Procedūra : 2018/0072(CNS)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0426/2018

Pateikti tekstai :

A8-0426/2018

Debatai :

PV 12/12/2018 - 18
CRE 12/12/2018 - 18

Balsavimas :

PV 13/12/2018 - 9.7
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2018)0524

PRANEŠIMAS     *
PDF 781kWORD 88k
5.12.2018
PE 627.747v02-00 A8-0426/2018

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Dariusz Rosati

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos, kuria nustatomos taisyklės, susijusios su įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimu

(COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS))

(Speciali teisėkūros procedūra: konsultavimasis)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Tarybai (COM(2018)0147),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 115 straipsnį, pagal kurį Taryba kreipėsi į Parlamentą dėl konsultacijos (C8-0138/2018),

–  atsižvelgdamas į Danijos parlamento, Airijos Irachto, Maltos parlamento ir Nyderlandų Atstovų Rūmų pagal Protokolą Nr. 2 dėl subsidiarumo ir proporcingumo principų taikymo pateiktas pagrįstas nuomones, kuriose tvirtinama, jog teisėkūros procedūra priimamo akto projektas neatitinka subsidiarumo principo,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 78c straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0426/2018),

1.  pritaria Komisijos pasiūlymui su pakeitimais;

2.  ragina Komisiją atitinkamai pakeisti savo pasiūlymą pagal Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 293 straipsnio 2 dalį;

3.  ragina Tarybą pranešti Parlamentui, jei ji ketina nukrypti nuo teksto, kuriam pritarė Parlamentas;

4.  ragina Tarybą dar kartą konsultuotis su Parlamentu, jei ji ketina iš esmės keisti Komisijos pasiūlymą;

5.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(1)  skaitmeninimo nulemta sparti pasaulio ekonomikos transformacija daro naują spaudimą pelno mokesčio sistemoms tiek Sąjungos, tiek tarptautiniu mastu ir kelia abejonių dėl gebėjimo nustatyti, kur skaitmeninio verslo įmonės turėtų mokėti mokesčius ir kiek jos turėtų mokėti. Nors tokie subjektai, kaip G 20 tarptautiniu mastu pripažįsta, kad reikia pritaikyti pelno mokesčio taisykles skaitmeninei ekonomikai, pasiekti susitarimą pasauliniu mastu gali būti sudėtinga;

(1)  skaitmeninimo nulemta sparti pasaulio ekonomikos transformacija daro naują spaudimą pelno mokesčio sistemoms tiek Sąjungos, tiek tarptautiniu mastu ir kelia abejonių dėl gebėjimo nustatyti, kur skaitmeninio verslo įmonės turėtų mokėti mokesčius ir kiek jos turėtų mokėti. Nors tokie subjektai, kaip G 20 tarptautiniu mastu pripažįsta, kad reikia pritaikyti pelno mokesčio taisykles skaitmeninei ekonomikai, pasiekti susitarimą pasauliniu mastu gali būti sudėtinga ir artimiausiu metu sunkiai įmanoma;

Pakeitimas    2

Pasiūlymas dėl direktyvos

1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(1a)  šiuo metu skaitmeniniame amžiuje, kai duomenys tapo naujais ekonominiais ištekliais, kartu su darbo jėga ir tradiciniais ištekliais praeityje ir kadangi pernelyg dažnai tarptautinės įmonės, kurios labai priklauso nuo skaitmeninės veiklos, taiko mokesčių mokėjimo tvarką, leidžiančių išvengti mokesčių arba juos slėpti, reikia parengti naują požiūrį, siekiant sukurti sąžiningą ir tvarią skaitmeninio apmokestinimo sistemą, kuri užtikrintų, kad skaitmeninės įmonės mokėtų mokesčius ten, kur yra vykdoma jų reali ekonominė veikla;

Pakeitimas    3

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(2)  2015 m. spalio mėn. EBPO parengtoje mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. BEPS) projekto 1 veiksmo ataskaitoje „Su mokesčiais susijusių uždavinių sprendimas skaitmeninėje ekonomikoje“ (angl. „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy“) pateikti įvairūs skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo metodai, kurie toliau nagrinėti 2018 m. EBPO tarpinėje ataskaitoje „Su skaitmeninimu susiję mokestiniai uždaviniai“ (angl. „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018“). Kadangi ekonomikos skaitmeninė transformacija spartėja, didėja poreikis rasti sprendimų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingą ir veiksmingą skaitmeninio verslo įmonių apmokestinimą;

(2)  2015 m. spalio mėn. EBPO parengtoje mokesčių bazės erozijos ir pelno perkėlimo (angl. BEPS) projekto 1 veiksmo ataskaitoje „Su mokesčiais susijusių uždavinių sprendimas skaitmeninėje ekonomikoje“ (angl. „Addressing the Tax Challenges of the Digital Economy“) pateikti įvairūs skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo metodai, kurie toliau nagrinėti 2018 m. EBPO tarpinėje ataskaitoje „Su skaitmeninimu susiję mokestiniai uždaviniai“ (angl. „Tax challenges Arising from Digitalisation – Interim Report 2018“). Kadangi ekonomikos skaitmeninė transformacija spartėja, didėja neatidėliotinas poreikis rasti sprendimų, kuriais būtų galima užtikrinti teisingą ir veiksmingą skaitmeninio verslo įmonių apmokestinimą. Tačiau iki šiol EBPO veikla dėl skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo nepadarė pakankamos pažangos, o tai rodo, kad šiuo klausimu reikia veikti Sąjungos lygmeniu. Nepaisant sunkumų, su kuriais susiduriama siekiant visuotinio susitarimo ir veiksmų, kurių šia direktyva ėmėsi Sąjunga, toks susitarimas turėtų būti toliau vykdomas dedant dideles pastangas. Tačiau, kol nėra bendro Sąjungos požiūrio, valstybės narės priims vienašališkus sprendimus, kurie nulems reguliavimo neapibrėžtumą, todėl įmonės, kurios vykdo tarpvalstybinę veiklą ir mokesčių institucijos susidurs su sunkumais. Kaip paragino Europos Parlamento Tyrimo komitetas pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais (PANA komitetas) ir Specialusis sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių komitetas (TAXE2), įgaliota JT mokesčių institucija turėtų tapti forumu diskusijoms dėl pasaulinių susitarimų ir kitais su tarptautine mokesčių sistema susijusiais klausimais;

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(3a)  Europos Parlamentas savo Tyrimo komiteto pinigų plovimo, mokesčių vengimo ir slėpimo klausimais ir Specialiųjų komitetų dėl sprendimų dėl mokesčių ir kitų panašaus pobūdžio ar poveikio priemonių baigiamosiose ataskaitose padarė išvadą, kad reikia spręsti mokesčių problemas, susijusias su skaitmenine ekonomika;

Pakeitimas    5

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(4)  2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė poreikį sukurti veiksmingo ir teisingo apmokestinimo sistemą, tinkamą skaitmeniniam amžiui, ir paprašė, kad ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje Komisija pateiktų atitinkamų pasiūlymų15. 2017 m. gruodžio 5 d. ECOFIN taryba savo išvadose pabrėžė, kad visuotinai pripažįstama nuolatinės buveinės sąvokos apibrėžtis ir susijusios sandorių kainodaros bei pelno priskyrimo taisyklės taip pat turėtų išlikti ypač svarbios sprendžiant skaitmeninės ekonomikos pelno apmokestinimo problemas, ir paragino ES, EBPO ir kitus tarptautinius partnerius glaudžiai bendradarbiauti reaguojant į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje16; šiuo atžvilgiu, kad valstybės narės galėtų naudotis savo mokestinėmis teisėmis, turėtų būti reikalaujama, kad jos įtrauktų taisykles į savo nacionalines pelno mokesčio sistemas. Todėl reikėtų išaiškinti valstybėse narėse taikomus įvairius pelno mokesčius. Šiomis taisyklėmis turėtų būti išplėsta nuolatinės buveinės apibrėžtis ir nustatytas reikšmingos skaitmeninės veiklavietės mokestinis ryšys su atitinkamomis jurisdikcijomis. Be to, reikėtų nustatyti bendrus apmokestinamojo pelno priskyrimo tokiai skaitmeninei veiklavietei principus. Iš esmės tos taisyklės turėtų būti taikomos visiems pelno mokesčio mokėtojams, nepriklausomai nuo to, kur jie yra rezidentai mokesčių tikslais – Sąjungoje ar kitur;

(4)  2017 m. spalio 19 d. Europos Vadovų Taryba savo išvadose pabrėžė poreikį sukurti veiksmingo ir teisingo apmokestinimo sistemą, tinkamą skaitmeniniam amžiui, ir paprašė, kad ne vėliau kaip 2018 m. pradžioje Komisija pateiktų atitinkamų pasiūlymų15. 2017 m. gruodžio 5 d. ECOFIN taryba savo išvadose pabrėžė, kad visuotinai pripažįstama nuolatinės buveinės sąvokos apibrėžtis ir susijusios sandorių kainodaros bei pelno priskyrimo taisyklės taip pat turėtų išlikti ypač svarbios sprendžiant skaitmeninės ekonomikos pelno apmokestinimo problemas, ir paragino ES, EBPO ir kitus tarptautinius partnerius glaudžiai bendradarbiauti reaguojant į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje16 ;šiuo atžvilgiu, kad valstybės narės galėtų naudotis savo mokestinėmis teisėmis, turėtų būti reikalaujama, kad jos įtrauktų taisykles į savo nacionalines pelno mokesčio sistemas. Todėl reikėtų išaiškinti valstybėse narėse taikomus įvairius pelno mokesčius. Šiomis taisyklėmis turėtų būti išplėsta nuolatinės buveinės apibrėžtis ir nustatytas reikšmingos skaitmeninės veiklavietės mokestinis ryšys su atitinkamomis jurisdikcijomis. Be to, reikėtų nustatyti bendrus apmokestinamojo pelno priskyrimo tokiai skaitmeninei veiklavietei principus. Iš esmės tos taisyklės turėtų būti taikomos visiems pelno mokesčio mokėtojams, nepriklausomai nuo jų dydžio ir to, kur jie yra rezidentai mokesčių tikslais – Sąjungoje ar kitur; Be to, šioje direktyvoje nustatytomis bendromis taisyklėmis raginama labiau suderinti visų bendrovių pelno mokesčio bazę Sąjungoje. Todėl šios direktyvos neturėtų būti trukdoma ar vėluojama parengti pasiūlymą dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės;

_________________

_________________

15 Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2017 m. spalio 19 d.). Išvados (dokumentas EUCO 14/17).

15 Europos Vadovų Tarybos susitikimas (2017 m. spalio 19 d.). Išvados (dokumentas EUCO 14/17).

16 Išvados (dokumentas EUCO 14/17). 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados dėl reagavimo į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje (FISC 346 ECOFIN 1092).

16 Išvados (dokumentas EUCO 14/17). 2017 m. gruodžio 5 d. Tarybos išvados dėl reagavimo į pelno apmokestinimo problemas skaitmeninėje ekonomikoje (FISC 346 ECOFIN 1092).

Pakeitimas    6

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(5)  vis dėlto taisyklės neturėtų būti taikomos subjektams, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalyje, su kuria reikšmingos skaitmeninės veiklavietės valstybė narė yra sudariusi galiojančią konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, nebent toje Konvencijoje yra nuostatų dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, kuriomis nustatomos su Sąjungai nepriklausančia jurisdikcija susijusios teisės ir pareigos, panašios į tas, kurios nustatomos šia direktyva. Taip siekiama išvengti bet kokio prieštaravimo Konvencijoms dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų šalimis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalys paprastai nėra saistomos Sąjungos teisės;

(5)  vis dėlto taisyklės neturėtų būti taikomos subjektams, kurie yra rezidentai mokesčių tikslais Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalyje, su kuria reikšmingos skaitmeninės veiklavietės valstybė narė yra sudariusi galiojančią konvenciją dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, nebent toje Konvencijoje yra nuostatų dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, kuriomis nustatomos su Sąjungai nepriklausančia jurisdikcija susijusios teisės ir pareigos, panašios į tas, kurios nustatomos šia direktyva. Taip siekiama išvengti bet kokio prieštaravimo Konvencijoms dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo su Sąjungai nepriklausančių jurisdikcijų šalimis, atsižvelgiant į tai, kad Sąjungai nepriklausančios jurisdikcijos šalys paprastai nėra saistomos Sąjungos teisės. tačiau, kad šios direktyvos nuostatos būtų visiškai veiksmingos, valstybės narės turėtų būti raginamos prireikus pritaikyti šiuo metu galiojančias sutartis dėl dvigubo apmokestinimo išvengimo, kad būtų įtrauktos nuostatos dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, kuria būtų sukurtos panašios teisės ir pareigos, susijusios su ne Sąjungos jurisdikcijomis, kaip nustatyta šioje direktyvoje. Komisija gali pateikti pasiūlymą nustatyti Sąjungos mokesčių sutarties pakeitimo pavyzdį, kuris būtų naudojamas pritaikant tūkstančius kiekvienos valstybės narės sudarytų dvišalių sutarčių;

Pakeitimas    7

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(6)  siekiant pateikti patikimą skaitmeninio verslo mokestinio ryšio valstybėje narėje apibrėžtį, būtina, kad tokia apibrėžtis būtų grindžiama pajamomis, gautomis teikiant skaitmenines paslaugas, naudotojų skaičiumi arba skaitmeninių paslaugų verslo sutarčių skaičiumi. Taikytinos ribos turėtų atspindėti skaitmeninės veiklavietės reikšmingumą įvairių rūšių verslo modeliams ir apimti įvairaus lygio indėlį į vertės kūrimo procesą. Be to, jomis turėtų būti užtikrintas suderinamas aiškinimas įvairiose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo jų dydžio ir neatsižvelgiant į nereikšmingus atvejus. Prekių ir paslaugų pardavimo, kurį palengvina interneto ar elektroninio tinklo naudojimas, skaitmenine paslauga šioje direktyvoje laikyti nereikėtų;

(6)  siekiant pateikti patikimą skaitmeninio verslo mokestinio ryšio valstybėje narėje apibrėžtį, būtina, kad tokia apibrėžtis būtų grindžiama pajamomis, gautomis teikiant skaitmenines paslaugas, naudotojų skaičiumi arba skaitmeninių paslaugų verslo sutarčių skaičiumi. Taikytinos ribos turėtų atspindėti skaitmeninės veiklavietės reikšmingumą įvairių rūšių verslo modeliams ir apimti įvairaus lygio indėlį į vertės kūrimo procesą. Be to, jomis turėtų būti užtikrintas suderinamas aiškinimas įvairiose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo jų dydžio ir neatsižvelgiant į nereikšmingus atvejus;

Pakeitimas    8

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(7)  kad įmonės reikšmingą skaitmeninę veiklavietę būtų galima apmokestinti kitos jurisdikcijos šalyje pagal tos jurisdikcijos šalies vidaus teisę, būtina nustatyti pelno priskyrimo tai reikšmingai skaitmeninei veiklavietei principus. Taisyklės turėtų būti grindžiamos dabartiniais pelno priskyrimo principais ir reikšmingos skaitmeninės veiklavietės vykdomų funkcijų, naudojamo turto bei rizikos, prisiimtos vykdant ekonomiškai reikšmingą veiklą per skaitmeninę sąsają, funkcine analize. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad reikšminga skaitmeninio verslo vertės dalis sukuriama ten, kur yra naudotojai ir kur renkami ir apdorojami su naudotojais susiję duomenys ir kur teikiamos skaitmeninės paslaugos. Kadangi reikšmingos skaitmeninės veiklavietės vykdoma ekonomiškai reikšminga veikla specifiniu būdu prisidedama kuriant skaitmeninio verslo modelių vertę, pelno padalijimo metodą paprastai reikėtų taikyti siekiant teisingai paskirstyti pelną reikšmingai skaitmeninei veiklavietei. Tačiau tai neturėtų užkirsti kelio mokesčių mokėtojui taikyti alternatyvų metodą, atitinkantį tarptautiniu mastu pripažintus principus, jeigu mokesčių mokėtojas, remdamasis funkcinės analizės rezultatais, gali įrodyti, kad alternatyvus metodas, atitinkantis tarptautiniu mastu pripažintus principus, yra tinkamesnis. Taip pat labai svarbu, kad pelno padalijimo veiksniai būtų glaudžiai susiję su vertės kūrimu;

(7)  kad įmonės reikšmingą skaitmeninę veiklavietę būtų galima apmokestinti kitos jurisdikcijos šalyje pagal tos jurisdikcijos šalies vidaus teisę, būtina nustatyti pelno priskyrimo tai reikšmingai skaitmeninei veiklavietei principus. Taisyklės turėtų būti grindžiamos dabartiniais pelno priskyrimo principais ir reikšmingos skaitmeninės veiklavietės vykdomų funkcijų, naudojamo turto bei rizikos, prisiimtos vykdant ekonomiškai reikšmingą veiklą per skaitmeninę sąsają, funkcine analize. Reikėtų atkreipti ypatingą dėmesį į tai, kad reikšminga skaitmeninio verslo vertės dalis sukuriama ten, kur yra naudotojai ir kur renkami ir apdorojami su naudotojais susiję duomenys ir kur teikiamos skaitmeninės paslaugos. Kadangi reikšmingos skaitmeninės veiklavietės vykdoma ekonomiškai reikšminga veikla specifiniu būdu prisidedama kuriant skaitmeninio verslo modelių vertę, pelno padalijimo metodą paprastai reikėtų taikyti siekiant teisingai paskirstyti pelną reikšmingai skaitmeninei veiklavietei;

Pakeitimas    9

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(8)  pagrindinis šios direktyvos tikslas – gerinti visos vidaus rinkos atsparumą, siekiant šalinti skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo problemas. Šio tikslo valstybės narės pavieniui negali deramai pasiekti, nes skaitmeninio verslo įmonės gali veikti tarpvalstybiniu mastu, fiziškai nebūdamos šalyje, todėl reikalingos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jos mokėtų mokesčius tose jurisdikcijose, kur gaunamas pelnas. Atsižvelgiant į šį tarpvalstybinį aspektą, iniciatyva Sąjungos mastu turi papildomos vertės, palyginti su tuo, ką būtų galima pasiekti daugeliu nacionalinių priemonių. Siekiant užtikrinti suderintą reikšmingos skaitmeninės veiklavietės Sąjungoje taisyklių taikymą, visoje vidaus rinkoje reikia imtis bendros iniciatyvos. Vienašaliai skirtingi kiekvienos valstybės narės metodai gali būti neveiksmingi ir suskaidyti bendrąją rinką, nes gali nederėti su nacionaline politika, dėl jų gali atsirasti iškraipymų ir mokestinių kliūčių įmonėms Sąjungoje. Kadangi šios direktyvos tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo priemones gali priimti Sąjunga . Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti;

(8)  pagrindinis šios direktyvos tikslas – gerinti visos vidaus rinkos atsparumą, siekiant šalinti skaitmeninės ekonomikos apmokestinimo problemas, kartu laikantis mokesčių neutralumo principo, taip pat laisvo paslaugų judėjimo bendrojoje rinkoje ir nedarant skirtumo tarp Sąjungos ir ne Sąjungos bendrovių. Šio tikslo valstybės narės pavieniui negali deramai pasiekti, nes skaitmeninio verslo įmonės gali veikti tarpvalstybiniu mastu, fiziškai nebūdamos arba nereikšmingai būdamos šalyje, todėl reikalingos taisyklės, siekiant užtikrinti, kad jos mokėtų mokesčius tose jurisdikcijose, kur gaunamas pelnas. Atsižvelgiant į šį tarpvalstybinį aspektą, iniciatyva Sąjungos mastu turi papildomos vertės, palyginti su tuo, ką būtų galima pasiekti daugeliu nacionalinių priemonių. Siekiant užtikrinti suderintą reikšmingos skaitmeninės veiklavietės Sąjungoje taisyklių taikymą, visoje vidaus rinkoje reikia imtis bendros iniciatyvos. Vienašaliai skirtingi kiekvienos valstybės narės metodai gali būti neveiksmingi ir suskaidyti bendrąją rinką, nes gali nederėti su nacionaline politika, dėl jų gali atsirasti iškraipymų ir mokestinių kliūčių įmonėms Sąjungoje. Todėl ypatingą dėmesį reikėtų skirti tam, kad Sąjungos požiūris būtų sąžiningas ir nediskriminuojantis bet kurios konkrečios valstybės narės atžvilgiu. Kadangi šios direktyvos tikslų būtų geriau siekti Sąjungos lygmeniu, laikydamasi Europos Sąjungos sutarties 5 straipsnyje nustatyto subsidiarumo principo priemones gali priimti Sąjunga. Pagal tame straipsnyje nustatytą proporcingumo principą šia direktyva neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti. Nors apmokestinimo politika priklauso nacionalinei kompetencijai, pagal SESV 115 straipsnį Taryba, spręsdama pagal specialią teisėkūros procedūrą ir pasikonsultavusi su Europos Parlamentu bei Ekonomikos ir socialinių reikalų komitetu, turėtų vieningai leisti direktyvas dėl valstybių narių tokių apmokestinimo įstatymų ir kitų teisės aktų, turinčių tiesioginę įtaką vidaus rinkos sukūrimui ar veikimui, suderinimo. Šia direktyva nesiekiama derinti pelno mokesčio tarifų Sąjungoje, todėl neapribojama valstybių narių galimybė nustatyti pageidaujamą pelno mokesčio pajamų dydį, taikomą pajamoms iš skaitmeninių paslaugų savo teritorijoje;

Pakeitimas    10

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(8a)  Siekiant sukurti darnią ir nuoseklią visų bendrovių mokesčių bazę, reikšmingos skaitmeninės veiklavietės sąvoka ir šioje direktyvoje pateikti sprendimai taip pat turėtų būti įtraukti į Tarybos direktyvas dėl bendros pelno mokesčio bazės ir dėl bendros konsoliduotosios pelno mokesčio bazės;

Pakeitimas    11

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(9)  būtina, kad bet koks su šia direktyva susijęs asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67917, įskaitant pareigas suteikti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdyti tuo reglamentu nustatyti įpareigojimai, visų pirma susiję su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis, pritaikytąja ir standartizuotąja duomenų apsauga. Kai įmanoma, asmens duomenys turėtų būti nuasmeninami;

(9)  būtina, kad bet koks su šia direktyva susijęs asmens duomenų tvarkymas būtų vykdomas pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2016/67917 , įskaitant pareigas suteikti tinkamas technines ir organizacines priemones, kad būtų įvykdyti tuo reglamentu nustatyti įpareigojimai, visų pirma susiję su duomenų tvarkymo teisėtumu, duomenų tvarkymo veiklos saugumu, informacijos teikimu ir duomenų subjektų teisėmis, pritaikytąja ir standartizuotąja duomenų apsauga, tinkamai laikantis būtinumo ir proporcingumo principų. Kai įmanoma, asmens duomenys turėtų būti nuasmeninami. Duomenys, kurie gali būti renkami iš naudotojų šios direktyvos taikymo tikslais, turėtų būti tik duomenys, nurodantys valstybę narę, kurioje yra naudotojai, neleidžiant identifikuoti paties naudotojo;

__________________

__________________

17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

17 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB (Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas) (OL L 119, 2016 5 4, p. 1).

Pakeitimas    12

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 konstatuojamoji dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

(10)  Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą praėjus penkeriems metams po jos įsigaliojimo ir pateikti ataskaitą Tarybai. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti. Direktyvos taikymo klausimams nagrinėti turėtų būti įsteigtas patariamasis DigiTax komitetas;

(10)  Komisija turėtų įvertinti šios direktyvos įgyvendinimą iki... [ treji metai po šios direktyvos įsigaliojimo dienos] ir pateikti ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai, visų pirma apie administracinę naštą ir papildomas išlaidas įmonėms, ypač MVĮ, šioje direktyvoje numatytos apmokestinimo sistemos poveikį valstybių narių pajamoms, poveikį naudotojų asmens duomenims ir poveikį visai bendrajai rinkai, ypatingą dėmesį skiriant galimam įmonių, kurioms taikomos naujos šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, konkurencijos iškraipymui. Atliekant peržiūrą taip pat reikėtų išnagrinėti, ar reikėtų pakeisti paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, rūšis arba reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apibrėžtį. Valstybės narės turėtų pateikti Komisijai visą informaciją, reikalingą šiam įvertinimui atlikti. Direktyvos taikymo klausimams nagrinėti turėtų būti įsteigtas patariamasis DigiTax komitetas. Tas komitetas turėtų paskelbti savo darbotvarkes ir prieš prasidedant atrankos procedūrai turėtų būti užtikrinta, kad to komiteto nariai neturėtų interesų konfliktų. Į komiteto posėdžius turėtų būti kviečiamas Europos Parlamento stebėtojas;

Pakeitimas    13

Pasiūlymas dėl direktyvos

10 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(10a)  atsižvelgiant į reikšmingos skaitmeninės veiklavietės administracines išlaidas, reikėtų užtikrinti, kad mažosios ir vidutinės įmonės (MVĮ), netyčia nepatektų į šios direktyvos taikymo sritį. Atlikdama peržiūrą Komisija turėtų išnagrinėti, kokiu mastu ši direktyva turi neigiamos įtakos MVĮ;

Pakeitimas    14

Pasiūlymas dėl direktyvos

12 a konstatuojamoji dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

(12a)  kadangi šios direktyvos nuostatomis siekiama nuolat ir visapusiškai spręsti skaitmeninio apmokestinimo klausimą, pradėjus taikyti šios direktyvos nuostatas automatiškai nustoja galioti laikinasis skaitmeninių paslaugų mokesčio, kaip numatyta Direktyvoje dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio sistemos, sprendimas dėl pajamų, gautų teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas,

Pakeitimas    15

Pasiūlymas dėl direktyvos

2 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Ši direktyva taikoma subjektams nepriklausomai nuo to, kur yra jų buveinė pelno mokesčio tikslais – valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Ši direktyva taikoma subjektams nepriklausomai nuo jų dydžio ir to, kur yra jų buveinė pelno mokesčio tikslais – valstybėje narėje ar trečiojoje šalyje.

Pakeitimas    16

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto 1 pastraipos c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  parduodamos prekės ar paslaugos, dėl kurių sudaromos internetinės sutartys naudojant skaitmenines sąsajas (e. prekybos platformos).

Pakeitimas    17

Pasiūlymas dėl direktyvos

3 straipsnio 1 pastraipos 5 punkto 2 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Skaitmeninės paslaugos neapima III priede išvardytų paslaugų arba prekių ar kitų paslaugų pardavimo, kurį palengvina interneto ar elektroninio tinklo naudojimas.

Skaitmeninės paslaugos neapima III priede išvardytų paslaugų.

Pakeitimas    18

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 3 dalies c a punktas (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

ca)  mokesčio mokėtojo per mokestinius metus surinkto skaitmeninio turinio duomenų kiekis viršija 10 % grupės bendro saugomo skaitmeninio turinio.

Pakeitimas    19

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Valstybė narė, kurioje naudojamas naudotojo prietaisas, nustatoma pagal prietaiso interneto protokolo (IP) adresą arba, jei reikia nustatyti tiksliau, taikant kitą geografinės vietos nustatymo metodą.

6.  Valstybė narė, kurioje naudojamas naudotojo prietaisas, nustatoma pagal prietaiso interneto protokolo (IP) adresą arba, jei reikia nustatyti tiksliau, taikant kitą geografinės vietos nustatymo metodą, nenurodant naudotojo duomenų, laikantis Reglamento (ES) 2016/679 dėl duomenų apsaugos. Apie metodą, naudojamą naudotojų buvimo vietai nustatyti, informuoja valstybių narių mokesčių administratorius.

Pakeitimas    20

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 7 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7a.  Kadangi valstybės narės savarankiškai priima sprendimą dėl įmonių pelno mokesčio tarifų nustatymo, kiekviena iš jų išsaugo teisę nustatyti pelno mokesčio tarifą, kuris bus taikomas pajamoms iš skaitmeninių paslaugų teikimo jos teritorijoje.

Pakeitimas    21

Pasiūlymas dėl direktyvos

4 straipsnio 7 b dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

7b.  mokesčių mokėtojas turi atskleisti mokesčių institucijoms visą informaciją, susijusią su reikšmingos skaitmeninės veiklavietės nustatymu pagal šį straipsnį.

Pakeitimas    22

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  Pelnas, priskiriamas reikšmingai skaitmeninei veiklavietei arba su ja susijusiai veiklai – pelnas, kuris būtų gautas skaitmeninėje veiklavietėje, jeigu ji būtų atskira nepriklausoma įmonė, vykdanti tokią pačią arba panašią veiklą tokiomis pačiomis arba panašiomis sąlygomis, visų pirma vykdydama veiklą su kitais įmonės padaliniais, atsižvelgiant į per skaitmeninę sąsają atliekamas funkcijas, naudojamą turtą ir prisiimtą riziką.

2.  Pelnas, priskiriamas reikšmingai skaitmeninei veiklavietei yra proporcingas ekonominės veiklos realumui atitinkamoje valstybėje narėje.

Pakeitimas    23

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 5 dalies a punktas

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

a)  naudotojo lygmens duomenų rinkimą, laikymą, tvarkymą, analizę, naudojimą ir pardavimą;

a)  naudotojo lygmens duomenų rinkimą, laikymą, tvarkymą, analizę, naudojimą, perdavimą, parengimą ir pardavimą;

Pakeitimas    24

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

6.  Nustatydami 1–4 dalyse nurodytą priskiriamą pelną mokesčių mokėtojai taiko pelno padalijimo metodą, jeigu mokesčių mokėtojas neįrodo, kad tinkamesnis yra alternatyvus metodas, grindžiamas tarptautiniu mastu pripažintais principais, atsižvelgiant į funkcinės analizės rezultatus. Padalijimo veiksniais gali būti moksliniams tyrimams, plėtrai ir rinkodarai skirtos išlaidos ir kiekvienos valstybės narės naudotojų skaičius ir surinkti duomenys.

6.  Nustatydami 1–4 dalyse nurodytą priskiriamą pelną mokesčių mokėtojai taiko pelno padalijimo metodą. Padalijimo veiksniais gali būti moksliniams tyrimams, plėtrai ir rinkodarai skirtos išlaidos ir kiekvienos valstybės narės naudotojų skaičius ir surinkti duomenys.

Pakeitimas    25

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 straipsnio 6 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a.  valstybės narės savo nacionalinėms mokesčių administracijoms skiria pakankamai darbuotojų, patirties ir biudžeto išteklių, taip pat išteklių, skirtų darbuotojų mokymui, kad būtų galima priskirti pelną nuolatinei buveinei ir atspindėti skaitmeninę veiklą toje valstybėje narėje.

Pakeitimas    26

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5a straipsnis

 

1.   Komisija iki ... [šios direktyvos įsigaliojimo data] turi parengti mokesčių institucijoms skirtas gaires, kuriose nurodoma, kaip turi būti nustatomos, išmatuojamos ir apmokestinamos reikšminga skaitmeninė veiklavietė ir skaitmeninės paslaugos. Tos taisyklės turi būti suderintos visoje Sąjungoje ir turi būti parengtos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis.

 

2.   Remdamasi pirmoje pastraipoje nurodytomis gairėmis, Komisija parengia gaires, kuriose nustatoma aiški metodika, pagal kurią įmonės gali savarankiškai įvertinti, ar ir kokia jų veikla turi būti priskiriama reikšmingai skaitmeninei veiklavietei. Šios gairės pateikiamos visomis oficialiosiomis Sąjungos kalbomis ir skelbiamos Komisijos interneto svetainėje.

Pakeitimas    27

Pasiūlymas dėl direktyvos

5 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

5b straipsnis

 

Administracinis bendradarbiavimas

 

Siekiant užtikrinti vienodą šios direktyvos taikymą Europos Sąjungoje, automatiškai ir privaloma tvarka keičiamasi mokesčių srities informacija, kaip nustatyta Tarybos direktyvoje 2011/16/ES.

Pakeitimas    28

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio antraštinė dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Peržiūra

Įgyvendinimo ataskaita ir peržiūra

Pakeitimas    29

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 straipsnio 1 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

1.  Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą praėjus penkeriems metams nuo jos įsigaliojimo ir pateikia ataskaitą Tarybai.

1.  Komisija įvertina šios direktyvos įgyvendinimą praėjus trejiems metams nuo jos įsigaliojimo dienos ir pateikia jo ataskaitą Europos Parlamentui ir Tarybai. Toje ataskaitoje ypatingas dėmesys skiriamas įmonių, ypač MVĮ, administracinei naštai ir papildomoms sąnaudoms, šioje direktyvoje numatytos apmokestinimo sistemos poveikiui valstybių narių pajamoms, poveikiui naudotojų asmens duomenims ir visai bendrajai rinkai, ypač atsižvelgiant į galimą bendrovių, kurioms taikomos šioje direktyvoje nustatytos taisyklės, konkurencijos iškraipymą. Ataskaitoje taip pat nagrinėjama, ar reikėtų pakeisti paslaugų, kurioms taikoma ši direktyva, rūšis arba reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apibrėžtį.

Pakeitimas    30

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6a straipsnis

 

Įgaliojimų delegavimas

 

1.  Įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami šiame straipsnyje nustatytomis sąlygomis.

 

2.  4 straipsnyje nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami neribotam laikotarpiui nuo [šios direktyvos įsigaliojimo dienos].

 

3.  Taryba gali bet kada atšaukti 4 straipsnyje nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.

 

4.  Apie priimtą deleguotąjį aktą Komisija nedelsdama praneša Tarybai.

 

5.  Pagal 4 straipsnį priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per du mėnesius nuo pranešimo Tarybai apie šį aktą dienos Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas dviem mėnesiais.

Pakeitimas    31

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 b straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6b straipsnis

 

Apeliaciniai skundai

 

Tiek Sąjungos, tiek ne Sąjungos įmonės gali apskųsti sprendimą, kad jų teikiamos paslaugos yra skaitmeninės paslaugos pagal nacionalinę teisę.

Pakeitimas    32

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 c straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6c straipsnis

 

Europos Parlamento informavimas

 

Apie Komisijos deleguotųjų aktų priėmimą, apie bet kokį prieštaravimą dėl jų arba apie Tarybos suteiktų įgaliojimų atšaukimą informuojamas Europos Parlamentas.

Pakeitimas    33

Pasiūlymas dėl direktyvos

6 d straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

6d straipsnis

 

Įgaliojimas Europos Komisijai derėtis dėl mokesčių sutarčių su trečiosiomis šalimis

 

Valstybės narės suteikia Komisijai įgaliojimus pagal šioje direktyvoje nustatytas taisykles derėtis dėl mokesčių sutarčių su trečiosiomis šalimis persvarstymo ar priėmimo jų vardu, visų pirma dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apibrėžties įtraukimo mokestiniais tikslais.

Pakeitimas    34

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 2 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

2.  DigiTax komitetą sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai. Komiteto pirmininkas yra Komisijos atstovas. Sekretoriato paslaugas Komitetui teikia Komisija.

2.  DigiTax komitetą sudaro valstybių narių ir Komisijos atstovai bei Europos Parlamento stebėtojas. Komiteto pirmininkas yra Komisijos atstovas. Sekretoriato paslaugas Komitetui teikia Komisija. Šis komitetas paskelbia savo darbotvarkes, o dalyviai prieš atranką yra ištiriami dėl bet kokio interesų konflikto. Suinteresuotiesiems subjektams, įskaitant socialinius partnerius, leidžiama dalyvauti atitinkamuose posėdžiuose stebėtojų teisėmis.

Pakeitimas    35

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalis

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

4.  DigiTax komitetas nagrinėja šios direktyvos taikymo klausimus, iškeltus Komiteto pirmininko jo paties iniciatyva arba valstybės narės atstovo prašymu, ir praneša Komisijai savo išvadas.

4.  DigiTax komitetas nagrinėja šios direktyvos taikymo klausimus, iškeltus Komiteto pirmininko jo paties iniciatyva arba Europos Parlamento prašymu, arba valstybės narės atstovo prašymu, ir praneša Komisijai savo išvadas.

Pakeitimas    36

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 dalies 1 a pastraipa (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

DigiTax komitetas parengia metinę savo veiklos ir rezultatų ataskaitą ir ja dalijasi su Parlamentu, Taryba ir Komisija.

Pakeitimas    37

Pasiūlymas dėl direktyvos

7 straipsnio 4 a dalis (nauja)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

4a.  DigiTax komitetas tikrina ir kontroliuoja, kad įmonės teisingai įgyvendintų šią direktyvą. Komitetas gali rinkti ir naudoti duomenis, kuriuos jis surenka iš nacionalinių mokesčių institucijų, kad išnagrinėtų, ar tinkamai įgyvendinamos taisyklės dėl reikšmingos skaitmeninės veiklavietės, ir veiktų kaip institucija, palengvinanti nacionalinių mokesčių institucijų bendradarbiavimą, kad būtų sumažinta dvigubo apmokestinimo ir dvigubo neapmokestinimo galimybė.

Pakeitimas    38

Pasiūlymas dėl direktyvos

8 straipsnio 1 pastraipa

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

Duomenys, kurie gali būti renkami iš naudotojų šios direktyvos taikymo tikslais, yra tik duomenys, nurodantys valstybę narę, kurioje yra naudotojai, neleidžiant identifikuoti naudotojo.

Duomenys, kurie gali būti renkami iš naudotojų šios direktyvos taikymo tikslais, yra tik duomenys, nurodantys valstybę narę, kurioje yra naudotojai, neleidžiant identifikuoti naudotojo. Bet koks asmens duomenų tvarkymas, atliekamas taikant šią direktyvą, visiškai atitinka Reglamentą (ES) 2016/679.

Pakeitimas    39

Pasiūlymas dėl direktyvos

9 a straipsnis (naujas)

Komisijos siūlomas tekstas

Pakeitimas

 

9a straipsnis

 

Ryšys su skaitmeninių paslaugų mokesčiu, kuriuo apmokestinamos pajamos

 

Pradėjus taikyti šią direktyvą, Direktyva dėl bendros skaitmeninių paslaugų mokesčio, kuriuo apmokestinamos pajamos, gaunamos teikiant tam tikras skaitmenines paslaugas, sistemos nustoja galioti.


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Įmonių reikšmingos skaitmeninės veiklavietės apmokestinimas

Nuorodos

COM(2018)0147 – C8-0138/2018 – 2018/0072(CNS)

Konsultacijos su EP data

11.4.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

19.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

IMCO

19.4.2018

JURI

19.4.2018

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

IMCO

23.4.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Dariusz Rosati

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

29.8.2018

9.10.2018

19.11.2018

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

36

1

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

5.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

36

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

1

-

ALDE

Wolf Klinz

2

0

ECR

Syed Kamall, Ralph Packet

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2018 m. gruodžio 10 d.Teisinis pranešimas