Διαδικασία : 2018/0113(COD)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0422/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0422/2018

Συζήτηση :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Ψηφοφορία :

PV 18/04/2019 - 10.8
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0428

ΕΚΘΕΣΗ     ***I
PDF 877kWORD 113k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

Επιτροπή Νομικών Θεμάτων

Εισηγητής: Tadeusz Zwiefka

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τη χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Συνήθης νομοθετική διαδικασία: πρώτη ανάγνωση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (COM(2018)0239),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 2 και το άρθρο 50 παράγραφος 1 το άρθρο 50 παράγραφος 2 στοιχεία β), γ), στ) και ζ) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με τα οποία του υποβλήθηκε η πρόταση από την Επιτροπή (C8‑0166/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 294 παράγραφος 3 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

–  έχοντας υπόψη τη γνώμη της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής,

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων (A8-0422/2018),

1.  εγκρίνει τη θέση του σε πρώτη ανάγνωση όπως παρατίθεται κατωτέρω·

2.  ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει εκ νέου την πρόταση στο Κοινοβούλιο, αν την αντικαταστήσει με νέο κείμενο, αν της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις ή αν προτίθεται να της επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις·

3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(2)  Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της ίδρυσης υποκαταστήματος αυτής της εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας των εταιρειών.

(2)  Η χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών για την ευκολότερη, ταχύτερη και χρονικά και οικονομικά αποδοτικότερη έναρξη οικονομικής δραστηριότητας μέσω της σύστασης εταιρείας ή της ίδρυσης υποκαταστήματος αυτής της εταιρείας σε άλλο κράτος μέλος και για την παροχή πλήρων και προσβάσιμων πληροφοριών σχετικά με εταιρείες αποτελεί προϋπόθεση για την αποτελεσματική λειτουργία, τον εκσυγχρονισμό και τον διοικητικό εξορθολογισμό μιας ανταγωνιστικής ενιαίας αγοράς και για τη διασφάλιση της ανταγωνιστικότητας και της αξιοπιστίας των εταιρειών.

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 α (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2α)  Η εξασφάλιση προσαρμοσμένου νομικού και διοικητικού περιβάλλοντος για την αντιμετώπιση των νέων κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων της παγκοσμιοποίησης και της ψηφιοποίησης διαδραματίζει ουσιαστικό ρόλο, αφενός, στην παροχή των απαραίτητων διασφαλίσεων για την καταπολέμηση των καταχρήσεων και της απάτης και, αφετέρου, στην επιδίωξη στόχων όπως η προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης, η δημιουργία θέσεων απασχόλησης και η προσέλκυση επενδύσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που θα προσέφεραν οικονομικά και κοινωνικά οφέλη σε ολόκληρη την κοινωνία.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 β (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2β)  Σήμερα στην ΕΕ τα κράτη μέλη παρουσιάζουν σημαντικές διαφορές ως προς τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για επιχειρηματίες και εταιρείες στις επαφές τους με τις δημόσιες αρχές για θέματα εταιρικού δικαίου. Οι υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ποικίλλουν μεταξύ των κρατών μελών, με την έννοια ότι παρόλο που μερικές από αυτές παρέχουν ολοκληρωμένες και φιλικές προς το χρήστη, εξολοκλήρου διαθέσιμες διαδικτυακά, άλλα κράτη δεν είναι σε θέση να παράσχουν διαδικτυακές λύσεις για ορισμένα σημαντικά στάδια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης. Για παράδειγμα, για την καταχώρηση εταιρειών ή την υποβολή μεταβολών στο μητρώο όσον αφορά έγγραφα και πληροφορίες, ορισμένα κράτη μέλη επιτρέπουν μόνο διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία, ενώ άλλα επιτρέπουν τόσο τις διαδικασίες με αυτοπρόσωπη παρουσία όσο και τις ηλεκτρονικές και άλλα μόνο τις ηλεκτρονικές.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 2 γ (νέα)

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

(2γ)  Επιπλέον, όσον αφορά την πρόσβαση στις πληροφορίες για τις επιχειρήσεις, η νομοθεσία της ΕΕ προβλέπει ότι ένα ελάχιστο σύνολο δεδομένων πρέπει πάντοτε να παρέχονται δωρεάν. Ωστόσο, το πεδίο αυτών των πληροφοριών παραμένει περιορισμένο. Σε επίπεδο κρατών μελών, η πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες ποικίλλει, δεδομένου ότι περισσότερες πληροφορίες είναι διαθέσιμες δωρεάν σε ορισμένα κράτη μέλη από ό, τι σε άλλα, προκαλώντας ανισορροπία εντός της Ένωσης.

Τροπολογία    5

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  Η Επιτροπή, στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»3 και «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης», τόνισε τον ρόλο των δημόσιων διοικήσεων στη διευκόλυνση των επιχειρήσεων να προβαίνουν εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπλέον, στη δήλωση του Τάλιν του 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση αποτελεσματικών ηλεκτρονικών διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

(3)  Για να εξασφαλιστεί ότι το εταιρικό δίκαιο της Ένωσης είναι δίκαιο, φιλικό προς τον χρήστη και επικαιροποιημένο, η Επιτροπή, στις ανακοινώσεις της με τίτλο «Στρατηγική για την ψηφιακή ενιαία αγορά της Ευρώπης»3 και «Σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση 2016-2020, Επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού της διακυβέρνησης», τόνισε τον ρόλο των δημόσιων διοικήσεων στη διευκόλυνση των επιχειρηματιών να προβαίνουν εύκολα στην έναρξη επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να δραστηριοποιούνται στο διαδίκτυο και να επεκτείνονται σε διασυνοριακό επίπεδο. Το σχέδιο δράσης της ΕΕ για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση αναγνώρισε ειδικά τη σημασία της βελτίωσης της χρήσης ψηφιακών εργαλείων για τη συμμόρφωση προς τις διατάξεις του εταιρικού δικαίου. Επιπλέον, στη δήλωση του Τάλιν του 2017 για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, τα κράτη μέλη απεύθυναν ισχυρή έκκληση να ενταθούν οι προσπάθειες για την παροχή στην Ένωση αποτελεσματικών ηλεκτρονικών διαδικασιών με επίκεντρο τον χρήστη.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final της 6ης Μαΐου 2015.

3 COM(2015) 192 final της 6ης Μαΐου 2015.

Τροπολογία    6

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 5

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(5)   Για να διευκολυνθεί η καταχώριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους, και να μειωθεί το κόστος και η διοικητική επιβάρυνση που σχετίζεται με τη διαδικασία καταχώρισης, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ5 της Επιτροπής, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες που να καθιστούν δυνατή τη διεκπεραίωση της καταχώρισης εξολοκλήρου ηλεκτρονικά. Το εν λόγω κόστος και οι επιβαρύνσεις απορρέουν όχι μόνο από τα διοικητικά τέλη που επιβάλλονται για τη σύσταση εταιρείας, αλλά και από άλλες απαιτήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας, ιδίως όταν απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος ή του εκπροσώπου του. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ηλεκτρονικά και δωρεάν.

(5)   Για να διευκολυνθεί η καταχώριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους, και να μειωθεί το κόστος και η διοικητική επιβάρυνση που σχετίζεται με τη διαδικασία καταχώρισης, ιδίως για τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), όπως ορίζονται στη σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής32, θα πρέπει να τεθούν σε εφαρμογή διαδικασίες που να καθιστούν δυνατή τη διεκπεραίωση της καταχώρισης ηλεκτρονικά. Ωστόσο, η παρούσα οδηγία δεν θα πρέπει να υποχρεώνει τις εταιρείες να χρησιμοποιούν διαδικτυακές διαδικασίες. Το εν λόγω κόστος και οι επιβαρύνσεις απορρέουν όχι μόνο από τα διοικητικά τέλη που επιβάλλονται για τη σύσταση εταιρείας, αλλά και από άλλες απαιτήσεις που έχουν ως αποτέλεσμα να χρειάζεται περισσότερος χρόνος για την ολοκλήρωση της συνολικής διαδικασίας, ιδίως όταν απαιτείται η φυσική παρουσία του αιτούντος ή του εκπροσώπου του. Επιπλέον, οι πληροφορίες για τις διαδικασίες αυτές θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες ηλεκτρονικά και δωρεάν.

_______________________

_______________________

5 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

5 Σύσταση 2003/361/ΕΚ της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36).

Τροπολογία    7

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 7

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(7)  Η δυνατότητα της εξολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης εταιρειών και υποκαταστημάτων και της εξολοκλήρου ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων θα επιτρέψει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις επαφές τους με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τους χρήστες τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προβλέπουν τη δυνατότητα εγκεκριμένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τα εν λόγω εθνικά συστήματα θα χρησιμοποιούνται ως βάση για την αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος. Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές καταστάσεις, μόνο μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συμμορφώνονται με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν άλλα μέσα ταυτοποίησης, όπως σαρωμένα αντίγραφα διαβατηρίων. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα οδηγία θα πρέπει μόνο να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους και την ηλεκτρονική υποβολή από πολίτες της Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους.

(7)  Η δυνατότητα της ηλεκτρονικής καταχώρισης εταιρειών και υποκαταστημάτων και της ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων θα επιτρέψει στις εταιρείες να χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία στις επαφές τους με τις αρμόδιες αρχές των κρατών μελών. Προκειμένου να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη, τα κράτη μέλη θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι είναι δυνατή η ασφαλής ηλεκτρονική ταυτοποίηση και η χρήση υπηρεσιών εμπιστοσύνης από τους χρήστες τόσο σε εθνικό όσο και σε διασυνοριακό επίπεδο, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Επιπλέον, προκειμένου να καταστεί δυνατή η διασυνοριακή ηλεκτρονική ταυτοποίηση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δημιουργήσουν συστήματα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που προβλέπουν τη δυνατότητα εγκεκριμένων μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης. Τα εν λόγω εθνικά συστήματα θα χρησιμοποιούνται ως βάση για την αναγνώριση των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που εκδίδονται σε άλλο κράτος μέλος. Για να διασφαλιστεί υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης στις διασυνοριακές καταστάσεις, μόνο μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που συμμορφώνονται με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014 θα πρέπει να αναγνωρίζονται. Σε κάθε περίπτωση, η παρούσα οδηγία θα πρέπει μόνο να υποχρεώνει τα κράτη μέλη να καταστήσουν δυνατή την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους και την ηλεκτρονική υποβολή από πολίτες της Ένωσης μέσω της αναγνώρισης των μέσων ηλεκτρονικής ταυτοποίησής τους.

_______________________

_______________________

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

7 Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    8

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 8

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(8)  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις εταιρείες, τα μητρώα των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επιβάλλουν για την ηλεκτρονική καταχώριση ή για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων τέλη που υπερβαίνουν το πραγματικό διοικητικό κόστος παροχής της υπηρεσίας. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθούν τα πρόσωπα που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή υποκατάστημα παρέχοντας ενημερωμένες, ξεκάθαρες, συνοπτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία κεφαλαιουχικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αυτών. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στους αιτούντες και τους διευθυντές λεπτομερέστερες πληροφορίες, καθώς τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα της εξολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης για τις εταιρείες αυτές.

(8)  Προκειμένου να διευκολυνθούν οι ηλεκτρονικές διαδικασίες για τις εταιρείες, τα μητρώα των κρατών μελών δεν θα πρέπει να επιβάλλουν για την ηλεκτρονική καταχώριση ή για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων τέλη που υπερβαίνουν το πραγματικό διοικητικό κόστος παροχής της υπηρεσίας. Περαιτέρω, τα κράτη μέλη θα πρέπει να βοηθούν τα πρόσωπα που επιθυμούν να συστήσουν εταιρεία ή υποκατάστημα παρέχοντας χωρίς αδικαιολόγητες καθυστερήσεις ενημερωμένες, ξεκάθαρες, συνοπτικές και φιλικές προς τον χρήστη πληροφορίες σχετικά με τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις για τη σύσταση και τη λειτουργία κεφαλαιουχικών εταιρειών και υποκαταστημάτων αυτών. Σε ό,τι αφορά τις εταιρείες περιορισμένης ευθύνης, θα πρέπει να καθίστανται διαθέσιμες στους αιτούντες και τους διευθυντές λεπτομερέστερες πληροφορίες, καθώς τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να διασφαλίζουν τη δυνατότητα της εξολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης για τις εταιρείες αυτές.

Τροπολογία    9

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 9

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(9)  Ως πρώτο βήμα στον κύκλο ζωής μιας εταιρείας, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξολοκλήρου ηλεκτρονική σύσταση και καταχώριση των εταιρειών. Ωστόσο, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρεκκλίνουν από την εν λόγω απαίτηση στην περίπτωση των ανωνύμων εταιρειών, λόγω της πολυπλοκότητας που ενέχει η σύσταση και η καταχώριση των εν λόγω εταιρειών και για να γίνουν σεβαστές οι υπάρχουσες παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες για την καταχώριση. Θα πρέπει να είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταχώριση με την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

(9)  Ως πρώτο βήμα στον κύκλο ζωής μιας εταιρείας, θα πρέπει να είναι δυνατή η εξολοκλήρου ηλεκτρονική σύσταση και καταχώριση των εταιρειών. Ωστόσο, θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να εξαιρούν τις ανώνυμες εταιρείες από την εν λόγω απαίτηση, λόγω της πολυπλοκότητας που ενέχει η σύσταση και η καταχώριση των εν λόγω εταιρειών και για να γίνουν σεβαστές οι υπάρχουσες παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Σε κάθε περίπτωση, τα κράτη μέλη θα πρέπει να θεσπίσουν λεπτομερείς κανόνες για την καταχώριση. Θα πρέπει να είναι εφικτή η ηλεκτρονική καταχώριση με την υποβολή εγγράφων σε ηλεκτρονική μορφή.

Τροπολογία    10

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 11

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(11)  Προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις νεοφυείς, κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, θα πρέπει να είναι δυνατή η καταχώριση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη χρήση υποδειγμάτων που θα περιέχουν πρότυπες ιδρυτικές πράξεις και που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο επιλογών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ της χρήσης του εν λόγω υποδείγματος ή της καταχώρισης της εταιρείας χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες ιδρυτικές πράξεις και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείγματα και για άλλες μορφές εταιρειών.

(11)  Προκειμένου να παρασχεθεί στήριξη στις επιχειρήσεις, ιδίως τις πολύ μικρές, τις μικρές και τις μεσαίου μεγέθους εταιρείες, κατά τα πρώτα στάδια της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας, θα πρέπει να είναι δυνατή η καταχώριση εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με τη χρήση υποδειγμάτων που θα περιέχουν πρότυπες ιδρυτικές πράξεις και που θα πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά. Τα εν λόγω υποδείγματα μπορούν να περιέχουν ένα προκαθορισμένο σύνολο επιλογών σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο. Οι αιτούντες θα πρέπει να είναι σε θέση να επιλέγουν μεταξύ της χρήσης του εν λόγω υποδείγματος ή της καταχώρισης της εταιρείας χρησιμοποιώντας εξατομικευμένες ιδρυτικές πράξεις και τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να παρέχουν υποδείγματα και για άλλες μορφές εταιρειών.

Τροπολογία    11

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 12

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(12)  Προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι υφιστάμενες παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, είναι σημαντικό να επιτραπεί ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ένα εξολοκλήρου ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης εταιρειών και υποκαταστημάτων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον ρόλο των συμβολαιογράφων ή των δικηγόρων σʼ αυτή τη διαδικασία. Ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών και υποκαταστημάτων τα οποία δεν ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπονται από την εθνική νομοθεσία.

(12)  Προκειμένου να γίνουν σεβαστές οι υφιστάμενες παραδόσεις των κρατών μελών στον τομέα του εταιρικού δικαίου, είναι σημαντικό να επιτραπεί ευελιξία όσον αφορά τον τρόπο με τον οποίο τα κράτη μέλη θα διασφαλίσουν ένα εξολοκλήρου ηλεκτρονικό σύστημα καταχώρισης εταιρειών και υποκαταστημάτων, καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και στοιχείων, μεταξύ άλλων και σε σχέση με τον ρόλο των συμβολαιογράφων ή των δικηγόρων σʼ αυτή τη διαδικασία. Ζητήματα που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών και υποκαταστημάτων, καθώς και την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και στοιχείων τα οποία δεν ρυθμίζονται με την παρούσα οδηγία θα πρέπει να διέπονται από την εθνική νομοθεσία.

Τροπολογία    12

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 13

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(13)  Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί η απάτη και η υποκλοπή της ταυτότητας εταιρειών και για να παρασχεθούν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που περιέχονται στα εθνικά μητρώα, οι διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν επίσης ελέγχους της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των προσώπων που επιθυμούν να ιδρύσουν εταιρεία ή υποκατάστημα. Ωστόσο, η ανάπτυξη και η θέσπιση των μέσων και των μεθόδων για να επιτευχθούν οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να εναπόκεινται στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω κανόνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επαλήθευση μέσω βιντεοδιάσκεψης ή λοιπών ηλεκτρονικών μέσων που παρέχουν οπτικοακουστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν τη συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης, ωστόσο η συμμετοχή αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης με εξολοκλήρου ηλεκτρονικό τρόπο.

(13)  Επιπλέον, για να αντιμετωπιστεί η απάτη, η νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και η υποκλοπή της ταυτότητας εταιρειών και για να παρασχεθούν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που περιέχονται στα εθνικά μητρώα, οι διατάξεις που αφορούν την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών και των υποκαταστημάτων τους θα πρέπει να περιλαμβάνουν ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και στοιχείων, καθώς και ελέγχους νομιμότητας και ελέγχους της ταυτότητας και της δικαιοπρακτικής ικανότητας των προσώπων που επιθυμούν να ιδρύσουν εταιρεία ή υποκατάστημα ή να υποβάλουν έγγραφα ή στοιχεία διαδικτυακά. Ωστόσο, η ανάπτυξη και η θέσπιση των μέσων και των μεθόδων για να επιτευχθούν οι έλεγχοι αυτοί θα πρέπει να εναπόκεινται στα κράτη μέλη. Οι εν λόγω κανόνες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επαλήθευση μέσω βιντεοδιάσκεψης ή λοιπών ηλεκτρονικών μέσων που παρέχουν οπτικοακουστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο. Για τον σκοπό αυτό, τα κράτη μέλη θα πρέπει να μπορούν να απαιτούν τη συμμετοχή συμβολαιογράφων ή δικηγόρων στη διαδικασία ηλεκτρονικής καταχώρισης και διαδικτυακής υποβολής, ωστόσο η συμμετοχή αυτή δεν θα πρέπει να εμποδίζει την ολοκλήρωση της διαδικασίας καταχώρισης και υποβολής με εξολοκλήρου ηλεκτρονικό τρόπο.

Τροπολογία    13

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 14

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(14)  Θα πρέπει να επιτρέπεται στα κράτη μέλη να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, σε περιπτώσεις πραγματικής υποψίας απάτης, στο πλαίσιο των οποίων θα μπορεί να απαιτείται, όχι συστηματικά αλλά κατά περίπτωση, η φυσική παρουσία του αιτούντος ή του εκπροσώπου του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να καταχωριστεί η εταιρεία ή το υποκατάστημα. Αυτή η πραγματική υποψία απάτης θα πρέπει να έχει εύλογη βάση, όπως στοιχεία που είναι διαθέσιμα στα μητρώα των πραγματικών δικαιούχων, ποινικά μητρώα ή ενδείξεις πλαστοπροσωπίας ή φοροδιαφυγής.

(14)  Με την επιφύλαξη των υποχρεώσεων που απορρέουν από τους ισχύοντες κανόνες σχετικά με τους πραγματικούς δικαιούχους και την καταπολέμηση της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της παραχάραξης, της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και της φοροδιαφυγής, όταν οι εν λόγω κανόνες απαιτούν τη διενέργεια ελέγχων δέουσας επιμέλειας, συμπεριλαμβανομένης της φυσικής παρουσίας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα, σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο, τα οποία δικαιολογούνται από επιτακτικό λόγο δημόσιου συμφέροντος σε περιπτώσεις υπόνοιας απάτης, όπως εκείνες που αφορούν την ταυτότητα ή τη δικαιοπρακτική ικανότητα των αιτούντων, οι οποίες θα μπορούσαν να απαιτούν, όχι συστηματικά αλλά κατ’ εξαίρεση και κατά περίπτωση, τη φυσική παρουσία του αιτούντος ή του εκπροσώπου του ενώπιον οποιασδήποτε αρχής κράτους μέλους που είναι αρμόδια για τη διαδικασία καταχώρησης σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να καταχωριστεί η εταιρεία ή το υποκατάστημα.

Τροπολογία    14

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 15

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(15)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά απορρίπτοντας τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας ή υποκαταστήματος στην επικράτειά τους προσώπου που επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος. Τέτοιου είδους αιτήματα για πληροφορίες, που αφορούν προηγούμενες θητείες σε ρόλο διευθυντή, θα πρέπει να είναι δυνατά μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά μητρώα είναι σε θέση να παρέχουν τις εν λόγω πληροφορίες. Οι κανόνες για τον αποκλεισμό των διευθυντών και την εμπιστευτικότητα της διαβίβασης θα πρέπει να διέπονται από το εθνικό δίκαιο. Για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εθνικά μητρώα θα πρέπει να επεξεργάζονται τυχόν τέτοια δεδομένα που αφορούν τον αποκλεισμό διευθυντή σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35.

(15)  Προκειμένου να διασφαλίζεται η προστασία όλων των προσώπων που αλληλεπιδρούν με εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να αποτρέπουν οποιαδήποτε δόλια συμπεριφορά απορρίπτοντας τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας ή υποκαταστήματος στην επικράτειά τους προσώπου που επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος. Τέτοιου είδους αιτήματα για πληροφορίες, που αφορούν προηγούμενες θητείες σε ρόλο διευθυντή, θα πρέπει να είναι δυνατά μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και, ως εκ τούτου, τα κράτη μέλη θα πρέπει να προβούν στις απαραίτητες ενέργειες ώστε να διασφαλίζουν ότι τα εθνικά μητρώα είναι σε θέση να παρέχουν και να ανταλλάσσουν τις εν λόγω πληροφορίες, διευκολύνοντας την καταπολέμηση της παρανομίας και την ασφάλεια μέσω της διακρατικής συνεργασίας. Οι κανόνες για τον αποκλεισμό των διευθυντών και την εμπιστευτικότητα της διαβίβασης θα πρέπει να διέπονται από το εθνικό δίκαιο. Για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανόνες για την προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εθνικά μητρώα θα πρέπει να επεξεργάζονται τυχόν τέτοια δεδομένα που αφορούν τον αποκλεισμό διευθυντή σε συμμόρφωση με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου35.

_________________

_________________

35 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

35 Κανονισμός (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (ΕΕ L 119 της 4.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    15

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 17

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(17)  Όπως και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής καταχώρισης των εταιρειών, για να μειωθεί το κόστος και η επιβάρυνση των εταιρειών, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή πράξεων και στοιχείων στα εθνικά μητρώα εξολοκλήρου ηλεκτρονικά καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στις εταιρείες να υποβάλλουν πράξεις και στοιχεία με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η δημοσιότητα των στοιχείων των εταιρειών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις τα στοιχεία αυτά καθίστανται δημόσια διαθέσιμα στα εν λόγω μητρώα, δεδομένου ότι τα μητρώα είναι πλέον διασυνδεδεμένα και παρέχουν ένα πλήρες σημείο αναφοράς για τους χρήστες. Προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων μέσων δημοσιότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να δημοσιεύουν επίσης όλα τα στοιχεία μιας εταιρείας ή μέρος αυτών στην εθνική επίσημη εφημερίδα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εθνική επίσημη εφημερίδα από το μητρώο.

(17)  Όπως και στην περίπτωση της ηλεκτρονικής καταχώρισης των εταιρειών, για να μειωθεί το κόστος και η επιβάρυνση των εταιρειών, θα πρέπει να είναι δυνατή η υποβολή πράξεων και στοιχείων στα εθνικά μητρώα εξολοκλήρου ηλεκτρονικά καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής των εταιρειών. Οποιεσδήποτε απαιτήσεις ως προς την αυθεντικότητα, την ακρίβεια και τη δέουσα νομική μορφή των υποβαλλόμενων πράξεων ή στοιχείων θα πρέπει να διέπονται από την εθνική νομοθεσία και να συμμορφώνονται με τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου. Ταυτόχρονα, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να επιτρέπουν στις εταιρείες να υποβάλλουν πράξεις και στοιχεία με άλλα μέσα, μεταξύ άλλων σε έντυπη μορφή. Επιπλέον, η δημοσιότητα των στοιχείων των εταιρειών θα πρέπει να πραγματοποιείται μόλις τα στοιχεία αυτά καθίστανται δημόσια διαθέσιμα στα εν λόγω μητρώα, δεδομένου ότι τα μητρώα είναι πλέον διασυνδεδεμένα και παρέχουν ένα πλήρες σημείο αναφοράς για τους χρήστες. Προκειμένου να αποφευχθεί η διατάραξη των υφιστάμενων μέσων δημοσιότητας, τα κράτη μέλη θα πρέπει να έχουν την επιλογή να δημοσιεύουν επίσης όλα τα στοιχεία μιας εταιρείας ή μέρος αυτών στην εθνική επίσημη εφημερίδα, διασφαλίζοντας ταυτόχρονα ότι τα στοιχεία αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην εθνική επίσημη εφημερίδα από το μητρώο.

 

_______________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Ιουλίου 2014, σχετικά με την ηλεκτρονική ταυτοποίηση και τις υπηρεσίες εμπιστοσύνης για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές στην εσωτερική αγορά και την κατάργηση της οδηγίας 1999/93/ΕΚ (κανονισμός eIDAS) (ΕΕ L 257 της 28.8.2014, σ. 73).

Τροπολογία    16

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Με στόχο τη μείωση του κόστους και της διοικητικής επιβάρυνσης για τις εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή «μόνον άπαξ» στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν θα καλούνται να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία στις δημόσιες αρχές περισσότερο από μία φορά. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία τόσο στο μητρώο όσο και στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Αντιθέτως, το μητρώο θα πρέπει να παρέχει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία απευθείας στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Ομοίως, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος και επιθυμεί να καταχωρίσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία ή τις πράξεις που έχουν ήδη υποβληθεί σε μητρώο. Περαιτέρω, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος αλλά διατηρεί υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ορισμένες μεταβολές των στοιχείων της μόνο στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη, χωρίς να απαιτείται να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες και στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα. Αντίθετα, πληροφορίες όπως η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας ή της καταστατικής έδρας της εταιρείας θα πρέπει να ανταλλάσσονται ηλεκτρονικά μεταξύ του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία και του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

(19)  Με στόχο τη μείωση του κόστους, της διάρκειας των διαδικασιών και της διοικητικής επιβάρυνσης για τις εταιρείες, τα κράτη μέλη θα πρέπει να εφαρμόζουν την αρχή «μόνον άπαξ» στον τομέα του εταιρικού δικαίου, η οποία υποστηρίζεται σθεναρά στην Ένωση, όπως αποδεικνύεται, μεταξύ άλλων, από τον κανονισμό για τη θέσπιση ενιαίας ψηφιακής πύλης , το σχέδιο δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση ή τη δήλωση του Ταλίν για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση. Η εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ» συνεπάγεται ότι οι εταιρείες δεν θα καλούνται να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία στις δημόσιες αρχές περισσότερο από μία φορά. Για παράδειγμα, οι εταιρείες δεν θα πρέπει να είναι υποχρεωμένες να υποβάλουν τα ίδια στοιχεία τόσο στο μητρώο όσο και στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Αντιθέτως, το μητρώο θα πρέπει να παρέχει τα ήδη υποβληθέντα στοιχεία απευθείας στην εθνική επίσημη εφημερίδα. Ομοίως, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος και επιθυμεί να καταχωρίσει υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσει τα στοιχεία ή τις πράξεις που έχουν ήδη υποβληθεί σε μητρώο. Περαιτέρω, όταν μια εταιρεία έχει συσταθεί σε ένα κράτος μέλος αλλά διατηρεί υποκατάστημα σε άλλο κράτος μέλος, θα πρέπει να μπορεί να υποβάλει ορισμένες μεταβολές των στοιχείων της μόνο στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένη, χωρίς να απαιτείται να υποβάλει τις ίδιες πληροφορίες και στο μητρώο στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα. Αντίθετα, πληροφορίες όπως η αλλαγή της εταιρικής επωνυμίας ή της καταστατικής έδρας της εταιρείας θα πρέπει να διαβιβάζονται ηλεκτρονικά, αυτόματα και αμέσως μεταξύ του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία και του μητρώου στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων.

 

________________

 

Κανονισμός (ΕΕ) 2018/... του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 2ας Οκτωβρίου 2018, για τη δημιουργία ενιαίας ψηφιακής θύρας με σκοπό την παροχή πρόσβασης σε πληροφορίες, σε διαδικασίες και σε υπηρεσίες υποστήριξης και επίλυσης προβλημάτων και για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1024/2012 (δεν έχει ακόμη δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα).

Τροπολογία    17

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 21

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(21)  Για λόγους διαφάνειας και με σκοπό την προώθηση της εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διασυνοριακό χαρακτήρα, εντός της ενιαίας αγοράς, είναι σημαντικό να μπορούν οι επενδυτές, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι αρχές να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών. Για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των πληροφοριών, θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν περισσότερα στοιχεία σε όλα τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ιστότοπο της εταιρείας, όταν υπάρχει, και τη νομική κατάσταση της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στα εθνικά μητρώα. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα στοιχεία των προσώπων που έχουν εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και τον αριθμό των εργαζομένων, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα.

(21)  Για λόγους διαφάνειας, προστασίας των συμφερόντων των εργαζομένων, των πιστωτών και των μετόχων μειοψηφίας και με σκοπό την προώθηση της εμπιστοσύνης στις επιχειρηματικές συναλλαγές, συμπεριλαμβανομένων εκείνων με διασυνοριακό χαρακτήρα, εντός της ενιαίας αγοράς, είναι σημαντικό να μπορούν οι επενδυτές, τα ενδιαφερόμενα μέρη, οι επιχειρηματικοί εταίροι και οι αρχές να έχουν εύκολη πρόσβαση στα στοιχεία των εταιρειών. Για να βελτιωθεί η προσβασιμότητα αυτών των πληροφοριών, θα πρέπει να διατίθενται δωρεάν περισσότερα στοιχεία σε όλα τα κράτη μέλη. Τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να περιλαμβάνουν τον ιστότοπο της εταιρείας, όταν υπάρχει, και τη νομική κατάσταση της εταιρείας και των υποκαταστημάτων της σε άλλα κράτη μέλη, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα στα εθνικά μητρώα. Θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνουν τα στοιχεία των προσώπων που έχουν εξουσίες εκπροσώπησης της εταιρείας και τον αριθμό των εργαζομένων, εφόσον τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα.

Τροπολογία    18

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 23

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(23)  Προκειμένου να βοηθούνται οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ενιαία αγορά να επεκτείνουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν και να καταχωρίζουν υποκαταστήματα σε άλλο κράτος μέλος ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, όπως και στην περίπτωση των εταιρειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων.

(23)  Προκειμένου να βοηθούνται οι εταιρείες που είναι εγκατεστημένες στην ενιαία αγορά να επεκτείνουν ευκολότερα τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες σε διασυνοριακό επίπεδο, θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να συστήνουν και να καταχωρίζουν υποκαταστήματα σε άλλο κράτος μέλος ηλεκτρονικά. Ως εκ τούτου, όπως και στην περίπτωση των εταιρειών, τα κράτη μέλη θα πρέπει να δίνουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρισης υποκαταστημάτων και ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων, πτυχές που συμβάλλουν στη μείωση του κόστους, του διοικητικού φόρτου και της διάρκειας των διαδικασιών σε περίπτωση διασυνοριακής επέκτασης.

Τροπολογία    19

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 24

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(24)  Κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας που είναι καταχωρισμένη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω της διασύνδεσης των μητρώων κατά την καταχώριση του υποκαταστήματος στο οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας υποκαταστήματος σε ένα κράτος μέλος, το μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνει το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και αμφότερα τα μητρώα θα πρέπει να καταχωρίζουν την εν λόγω πληροφορία.

(24)  Κατά την καταχώριση υποκαταστήματος εταιρείας που είναι καταχωρισμένη σε άλλο κράτος μέλος, τα κράτη μέλη θα πρέπει επίσης να είναι σε θέση να επαληθεύσουν ορισμένες πληροφορίες σχετικά με την εταιρεία μέσω της διασύνδεσης των μητρώων κατά την καταχώριση του υποκαταστήματος στο οικείο κράτος μέλος. Επιπλέον, σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας υποκαταστήματος σε ένα κράτος μέλος, το μητρώο του εν λόγω κράτους μέλους θα πρέπει να ενημερώνει, αυτομάτως και χωρίς καθυστέρηση, το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη η εταιρεία μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων και αμφότερα τα μητρώα θα πρέπει να καταχωρίζουν την εν λόγω πληροφορία.

Τροπολογία    20

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13α – παράγραφος 1 – σημείο 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(3)  «καταχώριση»: σύσταση εταιρείας ως νομικής οντότητας·

(3)  «καταχώριση»: το σύνολο της διαδικασίας για τη σύσταση εταιρείας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, από την ταυτοποίηση του αιτούντος και την κατάρτιση ή υποβολή της ιδρυτικής πράξης, έως την προσθήκη της εταιρείας σε μητρώο επιχειρήσεων ως νομικής οντότητας, όπως προβλέπει η εθνική νομοθεσία· όσον αφορά τα υποκαταστήματα, η διαδικασία που καταλήγει στη δημοσιοποίηση πράξεων και στοιχείων σχετικά με τη σύσταση υποκαταστήματος σε κράτος μέλος·

Τροπολογία    21

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13α – παράγραφος 4

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(4)  «υπόδειγμα»: πρότυπη ιδρυτική πράξη εταιρείας που συντάσσεται από τα κράτη μέλη σύμφωνα με το εθνικό δίκαιο και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρείας·

(4)  «υπόδειγμα»: πρότυπη ιδρυτική πράξη εταιρείας που συντάσσεται από κάθε κράτος μέλος σύμφωνα με το εθνικό του δίκαιο και χρησιμοποιείται για την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρείας·

Τροπολογία    22

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13β

Άρθρο 13β

Αναγνώριση μέσων ταυτοποίησης για τους σκοπούς ηλεκτρονικών διαδικασιών

Αναγνώριση μέσων ταυτοποίησης για τους σκοπούς ηλεκτρονικών διαδικασιών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής υποβολής:

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα ακόλουθα μέσα ηλεκτρονικής ταυτοποίησης πολιτών της Ένωσης μπορούν να χρησιμοποιούνται για τους σκοπούς της ηλεκτρονικής καταχώρισης και της ηλεκτρονικής υποβολής:

α)  μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος τους·

α)  μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί στο πλαίσιο συστήματος ηλεκτρονικής ταυτοποίησης το οποίο έχει εγκριθεί από το κράτος μέλος τους·

β)  μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και που αναγνωρίζεται για τον σκοπό της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας σύμφωνα με το άρθρο 6 του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

β)  μέσο ηλεκτρονικής ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί σε άλλο κράτος μέλος και που αναγνωρίζεται για τον σκοπό της διασυνοριακής επαλήθευσης ταυτότητας.

 

Τα κράτη μέλη μπορούν να αρνηθούν την αναγνώριση των μέσων ταυτοποίησης όταν τα επίπεδα διασφάλισης του μέσου ηλεκτρονικής ταυτοποίησης δεν είναι σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1 στοιχεία β) και γ) του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

 

1α.  Τα κράτη μέλη μπορούν να αναπτύξουν και να θεσπίσουν συμπληρωματικούς ηλεκτρονικούς ελέγχους ταυτότητας, δικαιοπρακτικής ικανότητας και νομιμότητας. Οι εν λόγω έλεγχοι μπορούν να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την επαλήθευση μέσω βιντεοδιάσκεψης ή άλλων ηλεκτρονικών μέσων που παρέχουν οπτικοακουστική σύνδεση σε πραγματικό χρόνο.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να αναγνωρίζουν μέσα ταυτοποίησης άλλα από αυτά που αναφέρονται στην παράγραφο 1.

2.  Όταν δικαιολογείται από επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος για την πρόληψη της απάτης όσον αφορά την ταυτότητα των αιτούντων ή των εκπροσώπων τους, τα κράτη μέλη μπορούν να ζητήσουν από τους αιτούντες ή τους εκπροσώπους τους να προσέλθουν αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή οργάνου που ασχολείται με τη διεκπεραίωση, την κατάθεση ή την παροχή βοήθεια για την κατάθεση της αίτησης καταχώρισης ή υποβολής, για διαδικαστικά βήματα για τα οποία είναι απαραίτητη η φυσική παρουσία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η φυσική παρουσία απαιτείται μόνο κατά περίπτωση και ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

3.  Όταν ένα κράτος μέλος αναγνωρίζει μέσο ταυτοποίησης της παραγράφου 2 για τους σκοπούς της ολοκλήρωσης ηλεκτρονικής καταχώρισης και ηλεκτρονικής υποβολής, το εν λόγω κράτος μέλος αναγνωρίζει επίσης το ίδιο μέσο ταυτοποίησης που έχει εκδοθεί από άλλο κράτος μέλος.

3.  Για τους σκοπούς της παραγράφου 1, τα κράτη μέλη δημοσιεύουν τα μέσα ηλεκτρονικής καταχώρισης που αναγνωρίζονται στην επικράτειά τους.

4.  Με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 έως 3, τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα στο πλαίσιο των οποίων μπορεί να απαιτηθεί, για σκοπούς εξακρίβωσης της ταυτότητας, η φυσική παρουσία προσώπων ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας για την ηλεκτρονική καταχώριση ή την ηλεκτρονική υποβολή αρχής, σε περιπτώσεις πραγματικής υποψίας απάτης που βασίζεται σε εύλογους λόγους.

 

Τροπολογία    23

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13β α (νέο)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

Άρθρο 13β α

 

Γενικές διατάξεις για την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών και υποκαταστημάτων και την ηλεκτρονική συμπλήρωση πληροφοριών και εγγράφων

 

1.  Τα κράτη μέλη ορίζουν, σύμφωνα με τα νομικά τους συστήματα και τις νομικές παραδόσεις τους, τις αρχές ή τους δημόσιους λειτουργούς ή οργανισμούς που ασχολούνται με την καταχώριση εταιρειών και υποκαταστημάτων και την καταχώρηση εγγράφων και στοιχείων στο μητρώο.

 

2.  Η παρούσα οδηγία εφαρμόζεται με την επιφύλαξη των διαδικασιών και των απαιτήσεων που ορίζονται από την εθνική νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που αφορούν τις νομικές διαδικασίες για την κατάρτιση των πράξεων σύστασης, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώριση μιας εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13στ, και η ηλεκτρονική καταχώριση του υποκαταστήματος, όπως αναφέρεται στο άρθρο 28α.

 

3.  Οι απαιτήσεις δυνάμει της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας όσον αφορά τη γνησιότητα, την ακρίβεια και την κατάλληλη νομική μορφή των εγγράφων ή πληροφοριών που έχουν υποβληθεί δεν θίγονται, υπό την προϋπόθεση ότι είναι δυνατή η ηλεκτρονική καταχώριση, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13στ και στο άρθρο 28α, και η ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων, όπως αναφέρεται στο άρθρο 13θ και στο άρθρο 28β.

Τροπολογία    24

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13γ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13γ

Άρθρο 13γ

Τέλη ηλεκτρονικής καταχώρισης και ηλεκτρονικής υποβολής

Τέλη ηλεκτρονικής καταχώρισης και ηλεκτρονικής υποβολής πράξεων και στοιχείων

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη που επιβάλλονται στις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι κανόνες για τα τέλη που επιβάλλονται στις διαδικασίες οι οποίες αναφέρονται στο παρόν κεφάλαιο είναι διαφανείς και εφαρμόζονται με τρόπο που δεν εισάγει διακρίσεις.

2.  Τυχόν τέλη που επιβάλλονται από τα μητρώα του άρθρου 16 για την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρείας ή υποκαταστήματος ή για την ηλεκτρονική υποβολή στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος παροχής της υπηρεσίας.

2.  Τυχόν τέλη που επιβάλλονται από τα μητρώα του άρθρου 16 για την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρείας ή υποκαταστήματος ή για την ηλεκτρονική υποβολή πράξεων ή/και στοιχείων από εταιρεία ή υποκατάστημα δεν υπερβαίνουν το διοικητικό κόστος παροχής της υπηρεσίας.

Τροπολογία    25

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13δ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13δ

Άρθρο 13δ

Πληρωμές

Πληρωμές

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί μέσω υπηρεσίας πληρωμής η οποία είναι ευρέως διαθέσιμη σε υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών.

Εάν για την ολοκλήρωση διαδικασίας που προβλέπεται στο παρόν κεφάλαιο απαιτείται πληρωμή, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η πληρωμή μπορεί να διενεργηθεί μέσω υπηρεσίας ηλεκτρονικής πληρωμής η οποία είναι ευρέως διαθέσιμη σε υπηρεσίες διασυνοριακών πληρωμών και επιτρέπει την ταυτοποίηση του καταβάλλοντος την πληρωμή, και η οποία παρέχεται από χρηματοπιστωτικό οργανισμό ή πάροχο υπηρεσίας πληρωμών που εδρεύει σε κράτος μέλος.

Τροπολογία    26

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 4

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13ε – παράγραφος 1 – στοιχείο β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  οι απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση των υποδειγμάτων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών σχετικά με την εθνική νομοθεσία που διέπει τη χρήση και το περιεχόμενο των εν λόγω υποδειγμάτων·

β)  οι απαιτήσεις σχετικά με τη χρήση των υποδειγμάτων για την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών·

Τροπολογία    27

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13στ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13στ

Άρθρο 13στ

Ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών

Ηλεκτρονική καταχώριση εταιρειών

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η καταχώριση των εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση της αίτησης καταχώρισης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 4. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην παρέχουν εξολοκλήρου ηλεκτρονικές διαδικασίες καταχώρισης για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η καταχώριση των εταιρειών μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για τη διεκπεραίωση της αίτησης καταχώρισης, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 2. Ωστόσο, τα κράτη μέλη μπορούν να αποφασίσουν να μην παρέχουν εξολοκλήρου ηλεκτρονικές διαδικασίες καταχώρισης για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα I.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13ζ, και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση μιας εταιρείας. Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4.

2.  Τα κράτη μέλη καθορίζουν λεπτομερείς κανόνες για την ηλεκτρονική καταχώριση των εταιρειών, συμπεριλαμβανομένων κανόνων για τη χρήση υποδειγμάτων, όπως προβλέπεται στο άρθρο 13ζ, και τις πράξεις και τα στοιχεία που απαιτούνται για την καταχώριση μιας εταιρείας. Ως μέρος των κανόνων αυτών, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την κατάθεση πράξεων ή στοιχείων σε ηλεκτρονική μορφή, συμπεριλαμβανομένων ηλεκτρονικών αντιγράφων των πράξεων και των στοιχείων που αναφέρονται στο άρθρο 16α παράγραφος 4.

3.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

3.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

α)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του αιτούντος και των εξουσιών του να εκπροσωπεί την εταιρεία·

α)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του αιτούντος και των εξουσιών του να εκπροσωπεί την εταιρεία·

β)  τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν την εταιρεία, ή των εκπροσώπων του/τους·

β)  τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν την εταιρεία, ή των εκπροσώπων του/τους·

γ)  τις απαιτήσεις για τον αιτούντα να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

γ)  τις απαιτήσεις για τον αιτούντα να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εμπιστοσύνης του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

 

γ α)  τις διαδικασίες για τον έλεγχο του διορισμού των διευθυντών, που λαμβάνουν υπόψη τον αποκλεισμό των διευθυντών από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών·

 

γ β)   τις διαδικασίες για την επαλήθευση της νομιμότητας του αντικειμένου της εταιρείας, εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·

 

γ δ)  τη διαδικασία για την επαλήθευση της νομιμότητας της επωνυμίας της εταιρείας εφόσον οι έλεγχοι αυτοί προβλέπονται από το εθνικό δίκαιο·

4.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν να προβλέπουν επίσης τα εξής:

4.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν να προβλέπουν επίσης τα εξής:

α)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας του εταιρικού σκοπού·

α)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ιδρυτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της επαλήθευσης της ορθής χρήσης των υποδειγμάτων·

β)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εταιρικής επωνυμίας·

β)  τις διαδικασίες που θα διέπουν τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα στον οποίο το κράτος μέλος αναθέτει να υποβάλει την αίτηση καταχώριση·

γ)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της νομιμότητας των ιδρυτικών πράξεων, συμπεριλαμβανομένης της ορθής χρήσης των υποδειγμάτων·

γ)   τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να αποκλείεται η ηλεκτρονική καταχώριση όταν το κεφάλαιο μιας εταιρείας θα καταβληθεί με εισφορές σε είδος·

δ)  τις διαδικασίες για τον έλεγχο του διορισμού των διευθυντών, λαμβάνοντας υπόψη τον αποκλεισμό των διευθυντών από τις αρμόδιες αρχές άλλων κρατών μελών·

 

ε)  τις διαδικασίες που θα διέπουν τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα στον οποίο το κράτος μέλος αναθέτει να υποβάλει την αίτηση καταχώριση·

 

στ)  τις περιστάσεις υπό τις οποίες μπορεί να αποκλείεται η ηλεκτρονική καταχώριση όταν το κεφάλαιο μιας εταιρείας θα καταβληθεί με εισφορές σε είδος.

 

5.  Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρείας από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση της εταιρείας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τον κατάλληλο έλεγχο ορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

5.  Τα κράτη μέλη δεν εξαρτούν την ηλεκτρονική καταχώριση εταιρείας από τη λήψη οποιασδήποτε άδειας ή έγκρισης πριν από την καταχώριση της εταιρείας, εκτός εάν αυτό είναι απολύτως αναγκαίο για τον κατάλληλο έλεγχο ορισμένων δραστηριοτήτων που προβλέπονται στο εθνικό δίκαιο.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν απαιτείται η καταβολή εταιρικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης εταιρείας, η καταβολή μπορεί να διενεργηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 13δ, σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ένωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδειξη της καταβολής μπορεί επίσης να παρέχεται ηλεκτρονικά.

6.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι εάν απαιτείται η καταβολή εταιρικού κεφαλαίου στο πλαίσιο της διαδικασίας καταχώρισης εταιρείας, η καταβολή μπορεί να διενεργηθεί ηλεκτρονικά, σύμφωνα με το άρθρο 13δ, σε τραπεζικό λογαριασμό τράπεζας που δραστηριοποιείται στην Ένωση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η απόδειξη της καταβολής μπορεί επίσης να παρέχεται ηλεκτρονικά.

7.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το τελευταίο χρονικά σημείο από τα παρακάτω:

7.  Όταν ο αιτών είναι φυσικό πρόσωπο και χρησιμοποιεί το υπόδειγμα που προβλέπεται στο άρθρο 13ζ, τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση ολοκληρώνεται εντός πέντε εργάσιμων ημερών από το τελευταίο χρονικά σημείο από τα παρακάτω:

α)  την παραλαβή όλων των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων από την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο το εθνικό δίκαιο αναθέτει την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση εταιρείας·

α)  την παραλαβή όλων των απαιτούμενων πράξεων και στοιχείων από την αρμόδια αρχή ή, κατά περίπτωση, από το πρόσωπο ή τον φορέα στον οποίο το εθνικό δίκαιο αναθέτει την υποβολή της αίτησης για την καταχώριση εταιρείας·

β)  την καταβολή του τέλους καταχώρισης, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ή, όταν η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

β)  την καταβολή του τέλους καταχώρισης, την καταβολή του εταιρικού κεφαλαίου σε μετρητά ή, όταν η καταβολή του κεφαλαίου γίνεται με εισφορά σε είδος, όπως προβλέπεται από την εθνική νομοθεσία.

 

Σε άλλες περιπτώσεις, α κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η ηλεκτρονική καταχώριση της εταιρείας ολοκληρώνεται εντός 10 εργάσιμων ημερών.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται αμέσως για τους λόγους κάθε καθυστέρησης, εάν, σε δεόντως δικαιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η τήρηση αυτής της προθεσμίας.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι ο αιτών ενημερώνεται αμέσως για τους λόγους κάθε καθυστέρησης, εάν, σε δεόντως δικαιολογημένες εξαιρετικές περιπτώσεις, δεν είναι δυνατή η τήρηση αυτής της προθεσμίας.

 

7α.  Όταν δικαιολογείται από τον επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος να διασφαλιστεί η συμμόρφωση προς τους κανόνες σχετικά με τη δικαιοπρακτική ικανότητα των αιτούντων ή σχετικά με τη χορήγηση άδειας εκπροσώπησης της εταιρείας κατά την έννοια της παραγράφου 3 στοιχείο α), τα κράτη μέλη μπορούν να λαμβάνουν μέτρα που θα μπορούσαν να απαιτήσουν τη φυσική παρουσία ενώπιον αρχής που είναι αρμόδια, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας, να ασχολείται, να πραγματοποιεί ή να βοηθά στην υποβολή της αίτησης ηλεκτρονικής καταχώρισης ή ηλεκτρονικής υποβολής. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι, στις περιπτώσεις αυτές, η φυσική παρουσία των αιτούντων μπορεί να απαιτείται μόνο κατά περίπτωση και ότι οποιαδήποτε περαιτέρω στάδια της διαδικασίας μπορούν να διεκπεραιωθούν ηλεκτρονικά.

Τροπολογία    28

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13ζ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13ζ

Άρθρο 13ζ

Υποδείγματα για την καταχώριση εταιρειών

Υποδείγματα για την καταχώριση εταιρειών

1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν υποδείγματα σε πύλες ή ιστοτόπους καταχώρισης που είναι μέρος της ενιαίας ψηφιακής πύλης, για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαθέτουν ηλεκτρονικά υποδείγματα για την καταχώριση των μορφών εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα II και είναι διαφορετικές από εκείνες που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ.

1.  Τα κράτη μέλη διαθέτουν υποδείγματα σε πύλες ή ιστοτόπους καταχώρισης που είναι μέρος της ενιαίας ψηφιακής πύλης, για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ. Τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να διαθέτουν ηλεκτρονικά υποδείγματα για την καταχώριση αυτών των μορφών εταιρειών.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αιτούντες ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης του άρθρου 13στ. Εάν τα εν λόγω υποδείγματα χρησιμοποιούνται από τον αιτούντα σύμφωνα με τους κανόνες του άρθρου 13στ παράγραφος 4 στοιχείο γ), κατά περίπτωση, η απαίτηση της κατάρτισης των εταιρικών ιδρυτικών πράξεων με δημόσιο έγγραφο θεωρείται ότι πληρούται.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα υποδείγματα της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου μπορούν να χρησιμοποιηθούν από τους αιτούντες ως μέρος της διαδικασίας ηλεκτρονικής καταχώρισης του άρθρου 13στ, σε συμμόρφωση προς τις διατάξεις του.

3.   Τα κράτη μέλη παρέχουν τα υποδείγματα σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι ευρύτερα κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών.

3.  Τα κράτη μέλη παρέχουν τα υποδείγματα σε μία τουλάχιστον επίσημη γλώσσα της Ένωσης η οποία είναι ευρύτερα κατανοητή από τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό διασυνοριακών χρηστών.

4.  Το περιεχόμενο των υποδειγμάτων διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

4.  Το περιεχόμενο των υποδειγμάτων διέπεται από το εθνικό δίκαιο.

Τροπολογία    29

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13η

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13η

Άρθρο 13η

Αποκλεισμένοι διευθυντές

Αποκλεισμένοι διευθυντές

1.  Εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών που αναφέρεται στο άρθρο 13στ παράγραφος 4 στοιχείο δ), το μητρώο όπου πρόκειται να καταχωριστεί η εταιρεία μπορεί να ζητά, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων του άρθρου 22, επιβεβαίωση από τα μητρώα άλλων κρατών μελών ως προς το αν το πρόσωπο που πρόκειται να διοριστεί ως διευθυντής της εταιρείας αποκλείεται επί του παρόντος από την ανάληψη του ρόλου διευθυντή στα εν λόγω άλλα κράτη μέλη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στους διευθυντές περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο δ).

1.  Εάν τα κράτη μέλη προβλέπουν κανόνες σχετικά με τον αποκλεισμό διευθυντών που αναφέρεται στο άρθρο 13στ παράγραφος 4 στοιχείο δ), το μητρώο όπου πρόκειται να καταχωριστεί η εταιρεία μπορεί να ζητά, μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων του άρθρου 22, επιβεβαίωση από τα μητρώα άλλων κρατών μελών ως προς το αν το πρόσωπο που πρόκειται να διοριστεί ως διευθυντής της εταιρείας αποκλείεται επί του παρόντος από την ανάληψη του ρόλου διευθυντή στα εν λόγω άλλα κράτη μέλη. Για τους σκοπούς του παρόντος άρθρου, στους διευθυντές περιλαμβάνονται όλα τα πρόσωπα που αναφέρονται στο άρθρο 14 στοιχείο δ).

2.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν ότι τα μητρώα τους μπορούν να παρέχουν, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22, τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και πληροφορίες για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει τυχόν αποκλεισμός. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για τους σκοπούς της καταχώρισης και τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παρέχουν τους λόγους του αποκλεισμού.

2.  Τα κράτη μέλη προβαίνουν στις απαραίτητες ρυθμίσεις για να διασφαλίσουν ότι τα μητρώα τους μπορούν να παρέχουν χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, μέσω του συστήματος που αναφέρεται στο άρθρο 22, τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου, καθώς και πληροφορίες για το χρονικό διάστημα κατά το οποίο ισχύει τυχόν αποκλεισμός. Οι πληροφορίες αυτές παρέχονται για τους σκοπούς της καταχώρισης και, όταν επιβεβαιώνεται ότι ένα πρόσωπο έχει αποκλειστεί, τα κράτη μέλη μπορούν επίσης να παρέχουν τους λόγους του αποκλεισμού.

3.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απορρίψουν τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας προσώπου το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος.

3.  Τα κράτη μέλη, βασιζόμενα στην αιτιολόγηση του αποκλεισμού, μπορούν να απορρίψουν τον διορισμό ως διευθυντή εταιρείας προσώπου το οποίο επί του παρόντος τελεί υπό αποκλεισμό να ενεργεί ως διευθυντής σε άλλο κράτος μέλος.

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία υποβάλλει στοιχεία για τον διορισμό νέου διευθυντή στο μητρώο του άρθρου 16.

4.  Οι παράγραφοι 1, 2 και 3 εφαρμόζονται αναλογικά στις περιπτώσεις στις οποίες η εταιρεία υποβάλλει στοιχεία για τον διορισμό νέου διευθυντή στο μητρώο του άρθρου 16.

