Postup : 2018/0198(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0414/2018

Predkladané texty :

A8-0414/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 14/02/2019 - 10.4

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0118

SPRÁVA     ***I
PDF 797kWORD 100k
29.11.2018
PE 628.357v02-00 A8-0414/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Výbor pre regionálny rozvoj

Spravodajca: Matthijs van Miltenburg

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2018)0373),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 2, a najmä na tretí odsek článku 175 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Parlamentu (C8-0228/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru z 19. septembra 2018(1),

–  zo zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ... (2),

–  so zreteľom na písomné a odôvodnené stanoviská predložené na základe Protokolu č. 2 o uplatňovaní zásad subsidiarity a proporcionality Švédskym parlamentom, ktorý tvrdí, že návrh legislatívneho aktu nie je v súlade so zásadou subsidiarity,

–  so zreteľom na článok 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre regionálny rozvoj a stanovisko Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (A8-0414/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak nahrádza, podstatne mení alebo má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh;

3.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Na zlepšenie života občanov v cezhraničných regiónoch na námorných hraniciach alebo v cezhraničných regiónoch medzi členskými štátmi a tretími krajinami by sa uplatňovanie tohto nariadenia a používanie mechanizmu na riešenie právnych a administratívnych prekážok malo rozšíriť na všetky pohraničné regióny, pričom by sa malo rešpektovať právo Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(8)  Hoci v určitých regiónoch Únie už na medzivládnej, regionálnej a miestnej úrovni existujú viaceré účinné mechanizmy cezhraničnej spolupráce, nie sú v nich zahrnuté všetky pohraničné regióny v Únii. V záujme doplnenia existujúcich systémov je preto potrebné zriadiť dobrovoľný mechanizmus na riešenie právnych a administratívnych prekážok vo všetkých pohraničných regiónoch (ďalej len „mechanizmus“).

(8)  Hoci v určitých regiónoch Únie už na medzivládnej, regionálnej a miestnej úrovni existujú viaceré účinné mechanizmy cezhraničnej spolupráce, nie sú v nich zahrnuté všetky pohraničné regióny v Únii. V záujme doplnenia existujúcich systémov je preto potrebné zriadiť dobrovoľný mechanizmus na riešenie právnych a administratívnych prekážok vo všetkých pohraničných regiónoch (ďalej len „mechanizmus“), čo však nebráni vytváraniu porovnateľných alternatívnych mechanizmov podľa špecifických potrieb na národnej, regionálnej alebo miestnej úrovni.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(9)  Pri plnom rešpektovaní ústavného a inštitucionálneho usporiadania členských štátov by malo byť použitie mechanizmu dobrovoľné, pokiaľ ide o pohraničné regióny daného členského štátu, v ktorom existuje iný účinný mechanizmus, alebo ktorý by sa mohol zriadiť so susediacim členským štátom. Mal by pozostávať z dvoch opatrení: uzatvorenie európskeho cezhraničného záväzku (ďalej len „záväzok“) alebo uzatvorenie európskeho cezhraničného vyhlásenia (ďalej len „vyhlásenie“).

(9)  Pri plnom rešpektovaní ústavného a inštitucionálneho usporiadania členských štátov je použitie mechanizmu dobrovoľné. Mal by pozostávať z dvoch opatrení: podpísania a uzatvorenia európskeho cezhraničného záväzku (ďalej len „záväzok“) alebo podpísania európskeho cezhraničného vyhlásenia (ďalej len „vyhlásenie“). Členské štáty by mali mať možnosť zvoliť si použitie takého nástroja, ktorý považujú za prínosnejší.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Príslušné orgány zapojených členských štátov, krajín, subjektov alebo regiónov by mali v súlade so svojimi ústavnými a právne vymedzenými osobitnými právomocami prijať navrhované právne riešenie ad hoc pred uzavretím a podpísaním záväzku alebo podpísaním vyhlásenia podľa tohto nariadenia.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(11)  Vyhlásenie by si stále vyžadovalo legislatívny postup v členskom štáte. Orgán, ktorý uzatvára vyhlásenie, by mal formálne vyhlásiť, že v rámci určitej lehoty začne legislatívny postup potrebný na zmenu bežne platného vnútroštátneho práva a na základe výslovnej výnimky bude uplatňovať právo susediaceho členského štátu.

(11)  Vyhlásenie by si stále vyžadovalo legislatívny postup v členskom štáte. Orgán, ktorý uzatvára vyhlásenie, by mal formálne vyhlásiť, že v rámci určitej lehoty začne legislatívny postup potrebný na zmenu bežne platného vnútroštátneho práva a na základe výslovnej výnimky bude uplatňovať právo susediaceho členského štátu, aby tým boli odstránené prekážky vykonávania spoločného cezhraničného projektu.

Pozmeňujúci návrh    6

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(12)  Právne prekážky pociťujú prevažne osoby uskutočňujúce interakcie na pozemných hraniciach, pretože ľudia prekračujú hranice denne alebo týždenne. Aby sa mohol účinok tohto nariadenia zamerať na regióny najbližšie k hranici a s najvyšším stupňom integrácie a interakcie medzi susediacimi členskými štátmi, malo by sa toto nariadenie vzťahovať na cezhraničné regióny v zmysle územia pokrytého susediacimi regiónmi s pozemnou hranicou v dvoch alebo viacerých členských štátoch v regiónoch úrovne NUTS 326. Toto by nemalo brániť členským štátom v tom, aby uplatňovali mechanizmus aj na námorné a vonkajšie hranice iné ako hranice s týmito krajinami EZVO.

(12)  Právne prekážky pociťujú prevažne osoby uskutočňujúce interakcie na pozemných hraniciach, ako sú cezhraniční pracovníci, pretože ľudia prekračujú hranice denne alebo týždenne. Aby sa mohol účinok tohto nariadenia zamerať na regióny najbližšie k hranici a s najvyšším stupňom integrácie a interakcie medzi susediacimi členskými štátmi, malo by sa toto nariadenie vzťahovať na cezhraničné regióny v zmysle územia pokrytého susediacimi regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou v dvoch alebo viacerých členských štátoch v regiónoch úrovne NUTS 326. Toto by nemalo brániť členským štátom v tom, aby na dobrovoľnom základe pre všetky zainteresované strany uplatňovali mechanizmus aj na vonkajšie hranice iné ako hranice s týmito krajinami EZVO.

_________________

_________________

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

26 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1059/2003 z 26. mája 2003 o zostavení spoločnej nomenklatúry územných jednotiek na štatistické účely (NUTS) (Ú. v. EÚ L 154, 21.6.2003, s. 1).

Pozmeňujúci návrh    7

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 13

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(13)  Aby bolo možné koordinovať úlohy rôznych orgánov, ku ktorým v niektorých členských štátoch patria vnútroštátne a regionálne legislatívne orgány, v rámci daného členského štátu a medzi orgánmi jedného alebo viacerých susediacich členských štátov, by mal byť každý členský štát, ktorý sa rozhodne pre tento mechanizmus, povinný zriadiť národné, prípadne regionálne cezhraničné koordinačné miesta a vymedziť ich úlohy a právomoci počas jednotlivých krokov mechanizmu zahŕňajúcich iniciovanie, uzatváranie, vykonávanie a monitorovanie záväzkov a vyhlásení.

(13)  Aby bolo možné koordinovať úlohy rôznych orgánov, ku ktorým v niektorých členských štátoch patria vnútroštátne a regionálne legislatívne orgány, v rámci daného členského štátu a medzi orgánmi jedného alebo viacerých susediacich členských štátov, každý členský štát by mal byť povinný zriadiť národné, prípadne regionálne cezhraničné koordinačné miesta a vymedziť ich úlohy a právomoci počas jednotlivých krokov mechanizmu zahŕňajúcich iniciovanie, uzatváranie, vykonávanie a monitorovanie záväzkov a vyhlásení.

Odôvodnenie

Povinnosť zriadiť národné cezhraničné koordinačné miesta sa ukladá všetkým členským štátom.

Pozmeňujúci návrh    8

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(17)  Kľúčovým aktérom v členských štátoch, od ktorých sa žiada uzatvorenie záväzku alebo vyhlásenia, by mali byť príslušné národné alebo regionálne cezhraničné koordinačné miesta, ktoré majú spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi vo svojom členskom štáte a so svojím partnerom v susediacom členskom štáte. Takisto treba jasne určiť, že cezhraničné koordinačné miesto môže rozhodnúť, či sa začne postup vedúci k uzatvoreniu záväzku alebo vyhlásenia, alebo či sa pre jednu alebo viaceré právne prekážky už našlo riešenie, ktoré by sa mohlo použiť. Na druhej strane by sa malo takisto stanoviť, že členský štát, ktorého právne ustanovenia sa majú uplatňovať v inom členskom štáte, môže takéto uplatňovanie mimo svojho územia odmietnuť. Každé rozhodnutie treba odôvodniť a oznámiť.

(17)  Kľúčovým aktérom v členských štátoch, od ktorých sa žiada uzatvorenie záväzku alebo vyhlásenia, by mali byť príslušné národné alebo regionálne cezhraničné koordinačné miesta, ktoré majú spolupracovať so všetkými príslušnými orgánmi vo svojom členskom štáte a so svojím partnerom v susediacom členskom štáte. Takisto treba jasne určiť, že cezhraničné koordinačné miesto môže rozhodnúť, či sa začne postup vedúci k uzatvoreniu záväzku alebo vyhlásenia, alebo či sa pre jednu alebo viaceré právne prekážky už našlo riešenie, ktoré by sa mohlo použiť. Na druhej strane by sa malo takisto stanoviť, že členský štát, ktorého právne ustanovenia sa majú uplatňovať v inom členskom štáte, môže takéto uplatňovanie mimo svojho územia odmietnuť. Každé rozhodnutie treba riadne odôvodniť a všetkým partnerom včas oznámiť.

Pozmeňujúci návrh    9

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(19)  Vykonávanie samovykonávacieho záväzku by malo spočívať v uplatňovaní vnútroštátnych ustanovení iného členského štátu. To by malo znamenať buď zmenu právne záväzných administratívnych aktov, ktoré už boli prijaté v súlade s bežne platným vnútroštátnym právom, alebo ak sa tak ešte nestalo, prijatie nových administratívnych aktov na základe právnych predpisov iného členského štátu. Ak je pre rôzne aspekty zložitej právnej prekážky príslušný každý z viacerých orgánov, k záväzku by sa mal doložiť časový harmonogram pre každý z týchto aspektov. Pri dodržiavaní zásady subsidiarity by sa prijatie a postúpenie týchto zmenených alebo nových administratívnych aktov malo riadiť vnútroštátnym právom o administratívnych postupoch.

(19)  Vykonávanie samovykonávacieho záväzku by malo spočívať v uplatňovaní vnútroštátnych ustanovení iného členského štátu pri vykonávaní spoločných projektov. To by malo znamenať buď zmenu právne záväzných administratívnych aktov, ktoré už boli prijaté v súlade s bežne platným vnútroštátnym právom, alebo ak sa tak ešte nestalo, prijatie nových administratívnych aktov na základe právnych predpisov iného členského štátu v lehote dohodnutej všetkými partnermi s cieľom umožniť včasné začatie spoločných projektov. Ak je pre rôzne aspekty zložitej právnej prekážky príslušný každý z viacerých orgánov, k záväzku by sa mal doložiť časový harmonogram pre každý z týchto aspektov. Pri dodržiavaní zásady subsidiarity by sa prijatie a postúpenie týchto zmenených alebo nových administratívnych aktov malo riadiť vnútroštátnym právom o administratívnych postupoch.

Pozmeňujúci návrh    10

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(24)  Na zriadenie databázy podľa článku 8 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa jej vedenia, ochrany údajov a modelu, ktorý sa má použiť v prípade, keď cezhraničné koordinačné miesta predkladajú informácie o vykonávaní a používaní mechanizmu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s konzultačným postupom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128. Na praktické a koordinačné účely by mal byť týmto výborom „Koordinačný výbor pre európske štrukturálne a investičné fondy“, ktorý je príslušný pre postup prijímania vykonávacích aktov.

(24)  Na zriadenie databázy podľa článku 7 by sa mali Komisii udeliť vykonávacie právomoci s cieľom stanoviť pravidlá týkajúce sa jej vedenia, ochrany údajov a modelu, ktorý sa má použiť v prípade, keď cezhraničné koordinačné miesta predkladajú informácie o vykonávaní a používaní mechanizmu. Uvedené právomoci by sa mali vykonávať v súlade s konzultačným postupom podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/201128. Na praktické a koordinačné účely by mal byť týmto výborom „Koordinačný výbor pre európske štrukturálne a investičné fondy“, ktorý je príslušný pre postup prijímania vykonávacích aktov.

__________________

__________________

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

28 Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, na základe ktorého členské štáty kontrolujú vykonávanie vykonávacích právomocí Komisie (Ú. v. EÚ L 55, 28.2.2011, s. 13).

Pozmeňujúci návrh    11

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(25)  Vo vnútroštátnych vykonávacích pravidlách sa má určiť, na ktoré pohraničné regióny daného členského štátu sa vzťahuje záväzok alebo vyhlásenie. Komisia bude v dôsledku toho schopná posúdiť, či sa v prípade neuvedenej hranice členský štát rozhodol pre iný mechanizmus.

vypúšťa sa

Pozmeňujúci návrh    12

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 26

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(26)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú sa zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov (článok 8), právo na vzdelanie (článok 14), sloboda voľby povolania a právo na zamestnanie (článok 15), najmä sloboda hľadať zamestnanie, pracovať, uplatňovať právo usadiť sa a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte, sloboda podnikania (článok 16), prístup k sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej pomoci (článok 34), prístup k zdravotnej starostlivosti (článok 35) a prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu (článok 36).

(26)  Týmto nariadením sa rešpektujú základné práva a dodržiavajú sa zásady uznané v Charte základných práv Európskej únie, najmä právo na ochranu osobných údajov (článok 8), právo na vzdelanie (článok 14), sloboda voľby povolania a právo na zamestnanie (článok 15), najmä sloboda hľadať zamestnanie, pracovať, uplatňovať právo usadiť sa a poskytovať služby v ktoromkoľvek členskom štáte, sloboda podnikania (článok 16), prístup k sociálnemu zabezpečeniu a sociálnej pomoci (článok 34), prístup k zdravotnej starostlivosti (článok 35), prístup k službám všeobecného hospodárskeho záujmu (článok 36) a vysoká úroveň ochrany životného prostredia v súlade so zásadou trvalo udržateľného rozvoja (článok 37).

Pozmeňujúci návrh    13

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 28

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(28)  Podľa zásady proporcionality stanovenej v článku 5 ods. 4 ZEÚ by obsah a forma opatrenia Únie nemali prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Použitie osobitného mechanizmu zriadeného podľa tohto nariadenia je dobrovoľné. Ak sa členský štát na konkrétnej hranici s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi rozhodne pokračovať v riešení právnych prekážok v konkrétnom cezhraničnom regióne podľa účinných mechanizmov, ktoré zriadil na vnútroštátnej úrovni alebo ktoré zriadil formálne alebo neformálne spolu s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi, nie je potrebné rozhodnúť sa pre mechanizmus zriadený podľa tohto nariadenia. Podobne, ak sa členský štát na konkrétnej hranici s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi rozhodne pripojiť sa k existujúcemu účinnému mechanizmu, ktorý formálne alebo neformálne zriadil jeden alebo viacero susediacich členských štátov, za predpokladu, že uvedený mechanizmus umožňuje, aby sa k nemu pripojilo, ani v tomto prípade nie je potrebné rozhodnúť sa pre mechanizmus zriadený podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie preto neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie jeho cieľov pre cezhraničné regióny, pre ktoré členské štáty nemajú zavedené účinné mechanizmy na riešenie právnych prekážok,

(28)  Podľa zásady proporcionality stanovenej v článku 5 ods. 4 ZEÚ by obsah a forma opatrenia Únie nemali prekračovať rámec toho, čo je nevyhnutné na dosiahnutie cieľov zmlúv. Použitie osobitného mechanizmu zriadeného podľa tohto nariadenia na riešenie právnych prekážok v cezhraničných regiónoch je dobrovoľné a nijakým spôsobom nebráni vo využívaní porovnateľných alternatívnych nástrojov. Ak sa členský štát pri konkrétnom spoločnom projekte s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi rozhodne pokračovať v riešení právnych prekážok v konkrétnom cezhraničnom regióne podľa účinných mechanizmov, ktoré zriadil na vnútroštátnej úrovni alebo ktoré zriadil formálne alebo neformálne spolu s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi, nie je potrebné rozhodnúť sa pre mechanizmus zriadený podľa tohto nariadenia. Podobne, ak sa členský štát pri konkrétnom spoločnom projekte s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi rozhodne pripojiť sa k existujúcemu účinnému mechanizmu, ktorý formálne alebo neformálne zriadil jeden alebo viacero susediacich členských štátov, za predpokladu, že uvedený mechanizmus umožňuje takéto pripojenie sa, ani v tomto prípade nie je potrebné rozhodnúť sa pre mechanizmus zriadený podľa tohto nariadenia. A napokon, ak sa členský štát spolu s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi rozhodne, že formálne alebo neformálne zriadia nový účinný mechanizmus na riešenie právnych prekážok, ktoré bránia realizácii spoločného projektu v cezhraničných regiónoch, nie je potrebné rozhodnúť sa pre mechanizmus zriadený podľa tohto nariadenia. Toto nariadenie preto neprekračuje rámec toho, čo je potrebné na dosiahnutie jeho cieľov pre cezhraničné regióny, pre ktoré členské štáty nemajú zavedené účinné mechanizmy na riešenie právnych prekážok.

Pozmeňujúci návrh    14

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 30 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(30a)  Toto nariadenie by malo byť v súlade so zásadou subsidiarity. V žiadnom prípade nemá vplyv na zvrchovanosť členských štátov a nie je v rozpore s ich ústavami.

Pozmeňujúci návrh    15

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje mechanizmus, ktorý má umožniť, aby sa v súvislosti s cezhraničnými regiónmi uplatňovali právne ustanovenia jedného členského štátu v inom členskom štáte, keď by uplatňovanie právnych ustanovení v tomto inom štáte predstavovalo právnu prekážku brániacu realizácii spoločného projektu (ďalej len „mechanizmus“).

1.  Týmto nariadením sa zriaďuje dobrovoľný mechanizmus, ktorý má umožniť, aby sa v súvislosti s jednotlivými spoločnými projektmi v cezhraničnom regióne uplatňovali právne ustanovenia jedného členského štátu v inom členskom štáte, keď by uplatňovanie právnych ustanovení v tomto inom štáte predstavovalo jednu alebo viacero právnych prekážok brániacich realizácii spoločného projektu (ďalej len „mechanizmus“).

Odôvodnenie

Zo znenia návrhu nie je jasné, či sa členský štát môže rozhodnúť využiť mechanizmus ECBM pre konkrétne jednotlivé spoločné projekty, alebo je povinný rozhodnúť sa uplatňovať tento mechanizmus pre všetky možné spoločné projekty v cezhraničnom území. Spravodajca chce zabrániť tomu, aby si členské štáty, ktoré v súčasnosti nemajú nijaké zavedené mechanizmy, museli zvoliť mechanizmus ECBM. Uplatňovanie ECBM by malo byť dobrovoľné a založené na posúdení jednotlivých prípadov členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    16

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 3 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  právna ochrana osôb s pobytom v cezhraničnom regióne, pokiaľ ide o mechanizmus.

c)  právna ochrana osôb s pobytom v cezhraničnom regióne alebo osôb, ktoré tam žijú počas obmedzeného obdobia, pokiaľ ide o mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh    17

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(1)  „cezhraničný región“ je územie pokryté susediacimi regiónmi s pozemnou hranicou v dvoch alebo viacerých členských štátoch v regiónoch úrovne NUTS 3;

(1)  „cezhraničný región“ je územie pokryté susediacimi regiónmi s pozemnou alebo námornou hranicou v dvoch alebo viacerých členských štátoch v regiónoch úrovne NUTS 3;

