Процедура : 2018/2089(INI)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0425/2018

Внесени текстове :

A8-0425/2018

Разисквания :

PV 14/01/2019 - 23
CRE 14/01/2019 - 23

Гласувания :

PV 15/01/2019 - 8.5
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2019)0005

ДОКЛАД     
PDF 311kWORD 96k
5.12.2018
PE 623.787v02-00 A8-0425/2018

относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

(2018/2089(INI))

Комисия по транспорт и туризъм

Докладчик: Вим ван де Камп

Докладчици по становище (*):

Арндт Кон, комисия по вътрешния пазар и защита на потребителите Емил Радев, комисия по правни въпроси

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите
 СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси
 СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика
 ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

(2018/2089(INI))

Европейският парламент,

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 17 май 2018 г., озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето (COM(2018)0283);

–  като взе предвид съобщението на Комисията от 30 ноември 2016 г., озаглавено „Европейската стратегия за съвместни интелигентни транспортни системи – крайъгълен камък по пътя към съвместната, свързана и автоматизирана мобилност“ (COM(2016)0766),

–  като взе предвид своята резолюция от 1 юни 2017 г. относно свързаността с интернет за целите на растежа, конкурентоспособността и сближаването: европейското общество в ерата на гигабитовия интернет и технологиите от пето поколение (5G)(1),

–  Като взе предвид своята резолюция от 13 март 2018 г. относно европейската стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи(2),

–  като взе предвид член 52 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по транспорт и туризъм и становищата на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите, комисията по правни въпроси и комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0425/2018),

A.  като има предвид, че стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност е тясно свързана с политическите приоритети на Комисията, по-специално тези в нейните програми за работни места, растеж и инвестиции, научни изследвания и иновации, околна среда и изменение на климата, чисти и безопасни мобилност и транспорт, пътна безопасност и облекчаване на задръстванията по пътищата, цифровия единен пазар и Eнергийния съюз;

Б.  като има предвид, че бързият темп на развитие на технологиите, както в транспортния сектор, така и в сектора на роботиката и изкуствения интелект, оказва значително въздействие върху икономиката и обществото; като има предвид, че автономните превозни средства ще променят значително ежедневието ни, ще определят бъдещето на автомобилния транспорт в световен план, ще понижат транспортните разходи, ще подобрят пътната безопасност, ще повишат мобилността и ще намалят въздействието върху околната среда; като има предвид, че секторът на автомобилния транспорт би могъл да разкрие възможности за нови услуги и видове транспорт, като по този начин ще удовлетвори нарастващото търсене на индивидуална мобилност и товарен транспорт и дори би могъл да спомогне за революционизиране на градоустройството;

В.  като има предвид, че Комисията се стреми към намаляване наполовина на годишния брой жертви от пътнотранспортни произшествия в ЕС до 2020 г. в сравнение с 2010 г., в съответствие с целите за нулева смъртност; като има предвид, че напоследък напредъкът в намаляването на общия брой жертви и ранени отбелязва застой, като през 2016 г. повече от 25 000 души са загинали по пътищата в ЕС, а още 135 хиляди са били тежко ранени; като има предвид, че градовете са изправени пред значителни проблеми, свързани с мобилността, които се увеличават вследствие на замърсяването и изменението на климата;

Г.  като има предвид, че усъвършенстваните системи в помощ на водача, например системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и автоматичните аварийни спирачки, вече доказано допринасят за пътната безопасност и за намаляване на броя на тежките произшествия;

Д.  като има предвид, че преобладаващата част от пътнотранспортните произшествия се дължат на човешка грешка и поради това е наложително да се намалят възможностите за такива произшествия чрез задължителното използване на усъвършенствани системи в превозните средства, които подобряват безопасността, като същевременно се поддържа личната мобилност;

Е.  като има предвид, че през последното десетилетие положителната тенденция в областта на пътната безопасност в ЕС бележи забавяне; като има предвид, че основната част от емисиите на парникови газове и замърсители на въздуха от целия сектор все още се дължи на автомобилния транспорт;

Ж.  като има предвид, че нуждите от превоз, както на пътници, така и на стоки, нарастват навсякъде в света в контекста на нарастващо осъзнаване, че ресурсите на нашата планета са ограничени и че поради това ефективността на транспорта ще бъде все по-важен залог;

З.  като има предвид, че ЕС следва да насърчава и доразвива цифровите технологии за автоматизирана мобилност с цел компенсиране на човешките грешки и намаляване на пътните произшествия и смъртните случаи по пътищата;

И.  като има предвид, че автоматизацията и внедряването на нови технологии ще увеличи безопасността на транспорта и транспортните системи и ще премахне някои от свързаните човешки фактори; като има предвид, че успоредно с автоматизацията следва да се вземат предвид както многообразието от транспортни системи в различните държави членки, така и тяхното състояние; като има предвид, че преди автоматизацията да почне да се прилага в широк мащаб, е необходимо да бъдат изградени нови транспортни системи и те, заедно със съществуващите транспортни системи, да бъдат оборудвани с подходящи елементи за безопасност;

Й.  като има предвид, че съществуват нива на автоматизация, като нива 1 и 2 са вече на пазара, но че нивата от условната и високата до пълната автоматизация (автономно управлявано превозно средство) се предвижда да бъдат въведени едва през периода 2020 – 2030 г., както и като има предвид, че поради това системите за подпомагане на водача са важни като базова технология по пътя към постигане на пълна автоматизация;

К.  като има предвид необходимостта от осигуряване на инвестиции както във фазата на научните изследвания, така и в последващото развитие за подобряване на наличните технологии и за въвеждане на сигурна и интелигентна транспортна инфраструктура;

Л.  като има предвид, че няколко държави по света (например САЩ, Австралия, Япония, Корея и Китай) вървят с бързи темпове към предоставянето на пазара едновременно на свързана и автоматизирана мобилност; като има предвид, че е необходимо Европа да реагира много по-активно на бързото развитие в този сектор, да поощрява инициативи и да насърчава строги изисквания за безопасност за всички участници в движението, пътуващи по море, вътрешни водни пътища, чрез автомобилен, въздушен или железопътен транспорт и използващи комбиниран транспорт;

М.  като има предвид, че по оценка на Комисията новият пазар за автоматизирани и свързани превозни средства ще расте експоненциално, като се очаква до 2025 г. приходите да надхвърлят 620 милиарда евро за автомобилната индустрия на ЕС и 180 милиарда евро за сектора на електрониката в ЕС;

Н.  като има предвид, че Декларацията от Амстердам (2016 г.) очертава сътрудничеството между държавите членки, Комисията и промишлеността в областта на свързаното и автоматизираното управление на МПС;

О.  като има предвид, че автономният транспорт обхваща всички форми на дистанционно управлявани, автоматизирани и автономни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища;

П.  като има предвид, че съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“, представлява важен етап в стратегията на ЕС за свързана и автоматизирана мобилност;

Р.  като има предвид, че трябва да се наблегне на автономната мобилност предвид това, че напълно автономните превозни средства ще донесат забележими ползи по отношение на пътната безопасност и ще могат да работят без свързани функции; като има предвид, че е вероятно за спомагателните възможности и услуги все още да е необходима цифрова комуникация;

С.  като има предвид, че въвеждането на автономните превозни средства, което се очаква още през 2020 г., ще донесе значителни ползи, но също така води до различни нови рискове, а именно във връзка с безопасността на движението по пътищата, гражданската отговорност и застраховането, киберсигурността, правата върху интелектуалната собственост, въпросите, свързани със защитата на данните и достъпа до данни, техническата инфраструктура, стандартизацията и заетостта; като има предвид, че е невъзможно да се предскаже в пълна степен дългосрочното въздействие на автономната мобилност върху работните места и околната среда; като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че правната рамка на ЕС е пригодена за адекватен отговор на тези предизвикателства и за повишаване на обществената осведоменост и приемането на автономните превозни средства;

Т.  като има предвид, че с оглед на етичните последици от използването на тези технологии е необходимо да се разработят насоки за внедряването на изкуствен интелект, както и системи за гаранция с цел последователно решаване на възникващите етични въпроси;

Общи принципи

1.  приветства съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“, в което се посочва подход за превръщане на ЕС в световен лидер при въвеждането на безопасни системи за автоматизирана мобилност, като се повишава безопасността и ефективността на движението, противодейства се на задръстванията, намаляват се потреблението на енергия и емисиите от транспорта, както и като постепенно се премахват изкопаемите горива;

2.  признава първоначалните стъпки, предприети от Комисията и държавите членки относно автоматизираната мобилност на бъдещето, и признава законодателните инициативи относно Директивата за ИТС(3) и предложените изменения на Директивата за управление на безопасността на пътните инфраструктури(4) и Регламента за общата безопасност на моторните превозни средства(5);

3.  потвърждава важната роля на съвместните интелигентни транспортни системи (СИТС) при осигуряването на свързаност за автоматизираните/автономните превозни средства от ниво 2, 3 и евентуално 4 в рамките на Дружеството на автомобилните инженери (SAE); насърчава държавите членки и промишлеността да продължават въвеждането на СИТС и призовава Комисията да ги подкрепя при внедряването на СИТС услугите, по-конкретно чрез Механизма за свързване на Европа, европейските структурни и инвестиционни фондове и програмата InvestEU;

4.  подчертава потенциала за иновации на всички автономни средства за автомобилен, железопътен, воден и въздушен транспорт; подчертава необходимостта европейските участници да обединят силите си, за да постигнат и поддържат водеща позиция в областта на автономния транспорт в световен мащаб; отбелязва, че напредъкът в областта на автономната мобилност, по-специално в автомобилния транспорт, изисква сътрудничество чрез взаимодействие на много сектори от европейската икономика, включително производството на превозни средства и цифровия сектор;

5.  признава значителния потенциал на автоматизираната мобилност за много сектори, тъй като тя предлага нови бизнес възможности за стартиращи предприятия, малки и средни предприятия (МСП) и промишлеността и предприятията като цяло, по-специално по отношение на създаването на нови услуги за мобилност и възможности за заетост;

6.  подчертава необходимостта от разработване на автономни превозни средства, които са достъпни за лица с увреждания и лица с намалена подвижност;

7.  настоятелно призовава Комисията да представи стратегия, по-специално по отношение на данните, достъпа до данни и киберсигурността, съгласно резолюцията на Парламента от 13 март 2018 г. относно съвместни интелигентни транспортни системи, като гарантира технологично неутрален подход за пускането на пазара; признава възможностите, предоставяни от предстоящите препоръки на Комисията относно достъпа до бордови данни и ресурси;

8.  потвърждава необходимостта да се проучат законодателни действия за гарантиране на справедлив, сигурен и технологично неутрален достъп в реално време до бордовите данни за образувания на трети страни; счита, че този достъп следва да даде възможност на крайните потребители и на третите страни да се възползват от цифровизацията, както и да насърчава еднакви условия на конкуренция и сигурност по отношение на съхраняването на бордовите данни;

9.  отбелязва, че ще възникнат подобни въпроси по отношение на правата върху интелектуална собственост и съответните права на ползване във връзка с изкуствения интелект за целите на автономната мобилност, както в други области, например правата на собственост или на ползване върху кодовете, данните и изобретенията, създадени от самия изкуствен интелект; счита обаче, че на тези въпроси следва да бъдат намерени решения от възможно най-общ характер;

10.  обръща внимание на необходимостта при изготвянето на новата законодателна рамка за регулиране на автономната мобилност да се гарантира възможност за преодоляване на всякакви пречки пред развитието на технологичния напредък, научните изследвания и иновациите;

11.  посочва, че в съобщението на Комисията, озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност“ липсват анализ и предложения за автономни превозни средства във всички видове транспорт; призовава Комисията да осигури специфични за вида транспорт анализи и стратегии, включително в областта на интермодалния транспорт и мобилността;

12.  призовава Комисията и държавите членки да разширят политиките си за автономното управление на превозни средства, за да включат и колективния транспорт, както и да разширят перспективата си, така че да обхваща всички видове транспорт;

13.  приветства работата, свършена по време на заседанията на високо равнище на Съвета за самостоятелно управление на МПС, и би искал тази работа да бъде разширена, така че да обхване и видовете транспорт, различни от автомобилния транспорт;

14.  подчертава, че техническите стандарти за превозни средства и инфраструктура (например пътни знаци, пътна маркировка, системи за сигнализация и СИТС) следва да бъдат разработени и приведени в съответствие на международно, европейско и национално равнище, въз основа на работата и вече съществуващите форуми, за да се избегнат дублирания, както и въз основа на принципите на открит, прозрачен и технологично неутрален подход, като се повишава пътната безопасност и се гарантира непрекъсната трансгранична оперативна съвместимост;

15.  отбелязва, че надеждните бордови данни и данни за маршрутите са основни градивни елементи за постигането на автономно и свързано управление в единно европейско транспортно пространство, както и за да бъдат предоставяни конкурентоспособни услуги на крайните потребители; поради това настоятелно призовава Комисията да гарантира, че пречките за използването на тези данни са премахнати и че в това отношение преди 1 януари 2020 г. е въведена стабилна регулаторна система, която гарантира еднакво качество и наличност на данните в различните държави членки;

16.  отбелязва неотложната необходимост от предоставяне на правна сигурност както за ползвателите, така и за заинтересованите страни, по отношение на съответствието на автономните превозни средства с основното действащо законодателство, като по-специално се посочва законодателството за правото на неприкосновеност на личния живот и електронните комуникации и Общият регламент относно защитата на данните(6); призовава Комисията да посочи кои категории информация, генерирана от автономни превозни средства, следва да бъдат третирани като отворени данни и да се предоставят в реално време и кои да бъдат третирани като поверителни;

17.  подчертава, че е важно да се гарантира контролът на потребителите и достъпът им до своите лични данни и до бордовите данни, които се произвеждат, събират и споделят от автономни превозни средства; подчертава, че на потребителите трябва да бъде предлагано максимално равнище на киберзащита;

18.  подчертава очакваното значително нарастване на данните, генерирани, събирани и предавани от автономни превозни средства, и изтъква необходимостта тези данни да се използват, по-специално неличните и анонимизираните данни, за да се улесни внедряването на автономни превозни средства и да продължават да се разработват иновации в рамките на нови решения за мобилност; посочва, че защитата на неприкосновеността на личния живот и на чувствителните данни, генерирани от автономните превозни средства, трябва да бъде абсолютен приоритет;

19.  подчертава, че през идните години напълно автономните или високоавтоматизираните превозни средства ще бъдат достъпни в търговската мрежа и че е необходимо във възможно най-кратък срок да бъдат създадени подходящи регулаторни рамки, които гарантират безопасното им функциониране и предоставят ясен режим на отговорност, за справяне с произтичащите от това промени, включително взаимодействието между автономните превозни средства, инфраструктурата и другите ползватели;

20.  отбелязва, че съществуващите правила за отговорността, като например Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока(7) (Директивата за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока) и Директива 2009/103/ЕО от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка(8) (Директивата за автомобилното застраховане), не са били разработени за справяне с предизвикателствата, породени от използването на автономни превозни средства, и подчертава, че са налице все повече доказателства, че настоящата регулаторна рамка, особено що се отнася до отговорността, застраховането, регистрирането и защитата на личните данни, вече няма да бъде достатъчна или подходяща при възникването на новите рискове, произтичащи от нарастващата автоматизация, свързаност и сложност на превозните средства;

21.  счита, че с оглед на динамичните технологични промени в сектора е необходимо да се изясни кой следва да понесе вредите в случай на произшествия, причинени от напълно автономни превозни средства, а когато нивото на автономност предполага, че превозното средство може да бъде управлявано както напълно автономно, така и от водач, е необходимо да може по недвусмислен начин да бъде установено кой носи вина във всеки конкретен случай; подчертава, че по-специално е необходимо да се проучи дали виждането, че много малка част от всички злополуки досега се свързват с технически фактори, би оправдало прехвърляне на отговорността върху производителя, което, като рисков фактор, независещ от небрежността, може просто да бъде свързано с риска, породен от пускането на пазара на автономно превозно средство; подчертава също така, че е необходимо освен това да се проучи дали специфичните задължения за пътна безопасност от страна на собственика на превозното средство и задълженията за инструктаж, приложими за съответния за случая водач, биха могли да компенсират адекватно такова прехвърляне на отговорността; поради това призовава Комисията да извърши задълбочена оценка, адаптира действащата правна рамка на ЕС и при необходимост да въведе нови правила, въз основа на които да се разпределят отговорността и задълженията; призовава също така Комисията да извърши оценка и наблюдение на възможността за въвеждане на допълнителни инструменти на ЕС, така че да не се изостава от развитието в областта на изкуствения интелект;

22.  подчертава значението на технологиите, които се основават на глобалната навигационна спътникова система (ГНСС), и на проекта „Галилео“ за подобряване на взаимодействието и оперативната съвместимост на цифровите бордови и мрежови системи; призовава оставащите спътници да бъдат финализирани и изстреляни възможно най-скоро, така че европейската система за позициониране „Галилео“ да може да бъде използвана като система по подразбиране в автоматизираните превозни средства;

23.  отбелязва, че универсалният достъп до технологии за автоматизирана мобилност няма да бъде възможен без достъп до високоскоростен интернет и 5G мрежи; изразява съжаление, че има региони, в които разгръщането на настоящото поколение 4G мрежи все още изостава от очакванията, особено в селските райони;

Автомобилен транспорт

24.  припомня новите правила за безопасност, съдържащи се в ръководните принципи за интерфейса „човек – машина“, предложени в окончателния доклад на GEAR за 2030 г.;

25.  подчертава необходимостта от възможно най-бързо въвеждане на законодателство в областта на безопасността на движението по пътищата на равнището на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН), на равнище ЕС и на национално равнище в подкрепа на технологичните иновации и автономното шофиране, така че да се намалят човешките грешки, пътнотранспортните произшествия и смъртните случаи по пътищата;

26.  подчертава, че е важно да се приеме амбициозен нов Общ регламент за безопасността на моторните превозни средства, като се има предвид краткосрочният потенциал за спасяване на човешки живот на изискваното инсталиране на нови технологии за безопасност на превозните средства, който освен това ще бъде използван и за въвеждането на свързани и автоматизирани превозни средства в бъдеще;

27.  припомня, че развитието на свързаните и автоматизираните превозни средства до голяма степен се дължи на технологичния тласък; подчертава, че е необходимо да бъдат проучени и признати човешките и обществените аспекти на разработването на свързаните и автоматизираните превозни средства, както и да бъде гарантирано, че те напълно зачитат обществените, човешките и екологичните ценности и цели;

28.  настоятелно призовава Комисията и държавите членки, като се има предвид значението на мобилността в ЕС, да постигнат обща позиция и да си сътрудничат, за да може ЕС да постигне и поддържа водеща роля в международната техническа хармонизация на автоматизираните превозни средства в рамките на ИКЕ на ООН и на Виенската конвенция, по-специално във всички дискусии от Световния форум на ИКЕ на ООН за хармонизация на регулаторната уредба за превозните средства (работна група 29) и работната група по автоматизирани/автономни и свързани превозни средства (GRVA);

29.  подчертава, че процедурите за надзор на пазара, свързани с автоматизираните превозни средства през целия им жизнен цикъл, следва да бъдат възможно най-стандартизирани, прозрачни и проверими, като включват трансгранични изпитвания, извършвани по открити пътища и в реални условия на шофиране, както и периодични проверки на техническата изправност;

