Procedure : 2018/0045(COD)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus : A8-0431/2018

Ingediende teksten :

A8-0431/2018

Debatten :

PV 15/04/2019 - 16
CRE 15/04/2019 - 16

Stemmingen :

PV 16/04/2019 - 8.10
Stemverklaringen

Aangenomen teksten :

P8_TA(2019)0368

VERSLAG     ***I
PDF 540kWORD 92k
6.12.2018
PE 627.812v02-00 A8-0431/2018

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

Commissie economische en monetaire zaken

Rapporteur: Wolf Klinz

ERRATA/ADDENDA
AMENDEMENTEN
ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT
 PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE
 HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen en houdende wijziging van de Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013

(COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

–  gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad (COM(2018)0110),

–  gezien artikel 294, lid 2, en artikel 114 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C8-0110/2018),

–  gezien artikel 294, lid 3, van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

–  gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 11 juli 2018 (1),

–  gezien artikel 59 van zijn Reglement,

–  gezien het verslag van de Commissie economische en monetaire zaken (A8-0431/2018),

1.  stelt onderstaand standpunt in eerste lezing vast;

2.  verzoekt de Commissie om hernieuwde voorlegging aan het Parlement indien zij haar voorstel vervangt, ingrijpend wijzigt of voornemens is het ingrijpend te wijzigen;

3.  verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en aan de Commissie alsmede aan de nationale parlementen.

Amendement    1

AMENDEMENTEN VAN HET EUROPEES PARLEMENT(2)*

op het voorstel van de Commissie

---------------------------------------------------------

Voorstel voor een

VERORDENING VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

betreffende het faciliteren van de grensoverschrijdende distributie van

collectieve beleggingsinstellingen en houdende wijziging vande Verordeningen (EU) nr. 345/2013 en (EU) nr. 346/2013

(Voor de EER relevante tekst)

HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD VAN DE EUROPESE UNIE,

Gezien het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie, en met name artikel 114,

Gezien het voorstel van de Europese Commissie,

Na toezending van het ontwerp van wetgevingshandeling aan de nationale parlementen,

Gezien het advies van de Europese Centrale Bank,

Gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité,(3)

Handelend volgens de gewone wetgevingsprocedure,

Overwegende hetgeen volgt:

(1)  Een uiteenlopende aanpak van regelgeving en toezicht met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van alternatieve beleggingsinstellingen ("abi's"), als omschreven in artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad(4), waaronder Europese durfkapitaalfondsen (EuVECA's), als omschreven in Verordening (EU) nr. 345/2013, Europese sociaalondernemerschapsfondsen (EuSEF's), als omschreven in Verordening (EU) nr. 346/2013 en Europese langetermijnbeleggingsinstellingen (Eltif's), als omschreven in Verordening (EU) 2015/760, en instellingen voor collectieve belegging in effecten ("icbe's") in de zin van Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad(5) resulteert in versnippering en belemmeringen voor de grensoverschrijdende verhandeling en toegang van abi's en icbe's, wat op zijn beurt de verhandeling daarvan in andere lidstaten kan beletten.

(2)  Ter versterking van het op collectieve beleggingsinstellingen toepasselijke toezicht en regelgevingskader en ter verbetering van de beleggersbescherming moeten publicitaire mededelingen aan beleggers in abi's en icbe's als zodanig herkenbaar zijn en moet er een gedetailleerde opgave van de risico's en voordelen van het aankopen van rechten van deelneming of van aandelen in een abi of icbe op even opvallende wijze in worden weergegeven. Daarnaast moet alle in publicitaire mededelingen vervatte informatie op een eerlijke, duidelijke en niet-misleidende wijze worden gepresenteerd. Om de bescherming van de beleggers te waarborgen en een gelijk speelveld tussen abi's en icbe's tot stand te brengen, moeten de voor publicitaire mededelingen geldende normen derhalve gelijkelijk worden toegepast op publicitaire mededelingen voor abi's en icbe's.

(2 bis)  Ter bevordering van de transparantie en de beleggersbescherming en betere toegankelijkheid van de informatie over nationale wette, verordeningen en bestuursrechtelijke bepalingen die van toepassing zijn op publicitaire mededelingen, moeten de bevoegde autoriteiten deze informatie op hun website publiceren in ten minste één taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is, waaronder de niet-officiële samenvattingen daarvan die beheerders van collectieve beleggingsinstellingen in staat zouden stellen een eerste idee te krijgen van die vereisten. De publicatie mag alleen bestemd zijn voor informatieve doeleinden en mag geen wettelijke verplichtingen met zich meebrengen. Om dezelfde redenen moet de Europese Autoriteit voor effecten en markten (ESMA) een centrale databank opzetten met daarin hyperlinks naar de informatie die gepubliceerd is op de websites van de bevoegde autoriteiten.

(2 ter )   Ter bevordering van goede praktijken van beleggersbescherming, die zijn verankerd in de nationale vereisten voor eerlijke en duidelijke publicitaire mededelingen, waaronder de onlineaspecten daarvan, moet de ESMA ontwerpen van technische reguleringsnormen kunnen vaststellen voor de toepassing van die regels op publicitaire mededelingen.

(3)  Bevoegde autoriteiten kunnen besluiten om voorafgaande kennisgeving van publicitaire mededelingen te verlangen, met het oog op ex-anteverificatie of deze mededelingen met deze verordening en andere toepasselijke voorschriften in overeenstemming zijn, zoals of de publicitaire mededelingen als zodanig herkenbaar zijn, of er een gedetailleerde opgave wordt verstrekt van de risico's en voordelen van het aankopen van rechten van deelneming of van aandelen in een icbe en – ingeval een lidstaat de verhandeling van abi's aan niet-professionele beleggers toestaat – een abi op even opvallende wijze worden weergegeven, en of alle in publicitaire mededelingen vervatte informatie op een eerlijke, duidelijke en niet-misleidende wijze wordt gepresenteerd. Die verificatie moet worden uitgevoerd binnen een beperkt tijdsbestek. Indien de bevoegde autoriteiten voorafgaande kennisgeving vereisen, mag dit hun niet verhinderen publicitaire mededelingen achteraf te verifiëren.

(4)   ▌

(5)  Teneinde een gelijke behandeling te waarborgen en het gemakkelijker te maken voor abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen om te besluiten of zij tot de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen zullen overgaan, is het van belang dat de vergoedingen en heffingen die bevoegde autoriteiten innen ▌het toezicht op grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten zoals bedoeld in de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU in verhouding staan tot de uitgevoerde toezichthoudende taken en openbaar worden gemaakt, en dat die vergoedingen en heffingen met het oog op meer transparantie op hun websites worden gepubliceerd. Om dezelfde reden moeten hyperlinks naar de op de websites van de bevoegde autoriteiten gepubliceerde informatie over de vergoedingen en heffingen worden gepubliceerd op de ESMA-website om te beschikken over een centraal punt voor informatie. Op de ESMA-website dient ook een interactieve applicatie beschikbaar te zijn waarmee die door de bevoegde autoriteiten geïnde vergoedingen en heffingen bij benadering kunnen worden berekend.

(5 bis)  Teneinde vergoedingen en heffingen beter te kunnen invorderen en de transparantie en de duidelijkheid van de structuur van vergoedingen en heffingen, als die vergoedingen en heffingen worden geïnd door de bevoegde autoriteiten, te verbeteren, moeten abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen een factuur, een afzonderlijk verzoek tot betaling of een betalingsopdracht ontvangen waarop duidelijk het verschuldigde bedrag aan vergoedingen en heffingen en de betalingsregeling vermeld staan.

(6)  Aangezien de ESMA overeenkomstig Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad(6) de marktontwikkelingen op haar bevoegdheidsgebied moet monitoren en beoordelen, is het passend en noodzakelijk de kennis van de ESMA te vergroten door de momenteel bestaande ESMA-databanken uit te breiden zodat daarin melding wordt gemaakt van alle abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen, de lidstaten waarin ze diensten verlenen en alle abi's en icbe's die deze abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen beheren en verhandelen, alsmede alle lidstaten waarin deze collectieve beleggingsinstellingen worden verhandeld. De bevoegde autoriteiten moeten daartoe, teneinde de ESMA in staat te stellen de centrale databank te onderhouden met actuele informatie, informatie over alle kennisgevingen, kennisgevingsbrieven en informatie die zij uit hoofde van de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU hebben ontvangen over grensoverschrijdende activiteiten en informatie over eventuele wijzigingen die moeten worden weergegeven in de databank doorzenden naar de ESMA. Alle overdrachten van documenten in verband met kennisgevingen tussen bevoegde autoriteiten moeten plaatsvinden via een door de ESMA in te richten kennisgevingsportaal.

(7)  Teneinde een gelijk speelveld tot stand te brengen tussen in aanmerking komende durfkapitaalfondsen als omschreven in artikel 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 345/2013 van het Europees Parlement en de Raad en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen als omschreven in artikel 3, onder b), van Verordening (EU) nr. 346/2013 van het Europees Parlement en de Raad enerzijds en andere abi's anderzijds, is het noodzakelijk in beide genoemde verordeningen regels inzake preverhandeling op te nemen die identiek zijn aan de in Richtlijn 2011/61/EU vastgelegde regels inzake preverhandeling. Deze regels moeten conform de genoemde verordeningen geregistreerde beheerders in staat stellen zich tot beleggers te richten om na te gaan in hoeverre zij open staan voor toekomstige beleggingsmogelijkheden of -strategieën via in aanmerking komende durfkapitaalfondsen en in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen.

(8)  Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om door de ESMA opgestelde ontwerpen van technische reguleringsnormen vast te stellen tot nadere specificatie van de te verstrekken informatie over publicitaire mededelingen en de door de bevoegde autoriteiten geïnde vergoedingen of kosten, dan wel, in voorkomend geval, over de relevante berekeningsmethoden voor deze vergoedingen en kosten. Voorts moet aan de Commissie de bevoegdheid worden verleend om door de ESMA opgestelde ontwerpen van technische reguleringsnormen vast te stellen tot nadere bepaling van de informatie die moet worden verstrekt in de bij de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU vereiste kennisgevingen, kennisgevingsbrieven en schriftelijke kennisgevingen over grensoverschrijdende activiteiten. De Commissie moet die ontwerpen van technische reguleringsnormen vaststellen middels gedelegeerde handelingen ingevolge artikel 290 VWEU en overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

(9)  Aan de Commissie moet de bevoegdheid worden verleend om door de ESMA opgestelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen met betrekking tot de standaardformulieren, templates en procedures voor publicatie door de bevoegde autoriteiten van de op hun grondgebied geldende wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen inzake verhandelingsvereisten en van de samenvattingen daarvan, van het niveau van de door hen geïnde vergoedingen en heffingen voor grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten, en, in voorkomend geval, van de desbetreffende berekeningsmethoden. Voorts is het ter bevordering van de doorgifte aan de ESMA raadzaam dat de technische uitvoeringsnormen betrekking hebben op de bij de Richtlijnen 2009/65/EG en 2011/61/EU vereiste kennisgevingen, kennisgevingsbrieven en informatie over grensoverschrijdende activiteiten. De Commissie dient deze technische uitvoeringsnormen vast te stellen door middel van uitvoeringshandelingen overeenkomstig artikel 291 VWEU en artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

(10)  Het is noodzakelijk de informatie te specificeren die elk kwartaal aan de ESMA moet worden doorgegeven om de databanken van alle beheerders en collectieve beleggingsinstellingen bijgewerkt te houden.

(11)  Elke verwerking van persoonsgegevens in het kader van deze verordening, zoals bij uitwisseling of doorgifte van persoonsgegevens door de bevoegde autoriteiten, moet in overeenstemming zijn met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad, en elke uitwisseling of doorgifte van informatie door de ESMA moet plaatsvinden in overeenstemming met Verordening (EG) nr. 45/2001 van het Europees Parlement en de Raad.

(11 bis)  Teneinde de bevoegde nationale autoriteiten in staat te stellen de taken uit te voeren die hun door deze verordening zijn opgedragen, moeten de lidstaten deze autoriteiten voldoende hulpmiddelen en alle noodzakelijke toezichts- en onderzoeksbevoegdheden toekennen.

(12)  Vijf jaar na de inwerkingtreding van deze verordening dient de Commissie een evaluatie van de toepassing van deze verordening te verrichten. Bij de evaluatie moet rekening worden gehouden met de marktontwikkelingen en worden beoordeeld of de ingevoerde maatregelen tot een verbetering van de grensoverschrijdende distributie van beleggingsfondsen hebben geleid.

(12 bis)  Teneinde de verschijnselen van de omgekeerde benadering en vorderingen op eigen initiatief van een belegger te beoordelen, evenals de mogelijkheid – voor onder meer derde landen – om van deze verschijnselen gebruik te maken om de paspoortregeling te omzeilen, dient de Commissie twee jaar na de inwerkingtreding van deze verordening een verslag ter zake uit te brengen.

(13)  Ter wille van de rechtszekerheid is het noodzakelijk de toepassingsdata te synchroniseren van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen tot uitvoering van [Richtlijn tot wijziging van Richtlijn 2009/65/EG en Richtlijn 2011/61/EU met betrekking tot de grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen] en van het bepaalde in deze verordening met betrekking tot publicitaire mededelingen en preverhandeling.

(14)  Daar de doelstellingen van deze verordening, namelijk het verbeteren van de marktefficiëntie en het tegelijkertijd tot stand brengen van de kapitaalmarktenunie, niet voldoende door de lidstaten kunnen worden verwezenlijkt, maar vanwege de gevolgen ervan, beter door de Unie kunnen worden verwezenlijkt, kan de Unie, overeenkomstig het in artikel 5 van het Verdrag betreffende de Europese Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, maatregelen nemen. Overeenkomstig het in hetzelfde artikel neergelegde evenredigheidsbeginsel gaat deze verordening niet verder dan nodig is om deze doelstellingen te verwezenlijken,

HEBBEN DE VOLGENDE VERORDENING VASTGESTELD:

Artikel 1

Definities

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:

a)  "abi": een abi als omschreven in artikel 4, lid 1, onder a), van Richtlijn 2011/61/EU, met inbegrip van EuVECA, EuSEF en Eltif;

b)  "abi-beheerder": een abi-beheerder aan wie overeenkomstig artikel 6 van Richtlijn 2011/61/EU een vergunning is verleend;

(b bis)  "EuVECA-beheerder": een beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds dat overeenkomstig artikel 14 van Verordening (EU) nr. 345/2013 is geregistreerd;

b ter)  "EuSEF-beheerder": een beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds dat overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 346/2013 is geregistreerd;

c)  "bevoegde autoriteit": een bevoegde autoriteit als omschreven in artikel 2, lid 1, onder h), van Richtlijn 2009/65/EG of een bevoegde autoriteit als omschreven in artikel 4, lid 1, onder f), van Richtlijn 2011/61/EU of artikel 4, lid 1, onder h), van Richtlijn 2011/61/EU;

d)  "lidstaat van herkomst": de lidstaat waar de abi-beheerder of de icbe-beheermaatschappij zijn, respectievelijk haar, statutaire zetel heeft;

e)  "icbe": een icbe waaraan overeenkomstig artikel 5 van Richtlijn 2009/65/EG vergunning is verleend;

f)  "icbe-beheermaatschappij": een icbe-beheermaatschappij als omschreven in artikel 2, lid 1, onder b), van Richtlijn 2009/65/EG of een icbe onder eigen beheer.

Artikel 2

Vereisten voor publicitaire mededelingen

1.  Abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders en icbe-beheermaatschappijen dragen er zorg voor dat alle publicitaire mededelingen aan beleggers als zodanig herkenbaar zijn en een gedetailleerde opgave van de risico's en voordelen van het aankopen van rechten van deelneming of van aandelen in een abi of in een icbe op even opvallende wijze weergeven, en dat alle in publicitaire mededelingen opgenomen informatie eerlijk, duidelijk en niet misleidend is.

2.  Icbe-beheermaatschappijen dragen er zorg voor dat geen enkele publicitaire mededeling die specifieke informatie over een icbe bevat, in tegenspraak is met of de betekenis vermindert van de informatie in het in artikel 68 van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde prospectus en de in artikel 78 van genoemde richtlijn bedoelde essentiële beleggersinformatie. Icbe-beheermaatschappijen dragen er zorg voor dat alle publicitaire mededelingen vermelden dat er een prospectus bestaat en dat de essentiële beleggersinformatie beschikbaar is. In de publicitaire mededeling wordt aangegeven waar, hoe en in welke taal beleggers of potentiële beleggers het prospectus en de essentiële beleggersinformatie kunnen verkrijgen en worden er hyperlinks naar deze documenten verstrekt.

2 bis.  In de in lid 2 bedoelde publicitaire mededelingen wordt tevens vermeld waar, hoe en in welke taal beleggers of potentiële beleggers een overzicht van hun rechten kunnen vinden. De mededeling bevat bovendien een hyperlink naar dit overzicht, dat in voorkomend geval verwijst naar de mechanismen voor collectief verhaal op Unie- en nationaal niveau die kunnen worden aangewend in het geval van een rechtszaak.

3.  Abi-beheerders, EuVECA-beheerders en EuSEF-beheerders dragen er zorg voor dat geen enkele publicitaire mededeling die een uitnodiging tot aankoop van rechten van deelneming of van aandelen in een abi en tevens specifieke informatie over een abi bevat, een verklaring bevat die in tegenspraak is met of de betekenis vermindert van de informatie die overeenkomstig artikel 23 van Richtlijn 2011/61/EU respectievelijk artikel 13 van Verordening (EU) nr. 345/2013 of artikel 14 van Verordening (EU) nr. 346/2013 aan de beleggers moet worden medegedeeld.

4.  Lid 2 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op abi's die overeenkomstig Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad(7) of overeenkomstig nationaal recht een prospectus publiceren, of die regels betreffende de vorm en inhoud van de in artikel 78 van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde essentiële beleggersinformatie toepassen.

5.  ▌De ESMA ontwikkelt, rekening houdend met onlineaspecten van publicitaire mededelingen, ontwerpen van technische reguleringsnormen tot nadere bepaling van de in lid 1 bedoelde vereisten voor publicitaire mededelingen.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [PB: datum invoegen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 3

Publicatie van nationale bepalingen betreffende verhandelingsvereisten

1.  Op hun websites publiceren en onderhouden de bevoegde autoriteiten ten minste in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is volledige en actuele informatie over de toepasselijke nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die op verhandelingsvereisten voor abi's en icbe's betrekking hebben, alsmede de samenvattingen daarvan.

2.  De bevoegde autoriteiten stellen de ESMA in kennis van ▌ de hyperlinks naar de websites van de bevoegde autoriteiten waar de in lid 1 bedoelde informatie is gepubliceerd.

De bevoegde autoriteiten stellen de ESMA zonder onnodige vertraging in kennis van elke wijziging in de overeenkomstig de eerste alinea van dit lid verstrekte informatie.

3.  De ESMA stelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen op met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de publicaties en kennisgevingen uit hoofde van dit artikel.

De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk op [PB: datum invoegen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

4.  Uiterlijk op [PB: datum invoegen 42 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] onderzoekt de ESMA in een verslag de in lid 1 bedoelde verhandelingsvereisten en brengt zij het Europees Parlement, de Raad en de Commissie daarvan op de hoogte. Dit verslag wordt om de twee jaar door de ESMA geactualiseerd.

Artikel 4

Centrale ESMA-databank met de nationale bepalingen betreffende verhandelingsvereisten

Uiterlijk op [PB: datum invoegen 24 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] onderhoudt de ESMA op haar website een centrale databank met ▌de hyperlinks naar de websites van de in artikel 3, lid 2, vermelde bevoegde autoriteiten.

Artikel 5

Vooraf plaatsvindende verificatie van publicitaire mededelingen

1.  Uitsluitend met het oog op de verificatie van de naleving van deze verordening en van de nationale bepalingen betreffende verhandelingsvereisten mogen de bevoegde autoriteiten voorafgaande kennisgeving verlangen van de publicitaire mededelingen die de beheermaatschappijen voornemens zijn direct of indirect te gebruiken in het kader van hun omgang met beleggers.

De in de eerste alinea bedoelde vereiste van voorafgaande kennisgeving vormt geen voorwaarde vooraf voor het verhandelen van rechten van deelneming in icbe's en maakt geen deel uit van de in artikel 93 van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde kennisgevingsprocedure.

Ingeval de bevoegde autoriteiten de in de eerste alinea bedoelde voorafgaande kennisgeving van publicitaire mededelingen verlangen met het oog op verificatie vooraf, brengen zij uiterlijk 10 werkdagen, te rekenen vanaf de werkdag na die van de ontvangst van publicitaire mededelingen, de icbe-beheermaatschappij op de hoogte van elk eventueel verzoek tot wijziging van haar publicitaire mededelingen.

De in de eerste alinea bedoelde voorafgaande kennisgeving kan systematisch of in overeenstemming met andere verificatiepraktijken worden vereist en laat andere toezichthoudende bevoegdheden om achteraf publicitaire mededelingen te verifiëren onverlet.

2.  Bevoegde autoriteiten die voorafgaande kennisgeving van publicitaire mededelingen verlangen, stellen procedures voor de voorafgaande kennisgeving van publicitaire mededelingen vast, passen deze procedures toe en publiceren deze op hun websites. De interne regels en procedures waarborgen een transparante en niet-discriminerende behandeling van alle icbe's, ongeacht de lidstaten waarin aan de icbe's vergunning is verleend.

3.  Wanneer ▌abi-beheerders, EuVECA-beheerders of EuSEF-beheerders rechten van deelneming of aandelen in hun abi's aan niet-professionele beleggers aanbieden, zijn de leden 1 en 2 van overeenkomstige toepassing op deze abi-beheerders, EuVECA-beheerders of EuSEF-beheerders.

4.  De bevoegde autoriteiten ▌melden uiterlijk op 31 maart van elk tweede jaar met ingang van [PB: datum invoegen 24 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] de volgende informatie aan de ESMA:

(a)  het ▌aantal verzoeken om wijzigingen in de publicitaire mededelingen, dat is ingediend op basis van verificatie vooraf, indien van toepassing;

(b)  het aantal verzoeken om wijzigingen en besluiten op basis van controles achteraf, waarbij een duidelijk onderscheid wordt gemaakt tussen de vaakst voorkomende inbreuken, met vermelding van een beschrijving en de aard van die inbreuken;

(b bis)  een beschrijving van de vaakst voorkomende inbreuken als bedoeld in artikel 2;

(c)  één concreet voorbeeld van elk van de onder a) bedoelde inbreuken.

Artikel 6

Gemeenschappelijke beginselen betreffende vergoedingen of heffingen

1.  De door een bevoegde autoriteit in het kader van haar taken geïnde vergoedingen of heffingen voor grensoverschrijdende activiteiten van abi-beheerders, EuVECA-beheerders, EuSEF-beheerders en Icbe-beheermaatschappijen zijn in overeenstemming met de met de werkelijke kosten van de bevoegde autoriteit voor de uitvoering van deze taken.

2.  De bevoegde autoriteiten zenden een factuur, een afzonderlijk verzoek tot betaling of een betalingsopdracht naar het adres als aangegeven in [artikel 93, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG of bijlage IV, punt i), van Richtlijn 2011/61/EU]. Op de factuur zijn de in lid 1 bedoelde vergoedingen of heffingen, de te gebruiken betaalmiddelen en de datum waarop de betaling moet plaatsvinden aangegeven.

Artikel 7

Publicatie van nationale bepalingen betreffende vergoedingen en heffingen

1.  Uiterlijk op [PO: datum invoegen 6 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] publiceren en onderhouden de bevoegde autoriteiten op hun websites actuele informatie met de in artikel 6, lid 1, bedoelde vergoedingen of heffingen, dan wel, in voorkomend geval, met de berekeningsmethoden voor deze vergoedingen of heffingen, en dat ten minste in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is.

2.  De bevoegde autoriteiten stellen de ESMA in kennis van de hyperlinks naar de websites van de bevoegde autoriteiten waar de in lid 1 bedoelde informatie is gepubliceerd.

De bevoegde autoriteiten stellen de ESMA zonder onnodige vertraging in kennis van elke wijziging in de overeenkomstig de eerste alinea verstrekte informatie.

3.  De ESMA stelt ontwerpen van technische reguleringsnormen op tot nadere bepaling van de informatie waarvan de bevoegde autoriteiten de ESMA overeenkomstig dit artikel in kennis moeten stellen.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [PB: datum invoegen 12 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea bedoelde technische reguleringsnormen vast te stellen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

4.  De ESMA stelt ontwerpen van technische uitvoeringsnormen op met het oog op de vaststelling van de standaardformulieren, templates en procedures voor de kennisgevingen uit hoofde van dit artikel.

De ESMA dient die ontwerpen van technische uitvoeringsnormen uiterlijk op [PB: datum invoegen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid verleend om de in de eerste alinea bedoelde technische uitvoeringsnormen vast te stellen overeenkomstig artikel 15 van Verordening (EU) nr. 1095/2010.

Artikel 8

▌ESMA-databank betreffende vergoedingen en heffingen

Met het oog op meer transparantie ten aanzien van de vergoedingen en heffingen publiceert en onderhoudt de ESMA op haar website uiterlijk op [PB: datum invoegen 30 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] een interactieve databank die ten minste in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is voor het publiek toegankelijk is en die de in artikel 7, lid 2, bedoelde hyperlinks naar de websites van de bevoegde autoriteiten bevat.

Uiterlijk op [PB: datum invoegen 30 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] ontwikkelt en publiceert de ESMA op haar website een interactieve applicatie die ten minste in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is voor het publiek toegankelijk is en een indicatieve berekening geeft van de in artikel 6, lid 1, bedoelde vergoedingen en heffingen▌. Deze applicatie wordt geactualiseerd.

Artikel 10

Centrale ESMA-databank betreffende de grensoverschrijdende verhandeling van abi's en icbe's

Uiterlijk op [PB: datum invoegen 24 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] publiceert de ESMA op haar website een centrale databank betreffende de grensoverschrijdende verhandeling van abi's en icbe's die ten minste in een taal die in de internationale financiële wereld gebruikelijk is voor het publiek toegankelijk is en de volgende informatie bevat:

a)   een opsomming van alle abi's die in een andere lidstaat worden verhandeld, evenals de bijbehorende abi-beheerders, EuVECA-beheerders of EuSEF-beheerders en een lijst van de lidstaten waarin ze worden verhandeld; en

b)  alle icbe's die worden verhandeld in een andere lidstaat, de bijbehorende icbe-beheermaatschappijen, abi's en icbe's die deze abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen beheren en een lijst van de lidstaten waarin zij worden verhandeld.

Deze centrale databank wordt geactualiseerd.

De informatie in de in de eerste alinea van dit artikel bedoelde databank doet geen afbreuk aan de in artikel 6, lid 1, tweede alinea, van Richtlijn 2009/65/EG bedoelde lijst, het in artikel 7, lid 5, tweede alinea van Richtlijn 2011/61/EU bedoelde centraal publiek register, de in artikel 17 van Verordening (EU) nr. 345/2013 bedoelde centrale databank en de in artikel 18 van Verordening (EU) nr. 346/2013 bedoelde centrale databank.

Artikel 11

Standaardisatie van kennisgevingen aan de ESMA

1.  Teneinde de uitwisseling van informatie tussen de ESMA en de bevoegde autoriteiten te vergemakkelijken, richt de ESMA een systeem in voor de periodieke uitwisseling van informatie met betrekking tot grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten van abi-beheerders en icbe-beheermaatschappijen.

De bevoegde autoriteiten stelt de ESMA in kennis van wijzigingen ten aanzien van de grensoverschrijdende verhandelingsactiviteiten en delen de ESMA elk kwartaal de informatie mee die nodig is voor het opzetten en onderhouden van de in artikel 10 bedoelde centrale databank met betrekking tot alle kennisgevingen, kennisgevingsbrieven of informatie als bedoeld in artikel 93, lid 1, ▌ artikel 93 bis, lid 2, van Richtlijn 2009/65/EG en artikel 31, lid 2, artikel 32, lid 2, en artikel 32 bis, lid 2,van Richtlijn 2011/61/EU, en alle wijzigingen in die informatie als die wijzigingen zouden leiden tot een wijziging in de informatie van de centrale databank.

2.  De ESMA richt een kennisgevingsportaal in waarnaar de bevoegde autoriteiten alle in lid 1 bedoelde documenten uploaden. Alle overdrachten van deze documenten tussen bevoegde autoriteiten worden via dit portaal verricht.

3.  De ESMA stelt ontwerpen van technische reguleringsnormen op tot vaststelling van de technische regelingen die moeten worden getroffen voor het functioneren van het in lid 2 bedoelde kennisgevingsportaal.

De ESMA dient die ontwerpen van technische reguleringsnormen uiterlijk op [PB: datum invoegen 18 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] in bij de Commissie.

Aan de Commissie wordt de bevoegdheid gedelegeerd om de in de eerste alinea ▌bedoelde technische reguleringsnormen overeenkomstig de artikelen 10 tot en met 14 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 vast te stellen.

Artikel 11 bis

Taken van bevoegde autoriteiten

1.  De bevoegde autoriteiten beschikken over alle nodige toezichts- en onderzoeksbevoegdheden voor de uitoefening van hun taken ingevolge deze verordening.

2.  De overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, Richtlijn 2011/61/EU, Verordening (EU) nr. 345/2013, Verordening (EU) nr. 346/2013 en Verordening (EU) nr. 2015/760 aan de bevoegde autoriteiten verleende bevoegdheden, met inbegrip van de bevoegdheden met betrekking tot sancties, worden eveneens uitgeoefend ten aanzien van beheerders als bedoeld in artikel 2 van deze verordening.

Artikel 12

Wijzigingen in Verordening (EU) nr. 345/2013 betreffende Europese durfkapitaalfondsen

Verordening (EU) nr. 345/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1)  aan artikel 3 wordt het volgende punt o) toegevoegd:

"o)  "preverhandeling": directe of indirecte verstrekking van informatie of van een mededeling over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën door de beheerder van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds, of in zijn naam, aan potentiële beleggers die hun woonplaats of statutaire zetel in de Unie hebben, met de bedoeling na te gaan of deze beleggers belangstelling hebben voor een nog niet geregistreerd, in aanmerking komend durfkapitaalfonds of voor een geregistreerd, in aanmerking komend durfkapitaalfonds waarvoor nog geen kennisgeving van verhandeling overeenkomstig artikel 15 is ingediend in de lidstaat waar de potentiële beleggers hun woonplaats of statutaire zetel hebben; de informatie of mededeling komt in geen geval neer op een aanbod aan of plaatsing bij beleggers om te beleggen in rechten van deelneming of aandelen van dat in aanmerking komend durfkapitaalfonds."

(2)  het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 4 bis

1. Beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen mogen tot preverhandeling in de Unie overgaan, behalve wanneer de aan potentiële beleggers verstrekte informatie:

(c)  beleggers in staat stelt zich ertoe te verbinden rechten van deelneming of aandelen in bepaalde in aanmerking komende durfkapitaalfondsen te verwerven;

(d)  neerkomt op de definitieve vorm van een prospectus, oprichtingsdocumenten of aanbiedingsdocumenten van nog niet geregistreerde in aanmerking komende durfkapitaalfondsen, dan wel op inschrijvingsformulieren of soortgelijke documenten, ofwel in ontwerpvorm, ofwel in definitieve vorm, die beleggers in staat stellen te beleggen in de rechten van deelneming of aandelen van een in aanmerking komend durfkapitaalfonds. Voor reeds gevestigde in aanmerking komende durfkapitaalfondsen kan een prospectus in definitieve vorm worden verstrekt.

Wanneer in de eerste alinea, onder d), bedoelde prospectussen of aanbiedingsdocumenten in ontwerpvorm worden verstrekt, wordt duidelijk in deze documenten vermeld dat het document geen aanbod of uitnodiging vormt om in te schrijven op rechten van deelnemingen of aandelen van een in aanmerking komende durfkapitaalfonds.

2. Alvorens tot preverhandelingsactiviteiten over te gaan, sturen beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen per post of langs elektronische weg een eenvoudige, informele brief naar de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst, waarin zij de lidstaat of lidstaten vermelden waar zij deze activiteiten zullen ontplooien, en sturen zij een kopie daarvan naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten waar zij deze preverhandelingsactiviteiten zullen ontplooien.

Bevoegde autoriteiten verlangen niet van beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen dat zij kennis geven van de inhoud of de geadresseerden van de preverhandeling over te gaan.

3. Beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen zorgen ervoor dat beleggers geen rechten van deelneming of aandelen in een in aanmerking komend durfkapitaalfonds verwerven via preverhandelingsactiviteiten en dat beleggers die in het kader van preverhandeling zijn benaderd, alleen rechten van deelneming of aandelen in dat in aanmerking komend durfkapitaalfonds kunnen verwerven bij verhandeling die is toegestaan uit hoofde van de artikelen 14, 14 bis of 15.

De inschrijving door beleggers die aan preverhandeling zijn blootgesteld, binnen 18 maanden nadat de beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen tot preverhandeling zijn overgegaan, op rechten van deelneming of aandelen in in aanmerking komende durfkapitaalfondsen waarvan sprake is in de informatie die is verstrekt in het kader van de door of namens de beheerder van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen uitgevoerde preverhandelingsactiviteiten, of in een in aanmerking komend durfkapitaalfonds dat is geregistreerd naar aanleiding van die preverhandelingsactiviteiten, wordt als het resultaat van het verhandelen daarvan beschouwd en voldoet, in voorkomend geval, aan de artikelen 14, 14 bis en 15.

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat een beheerder van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen passende schikkingen treffen zodat informatie over hun preverhandelingsactiviteiten beschikbaar is en op verzoek wordt verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst en aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarin zij tot preverhandeling zijn overgegaan. Beheerders van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen zorgen er bovendien voor dat hun preverhandelingsactiviteiten naar behoren worden gedocumenteerd en dat die documentatie een verwijzing bevat naar de lidstaten waarin en de periode gedurende dewelke de preverhandelingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, evenals een beknopte beschrijving van die activiteiten, met inbegrip van informatie over de beleggingsstrategieën die zijn voorgesteld, en, in voorkomend geval, een lijst van de voorgestelde in aanmerking komende durfkapitaalfondsen.

3 ter. Een derde mag de in lid 1 bedoelde activiteiten in een lidstaat van ontvangst namens een geregistreerde beheerder van in aanmerking komende durfkapitaalfondsen uitsluitend verrichten indien hij daartoe is gemachtigd als beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU, als kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, als icbe-beheermaatschappij overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU of indien hij als verbonden agent optreedt. "

Artikel 13

Wijzigingen in Verordening (EU) nr. 346/2013 betreffende Europese sociaalondernemerschapsfondsen

Verordening (EU) nr. 346/2013 wordt als volgt gewijzigd:

(1)  aan artikel 3 wordt het volgende punt o) toegevoegd:

"o)  "preverhandeling": directe of indirecte verstrekking van informatie of van een mededeling over beleggingsstrategieën of beleggingsideeën door de beheerder van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds, of in zijn naam, aan potentiële beleggers die hun woonplaats of statutaire zetel in de Unie hebben, met de bedoeling na te gaan of deze beleggers belangstelling hebben voor een nog niet geregistreerd, in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds, of voor een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds, dat is opgericht, maar waarvoor nog geen kennisgeving van verhandeling overeenkomstig artikel 16 is ingediend in de lidstaat waar de potentiële beleggers hun woonplaats of statutaire zetel hebben; de informatie of mededeling komt in geen geval neer op een aanbod aan of plaatsing bij beleggers om te beleggen in rechten van deelneming of aandelen van dat in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds.

(2)  het volgende artikel 4 bis wordt ingevoegd:

"Artikel 4 bis

1. Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen mogen tot preverhandeling in de Unie overgaan, behalve wanneer de aan potentiële beleggers verstrekte informatie:

(c)  beleggers in staat stelt zich ertoe te verbinden rechten van deelneming of aandelen in bepaalde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen te verwerven;

(d)  neerkomt op de definitieve vorm van een prospectus, oprichtingsdocumenten of aanbiedingsdocumenten van nog niet geregistreerde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen, dan wel op inschrijvingsformulieren of soortgelijke documenten, ofwel in ontwerpvorm, ofwel in definitieve vorm, die beleggers in staat stellen te beleggen in de rechten van deelneming of aandelen van een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds. Voor reeds gevestigde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen kan een prospectus in definitieve vorm worden verstrekt.

Wanneer in de eerste alinea, onder d), bedoelde prospectussen of aanbiedingsdocumenten in ontwerpvorm worden verstrekt, wordt duidelijk in deze documenten vermeld dat het document geen aanbod of uitnodiging vormt om in te schrijven op rechten van deelnemingen of aandelen van een in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfonds.

2. Alvorens tot preverhandelingsactiviteiten over te gaan, sturen beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen per post of langs elektronische weg een eenvoudige, informele brief naar de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst, waarin zij de lidstaat of lidstaten vermelden waar zij deze activiteiten zullen ontplooien, en sturen zij een kopie daarvan naar de bevoegde autoriteiten van de lidstaat of lidstaten waar zij deze preverhandelingsactiviteiten zullen ontplooien.

Bevoegde autoriteiten verlangen niet van beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen dat zij kennis geven van de inhoud of de geadresseerden van de preverhandeling over te gaan.

3. Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen zorgen ervoor dat beleggers geen rechten van deelneming of aandelen in een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds verwerven via preverhandelingsactiviteiten en dat beleggers die in het kader van preverhandeling zijn benaderd, alleen rechten van deelneming of aandelen in dat in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds kunnen verwerven bij verhandeling die is toegestaan uit hoofde van de artikelen 15, 14 bis of 16.

De inschrijving door beleggers die aan preverhandeling zijn blootgesteld, binnen 18 maanden nadat de beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen tot preverhandeling zijn overgegaan, op rechten van deelneming of aandelen in in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen waarvan sprake is in de informatie die is verstrekt in het kader van de door of namens de beheerder van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen uitgevoerde preverhandelingsactiviteiten, of in een in aanmerking komend sociaalondernemerschapsfonds dat is geregistreerd naar aanleiding van die preverhandelingsactiviteiten, wordt als het resultaat van het verhandelen daarvan beschouwd en voldoet, in voorkomend geval aan de artikelen 14, 14 bis en 15.

3 bis. De lidstaten zorgen ervoor dat de beheerder van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen passende schikkingen treffen zodat informatie over hun preverhandelingsactiviteiten beschikbaar is en op verzoek wordt verstrekt aan de bevoegde autoriteiten van hun lidstaat van herkomst en aan de bevoegde autoriteiten van de lidstaten waarin zij tot preverhandeling zijn overgegaan. Beheerders van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen zorgen er bovendien voor dat hun preverhandelingsactiviteiten naar behoren worden gedocumenteerd en dat die documentatie een verwijzing bevat naar de lidstaten waarin en de periode gedurende dewelke de preverhandelingsactiviteiten hebben plaatsgevonden, evenals een beknopte beschrijving van die activiteiten, met inbegrip van informatie over de beleggingsstrategieën die zijn voorgesteld, en, in voorkomend geval, een lijst van de voorgestelde in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen.

3 ter. Een derde mag de in lid 1 bedoelde activiteiten in een lidstaat van ontvangst namens een geregistreerde beheerder van in aanmerking komende sociaalondernemerschapsfondsen uitsluitend verrichten indien hij daartoe is gemachtigd als beleggingsonderneming overeenkomstig Richtlijn 2014/65/EU, als kredietinstelling overeenkomstig Richtlijn 2013/36/EU, als icbe-beheermaatschappij overeenkomstig Richtlijn 2009/65/EG, als beheerder van alternatieve beleggingsinstellingen overeenkomstig Richtlijn 2011/61/EU of indien hij als verbonden agent optreedt. "

Artikel 13 bis

Wijziging in Verordening (EU) nr. 1286/2014 over essentiële-informatiedocumenten voor verpakte retailbeleggingsproducten en verzekeringsgebaseerde beleggingsproducten (PRIIP's)

Verordening (EU) nr. 1286/2014 wordt als volgt gewijzigd:

1)  in artikel 32, lid 1, wordt "31 december 2019" vervangen door "31 december 2021";

2)  in artikel 33, lid 1, wordt "31 december 2018" vervangen door "31 december 2019";

3)  in artikel 33, lid 2, wordt "31 december 2018" vervangen door "31 december 2019";

4)  in artikel 33, lid 4, wordt "31 december 2018" vervangen door "31 december 2019".

Artikel 14

Evaluatie

Uiterlijk op... [PB: datum invoegen 60 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] verricht de Commissie, op basis van een openbare raadpleging en rekening houdend met besprekingen met de ESMA en met de bevoegde autoriteiten, een evaluatie van de toepassing van deze verordening.

Uiterlijk op... [datum invoegen 24 maanden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening] brengt de Commissie, in overleg met de bevoegde autoriteiten, de ESMA en andere relevante belanghebbenden, een verslag uit aan het Europees Parlement en de Raad over de verschijnselen van de omgekeerde benadering en vorderingen op eigen initiatief van een belegger, waarin de omvang van dit soort inschrijvingen op fondsen wordt uiteengezet, alsook geografische spreiding van deze verschijnselen – ook in derde landen – en de mogelijkheid om er gebruik van te maken om de paspoortregeling te omzeilen.

Artikel 15

Inwerkingtreding

Deze verordening treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Zij is van toepassing met ingang van [PB: de twintigste dag invoegen na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie], met uitzondering van artikel 2, leden 1 en 4, artikel 3, leden 1 en 2, artikel 12 en artikel 13, die van toepassing zijn met ingang van ... [PO: datum invoegen 24 manden na de inwerkingtreding van deze wijzigingsverordening].

Deze verordening is verbindend in al haar onderdelen en is rechtstreeks toepasselijk in elke lidstaat.

Gedaan te Brussel,

Voor het Europees Parlement  Voor de Raad

De Voorzitter  De Voorzitter

(1)

  PB C 367 van 10.10.2018, blz. 50.

(2)

* Amendementen: nieuwe of gewijzigde tekst staat in vet en cursief; schrappingen zijn met het symbool ▐ aangegeven.

(3)

  PB C 367 van 10.10.2018, blz. 50.

(4)

  Richtlijn 2011/61/EU van het Europees Parlement en de Raad van 8 juni 2011 inzake beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen en tot wijziging van de Richtlijnen 2003/41/EG en 2009/65/EG en van de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009 en (EU) nr. 1095/2010 (PB L 174 van 1.7.2011, blz. 1).

(5)

  Richtlijn 2009/65/EG van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009 tot coördinatie van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen betreffende bepaalde instellingen voor collectieve belegging in effecten (icbe's) (PB L 302 van 17.11.2009, blz. 32).

(6)

  Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

(7)

  Verordening (EU) 2017/1129 van het Europees Parlement en de Raad van 14 juni 2017 betreffende het prospectus dat moet worden gepubliceerd wanneer effecten aan het publiek worden aangeboden of tot de handel op een gereglementeerde markt worden toegelaten en tot intrekking van Richtlijn 2003/71/EG (PB L 168 van 30.6.2017, blz. 12).


PROCEDURE VAN DE BEVOEGDE COMMISSIE

Titel

Mogelijk maken van grensoverschrijdende distributie van collectieve beleggingsfondsen

Document- en procedurenummers

COM(2018)0110 – C8-0110/2018 – 2018/0045(COD)

Datum indiening bij EP

7.3.2018

 

 

 

Bevoegde commissie

       Datum bekendmaking

ECON

16.4.2018

 

 

 

Medeadviserende commissies

       Datum bekendmaking

BUDG

16.4.2018

JURI

16.4.2018

 

 

Geen advies

       Datum besluit

BUDG

21.3.2018

JURI

27.3.2018

 

 

Rapporteurs

       Datum benoeming

Wolf Klinz

31.5.2018

 

 

 

Behandeling in de commissie

8.10.2018

19.11.2018

 

 

Datum goedkeuring

3.12.2018

 

 

 

Uitslag eindstemming

+:

–:

0:

34

0

5

Bij de eindstemming aanwezige leden

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Bij de eindstemming aanwezige vaste plaatsvervangers

Enrique Calvet Chambon, Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Bij de eindstemming aanwezige plaatsvervangers (art. 200, lid 2)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Datum indiening

6.12.2018


HOOFDELIJKE EINDSTEMMINGIN DE BEVOEGDE COMMISSIE

34

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Esther de Lange, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Verklaring van de gebruikte tekens:

+  :  voor

-  :  tegen

0  :  onthouding

Laatst bijgewerkt op: 9 januari 2019Juridische mededeling