Eljárás : 2018/0198(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0414/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0414/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 14/02/2019 - 10.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0118

JELENTÉS     ***I
PDF 777kWORD 95k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Regionális Fejlesztési Bizottság

Előadó: Matthijs van Miltenburg

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0373),

–  tekintettel az az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és különösen 175. cikkének első bekezdésére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0228/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság 2018. szeptember 19-i véleményére(1),

–  tekintettel a Régiók Bizottsága …-i véleményére, (2),

–  tekintettel a svéd Parlament által a szubszidiaritás és az arányosság elvének alkalmazásáról szóló 2. jegyzőkönyv alapján előterjesztett írásbeli, indokolt véleményekre, melyek szerint a jogalkotási aktus tervezete nem egyeztethető össze a szubszidiaritás elvével,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel a Regionális Fejlesztési Bizottság jelentésére és a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság véleményére (A8-0414/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok és harmadik országok közötti tengeri vagy szárazföldi határokon átnyúló régiókban elő polgárok életkörülményeinek javítása érdekében e rendelet alkalmazását és a jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus használatát az uniós jog tiszteletben tartása mellett ki kell terjeszteni az Unió összes határ menti régiójára.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

8 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(8)  Bár kormányközi, regionális és helyi szinten már számos, hatékony határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó mechanizmus működik az Unió egyes régióiban, ezek azonban nem fedik le az Unió összes határ menti régióját. Ezért a meglévő rendszerek kiegészítéséhez önkéntes mechanizmus létrehozása szükséges, hogy valamennyi határ menti régióban felszámolásra kerüljenek a jogi és közigazgatási akadályok (a továbbiakban: mechanizmus).

(8)  Bár kormányközi, regionális és helyi szinten már számos, hatékony határokon átnyúló együttműködésre vonatkozó mechanizmus működik az Unió egyes régióiban, ezek azonban nem fedik le az Unió összes határ menti régióját. Ezért a meglévő rendszerek kiegészítéséhez önkéntes mechanizmus létrehozása szükséges, hogy valamennyi határ menti régióban felszámolásra kerüljenek a jogi és közigazgatási akadályok (a továbbiakban: mechanizmus), de ez nem akadályozza meg az alternatív összehasonlítható mechanizmusok létrehozását nemzeti, regionális vagy helyi szintű igényeknek megfelelően.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

9 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(9)  A tagállamok alkotmányos és intézményi berendezkedésének messzemenő tiszteletben tartása mellett a mechanizmust önkéntes alapon kell alkalmazni, tekintettel az adott tagállamok azon határ menti régióira, ahol már létezik hatékony mechanizmus, vagy az a szomszédos tagállammal közösen létrehozható. A mechanizmus két intézkedésből kell, hogy álljon: az európai határokon átnyúló kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy az európai határokon átnyúló nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) aláírása és megkötése.

(9)  A tagállamok alkotmányos és intézményi berendezkedésének messzemenő tiszteletben tartása mellett a mechanizmus használata önkéntes. A mechanizmus két intézkedésből kell, hogy álljon: az európai határokon átnyúló kötelezettségvállalás (a továbbiakban: kötelezettségvállalás) vagy az európai határokon átnyúló nyilatkozat (a továbbiakban: nyilatkozat) aláírása és megkötése. A tagállamok számára lehetővé kell tenni, hogy azt az eszközt válasszák, amelyet megfelelőbbnek tartanak.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az érintett tagállamok, harmadik országok, régiók és más közigazgatási egységek illetékes hatóságainak az e rendelet szerinti kötelezettségvállalás megkötése és aláírása, illetve nyilatkozat aláírása előtt (alkotmányos és jogilag meghatározott speciális hatásköreiknek megfelelően) el kell fogadniuk a javasolt „ad hoc” jogi megoldást.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

11 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(11)  A nyilatkozathoz így is a tagállamban végrehajtott jogalkotási eljárás szükséges. A nyilatkozatot megkötő hatóság tegyen hivatalos nyilatkozatot arról, hogy egy adott határidőig megindítja a szokásosan alkalmazandó nemzeti jogszabályok módosításához szükséges jogalkotási eljárást, és ezt követően kifejezett derogáció útján alkalmazza a szomszédos tagállam jogszabályait.

(11)  A nyilatkozathoz így is a tagállamban végrehajtott jogalkotási eljárás szükséges. A nyilatkozatot megkötő hatóság tegyen hivatalos nyilatkozatot arról, hogy egy adott határidőig megindítja a szokásosan alkalmazandó nemzeti jogszabályok módosításához szükséges jogalkotási eljárást, és ezt követően kifejezett derogáció útján alkalmazza a szomszédos tagállam jogszabályait, a közös, határokon átnyúló projektek végrehajtásánál felmerülő akadályok felszámolása érdekében.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

12 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(12)  A jogi akadályokat elsősorban a szárazföldi határok mentén interakciókban résztvevő emberek tapasztalják, mivel napi, illetve heti szinten lépik át a határt. Ahhoz, hogy e rendelet hatása a határhoz legközelebb eső régiókban és a szomszédos tagállamok közötti integráció és interakció legmagasabb szintjén összpontosuljon, a NUTS-3. szintű régiók szintjén a kettő vagy több tagállamban elhelyezkedő szomszédos szárazföldi határrégió által érintett terület szerinti határ menti régiókra kell alkalmazni26. Ez nem akadályozná a tagállamokat abban, hogy a nem EFTA-országokkal közös tengeri és külső határok vonatkozásában is alkalmazzák a mechanizmust.

(12)  A jogi akadályokat elsősorban a szárazföldi határok mentén interakciókban résztvevő emberek, például a határt átlépő munkavállalók, tapasztalják, mivel napi, illetve heti szinten lépik át a határt. Ahhoz, hogy e rendelet hatása a határhoz legközelebb eső régiókban és a szomszédos tagállamok közötti integráció és interakció legmagasabb szintjén összpontosuljon, a NUTS-3. szintű régiók szintjén a kettő vagy több tagállamban elhelyezkedő szomszédos tengeri vagy szárazföldi határrégió által érintett terület szerinti határ menti régiókra kell alkalmazni26. Ez nem akadályozná a tagállamokat abban, hogy önkéntes alapon, minden érintett felet illetően a nem EFTA-országokkal közös külső határok vonatkozásában is alkalmazzák a mechanizmust.

_________________

_________________

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

26 Az Európai Parlament és a Tanács 1059/2003/EK rendelete (2003. május 26.) a statisztikai célú területi egységek nómenklatúrájának (NUTS) létrehozásáról (HL L 154., 2003.6.21., 1. o.).

