Menetlus : 2018/0041(COD)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0430/2018

Esitatud tekstid :

A8-0430/2018

Arutelud :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Hääletused :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Selgitused hääletuse kohta

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0367

RAPORT     ***I
PDF 602kWORD 75k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

Majandus- ja rahanduskomisjon

Raportöör: Wolf Klinz

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses ühisinvesteerimisfondide piiriülese turustamisega

(COM(2018)0092 – C8‑0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Seadusandlik tavamenetlus: esimene lugemine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut Euroopa Parlamendile ja nõukogule (COM(2018)0092),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 2 ja artikli 53 lõiget 1, mille alusel komisjon esitas ettepaneku Euroopa Parlamendile (C8‑0111/2018),

–  võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 294 lõiget 3,

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 59,

–  võttes arvesse majandus- ja rahanduskomisjoni raportit (A8-0430/2018),

1.  võtab vastu allpool toodud esimese lugemise seisukoha;

2.  palub komisjonil ettepaneku uuesti Euroopa Parlamendile saata, kui komisjon asendab oma ettepaneku, muudab seda oluliselt või kavatseb seda oluliselt muuta;

3.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile ning liikmesriikide parlamentidele.

Muudatusettepanek    1

EUROOPA PARLAMENDI MUUDATUSED(1)*

komisjoni ettepanekule

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Ettepanek:

EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV,

millega muudetakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL seoses investeerimisfondide piiriülese turustamisega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 53 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust(2),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust(3),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt

ning arvestades järgmist:

(1)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/65/EÜ(4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2011/61/EL(5) ühine eesmärk on tagada investeerimisfondidele võrdsed võimalused ning kõrvaldada takistused ühisinvesteerimisfondide osakute või aktsiate vabalt liikumiselt liidus, kindlustades samal ajal investorite ühtlasema kaitse. Need eesmärgid on küll suuresti saavutatud, kuid mõned tõkked pärsivad endiselt fondivalitsejate suutlikkust siseturu eeliseid täiel määral ära kasutada.

(2)  Käesolevas direktiivis kavandatud õigusnorme täiendab eraldi määrus [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013]. Selles kehtestatakse lisanormid ja ‑menetlused vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeerimiseks loodud ettevõtjate (eurofondide) suhtes ja alternatiivsete investeerimisfondide (AIFide) valitsejate suhtes. Nimetatud määrus ja käesolev direktiiv peaksid ühiselt aitama kooskõlastada siseturul tegutsevate fondivalitsejate tingimusi ning lihtsustama nende valitsetavate fondide piiriülest turustamist.

(3)  Vaja on täita õiguslik lünk ja viia kord, mille alusel teavitatakse pädevaid asutusi eurofondidega seotud muudatustest, kooskõlla direktiivis 2011/61/EL sätestatud teavitamiskorraga.

(4)  Määrusega [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013] kehtestatakse uued normid, mille kohaselt peab Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve (ESMA) töötama välja regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, kus oleks sätestatud nõutav teave ning selle teabe edastamiseks kasutatavad vorm, mall ja kord seoses investeerimisfondide valitsemise ning turustamise alustamise või peatamisega direktiivide 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel. Seega ei ole nende kahe direktiivi sätted, millega antakse ESMA-le kaalutlusõigusel põhinevad volitused töötada välja regulatiivsed tehnilised standardid ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu teavitamise kohta, enam vajalikud ning need tuleks välja jätta.

(5)  Määrusega [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013] tugevdatakse direktiiviga 2009/65/EÜ reguleeritud reklaamiteadete põhimõtteid ning laiendatakse nende kohaldamisala AIFi valitsejatele, mis toob kaasa investorite kõrgetasemelise kaitse, sõltumata sellest, mis tüüpi investoriga on tegemist. Seetõttu ei ole direktiivi 2009/65/EÜ vastavad sätted, millega reguleeritakse reklaamiteateid ning eurofondi osakute turustamise korda käsitlevate riigisiseste õigusnormide kättesaadavust, enam vajalikud ning need tuleks välja jätta.

(6)  Direktiivi 2009/65/EÜ sätted, millega nõutakse eurofondidelt vahendite investoritele kättesaadavaks tegemist ja mida mõne liikmesriigi õigussüsteemis on rakendatud, on osutunud koormavaks. Peale selle kasutavad investorid kohalikke vahendeid harva nii, nagu direktiiv ette näeb. Eelistatud kontakteerumisviisiks on saanud investorite ja fondivalitseja vaheline otsene suhtlus elektrooniliselt või telefoni teel, makseid ja tagasivõtmisi tehakse aga muude kanalite kaudu. Kuigi neid vahendeid kasutatakse haldusotstarbel, nagu reguleerivate asutustega seotud tasude piiriülene sissenõudmine, tuleks sellised küsimused lahendada siiski muude vahenditega, sh pädevate asutuste vaheline koostöö. Seepärast tuleks kehtestada normid jaeinvestoritele vahendite pakkumise nõuete ajakohastamise ja täpsustamise kohta ning liikmesriigid ei tohiks nõuda nende vahendite pakkumiseks füüsilist kohapealset kohalolekut. Samal ajal peaksid normid tagama investoritele juurdepääsu teabele, mida neil on õigus saada.

(7)  Selleks et tagada jaeinvestorite ühtne kohtlemine, tuleb vahendeid käsitlevaid nõudeid kohaldada ka AIFi valitsejate suhtes, kui liikmesriik lubab neil oma territooriumil turustada AIFi osakuid või aktsiaid jaeinvestoritele.

(7 a)  Selleks et lihtsustada jaeinvestorite õiguste jõustamist investeerimisfondide piiriülese turustamise korral, peaksid liikmesriigid tagama, et massiliste rikkumiste korral saaksid jaeinvestorid esitada esindushagisid nii liidu kui ka riigisisese õiguse alusel kooskõlas direktiiviga ... [Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv, mis käsitleb tarbijate kollektiivsete huvide kaitsmise esindushagisid ja millega tunnistatakse kehtetuks direktiiv 2009/22/EÜ].

(8)  Eurofondi või ELi AIFi osakute või aktsiate turustamise peatamist vastuvõtvas liikmesriigis reguleerivate selgete ja ühtsete tingimuste puudumine põhjustab fondivalitsejatele majanduslikku ja õiguslikku ebakindlust. Seepärast on käesolevas ettepanekus selgesti sätestatud tingimused▌, mille alusel turustamistegevuse teatise tühistamine võib toimuda. Tingimused on koostatud nii, et need tasakaalustavad ühest küljest investeerimisfondide või nende valitsejate võimalust oma turustamistegevus lõpetada teatavate eeltingimuste täitmisel ja teisest küljest ▌ investorite huve selliste investeerimisfondide vastu.

(9)  Eurofondi või ELi AIFi turustamise peatamise võimalus teatavas liikmesriigis ei tohiks tekitada investoritele kulusid ega vähendada nende kaitset direktiivide 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL alusel, eelkõige seoses nende õigusega saada täpset teavet asjakohaste fondide tegevuse jätkumise kohta.

(10)  On juhtumeid, kus AIFi valitseja või eurofondi valitseja, soovides teada saada investorite huvi teatava investeerimisidee või -strateegia vastu, puutub eelturustamisel kokku erineva kohtlemisega eri liikmesriikide õigussüsteemide poolt. Liikmesriikides, kus eelturustamine on lubatud, on selle määratlus ja tingimused mõnikord vägagi erinevad. Teistes liikmesriikides aga puudub eelturustamise kontseptsioon sootuks. Selliste lahknevuste vältimiseks tuleks sõnastada AIFi eelturustamise ühtlustatud määratlus ja kehtestada tingimused, mille kohaselt ELi AIFi valitseja võib eelturustamisega tegeleda.

(11)  Eelturustamise kui sellise tunnustamiseks käesoleva direktiivi alusel peaks see olema adresseeritud kutselisele investorile ja käsitlema investeerimisideed või -strateegiat seoses AIFi või investeerimisüksusega, mis ei ole veel asutatud, või niisuguse AIFi või investeerimisüksusega, mis on küll asutatud, kuid mille turustamisest asjaomases liikmesriigis ei ole veel teatatud. Nii ei saa investorid eelturustamise ajal AIFi osakuid ega aktsiaid märkida ▌ning lõplikul kujul pakkumisdokumente ega mis tahes kujul märkimisdokumente ei tohiks potentsiaalsete investorite seas selles etapis levitada. Kui aga AIFi valitseja poolse eelturustamise järel märgib investor, kellele eelturustamine suunatud oli, selliseid AIFi või investeerimisüksuse osakuid või aktsiaid, mille omadused sarnanevad eelturustatud investeerimisideega või AIFi või investeerimisüksusega, millele eelturustamise käigus osutati, tuleks järgida asjakohast turustamise teate esitamise menetlust ning AIFi valitsejal ei tohiks olla võimalust teha pöördpakkumist. Et tagada riigi pädevate asutuste kontroll oma liikmesriigis toimuva eelturustamise üle, peaksid AIFi valitsejad saatma oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ning niisuguse liikmesriigi või niisuguste liikmesriikide pädevatele asutustele, kus nad eelturustamisega tegelema hakkavad, mitteametliku tavakirja või e-kirja, milles nimetatakse liikmesriik või liikmesriigid, kus nad eelturustamisega tegelema hakkavad. Niisuguse mitteametliku tavakirja või e-kirja saatmise eest ei tohiks ükski pädev asutus küsida mingit regulatiivset lisatasu.

(11 a)  AIFi valitsejad peaksid tagama, et nende eelturustamistegevus on asjakohaselt dokumenteeritud ja sellealane teave tehakse taotluse alusel asjaomastele riigi pädevatele asutustele kättesaadavaks. Teave peaks sisaldama andmeid selle kohta, millises liikmesriigis ja millal eelturustamine toimus, ja eelturustamise käigus tutvustatud investeerimisstrateegiate või -ideede kirjeldust. ESMA peaks tähelepanelikult jälgima eelturustamistegevuse dokumenteerimise igasugust ühtsusetust liikmesriikides ning võtma kõik vajalikud meetmed tagamaks, et niisugustel juhtudel ei pärsitaks eelturustamise kui fondide piiriülese turustamise edendamise vahendi tõhusust.

(11 b)  Ilma et see piiraks käesolevas direktiivis sätestatud eelturustamise määratlust, peaksid liikmesriigid tagama, et eurofondide valitsejad saavad jätkata tegevust, mille eesmärk on saada teada kutseliste investorite huvi teatava investeerimisidee või -strateegia vastu seoses veel asutamata eurofondidega. Lisaks peaks komisjon esitama Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku, et ühtlustada sätteid, mida kohaldatakse eurofondide valitsejate ja AIFi valitsejate suhtes, kes võtavad meetmeid, mille eesmärk on saada teada investorite huvi teatava investeerimisidee või -strateegia vastu.

(11 c)  Eelturustamistegevuse ühtlustatud normidega ei tohiks mingil juhul seada ELi AIFi valitsejaid kolmandate riikide AIFide valitsejatega võrreldes ebasoodsamasse olukorda. See puudutab nii praegust olukorda, kus kolmandate riikide AIFide valitsejatel ei ole tegevuslubadega seotud õigusi, kui ka olukorda, mis tekib siis, kui hakkavad kehtima direktiivi 2011/61/EL tegevuslubade andmist käsitlevad sätted. Selle tagamiseks peaks komisjon vaatama direktiivi 2011/61/EL kõik sätted põhjalikult läbi, pidades silmas nende kohaldamist tingimustes, kui kolmandate riikide AIFide valitsejatele kehtestatakse tegevuslubade kord, ning esitama vajaduse korral seadusandlikud muudatused enne, kui hakatakse kohaldama direktiivi 2011/61/EL artiklit 35 ja artikleid 37–41.

(12)  Õiguskindluse tagamise huvides on vaja ühtlustada nende õigus- ja haldusnormide kohaldamise kuupäev, millega rakendatakse käesolevat direktiivi ja määrust [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013] seoses reklaamiteateid ja eelturustamist käsitlevate asjakohaste sätetega. Samuti on vaja kooskõlastada komisjonile määruse [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013] alusel antud volitused võtta vastu ESMA koostatud regulatiivsete tehniliste standardite eelnõu ja rakenduslike tehniliste standardite eelnõu, mis puudutavad piiriülest tegevust käsitlevaid teavitamisi, teatiseid või kirjalikke teateid, mis tuleks käesoleva direktiivi alusel direktiividest 2009/65/EÜ ja 2011/61/EL välja jätta.

(13)  Kooskõlas liikmesriikide ja komisjoni 28. septembri 2011. aasta ühise poliitilise deklaratsiooniga selgitavate dokumentide kohta(6) kohustuvad liikmesriigid põhjendatud juhtudel lisama ülevõtmismeetmeid käsitlevale teatele ühe või mitu dokumenti, milles selgitatakse seost direktiivi osade ja ülevõtvate liikmesriigi õigusaktide vastavate osade vahel. Käesoleva direktiivi puhul leiab seadusandja, et nimetatud dokumentide esitamine on põhjendatud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

Direktiivi 2009/65/EÜ muudatused

Direktiivi 2009/65/EÜ muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 17 lõikesse 8 lisatakse järgmised lõigud:

„Kui ▌muudatuse tagajärjel ei vastaks fondivalitseja enam käesoleva direktiivi nõuetele, teatavad fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused 15 tööpäeva jooksul pärast kogu käesolevas lõikes osutatud teabe saamist fondivalitsejale, et seda muudatust ei tohi teha.

Sellisel juhul teatavad fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, et muudatust ei tehta.

Kui ▌ muudatus tehakse teist ja kolmandat lõiku rikkudes ja selle muudatuse tagajärjel ei vastaks fondivalitseja enam käesoleva direktiivi nõuetele, võtavad fondivalitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused kooskõlas artikliga 98 kõik nõuetekohased meetmed ja teavitavad sellest põhjendamatu viivituseta fondivalitseja vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.“.

3)  Artikkel 77 jäetakse välja.

4)  Artikli 91 lõige 3 jäetakse välja.

5)  Artikkel 92 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 92

1. Liikmesriigid tagavad, et eurofondi valitseja pakub igas liikmesriigis, kus tal on kavas eurofondi osakuid turustada, vahendeid, et täita järgmisi ülesandeid:

a)  töödelda eurofondi dokumentides ette nähtud tingimustel eurofondi osakute kohta ▌tehtavaid märkimise, ▌tagasiostmise või -võtmise korraldusi ja teha osakuomanikele muid makseid;

b)  anda investoritele teavet selle kohta, kuidas punktis a osutatud korraldusi teha ning tagasiostmise või -võtmise eest maksta;

c)  hõlbustada teabe käsitlemist ning artiklis 15 osutatud menetluste ja korra kasutamist seoses investorite õigustega, mis tulenevad eurofondi turustamise kohaks olevas liikmesriigis eurofondi investeerimisest;

d)  teha investoritele tutvumiseks ja kopeerimiseks kättesaadavaks järgmised dokumendid:

i)  eurofondi fonditingimused või põhikiri;

ii)  eurofondi viimane avaldatud aastaaruanne ning viimane avaldatud poolaastaaruanne, kui see on hilisem;

ii a)  eurofondi prospekt;

ii b)  eurofondi kõige ajakohasem [investorile esitatav] põhiteabedokument;

e)  anda investoritele artikli 2 lõike 1 punkti m kohasel püsival andmekandjal teavet ülesannete kohta, mida vahendite abil täidetakse;

e a)  tegutseda kontaktpunktina, mille kaudu saab suhelda pädeva asutusega.

2. Liikmesriigid ei nõua lõike 1 kohaldamisel eurofondilt vastuvõtvas liikmesriigis füüsilist kohalolekut ega kolmanda isiku määramist.

3. Eurofond tagab, et lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks kasutatavaid vahendeid pakutakse:

a)  ▌eurofondi turustamise kohaks oleva liikmesriigi ainsas või ühes ametlikus keeles või selle liikmesriigi pädevate asutuste heaks kiidetud keeles;

b)  ▌eurofondi enda või kolmanda isiku poolt, kelle suhtes kohaldatakse täidetavaid ülesandeid reguleerivaid sätteid ja järelevalvet, või mõlema poolt, sh elektrooniliste vahendite abil.

Kui ▌ülesandeid täidab kolmas isik, tõendab punkti b kohaldamisel kolmanda isiku määramist kirjalik leping, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud ülesannetest need, mida eurofond ise ei täida, ning see, et kolmas isik saab eurofondi valitsejalt kogu vajaliku teabe ja kõik vajalikud dokumendid.“.

6)  Artiklit 93 muudetakse järgmiselt:

a)  lõige 1 asendatakse järgmisega:

1. Kui eurofond kavatseb osakuid turustada muus liikmesriigis kui oma päritoluliikmesriigis, esitab ta kõigepealt teate oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele.

Teade sisaldab teavet vastuvõtvas liikmesriigis eurofondi osakute turustamise korra kohta ning muu hulgas teavet aktsiaklasside kohta, kui see on asjakohane. Artikli 16 lõike 1 kontekstis lisatakse märge, et eurofondi osakuid turustab eurofondi valitseja.

Teates esitatakse ka teave ja aadress, mida on vaja arvete esitamiseks või vastuvõtva liikmesriigi pädevate asutuste poolt kohaldavatest regulatiivsetest tasudest teadaandmiseks, ning artikli 92 lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks vajalikke vahendeid käsitlev teave.“;

b)  lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8. Juhul kui teave lõike 1 kohaselt esitatud teates või turustatavad aktsiaklassid on muutunud, teavitab eurofond kirjalikult vähemalt kuu aega enne kõnealuse muudatuse kohaldamist sellest muudatusest nii eurofondi päritoluliikmesriigi kui ka vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

Kui esimeses lõigus osutatud muudatuse tagajärjel oleks eurofond käesoleva direktiiviga vastuolus, teatavad eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused eurofondile 15 tööpäeva jooksul pärast kogu esimeses lõigus osutatud teabe saamist, et ta ei või muudatust kohaldada.

Sellisel juhul teatavad eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele, et muudatust ei kohaldata.

Kui esimeses lõigus osutatud muudatust kohaldatakse pärast teise lõigu kohaselt esitatud teadet ja eurofond on nimetatud muudatuse tagajärjel käesoleva direktiiviga vastuolus, võtavad eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastavalt artiklile 98 kõik nõuetekohased meetmed, sealhulgas keelavad vajaduse korral selgesõnaliselt eurofondi turustamise, ja teavitavad sellest põhjendamatu viivituseta eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi.

Kui esimeses lõigus osutatud muudatus ei mõjuta eurofondi vastavust käesolevale direktiivile, teavitavad eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused põhjendamatu viivituseta, kuid igal juhul 15 tööpäeva jooksul pärast kogu esimeses lõigus osutatud teabe saamist, eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevaid asutusi nendest muudatustest.“.

7)  Lisatakse artikkel 93a:

„Artikkel 93a

1. Eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused tagavad, et eurofond võib ▌oma osakute turustamise teatise tühistada liikmesriigis, kus ta on oma tegevusest teatanud artikli 93 kohaselt, juhul kui täidetud on kõik järgmised tingimused:

b)    üldine pakkumine osta tasude ja mahaarvamisteta tagasi kõik eurofondi osakud, mida omavad selle liikmesriigi investorid, kus eurofond on teatanud oma tegevusest artikli 93 kohaselt, avalikustatakse vähemalt 30 tööpäevaks ning saadetakse otse või finantsvahendajate kaudu individuaalselt kõigile teadaolevatele vastuvõtva liikmesriigi investoritele;

c)  kavatsus kasutada turustamistegevuse teatise tühistamise võimalust liikmesriigis, kus eurofond on teatanud oma tegevusest artikli 93 kohaselt, avalikustatakse üldsusele juurdepääsetaval viisil (sh elektrooniliselt), mis on eurofondide turustamisel tavapärane ning tüüpilisele eurofondi investorile sobiv.

Investoritele suunatud teavituses selgitatakse, millised on investorite jaoks selle tagajärjed, kui nad oma osakute tagasiostmise pakkumisega ei nõustu.

Punktides b ja c osutatud teave esitatakse eurofondi turustamise kohaks oleva liikmesriigi ainsas või ühes ametlikus keeles või selle liikmesriigi pädevate asutuste heaks kiidetud keeles.

2. Eurofond esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele teatise, mis sisaldab lõikes 1 osutatud teavet.

3. Eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused kontrollivad, kas eurofondi poolt kooskõlas lõikega 2 esitatud teatis on täielik. Eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad lõikes 2 osutatud teatise hiljemalt 15 tööpäeva jooksul pärast selle saamist selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus eurofondi turustamine kavatsetakse lõpetada, ja ESMA-le või teavitavad vastasel juhul eurofondi sellest, miks seda teatist edastada ei saa.

Pärast teatise edastamist esimese lõigu kohaselt teatavad eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused viivitamata eurofondile nimetatud edastamisest. Alates sellest kuupäevast lõpetavad eurofondid oma osakute igasuguse turustamise lõikes 2 osutatud teatises nimetatud liikmesriigis.

4. Senikaua kui investorid säilitavad eurofondi tehtud investeeringud pärast turustamise lõpetamist,

a)  edastab eurofond ▌temasse tehtud investeeringud säilitanud investoritele ning eurofondi päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus turustamine lõpetati, artiklites 68–82 ja artiklis 94 nõutud teavet;

b)  edastavad eurofondi päritoluliikmesriigi pädevad asutused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus turustamine lõpetati, teavet, mis eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele tuleb esitada artikli 93 kohaselt;

c)  tegelevad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus turustamine lõpetati, selliste õiguste teostamise ja kohustuste täitmisega, mis on eurofondi vastuvõtva liikmesriigi pädevatele asutustele antud artiklite 97 ja 108 kohaselt, ja kui see on kohaldatav, võivad nad võtta selle tegevuse eest tasu kooskõlas sätetega, mida kohaldatakse pädevate asutuste suhtes määruse [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013] artikli 6 kohaselt.

5. Liikmesriigid annavad loa elektrooniliste või muude kaugsidevahendite kasutamiseks lõike 4 kohaldamisel, tingimusel et teave ja sidevahendid on investorile kättesaadavad tema asukohaliikmesriigi ainsas või ühes ametlikus keeles või selle liikmesriigi pädevate asutuste heaks kiidetud keeles.“.

8)  Artikli 95 lõike 2 punkt a jäetakse välja.

Artikkel 2

Direktiivi 2011/61/EL muudatused

Direktiivi 2011/61/EL muudetakse järgmiselt.

1)  Artikli 4 lõikes 1 lisatakse punktide ae ja af vahele punkt aea:

„aea)  „eelturustamine“ – investeerimisstrateegiaid või -ideid käsitleva teabe otsene või kaudne esitamine või edastamine ELi AIFi valitseja poolt või tema nimel potentsiaalsetele kutselistele investoritele, kelle elukoht või registrijärgne asukoht on liidus, eesmärgiga teha kindlaks nende huvi ▌AIFi või AIFi investeerimisüksuse vastu, mis ei ole liikmesriigis, kus on potentsiaalsete investorite elukoht või registrijärgne asukoht, veel asutatud või on seal asutatud, kuid selle turustamisest ei ole veel artikli 32 kohaselt teatatud, kusjuures mitte mingil juhul ei tohi olla tegemist AIFi või AIFi investeerimisüksuse osakute või aktsiate pakkumisega investorile või nende sellesse paigutamisega;“.

2)  VI PEATÜKI algusesse lisatakse artikkel 30a:

„Artikkel 30aELi AIFi valitseja suhtes kehtivad eelturustamise tingimused liidus

1. Liikmesriigid tagavad, et volitatud ELi AIFi valitseja võib tegeleda liidus eelturustamisega, välja arvatud juhul, kui potentsiaalsetele kutselistele investoritele esitatav teave:

c)  võib panna investorid kohustuma omandama teatava AIFi osakuid või aktsiaid;

d)  hõlmab asutamata AIFi lõplikul kujul prospekti, asutamisdokumente või pakkumisdokumente või hõlmab märkimisvorme või muid sarnaseid dokumente kavandina või lõplikul kujul, mis võimaldavad investoritel investeerida AIFi või AIFi investeerimisüksuse osakutesse või aktsiatesse. Juba asutatud AIFide puhul on lõplikul kujul prospekti esitamine lubatud.

Kui esimese lõigu punktis d osutatud prospekt või pakkumisdokument esitatakse kavandina, märgitakse selles selgelt, et see ei kujuta endast pakkumist ega üleskutset AIFi või AIFi investeerimisüksuse osakute või aktsiate märkimiseks.

2. Liikmesriigid tagavad, et ELi AIFi valitseja saadab enne eelturustamisega tegelema hakkamist oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele paberkandjal või elektrooniliselt lihtsa mitteametliku kirja, milles esitatakse liikmesriik või liikmesriigid, kus ta eelturustamisega tegelema hakkab, ning saadab kirja koopia ka selle liikmesriigi või nende liikmesriikide pädevatele asutustele, kus ta eelturustamisega tegelema hakkab.

Liikmesriigid tagavad, et ELi AIFi valitseja võib hakata eelturustamisega tegelema pädevaid asutusi eelturustamisdokumentide sisust ja adressaatidest teavitamata.

3. AIFi valitsejad tagavad, et investorid ei saa AIFi osakuid või aktsiaid eelturustamise raames omandada ning et investorid, kellega eelturustamise käigus ühendust võeti, võivad omandada AIFi osakuid või aktsiaid ainult artiklis 31 või 32 lubatud turustamistegevuse raames.

Kui 18 kuu jooksul pärast seda, kui AIFi valitseja alustab eelturustamist, märgivad eelturustamistegevuse sihtrühmaks olnud kutselised investorid selle AIFi osakuid või aktsiaid, millele osutati teabes, mille ELi AIFi valitseja eelturustamise käigus esitas või mis esitati tema nimel, või kui niisugused investorid märgivad sellise AIFi osakuid või aktsiaid, mis eelturustamistegevuse tulemusel asutati, siis peetakse seda turustamise tulemuseks ja sellest tuleb teada anda artiklites 31 ja 32 osutatud menetluste kohaselt.

3 a. Liikmesriigid tagavad, et ELi AIFi valitsejad võtavad asjakohased meetmed, et teha nendepoolse eelturustamisega seotud teave kättesaadavaks ning esitada see taotluse alusel oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja niisuguste liikmesriikide pädevatele asutustele, kus nad eelturustamisega tegelenud on. ELi AIFi valitsejad tagavad, et nende eelturustamistegevus on piisavalt dokumenteeritud, hõlmates andmeid selle kohta, millises liikmesriigis ja millal eelturustamisega tegeleti, ning niisuguse tegevuse lühikirjeldust, sealhulgas teavet tutvustatud investeerimisstrateegiate kohta ning asjakohasel juhul tutvustatud AIFide ja AIFide investeerimisüksuste loetelu.

3 b. Kolmas isik osaleb lõikes 1 osutatud tegevuses üksnes volitatud ELi AIFi valitseja nimel AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigis, kui ta on saanud tegevusloa direktiivi 2014/65/EL kohase investeerimisühingu, direktiivi 2013/36/EL kohase krediidiasutuse, direktiivi 2009/65/EÜ kohase eurofondi valitseja või direktiivi 2011/61/EL kohase alternatiivse investeerimisfondi valitsejana või kui ta tegutseb seotud vahendajana.“.

3)  Artikli 31 lõige 5 jäetakse välja.

4)  Artiklit 32 muudetakse järgmiselt:

a)  lõike 7 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Kui kavandatud muudatuse tagajärjel oleks AIFi valitsemine AIFi valitseja poolt käesoleva direktiiviga vastuolus või AIFi valitseja oleks muus osas käesoleva direktiiviga vastuolus, teatavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi asjaomased pädevad asutused AIFi valitsejale 15 tööpäeva jooksul pärast kogu esimeses lõigus osutatud teabe saamist, et ta ei või muudatust kohaldada. AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused teavitavad põhjendamatu viivituseta AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigi pädevaid asutusi kavandatud muudatusest, sellele antud hinnangust ja sellest, kas seda kohaldati või mitte.“;

a a)  lõike 7 kolmas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui kavandatud muudatust kohaldatakse esimesest ja teisest lõigust olenemata või kui on aset leidnud ettenägematu muudatus, mille tagajärjel oleks AIFi valitsemine AIFi valitseja poolt käesoleva direktiiviga vastuolus või kui AIFi valitseja oleks muus osas käesoleva direktiiviga vastuolus, võtavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastavalt artiklile 46 kõik nõuetekohased meetmed, sealhulgas keelavad vajaduse korral selgesõnaliselt AIFi turustamise ja teavitavad sellest põhjendamatu viivituseta AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigi pädevaid asutusi.“;

b)   lõike 7 neljas lõik asendatakse järgmisega:

„Kui muudatused ei mõjuta AIFi valitsemist AIFi valitseja poolt vastavalt käesolevale direktiivile ega AIFi valitseja vastavust käesolevale direktiivile muus osas, teavitavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused põhjendamatu viivituseta, kuid hiljemalt 15 tööpäeva jooksul AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigi pädevaid asutusi nendest muudatustest.“;

c)   lõige 8 jäetakse välja.

5)  Lisatakse artikkel 32a:

„Artikkel 32a

ELi AIFi osakute või aktsiate turustamise teatise tühistamine muus liikmesriigis kui AIFi valitseja päritoluliikmesriik

1. Liikmesriigid tagavad, et ELi AIFi valitseja võib kasutada valitsetava ELi AIFi osakute või aktsiate turustamise teatise tühistamise võimalust liikmesriigis, kus teatis turustamistegevuse kohta on esitatud artikli 32 kohaselt, juhul kui kõik järgmised tingimused on täidetud:

b)  välja arvatud kinniste AIFide ja määrusega (EL) 2015/760 reguleeritavate fondide puhul, avalikustatakse üldine pakkumine osta tasude ja mahaarvamisteta tagasi kõik AIFi osakud või aktsiad, mida omavad selle liikmesriigi investorid, kus teatis ▌ turustamistegevuse kohta on esitatud artikli 32 kohaselt, ▌vähemalt 30 tööpäevaks ning saadetakse otse või finantsvahendajate kaudu individuaalselt kõigile teadaolevatele selle liikmesriigi investoritele;

c)  kavatsus peatada turustamine selle liikmesriigi territooriumil, kus teatis tema turustamistegevuse kohta on esitatud artikli 32 kohaselt, avalikustatakse üldsusele juurdepääsetaval viisil, mis on AIFi turustamisel tavapärane ning tüüpilisele AIFi investorile sobiv.

2. AIFi valitseja esitab oma päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele teatise, mis sisaldab lõikes 1 osutatud teavet.

3. AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused kontrollivad, kas AIFi valitseja poolt kooskõlas lõikega 2 esitatud teatis on täielik. AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused edastavad lõikes 2 osutatud täieliku teatise 15 tööpäeva jooksul pärast selle saamist selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus AIFi turustamine kavatsetakse lõpetada, ja ESMA-le.

Pärast teatise edastamist esimese lõigu kohaselt teatavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused viivitamata AIFi valitsejale nimetatud edastamisest. Alates sellest kuupäevast lõpetab AIFi valitseja oma valitsetava AIFi osakute või aktsiate igasuguse turustamise lõikes 2 osutatud teatises nimetatud liikmesriigis.

4. Senikaua kui investorid säilitavad oma ELi AIFi tehtud investeeringud pärast turustamise lõpetamist,

a)  edastab AIFi valitseja ▌ELi AIFi tehtud investeeringud säilitanud investoritele ning AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevatele asutustele ja selle liikmesriigi pädevatele asutustele, kus turustamine lõpetati, artiklites 22 ja 23 nõutud teavet;

b)  edastavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused selle liikmesriigi pädevatele asutustele, milles turustamine lõpetati, teavet, mis AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigi pädevatele asutustele tuleb esitada artikli 32 kohaselt;

c)  tegelevad selle liikmesriigi pädevad asutused, kus turustamine lõpetati, selliste õiguste teostamise ja kohustuste täitmisega, mis on AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigi pädevatele asutustele antud käesoleva direktiivi artikli 45 kohaselt, ja kui see on kohaldatav, võivad nad võtta selle tegevuse eest tasu kooskõlas sätetega, mida kohaldatakse pädevate asutuste suhtes määruse [millega lihtsustatakse investeerimisfondide piiriülest turustamist ning muudetakse määrusi (EL) nr 345/2013 ja (EL) nr 346/2013] artikli 6 kohaselt.

5. Liikmesriigid annavad loa elektrooniliste või muude kaugsidevahendite kasutamiseks lõike 4 kohaldamisel.“.

5 a)  Artikli 33 lõiget 6 muudetakse järgmiselt:

a)  teine lõik asendatakse järgmisega:

Kui kavandatud muudatuse tagajärjel oleks AIFi valitsemine AIFi valitseja poolt käesoleva direktiiviga vastuolus või AIFi valitseja oleks muus osas käesoleva direktiiviga vastuolus, teatavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi asjaomased pädevad asutused AIFi valitsejale 15 tööpäeva jooksul pärast kogu esimeses lõigus osutatud teabe saamist, et viimane ei või muudatust kohaldada.“;

b)  kolmas lõik asendatakse järgmisega:

Kui kavandatud muudatust kohaldatakse esimesest ja teisest lõigust olenemata või kui on aset leidnud ettenägematu muudatus, mille tagajärjel oleks AIFi valitsemine AIFi valitseja poolt käesoleva direktiiviga vastuolus või kui AIFi valitseja oleks muus osas käesoleva direktiiviga vastuolus, võtavad AIFi valitseja päritoluliikmesriigi pädevad asutused vastavalt artiklile 46 kõik nõuetekohased meetmed ja teavitavad sellest põhjendamatu viivituseta AIFi valitseja vastuvõtjaliikmesriigi pädevaid asutusi.“.

6)  Artikli 33 lõiked 7 ja 8 jäetakse välja.

7)  Lisatakse artikkel 43a:

„Artikkel 43a

Jaeinvestoritele kättesaadavad vahendid

1. Ilma et see piiraks määruse (EL) 2015/760(7) artikli 26 kohaldamist, tagavad liikmesriigid, et AIFi valitseja teeb igas liikmesriigis, kus tal on kavas AIFi osakuid või aktsiaid jaeinvestoritele turustada, kättesaadavaks vahendid, et täita järgmisi ülesandeid:

a)  töödelda AIFi dokumentides ette nähtud tingimustel AIFi osakute või aktsiate kohta investorite tehtavaid märkimise, makse-, tagasiostmise või -võtmise korraldusi;

b)  anda investoritele teavet selle kohta, kuidas punktis a osutatud korraldusi teha ning tagasiostmise või -võtmise eest maksta;

c)  hõlbustada teabe käsitlemist seoses investorite õigustega, mis tulenevad AIFi turustamise kohaks olevas liikmesriigis AIFi investeerimisest;

d)  teha investoritele tutvumiseks ja kopeerimiseks kättesaadavaks teave ja dokumendid, mis vastavad artiklitele 22 ja 23;

e)  anda investoritele direktiivi 2009/65/EÜ artikli 2 lõike 1 punkti m kohasel püsival andmekandjal teavet ülesannete kohta, mida vahenditega täidetakse;

e a)  tegutseda kontaktpunktina, mille kaudu saab suhelda pädevate asutustega.

2. Liikmesriigid ei nõua lõike 1 kohaldamisel AIFi valitsejalt vastuvõtjaliikmesriigis füüsilist kohalolekut ega kolmanda isiku määramist.

3. AIFi valitseja tagab, et lõikes 1 osutatud ülesannete täitmiseks kasutatavaid vahendeid pakutakse:

a)  ▌AIFi turustamise kohaks oleva liikmesriigi ainsas või ühes ametlikus keeles või selle liikmesriigi pädevate asutuste heaks kiidetud keeles;

b)  ▌AIFi valitseja enda või kolmanda isiku poolt, kelle suhtes kohaldatakse täidetavaid ülesandeid reguleerivaid sätteid ja järelevalvet, või mõlema poolt.

Kui ▌ülesandeid täidab kolmas isik, tõendab punkti b kohaldamisel selle määramist kirjalik leping, milles täpsustatakse lõikes 1 osutatud ülesannetest need, mida AIFi valitseja ise ei täida, ning see, et kolmas isik saab AIFi valitsejalt kogu vajaliku teabe ja kõik vajalikud dokumendid.“.

7 a)  IV lisasse lisatakse järgmised punktid:

„h a)  teave ja aadress, mida on vaja arvete esitamiseks või kohaldavatest regulatiivsetest tasudest teadaandmiseks vastuvõtjaliikmesriigi pädeva asutuse poolt;

h b)  teave artiklis 43a osutatud ülesannete täitmiseks vajalike vahendite kohta.“.

Artikkel 3

Ülevõtmine

1.  Liikmesriigid võtavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid vastu ja avaldavad need hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast jõustumiskuupäeva]. Liikmesriigid edastavad kõnealuste normide teksti viivitamata komisjonile.

Nad kohaldavad kõnealuseid norme alates ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 24 kuud pärast jõustumiskuupäeva].

Kui liikmesriigid need normid vastu võtavad, lisavad nad nende ametlikul avaldamisel nendesse või nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.  Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste õigusnormide teksti.

Artikkel 4

Hindamine

Komisjon esitab hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 12 kuud pärast käesoleva direktiivi liikmesriikide õigusesse ülevõtmise kuupäeva] mõjuhinnangu alusel Euroopa Parlamendile ja nõukogule seadusandliku ettepaneku direktiivi 2009/65/EL muutmiseks, et viia sätted, mida kohaldatakse eurofondide valitsejate suhtes, kes võtavad meetmeid eesmärgiga saada teada kutseliste investorite huvi teatava investeerimisidee või ‑strateegia vastu seoses asutatud ja veel asutamata eurofondidega, kooskõlla direktiivis 2011/61/EL sätestatud eelturustamise määratluse ja tingimustega.

Komisjon hindab käesoleva direktiivi kohaldamist avaliku konsultatsiooni põhjal ning ESMA ja pädevate asutustega peetud arutelusid arvesse võttes hiljemalt ... [väljaannete talitus: palun lisada kuupäev: 36 kuud pärast käesoleva direktiivi liikmesriikide õigusesse ülevõtmise kuupäeva].

Enne kui hakatakse kohaldama direktiivi 2011/61/EL artiklit 35 ja artikleid 37–41, esitab komisjon Euroopa Parlamendile ja nõukogule vajaduse korral koos seadusandlike ettepanekutega aruande, mis koostatakse pärast seda, kui on uuritud direktiivi 2011/61/EL kõiki sätteid seoses nende kohaldamisega tingimustes, kus kolmandate riikide AIFide valitsejatele on kehtestatud tegevuslubade kord, pöörates erilist tähelepanu võimalikele ebavõrdsetele tingimustele ELi AIFide valitsejate ja kolmandate riikide AIFide valitsejate vahel, et hoida ära ELi AIFide valitsejate sattumine ebasoodsasse olukorda.

Artikkel 5

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikli 1 punkti 1 alapunkti b, artikli 1 punkti 2, artikli 1 punkti 8, artikli 2 punkti 3, artikli 2 punkti 4 alapunkti c ja artikli 2 punkti 6 kohaldatakse alates käesoleva direktiivi jõustumise kuupäevast.

Artikkel 6

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel,

Euroopa Parlamendi nimel  Nõukogu nimel

president  eesistuja

(1)

* Muudatused: uus või muudetud tekst on märgistatud paksus kaldkirjas, välja jäetud tekst on tähistatud sümboliga ▌.

(2)

ELT C […], […], lk […].

(3)

ELT C , , lk .

(4)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. juuli 2009. aasta direktiiv 2009/65/EÜ vabalt võõrandatavatesse väärtpaberitesse ühiseks investeeringuks loodud ettevõtjaid (eurofondid) käsitlevate õigus- ja haldusnormide kooskõlastamise kohta (ELT L 302, 17.11.2009, lk 32).

(5)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 8. juuni 2011. aasta direktiiv 2011/61/EL alternatiivsete investeerimisfondide valitsejate kohta (ELT L 174, 1.7.2011, lk 1).

(6)

  ELT C 369, 17.12.2011, lk 14.

(7)

  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2015. aasta määrus (EL) 2015/760 Euroopa pikaajaliste investeerimisfondide kohta (ELT L 123, 19.5.2015, lk 9).


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Ühisinvesteerimisfondide piiriülene turustamine

Viited

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

EP-le esitamise kuupäev

7.3.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

istungil teada andmise kuupäev

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

istungil teada andmise kuupäev

JURI

16.4.2018

 

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

otsuse kuupäev

JURI

27.3.2018

 

 

 

Raportöörid

nimetamise kuupäev

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Endised raportöörid

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

34

3

2

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed (art 200 lg 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Esitamise kuupäev

6.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Kasutatud tähised

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 11. jaanuar 2019Õigusalane teave