30.  подчертава необходимостта от ясно законодателство, което редовно се преразглежда, актуализира, когато е необходимо, и хармонизира, правещо задължително монтирането на устройства за записване на данни в съответствие с преразгледания Регламент за общата безопасност, за да се подобрят разследванията на произшествията и да се изясни и направи възможно най-бързо преодоляването на проблемите, свързани с отговорността; отбелязва, че тези устройства за записване на данни са необходими за определяне на отговорностите на различните участници в случай на произшествие;

31.  подчертава необходимостта от включване на предпазни системи още по време на преходния период, през който автоматизираните превозни средства ще съществуват съвместно с превозни средства с нулева свързаност и нулева автоматизация; подчертава значението на системите за подпомагане на водачите като стъпка към напълно автоматизирано управление на превозни средства, така че още сега да се предотвратят пътнотранспортни произшествия чрез активни системи за безопасност или да се намали сериозността на произшествията посредством пасивни системи за безопасност;

32.  призовава държавите членки да осигурят безопасна и висококачествена пътна инфраструктура, която да улесни използването на автоматизирани и автономни превозни средства;

33.  призовава Комисията и държавите членки да гарантират, че всички системи, включващи цифрово предавана информация за пътния транспорт, са оперативно съвместими;

34.  подчертава възникващите опасения относно самонадеяността на ползвателите при ползването на превозни средства, които изискват определена степен на намеса от страна на водача; призовава за по-добро изясняване в законодателството за безопасността на движението по пътищата на определянето и разграничаването на изискванията за „превозни средства с напреднали системи в помощ на водача“ (SAE нива 1 до 3) в сравнение с „автоматизирани превозни средства“ (SAE нива 4 до 5) и за провеждането на допълнителни изследвания на осъществимостта и безопасността на автоматизираните превозни средства от ниво 3, особено по отношение на въпроса за сигнализиране на необходимостта от намеса на водача и опасностите, които могат да възникнат от всяко забавяне на намесата;

35.  призовава Комисията да определи ясни насоки за създаване на системи за изкуствен интелект;

36.  призовава Комисията да разработи подходящи критерии за отговорност, както и системи за закрила и защита на хората, с цел осигуряване на съгласуван подход по етични въпроси, свързани с автономните системи за автоматизираните превозни средства;

37.  подчертава, че законодателят трябва да разгледа и да реши етичните аспекти на автономните превозни средства, преди тези превозни средства да могат да бъдат напълно приети и да се предоставят в пътна среда; следователно подчертава, че автоматизираните превозни средства трябва да бъдат подложени на предварителна оценка по отношение на тези етични аспекти;

38.  подчертава предизвикателствата пред градската мобилност, свързани със задръстванията, които се очаква да произтекат от широкото разпространение на автономните превозни средства; счита, че автономните превозни средства и решения, като съвместно използване на автомобили и наемане на автомобили с водач, следва да допринесат за преодоляване на тези предизвикателства; призовава органите да разработят политики, които да гарантират, че автономните превозни средства подобряват възможностите за пътуване, включително обществения транспорт и други решения, за всички граждани;

39.  подчертава, че групирането на различни превозни средства представлява крачка напред, тъй като води до икономии на гориво и енергия и подобрява пътната безопасност, и поради това призовава държавите членки, Комисията и промишлеността да прилагат мерките, посочени в Декларацията от Амстердам; призовава Комисията да предложи регулаторна рамка за насърчаване на свързаността на превозните средства със заобикалящата ги среда (V2X) за високоавтоматизираните и напълно автоматизираните превозни средства (например групирането на различни превозни средства) особено за автомобилния транспорт на дълги разстояния;

40.  твърди, че както пасивните, така и активните елементи за безопасност в автономните превозни средства играят важна роля за намаляване на броя на сблъсъците, както и на нараняванията и смъртните случаи в резултат на сблъсъци, тъй като сблъсъци все още могат да възникнат, особено по време на междинния етап на смесен трафик; призовава Комисията и държавите членки да повишат безопасността по пътищата;

41.  подчертава рисковете, свързани с нарастващата тенденция за смесен трафик, включващ традиционни и автономни превозни средства, и с оглед на това призовава за повече изпитвания на място, с които да се подпомогне ориентираната към бъдещето научноизследователска и развойна дейност на публичните и частните предприятия и органи, а също така да се предоставят конкретни данни, които да спомогнат за надлежното адаптиране на правилата за гражданската отговорност;

42.  подчертава, че възможно решение за справяне със съществуващите пропуски и недостатъци би могло да бъде създаването на рамка за застраховане за обективна отговорност във връзка с вреди, причинени от автономни превозни средства;

43.  подчертава, че както беше заявено в резолюцията му от 16 февруари 2017 г. относно гражданскоправните норми за роботиката(9), не следва да има ограничение на отговорността, свързано с естеството и степента на вредите, които подлежат на обезщетение, за да се гарантира адекватна защита на жертвите;

Въздушен транспорт

44.  подчертава наскоро приетия регламент за ЕААБ(10) относно актуализираните правила за авиационна безопасност, който наред с другото включва разпоредби, предлагащи стабилна правна основа за първия по рода си набор от всеобхватни правила на ЕС за всички видове граждански безпилотни летателни апарати; припомня голямата необходимост да се приеме Регламента за ЕААБ, като се има предвид, че новите технологии, като безпилотните летателни апарати (БЛА), също са включени в европейското небе и че се изисква адаптиране на настоящата регулаторна рамка на ЕС и различаващите се национални правила;

45.  настоятелно призовава също така Комисията да представи незабавно подробни правила за автоматичните въздухоплавателни средства, които изискват специфични и съобразени с конкретните нужди спецификации, предвид факта, че единен оперативен подход за БЛА не е подходящ, за да се гарантира безопасното интегриране на автоматичните въздухоплавателни средства във въздушното пространство, споделено с пилотирани въздухоплавателни средства; припомня, че безпилотните летателни апарати ще се нуждаят от безопасни и, когато е целесъобразно, сертифицирани информационни системи, както и от специфични въздушно пространство и среда за управление; подчертава, че тези приложими за БЛА правила следва също да отчитат естеството и риска от експлоатацията или дейността, оперативните характеристики на въпросните безпилотни летателни апарати и характеристиките на зоната на експлоатация като гъстота на населението, характеристики на релефа и наличието на сгради и други чувствителни инфраструктури;

46.  подчертава значението на защитата на личните данни в случаите на използване на автоматизирани превозни средства в авиационния сектор;

47.  припомня Декларацията от Варшава от 2016 г. относно безпилотните летателни апарати като лост за създаване на работни места и нови възможности за бизнес; отново изтъква значението на планираните действия за развитието на системата на ЕС за използване на безпилотни летателни апарати, които се очаква да започнат до 2019 г., опирайки се на ръководните принципи на Декларацията от Рига;

48.  подчертава значението на координирания начин на работа при разработването на технологиите и оперативните концепции, които ще позволят безопасното интегриране на въздухоплавателните средства по отношение на услугите за управление на въздушното движение в съответствие с целите на програмата U-Space;, ръководена от съвместното предприятие SESAR, признава дейностите, осъществени до момента от съвместното предприятие SESAR, които трябва да продължат да бъдат подкрепяни;

49.  припомня, че финансирането на програмите за научни изследвания и опити, което вече се прилага по отношение на БЛА, като например U-Space, ще трябва да нарасне през следващите бюджетни периоди; отбелязва, че тези опити, които дават възможност да се изпита в реални условия разгръщането на многочислен флот от БЛА, като едновременно с това се гарантира максимална безопасност при управлението на въздушния трафик и условията за неговата безопасност, ще могат да послужат за пример за изпитване на наземни автономни превозни средства;

50.  отбелязва, че е необходимо да се създадат подходящи зони за изпитване на технологии за автономни въздухоплавателни средства, включително безпилотни летателни апарати, за да се предоставят безопасни условия за симулиране на нови технологични решения преди тяхното окончателно внедряване;

Морски транспорт и превоз по вътрешни водни пътища

51.  подчертава потенциалната и добавената стойност на автономните кораби, особено по вътрешните водни пътища и в морския транспорт на къси разстояния, която може да доведе до намаляване на броя на произшествията по море и вътрешните водни пътища, повечето от които са резултат на човешка грешка;

52.  подчертава потенциала на автоматизацията за отстраняване на част от човешките грешки и за позволяване на персонала на мостика да прекарва повече време за оптично наблюдение, особено в тесни морски пътища и пристанищни зони; подчертава обаче, че обменът на информация и комуникацията са наложителни за безопасността, особено в непосредствена близост до други кораби, като поради това е необходимо на мостика да има персонал;

53.  приветства работата на работната група на PIANC относно интелигентния морски транспорт и международната мрежа за автономни кораби;

54.  призовава Комисията да очертае и определи нивата на автоматизация както за корабоплаването по вътрешни водни пътища, така и по море, а също и общи стандарти, в т.ч. за пристанищата, с цел хармонизиране и стимулиране на използването на автономни кораби във взаимодействие с автоматизирани и неавтоматизирани ползватели и инфраструктура;

55.  подчертава важността да се разработят и разширят цифровите центрове и взаимосвързаните коридори на TEN-T въз основа на модерни терминали и ефективни електронни системи за управление на движението, като например речните информационни услуги и информационната система за рейнските пристанища (RPIS), с цел постигането на мултимодална система за автономен транспорт;

56.  призовава Комисията, когато подготвя цифровото пространство на вътрешните водни пътища (DINA), да разработи цялостна стратегия с цел стимулиране на по-нататъшната автоматизация на транспорта по вътрешните водни пътища, неговата инфраструктура, фарватери и управление на движението и развитието на автоматизирани пристанища, като се отчита положението на вътрешноводните пристанища като мултимодални центрове;

57.  призовава за повече подкрепа и насърчаване на трансгранични зони за изпитване и повече проекти, като NOVIMAR и Maritime Unmanned Navigation through Intelligence in Networks (MUNIN), съфинансирани от ЕС по Седмата рамкова програма и програма „Хоризонт 2020“, за да се постигне по-нататъшно развитие на автономните технологии в областта на морския транспорт и автоматизираната инфраструктура в ЕС;

58.  подчертава, че приложимите стандарти за плавателните съдове трябва да бъдат разработени и съгласувани с тези на Международната морска организация с цел да се създаде международна правна рамка за безопасната експлоатация на кораби;

Железопътен транспорт

59.  призовава Комисията, като се консултира и координира с промишлеността и други заинтересовани страни, да създаде общи протоколи и стандарти, които да дадат възможност за автономни влакове и системи за леки железопътни возила;

60.  призовава за подобряване на рамковите условия за автономните превозни средства в железопътния транспорт и за ускоряване на прехода към цифров железопътен сектор; отбелязва, че Европейската система за управление на влаковете (ETCS) служи като основа за автоматизация в железопътния сектор, което се постига чрез свързване на ETCS с автоматичната експлоатация на влаковете; призовава настоятелно Комисията да ускори и да даде приоритет на внедряването на ETCS в съществуващите и бъдещите схеми на ЕС за финансиране;

61.  подчертава значението на цифровата команда за нареждане на маршрути като нов важен етап за стимулиране на цифровизацията на железопътната инфраструктура и призовава Комисията и държавите членки да подкрепят нейното внедряване;

62.  призовава Комисията да продължи програмата Shift2Rail с оглед по-нататъшно развитие към цифрова железопътна мрежа и изцяло автономно управление в железопътния транспорт, включително разработването на стандарт за автоматична експлоатация на влаковете пред ETCS, както и киберсигурността;

63.  подчертава нарастващите предизвикателства пред градската мобилност, свързани със задръстванията, както и възможностите, предоставяни от автоматизираните системи за обществен железопътен транспорт за справяне с тези предизвикателства; призовава Комисията и държавите членки да насърчават и подкрепят проекти за справяне с тези предизвикателства чрез иновации в автоматизирания железопътен обществен транспорт;

Права на потребителите и конкурентни условия

64.  призовава Комисията да създаде всеобхватни правила за отговорностите и правата на конструктора, водачите и операторите на всяко равнище на автоматизация за всички видове транспорт; подчертава, че тези отговорности трябва да бъдат съобщени по ясен и разбиращ се от само себе си начин на водачите и операторите чрез етикетиране с търговска цел или чрез други форми на комуникация; счита, че е от съществено значение да се гарантира безопасността на превозните средства и тяхната редовна поддръжка през целия им жизнен цикъл и посочва важната роля на справедливия достъп до пазара за бордовите данни и ресурси за съответните заинтересовани страни в това отношение;

65.  призовава Комисията да гарантира, че всички системи в автономните превозни средства са разработени по такъв начин, че да позволяват на собствениците или ползвателите на превозни средства да избират свободно между конкуриращи се доставчици на услуги, без да се налага да разчитат единствено на услугите, предоставяни от производителя на превозни средства;

66.  подчертава необходимостта да се гарантира справедлив достъп до пазара за независимите доставчици на автомобилни услуги в областта на сервизното обслужване и ремонта на автономни превозни средства; припомня, че този вид субекти, по-специално производителите на резервни части, малките работилници и сервизните центрове, са важен елемент от конкуренцията на автомобилния пазар и оказват положително въздействие върху наличността и цените на тези услуги;

67.  отбелязва, че на пазара на цифровизираните автомобилни услуги прекият и навременен достъп до данните и функциите на превозното средство ще определя дали на пазара на услуги за автоматизирана и комбинирана мобилност ще има лоялна конкуренция; припомня, че независимите оператори играят много важна роля в цялата верига на автомобилните доставки;

68.  предвижда, че конкуренцията на единния пазар в сектора за сервизно обслужване на автономни превозни средства може да бъде застрашена, ако производителите затрудняват достъпа на независимите сервизи до системите, инсталирани в тези превозни средства; подчертава, че този пазарен сегмент следва да бъде предмет на разпоредбите на Регламент (ЕС) № 461/2010 на Комисията(11);

69.  подчертава, че потребителите следва да бъдат информирани предварително за превозните средства, които закупуват, и за услугите по ремонт, до които могат да получат достъп.

70.  счита, че преминаването към автоматизирани превозни средства освен своето положително въздействие върху безопасността по пътищата, консумацията на гориво, околната среда и създаването на нови работни места в сектора на телекомуникациите и автомобилния сектор, може да доведе и до загубата на такива в транспортния сектор и да има отрицателни последствия за застрахователния сектор, които трябва да бъдат преодолени възможно най-скоро, за да се осигури безпрепятствен преход;

Изследователски и образователни потребности

71.  подчертава необходимостта от разработване на ключови автономни технологии (напр. формализиране и симулации на човешкия мозък и когнитивни функции при шофиране, системи за възприятие на околната среда и изкуствен интелект) в ЕС, за да се остане в крак със световната конкуренция и да се създадат нови работни места;

72.  подчертава факта, че след пускането им на пазара автоматизираните превозни средства ще окажат дълбоко въздействие върху разпространението и потреблението на стоки; поради това счита, че е налице неотложна необходимост от оценка на това въздействие и от осигуряване на мерки за подкрепа на засегнатите сектори и хора;

73.  призовава за инициативи за анализиране и разглеждане на въпросите, свързани с промените в предлагането и търсенето на работа, с оглед на необходимостта от нови и специализирани умения както за производството на автомобили, така и за професионалната им употреба чрез преориентиране в образованието (например курсове и обучения), с оглед улесняване на прехода към нови форми на мобилност;

74.  настоятелно призовава Комисията, заедно с държавите членки, да предложи инициативи за насърчаване на уменията, образованието и обучението, необходими за запазване на водещата позиция на ЕС в сектора на автономния транспорт; подчертава, че е важно държавите членки да вземат предвид тези нови тенденции в образователните си програми, за да отговорят на необходимостта от висококвалифицирана и разполагаща с умения работна ръка в различните транспортни сектори;

75.  припомня сумата от 300 милиона евро, предвидена по „Хоризонт 2020“ за програми за научни изследвания и иновации относно автоматизираните превозни средства в периода от 2014 г. до 2020 г., и препоръчва тези програми да бъдат продължени и разширени за всички видове транспорт през следващия многогодишен финансов период 2021 – 2027 г. („Хоризонт Европа“);

76.  подчертава важната роля на съвместните изследвания за гарантиране на бърз напредък на автоматизацията на транспорта чрез включването на цялата иновационна екосистема;

77.  призовава Комисията да създаде съвместно предприятие по същия начин като Shift2Rail за железопътния транспорт и „CleanSky“ за въздухоплавателната промишленост, така че да се създаде стратегическа инициатива за автономен транспорт, насочена към промишлеността, която да бъде убедителна за гражданите на ЕС, да има значителен търговски смисъл, да използва потенциала на ЕС за научни изследвания и иновации въз основа на широко сътрудничество между промишлената, обществената и академичната сфера и да насърчава разработването и внедряването на технологии по хармонизиран и оперативно съвместим начин, с цел създаване на глобална система за мултимодален транспорт за автономния транспорт;

78.  подчертава необходимостта от изграждане на изпитателни станции в целия ЕС с цел цялостно изпитване и разработване на нови технологии; настоятелно призовава всяка от държавите членки да определи до 2020 г. градски и извънградски зони, в които могат да се изпитват в реални условия на движение автономни изследователски превозни средства, като същевременно се гарантира безопасността на движението по пътищата в тези зони, и да осигурят създаването на трансгранични и оперативно съвместими рамки за изпитване в ЕС;

79.  посочва, че някои граждани на ЕС са изразили недоверие към автоматизираната мобилност; поради това подчертава, че законодателите трябва да обърнат внимание на етичното измерение, за да се подобри общественото приемане в това отношение; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно други измерения на автоматизираната мобилност.

80.  призовава за всеобхватни изследвания на дългосрочните въздействия на автономния транспорт по въпроси като адаптацията на потребителите, общественото одобрение, физиологичните реакции, физическите реакции и социалната мобилност, намаляването на произшествията и подобряването на транспорта като цяло;

81.  настоятелно призовава всички заинтересовани лица, в това число производителите на превозни средства, доставчиците на компоненти и на софтуерни и проектантски услуги, както и държавите членки и участващите органи да си сътрудничат в насърчаването на иновациите, в осигуряването на инвестиции в годна за автоматизирана мобилност инфраструктура както по магистралите, така и по градските пътища и в улесняването на трансграничните изпитвания; подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите за адаптиране на съществуващата инфраструктура, изграждане на нова инфраструктура и подобряване на взаимосвързаността на европейските пътища; посочва, че се наблюдава недоверие на европейските граждани към автоматизираното шофиране и че следва да се проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел засилване на тяхното доверие; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно измерението на етиката на автономния и свързания транспорт.

°

°  °

82.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета и на Комисията.

(1)

ОВ C 307, 30.8.2018 г, стр. 144.

(2)

Приети текстове, P8_TA(2018)0063.

(3)

ОВ L 207, 6.8.2010 г., стр. 1

(4)

COM(2018) 0274.

(5)

COM(2018) 0286.

(6)

ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1.

(7)

OВ L 210, 7.8.1985 г, стр. 29.

(8)

OВ L 263, 7.10.2009 г, стр. 11.

(9)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.

(10)

OВ L 212, 22.8.2018 г., стр. 1.

