Procedure : 2018/0113(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0422/2018

Indgivne tekster :

A8-0422/2018

Forhandlinger :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Afstemninger :

PV 18/04/2019 - 10.8
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0428

BETÆNKNING     ***I
PDF 679kWORD 97k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og

processser inden for selskabsret

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Tadeusz Zwiefka

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår brugen af digitale værktøjer og

processser inden for selskabsret

(COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0239),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 50, stk. 1, og litra b, c, f og artikel 50, stk. 2, litra g i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0166/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelsen fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget (A8-0422/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  Brugen af digitale værktøjer og processer til nemmere, hurtigere og mere omkostningseffektiv etablering af et selskab eller åbning af en filial af dette selskab i en anden medlemsstat er en af forudsætningerne for et velfungerende konkurrencepræget indre marked og for at sikre selskabernes konkurrenceevne.

(2)  Brugen af digitale værktøjer og processer til nemmere, hurtigere og mere tids- og omkostningseffektiv etablering af et selskab eller åbning af en filial af dette selskab i en anden medlemsstat og til at tilvejebringe vidtspændende og tilgængelige oplysninger om selskaber er en af forudsætningerne for en velfungerende modernisering og administrativ strømlining af et konkurrencepræget indre marked og for at sikre selskabernes konkurrenceevne og troværdighed.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 2 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2a)  Det er afgørende at sikre et retligt og administrativt miljø, som kan hamle op med de nye sociale og økonomiske udfordringer ved globaliseringen og digitaliseringen – på den ene side for at tilvejebringe de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger mod misbrug og svig og på den anden side for at forfølge mål som fremme af økonomisk vækst og jobskabelse og tiltrække investeringer til Den Europæiske Union, hvilket alt sammen vil give økonomiske og sociale fordele for samfundet som helhed.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2b)  Der er på nuværende tidspunkt betydelige forskelle mellem EU-medlemsstaterne, når det drejer sig om adgangen til onlineværktøjer for iværksættere og virksomheder, så de kan kommunikere med myndighederne om selskabsretlige spørgsmål. E-forvaltningstjenester er forskellige fra medlemsstat til medlemsstat, idet nogle af dem leverer omfattende og brugervenlige tjenester, som er fuldt tilgængelige online, mens andre ikke er i stand til at levere elektroniske løsninger på visse vigtige stadier i en virksomheds livscyklus. For eksempel hvad angår registrering af selskaber eller indsendelse af ændringer til dokumenter og oplysninger i registret tillader nogle medlemsstater kun, at dette sker ved personligt fremmøde, nogle tillader, at det kan gøres enten personligt eller online, mens det i andre medlemsstater kun kan gøres online.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 2 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(2c)  Hvad angår adgang til selskabsoplysninger fastsætter EU-retten desuden, at der altid skal gives gratis adgang til et minimum af data. Omfanget af disse oplysninger er imidlertid stadig begrænset. Adgangen til sådanne oplysninger er meget forskellig, idet der i visse medlemsstater er adgang til flere gratis oplysninger end i andre, hvilket skaber ubalance i Unionen.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(3)  I meddelelserne "En strategi for et digitalt indre marked i EU" 3og "EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling" understreger Kommissionen den rolle, som de offentlige myndigheder spiller med hensyn til at hjælpe virksomheder til nemt at starte op, operere online og udvide på tværs af grænserne. EU-handlingsplanen for e-forvaltning anerkender specifikt vigtigheden af at forbedre brugen af digitale værktøjer i overholdelsen af krav relateret til selskabsret. Derudover har medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn om digital forvaltning fra 2017 fremsat en kraftig opfordring til at styrke indsatsen for at skabe effektive, brugercentrerede og elektroniske procedurer i Unionen.

(3)  For at sikre, at EU's selskabslovgivning er fair, brugervenlig og tidssvarende, understreger Kommissionen i meddelelserne "En strategi for et digitalt indre marked i EU"3og "EU-handlingsplanen for e-forvaltning 2016-2020 Fremskyndelse af forvaltningernes digitale omstilling" den rolle, som de offentlige myndigheder spiller med hensyn til at hjælpe iværksættere til nemt at starte op, operere online og udvide på tværs af grænserne. EU-handlingsplanen for e-forvaltning anerkender specifikt vigtigheden af at forbedre brugen af digitale værktøjer i overholdelsen af krav relateret til selskabsret. Derudover har medlemsstaterne i erklæringen fra Tallinn om digital forvaltning fra 2017 fremsat en kraftig opfordring til at styrke indsatsen for at skabe effektive, brugercentrerede og elektroniske procedurer i Unionen.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015.

3 COM(2015) 192 final af 6. maj 2015.

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)   For at lette registreringen af selskaber og deres filialer og for at reducere omkostningerne og de administrative byrder, der er forbundet med registreringsprocessen, især for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, bør der fastsættes procedurer, der gør det muligt fuldt ud at foretage registreringen online. Sådanne omkostninger og byrder hidrører ikke kun fra administrationsgebyrer, der pålægges ved etablering af et selskab, men også fra andre krav, der gør den samlede proces længere at fuldføre, især når ansøgerens eller dennes repræsentants fysiske tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør oplysninger om disse procedurer gøres tilgængelige online og uden vederlag.

(5)   For at lette registreringen af selskaber og deres filialer og for at reducere omkostningerne, tidsforbruget og de administrative byrder, der er forbundet med registreringsprocessen, især for mikrovirksomheder og små og mellemstore virksomheder (SMV'er) som defineret i Kommissionens henstilling 2003/361/EF5, bør der fastsættes procedurer, der gør det muligt at foretage registreringen online. Dette direktiv bør imidlertid ikke pålægge virksomhederne at benytte onlineprocedurer. Sådanne omkostninger og byrder hidrører ikke kun fra administrationsgebyrer, der pålægges ved etablering af et selskab, men også fra andre krav, der gør den samlede proces længere at fuldføre, især når ansøgerens eller dennes repræsentants fysiske tilstedeværelse er påkrævet. Derudover bør oplysninger om disse procedurer gøres tilgængelige online og uden vederlag.

_______________________

_______________________

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

5 Kommissionens henstilling 2003/361/EF af 6. maj 2003 om definitionen af mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder (EUT L 124 af 20.5.2003, s. 36).

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  Fuld onlineregistrering af selskaber og filialer og fuld onlineindberetning af dokumenter og oplysninger vil gør det muligt for selskaberne at anvende digitale værktøjer i deres kontakt med medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at øge tilliden bør medlemsstaterne sørge for, at sikker elektronisk identifikation og brugen af tillidstjenester er mulig for nationale brugere såvel som for brugere på tværs af grænserne i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014. For at muliggøre grænseoverskridende elektronisk identifikation bør medlemsstaterne endvidere iværksætte elektroniske identifikationsordninger, som sørger for godkendte identifikationsmidler. Sådanne nationale ordninger vil blive brugt som grundlag for anerkendelse af elektroniske identifikationsmidler udstedt i andre medlemsstater. For at sikre stor tillid i grænseoverskridende situationer er det kun elektroniske kommunikationsmidler, der opfylder bestemmelserne i artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014, som bør anerkendes. Medlemsstaterne kan dog også anerkende andre identifikationsmidler såsom en scannet kopi af et pas. Dette direktiv bør under alle omstændigheder kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre onlineregistrering af selskaber og deres filialer og onlineindberetning for EU-borgere gennem anerkendelse af deres elektroniske identifikationsmidler.

(7)  Onlineregistrering af selskaber og filialer og onlineindsendelse af dokumenter og oplysninger vil gøre det muligt for selskaberne at anvende digitale værktøjer i deres kontakt med medlemsstaternes kompetente myndigheder. For at øge tilliden bør medlemsstaterne sørge for, at sikker elektronisk identifikation og brugen af tillidstjenester er mulig for nationale brugere såvel som for brugere på tværs af grænserne i overensstemmelse med Europa-Parlamentet og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014. For at muliggøre grænseoverskridende elektronisk identifikation bør medlemsstaterne endvidere iværksætte elektroniske identifikationsordninger, som sørger for godkendte identifikationsmidler. Sådanne nationale ordninger vil blive brugt som grundlag for anerkendelse af elektroniske identifikationsmidler udstedt i andre medlemsstater. For at sikre stor tillid i grænseoverskridende situationer er det kun elektroniske kommunikationsmidler, der opfylder bestemmelserne i artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014, som bør anerkendes. Dette direktiv bør under alle omstændigheder kun pålægge medlemsstaterne at muliggøre onlineregistrering af selskaber og deres filialer og onlineindsendelse for EU-borgere gennem anerkendelse af deres elektroniske identifikationsmidler.

_______________________

_______________________

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

7 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  For at lette onlineprocedurerne for selskaberne bør medlemsstaternes registre ikke opkræve gebyrer for onlineregistrering eller -indberetning af oplysninger, som ligger over de faktiske administrationsomkostninger ved levering af tjenesten. Derudover bør medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at oprette et selskab eller en filial, ved at tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og brugervenlige oplysninger vedrørende de procedurer og krav, der er forbundet med at oprette og drive selskaber med begrænset ansvar og deres filialer. Hvad angår anpartsselskaber bør der stilles mere detaljerede oplysninger til rådighed for ansøgere og direktører, eftersom medlemsstaterne skal sikre, at det er muligt for sådanne selskaber at registrere sig fuldt ud online.

(8)  For at lette onlineprocedurerne for selskaberne bør medlemsstaternes registre ikke opkræve gebyrer for onlineregistrering eller -indberetning af oplysninger, som ligger over de faktiske administrationsomkostninger ved levering af tjenesten. Derudover bør medlemsstaterne bistå dem, der ønsker at oprette et selskab eller en filial, ved uden unødig forsinkelse at tilvejebringe ajourførte, klare, koncise og brugervenlige oplysninger vedrørende de procedurer og krav, der er forbundet med at oprette og drive selskaber med begrænset ansvar og deres filialer. Hvad angår anpartsselskaber bør der stilles mere detaljerede oplysninger til rådighed for ansøgere og direktører, eftersom medlemsstaterne skal sikre, at det er muligt for sådanne selskaber at registrere sig fuldt ud online.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Det bør som et første skridt i et selskabs livscyklus være muligt at etablere og registrere selskaber fuldt ud online. Medlemsstaterne bør dog have mulighed for at fravige dette krav, når det drejer sig om aktieselskaber grundet kompleksiteten ved stiftelse og registrering af sådanne selskaber og for at tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder fastsætte detaljerede regler for registreringen. Det bør være muligt at foretage onlineregistrering med indberetning af dokumenter i elektronisk form.

(9)  Det bør som et første skridt i et selskabs livscyklus være muligt at etablere og registrere selskaber fuldt ud online. Medlemsstaterne bør dog have lov til at undtage aktieselskaber fra dette krav grundet kompleksiteten ved stiftelse og registrering af sådanne selskaber og for at tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende selskabsretstraditioner. Medlemsstaterne bør under alle omstændigheder fastsætte detaljerede regler for registreringen. Det bør være muligt at foretage onlineregistrering med indberetning af dokumenter i elektronisk form.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 11

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(11)  For at bistå virksomheder, navnlig opstartsvirksomheder, med etablering af deres aktiviteter bør det være muligt at registrere private selskaber med begrænset ansvar ved hjælp af skabeloner for stiftelsesdokumenter, der bør være tilgængelige online. Disse modeller kan indeholde et på forhånd fastsat sæt muligheder i overensstemmelse med national lovgivning. Ansøgerne bør kunne vælge mellem at bruge denne model eller registrering af et selskab med skræddersyede stiftelsesdokumenter, og medlemsstaterne bør have mulighed for også at tilbyde skabeloner for andre typer af selskaber.

(11)  For at bistå virksomheder, navnlig mikrovirksomheder, små og mellemstore virksomheder, med etablering af deres aktiviteter bør det være muligt at registrere private selskaber med begrænset ansvar ved hjælp af skabeloner for stiftelsesdokumenter, der bør være tilgængelige online. Disse modeller kan indeholde et på forhånd fastsat sæt muligheder i overensstemmelse med national lovgivning. Ansøgerne bør kunne vælge mellem at bruge denne model eller registrering af et selskab med skræddersyede stiftelsesdokumenter, og medlemsstaterne bør have mulighed for også at tilbyde skabeloner for andre typer af selskaber.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 12

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(12)  For at tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende selskabsretstraditioner er det vigtigt at sørge for fleksibilitet med hensyn til måden, hvorpå de sikrer et fuldstændigt onlinesystem for registrering af selskaber og filialer, herunder med hensyn til den rolle, som notarer og jurister spiller i en sådan proces. Spørgsmål vedrørende onlineregistrering af selskaber og filialer, som ikke reguleret under dette direktiv, bør være underlagt national lovgivning.

(12)  For at tage hensyn til medlemsstaternes eksisterende selskabsretstraditioner er det vigtigt at sørge for fleksibilitet med hensyn til måden, hvorpå de sikrer et fuldstændigt onlinesystem til registrering af selskaber og filialer samt til onlineindsendelse af dokumenter og oplysninger, herunder med hensyn til den rolle, som notarer og jurister spiller i en sådan proces. Spørgsmål vedrørende onlineregistrering af selskaber og filialer og onlineindsendelse af dokumenter og oplysninger, som ikke er reguleret under dette direktiv, bør være underlagt national lovgivning.

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 13

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(13)  For at bekæmpe svig og misbrug af selskaber og tilvejebringe garantier for pålideligheden og troværdigheden af de dokumenter og oplysninger, der findes i de nationale registre, bør bestemmelserne om onlineregistrering af selskaber og deres filialer også omfatte kontrol af identiteten og rets- og handleevnen af de personer, som ønsker at etablere et selskab eller en filial. Det bør imidlertid være op til medlemsstaterne at udvikle og vedtage midler og metoder til at udføre denne kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte verifikation ved hjælp af videokonferencer eller andre onlinemidler, der giver en audiovisuel forbindelse i realtid. Medlemsstaterne bør i den forbindelse være i stand til at kræve, at notarer eller jurister deltager i onlineregistreringsprocessen, men en sådan deltagelse bør ikke forhindre, at onlineregistreringen foretages online i sin helhed.

(13)  For at bekæmpe svig og misbrug af selskaber og tilvejebringe garantier for pålideligheden og troværdigheden af de dokumenter og oplysninger, der findes i de nationale registre, bør bestemmelserne om onlineregistrering af selskaber og deres filialer og onlineindsendelse af dokumenter og oplysninger også omfatte legalitetskontroller af identiteten af og rets- og handleevnen for de personer, som ønsker at etablere et selskab eller en filial eller indsende dokumenter eller oplysninger online. Det bør imidlertid være op til medlemsstaterne at udvikle og vedtage midler og metoder til at udføre denne kontrol. Disse regler kunne bl.a. omfatte verifikation ved hjælp af videokonferencer eller andre onlinemidler, der giver en audiovisuel forbindelse i realtid. Medlemsstaterne bør i den forbindelse være i stand til at kræve, at notarer eller jurister deltager i onlineregistrerings- og indsendelsesprocessen, men en sådan deltagelse bør ikke forhindre, at onlineregistreringen og -indsendelsen foretages online i sin helhed.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 14

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(14)  I tilfælde af reel mistanke om svig bør det være muligt for medlemsstaterne at træffe foranstaltninger i henhold til national lovgivning, som – ikke systematisk men fra sag til sag – kræver ansøgerens eller dennes repræsentants fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i en medlemsstat, hvor selskabet eller filialen skal registreres. En sådan reel mistanke om svig skal være baseret på rimelige grunde som eksempelvis registeroplysninger om reelle ejere, straffeattester eller indikationer på identitetssvig eller skatteunddragelse.

(14)  Med forbehold af de forpligtelser, der følger af de gældende regler om reelle ejere, bekæmpelse af hvidvask af penge, forfalskning, finansiering af terrorisme og skatteunddragelse, hvor sådanne regler kræver due diligence-kontroller, herunder en fysisk tilstedeværelse, bør medlemsstaterne kunne træffe foranstaltninger i henhold til national lovgivning, som er begrundet i et tvingende alment hensyn i tilfælde af mistanke om svig, f.eks. vedrørende ansøgerens identitet eller rets- og handleevne , som – ikke systematisk men undtagelsesvis og fra sag til sag – kræver ansøgerens eller dennes repræsentants fysiske tilstedeværelse hos en myndighed i en medlemsstat, som er ansvarlig for registreringsproceduren i henhold til den nationale lovgivning i den medlemsstat, hvor selskabet eller filialen skal registreres.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 15

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(15)  For at sikre, at alle personer, som interagerer med selskaber, er beskyttet, bør medlemsstaterne være i stand til at forebygge svigagtig adfærd ved at afvise udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt konkurskarantæne i en anden medlemsstat, som direktør af et selskab eller en filial på deres territorium. Sådanne anmodninger om oplysninger vedrørende tidligere direktørposter bør være mulige via registersammenkoblingssystemet, og medlemsstaterne bør derfor træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de nationale registre er i stand til at levere sådanne oplysninger. Regler for udelukkelse af direktører og for fortroligheden i forbindelse med overførsel bør reguleres af national lovgivning. For at sikre overensstemmelse med gældende regler om beskyttelse af persondata bør nationale registre behandle sådanne data vedrørende udelukkelse af en direktør i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67935.

(15)  For at sikre, at alle personer, som interagerer med selskaber, er beskyttet, bør medlemsstaterne være i stand til at forebygge svigagtig adfærd ved at afvise udnævnelsen af en person, der p.t. er pålagt konkurskarantæne i en anden medlemsstat, som direktør af et selskab eller en filial på deres territorium. Sådanne anmodninger om oplysninger vedrørende tidligere direktørposter bør være mulige via registersammenkoblingssystemet, og medlemsstaterne bør derfor træffe de nødvendige foranstaltninger for at sikre, at de nationale registre er i stand til at levere og dele sådanne oplysninger, og derved bidrage til bekæmpelsen af ulovligheder og garantere sikkerheden ved hjælp af tværnationalt samarbejde. Regler for udelukkelse af direktører og for fortroligheden i forbindelse med overførsel bør reguleres af national lovgivning. For at sikre overensstemmelse med gældende regler om beskyttelse af persondata bør nationale registre behandle sådanne data vedrørende udelukkelse af en direktør i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67935.

_________________

_________________

35Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

35Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Betragtning 17

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(17)  Med hensyn til onlineregistrering af selskaber og for at reducere selskabernes omkostninger og administrative byrder bør det i løbet af selskabernes levetid ligeledes være muligt fuldt ud at indberette dokumenter og oplysninger online til de nationale registre. Det bør samtidig være muligt for medlemsstaterne at tillade selskaberne at indberette dokumenter og oplysninger ad anden vej, herunder på papir. Dertil kommer, at offentliggørelse af selskabsoplysninger bør foretages, når oplysninger gøres offentligt tilgængelige i disse registre, eftersom de nu er indbyrdes forbundne og fungerer som omfattende referencepunkt for brugerne. For at undgå forstyrrelser af de eksisterende medier til offentliggørelse bør medlemsstaterne også have mulighed for at offentliggøre alle eller visse selskabsoplysninger i en national tidende, idet det sikres, at registeret sender disse oplysninger elektronisk til den nationale tidende.

(17)  Med hensyn til onlineregistrering af selskaber og for at reducere selskabernes omkostninger og administrative byrder bør det i løbet af selskabernes levetid ligeledes være muligt fuldt ud at indsende dokumenter og oplysninger online til de nationale registre. Alle krav om indsendte dokumenters eller oplysningers ægthed og rigtighed samt om, at de skal være officielt bekræftet, bør være i overensstemmelse med national lovgivning og med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/20141a. Det bør samtidig være muligt for medlemsstaterne at tillade selskaberne at indgive dokumenter og oplysninger ad anden vej, herunder på papir. Dertil kommer, at offentliggørelse af selskabsoplysninger bør foretages, når oplysninger gøres offentligt tilgængelige i disse registre, eftersom de nu er indbyrdes forbundne og fungerer som omfattende referencepunkt for brugerne. For at undgå forstyrrelser af de eksisterende medier til offentliggørelse bør medlemsstaterne også have mulighed for at offentliggøre alle eller visse selskabsoplysninger i en national tidende, idet det sikres, at registeret sender disse oplysninger elektronisk til den nationale tidende.

 

_______________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 910/2014 af 23. juli 2014 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked og om ophævelse af direktiv 1999/93/EF (eIDAS-forordningen) (EUT L 257 af 28.8.2014, s. 73).

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  For at reducere omkostningerne og de administrative byrder for selskaberne bør medlemsstaterne anvende engangsprincippet i selskabsretten. Anvendelse af engangsprincippet indebærer, at selskaberne ikke vil blive bedt om at indgive samme oplysninger til de offentlige myndigheder mere end én gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke skulle indberette de samme oplysninger både til registret og til den nationale tidende. I stedet skal registret sende de allerede indberettede oplysninger direkte til den nationale tidende. Hvis et selskab er etableret i en medlemsstat og ønsker at registrere en filial i en anden medlemsstat, bør det tilsvarende være muligt for selskabet at gøre brug af de oplysninger eller dokumenter, der tidligere er indberettet til et register. Hvis et selskab er etableret i en medlemsstat, men har en filial i en anden, bør det derudover være muligt for selskabet at indberette visse ændringer af selskabsoplysningerne til det register, hvor det er registreret, uden at skulle indberette samme oplysninger til det register, hvor filialen er registreret. Oplysninger om f.eks. ændring af selskabets navn eller af dets hjemsted bør – via registersammenkoblingssystemet – i stedet udveksles elektronisk mellem det register, selskabet er opført i, og det register, hvor filialen er opført.

(19)  For at reducere omkostningerne, procedurernes varighed og de administrative byrder for selskaberne bør medlemsstaterne anvende engangsprincippet i selskabsretten, som støttes kraftigt af Unionen, hvilket bl.a. fremgår af forordningen om oprettelse af en fælles digital portal1a, Kommissionens handlingsplan for e-forvaltning eller Tallinnerklæringen om digital forvaltning. Anvendelse af engangsprincippet indebærer, at selskaberne ikke vil blive bedt om at indgive samme oplysninger til de offentlige myndigheder mere end én gang. Selskaberne bør eksempelvis ikke skulle indberette de samme oplysninger både til registret og til den nationale tidende. I stedet skal registret sende de allerede indberettede oplysninger direkte til den nationale tidende. Hvis et selskab er etableret i en medlemsstat og ønsker at registrere en filial i en anden medlemsstat, bør det tilsvarende være muligt for selskabet at gøre brug af de oplysninger eller dokumenter, der tidligere er indberettet til et register. Hvis et selskab er etableret i en medlemsstat, men har en filial i en anden, bør det derudover være muligt for selskabet at indberette visse ændringer af selskabsoplysningerne til det register, hvor det er registreret, uden at skulle indberette samme oplysninger til det register, hvor filialen er registreret. Oplysninger om f.eks. ændring af selskabets navn eller af dets hjemsted bør – via registersammenkoblingssystemet – i stedet overføres elektronisk, automatisk og omgående mellem det register, selskabet er opført i, og det register, hvor filialen er opført.

 

________________

 

1a Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... af 2. oktober 2018 om oprettelse af en fælles digital portal, der skal stille oplysninger, procedurer og bistands- og problemløsningstjenester til rådighed, og om ændring af forordning (EU) nr. 1024/2012 (endnu ikke offentliggjort i EUT).

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Betragtning 21

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(21)  For gennemsigtighedens skyld og for at øge tilliden til forretningstransaktioner, herunder dem, der har en grænseoverskridende karakter inden for det indre marked, er det vigtigt, at investorer, interesserede parter, forretningspartnere og myndigheder let kan tilgå selskabsoplysningerne. For at øge tilgængeligheden af disse oplysninger bør flere oplysninger være gebyrfri i alle medlemsstater. Sådanne oplysninger bør omfatte selskabets eventuelle websted og den juridiske status for selskabet og dets filialer i andre medlemsstater, hvis disse oplysninger er tilgængelige i de nationale registre. De bør også omfatte oplysninger om personer, der er godkendt til at repræsentere selskaberne, og antallet af medarbejdere, hvis denne oplysning foreligger.

(21)  For gennemsigtighedens skyld, for at beskytte arbejdstageres, kreditorers og mindretalsaktionærers interesser og for at øge tilliden til forretningstransaktioner, herunder dem, der har en grænseoverskridende karakter inden for det indre marked, er det vigtigt, at investorer, interesserede parter, forretningspartnere og myndigheder let kan tilgå selskabsoplysningerne. For at øge tilgængeligheden af disse oplysninger bør flere oplysninger være gebyrfri i alle medlemsstater. Sådanne oplysninger bør omfatte selskabets eventuelle websted og den juridiske status for selskabet og dets filialer i andre medlemsstater, hvis disse oplysninger er tilgængelige i de nationale registre. De bør også omfatte oplysninger om personer, der er godkendt til at repræsentere selskaberne, og antallet af medarbejdere, hvis denne oplysning foreligger.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Betragtning 23

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(23)  Med henblik på at hjælpe selskaber, der er etableret i det indre marked, til lettere at udvide deres forretningsaktiviteter på tværs af grænserne, bør det være muligt for dem at oprette og registrere filialer i andre medlemsstater online. Medlemsstaterne bør derfor, på lignende vis som for selskaber, gøre det muligt at registrere filialer og indberette dokumenter og oplysninger online.

(23)  Med henblik på at hjælpe selskaber, der er etableret i det indre marked, til lettere at udvide deres forretningsaktiviteter på tværs af grænserne, bør det være muligt for dem at oprette og registrere filialer i andre medlemsstater online. Medlemsstaterne bør derfor, på lignende vis som for selskaber, gøre det muligt at registrere filialer og indsende dokumenter og oplysninger online, hvilket vil bidrage til at reducere omkostningerne og samtidig mindske den administrative byrde og den tid, der bruges på formaliteter i forbindelse med grænseoverskridende ekspansion.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Betragtning 24

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(24)  Ved registrering af en filial af et selskab, der er registreret i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne også være i stand til at verificere visse oplysninger om selskabet via de sammenkoblede registre, når en filial er registreret i den pågældende medlemsstat. Hvis en filial lukkes i en medlemsstat, bør registret i denne medlemsstat desuden via registersammenkoblingssystemet underrette den medlemsstat, hvor selskabet er registreret, og begge registre bør registrere denne oplysning.

(24)  Ved registrering af en filial af et selskab, der er registreret i en anden medlemsstat, bør medlemsstaterne også være i stand til at verificere visse oplysninger om selskabet via de sammenkoblede registre, når en filial er registreret i den pågældende medlemsstat. Hvis en filial lukkes i en medlemsstat, bør registret i denne medlemsstat desuden via registersammenkoblingssystemet automatisk og omgående underrette den medlemsstat, hvor selskabet er registreret, og begge registre bør registrere denne oplysning.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13a – stk. 1 – nr. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3)  "registrering": oprettelse af et selskab som juridisk enhed

3)  "registrering": hele processen for oprettelse af et selskab ved hjælp af digitale værktøjer, fra identifikation af ansøgeren, udarbejdelse eller forelæggelse af stiftelsesoverenskomsten til selskabets optagelse i et selskabsregister som juridisk enhed som fastsat i national lovgivning, og for så vidt angår filialer, den proces, der fører til offentliggørelse af dokumenter og oplysninger vedrørende en filial, som er oprettet i en medlemsstat

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13a – stk. 4

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4)  "skabelon": en skabelon for et selskabs stiftelsesdokument, som udarbejdes af medlemsstaterne i overensstemmelse med national lovgivning til brug ved onlineregistrering af et selskab

4)  "skabelon": en skabelon for et selskabs stiftelsesdokument, som udarbejdes af den enkelte medlemsstat i overensstemmelse med national lovgivning til brug ved onlineregistrering af et selskab

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13b

Artikel 13b

Anerkendelse af identifikationsmidler med henblik på onlineprocedurer

Anerkendelse af identifikationsmidler med henblik på onlineprocedurer

1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende elektroniske midler til identifikation af EU-borgere kan anvendes med henblik på onlineregistrering og -indberetning:

1.  Medlemsstaterne sikrer, at følgende elektroniske midler til identifikation af EU-borgere kan anvendes med henblik på onlineregistrering og -indsendelse:

a)  et elektronisk identifikationsmiddel udstedt under en elektronisk identifikationsordning, som er godkendt i deres egen medlemsstat

a)  et elektronisk identifikationsmiddel udstedt under en elektronisk identifikationsordning, som er godkendt i deres egen medlemsstat

b)  et elektronisk identifikationsmiddel udstedt i en anden medlemsstat og anerkendt med henblik på grænseoverskridende autentifikation, jf. artikel 6 i forordning (EU) nr. 910/2014.

b)  et elektronisk identifikationsmiddel udstedt i en anden medlemsstat og anerkendt med henblik på grænseoverskridende autentifikation.

 

Medlemsstaterne kan nægte at anerkende identifikationsmidler, hvis sikringsniveauerne for det elektroniske identifikationsmiddel ikke er i overensstemmelse med artikel 6, stk. 1, litra b) og c), i forordning (EU) nr. 910/2014.

 

1a.  Medlemsstaterne kan udarbejde og indføre supplerende elektroniske kontroller af identitet, rets- og handleevne og lovlighed. Disse kontroller kan bl.a. omfatte verifikation ved hjælp af videokonferencer eller andre onlinemidler, der giver en audiovisuel forbindelse i realtid.

2.  Medlemsstaterne kan også anerkende andre elektroniske identifikationsmidler end dem, der er omhandlet i stk. 1.

2.  Hvis det er begrundet i et tvingende alment hensyn for at forhindre svig med hensyn til ansøgernes eller deres repræsentanters identitet, kan medlemsstaterne kræve, at ansøgerne eller deres repræsentanter møder personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager, udarbejder eller bistår med udarbejdelsen af ansøgningen om registrering eller indsendelsen, i forbindelse med proceduremæssige skridt, der kræver denne fysiske tilstedeværelse. Medlemsstaterne skal sikre, at der kun kan kræves fysisk tilstedeværelse fra sag til sag, og at alle andre trin i proceduren kan gennemføres online.

3.  Hvis en medlemsstat udsteder og anerkender de i stk. 2 omhandlede identifikationsmidler med henblik på færdiggørelse af onlineregistrering og -indberetning, anerkender denne medlemsstat samme identifikationsmidler udstedt af en anden medlemsstat.

3.  Med henblik på stk. 1 offentliggør medlemsstaterne en liste over de elektroniske identifikationsmidler, som de anerkender.

4.  Med forbehold af stk. 1-3 kan medlemsstaterne imidlertid træffe foranstaltninger, som i tilfælde af reel mistanke om svig baseret på rimelige grunde kan kræve fysisk tilstedeværelse med henblik på verificering af en persons identitet hos en myndighed, der har beføjelse til at håndtere onlineregistrering eller -indberetning.

 

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13b a (ny)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 13ba

 

Generelle bestemmelser om onlineregistrering af selskaber og filialer samt onlineindsendelse af oplysninger og dokumenter

 

1.  Medlemsstaterne udpeger i overensstemmelse med deres retssystemer og juridiske traditioner de myndigheder eller embedsmænd eller det organ, der er ansvarligt for at håndtere registrering af selskaber og arkivering af dokumenter og oplysninger i registret.

 

2.  Dette direktiv berører ikke de procedurer og krav, der er fastsat i den nationale lovgivning, herunder dem der vedrører retlige procedurer for udarbejdelse af stiftelsesdokumenter, forudsat at onlineregistrering af et selskab som omhandlet i artikel 13f og onlineregistrering af en filial som omhandlet i artikel 28a er mulig.

 

3.  Kravene i gældende national lovgivning om ægtheden, nøjagtigheden og den korrekte retlige form af de indsendte dokumenter eller oplysninger berøres ikke, forudsat at onlineregistrering som omhandlet i artikel 13f og artikel 28a og onlineindsendelse som omhandlet i artikel 13i og artikel 28b er mulig.

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13c

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13c

Artikel 13c

Gebyrer for onlineregistrering og -indberetning

Gebyrer for onlineregistrering og -indsendelse af dokumenter og oplysninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at reglerne vedrørende gebyrer for de procedurer, der er omfattet af dette kapitel, er gennemsigtige og anvendes på ikkediskriminerende vis.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at reglerne vedrørende gebyrer for de procedurer, der er omfattet af dette kapitel, er gennemsigtige og anvendes på ikkediskriminerende vis.

2.  Ethvert gebyr opkrævet af registrene som omhandlet i artikel 16 for onlineregistrering eller onlineindberetning foretaget af et selskab eller en filial må ikke overstige de administrationsomkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten.

2.  Ethvert gebyr opkrævet af registrene som omhandlet i artikel 16 for onlineregistrering eller onlineindsendelse af dokumenter og/eller oplysninger foretaget af et selskab eller en filial må ikke overstige de administrationsomkostninger, der er forbundet med at levere tjenesten.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13d

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13d

Artikel 13d

Betalinger

Betalinger

Hvis gennemførelsen af en procedure fastsat i dette kapitel kræver betaling, sikrer medlemsstaterne, at betalingen kan foretages ved anvendelse af en betalingstjenesteudbyder, der er udbredt i forbindelse med grænseoverskridende betalingstjenester.

Hvis gennemførelsen af en procedure fastsat i dette kapitel kræver betaling, sikrer medlemsstaterne, at betalingen kan foretages ved anvendelse af en onlinebetalingstjenesteudbyder, der er udbredt i forbindelse med grænseoverskridende betalingstjenester, som gør det muligt at identificere betaleren, leveret af en finansiel institution eller betalingsudbyder, der er etableret i en medlemsstat.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 4

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13 – stk. 1 – litra b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  krav vedrørende brug af skabeloner, herunder oplysninger om den nationale lovgivning, der regulerer brugen og indholdet af sådanne skabeloner

b)  krav vedrørende brug af skabeloner til onlineregistrering af selskaber

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13f

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13f

Artikel 13f

Onlineregistrering af selskaber

Onlineregistrering af selskaber

1.  Medlemsstaterne sikrer, at registreringen af selskaber fuldt ud kan foretages online, uden at ansøgerne eller deres repræsentant skal møde personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager anmodninger om registrering, dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte ikke at gøre procedurerne for onlineregistrering fuldt ud tilgængelige online for den type selskaber, der er opført i bilag I.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at registreringen af selskaber fuldt ud kan foretages online, uden at ansøgerne eller deres repræsentant skal møde personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager anmodninger om registrering, dog med forbehold af artikel 13b, stk. 2. Medlemsstaterne kan imidlertid beslutte ikke at gøre procedurerne for onlineregistrering fuldt ud tilgængelige online for den type selskaber, der er opført i bilag I.

2.  Medlemsstaterne fastsætter detaljerede regler for onlineregistrering af selskaber, herunder regler for anvendelse af skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt for de dokumenter og oplysninger, der er påkrævet i forbindelse med registrering af et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del af disse regler, at onlineregistreringen kan foretages ved at indberette oplysninger eller dokumenter i elektronisk form, herunder elektroniske kopier af de i artikel 16a, stk. 4, nævnte dokumenter og oplysninger.

2.  Medlemsstaterne fastsætter detaljerede regler for onlineregistrering af selskaber, herunder regler for anvendelse af skabeloner som nævnt i artikel 13g, samt for de dokumenter og oplysninger, der er påkrævet i forbindelse med registrering af et selskab. Medlemsstaterne sikrer som del af disse regler, at onlineregistreringen kan foretages ved at indberette oplysninger eller dokumenter i elektronisk form, herunder elektroniske kopier af de i artikel 16a, stk. 4, nævnte dokumenter og oplysninger.

3.  Reglerne i stk. 2 skal som minimum omfatte følgende:

3.  Reglerne i stk. 2 skal som minimum omfatte følgende:

a)  procedurer, der skal sikre ansøgerens rets- og handleevne og vedkommendes bemyndigelse til at repræsentere selskabet

a)  procedurer, der skal sikre ansøgerens rets- og handleevne og vedkommendes bemyndigelse til at repræsentere selskabet

b)  metoder til verificering af identiteten på den eller de personer, der registrerer selskabet, eller deres repræsentanter

b)  metoder til verificering af identiteten på den eller de personer, der registrerer selskabet, eller deres repræsentanter

c)  krav til ansøgeren om anvendelse af tillidstjenester som omhandlet i forordning (EU) nr. 910/2014.

c)  krav til ansøgeren om anvendelse af tillidstjenester som omhandlet i forordning (EU) nr. 910/2014

 

ca)  procedurer til kontrol af direktørers udnævnelse, som tager højde for, at kompetente myndigheder i andre medlemsstater kan have pålagt direktører konkurskarantæne

 

cb)  procedurer til kontrol af lovligheden af selskabets formål, i det omfang der er fastsat bestemmelse om sådanne kontroller i den nationale lovgivning

 

cd)  procedurer til kontrol af lovligheden af selskabets navn, i det omfang der er fastsat bestemmelse om sådanne kontroller i den nationale lovgivning.

4.  Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte følgende:

4.  Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte følgende:

a)  procedurer, der skal sikre lovligheden af selskabets formål

a)  procedurer til kontrol af lovligheden af stiftelsesdokumenterne, herunder kontrol af den korrekte brug af skabeloner

b)  procedurer, der skal sikre lovligheden af selskabets navn

b)  procedurer, der fastsætter den rolle, som en notar, en anden person eller et andet organ, som medlemsstaten har bemyndiget til at indgive en ansøgning om registrering, spiller

c)  procedurer, der skal sikre lovligheden af stiftelsesdokumenterne, herunder kontrol af den korrekte brug af skabeloner

c)   omstændigheder, hvorunder onlineregistrering kan udelukkes, fordi et selskabs betaling for aktiekapitalen skal foretages i naturalier

d)  procedurer til kontrol af direktørers udnævnelse under hensyntagen til, at kompetente myndigheder i andre medlemsstater kan have pålagt direktører konkurskarantæne

 

e)  procedurer, der fastsætter den rolle, som en notar, en anden person eller et andet organ, som medlemsstaten har bemyndiget til at indgive en anmodning om registrering, spiller

 

f)  omstændigheder, under hvilke onlineregistrering kan udelukkes, fordi et selskabs betaling for aktiekapitalen skal foretages i naturalier.

 

5.  Medlemsstaterne gør ikke onlineregistrering af et selskab eller en filial afhængig af opnåelsen af en licens eller tilladelse, før selskabet registreres, medmindre det er nødvendigt for at kunne foretage korrekt kontrol af visse aktiviteter i henhold til national lovgivning.

5.  Medlemsstaterne gør ikke onlineregistrering af et selskab eller en filial afhængig af opnåelsen af en licens eller tilladelse, før selskabet registreres, medmindre det er nødvendigt for at kunne foretage korrekt kontrol af visse aktiviteter i henhold til national lovgivning.

6.  I tilfælde, hvor betaling for aktiekapitalen er påkrævet som del af proceduren for registrering af et selskab, sikrer medlemsstaterne, at denne betaling foretages online til en bankkonto i en bank, der driver virksomhed i Unionen, jf. artikel 13d. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at bevis for sådanne betalinger ligeledes kan fremlægges online.

6.  I tilfælde, hvor betaling for aktiekapitalen er påkrævet som del af proceduren for registrering af et selskab, sikrer medlemsstaterne, at denne betaling foretages online til en bankkonto i en bank, der driver virksomhed i Unionen, jf. artikel 13d. Medlemsstaterne sikrer endvidere, at bevis for sådanne betalinger ligeledes kan fremlægges online.

7.  Medlemsstaterne sikrer, at onlineregistreringen færdiggøres inden for fem arbejdsdage fra den seneste af følgende:

7.  Hvis ansøgeren er en fysisk person, som anvender skabelonen i artikel 13g, sikrer medlemsstaterne, at onlineregistreringen færdiggøres inden for fem arbejdsdage fra den seneste af følgende:

a)  datoen for modtagelse hos en kompetent myndighed eller i givet fald en person eller et organ, der i henhold til national ret er bemyndiget til at indgive anmodningen om registrering af et selskab, af alle påkrævede dokumenter og oplysninger

a)  datoen for modtagelse hos en kompetent myndighed eller i givet fald en person eller et organ, der i henhold til national ret er bemyndiget til at indgive ansøgningen om registrering af et selskab, af alle påkrævede dokumenter og oplysninger

b)  datoen for betaling af registreringsgebyret, betalingen i kontanter for aktiekapital eller, hvis en betaling for aktiekapitalen skal foretages i naturalier, i henhold til national lovgivning.

b)  datoen for betaling af registreringsgebyret, betalingen i kontanter for aktiekapital eller, hvis en betaling for aktiekapitalen skal foretages i naturalier, i henhold til national lovgivning.

 

I andre tilfælde sikrer medlemsstaterne, at onlineregistreringen færdiggøres inden for 10 arbejdsdage.

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren øjeblikkeligt underrettes om eventuelle forsinkelser, hvis det i behørigt begrundede tilfælde ikke er muligt at overholde fristen.

Medlemsstaterne sikrer, at ansøgeren øjeblikkeligt underrettes om eventuelle forsinkelser, hvis det i behørigt begrundede tilfælde ikke er muligt at overholde fristen.

 

7a.  Hvis det er begrundet i et tvingende alment hensyn med henblik på at sikre overholdelse af reglerne om ansøgernes retsevne, eller at de giver tilladelse til at repræsentere selskabet, jf. stk. 3, litra a), kan medlemsstaterne træffe foranstaltninger, der kan kræve fysisk fremmøde for en myndighed, som i henhold til den nationale lovgivning er kompetent til at varetage, udarbejde eller bistå med udarbejdelsen af ansøgningen om onlineregistrering eller med onlineindsendelsen. Medlemsstaterne skal sikre, at der i sådanne tilfælde kun kan kræves fysisk fremmøde af ansøgerne fra sag til sag, og at alle yderligere trin i proceduren stadig kan gennemføres online.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13g

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13g

Artikel 13g

Skabeloner for registrering af selskaber

Skabeloner for registrering af selskaber

1.  Medlemsstaterne stiller skabeloner til rådighed på registreringsportaler eller websteder, der er del af den fælles digitale portal, for de typer af selskaber, der er opført på listen i bilag IIA. Medlemsstaterne kan, udover for selskaber opført på listen i bilag IIA, gøre sådanne skabeloner tilgængelige for registrering af de typer selskaber, der er opført på listen i bilag II.

1.  Medlemsstaterne stiller skabeloner til rådighed på registreringsportaler eller websteder, der er del af den fælles digitale portal, for de typer af selskaber, der er opført på listen i bilag IIA. Medlemsstaterne kan, udover for selskaber opført på listen i bilag IIA, gøre sådanne skabeloner tilgængelige for registrering af de typer selskaber.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omtalte skabeloner kan anvendes af ansøgerne som del af onlineregistreringsproceduren nævnt i artikel 13f. Når disse skabeloner anvendes af ansøgeren i overensstemmelse med reglerne i artikel 13f, stk. 4, litra c), hvor det er relevant, betragtes kravet om at have selskabets stiftelsesdokumenter udarbejdet og officielt bekræftet, jf. artikel 10, som opfyldt.

2.  Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 omtalte skabeloner kan anvendes af ansøgerne som led i onlineregistreringsproceduren nævnt i artikel 13f og under overholdelse af bestemmelserne heri.

3.  Medlemsstaterne stiller som minimum skabelonerne til rådighed på et af Unionens officielle sprog.

3.  Medlemsstaterne stiller som minimum skabelonerne til rådighed på et af Unionens officielle sprog, der forstås bredt af det størst mulige grænseoverskridende brugere.

4.  Skabelonernes indhold reguleres af national lovgivning.

4.  Skabelonernes indhold reguleres af national lovgivning.

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13h

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13h

Artikel 13h

Direktører pålagt konkurskarantæne

Direktører pålagt konkurskarantæne

1.  Hvis medlemsstaterne fastsætter regler vedrørende direktører pålagt konkurskarantæne som omhandlet i artikel 13f, stk. 4, litra d), kan det register, hvor selskabet skal registreres, via registersammenkoblingssystemet omhandlet i artikel 22 anmode om bekræftelse fra registrene i andre medlemsstater af, hvorvidt den person, som skal udnævnes som direktør for selskabet, p.t. er frataget retten til at fungere som direktør i disse andre medlemsstater. Med henblik på denne artikel omfatter direktører alle de i artikel 14, litra d), nævnte personer.

1.  Hvis medlemsstaterne fastsætter regler vedrørende direktører pålagt konkurskarantæne som omhandlet i artikel 13f, stk. 4, litra d), kan det register, hvor selskabet skal registreres, via registersammenkoblingssystemet omhandlet i artikel 22 anmode om bekræftelse fra registrene i andre medlemsstater af, hvorvidt den person, som skal udnævnes som direktør for selskabet, p.t. er frataget retten til at fungere som direktør i disse andre medlemsstater. Med henblik på denne artikel omfatter direktører alle de i artikel 14, litra d), nævnte personer.

2.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres registre via det i artikel 22 omhandlede system er i stand til at levere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, samt oplysninger om den periode, en eventuel konkurskarantæne er i kraft. Disse oplysninger stilles til rådighed med henblik på registrering, og medlemsstaterne kan ligeledes give en begrundelse for udelukkelse.

2.  Medlemsstaterne træffer de fornødne foranstaltninger for at sikre, at deres registre via det i artikel 22 omhandlede system uden unødig forsinkelse er i stand til at levere de oplysninger, der er omhandlet i stk. 1 i nærværende artikel, samt oplysninger om den periode, en eventuel konkurskarantæne er i kraft. Disse oplysninger stilles til rådighed med henblik på registrering, og når en person er pålagt konkurskarantæne, kan medlemsstaterne ligeledes give en begrundelse for udelukkelse.

3.  Medlemsstaterne kan afvise udnævnelsen af en person som direktør af et selskab, hvis vedkommende p.t. er pålagt konkurskarantæne i en anden medlemsstat.

3.  Medlemsstaterne kan på grundlag af konkurskarantænen afvise udnævnelsen af en person som direktør for et selskab, hvis vedkommende p.t. er pålagt konkurskarantæne i en anden medlemsstat.

4.  Stk. 1, 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse, hvis et selskab indberetter oplysninger om udnævnelsen af en ny direktør til registret, jf. artikel 16.

4.  Stk. 1, 2 og 3, finder tilsvarende anvendelse, hvis et selskab indberetter oplysninger om udnævnelsen af en ny direktør til registret, jf. artikel 16.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 5

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 13i

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 13i

Artikel 13i

Selskabers onlineindberetning

Selskabers onlineindsendelse af dokumenter og oplysninger

1.  Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne er i stand til at indberette dokumenter og oplysninger som nævnt i artikel 14 online, herunder enhver ændring heraf, til registreret inden for den frist, som er fastsat ved lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet skal registreres. Medlemsstaterne sikrer, at en sådan indberetning fuldt ud kan foretages online, uden at ansøgeren eller dennes repræsentant skal møde personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager onlineindberetning, dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.

1.  Medlemsstaterne sikrer, at selskaberne er i stand til at indsende dokumenter og oplysninger som nævnt i artikel 14 online, herunder enhver ændring heraf, til registreret inden for den frist, som er fastsat ved lovgivningen i den medlemsstat, hvor selskabet skal registreres. Medlemsstaterne sikrer, at en sådan indsendelse fuldt ud kan foretages online, uden at ansøgeren eller dennes repræsentant skal møde personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager, foretager eller bistår med onlineindsendelsen, dog med forbehold af artikel 13b, stk. 2, og artikel 13f, stk. 4.

 

Medlemsstaterne fastsætter regler med henblik på at tilvejebringe garantier vedrørende pålideligheden af dokumenter og oplysninger, der skal indsendes online, forudsat at onlineindsendelse er mulig. Artikel 13f, stk. 3, og artikel 13f, stk. 4, litra b), finder tilsvarende anvendelse.

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og integriteten af de dokumenter, som indberettes online, kan verificeres elektronisk.

Medlemsstaterne sikrer, at oprindelsen og integriteten af de dokumenter, som indsendes online, kan verificeres elektronisk.

2.  Medlemsstaterne kan kræve, at visse selskaber eller alle selskaber indberetter visse eller alle dokumenter og oplysninger omhandlet i stk. 1 online."

2.  Medlemsstaterne kan kræve, at visse selskaber eller alle selskaber indsender visse eller alle dokumenter og oplysninger omhandlet i stk. 1 online.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 6

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 16 – stk. 2 – afsnit 2

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i artikel 14 opbevares i aktmappen i registret eller indføres direkte i registret i elektronisk form, uanset på hvilken måde de er indberettet. Medlemsstaterne sikrer, at alle sådanne dokumenter og oplysninger, der indberettes i papirform, konverteres af registret til elektronisk form.

Alle dokumenter og oplysninger omhandlet i artikel 14 opbevares i aktmappen i registret eller indføres direkte i registret i elektronisk form, uanset på hvilken måde de er indgivet. Medlemsstaterne sikrer, at alle sådanne dokumenter og oplysninger, der indgives i papirform, konverteres af registret til elektronisk form så hurtigt som muligt.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 9

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 19

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 19

Artikel 19

Gebyrer for adgang til dokumenter og oplysninger

Gebyrer for adgang til dokumenter og oplysninger

1.  De gebyrer, der opkræves for adgang til de dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i artikel 14, gennem registersammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

1.  De gebyrer, der opkræves for adgang til de dokumenter og oplysninger, som er omhandlet i artikel 14, eller kopier heraf gennem registersammenkoblingssystemet, må ikke overstige de dermed forbundne administrative omkostninger.

2.  Medlemsstaterne sikrer gratis adgang til følgende oplysninger gennem registersammenkoblingssystemet:

2.  Medlemsstaterne sikrer gratis adgang til følgende oplysninger gennem registersammenkoblingssystemet:

a)  selskabets navn(e) og retlige form

a)  selskabets navn(e) og retlige form

b)  selskabets hjemsted og den medlemsstat, hvor det er registreret

b)  selskabets hjemsted og den medlemsstat, hvor det er registreret

c)  selskabets registreringsnummer og dets EUID

c)  selskabets registreringsnummer og dets EUID

d)  detaljer vedrørende selskabets websted, hvis et sådan findes

d)  detaljer vedrørende selskabets websted, hvis et sådan findes

e)  selskabets juridiske status, såsom hvornår det er lukket, slettet i registret, afviklet, opløst, økonomisk aktivt eller inaktivt i henhold til national lovgivning, hvis disse oplysninger er tilgængelige i de nationale registre

e)  selskabets juridiske status, såsom hvornår det er lukket, slettet i registret, afviklet, opløst, genstand for insolvensbehandling, økonomisk aktivt eller inaktivt i henhold til national lovgivning, hvis disse oplysninger er tilgængelige i de nationale registre

f)  selskabets målsætning, hvis det er registreret i det nationale register

f)  selskabets målsætning, hvis det er registreret i det nationale register

g)  antal medarbejdere i selskabet, hvis dette fremgår af selskabets regnskaber i henhold til national lovgivning

g)  antal medarbejdere i selskabet, hvis dette fremgår af selskabets regnskaber i henhold til national lovgivning og EU-lovgivningen

h)  navn(e) på den eller de personer, som p.t. er beføjet til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repræsentere det ved rettergang eller til at deltage i ledelsen af, i tilsynet med eller i kontrollen med selskabet, jf. artikel 14, litra d)

h)  navn(e) på den eller de personer, som p.t. er beføjet til at forpligte selskabet over for tredjemand og til at repræsentere det ved rettergang eller til at deltage i ledelsen af, i tilsynet med eller i kontrollen med selskabet, jf. artikel 14, litra d)

i)  oplysninger om filialer, som selskabet har oprettet i andre medlemsstater, herunder navn, registreringsnummer, EUID og den medlemsstat, hvor filialen er registreret.

i)  oplysninger om filialer, som selskabet har oprettet i andre medlemsstater, herunder navn, registreringsnummer, EUID og den medlemsstat, hvor filialen er registreret.

Medlemsstaterne kan gøre yderligere dokumenter og oplysninger tilgængelige vederlagsfrit."

Medlemsstaterne kan gøre yderligere dokumenter og oplysninger tilgængelige vederlagsfrit, når de hentes elektronisk.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra a

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 22 – stk. 4 – afsnit 1 a

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Kommissionen kan også oprette valgfrie adgangspunkter til registersammenkoblingssystemet. Sådanne adgangspunkter vil bestå af systemer, der er udviklet og drevet af Kommissionen eller andre af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer, for at denne kan udføre sine funktioner eller overholde bestemmelserne i EU-retten. Kommissionen underretter hurtigst muligt medlemsstaterne om oprettelsen af sådanne adgangspunkter og om alle væsentlige ændringer i driften heraf.

Kommissionen kan også oprette adgangspunkter til registersammenkoblingssystemet. Sådanne adgangspunkter vil bestå af systemer, der er udviklet og drevet af Kommissionen eller andre af Unionens institutioner, organer, kontorer eller agenturer, for at denne kan udføre sine funktioner eller overholde bestemmelserne i EU-retten. Kommissionen underretter hurtigst muligt medlemsstaterne om oprettelsen af sådanne adgangspunkter og om alle væsentlige ændringer i driften heraf.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 10 – litra b

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 22 – stk. 5

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

5.  Adgang til oplysninger fra registersammenkoblingssystemet sikres gennem portalen og gennem de valgfrie adgangspunkter oprettet af medlemsstaterne og Kommissionen.

5.  Adgang til oplysninger fra registersammenkoblingssystemet sikres gennem portalen og gennem de adgangspunkter, der er oprettet af medlemsstaterne og Kommissionen.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 28a – stk. 3

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Reglerne i stk. 2 skal som minimum omfatte følgende:

3.  Reglerne i stk. 2 skal som minimum omfatte følgende:

a)  proceduren, der sikrer ansøgerens rets- og handleevne og vedkommendes bemyndigelse til at repræsentere selskabet

a)  proceduren, der sikrer ansøgerens rets- og handleevne og vedkommendes bemyndigelse til at repræsentere selskabet

b)  måden, hvorpå identiteten på den eller de personer, der registrerer selskabet, eller deres repræsentanter kontrolleres.

b)  måden, hvorpå identiteten på den eller de personer, der registrerer selskabet, eller deres repræsentanter kontrolleres

 

ba)  krav til ansøgeren om anvendelse af tillidstjenester som omhandlet i forordning (EU) nr. 910/2014.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 28a – stk. 3 a (nyt)

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

3a  Reglerne i stk. 2 kan ligeledes omfatte følgende:

 

a)  procedurer til kontrol af lovligheden af filialens formål

 

b)  procedurer til kontrol af lovligheden af filialens navn

 

c)  procedurer til kontrol af lovligheden af de dokumenter og oplysninger, der er indgivet i forbindelse med registrering af filialen

 

d)  procedurer, der fastsætter den rolle, som en notar, en anden person eller et andet organ, som er involveret i processen med registrering af filialen i henhold til national lovgivning, spiller.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 13

Direktiv (EU) 2017/1132

Artikel 28b

 

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Artikel 28b

Artikel 28b

Onlineindberetning for filialer

Onlineindsendelse af dokumenter og oplysninger for filialer

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og oplysninger som nævnt i artikel 30 eller enhver ændring heraf kan indberettes online til registreret inden for den frist, som er fastsat ved lovgivningen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret. Medlemsstaterne sikrer, at denne indberetning fuldt ud kan foretages online, uden at ansøgeren eller dennes repræsentant skal møde personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager onlineindberetning, dog med forbehold af artikel 13b, stk. 4.

Medlemsstaterne sikrer, at dokumenter og oplysninger som nævnt i artikel 30 eller enhver ændring heraf kan indsendes online til registreret inden for den frist, som er fastsat ved lovgivningen i den medlemsstat, hvor filialen er etableret. Medlemsstaterne sikrer, at denne indsendelse fuldt ud kan foretages online, uden at ansøgeren eller dennes repræsentant skal møde personligt op hos en kompetent myndighed eller en hvilken som helst anden person eller et hvilket som helst andet organ, der varetager onlineindsendelse, dog med forbehold af artikel 13b, stk. 2, og artikel 13f, stk. 8.

 

Medlemsstaterne fastsætter regler med henblik på at tilvejebringe garantier vedrørende pålideligheden af dokumenter og oplysninger, der skal indsendes online, forudsat at onlineindsendelse er mulig. Artikel 13f, stk. 3, og artikel 13f, stk. 4, litra b), finder tilsvarende anvendelse.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Uanset første afsnit sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 16, stk. 5, og artikel 19, stk. 2, litra g), senest den … [OP please set the date = the last day of the month of 60 months after the date of entry into force].

Uanset første afsnit sætter medlemsstaterne de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at efterkomme artikel 16, stk. 5, og artikel 19, stk. 2, litra g), senest den … [OP please set the date = the last day of the month of 36 months after the date of entry into force].

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  behovet for og gennemførligheden af fuldstændig onlineregistrering for de selskabstyper, der er opført på listen i bilag I

a)  gennemførligheden af fuldstændig onlineregistrering for de selskabstyper, der er opført på listen i bilag I

Ændringsforslag    40

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 2 – litra b

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

b)  behovet for og gennemførligheden af medlemsstaternes tilvejebringelse af skabeloner for alle typer af selskaber med begrænset ansvar og behovet for og gennemførligheden af tilvejebringelsen af en harmoniseret skabelon i hele Unionen, som anvendes af alle medlemsstater for de typer selskaber, der er opført på listen i bilag IIA

b)  gennemførligheden af medlemsstaternes tilvejebringelse af skabeloner for alle typer af selskaber med begrænset ansvar og behovet for og gennemførligheden af tilvejebringelsen af en harmoniseret skabelon i hele Unionen, som anvendes af alle medlemsstater for de typer selskaber, der er opført på listen i bilag IIA


BEGRUNDELSE

I sin beslutning fra 2017 om handlingsplanen for e-forvaltning opfordrede Europa-Parlamentet Kommissionen til at overveje yderligere muligheder for at fremme digitale løsninger for formaliteter i løbet af et selskabs livscyklus og understregede betydningen af arbejdet i forbindelse med sammenkoblingen af selskabsregistre.

I EU er der betydelige forskelle mellem medlemsstaterne, når det drejer sig om, hvorvidt der er onlineværktøjer til rådighed for selskaberne i deres kontakt med offentlige myndigheder på det selskabsretlige område. Medlemsstaterne yder e-forvaltningstjenester i varierende omfang. Nogle er meget avancerede og tilbyder let anvendelige løsninger, der er fuldt tilgængelige online, mens andre ikke tilbyder onlineløsninger inden for selskabsretten såsom registrering af selskabet som juridisk enhed.

Kommissionen fremsætter derfor dette forslag sammen med forslaget til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv (EU) 2017/1132 for så vidt angår grænseoverskridende omdannelser, fusioner og spaltninger for at regulere retssituationen og tilvejebringe et sammenhængende sæt af foranstaltninger med henblik på at opnå rimelige, mulighedsskabende og moderne selskabsretlige regler i EU.

Forslaget tager sigte på at supplere EU's eksisterende selskabsret, som er kodificeret i direktiv (EU) 2017/1132. Initiativet er fuldt ud i overensstemmelse med og bygger på eksisterende elementer i EU's selskabsret, navnlig på registersammenkoblingssystemet (BRIS), der er baseret på retlige forpligtelser fastsat i direktiv 2012/17/EU og Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2015/884.

Overordnet set glæder rapportøren sig over forslaget og dets primære mål – muligheden for fuldt ud at oprette et selskab eller en filial via internettet, gennemførelse af engangsprincippet, anvendelse af onlineformularer samt udvidelse af den gratis adgang til dokumenter i registersammenkoblingssystemet (BRIS). Han ser potentialet i det foreslåede direktiv og værdsætter den afbalancerede tilgang mellem den lettere og billigere onlineregistrering og beskyttelsen mod bekæmpelse af svig, som Kommissionen har forelagt. 

Ordføreren vil gerne understrege, at alle krav vedrørende ægtheden af indgivne oplysninger eller dokumenter skal være i overensstemmelse med national lovgivning, og at medlemsstaterne kan fastsætte regler med henblik på at sikre, at de dokumenter og oplysninger, der skal udfyldes online, er pålidelige. Ordføreren foreslår en mere detaljeret definition af, hvad registrering betyder, da hele processen med at oprette et selskab ved hjælp af digitale værktøjer ikke bare tager et øjeblik. Ordføreren vil for at udrydde enhver tvivl gerne understrege, at det er vigtigt, at medlemsstaterne sikrer, at der kun må anmodes om fysisk tilstedeværelse fra sag til sag, og at alle andre trin i proceduren kan gennemføres fuldt ud på internettet. Det er også vigtigt at understrege, at den medlemsstat, der anmoder om oplysninger om direktører pålagt konkurskarantæne, såfremt svaret bekræfter en form for konkurskarantæne, bør modtage en begrundelse for denne afgørelse fra myndighederne i den anmodede medlemsstat.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Brug af digitale værktøjer og processser inden for selskabsret

Referencer

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Dato for høring af EP

25.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

28.5.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Dato for vedtagelse

20.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

3

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Dato for indgivelse

4.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 3. januar 2019Juridisk meddelelse