Τροπολογία    30

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 5

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 13θ

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 13θ

Άρθρο 13θ

Ηλεκτρονική υποβολή από τις εταιρείες

Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και στοιχείων από τις εταιρείες

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο μητρώο των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να καταχωριστεί η εταιρεία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για την ηλεκτρονική υποβολή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 4.

1.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι εταιρείες έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής στο μητρώο των πράξεων και των στοιχείων του άρθρου 14, συμπεριλαμβανομένων των τυχόν τροποποιήσεων αυτών, εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο πρόκειται να καταχωριστεί η εταιρεία. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου ή φορέα αρμόδιου για την ηλεκτρονική υποβολή, την πραγματοποίηση ή την παροχή βοήθειας για την πραγματοποίηση της ηλεκτρονικής υποβολής, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 2 και του άρθρου 13στ παράγραφος 4.

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για να παράσχουν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τους. Το άρθρο 13στ παράγραφος 3 και το άρθρο 13στ παράγραφος 4 στοιχείο β) εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προέλευση και η ακεραιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η προέλευση και η ακεραιότητα των εγγράφων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά μπορεί να επαληθευτεί ηλεκτρονικά.

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από ορισμένες ή από όλες τις εταιρείες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ορισμένα ή όλα τα στοιχεία και τις πράξεις της παραγράφου 1.»·

2.  Τα κράτη μέλη μπορούν να απαιτούν από ορισμένες ή από όλες τις εταιρείες να υποβάλλουν ηλεκτρονικά ορισμένα ή όλα τα στοιχεία και τις πράξεις της παραγράφου 1.»·

Τροπολογία    31

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 6

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 16 – παράγραφος 2 – εδάφιο 2

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, τηρούνται στον φάκελο του μητρώου ή καταχωρίζονται απευθείας σʼ αυτό σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για τη μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων που κατατίθενται σε χαρτί.

Όλες οι πράξεις και τα στοιχεία που αναφέρονται στο άρθρο 14, ανεξαρτήτως του τρόπου υποβολής τους, τηρούνται στον φάκελο του μητρώου ή καταχωρίζονται απευθείας σʼ αυτό σε ηλεκτρονική μορφή. Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ταχύτερη δυνατή μετατροπή σε ηλεκτρονική μορφή από το μητρώο όλων των εν λόγω πράξεων και στοιχείων που κατατίθενται σε χαρτί.

Τροπολογία    32

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 9

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 19

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 19

Άρθρο 19

Τέλη που επιβάλλονται για πράξεις και στοιχεία

Τέλη που επιβάλλονται για πράξεις και στοιχεία

1.  Τα τέλη που επιβάλλονται για την απόκτηση πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14 μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων δεν υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος.

1.  Τα τέλη που επιβάλλονται για την απόκτηση πράξεων και στοιχείων του άρθρου 14 ή αντιγράφων τους μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων δεν υπερβαίνουν το διοικητικό τους κόστος.

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα παρακάτω στοιχεία διατίθενται δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων:

2.  Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι τα παρακάτω στοιχεία διατίθενται δωρεάν μέσω του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων:

α)  η επωνυμία ή οι επωνυμίες και η νομική μορφή της εταιρείας·

α)  η επωνυμία ή οι επωνυμίες και η νομική μορφή της εταιρείας·

β)  η καταστατική έδρα της εταιρείας και το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη·

β)  η καταστατική έδρα της εταιρείας και το κράτος μέλος στο οποίο είναι καταχωρισμένη·

γ)  ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και ο EUID της·

γ)  ο αριθμός μητρώου της εταιρείας και ο EUID της·

δ)  τα στοιχεία του ιστοτόπου της εταιρείας, αν υπάρχει·

δ)  τα στοιχεία του ιστοτόπου της εταιρείας, αν υπάρχει·

ε)  η νομική κατάσταση της εταιρείας, όπως αν έχει διακόψει τις εργασίες της, αν έχει διαγραφεί από το μητρώο, αν έχει εκκαθαριστεί, αν έχει λυθεί, αν είναι οικονομικά ενεργή ή ανενεργή κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στα εθνικά μητρώα·

ε)  η νομική κατάσταση της εταιρείας, όπως αν έχει διακόψει τις εργασίες της, αν έχει διαγραφεί από το μητρώο, αν έχει εκκαθαριστεί, αν έχει λυθεί, το υποκείμενο των διαδικασιών αφερεγγυότητας, αν είναι οικονομικά ενεργή ή ανενεργή κατά τα οριζόμενα στο εθνικό δίκαιο και αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στα εθνικά μητρώα·

στ)  ο σκοπός της εταιρείας, αν καταγράφεται στο εθνικό μητρώο·

στ)  ο σκοπός της εταιρείας, αν καταγράφεται στο εθνικό μητρώο·

ζ)  ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας, αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού δικαίου·

ζ)  ο αριθμός των εργαζομένων της εταιρείας, αν η πληροφορία αυτή είναι διαθέσιμη στις οικονομικές καταστάσεις της εταιρείας σύμφωνα με τις απαιτήσεις του εθνικού και του ενωσιακού δικαίου·

η)  το όνομα των προσώπων στα οποία η εταιρεία έχει επί του παρόντος αναθέσει εξουσίες να την εκπροσωπούν έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου ή να συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ)·

η)  το όνομα των προσώπων στα οποία η εταιρεία έχει επί του παρόντος αναθέσει εξουσίες να την εκπροσωπούν έναντι τρίτων και ενώπιον δικαστηρίου ή να συμμετέχουν στη διοίκηση, στην εποπτεία ή στον έλεγχο της εταιρείας, όπως αναφέρεται στο άρθρο 14 στοιχείο δ)·

θ)  τα στοιχεία τυχόν υποκαταστημάτων που έχει ιδρύσει η εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του αριθμού μητρώου, του EUID και του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα.

θ)  τα στοιχεία τυχόν υποκαταστημάτων που έχει ιδρύσει η εταιρεία σε άλλο κράτος μέλος, συμπεριλαμβανομένης της επωνυμίας, του αριθμού μητρώου, του EUID και του κράτους μέλους στο οποίο είναι καταχωρισμένο το υποκατάστημα.

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν περισσότερες πράξεις και στοιχεία διαθέσιμα δωρεάν.»·

Τα κράτη μέλη μπορούν να καθιστούν περισσότερες πράξεις και στοιχεία διαθέσιμα δωρεάν, όταν αντλούνται με τη χρήση ηλεκτρονικών μέσων.»·

Τροπολογία    33

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο α

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 22 – παράγραφος 4 – εδάφιο 1α

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να δημιουργεί προαιρετικά σημεία πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης αποτελούνται από συστήματα που έχει αναπτύξει και χειρίζεται η Επιτροπή ή άλλα θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης για να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δημιουργία των εν λόγω σημείων πρόσβασης καθώς και οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους.·

Η Επιτροπή μπορεί επίσης να δημιουργεί σημεία πρόσβασης στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων. Τα εν λόγω σημεία πρόσβασης αποτελούνται από συστήματα που έχει αναπτύξει και χειρίζεται η Επιτροπή ή άλλα θεσμικά ή άλλα όργανα ή οργανισμοί της Ένωσης για να εκτελούν τα διοικητικά τους καθήκοντα ή να συμμορφώνονται με τις διατάξεις του ενωσιακού δικαίου. Η Επιτροπή γνωστοποιεί στα κράτη μέλη, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση, τη δημιουργία των εν λόγω σημείων πρόσβασης καθώς και οποιεσδήποτε σημαντικές αλλαγές στη λειτουργία τους.·

Τροπολογία    34

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 10 – στοιχείο β

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 22 – παράγραφος 5

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

5.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων διασφαλίζεται μέσω της πύλης και μέσω των προαιρετικών σημείων πρόσβασης που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.

5.  Η πρόσβαση στις πληροφορίες του συστήματος διασύνδεσης των μητρώων διασφαλίζεται μέσω της πύλης και μέσω των σημείων πρόσβασης που δημιουργούνται από τα κράτη μέλη και από την Επιτροπή.

Τροπολογία    35

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 28α – παράγραφος 3

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

3.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 προβλέπουν τουλάχιστον τα εξής:

α)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του αιτούντος και των εξουσιών του να εκπροσωπεί την εταιρεία·

α)  τις διαδικασίες για τη διασφάλιση της δικαιοπρακτικής ικανότητας του αιτούντος και των εξουσιών του να εκπροσωπεί την εταιρεία·

β)  τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν το υποκατάστημα, ή των εκπροσώπων του/τους.

β)  τα μέσα επαλήθευσης της ταυτότητας του προσώπου ή των προσώπων που καταχωρίζουν το υποκατάστημα, ή των εκπροσώπων του/τους.

 

β α)  την απαίτηση ο αιτών να χρησιμοποιεί υπηρεσίες εμπιστοσύνης στις οποίες αναφέρεται ο κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 910/2014.

Τροπολογία    36

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 28α – παράγραφος 3 α (νέα)

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

 

3α.  Οι κανόνες της παραγράφου 2 μπορούν να προβλέπουν επίσης τις εξής διαδικασίες:

 

α)  για την επαλήθευση της νομιμότητας του σκοπού του υποκαταστήματος·

 

β)  για την επαλήθευση της νομιμότητας της επωνυμίας του υποκαταστήματος·

 

γ)  για την επαλήθευση της νομιμότητας των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται για την καταχώριση του υποκαταστήματος·

 

δ)  σε σχέση με τον ρόλο του συμβολαιογράφου ή άλλου προσώπου ή φορέα που συμμετέχει στη διαδικασία καταχώρισης του υποκαταστήματος σύμφωνα με τις ισχύουσες εθνικές διατάξεις.

Τροπολογία    37

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 1 – παράγραφος 1 – σημείο 13

Οδηγία (ΕΕ) 2017/1132.

Άρθρο 28β

 

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Άρθρο 28β

Άρθρο 28β

Ηλεκτρονική υποβολή για τα υποκαταστήματα

Ηλεκτρονική υποβολή πράξεων και στοιχείων για τα υποκαταστήματα

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο συστήνεται το υποκατάστημα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου αρμόδιου για την ηλεκτρονική υποβολή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 4.

Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι οι πράξεις και τα στοιχεία του άρθρου 30 και οι τυχόν τροποποιήσεις αυτών μπορούν να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός της προθεσμίας που προβλέπει η νομοθεσία του κράτους μέλους στο οποίο συστήνεται το υποκατάστημα. Τα κράτη μέλη διασφαλίζουν ότι η εν λόγω υποβολή μπορεί να πραγματοποιηθεί εξολοκλήρου ηλεκτρονικά χωρίς να υποχρεώνεται ο αιτών ή ο εκπρόσωπός του να προσέλθει αυτοπροσώπως ενώπιον οποιασδήποτε αρμόδιας αρχής ή ενώπιον οποιουδήποτε άλλου προσώπου αρμόδιου για την ηλεκτρονική υποβολή, με την επιφύλαξη της διάταξης του άρθρου 13β παράγραφος 2 και του άρθρου 13στ παράγραφος 8.

 

Τα κράτη μέλη θεσπίζουν κανόνες για να παράσχουν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά, εφόσον είναι δυνατή η ηλεκτρονική υποβολή τους. Το άρθρο 13στ παράγραφος 3 και το άρθρο 13στ παράγραφος 4 εφαρμόζονται κατ’ αναλογία.

Τροπολογία    38

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 2 – παράγραφος 1 – εδάφιο 2

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 16 5 και το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) το αργότερο την/στις [η Υπηρεσία Εκδόσεων να εισαγάγει την ημερομηνία = τελευταία ημέρα του 60ού μήνα από την έναρξη ισχύος].

Κατά παρέκκλιση από το πρώτο εδάφιο, τα κράτη μέλη θέτουν σε ισχύ τις αναγκαίες νομοθετικές, κανονιστικές και διοικητικές διατάξεις για να συμμορφωθούν με το άρθρο 16 5 και το άρθρο 19 παράγραφος 2 στοιχείο ζ) το αργότερο την/στις [η Υπηρεσία Εκδόσεων να εισαγάγει την ημερομηνία = τελευταία ημέρα του 36ου μήνα από την έναρξη ισχύος].

Τροπολογία    39

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο α

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

α)  την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της πρόβλεψης εξολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

α)  τη σκοπιμότητα της πρόβλεψης εξολοκλήρου ηλεκτρονικής καταχώρισης για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα Ι·

Τροπολογία    40

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 3 – παράγραφος 2 – στοιχείο β

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

β)  την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της παροχής υποδειγμάτων από τα κράτη μέλη για όλες τις μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών, και την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της παροχής εναρμονισμένου υποδείγματος σε ολόκληρη την Ένωση το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ·

β)  τη σκοπιμότητα της παροχής υποδειγμάτων από τα κράτη μέλη για όλες τις μορφές κεφαλαιουχικών εταιρειών, και την ανάγκη και τη σκοπιμότητα της παροχής εναρμονισμένου υποδείγματος σε ολόκληρη την Ένωση το οποίο θα χρησιμοποιείται από όλα τα κράτη μέλη για τις μορφές εταιρειών που αναφέρονται στο παράρτημα ΙΙΑ·


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Στο ψήφισμά του, του 2017, σχετικά με το σχέδιο δράσης για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να εξετάσει περαιτέρω τρόπους για την προώθηση ψηφιακών λύσεων, με στόχο τη διεκπεραίωση των διατυπώσεων καθʼ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής μιας επιχείρησης, και τόνισε τη σημασία των εργασιών για τη διασύνδεση των μητρώων επιχειρήσεων.

Στην ΕΕ, σημειώνονται σημαντικές διαφορές μεταξύ των κρατών μελών όσον αφορά τη διαθεσιμότητα διαδικτυακών εργαλείων για εταιρείες κατά τις επαφές τους με τις δημόσιες αρχές στον τομέα του εταιρικού δικαίου. Τα κράτη μέλη παρέχουν υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε βαθμούς που ποικίλλουν μεταξύ τους: ορισμένα είναι πολύ προηγμένα και παρέχουν εύχρηστες, εξολοκλήρου ηλεκτρονικές λύσεις, ενώ άλλα δεν προσφέρουν ηλεκτρονικές λύσεις στον τομέα του εταιρικού δικαίου, όπως η καταχώριση της εταιρείας ως νομικής οντότητας.

Ως εκ τούτου, η Επιτροπή υποβάλλει την παρούσα πρόταση, μαζί με πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την τροποποίηση της οδηγίας (ΕΕ) 2017/1132 όσον αφορά τις διασυνοριακές μετατροπές, συγχωνεύσεις και διασπάσεις, ούτως ώστε να τροποποιήσει το νομικό πλαίσιο και να παράσχει μια ολοκληρωμένη δέσμη μέτρων για δίκαιους, ευνοϊκούς και σύγχρονους κανόνες εταιρικού δικαίου στην ΕΕ.

Στόχος της παρούσας πρότασης είναι να συμπληρώσει τους υφιστάμενους κανόνες του ενωσιακού εταιρικού δικαίου, οι οποίοι έχουν κωδικοποιηθεί στην οδηγία (ΕΕ) 2017/1132. Η πρωτοβουλία είναι πλήρως συμβατή με τα υφιστάμενα ψηφιακά στοιχεία του ενωσιακού εταιρικού δικαίου, τα οποία και θα αξιοποιήσει, ιδίως το σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων (BRIS), που βασίζεται σε νομικές υποχρεώσεις οι οποίες προβλέπονται στην οδηγία 2012/17/ΕΕ και στον εκτελεστικό κανονισμό (ΕΕ) 2015/884 της Επιτροπής.

Σε γενικές γραμμές, ο εισηγητής επικροτεί την πρόταση και τους κύριους στόχους της: τη δυνατότητα σύστασης εταιρείας ή υποκαταστήματος εξολοκλήρου ηλεκτρονικά, την εφαρμογή της αρχής «μόνον άπαξ», τη χρήση ηλεκτρονικών εντύπων, τη διεύρυνση της ελεύθερης πρόσβασης σε πράξεις που έχουν καταχωρηθεί στο σύστημα διασύνδεσης των μητρώων επιχειρήσεων (BRIS). Αναγνωρίζει το δυναμικό της προτεινόμενης οδηγίας και επικροτεί την προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία εξισορροπεί την ευκολότερη και φθηνότερη ηλεκτρονική καταχώριση με την προστασία κατά της απάτης.

Ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει ότι οποιεσδήποτε απαιτήσεις ως προς την αυθεντικότητα των στοιχείων ή των πράξεων που υποβάλλονται θα διέπονται από την εθνική νομοθεσία και ότι τα κράτη μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να θεσπίσουν κανόνες, για να παράσχουν εγγυήσεις ως προς τη φερεγγυότητα και την αξιοπιστία των πράξεων και των στοιχείων που υποβάλλονται ηλεκτρονικά. Ο εισηγητής προτείνει να οριστεί η «καταχώριση» με πιο λεπτομερή τρόπο, ως το σύνολο της διαδικασίας για τη σύσταση εταιρείας με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καθώς δεν πρόκειται για κάτι το στιγμιαίο. Προκειμένου να διαλυθεί κάθε αμφιβολία, ο εισηγητής θα ήθελε να τονίσει τη σημασία να διασφαλίσουν τα κράτη μέλη ότι η φυσική παρουσία θα απαιτείται μόνο κατά περίπτωση και ότι οποιαδήποτε άλλα στάδια της διαδικασίας θα μπορούν να διεκπεραιωθούν εξολοκλήρου ηλεκτρονικά. Επίσης, είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι όταν ένα κράτος μέλος ζητεί πληροφορίες σχετικά με αποκλεισμένους διευθυντές, και σε περίπτωση που η απάντηση επιβεβαιώνει τυχόν αποκλεισμό, θα πρέπει να του παρέχονται οι λόγοι για την απόφαση αυτή από τις αρχές του κράτους μέλους όπου υποβάλλεται η αίτηση.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Χρήση ψηφιακών εργαλείων και διαδικασιών στον τομέα του εταιρικού δικαίου

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Ημερομηνία υποβολής στο ΕΚ

25.4.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

JURI

28.5.2018

 

 

 

Committees asked for opinions

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Not delivering opinions

       Ημερομηνία της απόφασης

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

20.11.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

20

1

3

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Κώστας Χρυσόγονος, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Ημερομηνία κατάθεσης

4.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Κώστας Χρυσόγονος

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 20 Δεκεμβρίου 2018Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου