Postupak : 2018/0045(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0431/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0431/2018

Rasprave :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Glasovanja :

PV 16/04/2019 - 8.10
Objašnjenja glasovanja

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0368

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 712kWORD 70k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku

Izvjestitelj: Wolf Klinz

POGREŠKE/DODACI
AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o olakšavanju prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir Prijedlog Komisije upućen Europskom parlamentu i Vijeću (COM2018)0110),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 2. i članak 114. Ugovora o funkcioniranju Europske unije, u skladu s kojima je Komisija podnijela Prijedlog Parlamentu (C8-0110/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavak 3. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Europskog gospodarskog i socijalnog odbora od 11. srpnja 2018.(1),

–  uzimajući u obzir članak 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za ekonomsku i monetarnu politiku (A8-0431/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  poziva Komisiju da predmet ponovno uputi Parlamentu ako zamijeni, bitno izmijeni ili namjerava bitno izmijeniti svoj Prijedlog;

3.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

AMANDMANI EUROPSKOG PARLAMENTA(2)*

na Prijedlog Komisije

---------------------------------------------------------

Prijedlog

UREDBE EUROPSKOG PARLAMENTA I VIJEĆA

o olakšavanju prekogranične distribucije poduzeća za zajednička ulaganja i izmjeni uredaba (EU) br. 345/2013 i (EU) br. 346/2013

(Tekst značajan za EGP)

EUROPSKI PARLAMENT I VIJEĆE EUROPSKE UNIJE,

uzimajući u obzir Ugovor o funkcioniranju Europske unije, a posebno njegov članak 114.,

uzimajući u obzir prijedlog Europske komisije,

nakon prosljeđivanja nacrta zakonodavnog akta nacionalnim parlamentima,

uzimajući u obzir mišljenje Europske središnje banke,

uzimajući u obzir mišljenje Europskoga gospodarskog i socijalnog odbora(3),

u skladu s redovnim zakonodavnim postupkom,

budući da:

N1  Različiti regulatorni i nadzorni pristupi prekograničnoj distribuciji alternativnih investicijskih fondova („AIF”), kako su definirani u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća(4), uključujući europske fondove poduzetničkog kapitala, kako su definirani u Uredbi (EU) br. 345/2013, europske fondove za socijalno poduzetništvo, kako se definirani u Uredbi (EU) br. 346/2013 i europskim fondovima za dugoročna ulaganja, kako su definirani u Uredbi (EU) br. 2015/760, i subjekata za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire („UCITS”), u smislu Direktive 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća(5), uzrokuju rascjepkanost i prepreke prekograničnom trgovanju i pristupu AIF-ima i UCITS-ima, što bi u konačnici moglo spriječiti trgovanje njima u drugim državama članicama.

(2)  Kako bi se poboljšao regulatorni okvir primjenjiv na poduzeća za zajednička ulaganja i bolje zaštitili ulagatelji, promidžbeni sadržaji namijenjeni ulagateljima u AIF-e i UCITS-e trebali bi biti prepoznatljivi kao takvi te bi se na isti način u njima trebali detaljno navesti rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica AIF-a i UCITS-a. Nadalje, sve informacije iz promidžbenih sadržaja trebale bi biti nepristrane, jasne i neobmanjujuće. Kako bi se jamčila zaštita ulagatelja i osigurali jednaki konkurentski uvjeti između AIF-a i UCITS-a, standardi za promidžbene sadržaje trebali bi se jednako primjenjivati na promidžbene sadržaje za AIF-e i UCITS-e.

(2 a)  Radi veće transparentnosti i zaštite ulagatelja i kako bi se olakšao pristup informacijama o nacionalnim zakonima i drugim propisima primjenjivim na promidžbene sadržaje, nadležna nacionalna tijela trebala bi objavljivati takve informacije na svojim internetskim stranicama barem na jeziku koji se uobičajeno koristi u području međunarodnih financija, uključujući neslužbene sažetke istih kako bi upravitelji poduzeća za zajednička ulaganja mogli dobiti predodžbu tih zahtjeva. Informacije bi se trebale objavljivati samo u informativne svrhe i na temelju te objave ne bi trebale nastati pravne obveze. Iz istih bi razloga Europsko nadzorno tijelo (Europsko nadzorno tijelo za vrijednosne papire) (ESMA) trebalo uspostaviti središnju bazu podataka koja sadrži poveznice na informacije objavljene na stranicama nadležnih tijela.

(2 b)  Kako bi se promicale dobre prakse zaštite ulagatelja koje su utvrđene u nacionalnim zahtjevima za poštene i jasne promidžbene sadržaje, uključujući sadržaje na internetu, ESMA bi trebala moći donositi regulatorne tehničke standarde o primjeni tih pravila na promidžbene sadržaje.

(3)  Nadležna tijela mogu odlučiti zahtijevati prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima u svrhu ex ante provjere usklađenosti tih sadržaja s ovom Uredbom i drugim primjenjivim zahtjevima, primjerice jesu li promidžbeni sadržaji prepoznatljivi kao takvi, navode li se u njima detaljno rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica UCITS-a i AIF-a i, ako država članica dopušta trgovanje AIF-ima s malim ulagateljima, te jesu li sve informacije iz promidžbenih sadržaja nepristrane, jasne i neobmanjujuće. Ta bi se provjera trebala provoditi u ograničenom vremenskom roku. Ako je nadležnim tijelima potrebna prethodna obavijest, to ih ne bi trebalo spriječiti u ex post provjeri promidžbenih sadržaja.

(4)   ▌

(5)  Kako bi se osigurao jednak tretman i UAIF-ima i društvima za upravljanje UCITS-ima olakšalo donošenje odluke o tome hoće li se baviti prekograničnom distribucijom investicijskih fondova, važno je da su naknade i pristojbe koje nadležna tijela naplaćuju za ▌nadzor prekograničnih marketinških aktivnosti kako je predviđeno direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU razmjerne nadzornim zadaćama koje se obavljaju te da se javno objavljuju i da se te naknade i pristojbe objavljuju na internetskim stranicama tih tijela kako bi se povećala transparentnost. Iz istog razloga, poveznice na informacije objavljene na stranicama nadležnih tijela u vezi s naknadama i pristojbama trebale bi biti objavljene na stranici ESMA-e kako bi postojala središnja točka za informacije. ESMA-ine internetske stranice trebale bi isto tako sadržavati interaktivni instrument koji omogućuje indikativni izračun tih naknada i pristojbi koje naplaćuju nadležna tijela.

(5 a)  Kako bi se osiguralo bolje naplaćivanje naknada ili pristojbi i kako bi se povećala transparentnost i jasnoća strukture naknadi i pristojbi, ako te naknade i pristojbe naplaćuju nadležna tijela, UAIF-ovi i društva za upravljanje UCITS-ima trebali bi dobiti račun ili uputu za plaćanje u kojima se jasno navodi iznos naknada ili pristojbi i način plaćanja.

(6)  Budući da bi ESMA, u skladu s Uredbom (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća(6), trebala pratiti i ocjenjivati tržišna kretanja u području svoje nadležnosti, primjereno je i potrebno unaprijediti ESMA-ino znanje na način da se prošire postojeće ESMA-ine baze podataka kako bi obuhvatile sve UAIF-e i društva za upravljanje UCITS-ima, države članice u kojima pružaju usluge i sve AIF-ove i UCITS-e kojima ti AIF-ovi i društva za upravljanje UCITS-ima upravljaju i trguju kao i države članice u kojima se trguje tim poduzećima za zajednička ulaganja. U tu svrhu, kako bi omogućilo ESMA-i da održava središnju bazu podataka s ažurnim informacijama, nadležna tijela trebala bi ESMA-i dostaviti informacije o obavijestima ili pisanim obavijestima i informacijama koje su primila na temelju direktiva 2009/65/EZ i 2011/61/EU u odnosu na prekogranične aktivnosti kao i informacije o tranzitu o svakoj promjeni koja bi trebala biti vidljiva u bazi podataka. Svi prijenosi dokumenata u pogledu obavijesti između nadležnih tijela trebali bi se obavljati putem portala za obavješćivanje koji uspostavlja ESMA.

(7)  Kako bi se osigurali jednaki konkurentski uvjeti među kvalificiranim fondovima poduzetničkog kapitala kako su definirani člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 345/2013 Europskog parlamenta i Vijeća ili među kvalificiranim fondovima za socijalno poduzetništvo kako su definirani člankom 3. točkom (b) Uredbe (EU) br. 346/2013 Europskog parlamenta i Vijeća, s jedne strane i drugim AIF-ima s druge strane, potrebno je u te uredbe uključiti pravila o predmarketinškim aktivnostima koja su identična pravilima o predmarketinškim aktivnostima utvrđenima Direktivom 2011/61/EU. Tim bi se pravilima upraviteljima registriranima u skladu s tim uredbama trebalo omogućiti da se usmjere na ulagatelje na način da testiraju njihovo zanimanje za buduće investicijske mogućnosti ili strategije u okviru kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala i kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo.

(8)  Komisiji bi se trebale dodijeliti ovlasti za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda, koje izradi ESMA, u vezi s određivanjem informacija o promidžbenim sadržajima, naknadama ili pristojbama, ili prema potrebi, relevantnim metodologijama izračuna tih naknada ili pristojbi koje naplaćuju nadležna tijela. Nadalje, Komisiji bi se trebale dodijeliti ovlasti za donošenje nacrta regulatornih tehničkih standarda, koje izradi ESMA, u vezi s određivanjem informacija koje treba dostaviti u obavijestima i pisanim obavijestima o prekograničnim aktivnostima koje se propisuju direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU. Komisija bi trebala donijeti te nacrte regulatornih tehničkih standarda putem delegiranih akata na temelju članka 290. UFEU-a i u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(9)  Komisiji bi se trebale dodijeliti ovlasti za donošenje provedbenih tehničkih standarda, koje izradi ESMA, u vezi sa standardnim obrascima, predlošcima i postupcima koje nadležna tijela trebaju koristiti za potrebe objavljivanja o zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi za trgovanje primjenjivi na njihovim državnim područjima, kao i o sažecima tih odredbi, iznosima naknada i pristojbi za prekogranične aktivnosti trgovanja koje naplaćuju i, ako je primjenjivo, relevantnim metodologijama izračuna. Nadalje, kako bi se poboljšalo prosljeđivanje informacija ESMA-i, provedbeni tehnički standardi trebali bi isto takouključivati obavijesti i pisane obavijesti i informacije o prekograničnim aktivnostima koje su propisane direktivama 2009/65/EZ i 2011/61/EU. Komisija bi trebala donijeti te provedbene tehničke standarde putem provedbenih akata na temelju članka 291. UFEU-a i u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

(10)  Potrebno je odrediti koje se informacije svako tromjesečje moraju dostaviti ESMA-i kako bi baze podataka o svim upraviteljima i poduzećima za zajednička ulaganja bile ažurne.

(11)  Svaka obrada osobnih podataka koja se provodi u okviru ove Uredbe, primjerice razmjena ili prosljeđivanje osobnih podataka od strane nadležnih tijela, trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća, i svaka razmjena ili prosljeđivanje informacija od strane ESMA-e trebala bi se provoditi u skladu s Uredbom (EZ) br. 45/2001 Europskog parlamenta i Vijeća.

(11 a)  Kako bi se nacionalnim nadležnim tijelima omogućilo da izvršavaju funkcije koje su im dodijeljene ovom Uredbom, države članice bi im trebale dati dovoljno resursa i sve potrebne nadzorne i istražne ovlasti.

(12)  Komisija bi trebala pet godina nakon stupanja na snagu ove Uredbe provesti evaluaciju primjene ove Uredbe. U evaluaciji bi se trebali uzeti u obzir tržišna kretanja i ocijeniti je li se uvedenim mjerama poboljšala prekogranična distribucija investicijskih fondova.

(12 a)  Kako bi se procijenila pojava obrnutog nuđenja i potražnje na vlastitu inicijativu ulagača, kao i mogućnost da ih se koristi kako bi se zaobišle odredbe povezane s putovnicom, uključujući od strane subjekata iz trećih zemalja, Komisija bi trebala objaviti izvješće o tim pitanjima dvije godine nakon stupanja na snagu ove Uredbe.

(13)  Kako bi se osigurala pravna dosljednost, potrebno je uskladiti datume primjene zakona i drugih propisa kojima se provodi [Direktiva o izmjeni Direktive 2009/65/EZ i Direktive 2011/61/EU u pogledu prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja] i primjene ove Uredbe u pogledu odredbi o promidžbenim sadržajima i predmarketinškim aktivnostima.

(14)  S obzirom na to da ciljeve ove Uredbe, odnosno cilj da se poboljša tržišna učinkovitost i istovremeno uspostavi unija tržišta kapitala, ne mogu dostatno ostvariti države članice, nego se zbog njezina opsega ili učinaka oni na bolji način mogu ostvariti na razini Unije, Unija može donijeti mjere u skladu s načelom supsidijarnosti utvrđenim u članku 5. Ugovora o Europskoj uniji. U skladu s načelom proporcionalnosti utvrđenim u tom članku, ova Uredba ne prelazi ono što je potrebno za ostvarivanje tih ciljeva,

DONIJELI SU OVU UREDBU:

Članak 1.

Definicije

Za potrebe ove Uredbe, primjenjuju se sljedeće definicije:

(a)  „AIF” znači AIF kako je definiran u članku 4. stavku 1. točki (a) Direktive 2011/61/EU, uključujući EuVECA-u, EuSEF i ELTIF;

(b)  „UAIF” znači UAIF koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 6. Direktive 2011/61/EU;

(ba)  „upravitelj EuVECA-e” znači upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji je registriran u skladu s člankom 14. Uredbe (EU) br. 345/2013;

(bb)  „upravitelj EuSEF-a” znači upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji je registriran u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 346/2013;

(c)  „nadležno tijelo” znači nadležno tijelo kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (h) Direktive 2009/65/EZ ili nadležno tijelo kako je definirano u članku 4. stavku 1. točki (f) Direktive 2011/61/EU ili članku 4. stavku 1. točki (h) Direktive 2011/61/EU;

(d)  „matična država članica” znači država članica u kojoj UAIF ili društvo za upravljanje UCITS-ima ima svoje registrirano sjedište;

(e)  „UCITS” znači UCITS koji ima odobrenje za rad u skladu s člankom 5. Direktive 2009/65/EZ;

(f)  „društvo za upravljanje UCITS-ima” znači društvo za upravljanje kako je definirano u članku 2. stavku 1. točki (b) Direktive 2009/65/EZ ili UCITS koji upravlja sami sobom.

Članak 2.

Zahtjevi za promidžbene sadržaje

1.  UAIF-i, upravitelji EuVECA-e, EuSEF-a i društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da su svi promidžbeni sadržaji namijenjeni ulagateljima prepoznatljivi kao takvi te da se na isti način u njima detaljno navode rizici i prednosti kupnje udjela ili dionica AIF-a ili UCITS-a te da su sve informacije iz promidžbenih sadržaja nepristrane, jasne i neobmanjujuće.

2.  Društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da promidžbeni sadržaji koji sadržavaju specifične informacije o UCITS-u ne smiju biti proturječni informacijama ▌iz prospekta predviđenog člankom 68. Direktive 2009/65/EZ i ključnim informacijama za ulagatelje predviđenima člankom 78. te Direktive te ne smiju umanjiti značaj tih informacija. Društva za upravljanje UCITS-ima osiguravaju da se u svim promidžbenim sadržajima navodi postojanje prospekta i dostupnost ključnih informacija za ulagatelje. U promidžbenim sadržajima navodi se gdje, kako i na kojem jeziku ulagatelji ili potencijalni ulagatelji mogu dobiti prospekt i ključne informacije za ulagatelje i daju se poveznice na te dokumente.

2.a  U promidžbenim sadržajima iz stavka 2. navodi se i gdje, kako i na kojem jeziku ulagatelji ili potencijalni ulagači mogu dobiti sažetak prava ulagatelja i sadržavaju poveznicu na taj sažetak koja uključuje, prema potrebi, pristup mehanizmima kolektivne pravne zaštite Unije i nacionalnim mehanizmima pravne zaštite u slučaju spora.

3.  UAIF-i, upravitelji EuVECA-e i EuSEF-a osiguravaju da promidžbeni sadržaji s pozivom da se kupe udjeli ili dionice AIF-a koji sadržavaju specifične informacije o AIF-u ne smiju uključivati izjavu koja je proturječna informacijama koje se ulagateljima trebaju objaviti u skladu s člankom 23. Direktive 2011/61/EU ili člankom 13. Uredbe 345/2013 ili člankom 14. Uredbe 346/2013 ili koja umanjuje značaj tih informacija.

4.  Stavak 2. ovog članka primjenjuje se mutatis mutandis na AIF-e koji objavljuju prospekt u skladu s Uredbom 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća(7) ili u skladu s nacionalnim pravom ili koji primjenjuju pravila o formatu i sadržaju ključnih informacija za ulagatelje iz članka 78. Direktive 2009/65/EZ.

5.  ▌ESMA razvija nacrt regulatornih tehničkih standarda za određivanje zahtjeva za promidžbene sadržaje iz prvog stavka, uzimajući u obzir aspekte internetske objave promidžbenih sadržaja.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do … [Ured za publikacije: unijeti datum 18 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 3.

Objava nacionalnih odredbi o zahtjevima za trgovanje

1.  Nadležna tijela na svojim internetskim stranicama objavljuju i održavaju ažurnim potpune informacije o svim primjenjivim nacionalnim zakonima i drugim propisima kojima se uređuju zahtjevi za trgovanje AIF-ima i UCITS-ima te sažetke tih odredbi barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

2.  Nadležna tijela ESMA-i dostavljaju ▌poveznice na stranice nadležnih tijela na kojima se objavljuju informacije iz stavka 1.

Nadležna tijela ESMA-u bez nepotrebne odgode obavješćuju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu s prvim podstavkom ovog stavka.

3.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju standardni obrasci, predlošci i postupci za objavljivanje i dostavu informacija na temelju ovog članka.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.  Do ... [UP: molimo unijeti datum koji je 42 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] ESMA u obliku izvješća ispituje zahtjeve za trgovanje iz stavka 1. te o tome obavješćuje Europski parlament, Vijeće i Komisiju. ESMA to izvješće ažurira svake dvije godine.

Članak 4.

ESMA-ina središnja baza podataka s nacionalnim odredbama o zahtjevima za trgovanje

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje ▌poveznice na internetske stranice nadležnih tijela iz članka 3. stavka 2.

Članak 5.

Ex ante provjera promidžbenih sadržaja

1.  Isključivo za potrebe provjere usklađenosti s ovom Uredbom i nacionalnim odredbama koje se odnose na zahtjeve za trgovanje, nadležna tijela mogu zahtijevati prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima koje ▌društva za upravljanje namjeravaju izravno ili neizravno koristiti u svojim poslovima s ulagateljima.

Zahtjev za prethodno obavješćivanje iz prvog podstavka ne smije biti preduvjet za trgovanje udjelima UCITS-a i nije dio postupka obavješćivanja iz članka 93. Direktive 2009/65/EZ.

U slučajevima u kojima zahtijevaju prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima iz prvog podstavka u svrhu ex ante provjere, nadležna tijela obavješćuju društvo za upravljanje UCITS-ima, u roku od 10 radnih dana koji započinje na radni dan koji slijedi nakon datuma primitka promidžbenih sadržaja, o svakom zahtjevu za promjenu njegovih promidžbenih sadržaja.

Prethodno obavješćivanje iz prvog podstavka može se zahtijevati sustavno ili u skladu sa svim drugim praksama provjere te ne dovodeći u pitanje ostale nadležne ovlasti za ex post provjeru promidžbenih sadržaja.

2.  Nadležna tijela koja zahtijevaju prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima utvrđuju, primjenjuju i na svojim internetskim stranicama objavljuju postupke za prethodno obavješćivanje o promidžbenim sadržajima. Internim pravilima i postupcima osigurava se transparentan i nediskriminirajući tretman svih UCITS-a neovisno o tome u kojoj državi članici imaju odobrenje za rad.

3.  Ako ▌UAIF-ovi, upravitelji EuVECA-e ili EuSEF-ova trguju udjelima ili dionicama ▌svojih AIF-ova, stavci 1. i 2. ▌primjenjuju se mutatis mutandis na te UAIF-e, upravitelje EuVECA-a ili EuSEF-ova.

4.  Nadležna tijela najkasnije do 31. ožujka svake druge godine počevši od ... [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu], izvješćuju ESMA-u o sljedećem:

(a)  ▌broju zahtjeva za izmjenu promidžbenih materijala podnesenih na temelju ex ante provjere, gdje je to primjenjivo;

(b)  broju zahtjeva za izmjenu i broj odluka donesenih na temelju ex post provjera, uz jasno navođenje najčešćih kršenja, uključujući opis i prirodi tih kršenja;

(ba)  opis najčešćih kršenja zahtjeva iz članka 2.;

(c)  jedan konkretni primjer za svaku povredu iz točke (a).

Članak 6.

Zajednička načela o naknadama ili pristojbama

1.  Naknade ili pristojbe koje naplaćuje nadležno tijelo za obavljanje svojih dužnosti u vezi s prekograničnom aktivnošću UAIF-ova, upravitelja EuVECA-e i EuSEF-a i društava za upravljanja UCITS-ima moraju odgovarati ukupnim troškovima koje nastaju nadležnom tijelu, a koje su povezane s obavljanjem funkcija nadležnog tijela.

2.  Nadležna tijela dostavljaju račun, pojedinačni nalog ili uputu za plaćanje za određenu financijsku godinu na adresu navedenu u [drugi podstavaka članka 93. stavka 1. Direktive 2009/65/EC ili točka (I) Priloga IV. Direktivi 2011/61/EU]. U računu se navode naknade ili pristojbe iz stavka 1., način plaćanja i datum dospijeća plaćanja.

Članak 7.

Objava nacionalnih odredbi o naknadama i pristojbama

1.  Do [UP: molimo unijeti datum koji je 6 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] nadležna tijela na svojim internetskim stranicama ▌objavljuju ažurne podatke s popisom naknada ili pristojbi iz članka 6. stavka 1. ili, ako je primjenjivo, s metodologijom izračuna tih naknada ili pristojbi barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija.

2.  Nadležna tijela ESMA-i dostavljaju poveznice na stranice nadležnih tijela na kojima se objavljuju informacije iz stavka 1.

Nadležna tijela ESMA-u bez nepotrebne odgode obavješćuju o svim promjenama informacija dostavljenih u skladu s prvim podstavkom.

3.  ESMA izrađuje nacrt regulatornih tehničkih standarda kojima se određuju informacije koje nadležna tijela moraju dostaviti ESMA-i u skladu s ovim člankom.

ESMA dostavlja Komisiji navedeni nacrt regulatornih tehničkih standarda do [Ured za publikacije: unijeti datum 12 mjeseci nakon stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

Komisiji se delegira ovlast za donošenje regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člancima od 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

4.  ESMA izrađuje nacrt provedbenih tehničkih standarda kojima se određuju standardni obrasci, predlošci i postupci za dostavu informacija na temelju ovog članka.

ESMA taj nacrt provedbenih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

Komisiji se dodjeljuje ovlast za donošenje provedbenih tehničkih standarda iz prvog podstavka u skladu s člankom 15. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 8.

ESMA-ina ▌baza podataka za naknade i pristojbe

Kako bi se povećala transparentnost naknada i pristojbi, ESMA na svojim internetskim stranicama do [UP: molimo unijeti datum koji je 30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] objavljuje i ažurira bazu podataka koja je javno dostupna barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija u kojoj se navode poveznice na internetske stranice nadležnih tijela iz članka 7. stavka 2.

Do ... [UP: molimo unijeti datum koji je 30 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] ESMA na svojim internetskim stranicama izrađuje i stavlja na raspolaganje interaktivni instrument za indikativno izračunavanje naknada i pristojbi iz članka 6. stavka 1. koji je javno dostupan barem na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija. Taj se instrument ažurira.

Članak 10.

ESMA-ina središnja baza podataka o prekograničnom trgovanju AIF-ima i UCITS-ima

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] ESMA na svojim internetskim stranicama objavljuje središnju bazu podataka za prekogranično trgovanje s AIF-ima i UCITS-ima, koja je javno dostupna na jeziku koji je uobičajen u području međunarodnih financija, s popisom:

(a)   svih AIF-ova kojima se trguje u drugoj državi članici, njihovih UAIF-ova, upravitelja EuSEF-a i EuVECA-e i popis država članica u kojima se njima trguje; i

(b)  svih UCITS-a kojima se trguje u drugoj državi članici, njihovih UCITS-a kojim ti UAIF-i i društva za upravljanje UCITS-ima upravljaju i popis država članica u kojima se njima trguje.

Ta se središnja baza podataka ažurira.

Podatcima iz baze podataka iz prvog stavka ne dovode se u pitanje popis iz drugog podstavka članka 6. stavka 1. Direktive 2009/65/EZ, središnji javni registar iz drugog podstavka članka 7. stavka 5. Direktive 2011/61/EU, središnja baza podataka iz članka 17. Uredbe (EU) br. 345/2013 i središnja baza podataka iz članka 18. Uredbe (EU) br. 346/2013.

Članak 11.

Standardizacija obavijesti koje se dostavljaju ESMA-i

1.  Kako bi se olakšala razmjena informacija između ESMA-e i nadležnih tijela, ESMA uspostavlja sustav za redovitu razmjenu informacija bitnih za prekogranične marketinške aktivnosti UAIF-ova i društava za upravljanje UCITS-ima.

Nadležna tijela obavješćuju ESMA-u o promjenama povezanima s prekograničnim marketinškim aktivnostima i ESMA-i za svako tromjesečje dostavljaju informacije potrebne za uspostavljanje i održavanje središnje baze podataka iz članka 10. ove Uredbe o svim obavijestima, ▌pisanim obavijestima ▌ili ▌informacijama iz ▌ članka 93. stavka 1., članka 93.a stavka 2. Direktive 2009/65/EZ te članka 31. stavka 2., članka 32. stavka 2., ▌ i Direktive 2011/61/EU te o svim promjenama tih informacija, ako te promjene za posljedicu imaju promjene informacija u središnjoj bazi podataka iz članka 10. ove Uredbe.

2.  ESMA uspostavlja portal za obavješćivanje u koji svako nadležno tijelo mora učitati sve dokumente iz stavka 1. i putem kojeg se odvijaju svi prijenosi takvih dokumenata između nadležnih tijela.

3.  ESMA izrađuje nacrte regulatornih tehničkih standarda radi utvrđivanja tehničkih aranžmana potrebnih za funkcioniranje portala za obavješćivanje iz stavka 2.

ESMA taj nacrt regulatornih tehničkih standarda dostavlja Komisiji do [UP: molimo unijeti datum koji je 18 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe].

Komisiji je prenesena ovlast donošenja regulatornih tehničkih standarda iz prvog podstavka ▌u skladu s člancima 10. do 14. Uredbe (EU) br. 1095/2010.

Članak 11.a

Ovlasti nadležnih tijela

1.  Nadležna tijela imaju sve nadzorne i istražne ovlasti koje su potrebne za izvršavanje njihovih zadaća na temelju ove Uredbe.

2.  Ovlasti dodijeljene nadležnim tijelima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, Direktivom 2011/61/EU, Uredbom (EU) br. 345/2013 i Uredbom (EU) br. 346/2013, Uredbom 2015/760 uključujući one koje se odnose na sankcije, izvršavaju se i u odnosu na upravitelje iz članka 2. ove Uredbe.

Članak 12.

Izmjene Uredbe (EU) br. 345/2013 o europskim fondovima poduzetničkog kapitala

Uredba (EU) br. 345/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 3. dodaje se sljedeća točka (o):

„(o)  „predmarketinške aktivnosti” znači izravno ili neizravno pružanje informacija ili komunikacije o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane upravitelja kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala, ili u njegove ime, potencijalnim ulagateljima s boravištem ili registriranim sjedištem u Uniji kako bi se testiralo njihovo zanimanje za kvalificirani fond poduzetničkog kapitala ili registrirani kvalificirani fond poduzetničkog kapitala za koji je poslana obavijest o namjeri trgovanja u skladu s člankom 15. u državi članici u kojoj potencijalni ulagatelj ima boravište ili registrirano sjedište i koje u svakom slučaju nemaju značenje ponude ulagatelju da ulaže u jedinice ili udjele tog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala”;

(2)  Umeće se sljedeći članak 4.a:

„Članak 4.a

1. Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala mogu se baviti predmarketinškim aktivnostima u Uniji, osim ako informacije koje se iznose potencijalnim ulagateljima:

(c)  omogućuju ulagateljima da se obvežu stjecati udjele ili dionice određenih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala;

(d)  jednake su konačnom obliku prospekta, osnivačkih akata ili dokumenata ponude kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala koji još nije registriran ili imaju značenje obrazaca za upis ili sličnih dokumenata u obliku nacrta ili njihove konačne verzije na temelju kojih ulagatelji mogu ulagati u jedinice ili udjele kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala. Za kvalificirane fondove poduzetničkog kapitala koji su već uspostavljeni može se dati konačni oblik prospekta.

Ako je dostavljen nacrt prospekta ili dokumenta ponude iz točke (d) prvog podstavka, u takvim dokumentima se jasno navodi da dokument ne predstavlja ponudu ili poziv na upis udjela ili dionica kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala.

2. Upravitelji kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala šalju jednostavno, neformalno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim putem prije obavljanja predmarketinških aktivnosti, a u kojem se navodi država članica ili države članice u kojima će obavljati te aktivnosti, nadležnim tijelima svoje matične države članice uz presliku nadležnim tijelima države članice ili državama članicama u kojima će obavljati te predmarketinške aktivnosti.

Nadležna tijela ne zahtijevaju od upravitelja kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala da ih obavijeste o sadržaju ili adresatima predmarketinških aktivnosti.

3. Upravitelji kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala osiguravaju da ulagatelji ne stječu udjele ili dionice kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala putem predmarketinških aktivnosti te da ulagači koji su stupili u kontakt kao dio predmarketinških aktivnosti mogu steći udjele ili dionice u tom kvalificiranom fondu poduzetničkog kapitala samo u okviru marketinških aktivnosti dozvoljenih na temelju članaka 14., 14.a ili 15.

Upis udjela ili dionica registriranog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala u roku od 18 mjeseci nakon što se upravitelj kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala počeo baviti predmarketinškim aktivnostima, kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala navedenog u informacijama koje se pružaju u okviru predmarketinških aktivnosti ili kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala registriranog ili osnovanog kao rezultat predmarketinških aktivnosti, smatra se rezultatom trgovanja i podliježe primjenjivim postupcima obavješćivanja i u skladu je s člancima 14., 14.a i 15., gdje je to primjenjivo.

3.a Države članice čine sve što je potrebno da bi upravitelj kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala uspostavio odgovarajuće sustave kako bi osigurao dostupnost informacija koje se odnose na njegove predmarketinške aktivnosti i koje se dostavljaju na zahtjev nadležnim tijelima njegove matične države članice i nadležnim tijelima država članica u kojima je provodio predmarketinške aktivnosti. Upravitelj kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala mora osigurati odgovarajuće dokumentiranje svojih predmarketinških aktivnosti, uključujući upućivanja na države članice, razdoblja u kojima su obavljane predmarketinške aktivnosti, kao i kratak opis tih aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim strategijama ulaganja i, prema potrebi, popis predstavljenih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala.

3.b Treća strana u državi članici domaćinu smije sudjelovati u aktivnostima iz stavka 1. samo u ime upravitelja registriranih kvalificiranih fondova poduzetničkog kapitala ako je ovlašten kao investicijsko društvo u skladu s Direktivom 2014/65/EU, kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU, kao društvo za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, kao upravitelj alternativnih investicijskih fondova u skladu s Direktivom 2011/61/EU ili djeluje kao vezani zastupnik.

Članak 13.

Izmjene Uredbe (EU) br. 346/2013 o europskim fondovima za socijalno poduzetništvo

Uredba (EU) br. 346/2013 mijenja se kako slijedi:

(1)  U članku 3. dodaje se sljedeća točka (o):

„(o)  „predmarketinške aktivnosti” znači izravno ili neizravno pružanje informacija ili komunikacije o investicijskim strategijama ili investicijskim idejama od strane upravitelja kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo, ili u njegove ime, potencijalnim ulagateljima s boravištem ili registriranim sjedištem u Uniji kako bi se testiralo njihovo zanimanje za kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo koji još nije registriran ili za registrirani kvalificirani fond za socijalno poduzetništvo za koji još nije poslana obavijest o trgovanju u skladu s člankom 16. u državi članici u kojoj potencijalni ulagatelji imaju boravište ili registrirano sjedište i koje u svakom slučaju nema značenje ponude ulagatelju da ulaže u jedinice ili udjele tog kvalificiranog fonda poduzetničkog kapitala”;

(2)  Umeće se sljedeći članak 4.a:

„Članak 4.a

1. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo mogu se baviti predmarketinškim aktivnostima u Uniji, osim ako informacije koje se iznose potencijalnim ulagateljima:

(c)  omogućuju ulagateljima da se obvežu stjecati udjele ili dionice određenih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo;

(d)  jednake su konačnom obliku prospekta, osnivačkih akata ili dokumenata ponude kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo koji još nije registriran ili imaju značenje obrazaca za upis ili sličnih dokumenata u obliku nacrta ili njihovoj konačnoj verziji na temelju kojih ulagatelji mogu ulagati u jedinice ili udjele kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo. Za kvalificirane fondove za socijalno poduzetništvo koji su već uspostavljeni može se dati konačni oblik prospekta.

Ako je dostavljen nacrt prospekta ili dokumenta ponude iz točke (d) prvog podstavka, u takvim dokumentima jasno stoji da ne predstavljaju ponudu ili poziv na upis udjela ili dionica kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo.

2. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo šalju jednostavno pismo u papirnatom obliku ili elektroničkim putem prije obavljanja predmarketinških aktivnosti, a u kojem se navodi država članica ili države članice u kojima će obavljati te aktivnosti, nadležnim tijelima svoje matične države članice uz presliku nadležnim tijelima države članice ili državama članicama u kojima će obavljati te predmarketinške aktivnosti.

Nadležna tijela ne zahtijevaju od upravitelja kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo da ih obavijeste o sadržaju i adresatima predmarketinških aktivnosti.

3. Upravitelji kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo osiguravaju da ulagatelji ne stječu udjele ili dionice kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo putem predmarketinških aktivnosti te da ulagači koji su stupili u kontakt kao dio predmarketinških aktivnosti mogu steći udjele ili dionice u tom kvalificiranom fondu za socijalno poduzetništvo samo u okviru marketinških aktivnosti dozvoljenih na temelju članaka 15., 15.a ili 16.

Posebice bilo kakav upis udjela ili dionica registriranog kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo u roku od 18 mjeseci nakon što se upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo počeo baviti predmarketinškim aktivnostima, kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo navedenog u informacijama koje se pružaju u okviru predmarketinških aktivnosti ili kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo registriranog ili osnovanog kao rezultat predmarketinških aktivnosti, smatra se rezultatom trgovanja i u skladu je s člancima 14., 14.a i 15., gdje je to primjenjivo.

3.a Države članice čine sve što je potrebno da bi upravitelj kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo uspostavio odgovarajuće sustave kako bi osigurao dostupnost informacija koje se odnose na njegove predmarketinške aktivnosti i koje se dostavljaju na zahtjev nadležnim tijelima njegove matične države članice i nadležnim tijelima država članica u kojima je provodio predmarketinške aktivnosti. Upravitelj kvalificiranog fonda za socijalno poduzetništvo mora osigurati odgovarajuće dokumentiranje svojih predmarketinških aktivnosti, uključujući upućivanja na države članice, razdoblja u kojima su obavljane predmarketinške aktivnosti, kao i kratak sažetak tih aktivnosti, uključujući informacije o predstavljenim strategijama ulaganja i, prema potrebi, popis predstavljenih kvalificiranih fondova za socijalno poduzetništvo.

3.b Treća strana u državi članici domaćinu smije sudjelovati u aktivnostima iz stavka 1. samo u ime ovlaštenog upravitelja kvalificiranih fondova socijalnog poduzetništva koji je ovlaštene kao investicijsko društvo u skladu s Direktivom 2014/65/EU, kao kreditna institucija u skladu s Direktivom 2013/36/EU, kao društvo za upravljanje UCITS-ima u skladu s Direktivom 2009/65/EZ, kao upravitelj alternativnih investicijskih fondova u skladu s Direktivom 2011/61/EU ili djeluje kao vezani zastupnik.

Članak 13.a

Amandmani na Uredbu (EU) br. 1286/2014 o dokumentima s ključnim informacijama za upakirane investicijske proizvode za male ulagatelje i investicijske osigurateljne proizvode (Uredba o PRIIP-ovima)

Uredba (EU) br. 1286/2014 mijenja se kako slijedi:

(1)  u članku 32. stavku 1. datum „31. prosinca 2019.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2021.”;

(2)  u članku 33. stavku 1. datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”;

(3)  u članku 33. stavku 2. datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”;

(4)  u članku 33. stavku 4. datum „31. prosinca 2018.” zamjenjuje se datumom „31. prosinca 2019.”

Članak 14.

Evaluacija

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 60 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] Komisija provodi, na temelju javnog savjetovanja i s obzirom na rasprave s ESMA-om i nadležnim tijelima, evaluaciju primjene ove Uredbe.

Do [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseca nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni] Komisija, ESMA i drugi relevantni dionici na temelju savjetovanja s nadležnim tijelima podnose izvješće Europskom parlamentu i Vijeću o pojavi obrnutog nuđenja i potražnje na vlastitu inicijativu ulagača te pojedinosti o ovom obliku prijave za fondove, njegovoj geografskoj distribuciji, uključujući treće zemlje, kao i mogućnosti da ih se koristi kako bi se zaobišle odredbe povezane s putovnicom.

Članak 15.

Stupanje na snagu

Ova Uredba stupa na snagu dvadesetog dana od dana objave u Službenom listu Europske unije.

Ona se počinje primjenjivati od [UP: molimo unijeti dvadeseti dan od dana objave u Službenom listu Europske unije], osim članka 2. stavaka 1. i 4., članka 3. stavaka 1. i 2., članaka 12. i 13. koji se počinju primjenjivati od [UP: molimo unijeti datum koji je 24 mjeseci nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe o izmjeni].

Ova je Uredba u cijelosti obvezujuća i izravno se primjenjuje u svim državama članicama.

Sastavljeno u Bruxellesu,

Za Europski parlament  Za Vijeće

Predsjednik  Predsjednik

(1)

SL C 367, 10.10.2018., str. 50.

(2)

* Amandmani: novi ili izmijenjeni tekst označuje se podebljanim kurzivom; a brisani tekst oznakom ▌.

(3)

  SL C 367, 10.10.2018, str. 50.

(4)

  Direktiva 2011/61/EU Europskog parlamenta i Vijeća od 8. lipnja 2011. o upraviteljima alternativnih investicijskih fondova i o izmjeni direktiva 2003/41/EZ i 2009/65/EZ te uredbi (EZ) br. 1060/2009 i (EU) br. 1095/2010 (SL L 174, 1.7.2011., str. 1.).

(5)

  Direktiva 2009/65/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 13. srpnja 2009. o usklađivanju zakona i drugih propisa u odnosu na subjekte za zajednička ulaganja u prenosive vrijednosne papire (UCITS) (SL L 302, 17.11.2009., str. 32.).

(6)

  Uredba (EU) br. 1095/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 24. studenoga 2010. o osnivanju europskog nadzornog tijela (Europskog nadzornog tijela za vrijednosne papire i tržišta kapitala), izmjeni Odluke br. 716/2009/EZ i stavljanju izvan snage Odluke Komisije 2009/77/EZ (SL L 331, 15.12.2010., str. 84.).

(7)

  Uredba (EU) 2017/1129 Europskog parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2017. o prospektu koji je potrebno objaviti prilikom javne ponude vrijednosnih papira ili prilikom uvrštavanja za trgovanje na uređenom tržištu te stavljanju izvan snage Direktive 2003/71/EZ (SL L 168, 30.6.2017., str. 12.).


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Olakšavanje prekogranične distribucije fondova za zajednička ulaganja

Referentni dokumenti

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Datum podnošenja EP-u

7.3.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

ECON

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Odbori koji nisu dali mišljenje

       Datum odluke

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

34

0

5

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum podnošenja

6.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječanja 2019.Pravna napomena