Eljárás : 2018/0186(CNS)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0433/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0433/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 16/01/2019 - 21.4

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0027

JELENTÉS     *
PDF 544kWORD 76k
6.12.2018
PE 627.613v02-00 A8-0433/2018

az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság

Előadó: Kinga Gál

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatról

(COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS))

(Különleges jogalkotási eljárás– konzultáció)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0358),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 23 cikkének (2) bekezdésére, amelynek megfelelően a Tanács konzultált a Parlamenttel (C8-0386/2018),

–  tekintettel eljárási szabályzata 78c. cikkére,

–  tekintettel az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság jelentésére (A8-0433/2018),

1.  jóváhagyja a Bizottság javaslatát annak módosított formájában;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy ennek megfelelően módosítsa javaslatát, az Európai Unió működéséről szóló szerződés 293. cikkének (2) bekezdésének megfelelően;

3.  felkéri a Tanácsot, hogy tájékoztassa a Parlamentet arról, ha a Parlament által jóváhagyott szövegtől el kíván térni;

4.  felkéri a Tanácsot a Parlamenttel való újbóli konzultációra, ha lényegesen módosítani kívánja a Bizottság javaslatát;

5.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Irányelvre irányuló javaslat

19 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(19)  A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás24 (22) és (23) pontjának megfelelően a Bizottságnak értékelnie kell az irányelvet, különösen a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv hatásait és a további intézkedések szükségességét.

(19)  A jogalkotás minőségének javításáról kötött intézményközi megállapodás24 (22) és (23) pontjának megfelelően a Bizottságnak értékelnie kell az irányelvet, különösen a konkrét nyomonkövetési megállapodások révén gyűjtött információk alapján, annak érdekében, hogy megvizsgálják az irányelv hatásait, többek között annak az alapvető jogokra gyakorolt hatását és a további intézkedések szükségességét. Az értékelést rendelkezésre kell bocsátani az Európai Parlament, az európai adatvédelmi biztos és az Európai Unió Alapjogi Ügynöksége számára.

_________________

_________________

24 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

24 Intézményközi megállapodás (2016. április 13.) az Európai Parlament, az Európai Unió Tanácsa és az Európai Bizottság között a jogalkotás minőségének javításáról (HL L 123., 2016.5.12., 1. o.).

Módosítás    2

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 3 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(3)  Az állampolgárság szerinti tagállam a (2) bekezdésben említett információk beérkezésétől számított 36 órán belül reagál a konzultációra az (EU) 2015/637 irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban, továbbá megerősíti, hogy a kérelmező az állampolgára-e. A kérelmező állampolgárságának megerősítését követően a segítséget nyújtó tagállam legkésőbb az állampolgárság szerinti tagállam válaszának kézhezvételét követő munkanapon biztosítja az uniós ideiglenes úti okmányt a kérelmező részére.

(3)  Az állampolgárság szerinti tagállam a (2) bekezdésben említett információk beérkezésétől számított 24 órán belül reagál a konzultációra az (EU) 2015/637 irányelv 10. cikkének (3) bekezdésével összhangban, továbbá megerősíti, hogy a kérelmező az állampolgára-e. A kérelmező állampolgárságának megerősítését követően a segítséget nyújtó tagállam legkésőbb az állampolgárság szerinti tagállam válaszának kézhezvételét követő munkanapon biztosítja az uniós ideiglenes úti okmányt a kérelmező részére.

Módosítás    3

Irányelvre irányuló javaslat

4 cikk – 4 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Kellően indokolt rendkívüli esetekben a tagállamok az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott határidőknél hosszabb időt is igénybe vehetnek.

(4)  Kellően indokolt rendkívüli esetekben a tagállamok az (1) és a (3) bekezdésben meghatározott határidőknél rövidebb vagy hosszabb időt is igénybe vehetnek.

Indokolás

Szélsőséges helyzetekben szükséges lehet, hogy a segítséget nyújtó tagállam a „következő munkanapnál” korábban bocsássa ki az uniós ideiglenes úti okmányt, miután megkapta az állampolgárság szerinti tagállamtól a kérelmező személyazonosságára vonatkozó megerősítést, például annak érdekében, hogy elkerüljék azt a helyzetet, hogy a hétvége vagy a munkaszüneti napok késleltessék az eljárást.

Módosítás    4

Irányelvre irányuló javaslat

15 cikk – 1 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(1)  A Bizottság – leghamarabb az ezen irányelv átültetésének kezdőnapjától számított öt év elteltével – értékeli az irányelvet, beleértve a személyes adatok bizottsági szintjének megfelelőségét, és a főbb megállapításokat jelentésbe foglalja, amelyet megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.

(1)  A Bizottság – leghamarabb az ezen irányelv átültetésének kezdőnapjától számított három év elteltével – értékeli az irányelvet, ideértve a személyes adatok biztonsági szintjének megfelelőségét, valamint az irányelvnek az alapvető jogokra gyakorolt esetleges hatásait, és a főbb megállapításokat jelentésbe foglalja, amelyet megküld az Európai Parlamentnek és a Tanácsnak.


INDOKOLÁS

Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésről szóló állásfoglalásában az Európai Parlament kijelentette, hogy csaknem hétmillió uniós polgár utazik vagy él az EU-n kívüli olyan helyeken, ahol saját országuk nem rendelkezik nagykövetséggel vagy konzulátussal, és hogy a képviselettel nem rendelkező uniós polgárok száma 2020-ra várhatóan legalább tízmillióra nő. Az olyan nem uniós ország területén élő uniós polgárok, ahol a származásuk szerinti tagállam nem rendelkezik képviselettel, ugyanolyan feltételekkel jogosultak bármely másik tagállam diplomáciai vagy konzuli hatóságainak védelmét igénybe venni, mint az adott tagállam állampolgárai.

A fenti megállapításokra tekintettel a Parlament felkérte a Bizottságot, hogy a biztonságos hazautazás garantálása érdekében terjesszen elő javaslatot az uniós ideiglenes úti okmány új, biztonságosabb formátumára vonatkozóan azon EU-n kívüli, képviselettel nem rendelkező uniós polgárok számára, akiknek az útlevelét ellopták, vagy akiknek az útlevele elveszett, megsemmisült vagy átmenetileg nem áll rendelkezésre. Ennek következtében visszavonták a tagállamok kormányainak e Tanács keretében ülésező képviselői által elfogadott 96/409/KKBP határozatot, amely közös ideiglenes úti okmányt hozott létre, amelyet a tagállamok uniós polgárok számára állítanak ki olyan helyeken, ahol az adott polgárok állampolgársága szerinti tagállam nem rendelkezik állandó diplomáciai vagy konzuli képviselettel.

A Bizottság által a javaslathoz csatolt indokolás szerint 20 év telt el az uniós ideiglenes úti okmányok bevezetése óta, és aktualizálni kell a 96/409/KKBP határozat szabályait és az uniós ideiglenes úti okmány formátumát. A 96/409/KKBP határozat nem tükrözi a konzuli védelemre vonatkozó uniós szabályok közelmúltbeli változásait, az uniós ideiglenes úti okmány pedig jelenlegi formájában nem alkalmazkodik az aktuális globális biztonsági környezethez. Nem veszi figyelembe az úti okmányok biztonságának javításait, és nem nyújt elegendő védelmet a csalással és a hamisítással szemben, aminek következtében széttagoltan alkalmazzák az uniós ideiglenes úti okmányt az Unión belül.

Ezenfelül a 96/409/KKBP határozatot nem hangolták össze az (EU) 2015/637 tanácsi irányelvvel. Ez az irányelv általánosságban szabályozza a képviselettel nem rendelkező polgárok konzuli védelmét, és így az uniós ideiglenes úti okmányok kiállítására vonatkozó szabályokat is tartalmaz.

Az uniós polgárságról szóló 2017. évi jelentésében a Parlament felhív az (EU) 2015/637 irányelv teljes és tényleges végrehajtására is az uniós polgárok konzuli védelmének biztosítása érdekében olyan harmadik országokban, amelyekben tagállamaik nem rendelkeznek képviselettel. Az előadó szerint ez a javaslat előrelépést jelent e tekintetben, mivel megállapítja a konzuli védelem elősegítéséhez szükséges intézkedéseket a képviselettel nem rendelkező polgároknak nyújtott konzuli segítség leggyakoribb típusa, azaz az ideiglenes úti okmányok kiállítása esetében.

Az előadó úgy véli, hogy ez a javaslat elősegíti az uniós polgárok szabad mozgáshoz való jogának gyakorlását, ami központi szerepet tölt be az uniós polgárság szempontjából, és kiegészíti az egyéb szabadságokat, még akkor is, ha a harmadik országokban képviselettel nem rendelkező uniós polgárok konzuli védelmét célzó intézkedésekre vonatkozik.

Az előadó hangsúlyozza, hogy az Uniónak hozzá kell járulnia polgárai védelméhez. A képviselettel nem rendelkező uniós polgárok számára az adott ország állampolgáraira vonatkozó feltételekkel azonos feltételek mellett biztosított, az EU Alapjogi Chartájának 46. cikkében megfogalmazott konzuli védelemhez való alapjog az európai szolidaritás kifejeződése.

Az előadó továbbá úgy véli, hogy az ideiglenes úti okmányok biztonságának javítása fontos eleme a folyton változó biztonsági fenyegetések hatékony és eredményes megelőzését, felderítését és az azokra való reagálást célzó átfogó uniós stratégiának. Amint azt „Az úti okmányokkal való visszaéléssel szembeni európai reagálás megerősítésére irányuló cselekvési tervről” című 2016. évi bizottsági közlemény is megállapítja, az úti okmányokkal való visszaélés elősegíti a terrorizmust és a szervezett bűnözést, és összefügg az emberkereskedelemmel és a migránscsempészéssel. Alapvető fontosságú az okmánybiztonság hiányosságaiból eredő visszaélések és a belső biztonságot fenyegető veszélyek megelőzése.

Az előadó ezért módosítások nélkül támogatja az uniós ideiglenes úti okmány létrehozásáról, valamint a 96/409/KKBP határozat hatályon kívül helyezéséről szóló tanácsi irányelvre irányuló javaslatot, és ösztönzi a tagállamokat a javaslat gyors elfogadására.


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az uniós sürgősségi úti okmány

Hivatkozások

COM(2018)0358 – C8-0386/2018 – 2018/0186(CNS)

Az Európai Parlamenttel folytatott konzultáció dátuma

31.7.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

10.9.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFET

10.9.2018

JURI

10.9.2018

 

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

AFET

20.6.2018

JURI

9.7.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Kinga Gál

9.7.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

18.10.2018

19.11.2018

3.12.2018

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

41

4

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Raymond Finch, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Pál Csáky, Gérard Deprez, Anna Hedh, Lívia Járóka, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Max Andersson, France Jamet

Benyújtás dátuma

6.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

41

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Pál Csáky, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Lívia Járóka, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

4

-

ECR

Branislav Škripek

EFDD

Raymond Finch

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 3.Jogi nyilatkozat