Procedure : 2018/0072(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0426/2018

Indgivne tekster :

A8-0426/2018

Forhandlinger :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.7
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P8_TA(2018)0524

BETÆNKNING     *
PDF 561kWORD 87k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Dariusz Rosati

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om regler vedrørende selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0147),

–  der henviser til artikel 115 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0138/2018),

–  der henviser til de begrundede udtalelser, som inden for rammerne af protokol nr. 2 om anvendelse af nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet er blevet forelagt af det danske Folketing, de irske Houses of the Oireachtas, det maltesiske parlament og det nederlandske parlament, ifølge hvilke udkastet til lovgivningsmæssig retsakt ikke overholder nærhedsprincippet,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0426/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag1

Forslag til direktiv

Betragtning 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(1)  Den hurtige transformation af den globale økonomi som følge af digitaliseringen lægger fornyet pres på selskabsskattesystemer både på EU-plan og internationalt og giver anledning til tvivl om, hvorvidt disse er tilstrækkeligt godt udformet med hensyn til at fastslå, hvor digitale virksomheder er skattepligtige, og hvor meget de skal betale i skat. Selv om behovet for at tilpasse selskabsskattereglerne til den digitale økonomi erkendes på internationalt plan af organer såsom G20, vil det sandsynligvis blive svært at nå frem til en global aftale.

(1)  Den hurtige transformation af den globale økonomi som følge af digitaliseringen lægger fornyet pres på selskabsskattesystemer både på EU-plan og internationalt og giver anledning til tvivl om, hvorvidt disse er tilstrækkeligt godt udformet med hensyn til at fastslå, hvor digitale virksomheder er skattepligtige, og hvor meget de skal betale i skat. Selv om behovet for at tilpasse selskabsskattereglerne til den digitale økonomi erkendes på internationalt plan af organer såsom G20, vil det sandsynligvis blive svært og have lange udsigter at nå frem til en global aftale.

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(1a)  I den digitale tidsalder og som følge af, at data er blevet en ny økonomisk ressource ud over arbejdskraft og traditionelle ressourcer før i tiden, og da multinationale selskaber, der i høj grad er afhængige af digitale aktiviteter, alt for ofte træffer skattemæssige foranstaltninger, der gør det muligt for dem at undgå eller unddrage sig beskatning, er der behov for at udvikle en ny tilgang for at få et rimeligt og bæredygtigt system for digital beskatning, som sikrer, at digitale selskaber betaler skat i det land, hvor deres faktiske økonomiske aktivitet udføres.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Betragtning 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(2)  I rapporten om BEPS-aktion 1, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" ("Håndtering af udfordringerne ved den digitale økonomi"), som OECD udsendte i oktober 2015, fastsættes en række forskellige tilgange til beskatning af den digitale økonomi, som blev underkastet yderligere granskning i OECD's "Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018". Da den digitale transformation af økonomien tager fart, er der et stigende behov for at finde løsninger for at sikre en retfærdig og effektiv beskatning af digitale virksomheder.

(2)  I rapporten om BEPS-aktion 1, "Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy" ("Håndtering af udfordringerne ved den digitale økonomi"), som OECD udsendte i oktober 2015, fastsættes en række forskellige tilgange til beskatning af den digitale økonomi, som blev underkastet yderligere granskning i OECD's "Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018". Da den digitale transformation af økonomien tager fart, er der et stigende og akut behov for at finde løsninger for at sikre en retfærdig og effektiv beskatning af digitale virksomheder. OECD's arbejde med beskatning af digital økonomi har imidlertid til dato ikke ført til tilstrækkelige fremskridt, hvilket understreger behovet for at gå videre med denne sag på EU-niveau. Uanset udfordringerne med at opnå en global aftale og Unionens tiltag med dette direktiv bør en sådan aftale fortsat ihærdigt forfølges. Medlemsstaterne vil imidlertid i fravær af en fælles EU-tilgang vedtage ensidige løsninger, hvilket vil føre til retsusikkerhed og være vanskeligt at håndtere for virksomheder, der opererer på tværs af grænserne, og for skattemyndigheder. Som efterlyst af Europa-Parlamentets Undersøgelsesudvalg om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse (PANA) og dets Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller Lignende Virkning (TAXE 2) bør der etableres et skatteorgan under FN med beføjelser til at fungere som forum for debatter og diskussioner vedrørende globale aftaler og andre spørgsmål relateret til det internationale skattesystem.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(3a)  Europa-Parlamentet konkluderede i sine endelige beretninger fra Undersøgelsesudvalget om Hvidvaskning af Penge, Skatteundgåelse og Skatteunddragelse og Det Særlige Udvalg om Afgørelser i Skattespørgsmål og Andre Foranstaltninger af Lignende Art eller Lignende Virkning, at det er nødvendigt at gøre noget ved de skattemæssige udfordringer i forbindelse med den digitale økonomi.

Ændringsforslag    5

Forslag til direktiv

Betragtning 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(4)  I Det Europæiske Råds konklusioner af 19. oktober 2017 blev det understreget, at der er brug for et effektivt og retfærdigt skattesystem, der er egnet til den digitale tidsalder, og set frem til passende forslag fra Kommissionen i starten af 201815. I Økofinrådets konklusioner af 5. december 2017 blev det understreget, at en globalt accepteret definition af fast driftssted og de dertil knyttede regler om fastsættelse af intern afregningspris og fordeling af overskud også fortsat bør spille en afgørende rolle i forbindelse med håndteringen af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud, og der blev tilskyndet til tæt samarbejde mellem EU, OECD og andre internationale partnere herom16. Derfor bør de forskellige gældende selskabsskatter i medlemsstaterne præciseres. I disse regler bør definitionen af et fast driftssted udbygges, og de bør omfatte beskatningsmæssig tilknytning for en væsentlig digital tilstedeværelse til de respektive jurisdiktioner. Desuden bør de generelle principper for henførslen af skattepligtige overskud til en sådan digital tilstedeværelse fastlægges. I princippet bør disse regler finde anvendelse på alle selskabsskattesubjekter, uanset hvor de er skattemæssigt hjemmehørende, og om det er i eller uden for Unionen.

(4)  I Det Europæiske Råds konklusioner af 19. oktober 2017 blev det understreget, at der er brug for et effektivt og retfærdigt skattesystem, der er egnet til den digitale tidsalder, og set frem til passende forslag fra Kommissionen i starten af 201815. I Økofinrådets konklusioner af 5. december 2017 blev det understreget, at en globalt accepteret definition af fast driftssted og de dertil knyttede regler om fastsættelse af intern afregningspris og fordeling af overskud også fortsat bør spille en afgørende rolle i forbindelse med håndteringen af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud, og der blev tilskyndet til tæt samarbejde mellem EU, OECD og andre internationale partnere herom16. Derfor bør de forskellige gældende selskabsskatter i medlemsstaterne præciseres. I disse regler bør definitionen af et fast driftssted udbygges, og de bør omfatte beskatningsmæssig tilknytning for en væsentlig digital tilstedeværelse til de respektive jurisdiktioner. Desuden bør de generelle principper for henførslen af skattepligtige overskud til en sådan digital tilstedeværelse fastlægges. I princippet bør disse regler finde anvendelse på alle selskabsskattesubjekter, uanset hvor store de er, og hvor de er skattemæssigt hjemmehørende, og om det er i eller uden for Unionen. De i dette direktiv fastsatte fælles bestemmelser opfordrer endvidere til en bredere harmonisering af selskabsskattegrundlaget for alle selskaber i EU. Af denne årsag bør dette direktiv ikke hæmme eller forsinke arbejdet med forslaget om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.

_________________

_________________

15 Det Europæiske Råds møde (19. oktober 2017) – konklusioner (dok. EUCO 14/17).

15 Det Europæiske Råds møde (19. oktober 2017) – konklusioner (dok. EUCO 14/17).

16 Rådets konklusioner af 5. december 2017 om tackling af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Rådets konklusioner af 5. december 2017 om tackling af udfordringerne ved beskatning af den digitale økonomis overskud (FISC 346 ECOFIN 1092).

Ændringsforslag    6

Forslag til direktiv

Betragtning 5

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(5)  Reglerne bør dog ikke gælde for enheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion uden for Unionen, og som den medlemsstat, hvori der er tale om en væsentlig digital tilstedeværelse, har en gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med, medmindre overenskomsten omfatter bestemmelser om væsentlig digital tilstedeværelse, der giver rettigheder og forpligtelser med hensyn til den pågældende jurisdiktion uden for Unionen tilsvarende dem, som indføres ved dette direktiv. Dette er med henblik på at undgå eventuelle konflikter med dobbeltbeskatningsoverenskomster med jurisdiktioner uden for Unionen, da jurisdiktioner uden for Unionen i almindelighed ikke er bundet af EU-retten.

(5)  Reglerne bør dog ikke gælde for enheder, der er skattemæssigt hjemmehørende i en jurisdiktion uden for Unionen, og som den medlemsstat, hvori der er tale om en væsentlig digital tilstedeværelse, har en gældende dobbeltbeskatningsoverenskomst med, medmindre overenskomsten omfatter bestemmelser om væsentlig digital tilstedeværelse, der giver rettigheder og forpligtelser med hensyn til den pågældende jurisdiktion uden for Unionen tilsvarende dem, som indføres ved dette direktiv. Dette er med henblik på at undgå eventuelle konflikter med dobbeltbeskatningsoverenskomster med jurisdiktioner uden for Unionen, da jurisdiktioner uden for Unionen i almindelighed ikke er bundet af EU-retten. For at bestemmelserne i dette direktiv kan være fuldt ud effektive, bør medlemsstaterne ikke desto mindre indtrængende opfordres til, hvor det er nødvendigt, at tilpasse deres gældende dobbeltbeskatningsoverenskomster med henblik på at inkludere bestemmelser om en væsentlig digital tilstedeværelse, der skaber rettigheder og forpligtelser i jurisdiktioner uden for EU svarende til dem, som indføres med dette direktiv. Kommissionen kan fremsætte et forslag om indførelse af en skatteoverenskomstændringsmodel for Unionen, der skal anvendes til at tilpasse de tusinder af bilaterale overenskomster, som er indgået af de enkelte medlemsstater.

Ændringsforslag    7

Forslag til direktiv

Betragtning 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(6)  Med henblik på at skabe en robust definition af en digital virksomheds beskatningsmæssige tilknytning til en medlemsstat er det nødvendigt, at en sådan definition baseres på indtægterne fra ydelse af digitale tjenester, antallet af brugere eller af kontrakter med erhvervsdrivende vedrørende digitale tjenester. De gældende tærskler bør afspejle væsentligheden af den digitale tilstedeværelse for forskellige typer forretningsmodeller og tage hensyn til de forskellige grader af bidrag til værdiskabelsesprocessen. Med reglerne bør der desuden sikres forenelig behandling i forskellige medlemsstater, uanset disses størrelse, og frasortering af bagatelsager. Salg af varer eller tjenester, der lettes ved hjælp af internettet eller et elektronisk net, bør ikke betragtes som en digital tjeneste som omhandlet i dette direktiv.

(6)  Med henblik på at skabe en robust definition af en digital virksomheds beskatningsmæssige tilknytning til en medlemsstat er det nødvendigt, at en sådan definition baseres på indtægterne fra ydelse af digitale tjenester, antallet af brugere eller af kontrakter med erhvervsdrivende vedrørende digitale tjenester. De gældende tærskler bør afspejle væsentligheden af den digitale tilstedeværelse for forskellige typer forretningsmodeller og tage hensyn til de forskellige grader af bidrag til værdiskabelsesprocessen. Med reglerne bør der desuden sikres forenelig behandling i forskellige medlemsstater, uanset disses størrelse, og frasortering af bagatelsager.

Ændringsforslag    8

Forslag til direktiv

Betragtning 7

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(7)  For at gøre det muligt at beskatte et foretagendes væsentlige digitale tilstedeværelse i en anden jurisdiktion i overensstemmelse med den dér gældende nationale lovgivning er det nødvendigt at fastsætte principper for henførsel af overskud til den pågældende væsentlige digitale tilstedeværelse. Reglerne bør bygge på de nuværende principper for overskudsfordeling og baseres på en funktionel analyse af de udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici i kraft af den væsentlige digitale tilstedeværelse ved udførelsen af væsentlige økonomiske aktiviteter gennem en digital grænseflade. Der bør lægges særlig vægt på den omstændighed, at en væsentlig del af værdien af en digital virksomhed skabes, hvor brugerne er, og hvor data vedrørende brugerne indsamles og behandles, samt hvor de digitale tjenester ydes. Eftersom økonomisk væsentlige aktiviteter udført via en væsentlig digital tilstedeværelse på en entydig måde bidrager til værdiskabelse i digitale forretningsmodeller, bør avancefordelingsmetoden normalt anvendes til at nå frem til en retfærdig henførsel af overskud til den væsentlige digitale tilstedeværelse. Dette bør imidlertid ikke hindre en skatteyder i at anvende en alternativ metode i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper, når det på grundlag af resultatet af den funktionelle analyse kan dokumenteres, at en sådan metode i overensstemmelse med internationalt anerkendte principper er mere hensigtsmæssig. Det er også afgørende, at grundene til at henføre overskud viser stærk sammenhæng med værdiskabelsen.

(7)  For at gøre det muligt at beskatte et foretagendes væsentlige digitale tilstedeværelse i en anden jurisdiktion i overensstemmelse med den dér gældende nationale lovgivning er det nødvendigt at fastsætte principper for henførsel af overskud til den pågældende væsentlige digitale tilstedeværelse. Reglerne bør bygge på de nuværende principper for overskudsfordeling og baseres på en funktionel analyse af de udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici i kraft af den væsentlige digitale tilstedeværelse ved udførelsen af væsentlige økonomiske aktiviteter gennem en digital grænseflade. Der bør lægges særlig vægt på den omstændighed, at en væsentlig del af værdien af en digital virksomhed skabes, hvor brugerne er, og hvor data vedrørende brugerne indsamles og behandles, samt hvor de digitale tjenester ydes. Eftersom økonomisk væsentlige aktiviteter udført via en væsentlig digital tilstedeværelse på en entydig måde bidrager til værdiskabelse i digitale forretningsmodeller, bør avancefordelingsmetoden normalt anvendes til at nå frem til en retfærdig henførsel af overskud til den væsentlige digitale tilstedeværelse.

Ændringsforslag    9

Forslag til direktiv

Betragtning 8

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(8)  Hovedformålet med dette direktiv er at forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed med henblik på at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne, hvis de handler hver for sig, fordi digitale virksomheder kan operere på tværs af grænserne uden fysisk tilstedeværelse i en jurisdiktion, og der er derfor behov for regler til at sikre, at de betaler skat i de jurisdiktioner, hvor de skaber overskud. I betragtning af denne grænseoverskridende dimension skaber et initiativ på Unionsplan merværdi sammenlignet med, hvad der ville kunne opnås med forskellige nationale foranstaltninger. Det er nødvendigt med et fælles initiativ i hele det indre marked, så reglerne om væsentlig digital tilstedeværelse anvendes harmoniseret i Unionen. Hvis medlemsstaterne hver især ensidigt benytter forskellige tilgange, kan disse vise sig ineffektive og bidrage til fragmentering af det indre marked ved at skabe divergerende nationale politikker, forvridninger og skattemæssige hindringer for virksomheder i Unionen. Idet målene for dette direktiv bedre kan nås på Unionsplan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål.

(8)  Hovedformålet med dette direktiv er at forbedre det indre markeds modstandsevne som helhed med henblik på at imødegå udfordringerne i forbindelse med beskatning af den digitale økonomi, samtidig med at princippet om skatteneutralitet og fri bevægelighed for tjenesteydelser på det indre marked respekteres og uden forskelsbehandling mellem virksomheder i og virksomheder uden for Unionen. Dette mål kan ikke i tilstrækkelig grad nås af medlemsstaterne, hvis de handler hver for sig, fordi digitale virksomheder kan operere på tværs af grænserne uden eller med kun mindre fysisk tilstedeværelse i en jurisdiktion, og der er derfor behov for regler til at sikre, at de betaler skat i de jurisdiktioner, hvor de skaber overskud. I betragtning af denne grænseoverskridende dimension skaber et initiativ på Unionsplan merværdi sammenlignet med, hvad der ville kunne opnås med forskellige nationale foranstaltninger. Det er nødvendigt med et fælles initiativ i hele det indre marked, så reglerne om væsentlig digital tilstedeværelse anvendes harmoniseret i Unionen. Hvis medlemsstaterne hver især ensidigt benytter forskellige tilgange, kan disse vise sig ineffektive og bidrage til fragmentering af det indre marked ved at skabe divergerende nationale politikker, forvridninger og skattemæssige hindringer for virksomheder i Unionen. Der bør derfor lægges særlig vægt på at sikre, at Unionens tilgang er retfærdig og ikke er diskriminerende over for en bestemt medlemsstat. Idet målene for dette direktiv bedre kan nås på Unionsplan, kan Unionen vedtage foranstaltninger i overensstemmelse med nærhedsprincippet, jf. artikel 5 i traktaten om Den Europæiske Union. I overensstemmelse med proportionalitetsprincippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke videre, end hvad der er nødvendigt for at nå disse mål. Mens skattepolitik henhører under national kompetence, er det i artikel 115 i TEUF udtrykkeligt fastlagt, at Rådet, der træffer afgørelse med enstemmighed efter en særlig lovgivningsprocedure og efter høring af Europa-Parlamentet og Det Økonomiske og Sociale Udvalg, skal udstede direktiver om indbyrdes tilnærmelse af medlemsstaternes love og administrative bestemmelser om beskatning, der direkte indvirker på det indre markeds oprettelse eller funktion. Dette direktiv indebærer ikke en harmonisering af selskabsskattesatserne i Unionen og begrænser derfor ikke medlemsstaternes mulighed for at fastsætte retfærdige selskabsskattesatser, der finder anvendelse på indtægter fra digitale tjenester på deres egne respektive områder.

Ændringsforslag    10

Forslag til direktiv

Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(8a)  Med henblik på at etablere en sammenhængende og konsekvent ramme for skattegrundlaget for alle selskaber bør begrebet væsentlig digital tilstedeværelse og de løsninger, der fremlægges i dette direktiv, også indgå som en integrerende del i Rådets direktiv om et fælles selskabsskattegrundlag og Rådets direktiv om et fælles konsolideret selskabsskattegrundlag.

Ændringsforslag    11

Forslag til direktiv

Betragtning 9

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(9)  Enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917, herunder forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde forpligtelserne i denne forordning, navnlig forpligtelserne vedrørende behandlingens lovlighed, sikkerheden i forbindelse med behandlingsaktiviteterne, udlevering af oplysninger og registreredes rettigheder samt databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger. Personoplysninger bør så vidt muligt anonymiseres.

(9)  Enhver behandling af personoplysninger i forbindelse med nærværende direktiv bør gennemføres i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/67917, herunder forpligtelsen til at gennemføre passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at opfylde forpligtelserne i denne forordning, navnlig forpligtelserne vedrørende behandlingens lovlighed, sikkerheden i forbindelse med behandlingsaktiviteterne, udlevering af oplysninger og registreredes rettigheder samt databeskyttelse gennem design og databeskyttelse gennem standardindstillinger under behørigt hensyntagen til nødvendigheds- og proportionalitetsprincippet. Personoplysninger bør så vidt muligt anonymiseres. De data, som kan indsamles fra brugerne med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv, bør være strengt begrænset til data, som angiver den medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, uden mulighed for identifikation af brugeren.

__________________

__________________

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

17 Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF (generel forordning om databeskyttelse) (EUT L 119 af 4.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    12

Forslag til direktiv

Betragtning 10

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(10)  Fem år efter dette direktivs ikrafttræden bør Kommissionen foretage en evaluering af dets gennemførelse og aflægge rapport til Rådet herom. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering. Der bør nedsættes et rådgivende Digiskat-Udvalg med det formål at undersøge spørgsmål om direktivets anvendelse.

(10)  Kommissionen bør foretage en evaluering af gennemførelsen af dette direktiv senest den... [tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] og aflægge rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom, navnlig vedrørende den administrative byrde og de yderligere omkostninger for virksomhederne og i særdeleshed SMV'er, det i dette direktiv indførte beskatningssystems indvirkning på medlemsstaternes indtægter, indvirkningen på brugernes personoplysninger og indvirkningen på det indre marked som helhed, særlig med hensyn til potentiel konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er underlagt de nye bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv. Det bør i forbindelse med revisionen også undersøges, om de typer af tjenester, der er omfattet af dette direktiv, eller definitionen af en væsentlig digital tilstedeværelse bør ændres. Medlemsstaterne bør meddele Kommissionen alle oplysninger, der er nødvendige for denne evaluering. Der bør nedsættes et rådgivende Digiskat-Udvalg med det formål at undersøge spørgsmål om direktivets anvendelse. Det pågældende udvalg bør offentliggøre sine dagsordener, og det bør inden udvælgelsen af udvalgets medlemmer sikres, at de ikke har nogen interessekonflikter. En observatør fra Europa-Parlamentet bør inviteres til at deltage i udvalgets møder.

Ændringsforslag    13

Forslag til direktiv

Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(10a)  I betragtning af de administrative omkostninger, der er forbundet med en væsentlig digital tilstedeværelse, bør det sikres, at små og mellemstore virksomheder (SMV'er) ikke utilsigtet bliver omfattet af dette direktivs anvendelsesområde. Kommissionen bør som led i revisionsprocessen undersøge, i hvilket omfang dette direktiv påvirker SMV'er negativt.

Ændringsforslag    14

Forslag til direktiv

Betragtning 12 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

(12a)  Da bestemmelserne i dette direktiv har til formål at tilvejebringe en permanent og omfattende løsning på spørgsmålet om digital beskatning, skal den midlertidige løsning for beskatning af digitale tjenester som fastsat i direktivet om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester automatisk ophøre med at finde anvendelse, så snart bestemmelserne i dette direktiv finder anvendelse.

Ændringsforslag    15

Forslag til direktiv

Artikel 2 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Dette direktiv finder anvendelse på enheder, uanset hvor de selskabsskattemæssigt er hjemmehørende, hvad enten det er i en medlemsstat eller i et tredjeland.

Dette direktiv finder anvendelse på enheder, uanset hvor store de er, og hvor de selskabsskattemæssigt er hjemmehørende, hvad enten det er i en medlemsstat eller i et tredjeland.

Ændringsforslag    16

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 – afsnit 1 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  salg af varer eller tjenester, hvorom der er indgået kontrakt online via digitale grænseflader ("e-handelsplatforme")

Ændringsforslag    17

Forslag til direktiv

Artikel 3 – stk. 1 – nr. 5 – afsnit 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Digitale tjenester omfatter ikke de i bilag III opførte tjenester eller salg af varer eller andre tjenester, der lettes ved hjælp af internettet eller et elektronisk net.

Digitale tjenester omfatter ikke de i bilag III opførte tjenester.

Ændringsforslag    18

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3 – litra c a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

ca)  mængden af data i form af digitalt indhold, som skattesubjektet har indsamlet i løbet af et skatteår, overstiger 10 % af koncernens samlede lagrede digitale indhold.

Ændringsforslag    19

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Det bestemmes i hvilken medlemsstat en brugers udstyr anvendes på grundlag af den af udstyret benyttede internetprotokoladresse (IP-adresse) eller enhver anden geolokaliseringsmetode, der måtte være mere præcis.

6.  Det bestemmes i hvilken medlemsstat en brugers udstyr anvendes på grundlag af den af udstyret benyttede internetprotokoladresse (IP-adresse) eller enhver anden geolokaliseringsmetode, der måtte være mere præcis uden at tillade identificering af brugeren i henhold til forordning (EU) 2016/679 om databeskyttelse. Medlemsstaternes skattemyndigheder skal informeres om de metoder, der anvendes til at lokalisere brugerne.

Ændringsforslag    20

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 7 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7a.  Eftersom fastlæggelse af selskabsskattesatser sker ved en suveræn beslutning, der træffes af medlemsstaterne, har de hver især ret til selv at fastsætte den selskabsskattesats, der kommer til at finde anvendelse på indtægter fra digitale tjenester på deres respektive område.

Ændringsforslag    21

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 7 b (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

7b.  Et skattesubjekt er forpligtet til at give skattemyndighederne alle oplysninger, der er relevante for at fastslå den væsentlige digitale tilstedeværelse i overensstemmelse med denne artikel.

Ændringsforslag    22

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Det overskud, der kan henføres til eller vedrører den væsentlige digitale tilstedeværelse, forstås som det, der ville have været genereret i kraft af den digitale tilstedeværelse, hvis denne havde taget form af et særskilt og uafhængigt foretagende, der havde udført de samme eller tilsvarende aktiviteter gennem en digital grænseflade på de samme eller tilsvarende betingelser, navnlig med hensyn til forbindelserne til andre dele af foretagendet, idet der tages hensyn til de udførte funktioner, anvendte aktiver og påtagne risici.

2.  Det overskud, der kan henføres til eller vedrører den væsentlige digitale tilstedeværelse, skal være proportionelt med den økonomiske virkelighed for virksomhedens aktiviteter i den respektive medlemsstat.

Ændringsforslag    23

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 5 – litra a

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

a)  indsamling, lagring, behandling, analyse, anvendelse og salg af brugerniveaudata

a)  indsamling, lagring, behandling, analyse, udnyttelse, overførelse, anvendelse og salg af brugerniveaudata

Ændringsforslag    24

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 6

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

6.  Skatteyderen anvender avancefordelingsmetoden til at bestemme det overskud, der skal henføres efter stk. 1-4, medmindre det godtgøres, at en alternativ metode baseret på internationalt anerkendte principper er mere hensigtsmæssig under hensyntagen til resultaterne af den funktionelle analyse. De mulige grunde til at fordele overskud omfatter bl.a. udgifter til forskning, udvikling og markedsføring samt antallet af brugere og mængden af indsamlede data pr. medlemsstat.

6.  Skatteyderen anvender avancefordelingsmetoden til at bestemme det overskud, der skal henføres efter stk. 1-4. De mulige grunde til at fordele overskud omfatter bl.a. udgifter til forskning, udvikling og markedsføring samt antallet af brugere og mængden af indsamlede data pr. medlemsstat.

Ændringsforslag    25

Forslag til direktiv

Artikel 5 – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

6a.  Medlemsstaterne skal tildele tilstrækkeligt personale, ekspertise og budgetmidler til deres nationale skatteforvaltninger samt midler til uddannelse af personalet for at kunne henføre overskud til det faste driftssted og afspejle de digitale aktiviteter i den pågældende medlemsstat.

Ændringsforslag    26

Forslag til direktiv

Artikel 5 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5a

 

1.   Senest den ... [datoen for dette direktivs ikrafttræden] udsteder Kommissionen retningslinjer til skattemyndighederne for, hvordan en væsentlig digital tilstedeværelse og digitale tjenester identificeres, måles og beskattes. Disse regler harmoniseres i hele Unionen og udstedes på alle Unionens officielle sprog.

 

2.   På grundlag af de i stk. 1 nævnte retningslinjer udsteder Kommissionen retningslinjer med en klar metode, ved hjælp af hvilken selskaber selv kan vurdere, om deres aktiviteter skal medregnes, og hvilke af deres aktiviteter der skal medregnes, i den væsentlige digitale tilstedeværelse. Disse retningslinjer udstedes på alle Unionens officielle sprog og gøres tilgængelige på Kommissionens websted.

Ændringsforslag    27

Forslag til direktiv

Artikel 5 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 5b

 

Administrativt samarbejde

 

Med henblik på at sikre ensartet anvendelse af dette direktiv i Den Europæiske Union skal udveksling af oplysninger om skatteanliggender ske automatisk og være obligatorisk, således som det er fastsat i Rådets direktiv 2011/16/EU.

Ændringsforslag    28

Forslag til direktiv

Artikel 6 – overskrift

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

Revision

Gennemførelsesrapport og revision

Ændringsforslag    29

Forslag til direktiv

Artikel 6 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Fem år efter dette direktivs ikrafttræden foretager Kommissionen en evaluering af dets gennemførelse og aflægger rapport til Rådet herom.

1.  [Tre år efter datoen for dette direktivs ikrafttræden] foretager Kommissionen en evaluering af dets gennemførelse og aflægger rapport til Europa-Parlamentet og Rådet herom. Der lægges i rapporten særlig vægt på den administrative byrde og de yderligere omkostninger for virksomhederne og i særdeleshed SMV'er, det i dette direktiv indførte beskatningssystems indvirkning på medlemsstaternes indtægter, indvirkningen på brugernes personoplysninger og indvirkningen på det indre marked som helhed, særlig med hensyn til potentiel konkurrenceforvridning mellem virksomheder, som er underlagt de nye bestemmelser, der er fastsat i dette direktiv. Det undersøges i rapporten også , om de typer af tjenester, der er omfattet af dette direktiv, eller definitionen af en væsentlig digital tilstedeværelse bør ændres.

Ændringsforslag    30

Forslag til direktiv

Artikel 6 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6a

 

Udøvelse af de delegerede beføjelser

 

1.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter tillægges Kommissionen på de i denne artikel fastlagte betingelser.

 

2.  Beføjelsen til at vedtage delegerede retsakter, jf. artikel 4, tillægges Kommissionen for en ubegrænset periode fra... [datoen for dette direktivs ikrafttræden].

 

3.  Den i artikel 4 omhandlede delegation af beføjelser kan til enhver tid tilbagekaldes af Rådet. En afgørelse om tilbagekaldelse bringer delegationen af den beføjelse, der er angivet i den pågældende afgørelse, til ophør. Afgørelsen får virkning dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende eller på et senere tidspunkt, der angives i afgørelsen. Den berører ikke gyldigheden af delegerede retsakter, der allerede er i kraft.

 

4.  Så snart Kommissionen vedtager en delegeret retsakt, giver den Rådet meddelelse herom.

 

5.  En delegeret retsakt vedtaget i henhold til artikel 4 træder kun i kraft, hvis Rådet ikke har gjort indsigelse inden for en frist på to måneder fra meddelelsen af den pågældende retsakt til Rådet, eller hvis Rådet inden udløbet af denne frist har informeret Kommissionen om, at det ikke agter at gøre indsigelse. Fristen kan forlænges med to måneder på Rådets initiativ.

Ændringsforslag    31

Forslag til direktiv

Artikel 6 b (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6b

 

Klage

 

Virksomhederne – både dem i og dem uden for Unionen – kan klage over afgørelsen om, at de tjenester, de yder, er digitale tjenester i henhold til national ret.

Ændringsforslag    32

Forslag til direktiv

Artikel 6 c (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6c

 

Underretning af Europa-Parlamentet

 

Europa-Parlamentet underrettes om Kommissionens vedtagelse af delegerede retsakter, om enhver indsigelse mod dem og om Rådets tilbagekaldelse af delegationen af beføjelser.

Ændringsforslag    33

Forslag til direktiv

Artikel 6 d (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 6d

 

Mandat til Kommissionen til at forhandle beskatningsoverenskomster med tredjelande

 

Medlemsstaterne uddelegerer beføjelser til Kommissionen til på deres vegne at forhandle om revision eller vedtagelse af beskatningsoverenskomster med tredjelande i overensstemmelse med de i dette direktiv fastsatte bestemmelser, navnlig med henblik på at tilføje definitionen af en væsentlig digital tilstedeværelse i skattemæssig henseende.

Ændringsforslag    34

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 2

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

2.  Digiskat-Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen. Udvalgets formand skal være en repræsentant for Kommissionen. Kommissionen varetager udvalgets sekretariatsopgaver.

2.  Digiskat-Udvalget består af repræsentanter for medlemsstaterne og Kommissionen og en observatør fra Europa-Parlamentet. Udvalgets formand skal være en repræsentant for Kommissionen. Kommissionen varetager udvalgets sekretariatsopgaver. Udvalget offentliggør sine dagsordener, og det kontrolleres, at deltagerne ikke har nogen interessekonflikter, inden de udvælges. Interessenter, herunder arbejdsmarkedets parter, kan deltage i relevante møder som observatører.

Ændringsforslag    35

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  Digiskat-Udvalget undersøger spørgsmål om anvendelsen af dette direktiv, som rejses af udvalgets formand, enten på dennes eget initiativ eller på anmodning af en repræsentant for en medlemsstat, og underretter Kommissionen om sine konklusioner.

4.  Digiskat-Udvalget undersøger spørgsmål om anvendelsen af dette direktiv, som rejses af udvalgets formand, enten på dennes eget initiativ eller på anmodning af Europa-Parlamentet eller en repræsentant for en medlemsstat, og underretter Kommissionen om sine konklusioner.

Ændringsforslag    36

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Digiskat-Udvalget udarbejder en årlig rapport om sine aktiviteter og resultater og deler denne rapport med Europa-Parlamentet, Rådet og Kommissionen.

Ændringsforslag    37

Forslag til direktiv

Artikel 7 – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

4a.  Digiskat-Udvalget verificerer og kontrollerer, at dette direktiv gennemføres korrekt af virksomhederne. Det skal kunne indsamle data og bruge de data, det har indsamlet fra de nationale skattemyndigheder, til dets undersøgelse af, hvorvidt reglerne for en væsentlig digital tilstedeværelse gennemføres korrekt, og fungere som et organ, der letter samarbejdet mellem nationale skattemyndigheder for at minimere muligheden for dobbeltbeskatning og dobbelt ikkebeskatning.

Ændringsforslag    38

Forslag til direktiv

Artikel 8 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

De data, som kan indsamles fra brugerne med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv, skal begrænses til data, som angiver den medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, uden mulighed for identifikation af disse brugere.

De data, som kan indsamles fra brugerne med henblik på anvendelse af bestemmelserne i dette direktiv, skal begrænses til data, som angiver den medlemsstat, hvor brugerne befinder sig, uden mulighed for identifikation af disse brugere. Enhver behandling af personoplysninger med det formål at anvende dette direktiv skal fuldt ud overholde forordning (EU) 2016/679.

Ændringsforslag    39

Forslag til direktiv

Artikel 9 a (ny)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

 

Artikel 9a

 

Sammenhæng med skat på indtægter fra digitale tjenester

 

Så snart dette direktiv finder anvendelse, udløber direktivet om et fælles system for en skat på indtægter fra levering af visse digitale tjenester automatisk.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Selskabsbeskatning af en væsentlig digital tilstedeværelse

Referencer

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Dato for høring af EP

11.4.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

19.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

36

1

2

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Dato for indgivelse

5.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 10. december 2018Juridisk meddelelse