Módosítás    7

Rendeletre irányuló javaslat

13 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(13)  Annak érdekében, hogy biztosítsák a különböző hatóságok – amelyek egyes tagállamokban nemzeti és regionális jogalkotó szerveket is érinthetnek – feladatainak koordinációját az adott tagállamban, illetve egy vagy több szomszédos tagállam hatóságai között, a mechanizmust választó egyes tagállamok vállaljanak kötelezettséget nemzeti, vagy adott esetben regionális határokon átnyúló koordinációs pontok létrehozására, azok feladatainak és kompetenciáinak meghatározására a mechanizmus különböző szakaszai során, tekintettel a kötelezettségvállalások és nyilatkozatok kezdeményezésére, megkötésére, végrehajtására és ellenőrzésére.

(13)  Annak érdekében, hogy biztosítsák a különböző hatóságok – amelyek egyes tagállamokban nemzeti és regionális jogalkotó szerveket is érinthetnek – feladatainak koordinációját az adott tagállamban, illetve egy vagy több szomszédos tagállam hatóságai között, az egyes tagállamok vállaljanak kötelezettséget nemzeti, vagy adott esetben regionális határokon átnyúló koordinációs pontok létrehozására, azok feladatainak és kompetenciáinak meghatározására a mechanizmus különböző szakaszai során, tekintettel a kötelezettségvállalások és nyilatkozatok kezdeményezésére, megkötésére, végrehajtására és ellenőrzésére.

Indokolás

A határokon átnyúló nemzeti koordinációs pontok létrehozására vonatkozó kötelezettség valamennyi tagállamra vonatkozik.

Módosítás    8

Rendeletre irányuló javaslat

17 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(17)  A tagállamokban működő adott nemzeti vagy regionális határokon átnyúló koordinációs pont a kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat megkötésével megbízott kulcsfontosságú szereplő, amely a saját tagállamában tartson fenn kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és a szomszédos tagállamban működő partnerével. Szintén pontosan meg kell határozni, hogy a határokon átnyúló koordinációs pont dönthet arról, hogy megindításra kerül-e a kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat megkötésére irányuló eljárás, és létezik-e már egy vagy több olyan, már rendezett jogi akadály, amelynek alkalmazása lehetséges. Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy azon tagállam, amelynek jogi rendelkezéseit a másik tagállamban alkalmaznák, elutasítja-e azok saját területén kívüli alkalmazását. Minden döntést meg kell indokolni és arról tájékoztatást kell adni.

(17)  A tagállamokban működő adott nemzeti vagy regionális határokon átnyúló koordinációs pont a kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat megkötésével megbízott kulcsfontosságú szereplő, amely a saját tagállamában tartson fenn kapcsolatot az illetékes hatóságokkal és a szomszédos tagállamban működő partnerével. Szintén pontosan meg kell határozni, hogy a határokon átnyúló koordinációs pont dönthet arról, hogy megindításra kerül-e a kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat megkötésére irányuló eljárás, és létezik-e már egy vagy több olyan, már rendezett jogi akadály, amelynek alkalmazása lehetséges. Ugyanakkor azt is meg kell állapítani, hogy azon tagállam, amelynek jogi rendelkezéseit a másik tagállamban alkalmaznák, elutasítja-e azok saját területén kívüli alkalmazását. Minden döntést kellően meg kell indokolni és arról időben tájékoztatást kell adni valamennyi partner számára.

Módosítás    9

Rendeletre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  Az automatikus kötelezettségvállalás végrehajtása biztosítsa a másik tagállam nemzeti rendelkezéseinek alkalmazását. Ez a szokásos módon alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően már elfogadott jogerős közigazgatási aktusok módosítását, vagy ha erre még nem került sor, egy másik tagállam jogszabályain alapuló új közigazgatási aktusok elfogadást jelenti. Ha több hatóság külön-külön illetékes a bonyolult jogi akadály különböző aspektusait illetően, a kötelezettségvállaláshoz mellékelni kell ezen aspektusokra vonatkozó külön menetrendeket. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett a módosított vagy új közigazgatási jogi aktusok elfogadása és megküldése feleljen meg a közigazgatási eljárásokra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak.

(19)  Az automatikus kötelezettségvállalás végrehajtása közös projekt megvalósítása esetén biztosítsa a másik tagállam nemzeti rendelkezéseinek alkalmazását. Ez a szokásos módon alkalmazandó nemzeti jogszabályoknak megfelelően már elfogadott jogerős közigazgatási aktusok módosítását, vagy ha erre még nem került sor, egy másik tagállam jogszabályain alapuló új közigazgatási aktusok elfogadását jelenti az összes partner által elfogadott határidőn belül annak érdekében, hogy a közös projekteket megfelelő időben indíthassák el. Ha több hatóság külön-külön illetékes a bonyolult jogi akadály különböző aspektusait illetően, a kötelezettségvállaláshoz mellékelni kell ezen aspektusokra vonatkozó külön menetrendeket. A szubszidiaritás elvének tiszteletben tartása mellett a módosított vagy új közigazgatási jogi aktusok elfogadása és megküldése feleljen meg a közigazgatási eljárásokra vonatkozó nemzeti jogszabályoknak.

Módosítás    10

Rendeletre irányuló javaslat

24 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(24)  Az adatbázis 8. cikknek megfelelő biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell ruházni végrehajtási hatáskörökkel az adatbázis létrehozására, üzemeltetésének szabályaira, az adatvédelemre, valamint azon modellre vonatkozóan, amely a végrehajtással és a mechanizmus alkalmazásával kapcsolatos, határokon átnyúló koordinációs pontok által benyújtott információ esetében alkalmazandó. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell gyakorolni28. Gyakorlati és a koordinációt szolgáló célból, az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottsága legyen a végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó eljárásban illetékes bizottság.

(24)  Az adatbázis 7. cikknek megfelelő biztosítása érdekében a Bizottságot fel kell ruházni végrehajtási hatáskörökkel az adatbázis létrehozására, üzemeltetésének szabályaira, az adatvédelemre, valamint azon modellre vonatkozóan, amely a végrehajtással és a mechanizmus alkalmazásával kapcsolatos, határokon átnyúló koordinációs pontok által benyújtott információ esetében alkalmazandó. Ezeket a hatásköröket a 182/2011/EU európai parlamenti és tanácsi rendeletben meghatározott tanácsadó-bizottsági eljárásnak megfelelően kell gyakorolni28. Gyakorlati és a koordinációt szolgáló célból, az európai strukturális és beruházási alapok koordinációs bizottsága legyen a végrehajtási jogi aktusok elfogadására vonatkozó eljárásban illetékes bizottság.

__________________

__________________

28 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

28 Az Európai Parlament és a Tanács 182/2011/EU rendelete (2011. február 16.) a Bizottság végrehajtási hatásköreinek gyakorlására vonatkozó tagállami ellenőrzési mechanizmusok szabályainak és általános elveinek megállapításáról (HL L 55., 2011.2.28., 13. o.).

Módosítás    11

Rendeletre irányuló javaslat

25 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(25)  A nemzeti végrehajtási szabályok határozzák meg, hogy a kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat egy adott tagállam mely határ menti régióit érinti. Következésképpen a Bizottság képes lesz megállapítani, hogy a nem említett határra vonatkozóan a tagállamok eltérő mechanizmust választottak-e.

törölve

Módosítás    12

Rendeletre irányuló javaslat

26 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(26)  E rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapjogokat és megfelel az abban foglalt elveknek, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogra (8. cikk), az oktatáshoz való jogra (14. cikk), a foglalkozás megválasztásának szabadságára és a munkavállaláshoz való jogra (15. cikk), különösen a szabad álláskeresés, munkavállalás, letelepedés és szolgáltatásnyújtás jogára bármely tagállamban, a vállalkozás szabadságára (16. cikk), a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságra (34. cikk), az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre (35. cikk) és az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz való hozzáférésre (36. cikk).

(26)  E rendelet tiszteletben tartja az Európai Unió Alapjogi Chartája által elismert alapjogokat és megfelel az abban foglalt elveknek, különös tekintettel a személyes adatok védelméhez való jogra (8. cikk), az oktatáshoz való jogra (14. cikk), a foglalkozás megválasztásának szabadságára és a munkavállaláshoz való jogra (15. cikk), különösen a szabad álláskeresés, munkavállalás, letelepedés és szolgáltatásnyújtás jogára bármely tagállamban, a vállalkozás szabadságára (16. cikk), a szociális biztonsági ellátásokra és szociális szolgáltatásokra való jogosultságra (34. cikk), az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférésre (35. cikk), az általános gazdasági érdekű szolgáltatásokhoz (36. cikk) és a magas szintű környezetvédelemhez való hozzáférésre a fenntartható fejlődés elvének megfelelően (37. cikk).

Módosítás    13

Rendeletre irányuló javaslat

28 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(28)  Az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. Az e rendelet alapján létrehozott konkrét mechanizmus önkéntes alapon alkalmazható. Ha egy adott határon egy vagy több tagállammal szomszédos tagállam úgy dönt, hogy a nemzeti szinten az általa egy vagy több szomszédos tagállammal közösen, hivatalosan, illetve nem hivatalosan létrehozott hatékony mechanizmusok keretében folytatja a jogi akadályok felszámolását egy konkrét határrégióban, nem szükséges az e rendelet alapján létrehozott mechanizmus választása. Hasonlóképpen, ha egy adott határon egy vagy több tagállammal szomszédos tagállam úgy dönt, hogy egy vagy több tagállam által hivatalosan vagy nem hivatalosan létrehozott, meglévő hatékony mechanizmushoz csatlakozik, feltéve, hogy a mechanizmus lehetővé teszi a csatlakozást, ebben az esetben sem szükséges az e rendelet alapján létrehozott mechanizmus választása. Ezért e rendelet nem lépi túl a céljai eléréséhez szükséges mértéket azon határrégiók esetében, amelyekre vonatkozóan a tagállamoknak nem áll rendelkezésre hatékony mechanizmus a fennálló jogi akadályok felszámolására.

(28)  Az EUSZ 5. cikkének (4) bekezdésében meghatározott arányosság elvének megfelelően az Unió intézkedése sem tartalmilag, sem formailag nem terjedhet túl azon, ami a Szerződések célkitűzéseinek eléréséhez szükséges. Az e rendelet alapján létrehozott, a határ menti régiókban a jogi akadályok felszámolását célzó konkrét mechanizmus önkéntes alapon alkalmazható, és semmilyen módon nem zárja ki más hasonló eszközök alkalmazását. Ha egy tagállam egy vagy több szomszédos tagállammal közös konkrét projekt esetében úgy dönt, hogy a nemzeti szinten az általa egy vagy több szomszédos tagállammal közösen, hivatalosan, illetve nem hivatalosan létrehozott hatékony mechanizmusok keretében folytatja a jogi akadályok felszámolását egy konkrét határrégióban, nem szükséges az e rendelet alapján létrehozott mechanizmus választása. Hasonlóképpen, ha egy tagállam egy vagy több szomszédos tagállammal közös konkrét projekt esetében úgy dönt, hogy egy vagy több tagállam által hivatalosan vagy nem hivatalosan létrehozott, meglévő hatékony mechanizmushoz csatlakozik, feltéve, hogy a mechanizmus lehetővé teszi a csatlakozást, ebben az esetben sem szükséges az e rendelet alapján létrehozott mechanizmus választása. Végül, ha egy tagállam egy vagy több szomszédos tagállammal közösen úgy dönt, hogy hivatalosan vagy nem hivatalosan új hatékony mechanizmust hoz létre a határokon átnyúló régiókban megvalósuló közös projekt végrehajtását gátló jogi akadályok felszámolására, nem szükséges az e rendelet alapján létrehozott mechanizmus választása. Ezért e rendelet nem lépi túl a céljai eléréséhez szükséges mértéket azon határrégiók esetében, amelyekre vonatkozóan a tagállamoknak nem áll rendelkezésre hatékony mechanizmus a fennálló jogi akadályok felszámolására.

Módosítás    14

Rendeletre irányuló javaslat

30 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(30a)  E rendeletnek meg kell felelnie a szubszidiaritás elvének. Semmiképpen sem érinti a tagállamok szuverenitását, és nem is ellentétes a azok alkotmányaival.

Módosítás    15

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  E rendelet olyan mechanizmust (a továbbiakban: mechanizmus) hoz létre, amely alapján egy határrégió tekintetében az egyik tagállamban a másik tagállam jogi rendelkezéseit alkalmazzák, mivel a saját jogi rendelkezések alkalmazása egy közös projekt végrehajtását gátló jogi akadályt teremtene.

(1)  E rendelet olyan önkéntes mechanizmust (a továbbiakban: mechanizmus) hoz létre, amely alapján egy határrégióban megvalósuló közös projekt tekintetében az egyik tagállamban a másik tagállam jogi rendelkezéseit alkalmazzák, mivel a saját jogi rendelkezések alkalmazása egy közös projekt végrehajtását gátló egy vagy több jogi akadályt teremtene.

