Postupak : 2016/0343(NLE)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0432/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0432/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/12/2018 - 9.5

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2018)0522

PREPORUKA     ***
PDF 466kWORD 55k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Odbor za promet i turizam

Izvjestiteljica: Theresa Griffin

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu odluke Vijeća o sklapanju, u ime Europske unije, izmjene Sporazuma između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Suglasnost)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir nacrt odluke Vijeća (07482/2018),

–  uzimajući u obzir nacrt izmjene br. 1 Sporazuma o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice (07236/2017),

–  uzimajući u obzir zahtjev Vijeća za davanje suglasnosti u skladu s člankom 100. stavkom 2. i člankom 218. stavkom 6. podstavkom 2. točkom (a) Ugovora o funkcioniranju Europske unije (C8-0157/2018),

–  uzimajući u obzir članak 99. stavke 1. i 4. te članak 108. stavak 7. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir preporuku Odbora za promet i turizam (A8-0432/2018),

1.  daje suglasnost za sklapanje Sporazuma;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji te vladama i parlamentima država članica i Sjedinjenih Američkih Država.


OBRAZLOŽENJE

Kontekst

Nakon Odluke Vijeća o njegovu sklapanju(1), originalni Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu(2) (dalje u tekstu „Sporazum”) stupio je na snagu 1. svibnja 2011.

Svrha je Sporazuma, među ostalim, osigurati nastavak suradnje na visokoj razini i usklađivanja između Sjedinjenih Američkih Država i Europske unije u područjima obuhvaćenima Sporazumom.

Kao što je vidljivo iz članka 2. stavka (B) Sporazuma, on je prvobitno obuhvaćao:

•  odobrenja plovidbenosti i praćenje aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva;

•  ispitivanje utjecaja na okoliš i odobrenja aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva; i

•  odobrenja i praćenje objekata za održavanje.

Tijekom provedbe Sporazuma, posebno u raspravama u Bilateralnom nadzornom odboru uspostavljenom na temelju Sporazuma, Savezna uprava za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) i Komisija ustanovile su da postoji obostrani interes za daljnju suradnju u području sigurnosti zrakoplovstva, u većoj mjeri nego što je predviđeno odredbama Sporazuma koje su na snazi.

Obje su strane napomenule da je prioritet bolja suradnja u području licenciranja i izobrazbe pilota te su odredile stručnjake koji će razmotriti mogućnosti za to i razraditi tehničke prijedloge. Tom je inicijativom potvrđeno da je izvedivo i potrebno proširiti Sporazum na dodatna područja suradnje i priznavanja.

Postupak

Vijeće je 25. rujna 2014. ovlastilo Komisiju da pregovara o izmjeni Sporazuma. Nakon toga su Komisija i FAA postigli dogovor o izmjeni. Na temelju odgovarajuće Odluke Vijeća(3), izmjena Sporazuma(4) potpisana je 13. prosinca 2017. u ime Unije.

U skladu s člankom 99. stavcima 1. i 4. i člankom 108. stavkom 7. Poslovnika Europskog parlamenta nadležni odbor Parlamentu podnosi preporuku za prihvaćanje ili odbijanje predloženog akta. Parlament tada donosi odluku jedinstvenim glasovanjem, a na tekst sporazuma nije moguće podnositi amandmane. Amandmani u odboru dopušteni su samo ako im je cilj poništiti preporuku koju je predložio izvjestitelj.

Sadržaj izmjene

Izmjenom se proširuju područja suradnje stranaka u kojima je moguće primjenjivati uzajamno priznavanje odobrenja i nalaza o sukladnosti, čime se omogućuje optimalna upotreba resursa i prikladna ušteda troškova, uz istovremeno održavanje visoke razine sigurnosti u zračnom prometu.

Zapravo, nakon izmjene članka 2. stavka (B) Sporazuma, predviđena suradnja između stranaka obuhvaćat će sljedeća dodatna područja:

•  licenciranje i izobrazbu osoblja;

•  upravljanje zrakoplovima;

•  zračne luke; i

•  usluge u zračnom prometu i upravljanje zračnim prometom.

Suradnja u dodatnim područjima bit će moguća pod uvjetom da Bilateralni nadzorni odbor(5) donese odgovarajuće priloge, u skladu s izmijenjenim člankom 5. i člankom 19. stavkom (B) Sporazuma.

Slijedom toga, u pogledu područja primjene Sporazuma stranke su se dogovorile:

– da će razraditi i usvojiti dodatne priloge kako bi se uzajamno priznavanje odobrenja i nalaza o usklađenosti učinkovito primjenjivalo na određenom području, uz uzajamno priznavanje da su norme, prakse, pravila i postupci u dovoljnoj mjeri kompatibilni na određenom području; i

– da će razraditi i usvojiti dodatne priloge kako bi se rješavale tehničke razlike u njihovim sustavima civilnog zrakoplovstva.

Stajalište izvjestiteljice

Svrha ove izmjene ojačati je regulatornu suradnju između EU-a i SAD-a u području sigurnosti civilnog zrakoplovstva, promicati globalne sigurnosne standarde i poboljšati proizvodnju aeronautičkih proizvoda civilnog zrakoplovstva, uzimajući u obzir interese svih uključenih aktera: pilota, proizvođača zrakoplova, zračnih luka i zračnih prijevoznika.

Jačanje partnerstva između EU-a i SAD-a na temelju zajedničkih vrijednosti i ciljeva ključno je za razvoj našeg zrakoplovnog sektora. Civilno zrakoplovstvo BDP-u Unije donosi više od 500 milijardi EUR godišnje, zapošljava više od 9 milijuna ljudi te je jedan od gospodarskih sektora koji najviše ovisi o propisima.

Nadalje, zrakoplovna industrija stalno se zalaže za tješnju suradnju, međusobno priznavanje i usklađivanje dvaju najvećih tržišta, SAD-a i EU-a, kako bi se smanjili nepotrebni transakcijski troškovi koji rezultiraju malim ili nikakvim koristima u pogledu sigurnosti te smanjuju sveukupnu konkurentnost industrije.

U svjetlu navedenog stanja izvjestiteljica predlaže da odbor TRAN da pozitivnu preporuku o sklapanju predmetnog Sporazuma.

(1)

Odluka 2011/719/EU, SL L 291, 9.11.2011., str. 1.

(2)

SL L 291, 9.11.2011., str. 3.

(3)

Odluka Vijeća (EU) 2018/61 od 21. ožujka 2017.

(4)

Objavljeno u SL L 11, 16.1.2018., str. 3. zajedno s odlukom o potpisivanju.

(5)

Zajednički odbor koji obuhvaća Saveznu upravu za zrakoplovstvo SAD-a (FAA) i Europsku komisiju.


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Europske zajednice o suradnji u području reguliranja sigurnosti u civilnom zrakoplovstvu

Referentni dokumenti

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Datum savjetovanja / zahtjeva za odobrenje

18.4.2018

 

 

 

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Datum usvajanja

3.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

30

0

3

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lieve Wierinck

Datum podnošenja

6.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U NADLEŽNOM ODBORU

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 10. prosinca 2018.Pravna napomena