Procedure : 2018/0186(CNS)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0433/2018

Indgivne tekster :

A8-0433/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 16/01/2019 - 21.4

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0027

BETÆNKNING     *
PDF 385kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et EU-nødpas og om ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender

Ordfører: Kinga Gál

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Rådets direktiv om indførelse af et EU-nødpas og om ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Særlig lovgivningsprocedure – høring)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Rådet (COM(2018)0358),

–  der henviser til artikel 23, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, der danner grundlag for Rådets høring af Parlamentet (C8-0386/2018),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 78c,

–  der henviser til betænkning fra Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender (A8-0433/2018),

1.  godkender Kommissionens forslag som ændret;

2.  opfordrer Kommissionen til at ændre sit forslag i overensstemmelse hermed, jf. artikel 293, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde;

3.  opfordrer Rådet til at underrette Parlamentet, hvis det ikke agter at følge den tekst, Parlamentet har godkendt;

4.  anmoder Rådet om fornyet høring, hvis det agter at ændre Kommissionens forslag i væsentlig grad;

5.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Forslag til direktiv

Betragtning 19

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

(19)  I overensstemmelse med punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning24 bør Kommissionen evaluere dette direktiv, særlig på basis af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningsordninger, for at vurdere direktivets virkninger og behovet for eventuelle yderligere foranstaltninger.

(19)  I overensstemmelse med punkt 22 og 23 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning24 bør Kommissionen evaluere dette direktiv, særlig på basis af oplysninger indsamlet gennem specifikke overvågningsordninger, for at vurdere direktivets virkninger, herunder dets indvirkning på de grundlæggende rettigheder, og behovet for eventuelle yderligere foranstaltninger. Evalueringen bør stilles til rådighed for Europa-Parlamentet, Den Europæiske Tilsynsførende for Databeskyttelse og Agenturet for Grundlæggende Rettigheder.

_________________

_________________

24 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

24 Interinstitutionel aftale mellem Europa-Parlamentet, Rådet for Den Europæiske Union og Europa-Kommissionen om bedre lovgivning af 13. april 2016 (EUT L 123 af 12.5.2016, s. 1).

Ændringsforslag    2

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 3

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

3.  Inden for 36 timer efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, reagerer den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger, på konsultationen, jf. artikel 10, stk. 3, i direktiv 2015/637, og bekræfter, om ansøgeren er statsborger. Efter bekræftelse af ansøgerens statsborgerskab udsteder den bistandsydende medlemsstat et EU-nødpas til ansøgeren senest på arbejdsdagen efter den dag, hvor den har modtaget svaret fra den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger.

3.  Inden for 24 timer efter modtagelsen af de oplysninger, der er omhandlet i stk. 2, reagerer den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger, på konsultationen, jf. artikel 10, stk. 3, i direktiv 2015/637, og bekræfter, om ansøgeren er statsborger. Efter bekræftelse af ansøgerens statsborgerskab udsteder den bistandsydende medlemsstat et EU-nødpas til ansøgeren senest på arbejdsdagen efter den dag, hvor den har modtaget svaret fra den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger.

Ændringsforslag    3

Forslag til direktiv

Artikel 4 – stk. 4

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

4.  I behørigt begrundede ekstraordinære tilfælde kan medlemsstaterne bruge længere tid end de i stk. 1 og 3 fastsatte frister.

4.  I behørigt begrundede ekstraordinære tilfælde kan medlemsstaterne bruge kortere eller længere tid end de i stk. 1 og 3 fastsatte frister.

Begrundelse

I krisesituationer kan det være nødvendigt for den bistandsydende medlemsstat at levere EU-nødpasset tidligere end "på arbejdsdagen efter den dag, hvor den har modtaget" identitetsbekræftelsen fra den medlemsstat, hvor borgeren er statsborger, f.eks. med henblik på at undgå forsinkelser på grund af weekender eller offentlige helligdage.

Ændringsforslag    4

Forslag til direktiv

Artikel 15 – stk. 1

Kommissionens forslag

Ændringsforslag

1.  Tidligst fem år efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv Kommissionen foretager en evaluering af dette direktiv og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de vigtigste resultater, herunder om hvorvidt sikkerhedsniveauet for personoplysninger er hensigtsmæssigt.

1.  Tidligst tre år efter datoen for gennemførelsen af dette direktiv foretager Kommissionen en evaluering af dette direktiv og forelægger Europa-Parlamentet og Rådet en rapport om de vigtigste resultater, herunder om hvorvidt sikkerhedsniveauet for personoplysninger er hensigtsmæssigt og om den mulige indvirkning på de grundlæggende rettigheder.


BEGRUNDELSE

Parlamentet anførte i sin beslutning om 2017-rapporten om unionsborgerskab, at næsten syv millioner EU-borgere rejser til eller bor på steder uden for EU, hvor deres eget land ikke har en ambassade eller et konsulat, og at antallet af ikkerepræsenterede unionsborgere forventes at stige til mindst ti millioner i 2020. EU-borgere med bopæl i tredjelande, hvor den medlemsstat, som de er statsborgere i, ikke er repræsenteret, nyder beskyttelse hos enhver medlemsstats diplomatiske og konsulære myndigheder på samme vilkår som statsborgere i denne medlemsstat.

I betragtning af disse resultater opfordrede Parlamentet Kommissionen til at fremsætte et forslag om et nyt og mere sikkert format for EU-nødpasset (ETD) for ikkerepræsenterede EU-borgere uden for EU, hvis pas er blevet stjålet, mistet, ødelagt eller midlertidigt ikke er til rådighed, for at kunne garantere, at de kan vende sikkert hjem. Forslaget ville indebære ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP, der blev truffet af repræsentanterne for medlemsstaternes regeringer, og ved hvilken der blev indført et fælles nødpas, som medlemsstaterne kan udstede til unionsborgere på steder, hvor disse borgeres hjemstat ikke har nogen permanent diplomatisk eller konsulær repræsentation.

Ifølge den af Kommissionen fremsatte begrundelse, der ledsager forslaget, er der nu gået 20 år siden indførelsen af EU-nødpasset, og der er behov for at ajourføre bestemmelserne i afgørelse 96/409/FUSP og EU-nødpassets format. De seneste ændringer af EU's regler om konsulær beskyttelse er ikke afspejlet i afgørelse 96/409/FUSP, og EU-nødpasset i sin nuværende udformning er ikke tilpasset til det aktuelle globale sikkerhedsmiljø. Det tager ikke højde for den forbedrede sikkerhed omkring rejsedokumenter og yder ikke tilstrækkelig beskyttelse mod svindel og forfalskninger, hvilket har ført til en fragmenteret brug af EU-nødpasset i hele Unionen.

Desuden er afgørelse 96/409/FUSP ikke på linje med Rådets direktiv (EU) 2015/637. Dette direktiv fastlægger konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede borgere i almindelighed og indeholder dermed også regler for udstedelse af EU-nødpas.

I 2017-rapporten om unionsborgerskab opfordrede Parlamentet endvidere til en fuldstændig og effektiv gennemførelse af direktiv (EU) 2015/637 for at sikre konsulær beskyttelse af EU-borgere i tredjelande, hvor deres medlemsstater ikke er repræsenteret. For ordføreren udgør nærværende forslag et skridt i denne retning, da det fastlægger de nødvendige foranstaltninger for at lette den konsulære beskyttelse for så vidt angår den hyppigste type konsulær bistand, der ydes til ikkerepræsenterede borgere, nemlig udstedelse af nødpas.

Ordføreren mener, at forslaget er en afgørende faktor for udøvelsen af EU-borgernes ret til fri bevægelighed, som er af central betydning for unionsborgerskabet og supplerer de andre frihedsrettigheder, selv om det vedrører foranstaltninger for konsulær beskyttelse af ikkerepræsenterede unionsborgere i tredjelande.

Ordføreren understreger, at Unionen bør bidrage til beskyttelsen af sine borgere. Den grundlæggende ret, jf. artikel 46 i Den Europæiske Unions charter om grundlæggende rettigheder, til konsulær beskyttelse hos enhver medlemsstat af unionsborgere, hvis medlemsstat ikke er repræsenteret, på samme vilkår som statsborgere i den pågældende medlemsstat, er et udtryk for europæisk solidaritet.

Endvidere mener ordføreren, at forbedringen af sikkerheden omkring nødpassene er et vigtigt element i den overordnede EU-strategi for effektiv forebyggelse og afsløring af samt reaktion på skiftende sikkerhedstrusler. Som anført i Kommissionens meddelelse fra 2016 – Handlingsplan med henblik på at styrke Europas bekæmpelse af svindel med rejsedokumenter – er dokumentfalsk blevet et værktøj, som terrorister og den organiserede kriminalitet benytter sig af, og som er knyttet til menneskehandel og menneskesmugling. Det er af afgørende betydning at forhindre misbrug og trusler mod den indre sikkerhed i at opstå som følge af mangler i dokumentsikkerheden.

I denne sammenhæng godkender ordføreren forslaget til Rådets direktiv om indførelse af et EU-nødpas og ophævelse af afgørelse 96/409/FUSP uden ændringer for at tilskynde medlemsstaterne til hurtigt at gå videre med vedtagelsen heraf.


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

EU-nødpas

Referencer

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Dato for høring af EP

31.7.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

       Dato for meddelelse på plenarmødet

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Ingen udtalelse

       Dato for afgørelse

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Ordførere

       Dato for valg

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Dato for vedtagelse

3.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

41

4

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Max Andersson, France Jamet

Dato for indgivelse

6.12.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 8. januar 2019Juridisk meddelelse