru (EHP), sa môžu zapojiť do programov Únie v rámci spolupráce nadviazanej na základe Dohody o EHP, ktorá počíta s implementáciou programov na základe rozhodnutia podľa danej dohody. Toto nariadenie by malo zahŕňať osobitné ustanovenie o udelení potrebných práv a prístupu zodpovednému povoľujúcemu úradníkovi, Európskemu úradu pre boj proti podvodom (OLAF), ako aj Európskemu dvoru audítorov, aby mohli riadne vykonávať svoje príslušné právomoci.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje program Digitálna Európa (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa stanovuje program Digitálna Európa (ďalej len „program“), ktorý sa bude vykonávať v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „centrum digitálnych inovácií“ je právny subjekt určený alebo vybraný za otvorených a súťažných podmienok na plnenie úloh v rámci tohto programu – najmä na sprístupňovanie technologickej expertízy a experimentačných prostriedkov ako vybavenie a softvérové nástroje, ktoré podporia digitálnu transformáciu priemyslu;

e)  „európske centrum digitálnych inovácií“ je existujúci alebo nový právny subjekt alebo konzorcium právnych subjektov určených alebo vybraných za otvorených, transparentných za otvorených a súťažných podmienok na plnenie úloh v rámci tohto programu – najmä na sprístupňovanie technologickej expertízy a experimentačných prostriedkov ako vybavenie a softvérové nástroje, ktoré podporia digitálnu transformáciu priemyslu, ako aj na uľahčenie prístupu k financovaniu; Európske centrum digitálnych inovácií je otvorené podnikom všetkých foriem a veľkostí, najmä MSP, rozširujúcim sa podnikom a verejným správam v celej Únii.

 

Európske centrá digitálnych inovácií fungujú ako jednotné kontaktné miesta, v ktorých môžu podniky, najmä malé a stredné podniky, startupy a podniky so strednou kapitalizáciou, získať pomoc na zlepšenie svojho podnikania, výrobných procesov, výrobkov a služieb prostredníctvom digitálnej technológie, ktorá by mohla viesť k pridanej hodnote. Centrá preto vytvoria decentralizovanú sieť v celej Únii ponúkajúcu podporu spoločnostiam, aby sa ubezpečili, že zručnosti ich zamestnancov zodpovedajú odborným znalostiam potrebným na zvládnutie dostupnej digitálnej technológie. Centrá tiež zabezpečujú koordináciu s poskytovateľmi vzdelávania s cieľom podporiť odbornú prípravu študentov a odbornú prípravu pracovníkov na pracovisku.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „mediálna gramotnosť“ sú analytické zručnosti potrebné na nájdenie cesty porozumenia v digitálnom svete.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  „európske partnerstvo“ je iniciatíva, v rámci ktorej sa Únia spolu so súkromnými a/alebo verejnými partnermi (ako sú priemysel, výskumné organizácie, subjekty poverené verejnou službou na miestnej, regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni alebo organizácie občianskej spoločnosti vrátane nadácií, organizácií MSP) zaviazala k spoločnej podpore rozvoja a vykonávania činností v oblasti digitálnej inovácie a zavádzania technológií vrátane tých, ktoré súvisia s uvádzaním na trh a prijatím regulačných predpisov a politík;

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fc)  „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú malé a stredné podniky v zmysle článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES;

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f d (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fd)  „konzorcium“ je zoskupenie podnikov založené na spolupráci s cieľom vykonať akciu v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom a podnikom. Programom sa:

1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora a urýchlenie digitálnej transformácie európskeho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom, verejným službám a podnikom, ako aj posilnenie strategickej autonómie a súdržnosti Únie a súčasné zabezpečenie konkurencieschopnosti a zníženie digitálnej priepasti. Program:

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  posilní šírenie a využívanie týchto kapacít v oblastiach verejného záujmu a v súkromnom sektore.

b)  posilní šírenie a využívanie týchto kapacít v súkromnom sektore a v oblastiach verejného záujmu, podporí sa ich digitálna transformácie a zabezpečí prístup k digitálnym technológiám;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zavádzanie, celoúnijná koordinácia a prevádzka integrovanej exaflopovej77 supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry svetovej úrovne v Únii, pričom táto infraštruktúra bude nekomerčne k dispozícii pre verejných i súkromných používateľov, ako aj na verejne financované výskumné účely;

a)  zavádzanie, celoúnijná koordinácia a prevádzka interoperabilnej exaflopovej77 supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry svetovej úrovne v Únii, pričom táto infraštruktúra bude k dispozícii pre verejných i súkromných používateľov, ako aj na verejne a súkromne financované výskumné účely;

__________________

__________________

77 1018 operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu

77 1018 operácií v pohyblivej rádovej čiarke za sekundu

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zavádzanie pripravených/funkčných technológií, ktoré vzídu z výskumu a inovácie, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a digitálnych zručností;

b)  zavádzanie pripravených/funkčných technológií, ktoré vzídu z výskumu a inovácie, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a digitálnych zručností pri súčasnom zabezpečení vysokej úrovne bezpečnosti a ochrany údajov;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zavádzanie a prevádzkovanie výkonnejšej než exaflopovej78 infraštruktúry vrátane integrácie s kvantovými výpočtovými technológiami a vývoj nových výskumných infraštruktúr pre počítačové vedy.

c)  zavádzanie a prevádzkovanie výkonnejšej než exaflopovej78 infraštruktúry vrátane integrácie s kvantovými výpočtovými technológiami a vývoj nových výskumných infraštruktúr; podpora vývoja hardvéru a softvéru v rámci Únie potrebného na takéto zavádzanie pre počítačové vedy.

__________________

__________________

78 Tzv. post-exaflopová infraštruktúra – tisíckrát rýchlejšia než exaflopová

78 Tzv. post-exaflopová infraštruktúra – tisíckrát rýchlejšia než exaflopová

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a. Akcie v rámci špecifického cieľa 1 sa vykonávajú najmä prostredníctvom spoločného podniku navrhnutého Komisiou a schváleného Radou ministrov 25. júna 2018 v súlade s nariadením EÚ) ... Európskeho parlamentu a Rady1a.

 

__________________

 

1a Nariadenie o zriadení Európskeho spoločného podniku vysokovýkonnej výpočtovej techniky. Dokument 10594/18. Brusel, 18. septembra 2018 (OR. en). http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-10594-2018-INIT/sk/pdf

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov. V súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov musia riešenia založené na umelej inteligencii a dostupných zdrojoch dodržiavať zásadu súkromia a bezpečnosti už v štádiu návrhu a zabezpečiť, aby človek zostal v centre vývoja a zavádzania umelej inteligencie;

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sprístupnenie týchto kapacít všetkým podnikom a orgánom verejnej správy;

b)  sprístupnenie týchto kapacít podnikom, najmä MSP a startupom a orgánom verejnej správy vrátane neziskových organizácií, výskumných inštitúcií a univerzít,

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  rozvoj a posilnenie priemyselných aplikačných a výrobných systémov, uľahčenie integrácie technológií do hodnotových reťazcov, rozvoj inovačných obchodných modelov, skrátenie času od inovácií po industrializáciu a posilnenie využívania riešení na báze umelej inteligencie v oblastiach verejného záujmu a spoločnosti;

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akcie v rámci tohto špecifického cieľa – umelá inteligencia – sa vykonávajú výlučne prostredníctvom priameho riadenia Európskou komisiou alebo existujúcou výkonnou agentúrou na základe analýzy nákladov a prínosov.

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akcie vykonávané v rámci špecifického cieľa 2 musia byť v súlade s etickými zásadami a príslušnými právnymi predpismi jednotlivých štátov, Únie a medzinárodnými právnymi predpismi vrátane Charty základných práv Európskej únie a Európskeho dohovoru o ľudských právach a jeho protokolu. Komisia, berúc do úvahy odporúčania skupiny expertov na vysokej úrovni pre umelú inteligenciu, spresní podmienky týkajúce sa etických otázok v pracovných programoch v rámci špecifického cieľa 2. Výzvy alebo dohody o grante zahŕňajú príslušné podmienky stanovené v pracovných programoch. Počas hodnotenia každej akcie sa vykoná etické posúdenie každého projektu. Akcie, ktoré nie sú eticky prijateľné alebo ktoré nespĺňajú podmienky dohody, nie sú oprávnené na financovanie.

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr s cieľom dosiahnuť spoločnú vysokú úroveň kybernetickej bezpečnosti na európskej úrovni, v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a základných práv pri zabezpečení strategickej autonómie EÚ

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora čo najlepšieho využitia európskych znalostí, kapacít a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

b)  podpora čo najlepšieho využitia a zvýšenia európskych znalostí, kapacít a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a šírenie a systematické využívanie osvedčených postupov;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zaistenie plošného zavádzania najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve;

c)  zaistenie plošného zavádzania najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve s osobitným dôrazom na verejné služby a základné hospodárske subjekty, ako sú MSP;

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  posilňovanie kapacít v členských štátoch a v súkromnom sektore s cieľom pomôcť pri plnení požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii79.

d)  posilňovanie kapacít v členských štátoch a v súkromnom sektore s cieľom pomôcť pri plnení požiadaviek smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/1148 zo 6. júla 2016 o opatreniach na zabezpečenie vysokej spoločnej úrovne bezpečnosti sietí a informačných systémov v Únii79, a to aj prostredníctvom opatrení zameraných na rozvoj kultúry kybernetickej bezpečnosti v organizáciách.

__________________

__________________

79 Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1 – 30

79 Ú. v. EÚ L 194, 19.7.2016, s. 1 – 30

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zlepšenie odolnosti voči kybernetickým útokom, zvýšenie povedomia o rizikách a poznatky o základných bezpečnostných procesoch medzi používateľmi, najmä verejnými službami, malými a strednými podnikmi a startupmi, s cieľom zabezpečiť, aby spoločnosti mali základnú úroveň bezpečnosti, ako je šifrovanie údajov a komunikácií bez medzifáz a aktualizácia softvéru, a podporovať používanie štandardne určeného a špecificky navrhnutého zabezpečenia základných bezpečnostných procesov, ako aj kybernetickej hygieny;

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akcie v rámci špecifického cieľa 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera – sa vykonávajú predovšetkým prostredníctvom európskeho centra pre rozvoj priemyselných, technologických a výskumných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti a siete spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti v súlade s [nariadenie .... Európskeho parlamentu a Rady1a].

 

__________________

 

1a Nariadenie ..... Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa zriaďuje Európske centrum odvetvových, technologických a výskumných kompetencií v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob európskych talentov a podporí profesionalitu, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky a umelej inteligencie. Táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob talentov Únie, zníži digitálnu priepasť a podporí profesionalitu rodovo vyváženým spôsobom, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky, umelej inteligencie, cloud computingu, komunikačných systémov a sietí, právomocí v oblasti ochrany údajov, umelej inteligencie. S cieľom stimulovať a zlepšiť pracovný trh a špecializáciu v oblasti digitálnych technológií a aplikácií, táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora prípravy a poskytovania dlhodobých školení a kurzov pre študentov, odborníkov z oblasti IT a pracovnú silu;

a)  podpora prípravy a poskytovania kurzov kvalitnej odbornej prípravy vrátane zmiešaného vzdelávania pre študentov, učiteľov, pedagógov, odborníkov z oblasti IT, výskumných pracovníkov a pracovnú silu vrátane štátnych úradníkov, v spolupráci so školami, univerzitami a výskumnými centrami;

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a pracovnú silu;

b)  podpora prípravy a poskytovania kvalitných krátkodobých školení a kurzov vrátane kombinovaného vzdelávania pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a startupov a pracovnú silu, ako aj pre štátnych úradníkov a samostatne zárobkovo činné osoby;

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora odbornej prípravy na pracovisku a stáží pre študentov, mladých podnikateľov a absolventov.

c)  podpora vysokokvalitnej odbornej prípravy na pracovisku vrátane zmiešaného vzdelávania a stáží pre študentov, mladých podnikateľov a absolventov.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akcie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti – sa realizujú predovšetkým prostredníctvom priameho riadenia Európskou komisiou. Európske centrá digitálnych inovácií môžu slúžiť ako sprostredkovatelia príležitostí na odbornú prípravu, poskytovať poradenstvo spoločnostiam a spolupracovať s príslušnými kompetenčnými centrami s cieľom zabezpečiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Únii.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 5 Zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita plní tieto operačné ciele:

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 5 zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita plní tieto operačné ciele dopĺňajúce na tento účel činnosti digitálnej infraštruktúry, pričom súčasne znižujú digitálnu priepasť:

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava a komunikácia, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel, ako aj podniky so sídlom v Únii mohli účinne zaviesť a, vďaka odbornej príprave, mali potrebné zručnosti na to, aby mohli využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, lingvistických technológií, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zavádzanie, prevádzka a údržba transeurópskych interoperabilných infraštruktúr digitálnych služieb (vrátane súvisiacich služieb) v súčinnosti s vnútroštátnymi a regionálnymi opatreniami;

b)  zavádzanie, prevádzka a údržba najmodernejších transeurópskych interoperabilných infraštruktúr digitálnych služieb v celej Únii (vrátane súvisiacich služieb) v súčinnosti s vnútroštátnymi a regionálnymi opatreniami;

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora vývoja, aktualizácie a využívania riešení a rámcov európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi vrátane opätovného využívania riešení a rámcov interoperability;

c)  podpora vývoja, aktualizácie a využívania riešení a rámcov európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi vrátane otvoreného zdroja a opätovného využívania riešení a rámcov interoperability;

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  možnosť prístupu orgánov verejnej správy k testovaniu a pilotnému skúšaniu digitálnych technológií vrátane ich cezhraničného využitia;

d)  možnosť prístupu orgánov verejnej správy k testovaniu, pilotnému skúšaniu a rozšíreniu digitálnych technológií vrátane ich cezhraničného využitia;

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP);

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, technológií distribuovanej databázy transakcií, kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov, cloud computingu a riadenia informácií a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP a startupov);

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podpora vývoja, testovania, uplatňovania a zavádzania interoperabilných digitálnych riešení pre verejné služby na úrovni EÚ, ktoré sa poskytnú na dátovej platforme reprodukovateľných riešení, stimulovanie inovácie a zriaďovanie spoločných rámcov na plné využitie potenciálu služieb verejnej správy v prospech európskych občanov a podnikov;

f)  podpora vývoja, údržby, testovania, uplatňovania a zavádzania interoperabilných digitálnych riešení pre verejné služby na úrovni EÚ, ktoré sa poskytnú na dátovej platforme reprodukovateľných riešení, stimulovanie inovácie a zriaďovanie spoločných rámcov na plné využitie potenciálu služieb verejnej správy v prospech európskych občanov a podnikov;

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zaistenie trvalej schopnosti Únie sledovať, analyzovať a zohľadňovať dynamické digitálne trendy, ako aj šíriť a systematicky využívať osvedčené postupy;

g)  zaistenie trvalej schopnosti Únie šíriť digitálny rozvoj, a navyše sledovať, analyzovať a zohľadňovať dynamické digitálne trendy, ako aj šíriť a systematicky využívať osvedčené postupy a uľahčovať vzájomné obohacovanie medzi rôznymi vnútroštátnymi iniciatívami vedúcimi k rozvoju digitálnej spoločnosti vďaka trvalej spolupráci medzi všetkými zainteresovanými stranami na úrovni EÚ;

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora spolupráce pri dosahovaní európskeho ekosystému dôveryhodných infraštruktúr, ktoré využívajú služby a aplikácie distribuovanej databázy transakcií vrátane podpory interoperability a štandardizácie, ako aj zavádzania cezhraničných aplikácií v EÚ;

h)  podpora spolupráce pri dosahovaní európskeho ekosystému dôveryhodných infraštruktúr, ktoré okrem iného využívajú služby a aplikácie distribuovanej databázy transakcií vrátane podpory interoperability a štandardizácie, ako aj zavádzania cezhraničných aplikácií v EÚ založených na bezpečnosti a špecificky navrhnutej ochrane zaručujúcej ochranu údajov a bezpečnosť spotrebiteľov;

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Akcie v rámci tohto špecifického cieľa 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita – sa realizujú predovšetkým prostredníctvom priameho riadenia Európskou komisiou. Európske centrá digitálnych inovácií a kompetenčné centrá môžu pôsobiť ako sprostredkovatelia.

Pozmeňujúci návrh    106

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 9 194 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 8 192 391 000 EUR v cenách z roku 2018 (9 194 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    107

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  do 2 698 240 000 EUR na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;

a)  do 2 404 289 438 EUR v cenách z roku 2018 (2 698 240 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;

Pozmeňujúci návrh    108

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  do 2 498 369 000 EUR na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;

b)  do 2 226 192 703 EUR v cenách z roku 2018 (2 498 369 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;

Pozmeňujúci návrh    109

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  do 1 998 696 000 EUR na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;

c)  do 1 780 954 875 EUR v cenách z roku 2018 (1 998 696 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;

Pozmeňujúci návrh    110

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  do 699 543 000 EUR na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;

d)  do 623 333 672 EUR v cenách z roku 2018 (699 543 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;

Pozmeňujúci návrh    111

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  do 1 299 152 000 EUR na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.

e)  do 1 157 620 312 EUR v cenách z roku 2018 (1 299152000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.

Pozmeňujúci návrh    112

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti použijú v prospech dotknutého členského štátu.

5.  Zdroje alokované členským štátom v rámci zdieľaného riadenia môžu byť na základe ich žiadosti presunuté na program. Komisia používa tieto zdroje priamo v súlade s článkom 62 ods. 1 písm. a) nariadenia o rozpočtových pravidlách alebo nepriamo v súlade s písmenom c) uvedeného článku. Tieto zdroje sa podľa možnosti v maximálnej možnej miere použijú v prospech dotknutého členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    113

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Do programu sa môžu zapojiť:

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    114

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  členovia Európskeho združenia voľného obchodu, ktorí sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;

1.  Program je otvorený členom Európskeho združenia voľného obchodu, ktoré sú členmi Európskeho hospodárskeho priestoru, v súlade s podmienkami stanovenými v Dohode o Európskom hospodárskom priestore;

Pozmeňujúci návrh    115

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  pristupujúce krajiny, kandidátske krajiny a potenciálni kandidáti v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami ich účasti na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

2.  Úplné alebo čiastočné pridruženie k programu tretích krajín, na ktoré sa neodkazuje v odseku 1, musí byť založené na jednotlivom hodnotení špecifických cieľov v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie za predpokladu, že táto osobitná dohoda plne rešpektuje tieto kritériá:

 

  účasť tretej krajiny je v záujme Únie,

 

  účasť prispieva k dosiahnutiu cieľov stanovených v článku 3,

 

  účasť nevyvoláva žiadne bezpečnostné obavy a plne rešpektuje príslušné bezpečnostné požiadavky stanovené v článku 12,

 

  dohoda zabezpečuje spravodlivú rovnováhu, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie,

 

  dohoda stanovuje podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách],

 

  dohoda neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom,

 

  dohoda zaručuje práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

Pozmeňujúci návrh    116

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Európska komisia alebo iné príslušné vykonávacie orgány pri príprave pracovných programov v jednotlivých prípadoch posúdi, či boli splnené podmienky stanovené v dohode uvedenej v odseku 2 pre činnosti zahrnuté do pracovných programov.

Pozmeňujúci návrh    117

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  krajiny, na ktoré sa vzťahuje európska susedská politika, v súlade so všeobecnými zásadami a všeobecnými podmienkami účasti týchto krajín na programoch Únie stanovenými v príslušných rámcových dohodách a rozhodnutiach Rady pre pridruženie alebo v podobných dohodách a v súlade s osobitnými podmienkami stanovenými v dohodách medzi Úniou a týmito krajinami;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    118

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou

vypúšťa sa

  zabezpečuje spravodlivá rovnováha, pokiaľ ide o príspevky a výhody tretej krajiny zúčastňujúcej sa na programoch Únie,

 

  stanovujú podmienky účasti na programoch vrátane výpočtu finančných príspevkov na jednotlivé programy a ich administratívnych nákladov. Tieto príspevky predstavujú pripísané príjmy v súlade s článkom [21 ods. 5] [nového nariadenia o rozpočtových pravidlách],

 

  neudeľuje tretej krajine rozhodovacia právomoc v súvislosti s dotknutým programom;

 

  zaručujú práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

 

Pozmeňujúci návrh    119

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spolupráca s tretími krajinami a organizáciami uvedenými v odseku 1 v rámci špecifického cieľa 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera podlieha článku [12].

2.  Spolupráca s tretími krajinami a organizáciami uvedenými v odseku 1 v rámci špecifických cieľov 1 – vysokovýkonná výpočtová technika, 2 – umelá inteligencia a 3. kybernetická bezpečnosť a dôvera podlieha článku [12].

Pozmeňujúci návrh    120

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  V pracovnom programe sa takisto môže stanoviť, že právne subjekty usadené v pridružených krajinách a právne subjekty usadené v EÚ ale kontrolované z tretích krajín nie sú z bezpečnostných dôvodov oprávnené na účasť na všetkých alebo niektorých akciách v rámci špecifického cieľa 3. V takýchto prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk obmedzia na tie subjekty, ktoré sú usadené alebo sa považujú za usadené v členských štátoch a sú pod kontrolou členských štátov a/alebo ich štátnych príslušníkov.

5.  V pracovnom programe sa takisto môže stanoviť, že právne subjekty usadené v pridružených krajinách a právne subjekty usadené v EÚ ale kontrolované z tretích krajín nie sú z dôvodu strategickej autonómie a z bezpečnostných dôvodov oprávnené na účasť na všetkých alebo niektorých akciách v rámci špecifického cieľa 1, 2 a 3. V takýchto prípadoch sa výzvy na predkladanie návrhov a výzvy na predkladanie ponúk obmedzia na tie subjekty, ktoré sú usadené alebo sa považujú za usadené v členských štátoch a sú pod kontrolou členských štátov a/alebo ich štátnych príslušníkov.

Pozmeňujúci návrh    121

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Opatrenia vrátane prenosu technológií mimo Únie nie sú povolené. Na zabezpečenie splnenia dlhodobých strategických cieľov v oblasti bezpečnosti sa pre účasť subjektov, ktoré majú svoje hlavné sídlo v Únii, vykoná posúdenie príležitostí.

Pozmeňujúci návrh    122

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Ak je to vhodné, Komisia alebo financujúci orgán môžu vykonávať bezpečnostné kontroly, a činnosti, ktoré nie sú v súlade s bezpečnostnými pravidlami, môžu byť kedykoľvek vylúčené alebo ukončené.

Pozmeňujúci návrh    123

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií. Komisia zabezpečí, aby pri využívaní doplňujúceho charakteru programu s ostatnými európskymi programami financovania, najmä EŠIF, Európskym fondom regionálneho rozvoja (EFRR), programom Horizont Európa a Nástrojom na prepájanie Európy (CEF-2), InvestEU, Erasmus, Európskym poľnohospodárskym fondom pre rozvoj vidieka (EPFRV), nebránilo dosiahnutiu špecifických cieľov 1 až 5.

 

Komisia preskúma možnosti zlepšenia efektívnosti súboru programov, ktoré ponúkajú zdroje v oblasti digitalizácie.

Pozmeňujúci návrh    124

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na systematické zaistenie synergií medzi programom a všetkými relevantnými nástrojmi financovania z prostriedkov EÚ sa zriadia primerané mechanizmy koordinácie relevantných orgánov, ako aj primerané nástroje monitorovania. Tieto dojednania prispejú k zamedzeniu duplicity a k maximalizácii dosahu výdavkov.

2.  Na systematické zaistenie synergií medzi programom a všetkými relevantnými nástrojmi financovania z prostriedkov EÚ sa zriadia primerané mechanizmy koordinácie relevantných orgánov, medzi orgánmi a Európskou komisiou, ako aj primerané nástroje monitorovania. Tieto dojednania prispejú k zamedzeniu duplicity a k maximalizácii dosahu výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    125

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, primárne najmä v podobe verejného obstarávania, ale aj formou grantov a cien. Takisto sa z neho môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, primárne najmä v podobe verejného obstarávania organizovaného Komisiou alebo financujúcim orgánom, či individuálne alebo spoločne príjemcami grantov, ale aj formou akcií, grantov a cien. Pri verejných obstarávaniach možno povoliť zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu a stanoviť podmienky plnenia v súlade s platnými medzinárodnými dohodami o verejnom obstarávaní. Takisto sa z programu môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je umožniť najefektívnejšie využívanie verejného obstarávania objasnením ustanovenia o tom, ako sa EK alebo samotné financujúce orgány EÚ môžu stať účastníkmi verejného obstarávania financovaného z prostriedkov určených na program Digitálna Európa. Na základe jedného obstarávania možno zadať zákazky viacerým predajcom alebo viacerým zdrojom, čím sa zabezpečí lepší pomer medzi kvalitou a cenou a zabezpečí sa kontinuita dodávok a služieb, najmä v prípade digitálnych technológií.

Pozmeňujúci návrh    126

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program možno implementovať formou európskych partnerstiev. Môže sem patriť najmä príspevok do existujúcich alebo nových verejno-súkromných partnerstiev v podobe spoločných podnikov zriadených podľa článku 187 ZFEÚ. Na tieto príspevky sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa európskych partnerstiev v zmysle [nariadenia o Európskom horizonte, odkaz sa doplní].

Program možno implementovať formou európskych partnerstiev schválených v rámci strategického procesu programovania medzi Komisiou a členskými štátmi. Môže sem patriť najmä príspevok do existujúcich alebo nových verejno-súkromných partnerstiev v podobe spoločných podnikov zriadených podľa článku 187 ZFEÚ. Na tieto príspevky sa vzťahujú ustanovenia týkajúce sa európskych partnerstiev v zmysle [nariadenia o programe Horizont Európa, odkaz sa doplní].

Pozmeňujúci návrh    127

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Európske partnerstvá:

 

a) sa zakladajú v prípadoch, ak dosiahnu ciele programu Digitálna Európa efektívnejšie ako Únia samotná;

 

b) dodržiavajú zásady pridanej hodnoty Únie, transparentnosti, otvorenosti, účinku, pákového efektu, dlhodobého finančného záväzku všetkých zapojených strán, flexibility, koherentnosti a doplnkovosti s únijnými, miestnymi, regionálnymi, národnými a medzinárodnými iniciatívami;

 

c) sú časovo obmedzené a obsahujú podmienky postupného ukončenia financovania programu.

Pozmeňujúci návrh    128

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ustanovenia a kritériá týkajúce sa ich výberu, vykonávania, monitorovania, hodnotenia a postupného ukončenia sú stanovené v (odkaz sa má pridať).

Pozmeňujúci návrh    129

Návrh nariadenia

Článok 16 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Centrá digitálnych inovácií

Európske centrá digitálnych inovácií

Pozmeňujúci návrh    130

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  V prvom roku implementácie programu sa zriadi počiatočná sieť centier digitálnych inovácií.

1.  V prvom roku implementácie programu sa zriadi počiatočná sieť európskych centier digitálnych inovácií na existujúcej infraštruktúre, a na každý členský štát bude existovať aspoň jedno európske centrum digitálnych inovácií.

Pozmeňujúci návrh    131

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely zriadenia siete uvedenej v odseku 1 každý členský štát za otvorených a súťažných podmienok určí kandidátske subjekty na základe týchto kritérií:

2.  Na účely zriadenia siete uvedenej v odseku 1 každý členský štát za otvorených, transparentných, inkluzívnych a súťažných podmienok určí kandidátske subjekty na základe týchto kritérií:

Pozmeňujúci návrh    132

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  primerané spôsobilosti súvisiace s fungovaním centier digitálnych inovácií;

a)  primerané spôsobilosti súvisiace s fungovaním európskych centier digitálnych inovácií;

Pozmeňujúci návrh    133

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  primerané riadiace kapacity, personál a infraštruktúra;

b)  primerané riadiace kapacity, personál a infraštruktúra a súbor zručností;

Pozmeňujúci návrh    134

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  preukázaná spolupráca so súkromným sektorom na zabezpečenie relevantnosti intervencií na trhu v rámci špecifických cieľov 1 – 5;

Pozmeňujúci návrh    135

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  prepojenia s existujúcimi centrami IKT vytvorenými v rámci programu Horizont 2020, centrom EUinvest a sieťou európskych podnikov;

Pozmeňujúci návrh    136

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Podrobné podmienky, ktoré majú byť splnené, aby centrum mohlo byť označené ako „európske centrum digitálnych inovácií“ a úlohy, ktoré majú byť vykonané, sa zosúladia a uverejnia včas, aby sa umožnila náležitá príprava a vykonávanie činností.

Pozmeňujúci návrh    137

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Komisia prijme rozhodnutie o výbere subjektov, ktoré budú tvoriť počiatočnú sieť. Tieto subjekty vyberie Komisia spomedzi kandidátskych subjektov určených členskými štátmi na základe kritérií uvedených v odseku 2 a týchto dodatočných kritérií:

3.  Komisia prijme rozhodnutie o výbere subjektov, ktoré budú tvoriť počiatočnú sieť. Tieto subjekty vyberie a jasne označí Komisia spomedzi kandidátskych subjektov určených členskými štátmi na základe kritérií uvedených v odseku 2 a týchto dodatočných kritérií:

Pozmeňujúci návrh    138

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  potreba zaistiť, aby pokrytie počiatočnej siete zodpovedalo potrebám priemyslu a oblastí verejného záujmu, aby bolo komplexné a geograficky vyvážené.

b)  potreba zaistiť, aby pokrytie počiatočnej siete zodpovedalo potrebám priemyslu a oblastí verejného záujmu, aby bolo komplexné a geograficky vyvážené, zlepšovalo konvergenciu a prispievalo k vyplneniu medzery medzi kohéznymi krajinami a ostatnými členskými štátmi a znížilo digitálnu priepasť z geografického hľadiska.

Pozmeňujúci návrh    139

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ďalšie centrá digitálnych inovácií sa vyberú za otvorených a súťažných podmienok a tak, aby sa zaistilo najširšie možné geografické pokrytie v celej Európe. Počet subjektov v sieti musí byť úmerný počtu obyvateľov príslušných členských štátov, pričom za každý členský štát sa musí zapojiť aspoň jedno centrum digitálnych inovácií. Na riešenie osobitných obmedzení, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny EÚ, možno v záujme naplnenia ich potrieb nominovať osobitné subjekty.

4.  Ďalšie európske centrá digitálnych inovácií sa vyberú za otvorených, transparentných a súťažných podmienok a tak, aby sa zaistilo najširšie možné geografické pokrytie v celej Európe. Počet subjektov v sieti musí byť úmerný počtu obyvateľov príslušných členských štátov. Na riešenie osobitných obmedzení, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny EÚ, možno v týchto regiónoch vybrať dodatočné centrá inovácií.

Pozmeňujúci návrh    140

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Centrá digitálnych inovácií môžu získať financovanie v podobe grantov.

5.  Európske centrá digitálnych inovácií musia byť jasne identifikované prostredníctvom osobitného označenia a získať financovanie v podobe grantov.

Pozmeňujúci návrh    141

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Centrá digitálnych inovácií, ktoré získajú finančné prostriedky, sa zapoja do implementácie programu, aby:

6.  Európske centrá digitálnych inovácií, ktoré získajú finančné prostriedky, sa zapoja do implementácie programu, aby:

Pozmeňujúci návrh    142

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie a technologickej expertízy vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na startupy, MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

Pozmeňujúci návrh    143

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podporovali spoločnosti, najmä MSP a startupy, organizácie a orgány verejnej správy, aby sa stali konkurencieschopnejšími využívaním nových technológií, na ktoré sa program vzťahuje;

Pozmeňujúci návrh    144

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním startupov, MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s európskymi centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky; podporovali výmenu zručností, spoločných iniciatív a osvedčených postupov;

Pozmeňujúci návrh    145

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP, startupom a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé európske centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

Pozmeňujúci návrh    146

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6a.  Európske centrá digitálnej inovácie môžu spolupracovať aj s Európskym inovačným a technologickým inštitútom, najmä s EIT Digital, ako aj s centrami digitálnych inovácií zriadenými v rámci programu Horizont 2020.

Pozmeňujúci návrh    147

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6b.  Európske centrá digitálnych inovácií môžu vykonávať činnosti centier digitálnych inovácií zriadených podľa rámcových programov pre výskum a inováciu vrátane centier inovácií digitálneho ZIS.

Pozmeňujúci návrh    148

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov uvedených v článku [3] a v článkoch [4] – [8].

1.  Na financovanie sú oprávnené len akcie, ktoré prispievajú k dosahovaniu cieľov uvedených v článku [3] a v článkoch [4] – [8], a to v súlade so všeobecnými cieľmi stanovenými v prílohe I.

Pozmeňujúci návrh    149

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a – bod ii

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

ii)  tretej krajine pridruženej k programu;

ii)  tretej krajine pridruženej k programu v súlade s článkami 10 a 12;

Pozmeňujúci návrh    150

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť na konkrétnych akciách, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov programu.

3.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, sú výnimočne oprávnené na účasť na konkrétnych akciách, ak je to nevyhnutné na dosiahnutie cieľov programu a ak to neznamená ďalšie bezpečnostné riziká pre Úniu ani nespochybňuje strategickú autonómiu Únie.

Pozmeňujúci návrh    151

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Fyzické osoby nie sú oprávnené, s výnimkou grantov udelených v rámci špecifického cieľa 4 pokročilé digitálne zručnosti.

4.  Fyzické osoby môžu byť oprávnené v rámci špecifického cieľa 4 pokročilé digitálne zručnosti. Štátni príslušníci tretích krajín môžu byť oprávnení za predpokladu, že majú sídlo v rámci Únie.

Pozmeňujúci návrh    152

Návrh nariadenia

Článok 19 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Granty v rámci programu sa udeľujú a riadia v súlade s hlavou VIII nariadenia o rozpočtových pravidlách a v riadne odôvodnených prípadoch môžu zahŕňať až 100 % oprávnených nákladov bez toho, aby tým bola dotknutá zásada spolufinancovania; a v súlade so špecifikáciou v rámci každého cieľa.

Pozmeňujúci návrh    153

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú stanovené v pracovných programoch a vo výzvach na predkladanie návrhov a zohľadňujú minimálne tieto prvky:

1.  Kritériá na vyhodnotenie návrhov sú stanovené v pracovných programoch a vo výzvach na predkladanie návrhov a zohľadňujú aspoň tieto prvky:

Pozmeňujúci návrh    154

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prípadne hospodársky a sociálny vplyv a vplyv na klímu a životné prostredie, ako aj dostupnosť;

e)  prípadne hospodársky vplyv a vplyv na klímu, životné prostredie a sociálny vplyv, najmä podpora dostupnosti a rovnakých vzdelávacích a profesionálnych možností;

Pozmeňujúci návrh    155

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípadne vyvážené geografické rozloženie v celej Únii vrátane najvzdialenejších regiónov;

g)  prípadne vyvážené geografické rozloženie v celej Únii vrátane najvzdialenejších regiónov a zámorských krajín a území;

Pozmeňujúci návrh    156

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  prípadne sloboda opätovného využívania a úpravy výsledkov projektov;

Pozmeňujúci návrh    157

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  prípadne verejný záujem;

Pozmeňujúci návrh    158

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hc)  prípadne zníženie digitálnej priepasti medzi regiónmi, občanmi alebo podnikmi.

Pozmeňujúci návrh    159

Návrh nariadenia

Článok 21 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodne v rámci tohto programu, sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Operácie kombinovaného financovania, o ktorých sa rozhodne v rámci tohto programu, sa implementujú v súlade s [nariadením InvestEU] a hlavou X nariadenia o rozpočtových pravidlách. Výška výdavkov z tohto programu, ktoré sa majú skombinovať s finančným nástrojom, je nevratná.

Pozmeňujúci návrh    160

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Ak už bola akcia udelená alebo boli na ňu prijaté príspevky z iného programu Únie alebo podpora z fondu EÚ, uvedený príspevok alebo podpora sa uvedú v žiadosti o príspevok v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    161

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Prvý viacročný pracovný program sa zameria na činnosti stanovené v prílohe, pričom sa zaistí, aby podporené akcie nevytláčali súkromné financovanie. Následné pracovné programy môžu zahŕňať aj činnosti, ktoré nie sú uvedené v prílohe, pokiaľ sú v súlade s cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článkoch [4 – 8].

3.  Pracovné programy sa zamerajú na činnosti stanovené v prílohe I, pričom sa zaistí, aby podporené akcie nevytláčali súkromné financovanie.

Pozmeňujúci návrh    162

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 3 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

3a.  Komisii sa udeľuje právomoc prijať delegované akty v súlade s článkom 27 s cieľom zmeniť prílohu I, aby sa mohli preskúmať alebo doplniť činnosti uvedené v tejto smernici spôsobom, ktorý je v súlade s cieľmi tohto nariadenia stanovenými v článkoch 4 až 8.

Pozmeňujúci návrh    163

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele na monitorovanie implementácie programu a jeho pokroku pri dosahovaní všeobecného a špecifických cieľov podľa článku 3 sú uvedené v prílohe II.

1.  Merateľné ukazovatele na monitorovanie implementácie programu a jeho pokroku pri dosahovaní všeobecného a špecifických cieľov podľa článku 3 sú uvedené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    164

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia vymedzí metodiku na stanovenie merateľných ukazovateľov pre presné vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 3 ods. 1. Na základe tejto metodiky Komisia doplní prílohu III najneskôr do 1. januára 2021.

Pozmeňujúci návrh    165

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V záujme účinného posúdenia pokroku programu v plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 27 delegované akty na zmenu prílohy II s cieľom podľa potreby revidovať alebo doplniť príslušné ukazovatele a doplniť toto nariadenie o ustanovenia, ktorými sa zriadi monitorovací a hodnotiaci rámec.

2.  V záujme účinného posúdenia pokroku programu v plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 27 delegované akty na zmenu prílohy II s cieľom podľa potreby revidovať alebo doplniť príslušné merateľné ukazovatele a doplniť toto nariadenie o ustanovenia, ktorými sa zriadi monitorovací a hodnotiaci rámec.

Pozmeňujúci návrh    166

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti sa zabezpečí, aby údaje na monitorovanie implementácie programu a jeho výsledkov boli vhodné na hĺbkovú analýzu dosiahnutého pokroku a ťažkostí, ktoré sa vyskytli, a aby sa tieto údaje zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    167

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V maximálnej miere sa použijú oficiálne štatistiky EÚ, ako sú pravidelné štatistické prieskumy v oblasti IKT. Národné štatistické úrady budú zapojené do konzultácií a spolu s Eurostatom aj do prvotného návrhu a následného rozpracovania štatistických ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie implementácie programu a pokroku v digitálnej transformácii.

4.  Čo najefektívnejším spôsobom sa použijú oficiálne štatistiky EÚ, ako sú pravidelné štatistické prieskumy v oblasti IKT, ako aj zber údajov z DESI na úrovni NUTS-2 s cieľom pomôcť riešiť nedostatok regionálnych údajov týkajúcich sa digitálnej Európy. Národné štatistické úrady budú zapojené do konzultácií a spolu s Eurostatom aj do prvotného návrhu a následného rozpracovania štatistických ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie implementácie programu a pokroku v digitálnej transformácii.

Pozmeňujúci návrh    168

Návrh nariadenia

Článok 25 – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Hodnotenie

Hodnotenie programu

Pozmeňujúci návrh    169

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Komisia zabezpečí pravidelné monitorovanie a externé hodnotenie programu založené najmä na systéme podávania správ o výkonnosti uvedenom v článku 24 ods. 3. V týchto hodnoteniach sa stanovia aj kvalitatívne ukazovatele pre vyhodnocovanie pokroku pri dosahovaní všeobecných cieľov stanovených v článku 3 ods. 1.

Pozmeňujúci návrh    170

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Okrem pravidelného monitorovania programu Komisia vypracuje priebežnú hodnotiacu správu a najneskôr 31. decembra 2024 ju predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov. V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.

 

Priebežné hodnotenie sa predloží Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    171

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku [1], Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Na základe konečného externého a nezávislého hodnotenia Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu správu programu, v ktorej vyhodnotí jeho dlhodobejšie vplyvy a udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    172

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia predloží záverečnú hodnotiacu správu uvedenú v odseku 3 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov najneskôr 31. decembra 2030.

Pozmeňujúci návrh    173

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    174

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V rámci kontrolného systému môže byť stratégia auditu založená na finančnom audite reprezentatívnej vzorky výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní výber založený na posúdení rizík súvisiacich s výdavkami.

4.  V rámci kontrolného systému je stratégia auditu založená na finančnom audite aspoň reprezentatívnej vzorky výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní výber založený na posúdení rizík súvisiacich s výdavkami.

Pozmeňujúci návrh    175

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článkoch 23 a 24 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    176

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článkoch 23 a 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    177

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článkov 23 a 24 nadobúda účinnosť, ak voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    178

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, pravdivé, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    179

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku [3].

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Zabezpečuje aj integrované informácie a prístup potenciálnych žiadateľov k financovaniu Únie v digitálnom sektore. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku [3].

Pozmeňujúci návrh    180

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Rámec spoločného obstarávania pre integrovanú sieť HPC svetovej úrovne vrátane exaflopovej supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry. Verejným i súkromným používateľom, ako aj na účely verejne financovaného výskumu bude k dispozícii na neziskovom základe.

1.  Rámec spoločného obstarávania pre integrovanú sieť HPC svetovej úrovne vrátane exaflopovej supervýpočtovej a dátovej infraštruktúry. Verejným i súkromným používateľom, ako aj na účely verejne financovaného výskumu bude k dispozícii všetkým podnikom a verejným správam a na neziskovom základe.

Pozmeňujúci návrh    181

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – odsek 2 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zavádzanie pripravených/funkčných technológií: supervýpočtové technológie ako služba, ktorá vzíde z výskumu a inovácie s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém HPC v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).

6.  Zavádzanie pripravených/funkčných technológií: supervýpočtové technológie ako služba, ktorá vzíde z výskumu a inovácie, najmä nové technológie, ktoré boli v minulosti alebo sú v súčasnosti financované Úniou, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).

Pozmeňujúci návrh    182

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci programu sa vybudujú a posilnia základné kapacity umelej inteligencie v Európe vrátane zdrojov údajov a úložísk algoritmov, tieto kapacity sa sprístupnia všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, posilnia a prepoja sa existujúce skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.

V rámci programu sa vybudujú a posilnia základné kapacity umelej inteligencie a technológií distribuovaných databáz transakcií v Európe vrátane zdrojov údajov a úložísk algoritmov, tieto kapacity sa sprístupnia všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, posilnia a prepoja sa existujúce skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.

Pozmeňujúci návrh    183

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program podporuje jednoduchý prístup k pokročilým digitálnym zručnostiam – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom a pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Program podporuje jednoduchý prístup a vzdelávanie v pokročilých digitálnych zručnostiach – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom alebo občanom všetkých vekových kategórii, ktorí si potrebujú posilniť zručnosti, a uchádzačom o prácu a pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh    184

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 4 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  prístup k učeniu na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;

1.  prístup k učeniu a možnostiam zmiešaného vzdelávania na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;

Pozmeňujúci návrh    185

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú v prvom rade prostredníctvom centier digitálnych inovácií v zmysle článku 15.

Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú v prvom rade prostredníctvom centier digitálnych inovácií v zmysle článku 16.

Pozmeňujúci návrh    186

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 1 – bod 1.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.2.  Podpora vybudovania, pilotného skúšania a zavádzania, údržby a propagácie koherentného ekosystému cezhraničnej infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj podpora celého a neprerušeného reťazca zabezpečených, viacjazyčných a cezhranične i medziodvetvovo interoperabilných riešení a spoločných rámcov vo verejnej správe. Zahrnúť by sa mali aj metodiky posudzovania vplyvu a prínosov.

1.2.  Podpora vybudovania, pilotného skúšania a zavádzania, údržby, rozširovania a propagácie koherentného ekosystému cezhraničnej infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj podpora celého a neprerušeného reťazca zabezpečených, viacjazyčných a cezhranične i medziodvetvovo interoperabilných riešení a spoločných rámcov vo verejnej správe. Zahrnúť by sa mali aj metodiky posudzovania vplyvu a prínosov.

Pozmeňujúci návrh    187

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.  Zaistenie, aby mali občania EÚ možnosť chráneného cezhraničného prístupu, zdieľania, používania a spravovania svojich osobných zdravotných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú oni alebo ich údaje. Dokončenie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) a jej rozšírenie o nové digitálne služby, podpora zavádzania jednotného európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.

2.1.  Zaistenie, aby mali občania EÚ možnosť chráneného cezhraničného prístupu, zdieľania, používania a spravovania svojich osobných zdravotných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú oni alebo ich údaje a spôsobom, ktorý zaručí ich súkromie. Dokončenie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) a jej rozšírenie o nové digitálne služby, podpora zavádzania jednotného európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.

Pozmeňujúci návrh    188

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Súdnictvo: Umožnenie bezproblémovej a zabezpečenej cezhraničnej elektronickej komunikácie v rámci súdnictva i medzi súdnictvom a inými príslušnými orgánmi v oblasti občianskeho a trestného práva. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a justičným informáciám a postupom pre občanov, podniky, právnikov a sudcov so sémanticky interoperabilným prepojením na vnútroštátne databázy a registre, ako aj podpora mimosúdneho urovnávania sporov online. Podpora vývoja a zavádzania inovačných technológií pre súdy a právnikov na základe riešení využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môžu pravdepodobne zefektívniť a urýchliť konania (napríklad tzv. legal tech aplikácie).

3.  Súdnictvo: Umožnenie bezproblémovej a zabezpečenej cezhraničnej elektronickej komunikácie v rámci súdnictva i medzi súdnictvom a inými príslušnými orgánmi v oblasti občianskeho a trestného práva. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a justičným informáciám a postupom pre občanov, podniky, právnikov a sudcov so sémanticky interoperabilným prepojením na databázy a registre, ako aj podpora mimosúdneho urovnávania sporov online. Podpora vývoja a zavádzania inovačných technológií pre súdy a právnikov na základe riešení využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môžu pravdepodobne zefektívniť a urýchliť konania (napríklad tzv. legal tech aplikácie).

Pozmeňujúci návrh    189

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Doprava, energetika a životné prostredie: Zavedenie decentralizovaných riešení a infraštruktúr, ktoré si vyžadujú rozsiahle digitálne aplikácie ako inteligentné mestá či inteligentné vidiecke oblasti, v záujme podpory politík v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia.

4.  Doprava, energetika a životné prostredie: Zavedenie decentralizovaných riešení a infraštruktúr, ktoré si vyžadujú rozsiahle digitálne aplikácie ako inteligentné mestá, inteligentné vidiecke oblasti alebo najvzdialenejšie regióny, v záujme podpory politík v oblasti dopravy, energetiky a životného prostredia.

Pozmeňujúci návrh    190

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 5 – podčasť II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

II  Počiatočné činnosti súvisiace s digitalizáciou priemyslu:

II  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    191

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 2 – bod 2.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.2  Počet firiem a organizácií využívajúcich umelú inteligenciu

2.2  Počet firiem a organizácií, ktoré testujú umelú inteligenciu a experimentujú s ňou v spolupráci s centrami digitálnych inovácií

Pozmeňujúci návrh    192

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 2 – bod 2.2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2.2a  Počet konkrétnych aplikácií umelej inteligencie podporených z programu, ktoré sa v súčasnosti komerčne využívajú.

Pozmeňujúci návrh    193

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 4 – bod 4.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.1  Počet vyškolených a pracujúcich odborníkov na IKT

4.1  Každoročný počet vyškolených a pracujúcich odborníkov na IKT v Únii

Pozmeňujúci návrh    194

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 4 – bod 4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.2  Počet podnikov s ťažkosťami pri nábore odborníkov na IKT

4.2  Každoročný počet podnikov v Únii s ťažkosťami pri nábore odborníkov na IKT

Pozmeňujúci návrh    195

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 4 – bod 4.2 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4.2b  Počet študentov, čerstvých absolventov a nezamestnaných, ktorých postavenie sa zlepšilo po odbornej príprave poskytnutej v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    196

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 5 – bod 5.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.1  Miera využitia digitálnych verejných služieb

5.1  Frekvencia využitia digitálnych verejných služieb

Pozmeňujúci návrh    197

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 5 – bod 5.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.2  Podniky s vysokou mierou využívania digitálnych technológií (digital intensity score)

5.2  Počet podnikov s vysokou mierou využívania digitálnych technológií (digital intensity score)

Pozmeňujúci návrh    198

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 5 – bod 5.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.3  Súlad národného rámca interoperability s európskym rámcom interoperability

5.3  Rozsah súladu národného rámca interoperability s európskym rámcom interoperability

Pozmeňujúci návrh    199

Návrh nariadenia

Príloha 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Program Digitálna Európa aktívne vytvára synergie s programom Horizont Európa, pokiaľ ide o udržateľnosť údajov pochádzajúcich z výskumných projektov;

Pozmeňujúci návrh    200

Návrh nariadenia

Príloha 3 – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).

c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej, regionálnej a miestnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).

Pozmeňujúci návrh    201

Návrh nariadenia

Príloha 3 – bod 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).

c)  Digitálna Európa bude investovať i) do budovania digitálnych kapacít v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, technológie distribuovanej databázy transakcií, kybernetickej bezpečnosti a pokročilých digitálnych zručností a ii) na národnej a regionálnej úrovni prostredníctvom rámca EÚ – do nasadzovania digitálnych kapacít a najmodernejších digitálnych technológií v oblastiach verejného záujmu (ako zdravotníctvo, verejná správa, spravodlivosť či školstvo) alebo tam, kde zlyháva trh (napríklad digitalizácia podnikania, najmä MSP).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

V programe Digitálna Európa na obdobie 2021 - 2027, ktorý navrhla Komisia 6. júna 2018, sa stanovujú ciele programu, rozpočet na obdobie 2021 – 2027, formy financovania z prostriedkov Európskej únie a pravidlá poskytovania týchto finančných prostriedkov.

Spravodajkyňa súhlasí s celkovým cieľom navrhovaného programu na podporu digitálnej transformácie európskeho hospodárstva, priemyslu a spoločnosti. Program by mal priniesť výhody európskym podnikom a občanom. Posilní kapacity Európy v kľúčových oblastiach digitálnych technológií prostredníctvom ich rozsiahleho zavádzania a posilní ich šírenie a využívanie v oblastiach verejného záujmu i v súkromnom sektore. Vzhľadom na špecifickosť určitých cieľov sa však spravodajkyňa domnieva, že okrem digitálnej transformácie je celkovým cieľom programu takisto vytvorenie kapacít a posilnenie strategickej autonómie EÚ.

Súčasný stav digitalizácie hospodárstva, priemyslu a spoločnosti EÚ nie je dostatočný na to, aby zodpovedal politickým ambíciám jednotného digitálneho trhu. Stále existuje veľká nesúlad, ktorý by sa mal odstrániť významnými a lepšími európskymi investíciami s cieľom dosiahnuť spoločný cieľ a plne využiť pridanú hodnotu EÚ. Spravodajkyňa by chcela zdôrazniť, že tento návrh je prvým celoeurópskym digitálnym programom; mal by sa považovať za významný krok na posilnenie a zlepšenie vedúcej pozície Európy.

Program má päť špecifických cieľov a rozdiel medzi nimi sa odráža v ich špecifických balíkoch. Keďže by sa prostredníctvom tohto programu mohla financovať široká škála činností, jeho vykonávanie by mohlo viesť k oslabeniu hlavného cieľa samotného programu, ktorým je budovanie kapacít v EÚ. Spravodajkyňa by rada zachovala opatrnosť, a preto navrhuje, aby sa pracovné programy vypracovali pod kontrolou Európskeho parlamentu.

Tento program by mal byť skutočným nástrojom na posilnenie nezávislosti EÚ, najmä v oblasti špecifických cieľov 1, 2 a 3 (vysokovýkonná výpočtová technika, umelá inteligencia a kybernetická bezpečnosť a dôvera). Strategická autonómia EÚ je nevyhnutná na zabezpečenie konkrétnej slobody konania na celosvetovej úrovni; možno ju dosiahnuť len lepšou spoluprácou medzi členskými štátmi a podnikmi so sídlom v členských štátoch.

Špecifický cieľ 4 (pokročilé digitálne zručnosti) je nevyhnutný na podporu úspechu prvých troch cieľov tým, že súčasná a budúca pracovná sila ľahko získa pokročilé digitálne zručnosti vďaka tomu, že študentom, absolventom a pracovníkom sa ponúknu prostriedky na ich získanie a rozvoj bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú v rámci EÚ.

Špecifický cieľ 5 (zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita) je kľúčový pre rozšírenie najlepšieho využitia digitálnych kapacít (najmä vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti) v celom hospodárstve vrátane zavádzania interoperabilných riešení v oblastiach verejného záujmu, ako aj pre uľahčenie prístupu k technológiám a know-how pre všetky podniky vrátane MSP a startupov, ako aj pre občanov.

Spravodajkyňa by preto chcela objasniť, že oprávnené subjekty by mali byť založené v EÚ. Spolupráca s tretími krajinami v špecifickom kontexte tohto programu sa zdá byť nevhodná.

Spravodajkyňa je tiež presvedčená, že vzhľadom na citlivosť a prebiehajúce konzultácie o špecifickom cieli 2 (umelá inteligencia) by vybrané projekty museli rešpektovať etické požiadavky, ako je to v prípade iných dokumentov VFR, ako je program Horizont Európa a Európsky obranný program.

Európske centrá digitálnych inovácií sú určené na realizáciu cielených programov, ktoré pomôžu európskemu priemyslu, vrátane malých a stredných podnikov a startupov, a orgánom verejnej správy, aby vybavili svojich zamestnancov potrebnými pokročilými zručnosťami, aby mohli využívať nové príležitosti ponúkané superpočítačmi, umelou inteligenciou a kybernetickou bezpečnosťou. Malé a stredné podniky, startupy a orgány verejnej správy budú mať tiež možnosť prístupu k technologickým expertízam a experimentálnym zariadeniam, ale tiež získajú rady, ako lepšie posúdiť komerčné využitie projektov digitálnej transformácie. Dnes sú jedným z kľúčových prvkov stratégie digitalizácie európskeho priemyslu. Spravodajkyňa sa domnieva, že je nanajvýš dôležité podporiť vytvorenie siete európskych centier digitálnych inovácií. Táto sieť by sa mala rozšíriť na najširšie geografické pokrytie v celej Európe, ale aj na vnútroštátnej úrovni s cieľom uspokojiť konkrétne potreby. Vytvorenie aspoň jedného európskeho centra digitálnych inovácií v každom regióne bude prioritou.

Celkový rozpočet programu vo výške 9 194 000 000 EUR by sa mal považovať za minimálnu sumu na usmerňovanie programu Digitálna Európa k úspechu. Spravodajkyňa sa domnieva, že suma navrhnutá Komisiou sa javí ako potenciálne obmedzená, berúc do úvahy celkové ambície a výzvy, ktoré teraz nemožno predvídať, keďže program je nový a nie je možné ex ante presne posúdiť potreby v rámci jednotlivých cieľov.

Napokon, spravodajkyňa si je dobre vedomá rozpočtových obmedzení Únie a členských štátov a ich investičných snáh, a preto nemožno v rámci vykonávania tohto programu prehliadať záväzok k najefektívnejšiemu riadeniu finančných prostriedkov. Kľúčovým prvkom bude preto realizácia synergií medzi programom a inými finančnými prostriedkami EÚ v rámci budúceho VFR.

Spravodajkyňa sa domnieva, že oddelenie fondov zvýši efektívnosť investícií a poskytne lepšiu hodnotu, najmä posilnením vplyvu digitálnych investícií na úrovni EÚ v praxi, zatiaľ čo vnútroštátne a regionálne digitálne investície budú môcť lepšie dopĺňať programy EÚ.


PRÍLOHA: ZOZNAM SUBJEKTOV ALEBO OSÔB, KTORÉ SPRAVODAJKYNI POSKYTLI PODNETY

Tento zoznam bol vypracovaný absolútne dobrovoľne na základe výlučnej zodpovednosti spravodajcu. Spravodajca pri príprave správy až po jej prijatie vo výbore získal podnety od týchto subjektov alebo osôb:

Subjekt a/alebo osoba

 

Ministerstvo pre vedu, technológie a vysokoškolské vzdelávanie Portugalska

Rakúske spolkové ministerstvo pre digitálne a hospodárske záležitosti (predsedníctvo EÚ)

Misia Nórska do Európskej únie

EARTO

IAPP

Univerzita Aalto

Výbor regiónov

Wirtschaftskammer Österreich

Bitkom

Amazon

DIGITALEUROPE

Európske digitálne práva (EDRi)

Európska organizácia pre kybernetickú bezpečnosť (ECSO)

TNO

UEAPME – zamestnávateľská organizácia európskych remeselníkov a MSP

Európska digitálna aliancia MSP

Európske digitálne práva (EDRi)


STANOVISKO Výboru pre kultúru a vzdelávanie (12.10.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko (*): Bogdan Brunon Wenta

(*)  Postup pridružených výborov – článok 54 rokovacieho poriadku

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko víta návrh Komisie na vytvorenie programu Digitálna Európa. V rámci ďalšieho dlhodobého rozpočtu EÚ (VFR na roky 2021 – 2027) a s rozpočtom vo výške 9,2 miliardy EUR sa program zameriava na formovanie digitálnej transformácie Európy v prospech občanov a podnikov.

Program je zameraný na päť špecifických cieľov: 1) vysokovýkonná výpočtová technika; 2. umelá inteligencia; 3. kybernetická bezpečnosť; 4. pokročilé digitálne zručnosti a 5. zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita.

Hlavné body návrhu stanoviska:

i)  Rozpočet (článok 9)

Hoci spravodajca výboru požiadaného o stanovisko považuje za nevyhnutné zabezpečiť synergie medzi programom Digitálna Európa a všetkými ostatnými programami viacročného finančného rámca, napriek tomu by chcel zdôrazniť potrebu zabezpečiť rozpočet pridelený programu Digitálna Európa vzhľadom na jeho ambiciózne ciele. V tejto súvislosti preto spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje určité konkrétne zmeny rozpočtu.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko predovšetkým navrhuje mierne zvýšenie rozpočtu vyčleneného na špecifický cieľ 4: pokročilé digitálne zručnosti s návrhom na rozpočet vo výške približne 830 miliónov EUR (9 % celkového rozpočtu) namiesto sumy 700 miliónov EUR (7,6%), ktorú pôvodne stanovila Komisia.

ii)  Pokročilé digitálne zručnosti (Článok 7 a prílohy)

Vzhľadom na kľúčový význam zabezpečenia, aby súčasná a budúca pracovná sila mali príležitosť získať pokročilé digitálne zručnosti prostredníctvom dlhodobých a krátkodobých kurzov odbornej prípravy a stáží na pracovisku, spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov s cieľom posilniť tento špecifický cieľ a objasniť navrhované ustanovenia.

iii)  Zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita (Článok 8 a prílohy)

Tento cieľ má osobitný význam pre kultúrny a kreatívny sektor. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje niekoľko pozmeňujúcich návrhov na posilnenie podpory kultúrneho a kreatívneho priemyslu, najmä v audiovizuálnom sektore, pokiaľ ide o ich prebiehajúcu digitálnu transformáciu, a zdôrazňuje potrebu zaručiť im prístup k najpokročilejším a najvýkonnejším digitálnym technológiám, ako je umelá inteligencia a vyspelá výpočtová technika.

Tento cieľ je dôležitý aj pre kultúrne dedičstvo. Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko by chcel zdôrazniť dôležitú úlohu, ktorú bude zohrávať program Digitálna Európa pri podpore iniciatívy Europeana.

iv)  Hodnotenie (článok 25)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje niekoľko dôležitých zmien týkajúcich sa hodnotenia programu, pretože sa domnieva, že návrh Komisie nie je v tejto súvislosti dostatočne jasný.

v)  Pracovné programy (článok 23)

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko navrhuje, aby Komisia prijala pracovné programy prostredníctvom delegovaných aktov, a nie prostredníctvom vykonávacích aktov, ako to navrhuje Komisia vo svojom návrhu.

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko celkovo víta úsilie, ktoré Komisia vložila do tohto návrhu. Domnieva sa však, že je príliš všeobecný, vágny, chýbajú v ňom dôležité podrobnosti a nie je dostatočne zrozumiteľný z právneho hľadiska. V tejto súvislosti spravodajca výboru požiadaného o stanovisko predkladá s ohľadom na ťažkosti s pochopením toho, ako bude program konkrétne fungovať, ako aj toho, ako sa budú realizovať synergie medzi programami, viacero pozmeňujúcich návrhov, ktoré sa zameriavajú najmä na väčšiu právnu zrozumiteľnosť a istotu programu.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre kultúru a vzdelávanie vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201654 o lepšej tvorbe práva treba vyhodnotiť tento program na základe informácií získaných splnením osobitných požiadaviek monitorovania a pritom zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Do týchto požiadaviek môžu byť vo vhodných prípadoch zaradené merateľné ukazovatele, na základe ktorých sa bude hodnotiť účinok programu v praxi.

(5)  Podľa odseku 22 a 23 Medziinštitucionálnej dohody z 13. apríla 201654 o lepšej tvorbe práva treba vyhodnotiť tento program na základe informácií získaných splnením osobitných požiadaviek monitorovania a pritom zabrániť nadmernej regulácii a administratívnemu zaťaženiu, najmä pokiaľ ide o členské štáty. Tieto požiadavky môžu podľa potreby obsahovať merateľné kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele ako základ na hodnotenie účinkov programu v praxi.

_________________

_________________

54 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

54 Medziinštitucionálna dohoda medzi Európskym parlamentom, Radou Európskej únie a Európskou komisiou z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva; Ú. v. EÚ L 123, 12.5.2016, s. 1 – 14.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie niektorých z problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, a prehodnotenie politík, ktorých sa týka.

(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti, slobody médií a demokratickému dialógu, a zároveň posilní nielen kultúrny a kreatívny priemysel, ale aj kultúrnu a jazykovú rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie niektorých z problémov, ktoré digitálna transformácia a digitálne monopoly prinášajú, a prehodnotenie politík, ktorých sa týka, pri súčasnom dôraze na investície do ľudského kapitálu a na potreby občanov, pokiaľ ide o zvyšovanie úrovne zručností a rekvalifikáciu, aby mohli v plnej miere využívať výhody jednotného digitálneho trhu.

__________________

__________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(7)  Európska rada predovšetkým konštatovala, že je naliehavé, aby sa Únia zaoberala novými trendmi: ide napríklad o umelú inteligenciu a technológie distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain), pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, digitálnych práv a etických noriem. Európska rada vyzvala Komisiu, aby do začiatku roka 2018 predložila návrh európskeho prístupu k umelej inteligencii a aby predložila potrebné iniciatívy na posilnenie rámcových podmienok s cieľom umožniť EÚ preskúmať nové trhy prostredníctvom radikálnych inovácií založených na riziku, a aby upevnila vedúcu úlohu priemyslu.

(7)  Európska rada predovšetkým konštatovala, že je naliehavé, aby sa Únia zaoberala novými trendmi: ide napríklad o digitálnu priepasť, umelú inteligenciu a technológie distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain), pričom je zároveň potrebné zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, práv a etických noriem. Európska rada vyzvala Komisiu, aby do začiatku roka 2018 predložila návrh európskeho prístupu k umelej inteligencii a aby predložila potrebné iniciatívy na posilnenie rámcových podmienok s cieľom umožniť EÚ preskúmať nové trhy prostredníctvom radikálnych inovácií založených na riziku, a aby upevnila vedúcu úlohu priemyslu.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť a kybernetická bezpečnosť“. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii.

(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť a kybernetická bezpečnosť“. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Mala by posilniť konkurenčnú pozíciu priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom a zabezpečiť, aby mali európski občania zručnosti a znalosti potrebné na digitálnu transformáciu našich spoločností a hospodárstiev.

_________________

_________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja v prospech podnikov a občanov v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu a spoločnosti, ako aj podnecovať lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie a výskumu, ako aj využitie výsledkov V&V, európskych a medzinárodných noriem v priemysle, technologického vývoja v kultúrnych, vzdelávacích, akademických/vzdelávacích, audiovizuálnych a mediálnych inštitúciách, ako aj vo verejnej správe, aby z neho mohli profitovať podniky a občania v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(10a)  V súlade s cieľmi a akčným plánom Európskeho roka kultúrneho dedičstva (s dôrazom na veľký potenciál kultúrnych, umeleckých, kreatívnych a audiovizuálnych odvetví pri prispievaní k európskej vedeckej a sociálnej inovácii) by program mal podporovať výskumné partnerstvá a projekty medzi výskumnými inštitúciami, univerzitami a kultúrnymi, umeleckými, kreatívnymi a audiovizuálnymi orgánmi (najmä múzeami, akadémiami, konzervatóriami, divadlami a kinami). Mal by podporovať aj rozvoj digitálnych technológií, ktoré v synergii s programami Kreatívna Európa a Európsky horizont uľahčujú a rozširujú možnosti kultúrneho, umeleckého, kreatívneho a audiovizuálneho obsahu a služieb (napr. rozšírená a virtuálna realita a rozhrania medzi človekom a strojom).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, v MSP, v miestnych začínajúcich podnikoch, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci s ohľadom na osobitné potreby odvetví na regionálnej úrovni. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe, pričom zohľadní vzdialené oblasti a menej rozvinuté regióny EÚ. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov, pričom sa zohľadnia kritériá, ako je geografická situácia, demografické trendy, potreby podľa prognóz regionálnych zručností a následne sa sieť rozšíri za otvorených, transparentných a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.

__________________

__________________

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu (COM(2016) 180 final).

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu (COM(2016) 180 final).

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie. Mal by tiež dohliadať na bezpodmienečné dodržiavanie práv poskytovateľov obsahu, spotrebiteľov a používateľov digitálnych technológií a zabezpečiť plné rešpektovanie európskych hodnôt v rozvoji digitálnej Európy.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie, lingvistika a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä začínajúcich podnikov, mikropodnikov, malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Digitálne technológie by mali by byť široko dostupné všetkým aktérom, ktorí ich potrebujú, verejným a súkromným, pri zohľadnení zemepisnej vyváženosti; v rámci kritérií na udelenie grantu je preto potrebný silný dôraz, pokiaľ ide o celkový vplyv, dostupnosť technológií a počítačových technológií a geografickú vyváženosť.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie.

(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj počítačovej lingvistiky a zariadení na testovanie a experimentovanie.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 22

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(22)  Kybernetická bezpečnosť je pre celú Úniu výzvou, ktorú ďalej nemožno riešiť len jednotlivými vnútroštátnymi iniciatívami. Kyberneticko-bezpečnostná kapacita Európy by sa mala posilniť, aby sa jej poskytli potrebné možnosti na ochranu občanov a podnikov pred kybernetickými hrozbami. Okrem toho by mali byť chránení aj spotrebitelia používajúci pripojené výrobky, ktoré sa dajú hacknúť a môžu ohroziť ich bezpečnosť. To by sa malo dosiahnuť (v spolupráci s členskými štátmi a súkromným sektorom) vývojom a vzájomnou koordináciou projektov podporujúcich európske kyberneticko-bezpečnostné kapacity a zabezpečením plošného zavádzania najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, ako aj zlučovaním kompetencií v tejto oblasti na zaistenie kritického objemu a excelentnosti.

(22)  Kybernetická bezpečnosť je pre celú Úniu výzvou, ktorú ďalej nemožno riešiť len jednotlivými vnútroštátnymi iniciatívami. Kyberneticko-bezpečnostná kapacita Európy by sa mala posilniť, aby sa jej poskytli potrebné možnosti na ochranu občanov, verejných správ a podnikov pred kybernetickými hrozbami. Okrem toho by mali byť chránení aj spotrebitelia používajúci pripojené výrobky, ktoré sa dajú hacknúť a môžu ohroziť ich bezpečnosť. To by sa malo dosiahnuť (v spolupráci s členskými štátmi a súkromným sektorom) vývojom a vzájomnou koordináciou projektov podporujúcich európske kyberneticko-bezpečnostné kapacity a zabezpečením plošného zavádzania najnovších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, ako aj zlučovaním kompetencií v tejto oblasti na zaistenie kritického objemu a excelentnosti.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(25a)  Vo svojom uznesení zo 14. septembra 2017 o novom programe v oblasti zručností pre Európu65a Európsky parlament pripomenul, že v dnešnej spoločnosti je zabezpečenie základných digitálnych zručností základným predpokladom osobného a profesionálneho naplnenia. Okrem toho zdôraznil, že treba vyvinúť ďalšie úsilie o vybavenie ľudí špecifickejšími digitálnymi znalosťami, aby dokázali využívať digitálne technológie inovatívnym a kreatívnym spôsobom.

 

_________________

 

65a Prijaté texty, P8_TA(2017)0360.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti.

(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti. Zdôraznil tiež význam základných digitálnych zručností, ktoré by mali zahŕňať vedomosti o možnostiach, ktoré ponúkajú digitálne zručnosti, pokročilé používanie základných digitálnych nástrojov, bezpečné správanie na internete, metódy vyhľadávania na určenie dôveryhodných zdrojov a zvyšovanie povedomia o právach online; Uviedol, že taktiež prispieva k tomu, aby mohli občania kriticky pochopiť rôzne formy médií, čím sa zvyšujú a zlepšujú zdroje a príležitosti, ktoré ponúka digitálna gramotnosť;

_________________

_________________

67 A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

67 A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej Únii sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností vrátane odbornej prípravy na pracovisku, kombinovaného a diaľkového vzdelávania. Osobitná pozornosť by sa mala venovať tomu, aby sa pracovníkom, najmä v kontexte starnúcej pracovnej sily, poskytli prostriedky a nástroje na využitie príležitostí, ktoré ponúkajú nové digitálne infraštruktúry. Bez toho by sa mohlo zabrzdiť plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií a účasť občanov na verejnom živote a na trhu práce, ako aj celková konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR, Európskeho horizontu a Erazmusu.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia.

(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, vzdelávanie a odborná príprava a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia. V digitálnej transformácii by sa však mala zohľadniť skutočnosť, že niektorí občania sa z rôznych dôvodov nezapájajú – a siete by sa mali podporovať, aby mohli aj naďalej informovať občanov, pomáhať im pri tom, aby mali plné vlastníctvo nad svojimi právami a zúčastňovali sa na všetkých sociálnych a občianskych povinnostiach.

_________________

_________________

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

68 http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Zavádzanie vyspelých technológií a prístup k nim v oblastiach verejného záujmu, ako je napríklad vzdelávanie, si takisto vyžadujú odbornú prípravu v oblasti zručností potrebných na využívanie týchto technológií. Preto by sa ciele v rámci osobitného cieľa 8 mali vzťahovať aj na programy odbornej prípravy pre tie osoby, ktoré budú využívať pokročilé technológie.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(34a)  Na to, aby sa čo najlepšie využili všetky príležitosti a výhody ponúkané digitálnymi technológiami, mali by sa riešiť existujúce rozdiely v prístupe a používaní medzi orgánmi verejnej správy, jednotlivcami, podnikmi a zemepisnými oblasťami. Vzhľadom na túto skutočnosť je urýchlenie prijímania digitálnych infraštruktúr, najmä v najviac znevýhodnených oblastiach európskeho územia, zásadné pre zvýšenie inkluzívnosti, ako aj zníženie digitálnej priepasti.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35a)  V tomto kontexte a ako dokazuje iniciatíva Europeana, digitalizácia európskych diel predstavuje významnú príležitosť na zlepšenie prístupnosti, distribúcie a propagácie európskej kultúry a spoločného kultúrneho dedičstva. Digitálne inovácie môžu poskytnúť impulz na revolúciu v spôsoboch, akými sa kultúrne statky vystavujú a sprístupňujú. V tejto súvislosti je mimoriadne dôležitá podpora využívania 3D technológií na zber údajov a rekonštrukciu zničených kultúrnych statkov a dedičstva. Program Digitálna Európa preto môže prispieť k zabezpečeniu financovania spravodlivej a etickej digitalizácie, zachovania a online dostupnosti európskeho kultúrneho dedičstva a kultúry.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35b)  Okrem toho historické a kultúrne pamiatky často nie sú ľahko dostupné pre osoby so zdravotným postihnutím. Program by mohol preto prispieť k podpore digitálnych iniciatív, ktorých cieľom je zlepšiť angažovanosť a kultúrne zážitky, miesta a artefakty v celej Európe sprístupniť osobám so zdravotným postihnutím, a to bez ohľadu na geografickú polohu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 35 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(35c)  Rada 31. mája 2016 zdôraznila zásadný význam zabezpečenia udržateľného financovania a riadenia iniciatívy Europeana ako spoločného úsilia inštitúcií kultúrneho dedičstva, členských štátov a Komisie. Infraštruktúra digitálnych služieb Europeana by ako riadne fungujúca infraštruktúra digitálnych služieb mala mať pri financovaní prioritu. Vo viacročnom finančnom rámci na roky 2021 – 2027 by sa predovšetkým mala zabezpečiť kontinuita financovania programu Digitálna Európa zo strany Únie s cieľom umožniť neprerušované a úspešné poskytovanie služieb na rovnakej úrovni ako počas súčasného programu financovania.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 37

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(37)  Komisia v apríli 2016 prijala iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby „každý priemyselný podnik v Európe, v ktoromkoľvek odvetví, kdekoľvek sa nachádza a bez ohľadu na veľkosť, mohol plne využívať výhody digitálnych inovácií“.71

(37)  Komisia v apríli 2016 prijala iniciatívu digitalizácie európskeho priemyslu s cieľom zabezpečiť, aby „každý priemyselný podnik v Európe, v ktoromkoľvek odvetví, kdekoľvek sa nachádza a bez ohľadu na veľkosť, mohol plne využívať výhody digitálnych inovácií“. To má osobitný význam pre malé a stredné podniky v kultúrnom a kreatívnom sektore.

__________________

 

71

 

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(39)  Dosiahnutie vytýčených cieľov si môže vyžadovať mobilizáciu potenciálu doplnkových technológií v sieťovej a výpočtovej sfére, ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu73, kde sa „dostupnosť špičkových sietí a infraštruktúry cloudu“ uvádza ako nevyhnutný prvok digitalizácie priemyslu.

(39)  Dosiahnutie vytýčených cieľov si môže vyžadovať mobilizáciu potenciálu doplnkových technológií v sieťovej a výpočtovej sfére, ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu73, kde sa „dostupnosť špičkových sietí a infraštruktúry cloudu“ uvádza ako nevyhnutnú zložku digitalizácie priemyslu.

__________________

__________________

73 COM (2016) 180 final: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere.

73 COM (2016) 180 final: Digitalizácia európskeho priemyslu – Využiť výhody jednotného digitálneho trhu v plnej miere.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 44

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(44)  S cieľom zabezpečiť jednotné podmienky vykonávania tohto nariadenia by sa mali na Komisiu preniesť vykonávacie právomoci na prijatie pracovných programov, aby sa ciele programu dosiahli v súlade s prioritami Únie a členských štátov a aby sa súčasne zaistila konzistentnosť, transparentnosť a kontinuita spoločných opatrení Únie a členských štátov. Tieto právomoci by sa mali vykonávať v súlade s konzultačným postupom uvedeným v článku 4 nariadenia (EÚ) č. 182/201175, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie.

Zrušený

__________________

 

75 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

 

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 45

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(45)  Pracovné programy by sa mali prijať v zásade ako viacročné pracovné programy (obyčajne každé dva roky), alebo ak si to vyžadujú potreby súvisiace s implementáciou programu, ako ročné pracovné programy. Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

(45)  Mali by sa prijímať pracovné programy s cieľom dosiahnuť ciele programu v súlade s prioritami Únie a členských štátov a aby sa súčasne zaistila konzistentnosť, transparentnosť a kontinuita spoločných opatrení Únie a členských štátov. Pracovné programy by sa mali prijímať v zásade každé dva roky, alebo ak si to vyžadujú potreby súvisiace s implementáciou programu, každoročne. Typy financovania a spôsoby implementácie v rámci tohto nariadenia by sa mali zvoliť na základe ich schopnosti splniť špecifické ciele príslušných akcií a dosiahnuť výsledky, berúc do úvahy najmä náklady na kontroly, administratívne zaťaženie a očakávané riziko nesúladu. Malo by sa pritom zvážiť použitie jednorazových platieb, paušálnych sadzieb a jednotkových nákladov, ako aj financovanie, ktoré nie je spojené s nákladmi, ako sa uvádza v článku 125 ods. 1 nariadenia o rozpočtových pravidlách.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 46

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(46)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o zmeny prílohy II s cieľom revidovať a/alebo doplniť ukazovatele. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

(46)  Na Komisiu by sa mala delegovať právomoc prijímať akty v súlade s článkom 290 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, pokiaľ ide o prijímanie pracovných programov, zmeny prílohy II s cieľom revidovať a/alebo doplniť ukazovatele. Je osobitne dôležité, aby Komisia počas prípravných prác uskutočnila príslušné konzultácie, a to aj na úrovni expertov, a aby sa tieto konzultácie viedli v súlade so zásadami stanovenými v Medziinštitucionálnej dohode z 13. apríla 2016 o lepšej tvorbe práva. Predovšetkým v záujme zaistenia rovnakého zastúpenia pri príprave delegovaných aktov sa všetky dokumenty poskytujú Európskemu parlamentu a Rade v rovnakom čase ako expertom z členských štátov a odborníci Európskeho parlamentu a Rady majú stály prístup na zasadnutia expertných skupín Komisie, ktoré sa venujú príprave delegovaných aktov.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Týmto nariadením sa stanovuje program Digitálna Európa (ďalej len „program“).

Týmto nariadením sa stanovuje program Digitálna Európa (ďalej len „program“), ktorý sa bude vykonávať v období od 1. januára 2021 do 31. decembra 2027.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  „centrum digitálnych inovácií“ je právny subjekt určený alebo vybraný za otvorených a súťažných podmienok na plnenie úloh v rámci tohto programu – najmä na sprístupňovanie technologickej expertízy a experimentačných prostriedkov ako vybavenie a softvérové nástroje, ktoré podporia digitálnu transformáciu priemyslu;

e)  „centrum digitálnych inovácií“ je právny subjekt určený alebo vybraný za otvorených, transparentných a súťažných podmienok na plnenie úloh v rámci tohto programu – najmä na sprístupňovanie technologickej expertízy a experimentačných prostriedkov ako vybavenie a softvérové nástroje, ako aj špecializovaných školení zameraných na pokročilé digitálne zručnosti, ktoré podporia digitálnu silu európskych občanov a digitálnu transformáciu priemyslu a verejných inštitúcií;

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  „mediálna gramotnosť“ sú analytické zručnosti potrebné na nájdenie cesty porozumenia v digitálnom svete.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom a podnikom. Programom sa:

1.  Všeobecným cieľom programu je podpora digitálnej transformácie európskej spoločnosti a hospodárstva a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom a podnikom. Programom sa:

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  posilnia európske digitálne kapacity v kľúčových digitálnych technologických oblastiach vďaka zavádzaniu vo veľkom rozsahu;

a)  posilnia európske digitálne kapacity v kľúčových digitálnych technologických oblastiach pri súčasnom plnom rešpektovaní práv a európskych hodnôt vďaka zavádzaniu vo veľkom rozsahu;

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program má päť špecifických cieľov:

2.  Piatimi špecifickými cieľmi programu sú:

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov podporenými vypracovaním dobrovoľných noriem;

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob európskych talentov a podporí profesionalitu, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky a umelej inteligencie. Táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob talentov a podporí profesionalitu, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky, umelej inteligencie a počítačovej lingvistiky. Táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora prípravy a poskytovania dlhodobých školení a kurzov pre študentov, odborníkov z oblasti IT a pracovnú silu;

a)  podpora prípravy a poskytovania kvalitných dlhodobých školení vrátane zmiešaného vzdelávania pre občanov všetkých vekových kategórií, napr. študentov, osôb, ktoré potrebujú zvyšovanie úrovne zručností, učiteľov a školiteľov, vedeckých pracovníkov, odborníkov z oblasti IT a pracovnú silu, pričom je nutné zohľadniť a rešpektovať jazykovú rozmanitosť;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a pracovnú silu;

b)  podpora prípravy a poskytovania kvalitných krátkodobých školení vrátane zmiešaného vzdelávania pre učiteľov, školiteľov, podnikateľov vrátane riaditeľov malých a začínajúcich podnikov, samostatne zárobkovo činných osôb a pracovnej sily, ako aj pre občanov všetkých vekových kategórií, ktorí potrebujú zvyšovanie úrovne zručností vrátane neziskového sektora a organizácií v oblasti kultúry, tvorivosti, umenia a audiovizuálneho sektora;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  podpora navrhovania a poskytovania masívnych otvorených online kurzov (MOOC) pre osoby hľadajúce zamestnanie, študentov a pracovníkov;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora odbornej prípravy na pracovisku a stáží pre študentov, mladých podnikateľov a absolventov.

c)  podpora kvalitnej odbornej prípravy na pracovisku a stáží vrátane zmiešaného vzdelávania pre študentov, mladých podnikateľov a absolventov, ako aj občanov všetkých vekových skupín, ktorí si potrebujú zvýšiť úroveň zručností.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora sietí alebo služieb poskytujúcich pomoc a nepretržité informovanie občanom, ktorí sa z rôznych dôvodov nezúčastňujú na digitálnom rozvoji.

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

cb)  podpora odbornej prípravy pracovnej sily na pracovisku.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli účinne zaviesť a, vďaka odbornej príprave, mali potrebné zručnosti na to, aby mohli využívať najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, lingvistických technológií, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  zmenšovanie vzdialenosti z hľadiska využívania a prístupu k digitálnym službám a infraštruktúram medzi orgánmi verejnej správy, občanmi, podnikmi a zemepisnými oblasťami, podpora ich schopnosti poskytovať efektívnejšie služby a podnecovanie väčšej účasti občanov na rozhodovacích procesoch;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – pododsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Ročné rozpočtové prostriedky schvaľuje Európsky parlament a Rada v rámci limitov viacročného finančného rámca.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Orientačné rozdelenie uvedenej sumy je takéto:

2.  Finančné krytie uvedené v odseku 1 sa rozdelí takto:

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  do 2 698 240 000 EUR na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;

a)  maximálne 29 % na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  do 2 498 369 000 EUR na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;

b)  najmenej 27 % na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  do 1 998 696 000 EUR na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;

c)  najmenej 21 % na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  do 699 543 000 EUR na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;

d)  najmenej 9 % na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  do 1 299 152 000 EUR na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.

e)  najmenej 14 % na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

1.  Program umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  Klasifikácia NUTS

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ďalšie centrá digitálnych inovácií sa vyberú za otvorených a súťažných podmienok a tak, aby sa zaistilo najširšie možné geografické pokrytie v celej Európe. Počet subjektov v sieti musí byť úmerný počtu obyvateľov príslušných členských štátov, pričom za každý členský štát sa musí zapojiť aspoň jedno centrum digitálnych inovácií. Na riešenie osobitných obmedzení, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny EÚ, možno v záujme naplnenia ich potrieb nominovať osobitné subjekty.

4.  Ďalšie centrá digitálnych inovácií sa vyberú za otvorených, transparentných a súťažných podmienok a tak, aby sa zaistilo najširšie možné geografické pokrytie v celej Európe. Počet subjektov v sieti musí byť úmerný počtu obyvateľov príslušných členských štátov, pričom za každý členský štát sa musí zapojiť aspoň jedno centrum digitálnych inovácií, pričom sa zohľadnia najmenej rozvinuté regióny Únie, demografická situácia a predpokladané regionálne potreby zručností. Na riešenie osobitných obmedzení, ktorým čelia najvzdialenejšie regióny EÚ, možno v záujme naplnenia ich potrieb nominovať osobitné subjekty.

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na začínajúce podniky, MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to najmä v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním začínajúcich podnikov, MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, začínajúcim podnikom, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia je v súlade s článkom 27 splnomocnená prijímať delegované akty s cieľom doplniť toto nariadenie prijatím pracovných programov.

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 23 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Tieto pracovné programy sa v rámci celého programu prijímajú ako viacročné programy. Ak si to vyžadujú osobitné implementačné potreby, môžu sa prijať aj ako ročné programy, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viacero špecifických cieľov.

2.  Tieto pracovné programy sa každé dva roky prijímajú ako viacročné programy. Ak si to vyžadujú osobitné implementačné potreby, môžu sa prijať aj ako ročné programy, ktoré sa vzťahujú na jeden alebo viacero špecifických cieľov.

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ukazovatele na monitorovanie implementácie programu a jeho pokroku pri dosahovaní všeobecného a špecifických cieľov podľa článku 3 sú uvedené v prílohe II.

1.  Kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele na monitorovanie implementácie programu a jeho pokroku pri dosahovaní všeobecného a špecifických cieľov podľa článku 3 sú uvedené v prílohe II.

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V záujme účinného posúdenia pokroku programu v plnení jeho cieľov je Komisia splnomocnená prijímať v súlade s článkom 27 delegované akty na zmenu prílohy II s cieľom podľa potreby revidovať alebo doplniť príslušné ukazovatele a doplniť toto nariadenie o ustanovenia, ktorými sa zriadi monitorovací a hodnotiaci rámec.

2.  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú primerané požiadavky na podávanie správ.

3.  Systém podávania správ o výkonnosti zabezpečí, aby sa údaje na monitorovanie implementácie programu a výsledkov zbierali efektívne, účinne a včas. Na tento účel sa príjemcom finančných prostriedkov Únie a členským štátom ukladajú konkrétne požiadavky na podávanie správ.

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 24 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V maximálnej miere sa použijú oficiálne štatistiky EÚ, ako sú pravidelné štatistické prieskumy v oblasti IKT. Národné štatistické úrady budú zapojené do konzultácií a spolu s Eurostatom aj do prvotného návrhu a následného rozpracovania štatistických ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie implementácie programu a pokroku v digitálnej transformácii.

4.  V maximálne efektívnej miere sa použijú oficiálne štatistiky EÚ, ako sú pravidelné štatistické prieskumy v oblasti IKT, ako aj zber údajov z DESI na úrovni NUTS-2 s cieľom pomôcť riešiť nedostatok regionálnych údajov týkajúcich sa digitálnej Európy. Národné štatistické úrady budú zapojené do konzultácií a spolu s Eurostatom aj do prvotného návrhu a následného rozpracovania štatistických ukazovateľov, ktoré sa použijú na monitorovanie implementácie programu a pokroku v digitálnej transformácii.

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 25 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Zhodnotenie

Hodnotenie programu

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Hodnotenia sa vykonávajú včas, aby sa mohli využiť v rozhodovacom procese.

1.  Komisia zabezpečí pravidelné monitorovanie a externé hodnotenie programu založené najmä na systéme podávania správ o výkonnosti uvedenom v článku 24 ods. 3.

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Okrem pravidelného monitorovania programu Komisia vypracuje priebežnú hodnotiacu správu a najneskôr 31. decembra 2024 ju predloží Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku [1], Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Na základe konečného externého a nezávislého hodnotenia Komisia vypracuje záverečnú hodnotiacu správu programu, v ktorej vyhodnotí jeho dlhodobejšie vplyvy a udržateľnosť.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Systém podávania správ o hodnotení zabezpečí, aby príjemcovia finančných prostriedkov Únie zbierali údaje na hodnotenie programu efektívne, účinne, včas a aby boli tieto údaje dostatočne podrobné.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Komisia predloží záverečnú hodnotiacu správu uvedenú v odseku 3 Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov najneskôr 31. decembra 2030.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Komisia oznámi závery týchto hodnotení spolu so svojimi pripomienkami Európskemu parlamentu, Rade, Európskemu hospodárskemu a sociálnemu výboru a Výboru regiónov.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 24 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

2.  Právomoc prijímať delegované akty uvedené v článku 23 a článku 24 sa Komisii udeľuje do 31. decembra 2028.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Delegovanie právomoci uvedené v článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

3.  Delegovanie právomocí uvedených v článku 23 a článku 24 môže Európsky parlament alebo Rada kedykoľvek odvolať. Rozhodnutím o odvolaní sa ukončuje delegovanie právomoci, ktoré sa v ňom uvádza. Rozhodnutie nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po jeho uverejnení v Úradnom vestníku Európskej únie alebo k neskoršiemu dátumu, ktorý je v ňom určený. Nie je ním dotknutá platnosť delegovaných aktov, ktoré už nadobudli účinnosť.

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 27 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 24 nadobudne účinnosť, ak Európsky parlament alebo Rada voči nemu nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament a Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

6.  Delegovaný akt prijatý podľa článku 23 a článku 24 nadobúda účinnosť, ak voči nemu Európsky parlament alebo Rada nevzniesli námietku v lehote dvoch mesiacov odo dňa oznámenia uvedeného aktu Európskemu parlamentu a Rade alebo ak pred uplynutím uvedenej lehoty Európsky parlament aj Rada informovali Komisiu o svojom rozhodnutí nevzniesť námietku. Na podnet Európskeho parlamentu alebo Rady sa táto lehota predĺži o dva mesiace.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Program podporuje jednoduchý prístup k pokročilým digitálnym zručnostiam – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom a pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Program podporuje jednoduchý prístup a vzdelávanie v pokročilých digitálnych zručnostiach – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom alebo občanov všetkých vekových kategórii, ktorí si potrebujú posilniť zručnosti, a uchádzačom o prácu a existujúcim pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 4 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  prístup k učeniu na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;

1.  prístup k učeniu a možnostiam zmiešaného vzdelávania na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 4 – odsek 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2a.  Prístup k masívnym otvoreným online kurzom (MOOC), ktoré ponúknu online vzdelávacie platformy a univerzity.

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 5 – oddiel II – názov

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

II  Počiatočné činnosti súvisiace s digitalizáciou priemyslu:

II  (Netýka sa slovenskej verzie.)

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 5 – podčasť I – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Vzdelávanie a kultúra: Zaistenie, aby mali európski tvorcovia a kreatívny priemysel prístup k najmodernejším digitálnym technológiám ako umelá inteligencia a vyspelá výpočtová technika. Využitie európskeho kultúrneho dedičstva na propagáciu kultúrnej rozmanitosti, sociálnej súdržnosti a európskeho občianstva. Podpora zavádzania digitálnych technológií vo vzdelávaní.

5.  Vzdelávanie a odborná príprava: podpora využívania digitálnych technológií a pravidiel v oblasti digitálnej komunikácie v rámci informálneho a neformálneho vzdelávania, najmä ďalšieho začleňovania digitálnych zručností, mediálnej gramotnosti, ako aj používania digitálnych technológií do všetkých učebných osnov s efektívnym prístupom k najnovším digitálnym technológiám od umelej inteligencie k vyspelej výpočtovej technike vrátane poskytovania vhodných digitálnych infraštruktúr a vybavenia pre školy, ako sú vysokokapacitné širokopásmové siete s rýchlosťou najmenej 100 Mbit/s. Podpora investícií do diaľkového vzdelávania, tak zmiešaného, ako aj výlučne online. Podpora trvalého digitálneho vzdelávania od útleho veku bez toho, aby to negatívne ovplyvňovalo podporu pre klasické a humanistické zručnosti, bez prehliadania rizika digitálnej závislosti, ako aj potenciálnych patológií spojených s digitalizáciou v kontexte spoločenských a fyzických interakcií.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 5 – podčasť I – bod 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Kultúrne a kreatívne odvetvia: podpora kultúrneho a kreatívneho odvetvia, najmä audiovizuálneho odvetvia, v ich prebiehajúcej digitálnej transformácii, a zároveň im zaručiť prístup k najmodernejším, najudržateľnejším a najvýkonnejším digitálnym technológiám od umelej inteligencie po pokročilú výpočtovú techniku, ako aj podpora prínosu kultúrneho a kreatívneho odvetvia pre spravodlivé a etické využívanie a rozvoj ich digitálnych nástrojov a infraštruktúr.

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Príloha 1 – časť 5 – podčasť I – bod 5 b (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5b.  Kultúrne dedičstvo: využitie a podpora hmotného i nehmotného európskeho kultúrneho dedičstva na propagáciu kultúrnej a jazykovej rozmanitosti, sociálnej súdržnosti a európskeho občianstva. ochrana, zachovanie a šírenie kultúrneho dedičstva prostredníctvom digitalizácie a vývoja moderných digitálnych kultúrnych postupov, ako aj špecifických digitálnych iniciatív, akými sú napríklad cloud európskeho kultúrneho dedičstva a ďalšie iniciatívy, ktoré zohľadňujú najnovšie digitálne technológie.

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 4 – bod 4.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.1  Počet vyškolených a pracujúcich odborníkov na IKT

4.1  Každoročný počet vyškolených a pracujúcich odborníkov na IKT v Únii

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Príloha 2 – časť 4 – bod 4.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.2  Počet podnikov s ťažkosťami pri nábore odborníkov na IKT

4.2  Každoročný počet podnikov v Únii s ťažkosťami pri nábore odborníkov na IKT

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Príloha 3 – bod 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  Program Digitálna Európa aktívne vytvára synergie s programom Európsky horizont, pokiaľ ide o udržateľnosť údajov pochádzajúcich z výskumných projektov;

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Príloha 3 – bod 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4a.  Synergie s programom Kreatívna Európa zaručia, že:

 

a)  program bude podporovať rozvoj a nadobúdanie pokročilých digitálnych zručností, ktoré sú potrebné na zavedenie špičkových technológií dôležitých pre kultúrny ekosystém a kultúrne a kreatívne odvetvie ako také; umožní výmenu v rámci kultúrnych sektorov a medzi inými sektormi o protokoloch a pokročilých digitálnych zručnostiach, ktoré už vyvinuli tvorivé komunity s cieľom podporiť ich šírenie a využívanie.

 

b)  program Kreatívna Európa so svojím všeobecným cieľom zvyšovania konkurencieschopnosti kultúrneho a kreatívneho priemyslu v tomto ohľade doplní intervencie v rámci programu Digitálna Európa, ktorých cieľom je podpora digitálnej transformácie kultúrneho a kreatívneho priemyslu; ako aj zabezpečiť rozmanitosť dostupných platforiem, pričom sa zohľadní rastúca trhová koncentrácia digitálnych monopolov.

 

c)  V programe sa v dvoch vedúcich projektoch zabezpečí pokračovanie činností v oblasti zavádzania, ktoré súvisia so stratégiou #Digital4Culture. Vedúci projekt týkajúci sa digitálnej transformácie odvetvia kultúrneho dedičstva bude naďalej podporovať európsku iniciatívu, ktorá sa začala počas Európskeho roka kultúrneho dedičstva 2018. Časť programu zameraná na digitálne zručnosti má synergie s otázkami ako mediálna gramotnosť a filmové vzdelávanie.

 

d)  program bude podporovať spustenie a realizáciu online adresára európskych filmov dostupných v legálnych službách na požiadanie s cieľom podporiť ich distribúciu, propagáciu, zviditeľnenie a vyhľadateľnosť na európskej úrovni;

 

e)  program bude podporovať vývoj nových technológií potrebných na zlepšenie divadelnej a online distribúcie a na zabezpečenie širšieho cezhraničného prístupu k európskym audiovizuálnym dielam, ako sa uvádza v prioritách podprogramu Kreatívna Európa MEDIA Strand.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Príloha 3 – bod 5 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  program primerane podporuje vývoj a využívanie európskej študentskej karty (e-karta) tým, že poskytuje technickú infraštruktúru a budovanie kapacít a zabezpečuje vývoj prvkov dôvery a bezpečnosti, najmä pokiaľ ide o elektronickú výmenu údajov;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

Referenčné čísla

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

CULT

14.6.2018

Postup pridružených výborov - dátum oznámenia na schôdzi

5.7.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum menovania

Bogdan Brunon Wenta

1.6.2018

Prerokovanie vo výbore

3.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

10.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

0

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, Jill Evans, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Stefano Maullu, Morten Messerschmidt, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Michaela Šojdrová, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Norbert Erdős, Martina Michels, Remo Sernagiotto

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIENVO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat

ECR

Angel Dzhambazki, Rupert Matthews, Morten Messerschmidt, Remo Sernagiotto

EFDD

Isabella Adinolfi

GUE/NGL

Nikolaos Chountis, Martina Michels

PPE

Norbert Erdős, Svetoslav Hristov Malinov, Stefano Maullu, Michaela Šojdrová, Sabine Verheyen, Bogdan Brunon Wenta, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski

S&D

Silvia Costa, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Krystyna Łybacka, Luigi Morgano, Momchil Nekov, Julie Ward

VERTS/ALE

Jill Evans, Helga Trüpel

0

-

 

 

1

0

ENF

Dominique Bilde

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre rozpočet (07.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Paul Rübig

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rozpočet vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, akademickej obci a orgánom verejnej správy.

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu vrátane MSP a startupov, akademickej obci a orgánom verejnej správy.

_________________

_________________

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39a)  Technológia blockchainu a iné technológie distribuovanej databázy transakcií môžu výrazne zlepšiť prístup k distribuovaným súborom údajov v celej Únii, uľahčiť notárske osvedčenie dokumentov a umožniť vysledovateľnosť transakcií alebo pohybu výrobkov bezpečným spôsobom a v súlade s acquis EÚ. Posilňujú dôveru v aplikácie, ktoré využívajú viaceré zainteresované strany, posilňujú modely spolupráce a umožňujú defragmentáciu distribuovaných súborov údajov. To povedie k zvýšeniu kvality a efektívnosti a tým k zníženiu administratívnej záťaže, najmä pokiaľ ide o regulačné oznamovanie a audit, boju proti podvodom a ich obmedzeniu, podnieteniu osvojiť si najlepšie postupy a etické správanie. Okrem toho posilnenie kapacít v Európe s cieľom rozvíjať a využívať technológiu blockchainu a iné technológie distribuovanej databázy transakcií posilní digitálne inovačné ekosystémy v Európe a pomôže európskym aktérom dostať sa na čelo novej internetovej ekonomiky.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39b)  Na zasadnutí Európskej rady 19. októbra 2017 členské štáty dospeli k záveru, že Únia si musí uvedomiť naliehavosť potreby zaoberať sa novými trendmi vrátane technológií blockchainu, pričom zároveň musí zabezpečiť vysokú úroveň ochrany údajov, digitálnych práv a etických noriem. Uznesenie Európskeho parlamentu o technológiách distribuovaných databáz transakcií a databázach typu blockchain: budovanie dôvery spojené so zánikom sprostredkovateľského článku (2017/2772 (RSP)), ktoré bolo prijaté 16. mája 2018, uznáva úlohu blockchainu pri rozširovaní inovácií v Európe a na celom svete.

 

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 39 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(39c)  Na druhom digitálnom dni 10. apríla 2018 sa európske krajiny zaviazali k spolupráci na rozvoji pokrokových dôveryhodných riešení pre verejné služby (napr. prostredníctvom vytvorenia európskej infraštruktúry blockchainu pre služby) a vyzvali Európsku komisiu, aby prostredníctvom svojich digitálnych programov podporila rozvoj a zavádzanie technológie blockchainu a technológie distribuovanej databázy transakcií.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby 25 % rozpočtových výdavkov EÚ bolo určených na podporu klimatických cieľov74. Počas prípravy a implementácie programu sa identifikujú relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie.

(43)  V záujme zohľadnenia významu boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie k vykonávaniu Parížskej dohody, ako aj s cieľmi OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja tento program prispeje k začleňovaniu opatrení v oblasti klímy a k urýchlenému dosiahnutiu celkového cieľa, ktorým je vyčleniť najmenej 25% rozpočtových výdavkov EÚ na podporu cieľov v oblasti klímy74 v období VFR na roky 2021 – 2027 a 30% čo najskôr, najneskôr však do roku 2027. Počas prípravy a implementácie programu sa identifikujú relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie. Je nevyhnutné, aby EÚ splnila svoj záväzok byť lídrom v plnení cieľov OSN v oblasti trvalo udržateľného rozvoja, aj keď v návrhoch VFR chýba jasný a viditeľný záväzok v tomto smere, a preto by ciele trvalo udržateľného rozvoja mali byť súčasťou všetkých politík a iniciatív EÚ v rámci nasledujúceho VFR.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, strana 1.

74 COM(2018) 321 final, strana 1.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Program má päť špecifických cieľov:

2.  Program má šesť špecifických cieľov:

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 2 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  Technológia blockchainu a technológie distribuovanej databázy transakcií

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a pracovnú silu;

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov vrátane začínajúcich podnikateľov a pracovnú silu;

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP);

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, a to najmä aj vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP a startupov);

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 8 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 8a

 

Technológia blockchainu a technológie distribuovanej databázy transakcií

 

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 6: technológia blockchainu a technológie distribuovanej databázy transakcií sa riadi týmito operačnými cieľmi:

 

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít technológie blockchainu a technológií distribuovanej databázy transakcií v Únii, prepojenie vnútroštátnych/regionálnych infraštruktúr blockchainu a zavedenie modelu riadenia, ktorý môže podporiť rozvoj a zavádzanie nových digitálnych služieb, ktoré umožňujú technológie blockchainu a technológie distribuovanej databázy transakcií v súlade s právnym rámcom Únie;

 

b)  sprístupnenie týchto kapacít podnikom (najmä MSP), orgánom verejnej správy alebo iným organizáciám s cieľom podporiť rozvoj inovatívnych cezhraničných spôsobov používania týchto technológií, ktoré budú prínosom pre európskych občanov a digitálnu ekonomiku (v Európe);

 

c)  ďalšie rozvíjanie, zavádzanie, koordinovanie a pôsobenie, na úrovni Únie, európskej infraštruktúry blockchainu pre služby, ktorá bude spĺňať najprísnejšie globálne normy v oblasti kybernetickej bezpečnosti, energetickej efektívnosti, požiadavky na ochranu súkromia a nekomerčnej dostupnosti pre verejných a súkromných používateľov s cieľom podporiť poskytovanie služieb verejného záujmu;

 

d)  podporovať zavádzanie technológií pripravených na používanie/prevádzku, ktoré sú výsledkom výskumu a inovácie, ktoré posilňujú integrovaný inovačný ekosystém Únie v oblasti technológie blockchainu a technológií distribuovanej databázy transakcií a ponúkajú skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch.

Odôvodnenie

Technológia blockchainu a iné technológie distribuovanej databázy transakcií môžu výrazne zlepšiť prístup k distribuovaným súborom údajov v celej Únii, uľahčiť notárske osvedčovanie dokumentov a umožniť vysledovateľnosť transakcií alebo pohybu výrobkov bezpečným spôsobom a v súlade s acquis EÚ. Posilňujú dôveru v aplikácie, ktoré využívajú viaceré zainteresované strany, posilňujú modely spolupráce a umožňujú defragmentáciu distribuovaných súborov údajov. To povedie k zvýšeniu kvality a efektívnosti a tým k zníženiu administratívnej záťaže, najmä pokiaľ ide o regulačné oznamovanie a audit, boju proti podvodom a ich obmedzeniu, podnieteniu osvojiť si najlepšie postupy a etické správanie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 9 194 000 000 EUR v bežných cenách.

1.  Finančné krytie na implementáciu programu na obdobie 2021 až 2027 je 8 192 391 000 EUR v cenách z roku 2018 (9 194 000 000 EUR v bežných cenách).

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  do 2 698 240 000 EUR na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;

a)  do 2 404 289 438 EUR v cenách z roku 2018 (2 698 240 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 1 – vysokovýkonná výpočtová technika;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  do 2 498 369 000 EUR na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;

b)  do 2 226 192 703 EUR v cenách z roku 2018 (2 498 369 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 2 – umelá inteligencia;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  do 1 998 696 000 EUR na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;

c)  do 1 780 954 875 EUR v cenách z roku 2018 (1 998 696 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  do 699 543 000 EUR na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;

d)  do 623 333 672 EUR v cenách z roku 2018 (699 543 000 EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 4 – pokročilé digitálne zručnosti;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  do 1 299 152 000 EUR na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.

e)  do 1 157 620 312 EUR v cenách z roku 2018 (1 299 152 000EUR v bežných cenách) na špecifický cieľ 5 – zavádzanie, najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia zabezpečí, aby sa procedurálne požiadavky týkajúce sa žiadosti a účasti na programoch relevantných pre digitálnu agendu harmonizovali.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, primárne najmä v podobe verejného obstarávania, ale aj formou grantov a cien. Takisto sa z neho môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

2.  Z programu sa môžu poskytovať finančné prostriedky v akejkoľvek forme stanovenej v nariadení o rozpočtových pravidlách, primárne najmä v podobe verejného obstarávania organizovaného Komisiou alebo financujúcim orgánom, či individuálne alebo spoločne príjemcami grantov, ale aj formou grantov a cien. Pri verejných obstarávaniach možno povoliť zadanie viacerých zákaziek v rámci toho istého postupu a stanoviť podmienky plnenia v súlade s platnými medzinárodnými dohodami o verejnom obstarávaní. Takisto sa z programu môžu poskytovať finančné prostriedky vo forme finančných nástrojov v rámci operácií kombinovaného financovania.

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho návrhu je umožniť najefektívnejšie využívanie verejného obstarávania objasnením ustanovenia o tom, ako sa EK alebo samotné financujúce orgány EÚ môžu stať účastníkmi verejného obstarávania financovaného z prostriedkov určených na program Digitálna Európa. Na základe jedného obstarávania možno zadať zákazky viacerým predajcom alebo viacerým zdrojom, čím sa zabezpečí lepší pomer medzi kvalitou a cenou a zabezpečí sa kontinuita dodávok a služieb, najmä v prípade digitálnych technológií.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a startupy, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP, spoločností so strednou kapitalizáciou a startupov v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, začínajúcim podnikom, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP, spoločnostiam so strednou kapitalizáciou a startupom. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  potreba prekonať finančné prekážky, ako je napríklad nedostatočné trhové financovanie;

d)  potreba prekonať finančné prekážky, ako napríklad nedostatočné trhové financovanie najmä mladých podnikateľov a MSP;

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku [3].

2.  Komisia vykonáva v súvislosti s programom a jeho akciami a výsledkami informačné a komunikačné činnosti. Zabezpečuje aj integrované informácie a prístup potenciálnych žiadateľov k financovaniu Únie v digitálnom sektore. Finančné zdroje alokované na program zároveň prispievajú k inštitucionálnej komunikácii o politických prioritách Únie, pokiaľ sa týkajú cieľov uvedených v článku [3].

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

Referenčné čísla

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

BUDG

14.6.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Paul Rübig

28.6.2018

Prerokovanie vo výbore

26.9.2018

 

 

 

Dátum prijatia

5.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Jean Arthuis, Reimer Böge, Lefteris Christoforou, Gérard Deprez, Manuel dos Santos, André Elissen, José Manuel Fernandes, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, John Howarth, Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk, Vladimír Maňka, Siegfried Mureşan, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Eleftherios Synadinos, Indrek Tarand, Isabelle Thomas, Inese Vaidere, Daniele Viotti, Tiemo Wölken, Marco Zanni

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Karine Gloanec Maurin, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Andrey Novakov

Náhradník (čl. 200 ods. 2) prítomný na záverečnom hlasovaní

Michael Detjen

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

ALDE

Jean Arthuis, Gérard Deprez

ECR

Bernd Kölmel, Zbigniew Kuźmiuk

PPE

Reimer Böge, Lefteris Christoforou, José Manuel Fernandes, Ingeborg Gräßle, Monika Hohlmeier, Alain Lamassoure, Janusz Lewandowski, Siegfried Mureşan, Andrey Novakov, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Inese Vaidere

S&D

Michael Detjen, Eider Gardiazabal Rubial, Jens Geier, Karine Gloanec Maurin, John Howarth, Vladimír Maňka, Manuel dos Santos, Isabelle Thomas, Daniele Viotti, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Indrek Tarand

2

-

ENF

André Elissen

NI

Eleftherios Synadinos

1

0

ENF

Marco Zanni

Vysvetlenie použitých znakov

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (13.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

(COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina‑Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja v prospech podnikov a občanov v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu a európskych spoločností, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja v prospech podnikov, regiónov, miestnych komunít a občanov v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity, interoperabilita a preklenutie digitálnej priepasti medzi regiónmi a medzi mestskými a vidieckymi komunitami. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami, orgánmi verejnej správy a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených, transparentných a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.

_________________

_________________

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu [COM(2016) 180 final].

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu [COM(2016) 180 final].

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky všetkými prijímateľmi programu a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako sociálne začlenenie, zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(16a)  Spotreba energie počítačových zariadení a centier pre uchovávanie údajov, v prípade ktorej sa očakáva, že bude počas nasledujúcich desaťročí nepretržite narastať, by mala byť založená na obnoviteľných zdrojoch energie.

Odôvodnenie

Uchovávanie údajov sa stáva čoraz výraznejším problémom, pričom v prípade dátových centier sa odhaduje, že majú najrýchlejšie rastúcu uhlíkovú stopu spomedzi celého odvetvia IKT (informačné a komunikačné technológie). Z výskumu vyplýva, že v nasledujúcich rokoch sa očakáva nárast globálnej spotreby elektriny pripisovanej komunikačným technológiám, potenciálne až do výšky 14 % celosvetových emisií CO2 do roku 2040 (v súčasnosti už 2 %). https://www.researchgate.net/publication/320225452_Total_Consumer_Power_Consumption_Forecast

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, akademickej obci a orgánom verejnej správy.

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu vrátane MSP a startupov, akademickej obci a orgánom verejnej správy.

_________________

_________________

63Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

63Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment)

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, ochrana údajov a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia.

(30)  Digitálna transformácia oblastí verejného záujmu, ako je zdravotná starostlivosť68, mobilita, spravodlivosť, monitorovanie Zeme/životného prostredia, znižovanie emisií uhlíka, energetická infraštruktúra, vzdelávanie a kultúra, si vyžaduje ďalšie budovanie a rozširovanie infraštruktúr digitálnych služieb, ktoré umožňujú zabezpečenú cezhraničnú výmenu údajov a podporujú rozvoj na vnútroštátnej úrovni. Potenciál na využitie synergií sa najlepšie dosiahne koordináciou v rámci tohto nariadenia.

_________________

_________________

68http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

68http://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=51628.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 43

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby klimatické ciele podporovalo 25 % rozpočtových výdavkov EÚ74. Počas prípravy a implementácie programu sa identifikujú relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie.

(43)  Vzhľadom na význam boja proti zmene klímy v súlade so záväzkami Únie vyplývajúcimi z vykonávania Parížskej dohody, ako aj na ciele trvalo udržateľného rozvoja v rámci OSN tento program prispeje k systematickému zohľadňovaniu opatrení v oblasti klímy a pomôže k dosahovaniu všeobecnej ambície, aby klimatické ciele podporovalo 25 % rozpočtových výdavkov EÚ74. Počas prípravy a implementácie programu by sa mali identifikovať relevantné akcie, ktoré sa preskúmajú v kontexte príslušných hodnotení a procesu revízie s cieľom zaistiť úplné dodržiavanie týchto povinností.

_________________

_________________

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

74 COM(2018) 321 final, s. 1.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)   modernizuje vzdelávanie a odborná príprava v celej Únii;

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bb)   podporí otvorená správa;

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – písmeno b c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

bc)   zvýši využívanie digitálnych technológií ako prostriedku zlepšovania prístupu občanov k informáciám a ku kultúre a zlepšia sa ich pracovné príležitosti;

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

a)  podpora (v spolupráci s členskými štátmi) obstarávania pokročilého kyberneticko-bezpečnostného vybavenia, nástrojov a dátových infraštruktúr v plnom súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov a so základnými právami;

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a pracovnú silu;

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov, vrátane zakladateľov startupov, a pracovnú silu;

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, klíma, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP);

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP a startupov);

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – bod i a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ia)  zabezpečenie toho, aby koncepcia dizajnu orientovaného na používateľ bola dôsledne prispôsobená vytváraním digitálnych riešení, ktoré sú jednoduché, funkčné, upraviteľné a prispôsobiteľné osobným potrebám s prihliadnutím na starnúcu populáciu. 

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a startupy, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP, spoločností so strednou kapitalizáciou a startupov v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP, spoločnostiam so strednou kapitalizáciou a startupom. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Stanovenie programu Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

Referenčné čísla

COM(2018)0434 – C8-0256/2018 – 2018/0227(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

ITRE

14.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

14.6.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

12.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

42

5

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Pilar Ayuso, Ivo Belet, Biljana Borzan, Lynn Boylan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Seb Dance, Angélique Delahaye, Mark Demesmaeker, Stefan Eck, Bas Eickhout, Francesc Gambús, Gerben-Jan Gerbrandy, Arne Gericke, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Anneli Jäätteenmäki, Jean-François Jalkh, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Urszula Krupa, Jo Leinen, Peter Liese, Susanne Melior, Rory Palmer, Bolesław G. Piecha, Annie Schreijer-Pierik, Davor Škrlec, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Jadwiga Wiśniewska, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Cristian-Silviu Buşoi, Fredrick Federley, Giorgos Grammatikakis, Christophe Hansen, Tilly Metz, Carolina Punset

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Paul Rübig, Tomáš Zdechovský

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

42

+

ALDE

Fredrick Federley, Gerben-Jan Gerbrandy, Anneli Jäätteenmäki, Carolina Punset, Nils Torvalds

GUE/NGL

Lynn Boylan, Stefan Eck

PPE

Pilar Ayuso, Ivo Belet, Cristian-Silviu Buşoi, Birgit Collin-Langen, Angélique Delahaye, Francesc Gambús, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Christophe Hansen, György Hölvényi, Peter Liese, Paul Rübig, Annie Schreijer-Pierik, Adina-Ioana Vălean, Tomáš Zdechovský

S&D

Biljana Borzan, Paul Brannen, Soledad Cabezón Ruiz, Nessa Childers, Miriam Dalli, Seb Dance, Giorgos Grammatikakis, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Jo Leinen, Susanne Melior, Rory Palmer, Damiano Zoffoli

Verts/ALE

Margrete Auken, Bas Eickhout, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

5

-

ECR

Mark Demesmaeker, Arne Gericke, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, Jadwiga Wiśniewska

1

0

ENF

Jean-François Jalkh

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


STANOVISKO Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (7.11.2018)

pre Výbor pre priemysel, výskum a energetiku

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa stanovuje program Digitálna Európa na obdobie 2021 – 2027

(COM(2018)0434 – C8‑0256/2018 – 2018/0227(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Evelyne Gebhardt

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Internet a nové technológie komplexne menia našu spoločnosť a naše hospodárstvo. Zvyšovanie investícií do modernej digitálnej infraštruktúry, ako sú vysokovýkonná výpočtová technika, produkty a služby umelej inteligencie a efektívne kyberneticko-bezpečnostné kapacity, v kombinácii s investíciami do moderných digitálnych zručností v rámci týchto nových technológií pre pracovníkov a študentov, je nevyhnutné na to, aby občania, priemysel, podniky a orgány verejnej správy mohli plne využiť tento vývoj a jednotný digitálny trh.

S cieľom stimulovať inovácie, bojovať proti fragmentácii trhu za spravodlivých a vyvážených podmienok a dosiahnuť dôveru spotrebiteľov je potrebné, aby takéto značné investície do infraštruktúry a digitálnych zručností vykonávala Európska únia, členské štáty a súkromný sektor. Je to v úplnom súlade s výzvou Európskeho parlamentu v jeho správe s názvom Smerom k aktu o jednotnom digitálnom trhu(1), v súvislosti s dlhodobou investičnou stratégiou do digitálnej infraštruktúry a zručností, ako aj s podporou digitalizácie európskeho priemyslu a verejnej správy.

Nový program Digitálna Európa môže byť silným nástrojom na podporu tejto digitálnej transformácie. Okrem toho dopĺňa ďalšie programy Európskej únie, podporuje iné politiky Únie, a tým vytvára synergické efekty, a to najmä s:

•  programom Horizont Európa, ktorý podporuje výskum a vývoj nových technológií;

•  Európskym fondom regionálneho rozvoja (EDRF), ktorý okrem iného podporuje zavádzanie digitálnych riešení vrátane kybernetickej bezpečnosti;

•  nástrojom Spájame Európu, ktorý poskytuje infraštruktúru pre širokopásmové siete

•  a s programom jednotného trhu, ktorý podporuje okrem iného bezpečnosť výrobkov, pokiaľ ide o digitálne hospodárstvo, kybernetickú bezpečnosť a umelú inteligenciu.

Spravodajkyňa víta návrh nového programu Digitálna Európa a navrhuje zachovať celkový rozpočet programu vo výške 8,192 miliardy EUR v stálych cenách (t. j. 9,194 miliardy v súčasných cenách) ako navrhuje Komisia, v súlade s dohodou Európskeho parlamentu na základe jeho uznesenia zo 14. marca 2018(2). Spravodajkyňa však vyzýva členské štáty a súkromný sektor, aby poskytli finančný príspevok potrebný na dosiahnutie cieľov programu.

Okrem toho spravodajkyňa víta začlenenie existujúcich a nových centier digitálnych inovácií do vykonávania programu. Centrá digitálnych inovácií budú podporovať digitálnu transformáciu európskeho priemyslu, najmä MSP, verejnej správy a šíriť plošné digitálne kapacity na miestnej úrovni. Spravodajkyňa preto navrhuje zvýšenie zodpovednosti v oblasti digitálnej inovácie, pričom objasňuje, že centrá by mali mať možnosť prijímať iné verejné alebo súkromné príspevky a vlastné príjmy vytvorené v rámci centier digitálnych inovácií. Centrá digitálnych inovácií by okrem toho mali mať voľnosť pri vymedzovaní svojej vnútornej organizácie, svojho zloženia, pracovného programu a svojich pracovných metód.

S cieľom vyhnúť sa významným medzerám v investovaní do iných nových technológií, na ktoré sa vzťahuje program Horizont Európa, ale nie program Digitálna Európa, by sa malo objasniť, že tieto iné nové technológie môžu prilákať financovanie v rámci tohto programu, ak sú súčasťou komplexného a súvisiaceho riešenia s technológiami, na ktoré sa vzťahujú články 4 až 8.

Konkrétne ciele:

Spravodajkyňa podporuje vyhlásenie EuroHPC a návrh Komisie na nariadenie Rady, ktorým sa zriaďuje spoločný podnik EuroHPC, ktorý sa javí ako účinný a efektívny nástrojom na získanie, zavedenie a údržbu integrovanej vysokovýkonnej výpočtovej infraštruktúry.

Vzhľadom na nepochybne zvyšujúci sa dopyt po riešeniach v oblasti robotiky s umelou inteligenciou a po distribuovanej databáze transakcií (napr. blockchain) v európskom priemysle, ako aj vzhľadom na to, že je dôležité vyhnúť sa významnej investičnej medzere v týchto oblastiach, ciele programu by mali zahŕňať robotiku poháňanú umelou inteligenciou a distribuovanú databázu transakcií.

Pokiaľ ide o boj proti digitálnemu vylúčeniu, spravodajkyňa navrhuje otvoriť príležitosti na pokročilú dlhodobú odbornú prípravu pre všetky kvalifikované osoby. Vzhľadom na veľký počet ľudí, ktorí musia absolvovať odbornú prípravu na uspokojenie potrieb európskeho priemyslu, a vzhľadom na výzvu, aby bol na túto úlohu prijal dostatočný počet kvalifikovaných školiteľov, spravodajkyňa takisto navrhuje podporiť návrh a vytvorenie celoeurópskej platformy elektronického vzdelávania.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa vyzýva Výbor pre priemysel, výskum a energetiku, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5 a)  Program by mal zabezpečiť maximálnu transparentnosť, zodpovednosť a demokratickú kontrolu inovačných finančných nástrojov a mechanizmov, ktoré zahŕňajú rozpočet Únie, najmä pokiaľ ide o ich prínos, tak čo sa týka počiatočných očakávaní, ako aj konečných výsledkov dosiahnutých pri dosahovaní cieľov Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie niektorých z problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, a prehodnotenie politík, ktorých sa týka.

(6)  Digitálny samit v Tallinne55 v septembri 2017 a závery Európskej rady56 z 19. októbra 2017 poukázali na potrebu Európy investovať do digitalizácie našich ekonomík a riešenia nedostatku zručností, aby sa zachovala a posilnila európska konkurencieschopnosť, kvalita života a sociálna štruktúra. Európska rada dospela k záveru, že digitálna transformácia ponúka obrovské príležitosti pre inováciu, rast a zamestnanosť, prispeje k našej globálnej konkurencieschopnosti a posilní tvorivú a kultúrnu rozmanitosť. Využitie týchto príležitostí si vyžaduje spoločné riešenie niektorých z problémov, ktoré digitálna transformácia prináša, a prehodnotenie politík, ktorých sa týka. Optimálne sa finančné krytie tohto programu, úsilia na európskej úrovni, zvýši o značné finančné prostriedky súkromného sektora a príspevky členských štátov.

_________________

_________________

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

55 https://www.eu2017.ee/news/insights/conclusions-after-tallinn-digital-summit

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

56 https://www.consilium.europa.eu/media/21620/19-euco-final-conclusions-en.pdf

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 7 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

7a)  Dňa 10. apríla 2018 členské štáty vyjadrili podporu a spoločnú vôľu spolupracovať na iniciatívach v oblasti služieb infraštruktúry umelej inteligencie a technológie distribuovanej databázy transakcií (napr. technológia blockchainu) podpísaním dohôd o spolupráci .

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť a kybernetická bezpečnosť“. Zámerom je zaistiť vedúce postavenie Európy v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii.

(8)  V oznámení Komisie s názvom „Nový, moderný viacročný finančný rámec, ktorý Európskej únii umožní efektívne napĺňať priority po roku 2020“57 sa medzi možnosťami budúceho finančného rámca uvádza program digitálnych transformácií Európy s cieľom dosiahnuť „výrazný pokrok smerom k inteligentnému rastu v oblastiach ako vysokokvalitná dátová infraštruktúra, pripojiteľnosť, digitalizácia verejnej správy a kybernetická bezpečnosť“. Zámerom je zmierniť zaostávanie Európskej únie za vedúcimi ekonomikami v oblasti superpočítačov, internetu ďalšej generácie, umelej inteligencie, robotiky a veľkých dát. Posilnila by sa konkurenčná pozícia priemyslu a podnikov v Európe naprieč celým digitalizovaným hospodárstvom, s výrazným vplyvom na doplnenie chýbajúcich požadovaných zručností v celej Únii.

__________________

__________________

57 COM(2018) 98 final

57 COM(2018) 98 final

Odôvodnenie

Given that on the one hand China, Japan and the United States are widely seen as leading countries in relation to new technologies and that on the other hand the budget of the Programme is limited to less than 10 billion Euro, a more realistic approach seems appropriate. In its resolution of 16 February 2017 on the European cloud initiative, the European Parliament already noted the lack of HPC capacity in Europe. It stressed that the EU was ‘lagging behind in the development of HPC as a result of its under-investment in establishing a complete HPC system, when countries like the USA, China, Japan and Russia are significantly investing in such systems, making them a strategic priority, with national programmes to develop them.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja v prospech podnikov a občanov v celej Únii. Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, umelá inteligencia, pokročilé digitálne zručnosti a zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

(10)  Všeobecným cieľom programu by mala byť podpora digitálnej transformácie priemyslu, ako aj lepšie využitie priemyselného potenciálu politík v oblasti inovácie, výskumu a technologického vývoja, ako aj modernizácia konkrétnych odvetví verejného záujmu, v prospech podnikov a občanov v celej Únii. Program by mal okrem toho posilniť konkurencieschopnosť Únie a odolnosť jej hospodárstva.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10 a)  Štruktúra programu by mala sledovať päť špecifických cieľov, ktoré odrážajú kľúčové politické oblasti, a to: a) vysokovýkonná výpočtová technika; b)  umelá inteligencia a technológie distribuovaných databáz; c) kybernetická bezpečnosť; d) pokročilé digitálne zručnosti a e) zavádzanie a najlepšie využitie digitálnej kapacity a interoperabilita. Program by sa mal vo všetkých týchto oblastiach zamerať aj na lepšie zosúladenie politík Únie, členských štátov a regiónov, ako aj na združovanie súkromných a priemyselných zdrojov s cieľom zvýšiť investície a posilniť synergie.

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 10 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

10 b)  Program by mal podporovať spravodlivý digitálny prechod a presadzovať spoločné hodnoty Európskej únie vrátane práva na vzdelanie, chrániť práva pracovníkov, zabezpečovať spravodlivú hospodársku súťaž, podporovať rovnosť a zabezpečovať, aby digitalizácia prispievala k posilňovaniu sociálnych a pracovných noriem a podpore prosperity pre všetkých európskych občanov, demokracie a bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií sa vyberie na základe návrhov členských štátov a následne sa sieť rozšíri za otvorených a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií budú slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Pôjde o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu. Zároveň budú poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by navyše mala prispievať k zapojeniu najvzdialenejších regiónov do digitálneho jednotného trhu.

(11)  Ústrednú úlohu pri implementácii tohto programu by mali dostať centrá digitálnych inovácií, ktoré by mali stimulovať všeobecné šírenie vyspelých digitálnych technológií v priemysle, medzi verejnými organizáciami a v akademickej obci. Sieť centier digitálnych inovácií by mala zaistiť čo najširšie geografické pokrytie v celej Európe59. Prvý súbor centier digitálnych inovácií by sa mal vybrať na základe návrhov členských štátov a následne by sa sieť mala rozšíriť za otvorených, transparentných a súťažných podmienok. Centrá digitálnych inovácií by mali slúžiť ako body prístupu k najmodernejším digitálnym kapacitám vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky (HPC), umelej inteligencie, robotiky poháňanej umelou inteligenciou, technológií distribuovaných databáz a kybernetickej bezpečnosti, ako aj ďalších existujúcich inovačných technológií, ako sú kľúčové podporné technológie, ktoré sú k dispozícii aj v tzv. FabLaboch či CityLaboch. Malo by ísť o jednotné body prístupu k odskúšaným a validovaným technológiám, ktoré propagujú otvorenú inováciu a poskytujú pomoc podnikom, najmä MSP a startupom. Zároveň by mali poskytovať podporu v oblasti pokročilých digitálnych zručností. Sieť centier digitálnych inovácií by mala prispievať k účasti širokého spektra partnerov akejkoľvek veľkosti zo súkromného aj verejného sektora a z rôznych hospodárskych odvetví a mala by tiež prispievať k účasti najvzdialenejších regiónov na digitálnom jednotnom trhu. Centrá digitálnych inovácií by mali mať značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide o vymedzenie ich vnútornej organizácie a zloženie, ako aj presný pracovný program a pracovné metódy.

__________________

__________________

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu [COM(2016) 180 final].

59 Ako sa uvádza v oznámení o digitalizácii európskeho priemyslu [COM(2016) 180 final].

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11 a)  S cieľom vytvoriť súčinnosť medzi investíciami v rámci tohto programu a investíciami Únie v oblasti výskumu a vývoja, najmä v rámci programu Horizont Európa, by centrá digitálnych inovácií mali fungovať ako platforma na spájanie priemyslu, podnikov a správnych orgánov, ktoré potrebujú nové technologické riešenia, na jednej strane, so spoločnosťami, najmä so startupmi a s MSP, ktoré majú riešenia pre trh, na strane druhej.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

11 b)  Centrám digitálnych inovácií by sa malo umožniť prijímať príspevky od členských štátov, zúčastnených tretích krajín alebo verejných orgánov v rámci nich, príspevky od medzinárodných subjektov alebo inštitúcií, príspevky od súkromného sektora, a to najmä od členov, akcionárov alebo partnerov centier digitálnych inovácií, príjmy vytvorené z vlastných zdrojov a činností centier digitálnych inovácií, odkazy v závetoch, dary a príspevky od jednotlivcov alebo finančné prostriedky vo forme grantov, a to aj z programu a iných programov Únie.

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Program Digitálna Európa by sa mal implementovať formou projektov, ktoré posilnia základné digitálne kapacity a ich plošné využívanie. Malo by to zahŕňať aj spoluinvestovanie zo strany členských štátov a podľa potreby aj súkromného sektora. Predovšetkým by sa mala vyžadovať určitá kritická intenzita v oblasti obstarávania, aby sa zaistil lepší pomer kvality a ceny a aby sa zaručilo, že dodávatelia v Európe zostanú na čele technologického pokroku.

(12)  Program Digitálna Európa by sa mal implementovať formou projektov, ktoré posilnia základné digitálne kapacity a ich plošné využívanie. Malo by to zahŕňať aj spoluinvestovanie zo strany členských štátov a súkromného sektora. Predovšetkým by sa mala vyžadovať určitá kritická intenzita v oblasti obstarávania, aby sa zaistil lepší pomer kvality a ceny a aby sa zaručilo, že dodávatelia v Európe sa dostanú na popredné priečky technologického pokroku.

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť na riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

(14)  Akcie programu by mali mať jasnú európsku pridanú hodnotu a mali by sa primerane použiť aj na posilnenie a rozšírenie digitálnej základne Únie, riešenie hlavných spoločenských výziev, ďalšie zvýšenie digitálnych priemyselných kompetencií Únie, ako aj riešenie zlyhaní trhu alebo suboptimálnych investičných situácií, pričom by nemali zdvojovať ani vytláčať súkromné financovanie.

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 16

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie a bezpečnosť, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.

(16)  Kapacity Únie v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky a súvisiace kapacity spracovania dát by mali umožňovať širšie využívanie vysokovýkonnej výpočtovej techniky v priemysle a všeobecnejšie v oblastiach verejného záujmu, aby sa využil jedinečný potenciál spoločenského prínosu superpočítačov v oblastiach ako zdravotníctvo, životné prostredie, bezpečnosť, komunikácia, mestské plánovanie, krajinotvorba a optimalizácia dopravy, ale aj na zachovanie konkurencieschopnosti priemyslu – najmä malých a stredných podnikov.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Intervenciu Únie v tejto oblasti podporila Rada60 aj Európsky parlament61. Okrem toho podpísalo v roku 2017 deväť členských štátov vyhlásenie o EuroHPC62 – medzivládnu dohodu, v ktorej sa zaviazali spolupracovať s Komisiou na vybudovaní a zavedení tých najmodernejších HPC a dátových infraštruktúr v Európe, ktoré budú k dispozícii pre vedecké komunity, verejnosť a súkromných partnerov z celej Únie.

(17)  Intervenciu Únie v tejto oblasti podporila Rada aj Európsky parlament. Okrem toho podpísalo v roku 2017 deväť členských štátov vyhlásenie o EuroHPC – medzivládnu dohodu, v ktorej sa zaviazali spolupracovať s Komisiou na vybudovaní a zavedení tých najmodernejších HPC a dátových infraštruktúr v Európe, ktoré budú k dispozícii pre vedecké komunity, verejnosť a súkromných partnerov z celej Únie a ktoré posilnia inovačný potenciál Únie. Program poskytuje príležitosť iným členským štátom podpísať uvedené vyhlásenie.

__________________

 

60

 

61

 

62

 

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 18

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik, ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie63. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, akademickej obci a orgánom verejnej správy.

(18)  Pri špecifickom cieli vysokovýkonnej výpočtovej techniky sa za najvhodnejší implementačný mechanizmus považuje spoločný podnik HPC (Euro HPC), ktorý by mal predovšetkým koordinovať vnútroštátne a únijné stratégie a investície do infraštruktúry a výskumu a vývoja vysokovýkonnej výpočtovej techniky, združovať verejné a súkromné financie a chrániť hospodárske a strategické záujmy Únie.63 . Spoločný podnik EuroHPC umožní členským štátom spoločnú koordináciu supervýpočtových stratégií a investícií s Úniou. Okrem toho budú kompetenčné centrá vysokovýkonnej výpočtovej techniky v členských štátoch poskytovať služby vysokovýkonnej výpočtovej techniky priemyslu, najmä MSP a startupom, akademickej obci a orgánom verejnej správy. Z tohto dôvodu by mal program financovať spoločný podnik EuroHPC výlučne na účely investovania do vysokovýkonnej výpočtovej techniky v rámci programu.

__________________

__________________

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

63 Posúdenie vplyvu sprevádzajúce „Návrh nariadenia Rady o zriadení spoločného podniku EuroHPC“ (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/proposal-council-regulation-establishing-eurohpc-joint-undertaking-impact-assessment).

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Rozvoj kapacít v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou hybnou silou digitálnej transformácie priemyslu i verejného sektora. Roboty sú čoraz autonómnejšie a využívajú sa v továrňach, podmorských operáciách, domácnostiach, mestách či nemocniciach. Komerčné platformy umelej inteligencie sa pohli od testovania k reálnemu uplatneniu v zdravotníctve či environmentalistike; všetky veľké automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá a technológie strojového učenia sú základom všetkých veľkých webových platforiem a aplikácií „veľkých dát“.

(19)  Rozvoj kapacít v oblasti umelej inteligencie je kľúčovou hybnou silou digitálnej transformácie priemyslu i verejného sektora. Roboty sú čoraz autonómnejšie a využívajú sa vo výrobných procesoch, podmorských operáciách, domácnostiach, mestách či zdravotníckej a farmaceutickej oblasti. Komerčné platformy umelej inteligencie sa pohli od testovania k reálnemu uplatneniu v zdravotníctve či environmentalistike; všetky veľké automobilky vyvíjajú autonómne vozidlá a technológie strojového učenia sú základom všetkých veľkých webových platforiem a aplikácií „veľkých dát“. Umelá inteligencia poskytne úplne nové oblasti vedy, napríklad využívanie umelej inteligencie na objavovanie liekov a súvisiace oblasti, ako je syntetická biológia na výrobu a rýchly návrh mikroorganizmov na priemyselné použitie. Budúce uplatňovanie umelej inteligencie v oblasti kybernetickej bezpečnosti by malo znížiť úspešnosť hackerských útokov.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19 a)  Čoraz rýchlejší vývoj samoučiacich robotov a umelej inteligencie, ako aj ich schopnosť znásobovať znalosti a obsah učenia v priebehu sekúnd spôsobuje, že je ťažké predpovedať akýkoľvek stupeň vývoja až do ukončenia programu v roku 2027. Komisia by preto mala venovať osobitnú pozornosť tomuto rýchlo sa vyvíjajúcemu digitálnemu trendu a v prípade potreby by mala zodpovedajúcim spôsobom urýchlene prispôsobiť ciele pracovného programu.

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19 b)  Vzhľadom na zvyšujúci sa dopyt európskeho priemyslu po riešeniach v oblasti robotiky s umelou inteligenciou a na to, že je dôležité vyhnúť sa významnej investičnej medzere v tejto oblasti, ciele programu týkajúce sa umelej inteligencie by mali zahŕňať robotiku poháňanú umelou inteligenciou.

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19 c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

19 c)  Výrobky a služby založené na umelej inteligencii by mali byť užívateľsky ústretové, štandardne v súlade s právnymi predpismi a poskytovať spotrebiteľom väčší výber a viac informácií, najmä pokiaľ ide o kvalitu výrobkov a služieb.

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie.

(20)  Zásadný význam pre rozvoj umelej inteligencie má dostupnosť objemných dátových súborov, ako aj zariadení na testovanie a experimentovanie na zabezpečenie vnútorného trhu, na ktorom sa používa umelá inteligencia, a prístup k hĺbkovej analýze textu.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20a)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 12. septembra 2018 o systémoch autonómnych zbraní1aopätovne potvrdil, že EÚ chce byť globálnym aktérom za mier a vyzval Úniu, aby rozšírila svoju úlohu v úsilí o globálne odzbrojenie a nešírenie jadrových zbraní, a naliehavo požiadal podpredsedníčku Komisie/vysokú predstaviteľku pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku, členské štáty a Radu, aby sa snažili o začatie medzinárodných rokovaní o právne záväznom nástroji zakazujúcom smrtiace autonómne zbraňové systémy. Smrtiace autonómne zbrane sa väčšinou zakladajú na umelej inteligencii. Finančné príspevky Únie na základe osobitného cieľa 2 programu by sa preto nemali využívať na vojenské účely.

 

_________________

 

1a P8_TA-PROV(2018)0341.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 20 b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

20b)  Dňa 25. apríla 2018 sa Komisia zaviazala navrhnúť európsky prístup, a to vypracovaním návrhu usmernení o umelej inteligencii (UI) v spolupráci so zainteresovanými stranami v rámci aliancie pre UI, skupiny odborníkov na umelú inteligenciu, s cieľom podporiť aplikácie a podniky v Európe, ktoré UI využívajú.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(21)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu64 zdôraznil dôležitosť spoločného európskeho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal potrebu zvyšovania informovanosti v tejto oblasti a kybernetickú odolnosť uznal za veľmi dôležitú zodpovednosť podnikateľských lídrov a politických činiteľov na úrovni vnútroštátnej a európskej priemyselnej a bezpečnostnej politiky.

(21)  Európsky parlament vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu64zdôraznil, v kontexte možných zraniteľných miest, pokiaľ ide o kybernetické útoky, sabotáž, manipuláciu s údajmi alebo priemyselnú špionáž, dôležitosť spoločného európskeho prístupu ku kybernetickej bezpečnosti, pričom uznal potrebu zvyšovania informovanosti o posilňovaní kybernetickej bezpečnosti a kybernetickú odolnosť, ako aj ako aj zavádzanie bezpečnosti a štandardne určenej a špecificky navrhnutej ochrany osobných údajov uznal za veľmi dôležitú zodpovednosť podnikateľských lídrov a politických činiteľov na úrovni vnútroštátnej a európskej priemyselnej a bezpečnostnej politiky a taktiež uznal potrebu dosiahnuť, aby požiadavky týkajúce sa kybernetickej bezpečnosti pri verejnom obstarávaní, pokiaľ ide o zariadenia IT a výrobky internetu vecí, boli povinné.

__________________

__________________

64 A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

64 A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 21 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

21 a)  Bezpečnosť údajov a infraštruktúry IT a dôvera v digitálne prostredie majú zásadný význam pre využitie plného potenciálu rastu a inovácie spojených s digitalizáciou priemyslu, ako aj verejnej správy v prospech občanov, pracovníkov, spotrebiteľov a podnikov vrátane MSP a startupov.

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(23)  Komisia v septembri 2017 predstavila balík iniciatív65, ktoré tvoria komplexný prístup Únie ku kybernetickej bezpečnosti s cieľom posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a hrozby a posilniť technologické a priemyselné kapacity v tejto oblasti.

(23)  Komisia v septembri 2017 predstavila balík iniciatív65, ktoré tvoria komplexný prístup Únie ku kybernetickej bezpečnosti s cieľom posilniť schopnosť Európy reagovať na kybernetické útoky a hrozby, posilniť kybernetickú odolnosť a posilniť technologické a priemyselné kapacity v tejto oblasti.

_________________

_________________

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity.

65 https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/policies/cybersecurity.

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 23 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

23 a)  Riešenia v oblasti kybernetickej bezpečnosti by mali zásadne obsahovať normy bezpečnosti a ochrany ako základné koncepčné parametre v súlade s dostupnou najmodernejšou technológiou a zásadami bezpečnosti už v štádiu návrhu a štandardnej bezpečnosti.

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Fungovanie digitálneho jednotného trhu si nevyhnutne vyžaduje dôveru. Technológie kybernetickej bezpečnosti ako digitálna identita, kryptografia či detekcia narušení, ako aj ich uplatnenie v oblastiach ako finančníctvo, priemysel 4.0, energetika, doprava, zdravotníctvo alebo elektronická verejná správa sú nevyhnutné v záujme bezpečnosti a dôveryhodnosti online činností a transakcií v očiach občanov, verejných správ i spoločností.

(24)  Fungovanie digitálneho jednotného trhu si nevyhnutne vyžaduje dôveru. Technológie kybernetickej bezpečnosti ako technológia distribuovanej databázy transakcií, digitálna identita, kryptografia či detekcia narušení, ako aj ich uplatnenie v oblastiach ako finančníctvo, priemysel 4.0, energetika, doprava, zdravotníctvo alebo elektronická verejná správa sú nevyhnutné v záujme bezpečnosti a dôveryhodnosti online činností, vrátane platforiem 5G, a transakcií v očiach občanov, verejných správ i spoločností.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 zdôraznila, že na úspešné vybudovanie digitálnej Európy potrebuje Únia najmä trhy práce a systémy odbornej prípravy a vzdelávania, ktoré zodpovedajú potrebám digitálneho veku, a že treba investovať do digitálnych zručností všetkých Európanov, aby mali viac príležitosti a schopností.

(25)  Európska rada vo svojich záveroch z 19. októbra 2017 zdôraznila, že na úspešné vybudovanie digitálnej Európy potrebuje Únia najmä trhy práce, celoživotné vzdelávanie a systémy odbornej prípravy a vzdelávania založené na inovácii, ktoré zodpovedajú potenciálu a výzvam digitálneho veku, a zdôraznila, že je životne dôležité investovať do digitálnych zručností, aby všetci európski občania a európske podniky mali silnejšie postavenie a schopnosti.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

26a)  Vzhľadom na potrebu holistického prístupu by mal program zohľadňovať aj oblasti začlenenia, kvalifikácie, odbornej prípravy a špecializácie, ktoré sú okrem rozšírených digitálnych kompetencií rozhodujúce pre vytváranie pridanej hodnoty vo vedomostnej spoločnosti.

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 27

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti.

(27)  Vo svojom uznesení z 1. júna 2017 o digitalizácii európskeho priemyslu67 Európsky parlament uviedol, že vzdelávanie, odborná príprava a celoživotné vzdelávanie sú jadrom sociálnej súdržnosti v digitálnej spoločnosti. Sú mimoriadne dôležité na boj proti digitálnemu vylúčeniu a na presadzovanie inkluzívnosti a konkurencieschopnosti európskych regiónov.

__________________

__________________

67 A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

67 A8-0183/2017, k dispozícii na adrese: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&language=SK&reference=P8-TA-2017-0240

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.

(28)  Vyspelé digitálne technológie, ktoré tento program podporuje – ako vysokovýkonná výpočtová technika, kybernetická bezpečnosť, cloud computing, ochrana údajov a umelá inteligencia, sú už dostatočne zrelé na to, aby sa z výskumnej sféry presunuli do praktického využitia, uplatnenia a rozšírenia na úrovni Únie. Zásah zo strany Únie si vyžaduje nielen zavádzanie týchto technológií, ale aj oblasť súvisiacich zručností. Treba posilniť, kvalitatívne zlepšiť, rozšíriť a v celej EÚ sprístupniť príležitosti na učenie pokročilých digitálnych zručností. Bez toho by sa mohlo plynulé zavádzanie vyspelých digitálnych technológií zabrzdiť, zvýšil by sa nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, čo by bolo problémom pre celkovú konkurencieschopnosť hospodárstva Únie. Akcie podporené týmto programom sa dopĺňajú s akciami podporenými z ESF, EFRR a Európskeho horizontu.

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(29)  Digitálna modernizácia verejnej správy a služieb má zásadný význam pre znižovanie administratívneho zaťaženia priemyslu a občanov všeobecne, keďže sa ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, zjednoduší a zlacní a služby poskytované občanom a podnikom sa zefektívnia a skvalitnia. Keďže v súčasnosti už má európsky rozmer viacero služieb verejného záujmu, podpora ich poskytovania a zavádzania na úrovni Únie by mala zabezpečiť prínos pre občanov a podniky vďaka prístupu ku kvalitným digitálnym službám v celej Európe.

(29)  Digitálna modernizácia verejnej správy a služieb má zásadný význam pre znižovanie administratívneho zaťaženia priemyslu a občanov všeobecne, keďže sa ich interakcia s verejnými orgánmi urýchli, zjednoduší a zlacní a služby poskytované občanom a podnikom sa zefektívnia a skvalitnia a budú transparentnejšie. Keďže v súčasnosti už má európsky rozmer viacero služieb verejného záujmu, podpora ich poskytovania a zavádzania na úrovni Únie by mala zabezpečiť prínos pre občanov a podniky vďaka prístupu ku kvalitným digitálnym službám v celej Európe.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 29 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

29 a)  Zrýchľujúca digitalizácia v členských štátoch musí znižovať rozdiel medzi chudobnými a bohatými. Program by preto mal prispieť k väčšej sociálnej rovnosti v zrýchľujúcom digitalizovanom svete tým, že poskytne prístup k moderným digitálnym technológiám pre všetkých občanov vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 32

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(32)  Modernizácia európskej verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešnú implementáciu stratégie digitálneho jednotného trhu. V hodnotení danej stratégie v polovici obdobia sa zdôraznila potreba posilniť transformáciu verejnej správy a zaistiť občanom ľahký, dôveryhodný a bezproblémový prístup k verejným službám.

(32)  Modernizácia európskej verejnej správy predstavuje jednu z kľúčových priorít pre úspešnú implementáciu stratégie digitálneho jednotného trhu. V hodnotení danej stratégie v polovici obdobia sa zdôraznila potreba posilniť transformáciu verejnej správy a zaistiť občanom ľahký, dôveryhodný a inkluzívny prístup k verejným službám.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 33

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(33)  Ročný prieskum rastu uverejnený Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita verejnej správy v Európe má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnecovaní produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, rastu a zamestnanosti. V záujme podpory hospodárskeho rastu a poskytovania vysokokvalitných služieb pre firmy a občanov je potrebná najmä efektívna a transparentná verejná správa a účinné justičné systémy.

(33)  Ročný prieskum rastu uverejnený Komisiou v roku 201769 ukazuje, že kvalita verejnej správy v Európe má priamy vplyv na hospodárske prostredie, a teda aj zásadný význam pri podnecovaní produktivity, konkurencieschopnosti, hospodárskej spolupráce, udržateľného rastu, zamestnanosti a vysokokvalitnej práce. V záujme podpory hospodárskeho rastu a poskytovania vysokokvalitných služieb pre firmy a občanov je potrebná najmä efektívna a transparentná verejná správa a účinné justičné systémy.

__________________

__________________

69 COM(2016) 725 final

69 COM(2016) 725 final

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 34

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(34)  Interoperabilita európskych verejných služieb je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy: na úrovni Únie, celoštátnej, regionálnej aj miestnej. Okrem odstraňovania prekážok fungujúceho jednotného trhu uľahčuje interoperabilita úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým bariéram, čím sa ešte lepšie zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb na úrovni Únie. Aby sa európske služby netrieštili a aby sa podporili základné slobody i praktické vzájomné uznávanie v rámci EÚ, mal by sa podporovať čo najúčinnejší holistický medziodvetvový a cezhraničný prístup k interoperabilite, ktorý bude najlepšie reagovať na potreby koncových používateľov. Z toho vyplýva, že interoperabilitu treba chápať v širšom zmysle – siaha od technických až po právne aspekty a zahŕňa politické prvky danej oblasti. Činnosti by teda presahovali bežný životný cyklus riešení a zahŕňali všetky intervenčné prvky, ktorými sa vytvoria rámcové podmienky potrebné pre všeobecnú a udržateľnú interoperabilitu.

(34)  Interoperabilita európskych verejných služieb je potrebná na všetkých úrovniach verejnej správy: na úrovni Únie, celoštátnej, regionálnej aj miestnej. Okrem odstraňovania prekážok fungujúceho jednotného trhu uľahčuje interoperabilita cezhraničnú spoluprácu, zladenie spoločných noriem, úspešné vykonávanie politík a má veľký potenciál zabrániť cezhraničným elektronickým bariéram a obmedziť byrokraciu, čím sa ešte lepšie zabezpečí vznik nových alebo konsolidácia rozvíjajúcich sa spoločných verejných služieb na úrovni Únie. Aby sa európske služby netrieštili a aby sa podporili základné slobody i praktické vzájomné uznávanie v rámci EÚ, mal by sa podporovať čo najúčinnejší holistický medziodvetvový a cezhraničný prístup k interoperabilite, ktorý bude najlepšie reagovať na potreby koncových používateľov. Z toho vyplýva, že interoperabilitu treba chápať v širšom zmysle – siaha od technických až po právne aspekty a zahŕňa politické prvky danej oblasti. Činnosti by teda presahovali bežný životný cyklus riešení a zahŕňali všetky intervenčné prvky, ktorými sa vytvoria rámcové podmienky potrebné pre všeobecnú a udržateľnú interoperabilitu.

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 41 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

41 a)  Program by mal podporovať projekty s otvoreným zdrojovým kódom pod podmienkou, že sú v súlade s podmienkami programu, najmä vo vzťahu k bezpečnosti a ochrane údajov.

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 2 – odsek 1 – písmeno e a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ea)  „malé a stredné podniky“ alebo „MSP“ sú malé a stredné podniky v zmysle článku 2 prílohy k odporúčaniu Komisie 2003/361/ES;

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom a podnikom. Programom sa:

1.  Program má tento všeobecný cieľ: podpora digitálnej transformácie európskeho hospodárstva a spoločnosti, posilnenie inovačnej kapacity Európy a sprostredkovanie jej prínosu európskym občanom a podnikom, najmä MSP. Programom sa:

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zavádzanie pripravených/funkčných technológií, ktoré vzídu z výskumu a inovácie, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a digitálnych zručností;

b)  zavádzanie pripravených/funkčných technológií, ktoré vzídu z výskumu a inovácie, vrátane technológií, ktoré boli v minulosti alebo sú v súčasnosti financované Úniou, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca vrátane hardvéru, softvéru, aplikácií, služieb, prepojení a digitálnych zručností;

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zavádzanie a prevádzkovanie výkonnejšej než exaflopovej78 infraštruktúry vrátane integrácie s kvantovými výpočtovými technológiami a vývoj nových výskumných infraštruktúr pre počítačové vedy.

c)  zavádzanie a prevádzkovanie post-exaflopovej78 infraštruktúry vrátane integrácie s kvantovými výpočtovými technológiami a vývoj nových výskumných infraštruktúr pre počítačové vedy, pričom táto infraštruktúra bude nekomerčne k dispozícii pre verejných i súkromných používateľov, ako aj pre verejne alebo súkromne financované výskumné účely;

__________________

__________________

78 Tzv. post-exaflopová infraštruktúra - tisíckrát rýchlejšia než exaflopová

78 Tzv. post-exaflopová infraštruktúra - tisíckrát rýchlejšia než exaflopová

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov;

a)  budovanie a posilňovanie základných kapacít umelej inteligencie v Únii vrátane zdrojov údajov a knižníc algoritmov v súlade s právnymi predpismi o ochrane údajov v súlade so zásadami bezpečnosti a ochrany súkromia, a to už v štádiu návrhu i štandardne;

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  sprístupnenie týchto kapacít všetkým podnikom a orgánom verejnej správy;

b)  sprístupnenie týchto kapacít všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, ako aj neziskovým organizáciám, výskumným inštitúciám a univerzitám;

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  posilňovanie a prepájanie existujúcich skúšobných a experimentačných zariadení v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.

c)  posilňovanie a prepájanie existujúcich etických skúšobných a experimentačných zariadení v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.

Odôvodnenie

Etika je nevyhnutným predpokladom pre dodržiavanie základných práv v oblasti výskumu a zavádzania umelej inteligencie, a preto by sa finančné prostriedky mali poskytovať iba pre tie iniciatívy, ktoré sa ňou riadia.

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  posilňovanie, rozvíjanie, prepájanie a podpora existujúcich odvetví umelej inteligencie, najmä v oblastiach, v ktorých Európa už má vedúce postavenie, ako sú robotika, automobilový priemysel, výroba, domáce spotrebiče, vesmírne technológie a technológie kybernetickej obrany.

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 2 programu sa nesmie využívať na vojenské účely.

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora čo najlepšieho využitia európskych znalostí, kapacít a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti;

b)  podpora čo najlepšieho využitia európskych znalostí, kapacít a zručností v oblasti kybernetickej bezpečnosti a šírenia a systematického využívania osvedčených postupov;

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  zaistenie plošného zavádzania najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve;

c)  zaistenie plošného zavádzania najmodernejších kyberneticko-bezpečnostných riešení v celom hospodárstve, a to aj medzi podnikmi, ako aj MSP a startupmi;

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

da)  posilňovanie kapacít v členských štátoch a v súkromnom sektore s cieľom pomôcť pri plnení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady xx/xx o Agentúre EÚ pre kybernetickú bezpečnosť (ENISA), o zrušení nariadenia (EÚ) č. 526/2013 a o certifikácii kybernetickej bezpečnosti informačných a komunikačných technológií („akt o kybernetickej bezpečnosti“)1a.

 

__________________

 

1a Návrh 2017/0225 (COD), zatiaľ neprijatý.

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

db)  podpora poslania, cieľov a úloh Európskeho centra pre rozvoj priemyselných, technologických a výskumných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti [1], pokiaľ ide o ciele podľa článku 3 tohto programu1b.

 

__________________

 

1b Návrh nariadenia, ktorým sa zriaďuje Európske centrum pre rozvoj priemyselných, technologických a výskumných spôsobilostí v oblasti kybernetickej bezpečnosti a sieť národných koordinačných centier z 12. septembra 2018, 2018/0328 (COD).

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob európskych talentov a podporí profesionalitu, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky a umelej inteligencie. Táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:

Finančná intervencia Únie v rámci špecifického cieľa 4 – pokročilé digitálne zručnosti podporí rozvoj pokročilých digitálnych zručností v oblastiach, ktoré tento program podporuje, čím prispeje k rozšíreniu zásob európskych talentov a podporí profesionalitu, najmä vo sfére vysokovýkonnej výpočtovej techniky, analytiky veľkých dát, kybernetickej bezpečnosti, cloud computingu, kompetencií v oblasti ochrany údajov, technológií distribuovanej databázy transakcií, robotiky a umelej inteligencie. Táto finančná intervencia plní tieto operačné ciele:

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  podpora prípravy a poskytovania dlhodobých školení a kurzov pre študentov, odborníkov z oblasti IT a pracovnú silu;

a)  podpora prípravy a poskytovania všeobecných i špecializovaných dlhodobých školení a vysokokvalitných kurzov pre študentov, učiteľov, akademických pracovníkov, odborníkov v oblasti IKT, iných kvalifikovaných pracovníkov a širšiu pracovnú silu, a to s prihliadnutím na rôzne úrovne zručností;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a kurzov pre podnikateľov, vedúcich malých podnikov a pracovnú silu;

b)  podpora prípravy a poskytovania krátkodobých školení a vysokokvalitných kurzov pre podnikateľov vrátane samostatne zárobkovo činných osôb, vedúcich MSP a startupov a pracovnú silu vrátane štátnych úradníkov;

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno c a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ca)  podpora navrhovania a zabezpečenia celoeurópskej platformy elektronického vzdelávania;

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

a)  zabezpečenie toho, aby verejný sektor a oblasti verejného záujmu ako zdravotníctvo, školstvo, súdnictvo, doprava a komunikácie, energetika, životné prostredie, kultúrny a kreatívny priemysel mohli zaviesť a využiť najmodernejšie digitálne technológie, najmä v oblasti vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie a kybernetickej bezpečnosti;

Pozmeňujúci návrh    56

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zavádzanie, prevádzka a údržba transeurópskych interoperabilných infraštruktúr digitálnych služieb (vrátane súvisiacich služieb) v súčinnosti s vnútroštátnymi a regionálnymi opatreniami;

b)  zavádzanie, prevádzka, údržba a rozširovanie najmodernejších transeurópskych interoperabilných infraštruktúr digitálnych služieb (vrátane súvisiacich služieb) v súčinnosti s vnútroštátnymi a regionálnymi opatreniami;

Pozmeňujúci návrh    57

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  podpora vývoja, aktualizácie a využívania riešení a rámcov európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi vrátane opätovného využívania riešení a rámcov interoperability;

c)  podpora vývoja, zavádzania, aktualizácie a využívania riešení a rámcov európskymi orgánmi verejnej správy, podnikmi a občanmi vrátane riešení otvoreného zdroja a opätovného využívania riešení a rámcov interoperability;

Pozmeňujúci návrh    58

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  možnosť prístupu orgánov verejnej správy k testovaniu a pilotnému skúšaniu digitálnych technológií vrátane ich cezhraničného využitia;

d)  možnosť prístupu orgánov verejnej správy k testovaniu a pilotnému skúšaniu pokročilých digitálnych technológií vrátane ich cezhraničného využitia;

Pozmeňujúci návrh    59

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, najmä vrátane vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, kybernetickej bezpečnosti a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP);

e)  podpora zavádzania pokročilých digitálnych a súvisiacich technológií, a to najmä aj vysokovýkonnej výpočtovej techniky, umelej inteligencie, technológií distribuovanej databázy transakcií, cloud computingu, kybernetickej bezpečnosti, ochrany údajov a nových technológií budúcnosti v priemysle Únie (najmä u MSP a startupov, podnikateľov a samostatne zárobkovo činných osôb);

Pozmeňujúci návrh    60

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno f

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

f)  podpora vývoja, testovania, uplatňovania a zavádzania interoperabilných digitálnych riešení pre verejné služby na úrovni EÚ, ktoré sa poskytnú na dátovej platforme reprodukovateľných riešení, stimulovanie inovácie a zriaďovanie spoločných rámcov na plné využitie potenciálu služieb verejnej správy v prospech európskych občanov a podnikov;

f)  podpora vývoja, testovania, uplatňovania a zavádzania interoperabilných digitálnych riešení pre verejné služby na úrovni EÚ, ktoré sa poskytnú na dátovej platforme reprodukovateľných riešení, stimulovanie inovácie a výskumu a zriaďovanie spoločných rámcov na plné využitie potenciálu služieb verejnej správy v prospech európskych občanov a podnikov;

Pozmeňujúci návrh    61

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  zaistenie trvalej schopnosti Únie sledovať, analyzovať a zohľadňovať dynamické digitálne trendy, ako aj šíriť a systematicky využívať osvedčené postupy;

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    62

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1 – písmeno h

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

h)  podpora spolupráce pri dosahovaní európskeho ekosystému dôveryhodných infraštruktúr, ktoré využívajú služby a aplikácie distribuovanej databázy transakcií vrátane podpory interoperability a štandardizácie, ako aj zavádzania cezhraničných aplikácií v EÚ;

h)  podpora spolupráce pri dosahovaní európskeho ekosystému dôveryhodných infraštruktúr, ktoré využívajú, okrem iného, služby a aplikácie distribuovanej databázy transakcií vrátane podpory interoperability a štandardizácie, ako aj zavádzania cezhraničných aplikácií v EÚ, s cieľom podporovať podniky a osobitne MSP;

Pozmeňujúci návrh    63

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 4 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, ak sa touto dohodou

4.  tretie krajiny v súlade s podmienkami stanovenými v osobitnej dohode vzťahujúcej sa na účasť príslušnej tretej krajiny na akomkoľvek programe Únie, za predpokladu, že Komisia vykonala posúdenie jednotlivých prípadov, či ich účasť prispieva k dosiahnutiu cieľov programu v Únii a či spĺňa bezpečnostné požiadavky v súlade s článkom 12, a ak sa touto dohodou

Pozmeňujúci návrh    64

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 – bod 4 – zarážka 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

—  zaručujú práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej finančných záujmov.

—  zaručujú práva Únie na zabezpečenie riadneho finančného riadenia a na ochranu jej záujmov.

Pozmeňujúci návrh    65

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Plánovanie, vývoj a obstarávanie v programe sa uskutočnia s cieľom posilniť konkurencieschopnosť Európskej únie v strednodobom a dlhodobom horizonte. Uprednostnia sa opatrenia, ktoré zvyšujú strategický potenciál a obmedzujú závislosť od dodávateľov a výrobkov z krajín mimo Európskej únie.

Odôvodnenie

Pre konkurencieschopný priemysel je potrebné, aby boli vlastnosti európskych výrobkov lepšie ako výrobkov, ktoré pochádzajú od konkurentov. Na dosiahnutie tohto cieľa je potrebné uprednostniť strednodobé a dlhodobé ciele.

Pozmeňujúci návrh    66

Návrh nariadenia

Článok 11 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Spolupráca s tretími krajinami a organizáciami uvedenými v odseku 1 v rámci špecifického cieľa 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera podlieha článku [12].

2.  Spolupráca s tretími krajinami a organizáciami uvedenými v odseku 1 v rámci špecifického cieľa 2 – umelá inteligencia, špecifického cieľa 3 – kybernetická bezpečnosť a dôvera podlieha článku [12].

Pozmeňujúci návrh    67

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 5 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

5a.  Opatrenia obmedzujúce prenos technológií mimo Európsku úniu majú prednosť. Na zabezpečenie splnenia dlhodobých strategických cieľov v oblasti bezpečnosti sa pre účasť subjektov, ktoré nemajú svoje hlavné sídlo v Európskej únii, vykoná posúdenie príležitostí.

Odôvodnenie

Konkurencieschopný priemysel je založený aj na jeho technologickej úrovni. Pokrok vyplývajúci z opatrení programu musia byť použité na zvýšenie konkurencieschopnosti Európy.

Pozmeňujúci návrh    68

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií.

1.  Program je navrhnutý na implementáciu, ktorá umožní synergie (ako je bližšie opísané v prílohe III) s inými programami financovania z prostriedkov Únie, najmä formou dojednaní o doplnkovom financovaní z programov EÚ, pri ktorých to riadiace mechanizmy umožňujú buď sekvenčne, striedavo alebo kombináciou finančných prostriedkov vrátane spoločného financovania akcií. Komisia zabezpečí, aby sa pri využívaní doplňujúceho charakteru programu s ostatnými európskymi programami, najmä ESF, EFRR, Európsky horizont a NPE 2, nebránilo dosiahnutiu špecifických cieľov stanovených v článkoch 4 až 8.

Pozmeňujúci návrh    69

Návrh nariadenia

Článok 13 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na systematické zaistenie synergií medzi programom a všetkými relevantnými nástrojmi financovania z prostriedkov EÚ sa zriadia primerané mechanizmy koordinácie relevantných orgánov, ako aj primerané nástroje monitorovania. Tieto dojednania prispejú k zamedzeniu duplicity a k maximalizácii dosahu výdavkov.

2.  Na systematické zaistenie synergií medzi programom a všetkými relevantnými nástrojmi financovania z prostriedkov EÚ sa zriadia primerané mechanizmy koordinácie relevantných orgánov, medzi orgánmi a Európskou komisiou, ako aj primerané nástroje monitorovania. Tieto dojednania prispejú k zamedzeniu duplicity a k maximalizácii dosahu výdavkov.

Pozmeňujúci návrh    70

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Na účely zriadenia siete uvedenej v odseku 1 každý členský štát za otvorených a súťažných podmienok určí kandidátske subjekty na základe týchto kritérií:

2.  Na účely zriadenia siete uvedenej v odseku 1 každý členský štát za otvorených, transparentných, inkluzívnych a súťažných podmienok určí kandidátske subjekty založené na harmonizovaných pravidlách na základe týchto kritérií:

Pozmeňujúci návrh    71

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 3 – písmeno b a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ba)  potrebu zabezpečiť účasť subjektov akejkoľvek veľkosti tak zo súkromného, ako aj z verejného sektora, ako aj z rôznych hospodárskych odvetví.

Pozmeňujúci návrh    72

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 4 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

4 a.  Digitálne centrá inovácií musia mať značnú celkovú autonómiu, pokiaľ ide o vymedzenie svojej vnútornej organizácie zloženia, ako aj presného programu a pracovných metód. Centrá digitálnych inovácií musia byť zamerané najmä na to, aby boli otvorené pre nových partnerov, aby sa zapojili do centier digitálnych inovácií vždy, keď títo členovia vytvoria partnerstvá a fungujú otvoreným a transparentným spôsobom.

Pozmeňujúci návrh    73

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.  Centrá digitálnych inovácií môžu získať financovanie v podobe grantov.

5.  Centrá digitálnych inovácií môžu získavať príspevky od členských štátov, zúčastnených tretích krajín alebo verejných orgánov v rámci nich, príspevky od medzinárodných subjektov alebo inštitúcií, príspevky od členov, akcionárov alebo partnerov centier digitálnych inovácií, príjmy vytvorené z vlastných zdrojov a činností centier digitálnych inovácií, odkazy v závetoch, dary a príspevky od jednotlivcov alebo finančné prostriedky vo forme grantov, a to aj z tohto programu a iných programov EÚ.

Pozmeňujúci návrh    74

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Centrá digitálnych inovácií, ktoré získajú finančné prostriedky, sa zapoja do implementácie programu, aby:

6.  Centrá digitálnych inovácií sa zapájajú do implementácie programu, aby:

Pozmeňujúci návrh    75

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie vrátane skúšobných a experimentačných zariadení zamerané na MSP a spoločnosti so strednou kapitalizáciou, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

a)  poskytovali služby digitálnej transformácie a technologickú expertízu, vrátane skúšobných a experimentačných zariadení, zamerané na MSP, spoločnosti so strednou kapitalizáciou a startupy, a to aj v odvetviach, kde sa digitálne a súvisiace technológie zavádzajú pomaly;

Pozmeňujúci návrh    76

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno a a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

aa)  podporovali spoločnosti, najmä MSP a startupy, organizácie a orgány verejnej správy, aby sa stali konkurencieschopnejšími využívaním nových technológií, na ktoré sa program vzťahuje.

Pozmeňujúci návrh    77

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP a spoločností so strednou kapitalizáciou v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky;

b)  prenášali odborné znalosti a know-how medzi regiónmi, najmä prepájaním MSP, spoločností so strednou kapitalizáciou a startupov so sídlom v jednom regióne s centrami digitálnych inovácií so sídlom v iných regiónoch, ktoré majú na poskytovanie príslušných služieb najlepšie podmienky, a ponúkali konzultačné služby;

Pozmeňujúci návrh    78

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, začínajúcim podnikom, MSP a spoločnostiam so strednou kapitalizáciou. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

c)  poskytovali tematické služby vrátane služieb súvisiacich s umelou inteligenciou, vysokovýkonnou výpočtovou technikou, kybernetickou bezpečnosťou a dôverou orgánom verejnej správy, organizáciám verejného sektora, MSP, spoločnostiam so strednou kapitalizáciou a startupom. Jednotlivé centrá digitálnych inovácií sa môžu špecializovať na konkrétne tematické služby a nemusia poskytovať všetky tematické služby uvedené v tomto odseku;

Pozmeňujúci návrh    79

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 6 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

6 a.  Európska komisia v úzkej spolupráci s členskými štátmi organizuje nepretržité monitorovanie a hodnotenie výstupov, výsledkov a vplyvov centier digitálnych inovácií, ktoré dostávajú finančné prostriedky Únie.

Pozmeňujúci návrh    80

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Akcie, ktoré sledujú ciele súvisiace s inými novými technológiami, na ktoré sa vzťahuje program Horizont Európa, a to robotika, Big Data a Key Digital Technologies, sú oprávnené na financovanie pod podmienkou, že tieto ciele súvisia s konkrétnymi cieľmi, na ktoré sa vzťahujú články 4 až 8, a predstavujú komplexné a súvisiace riešenie v konkrétnom projekte.

Odôvodnenie

S cieľom zamedziť výrazným investičným medzerám do ďalších technológií, vylúčiť komplexné riešenia z programu alebo skomplikovať jeho rozlišovanie by mali byť súčasťou programu aj ďalšie nové technológie za podmienky, že sú komplexným a súvisiacim riešením s novými technológiami podľa článkov 4 až 8.

Pozmeňujúci návrh    81

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 2 – písmeno a – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  právne subjekty usadené v:

a)  právne subjekty usadené v a, prípadne, povinné platiť daň z príjmov právnických osôb:

Pozmeňujúci návrh    82

Návrh nariadenia

Článok 18 – odsek 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, by v zásade mali niesť náklady na svoju účasť.

6.  Právne subjekty usadené v tretej krajine, ktorá nie je pridružená k programu, by mali niesť náklady na svoju účasť.

Pozmeňujúci návrh    83

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  prípadne hospodársky a sociálny vplyv a vplyv na klímu a životné prostredie, ako aj dostupnosť;

e)  prípadne hospodársky a sociálny vplyv a vplyv na klímu a životné prostredie, možnosti rodovej rovnováhy ako aj dostupnosť;

Pozmeňujúci návrh    84

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno g

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

g)  prípadne vyvážené geografické rozloženie v celej Únii vrátane najvzdialenejších regiónov;

g)  prípadne vyvážené geografické rozloženie v celej Únii vrátane najvzdialenejších regiónov s cieľom zmenšiť digitálnu priepasť medzi regiónmi, občanmi a podnikmi;

Pozmeňujúci návrh    85

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno h a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

ha)  prípadne existencia plánu na vytvorenie udržateľnej vysokokvalitnej zamestnanosti v Európskej Únii alebo v účastníckej krajine.

Pozmeňujúci návrh    86

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno h b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hb)  prípadne komplementarita projektu s inými programami Únie;

Pozmeňujúci návrh    87

Návrh nariadenia

Článok 20 – odsek 1 – písmeno h c (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

hc)  prípadne inovačný charakter projektu.

Pozmeňujúci návrh    88

Návrh nariadenia

Článok 22 – odsek 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  ak už bola akcia udelená alebo boli na ňu prijaté príspevky z iného programu Únie alebo podpora z fondu EÚ, uvedený príspevok alebo podpora sa uvedú v žiadosti o príspevok v rámci programu.

Pozmeňujúci návrh    89

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však štyri roky po začatí implementácie programu.

2.  Priebežné hodnotenie programu sa vykoná hneď, ako sú k dispozícii dostatočné informácie o implementácii programu, najneskôr však tri roky po začatí implementácie programu. V priebežnom hodnotení sa uvedú zistenia potrebné na prijatie rozhodnutia o následných opatreniach k programu po roku 2027 a o jeho cieľoch.

 

Priebežné hodnotenie sa predloží Európskemu parlamentu.

Pozmeňujúci návrh    90

Návrh nariadenia

Článok 25 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však štyri roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku [1], Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

3.  Na konci implementácie programu, najneskôr však dva roky po uplynutí obdobia uvedeného v článku [1], Komisia vykoná záverečné hodnotenie programu.

Pozmeňujúci návrh    91

Návrh nariadenia

Článok 26 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  V rámci kontrolného systému môže byť stratégia auditu založená na finančnom audite reprezentatívnej vzorky výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní výber založený na posúdení rizík súvisiacich s výdavkami.

4.  V rámci kontrolného systému je stratégia auditu založená na finančnom audite aspoň reprezentatívnej vzorky výdavkov. K tejto reprezentatívnej vzorke sa doplní výber založený na posúdení rizík súvisiacich s výdavkami.

Pozmeňujúci návrh    92

Návrh nariadenia

Článok 29 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

1.  Príjemcovia finančných prostriedkov Únie priznávajú pôvod a zabezpečujú zviditeľnenie finančných prostriedkov Únie (najmä pri propagácii akcií a ich výsledkov) tým, že poskytujú ucelené, pravdivé, účinné a primerané cielené informácie rôznym cieľovým skupinám vrátane médií a verejnosti.

Pozmeňujúci návrh    93

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 1 – odsek 2 – bod 6

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

6.  Zavádzanie pripravených/funkčných technológií: supervýpočtové technológie ako služba, ktorá vzíde z výskumu a inovácie s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém HPC v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).

6.  Zavádzanie pripravených/funkčných technológií: supervýpočtové technológie ako služba, ktorá vzíde z výskumu a inovácie, najmä nové technológie, ktoré boli v minulosti alebo sú v súčasnosti financované Úniou, s cieľom vybudovať integrovaný ekosystém vysokovýkonnej výpočtovej techniky v Únii, ktorý bude zahŕňať všetky segmenty vedeckého a priemyselného hodnotového reťazca (hardvér, softvér, aplikácie, služby, prepojenia a pokročilé digitálne zručnosti).

Pozmeňujúci návrh    94

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 2 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

V rámci programu sa vybudujú a posilnia základné kapacity umelej inteligencie v Európe vrátane zdrojov údajov a úložísk algoritmov, tieto kapacity sa sprístupnia všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, posilnia a prepoja sa existujúce skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.

Programom sa vybudujú a posilnia základné kapacity umelej inteligencie a technológií distribuovaných databáz transakcií v Európe vrátane zdrojov údajov a úložísk algoritmov, tieto kapacity sa sprístupnia všetkým podnikom a orgánom verejnej správy, posilnia a prepoja sa existujúce skúšobné a experimentačné zariadenia v členských štátoch, ktoré sa zaoberajú umelou inteligenciou.

Pozmeňujúci návrh    95

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 4 – odsek 2 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  prístup k učeniu na pracovisku v podobe stáží v kompetenčných centrách a firmách, ktoré zavádzajú pokročilé technológie;

1.  Program podporuje jednoduchý prístup k pokročilým digitálnym zručnostiam – najmä v oblasti HPC, umelej inteligencie, distribuovaných databáz transakcií (napr. blockchain) a kybernetickej bezpečnosti pre súčasnú i budúcu pracovnú silu tým, že ponúka študentom, čerstvým absolventom a pracovníkom možnosť získať a rozvinúť tieto zručnosti bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú.

Pozmeňujúci návrh    96

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 4 – odsek 2 – bod 2 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

2 a.  Program podporuje navrhovanie a zabezpečenie celoeurópskej platformy elektronického vzdelávania.

Pozmeňujúci návrh    97

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 4 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú v prvom rade prostredníctvom centier digitálnych inovácií v zmysle článku 15.

Všetky intervencie sa navrhnú a vykonajú v prvom rade prostredníctvom centier digitálnych inovácií v zmysle článku 16.

Pozmeňujúci návrh    98

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – časť I – bod 1 – bod 1.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.2.  Podpora vybudovania, pilotného skúšania a zavádzania, údržby a propagácie koherentného ekosystému cezhraničnej infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj podpora celého a neprerušeného reťazca zabezpečených, viacjazyčných a cezhranične i medziodvetvovo interoperabilných riešení a spoločných rámcov vo verejnej správe. Zahrnúť by sa mali aj metodiky posudzovania vplyvu a prínosov.

1.2.  Podpora vybudovania, pilotného skúšania a zavádzania, údržby, rozširovania a propagácie koherentného ekosystému cezhraničnej infraštruktúry digitálnych služieb, ako aj podpora celého a neprerušeného reťazca zabezpečených, viacjazyčných a cezhranične i medziodvetvovo interoperabilných riešení a spoločných rámcov vo verejnej správe. Zahrnúť by sa mali aj metodiky posudzovania vplyvu a prínosov.

Pozmeňujúci návrh    99

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – časť I – bod 2 – bod 2.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.1.  Zaistenie, aby mali občania EÚ možnosť chráneného cezhraničného prístupu, zdieľania, používania a spravovania svojich osobných zdravotných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú oni alebo ich údaje. Dokončenie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) a jej rozšírenie o nové digitálne služby, podpora zavádzania jednotného európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.

2.1.  Zaistenie, aby mali občania EÚ možnosť chráneného cezhraničného prístupu, zdieľania, používania a spravovania svojich osobných zdravotných údajov bez ohľadu na to, kde sa nachádzajú oni alebo ich údaje, spôsobom, ktorý zaručí ich súkromie. Dokončenie infraštruktúry digitálnych služieb elektronického zdravotníctva (eHealth) a jej rozšírenie o nové digitálne služby, podpora zavádzania jednotného európskeho formátu na výmenu elektronických zdravotných záznamov.

Pozmeňujúci návrh    100

Návrh nariadenia

Príloha I – časť 5 – podčasť I – bod 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Súdnictvo: Umožnenie bezproblémovej a zabezpečenej cezhraničnej elektronickej komunikácie v rámci súdnictva i medzi súdnictvom a inými príslušnými orgánmi v oblasti občianskeho a trestného práva. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a justičným informáciám a postupom pre občanov, podniky, právnikov a sudcov so sémanticky interoperabilným prepojením na vnútroštátne databázy a registre, ako aj podpora mimosúdneho urovnávania sporov online. Podpora vývoja a zavádzania inovačných technológií pre súdy a právnikov na základe riešení využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môžu pravdepodobne zefektívniť a urýchliť konania (napríklad tzv. legal tech aplikácie).

3.  Súdnictvo: Umožnenie bezproblémovej a zabezpečenej cezhraničnej elektronickej komunikácie v rámci súdnictva i medzi súdnictvom a inými príslušnými orgánmi v oblasti občianskeho a trestného práva. Zlepšenie prístupu k spravodlivosti a justičným informáciám a postupom pre občanov, podniky, právnikov a sudcov so sémanticky interoperabilným prepojením na databázy a registre, ako aj podpora mimosúdneho urovnávania sporov online. Podpora vývoja a zavádzania inovačných technológií pre súdy a právnikov na základe riešení využívajúcich umelú inteligenciu, ktoré môžu pravdepodobne zefektívniť a urýchliť konania (napríklad tzv. legal tech aplikácie).

Pozmeňujúci návrh    101

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – bod 5.1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.1  Miera využitia digitálnych verejných služieb

5.1  Frekvencia využívania digitálnych verejných služieb

Pozmeňujúci návrh    102

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – bod 5.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.2  Podniky s vysokou mierou využívania digitálnych technológií (digital intensity score)

5.2  Počet podnikov s vysokou mierou využívania digitálnych technológií (digital intensity score)

Pozmeňujúci návrh    103

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 5 – bod 5.3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

5.3  Súlad národného rámca interoperability s európskym rámcom interoperability.

5.3  Rozsah súladu národného rámca interoperability s európskym rámcom interoperability.

Pozmeňujúci návrh    104

Návrh nariadenia

Príloha II – časť 2 – bod 2.2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.2  Počet firiem a organizácií využívajúcich umelú inteligenciu

2.2  Počet spoločností a organizácií, ktoré testujú umelú inteligenciu a experimentujú s ňou v spolupráci s centrami digitálnych inovácií.

Pozmeňujúci návrh    105

Návrh nariadenia

Príloha III – bod 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou