Nós Imeachta : 2018/0113(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0422/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0422/2018

Díospóireachtaí :

PV 17/04/2019 - 21
CRE 17/04/2019 - 21

Vótaí :

PV 18/04/2019 - 10.8
Mínithe ar vótaí

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0428

TUARASCÁIL     ***I
PDF 762kWORD 108k
4.12.2018
PE 625.405v02-00 A8-0422/2018

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le húsáid uirlisí digiteacha agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Tadeusz Zwiefka

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

ar an togra le haghaidh treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le húsáid uirlisí digiteacha agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí

(COM(2018)0239 – C8‑0166/2018 – 2018/0113(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don togra ón gCoimisiún chuig an bParlaimint agus chuig an gComhairle (COM(2018)0239),

–  ag féachaint d'Airteagal 294(2) agus Airteagal 50(1) agus pointí (b), (c), (f) agus (g) d'Airteagal 50(2) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, ar dá mbun a thíolaic an Coimisiún an togra don Pharlaimint (C8‑0166/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ó Choiste Eacnamaíoch agus Sóisialta na hEorpa,

–  ag féachaint do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta,

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla (A8-0422/2018),

1.  ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach ina dhiaidh seo é;

2.  á iarraidh ar an gCoimisiún an t-ábhar a tharchur chuig Parlaimint na hEorpa arís má dhéanann sé téacs eile a chur in ionad a thogra, má dhéanann sé a thogra a leasú go substaintiúil nó má tá sé ar intinn aige a thogra a leasú go substaintiúil;

3.  á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(2)  Ceann de na réamhriachtanais le Margadh Aonair iomaíoch a fheidhmiú go héifeachtach agus le hiomaíochas cuideachtaí a áirithiú ná úsáid uirlisí agus próiseas digiteach chun gur fusa gníomhaíocht eacnamaíoch a thionscnamh, chun dlús a chur léi agus chun í a dhéanamh ar bhealach níos costéifeachtaí trí chuideachta a chur ar bun nó trí bhrainse de chuid na cuideachta sin a oscailt i mBallstát eile.

(2)  Ceann de na réamhriachtanais chun Margadh Aonair iomaíoch a fheidhmiú go héifeachtach, a nuachóiriú, agus a chuíchóiriú ó thaobh riaracháin agus chun iomaíochas agus inchreidteacht cuideachtaí a áirithiú ná úsáid uirlisí digiteacha agus próiseas digiteach chun gur fusa gníomhaíocht eacnamaíoch a thionscnamh, chun dlús a chur léi agus chun í a dhéanamh ar bhealach níos éifeachtaí ó thaobh ama agus costais trí chuideachta a chur ar bun nó trí bhrainse de chuid na cuideachta sin a oscailt i mBallstát eile, agus chun faisnéis chuimsitheach agus inrochtana a sholáthar maidir le cuideachtaí.

Leasú    2

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 a (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2a)  Is den riachtanas é timpeallacht dhlíthiúil agus riaracháin a áirithiú atá in ann ag na dúshláin shóisialta agus eacnamaíocha nua a bhaineann leis an domhandú agus leis an digitiú, chun, ar láimh amháin, na coimircí riachtanacha a sholáthar in aghaidh na mí-úsáide agus na calaoise agus, ar an láimh eile, cuspóirí a shaothrú amhail an fás eacnamaíoch a chur chun cinn, poist a chruthú agus infheistíocht a mhealladh chuig an Aontas Eorpach, a mbeadh mar thoradh orthu go léir go mbeadh tairbhí eacnamaíocha agus sóisialta ann don tsochaí trí chéile.

Leasú    3

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 b (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2b)  Faoi láthair, tá éagsúlachtaí suntasacha idir Ballstáit an Aontais ó thaobh uirlisí ar líne a bheith ar fáil d’fhiontraithe agus do chuideachtaí chun cumarsáid a dhéanamh le húdaráis maidir le nithe a bhaineann le dlí na gcuideachtaí. Tá éagsúlacht ann ó Bhallstát go Ballstát maidir le seirbhísí ríomhrialtais; roinnt díobh, soláthraíonn siad seirbhisí cuimsitheacha, atá so-úsáidte, agus atá ar fad ar fáil ar líne, ach, os a choinne sin, níl cinn eile in ann réitigh ar líne a sholáthar ag mórchéimeanna áirithe de shaolré gnólachta. Chun críocha cuideachtaí a chlárú nó athruithe ar dhoiciméid agus ar fhaisnéis a chomhdú leis an gclár, mar shampla, ní cheadaíonn roinnt Ballstát é sin a dhéanamh ach i bpearsa agus ceadaíonn roinnt díobh é a dhéanamh i bpearsa nó ar líne, agus i mBallstáit eile, ní féidir é a dhéanamh ach ar líne.

Leasú    4

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 2 c (nua)

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

(2c)  Thairis sin, maidir le rochtain ar fhaisnéis chuideachta, ordaítear le dlí an Aontais gur gá tacar íosta sonraí a sholáthar saor in aisce i gcónaí. Tá raon feidhme na faisnéise sin fós teoranta, áfach. Tá éagsúlacht ann maidir leis an rochtain ar fhaisnéis den sórt sin, agus níos mó faisnéise á cur ar fáil saor in aisce i roinnt Ballstát ná i gcinn eile, agus, dá thoradh sin, tá míchothromaíocht san Aontas.

Leasú    5

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 3

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  Sa Teachtaireacht ón gCoimisiún A Digital Single Market Strategy for Europe3 [Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach don Eoraip] agus sa Teachtaireacht uaidh EU e-Government Action Plan 2016-2020: Accelerating the digital transformation of government 31 [Plean Gníomhaíochta AE maidir le ríomh-Rialtas 2016-2020: Dlús a chur le claochlú digiteach rialtais], cuireadh béim ar ról údarás poiblí i gcuidiú le gnólachtaí gnó na nithe seo a leanas a dhéanamh gan stró: gnó a chur ar bun, oibriú ar líne agus leathnú amach thar theorainneacha. Aithnítear go sonrach i bPlean Gníomhaíochta AE maidir le ríomh-Rialtas an tábhacht a bhaineann le feabhas a chur ar úsáid uirlisí digiteacha agus ceanglais a bhaineann le dlí na gcuideachtaí á gcomhlíonadh. De bhreis air sin, d’iarr na Ballstáit sa Tallinn Declaration on eGovernment [Dearbhú Taillinn maidir le ríomh-Rialtas] 2017 go gcuirfí dlús le hiarrachtaí ar nósanna imeachta leictreonacha atá éifeachtúil agus úsáideoir-lárnach a sholáthar san Aontas.

(3)  Chun a áirithiú go mbeadh dlí cuideachtaí an Aontais cothrom, so-úsáidte agus cothrom le dáta, sa Teachtaireacht ón gCoimisiún dar teideal A Digital Single Market Strategy for Europe3 [Straitéis maidir le Margadh Aonair Digiteach don Eoraip] agus sa Teachtaireacht uaidh dar teideal EU e-Government Action Plan 2016-2020: Accelerating the digital transformation of government [Plean Gníomhaíochta AE maidir le ríomh-Rialtas 2016-2020: Dlús a chur le claochlú digiteach rialtais], chuir béim ar ról údarás poiblí i gcuidiú le fiontraithe gnó a chur ar bun go furasta, oibriú ar líne agus leathnú amach thar theorainneacha. Aithníodh go sonrach i bPlean Gníomhaíochta AE maidir le ríomh-Rialtas a thábhachtaí atá sé feabhas a chur ar úsáid uirlisí digiteacha agus ceanglais a bhaineann le dlí na gcuideachtaí á gcomhlíonadh. De bhreis air sin, sa 'Tallinn Declaration on eGovernment' [Dearbhú Taillinn maidir le ríomh-Rialtas] 2017, d’iarr na Ballstáit go láidir go gcuirfí dlús le hiarrachtaí ar nósanna imeachta leictreonacha atá éifeachtúil agus úsáideoir-lárnach a sholáthar san Aontas.

_______________________

_______________________

3 COM(2015) 192 final an 6 Bealtaine 2015.

3 COM(2015) 192 final an 6 Bealtaine 2015.

Leasú    6

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 5

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(5)   Chun clárú cuideachtaí agus a mbrainsí a éascú agus chun na costais agus na hualaí riaracháin a bhaineann leis an bpróiseas clárúcháin a laghdú, go háirithe i ndáil le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (‘FBManna’) mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún5, ba cheart nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun go bhféadfar clárú a dhéanamh go hiomlán ar líne. Ní ó tháillí riaracháin a ghearrtar as cuideachta a chur ar bun amháin a dhíorthaíonn na costais agus na hualaí sin ach ó ceanglais eile chomh maith leis sin, rud a fhágann go mbíonn níos mó ama de dhíth chun an próiseas a chur i gcrích, go háirithe nuair is gá láithreacht fhisiciúil an iarratasóra nó a ionadaí. Ina theannta sin, ba cheart faisnéis faoi na nósanna imeachta sin a chur ar fáil saor in aisce ar líne.

(5)   Chun clárú cuideachtaí agus a mbrainsí a éascú agus chun na costais, an t-am agus na hualaí riaracháin a bhaineann leis an bpróiseas clárúcháin a laghdú, go háirithe i ndáil le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide (‘FBManna’) mar a shainmhínítear i Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún5, ba cheart nósanna imeachta a chur i bhfeidhm chun go bhféadfar clárú a dhéanamh ar líne. Leis an Treoir seo, áfach, níor cheart a chur d’oibleagáid ar chuideachtaí nósanna imeachta ar líne a úsáid. Ní ó tháillí riaracháin a ghearrtar as cuideachta a chur ar bun amháin a dhíorthaíonn na costais agus na hualaí sin, ach ó cheanglais eile freisin, rud a fhágann go mbíonn níos mó ama de dhíth chun an próiseas a chur i gcrích, go háirithe nuair is gá láithreacht fhisiciúil an iarratasóra nó a ionadaí. Ina theannta sin, ba cheart faisnéis faoi na nósanna imeachta sin a chur ar fáil saor in aisce ar líne.

_______________________

_______________________

5 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

5 Moladh 2003/361/CE ón gCoimisiún an 6 Bealtaine 2003 maidir le micrifhiontair agus fiontair bheaga agus mheánmhéide a shainmhíniú (IO L 124, 20.5.2003, lch. 36).

Leasú    7

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 7

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(7)  Dá bhféadfaí cuideachtaí agus brainsí a chlárú go hiomlán ar líne agus doiciméid agus faisnéis a chomhdú go hiomlán ar líne, bheadh cuideachtaí in ann uirlisí digiteacha a úsáid agus teagmhálacha á ndéanamh acu le húdaráis inniúla de chuid na mBallstát. Chun iontaoibh a fheabhsú, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh ríomh-shainaitheantas slán indéanta i gcás úsáideoirí náisiúnta agus trasteorann agus go bhféadfaidh siad seirbhísí iontaoibhe a úsáid i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. De bhreis air sin, chun ríomh-shainaitheantas trasteorann a chumasú, ba cheart do na Ballstáit scéimeanna ríomh-shainaitheantais a chur ar bun lena ndéanfar foráil maidir le modhanna ríomh-shainaitheantais údaraithe. D’úsáidfí na scéimeanna náisiúnta sin mar bhonn chun modhanna ríomh-shainaitheantais a aithint arna n-eisiúint i mBallstát eile. Chun ardleibhéal iontaoibhe a áirithiú i gcásanna trasteorann, níor cheart ach modhanna ríomh-shainaitheantais atá i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a aithint. Mar sin féin, féadfaidh na Ballstáit modhanna sainaitheantais eile a aithint amhail cóip scanta de phas. In aon chás, leis an Treoir seo, níor cheart a chur d’oibleagáid ar na Ballstáit ach an deis a thabhairt cuideachtaí agus a mbrainsí a chlárú ar líne agus deis a thabhairt do shaoránaigh an Aontais comhdú a dhéanamh ar líne trína meáin ríomh-shainaitheantais a aithint.

(7)  Dá bhféadfaí cuideachtaí agus brainsí a chlárú ar líne agus doiciméid agus faisnéis a chomhdú ar líne, bheadh cuideachtaí in ann uirlisí digiteacha a úsáid agus teagmhálacha á ndéanamh acu le húdaráis inniúla de chuid na mBallstát. Chun iontaoibh a fheabhsú, ba cheart do na Ballstáit a áirithiú go mbeidh ríomh-shainaitheantas slán agus úsáid seirbhísí iontaoibhe indéanta i gcás úsáideoirí náisiúnta agus úsáideoirí trasteorann i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle. De bhreis air sin, chun ríomh-shainaitheantas trasteorann a chumasú, ba cheart do na Ballstáit scéimeanna ríomh-shainaitheantais a chur ar bun lena ndéanfar foráil maidir le modhanna ríomh-shainaitheantais údaraithe. D’úsáidfí na scéimeanna náisiúnta sin mar bhonn chun modhanna ríomh-shainaitheantais a aithint arna n-eisiúint i mBallstát eile. Chun ardleibhéal iontaoibhe a áirithiú i gcásanna trasteorann, níor cheart ach modhanna ríomh-shainaitheantais a chomhlíonann Airteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a aithint. In aon chás, leis an Treoir seo, níor cheart a chur d’oibleagáid ar na Ballstáit ach clárú ar líne cuideachtaí agus a mbrainsí a chumasú agus leomhadh do shaoránaigh an Aontais comhdú a dhéanamh ar líne trína meáin ríomh-shainaitheantais a aithint.

_______________________

_______________________

7 Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaobhais le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

7 Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaobhais le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

Leasú    8

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 8

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(8)  Chun nósanna imeachta ar líne a éascú do chuideachtaí, níor cheart do na Ballstáit costais a ghearradh i leith clárú ar líne ná tíolacadh faisnéise ar líne ar mó iad ná na costais riaracháin iarbhír a bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar. De bhreis air sin, ba cheart do na Ballstáit cúnamh a thabhairt dóibh sin a fhéachann le cuideachta nó brainse a bhunú trí fhaisnéis a sholáthar atá cothrom le dáta, beacht agus só-úsáidte i ndáil leis na nósanna imeachta agus leis na ceanglais chun cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta agus a mbrainsí a bhunú agus a oibriú. I dtaca le cuideachtaí príobháideacha faoi dhliteanas teoranta, ba cheart níos mó faisnéis mhionsonraithe a chur ar fáil do na hiarratasóirí agus do na stiúrthóirí toisc gur cheart do na Ballstáit a áirithiú go bhféadfar na cuideachtaí sin a chlárú go hiomlán ar líne.

(8)  Chun nósanna imeachta ar líne a éascú do chuideachtaí, níor cheart do chláir na mBallstát costais a ghearradh i leith clárú ar líne ná tíolacadh faisnéise ar líne ar mó iad ná na costais riaracháin iarbhír a bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar. De bhreis air sin, ba cheart do na Ballstáit cúnamh a thabhairt dóibh sin atá ag iarraidh cuideachta nó brainse a bhunú trí fhaisnéis a sholáthar, gan moill mhíchuí, atá cothrom le dáta, beacht agus só-úsáidte i ndáil leis na nósanna imeachta agus leis na ceanglais chun cuideachtaí faoi dhliteanas teoranta agus a mbrainsí a bhunú agus a oibriú. I dtaca le cuideachtaí príobháideacha faoi dhliteanas teoranta, ba cheart níos mó faisnéise mionsonraithe a chur ar fáil do na hiarratasóirí agus do na stiúrthóirí toisc gur cheart do na Ballstáit a áirithiú freisin go bhféadfar na cuideachtaí sin a chlárú go hiomlán ar líne.

Leasú    9

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 9

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(9)  Mar chéad chéim i saolré chuideachta, ba cheart an deis a bheith ann cuideachtaí a bhunú agus a chlárú go hiomlán ar líne. Mar sin féin, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit maolú a bheith acu ón gceanglas sin i gcás cuideachtaí poiblí faoi dhliteanas teoranta toisc na castachta a bhaineann le bunú agus clárú na gcuideachtaí sin agus chun na traidisiúin atá ag na Ballstáit cheana i leith dhlí na gcuideachtaí a urramú. In aon chás, ba cheart do na Ballstáit rialacha mionsonraithe clárúcháin a leagan síos. Ba cheart an deis a bheith ann clárú ar líne a dhéanamh agus doiciméid á dtíolacadh i bhfoirm leictreonach.

(9)  Mar chéad chéim i saolré cuideachta, ba cheart an deis a bheith ann cuideachtaí a bhunú agus a chlárú go hiomlán ar líne. Ba cheart leomhadh do na Ballstáit cuideachtaí poiblí faoi dhliteanas teoranta a dhíolmhú ón gceanglas sin toisc na castachta a bhaineann le bunú agus clárú na gcuideachtaí sin agus chun na traidisiúin atá ag na Ballstáit cheana i leith dhlí na gcuideachtaí a urramú. In aon chás, ba cheart do na Ballstáit rialacha mionsonraithe clárúcháin a leagan síos. Ba cheart an deis a bheith ann clárú ar líne a dhéanamh agus doiciméid á dtíolacadh i bhfoirm leictreonach.

Leasú    10

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 11

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(11)  Chun cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí, go háirithe gnólachtaí nuathionscanta, a ngnó a chur ar bun, ba cheart an deis a bheith ann cuideachta phríobháideach faoi dhliteanas teoranta a chlárú trí theimpléid a úsáid ar samhailionstraimí comhdhéanaimh iad ba cheart a bheith ar fáil ar líne. Féadfar tacar roghanna réamhshainithe a bheith sna samhlacha sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Ba cheart don iarratasóir a bheith in ann rogha a dhéanamh idir an tsamhail sin a úsáid nó cuideachta a chlárú leis na hionstraimí comhdhéanaimh saincheaptha agus ba cheart an rogha a bheith ag na Ballstáit teimpléid a sholáthar do chineálacha eile cuideachtaí freisin.

(11)  Chun cúnamh a thabhairt do ghnólachtaí, go háirithe micreachuideachtaí, cuideachtaí beaga agus cuideachtaí meánmhéide, a ngnó a chur ar bun, ba cheart an deis a bheith ann cuideachta phríobháideach faoi dhliteanas teoranta a chlárú trí theimpléid a úsáid ar samhailionstraimí comhdhéanaimh iad ba cheart a bheith ar fáil ar líne. Féadfar tacar roghanna réamhshainithe a bheith sna samhlacha sin i gcomhréir leis an dlí náisiúnta. Ba cheart do na hiarratasóirí a bheith in ann rogha a dhéanamh idir an tsamhail sin a úsáid nó cuideachta a chlárú trí ionstraimí comhdhéanaimh saincheaptha a úsáid agus ba cheart an rogha a bheith ag na Ballstáit teimpléid a sholáthar do chineálacha eile cuideachtaí freisin.

Leasú    11

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 12

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(12)  Chun déanamh de réir na dtraidisiún atá ag na Ballstáit cheana i leith dhlí na gcuideachtaí, is gá solúbthacht a bheith ann maidir leis an modh ina n-áiritheoidh siad córas iomlán ar líne chun cuideachtaí agus brainsí a chlárú, lena náirítear i ndáil leis an ról atá ag nótairí nó dlíodóirí i bpróiseas den sórt sin. Maidir le nithe a bhaineann le cuideachtaí agus brainsí a chlárú ar líne nach ndéantar iad a rialáil sa Treoir seo, ba cheart iad a rialáil leis an dlí náisiúnta. Leasú

(12)  Chun déanamh de réir na dtraidisiún atá ag na Ballstáit cheana i leith dhlí na gcuideachtaí, is gá solúbthacht a bheith ann maidir leis an modh ina n-áiritheoidh siad córas iomlán ar líne chun cuideachtaí agus brainsí a chlárú, mar aon le doiciméid agus faisnéis a chomhdú ar líne, lena n-áirítear i ndáil leis an ról atá ag nótairí nó dlíodóirí i bpróiseas den sórt sin. Maidir le nithe a bhaineann le cuideachtaí agus brainsí a chlárú ar líne, agus doiciméid agus faisnéis a chomhdú ar líne, nach ndéantar iad a rialáil sa Treoir seo, ba cheart iad a rialáil leis an dlí náisiúnta.

Leasú    12

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 13

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(13)  De bhreis air sin, chun dul i ngleic le calaois agus le fuadach cuideachta agus chun coimircí a sholáthar d’iontaofacht agus d’inchreidteacht doiciméad agus faisnéise atá sna cláir náisiúnta, ba cheart rialuithe a bheith san áireamh freisin sna forálacha maidir le cuideachtaí agus a mbrainsí a chlárú ar líne, rialuithe i ndáil le céannacht agus le hinniúlacht dhlíthiúil daoine a fhéachann le cuideachta nó brainse a bhunú. Mar sin féin, maidir leis na meáin agus leis na modhanna chun na rialuithe sin a bhaint amach, ba cheart é a bheith faoi na Ballstáit iad a fhorbairt agus a ghlacadh. D’fhéadfaí fíorú trí mheán físchomhdhála nó trí mheán eile ar líne lena dtugtar nasc closamhairc fíor-ama a chur san áireamh sna rialacha sin le cois nithe eile. Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann rannpháirtíocht nótairí nó dlíodóirí a éileamh mar chuid den phróiseas clárúcháin ar líne; mar sin féin, níor cheart an rannpháirtíocht sin a bheith ina cosc ar an nós imeachta clárúcháin a chur i gcrích go hiomlán ar líne.

(13)  De bhreis air sin, chun dul i ngleic le calaois, le sciúradh airgid agus le fuadach cuideachta agus chun coimircí a sholáthar d’iontaofacht agus d’inchreidteacht doiciméad agus faisnéise atá sna cláir náisiúnta, ba cheart a áireamh freisin sna forálacha maidir le cuideachtaí agus a mbrainsí a chlárú ar líne agus doiciméid agus faisnéis a chomhdú ar líne rialuithe dlíthiúlachta maidir le céannacht agus le hinniúlacht dhlíthiúil daoine atá ag iarraidh cuideachta nó brainse a bhunú nó doiciméad nó faisnéis a chomhdú ar líne. Maidir leis na meáin agus na modhanna chun na rialuithe sin a bhaint amach, áfach, ba cheart é a bheith faoi na Ballstáit iad a fhorbairt agus a ghlacadh. D’fhéadfaí fíorú trí mheán físchomhdhála nó trí mheán eile ar líne lena dtugtar nasc closamhairc fíor-ama a áireamh sna rialacha sin le cois nithe eile. Chuige sin, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann rannpháirtíocht nótairí nó dlíodóirí a éileamh mar chuid den phróiseas clárúcháin ar líne agus de phróiseas an chomhdaithe ar líne; níor cheart, áfach, an rannpháirtíocht sin a bheith ina cosc ar an nós imeachta clárúcháin agus comhdaithe a chur i gcrích go hiomlán ar líne.

Leasú    13

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 14

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(14)  Ba cheart cead a bheith ag na Ballstáit bearta a ghlacadh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, i gcásanna fíoramhrais calaoise, lena bhféadfaí láithreacht fhisiciúil an iarratasóra nó a ionadaí a éileamh de réir an cháis seachas ar bhonn córasach os comhair aon údarás de chuid Ballstáit inar gá an chuideachta nó an brainse a chlárú. Ba cheart fíoramhras calaoise den sórt sin a bheith bunaithe ar fhorais réasúnacha amhail, ar bhonn na faisnéise atá ar fáil ó chláir na núinéirí tairbhiúla, ó thaifid choiriúla nó ó thásca calaoise céannachta nó imghabhála cánach.

(14)  Gan dochar d’oibleagáidí a eascraíonn as na rialacha atá ann cheana maidir le húinéirí tairbhiúla, frithsciúradh airgid, góchumadh, maoiniú sceimhlitheoireachta agus imghabháil cánach, i gcás ina gceanglaítear leis na rialacha sin go ndéanfar seiceálacha díchill chuí, lena n-áirítear láithreacht fhisiciúil, ba cheart leomhadh do na Ballstáit bearta a ghlacadh, i gcomhréir leis an dlí náisiúnta, a bhfuil údar leo ar chúis sháraitheach leasa phoiblí i gcásanna ina bhfuil amhras ann faoi chalaois, amhail na cinn sin a bhaineann le céannacht nó inniúlacht dhlíthiúil an iarratasóra, lena bhféadfaí a cheangal, ní ar bhonn córasach ach go heisceachtúil agus de réir an cháis, go dtiocfadh an t-iarratasóir nó a ionadaí i láthair go fisiciúil os comhair aon údarás de chuid Ballstáit atá freagrach as an nós imeachta clárúcháin faoi dhlí náisiúnta an Bhallstáit sin ina bhfuil an chuideachta nó an brainse le clárú.

Leasú    14

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 15

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(15)  Chun go bhféadfar cosaint gach duine a idirghníomhaíonn le cuideachtaí a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann iompar calaoiseach a chosc trí cheapadh duine ina stiúrthóir ar chuideachta nó ar bhrainse ina chríoch féin a dhiúltú, más duine é atá dícháilithe i láthair na huaire ó ghníomhú mar stiúrthóir i mBallstát eile. Maidir leis na hiarrataí sin ar fhaisnéis, i ndáil le stiúrthóireachtaí roimhe sin, ba cheart a bheith in ann iad a dhéanamh trí mheán chóras idirnascadh na gclár agus dá bhrí sin ba cheart do na Ballstáit na socruithe riachtanacha a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh na cláir náisiúnta in ann an fhaisnéis sin a sholáthar. Ba cheart na rialacha maidir le stiúrthóirí a dhícháiliú agus maidir le rúndacht tarchuir a rialáil leis an dlí náisiúnta. Chun go bhféadfar comhlíonadh rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta a áirithiú, ba cheart do na cláir náisiúnta aon sonraí den sórt sin a bhaineann le dícháiliú stiúrthóra a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle35.

(15)  Chun an chosaint do gach duine a idirghníomhaíonn le cuideachtaí a áirithiú, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann iompar calaoiseach a chosc trí cheapadh duine ina stiúrthóir ar chuideachta nó ar bhrainse ina chríoch féin a dhiúltú, más duine é atá dícháilithe i láthair na huaire ó ghníomhú mar stiúrthóir i mBallstát eile. Maidir leis na hiarrataí sin ar fhaisnéis, i ndáil le stiúrthóireachtaí roimhe sin, ba cheart a bheith in ann iad a dhéanamh trí mheán chóras idirnascadh na gclár agus dá bhrí sin ba cheart do na Ballstáit na socruithe riachtanacha a dhéanamh chun a áirithiú go mbeidh na cláir náisiúnta in ann an fhaisnéis sin a sholáthar agus a chomhroinnt agus, ar an dóigh sin cuidiú chun gníomhaíochtaí neamhdhleathacha a chomhrac agus slándáil a áirithiú trí bhíthin comhar trasnáisiúnta. Ba cheart na rialacha maidir le stiúrthóirí a dhícháiliú agus maidir le rúndacht tarchuir a rialáil leis an dlí náisiúnta. Chun a áirithiú go gcomhlíonfar rialacha is infheidhme maidir le cosaint sonraí pearsanta, ba cheart do na cláir náisiúnta aon sonraí den sórt sin a bhaineann le dícháiliú stiúrthóra a phróiseáil i gcomhréir le Rialachán (AE) 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle35.

_________________

_________________

35 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, p. 1).

35 Rialachán (AE) Uimh. 2016/679 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 27 Aibreán 2016 maidir le daoine nádúrtha a chosaint i ndáil le sonraí pearsanta a phróiseáil agus maidir le saorghluaiseacht sonraí den sórt sin, agus lena n-aisghairtear Treoir 95/46/CE (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí) (IO L 119, 4.5.2016, lch. 1).

Leasú    15

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 17

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(17)  Mar an gcéanna sin, maidir le clárú cuideachtaí ar líne, chun go bhféadfaí na costais agus na hualaí ar chuideachtaí a laghdú, i rith saolré cuideachtaí ba cheart a bheith in ann doiciméid agus faisnéis a thíolacadh go hiomlán ar líne do chláir náisiúnta. San am céanna, ba cheart do na Ballstáit a bheith in ann cead a thabhairt do chuideachtaí doiciméid agus faisnéis a chomhdú trí mheán eile, lena n-áirítear ar pháipéar. Ina theannta sin, ba cheart faisnéis chuideachta a nochtadh a luaithe a chuirfear an fhaisnéis ar fáil don phobal sna cláir sin, ós rud é go bhfuil siad idirnasctha anois agus go soláthraíonn siad pointe tagartha cuimsitheach d’úsáideoirí. Chun nach gcuirfear isteach ar an modh nochta atá ann cheana, ba cheart é a bheith de rogha ag na Ballstáit an fhaisnéis chuideachta uile nó cuid di a fhoilsiú in iris náisiúnta, agus iad á áirithiú san am céanna go seolfaidh an clár an fhaisnéis go leictreonach go dtí an iris náisiúnta sin.

(17)  Ar an gcuma chéanna, maidir le clárú cuideachtaí ar líne, chun na costais agus na hualaí ar chuideachtaí a laghdú, i rith saolré na gcuideachtaí, ba cheart a bheith in ann freisin doiciméid agus faisnéis a thíolacadh go hiomlán ar líne do chláir náisiúnta. Aon cheanglais maidir le barántúlacht, cruinneas agus foirm chuí dhlíthiúil aon doiciméid nó faisnéise arna dtíolacadh, ba cheart go mbeidís faoi réir an dlí náisiúnta, agus i gcomhréir le Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle1a. Ag an am céanna, ba cheart an deis a bheith ag na Ballstáit leomhadh do chuideachtaí doiciméid agus faisnéis a chomhdú trí mheán eile, lena n-áirítear ar pháipéar. Ina theannta sin, ba cheart faisnéis chuideachta a nochtadh a luaithe a chuirfear an fhaisnéis ar fáil don phobal sna cláir sin, ós rud é go bhfuil siad idirnasctha feasta agus go bhfuil siad ina bpointe tagartha cuimsitheach d’úsáideoirí. Chun nach gcuirfear isteach ar an modh nochta atá ann cheana, ba cheart é a bheith de rogha ag na Ballstáit freisin an fhaisnéis chuideachta uile nó cuid di a fhoilsiú in iris náisiúnta, agus iad á áirithiú san am céanna go seolfaidh an clár an fhaisnéis go leictreonach chuig an iris náisiúnta sin.

 

_______________________

 

1a Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 23 Iúil 2014 maidir le ríomh-shainaitheantas agus seirbhísí iontaoibhe le haghaidh ríomh-idirbheart sa mhargadh inmheánach agus lena n-aisghairtear Treoir 1999/93/CE (Rialachán EIDAS) (IO L 257, 28.8.2014, lch. 73).

Leasú    16

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 19

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(19)  Chun go bhféadfar costais a chiorrú agus an tualach riaracháin a laghdú do chuideachtaí, ba cheart do na Ballstáit ‘prionsabal na haonuaire’ a chur i bhfeidhm i réimse dhlí na gcuideachtaí. Is éard atá i gceist le prionsabal na haonuaire a chur i bhfeidhm nach n-iarrtar ar chuideachtaí an fhaisnéis chéanna a chur faoi bhráid údaráis phoiblí níos mó ná uair amháin. Mar shampla, níor cheart é a bheith d’oibleagáid ag cuideachtaí an fhaisnéis chéanna a thíolacadh don chlár náisiúnta agus don iris náisiúnta. Ina ionad sin, ba cheart don chlár an fhaisnéis a tíolacadh cheana a sholáthar go díreach don iris náisiúnta. Mar an gcéanna, i gcás ina bhfuil cuideachta corpraithe i mBallstát amháin agus inar mian léi brainse a chlárú i mBallstát eile, ba cheart don chuideachta a bheith in ann leas a bhaint as an bhfaisnéis nó as doiciméid a tíolacadh do chlár roimhe sin. De bhreis air sin, i gcás ina bhfuil cuideachta corpraithe i mBallstát amháin ach ina bhfuil brainse i mBallstát eile aici, ba cheart an chuideachta a bheith in ann athruithe áirithe ar a faisnéis chuideachta a thíolacadh don chlár ina bhfuil an chuideachta cláraithe, agus dó sin amháin, gan é a bheith de cheangal uirthi an fhaisnéis chéanna a thíolacadh don chlár ina bhfuil an brainse cláraithe. Ina ionad sin, ba cheart faisnéis amhail athrú ar ainm cuideachta nó athrú ar oifig chláraithe na cuideachta a mhalartú go leictreonach idir an clár ina bhfuil an chuideachta cláraithe agus an clár ina bhfuil an brainse cláraithe trí úsáid a bhaint as córas idirnascadh na gclár.

(19)  Chun costais a chiorrú agus fad na nósanna imeachta agus an t-ualach riaracháin a laghdú do chuideachtaí, ba cheart do na Ballstáit ‘prionsabal na haonuaire’ a chur i bhfeidhm i réimse dhlí na gcuideachtaí, ag a bhfuil tacaíocht dhaingean san Aontas, mar a léirítear inter alia tríd an Rialachán lena mbunáitear Tairseach Aonair Dhigiteach1a, trí Phlean Gníomhaíochta Ríomhrialtais an Choimisiúin Eorpaigh nó trí Dhearbhú Taillinn ar Ríomhsheirbhísí Rialtais. Is éard atá i gceist le prionsabal na haonuaire a chur i bhfeidhm nach n-iarrtar ar chuideachtaí an fhaisnéis chéanna a chur faoi bhráid údaráis phoiblí níos mó ná uair amháin. Mar shampla, níor cheart go mbeadh ar chuideachtaí an fhaisnéis chéanna a thíolacadh don chlár náisiúnta agus don iris náisiúnta. Ina ionad sin, ba cheart don chlár an fhaisnéis a tíolacadh cheana a sholáthar go díreach don iris náisiúnta. Ar an gcuma chéanna, i gcás ina bhfuil cuideachta ionchorpraithe i mBallstát amháin agus inar mian léi brainse a chlárú i mBallstát eile, ba cheart don chuideachta a bheith in ann leas a bhaint as an bhfaisnéis nó as doiciméid a tíolacadh do chlár roimhe sin. De bhreis air sin, i gcás ina bhfuil cuideachta ionchorpraithe i mBallstát amháin ach ina bhfuil brainse i mBallstát eile aici, ba cheart an chuideachta a bheith in ann athruithe áirithe ar a faisnéis chuideachta a thíolacadh don chlár ina bhfuil an chuideachta cláraithe, agus dó sin amháin, gan an gá an fhaisnéis chéanna a thíolacadh don chlár ina bhfuil an brainse cláraithe. Ina ionad sin, ba cheart faisnéis amhail athrú ar ainm cuideachta nó athrú ar oifig chláraithe na cuideachta a aistriú go leictreonach, go huathoibríoch agus láithreach, idir an clár ina bhfuil an chuideachta cláraithe agus an clár ina bhfuil an brainse cláraithe trí úsáid a bhaint as córas idirnascadh na gclár.

 

________________

 

1a Rialachán (AE) 2018/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle an 2 Deireadh Fómhair 2018 lena mbunaítear tairseach aonair dhigiteach chun rochtain ar fhaisnéis, nósanna imeachta agus seirbhísí cúnaimh agus réitigh fadhbanna a sholáthar agus lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 1024/2012 (nár foilsíodh fós san Iris Oifigiúil).

Leasú    17

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 21

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(21)  Ar mhaithe le trédhearcacht agus chun muinín a chur chun cinn in idirbhearta gnó, lena náirítear na hidirbhearta trasteorann laistigh den Mhargadh Aonair, tá sé tábhachtach go bhféadfaidh infheisteoirí, páirtithe leasmhara, comhpháirtithe gnó agus údaráis rochtain a fháil gan stró ar fhaisnéis chuideachta. Chun feabhas a chur ar inrochtaineacht na faisnéise sin, ba cheart breis faisnéise a bheith ar fáil saor in aisce i ngach Ballstát. Ba cheart suíomh gréasáin na cuideachta a chur san áireamh san fhaisnéis sin, i gcás inarb infheidhme, agus stádas dlíthiúil na cuideachta agus a brainsí i mBallstáit eile, i gcás ina bhfuil an teolas sin le fáil sna cláir náisiúnta. Chomh maith leis sin, ba cheart faisnéis a chur san áireamh inti i ndáil leis na daoine atá údaraithe ionadaíocht a dhéanamh do chuideachtaí agus líon na bhfostaithe i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil.

(21)  Ar mhaithe le trédhearcacht, le cosaint leasanna oibrithe, creidiúnaithe agus scairshealbhóirí mionlaigh agus chun muinín a chur chun cinn in idirbhearta gnó, lena n-áirítear iad siúd de chineál trasteorann laistigh den Mhargadh Aonair, tá sé tábhachtach gur féidir le hinfheisteoirí, le páirtithe leasmhara, le comhpháirtithe gnó agus le húdaráis rochtain a fháil gan stró ar fhaisnéis chuideachta. Chun feabhas a chur ar inrochtaineacht na faisnéise sin, ba cheart breis faisnéise a bheith ar fáil saor in aisce i ngach Ballstát. Ba cheart suíomh gréasáin na cuideachta a áireamh san fhaisnéis sin, i gcás inarb infheidhme, mar aon le stádas dlíthiúil na cuideachta agus a brainsí i mBallstáit eile, i gcás ina bhfuil an t-eolas sin le fáil sna cláir náisiúnta. Chomh maith leis sin, ba cheart faisnéis a bheith ar áireamh inti i ndáil leis na daoine atá údaraithe ionadaíocht a dhéanamh do chuideachtaí agus líon na bhfostaithe i gcás ina bhfuil an fhaisnéis sin ar fáil.

Leasú    18

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 23

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(23)  Chun cuidiú le cuideachtaí atá bunaithe sa Mhargadh Aonair a ngníomhaíochtaí gnó a leathnú ar bhealach níos éasca thar theorainneacha, ba cheart iad a bheith in ann brainsí a oscailt agus a chlárú i mBallstát eile ar líne. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, ar an dóigh chéanna le cuideachtaí, clárú brainsí ar líne agus comhdú doiciméad agus faisnéise ar líne a chumasú.

(23)  Chun cuidiú le cuideachtaí atá bunaithe sa Mhargadh Aonair a ngníomhaíochtaí gnó a leathnú ar bhealach níos éasca thar theorainneacha, ba cheart iad a bheith in ann brainsí a oscailt agus a chlárú i mBallstát eile ar líne. Dá bhrí sin, ba cheart do na Ballstáit, ar bhealach comhchosúil le cuideachtaí, clárú brainsí ar líne agus comhdú doiciméad agus faisnéise ar líne a chumasú agus, ar an gcaoi sin, cuidiú chun costais a chiorrú, agus, san am céanna, an t-ualach riaracháin agus fad ama na bhfoirmiúlachtaí a bhaineann leis an leathnú trasteorann a laghdú.

Leasú    19

Togra le haghaidh Treorach

Aithris 24

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(24)  Agus brainse cuideachta atá cláraithe i mBallstát eile á chlárú, ba cheart na Ballstáit a bheith in ann faisnéis áirithe a fhíorú freisin maidir leis an gcuideachta trí idirnascadh na gclár nuair atá brainse cláraithe sa Bhallstát sin. De bhreis air sin, i gcás ina ndúntar brainse i mBallstát amháin, ba cheart do chlár an Bhallstáit sin an Ballstát ina bhfuil an chuideachta cláraithe a chur ar an eolas faoi sin trí chóras idirnascadh na gclár agus ba cheart don dá chlár an fhaisnéis sin a chlárú.

(24)  Agus brainse cuideachta atá cláraithe i mBallstát eile á chlárú, ba cheart na Ballstáit a bheith in ann faisnéis áirithe a fhíorú freisin maidir leis an gcuideachta trí idirnascadh na gclár nuair atá brainse cláraithe sa Bhallstát sin. De bhreis air sin, i gcás ina ndúntar brainse i mBallstát amháin, ba cheart do chlár an Bhallstáit sin, go huathoibríoch agus láithreach, an Ballstát ina bhfuil an chuideachta cláraithe a chur ar an eolas faoi sin trí chóras idirnascadh na gclár agus ba cheart don dá chlár an fhaisnéis sin a chlárú.

Leasú    20

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13a – mír 1 – pointe 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(3)  ciallaíonn “clárú” cuideachta a bhunú mar eintiteas dlíthiúil;

(3)  ciallaíonn "clárú” an próiseas iomlán a bhaineann le cuideachta a bhunú trí bhíthin uirlisí digiteacha, ón iarratasóir a shainaithint, an ionstraim chomhdhéanaimh a dhréachtú nó a thíolacadh, go dtí clárú na cuideachta ar chlár gnó mar eintiteas dlíthiúil, mar a fhoráiltear sa dlí náisiúnta; agus maidir le brainsí, ciallaíonn sé an próiseas as a dtagann nochtadh doiciméad agus faisnéise a bhaineann le brainse arna oscailt i mBallstát;

Leasú    21

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13a – mír 4

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(4)  ciallaíonn “teimpléad” samhail le haghaidh na hionstraime comhdhéanaimh de chuid cuideachta arna dréachtú ag na Ballstáit i gcomhréir leis an dlí náisiúnta agus a úsáidtear chun cuideachta a chlárú ar líne;

(4)  ciallaíonn “teimpléad” samhail le haghaidh na hionstraime comhdhéanaimh de chuid cuideachta arna dréachtú ag gach Ballstát i gcomhréir lena dhlí náisiúnta agus a úsáidtear chun cuideachta a chlárú ar líne;

Leasú    22

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13b

Airteagal 13b

Modhanna sainaitheantais a aithint chun críocha nósanna imeachta ar líne

Modhanna sainaitheantais a aithint chun críocha nósanna imeachta ar líne

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar na modhanna ríomh-shainaitheantais seo a leanas a úsáid chun saoránaigh den Aontas a shainaithint chun críche clárú ar líne agus comhdú ar líne:

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar na modhanna ríomh-shainaitheantais seo a leanas a úsáid chun saoránaigh den Aontas a shainaithint chun críche clárú ar líne agus comhdú ar líne:

(a)  modh ríomh-shainaitheantais arna eisiúint faoi scéim ríomh-shainaitheantais arna formheas ag a mBallstát féin;

(a)  modh ríomh-shainaitheantais arna eisiúint faoi scéim ríomh-shainaitheantais arna formheas ag a mBallstát féin;

(b)  modh ríomh-shainaitheantais arna eisiúint i mBallstát eile agus arna aithint chun críche fíordheimhniú trasteorann i gcomhréir le hAirteagal 6 de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014.

(b)  modh ríomh-shainaitheantais arna eisiúint i mBallstát eile agus arna aithint chun críche fíordheimhniú trasteorann.

 

Féadfaidh na Ballstáit aitheantas na modhanna ríomh-shainaitheantais a dhiúltú, i gcás nach gcomhlíonann leibhéil dearbhaithe na modhanna ríomh-shainaitheantais Airteagal 6 (1) (b) agus (c) de Rialachán (AE) Uimh. 910/2014.

 

1a.  Féadfaidh na Ballstáit rialuithe leictreonacha comhlántacha ar chéannacht, ar inniúlacht dhlíthiúil agus ar dhlíthiúlacht a fhorbairt agus a ghlacadh. Féadfar a áireamh ar na rialuithe sin, i measc nithe eile, fíorú trí mheán físchomhdhála nó trí mheán eile ar líne lena dtugtar nasc closamhairc fíor-ama.

2.  Féadfaidh na Ballstát modhanna sainaitheantais eile a aithint freisin cé is moite díobh sin dá dtagraítear i mír 1.

2.  I gcás ina bhfuil údar leis ar chúis sháraitheach leasa phoiblí chun cosc a chur ar chalaois a mhéid a bhaineann le céannacht na n-iarratasóirí nó céannacht a n-ionadaithe, féadfaidh na Ballstáit a cheangal ar na hiarratasóirí nó ar a n-ionadaithe teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil, nó os comhair aon duine nó comhlacht eile a bheidh ag déileáil leis an iarratas ar chlárú nó ar chomhdú, a bheidh á dhéanamh nó a bheidh ag cabhrú lena dhéanamh, le haghaidh céimeanna nós imeachta ar ina leith is gá láithreacht fhisiciúil. Áiritheoidh na Ballstáit nach bhféadfar láithreacht fhisiciúil a éileamh ach amháin de réir an cháis agus go bhféadfaí aon chéim eile den nós imeachta a chur i gcrích ar líne.

3.  I gcás ina n-aithneoidh Ballstát modh sainaitheantais dá dtagraítear i mír 2 chun clárú ar líne agus comhdú ar líne a chur i gcrích, aithneoidh an Ballstát sin an cineál céanna modha sainaitheantais arna eisiúint ag Ballstát eile freisin.

3.  Chun críocha mhír 1, foilseoidh na Ballstáit liosta de na modhanna ríomh-shainaitheantais a aithníonn siad.

4.  Gan dochar do mhír 1 go mír 3, déanfaidh na Ballstáit bearta lena bhféadfar láithreacht fhisiciúil a éileamh chun críocha céannacht daoine a fhíorú os comhair aon údarás inniúil chun déileáil le clárú ar líne nó comhdú ar líne, i gcásanna fíoramhrais calaoise bunaithe ar fhíorais réasúnacha.

 

Leasú    23

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13b (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

Airteagal 13b a

 

Forálacha ginearálta maidir le cuideachtaí agus brainsí a chlárú ar líne, agus faisnéis agus doiciméid a chomhdú ar líne

 

1.  I gcomhréir lena gcórais dlí agus lena dtraidisiúin dhlíthiúla, ainmneoidh na Ballstáit na húdaráis nó na hoifigigh phoiblí nó an comhlacht a bheidh freagrach as déileáil le clárú cuideachtaí agus brainsí agus le comhdú doiciméad agus faisnéise sa chlár.

 

2.  Beidh an Treoir seo gan dochar do na nósanna imeachta agus na ceanglais a leagtar síos leis an dlí náisiúnta, lena n-áirítear iad siúd a bhaineann le nósanna imeachta dlíthiúla le haghaidh ionstraimí comhdhéanaimh a tharraingt suas, ar choinníoll go bhfuil clárú ar líne cuideachta, amhail dá dtagraítear in Airteagal 13 f, agus clárú ar líne brainse, amhail dá dtagraítear in Airteagal 28 a, indéanta.

 

3.  Na ceanglais faoin dlí náisiúnta is infheidhme i dtaca le barántúlacht, cruinneas agus foirm chuí dhlíthiúil na ndoiciméad nó na faisnéise arna dtíolacadh ar choinníoll go bhfuil clárú ar líne, amhail dá dtagraítear in Airteagal 13 f agus Airteagal 28 a, agus comhadú ar líne, amhail dá dtagraítear in Airteagal 13 i agus Airteagal 28 b, indéanta.

Leasú    24

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13c

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13c

Airteagal 13c

Táillí maidir le clárú ar líne agus comhdú ar líne

Táillí maidir le clárú ar líne agus comhdú ar líne doiciméad agus faisnéise

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na rialacha i leith táillí is infheidhme maidir leis na nósanna imeachta dá dtagraítear sa Chaibidil seo trédhearcach agus go gcuirfear i bhfeidhm ar bhealach neamh-idirdhealaitheach iad.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na rialacha i leith táillí is infheidhme maidir leis na nósanna imeachta dá dtagraítear sa Chaibidil seo trédhearcach agus go gcuirfear i bhfeidhm ar bhealach neamh-idirdhealaitheach iad.

2.  Aon táillí a ghearrfar leis na cláir, dá dtagraítear in Airteagal 16, chun cuideachta nó brainse a chlárú ar líne, nó a chomhdú ar líne, ní bheidh siad níos mó ná na costais riaracháin a bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar.

2.  Aon táillí a ghearrfar leis na cláir, dá dtagraítear in Airteagal 16, le haghaidh clárú ar líne, nó comhdú ar líne doiciméad agus/nó faisnéise ag cuideachta nó brainse, ní bheidh siad níos mó ná na costais riaracháin a bhaineann leis an tseirbhís a sholáthar.

Leasú    25

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13d

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13d

Airteagal 13d

Íocaíochtaí

Íocaíochtaí

I gcás inar gá íocaíocht a dhéanamh chun nós imeachta a leagtar síos sa Chaibidil seo a chur i gcrích, áiritheoidh na Ballstáit gur féidir an íocaíocht a dhéanamh le seirbhís íocaíochta ar líne atá le fáil go forleathan i seirbhísí íocaíochta trasteorann.

I gcás inar gá íocaíocht a dhéanamh chun nós imeachta a leagtar síos sa Chaibidil seo a chur i gcrích, áiritheoidh na Ballstáit gur féidir an íocaíocht a dhéanamh trí bhíthin seirbhís íocaíochta ar líne atá le fáil go forleathan i seirbhísí íocaíochta trasteorann trína gceadaítear an t-íocóir a shainaithint, arna soláthar ag institiúid airgeadais nó soláthraí íocaíochta atá bunaithe i mBallstát.

Leasú    26

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 4

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13e – mír 1 – pointe b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  ceanglais a bhaineann le húsáid teimpléad, lena n-áirítear faisnéis faoin dlí náisiúnta lena ndéantar úsáid agus inneachar na dteimpléad sin a rialáil;

(b)  ceanglais a bhaineann le húsáid teimpléad le haghaidh cuideachtaí a chlárú ar líne;

Leasú    27

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13f

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13f

Airteagal 13f

Teimpléid chun cuideachtaí a chlárú ar líne

Cuideachtaí a chlárú ar líne

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar cuideachtaí a chlárú go hiomlán ar líne gan é a bheith de cheangal ar na hiarratasóirí, ná ar a n-ionadaithe, teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil ná os comhair aon duine ná comhlacht eile a bheidh ag déileáil leis an iarratas ar chlárú, faoi réir an choinníll a leagtar síos in Airteagal 13b(4). Mar sin féin, féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh gan nósanna imeachta clárúcháin a sholáthar go hiomlán ar líne le haghaidh na gcineálacha cuideachtaí sin a liostaítear in Iarscríbhinn I.

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar cuideachtaí a chlárú go hiomlán ar líne gan é a bheith de cheangal ar na hiarratasóirí, ná ar a n-ionadaithe, teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil ná os comhair aon duine ná comhlacht eile a bheidh ag déileáil leis an iarratas ar chlárú, faoi réir an choinníll a leagtar síos in Airteagal 13b(2). Féadfaidh na Ballstáit cinneadh a dhéanamh, áfach, gan nósanna imeachta clárúcháin a sholáthar go hiomlán ar líne le haghaidh na gcineálacha cuideachtaí sin a liostaítear in Iarscríbhinn I.

2.  Leagfaidh na Ballstáit rialacha mionsonraithe síos maidir le cuideachtaí a chlárú ar líne, lena náirítear rialacha maidir le húsáid teimpléad, dá dtagraítear in Airteagal 13g agus na doiciméid agus an fhaisnéis is gá chun cuideachta a chlárú. Mar chuid de na rialacha sin, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an clárú ar líne a dhéanamh trí fhaisnéis nó doiciméid a thíolacadh i bhfoirm leictreonach, lena náirítear cóipeanna leictreonacha de na doiciméid agus den fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 16a(4).

2.  Leagfaidh na Ballstáit rialacha mionsonraithe síos maidir le cuideachtaí a chlárú ar líne, lena n-áirítear rialacha maidir le húsáid teimpléad, amhail dá dtagraítear in Airteagal 13g agus na doiciméid agus an fhaisnéis is gá chun cuideachta a chlárú. Mar chuid de na rialacha sin, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an clárú ar líne a dhéanamh trí fhaisnéis nó doiciméid a thíolacadh i bhfoirm leictreonach, lena n-áirítear cóipeanna leictreonacha de na doiciméid agus den fhaisnéis dá dtagraítear in Airteagal 16a(4).

3.  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, déanfar foráil maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:

3.  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, déanfar foráil maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  na nósanna imeachta chun inniúlacht dhíthiúil an iarratasóra agus a údaráis ionadaíocht a dhéanamh don chuideachta a áirithiú;

(a)  na nósanna imeachta chun inniúlacht dhíthiúil an iarratasóra agus a údarás ionadaíocht a dhéanamh don chuideachta a áirithiú;

(b)  na modhanna chun céannacht an duine nó na ndaoine a bhfuil an chuideachta á clárú acu a fhíorú nó na modhanna chun céannacht a ionadaí nó a n-ionadaithe a fhíorú;

(b)  na modhanna chun céannacht an duine nó na ndaoine a bhfuil an chuideachta á clárú acu a fhíorú nó na modhanna chun céannacht a ionadaí nó a n-ionadaithe a fhíorú;

(c)  na ceanglais a chuirtear ar an iarratasóir seirbhísí iontaoibhe dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a úsáid).”

(c)  na ceanglais a chuirtear ar an iarratasóir seirbhísí iontaoibhe dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a úsáid.

 

(ca)  na nósanna imeachta chun ceapachán stiúrthóirí a fhíorú agus trína gcuirtear san áireamh dícháiliú stiúrthóirí arna ndéanamh ag údaráis inniúla de chuid Ballstáit eile;

 

(cb)  na nósanna imeachta chun dlíthiúlacht chuspóir na cuideachta a fhíorú sa mhéid go ndéantar foráil do sheiceálacha den sórt sin faoin dlí náisiúnta;

 

(cd)  an nós imeachta chun dlíthiúlacht ainm na cuideachta a fhíorú sa mhéid go ndéantar foráil do sheiceálacha den sórt sin faoin dlí náisiúnta;

4.  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, féadfar foráil a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas freisin:

4.  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, féadfar foráil a dhéanamh maidir leis an méid seo a leanas freisin:

(a)  na nósanna imeachta chun dlíthiúlacht chuspóir an bhrainse a áirithiú;

(a)  na nósanna imeachta chun dlíthiúlacht na n-ionstraimí comhdhéanaimh a fhíorú, lena n-áirítear úsáid cheart teimpléad a fhíorú;

(b)  na nósanna imeachta chun dlíthiúlacht ainm an bhrainse a áirithiú;

(b)  na nósanna imeachta chun foráil a dhéanamh maidir leis an ról atá ag nótaire nó ag aon duine nó comhlacht eile arna shainordú ag an mBallstát chun iarratas ar chlárú a thíolacadh;

(c)  na nósanna imeachta chun dlíthiúlacht na nionstraimí comhdhéanaimh a áirithiú, lena náirítear úsáid cheart teimpléad a fhíorú;

(c)   na himthosca ina bhféadfar clárú ar líne a eisiamh i gcás inar gá scairchaipiteal cuideachta a íoc trí ranníocaíochtaí comhchineáil;

(d)  na nósanna imeachta chun ceapachán stiúrthóirí a fhíorú agus dícháiliú stiúrthóirí arna ndéanamh ag údaráis inniúla de chuid Ballstáit eile á chur san áireamh;

 

(e)  na nósanna imeachta chun foráil a dhéanamh maidir leis an ról atá ag nótaire nó ag aon duine nó comhlacht eile arna shainordú ag an mBallstát chun iarratas ar chlárú a thíolacadh;

 

(f)  na himthosca ina bhféadfar clárú ar líne a eisiamh i gcás inar gá scairchaipiteal cuideachta a íoc trí ranníocaíochtaí comhchineáil.

 

5.  Ní chuirfidh na Ballstáit é de choinníoll le clárú cuideachta ar líne go bhfaighfear aon cheadúnas nó údarú sula gclárófar an chuideachta, ach amháin i gcás ina bhfuil sé fíor-riachtanach chun gníomhaíochtaí áirithe a leagtar síos sa dlí náisiúnta a rialú go cuí.

5.  Ní chuirfidh na Ballstáit é de choinníoll le clárú cuideachta ar líne go bhfaighfear aon cheadúnas nó údarú sula gclárófar an chuideachta, ach amháin i gcás ina bhfuil sé fíor-riachtanach chun gníomhaíochtaí áirithe a leagtar síos sa dlí náisiúnta a rialú go cuí.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás inar gá scairchaipiteal a íoc mar chuid den nós imeachta chun cuideachta a chlárú, go bhféadfar an íocaíocht sin a dhéanamh ar líne, i gcomhréir le hAirteagal 13d, le cuntas bainc an bhainc atá ag oibriú san Aontas. Ina theannta sin, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar cruthúnas ar na híocaíochtaí sin a sholáthar ar líne freisin.

6.  Áiritheoidh na Ballstáit, i gcás inar gá scairchaipiteal a íoc mar chuid den nós imeachta chun cuideachta a chlárú, go bhféadfar an íocaíocht sin a dhéanamh ar líne, i gcomhréir le hAirteagal 13d, le cuntas bainc an bhainc atá ag oibriú san Aontas. Ina theannta sin, áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar cruthúnas ar na híocaíochtaí sin a sholáthar ar líne freisin.

7.  Áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an clárú ar líne i gcrích laistigh de thréimhse cúig lá oibre ón dáta is déanaí de na dátaí seo a leanas:

7.  I gcás inar duine nádúrtha é an t-iarratasóir a úsáideann an teimpléad dá bhforáiltear in Airteagal 13 g, áiritheoidh na Ballstáit go gcuirfear an clárú ar líne i gcrích laistigh de thréimhse cúig lá oibre ón dáta is déanaí de na dátaí seo a leanas:

(a)  an tráth a gheobhaidh údarás inniúil na doiciméid agus an fhaisnéis riachtanach uile nó, i gcás inarb infheidhme, an tráth a gheobhaidh duine nó comhlacht arna shainordú faoin dlí náisiúnta chun an t-iarratas a thíolacadh chun cuideachta a chlárú iad;

(a)  an tráth a gheobhaidh údarás inniúil na doiciméid agus an fhaisnéis riachtanach uile nó, i gcás inarb infheidhme, an tráth a gheobhaidh duine nó comhlacht iad, atá sainordaithe faoin dlí náisiúnta chun an t-iarratas ar chlárú cuideachta a thíolacadh;

(b)  an tráth a íocfar táille chlárúcháin, an tráth a dhéanfar íocaíocht in airgead tirim le haghaidh scairchaipitil nó, i gcás inar gá íocaíocht le haghaidh an scairchaipitil a sholáthar trí ranníocaíocht chomhchineáil, dá bhforáiltear faoin dlí náisiúnta.

(b)  an tráth a íocfar táille chlárúcháin, an tráth a dhéanfar íocaíocht in airgead tirim le haghaidh scairchaipitil nó, i gcás inar gá íocaíocht le haghaidh an scairchaipitil a sholáthar trí ranníocaíocht chomhchineáil, mar a fhoráiltear faoin dlí náisiúnta.

 

I gcásanna eile, áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfar an clárú ar líne a chur i gcrích laistigh de 10 lá oibre.

Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar fógra láithreach don iarratasóir maidir leis na cúiseanna atá le haon mhoill, más rud é, in imthosca eisceachtúla a mbeidh údar cuí leo, nach mbeifí in ann an teorainn ama sin a chomhlíonadh.

Áiritheoidh na Ballstáit go dtabharfar fógra láithreach don iarratasóir maidir leis na cúiseanna atá le haon mhoill, más rud é, in imthosca eisceachtúla a mbeidh údar cuí leo, nach mbeifí in ann an teorainn ama sin a chomhlíonadh.

 

7a.  I gcás ina bhfuil údar leis ar chúis sháraitheach leasa phoiblí chun a áirithiú go gcomhlíonfar rialacha maidir le hinniúlacht dhlíthiúil na n-iarratasóirí nó maidir le húdarú a bheith á thabhairt acu chun ionadaíocht a dhéanamh don chuideachta amhail dá dtagraítear i bpointe (a) de mhír 3, féadfaidh na Ballstáit bearta a ghlacadh lena bhféadfaí a cheangal go dtiocfadh an t-iarratasóir i láthair go fisiciúil os comhair aon údarás atá inniúil faoin dlí náisiúnta chun déileáil leis an iarratas ar chlárú ar líne nó comhdú ar líne, chun é a dhéanamh nó chun cabhrú lena dhéanamh. Áiritheoidh na Ballstáit nach bhféadfar, i gcásanna den sórt sin, láithreacht fhisiciúil na n-iarratasóirí a éileamh ach amháin de réir an cháis agus go bhféadfar céim ar bith eile den nós imeachta a chur i gcrích ar líne i gcónaí.

Leasú    28

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13g

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13g

Airteagal 13g

Teimpléid chun cuideachtaí a chlárú ar líne

Teimpléid chun cuideachtaí a chlárú ar líne

1.  Cuirfidh na Ballstáit teimpléid ar fáil ar thairseacha clárúcháin nó ar shuíomhanna gréasáin atá mar chuid den Tairseach Aonair Dhigiteach le haghaidh na gcineálacha cuideachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IIA. Féadfaidh na Ballstáit teimpléid a chur ar fáil ar líne freisin chun na cineálacha cuideachtaí sin a liostaítear in Iarscríbhinn II seachas na cinn a liostaítear in Iarscríbhinn IIA a chlárú.

1.  Cuirfidh na Ballstáit teimpléid ar fáil ar thairseacha clárúcháin nó ar shuíomhanna gréasáin atá mar chuid den Tairseach Aonair Dhigiteach le haghaidh na gcineálacha cuideachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IIA. Féadfaidh na Ballstáit teimpléid a chur ar fáil ar líne freisin chun na cineálacha cuideachtaí sin a chlárú.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh iarratasóirí na teimpléid, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, a úsáid mar chuid den nós imeachta clárúcháin ar líne, dá dtagraítear in Airteagal 13f. Más rud é go n-úsáidfidh an t-iarratasóir na teimpléid sin i gcomhréir leis na rialacha dá dtagraítear i bpointe (c) d’Airteagal 13f(4), i gcás inarb infheidhme, measfar go mbeidh an ceanglas a bhaineann le hionstraimí comhdhéanamh na cuideachta a dhréachtú agus a dheimhniú i bhfoirm chuí dhlíthiúil a leagtar síos in Airteagal 10, measfar go mbeidh sé á chomhlíonadh.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfaidh iarratasóirí na teimpléid, dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo, a úsáid mar chuid den nós imeachta clárúcháin ar líne, dá dtagraítear in Airteagal 13f agus i gcomhlíonadh na bhforálacha de.

3.  Ní mór do na Ballstáit na teimpléid a chur ar fáil ar a laghad i dteanga oifigiúil amháin de chuid an Aontais

3.  Ní mór do na Ballstáit na teimpléid a chur ar fáil ar a laghad i dteanga oifigiúil amháin de chuid an Aontais a bhfuil tuiscint go ginearálta ag an líon is mó úsáideoirí trasteorann is féidir uirthi.

4.  Déanfar inneachar na dteimpléad a rialáil leis an dlí náisiúnta.

4.  Déanfar inneachar na dteimpléad a rialáil leis an dlí náisiúnta.

Leasú    29

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13h

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13h

Airteagal 13h

Stiúrthóirí dícháilithe

Stiúrthóirí dícháilithe

1.  Más rud é go leagfaidh na Ballstáit rialacha síos a bhaineann le dícháiliú stiúrthóirí, dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 13f(4), féadfaidh an clár inar gá an chuideachta a chlárú, trí chóras idirnascadh na gclár dá dtagraítear in Airteagal 22, deimhniú a iarraidh ó chláir na mBallstáit eile maidir le cé acu atá nó nach bhfuil an duine atá le ceapadh ina stiúrthóir ar an gcuideachta dícháilithe i láthair na huaire chun gníomhú mar stiúrthóir sna Ballstáit eile sin. Chun críche an Airteagail seo, áiritheofar ar na stiúrthóirí na daoine uile dá dtagraítear in Airteagal 14(d).

1.  I gcás ina leagfaidh na Ballstáit rialacha síos a bhaineann le dícháiliú stiúrthóirí, dá dtagraítear i bpointe (d) d’Airteagal 13f(4), féadfaidh an clár inar gá an chuideachta a chlárú, trí chóras idirnascadh na gclár dá dtagraítear in Airteagal 22, deimhniú a iarraidh ó chláir na mBallstáit eile maidir le cé acu atá nó nach bhfuil an duine atá le ceapadh ina stiúrthóir ar an gcuideachta dícháilithe i láthair na huaire chun gníomhú mar stiúrthóir sna Ballstáit eile sin. Chun críche an Airteagail seo, áiritheofar ar na stiúrthóirí na daoine uile dá dtagraítear in Airteagal 14(d).

2.  Déanfaidh na Ballstáit na socruithe is gá chun a áirithiú gur féidir lena gcláir, trí mheán an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a sholáthar, gan moill mhíchuí, agus an tréimhse ar ina leith atá aon dícháiliú i bhfeidhm a thabhairt freisin. Soláthrófar an fhaisnéis sin chun críche clárú agus féadfaidh na Ballstáit na forais dícháilithe a sholáthar freisin.

2.  Déanfaidh na Ballstáit na socruithe is gá chun a áirithiú gur féidir lena gcláir, trí mheán an chórais dá dtagraítear in Airteagal 22, an fhaisnéis dá dtagraítear i mír 1 den Airteagal seo a sholáthar, gan moill mhíchuí, agus an tréimhse ar ina leith atá aon dícháiliú i bhfeidhm a thabhairt freisin. Soláthrófar an fhaisnéis sin chun críche cláraithe agus, i gcás ina ndearbhaítear go bhfuil an duine dícháilithe, déanfaidh na Ballstáit na forais dícháilithe a sholáthar freisin.

3.  Féadfaidh na Ballstáit diúltú duine a cheapadh ina stiúrthóir ar chuideachta i gcás ina mbeidh an duine sin dícháilithe i láthair na huaire ó ghníomhú mar stiúrthóir i mBallstát eile.

3.  Féadfaidh na Ballstáit, bunaithe ar na forais dícháilithe, diúltú duine a cheapadh ina stiúrthóir ar chuideachta i gcás ina bhfuil an duine sin dícháilithe i láthair na huaire ó ghníomhú mar stiúrthóir i mBallstát eile.

4.  Beidh feidhm ag mír 1, mír 2 agus mír 3 mutatis mutandis i gcás ina gcomhdóidh cuideachta faisnéis faoi cheapadh stiúrthóra nua sa chlár dá dtagraítear in Airteagal 16.

4.  Beidh feidhm ag mír 1, mír 2 agus mír 3 mutatis mutandis i gcás ina gcomhdóidh cuideachta faisnéis faoi cheapadh stiúrthóra nua sa chlár dá dtagraítear in Airteagal 16.

Leasú    30

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 5

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 13i

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 13i

Airteagal 13i

Comhdú ar líne arna dhéanamh ag cuideachtaí

Comhdú ar líne doiciméad agus faisnéise ag cuideachtaí

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cuideachtaí in ann na doiciméid agus an fhaisnéis, dá dtagraítear in Airteagal 14 a chomhdú ar líne, lena n-áirítear aon mhodhnú orthu, leis an gclár laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear le dlíthe an Bhallstáit ina bhfuil cuideachta le clárú. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an comhdú sin a chur i gcrích go hiomlán ar líne gan é a bheith de cheangal ar an iarratasóir, ná ar a ionadaí teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil ná os comhair aon duine ná comhlachta eile a bheidh ag déileáil leis an gcomhdú ar líne, faoi réir an choinníll a leagtar síos in Airteagal 13b(4).

1.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na cuideachtaí in ann na doiciméid agus an fhaisnéis, amhail dá dtagraítear in Airteagal 14, lena n-áirítear aon mhodhnú orthu, a chomhdú ar líne leis an gclár laistigh den teorainn ama dá bhforáiltear le dlíthe an Bhallstáit ina bhfuil an chuideachta le clárú. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an comhdú sin a chur i gcrích go hiomlán ar líne gan é a bheith de cheangal ar an iarratasóir, ná ar a ionadaí teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil ná os comhair aon duine ná comhlachta eile a bheidh ag déileáil leis an gcomhdú ar líne a dhéanamh nó a bheidh ag cabhrú lena dhéanamh, faoi réir an choinníll a leagtar síos in Airteagal 13b (2) agus Airteagal 13f (4)

 

Déanfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos chun coimircí a sholáthar maidir le hiontaofacht agus inchreidteacht na ndoiciméad agus na faisnéise a bheidh le comhdú ar líne, ar choinníoll gurb indéanta comhdú ar líne a dhéanamh. Tá feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 13(f) agus pointe (b) d’Airteagal 13f (4).

Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar tionscnamh agus sláine na ndoiciméad arna gcomhdú ar líne a fhíorú go leictreonach.

Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar tionscnamh agus sláine na ndoiciméad arna gcomhdú ar líne a fhíorú go leictreonach.

2.  Féadfaidh na Ballstáit a éileamh go ndéanfaidh cuideachtaí áirithe nó na cuideachtaí uile cuid de na doiciméid agus den fhaisnéis nó na doiciméid agus an fhaisnéis uile dá dtagraítear i mír 1 a chomhdú ar líne.;

2.  Féadfaidh na Ballstáit a éileamh go ndéanfadh cuideachtaí áirithe nó na cuideachtaí uile doiciméid agus faisnéis áirithe nó na doiciméid agus an fhaisnéis uile dá dtagraítear i mír 1 a chomhdú ar líne.;

Leasú    31

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 6

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 16 – mír 2 – fomhír 2

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Na doiciméid agus an fhaisnéis uile dá dtagraítear in Airteagal 14, beag beann ar an modh ar a ndéanfar iad a chomhdú, is i bhfoirm leictreonach a choimeádfar sa chomhad nó a chuirfear isteach go díreach sa chlár iad. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an clár na doiciméid agus an fhaisnéis sin uile a comhdaíodh i bhfoirm pháipéir a iompú i bhfoirm leictreonach.

Na doiciméid agus an fhaisnéis uile dá dtagraítear in Airteagal 14, gan beann ar an modh ar a ndéanfar iad a chomhdú, is i bhfoirm leictreonach a choimeádfar sa chomhad nó a chuirfear isteach go díreach sa chlár iad. Áiritheoidh na Ballstáit go ndéanfaidh an clár na doiciméid agus an fhaisnéis sin uile a chomhdaítear i bhfoirm pháipéir a chomhshó i bhfoirm leictreonach chomh tapa agus is féidir.

Leasú    32

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 9

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 19

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 19

Airteagal 19

Na táillí is féidir a ghearradh le haghaidh doiciméad agus sonraí

Na táillí is féidir a ghearradh le haghaidh doiciméad agus faisnéise

1.  Ní bheidh na táillí a ghearrfar chun teacht ar na doiciméid agus na sonraí dá dtagraítear in Airteagal 14 trí chóras idirnascadh na gclár níos airde ná an costas riaracháin lena mbaineann.

1.  Ní bheidh na táillí a ghearrfar chun na doiciméid agus an fhaisnéis nó cóipeanna díobh dá dtagraítear in Airteagal 14, nó cóipeanna díobh, a fháil trí chóras idirnascadh na gclár, is cuma cé acu ar pháipéar nó le meán leictreonach, níos airde ná an costas riaracháin lena mbaineann.

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh na sonraí seo a leanas ar fáil saor in aisce trí chóras idirnascadh na gclár:

2.  Áiritheoidh na Ballstáit go mbeidh an fhaisnéis seo a leanas ar fáil saor in aisce trí chóras idirnascadh na gclár:

(a)  ainm agus foirm dhlíthiúil na cuideachta;

(a)  ainm nó ainmneacha agus foirm dhlíthiúil na cuideachta;

(b)  oifig chláraithe na cuideachta agus an Ballstát ina bhfuil sí cláraithe;

(b)  oifig chláraithe na cuideachta agus an Ballstát ina bhfuil sí cláraithe;

(c)  uimhir chlárúcháin na cuideachta agus a EUID;

(c)  uimhir chlárúcháin na cuideachta agus a EUID;

(d)  sonraí faoi shuíomh gréasáin na cuideachta, i gcás inarb infheidhme;

(d)  mionsonraí faoi shuíomh gréasáin na cuideachta, i gcás inarb infheidhme;

(e)  stádas dlíthiúil na cuideachta, amhail an tráth a dhúntar í, an tráth a bhaintear den chlár í, an tráth a dhéantar í a fhoirceannadh, an tráth a dhéantar í a dhíscaoileadh, an tráth atá sí gníomhach nó neamhghníomhach go heacnamaíoch mar a shainmhínítear sa dlí náisiúnta agus i gcás ina mbeidh fáil air sna cláir náisiúnta;

(e)  stádas dlíthiúil na cuideachta, amhail an tráth a dhúntar í, an tráth a bhaintear den chlár í, an tráth a dhéantar í a fhoirceannadh, an tráth a dhéantar í a dhíscaoileadh, faoi réir imeachtaí dócmhainneachta, an tráth atá sí gníomhach nó neamhghníomhach go heacnamaíoch mar a shainmhínítear sa dlí náisiúnta agus i gcás ina mbeidh fáil uirthi sna cláir náisiúnta;

(f)  cuspóir na cuideachta, i gcás ina mbeidh sé taifeadta sa chlár náisiúnta;

(f)  cuspóir na cuideachta, i gcás ina mbeidh sé taifeadta sa chlár náisiúnta;

(g)  líon fostaithe na cuideachta, i gcás ina mbeidh fáil air i ráitis airgeadais na cuideachta mar a cheanglaítear leis an dlí náisiúnta;

(g)  líon fostaithe na cuideachta, i gcás ina mbeidh fáil air sin i ráitis airgeadais na cuideachta mar a cheanglaítear leis an dlí náisiúnta agus le dlí an Aontais;

(h)  ainm aon duine atá údaraithe ag an gcuideachta i láthair na huaire ionadaíocht a dhéanamh di ag déileáil le tríú páirtithe agus in imeachtaí dlíthiúla nó chun páirt a ghlacadh i riarachán, maoirseacht nó rialú a dhéanamh ar chuideachta, dá dtagraítear in Airteagal 14(d);

(h)  ainm aon duine atá údaraithe ag an gcuideachta i láthair na huaire ionadaíocht a dhéanamh di i ndéileáil le tríú páirtithe agus in imeachtaí dlíthiúla nó chun páirt a ghlacadh i riarachán, maoirseacht nó rialú a dhéanamh ar chuideachta, dá dtagraítear in Airteagal 14(d);

(i)  faisnéis faoi aon bhrainse arna oscailt ag an gcuideachta i mBallstát eile lena n-áirítear ainm, uimhir chlárúcháin, EUID agus an Ballstát ina bhfuil an brainse cláraithe.

(i)  faisnéis faoi aon bhrainse arna oscailt ag an gcuideachta i mBallstát eile lena n-áirítear ainm, uimhir chlárúcháin, EUID agus an Ballstát ina bhfuil an brainse cláraithe.

Féadfaidh na Ballstáit breis faisnéise agus doiciméad a chur ar fáil saor in aisce.”;

Féadfaidh na Ballstáit breis faisnéise agus doiciméad a chur ar fáil saor in aisce nuair a fhaightear iad trí mheán leictreonach.”;

Leasú    33

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10 – pointe a

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 22 – mír 4 – fomhír 1a

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Féadfaidh na Ballstáit pointí roghnacha a bhunú le haghaidh rochtain ar chóras idirnascadh na gclár. Níor cheart do na pointí rochtana sin a bheith ar fáil ach amháin do chórais a fhorbraíonn agus a oibríonn an Coimisiún nó institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais chun a bhfeidhmeanna riaracháin a chomhlíonadh nó forálacha dhlí an Aontais a chomhlíonadh. Cuirfidh siad fógra chuig an gCoimisiún gan moill mhíchuí faoi bhunú na bpointí rochtana sin agus faoi aon athruithe suntasacha a rinneadh ar oibriú na bpointí.

Féadfaidh an Coimisiún pointí rochtana ar chóras idirnascadh na gclár a bhunú freisin. Is éard a bheidh sna pointí rochtana sin ná córais a fhorbraíonn agus a oibríonn an Coimisiún nó institiúidí, comhlachtaí, oifigí nó gníomhaireachtaí eile de chuid an Aontais chun a bhfeidhmeanna riaracháin a chomhlíonadh nó forálacha dhlí an Aontais a chomhlíonadh. Cuirfidh an Coimisiún fógra chuig na Ballstáit gan moill mhíchuí faoi bhunú na bpointí rochtana sin agus faoi aon athruithe suntasacha a rinneadh ar oibriú na bpointí.

Leasú    34

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 10 – pointe b

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 22 – mír 5

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

5.  Déanfar rochtain ar fhaisnéis as córas idirnascadh na gclár a áirithiú tríd an tairseach agus trí na pointí rochtana roghnacha arna mbunú ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún.”;

5.  Déanfar rochtain ar fhaisnéis as córas idirnascadh na gclár a áirithiú tríd an tairseach agus trí na pointí rochtana roghnacha arna mbunú ag na Ballstáit agus ag an gCoimisiún.

Leasú    35

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 28a – mír 3

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

3.  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, déanfar foráil maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:

3.  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, déanfar foráil maidir leis an méid seo a leanas ar a laghad:

(a)  na nósanna imeachta chun inniúlacht dhíthiúil an iarratasóra agus a údaráis ionadaíocht a dhéanamh don chuideachta a áirithiú;

(a)  an nós imeachta chun inniúlacht dhíthiúil an iarratasóra agus a údarás ionadaíocht a dhéanamh don chuideachta a áirithiú;

(b)  na modhanna chun céannacht an duine nó na ndaoine a bhfuil an brainse á chlárú acu a fhíorú nó na modhanna chun céannacht a ionadaí nó a n-ionadaithe a fhíorú.

(b)  na modhanna chun céannacht an duine nó na ndaoine a bhfuil an brainse á chlárú acu a fhíorú nó na modhanna chun céannacht a ionadaí nó a n-ionadaithe a fhíorú.

 

(ba)  ceanglas ar an iarratasóir seirbhísí iontaoibhe dá dtagraítear i Rialachán (AE) Uimh. 910/2014 a úsáid.

Leasú    36

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 28a – mír 3 a (nua)

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

 

3a  Sna rialacha, dá dtagraítear i mír 2, féadfar foráil a dhéanamh freisin maidir leis na nósanna imeachta seo a leanas:

 

(a)  an nós imeachta chun dlíthiúlacht chuspóir an bhrainse a fhíorú;

 

(b)  an nós imeachta chun dlíthiúlacht ainm an bhrainse a fhíorú;

 

(c)  an nós imeachta chun dlíthiúlacht na ndoiciméad agus na faisnéise arna dtíolacadh le haghaidh chlárú an bhrainse a fhíorú;

 

(d)  an nós imeachta chun foráil a dhéanamh maidir leis an ról atá ag nótaire nó ag aon duine nó comhlacht eile atá rannpháirteach sa phróiseas chun an brainse a chlárú faoi na forálacha náisiúnta is infheidhme.

Leasú    37

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 13

Treoir (AE) 2017/1132

Airteagal 28b

 

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

Airteagal 28b

Airteagal 28b

Comhdú ar líne le haghaidh brainsí

Comhdú ar líne doiciméad agus faisnéise le haghaidh brainsí

Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar na doiciméid agus an fhaisnéis, dá dtagraítear in Airteagal 30, nó aon mhodhnú orthu, a chomhdú ar líne laistigh den tréimhse dá bhforáiltear le dlíthe na mBallstát ina bhfuil an brainse bunaithe. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an comhdú sin a chur i gcrích go hiomlán ar líne gan é a bheith de cheangal ar an iarratasóir, ná ar a ionadaí teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil ná os comhair aon duine eile a bheidh ag déileáil leis an gcomhdú ar líne, faoi réir an choinníll a leagtar síos in Airteagal 13b(4).

Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar na doiciméid agus an fhaisnéis, dá dtagraítear in Airteagal 30, nó aon mhodhnú orthu, a chomhdú ar líne laistigh den tréimhse dá bhforáiltear le dlíthe na mBallstát ina bhfuil an brainse bunaithe. Áiritheoidh na Ballstáit go bhféadfar an comhdú sin a chur i gcrích go hiomlán ar líne gan é a bheith de cheangal ar an iarratasóir, ná ar a ionadaí, teacht i láthair go pearsanta os comhair aon údarás inniúil ná os comhair aon duine eile a bheidh ag déileáil leis an gcomhdú ar líne, faoi réir an choinníll a leagtar síos in Airteagal 13b (2) agus Airteagal 13f (8).

 

Déanfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos chun coimircí a sholáthar maidir le hiontaofacht agus inchreidteacht na ndoiciméad agus na faisnéise a bheidh le comhdú ar líne ar choinníoll gur féidir comhdú ar líne a dhéanamh. Tá feidhm mutatis mutandis ag Airteagal 13(f)(3) agus pointe (b) d’Airteagal 13f(4).

Leasú    38

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 2 – mír 1 – fomhír 2

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

D’ainneoin na chéad fhomhíre, tabharfaidh na Ballstáit i bhfeidhm na forálacha reachtaíochta, rialúcháin nó riaracháin is gá chun Airteagal 16(5) agus pointe (g) d’Airteagal 19(2) a chomhlíonadh faoin ….[Iarrtar ar OP an dáta a shocrú an lá deiridh den mhí den 60 mhí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm] ar a dhéanaí.

D’ainneoin na chéad fhomhíre, tabharfaidh na Ballstáit i bhfeidhm na dlíthe, na rialacháin agus na forálacha riaracháin is gá chun Airteagal 16(5) agus pointe (g) d’Airteagal 19(2) a chomhlíonadh faoin ….[Iarrtar ar IO an dáta a chur isteach .i.e. an lá deiridh den mhí a bheidh ann 36 mhí tar éis dháta an teacht i bhfeidhm] ar a dhéanaí.

Leasú    39

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 2 – pointe a

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(a)  an atá leis na cineálacha cuideachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a sholáthar go hiomlán ar líne agus a indéanta atá sé déanamh amhlaidh;

(a)  a indéanta atá sé foráil a dhéanamh maidir leis na cineálacha cuideachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn I a chlárú go hiomlán ar líne;

Leasú    40

Togra le haghaidh Treorach

Airteagal 3 – mír 2 – pointe b

Téacs arna mholadh ag an gCoimisiún

Leasú

(b)  an atá le teimpléid ó na Ballstáit a sholáthar le haghaidh gach cineáil cuideachta faoi dhliteanas teoranta agus a indéanta atá sé déanamh amhlaidh agus an gá atá le teimpléad comhchuibhithe a sholáthar ar fud an Aontais lena úsáid ag na Ballstáit uile i gcomhair na gcineálacha cuideachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IIA agus a indéanta atá sé déanamh amhlaidh;

(b)  a indéanta atá sé teimpléid ó na Ballstáit a sholáthar le haghaidh gach cineál cuideachta faoi dhliteanas teoranta agus an gá atá le teimpléad comhchuibhithe a sholáthar ar fud an Aontais lena úsáid ag na Ballstáit uile i gcomhair na gcineálacha cuideachtaí a liostaítear in Iarscríbhinn IIA agus a indéanta atá sé déanamh amhlaidh;


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Sa rún uaithi ó 2017 maidir leis an bPlean Gníomhaíochta ríomh-Rialtais, d’iarr Parlaimint na hEorpa ar an gCoimisiún breithniú a dhéanamh ar bhealaí eile chun réitigh dhigiteacha a chur chun cinn le haghaidh foirmiúlachtaí i rith saolré cuideachta agus leag sí béim ar a thábhachtaí agus atá sé obair a dhéanamh ar chláir ghnó a idirnascadh.

In AE, tá difríochtaí suntasacha idir na Ballstáit ó thaobh uirlisí a bheith ar fáil ar líne do chuideachtaí agus teagmháil á déanamh acu le húdaráis phoiblí i réimse dhlí na gcuideachtaí. Soláthraíonn na Ballstáit seirbhísí ríomhrialtais, bíodh nach ionann an soláthar sin ó cheann go chéile acu: tá roinnt díobh ar thosach an tslua agus soláthraíonn siad réitigh so-úsáidte, atá go hiomlán ar líne, ach, os a choinne sin, ní sholáthraíonn cinn eile réitigh ar líne i réimse dhlí na gcuideachtaí amhail an chuideachta a chlárú mar eintiteas dlíthiúil.

Dá bhrí sin, tá an togra seo á chur ar aghaidh ag an gCoimisiún, in éineacht leis an Togra le haghaidh Treoir ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Treoir (AE) 2017/1132 maidir le comhshónna, cumaisc agus deighiltí trasteorann, chun an timpeallacht dhlíthiúil a oiriúnú agus tacar cuimsitheach beart a chur ar fáil i leith rialacha maidir le dlí na gcuideachtaí in AE atá cothrom, cumasúcháin agus nua-aimseartha.

Tá sé mar aidhm ag an togra seo comhlánú a dhéanamh ar na rialacha atá ann cheana maidir le dlí cuideachtaí AE atá códaithe i dTreoir (AE) 2017/1132. Tá an tionscnamh comhleanúnach go hiomlán le heilimintí digiteacha de dhlí cuideachtaí AE atá ann cheana agus cuirfear leis na heilimintí sin ann, go háirithe maidir le Córas Idirnasctha na gClár Gnó (BRIS) atá bunaithe ar oibleagáidí dlíthiúla a leagtar amach i dTreoir 2012/17/AE agus i Rialachán Cur Chun Feidhme (AE) 2015/884 ón gCoimisiún.

Ar an iomlán, is mór ag an Rapóirtéir an togra agus a phríomhchuspóirí - an fhéidearthacht cuideachta nó brainse a bhunú go hiomlán ar líne, prionsabal na haonuaire a chur chun feidhme, foirmeacha ar líne a úsáid, rochtain saor in aisce ar dhoiciméid i gCóras Idirnasctha na gClár Gnó (BRIS) a leathnú. Aithníonn sé acmhainneacht na treorach atá beartaithe agus is mór aige an cur chuige cothrom idir an clárú ar líne atá níos éasca agus níos saoire agus an chosaint frithchalaoise arna moladh ag CE.

Ba mhaith leis an Rapóirtéir a chur i dtreis go mbeidh aon cheanglas maidir le barántúlacht aon fhaisnéise nó doiciméid arna thíolacadh faoi réir an dlí náisiúnta agus féadfaidh na Ballstáit rialacha a leagan síos chun coimircí a sholáthar le haghaidh iontaofacht agus inchreidteacht doiciméad agus faisnéise a bheidh le comhdú ar líne. Molann an Rapóirtéir sainmhíniú níos mionsonraithe ar cad is brí le clárú toisc nach ar áit bonn a dhéantar cuideachta a bhunú ó thosach deireadh trí bhíthin uirlisí digiteacha. Ba mhaith leis an Rapóirtéir a chur i bhfáth, chun nach mbeadh aon amhras ann, go bhfuil sé tábhachtach go n-áiritheodh na Ballstáit nach bhféadfaí láithreacht fhisiciúil a iarraidh ach de réir an cháis agus go bhféadfaí aon chéim eile den phróiseas a chur i gcrích go hiomlán ar líne. Tá sé tábhachtach a chur i bhfáth freisin, i gcás ina bhfuil faisnéis maidir le stiúrthóirí dícháilithe á hiarraidh ag Ballstát, agus ina ndearbhaítear cineál dícháilithe leis an bhfreagra, gur cheart d’údaráis an Bhallstáit óna n-iarrtar an fhaisnéis sin na cúiseanna leis an gcinneadh sin a thabhairt don Bhallstát.


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Úsáid uirlisí digiteacha agus próiseas digiteach i ndlí na gcuideachtaí

Tagairtí

COM(2018)0239 – C8-0166/2018 – 2018/0113(COD)

Dáta tíolactha chun PE

25.4.2018

 

 

 

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

28.5.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

IMCO

28.5.2018

 

 

 

Gan tuairim a thabhairt

       Dáta an chinnidh

IMCO

19.6.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Tadeusz Zwiefka

9.7.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

10.7.2018

3.9.2018

11.10.2018

 

Dáta an ghlactha

20.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

1

3

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Laura Ferrara, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Comhaltaí ionaid a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Jytte Guteland, Tiemo Wölken, Kosma Złotowski

Dáta don chur síos

4.12.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ LE GLAO ROLLA SA CHOISTE FREAGRACH

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Sajjad Karim, Kosma Złotowski

EFDD

Joëlle Bergeron, Laura Ferrara

ENF

Gilles Lebreton

PPE

Geoffroy Didier, Emil Radev, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Jytte Guteland, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Evelyn Regner, Virginie Rozière

1

-

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

3

0

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand, Julia Reda

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2018Fógra dlíthiúil