Postup : 2018/2105(INI)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0411/2018

Predkladané texty :

A8-0411/2018

Rozpravy :

PV 12/12/2018 - 25
CRE 12/12/2018 - 25

Hlasovanie :

PV 13/12/2018 - 9.14
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :

P8_TA(2018)0531

SPRÁVA     
PDF 705kWORD 68k
28.11.2018
PE 625.381v02-00 A8-0411/2018

o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017

(2018/2105(INI))

Výbor pre petície

Spravodajkyňa: Eleonora Evi

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o výročnej správe o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017

(2018/2105(INI))

Európsky parlament,

  so zreteľom na výročnú správu o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017,

  so zreteľom na články 9, 11, 15, 24 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ),

–  so zreteľom na články 11, 35, 37, 41, 42 a 43 Charty základných práv Európskej únie,

  so zreteľom na Protokol č. 1 zmlúv o úlohe národných parlamentov v Európskej únii,

  so zreteľom na Protokol č. 2 zmlúv o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality,

–  so zreteľom na Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím (UNCRPD),

–  so zreteľom na rozhodnutie Európskeho parlamentu 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana(1),

–  so zreteľom na Európsky kódex dobrej správnej praxe prijatý Parlamentom 6. septembra 2001,

–  so zreteľom na rámcovú dohodu o spolupráci uzatvorenú medzi Parlamentom a európskym ombudsmanom 15. marca 2006, ktorá nadobudla účinnosť 1. apríla 2006,

–  so zreteľom na svoje predchádzajúce uznesenia o činnosti európskeho ombudsmana,

–  so zreteľom na článok 52 a článok 220 ods. 1 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre petície (A8-0411/2018),

A.  keďže výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 22. mája 2018 a ombudsmanka Emily O’Reillyová ju predložila Výboru pre petície 16. mája 2018 v Bruseli;

B.  keďže podľa článkov 24 a 228 ZFEÚ je európsky ombudsman oprávnený prijímať sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí;

C.  keďže v článku 10 ods. 3 Zmluvy o Európskej únii (Zmluva o EÚ) sa uvádza, že „každý občan má právo zúčastňovať sa na demokratickom živote Únie“ a že „rozhodnutia sa prijímajú podľa možnosti čo najotvorenejšie a čo najbližšie k občanovi“;

D.  keďže v článku 15 ZFEÚ sa uvádza, že „s cieľom podporovať dobrú správu vecí verejných a zabezpečiť účasť občianskej spoločnosti dodržiavajú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie v čo najväčšej možnej miere zásadu otvorenosti“ a že „každý občan Únie a každá fyzická alebo právnická osoba s bydliskom alebo zapísaným sídlom v členskom štáte má právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie“;

E.  keďže v článku 41 Charty základných práv, ktorý sa týka práva na dobrú správu vecí verejných, sa okrem iného uvádza, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“;

F.  keďže v článku 43 Charty základných práv sa uvádza, že „každý občan Únie, ako aj každá fyzická osoba, ktorá má bydlisko, alebo každá právnická osoba, ktorá má sídlo v členskom štáte, má právo oznámiť európskemu ombudsmanovi prípady nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr Únie, s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie v rámci výkonu jeho súdnych právomocí“;

G.  keďže v článku 298 ods. 1 ZFEÚ sa stanovuje, že „pri vykonávaní svojich poslaní sú inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie podporované otvorenou, efektívnou a nezávislou európskou administratívou“;

H.  keďže v roku 2017 ombudsmanka otvorila 447 vyšetrovaní, z ktorých 433 bolo založených na sťažnostiach a v 14 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, a uzavrela 363 vyšetrovaní (348 na základe sťažností a 15 z vlastnej iniciatívy); keďže väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (256 vyšetrovaní alebo 57,3 %), ďalej agentúr EÚ (35 vyšetrovaní alebo 7,8 %), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (34 vyšetrovaní alebo 7,6 %), Parlamentu (22 vyšetrovaní alebo 4,9 %), Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (17 vyšetrovaní alebo 3,8 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (16 vyšetrovaní alebo 3,6 %) a iných inštitúcií (67 vyšetrovaní alebo 15 %);

I.  keďže k trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 2017 patrili: transparentnosť, zodpovednosť a prístup verejnosti k informáciám a dokumentom (20,6 %); kultúra služieb (16,8 %) a dodržiavanie procesných práv (16,5 %); keďže ďalšie obavy zahŕňali etické otázky, práva súvisiace s verejnou účasťou na rozhodovaní EÚ, správne používanie diskrečnej právomoci, a to aj v postupoch v prípade nesplnenia povinnosti, správne finančné riadenie, pokiaľ ide o tendre, granty a zmluvy EÚ, nábor a správne riadenie personálnych otázok EÚ;

J.  keďže úrad ombudsmana v rámci strategickej činnosti v roku 2017 uzavrel štyri strategické vyšetrovania a otvoril štyri nové o transparentnosti Rady; o probléme efektu otáčavých dverí, ktorý sa týka niekdajších eurokomisárov; o dostupnosti webových sídel Komisie osobám so zdravotným postihnutím a o činnostiach v období pred podaním žiadosti, ktoré súvisia s posudzovaním liekov Európskou agentúrou pre lieky (EMA); keďže v roku 2017 ombudsmanka otvorila osem strategických iniciatív, ktoré sa okrem iného týkajú transparentnosti lobingu v rámci Európskej rady, zlepšovania európskej iniciatívy občanov (EIO) a pravidiel súvisiacich s efektom otáčavých dverí v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ, a uzavrela šesť strategických iniciatív;

K.  keďže EÚ stále zažíva najhoršiu hospodársku, sociálnu a politickú krízu od svojho založenia; keďže neefektívny prístup, ktorý prijali inštitúcie EÚ v boji proti nedostatku transparentnosti v rozhodovacom procese EÚ a lobingu, v kombinácii s ďalšími významnými etickými otázkami v inštitúciách prispievajú k ďalšiemu podkopávaniu reputácie EÚ;

L.  keďže odmietnutie prístupu k dokumentom EÚ a súvisiace problémy s transparentnosťou aj v roku 2017 tvorili najväčšiu časť vyšetrovaní európskej ombudsmanky;

M.  keďže vzhľadom na charakter žiadostí o prístup k dokumentom, ktorý je z časového hľadiska citlivý, ombudsmanka iniciovala zavedenie skúšobnej fázy pre zrýchlené konanie;

N.  keďže ombudsmanka zastáva zásadnú úlohu, pokiaľ ide o zabezpečovanie zodpovednosti inštitúcií EÚ a maximálnej transparentnosti a nestrannosti správy EÚ a rozhodovacích procesov v záujme úspešnej ochrany práv občanov, čím zvyšuje ich dôveru, angažovanosť a účasť na demokratickom živote Únie;

O.  keďže Súdny dvor stanovil, že zásady verejnosti a transparentnosti sú inherentným prvkom legislatívneho postupu EÚ a že účinnosť a integrita legislatívneho postupu nemôžu zmenšiť význam zásad verejnosti a transparentnosti, ktoré tvoria základ pre uvedený postup; keďže Súdny dvor poskytol v tejto veci jasné usmernenia, ako napríklad vo svojom rozsudku z 22. marca 2018 vo veci T-540/15;

P.  keďže ombudsmanka viedla ročné vyšetrovanie prípadu na základe sťažnosti týkajúceho sa členstva prezidenta ECB v skupine 30 (G30), teda súkromnej organizácii, medzi členov ktorej patria zástupcovia bánk, na ktoré priamo alebo nepriamo dohliada ECB; keďže ombudsmanka odporučila prezidentovi ECB, aby pozastavil svoje členstvo v skupine G30;

Q.  keďže ombudsmanka vyšetrovala sťažnosti v súvislosti s tým, ako Komisia rieši zamestnávanie bývalých komisárov po skončení ich funkčného obdobia; keďže ombudsmanka už zistila, že neprijatie konkrétneho rozhodnutia zo strany Komisie v prípade bývalého predsedu Komisie Barrosa predstavovalo nesprávny úradný postup; keďže v prípade pána Barrosa etická komisia dospela k záveru, že neexistovali dostatočné dôvody, aby sa konštatovalo porušenie právnych záväzkov, pričom vzala do úvahy písomné vyhlásenie bývalého predsedu, že nebol súčasťou lobingu v prospech banky Goldman Sachs, ani to nemal v úmysle;

R.  keďže finančná kríza spôsobila hospodársku a sociálnu krízu, pričom vyvolala pochybnosti o európskych inštitúciách;

S.  keďže 25. októbra 2017 sa uskutočnilo stretnutie bývalého predsedu Komisie Barrosa a súčasného podpredsedu Komisie, ktoré bolo zapísané ako oficiálne stretnutie s bankou Goldman Sachs; keďže ombudsmanka poznamenala, že presná povaha tohto stretnutia nie je jasná; keďže ombudsmanka zdôraznila, že existujú pochopiteľné obavy z toho, že bývalý predseda využíva svoj predchádzajúci status a svoje kontakty s bývalými kolegami, aby ich ovplyvňoval a získaval informácie; keďže tento prípad sústavne vzbudzuje otázky o celkovom prístupe Komisie k riešeniu takýchto prípadov a stupni nezávislosti etickej komisie; poukazuje na to, že sú potrebné prísnejšie pravidlá na úrovni EÚ na predchádzanie všetkým konfliktom záujmov v rámci inštitúcií a agentúr EÚ a ich sankcionovanie;

T.  keďže v marci 2017 ombudsmanka začala strategické vyšetrovanie otvorenosti a zodpovednosti Rady; keďže ombudsmanka označila za nesprávny úradný postup to, že Rada neuviedla totožnosti členských štátov, ktoré zastávajú pozíciu v legislatívnom procese, a nedostatok transparentnosti Rady v súvislosti s prístupom verejnosti k jej legislatívnym dokumentom, ako je napríklad prax neprimeraného označovania dokumentov ako „LIMITE“, čo znamená, že nie sú určené do obehu; keďže ombudsmanka 17. mája 2018 predložila Parlamentu osobitnú správu o svojom strategickom vyšetrovaní zameranom na zodpovednosť a transparentnosť legislatívnej činnosti Rady;

U.  keďže väčšia otvorenosť pri prijímaní stanovísk národných vlád by mohla poslúžiť na zmiernenie fenoménu obviňovania Bruselu, ktorý skresľuje realitu, pokiaľ ide o spôsob, akým sa schvaľuje legislatíva EÚ, a zároveň posilňuje euroskepticizmus a antipatie voči EÚ;

V.  keďže ombudsmanka vyšetrovala nesúlad politiky transparentnosti EIB, pokiaľ ide o prístup k dokumentom, s pravidlami EÚ a s medzinárodnými pravidlami;

W.  keďže primerané predchádzanie konfliktom záujmov v rámci inštitúcií, agentúr a orgánov EÚ je základným predpokladom zaručenia dobrej správy vecí verejných a zvýšenia dôvery občanov v rozhodovací proces EÚ; keďže ombudsmanka začala strategické vyšetrovanie spôsobu, akým Komisia posudzuje konflikt záujmov svojich osobitných poradcov, ktorí často súčasne pracujú pre klientov zo súkromného sektora;

X.  keďže ombudsmanka vyšetrovala sťažnosti občanov, v ktorých sa odsudzuje to, že Komisia včas nerozhodla o prípadoch porušenia právnych predpisov, ktoré sa vzťahujú na zneužívanie pracovných zmlúv na dobu určitú; keďže v priebehu rokov niekoľko členských štátov zaznamenalo značný nárast atypických a dočasných pracovných zmlúv, čo spochybnilo vykonávanie európskeho pracovného práva a judikatúry Súdneho dvora;

Y.  keďže na účely rozhodnutí, ktoré súvisia s ochranou ľudského zdravia a bezpečnosti osôb, zvierat a rastlín, by sa inštitúcie, agentúry a úrady EÚ mali pri svojom výhľade obzvlášť zameriavať na občanov a poskytovanie služieb a mali by riadne riešiť obavy verejnosti týkajúce sa úplnej transparentnosti, nezávislosti a presnosti zberu a hodnotenia vedeckých dôkazov; keďže vedecké dôkazy a postupy, ktoré sa používajú na úrovni EÚ a viedli okrem iného k schváleniu geneticky modifikovaných organizmov, pesticídov a glyfozátu, vyvolali veľkú vlnu kritiky a širokú verejnú diskusiu;

Z.  keďže Komisia ešte stále nevykonala odporúčania ombudsmanky týkajúce sa rokovaní s tabakovým priemyslom, v dôsledku čoho nedokáže zabezpečiť plnú transparentnosť v súlade so svojimi povinnosťami vyplývajúcimi z Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

AA.  keďže ombudsmanka zverejnila jasné a praktické odporúčania, ako majú verejní predstavitelia komunikovať s lobistami, a usilovala sa šíriť o nich povedomie v Rade a Komisii;

AB.  keďže ombudsmanka je súčasťou rámca EÚ pre Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím a je poverená úlohou chrániť, podporovať a monitorovať vykonávanie dohovoru na úrovni inštitúcií EÚ;

AC.  keďže ombudsmanka vyšetrovala spôsob, akým bol Martin Selmayr, v tom čase vedúci kabinetu predsedu Európskej komisie, vymenovaný za generálneho tajomníka Komisie; keďže ombudsmanka zdôraznila, že Komisia umelo vyvolala dojem naliehavosti obsadiť miesto generálneho tajomníka, aby nemusela uverejniť oznámenie o voľnom pracovnom mieste, a že zorganizovala výberové konanie na zástupcu generálneho tajomníka nie na to, aby toto miesto priamo obsadila, ale skôr na to, aby bol pán Selmayr v dvoch krokoch rýchlo vymenovaný za generálneho tajomníka; keďže ombudsmanka konštatovala, že pri vymenovaní pána Selmayra došlo k štyrom prípadom nesprávneho úradného postupu z dôvodu, že Komisia nedodržala ducha ani literu príslušných predpisov správne;

AD.  keďže činnosť európskej ombudsmanky dokonale dopĺňa činnosť rôznych národných a regionálnych ombudsmanov; keďže výmena a koordinácia ich činnosti v rámci Európskej siete ombudsmanov pod záštitou európskej ombudsmanky je mimoriadne pozitívnou súčasťou úsilia o zabezpečenie, aby všetci občania a obyvatelia EÚ mohli na všetkých úrovniach využívať právo na dobrú správu vecí verejných;

AE.  keďže súčasný štatút európskeho ombudsmana bol naposledy aktualizovaný pred nadobudnutím účinnosti Lisabonskej zmluvy; keďže odvtedy majú občania EÚ nové očakávania, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných a úlohu, ktorú zastáva ombudsman pri jej zabezpečovaní, a to najmä v oblasti prístupu k dokumentom, oznamovania protispoločenskej činnosti a obťažovania, a pri zabezpečovaní, že Komisia pristupuje k vyhláseniu prípustnosti európskych iniciatív občanov spravodlivo a nestranne;

1.  schvaľuje výročnú správu za rok 2017 predloženú európskou ombudsmankou; berie na vedomie jasný a ľahko čitateľný štýl prezentácie správy, ktorá zdôrazňuje najdôležitejšie fakty a údaje týkajúce sa činnosti ombudsmanky v roku 2017;

2.  blahoželá Emily O’Reillyovej k vynikajúcej práci a konštruktívnemu úsiliu v oblasti zlepšovania kvality správy EÚ a dostupnosti a kvality služieb, ktoré poskytuje občanom; opätovne potvrdzuje, že dôrazne podporuje opatrenia, ktoré ombudsmanka vykonala v záujme občanov a európskej demokracie;

3.  víta päťročnú stratégiu ombudsmanky s názvom V ústrety roku 2019, ktorej cieľom je zvýšiť vplyv a viditeľnosť jej úradu a budovať pevné vzťahy s inštitúciami, agentúrami a organizáciami EÚ, aby z toho občania mali ešte väčší osoh;

4.  s veľkým znepokojením berie na vedomie, že vyšetrovania súvisiace s transparentnosťou a zodpovednosťou vrátane prístupu k informáciám a dokumentom aj naďalej tvorili najväčšiu časť prípadov, ktorými sa ombudsmanka v roku 2017 zaoberala, po ktorých nasledovali sťažnosti súvisiace s agentúrami a ďalšími orgánmi EÚ;

5.  víta úsilie ombudsmanky udeliť zamestnancom inštitúcií EÚ Cenu za dobrú správu vecí verejných za rok 2017, a to najmä zamestnancom a zamestnankyniam GR Európskej komisie pre zdravie za ich zasadzovanie sa za pacientov so zriedkavými chorobami;

6.  zdôrazňuje dôležitosť maximálnej transparentnosti a lepšieho prístupu verejnosti k dokumentom inštitúcií EÚ; zdôrazňuje štrukturálnu prácu ombudsmanky pri objasňovaní prípadov nesprávneho úradného postupu tým, že zaujala prístup založený na konkrétnom prípade a že začína čoraz viac vyšetrovaní z vlastnej iniciatívy;

7.  je vďačný za dobrú spoluprácu ombudsmanky a jej tímu s Výborom pre petície, ktorá sa vyznačovala úctou a obsahovou presnosťou;

8.  zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ o prístupe k dokumentom by sa mali aktualizovať; opakuje svoju výzvu, aby sa revidovalo nariadenie (ES) č. 1049/2001, čím sa uľahčí aj práca ombudsmana pri kontrole udeľovania prístupu k dokumentom Európskeho parlamentu, Rady a Komisie; víta skutočnosť, že ombudsmanka zaviedla zrýchlený postup podávania sťažností v súvislosti s prístupom k dokumentom;

9.  zdôrazňuje, že občania musia mať možnosť bezprostrednejšie sa zúčastňovať na demokratickom živote EÚ a podrobne sledovať rozhodovací proces v inštitúciách EÚ a zároveň mať prístup ku všetkým relevantným informáciám, aby mohli plne uplatňovať svoje demokratické práva;

10.  vyzdvihuje úlohu ombudsmanky, pokiaľ ide o dosiahnutie väčšej transparentnosti a zodpovednosti v legislatívnom procese EÚ s cieľom zvýšiť dôveru občanov nielen vzhľadom na zákonnosť jednotlivých aktov, ale aj vzhľadom na legitimitu celého rozhodovacieho procesu;

11.  požaduje preskúmanie interných usmernení Rady týkajúcich sa označovania dokumentov výrazom LIMITE, ktoré nemajú pevný právny základ, s cieľom podporiť zásadu, podľa ktorej sa označenie LIMITE môže prideliť len predbežnému návrhu, ktorý ešte nemá autora a nemá nijaký vplyv na legislatívny postup;

12.  uznáva, že je potrebná maximálna transparentnosť v rozhodovacom procese EÚ, a víta, že ombudsmanka vyšetruje bežnú prax neformálnych rokovaní troch hlavných inštitúcií EÚ (tzv. trialógy); podporuje zverejnenie všetkých dokumentov trialógu v súlade s rozhodnutiami Súdneho dvora;

13.  je pevne presvedčený, že sa musia bezodkladne vykonať odporúčania ombudsmanky, pokiaľ ide o politiku transparentnosti EIB; vyzýva EIB, aby okamžite začala odstraňovať prezumpciu nezverejňovania v súvislosti s informáciami a dokumentmi, ktoré sa zozbierali počas auditov, inšpekcií a vyšetrovaní, vrátane tých, ktoré sa začali počas prípadov podvodu a korupcie a po nich;

14.  požaduje, aby politika zverejňovania informácií skupiny EIB zabezpečila čoraz vyššiu mieru transparentnosti, pokiaľ ide o zásady upravujúce jej cenovú politiku a činnosť riadiacich orgánov; vyzýva na zverejňovanie zápisníc zo zasadnutí predstavenstva skupiny EIB;

15.  zdôrazňuje, že pozície členských štátov v rámci Rady počas legislatívneho procesu EÚ sa musia zaznamenávať a musia sa včas a prístupným spôsobom stať verejne známou skutočnosťou a tak, ako v akomkoľvek systéme, ktorý vychádza z princípu demokratickej legitimity, sa spoluzákonodarcovia musia za svoje kroky zodpovedať verejnosti; domnieva sa, že vyššia zodpovednosť v Rade, pokiaľ ide o pozície, ktoré prijali národné vlády v oblasti právnych predpisov EÚ, vrátane iniciatívneho sprístupňovania legislatívnych dokumentov verejnosti počas prebiehajúceho legislatívneho procesu, by mohla byť riešením nedostatočnej transparentnosti pri rozhodovaní a mohla by zmierniť kultúru obviňovania Bruselu za rozhodnutia, ktoré v konečnom dôsledku prijímajú samotné národné vlády; žiada, aby Rada v súlade s článkom 15 ods. 3 ZFEÚ zrevidovala svoju politiku ochrany dôverných údajov s cieľom zabezpečiť najvyššiu úroveň transparentnosti svojej práce;

16.  vyzýva Komisiu, aby zabezpečila maximálnu transparentnosť a prístup k dokumentom a informáciám, pokiaľ ide o postupy v rámci projektu EU Pilot minimálne v súvislosti s prijímanými petíciami a o plnú transparentnosť už ukončených postupov v rámci projektu EU Pilot a postupov v prípade nesplnenia povinnosti a plný prístup k nim;

17.  naliehavo žiada ombudsmanku, aby aj naďalej monitorovala vykonávanie reformy systému skupín expertov Komisie, aby sa zabezpečil úplný súlad s právne záväznými pravidlami a maximálna transparentnosť pri vykonávaní činností všetkých skupín expertov, a aby vyšetrila akýkoľvek možný konflikt záujmov a predložila o ňom správu; je presvedčený, že je potrebné dôkladné posúdenie všetkých skupín expertov a informácie o nich v záujme pochopenia stupňa ich nezávislosti, aby mohli slúžiť verejnému záujmu a prinášať pridanú hodnotu v rámci tvorby politík EÚ; je presvedčený, že všetci členovia expertných skupín musia byť uvedení v registri transparentnosti;

18.  opakuje svoju výzvu na vytvorenie centrálneho uzla transparentnosti pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ;

19.  podporuje záväzok ombudsmanky zlepšovať transparentnosť lobingu v EÚ; zdôrazňuje dôležitosť prijatia vhodného legislatívneho aktu, ktorým sa register transparentnosti EÚ stane povinný a právne záväzný pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ a pre zástupcov záujmových skupín, čím sa zabezpečí úplná transparentnosť lobingu;

20.  zdôrazňuje, aké dôležité je pravidelne aktualizovať a výrazne zlepšiť presnosť údajov v registri transparentnosti EÚ vrátane povinnosti lobingových advokátskych kancelárií uviesť všetkých svojich klientov; vyzdvihuje potrebu bezplatne sprístupniť všetky informácie o vplyve lobistov, ktoré budú komplexné a ľahko prístupné verejnosti; je presvedčený, že sa musí zabezpečiť úplná transparentnosť financovania všetkých zástupcov záujmových skupín; vyzýva k tomu, aby sa každej organizácii, ktorá porušuje pravidlá týkajúce sa efektu otáčavých dverí, pozastavila platnosť registrácie v registri transparentnosti;

21.  poukazuje na zistenia ombudsmanky, že pretrvávajúce členstvo prezidenta ECB v skupine G30 predstavuje nesprávny úradný postup, pretože vyvolalo vo verejnosti dojem, že nezávislosť ECB od súkromných finančných záujmov by mohla byť ohrozená; zdôrazňuje, že členovia Výkonnej rady ECB by sa mali zdržať aj členstva vo fórach alebo iných organizáciách, ktoré zahŕňajú vedúcich predstaviteľov bánk pod dohľadom ECB; berie na vedomie odporúčania ombudsmanky z 15. januára 2018 o účasti prezidenta ECB a členov jej rozhodovacích orgánov v skupine G30 a naliehavo žiada ECB, aby zmenila príslušné pravidlá s cieľom zabezpečiť vykonávanie najvyšších etických štandardov a štandardov týkajúcich sa zodpovednosti v praxi;

22.  je presvedčený, že Komisia počas postupu, ktorý použila na vymenovanie Martina Selmayra za svojho nového generálneho tajomníka, nedodržala zásady transparentnosti, etiky a právneho štátu; veľmi ľutuje rozhodnutie Komisie potvrdiť pána Selmayra vo funkcii jej nového generálneho tajomníka bez ohľadu na rozsiahlu a širokú kritiku zo strany občanov EÚ a poškodenie dobrého mena, ktoré utrpela celá EÚ; zdôrazňuje, že pán Selmayr musí odstúpiť z funkcie generálneho tajomníka Komisie, a vyzýva Komisiu, aby prijala nový postup na vymenovanie svojho generálneho tajomníka, ktorým sa zabezpečí dodržiavanie najvyšších noriem z hľadiska transparentnosti, etiky a právneho štátu;

23.  vyzýva ombudsmanku, aby naďalej pracovala na posilňovaní etických pravidiel v inštitúciách EÚ s cieľom vyriešiť problémy týkajúce sa efektu otáčavých dverí a zaistiť úplnú transparentnosť všetkých informácií súvisiacich s týmito prípadmi vrátane rýchleho zverejnenia mien všetkých zúčastnených vyšších úradníkov EÚ; s potešením očakáva ombudsmankinu analýzu toho, ako Komisia vykonáva jej usmernenia a návrhy na zlepšenie riešenia situácií, ktoré sa týkajú efektu otáčavých dverí, vrátane možnosti prijímať legislatívne pravidlá na predchádzanie takýmto situáciám a prípadnému zneužívaniu a na ich postihovanie;

24.  pevne verí, že vo všetkých inštitúciách, agentúrach a orgánoch EÚ treba uplatňovať prísnejšie, jasné a ľahko uplatniteľné morálne a etické pravidlá a normy, aby sa zabezpečilo dodržiavanie povinnosti správať sa čestne a rozvážne a aby sa predchádzalo konfliktom záujmov so súkromným sektorom; domnieva sa, že tieto pravidlá a normy musia byť založené na legislatívnom akte; berie na vedomie aktualizovaný kódex správania pre členov Komisie, ktorý nadobudol účinnosť vo februári 2018 a ktorým sa zaviedli prísnejšie obdobia, počas ktorých sa osoba musí vyhýbať akýmkoľvek konfliktom záujmov; domnieva sa však, že by sa mali predĺžiť lehoty, na ktoré sa vzťahuje oznamovacia lehota po skončení funkčného obdobia;

25.  zdôrazňuje naliehavú potrebu účinnej modernizácie platného Európskeho kódexu dobrej správnej praxe prijatím záväzného nariadenia v tejto veci;

26.  je presvedčený, že stretnutie bývalého predsedu Komisie Barrosa so súčasným podpredsedom Komisie, ktoré bolo zaznamenané ako oficiálne stretnutie s bankou Goldman Sachs, ešte viac poukázalo na naliehavú potrebu zrevidovať súčasné pravidlá a postupy, aby sa posilnila integrita požiadaviek na komisárov počas ich funkčných období aj po ich skončení;

27.  opakovane vyzýva Komisiu, aby zaručila iniciatívne zverejňovanie a úplnú transparentnosť v súvislosti so zamestnávaním bývalých komisárov po skončení funkčného obdobia; vyzýva Komisiu, aby zabezpečila úplnú nezávislosť a zodpovednosť etickej komisie a vyzýva ombudsmanku, aby aj naďalej hodnotila a predkladala správy o akomkoľvek možnom konflikte záujmov členov etickej komisie;

28.  blahoželá ombudsmanke k jej strategickému vyšetrovaniu týkajúcemu sa transparentnosti legislatívneho procesu Rady (OI/2/2017/TE), vyjadruje však poľutovanie nad tým, že Rada na jej zistenia neodpovedala v stanovenej lehote; s poľutovaním konštatuje, že ide o opakujúcu sa záležitosť, ktorá sa neustále objavuje aj v sťažnostiach predkladaných ombudsmanke; okrem toho je presvedčený, že táto záležitosť by sa mala považovať za mimoriadne dôležitú, pokiaľ ide o demokratický život Únie a efektívnu účasť občanov na celom kontinente, keďže bráni naplneniu záväzkov vyplývajúcich z ústavných zmlúv a Charty základných práv; v tejto súvislosti berie na vedomie zistenia ombudsmanky v nedávnom prípade (1272/2017/LP – zamietnutie prístupu verejnosti k stanovisku právneho servisu Rady, ktoré sa týka medziinštitucionálnej dohody o registri transparentnosti), z ktorého vyplynulo, že tento problém je hrozbou pre zásadu inštitucionálnej rovnováhy a že je v rozpore so základnou praxou vzájomnej lojálnej spolupráce; poukazuje na to, že po zamietnutí žiadosti nie je možné ad hoc vykonať ex post kontrolu;

29.  zdôrazňuje potrebu prijať výrazné zlepšenia pravidiel o konflikte záujmov pre osobitných poradcov; osobitne vyzýva Komisiu, aby v tomto ohľade v plnom rozsahu vykonala odporúčania ombudsmanky prijatím maximálnej transparentnosti a iniciatívneho prístupu k jej hodnoteniu akéhokoľvek možného konfliktu záujmov pred vymenovaním osobitných poradcov do funkcie a po ňom a zabezpečiť, aby občania mali úplný prístup ku všetkým relevantným informáciám;

30.  víta trvalý záujem ombudsmanky o otázky týkajúce sa zamestnancov inštitúcií a zdôrazňuje význam zníženia výskytu akejkoľvek diskriminácie, ktorá by mohla vyplynúť z diferencovaného statusu; opätovne zdôrazňuje význam zistení ombudsmanky o neplatených stážach v delegáciách EÚ v rámci Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (vec 454/2014/PMC), ako aj odporúčanie, aby ESVČ svojim stážistom vyplácala primeraný príspevok v súlade so zásadou nediskriminácie; vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že ostatné inštitúcie EÚ uplatňujú rovnakú praktiku neplatených stáží, ktorá mladým ľuďom neposkytuje spravodlivé príležitosti ani im neponúka prácu rovnocennú s prácou zamestnanca, v dôsledku čoho sú mladí odborníci vylúčení, chýbajú im dostatočné finančné prostriedky, aby sa nimi uživili, a za svoje služby sú odmeňovaní nedostatočne; poukazuje na to, že nedostatky, pokiaľ ide o postavenie stážistov, vidieť aj v iných oblastiach, ako sú napr. chýbajúce mechanizmy na podávanie správ o sexuálnom obťažovaní v agentúrach Únie; preto vyzýva ombudsmanku, aby začala všeobecné strategické vyšetrovanie statusu stážistov;

31.  nalieha na Komisiu, aby zabezpečila úplnú transparentnosť svojej činnosti zverejňovaním údajov o všetkých stretnutiach s lobistami z tabakového priemyslu alebo ich právnymi zástupcami, ako aj zápisníc z týchto stretnutí online v súlade so svojimi povinnosťami v zmysle Rámcového dohovoru WHO o kontrole tabaku;

32.  naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby monitorovala vykonávanie odporúčaní pre verejných činiteľov EÚ súvisiacich s ich kontaktmi so zástupcami záujmových skupín a aby naďalej zvyšovala informovanosť o týchto odporúčaniach medzi zamestnancami EÚ vo všetkých inštitúciách EÚ prostredníctvom odborného vzdelávania, seminárov a súvisiacich podporných opatrení;

33.  vyjadruje hlboké poľutovanie nad omeškaniami nahromadenými v Komisii v súvislosti s postupmi v prípade nesplnenia povinnosti týkajúcimi sa zneužívania pracovných zmlúv na dobu určitú v súkromnom, ako aj vo verejnom sektore, ktoré umožnili zneužívanie a porušovanie pracovných práv v členských štátoch; vyzýva ombudsmanku, aby túto záležitosť monitorovala s cieľom účinne chrániť práva občanov;

34.  podporuje úlohu ombudsmanky pri formovaní iniciatívnej a transparentnej politiky vo všetkých agentúrach EÚ; naliehavo vyzýva ombudsmanku, aby naďalej monitorovala všetky agentúry EÚ s cieľom zabezpečiť ich súlad s najvyššími štandardmi transparentnosti a poskytnúť verejnosti prístup k dokumentom a informáciám, pričom sa bude klásť dôraz predovšetkým na postupy a činnosti súvisiace s ochranou ľudského zdravia;

35.  nalieha na ombudsmanku, aby začala strategické vyšetrovanie s cieľom posúdiť, či inštitúcie, úrady a agentúry EÚ, ako je Európska chemická agentúra (ECHA), Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA) a Európska agentúra pre lieky (EMA), zabezpečujú, aby boli zber, hodnotenie a zverejňovanie vedeckých dôkazov úplne nezávislé, transparentné, nestranné, presné a nevyskytoval sa pri nich žiaden konflikt záujmov, a či sú zavedené riadne politiky a procesné záruky, najmä pokiaľ ide o GMO, glyfozát, pesticídy, rastlinolekárske a biocídne výrobky a liečivá; navrhuje v tejto súvislosti ďalšie vyšetrovanie zloženia a výberových konaní vedeckých výborov a panelov týchto agentúr, aby sa zabezpečila ich úplná nezávislosť a aby sa zaviedli najprísnejšie mechanizmy zabraňujúce akémukoľvek prípadnému konfliktu záujmov;

36.  víta strategické vyšetrovanie ombudsmanky, pokiaľ ide o zaobchádzanie s osobami so zdravotným postihnutím v rámci spoločného systému zdravotného poistenia Komisie a o dostupnosť webových stránok Komisie a online nástrojov pre osoby so zdravotným postihnutím; vyzýva ombudsmanku, aby urobila, čo je v jej silách, na zabezpečenie úplného a konzistentného vykonávania Dohovoru OSN o právach osôb so zdravotným postihnutím správou EÚ;

37.  víta záväzok ombudsmanky týkajúci sa otvorenosti a transparentnosti počas všetkých rokovaní o brexite; zdôrazňuje pozitívnu reakciu, ktorú ombudsmanke prejavila Rada, ako aj Komisia, ktoré zároveň uznali dôležitosť transparentnosti; vyzýva vládu Spojeného kráľovstva, aby prejavila podobné odhodlanie;

38.  nabáda ombudsmanku, aby naďalej spolupracovala s vnútroštátnymi ombudsmanmi prostredníctvom Európskej siete ombudsmanov;

39.  vyzýva Európsku sieť národných ombudsmanov, aby prejavili väčšiu mieru ostražitosti pri monitorovaní, že verejné orgány konajú okamžite v prípadoch policajného násilia, rasizmu a antisemitizmu s ohľadom na ľudské práva a demokratickú správu vecí verejných;

40.   žiada, aby sa úradu ombudsmana pridelilo viac finančných a ľudských zdrojov, aby sa mohol vysporiadať so súčasným aj budúcim množstvom práce a aby bol schopný zastávať svoju kľúčovú úlohu zlepšovať postupy dobrej správy vecí verejných v EÚ, čo je služba, ktorá má pre občanov Únie zásadný význam;

41.  víta výročnú konferenciu Európskej siete ombudsmanov, ktorá sa konala v júni 2017 a ktorá bola venovaná následkom brexitu na práva občanov a narastajúcemu populizmu v Európe;

42.  víta Cenu za dobrú správu vecí verejných, ktorú ombudsmanka udeľuje ako uznanie úsilia verejnej služby EÚ pri hľadaní inovatívnych spôsobov vykonávania politík ústretových voči občanom;

43.  opakuje svoju ochotu aktualizovať štatút európskeho ombudsmana(2) a všetky s ním súvisiace prvky acquis, aby sa jeho úloha prispôsobila súčasným potrebám a očakávaniam občanov EÚ, pokiaľ ide o dobrú správu vecí verejných;

44.   zdôrazňuje potrebu zlepšiť sociálny dialóg;

45.  zdôrazňuje, že dôvera medzi občanmi a inštitúciami má vzhľadom na súčasné hospodárske ťažkosti prvoradý význam;

46.  zdôrazňuje, že je potrebné, aby ombudsmanka vyšetrila konflikt záujmov medzi úlohou Komisie v trojke a jej zodpovednosťou ako strážkyne zmlúv a acquis;

47.  vyzýva ombudsmanku, aby zabezpečila, že Komisia prispeje k vytvoreniu infraštruktúry pre európsku iniciatívu občanov, ktorá bude poskytovať právne poradenstvo a právny rámec chrániaci jej členov;

48.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie a správu Výboru pre petície Rade, Komisii, európskej ombudsmanke, vládam a parlamentom členských štátov a ombudsmanom alebo rovnocenným príslušným orgánom členských štátov.

(1)

Ú. v. ES L 113, 4.5.1994, s. 15.

(2)

Návrh rozhodnutia Európskeho parlamentu prijatý 22. apríla 2008, ktorým sa mení a dopĺňa jeho rozhodnutie 94/262/ESUO, ES, Euratom z 9. marca 1994 o úprave a všeobecných podmienkach upravujúcich výkon funkcie ombudsmana (Ú. v. EÚ C 259E, 29.10.2009, s. 116).


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Výročná správa o činnosti európskej ombudsmanky za rok 2017 bola oficiálne predložená predsedovi Európskeho parlamentu 22. mája 2018 a ombudsmanka Emily O’Reillyová predložila správu Výboru pre petície 16. mája 2018 v Bruseli.

Mandát ombudsmana je zakotvený v článkoch 24 a 228 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

V článku 24 ZFEÚ, ako aj článku 43 Charty základných práv Európskej únie sa stanovuje právo podať sťažnosť európskemu ombudsmanovi.

Podľa článku 228 ZFEÚ európsky ombudsman volený Európskym parlamentom je oprávnený prijímať od občanov Únie alebo od fyzických či právnických osôb s bydliskom alebo zaregistrovaným sídlom v členskom štáte sťažnosti týkajúce sa prípadov nesprávneho úradného postupu inštitúcií, orgánov, úradov alebo agentúr Únie s výnimkou Súdneho dvora Európskej únie pri výkone jeho súdnych funkcií.

Nesprávny úradný postup znamená zlú alebo nesprávnu správu vecí verejných. Dochádza k nemu, ak inštitúcia nekoná v súlade so zákonom, nedodržiava zásady dobrej správy vecí verejných alebo porušuje ľudské práva.

Základný aspekt súčasnej verzie zmlúv, ktorý úzko súvisí s činnosťou ombudsmana, je zahrnutý v článku 15 ZFEÚ. V článku 15 ZFEÚ sa stanovuje, že inštitúcie, orgány, úrady a agentúry EÚ musia svoju prácu vykonávať čo najotvorenejšie, aby propagovali dobrú správu vecí verejných a zabezpečili účasť občianskej spoločnosti. Okrem toho sa v ňom stanovuje, že ktorýkoľvek občan Únie a ktorákoľvek fyzická alebo právnická osoba, ktorá má bydlisko alebo zaregistrované sídlo v členskom štáte, musí mať právo na prístup k dokumentom inštitúcií, orgánov, úradov a agentúr EÚ.

Ďalší pilier, ktorý sa vzťahuje na úlohu ombudsmana, je článok 41 ods. 1 Charty základných práv EÚ, v ktorom sa zdôrazňuje, že „každý má právo, aby inštitúcie, orgány, úrady a agentúry Únie vybavovali jeho záležitosti nestranne, spravodlivo a v primeranej lehote“.

V roku 2017 požiadalo ombudsmanku o pomoc 15 837 občanov, z ktorých 12 521 dostalo radu prostredníctvom interaktívneho sprievodcu na jej webových stránkach a zo zvyšných žiadostí bolo 1 135 presmerovaných na iné informácie a 2 181 podnetov spracovala ombudsmanka ako sťažnosti.

Z celkového počtu 2 181 sťažností, ktoré v roku 2017 spracoval úrad ombudsmana, bolo 751 v rámci jeho mandátu a 1 430 nepatrilo do jeho mandátu.

V roku 2017 ombudsmanka otvorila 447 vyšetrovaní, z ktorých 433 vychádzalo zo sťažností a v 14 prípadoch išlo o vyšetrovanie z vlastnej iniciatívy, a uzavrela 363 vyšetrovaní (348 na základe sťažností a 15 z vlastnej iniciatívy). Väčšina vyšetrovaní sa týkala Komisie (256 vyšetrení alebo 57,3 %), ďalej agentúr EÚ (35 vyšetrovaní alebo 7,8 %), Európskeho úradu pre výber pracovníkov (EPSO) (34 vyšetrovaní alebo 7,6 %), Európskeho parlamentu (22 vyšetrovaní alebo 4,9 %) Európskej služby pre vonkajšiu činnosť (ESVČ) (17 vyšetrovaní alebo 3,8 %), Európskeho úradu pre boj proti podvodom (OLAF) (16 vyšetrovaní alebo 3,6 %) a ďalších inštitúcií (67 vyšetrovaní alebo 15,0 %).

K trom najčastejším témam vo vyšetrovaniach uzavretých ombudsmankou v roku 2017 patrili: transparentnosť, zodpovednosť a verejný prístup k informáciám a dokumentom (20,6 %), kultúra služieb (16,8 %) a dodržiavanie procesných práv (16,5 %). Ďalšie obavy zahŕňajú etické otázky, účasť verejnosti na rozhodovaní EÚ, dodržiavanie základných práv, riadne využívanie diskrečnej právomoci vrátane postupu v prípade nesplnenia povinnosti, riadne finančné hospodárenie v súvislosti s tendrami, grantmi a zmluvami EÚ, nábor a správne riadenie personálnych otázok EÚ.

Spravodajkyňa oceňuje, že stratégia, ktorú vykonáva ombudsmanka, zacielená na zvyšovanie viditeľnosti jej úradu vyústila do zvýšenia celkového počtu sťažností, ktoré sa vybavili v roku 2017, z 1 880 na 2 184, ako aj do zvýšenia počtu doručených sťažností, ktoré spadajú do mandátu ombudsmana, zo 711 na 751.

Úrad ombudsmana v roku 2017 pri svojej strategickej činnosti uzavrel štyri strategické vyšetrovania a otvoril štyri nové o transparentnosti Rady, ktoré sa týkali „efektu otáčavých dverí“ vzťahujúcom sa na bývalých eurokomisárov a dostupnosti webových stránok Komisie osobám so zdravotným postihnutím a činností v období pred podaním žiadosti súvisiacej s posudzovaním liekov zo strany EMA. Ombudsmanka otvorila osem strategických iniciatív okrem iného o témach, ako sú transparentnosť lobovania v Európskej rade, zlepšovanie iniciatívy občanov, pravidlá týkajúce sa „efektu otáčavých dverí“ v rôznych inštitúciách a orgánoch EÚ, a ukončila šesť strategických iniciatív.

Spravodajkyňa so znepokojením berie na vedomie, že transparentnosť a zodpovednosť v súvislosti s vyšetrovaniami vrátane vyšetrovaní, ktoré sa týkajú prístupu k informáciám a dokumentom, aj naďalej predstavujú najväčšiu časť z prípadov, ktorými sa ombudsmanka zaoberala v roku 2017.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že EÚ stále zažíva najhoršiu hospodársku, sociálnu a politickú krízu od svojho založenia. Všetky inštitúcie, agentúry a úrady EÚ by sa mali cítiť nútené zabezpečiť úplnú transparentnosť a najvyššie etické štandardy a štandardy súvisiace so zodpovednosťou.

Neefektívny prístup inštitúcií EÚ k boju proti nedostatočnej transparentnosti pri rozhodovacom procese EÚ a lobovaní, ako aj pri ďalších dôležitých etických otázkach v inštitúciách podľa spravodajkyne nanešťastie prispieva k ďalšiemu podkopávaniu reputácie EÚ, lebo narastá rozčarovanie a nespokojnosť občanov.

Spravodajkyňa v tejto súvislosti pripomína, že EÚ stále neprijala povinný a právne záväzný register transparentnosti EÚ, aby zabezpečila úplnú transparentnosť lobovania pre všetky inštitúcie a agentúry EÚ a tretie strany. Spravodajkyňa okrem toho zdôrazňuje, že právne predpisy EÚ o prístupe k týmto dokumentom sú veľmi zastarané. Nariadenie (ES) č. 1049/2001 už nevyjadruje súčasnú právnu situáciu a inštitucionálne postupy, ktoré vykonávajú inštitúcie, úrady, orgány a agentúry EÚ.

Okrem toho je presvedčená, že treba spomenúť dva z najdôležitejších etických problémov, ktoré sa vyskytli v roku 2017.

Prvým je stretnutie bývalého predsedu Komisie pána Barrosa so súčasným podpredsedom Komisie, ktoré sa uskutočnilo 25. októbra 2017 a bolo zaznamenané ako oficiálne stretnutie s bankou Goldman Sachs, v súvislosti s ktorým ombudsmanka zdôraznila, že jeho presná povaha nie je jasná a že existujú pochopiteľné obavy, že bývalý predseda využíva svoje predchádzajúce postavenie a kontakty s bývalými kolegami, aby šíril vplyv a získaval informácie.

Druhým je pretrvávajúce členstvo prezidenta ECB v skupine 30 (G30), súkromnej organizácii, medzi členov ktorej patria zástupcovia bánk, na ktoré priamo alebo nepriamo dohliada ECB, napriek odporúčaniu ombudsmanky, aby svoje členstvo pozastavil.

Spravodajkyňa zdôrazňuje, že tak „prípad Barrosa“, ako aj pretrvávajúce členstvo prezidenta ECB v skupine G30 ďalej poukazuje na súrnu potrebu zaviesť prísnejšie morálne a etické pravidlá a štandardy vo všetkých inštitúciách EÚ s cieľom zabezpečiť dodržiavanie povinnosti správať sa čestne a rozhodne, ako aj úplnú nezávislosť od súkromného sektora.

Spravodajkyňa by takisto chcela pripomenúť prípady nesprávneho úradného postupu, ktoré ombudsmanka zistila, keď Rada neuviedla totožnosti členských štátov, ktoré zaujali stanovisko v legislatívnom procese a nedostatok transparentnosti Rady v súvislosti s prístupom verejnosti k jej legislatívnym dokumentom.

Spravodajkyňa pripomína, že podľa Súdneho dvora EÚ (SDEÚ) sú zásady verejnosti a transparentnosti nevyhnutnou súčasťou legislatívneho procesu EÚ a občania musia podrobne sledovať rozhodovací proces v inštitúciách EÚ a mať prístup ku všetkým relevantným informáciám, aby si mohli plne uplatniť svoje demokratické práva.

Spravodajkyňa preto podčiarkuje potrebu úplnej transparentnosti rozhodovacieho procesu EÚ, ako je to v systéme založenom na zásade demokratickej legitimity. Všetky inštitúcie sa musia v plnom rozsahu zodpovedať za svoje konanie verejnosti.

Spravodajkyňa je presvedčená, že ombudsman zastáva kľúčovú úlohu pri zabezpečovaní úplnej transparentnosti a nestrannosti rozhodovacích procesov a správy EÚ, aby úspešne ochránil práva občanov a chváli, že ombudsmanka vyšetruje neformálne rokovania troch hlavných inštitúcií EÚ (tzv. trialógy).

V priebehu roku 2017 ombudsmanka v konkrétnom prípade zdôraznila, že sa môže pokúsiť posúdiť, či vedecké orgány EÚ majú zavedené potrebné procesné záruky, aby zabezpečili, že poskytnuté vedecké odporúčania budú čo najúplnejšie a nezávislé, a či sa tieto záruky riadne uplatnili v ktoromkoľvek príslušnom postupe.

V tejto súvislosti spravodajkyňa pripomína, že vedecké dôkazy a postupy použité na úrovni EÚ, ktoré viedli okrem iného k schváleniu geneticky modifikovaných organizmov, pesticídov a glyfozátu, vyvolali ostrú kritiku a širokú verejnú diskusiu. Spravodajkyňa teda vyzýva ombudsmanku, aby začala strategické vyšetrovanie, aby posúdila, či inštitúcie, úrady a agentúry EÚ, ako sú ECHA, EFSA a EMA zabezpečujú, aby boli zber a preskúmanie vedeckých dôkazov úplne nezávislé, transparentné, presné a bez konfliktov záujmov, a či sú zavedené riadne politiky a procesné záruky.


INFORMÁCIE O PRIJATÍ V GESTORSKOM VÝBORE

Dátum prijatia

21.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

26

0

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Margrete Auken, Beatriz Becerra Basterrechea, Andrea Cozzolino, Pál Csáky, Miriam Dalli, Rosa Estaràs Ferragut, Eleonora Evi, Takis Hadjigeorgiou, Peter Jahr, Rikke-Louise Karlsson, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Notis Marias, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs, Gabriele Preuß, Eleni Theocharous, Cecilia Wikström

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Rosa D’Amato, Urszula Krupa, Kostadinka Kuneva, Julia Pitera, Ángela Vallina

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Asim Ademov, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

26

+

ALDE

ECR

EFDD

GUE/NGL

NI

PPE

S&D

Verts/ALE

Beatriz Becerra Basterrechea, Cecilia Wikström

Urszula Krupa, Notis Marias, Eleni Theocharous

Rosa D'Amato, Eleonora Evi

Takis Hadjigeorgiou, Kostadinka Kuneva, Ángela Vallina

Rikke‑Louise Karlsson

Asim Ademov, Pál Csáky, Rosa Estaràs Ferragut, Peter Jahr, Svetoslav Hristov Malinov, Lukas Mandl, Julia Pitera, Adam Szejnfeld, Mihai Ţurcanu

Andrea Cozzolino, Miriam Dalli, Gabriele Preuß

Margrete Auken, Ana Miranda, Miroslavs Mitrofanovs

0

-

0

0

0

Vysvetlivky k symbolom:

+  :  hlasovali za

-  :  proti

0  :  zdržali sa

Posledná úprava: 7. decembra 2018Právne oznámenie