Procedura : 2016/0343(NLE)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0432/2018

Teksty złożone :

A8-0432/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/12/2018 - 9.5

Teksty przyjęte :

P8_TA(2018)0522

ZALECENIE     ***
PDF 605kWORD 57k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Komisja Transportu i Turystyki

Sprawozdawczyni: Theresa Griffin

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu decyzji Rady w sprawie zatwierdzenia w imieniu Unii Europejskiej zmiany do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Zgoda)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając projekt decyzji Rady (07482/2018),

–  uwzględniając projekt zmiany 1 do Umowy między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego (07236/2017),

–  uwzględniając wniosek o wyrażenie zgody przedstawiony przez Radę na mocy art. 100 ust. 2 oraz art. 218 ust. 6 akapit drugi lit. a) Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (C8-0157/2018),

–  uwzględniając art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu,

–  uwzględniając zalecenie Komisji Transportu i Turystyki (A8-0432/2018),

1.  wyraża zgodę na zawarcie umowy;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji, jak również rządom i parlamentom państw członkowskich oraz Stanów Zjednoczonych Ameryki.


UZASADNIENIE

Kontekst

Pierwotna Umowa między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego(1) (zwana dalej „Umową”) weszła w życie dnia 1 maja 2011 r. w następstwie decyzji Rady w sprawie jej zawarcia(2).

Celem Umowy jest m.in. zapewnienie dalszej współpracy na wysokim szczeblu i harmonizacji między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Unią Europejską w dziedzinach objętych zakresem umowy.

Pierwotny zakres Umowy, który został odzwierciedlony w jej art. 2.B, obejmuje:

•  zatwierdzanie zdatności do lotu oraz monitorowanie wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym;

•  badania środowiskowe i zatwierdzanie wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym; oraz

•  zatwierdzanie i monitorowanie obiektów obsługi technicznej.

W trakcie realizacji Umowy, zwłaszcza za pośrednictwem dyskusji na forum Dwustronnej Rady ds. Nadzoru ustanowionej na mocy umowy, Federalna Administracja Lotnictwa Cywilnego Stanów Zjednoczonych (FAA) i Komisja uznały, że istnieje wspólne pragnienie zwiększenia dalszej współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa lotniczego wykraczającej poza obecne postanowienia umowy.

Obie strony zauważyły, że szersza współpraca powinna być rozwijana jako kwestia priorytetowa w dziedzinie licencjonowania i szkolenia pilotów, oraz zleciły ekspertom przeanalizowanie wariantów i opracowanie propozycji technicznych. Wyniki wspomnianej inicjatywy potwierdziły wykonalność i potrzebę rozszerzenia Umowy na dodatkowe obszary współpracy i uznawania.

Procedura

W dniu 25 września 2014 r. Rada upoważniła Komisję do wynegocjowania zmiany do Umowy. Zmiana była następnie przedmiotem negocjacji pomiędzy Komisją a FAA. Na podstawie odpowiedniej decyzji Rady(3) zmiana do Umowy(4) została podpisana w imieniu Unii w dniu 13 grudnia 2017 r.

Zgodnie z art. 99 ust. 1 i 4 oraz art. 108 ust. 7 Regulaminu Parlamentu Europejskiego właściwa komisja przedstawia Parlamentowi zalecenie w sprawie przyjęcia lub odrzucenia danego aktu. Parlament podejmuje decyzję w drodze jednego głosowania i nie można składać do samej umowy żadnych poprawek. Poprawki w komisji są dopuszczalne jedynie wtedy, gdy mają na celu odrzucenie zalecenia proponowanego przez sprawozdawcę.

Treść zmiany

Zmiana rozszerza zakres współpracy między stronami w przypadkach, w których można stosować wzajemne uznawanie zatwierdzeń i ustaleń kontroli zgodności, aby umożliwić optymalne wykorzystanie zasobów i proporcjonalne oszczędności kosztów, przy jednoczesnym zachowaniu wysokiego stopnia bezpieczeństwa w transporcie lotniczym.

Po zmianie art. 2.B Umowy współpraca przewidziana między stronami będzie w rzeczywistości obejmować następujące dodatkowe obszary:

•  licencjonowanie i szkolenia personelu;

•  eksploatacja statków powietrznych;

•  lotniska; oraz

•  służby ruchu lotniczego i zarządzanie ruchem lotniczym.

Możliwość współpracy w tych dodatkowych obszarach będzie uwarunkowana przyjęciem odpowiednich załączników przez Dwustronną Radę ds. Nadzoru(5), zgodnie ze zmienionym art. 5 i art. 19.B Umowy.

Następnie strony uzgodniły następujące kwestie w odniesieniu do zakresu stosowania Umowy:

– opracowanie i przyjęcie dodatkowych załączników odnośnie do wzajemnego uznawania zatwierdzeń i ustaleń kontroli zgodności w celu skutecznego stosowania w danym obszarze oraz odnośnie do wzajemnego uznawania, że normy, przepisy, praktyki i procedury są wystarczająco kompatybilne w danym obszarze; oraz

– opracowanie i przyjęcie dodatkowych załączników w celu rozwiązania kwestii różnic technicznych w swoich systemach lotniczych.

Stanowisko sprawozdawczyni

Celem zmiany jest zacieśnienie współpracy regulacyjnej UE–USA w dziedzinie bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego, propagowanie ogólnoświatowych standardów bezpieczeństwa i zwiększenie produkcji wyrobów lotniczych stosowanych w lotnictwie cywilnym z uwzględnieniem interesów poszczególnych zainteresowanych podmiotów: pilotów, producentów samolotów, portów lotniczych i linii lotniczych.

Wzmocnienie partnerstwa UE–USA, opartego na wspólnych wartościach i celach, ma zasadnicze znaczenie dla rozwoju naszego sektora lotniczego. Roczny wkład lotnictwa cywilnego w unijne PKB wynosi ponad 500 mld EUR, a w sektorze tym pracuje ponad 9 mln ludzi; jest to jedna z gałęzi gospodarki najbardziej uzależnionych od regulacji.

Ponadto przemysł lotniczy konsekwentnie postuluje ściślejszą współpracę, uznawanie i harmonizację między dwoma największymi rynkami (tj. USA i UE), aby zmniejszyć zbędne koszty transakcji, które przynoszą niewielką wartość związaną z bezpieczeństwem bądź nie przynoszą jej wcale, natomiast zmniejszają ogólną konkurencyjność sektora.

W związku z powyższym sprawozdawczyni proponuje, aby komisja TRAN wydała pozytywne zalecenie w sprawie zawarcia wyżej wspomnianej Umowy.

(1)

Dz.U. L 291 z 9.11.2011, s. 3.

(2)

Decyzja 2011/719/UE, Dz.U. L 291 z 9.11.2011, s. 1.

(3)

Decyzja Rady (UE) 2018/61 z dnia 21 marca 2017 r.

(4)

Opublikowana w Dz.U. L 11 z 16.1.2018, s. 3 wraz z decyzją o jej podpisaniu.

(5)

Wspólny Komitet obejmujący Federalną Administrację Lotnictwa Cywilnego (FAA) i Komisję Europejską.


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Umowa zmieniająca Umowę między Stanami Zjednoczonymi Ameryki a Wspólnotą Europejską o współpracy w zakresie uregulowań prawnych dotyczących bezpieczeństwa lotnictwa cywilnego

Odsyłacze

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Data skonsultowania się / zwrócenia się o wyrażenie zgody

18.4.2018

 

 

 

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Data przyjęcia

3.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

30

0

3

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lieve Wierinck

Data złożenia

6.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 10 grudnia 2018Informacja prawna