Διαδικασία : 2018/0186(CNS)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : A8-0433/2018

Κείμενα που κατατέθηκαν :

A8-0433/2018

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 16/01/2019 - 21.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P8_TA(2019)0027

ΕΚΘΕΣΗ     *
PDF 701kWORD 78k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων

Εισηγήτρια: Kinga Gál

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ
 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
 ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ

(COM(2018)0358 – C8‑0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Ειδική νομοθετική διαδικασία – διαβούλευση)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–  έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο (COM(2018)0358),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 23 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σύμφωνα με το οποίο κλήθηκε από το Συμβούλιο να γνωμοδοτήσει (C8‑0386/2018),

–  έχοντας υπόψη το άρθρο 78γ του Κανονισμού του,

–  έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (A8-0433/2018),

1.  εγκρίνει την πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε·

2.  καλεί την Επιτροπή να τροποποιήσει αναλόγως την πρότασή της, σύμφωνα με το άρθρο 293 παράγραφος 2 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης·

3.  καλεί το Συμβούλιο, εφόσον προτίθεται να απομακρυνθεί από το κείμενο που ενέκρινε το Κοινοβούλιο, να το ενημερώσει σχετικά·

4.  ζητεί να κληθεί εκ νέου να γνωμοδοτήσει εφόσον το Συμβούλιο προτίθεται να επιφέρει σημαντικές τροποποιήσεις στην πρόταση της Επιτροπής·

5.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει τη θέση του Κοινοβουλίου στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή και στα εθνικά κοινοβούλια.

Τροπολογία    1

Πρόταση οδηγίας

Αιτιολογική σκέψη 19

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

(19)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου24, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την παρούσα οδηγία, ιδίως με βάση πληροφορίες που θα συλλεχθούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της οδηγίας και την ανάγκη περαιτέρω δράσης.

(19)  Σύμφωνα με τα σημεία 22 και 23 της διοργανικής συμφωνίας για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου24, η Επιτροπή θα πρέπει να αξιολογήσει την παρούσα οδηγία, ιδίως με βάση πληροφορίες που θα συλλεχθούν μέσω ειδικών ρυθμίσεων παρακολούθησης, προκειμένου να αξιολογήσει τα αποτελέσματα της οδηγίας, συμπεριλαμβανομένου του αντικτύπου της στα θεμελιώδη δικαιώματα, και την ανάγκη περαιτέρω δράσης. Η αξιολόγηση θα πρέπει να τίθεται στη διάθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Ευρωπαίου Επόπτη Προστασίας Δεδομένων και του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.

_________________

_________________

24 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

24 Διοργανική συμφωνία μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της 13ης Απριλίου 2016, για τη βελτίωση του νομοθετικού έργου (ΕΕ L 123 της 12.5.2016, σ. 1).

Τροπολογία    2

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 3

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

3.  Εντός 36 ωρών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος ιθαγένειας απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 και επιβεβαιώνει αν ο αιτών είναι υπήκοός του. Μετά την επιβεβαίωση της ιθαγένειας του αιτούντος, το συντρέχον κράτος μέλος χορηγεί στον αιτούντα ΠΤΕ της ΕΕ, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της απάντησης του κράτους μέλους ιθαγένειας.

3.  Εντός 24 ωρών από την παραλαβή των πληροφοριών που αναφέρονται στην παράγραφο 2, το κράτος μέλος ιθαγένειας απαντά στη διαβούλευση σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 3 της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 και επιβεβαιώνει αν ο αιτών είναι υπήκοός του. Μετά την επιβεβαίωση της ιθαγένειας του αιτούντος, το συντρέχον κράτος μέλος χορηγεί στον αιτούντα ΠΤΕ της ΕΕ, το αργότερο την πρώτη εργάσιμη ημέρα μετά την παραλαβή της απάντησης του κράτους μέλους ιθαγένειας.

Τροπολογία    3

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 4 – παράγραφος 4

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

4.  Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να καθυστερήσουν περισσότερο από τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3.

4.  Σε εξαιρετικές και δεόντως δικαιολογημένες περιπτώσεις, τα κράτη μέλη μπορούν να αναλώσουν λιγότερο χρόνο ή να καθυστερήσουν περισσότερο από τις προθεσμίες που καθορίζονται στις παραγράφους 1 και 3.

Αιτιολόγηση

Σε ακραίες καταστάσεις, μπορεί να είναι απαραίτητο το συντρέχον κράτος μέλος να εκδώσει το ΠΤΕ της ΕΕ νωρίτερα από την «επόμενη εργάσιμη ημέρα», αφού λάβει επιβεβαίωση της ταυτότητας από το κράτος μέλος ιθαγένειας, για παράδειγμα για την αποφυγή Σαββατοκύριακων ή αργιών που καθυστερούν τη διαδικασία.

Τροπολογία    4

Πρόταση οδηγίας

Άρθρο 15 – παράγραφος 1

Κείμενο που προτείνει η Επιτροπή

Τροπολογία

1.  Το νωρίτερο πέντε έτη από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της σχετικά με την καταλληλότητα του επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

1.  Το νωρίτερο τρία έτη από την ημερομηνία μεταφοράς της παρούσας οδηγίας στο εθνικό δίκαιο των κρατών μελών, η Επιτροπή προβαίνει σε αξιολόγηση της παρούσας οδηγίας και υποβάλλει έκθεση σχετικά με τα κύρια συμπεράσματά της στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο, συμπεριλαμβανομένων των συμπερασμάτων της σχετικά με την καταλληλότητα του επιπέδου ασφάλειας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και τον πιθανό αντίκτυπο στα θεμελιώδη δικαιώματα.


ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στο ψήφισμά του σχετικά με την έκθεση του 2017 για την ιθαγένεια, αναφέρει ότι σχεδόν επτά εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ, ταξιδεύουν ή ζουν σε τόπους εκτός της ΕΕ όπου η χώρα τους δεν διαθέτει πρεσβεία ή προξενείο και ότι ο αριθμός των μη αντιπροσωπευόμενων πολιτών της ΕΕ αναμένεται να αυξηθεί σε τουλάχιστον δέκα εκατομμύρια έως το 2020. Όσοι πολίτες της ΕΕ διαμένουν στο έδαφος τρίτης χώρας στην οποία δεν αντιπροσωπεύεται το κράτος μέλος καταγωγής τους δικαιούνται προστασίας που παρέχουν οι διπλωματικές και προξενικές αρχές οποιουδήποτε άλλου κράτους μέλους υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν για τους υπηκόους του κράτους αυτού·

Με βάση αυτές τις διαπιστώσεις, το Κοινοβούλιο κάλεσε την Επιτροπή να υποβάλει πρόταση για ένα νέο, ασφαλέστερο μορφότυπο για ένα προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ (ΠΤΕ της ΕΕ) για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της ΕΕ εκτός της ΕΕ, των οποίων το διαβατήριο έχει κλαπεί, απολεσθεί, καταστραφεί ή δεν διατίθεται προσωρινά, ώστε να εξασφαλιστεί ότι μπορούν να επιστρέψουν στην πατρίδα τους με ασφάλεια. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα την κατάργηση της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, με την οποία θεσπίστηκε ένα κοινό προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο, το οποίο χορηγείται από τα κράτη μέλη σε πολίτες της Ένωσης σε χώρες όπου το κράτος μέλος ιθαγένειας των εν λόγω πολιτών δεν διαθέτει μόνιμη διπλωματική ή προξενική εκπροσώπηση.

Σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση της πρότασης της Επιτροπής, έχουν περάσει πλέον 20 χρόνια από την καθιέρωση των ΠΤΕ της ΕΕ και είναι αναγκαίο να επικαιροποιηθούν οι κανόνες της απόφασης 96/409/ΚΕΠΠΑ καθώς και το μορφότυπο του ΠΤΕ της ΕΕ. Οι πρόσφατες αλλαγές στους κανόνες της ΕΕ για την προξενική προστασία δεν αποτυπώνονται στην απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ και το ΠΤΕ της ΕΕ στη σημερινή του μορφή δεν είναι προσαρμοσμένο στο τρέχον παγκόσμιο περιβάλλον ασφαλείας. Δεν λαμβάνει υπόψη τις βελτιώσεις όσον αφορά την ασφάλεια των ταξιδιωτικών εγγράφων και δεν παρέχει επαρκή προστασία έναντι της απάτης και της παραποίησης, γεγονός που έχει καταστήσει αποσπασματική τη χρήση του ΠΤΕ της ΕΕ στην Ένωση.

Επιπλέον, η απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ δεν ευθυγραμμίζεται με την οδηγία (ΕΕ) 2015/637 του Συμβουλίου. Η εν λόγω οδηγία, διέπει την προξενική προστασία για τους μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες εν γένει και, ως εκ τούτου, περιλαμβάνει επίσης κανόνες που ισχύουν για την έκδοση των ΠΤΕ της ΕΕ.

Στην έκθεση για την ιθαγένεια του έτους 2017 το Κοινοβούλιο ζήτησε την πλήρη και αποτελεσματική εφαρμογή της οδηγίας (ΕΕ) 2015/637 προκειμένου να διασφαλιστεί η προξενική προστασία για τους πολίτες της ΕΕ σε τρίτες χώρες στις οποίες τα κράτη μέλη τους δεν εκπροσωπούνται. Η πρόταση αποτελεί βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση δεδομένου ότι θεσπίζει τα μέτρα που απαιτούνται για τη διευκόλυνση της προξενικής προστασίας όσον αφορά το συχνότερο είδος προξενικής συνδρομής που παρέχεται σε μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες, και συγκεκριμένα για την έκδοση προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων.

Η εισηγήτρια θεωρεί ότι η παρούσα πρόταση διευκολύνει την άσκηση των δικαιωμάτων ελεύθερης κυκλοφορίας των πολιτών της ΕΕ, τα οποία είναι καίριας σημασίας για την ιθαγένεια της ΕΕ και συμπλήρωμα άλλων ελευθεριών, ακόμη και αν αφορά μέτρα προξενικής προστασίας για μη αντιπροσωπευόμενους πολίτες της Ένωσης σε τρίτες χώρες.

Η εισηγήτρια υπογραμμίζει ότι η Ένωση θα πρέπει να συμβάλει στην προστασία των πολιτών της. Το θεμελιώδες δικαίωμα σε προξενική προστασία που έχουν οι πολίτες της Ένωσης των οποίων το κράτος δεν αντιπροσωπεύεται, υπό τους ίδιους όρους που ισχύουν και έναντι των ημεδαπών και το οποίο κατοχυρώνεται στο άρθρο 46 του Χάρτη Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αποτελεί έκφραση της ευρωπαϊκής αλληλεγγύης.

Επιπλέον, η εισηγήτρια θεωρεί ότι η βελτίωση της ασφάλειας των προσωρινών ταξιδιωτικών εγγράφων αποτελεί σημαντικό στοιχείο της συνολικής στρατηγικής της Ένωσης για την αποτελεσματική και αποδοτική πρόληψη, τον εντοπισμό και την αντίδραση κατά των διαγραφόμενων απειλών για την ασφάλεια. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής του 2016 – Σχέδιο δράσης για την ενίσχυση της απόκρισης της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην απάτη σχετικά με ταξιδιωτικά έγγραφα, η απάτη σχετικά με τα έγγραφα έχει καταστεί παράγοντας διευκόλυνσης της τρομοκρατίας και του οργανωμένου εγκλήματος και συνδέεται με την εμπορία ανθρώπων και τη λαθραία διακίνηση μεταναστών. Έχει θεμελιώδη σημασία να αποτρέπονται οι καταχρήσεις και οι απειλές για την εσωτερική ασφάλεια που απορρέουν από ελλείψεις όσον αφορά την ασφάλεια των εγγράφων.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγήτρια συμφωνεί για τους προαναφερθέντες λόγους με την πρόταση οδηγίας του Συμβουλίου για τη θέσπιση προσωρινού ταξιδιωτικού εγγράφου της ΕΕ και για την κατάργηση της απόφαση 96/409/ΚΕΠΠΑ, χωρίς τροποποιήσεις προκειμένου να ενθαρρυνθούν τα κράτη μέλη να προβούν στην ταχεία έκδοσή της.


ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΑΡΜΟΔΙΑΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Τίτλος

Προσωρινό ταξιδιωτικό έγγραφο της ΕΕ

Έγγραφα αναφοράς

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Ημερομηνία κλήσης του ΕΚ προς γνωμοδότηση

31.7.2018

 

 

 

Επιτροπή αρμόδια επί της ουσίας

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Γνωμοδοτικές επιτροπές

       Ημερομ. αναγγελίας στην ολομέλεια

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Αποφάσισαν να μην γνωμοδοτήσουν

       Ημερομηνία της απόφασης

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Εισηγητές

       Ημερομηνία ορισμού

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Εξέταση στην επιτροπή

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Ημερομηνία έγκρισης

3.12.2018

 

 

 

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

41

4

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Αναπληρωτές (άρθρο 200 παρ. 2) παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Max Andersson, France Jamet

Ημερομηνία κατάθεσης

6.12.2018


ΤΕΛΙΚΗ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΚΛΗΣΗ ΣΤΗΝ ΑΡΜΟΔΙΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΥΣΙΑΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Υπόμνημα των χρησιμοποιούμενων συμβόλων:

+  :  υπέρ

-  :  κατά

0  :  αποχή

Τελευταία ενημέρωση: 8 Ιανουαρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου