Förfarande : 2016/0343(NLE)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0432/2018

Ingivna texter :

A8-0432/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/12/2018 - 9.5

Antagna texter :

P8_TA(2018)0522

REKOMMENDATION     ***
PDF 381kWORD 57k
6.12.2018
PE 629.411v02-00 A8-0432/2018

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

Utskottet för transport och turism

Föredragande: Theresa Griffin

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till rådets beslut om ingående på Europeiska unionens vägnar av en ändring av avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

(07482/2018 – C8-0157/2018 – 2016/0343(NLE))

(Godkännande)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av utkastet till rådets beslut (07482/2018),

–  med beaktande av ändring 1 av avtalet om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen (07236/2017),

–  med beaktande av den begäran om godkännande som rådet har lagt fram i enlighet med artikel 100.2 samt artikel 218.6 andra stycket a i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (C8-0157/2018),

–  med beaktande av artikel 99.1 och 99.4 samt artikel 108.7 i arbetsordningen,

–  med beaktande av rekommendationen från utskottet för transport och turism (A8‑0432/2018).

1.  Europaparlamentet godkänner att avtalet ingås.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet och kommissionen samt till regeringarna och parlamenten i medlemsstaterna och i Amerikas förenta stater.


MOTIVERING

Bakgrund

Den 1 maj 2011 trädde det ursprungliga avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet(1) (nedan kallat avtalet) i kraft till följd av rådets beslut om ingående av avtalet(2).

Syftet med avtalet är bland annat att säkerställa en fortsatt hög nivå på samarbetet och harmoniseringen mellan Amerikas förenta stater och Europeiska unionen på de områden som omfattas av avtalet.

Avtalets ursprungliga tillämpningsområde, som återspeglas i artikel 2.B i avtalet, omfattar bl.a. följande:

•  Luftvärdighetsgodkännanden och övervakning av civila flygtekniska produkter.

•  Miljöprovning och miljögodkännande av civila flygtekniska produkter.

•  Godkännanden och övervakning av underhållsanläggningar.

Under genomförandet av avtalet, särskilt till följd av diskussioner i den bilaterala tillsynsstyrelsen som inrättats genom avtalet, har Förenta staternas Federal Aviation Administration (FAA) och kommissionen konstaterat att det finns en gemensam önskan att ytterligare utvidga luftfartssäkerhetssamarbetet utöver avtalets nuvarande bestämmelser.

Båda sidor noterade att ett ökat samarbete bör prioriteras när det gäller pilotcertifiering och utbildning, och experter har fått i uppdrag att undersöka olika alternativ och utarbeta förslag på tekniska lösningar. Resultaten av detta initiativ har bekräftat möjligheten till och behovet av att utvidga avtalet till ytterligare områden för samarbete och erkännande.

Förfarande

Den 25 september 2014 bemyndigade rådet kommissionen att förhandla om en ändring av avtalet. Förhandlingar om ändringen fördes därefter mellan kommissionen och FAA. På grundval av ett motsvarande rådsbeslut(3) på unionens vägnar undertecknades ändringen av detta avtal(4) den 13 december 2017.

I enlighet med artiklarna 99.1 och 99.4 och artikel 108.7 i Europaparlamentets arbetsordning ska det ansvariga utskottet lägga fram en rekommendation om att godkänna eller förkasta den föreslagna akten. Parlamentet ska sedan fatta beslut genom en enda omröstning, och inga ändringsförslag får läggas fram. Ändringsförslag som ingetts till utskottet ska vara tillåtliga endast om de syftar till att avge en annan rekommendation än den som föreslagits av föredraganden.

Avtalets innehåll

Ändringen utvidgar samarbetet mellan parterna på områden där ömsesidigt erkännande av godkännanden och konstaterad överensstämmelse kan tillämpas, för att möjliggöra optimerad resursanvändning och motsvarande kostnadsbesparingar och samtidigt upprätthålla en hög nivå av säkerhet inom lufttransporter.

I och med översynen av artikel 2.B i avtalet kommer det planerade samarbetet mellan parterna att omfatta följande ytterligare områden:

•  Licensiering och utbildning av personal.

•  Trafik med luftfartyg.

•  Flygplatser.

•  Flygtrafikledningstjänster och flygledningstjänst.

Möjligheten att samarbeta på dessa ytterligare områden förutsätter att den bilaterala tillsynsstyrelsen antar motsvarande bilagor(5), i enlighet med de reviderade artiklarna 5 och 19.B i avtalet.

När det gäller avtalets tillämpningsområde enades parterna därför om att:

– utarbeta och anta kompletterande bilagor för att ömsesidigt godtagande av godkännanden och konstaterad överensstämmelse effektivt ska kunna tillämpas inom ett visst område, om ömsesidigt erkännande av att standarder, rutiner, bestämmelser och förfaranden är tillräckligt med varandra överensstämmande inom ett visst område,

– utarbeta och anta kompletterande bilagor för att ta itu med de tekniska skillnaderna mellan deras respektive system för civil luftfart.

Föredragandens ståndpunkt

Syftet med ändringen är att stärka regleringssamarbete mellan EU och Förenta staterna inom civil luftfartssäkerhet, främja globala säkerhetsstandarder och produktionen av civila flygtekniska produkter genom att ta hänsyn till alla berörda aktörers intressen: piloter, flygplanstillverkare, flygplatser och flygbolag.

Ett stärkande av partnerskapet mellan EU och Förenta staterna, utifrån gemensamma värderingar och mål, är avgörande för utvecklingen av luftfartssektorn. Den civila luftfartens andel av EU:s BNP är mer än 500 miljarder euro per år, den sysselsätter mer än 9 miljoner människor och är en av de ekonomiska sektorer som är mest beroende av reglering.

Dessutom har luftfartsindustrin konsekvent förespråkat ett närmare samarbete, ömsesidigt erkännande och harmonisering mellan de två största marknaderna (dvs. USA och EU), i syfte att minska onödiga transaktionskostnader som endast föga eller inte alls bidrar med säkerhetsvärde och bara minskar industrins konkurrenskraft överlag.

Mot bakgrund av ovanstående föreslår föredraganden att utskottet för transport och turism rekommenderar att detta avtal ingås.

(1)

EUT L 291, 9.11.2011, s. 3.

(2)

Beslut 2011/719/EU (EUT L 291, 9.11.2011, s. 1).

(3)

Rådets beslut (EU) 2018/61 av den 21 mars 2017.

(4)

Offentliggjort i EUT L 11, 16.1.2018, s. 3, tillsammans med beslutet om undertecknande.

(5)

Gemensam kommitté som omfattar Federal Aviation Administration (FAA) och kommissionen.


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Avtalet mellan Amerikas förenta stater och Europeiska gemenskapen om regleringssamarbete på området civil luftfartssäkerhet

Referensnummer

07482/2018 – C8-0157/2018 – COM(2016)06942016/0343(NLE)

Framläggande för parlamentet / begäran om godkännande

18.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

TRAN

2.5.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Theresa Griffin

28.10.2016

 

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Daniela Aiuto, Lucy Anderson, Georges Bach, Izaskun Bilbao Barandica, Deirdre Clune, Michael Cramer, Andor Deli, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Tania González Peñas, Dieter-Lebrecht Koch, Merja Kyllönen, Innocenzo Leontini, Peter Lundgren, Gesine Meissner, Renaud Muselier, Markus Pieper, Gabriele Preuß, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Dominique Riquet, Massimiliano Salini, Keith Taylor, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Peter van Dalen, Wim van de Camp, Marie-Pierre Vieu, Janusz Zemke, Kosma Złotowski

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Jakop Dalunde, Mark Demesmaeker, Evžen Tošenovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lieve Wierinck

Ingivande

6.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

30

+

ALDE

Izaskun Bilbao Barandica, Gesine Meissner, Dominique Riquet, Lieve Wierinck

ECR

Peter van Dalen, Mark Demesmaeker, Peter Lundgren, Evžen Tošenovský, Kosma Złotowski

EFDD

Daniela Aiuto

PPE

Georges Bach, Wim van de Camp, Deirdre Clune, Andor Deli, Dieter-Lebrecht Koch, Innocenzo Leontini, Renaud Muselier, Markus Pieper, Massimiliano Salini

S&D

Lucy Anderson, Isabella De Monte, Ismail Ertug, Gabriele Preuß, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, István Ujhelyi, Marita Ulvskog, Janusz Zemke

VERTS/ALE

Michael Cramer, Jakop Dalunde, Keith Taylor

0

-

 

 

3

0

GUE/NGL

Tania González Peñas, Merja Kyllönen, Marie-Pierre Vieu

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 10 december 2018Rättsligt meddelande