Indokolás

A javaslat megfogalmazása kétségeket vet fel annak értelmezésével kapcsolatban, hogy egy tagállam választhatja-e a határokon átnyúló európai mechanizmust minden egyes „közös projektre” vonatkozóan, vagy köteles valamennyi lehetséges határmenti „közös projekt” esetében a mechanizmus alkalmazása mellett dönteni. Az előadó el akarja kerülni, hogy azok a tagállamoknak, amelyek jelenleg nem rendelkeznek más mechanizmussal, kizárólag a határokon átnyúló európai mechanizmus mellett dönthessenek. A határokon átnyúló európai mechanizmust önkéntes alapon, a tagállamok eseti alapon történő értékelése alapján kell alkalmazni.

Módosítás    16

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 3 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a mechanizmusra vonatkozóan a határrégióban tartózkodási hellyel rendelkező személyek jogi védelmét.

c)  a mechanizmusra vonatkozóan a határrégióban tartózkodási hellyel rendelkező vagy ott korlátozott ideig élő személyek jogi védelmét.

Módosítás    17

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 1 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  „határrégió”: a NUTS-3. szintű régiók szintjén a kettő vagy több tagállamban elhelyezkedő szomszédos szárazföldi határ menti régió által érintett terület;

(1)  „határrégió”: a NUTS-3. szintű régiók szintjén a kettő vagy több tagállamban elhelyezkedő szomszédos szárazföldi vagy tengeri határ menti régió által érintett terület;

Módosítás    18

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  „közös projekt”: egy adott határrégióban hatást gyakorló bármely infrastrukturális eszköz, vagy az adott határrégióban nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatás;

(2)  „közös projekt”: egy adott határrégióban hatást gyakorló bármely infrastrukturális eszköz, vagy az adott határrégióban nyújtott általános gazdasági érdekű szolgáltatás, függetlenül attól, hogy ez a hatás a határ két oldalán vagy csak az egyik oldalon jelenik meg;

Módosítás    19

Rendeletre irányuló javaslat

3 cikk – 1 bekezdés – 5 pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(5)  „kezdeményező”: az a szereplő, amely meghatározza a jogi akadályt, és a megindításra irányuló dokumentum benyújtásával megindítja a mechanizmust;

(5)  „kezdeményező”: az a szereplő, amely meghatároz egy vagy több jogi akadályt, és a megindításra irányuló dokumentum benyújtásával megindítja a mechanizmust;

Módosítás    20

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A tagállam a mechanizmust vagy meglévő módszert választ a határrégiókban az egy vagy több szomszédos tagállammal közös konkrét határon végrehajtandó közös projekteket gátló jogi akadályok felszámolására.

(1)  A tagállamok választhatják a mechanizmust, vagy választhatnak más meglévő módszereket a határrégiókban az egy vagy több szomszédos tagállammal közös projekteket gátló jogi akadályok felszámolására.

Módosítás    21

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A tagállam úgy is dönthet, hogy az egy vagy több tagállammal közös konkrét határra vonatkozóan az egy vagy több tagállam által hivatalosan vagy nem hivatalosan létrehozott meglévő hatékony módszerhez csatlakozik.

(2)  A tagállam az egy vagy több szomszédos tagállammal közös projektekre vonatkozóan az egy vagy több tagállam által hivatalosan vagy nem hivatalosan létrehozott meglévő hatékony módszerhez csatlakozhat, vagy a mechanizmust alkalmazza a nyilatkozat tekintetében.

Módosítás    22

Rendeletre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  A tagállamok a mechanizmust tengeri határok mentén elhelyezkedő határrégiókban, illetve az egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország, illetve egy vagy több tengerentúli ország közötti határrégiókban is alkalmazhatják.

(3)  A tagállamok a mechanizmust tengeri határok mentén elhelyezkedő határrégiókban, illetve az egy vagy több tagállam és egy vagy több harmadik ország, illetve egy vagy több tengerentúli ország közötti határrégiókban megvalósuló közös projekt vonatkozásában is alkalmazhatják – önkéntes alapon, minden érintett felet illetően.

Módosítás    23

Rendeletre irányuló javaslat

5 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Ha a tagállam a mechanizmust választja, egy vagy több határokon átnyúló koordinációs pontot hoz létre az alábbi módok egyike szerint:

(1)  Minden egyes tagállam egy vagy több határokon átnyúló koordinációs pontot hoz létre vagy jelöl ki az alábbi módok egyike szerint:

Indokolás

Az előadó javaslatában a határokon átnyúló koordinációs pontok kulcsfontosságú jelentőséggel bírnak majd annak értékelésében, hogy vannak-e jogi akadályok, illetve hogyan lehet azokat felszámolni. Az előadó ezért javasolja, hogy minden tagállamban kötelező jelleggel hozzanak létre határokon átnyúló koordinációs pontokat. Mivel a határokon átnyúló európai mechanizmus alkalmazása önkéntes alapon történik, a tagállamok hatáskörébe tartozik annak eldöntése, milyen kapacitással rendelkezzenek a határokon átnyúló koordinációs pontok.

Módosítás    24

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  kapcsolattartás a szomszédos tagállamban vagy tagállamokban működő határokon átnyúló koordinációs pontokkal, ha vannak ilyenek, illetve a saját tagállamban vagy másik tagállamban jogalkotási hatáskörrel rendelkező területi egységekben működő határokon átnyúló koordinációs pontokkal;

d)  kapcsolattartás a szomszédos tagállamban vagy tagállamokban működő határokon átnyúló koordinációs pontokkal, illetve a saját tagállamban vagy másik tagállamban jogalkotási hatáskörrel rendelkező területi egységekben működő határokon átnyúló koordinációs pontokkal;

Módosítás    25

Rendeletre irányuló javaslat

6 cikk – 2 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  másik tagállamban működő, saját határokon átnyúló koordinációs ponttal nem rendelkező, illetékes kötelezettséget vállaló hatóság kérésére a megindításra irányuló dokumentum előzetes elemzésének elvégzése;

c)  másik tagállamban működő illetékes kötelezettséget vállaló hatóság kérésére a megindításra irányuló dokumentum előzetes elemzésének elvégzése;

Módosítás    26

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az összes nemzeti és regionális határokon átnyúló koordinációs pontot közzéteszi, azokról aktualizált jegyzéket vezet;

b)  az összes nemzeti és regionális határokon átnyúló koordinációs pontot tartalmazó adatbázist létrehozza, közzéteszi és naprakészen tartja;

Módosítás    27

Rendeletre irányuló javaslat

7 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A Bizottság támogató kommunikációs stratégiát készít, amelynek célja:

 

a) a bevált gyakorlatok megosztásának előmozdítása;

 

b) az e rendelet tárgyát képező terület és e rendelet tematikus súlypontjának gyakorlati ismerete és gyakorlati értelmezése; valamint

 

c) a kötelezettségvállalás vagy nyilatkozat megkötésére, illetve aláírására vonatkozó eljárás tisztázása.

Indokolás

A rendelet végrehajtását egy olyan tájékoztató kampánynak kell kísérnie, amely egyértelmű és gyakorlati információkat nyújt, amelyek megkönnyítik az érdekelt felek általi alkalmazását.

Módosítás    28

Rendeletre irányuló javaslat

8 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kezdeményező a közös projekt tervezésére, fejlesztésére, személyzetére, finanszírozására, illetve működésére tekintettel meghatározza, hogy mi a jogi akadály.

(1)  A kezdeményező a közös projekt tervezésére, fejlesztésére, személyzetére, finanszírozására, illetve működésére tekintettel meghatároz egy vagy több jogi akadályt.

Módosítás    29

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a közös projekt és összefüggéseinek, a kötelezettséget vállaló tagállamban fennálló adott jogi akadály, valamint a jogi akadály felszámolása indokolásának leírása;

a)  a közös projekt és összefüggéseinek, a kötelezettséget vállaló tagállamban fennálló egy vagy több adott jogi akadály, valamint egy vagy több jogi akadály felszámolása indokolásának leírása;

Módosítás    30

Rendeletre irányuló javaslat

9 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  az átruházó tagállam jogi akadályt felszámoló konkrét jogi rendelkezéseinek jegyzéke, vagy ha nincsenek megfelelő jogi rendelkezések, ad hoc jogi megoldásra vonatkozó javaslat;

b)  az átruházó tagállam egy vagy több jogi akadályt felszámoló konkrét jogi rendelkezéseinek jegyzéke, vagy ha nincsenek megfelelő jogi rendelkezések, ad hoc jogi megoldásra vonatkozó javaslat;

Módosítás    31

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – cím

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

A megindításra irányuló dokumentum kötelezettséget vállaló tagállam által történő előzetes elemzése

A megindításra irányuló dokumentum kötelezettséget vállaló vagy átruházó tagállam vagy tagállamok által történő előzetes elemzése

Módosítás    32

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  Az illetékes határokon átnyúló koordinációs pont elemzi a megindításra irányuló dokumentumot. Kapcsolatot tart az összes illetékes kötelezettséget vállaló hatósággal és a kötelezettséget vállaló tagállamban működő nemzeti, illetve adott esetben regionális határokon átnyúló más koordinációs pontokkal, valamint az átruházó tagállamban működő határokon átnyúló nemzeti koordinációs ponttal.

(1)  A kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja elemzi a megindításra irányuló dokumentumot. Kapcsolatot tart az összes illetékes kötelezettséget vállaló hatósággal és a kötelezettséget vállaló tagállamban működő nemzeti, illetve adott esetben regionális határokon átnyúló más koordinációs pontokkal, valamint az átruházó tagállamban működő határokon átnyúló nemzeti koordinációs ponttal.

Módosítás    33

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 1 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

1a.  A megindításra irányuló dokumentum átvételét követő három hónapon belül az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja előzetes reakcióját megküldi a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontjának.

Módosítás    34

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A megindításra irányuló dokumentum átvételét követő három hónapon belül az illetékes határokon átnyúló koordinációs pont megteszi alábbi egy vagy több intézkedést, és azokról írásban tájékoztatja a kezdeményezőt:

(2)  A megindításra irányuló dokumentum átvételét követő hat hónapon belül a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megteszi alábbi egy vagy több intézkedést, és azokról írásban tájékoztatja a kezdeményezőt:

Indokolás

A kezdeményezés dokumentációjának értékelése bonyolult és több időt vehet igénybe, mint a javasolt három hónap, különös tekintettel a nyári, illetve munkaszüneti időszakokra.

Módosítás    35

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  tájékoztatja a kezdeményezőt saját értékeléséről, miszerint a jogi akadály a 12. cikk (4) bekezdésében felsorolt esetek valamelyikében fennáll, továbbá bemutatja a illetékes kötelezettséget vállaló hatóság a jogi akadály módosítására vagy kiigazítására vonatkozó kötelezettségvállalását;

d)  tájékoztatja a kezdeményezőt saját értékeléséről, miszerint egy vagy több jogi akadály áll fenn a 12. cikk (4) bekezdésében felsorolt esetek valamelyikében, továbbá bemutatja a illetékes kötelezettséget vállaló hatóság a jogi akadály módosítására vagy kiigazítására vonatkozó kötelezettségvállalását;

Módosítás    36

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

e)  tájékoztatja a kezdeményezőt arról, hogy jogi akadály áll fenn a 12. cikk (4) bekezdésében felsorolt helyzetek valamelyikében, megindokolva, hogy miért tagadja meg az adott jogi akadály módosítását, illetve kiigazítását, továbbá hivatkozással a döntéssel szembeni, a kötelezettséget vállaló tagállam jogszabályai szerinti jogorvoslat eszközeire;

e)  tájékoztatja a kezdeményezőt arról, hogy egy vagy több jogi akadály áll fenn a 12. cikk (4) bekezdésében felsorolt helyzetek valamelyikében, megindokolva, hogy miért tagadja meg az adott jogi akadály módosítását, illetve kiigazítását, továbbá hivatkozással a döntéssel szembeni, a kötelezettséget vállaló tagállam jogszabályai szerinti jogorvoslat eszközeire;

Módosítás    37

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fa)  a közös projekt végrehajtását gátló egy vagy több jogi akadály felszámolása érdekében a kezdeményezőt a 4. cikk (2) bekezdésében említett meglévő mechanizmus választása felé tereli vagy közvetlenül továbbítja a kezdeményező dokumentumot a megfelelő mechanizmus szerinti illetékes szervnek;

Módosítás    38

Rendeletre irányuló javaslat

10 cikk – 2 bekezdés – f b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

fb)  írásban kifejtve indokait tájékoztatja a kezdeményezőt arról, hogy egy vagy több érintett tagállam úgy döntött, hogy a kezdeményező által azonosított egy vagy több jogi akadályt nem old meg.

Módosítás    39

Rendeletre irányuló javaslat

11 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

11 cikk

törölve

A megindításra irányuló dokumentum átruházó tagállam által történő előzetes elemzése

 

A megindításra irányuló dokumentum átvétele után az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja elvégzi a 10. cikk (2) bekezdésében felsorolt feladatokat és előzetes reakcióját megküldheti a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontjának.

 

Módosítás    40

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

1(1)  Ha a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja a megindításra irányuló dokumentum módosítását vagy további konkrét információt kér, elemzi a módosított megindításra irányuló dokumentumot, további konkrét információt vagy mindkettőt, és annak átvételét követő három hónapon belül úgy jár el, mintha a megindításra irányuló dokumentumot első alkalommal nyújtották volna be.

(1)  Ha a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja a megindításra irányuló dokumentum módosítását vagy további konkrét információt kér, elemzi a módosított megindításra irányuló dokumentumot, további konkrét információt vagy mindkettőt, és annak átvételét követő hat hónapon belül úgy jár el, mintha a megindításra irányuló dokumentumot első alkalommal nyújtották volna be.

Módosítás    41

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Ha a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja úgy véli, hogy a módosított megindításra irányuló dokumentum továbbra sem a 10. cikknek megfelelően készült, vagy a további konkrét információ továbbra is hiányos, a módosított megindításra irányuló dokumentum átvételét követő három hónapon belül írásban tájékoztatja a kezdeményezőt az eljárás megszüntetéséről szóló határozatáról. E határozatot megfelelően indokolni kell.

(2)  Ha a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja úgy véli, hogy a módosított megindításra irányuló dokumentum továbbra sem a 10. cikknek megfelelően készült, vagy a további konkrét információ továbbra is hiányos, a módosított megindításra irányuló dokumentum átvételét követő hat hónapon belül írásban tájékoztatja a kezdeményezőt az eljárás megszüntetéséről szóló határozatáról. E határozatot megfelelően indokolni kell.

Módosítás    42

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Ha a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja vagy illetékes kötelezettséget vállaló hatóság elemzése megállapítja, hogy a megindításra irányuló dokumentumban meghatározott jogi akadály félreértésen vagy a vonatkozó jogszabályok félreértelmezésen, vagy a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos hiányos információkon alapul, az eljárás befejeződik a kezdeményező arról történő tájékoztatásával, hogy nem áll fenn jogi akadály.

(3)  Ha a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja vagy illetékes kötelezettséget vállaló hatóság elemzése megállapítja, hogy a megindításra irányuló dokumentumban meghatározott egy vagy több jogi akadály félreértésen vagy a vonatkozó jogszabályok félreértelmezésen, vagy a vonatkozó jogszabályokkal kapcsolatos hiányos információkon alapul, az eljárás befejeződik a kezdeményező arról történő tájékoztatásával, hogy nem áll fenn jogi akadály.

Módosítás    43

Rendeletre irányuló javaslat

12 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ha a jogi akadályt csak a kötelezettséget vállaló tagállam valamely közigazgatási rendelkezése, szabálya vagy közigazgatási gyakorlata, vagy egy jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelkezéstől egyértelműen eltérő közigazgatási rendelkezés, szabály vagy közigazgatási gyakorlat okozza, és ezért jogalkotási eljárás nélkül módosítható vagy kiigazítható, az illetékes kötelezettséget vállaló hatóság írásban értesíti a kezdeményezőt az adott közigazgatási rendelkezés, szabály vagy közigazgatási gyakorlat nyolc hónapon belüli módosításáról vagy kiigazításáról, illetve ezek megtagadásáról.

(4)  Ha egy vagy több jogi akadályt csak a kötelezettséget vállaló tagállam valamely közigazgatási rendelkezése, szabálya vagy közigazgatási gyakorlata, vagy egy jogalkotási eljárás keretében elfogadott rendelkezéstől egyértelműen eltérő közigazgatási rendelkezés, szabály vagy közigazgatási gyakorlat okozza, és ezért jogalkotási eljárás nélkül módosítható vagy kiigazítható, az illetékes kötelezettséget vállaló hatóság írásban értesíti a kezdeményezőt az adott közigazgatási rendelkezés, szabály vagy közigazgatási gyakorlat nyolc hónapon belüli módosításáról vagy kiigazításáról, illetve ezek megtagadásáról.

Módosítás    44

Rendeletre irányuló javaslat

14 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a közös projekt és hátterének, a vonatkozó jogi akadálynak, valamint a jogi akadály felszámolása indokoltságának bemutatását;

a)  a közös projekt és hátterének, az egy vagy több vonatkozó jogi akadálynak, valamint az egy vagy több jogi akadály felszámolása indokoltságának bemutatását;

Módosítás    45

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 albekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a jogi akadályt képező konkrét jogi rendelkezés vagy rendelkezések felsorolását, amelyek ezért nem alkalmazandók a közös projektre;

b)  az egy vagy több jogi akadályt képező konkrét jogi rendelkezés vagy rendelkezések felsorolását, amelyek ezért nem alkalmazandók a közös projektre;

Módosítás    46

Rendeletre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  legfeljebb három hónappal azután, hogy a 10. cikk (2) bekezdésének, illetve a 12. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően információt továbbított;

a)  legfeljebb hat hónappal azután, hogy a 10. cikk (2) bekezdésének, illetve a 12. cikk (1) és (2) bekezdésének megfelelően információt továbbított;

Módosítás    47

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kötelezettségvállalás-tervezet, illetve nyilatkozat-tervezet 15. cikknek megfelelő átvétele után az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megvizsgálja a tervezetet, és a tervezet átvételét követő legfeljebb három hónapon belül az illetékes átruházó hatóságokkal történő konzultációt követően az alábbi egy vagy több intézkedést hozza:

(1)  A kötelezettségvállalás-tervezet, illetve nyilatkozat-tervezet 15. cikknek megfelelő átvétele után az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megvizsgálja a tervezetet, és a tervezet átvételét követő legfeljebb hat hónapon belül az illetékes átruházó hatóságokkal történő konzultációt követően az alábbi egy vagy több intézkedést hozza:

Módosítás    48

Rendeletre irányuló javaslat

16 cikk – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  Azon tagállamokban, amelyekben az illetékes átruházó hatóság írja alá a kötelezettségvállalást vagy nyilatkozatot, az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megküldi az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelően az illetékes átruházó hatóság által aláírt két eredeti példányt.