Pozmeňujúci návrh    18

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(2)  „spoločný projekt“ je akákoľvek časť infraštruktúry s dosahom na daný cezhraničný región alebo akákoľvek služba všeobecného hospodárskeho záujmu poskytovaná v danom cezhraničnom regióne;

(2)  „spoločný projekt“ je akákoľvek časť infraštruktúry s dosahom na daný cezhraničný región alebo akákoľvek služba všeobecného hospodárskeho záujmu poskytovaná v danom cezhraničnom regióne bez ohľadu na to, či sa tento vplyv prejaví na oboch stranách hranice alebo iba na jednej z nich;

Pozmeňujúci návrh    19

Návrh nariadenia

Článok 3 – odsek 1 – bod 5

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

(5)  „iniciátor“ je aktér, ktorý identifikuje právnu prekážku a spustí mechanizmus tým, že predloží dokument s iniciatívou;

(5)  „iniciátor“ je aktér, ktorý identifikuje jednu alebo viacero právnych prekážok a spustí mechanizmus tým, že predloží dokument s iniciatívou;

Pozmeňujúci návrh    20

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Každý členský štát sa rozhodne buď pre mechanizmus, alebo pre existujúce spôsoby riešenia právnych prekážok, ktoré bránia realizácii spoločného projektu v cezhraničných regiónoch na konkrétnej hranici s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi.

1.  Každý členský štát sa môže rozhodnúť pre mechanizmus alebo pre iné spôsoby riešenia právnych prekážok, ktoré bránia realizácii spoločného projektu v cezhraničných regiónoch s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi.

Pozmeňujúci návrh    21

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Členský štát sa takisto môže rozhodnúť, pokiaľ ide o konkrétnu hranicu s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi, že sa pripojí k existujúcemu účinnému spôsobu, ktorý formálne alebo neformálne zriadil jeden alebo viaceré susediace členské štáty.

2.  Členský štát sa takisto môže, pokiaľ ide o spoločný projekt v cezhraničných regiónoch s jedným alebo viacerými susediacimi členskými štátmi, pripojiť k existujúcemu účinnému spôsobu, ktorý formálne alebo neformálne zriadil jeden alebo viaceré susediace členské štáty, alebo s ohľadom na vyhlásenie uplatňovať mechanizmus.

Pozmeňujúci návrh    22

Návrh nariadenia

Článok 4 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Členské štáty môžu použiť aj mechanizmus v cezhraničných regiónoch na námorných hraniciach alebo v cezhraničných regiónoch medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo jednou alebo viacerými zámorskými krajinami a územiami.

3.  Členské štáty môžu uplatniť mechanizmus aj na spoločný projekt v cezhraničnom regióne medzi jedným alebo viacerými členskými štátmi a jednou alebo viacerými tretími krajinami alebo jednou alebo viacerými zámorskými krajinami a územiami na dobrovoľnom základe pre všetky zainteresované strany.

Pozmeňujúci návrh    23

Návrh nariadenia

Článok 5 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Ak sa členský štát rozhodne pre tento mechanizmus, zriadi jedno alebo viaceré cezhraničné koordinačné miesta, a to jedným z týchto spôsobov:

1.  Každý členský štát zriadi alebo určí jedno alebo viaceré cezhraničné koordinačné miesta, a to jedným z týchto spôsobov:

Odôvodnenie

Podľa návrhu spravodajcu budú cezhraničné koordinačné miesta kľúčové na posúdenie toho, či a ako sa majú riešiť právne prekážky. Spravodajca preto navrhuje, aby sa cezhraničné koordinačné miesta museli povinne zriadiť v každom členskom štáte. Keďže mechanizmus ECBM sa bude uplatňovať na dobrovoľnej báze, je na členských štátoch, aby rozhodli o tom, aká podstatná by mala byť administratívna kapacita týchto cezhraničných koordinačných miest.

Pozmeňujúci návrh    24

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  spolupracovať tam, kde sú zriadené, s cezhraničnými koordinačnými miestami v susediacom členskom štáte alebo štátoch a s cezhraničnými koordinačnými miestami v iných územných celkoch s legislatívnymi právomocami jeho vlastného členského štátu alebo iného členského štátu;

d)  spolupracovať s cezhraničnými koordinačnými miestami v susediacom členskom štáte alebo štátoch a s cezhraničnými koordinačnými miestami v iných územných celkoch s legislatívnymi právomocami jeho vlastného členského štátu alebo iného členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    25

Návrh nariadenia

Článok 6 – odsek 2 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  na žiadosť daného príslušného zaväzujúceho orgánu nachádzajúceho sa v inom členskom štáte bez vlastného cezhraničného koordinačného miesta vykonávať predbežnú analýzu dokumentu s iniciatívou;

c)  na žiadosť daného príslušného zaväzujúceho orgánu nachádzajúceho sa v inom členskom štáte vykonávať predbežnú analýzu dokumentu s iniciatívou;

Pozmeňujúci návrh    26

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zverejňuje a aktualizuje zoznam všetkých národných a regionálnych cezhraničných koordinačných miest;

b)  vytvára, zverejňuje a aktualizuje databázu všetkých národných a regionálnych cezhraničných koordinačných miest;

Pozmeňujúci návrh    27

Návrh nariadenia

Článok 7 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Komisia pripraví podpornú komunikačnú stratégiu s cieľom:

 

a) podporiť výmenu najlepších postupov;

 

b) poskytnúť praktické informácie a výklad problematiky a tematického zamerania tohto nariadenia a

 

c) objasniť presný postup na uzatvorenie záväzku alebo vyhlásenia.

Odôvodnenie

Vykonávanie nariadenia by mala sprevádzať informačná kampaň poskytujúca jasné a praktické informácie, ktoré zainteresovaným stranám uľahčia jeho uplatňovanie.

Pozmeňujúci návrh    28

Návrh nariadenia

Článok 8 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Iniciátor určí právnu prekážku týkajúcu sa plánovania, rozvoja, personálneho zabezpečenia, financovania alebo fungovania spoločného projektu.

1.  Iniciátor určí jednu alebo viacero právnych prekážok týkajúcich sa plánovania, rozvoja, personálneho zabezpečenia, financovania alebo fungovania spoločného projektu.

Pozmeňujúci návrh    29

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opis spoločného projektu a jeho kontextu, príslušnej právnej prekážky v zaväzujúcom členskom štáte, ako aj odôvodnenie riešenia právnej prekážky;

a)  opis spoločného projektu a jeho kontextu, príslušnej jednej alebo viacerých právnych prekážok v zaväzujúcom členskom štáte, ako aj odôvodnenie riešenia jednej alebo viacerých právnych prekážok;

Pozmeňujúci návrh    30

Návrh nariadenia

Článok 9 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zoznam osobitných právnych ustanovení prenášajúceho členského štátu, ktorými sa rieši právna prekážka, alebo ak neexistuje príslušné právne ustanovenie, návrh právneho riešenia ad hoc;

b)  zoznam osobitných právnych ustanovení prenášajúceho členského štátu, ktorými sa rieši jedna alebo viacero právnych prekážok, alebo ak neexistuje príslušné právne ustanovenie, návrh právneho riešenia ad hoc;

Pozmeňujúci návrh    31

Návrh nariadenia

Článok 10 – nadpis

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Predbežná analýza dokumentu s iniciatívou zaväzujúcim členským štátom

Predbežná analýza dokumentu s iniciatívou zaväzujúcim členským štátom a prenášajúcim členským štátom alebo štátmi

Pozmeňujúci návrh    32

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Dokument s iniciatívou analyzuje príslušné cezhraničné koordinačné miesto. Spolupracuje so všetkými príslušnými zaväzujúcimi orgánmi a s národnými, prípadne s ďalšími regionálnymi cezhraničnými koordinačnými miestami v zaväzujúcom členskom štáte a s národným cezhraničným koordinačným miestom v prenášajúcom členskom štáte.

1.  Dokument s iniciatívou analyzuje príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu. Spolupracuje so všetkými príslušnými zaväzujúcimi orgánmi a s národnými, prípadne s ďalšími regionálnymi cezhraničnými koordinačnými miestami v zaväzujúcom členskom štáte a s národným cezhraničným koordinačným miestom v prenášajúcom členskom štáte.

Pozmeňujúci návrh    33

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 1 a (nový)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

1a.  Do troch mesiacov od prijatia dokumentu s iniciatívou príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu zašle svoju predbežnú reakciu príslušnému cezhraničnému koordinačnému miestu zaväzujúceho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    34

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Do troch mesiacov od doručenia dokumentu s iniciatívou vykoná príslušné cezhraničné koordinačné miesto jedno alebo viacero z týchto opatrení, ktoré sa iniciátorovi zasielajú písomne:

2.  Do šiestich mesiacov od doručenia dokumentu s iniciatívou vykoná príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu jedno alebo viacero z týchto opatrení, ktoré sa iniciátorovi zasielajú písomne:

Odôvodnenie

Posúdenie dokumentu s iniciatívou môže byť zložité a časovo náročnejšie než navrhované tri mesiace, najmä s prihliadnutím na letné a/alebo dovolenkové obdobia.

Pozmeňujúci návrh    35

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  informuje iniciátora o závere svojho posúdenia, že právna prekážka spočíva v jednom z prípadov uvedených v článku 12 ods. 4 a opíše záväzok príslušného zaväzujúceho orgánu týkajúci sa zmeny alebo úpravy uvedenej právnej prekážky;

d)  informuje iniciátora o závere svojho posúdenia, že jedna alebo viacero právnych prekážok spočíva v jednom z prípadov uvedených v článku 12 ods. 4, a opíše záväzok príslušného zaväzujúceho orgánu týkajúci sa zmeny alebo úpravy uvedenej právnej prekážky;

Pozmeňujúci návrh    36

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno e

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

e)  informuje iniciátora o závere svojho posúdenia, že právna prekážka spočíva v jednej zo situácií uvedených v článku 12 ods. 4, pričom uvedie dôvody, pre ktoré odmieta zmeniť alebo upraviť uvedenú právnu prekážku a odkáže na právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu podľa práva zaväzujúceho členského štátu;

e)  informuje iniciátora o závere svojho posúdenia, že jedna alebo viacero právnych prekážok spočíva v jednej zo situácií uvedených v článku 12 ods. 4, pričom uvedie dôvody, pre ktoré odmieta zmeniť alebo upraviť uvedenú právnu prekážku, a odkáže na právny prostriedok nápravy proti uvedenému rozhodnutiu podľa práva zaväzujúceho členského štátu;

Pozmeňujúci návrh    37

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno f a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fa)  usmerňuje iniciátora, aby sa rozhodol pre existujúci mechanizmus uvedený v článku 4 ods. 2 s cieľom vyriešiť jednu alebo viacero právnych prekážok, ktoré bránia vykonávaniu spoločného projektu, alebo priamo zaslal dokument s iniciatívou príslušnému orgánu v rámci príslušného mechanizmu;

Pozmeňujúci návrh    38

Návrh nariadenia

Článok 10 – odsek 2 – písmeno f b (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

fb)  informuje iniciátora, že jeden alebo viaceré dotknuté členské štáty sa rozhodli nevyriešiť jednu alebo viacero právnych prekážok, ktoré iniciátor identifikoval, a písomne uviedli dôvody tohto rozhodnutia.

Pozmeňujúci návrh    39

Návrh nariadenia

Článok 11

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 11

vypúšťa sa

Predbežná analýza dokumentu s iniciatívou prenášajúcim členským štátom

 

Po doručení dokumentu s iniciatívou vykoná príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu aj úlohy uvedené v článku 10 ods. 2 a svoju predbežnú reakciu môže zaslať príslušnému cezhraničnému koordinačnému miestu zaväzujúceho členského štátu.

 

Pozmeňujúci návrh    40

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 1

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Keď príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu žiada o revidovaný dokument s iniciatívou alebo dodatočné osobitné informácie, analyzuje revidovaný dokument s iniciatívou alebo dodatočné osobitné informácie alebo oboje a do troch mesiacov od ich doručenia prijme opatrenia, ako keby bol dokument s iniciatívou predložený prvýkrát.

1.  Keď príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu žiada o revidovaný dokument s iniciatívou alebo dodatočné osobitné informácie, analyzuje revidovaný dokument s iniciatívou alebo dodatočné osobitné informácie alebo oboje a do šiestich mesiacov od ich doručenia prijme opatrenia, ako keby bol dokument s iniciatívou predložený prvýkrát.

Pozmeňujúci návrh    41

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Keď sa príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu domnieva, že revidovaný dokument s iniciatívou stále nie je vypracovaný v súlade s článkom 10 alebo že dodatočné osobitné informácie stále nie sú dostatočné, do troch mesiacov od doručenia revidovaného dokumentu s iniciatívou písomne informuje iniciátora o svojom rozhodnutí ukončiť postup. Toto rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené.

2.  Keď sa príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu domnieva, že revidovaný dokument s iniciatívou stále nie je vypracovaný v súlade s článkom 10 alebo že dodatočné osobitné informácie stále nie sú dostatočné, do šiestich mesiacov od doručenia revidovaného dokumentu s iniciatívou písomne informuje iniciátora o svojom rozhodnutí ukončiť postup. Toto rozhodnutie musí byť riadne odôvodnené.

Pozmeňujúci návrh    42

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 3

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

3.  Keď sa pri analýze zo strany príslušného cezhraničného koordinačného miesta zaväzujúceho členského štátu alebo príslušného zaväzujúceho orgánu dospeje k záveru, že právna prekážka opísaná v dokumente s iniciatívou je založená na nedorozumení alebo nesprávnom výklade príslušných právnych predpisov alebo na nedostatočných informáciách o príslušných právnych predpisoch, postup sa ukončí informovaním iniciátora o závere posúdenia, že neexistuje žiadna právna prekážka.

3.  Keď sa pri analýze zo strany príslušného cezhraničného koordinačného miesta zaväzujúceho členského štátu alebo príslušného zaväzujúceho orgánu dospeje k záveru, že jedna alebo viacero právnych prekážok opísaných v dokumente s iniciatívou je založených na nedorozumení alebo nesprávnom výklade príslušných právnych predpisov alebo na nedostatočných informáciách o príslušných právnych predpisoch, postup sa ukončí informovaním iniciátora o závere posúdenia, že neexistuje žiadna právna prekážka.

Pozmeňujúci návrh    43

Návrh nariadenia

Článok 12 – odsek 4

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

4.  Ak právna prekážka spočíva len v administratívnom ustanovení, pravidle alebo administratívnej praxi zaväzujúceho členského štátu alebo v administratívnom ustanovení, pravidle alebo administratívnej praxi, ktoré sa jasne odlišujú od ustanovenia prijatého v rámci legislatívneho postupu, a preto sa môže zmeniť alebo upraviť bez legislatívneho postupu, príslušný zaväzujúci orgán do ôsmich mesiacov písomne informuje iniciátora o svojom odmietnutí alebo ochote zmeniť alebo upraviť príslušné administratívne ustanovenie, pravidlo alebo administratívnu prax.

4.  Ak jedna alebo viacero právnych prekážok spočíva len v administratívnom ustanovení, pravidle alebo administratívnej praxi zaväzujúceho členského štátu alebo v administratívnom ustanovení, pravidle alebo administratívnej praxi, ktoré sa jasne odlišujú od ustanovenia prijatého v rámci legislatívneho postupu, a preto sa môže zmeniť alebo upraviť bez legislatívneho postupu, príslušný zaväzujúci orgán do ôsmich mesiacov písomne informuje iniciátora o svojom odmietnutí alebo ochote zmeniť alebo upraviť príslušné administratívne ustanovenie, pravidlo alebo administratívnu prax.

Pozmeňujúci návrh    44

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  opis spoločného projektu a jeho kontextu, príslušnej právnej prekážky, ako aj odôvodnenie riešenia právnej prekážky;

a)  opis spoločného projektu a jeho kontextu, príslušnej jednej alebo viacerých právnych prekážok, ako aj odôvodnenie riešenia jednej alebo viacerých právnych prekážok;

Pozmeňujúci návrh    45

Návrh nariadenia

Článok 14 – odsek 1 – pododsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  zoznam konkrétneho právneho ustanovenia alebo ustanovení predstavujúcich právnu prekážku a ktorý(-é) sa preto nebude(-ú) vzťahovať na spoločný projekt;

b)  zoznam konkrétnych právnych ustanovení, ktoré predstavujú jednu alebo viacero právnych prekážok a ktoré sa preto nebudú vzťahovať na spoločný projekt;

Pozmeňujúci návrh    46

Návrh nariadenia

Článok 15 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  najneskôr do troch mesiacov po zaslaní informácií podľa článku 10 ods. 2 alebo článku 12 ods. 1 a ods. 2;

a)  najneskôr do šiestich mesiacov po zaslaní informácií podľa článku 10 ods. 2 alebo článku 12 ods. 1 a ods. 2;

Pozmeňujúci návrh    47

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu preskúma návrh záväzku alebo návrh vyhlásenia doručeného podľa článku 15 a najneskôr do troch mesiacov od doručenia návrhu a po porade s príslušnými prenášajúcimi orgánmi vykoná jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

1.  Príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu preskúma návrh záväzku alebo návrh vyhlásenia doručeného podľa článku 15 a najneskôr do šiestich mesiacov od doručenia návrhu a po porade s príslušnými prenášajúcimi orgánmi vykoná jedno alebo viaceré z týchto opatrení:

Pozmeňujúci návrh    48

Návrh nariadenia

Článok 16 – odsek 2

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  V členských štátoch, v ktorých príslušný prenášajúci orgán podpíše záväzok alebo vyhlásenie, zašle príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu v súlade s odsekom 1 písm. a) a b) dve originálne kópie podpísané príslušným prenášajúcim orgánom.

2.  V členských štátoch, v ktorých príslušný prenášajúci orgán podpíše záväzok alebo vyhlásenie, zašle príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu v súlade s odsekom 1 písm. a) a b) jednu z dvoch originálnych kópií podpísaných príslušným prenášajúcim orgánom príslušnému cezhraničnému kontaktnému miestu zaväzujúceho členského štátu.

Pozmeňujúci návrh    49

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

1.  Príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu preskúma odpoveď, ktorú zaslalo príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu, a najneskôr do jedného mesiaca od jej doručenia prijme jedno alebo viacero z týchto opatrení, ktoré sa majú písomne zaslať príslušnému prenášajúcemu orgánu:

1.  Príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu preskúma odpoveď, ktorú zaslalo príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu, a najneskôr do troch mesiacov od jej doručenia prijme jedno alebo viacero z týchto opatrení, ktoré sa majú písomne zaslať príslušnému prenášajúcemu orgánu:

Pozmeňujúci návrh    50

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

a)  v prípade odseku 2 písm. a) dokončí záväzok alebo vyhlásenie, podpíše dve originálne kópie a jednu kópiu pošle späť príslušnému cezhraničnému koordinačnému miestu prenášajúceho členského štátu na podpis;

a)  v prípade článku 16 ods. 1 písm. a) dokončí záväzok alebo vyhlásenie, podpíše tri originálne kópie a jednu kópiu pošle späť príslušnému cezhraničnému koordinačnému miestu prenášajúceho členského štátu na podpis;

Pozmeňujúci návrh    51

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

b)  v prípade odseku 2 písm. b) zodpovedajúcim spôsobom zmení záväzok alebo vyhlásenie, pokiaľ ide o informácie v návrhu záväzku alebo v návrhu vyhlásenia uvedené v článku 14 ods. 1 písm. f) a h), dokončí záväzok alebo vyhlásenie, podpíše dve originálne kópie a jednu kópiu pošle späť príslušnému cezhraničnému koordinačnému miestu prenášajúceho členského štátu na podpis;

b)  v prípade článku 16 ods. 1 písm. b) zodpovedajúcim spôsobom zmení záväzok alebo vyhlásenie, pokiaľ ide o informácie v návrhu záväzku alebo v návrhu vyhlásenia uvedené v článku 14 ods. 1 písm. f) a h), dokončí záväzok alebo vyhlásenie, podpíše tri originálne kópie a jednu kópiu pošle späť príslušnému cezhraničnému koordinačnému miestu prenášajúceho členského štátu na podpis;

Pozmeňujúci návrh    52

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 1 – písmeno c

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

c)  v prípade odseku 2 písm. c) informuje iniciátora a Komisiu, pričom uvedie odôvodnenie stanovené príslušným prenášajúcim orgánom;

c)  v prípade článku 16 ods. 1 písm. c) informuje iniciátora a Komisiu, pričom uvedie odôvodnenie stanovené príslušným prenášajúcim orgánom;

Pozmeňujúci návrh    53

Návrh nariadenia

Článok 17– odsek 1 – písmeno d

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

d)  v prípade odseku 2 písm. d) posúdi zmeny a buď vykoná postup tak, ako je uvedené v písm. b) tohto odseku, alebo opätovne začne druhý postup podľa článku 9, v ktorom uvedie, prečo príslušný zaväzujúci orgán nemohol prijať niektorú alebo žiadnu zo zmien.

d)  v prípade článku 16 ods. 1 písm. d) posúdi zmeny a buď vykoná postup tak, ako je uvedené v písm. b) tohto odseku, alebo bude postupovať podľa písmena c) tohto odseku a uvedie, prečo príslušný zaväzujúci orgán nemohol prijať niektorú alebo žiadnu zo zmien.

Pozmeňujúci návrh    54

Návrh nariadenia

Článok 17 – odsek 2 – úvodná časť

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

2.  Po doručení záväzku alebo vyhlásenia podpísaného aj príslušným cezhraničným koordinačným miestom alebo príslušným prenášajúcim orgánom v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b), alebo keď príslušné cezhraničné koordinačné miesto prenášajúceho členského štátu reagovalo pozitívne v rámci druhého postupu podľa odseku 1 písm. d), príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu:

2.  Po doručení záväzku alebo vyhlásenia podpísaného aj príslušným cezhraničným koordinačným miestom alebo príslušným prenášajúcim orgánom v prípadoch uvedených v odseku 1 písm. a) alebo b) príslušné cezhraničné koordinačné miesto zaväzujúceho členského štátu:

Pozmeňujúci návrh    55

Návrh nariadenia

Článok 25

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

Článok 25

Článok 25

Predkladanie správ

Predkladanie správ

Komisia do dd mm rrrr [t. j. 1. deň mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia + päť rokov; vyplní Úrad pre publikácie] predloží Európskemu parlamentu, Rade a Výboru regiónov správu, v ktorej sa posúdi uplatňovanie tohto nariadenia na základe ukazovateľov týkajúcich sa jeho účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, európskej pridanej hodnoty a priestoru na zjednodušenie.

1.  Komisia do dd mm rrrr [t. j. 1. deň mesiaca nasledujúceho po nadobudnutí účinnosti tohto nariadenia + tri roky; vyplní Úrad pre publikácie] predloží Európskemu parlamentu, Rade a Výboru regiónov správu, v ktorej sa posúdi uplatňovanie tohto nariadenia na základe ukazovateľov týkajúcich sa jeho účinnosti, efektívnosti, relevantnosti, európskej pridanej hodnoty a priestoru na zjednodušenie.

 

2.  V správe uvedenej v odseku 1 Komisia osobitne uvedie geografický a tematický rozsah pôsobnosti tohto nariadenia, ako sú vymedzené v článku 3 bodoch 1 a 2.

 

3.  Komisia pred vypracovaním správy uskutoční verejnú konzultáciu s rôznymi zapojenými aktérmi vrátane miestnych a regionálnych orgánov a organizácií občianskej spoločnosti.

(1)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.

(2)

Ú. v. EÚ C ... / Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Úvod

Cezhraničné regióny tvoria približne 40 % územia Európskej únie a žije v nich takmer tretina z jej 512 miliónov obyvateľov. V porovnaní s centrálnejšie položenými regiónmi členských štátov majú hraničné regióny zároveň vo všeobecnosti nižšiu hospodársku výkonnosť a vyššiu mieru nezamestnanosti a tiež relatívne slabo vyvinutú infraštruktúru. Odhaduje sa, že odstránením 20 % existujúcich hraničných prekážok by sa HDP hraničných regiónov zvýšil o 2 %, čo by znamenalo približne 91 miliárd EUR ročne v HDP. Mnohé hraničné regióny v Európe boli v minulosti dejiskom vojen a konfliktov medzi štátmi.

Z týchto dôvodov sa v článku 174 Lisabonskej zmluvy uvádzajú ako výslovné ciele nielen hospodárska a sociálna súdržnosť, ale aj územná súdržnosť (s osobitnou pozornosťou venovanou cezhraničným regiónom). Z tohto hľadiska by mal byť návrh na vytvorenie európskeho cezhraničného mechanizmu (ECBM) vnímaný ako doplnok k iniciatíve Interreg a k európskym zoskupeniam územnej spolupráce (EZÚS). Cieľom navrhovaného systému ECBM je odstraňovať cezhraničné prekážky právneho či administratívneho charakteru tým, že sa v spoločnom cezhraničnom regióne pri konkrétnom spoločnom projekte v jednom členskom štáte uplatnia právne ustanovenia susedného členského štátu.

Európsky cezhraničný mechanizmus

Spravodajca podporuje a víta zámer Európskej komisie uvedený v návrhu o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte (európsky cezhraničný mechanizmus, ECBM). ECBM by sa mohol stať jedným z nástrojov podporujúcich účinnú cezhraničnú spoluprácu, ktorý by pomohol zlepšiť blahobyt, dobré životné podmienky a kvalitu života obyvateľov pohraničných regiónov EÚ.

Treba však objasniť niekoľko otázok, a to najmä v súvislosti s dobrovoľnosťou a rozsahom ECBM, ako aj so subsidiaritou a proporcionalitou návrhu.

Cieľom návrhu by malo byť rozšírenie možností, ktoré majú členské štáty k dispozícii na zlepšenie cezhraničnej spolupráce, o dobrovoľný nástroj. O tom, či sa tento nástroj použije alebo nie, by mali vždy s konečnou platnosťou rozhodovať členské štáty.

Zároveň je dôležité, aby členské štáty mali možnosť rozhodnúť sa, či použijú ECBM alebo iný existujúci mechanizmus pri každom konkrétnom spoločnom projekte na základe vyhodnotenia každého prípadu. Keby si členské štáty museli zvoliť určitý mechanizmus platný pre všetky projekty na konkrétnej hranici, tie štáty, ktoré v súčasnosti nemajú nijaký mechanizmus na riešenie právnych prekážok v cezhraničnom kontexte, by prakticky boli povinné použiť ECBM. Tým by sa narušil dobrovoľný charakter návrhu.

Navrhované zmeny prinášajú primerané riešenie otázok týkajúcich sa proporcionality a subsidiarity. ECBM bude dobrovoľným nástrojom, ktorý možno použiť podľa potreby, a členské štáty si vždy, keď narazia na právnu prekážku v cezhraničnom kontexte, budú môcť vybrať, či použijú existujúci mechanizmus, vytvoria nový mechanizmus alebo použijú ECBM. V odôvodnených prípadoch tiež členské štáty môžu odmietnuť iniciovať akýkoľvek mechanizmus na riešenie právnej alebo administratívnej prekážky. Iniciovanie mechanizmu ECBM a umožnenie toho, aby jeden členský štát uplatnil svoje právne ustanovenia v inom členskom štáte, si vyžaduje dôkladné preskúmanie všetkými zainteresovanými stranami. Lehoty, ktoré navrhuje Komisia, by na to mohli byť príliš krátke. Navrhuje sa teda zmena niektorých lehôt.

Tematický rozsah návrhu zostáva v rámci možností neporušený. Keď sa posilní dobrovoľný základ návrhu a zabezpečí zmena spôsobu, akým si členské štáty vyberajú medzi mechanizmom ECBM a existujúcimi mechanizmami, rozsah môže zostať široký, aby sa zabezpečilo praktické uplatňovanie ECBM v prípade všetkých potenciálnych budúcich projektov, ktorých realizácii by mohli v určitom cezhraničnom regióne brániť právne alebo administratívne prekážky.

Spravodajca je presvedčený o tom, že účinné uplatňovanie európskeho cezhraničného mechanizmu bude možné len vtedy, ak všetky členské štáty a všetky príslušné orgány v členských štátoch využijú príležitosť na riešenie právnych a administratívnych prekážok v duchu dobrej spolupráce a dobrého susedstva. Dobrovoľný charakter ECBM prispeje k plnému využitiu potenciálu európskych pohraničných regiónov.


STANOVISKO Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín (26.10.2018)

pre Výbor pre regionálny rozvoj

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady o mechanizme riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

(COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD))

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko: Adina-Ioana Vălean

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť potravín vyzýva Výbor pre regionálny rozvoj, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 2 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(2a)  Na zlepšenie života občanov v cezhraničných regiónoch na námorných hraniciach alebo v cezhraničných regiónoch medzi členskými štátmi a tretími krajinami by sa uplatňovanie tohto nariadenia a používanie mechanizmu malo rozšíriť na dané regióny, pričom by sa malo rešpektovať právo Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 9 a (nové)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci návrh

 

(9a)  Príslušné orgány zapojených členských štátov, krajín, subjektov alebo regiónov by mali v súlade so svojimi ústavnými a právne vymedzenými osobitnými právomocami prijať navrhované právne riešenie ad hoc pred uzavretím a podpísaním záväzku alebo podpísaním vyhlásenia podľa článkov 16 a 17.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

Referenčné čísla

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.7.2018

Spravodajkyňa výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Adina-Ioana Vălean

21.6.2018

Dátum prijatia

25.10.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

27

2

9

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Marco Affronte, Paul Brannen, Nessa Childers, Birgit Collin-Langen, Miriam Dalli, Mark Demesmaeker, Bas Eickhout, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, Jytte Guteland, György Hölvényi, Benedek Jávor, Karin Kadenbach, Kateřina Konečná, Urszula Krupa, Giovanni La Via, Susanne Melior, Miroslav Mikolášik, Massimo Paolucci, Bolesław G. Piecha, John Procter, Julia Reid, Nils Torvalds, Adina-Ioana Vălean, Damiano Zoffoli

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Linnéa Engström, Eleonora Evi, Norbert Lins, Sirpa Pietikäinen, Christel Schaldemose, Keith Taylor

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Jaromír Kohlíček, Tonino Picula

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

27

+

EFDD

Eleonora Evi

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Kateřina Konečná

PPE

Birgit Collin-Langen, José Inácio Faria, Francesc Gambús, Elisabetta Gardini, Jens Gieseke, Julie Girling, Françoise Grossetête, Andrzej Grzyb, György Hölvényi, Giovanni La Via, Norbert Lins, Miroslav Mikolášik, Sirpa Pietikäinen Adina Ioana Vălean

S&D

Paul Brannen, Nessa Childers, Miriam Dalli, Jytte Guteland, Karin Kadenbach, Susanne Melior, Massimo Paolucci, Tonino Picula, Christel Schaldemose, Damiano Zoffoli

2

-

ALDE

Nils Torvalds

EFDD

Julia Reid

9

0

ECR

Mark Demesmaeker, Urszula Krupa, Bolesław G. Piecha, John Procter

VERTS/ALE

Marco Affronte, Bas Eickhout, Linnéa Engström, Benedek Jávor, Keith Taylor

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Mechanizmus riešenia právnych a administratívnych prekážok v cezhraničnom kontexte

Referenčné čísla

COM(2018)0373 – C8-0228/2018 – 2018/0198(COD)

Dátum predloženia v EP

30.5.2018

 

 

 

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

REGI

11.6.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

ENVI

5.7.2018

JURI

11.6.2018

 

 

Bez predloženia stanoviska

       dátum rozhodnutia

JURI

9.7.2018

 

 

 

Spravodajcovia

       dátum menovania

Matthijs van Miltenburg

20.6.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

20.6.2018

27.9.2018

15.10.2018

 

Dátum prijatia

22.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

14

1

15

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Victor Boştinaru, Rosa D’Amato, John Flack, Iratxe García Pérez, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Sławomir Kłosowski, Constanze Krehl, Iskra Mihaylova, Andrey Novakov, Mirosław Piotrowski, Stanislav Polčák, Terry Reintke, Fernando Ruas, Monika Smolková, Maria Spyraki, Ruža Tomašić, Matthijs van Miltenburg, Lambert van Nistelrooij, Kerstin Westphal, Joachim Zeller

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Martina Anderson, Petras Auštrevičius, John Howarth, Ivana Maletić, Dimitrios Papadimoulis, Bronis Ropė, Milan Zver

Dátum predloženia

29.11.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

14

+

ALDE

Petras Auštrevičius, Iskra Mihaylova, Matthijs van Miltenburg

EFDD

Rosa D'Amato

GUE/NGL

Martina Anderson, Dimitrios Papadimoulis

S&D

Victor Boştinaru, Iratxe García Pérez, John Howarth, Constanze Krehl, Monika Smolková, Kerstin Westphal

VERTS/ALE

Terry Reintke, Bronis Ropė

1

-

PPE

Joachim Zeller

15

0

ECR

John Flack, Sławomir Kłosowski, Mirosław Piotrowski, Ruža Tomašić

PPE

Pascal Arimont, Franc Bogovič, Krzysztof Hetman, Marc Joulaud, Ivana Maletić, Lambert van Nistelrooij, Andrey Novakov, Stanislav Polčák, Fernando Ruas, Maria Spyraki, Milan Zver

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-   :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 12. decembra 2018Právne oznámenie