(11)

ОВ L 129, 28.5.2010 г., стр. 52.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Обща информация

Нашата система за мобилност е в процес на дълбоки промени, за да стане по-цифровизирана, по-безопасна и по-чиста. По-нататъшната автоматизация на превозните средства във всички видове транспорт, а именно на свързаните и автоматизираните пътни превозни средства, заедно с напредъка в областта на информационните и комуникационните технологии, предоставят богати възможности за подобряване на транспортните потоци, за повишаване на безопасността за всички потребители и за намаляване на въздействието на транспорта върху околната среда. Същевременно те притежават голям потенциал за укрепване на конкурентоспособността на европейската промишленост и предприятия в транспортния сектор и извън него. След като стане достъпна в широк мащаб и в ежедневието, автоматизираната мобилност се очаква да донесе значителни ползи за нашето общество по отношение на иновативните услуги за мобилност в градовете и селските райони, по-гъвкавия обществен транспорт и по-приспособените решения за всички граждани.

Макар технологичният напредък да е бърз и енергично да се осъществява на международно равнище, все още има значителни проблеми при развитието и интегрирането на автоматизираните превозни средства и свързаните с тях услуги за мобилност, по отношение на техническите стандарти за превозните средства и инфраструктурата, ползването, безопасността и неприкосновеността на данните, отговорностите при експлоатацията на превозните средства, отговорността, етиката, общественото одобрение и съвместното съществуване на автоматизирани преводни средства и превозни средства, управлявани от хора.

По отношение на свързания и автоматизиран автомобилен транспорт, инициативи на държавите членки, промишлеността и Комисията вече разглеждат важни елементи на една интегрирана политика в тази област, включително свързаните с превозното средство аспекти (а именно доклада GEAR 2030), както и транспортната и комуникационната инфраструктура (а именно европейската стратегия за СИТС). След Декларацията от Амстердам от 2016 г. относно сътрудничеството в областта на свързаното и автоматизираното управление на моторни превозни средства работата относно самостоятелното управление на МПС продължава в рамките на заседанията на високо равнище на Съвета. В своята резолюция относно стратегията за СИТС, Европейският парламент препоръча през март 2018 г., inter alia, укрепване на законодателната рамка на ЕС, за да се гарантират трансгранични правила за оперативна съвместимост и отговорност в целия ЕС по отношение на свързания транспорт, така че да се осигурят правила за достъп до бордови данни.

Със своето Съобщение относно стратегия на ЕС за мобилност на бъдещето, за което се отнася настоящият доклад, Комисията определя европейски дневен ред, който включва обща визия и набелязва подпомагащи действия за разработването и внедряването на ключови технологии, услуги и инфраструктура, свързани основно със самостоятелното управление по пътищата. Предвижданите краткосрочни инициативи включват приноса на автоматизираната мобилност към проекта за „Нулева смъртност“ до 2050 г. за намаляване на смъртните случаи при пътнотранспортни произшествия, подкрепа за разгръщането на инфраструктурата чрез Механизма за свързване на Европа, изпитване на 5G и законодателни предложения с оглед на безопасното осъществяване на автоматизирана мобилност. По-специално, предложените преразглеждания на Директивата за безопасността на пътната инфраструктура и на Общия регламент за безопасността на моторните превозни средства имат за цел да включат специфични съображения за безопасност, свързани с автоматичното управление на МПС в законодателството на ЕС.

Становище на докладчика

Понастоящем свързаните и автоматизирани превозни средства оглавяват развитието на автоматизираната мобилност. Леките автомобили с автоматично управление над сегашното ниво 3 трябва да навлязат в европейския пътен транспорт много скоро от 2020 г. нататък, а технологиите ще продължат да се развиват и ще обхванат всички видове автомобилен транспорт, включително превозни средства за комунални цели и камиони. Следователно е наложително свързаните с това усилия да продължат и да се засилят на всички равнища: по отношение на регулаторната рамка, научните изследвания и иновациите, провеждането на реални изпитвания и внедряване на превозните средства и пътищата и комуникационната инфраструктура. От ключово значение е Европа да остане на преден план в тази област, за да може да се възползва от предимствата на автоматизирания автомобилен транспорт и успешно да се конкурира с огромните усилия, полагани в САЩ, Китай или Япония. По-конкретно, докладчикът предлага да бъдат разгледани по бърз начин проблемите, свързани със защитата на данните, използването на данни за превозните средства и маршрутите, както и киберсигурността. Освен това, усилията за стандартизация на международно равнище, а именно в рамките на Конвенцията на ИКЕ на ООН и на Виенската конвенция, трябва да бъдат допълнително координирани и да спомогнат за гарантиране на безпроблемната оперативна съвместимост на превозните средства през границите. Като се основават на нарастващия опит с автоматизирани леки автомобили на ниво 3, усилията в областта на научните изследвания следва да бъдат насочени към нови явления, като самонадеяността на водачите. Със системи за изкуствен интелект, които играят все по-нарастваща роля, също така е необходимо спешно да се разработят насоки по етични въпроси за такива системи в автономните превозни средства.

В допълнение към автомобилния транспорт, потенциалът на автоматизираните превозни средства се откроява все по-ясно в сектора на логистиката, обществения транспорт и други видове транспорт, т.е. автономните кораби в сектора на транспорта по вътрешните водни пътища и морския транспорт на къси разстояния, безпилотни летателни апарати, превозващи стоки (и дори въздушни таксита), и автоматизираните леки железопътни системи, като например в градския обществен транспорт. За съжаление тези области останаха незасегнати от Комисията в нейното съобщение.

Що се отнася до въздушния транспорт, вашият докладчик счита, че е необходимо незабавно да бъдат представени подробни правила за автоматизираните въздухоплавателни средства и тяхната безопасна интеграция във въздушното пространство, като се използват например плана U-Space от юни 2017 г. и новия Регламент за ЕААБ.

По отношение на водния транспорт, където автономните кораби могат да намалят произшествията, произтичащи от човешка грешка, Комисията следва да бъде проактивна, за да стимулира възприемането на автономните кораби и да разработи общ подход за автоматизиране на корабоплаването по вътрешните водни пътища, придружен от съответните технически стандарти.

Що се отнася до железопътния транспорт, докладчикът подчертава потенциала на иновативните автоматизирани системи за обществен транспорт за справяне с предизвикателствата на градската мобилност и задръстванията, като призовава за мерки за насърчаване и подкрепа на проекти, свързани с тези въпроси.

С преминаването към автоматизация на бъдещата мобилност е от съществено значение да се разработят ключови автономни технологии и научни познания посредством инициативи за насърчаване на научните изследвания, образованието и обучението в тази област, която следва да бъде подпомагана, например в рамките на програмата „Хоризонт Европа“. Освен това докладчикът счита, че заслужава да бъдат положени повече усилия в областта на научните изследвания на социалното въздействие на потенциалните дългосрочни последици от автономния/безпилотния транспорт.

Докладчикът е убеден също така, че всеки политически подход на ЕС относно самостоятелната мобилност трябва да включва инициативи за справяне с вероятните промени в моделите на трудова заетост и търсенето на нови умения в производството и използването на автомобили.


СТАНОВИЩЕ на комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите (15.10.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

(2018/2089(INI))

Докладчик по становище (*): Арндт Кон

(*)  Асоциирана комисия – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по вътрешния пазар и защита на потребителите приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

1.  приветства съобщението на Комисията от 17 май 2018 г., озаглавено „По пътя към автоматизираната мобилност: стратегия на ЕС за мобилността на бъдещето (COM(2018)0283); признава потенциала и значението на стратегията за всички автономни частни и публични средства за сухопътен, железопътен, воден и въздушен транспорт, както и разпространяването на въздействието на тази политика върху много сектори и върху новите стопански модели, способствани от автоматизираната безпилотна мобилност, които ще донесат ползи за дружествата и потребителите с оглед на превръщането на Европа в лидер в областта на автомобилните технологии; насочва вниманието също така към последиците от нея за потребителите, включително за лицата със специални потребности или увреждания и за лицата с увредено зрение;

2.  подчертава, че прилагането на споделена европейска стратегия и на ясна, опростена и иновативна регулаторна рамка е от решаващо значение, за да се изведе Европа начело на пазара на автономни превозни средства, да се запази конкурентоспособността в частния сектор и да се насърчат създаването на работни места и иновациите; признава, че наличните понастоящем на пазара технологии създават уязвимости за потребителите, на които трябва да се обърне внимание, и настоятелно призовава автомобилната промишленост да поеме отговорност за безопасността и сигурността на водачите и пътниците;

3.  посочва, че макар че внедряването на свързаната и автоматизирана мобилност да може да допринесе за безопасността на движението по пътищата, да спомогне в борбата със задръстванията по пътищата и да сведе смъртните случаи по пътищата до минимум в Европа до 2050 г., както и да благоприятства за социалното приобщаване и цялостната ефективност и производителност на транспорта, приемането от страна на обществото ще бъде постигнато само ако автономните превозни средства могат да предложат най-високите стандарти за безопасност и сигурност;

4.  подчертава, че законодателят трябва да разгледа и да реши етичните аспекти на автономните превозни средства, преди тези превозни средства да могат да бъдат напълно приети и да се предоставят в пътна среда; следователно подчертава, че автоматизираните превозни средства трябва да бъдат подложени на предварителна оценка по отношение на тези етични аспекти;

5.  призовава Комисията да публикува законодателно предложение относно достъпа до бордови данни и ресурси до края на 2018 г.; подчертава, че на потенциалните потребители трябва да бъде предоставена ясна информация за автоматизираните характеристики на дадено превозно средство, преди да придобият превозното средство, включително за промените в тези характеристики, които могат да възникнат през жизнения цикъл на превозното средство; подчертава, че от съществено значение са еднаквите условия на конкуренция и справедливият, недискриминационен, пряк, в реално време и неутрален по отношение на технологиите достъп до бордови данни и ресурси за различни участници на пазара, които предлагат ремонт и поддръжка, с цел осигуряване на справедлива и лоялна конкуренция, особено за независимите МСП, като същевременно се насърчават иновациите и се гарантират правата и качеството на услугите за потребителите; подчертава, че както потребителите, така и трети страни трябва да разполагат с подходящи права и механизми за правна защита;

6.  признава, че записващите устройства и достъпът до записващото устройство са важен инструмент за изясняване на действителната причина за събитията, довели до вреди или злополуки, и че автономните превозни средства са сложни в технологично отношение и значително се различават от сегашните моторни превозни средства на пътя; приветства предложението на Комисията в нейното съобщение от 17 май 2018 г. за регулиране на записващите устройства за автоматизирани превозни средства като част от прегледа на Регламента относно общата безопасност и Директивата за моторните превозни средства с цел по-нататъшно решаване на въпроса за отговорността по отношение на автоматизираните превозни средства в случай на злополука; подчертава, че е от решаващо значение да се изготви всеобхватно и ясно законодателство, което да предвижда правна уредба относно отговорността и застраховките за автономно шофиране, за да се защитят правата на потребителите и да се предотвратят ситуации, при които евентуално могат да възникнат понастоящем неизвестни рискове за увредените лица;

7.  подчертава, че е важно потребителите да имат контрол над и достъп до своите лични данни и до данните, генерирани на борда, които се произвеждат и събират от свързани и автоматизирани превозни средства; посочва, че бъдещите бордови системи следва да бъдат проектирани по начин, който да гарантира свободния избор на потребителите и да позволява на ползвателите да избират измежду конкуриращи се доставчици на услуги кой да има правото на пряк достъп и използване на данните от тяхното превозно средство във връзка с дадена услуга, като същевременно се спазва законодателството в областта на защитата на личните данни и интелектуалната собственост; подчертава, че е важно предаването и съхранението на данни между превозните средства и между превозните средства и свързаната инфраструктура да бъдат защитени чрез минимален набор от мерки за сигурност, които да включват криптиране, софтуерни актуализации и стабилни механизми за удостоверяване на автентичността, като същевременно се спазват законодателството в областта на защитата на личните данни и интелектуалната собственост и принципът на неприкосновеност на личния живот и се осигуряват най-високи равнища на сигурност на етапа на проектирането и по подразбиране; подчертава, че на потребителите трябва да бъдат предлагано максимално равнище на защита срещу хакерски посегателства и кибератаки;

8.  потвърждава, че техническите стандарти, адаптирани от различните марки, следва да се приведат в съответствие с глобалните насоки, да се изготвят посредством неутрален по отношение на технологиите подход и да гарантират оперативна съвместимост; подчертава, че предстоящите правила на ИКЕ на ООН относно киберсигурността и актуализациите на софтуера „по ефира“ трябва да се превърнат в еталон за бъдещото европейско законодателство, както и че Европейският съюз следва да поеме главна роля за по-нататъшно разработване на международни стандарти, за да се осигурят разпоредби за сигурност на данните, неприкосновеност на личния живот и отговорност преди момента, в който автономните превозни средства ще се използват в световен мащаб;

9.  настоятелно призовава всички заинтересовани лица, в това число производителите на превозни средства, доставчиците на компоненти и на софтуерни и проектантски услуги, както и държавите членки и участващите органи да си сътрудничат в насърчаването на иновациите, в осигуряването на инвестиции в годна за автоматизирана мобилност инфраструктура както по магистралите, така и по градските пътища и в улесняването на трансграничните изпитвания; подчертава необходимостта от увеличаване на инвестициите за адаптиране на съществуващата инфраструктура, изграждане на нова инфраструктура и подобряване на взаимосвързаността на европейските пътища; посочва, че се наблюдава недоверие на европейските граждани към автоматизираното шофиране и че следва да се проведат кампании за повишаване на осведомеността с цел засилване на тяхното доверие; призовава за инвестиции в задълбочени изследвания относно изкуствения интелект и относно измерението на етиката на автономния и свързания транспорт.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

11.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Igor Gräzin, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

ECR

EFDD

ENF

PPE

 

S&D

 

Verts/ALE

Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Marco Zullo

Mylène Troszczynski

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López‑Istúriz White, Eva Maydell, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský, Lambert van Nistelrooij

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

2

0

ALDE

GUE/NGL

Igor Gräzin

Martin Schirdewan

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


СТАНОВИЩЕ на комисията по правни въпроси (16.10.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

(2018/2089(INI))

Докладчик по становище (*): Емил Радев

(*) Процедура с асоциирани комисии – член 54 от Правилника за дейността

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по правни въпроси приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

A.  като има предвид, че бързият темп на развитие на технологиите, както в транспортния сектор, така и в сектора на роботиката и изкуствения интелект, оказва значително въздействие върху икономиката и обществото; като има предвид, че автономните превозни средства ще променят значително ежедневието ни, ще определят бъдещето на автомобилния транспорт в световен план, ще понижат транспортните разходи, ще подобрят пътната безопасност, ще повишат мобилността и ще намалят въздействието върху околната среда; като има предвид, че секторът на автомобилния транспорт би могъл да разкрие възможности за нови услуги и видове транспорт, като по този начин ще удовлетвори нарастващото търсене на индивидуална мобилност и товарен транспорт и дори би могъл да спомогне за революционизиране на градоустройството;

Б.  като има предвид, че въвеждането на автономните превозни средства, което се очаква още през 2020 г., ще донесе значителни ползи, но също така води до различни нови рискове, а именно във връзка с безопасността на движението по пътищата, гражданската отговорност и застраховането, киберсигурността, правата върху интелектуалната собственост, въпросите, свързани със защитата на данните и достъпа до данни, техническата инфраструктура, стандартизацията и заетостта; като има предвид, че е невъзможно да се предскаже в пълна степен дългосрочното въздействие на автономната мобилност върху работните места и околната среда; като има предвид, че е от решаващо значение да се гарантира, че правната рамка на ЕС е пригодена за адекватен отговор на тези предизвикателства и за повишаване на обществената осведоменост и приемането на автономните превозни средства;

1.  отбелязва, че съществуващите правила за отговорността, като например Директива 85/374/ЕИО на Съвета от 25 юли 1985 г. за сближаване на законовите, подзаконовите и административните разпоредби на държавите членки относно отговорността за вреди, причинени от дефект на стока (Директивата за отговорността за вреди, причинени от дефект на стока) и Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 г. относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (Директивата за автомобилното застраховане), не са били разработени за справяне с предизвикателствата, породени от използването на автономни превозни средства, и подчертава, че са налице все повече доказателства, че настоящата регулаторна рамка, особено що се отнася до отговорността, застраховането, регистрирането и защитата на личните данни, вече няма да бъде достатъчна или подходяща при възникването на новите рискове, произтичащи от нарастващата автоматизация, свързаност и сложност на превозните средства;

2.  счита, че с оглед на динамичните технологични промени в сектора е необходимо да се изясни кой следва да понесе вредите в случай на произшествия, причинени от напълно автономни превозни средства, а когато нивото на автономност предполага, че превозното средство може да бъде управлявано както напълно автономно, така и от водач, е необходимо да може по недвусмислен начин да бъде установено кой носи вина във всеки конкретен случай; подчертава, че по-специално е необходимо да се проучи дали виждането, че много малка част от всички злополуки досега се свързват с технически фактори, би оправдало прехвърляне на отговорността върху производителя, което, като рисков фактор, независещ от небрежността, може просто да бъде свързано с риска, породен от пускането на пазара на автономно превозно средство; подчертава също така, че е необходимо освен това да се проучи дали специфичните задължения за пътна безопасност от страна на собственика на превозното средство и задълженията за инструктаж, приложими за съответния за случая водач, биха могли да компенсират адекватно такова прехвърляне на отговорността; поради това призовава Комисията да извърши задълбочена оценка, адаптира действащата правна рамка на ЕС и при необходимост да въведе нови правила, въз основа на които да се разпределят отговорността и задълженията; призовава също така Комисията да извърши оценка и наблюдение на възможността за въвеждане на допълнителни инструменти на ЕС, така че да не се изостава от развитието в областта на изкуствения интелект;

3.  подчертава рисковете, свързани с нарастващата тенденция за смесен трафик, включващ традиционни и автономни превозни средства, и с оглед на това призовава за повече изпитвания на място, с които да се подпомогне ориентираната към бъдещето научноизследователска и развойна дейност на публичните и частните предприятия и органи, а също така да се предоставят конкретни данни, които да спомогнат за надлежното адаптиране на правилата за гражданската отговорност;

4.  подчертава, че възможно решение за справяне със съществуващите пропуски и недостатъци би могло да бъде създаването на рамка за застраховане за обективна отговорност във връзка с вреди, причинени от автономни превозни средства;

5.  подчертава, че както беше заявено в резолюцията му от 16 февруари 2017 г. относно гражданскоправните норми за роботиката(1), не следва да има ограничение на отговорността, свързано с естеството и степента на вредите, които подлежат на обезщетение, за да се гарантира адекватна защита на жертвите;

6.  счита, че един подход на равнището на ЕС ще стимулира трансграничното развитие на системите за автономен транспорт, ще насърчи конкурентоспособността на автомобилната промишленост в Европейския съюз, ще осигури високо равнище на защита на потребителите и ще предотврати фрагментирането на вътрешния пазар;

7.  подчертава, че е необходимо да се осигури справедлив достъп до пазара за независимите доставчици на автомобилни услуги в областта на обслужването и ремонта на автономни превозни средства; припомня, че субектите от този вид, сред които по-специално производителите на части и малките работилници и центрове за обслужване, са важен фактор на конкурентоспособността на автомобилния пазар и имат положително въздействие върху наличността и цените на тези услуги;

8.  подчертава необходимостта да се обмислят изменения към международни споразумения като Виенската конвенция за движението по пътищата и Виенската конвенция за пътните знаци и сигнали, насочени към улесняване на внедряването на напълно автономни превозни средства;

9.  приветства предложенията на Комисията за регламентиране на защитата на превозните средства срещу кибератаки и за оборудване на автономните превозни средства със записващи устройства като част от прегледа на Регламента относно общата безопасност на превозните средства с цел да се спомогне за установяването на причината за произшествията и да се изясни кой се счита за отговорен в случай на произшествие; подчертава, че автономната мобилност поставя значителни предизвикателства във връзка със защитата на личните данни и неприкосновеността на личния живот, по-конкретно в резултат на необходимостта от установяване на географското местоположение и наблюдение на движенията на тези превозни средства, и призовава Комисията допълнително да поясни правилата за защитата и обмена на данните, събирани от тези превозни средства, включително данните, от които косвено се установява самоличността на лица, и за достъпа до такива данни, при пълно спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета; отбелязва, че е необходимо да се проучи дали и как да се гарантира възможност за ползвателите да наблюдават и контролират достъпа до своите данни в съответствие с ОРЗД, а също така и за целите на правото им да се защитят, когато отговорността им е под въпрос, както и да се обмисли въвеждането на технология на блоковата верига за тази цел; призовава Комисията също така да осигури възможност за оперативна съвместимост между системите и преносимост на данните с цел предотвратяване на блокиращите ефекти и насърчаване на лоялната конкуренция и иновациите, с което да се даде възможност на ползвателите да избират между различни доставчици на услуги и да се гарантира, че по-малките доставчици на услуги за превозни средства няма да загубят препитанието си;

10.  отбелязва, че ще възникнат подобни въпроси по отношение на правата върху интелектуална собственост и съответните права на ползване във връзка с изкуствения интелект за целите на автономната мобилност, както в други области, например правата на собственост или на ползване върху кодовете, данните и изобретенията, създадени от самия изкуствен интелект; счита обаче, че на тези въпроси следва да бъдат намерени решения от възможно най-общ характер;

11.  обръща внимание на необходимостта при изготвянето на новата законодателна рамка за регулиране на автономната мобилност да се гарантира възможност за преодоляване на всякакви пречки пред развитието на технологичния напредък, научните изследвания и иновациите.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

10.10.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

0

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Kostas Chrysogonos, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sajjad Karim, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Gilles Lebreton, António Marinho e Pinto, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Angelika Niebler, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, António Marinho e Pinto

ECR

Angel Dzhambazki, Sajjad Karim

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Gilles Lebreton

GUE/NGL

Kostas Chrysogonos

PPE

Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Angelika Niebler, József Szájer, Axel Voss, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka

S&D

Mady Delvaux, Enrico Gasbarra, Lidia Joanna Geringer de Oedenberg, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Max Andersson, Pascal Durand

0

-

 

 

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

ОВ C 252, 18.7.2018 г., стр. 239.


СТАНОВИЩЕ на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (21.11.2018)

на вниманието на комисията по транспорт и туризъм

относно автономното управление на превозни средства в рамките на европейския транспорт

(2018/2089(INI))

Докладчик: Ханс-Олаф Хенкел

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Комисията по промишленост, изследвания и енергетика приканва водещата комисия по транспорт и туризъм да включи в предложението за резолюция, което ще приеме, следните предложения:

А.  като има предвид, че Комисията се стреми към намаляване наполовина на годишния брой жертви от пътнотранспортни произшествия в ЕС до 2020 г. в сравнение с 2010 г., в съответствие с целите за нулева смъртност; като има предвид, че напоследък напредъкът в намаляването на общия брой жертви и ранени отбелязва застой, като през 2016 г. повече от 25 000 души са загинали по пътищата в ЕС, а още 135 хиляди са били тежко ранени;

Б.  като има предвид, че усъвършенстваните системи в помощ на водача, например системата за предупреждение при напускане на лентата за движение и автоматичните аварийни спирачки, вече имат доказан принос за пътната безопасност и за намаляване на броя на тежките произшествия;

В.  като има предвид, че безопасното развитие на автономното управление на превозни средства е от решаващо значение за приемане на тази технология в нашето общество; като има предвид, че според оценките човешката грешка играе решаваща роля в повечето от пътнотранспортните произшествия и следователно се очаква автоматизираните и автономните превозни средства да подобрят значително безопасността на движението по пътищата; като има предвид, че градовете са изправени пред значителни проблеми, свързани с мобилността, които се увеличават вследствие на замърсяването и изменението на климата; като има предвид, че автономните превозни средства биха могли да допринесат за мобилността на онези, които не са в състояние да шофират, биха могли да стимулират използването на обществения транспорт и схемите за съвместно ползване на автомобили и да оптимизират използването на инфраструктурата чрез облекчаване на задръстванията по пътищата, тъй като автономните превозни средства се нуждаят от по-малко паркоместа непосредствено в града, като същевременно повишават горивната ефективност и улесняват използването на алтернативни източници на енергия и така допринасят за постигането на целите за 2030 г. в областта на климата и енергетиката и на ангажиментите на ЕС съгласно Парижкото споразумение; като има предвид, че автоматизираната мобилност би могла да допринесе за осъществяване на амбициите на ЕС, като направи неговата промишленост по-мощна и конкурентоспособна, създава работни места и стимулира икономическия растеж;

Г.  като има предвид, че в своето съобщение от 23 ноември 2017 г. относно засилването на възможностите на европейските енергийни мрежи (COM(2017)0718) Комисията посочи транспорта като един от секторите, в които електроенергията ще бъде от решаващо значение за декарбонизацията; като има предвид, че следователно електрическата мобилност, основаваща се на възобновяеми енергийни източници, следва да бъде насърчавана при постепенното премахване на изкопаемите горива, за да се ускори преходът към икономика с нулеви нетни емисии на парникови газове най-късно до 2050 г.;

Д.  като има предвид, че с оглед на етичните последици от използването на тези технологии е необходимо да се разработят насоки за внедряването на изкуствен интелект, както и системи за гаранция с цел последователно решаване на възникващите етични въпроси;

Е.  като има предвид, че по оценка на Комисията новият пазар за автоматизирани и свързани превозни средства ще расте експоненциално, като се очаква до 2025 г. приходите да надхвърлят 620 милиарда евро за автомобилната индустрия на ЕС и 180 милиарда евро за сектора на електрониката в ЕС;

Ж.  като има предвид, че други държави, например Съединените щати, ОАЕ, Китай и Япония, бързо напредват в развитието на автономното управление на превозни средства и вече приемат стратегии за автоматизирани превозни средства и привличат инвестиции в тази област; като има предвид, че икономическото въздействие на автоматизираната мобилност в ЕС силно ще зависи от способността на европейската промишленост да върви в крак с международните конкуренти; като има предвид, че делът на Европа в световното производство на моторни превозни средства възлиза на 23%, но че е необходимо тя да инвестира повече в разработването и прилагането на сигурни свързани и автоматизирани системи за мобилност; като има предвид, че автоматизираната мобилност предлага икономически потенциал за много сектори, включително новосъздадени предприятия, МСП и промишлеността, и че визията на ЕС трябва да бъде превръщането ѝ в световен лидер за безопасна, напълно автономна мобилност;

1.  подчертава, че автономното управление на превозни средства ще представлява мащабна структурна промяна и значително ще измени настоящите модели на мобилност и собственост на превозните средства; счита, че ако е добре регулирано, автономното управление на превозни средства може да донесе съществено подобрение на ефективността на използване на превозните средства и значително да допринесе за намаляване на задръстванията, а следователно и на емисиите на CO2 и други замърсители, например чрез средства като групирането на превозни средства;

2.  счита, че несъществуващите, непълните или различните национални законодателни подходи все още представляват основни пречки пред въвеждането на пазара на автоматизирани, а по-специално на автономни превозни средства; счита, че трябва да бъдат въведени регулаторни промени, така че да се осигури съгласуваност между националните разпоредби за движението, да се избягват конфликти по отношение на разпоредбите за превозните средства на равнище ЕС и да се изгради подготвена за бъдещото развитие рамка, която позволява трансгранична автоматизация; призовава държавите членки да предлагат достатъчно гъвкавост, за да се даде възможност за осъществяване на иновациите и необходимото изпитване;

3.  призовава Комисията, с оглед на световния характер на автомобилната индустрия, спешно да ускори преговорите на равнище ООН и да представи бъдещи нормативни промени в съответствие със заключенията на Икономическата комисия за Европа на Организацията на обединените нации (ИКЕ на ООН) и в рамките на действащата правна рамка на Виенската конвенция от 1968 г.; призовава Комисията да обърне особено внимание на общите стандарти за безопасността на превозните средства, одобрението на типа, справедливия и равен достъп до генерирани на борда данни и киберсигурността;

4.  подчертава, че за да допринесе за изпълнението на нашите цели в областта на транспортната политика, автономното управление на превозни средства следва да се прилага по начин, който значително допринася за една устойчива транспортна система, вземаща под внимание фактори като околната среда, климата, пътната безопасност, шума и достъпността за всички;

5.  подчертава факта, че след пускането им на пазара автоматизираните превозни средства ще окажат дълбоко въздействие върху разпространението и потреблението на стоки; поради това счита, че е налице неотложна необходимост от оценка на това въздействие и от осигуряване на мерки за подкрепа на засегнатите сектори и хора;

6.  отбелязва, че някои автономни превозни средства са причинили ограничен брой сериозни или фатални произшествия; поради това счита, че е от съществено значение тези превозни средства винаги да бъдат оборудвани с централна функция за запазване на човешкия контрол; призовава Комисията да вземе под внимание настоящата инфраструктура и възрастта на автомобилния парк в държавите членки и да разгледа съвместното съществуване на свързаните, автоматизираните и автономните превозни средства с несвързаните такива, водачите, велосипедистите, мотоциклетистите, пешеходците и другите участници в движението;

7.  счита настоящата процедура на освобождавания от страна на ЕС, предоставяни въз основа на национални ad-hoc оценки на безопасността, за недостатъчна, защото представлява прекомерен инвестиционен риск и застрашава въвеждането на технологии за автоматизация на превозни средства; призовава Комисията да започне работа върху законодателство на ЕС по отношение на одобряването на типа на автоматизирани и автономни превозни средства в съответствие със заключенията на ИКЕ на ООН, а по-специално с тези на Работната група по член 29; подчертава, че процедурите за надзор на пазара, свързани с автоматизираните превозни средства през целия им жизнен цикъл, следва да бъдат възможно най-стандартизирани, прозрачни и проверими, като включват трансгранични изпитвания, извършвани по открити пътища и в реални условия на шофиране, както и периодични проверки на техническата изправност;

8.  заявява, че киберсигурността трябва да бъде гарантирана и че всяко предаване на данни между бордовата система, централния сървър на производителя, други превозни средства и пътната инфраструктура трябва да бъде защитено от неразрешено разкриване и манипулиране; припомня, че в своята резолюция от 13 март 2018 г., озаглавена „Европейска стратегия относно съвместни интелигентни транспортни системи“(1), Парламентът настоятелно призова Комисията да представи законодателно предложение относно достъпа до бордови данни и ресурси до края на годината; призовава Комисията да предложи обща политика за сигурност, основана на бекенд сървър системи и стандарти за киберсигурност, хармонизирани на европейско равнище, като взема предвид нормите на ИКЕ на ООН; във връзка с това призовава за ясни правила, гарантиращи равнопоставени условия за достъпа до бордови данни, който да предлага защита по отношение на проблеми, свързани с киберсигурността и защитата на личните данни, както и да насърчава иновациите и лоялната конкуренция;

9.  подчертава значението в научните изследвания и технологичното развитие в този сектор да се взема предвид гледната точка, свързана с климата, като се постави специален акцент върху увеличаването на използването на енергия от възобновяеми източници в сектора;

10.  подчертава факта, че е необходимо отговорността на производителите и операторите на автоматизирани и автономни превозни средства да бъде ясно регулирана и както потребителите, така и третите страни да разполагат с подходящи права и механизми за правна защита; приветства инициативата на Комисията за регулиране на записващите устройства за автоматизирани превозни средства и призовава Комисията да представи по-широка рамка за отговорност за причинените вреди при произшествия, в които участват автономни и автоматизирани моторни превозни средства;

11.  призовава Комисията и държавите членки да осигурят и да улесняват необходимите инвестиции, по-специално за МСП, да развиват съответните технологии, да създадат необходимата инфраструктурна подкрепа и да насърчават по-широко обществено приемане на автоматизираната мобилност; подчертава, че пътната инфраструктура ще играе ключова роля в подпомагането на автоматизираните превозни средства; призовава държавите членки да инвестират в недвусмислени пътни знаци, пътна маркировка, улични съоръжения, мерки за безопасност и инструменти за комуникация, както и да преразгледат националните системи на правилата за движение и докладване с цел подкрепа на подходи на сближаване в целия ЕС;

12.  призовава Комисията, Съвета и държавите членки да гарантират ефективното използване на европейска спътникова система „Галилео“ и технологиите за свързаност и да финализират високоскоростното цифрово покритие на мрежата, като по този начин осигурят по-добри гаранции за оперативна съвместимост между услугите и по-голяма сигурност на системите, тъй като липсата на цифрово покритие, особено в граничните региони, прави невъзможна трансграничната експлоатация на автоматизирани и свързани превозни средства;

13.  призовава Комисията и държавите членки да подобрят осведомеността на настоящите и бъдещите водачи относно развитието на приложенията за подпомагане на управлението чрез информационни кампании и обучение на водачите, като допълват подготовката за получаване на свидетелства за управление на МПС със специфични курсове относно функционалността и ограниченията на новите технологии, включително правилата за информирано съгласие относно бордовите системи, споделянето на данни и насоките за екологичното управление, като също така насърчават използването на електрически превозни средства, захранвани от възобновяеми източници;

14.  призовава всички съответни участници, органи и държавите членки да покажат съвместно ръководство и да се координират и да си сътрудничат с цел насърчаване на иновациите, гарантиране на инвестициите в инфраструктура за автоматизирана мобилност и улесняване на трансграничното изпитване; настоятелно призовава държавите членки и регионите да използват възможностите, предлагани от регионалната политика на ЕС и европейските структурни и инвестиционни фондове за съфинансиране на инвестиции в научни изследвания, иновации и въвеждането на автономното управление на превозни средства в европейския транспорт; приветства финансовата подкрепа от рамковата програма на ЕС за научни изследвания и иновации „Хоризонт 2020“, отпусната за автоматизирани превозни средства, и подчертава необходимостта от изследвания относно изкуствения интелект с цел да станат бъдещите автономни системи по-безпроблемни и по-ефективни; изисква от Комисията да продължи да разширява програмите за научни изследвания и иновации за автоматизирани превозни средства, в обсега на многогодишната финансова рамка за периода 2021 – 2027 г. и Рамковата програма „Хоризонт Европа“ за периода 2021 – 2027 г. и в съответствие с принципа на отворената наука;

15.  призовава държавите членки да създадат национални обсерватории, които да наблюдават развитието на автоматичната и свързаната мобилност, да насърчават обсъжданията между заинтересованите страни, да допринасят за определянето на национални стратегии в съответствие с тези на Съюза и да подкрепят международните дискусии, както и да повишават осведомеността относно възможностите и рисковете на автономното управление; призовава също така държавите членки да наблюдават непрекъснато и ефективно пътнотранспортните произшествия, в които участват превозни средства с автоматично или полуавтоматично управление, като събират и анализират данните чрез подходящи платформи;

16.  подчертава, че внедряването на технологии за свързана и автоматизирана мобилност в търговския пътен трафик има структурни последици върху пазара на труда, по-специално в транспортния сектор; призовава Комисията и държавите членки активно да улесняват диалога със и между заинтересованите страни, включително социалните партньори, за това как да се управлява и смекчи тази структурна промяна; счита, че е съществено значение да се гарантира справедлив преход за потенциалните работници, чиито работни места може да се променят или да изчезнат поради автоматизацията, като им се предложи всяка възможност, например чрез инициативи за повишаване на квалификацията и преквалификация, да придобият уменията и знанията, от които се нуждаят, за да усвоят новите технологии, както и да бъдат подкрепени по време на преходите на пазара на труда;

17.  отчита, че автономният транспорт обхваща всички форми на управлявани, автоматизирани и автономни средства за сухопътен, железопътен, въздушен, морски транспорт и транспорт по вътрешните водни пътища; призовава Комисията и държавите членки да разширят политиките си за автономното управление на превозни средства, за да включат и колективния транспорт, както и да разширят перспективата си, така че да обхваща всички видове транспорт.

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

5.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

46

1

4

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, Bendt Bendtsen, José Blanco López, Jonathan Bullock, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Jakop Dalunde, Pilar del Castillo Vera, Ashley Fox, Theresa Griffin, Rebecca Harms, Seán Kelly, Jeppe Kofod, Jaromír Kohlíček, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Paloma López Bermejo, Edouard Martin, Tilly Metz, Dan Nica, Morten Helveg Petersen, Miroslav Poche, Carolina Punset, Massimiliano Salini, Neoklis Sylikiotis, Dario Tamburrano, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Kathleen Van Brempt, Lieve Wierinck, Anna Záborská, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Amjad Bashir, Mario Borghezio, Rosa D’Amato, Jens Geier, Benedek Jávor, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Rupert Matthews, Gesine Meissner, Clare Moody, Markus Pieper, Sofia Sakorafa, Giancarlo Scottà, Davor Škrlec, Pavel Telička

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Michael Gahler, Ulrike Rodust

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

46

+

ALDE

Gesine Meissner, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Pavel Telička, Lieve Wierinck

ECR

Amjad Bashir, Ashley Fox, Rupert Matthews, Evžen Tošenovský

EFDD

Rosa D’Amato, Dario Tamburrano

ENF

Mario Borghezio, Giancarlo Scottà

PPE

Bendt Bendtsen, Cristian-Silviu Buşoi, Jerzy Buzek, Pilar del Castillo Vera, Michael Gahler, Seán Kelly, Werner Langen, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Massimiliano Salini, Vladimir Urutchev, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jens Geier, Theresa Griffin, Jeppe Kofod, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Clare Moody, Dan Nica, Miroslav Poche, Ulrike Rodust, Patrizia Toia, Kathleen Van Brempt, Flavio Zanonato, Carlos Zorrinho

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Rebecca Harms, Benedek Jávor, Tilly Metz, Davor Škrlec

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

4

0

GUE/NGL

Jaromír Kohlíček, Paloma López Bermejo, Sofia Sakorafa, Neoklis Sylikiotis

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

(1)

Приети текстове, P8_TA(2018)0063.


ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО ПРИЕМАНЕТО ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Дата на приемане

22.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

33

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Marie-Christine Arnautu, Inés Ayala Sender, Georges Bach, Deirdre Clune, Michael Cramer, Luis de Grandes Pascual, Andor Deli, Isabella De Monte, Jacqueline Foster, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska, Marian-Jean Marinescu, Gesine Meissner, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Massimiliano Salini, Claudia Țapardel, Keith Taylor, Pavel Telička, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Wim van de Camp, Janusz Zemke, Roberts Zīle

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Franck Proust, Anders Sellström, Henna Virkkunen

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Clare Moody, Flavio Zanonato


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

33

+

ALDE

Gesine Meissner, Pavel Telička

ECR

Mark Demesmaeker, Roberts Zīle

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Deirdre Clune, Andor Deli, Michael Gahler, Innocenzo Leontini, Marian-Jean Marinescu, Markus Pieper, Franck Proust, Massimiliano Salini, Anders Sellström, Henna Virkkunen, Luis de Grandes Pascual, Wim van de Camp, Elżbieta Katarzyna Łukacijewska

S&D

Lucy Anderson, Inés Ayala Sender, Isabella De Monte, Clare Moody, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Flavio Zanonato, Janusz Zemke, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

3

-

ECR

Jacqueline Foster, Peter Lundgren

ENF

Marie-Christine Arnautu

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 7 януари 2019 г.Правна информация