(2)  Azon tagállamokban, amelyekben az illetékes átruházó hatóság írja alá a kötelezettségvállalást vagy nyilatkozatot, az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megküldi az (1) bekezdés a) és b) pontjának megfelelően a kötelezettséget vállaló tagállam határokon átnyúló illetékes koordinációs pontjának az illetékes átruházó hatóság által aláírt két eredeti példány egyikét.

Módosítás    49

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megvizsgálja az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja által továbbított választ, és az annak átvételét követő legfeljebb egy hónapon belül az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet meghoz, amit írásban továbbít az illetékes átruházó hatóság részére:

(1)  A kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja megvizsgálja az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja által továbbított választ, és az annak átvételét követő legfeljebb három hónapon belül az alábbi intézkedések közül egyet vagy többet meghoz, amit írásban továbbít az illetékes átruházó hatóság részére:

Módosítás    50

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

a)  a (2) bekezdés a) pontja szerinti esetben véglegesíti a kötelezettségvállalást, illetve nyilatkozatot, aláír két eredeti példányt és egyet visszaküld aláírásra az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja részére;

a)  a 16. cikk (1) bekezdésének a) pontja szerinti esetben véglegesíti a kötelezettségvállalást, illetve nyilatkozatot, aláír három eredeti példányt és egyet visszaküld aláírásra az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja részére;

Módosítás    51

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – b pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

b)  a (2) bekezdés b) pontja szerinti esetben módosítja a kötelezettségvállalást, illetve nyilatkozatot a kötelezettségvállalás-tervezetben, illetve nyilatkozat-tervezetben foglalt, a 14. cikk (1) bekezdésének f) és h) pontja szerinti információkra vonatkozóan, véglegesíti a kötelezettségvállalást, illetve nyilatkozatot, aláír két eredeti példányt és egyet visszaküld aláírásra az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja részére;

b)  a 16. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti esetben módosítja a kötelezettségvállalást, illetve nyilatkozatot a kötelezettségvállalás-tervezetben, illetve nyilatkozat-tervezetben foglalt, a 14. cikk (1) bekezdésének f) és h) pontja szerinti információkra vonatkozóan, véglegesíti a kötelezettségvállalást, illetve nyilatkozatot, aláír három eredeti példányt és egyet visszaküld aláírásra az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja részére;

Módosítás    52

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

c)  a (2) bekezdés c) pontja szerinti esetben tájékoztatja a kezdeményezőt és a Bizottságot, az illetékes átruházó hatóság által adott indokolással kiegészítve;

c)  a 16. cikk (1) bekezdésének c) pontja szerinti esetben tájékoztatja a kezdeményezőt és a Bizottságot, az illetékes átruházó hatóság által adott indokolással kiegészítve;

Módosítás    53

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 1 bekezdés – d pont

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

d)  a (2) bekezdés d) pontja szerinti esetben megfontolja a módosításokat, és vagy a jelen bekezdés b) pontjának megfelelően jár el, vagy a 9. cikk értelmében új eljárást indít, kifejtve annak okát, hogy az illetékes kötelezettséget vállaló hatóság miért nem fogadhatta el a módosítások egy részét, vagy az összes módosítást.

d)  a 16. cikk (1) bekezdésének d) pontja szerinti esetben megfontolja a módosításokat, és vagy a jelen bekezdés b), vagy a jelen bekezdés c) pontjának megfelelően jár el, kifejtve annak okát, hogy az illetékes kötelezettséget vállaló hatóság miért nem fogadhatta el a módosítások egy részét, vagy az összes módosítást.

Módosítás    54

Rendeletre irányuló javaslat

17 cikk – 2 bekezdés – bevezető rész

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(2)  A kötelezettségvállalás, illetve nyilatkozat átvételét követően, valamint az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti esetekben a kötelezettségvállalás, illetve nyilatkozat átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja vagy illetékes átruházó hatósága általi aláírását követően, ha az (1) bekezdés d) pontjában szereplő második eljárás szerint az átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja pozitívan választ adott, a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja:

(2)  A kötelezettségvállalás, illetve nyilatkozat átvételét követően, valamint az (1) bekezdés a) vagy b) pontja szerinti esetekben a kötelezettségvállalás, illetve nyilatkozat átruházó tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja vagy illetékes átruházó hatósága általi aláírását követően a kötelezettséget vállaló tagállam illetékes határokon átnyúló koordinációs pontja:

Módosítás    55

Rendeletre irányuló javaslat

25 cikk

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

25 cikk

25. cikk

Jelentéstétel

Jelentéstétel

A Bizottság éééé.hh.nn-ig [azaz e rendelet hatálybalépését követő hónap 1-je + öt év; a Kiadóhivatal által kitöltendő] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának e rendelet alkalmazásáról, amelyben mutatók alapján értékeli e rendelet eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, uniós hozzáadott értékét és az egyszerűsítés lehetőségét.

1.  A Bizottság éééé.hh.nn-ig [azaz e rendelet hatálybalépését követő hónap 1-je + három év; a Kiadóhivatal által kitöltendő] jelentést nyújt be az Európai Parlamentnek, a Tanácsnak és a Régiók Bizottságának e rendelet alkalmazásáról, amelyben mutatók alapján értékeli e rendelet eredményességét, hatékonyságát, relevanciáját, uniós hozzáadott értékét és az egyszerűsítés lehetőségét.

 

2.  Az (1) bekezdésben említett jelentésben a Bizottság külön hivatkozik e rendelet földrajzi és tematikus hatályára a 3. cikk (1) és (2) bekezdésében meghatározottak szerint.

 

3.  A jelentés elkészítése előtt a Bizottság nyilvános konzultációt folytat az érintett különböző szereplőkkel, köztük a helyi és regionális hatóságokkal, valamint a civil társadalmi szervezetekkel.

(1)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.

(2)

HL C ... / A Hivatalos Lapban még nem tették közzé.


INDOKOLÁS

Bevezetés

Az Európai Unióban a határrégiók az Unió területének mintegy 40%-át teszik ki, miközben 512 millió polgárának csaknem egyharmada él e területeken. Ugyanakkor az európai határrégiók általában gazdasági téren kevésbé jól teljesítenek, magasabb munkanélküliségi rátával és viszonylag fejletlen infrastruktúrával rendelkeznek azokhoz a régiókhoz képest, amelyek a tagállamok központibb részén helyezkednek el. A becslések szerint ha a határ menti akadályok 20%-a megszűnne, a határrégiók GDP-je 2%-kal nőne, ami évente körülbelül 91 milliárd eurót tesz ki. Korábban Európában számos határrégió háború és országok közötti konfliktus színtere volt.

Ezért a Lisszaboni Szerződés 174. cikke nemcsak a gazdasági és társadalmi kohéziót, hanem a területi kohéziót is kifejezett célkitűzései közé sorolja (különös tekintettel a határrégiókra). A javasolt határokon átnyúló európai mechanizmus célja, hogy a határokon átnyúló, jogi vagy közigazgatási jellegű akadályokat felszámolja azáltal, hogy egy adott tagállamban a közös határrégióra vonatkozóan a szomszédos tagállam jogi rendelkezéseit alkalmazza egy adott közös projekt tekintetében. A javasolt határokon átnyúló európai mechanizmus célja, hogy a határokon átnyúló, jogi vagy közigazgatási jellegű akadályokat felszámolja azáltal, hogy egy adott tagállamban a közös határrégióra vonatkozóan a szomszédos tagállam jogi rendelkezéseit alkalmazza egy adott közös projekt tekintetében.

A határokon átnyúló európai mechanizmus

Az előadó támogatja és üdvözli az Európai Bizottság „határokon átnyúló összefüggésben fennálló jogi és adminisztratív akadályok felszámolását célzó mechanizmusra irányuló javaslatát” (határokon átnyúló európai mechanizmus). A határokon átnyúló európai mechanizmus a határokon átnyúló hatékony együttműködés előmozdítását szolgáló általános eszköztár részévé válhat, és ennek eredményeként elősegítheti a lakosság anyagi helyzetének és jóllétének javulását, valamint az uniós határrégiók életszínvonalának emelkedését.

A javaslat néhány kérdését pontosítani kell, különösen az önkéntes jelleg és a határokon átnyúló európai mechanizmus alkalmazási köre, valamint a szubszidiaritás és arányosság tekintetében.

A javaslatnak azt kell céloznia, hogy egy önkéntes alapon igénybe vehető eszközzel gazdagítsa a tagállamok rendelkezésére álló, határokon átnyúló együttműködést elősegítő eszköztárat. Az eszköz igénybe vételére vonatkozó végső döntésnek mindig a tagállamok kezében kell lennie.

Ennek hangsúlyozása mellett fontos az is, hogy a tagállamok minden egyes közös projekt esetében, eseti alapon eldönthessék, hogy a határokon átnyúló európai mechanizmust kívánják-e igénybe venni, vagy egy meglévő mechanizmust alkalmaznak. Ha a tagállamoknak egyszerre egy teljes határ esetében kellene meghozni ezt a döntést, azok a tagállamok, amelyek jelenleg nem rendelkeznek a határokon átnyúló jogi akadályok felszámolására szolgáló meglévő mechanizmusokkal, gyakorlatilag kötelezve lennének arra, hogy a határokon átnyúló európai mechanizmust vegyék igénybe. Ez aláássa a javaslat önkéntes jellegét.

A javasolt változtatásokkal megfelelően kezelhetők az arányossággal és a szubszidiaritással kapcsolatos kérdések. A határokon átnyúló európai mechanizmus önkéntes eszközzé válik és egy lesz a választható lehetőségek közül, vagyis a tagállamok minden egyes alkalommal, amikor határokon átnyúló összefüggésben jogi akadályt azonosítanak, választhatnak, hogy új mechanizmust hoznak-e létre, vagy a határokon átnyúló európai mechanizmust alkalmazzák-e. A tagállamok – indokolt esetben – megtagadhatják a jogi vagy közigazgatási akadály megszüntetésére szolgáló mechanizmusok aktiválását. A határokon átnyúló európai mechanizmus aktiválása és annak lehetővé tétele egy tagállam számára, hogy jogi rendelkezéseit egy másik tagállamban alkalmazza, alapos vizsgálatot igényel valamennyi érintett fél részéről, ehhez viszont a Bizottság által javasolt határidők túl szorosak, így bizonyos határidők módosítására volt szükség.

Végezetül, a javaslat tematikus alkalmazási köre a lehető legnagyobb mértékben változatlan maradt. A javaslat önkéntes alapon történő alkalmazásának megerősítése, illetve a tagállamoknak a mechanizmus és a meglévő mechanizmusok közötti választási módjának megváltoztatása után az alkalmazási kör továbbra is annyira széleskörű, hogy biztosítható a határokon átnyúló európai mechanizmus gyakorlati alkalmazása minden olyan potenciális jövőbeli projekt esetében, amelyet az adott határrégióban jogi vagy adminisztratív akadályok hátráltathatnak.

Az előadó úgy véli, hogy a határokon átnyúló európai mechanizmus hatékony alkalmazása csak akkor valósítható meg, ha valamennyi tagállam és a tagállamok valamennyi illetékes hatósága megragadja a lehetőséget, hogy a jó együttműködés és jószomszédság szellemében felszámolja a jogi és adminisztratív akadályokat. A határokon átnyúló európai mechanizmus önkéntes jellege hozzájárul majd az európai határrégiók lehetőségeinek teljes körű kiaknázásához.


MÓDOSÍTÁSOK FORMÁJÁBAN MEGFOGALMAZOTT ÁLLÁSPONT a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság részéről (26.10.2018)

a Regionális Fejlesztési Bizottság részére

a határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmusról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

A vélemény előadója: Adina-Ioana Vălean

MÓDOSÍTÁSOK

A Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-biztonsági Bizottság a Regionális Fejlesztési Bizottság mint illetékes bizottság részére az alábbi módosításokat fogalmazza meg:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

2 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(2a)  A tagállamok és harmadik országok közötti tengeri vagy szárazföldi határokon átnyúló régiókban elő polgárok életkörülményeinek javítása érdekében e rendelet alkalmazását és a mechanizmus használatát az uniós jog tiszteletben tartása mellett ki kell terjeszteni ezekre a régiókra.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

9 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(9a)  Az érintett tagállamok, harmadik országok, régiók és más közigazgatási egységek illetékes hatóságainak a 16. szerinti nyilatkozat kötelezettségvállalás megkötése és aláírása, illetve és 17. cikk szerinti nyilatkozat aláírása előtt (alkotmányos és jogilag meghatározott speciális hatásköreiknek megfelelően) el kell fogadniuk a javasolt „ad hoc” jogi megoldást.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus

Hivatkozások

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

5.7.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Az elfogadás dátuma

25.10.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

27

2

9

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A határokon átnyúló összefüggésben jogi és közigazgatási akadályok felszámolására irányuló mechanizmus

Hivatkozások

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

30.5.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

REGI

11.6.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

JURI

9.7.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Az elfogadás dátuma

22.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

14

1

15

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Benyújtás dátuma

29.11.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2018. december 12.Jogi nyilatkozat