Процедура : 2018/0072(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0426/2018

Внесени текстове :

A8-0426/2018

Разисквания :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Гласувания :

PV 13/12/2018 - 9.7
Обяснение на вота

Приети текстове :

P8_TA(2018)0524

ДОКЛАД     *
PDF 818kWORD 95k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие

(COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Комисия по икономически и парични въпроси

Докладчик: Дариуш Росати

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за директива на Съвета за определяне на правилата относно корпоративното данъчно облагане на значително цифрово присъствие

(COM(2018)0147 – C8‑0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0147),

–  като взе предвид член 115 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0138/2018),

–  като взе предвид мотивираните становища, изпратени от Парламента на Кралство Дания, Националния парламент на Ирландия, Камарата на представителите на Република Малта и Втората камара на Кралство Нидерландия в рамките на Протокол № 2 относно прилагането на принципите на субсидиарност и пропорционалност, в които се заявява, че проектът на законодателен акт не съответства на принципа на субсидиарност,

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по икономически и парични въпроси (A8-0426/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(1)  Стремително протичащата трансформация на световната икономика в резултат на цифровизацията създава нови затруднения за системите на корпоративно данъчно облагане както на равнището на Съюза, така и в международен план, и поставя под въпрос методите за определяне на мястото, където цифровите дружества следва да плащат данъци, както и размера на тези данъци. Въпреки че на международно равнище организации като Г-20 признават необходимостта от адаптиране на правилата за корпоративно данъчно облагане към условията на цифровата икономика, вероятно ще бъде трудно да се постигне международна договореност.

(1)  Стремително протичащата трансформация на световната икономика в резултат на цифровизацията създава нови затруднения за системите на корпоративно данъчно облагане както на равнището на Съюза, така и в международен план, и поставя под въпрос методите за определяне на мястото, където цифровите дружества следва да плащат данъци, както и размера на тези данъци. Въпреки че на международно равнище организации като Г-20 признават необходимостта от адаптиране на правилата за корпоративно данъчно облагане към условията на цифровата икономика, вероятно ще бъде трудно да се постигне международна договореност и това няма да се случи в близко бъдеще .

Изменение    2

Предложение за директива

Съображение 1 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(1a)  В цифровата ера, сега, когато данните се превърнаха в нов икономически ресурс в допълнение към трудовите и традиционните ресурси от миналото, и тъй като твърде често многонационалните дружества, които разчитат в голяма степен на цифрови дейности, правят данъчни договорености, позволяващи им да избягват или да укриват данъци, трябва да се разработи нов подход, за да се осигури справедлива и устойчива система за данъчно облагане на цифровите дейности, която ще гарантира, че цифровите дружества плащат данъците си там, където се осъществява тяхната реална икономическа дейност.

Изменение    3

Предложение за директива

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  В доклада „Преодоляване на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика“ по действие 1 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, публикуван през октомври 2015 г., се очертават разнообразни и различаващи се подходи за данъчно облагане на цифровата икономика, които бяха анализирани допълнително в междинния доклад от 2018 г. на ОИСР „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“. С ускоряването на цифровата трансформация на икономиката нараства необходимостта от откриване на решения за осигуряване на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровите дружества.

(2)  В доклада „Преодоляване на предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровата икономика“ по действие 1 от плана на ОИСР за борба със свиването на данъчната основа и прехвърлянето на печалби, публикуван през октомври 2015 г., се очертават разнообразни и различаващи се подходи за данъчно облагане на цифровата икономика, които бяха анализирани допълнително в междинния доклад от 2018 г. на ОИСР „Предизвикателства във връзка с данъчното облагане, произтичащи от цифровизацията“. С ускоряването на цифровата трансформация на икономиката нараства спешната необходимост от откриване на решения за осигуряване на справедливо и ефективно данъчно облагане на цифровите дружества. Към днешна дата обаче работата на ОИСР за данъчно облагане на цифровата икономика не е постигнала достатъчен напредък, което показва необходимостта от това да се постигне напредък по този въпрос на равнището на Съюза. Независимо от трудностите за постигане на международна договореност и независимо от предприетите посредством настоящата директива действия от страна на Съюза, усилията за постигането ѝ следва да продължат. При липсата на общ подход на Съюза обаче държавите членки ще приемат едностранни решения, които ще доведат до регулаторна несигурност и ще затруднят дружествата, които извършват трансгранична дейност, както и данъчните органи. Както се призова в анкетната комисия на Европейския парламент във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами (PANA) и неговата специална комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие (TAXE2), следва да се създаде оправомощен данъчен орган на ООН, който да служи като форум за дебати и обсъждане на договорености на световно равнище и други въпроси, свързани с международната данъчна система.

Изменение    4

Предложение за директива

Съображение 3 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(3a)  Европейският парламент заключи в окончателните доклади на анкетната комисия във връзка с изпирането на пари, избягването на данъци и данъчните измами и на специалната комисия относно данъчните постановления и другите мерки, сходни по естество или въздействие, че е необходимо да се отговори на данъчните предизвикателства, свързани с цифровата икономика.

Изменение    5

Предложение за директива

Съображение 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(4)  В заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г. се подчертава необходимостта от ефективна, справедлива и съобразена с цифровата ера данъчна система и се очакват подходящи предложения от Комисията в началото на 2018 г..15 В заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 5 декември 2017 г. се подчертава, че при посрещането на предизвикателствата пред данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика централно място следва да има и едно общоприето определение на място на стопанска дейност и свързаните с него правила за трансферно ценообразуване и отнасяне на печалбата и се насърчава тясното сътрудничество между ЕС, ОИСР и други международни партньори с цел посрещане на тези предизвикателства.16 За да упражняват своите права за данъчно облагане, държавите членки следва да бъдат задължени да включат съответни правила в своите системи за корпоративно подоходно облагане. Поради това различните приложими корпоративни данъци в държавите членки следва да се пояснят. Тези правила следва да разширят определението на място на стопанска дейност и да установят облагаема връзка за значително цифрово присъствие в техните съответни юрисдикции. Освен това следва да бъдат установени общи принципи за отнасяне на облагаемите печалби към такова цифрово присъствие. Като цяло тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък, независимо от това къде са местни лица за данъчни цели в Съюза или другаде.

(4)  В заключенията на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г. се подчертава необходимостта от ефективна, справедлива и съобразена с цифровата ера данъчна система и се очакват подходящи предложения от Комисията в началото на 2018 г.15 В заключенията на Съвета по икономически и финансови въпроси от 5 декември 2017 г. се подчертава, че при посрещането на предизвикателствата пред данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика централно място следва да има и едно общоприето определение на място на стопанска дейност и свързаните с него правила за трансферно ценообразуване и отнасяне на печалбата и се насърчава тясното сътрудничество между ЕС, ОИСР и други международни партньори с цел посрещане на тези предизвикателства.16 За да упражняват своите права за данъчно облагане, държавите членки следва да бъдат задължени да включат съответни правила в своите системи за корпоративно подоходно облагане. Поради това различните приложими корпоративни данъци в държавите членки следва да се пояснят. Тези правила следва да разширят определението на място на стопанска дейност и да установят облагаема връзка за значително цифрово присъствие в техните съответни юрисдикции. Освен това следва да бъдат установени общи принципи за отнасяне на облагаемите печалби към такова цифрово присъствие. Като цяло тези правила следва да се прилагат за всички данъкоплатци, подлежащи на облагане с корпоративен данък, независимо от техния размер и от това къде са местни лица за данъчни цели в Съюза или другаде. Освен това общите правила, определени в настоящата директива, изискват по-широко хармонизиране на основата за облагане с корпоративен данък в Съюза за всички предприятия. Поради тази причина настоящата директива не трябва да възпрепятства или да забавя работата по предложението за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

_________________

_________________

15 Заседание на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., заключения – EUCO 14/17.

15 Заседание на Европейския съвет от 19 октомври 2017 г., заключения – EUCO 14/17.

16 Заключения на Съвета от 5 декември 2017 г. – „Отговор на предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика“ (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Заключения на Съвета от 5 декември 2017 г. – „Отговор на предизвикателствата, свързани с данъчното облагане на печалбите на цифровата икономика“ (FISC 346 ECOFIN 1092).

Изменение    6

Предложение за директива

Съображение 5

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(5)  Тези правила обаче не следва да се прилагат за субекти, които са местни лица за данъчни цели в юрисдикция извън ЕС, с която държавата членка на значителното цифрово присъствие има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, освен ако в тази спогодба се съдържат разпоредби относно значително цифрово присъствие, които пораждат сходни права и задължения по отношение на юрисдикцията извън ЕС, като създадените с настоящата директива. Целта е да се избегне конфликт със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане с юрисдикции извън ЕС, предвид на факта, че такива юрисдикции обикновено не са обвързани от правото на Съюза.

(5)  Тези правила обаче не следва да се прилагат за субекти, които са местни лица за данъчни цели в юрисдикция извън ЕС, с която държавата членка на значителното цифрово присъствие има действаща спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, освен ако в тази спогодба се съдържат разпоредби относно значително цифрово присъствие, които пораждат сходни права и задължения по отношение на юрисдикцията извън ЕС, като създадените с настоящата директива. Целта е да се избегне конфликт със спогодбите за избягване на двойното данъчно облагане с юрисдикции извън ЕС, предвид на факта, че такива юрисдикции обикновено не са обвързани от правото на Съюза. Въпреки това, за да бъдат напълно ефективни съдържащите се в настоящата директива разпоредби, държавите членки следва да бъдат настоятелно призовавани, когато е необходимо, да адаптират своите действащи понастоящем спогодби за избягване на двойното данъчно облагане с цел да включат разпоредби относно значително цифрово присъствие, които пораждат сходни права и задължения по отношение на юрисдикциите извън ЕС, както установените с настоящата директива. Комисията може да внесе предложение за създаването на образец на Съюза за изменение на данъчни спогодби, който да се използва при адаптирането на хилядите двустранни спогодби, сключвани от всяка държава членка.

Изменение    7

Предложение за директива

Съображение 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(6)  За да се даде надеждно определение на облагаема връзка на цифрова стопанска дейност в държава членка, е необходимо то да е обвързано с приходите от доставката на цифрови услуги, броя на потребителите или броя на деловите договори за цифрови услуги. Приложимите прагове следва да отразяват значимостта на цифровото присъствие за различните видове модели на стопанска дейност и да са съгласувани с различните равнища на принос в процеса на създаване на стойност. Наред с това те следва да гарантират съвместимо третиране в различните държави членки, независимо от техния размер, и да изключват случаите с малка значимост. За целите на настоящата директива продажбата на стоки или услуги посредством интернет или електронна мрежа не следва да се разглежда като цифрова услуга.

(6)  За да се даде надеждно определение на облагаема връзка на цифрова стопанска дейност в държава членка, е необходимо то да е обвързано с приходите от доставката на цифрови услуги, броя на потребителите или броя на деловите договори за цифрови услуги. Приложимите прагове следва да отразяват значимостта на цифровото присъствие за различните видове модели на стопанска дейност и да са съгласувани с различните равнища на принос в процеса на създаване на стойност. Наред с това те следва да гарантират съвместимо третиране в различните държави членки, независимо от техния размер, и да изключват случаите с малка значимост.

Изменение    8

Предложение за директива

Съображение 7

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(7)  За да може значителното цифрово присъствие на дадено предприятие да бъде облагано в друга юрисдикция в съответствие с националното право на тази юрисдикция, е необходимо да се установят принципи за отнасяне на печалба към това значително цифрово присъствие. Правилата следва да се изградят върху действащите принципи за отнасяне на печалба и да се основават на функционален анализ на извършваните функции, използваните активи и поетите рискове от значителното цифрово присъствие при осъществяваните от него икономически значими дейности посредством цифров интерфейс. Следва да бъде обърнато особено внимание на факта, че голяма част от стойността на цифровата стопанска дейност се създава там, където са установени потребителите и където се събират и обработват данните, свързани с потребителите, както и там, където се предоставят цифровите услуги. Тъй като икономически значимите дейности, осъществявани от значителното цифрово присъствие, допринасят по уникален начин за създаването на стойност в цифровите модели на стопанска дейност, за постигането на справедливо отнасяне на печалбите към значителното цифрово присъствие следва при нормални обстоятелства да се използва методът на разделената печалба. Това обаче не следва да пречи на данъкоплатеца да използва алтернативен метод, съобразен с международно приетите принципи, ако данъкоплатецът може да докаже, че въз основа на резултатите от функционалния анализ е по-целесъобразно да бъде използван такъв метод. От съществено значение е и факторите за разделяне на печалбата да са тясно свързани със създаването на стойност.

(7)  За да може значителното цифрово присъствие на дадено предприятие да бъде облагано в друга юрисдикция в съответствие с националното право на тази юрисдикция, е необходимо да се установят принципи за отнасяне на печалба към това значително цифрово присъствие. Правилата следва да се изградят върху действащите принципи за отнасяне на печалба и да се основават на функционален анализ на извършваните функции, използваните активи и поетите рискове от значителното цифрово присъствие при осъществяваните от него икономически значими дейности посредством цифров интерфейс. Следва да бъде обърнато особено внимание на факта, че голяма част от стойността на цифровата стопанска дейност се създава там, където са установени потребителите и където се събират и обработват данните, свързани с потребителите, както и там, където се предоставят цифровите услуги. Тъй като икономически значимите дейности, осъществявани от значителното цифрово присъствие, допринасят по уникален начин за създаването на стойност в цифровите модели на стопанска дейност, за постигането на справедливо отнасяне на печалбите към значителното цифрово присъствие следва при нормални обстоятелства да се използва методът на разделената печалба.

Изменение    9

Предложение за директива

Съображение 8

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(8)  Основна цел на настоящата директива е да направи по-устойчив вътрешния пазар като цяло с цел да бъдат посрещнати предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровизираната икономика. Тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, тъй като цифровите предприятия могат да развиват дейност през граница, без да имат физическо присъствие в дадена юрисдикция, и поради това са необходими правила, които да гарантират, че те заплащат данъци в юрисдикциите, в които осъществяват печалби. Предвид на това презгранично измерение, една инициатива на равнището на Съюза би могла да постигне повече, отколкото множество мерки на национално равнище. С цел в рамките на Съюза да се осигури хармонизирано прилагане на правилата относно значителното цифрово присъствие, е необходима обща за вътрешния пазар инициатива. Едностранните и несъгласувани подходи на държавите членки биха могли да бъдат неефективни и да доведат до разпокъсване на единния пазар чрез създаване на противоречащи си национални политики, нарушения на пазара и данъчни пречки пред стопанските субекти в Съюза. Тъй като целите на настоящата директива могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели.

(8)  Основна цел на настоящата директива е да направи по-устойчив вътрешния пазар като цяло с цел да бъдат посрещнати предизвикателствата във връзка с данъчното облагане на цифровизираната икономика, като същевременно се спазва принципът на данъчна неутралност, но се зачита и свободното движение на услуги в рамките на европейския единен пазар и без да се прави разграничение между дружествата на Съюза и дружествата извън него. Тази цел не може да бъде постигната в достатъчна степен от държавите членки, действащи самостоятелно, тъй като цифровите предприятия могат да развиват дейност през граница, без да имат или като имат само малко физическо присъствие в дадена юрисдикция, и поради това са необходими правила, които да гарантират, че те заплащат данъци в юрисдикциите, в които осъществяват печалби. Предвид на това презгранично измерение, една инициатива на равнището на Съюза би могла да постигне повече, отколкото множество мерки на национално равнище. С цел в рамките на Съюза да се осигури хармонизирано прилагане на правилата относно значителното цифрово присъствие, е необходима обща за вътрешния пазар инициатива. Едностранните и несъгласувани подходи на държавите членки биха могли да бъдат неефективни и да доведат до разпокъсване на единния пазар чрез създаване на противоречащи си национални политики, нарушения на пазара и данъчни пречки пред стопанските субекти в Съюза. Поради това следва да се обърне специално внимание на това да се гарантира, че подходът на Съюза е справедлив и недискриминационен спрямо която и да било конкретна държава членка. Тъй като целите на настоящата директива могат да бъдат постигнати по-добре на равнището на Съюза, Съюзът може да приема мерки в съответствие с принципа на субсидиарност, предвиден в член 5 от Договора за Европейския съюз. В съответствие с принципа на пропорционалност, уреден в същия член, настоящата директива не надхвърля необходимото за постигането на тези цели. При все че данъчната политика е въпрос от сферата на националните компетентности, в член 115 от ДФЕС ясно се заявява, че Съветът следва, с единодушие, в съответствие със специална законодателна процедура и след консултация с Европейския парламент и с Икономическия и социален комитет, да приема директиви относно сближаването на онези данъчни разпоредби, предвидени в законови, подзаконови или административни разпоредби на държавите членки, които пряко се отнасят до създаването или функционирането на вътрешния пазар. Настоящата директива не предполага хармонизиране на ставките на корпоративните данъци в Съюза и следователно не ограничава възможностите на държавите членки да определят ставките на корпоративен данък, приложими за приходите от цифрови услуги на тяхната територия.

Изменение    10

Предложение за директива

Съображение 8 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(8a)  За да се определи съгласувана и последователна рамка на основа за облагане с корпоративен данък за всички корпорации, концепцията за значително цифрово присъствие и решенията, представени в настоящата директива, следва също така да се превърнат в неразделна част от Директивите на Съвета относно обща основа за облагане с корпоративен данък и относно обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък.

Изменение    11

Предложение за директива

Съображение 9

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(9)  Обработването на лични данни в контекста на настоящата директива следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, включително със задълженията за предприемане на подходящи технически и организационни мерки, така че да се изпълнят изискванията на посочения регламент, особено тези във връзка със законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработване, предоставянето на информация и правата на субектите на данните, защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират.

(9)  Обработването на лични данни в контекста на настоящата директива следва да се извършва в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета17, включително със задълженията за предприемане на подходящи технически и организационни мерки, така че да се изпълнят изискванията на посочения регламент, особено тези във връзка със законосъобразността на обработването, сигурността на дейностите по обработване, предоставянето на информация и правата на субектите на данните, защитата на данните на етапа на проектирането и по подразбиране, при надлежно спазване на принципите на необходимост и пропорционалност. Когато е възможно, личните данни следва да се анонимизират. За целите на прилагането на настоящата директива от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентифициране на потребителя.

__________________

__________________

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

17 Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 г. относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 4.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    12

Предложение за директива

Съображение 10

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(10)  Комисията следва да направи оценка на изпълнението на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и да представи доклад на Съвета. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка. Следва да бъде учреден консултативен комитет DigiTax, който да разглежда въпроси, свързани с прилагането на директивата.

(10)  Комисията следва да направи оценка на изпълнението на настоящата директива до... [ три години след влизането ѝ в сила и да представи доклад на Европейския парламент и на Съвета, по-специално относно административната тежест и допълнителните разходи за дружествата и особено за МСП, въздействието на предвидената в настоящата директива система за данъчно облагане върху приходите на държавите членки, въздействието върху личните данни на ползвателите и въздействието върху единния пазар като цяло, като се обръща особено внимание на евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които се прилагат новите правила, определени в настоящата директива. Прегледът следва също така да разглежда въпроса дали видовете услуги, обхванати от настоящата директива или определението за значително цифрово присъствие. Държавите членки следва да съобщят на Комисията цялата информация, необходима за тази оценка. Следва да бъде учреден консултативен комитет DigiTax, който да разглежда въпроси, свързани с прилагането на директивата. Този комитет следва да публикува своя дневен ред и следва да се гарантира, че преди избирането им членовете на комитета не са в положение на конфликт на интереси. На заседанията на комитета следва да бъде поканен наблюдател от Европейския парламент.

Изменение    13

Предложение за директива

Съображение 10 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(10a)  Като се имат предвид административните разходи за значително цифрово присъствие, следва да се гарантира, че малките и средните предприятия (МСП) не попадат непреднамерено в обхвата на настоящата директива. Комисията следва, като част от процеса на преглед, да проучи до каква степен настоящата директива оказва неблагоприятно въздействие върху МСП.

Изменение    14

Предложение за директива

Съображение 12 a (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(12a)  Тъй като предвидените в настоящата директива разпоредби имат за цел да осигурят трайно и цялостно решение на въпроса за данъчното облагане на цифровата икономика, временното решение за данък върху цифровите услуги, предвиден в директивата относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги, автоматично престава да се прилага, когато предвидените в настоящата директива разпоредби влязат в сила.

Изменение    15

Предложение за директива

Член 2 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Настоящата директива се прилага за субекти, независимо от това, дали те са местни лица за целите на корпоративното данъчно облагане в държава членка, или в трета държава.

Настоящата директива се прилага за субекти, независимо от техния размер и от това, дали те са местни лица за целите на корпоративното данъчно облагане в държава членка, или в трета държава.

Изменение    16

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 5 – алинея 1 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  продажба на стоки или услуги, договорена по интернет посредством цифрови интерфейси (платформи за електронна търговия);

Изменение    17

Предложение за директива

Член 3 – параграф 1 – точка 5 – алинея 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Цифровите услуги не включват услугите, изброени в приложение III, нито продажбата на стоки или услуги посредством интернет или електронна мрежа.

Цифровите услуги не включват услугите, изброени в приложение III.

Изменение    18

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3 – буква в a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

ва)  обемът на данните под формата на цифрово съдържание, събран от данъкоплатеца през данъчната година, надвишава 10% от цялото съхранявано цифрово съдържание на групата.

Изменение    19

Предложение за директива

Член 4 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  Държавата членка, в която се използва устройството на потребителя, се определя чрез указване на адреса по интернет протокол (IP адреса) на устройството или чрез друг метод за определяне на географското местоположение, ако е по-точен.

6.  Държавата членка, в която се използва устройството на потребителя, се определя чрез указване на адреса по интернет протокол (IP адреса) на устройството или чрез друг метод за определяне на географското местоположение, ако е по-точен, без да се дава възможност за идентификация на потребителя в съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на данните. Данъчният орган на държавата членка бива информиран за метода, използван за определяне на местоположението на потребителите.

Изменение    20

Предложение за директива

Член 4 – параграф 7 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7a.  Тъй като създаването на ставки на корпоративните данъци е суверенно решение на държавите членки, всяка от тях си запазва правото да определя ставката на корпоративните данъци, която ще се прилага по отношение на приходите от цифрови услуги на собствената ѝ територия.

Изменение    21

Предложение за директива

Член 4 – параграф 7 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

7б.  От данъкоплатеца се изисква да оповести на данъчните органи цялата информация, която е от значение за определянето на значителното цифрово присъствие съгласно настоящия член.

Изменение    22

Предложение за директива

Член 5 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Печалбата, която се отнася към значителното цифрово присъствие или е свързана с него, е печалбата, която то би реализирало, ако би било отделно и независимо предприятие, извършващо посредством цифров интерфейс същите или подобни дейности при същите или подобни условия, особено що се отнася до неговите взаимодействия с други части на предприятието, като се вземат предвид изпълняваните функции, използваните активи и поетите рискове.

2.  Печалбата, която се отнася към значителното цифрово присъствие или е свързана с него, е пропорционална на икономическата действителност на стопанските дейности в съответната държава членка.

Изменение    23

Предложение за директива

Член 5 – параграф 5 – буква а

Текст, предложен от Комисията

Изменение

a)  събирането, съхранението, обработката, анализа, използването и продажбата на потребителски данни;

a)  събирането, съхранението, обработката, анализа, оползотворяването, предаването, използването и продажбата на потребителски данни;

Изменение    24

Предложение за директива

Член 5 – параграф 6

Текст, предложен от Комисията

Изменение

6.  При определяне на относимата печалба съгласно параграфи 14, данъкоплатците използват метода на разделената печалба, освен ако данъкоплатецът докаже, че предвид резултатите от функционалния анализ е по-подходящ алтернативен метод, основан на международно приети принципи. Факторите за разделяне на печалбата могат да включват разходите, направени за изследвания, разработване и маркетинг, както и броя на потребителите и събраните данни по държави членки.

6.  При определяне на относимата печалба съгласно параграфи 1 – 4, данъкоплатците използват метода на разделената печалба. Факторите за разделяне на печалбата могат да включват разходите, направени за изследвания, разработване и маркетинг, както и броя на потребителите и събраните данни по държави членки.

Изменение    25

Предложение за директива

Член 5 – параграф 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

6a.  Държавите членки разпределят подходящ персонал, експертни познания и опит и бюджетни средства на своите национални данъчни администрации, както и средства за обучението на служителите, за да могат да отнасят печалбите към мястото на стопанска дейност и да отразяват цифровите дейности в държавата членка.

Изменение    26

Предложение за директива

Член 5 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5a

 

1.   В срок до... [датата на влизане в сила на настоящата директива] Комисията издава насоки за данъчните органи относно начина, по който трябва да се идентифицират, измерват и облагат значителното цифрово присъствие и цифровите услуги. Тези правила се хармонизират в целия Съюз и се издават на всички официални езици на Съюза.

 

2.   Въз основа на насоките, посочени в първия параграф, Комисията издава насоки с ясна методология, за да могат дружествата сами да преценят дали и кои от техните дейности трябва да бъдат включени в значителното цифрово присъствие. Тези насоки се издават на всички официални езици на Съюза и се публикуват на уебсайта на Комисията.

Изменение    27

Предложение за директива

Член 5 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 5б

 

Административно сътрудничество

 

С цел да се гарантира еднаквото прилагане на директивата в Европейския съюз, обменът на информация по данъчни въпроси е автоматичен и задължителен, както е предвидено в Директива 2011/16/ЕС на Съвета.

Изменение    28

Предложение за директива

Член 6 – заглавие

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Преглед

Доклад за изпълнението и преглед

Изменение    29

Предложение за директива

Член 6 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Комисията прави оценка на изпълнението на настоящата директива пет години след влизането ѝ в сила и представя доклад на Съвета.

1.  Комисията прави оценка на изпълнението на настоящата директива в срок до ... [три години след влизането в сила на настоящата директива] и представя доклад за това на Европейския парламент и на Съвета. В този доклад се отделя особено внимание на административната тежест и допълнителните разходи за дружествата и особено за МСП, въздействието на предвидената в настоящата директива система за данъчно облагане върху приходите на държавите членки, въздействието върху личните данни на ползвателите и въздействието върху единния пазар като цяло, като се обръща особено внимание на евентуалното нарушаване на конкуренцията между дружествата, за които се прилагат новите правила, определени в настоящата директива. Докладът също така разглежда въпроса дали видовете услуги, обхванати от настоящата директива или определението за значително цифрово присъствие.

Изменение    30

Предложение за директива

Член 6 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6a

 

Упражняване на делегирането

 

1.  Правомощието да приема делегирани актове се предоставя на Комисията при спазване на предвидените в настоящия член условия.

 

2.  Правомощието да приема делегирани актове, посочено в член 4, се предоставя на Комисията за неопределен срок, считано от ... [датата на влизане в сила на настоящата директива].

 

3.  Делегирането на правомощия, посочено в член 4, може да бъде оттеглено по всяко време от Съвета. С решението за оттегляне се прекратява посоченото в него делегиране на правомощия. Прекратяването поражда действие в деня след публикуването на решението в Официален вестник на Европейския съюз или на по-късна, посочена в решението дата. То не засяга действителността на делегираните актове, които вече са в сила.

 

4.  След като приеме делегиран акт, Комисията незабавно уведомява Съвета за него.

 

5.  Делегиран акт, приет съгласно член 4, влиза в сила единствено ако Съветът не е представил възражение в срок от два месеца след нотифицирането на акта на Съвета, или ако преди изтичането на този срок Съветът е уведомил Комисията, че няма да представи възражения. Този срок се удължава с два месеца по инициатива на Съвета.

Изменение    31

Предложение за директива

Член 6 б (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6б

 

Обжалване

 

Дружествата – както тези в Съюза, така и тези извън него – могат да обжалват решението, че услугите, които предоставят, са цифрови услуги в съответствие с националното право.

Изменение    32

Предложение за директива

Член 6 в (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6в

 

Уведомяване на Европейския парламент

 

Европейският парламент бива уведомяван относно приемането на делегирани актове от Комисията, относно повдигнатите във връзка с тях евентуални възражения, както и относно отмяната на делегираните правомощия от Съвета.

Изменение    33

Предложение за директива

Член 6 г (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 6г

 

Упълномощаване на Европейската комисия да договаря данъчни спогодби с трети държави

 

Държавите членки делегират правомощия на Комисията да преговаря от тяхно име относно преразглеждането или приемането на данъчни спогодби с трети държави в съответствие с определените в настоящата директива правила, по-специално по отношение на включването на определението за значително цифрово присъствие за данъчни цели.

Изменение    34

Предложение за директива

Член 7 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Комитетът DigiTax се състои от представители на държавите членки и на Комисията. Комитетът се председателства от представител на Комисията. Секретарските услуги за комитета се осигуряват от Комисията.

2.  Комитетът DigiTax се състои от представители на държавите членки и на Комисията и от наблюдател от Европейския парламент. Комитетът се председателства от представител на Комисията. Секретарските услуги за комитета се осигуряват от Комисията. Този комитет следва да публикува своя дневен ред, а участващите в него лица следва да преминат проверка за конфликт на интереси преди избирането им. На заинтересованите страни, включително социалните партньори, се разрешава да присъстват на съответните заседания като наблюдатели.

Изменение    35

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  Комитетът DigiTax разглежда въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, повдигнати от председателя на комитета — по собствена инициатива на председателя или по искане на представителя на някоя държава членка — и информира Комисията за заключенията, до които е стигнал.

4.  Комитетът DigiTax разглежда въпроси, свързани с прилагането на настоящата директива, повдигнати от председателя на комитета — по собствена инициатива на председателя, по искане на Европейския парламент или по искане на представителя на някоя държава членка — и информира Комисията за заключенията, до които е стигнал.

Изменение    36

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4 – алинея 1 а (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Комитетът DigiTax изготвя годишен доклад за своите дейности и констатации и споделя този доклад с Парламента, Съвета и Комисията.

Изменение    37

Предложение за директива

Член 7 – параграф 4 а (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

4a.  Комитетът DigiTax проверява и контролира правилното изпълнение на настоящата директива от страна на дружествата. Той може да събира и да използва данните, които събира от националните данъчни органи, за да проверява правилното изпълнение на правилата за значително цифрово присъствие и да служи като орган, улесняващ сътрудничеството между националните данъчни органи, за да се сведе до минимум възможността за двойно данъчно облагане и двойно необлагане.

Изменение    38

Предложение за директива

Член 8 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителя.

За целите на прилагането на настоящата директива, от потребителите може да се събират само данни, които указват в коя държава членка се намират потребителите, без да дават възможност за идентификация на потребителя. Всяко обработване на лични данни, извършвано за целите на прилагането на настоящата директива, следва да бъде в пълно съответствие с Регламент (ЕС) 2016/679.

Изменение    39

Предложение за директива

Член 9 a (нов)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

Член 9a

 

Връзка с данъка върху цифровите услуги, начисляван върху приходите

 

С влизането в сила на настоящата директива срокът на действие на Директивата относно общата система на данък върху цифровите услуги, начисляван върху приходите от предоставянето на някои цифрови услуги, изтича автоматично.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Корпоративно данъчно облагане на значително цифрово присъствие

Позовавания

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Дата на консултация с ЕП

11.4.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ECON

19.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Дариуш Росати

31.5.2018

 

 

 

Discussed in committee

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

36

1

2

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Дата на внасяне

5.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 10 декември 2018 г.Правна информация