Процедура : 2018/0186(CNS)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0433/2018

Внесени текстове :

A8-0433/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.4

Приети текстове :

P8_TA(2019)0027

ДОКЛАД     *
PDF 718kWORD 78k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

относно предложението за Директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Комисия по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи

Докладчик: Кинга Гал

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за Директива на Съвета за временния документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Специална законодателна процедура – консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0358),

–  като взе предвид член 23, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0386/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи (A8-0433/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на ЕС;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да информира последния за това;

4.  призовава Съвета отново да се консултира с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Предложение за директива

Съображение 19

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(19)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество24 Комисията следва да направи оценка на настоящата директива, по-специално въз основа на информацията, събрана чрез специфични мерки за наблюдение, за да оцени последиците от Директивата и необходимостта от последващи действия.

(19)  В съответствие с точки 22 и 23 от Междуинституционалното споразумение за по-добро законотворчество24 Комисията следва да направи оценка на настоящата директива, по-специално въз основа на информацията, събрана чрез специфични мерки за наблюдение, за да оцени последиците от Директивата, включително нейното въздействие върху основните права, и необходимостта от последващи действия. Оценката следва да се предостави на Европейския парламент, Европейския надзорен орган по защита на данните и Агенцията за основните права.

_________________

_________________

24 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

24 Междуинституционално споразумение между Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия за по-добро законотворчество от 13 април 2016 г. (OВ L 123, 12.5.2016 г., стр. 1).

Изменение    2

Предложение за директива

Член 4 – параграф 3

Текст, предложен от Комисията

Изменение

3.  В срок от 36 часа след получаване на информацията, посочена в параграф 2, държавата членка по гражданството отговаря на искането за консултация в съответствие с член 10, параграф 3 от Директива (ЕС) 2015/637 и потвърждава дали заявителят е неин гражданин. След потвърждаване на гражданството на заявителя оказващата помощ държава членка предоставя на заявителя ВДП на ЕС най-късно на следващия работен ден след деня на получаване на отговора от държавата членка по гражданството на лицето.

3.  В срок от 24 часа след получаване на информацията, посочена в параграф2, държавата членка по гражданството отговаря на искането за консултация в съответствие с член10, параграф3 от Директива(ЕС)2015/637 и потвърждава дали заявителят е неин гражданин. След потвърждаване на гражданството на заявителя оказващата помощ държава членка предоставя на заявителя ВДП на ЕС най-късно на следващия работен ден след деня на получаване на отговора от държавата членка по гражданството на лицето.

Изменение    3

Предложение за директива

Член 4 – параграф 4

Текст, предложен от Комисията

Изменение

4.  В надлежно обосновани извънредни случаи на държавите членки може да е необходимо повече време от сроковете, предвидени в параграфи 1 и 3.

4.  В надлежно обосновани извънредни случаи на държавите членки може да е необходимо по-малко или повече време от сроковете, предвидени в параграфи1 и 3.

Обосновка

При екстремни ситуации може да е необходимо оказващата помощ държава членка да предостави ВДП на ЕС по-рано от „следващия работен ден“, след като получи потвърждението на самоличността от държавата членка по гражданството, например за да се избегнат ситуации на неработни дни или официални празници, които забавят процеса.

Изменение    4

Предложение за директива

Член 15 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

1.  Не по-рано от пет години след датата на транспониране на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за основните констатации, включително за това доколко равнището на сигурност на личните данни е подходящо.

1.  Не по-рано от три години след датата на транспониране на настоящата директива Комисията извършва оценка на директивата и представя на Европейския парламент и на Съвета доклад за основните констатации, включително за това доколко равнището на сигурност на личните данни е подходящо и за възможното въздействие върху основните права.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Европейският парламент, в своята резолюция относно Доклада за гражданството от 2017 г., заяви, че почти седем милиона граждани на ЕС пътуват до или живеят в места извън ЕС, където тяхната държава на произход няма посолство или консулство, и че броят на непредставените граждани на ЕС се очаква да нарасне до поне десет милиона до 2020 г. Гражданите на ЕС, живеещи на територията на трета държава, в която държавата членка, на която те са граждани, няма представителство, имат правото да се ползват от закрилата на дипломатическите и консулските органи на всяка от другите държави членки при същите условия като гражданите на съответната държава.

С оглед на тези констатации Парламентът призова Комисията да направи предложение за нов, по-сигурен формат на временен документ на ЕС за пътуване (ВДП на ЕС) за непредставени граждани на ЕС извън ЕС, чийто паспорт е откраднат, изгубен, унищожен или временно недостъпен, за да се гарантира, че те могат да се приберат безопасно. Това означава отмяна на Решение 96/409/ОВППС на представителите на правителствата на държавите членки, с което беше създаден единен временен документ за пътуване, който да бъде издаван от държавите членки на гражданите на Съюза в места, където държавата членка на гражданство на тези лица няма постоянно дипломатическо или консулско представителство.

Според обяснителния меморандум на Комисията, който съпътства предложението, вече са изминали 20 години от въвеждането на ВДП на ЕС и е необходимо правилата на Решение 96/409/ОВППС и форматът на ВДП на ЕС да се актуализират. Неотдавнашните промени в правилата на ЕС относно консулската закрила не са отразени в Решение 96/409/ОВППС, а ВДП на ЕС в настоящия си вид не е пригоден към съществуващата глобална обстановка от гледна точка на сигурността. В него не са отразени подобренията по отношение на сигурността на документите за пътуване и той не предлага достатъчна защита срещу измама и фалшифициране, което доведе до фрагментация в използването на ВДП на ЕС в Съюза.

Освен това Решение 96/409/ОВППС не е приведено в съответствие с Директива (ЕС) 2015/637 на Съвета. Тази директива урежда консулската закрила на непредставени граждани в общ план, поради което съдържа и правила, приложими за издаването на ВДП на ЕС.

В Доклада за гражданството от 2017 г. Парламентът призова също така за пълното и ефективно изпълнение на Директива (ЕС) 2015/637, за да се гарантира консулската закрила за гражданите на ЕС в трети държави, в които техните държави членки не са представени. Според докладчика предложението е стъпка напред в тази посока, тъй като то установява мерките, необходими за улесняването на консулската закрила за най-често срещания вид консулска помощ, предоставяна на непредставените граждани, а именно издаването на временни документи за пътуване.

Докладчикът счита, че настоящото предложение улеснява упражняването на правата на свободно движение на гражданите на ЕС, които са от основно значение за гражданството на ЕС и допълват другите свободи, въпреки че се отнася до мерки, свързани с консулската закрила, за непредставени граждани на Съюза в трети държави.

Докладчикът подчертава, че Съюзът следва да допринася за закрилата на своите граждани. Основното право на консулска закрила на непредставените граждани на Съюза при същите условия, които се прилагат за собствените граждани, залегнало в член 46 от Хартата на основните права на Европейския съюз, е израз на европейската солидарност.

Освен това докладчикът счита, че подобряването на сигурността на временните документи за пътуване е важен елемент от цялостната стратегия на Съюза за ефективна и ефикасна превенция, откриване и реакция на променящите се заплахи за сигурността. Както се посочва в съобщението на Комисията от 2016 г. – План за действие за укрепване на европейския отговор по отношение на измамите с документи за пътуване, този вид измами е станал способстващ фактор за тероризма и организираната престъпност и е свързан с трафика на хора и контрабандата на мигранти. От основно значение е да се предотвратят злоупотребите и заплахите за вътрешната сигурност, произтичащи от пропуски в сигурността на документите.

В този контекст, поради вече посоченото докладчикът одобрява предложението за Директива на Съвета за временен документ за пътуване на ЕС и за отмяна на Решение 96/409/ОВППС без изменения, и насърчава държавите членки да пристъпят бързо към приемането ѝ.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Временен документ за пътуване на ЕС

Позовавания

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Дата на представяне на ЕП

31.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Недадено становище

       Дата на решението

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

41

4

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Max Andersson, France Jamet

Дата на внасяне

6.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация