Procedūra : 2018/0041(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0430/2018

Pateikti tekstai :

A8-0430/2018

Debatai :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Balsavimas :

PV 16/04/2019 - 8.9
CRE 16/04/2019 - 8.9
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0367

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 775kWORD 93k
6.12.2018
PE 627.813v03-00 A8-0430/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėjas: Wolf Klinz

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos, kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu

(COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0092),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 53 straipsnio 1 dalį, pagal kurias Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0111/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0430/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(1)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2018/0041 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA

kuria iš dalies keičiamos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl kolektyvinio investavimo subjektų investicinių vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 53 straipsnio 1 dalį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(2),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(3),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros,

kadangi:

(1)  bendras Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/65/EB(4) ir Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/61/ES(5) tikslas yra užtikrinti vienodas sąlygas kolektyvinio investavimo subjektams ir panaikinti apribojimus laisvam kolektyvinio investavimo fondų investicinių vienetų ir akcijų judėjimui Sąjungoje, kartu užtikrinant vienodesnę investuotojų apsaugą. Šie tikslai buvo iš esmės pasiekti, tačiau tam tikros kliūtys vis dar trukdo fondų valdytojams visapusiškai pasinaudoti vidaus rinkos privalumais;

(2)  šioje direktyvoje siūlomos taisyklės papildomos specialiu Reglamentu [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013]. Jame nustatytos papildomos taisyklės ir procedūros dėl kolektyvinio investavimo į perleidžiamuosius vertybinius popierius subjektų (KIPVPS) ir alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV). Tuo reglamentu ir šia direktyva turėtų būti bendrai dar labiau suderintos sąlygos vidaus rinkoje veikiantiems fondų valdytojams ir sudarytos palankesnės sąlygos tarpvalstybiniu mastu platinti jų valdomų fondų investicinius vienetus ar akcijas;

(3)  būtina pašalinti reguliavimo spragą ir suderinti pranešimo kompetentingoms institucijoms apie KIPVPS ketinamus atlikti pakeitimus procedūrą su Direktyvoje 2011/61/ES nustatyta pranešimo procedūra;

(4)  Reglamentu [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013,] nustatomos naujos taisyklės, kuriomis reikalaujama, kad Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija (ESMA) parengtų techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus, kuriuose patikslinama būtina informacija, susijusi su kolektyvinio investavimo subjektų valdymu ir ▌investicinių vienetų ar akcijų platinimo veiklos pradėjimu ar nutraukimu pagal Direktyvą 2009/65/EB ir Direktyvą 2011/61/ES, ir tos informacijos perdavimo formos, šablonai ir procedūros. Todėl tų dviejų direktyvų nuostatos, kuriomis ESMA suteikiami įgaliojimai savo nuožiūra parengti techninius reguliavimo standartus ir techninių įgyvendinimo standartų projektus dėl pranešimų yra nebereikalingos ir turėtų būti išbrauktos;

(5)  Reglamentu [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013,] toliau sustiprinami principai, taikomi Direktyva 2009/65/EB reglamentuojamiems rinkodaros pranešimams, ir išplečiama jų taikymo sritis, kad apimtų ir AIFV, taip užtikrinant aukštą investuotojų apsaugos standartą, nepriklausomai nuo investuotojų tipo. Todėl atitinkamos Direktyvos 2009/65/EB nuostatos, susijusios su rinkodaros pranešimais ir nacionalinių įstatymų ir taisyklių dėl KIPVPS investicinių vienetų platinimo tvarkos prieinamumu, yra nebereikalingos ir turėtų būti išbrauktos;

(6)  paaiškėjo, kad Direktyvos 2009/65/EB nuostatos, kuriomis reikalaujama, kad KIPVPS suteiktų priemones investuotojams, tokios, kokios buvo įgyvendintos tam tikrose nacionalinėse teisinėse sistemose, pernelyg apsunkina veiklą. Be to, direktyvoje numatytomis vietinėmis priemonėmis investuotojai naudojasi retai. Pageidaujamas ryšių palaikymo būdas pasikeitė: investuotojai su fondo valdytoju bendrauja tiesiogiai elektroninėmis priemonėmis arba telefonu, o mokėjimo ir išpirkimo operacijos vykdomos kitais kanalais. Nors šios priemonės naudojamos administraciniais tikslais, pavyzdžiui, siekiant susigrąžinti reguliavimo mokesčius tarpvalstybiniu mastu, tokie klausimai turėtų būti sprendžiami kitais būdais, įskaitant kompetentingų institucijų bendradarbiavimą. Todėl reikėtų nustatyti taisykles, kuriomis būtų modernizuoti ir patikslinti reikalavimai dėl priemonių teikimo mažmeniniams investuotojams, tačiau fizinio buvimo vietoje, kurioje suteikiamos tos priemonės, valstybės narės, suteikiančios tokias priemones, neturėtų reikalauti. Kartu taisyklėmis turėtų būti užtikrinta, kad investuotojai turėtų prieigą prie informacijos, kuria naudotis jie turi teisę;

(7)  siekiant užtikrinti, kad mažmeniniams investuotojams būtų taikomos suderintos sąlygos, būtina, kad su priemonėmis susiję reikalavimai taip pat būtų taikomi AIFV, kai valstybės narės jiems leidžia savo teritorijose platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams;

(7a)  siekiant sudaryti palankesnes sąlygas užtikrinti mažmeninių investuotojų teises investicinių fondų vienetų ar akcijų platinimo tarpvalstybiniu mastu atveju, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad tais atvejais, kai daromi masiniai pažeidimai, mažmeniniai investuotojai galėtų naudotis atstovaujamaisiais ieškiniais tiek pagal Sąjungos, tiek pagal nacionalinę teisę, remiantis Direktyva ... [Europos Parlamento ir Tarybos direktyva dėl atstovaujamųjų ieškinių siekiant apsaugoti kolektyvinius vartotojų interesus, kuria panaikinama Direktyva 2009/22/EB];

(8)  aiškių ir vienodų sąlygų, reglamentuojančių KIPVPS arba ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo nutraukimą priimančiojoje valstybėje narėje, trūkumas lemia ekonominį ir teisinį netikrumą fondų valdytojams. Todėl šiuo pasiūlymu nustatomos aiškios sąlygos▌, kuriomis galimas pranešimo apie platinimo veiklą panaikinimas. ▌Sąlygos nustatytos taip, kad būtų užtikrinta pusiausvyra tarp kolektyvinio investavimo subjektų ar jų valdytojų galimybės nutraukti platinimą, kai laikomasi nustatytų sąlygų, ir ▌investuotojų į tokius subjektus interesų;

(9)  galimybė sustabdyti KIPVPS arba ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą tam tikroje valstybėje narėje neturėtų neigiamai paveikti investuotojų ar sumažinti jų apsaugos pagal Direktyvą 2009/65/EB ar Direktyvą 2011/61/ES, visų pirma kiek tai susiję su jų teise gauti tikslią informaciją apie tęsiamą tų fondų veiklą;

(10)  pasitaiko atvejų, kai AIFV arba KIPVPS valdymo įmonei, norintiems patikrinti investuotojų susidomėjimą tam tikra investavimo idėja ar investavimo strategija, pagal skirtingas nacionalines teisines sistemas taikoma skirtinga išankstinio platinimo veiklos tvarka. Kai kuriose valstybėse narėse, kuriose išankstinis platinimas leidžiamas, jo apibrėžtys ir sąlygos labai skiriasi. Tačiau kitose valstybėse narėse išankstinio platinimo koncepcijos iš viso nėra. Kad šie trūkumai būtų pašalinti, reikėtų nustatyti suderintą išankstinio AIF vienetų ar akcijų platinimo apibrėžtį ir sąlygas, kuriomis ES AIFV gali užsiimti šia veikla;

(11)  kad išankstinis platinimas būtų pripažintas pagal šią direktyvą, jis turėtų būti skirtas profesionaliajam investuotojui ir jo metu turi būti pateikiama investavimo idėja arba strategija, susijusi su dar neįsteigtu ▌AIF ar padaliniu arba įsteigtu AIF ar padaliniu, apie kurio vienetų ar akcijų platinimą dar nepranešta atitinkamoje valstybėje narėje. Atitinkamai išankstinio platinimo metu investuotojai negali pasirašyti AIF investicinių vienetų ar akcijų, ▌taip pat šiuo etapu neturėtų būti leidžiama potencialiems investuotojams platinti jokių galutinių siūlymo dokumentų versijų ir jokios formos pasirašymo dokumentų. Tačiau, jei po išankstinio AIFV vienetų ar akcijų platinimo veiklos investuotojas dėl tos veiklos pasirašo AIF ar padalinio, turinčio į išankstinio platinimo metu pristatytą investavimo idėją panašių savybių, arba išankstinės platinimo veiklos metu nurodyto AIF ar padalinio investicinius vienetus ar akcijas, turėtų būti laikomasi tinkamos pranešimo apie platinimą procedūros ir AIFV neturėtų būti leidžiama remtis prašymu parduoti nesiūlytus investicinius vienetus. Siekiant užtikrinti, kad nacionalinės kompetentingos institucijos galėtų vykdyti joms pavestą išankstinio platinimo jų valstybėje narėje kontrolę, AIFV turėtų nusiųsti neoficialų laišką ar elektroninį laišką savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir valstybės narės ar valstybių narių, kuriose jie vykdys išankstinę platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms ir jame paminėti, kurioje valstybėje narėje ar kuriose valstybėse narėse jie vykdys išankstinio platinimo veiklą. Už atsiųstą tokį neoficialų laišką ar elektroninį laišką nė viena kompetentinga institucija negali taikyti jokių papildomų teisės aktuose nustatytų mokesčių;

(11a)  AIFV turėtų užtikrinti, kad jų vykdoma išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuojama ir kad su tais dokumentais, pateikusios prašymą, galėtų susipažinti atitinkamos nacionalinės kompetentingos institucijos. Ta informacija turėtų apimti nuorodą į valstybes nares ir laikotarpį, kuriuo buvo vykdoma išankstinio platinimo veikla, taip pat išankstinio platinimo veiklos metu pristatytų investavimo strategijų arba investavimo idėjų aprašymą. EVPRI turėtų atidžiai stebėti, ar nestinga valstybių narių veiksmų, susijusių su išankstinio platinimo veiklos dokumentacija, konvergencijos, ir turėtų imtis visų reikiamų priemonių, siekdama užtikrinti, kad tokiais atvejais nebūtų kenkiama išankstinio platinimo veiklos, kaip tarpvalstybinio fondų vienetų ar akcijų platinimo skatinimo priemonės, efektyvumui;

(11b)  nedarant poveikio šioje direktyvoje nustatytai išankstinio platinimo apibrėžčiai, valstybės narės turėtų užtikrinti, kad KIPVPS valdymo įmonės galėtų ir toliau tikrinti profesionaliųjų investuotojų susidomėjimą tam tikra investavimo idėja ar investavimo strategija, susijusia su KIPVPS, kuris dar neįsteigtas. Be to, siekiant suderinti KIPVPS valdymo įmonėms ir AIFV atliekamam investuotojų susidomėjimo tam tikra investavimo idėja ar investavimo strategija tikrinimui taikomas nuostatas, Komisija turėtų pateikti Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto;

(11c)  suderintos išankstinio platinimo taisyklės turėtų jokiu būdu nepastatyti ES AIFV į nepalankią padėtį, palyginti su ne ES AIFV. Tai taikytina tiek esant dabartinei padėčiai, kai ne ES AIFV neturi teisės steigti filialų, tiek tokiai padėčiai, kai bus pradėtos taikyti Direktyvos 2011/61/ES nuostatos dėl filialų steigimo. Siekiant tai užtikrinti, Komisija turėtų atlikti nuodugnų visų Direktyvos 2011/61/ES nuostatų tyrimą, turint omenyje jų taikymą pagal scenarijų, kai ne ES AIFV bus taikoma filialų steigimo tvarka, ir, jei tikslinga, pasiūlyti teisėkūros akto pakeitimų, kol dar nepradėti taikyti Direktyvos 2011/61/ES 35 ir 37–41 straipsniai;

(12)  siekiant užtikrinti teisinį tikrumą, būtina sinchronizuoti įstatymų ir kitų teisės aktų, kuriais įgyvendinama ši direktyva, nuostatų ir Reglamento [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013,] nuostatų, susijusių su rinkodaros pranešimais ir išankstiniu platinimu, taikymo datas. Taip pat būtina koordinuoti Komisijai pagal Reglamentą [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013,] suteiktus įgaliojimus priimti ESMA parengtus techninių reguliavimo standartų ir techninių įgyvendinimo standartų projektus, susijusius su pranešimais, pranešimo laiškais ar raštiškais pranešimais apie tarpvalstybinę veiklą, kurie šia direktyva išbraukiami iš atitinkamai Direktyvos 2009/65/EB ir Direktyvos 2011/61/ES;

(13)  pagal 2011 m. rugsėjo 28 d. bendrą valstybių narių ir Komisijos politinį pareiškimą dėl aiškinamųjų dokumentų(6) valstybės narės įsipareigojo pagrįstais atvejais prie pranešimų apie perkėlimo priemones pridėti vieną ar daugiau dokumentų, kuriuose paaiškinamos direktyvos sudėtinių dalių ir nacionalinių perkėlimo priemonių atitinkamų dalių sąsajos. Šios direktyvos atveju teisės aktų leidėjas laikosi nuomonės, kad tokių dokumentų perdavimas yra pagrįstas,

PRIĖMĖ ŠIĄ DIREKTYVĄ:

1 straipsnis

Direktyvos 2009/65/EB daliniai pakeitimai

Direktyva 2009/65/EB iš dalies keičiama taip:

(1)  17 straipsnio 8 dalis papildoma šiomis pastraipomis:

„Jeigu atlikus ▌pakeitimą valdymo įmonė nebegalėtų laikytis šios direktyvos, valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos šioje dalyje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja valdymo įmonę, kad ji negali atlikti to pakeitimo.

Tokiu atveju valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas, kad pakeitimas nebus įgyvendintas.

Jeigu ▌pakeitimas įgyvendinamas pažeidžiant antros ir trečios pastraipos nuostatas ir dėl to pakeitimo valdymo įmonė nebegalėtų laikytis šios direktyvos, valdymo įmonės buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 98 straipsniu, ▌imasi visų tinkamų priemonių ir nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja valdymo įmonės priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.“;

(3)  77 straipsnis išbraukiamas;

(4)  91 straipsnio 3 dalis išbraukiama;

(5)  92 straipsnis pakeičiamas taip:

„92 straipsnis

1. Valstybės narės užtikrina, kad KIPVPS valdymo įmonė kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje ji ketina prekiauti KIPVPS investiciniais vienetais, siūlytų priemones, skirtas tam, kad būtų galima atlikti šias užduotis:

a)  apdoroti pasirašymo, mokėjimo, atpirkimo ir išpirkimo pavedimus ir atlikti kitus mokėjimus investicinių vienetų savininkams, susijusius su KIPVPS investiciniais vienetais, pagal KIPVPS ▌dokumentuose nustatytas sąlygas;

b)  investuotojams teikti informaciją, kaip galima pateikti a punkte nurodytus pavedimus ir kaip išmokamos atpirkimo arba išpirkimo pajamos;

c)  sudaryti sąlygas tvarkyti informaciją ir naudotis 15 straipsnyje nurodytomis procedūromis ir tvarka, susijusiomis su investuotojų naudojimusi savo teisėmis, atsirandančiomis dėl jų investicijų į KIPVPS valstybėje narėje, kurioje prekiaujama KIPVPS investiciniais vienetais;

d)  investuotojams suteikti galimybę patikrinti toliau nurodytus dokumentus (ir gauti jų kopijas):

i)  KIPVPS fondo taisykles arba steigimo dokumentus;

ii)  naujausią paskelbtą KIPVPS metinę ataskaitą ir naujausią paskelbtą pusmečio ataskaitą, jei ji naujesnė už metinę ataskaitą;

iia)  KIPVPS prospektą;

iib)  naujausią KIPVPS pagrindinės [investuotojams skirtos] informacijos dokumentą;

e)  teikti investuotojams priemonių atliekamoms užduotims svarbią informaciją patvariojoje laikmenoje, kaip apibrėžta 2 straipsnio 1 dalies m punkte;

ea)  veikti kaip komunikacijos su kompetentinga institucija informacinis punktas.

2. Valstybės narės nereikalauja KIPVPS fizinio buvimo priimančiojoje valstybėje narėje arba paskirti trečiosios šalies 1 dalies tikslais.

3. KIPVPS ▌užtikrina, kad 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti skirtos priemonės būtų▌:

a)  ▌valstybės narės, kurioje prekiaujama KIPVPS investiciniais vienetais, oficialiąja kalba arba viena iš jos oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba;

b)  taikomos paties KIPVPS ▌arba trečiosios šalies, kuriai taikomos taisyklės ir priežiūra, reglamentuojančios vykdytinas užduotis, arba jų abiejų, įskaitant elektroninių priemonių naudojimą.

Taikant b punktą, jeigu užduotis atlieka trečioji šalis, trečiosios šalies skyrimas patvirtinamas rašytine sutartimi, kurioje nurodoma, kurių iš 1 dalyje nurodytų užduočių KIPVPS ▌neatlieka, ir tai, kad trečioji šalis iš KIPVPS valdymo įmonės gauna visą atitinkamą informaciją ir dokumentus.“;

(6)  93 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalis pakeičiama taip:

„1. Jeigu KIPVPS ketina savo investiciniais vienetais prekiauti kitoje valstybėje narėje nei jo buveinės valstybė narė, jis pirmiausia pateikia pranešimą savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Pranešime pateikiama informacija apie KIPVPS investicinių vienetų prekybos tvarką priimančiojoje valstybėje narėje, įskaitant, jei reikia, informaciją apie skirtingų klasių akcijas. 16 straipsnio 1 dalyje nurodytu atveju pranešime pateikiama nuoroda, kad KIPVPS vienetais ar akcijomis prekiauja valdymo įmonė, valdanti KIPVPS.

Pranešime taip pat nurodoma informacija ir adresas, kurie yra būtini sąskaitai faktūrai išrašyti arba norint pranešti apie bet kokius priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taikomus teisės aktuose nustatytus mokesčius ar rinkliavas, taip pat nurodomos 92 straipsnio 1 dalyje nustatytų užduočių atlikimo priemonės.“;

b)  ▌8 dalis pakeičiama taip:

„8. Pasikeitus informacijai, pateiktai pranešime pagal 1 dalį, arba įvykus pasikeitimui, susijusiam su skirtingų klasių akcijomis, kuriomis ketinama prekiauti, KIPVPS likus bent mėnesiui iki to pakeitimo įgyvendinimo apie jį raštu praneša tiek KIPVPS buveinės valstybės narės, tiek priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.

Jeigu atlikus pirmoje pastraipoje nurodytą pakeitimą KIPVPS nebeatitiktų šios direktyvos, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos praneša KIPVPS, kad jis negali įgyvendinti to pakeitimo.

Tokiu atveju KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos praneša KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms, kad pakeitimas nebus įgyvendintas.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodytas pakeitimas įgyvendinamas po to, kai buvo pateiktas pranešimas pagal antrą pastraipą, ir dėl to pakeitimo KIPVPS nebeatitinka šios direktyvos, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 98 straipsniu, imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant, jei būtina, aiškų draudimą prekiauti KIPVPS investiciniais vienetais, ir nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.

Jeigu pirmoje pastraipoje nurodytas pakeitimas nedaro poveikio KIPVPS atitikčiai šiai direktyvai, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos ir bet kokiu atveju per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos apie tuos pakeitimus praneša KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.“;

(7)  įterpiamas 93a straipsnis:

„93a straipsnis

1. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos užtikrina, kad KIPVPS galėtų panaikinti pranešimą apie prekybą savo investiciniais vienetais valstybėje narėje, kurioje jis pranešė apie savo veiklą pagal 93 straipsnį, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

b)    visa apimantis pasiūlymas netaikant jokių mokesčių ar atskaitymų atpirkti visus KIPVPS investicinius vienetus, kuriuos turi investuotojai valstybėje narėje, kurioje KIPVPS pranešė apie savo veiklą pagal 93 straipsnį, viešai paskelbiamas bent 30 darbo dienų laikotarpiui ir tiesiogiai arba per finansinius tarpininkus individualiai adresuojamas kiekvienam investuotojui, kurio tapatybė yra žinoma, priimančiojoje valstybėje narėje;

c)  informacija apie ketinimą panaikinti pranešimą apie prekybos veiklą valstybėje narėje, kurioje KIPVPS pranešė apie savo veiklą pagal 93 straipsnį, viešai paskelbiama viešai prieinamomis priemonėmis, įskaitant elektronines priemones, kurios yra įprastos prekiaujant KIPVPS investiciniais vienetais ir tinkamos tipiškam KIPVPS investuotojui.

Pranešime investuotojams aiškiai nurodomos pasekmės investuotojams, jeigu jie nepriims pasiūlymo atpirkti jų turimus vienetus.

Informacija, nurodyta b ir c punktuose, pateikiama valstybės narės, kurioje prekiauta KIPVPS investiciniais vienetais, oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba.

2. KIPVPS savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia pranešimą, kuriame pateikiama 1 dalyje nurodyta informacija.

3. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 2 dalį KIPVPS pateiktas pranešimas yra išsamus. KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 2 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos perduoda tą pranešimą valstybės narės, kurioje ketinama nutraukti prekybą KIPVPS investiciniais vienetais, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI, arba informuoja KIPVPS apie priežastį, kodėl tas pranešimas negali būti perduotas.

Perdavusios pranešimo bylą pagal pirmą pastraipą, KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tą perdavimą nedelsdamos praneša KIPVPS. Nuo šios datos KIPVPS nustoja prekiauti savo investiciniais vienetais valstybėje narėje, kuri nurodyta 2 dalyje nurodytame pranešime.

4. Jeigu investuotojai toliau palieka savo investicijas į KIPVPS po to, kai prekyba nutraukiama:

a)  KIPVPS ▌teikia investuotojams, kurie tebėra investavę į KIPVPS, ir KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms bei valstybės narės, kurioje prekyba nutraukiama, kompetentingoms institucijoms informaciją, kurios reikalaujama pagal 68–82 straipsnius ir pagal 94 straipsnį;

b)  KIPVPS buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos teikia valstybės narės, kurioje prekyba nutraukiama, kompetentingoms institucijoms informaciją, kurią reikalaujama teikti KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pagal 93 straipsnį;

c)  valstybės narės, kurioje prekyba nutraukiama, kompetentingos institucijos naudojasi KIPVPS priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pagal 97 ir 108 straipsnius suteiktomis teisėmis, vykdo pagal juos nustatytas pareigas ir, jei taikoma, gali imti mokesčius arba rinkliavas už šios veiklos vykdymą laikydamosi kompetentingoms institucijoms taikytinų nuostatų pagal Reglamento [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013] 6 straipsnį.

5. Valstybės narės 4 dalies tikslais leidžia naudoti visas elektronines ar kitas nuotolinio ryšio priemones, jeigu informacijos ir ryšių priemonės yra prieinamos investuotojams valstybės narės, kurioje yra investuotojai, oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba.“;

(8)  95 straipsnio 2 dalies a punktas išbraukiamas.

2 straipsnis

Direktyvos 2011/61/ES daliniai pakeitimai

Direktyva 2011/61/ES iš dalies keičiama taip:

1)  4 straipsnio 1 dalyje tarp ae ir af punktų įterpiamas aea punktas:

„aea)  išankstinis platinimas – ES AIFV arba jo vardu vykdomas tiesioginis arba netiesioginis informacijos apie investavimo strategijas arba investavimo idėjas teikimas arba komunikacija potencialiems profesionaliems investuotojams, turintiems nuolatinę gyvenamąją vietą arba registruotiems Sąjungoje, siekiant patikrinti jų susidomėjimą valstybėje narėje, kurioje yra potencialių investuotojų nuolatinė gyvenamoji vieta arba registruotoji buveinė, dar neįsteigtu AIF arba AIF padaliniu arba įsteigtu AIF ar AIF padaliniu, apie kurį dar nepranešta prekybos tikslais pagal 32 straipsnį; tas informacijos teikimas ar komunikacija jokiu atveju neprilygsta pasiūlymui investuotojui investuoti į to AIF ar AIF padalinio vienetus ar akcijas ar jų platinimui;“;

2)  VI SKYRIAUS pradžioje įterpiamas 30a straipsnis:

„30a straipsnisES AIFV vykdomo išankstinio platinimo Sąjungoje sąlygos

1. Valstybės narės užtikrina, kad leidimą turintis ES AIFV galėtų užsiimti išankstiniu platinimu Sąjungoje, išskyrus atvejus, kai potencialiems profesionaliems investuotojams teikiama informacija:

c)  suteikia investuotojams galimybę įsipareigoti įsigyti konkretaus AIF investicinius vienetus ar akcijas;

d)  prilygsta dar neįsteigto AIF prospekto galutinei versijai, steigiamiesiems dokumentams, siūlymo dokumentams, pasirašymo formoms ar panašiems dokumentams projekto ar galutine forma, kurie leidžia investuotojams investuoti į AIF ar padalinio vienetus ar akcijas. Jau įsteigtų AIF atveju gali būti pateikiama galutinė prospekto versija.

Jei pateikiamas prospekto projektas ar siūlymo dokumentas, kaip nurodyta pirmos pastraipos d punkte, tame dokumente aiškiai nurodoma, kad jis nėra pasiūlymas ar kvietimas pasirašyti AIF ar padalinio vienetų ar akcijų.

2. Valstybės narės užtikrina, kad, prieš pradėdamas išankstinio platinimo veiklą, ES AIFV nusiųstų paprastą neoficialų laišką popierine forma ar elektroninį laišką, kuriame nurodytų, kad jis pradės tokią veiklą, savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir jo kopiją valstybės narės ar valstybių narių, kuriose jie vykdys išankstinę platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms.

Valstybės narės užtikrina, kad išankstinio platinimo veikla norinčiam užsiimti ES AIFV nebūtų taikoma jokių reikalavimų pranešti kompetentingoms institucijoms apie išankstinio platinimo veiklos turinį ar adresatus.

3. AIFV užtikrina, kad investuotojai neįsigytų AIF vienetų ar akcijų išankstinio platinimo veiklos metu ir kad investuotojai, įtraukiami į išankstinio platinimo veiklą, galėtų įsigyti to AIF vienetus ar akcijas tik platinimo, leidžiamo pagal 31 ar 32 straipsnį, metu.

Jeigu profesionalieji investuotojai, įtraukti į išankstinio platinimo veiklą, per 18 mėnesių nuo AIFV pradėtos išankstinio platinimo veiklos pradžios pasirašo AIF vienetus ar akcijas, nurodytus ES AIFV arba jo vardu vykdant išankstinio platinimo veiklą pateiktoje informacijoje, arba AIF, įsteigto atlikus išankstinio platinimo veiklą▌, vienetus ar akcijas, tai laikoma platinimo rezultatu ir turi būti laikomasi taikytinų 31 ir 32 straipsniuose nurodytų pranešimo procedūrų.

3a. Valstybės narės užtikrina, kad ES AIFV imtųsi atitinkamų priemonių, kad būtų galima susipažinti su tokia informacija, susijusia su jų vykdoma išankstinio platinimo veikla, ir kad tokia informacija būtų teikiama, gavus prašymą, jų buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms ir valstybių narių, kuriose jie vykdo išankstinio platinimo veiklą, kompetentingoms institucijoms. ES AIFV užtikrina, kad jų vykdoma išankstinio platinimo veikla būtų tinkamai dokumentuojama, įskaitant nuorodas į valstybes nares ir laikotarpius, kur ir kada vykdyta išankstinio platinimo veikla, taip pat trumpą tos veiklos aprašymą, be kita ko, informaciją apie pristatytas investavimo strategijas ir, kai taikytina, pristatytų AIF ir AIF padalinių sąrašą.

3b. Trečioji šalis tik tada vykdo 1 dalyje nurodytą veiklą AIFV priimančiojoje valstybėje narėje leidimą turinčio ES AIFV vardu, kai ji turi investicinės įmonės veiklos leidimą pagal Direktyvą 2014/65/ES, kredito įstaigos leidimą pagal Direktyvą 2013/36/ES, KIPVPS valdymo įmonės leidimą pagal Direktyvą 2009/65/EB, alternatyvaus investavimo fondo valdytojo leidimą pagal Direktyvą 2011/61/ES arba veikia kaip priklausomas agentas.“;

(3)  31 straipsnio 5 dalis išbraukiama;

(4)  32 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  7 dalies antra pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu po atlikto planuoto pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitiktų šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitiktų šios direktyvos, atitinkamos AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja AIFV, kad jis negali įgyvendinti pakeitimo. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos informuoja AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas apie planuojamą pakeitimą, savo atliktą to pakeitimo įvertinimą ir apie tai, ar tas pakeitimas buvo įgyvendintas.“;

aa)  7 dalies trečia pastraipa pakeičiama taip:

„Jeigu planuotas pakeitimas įgyvendinamas nepaisant pirmos ir antros pastraipų arba jeigu įvyko neplanuotas pakeitimas ir dėl šio pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitiktų šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitiktų šios direktyvos, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 46 straipsniu, imasi visų reikiamų priemonių, įskaitant, jei būtina, aiškų draudimą platinti AIF investicinius vienetus ir akcijas, ir nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.“;

b)   7 dalies ketvirta pastraipa pakeičiama taip:

„Jei pakeitimai nedaro įtakos AIFV vykdomo AIF valdymo atitikčiai šiai direktyvai arba AIFV atitikčiai šiai direktyvai kitais atžvilgiais, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos nepagrįstai nedelsdamos ir ne vėliau kaip per 15 darbo dienų apie tuos pakeitimus praneša AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms.“;

c)   8 dalis išbraukiama;

(5)  įterpiamas 32a straipsnis:

„32a straipsnis

Pranešimo apie ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą kitoje nei AIFV buveinės valstybėje narėje panaikinimas

1. Valstybės narės užtikrina, kad ES AIFV galėtų panaikinti pranešimą apie savo valdomo ES AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimo veiklą valstybėje narėje, kurioje perduotas pranešimas apie jo platinimo veiklą pagal 32 straipsnį, jeigu įvykdomos visos šios sąlygos:

b)  išskyrus uždaro tipo AIF ir fondus, reglamentuojamus Reglamentu (ES) 2015/760, visa apimantis pasiūlymas netaikant jokių mokesčių ar atskaitymų atpirkti visus AIF investicinius vienetus ar akcijas, kuriuos turi investuotojai valstybėje narėje, kurioje perduotas pranešimas apie ▌platinimo veiklą pagal 32 straipsnį, viešai paskelbiamas bent 30 darbo dienų laikotarpiui ir tiesiogiai arba per finansinius tarpininkus individualiai adresuojamas kiekvienam investuotojui, kurio tapatybė yra žinoma, toje valstybėje narėje;

c)  informacija apie ketinimą sustabdyti platinimo veiklą valstybės narės, kurioje perduotas pranešimas apie jo platinimo veiklą pagal 32 straipsnį, teritorijoje viešai paskelbiama viešai prieinamomis priemonėmis, kurios yra įprastos prekiaujant AIF investiciniais vienetais ar akcijomis ir tinkamos tipiškam AIF investuotojui.

2. AIFV savo buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms pateikia pranešimą, kuriame pateikiama 1 dalyje nurodyta informacija.

3. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos patikrina, ar pagal 2 dalį AIFV pateiktas pranešimas yra išsamus. AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos ne vėliau kaip per 15 darbo dienų nuo 2 dalyje nurodyto išsamaus pranešimo gavimo dienos perduoda jį valstybės narės, kurioje ketinama nutraukti AIF investicinių vienetų ar akcijų platinimą, kompetentingoms institucijoms ir EVPRI.

Perdavusios pranešimo bylą pagal pirmą pastraipą, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos apie tą perdavimą nedelsdamos praneša AIFV. Nuo šios datos AIFV nustoja platinti savo valdomo AIF investicinius vienetus ar akcijas valstybėje narėje, kuri nurodyta 2 dalyje nurodytame pranešime.

4. Jeigu investuotojai toliau palieka savo investicijas į ES AIF po to, kai panaikinamas pranešimas apie platinimo veiklą:

a)  AIFV ▌teikia investuotojams, kurie tebėra investavę į ES AIF, ir AIFV buveinės valstybės narės kompetentingoms institucijoms bei valstybės narės, kurioje prekyba nutraukiama, kompetentingoms institucijoms informaciją, kurios reikalaujama pagal 22 ir 23 straipsnius;

b)  AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos teikia valstybės narės, kurioje prekyba nutraukiama, kompetentingoms institucijoms informaciją, kurią reikalaujama teikti AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pagal 32 straipsnį;

c)  valstybės narės, kurioje prekyba nutraukiama, kompetentingos institucijos naudojasi AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingoms institucijoms pagal šios direktyvos 45 straipsnį suteiktomis teisėmis, vykdo pagal tą straipsnį nustatytas pareigas ir, jei taikoma, gali imti mokesčius arba rinkliavas už šios veiklos vykdymą laikydamosi kompetentingoms institucijoms taikytinų nuostatų pagal Reglamento [dėl palankesnių sąlygų tarpvalstybiniu mastu platinti kolektyvinio investavimo subjektų investicinius vienetus ar akcijas sudarymo, kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) Nr. 345/2013 ir (ES) Nr. 346/2013] 6 straipsnį.

5. Valstybės narės 4 dalies tikslais leidžia naudoti visas elektronines ar kitas nuotolinio ryšio priemones.“;

5a)  33 straipsnio 6 dalis iš dalies keičiama taip:

a)  antra pastraipa pakeičiama taip:

Jeigu po atlikto planuoto pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitiktų šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitiktų šios direktyvos, atitinkamos AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos per 15 darbo dienų nuo visos pirmoje pastraipoje nurodytos informacijos gavimo dienos informuoja AIFV, kad jis negali įgyvendinti pakeitimo.“;

b)  trečia pastraipa pakeičiama taip:

Jeigu planuotas pakeitimas įgyvendinamas nepaisant pirmos ir antros pastraipų arba jeigu įvyko neplanuotas pakeitimas ir dėl šio pakeitimo AIFV vykdomas AIF valdymas nebeatitiktų šios direktyvos arba AIFV kitaip nebeatitiktų šios direktyvos, AIFV buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos, vadovaudamosi 46 straipsniu, imasi visų reikiamų priemonių ir nepagrįstai nedelsdamos atitinkamai informuoja AIFV priimančiosios valstybės narės kompetentingas institucijas.“;

(6)  33 straipsnio 7 ir 8 dalys išbraukiamos;

(7)  įterpiamas 43a straipsnis:

„43a straipsnis

Mažmeniniams investuotojams prieinamos priemonės

1. Nedarant poveikio Reglamento (ES) 2015/760(7) 26 straipsnio taikymui, valstybės narės užtikrina, kad AIFV kiekvienoje valstybėje narėje, kurioje jis ketina platinti AIF investicinius vienetus ar akcijas mažmeniniams investuotojams, sudarytų sąlygas naudotis priemonėmis, kad būtų galima atlikti šias užduotis:

a)  apdoroti investuotojų pasirašymo, mokėjimo, atpirkimo ir išpirkimo pavedimus, susijusius su AIF investiciniais vienetais ar akcijomis, pagal AIF ▌dokumentuose nustatytas sąlygas;

b)  investuotojams teikti informaciją, kaip galima pateikti a punkte nurodytus pavedimus ir kaip išmokamos atpirkimo arba išpirkimo pajamos;

c)  sudaryti sąlygas tvarkyti informaciją, susijusią su investuotojų naudojimusi savo teisėmis, atsirandančiomis dėl jų investicijų į AIF valstybėje narėje, kurioje platinami AIF investiciniai vienetai ar akcijos;

d)  investuotojams suteikti galimybę pagal 22 ir 23 straipsnius patikrinti informaciją ir dokumentus (ir gauti jų kopijas);

e)  teikti investuotojams priemonių atliekamoms užduotims svarbią informaciją patvariojoje laikmenoje, kaip apibrėžta Direktyvos 2009/65/EB 2 straipsnio 1 dalies m punkte;

ea)  veikti kaip komunikacijos su kompetentingomis institucijomis informacinis punktas.

2. Valstybės narės nereikalauja AIFV fizinio buvimo priimančiojoje valstybėje narėje arba paskirti trečiosios šalies 1 dalies tikslais.

3. AIFV užtikrina, kad 1 dalyje nurodytoms užduotims atlikti skirtos priemonės būtų▌:

a)  ▌valstybės narės, kurioje prekiaujama AIF investiciniais vienetais, oficialiąja kalba arba viena iš oficialiųjų kalbų, arba tos valstybės narės kompetentingų institucijų patvirtinta kalba;

b)  taikomos paties AIFV ▌arba trečiosios šalies, kuriai taikomos taisyklės ir priežiūra, reglamentuojančios vykdytinas užduotis, arba jų abiejų,

Taikant b punktą, jeigu užduotis atlieka trečioji šalis, trečiosios šalies skyrimas patvirtinamas rašytine sutartimi, kurioje nurodoma, kurių iš 1 dalyje nurodytų užduočių AIFV neatlieka, ir tai, kad trečioji šalis iš AIFV gauna visą svarbią informaciją ir dokumentus.“;

7a)  IV priedas papildomas šiais punktais:

„ha)  informacija ir adresas, kurie yra būtini sąskaitai faktūrai išrašyti arba informuoti apie bet kokius priimančiosios valstybės narės kompetentingos institucijos taikomus teisės aktuose nustatytus mokesčius ar rinkliavas;

hb)  nurodomos priemonės, skirtos 43a straipsnyje nurodytoms užduotims atlikti.“.

3 straipsnis

Perkėlimas į nacionalinę teisę

1.  Valstybės narės ne vėliau kaip iki [OL: prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus 24 mėnesiams po įsigaliojimo dienos] priima ir paskelbia įstatymus ir kitus teisės aktus, būtinus, kad būtų laikomasi šios direktyvos. Jos nedelsdamos pateikia Komisijai tų teisės aktų nuostatų tekstą.

Tas nuostatas jos taiko nuo [OL: prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus 24 mėnesiams po įsigaliojimo dienos].

Valstybės narės, priimdamos tas nuostatas, daro jose nuorodą į šią direktyvą arba tokia nuoroda daroma jas oficialiai skelbiant. Nuorodos darymo tvarką nustato valstybės narės.

2.  Valstybės narės pateikia Komisijai šios direktyvos taikymo srityje priimtų nacionalinės teisės aktų pagrindinių nuostatų tekstus.

4 straipsnis

Vertinimas

Ne vėliau kaip ... [OL: prašome įrašyti datą, kuri bus praėjus 12 mėnesių po šios direktyvos perkėlimo datos] Komisija, remdamasi poveikio vertinimu, pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai pasiūlymą dėl teisėkūros procedūra priimamo akto, kuriuo iš dalies keičiama Direktyva 2009/65/EB, siekiant nuostatas, taikytinas KIPVPS valdymo įmonėms, tikrinančioms profesionaliųjų investuotojų susidomėjimą tam tikra investavimo idėja ar investavimo strategija, susijusia su KIPVPS, kuris dar neįsteigtas, suderinti su Direktyvoje 2011/61/ES nustatyta išankstinio platinimo apibrėžtimi ir sąlygomis.

Iki ... [OL: prašom įrašyti datą, kuri bus praėjus 36 mėnesiams po šios direktyvos perkėlimo į nacionalinę teisę datos] Komisija, remdamasi viešomis konsultacijomis ir atsižvelgdama į diskusijas su EVPRI ir kompetentingomis institucijomis, atlieka šios direktyvos taikymo vertinimą.

Kol dar nepradėti taikyti Direktyvos 2011/61/ES 35 ir 37–41 straipsniai, Komisija pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai ataskaitą ir, jei tikslinga, pasiūlymų dėl teisėkūros procedūra priimamų aktų, remdamasi visų Direktyvos 2011/61/ES nuostatų tyrimu, turint omenyje jų taikymą pagal scenarijų, kai ne ES AIFV bus taikoma filialų steigimo tvarka, ypatingą dėmesį skiriant galimoms nevienodoms ES AIFV ir ne ES AIFV veiklos sąlygoms, siekiant užtikrinti, kad ateityje ES AIFV nebūtų pastatyti į nepalankią padėtį.

5 straipsnis

Įsigaliojimas

Ši direktyva įsigalioja dvidešimtą dieną po jos paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

1 straipsnio 1 dalies b punktas, 1 straipsnio 2 dalis, 1 straipsnio 8 dalis, 2 straipsnio 3 dalis, 2 straipsnio 4 dalies c punktas ir 2 straipsnio 6 dalis taikomi nuo šios direktyvos įsigaliojimo dienos.

6 straipsnis

Ši direktyva skirta valstybėms narėms.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu  Tarybos vardu

Pirmininkas          Pirmininkas

(1)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(2)

  OL C […], […], p. […].

(3)

  OL C , , p. .

(4)

  2009 m. liepos 13 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo (OL L 302, 2009 11 17, p. 32).

(5)

  2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų (AIFV) (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).

(6)

  OL C 369, 2011 12 17, p. 14.

(7)

  2015 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2015/760 dėl Europos ilgalaikių investicijų fondų (OL L 123, 2015 5 19, p. 9).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Kolektyvinis investavimo fondų investicinių vienetų ar akcijų platinimas tarpvalstybiniu mastu

Nuorodos

COM(2018)0092 – C8-0111/2018 – 2018/0041(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

7.3.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

JURI

27.3.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Pakeisti pranešėjai

Ramon Tremosa i Balcells

 

 

 

Svarstymas komitete

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

34

3

2

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

6.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

3

-

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas