Eljárás : 2018/0336(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0435/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0435/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0155

JELENTÉS     ***I
PDF 694kWORD 64k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Alkotmányügyi Bizottság

Előadók: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályoknak az európai parlamenti választásokkal összefüggésben történő megsértésével kapcsolatos ellenőrzési eljárás tekintetében az 1141/2014/EU, Euratom rendelet módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bizottság Európai Parlamenthez és Tanácshoz intézett javaslatára (COM(2018)0636),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (2) bekezdésére és 224. cikkére, amelyek alapján a Bizottság javaslatát benyújtotta a Parlamenthez (C8-0413/2018),

–  tekintettel az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződésre és különösen annak 106a. cikkére,

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) bekezdésére,

–    az Európai Gazdasági és Szociális Bizottsággal folytatott konzultációt követően,

–  a Régiók Bizottságával folytatott konzultációt követően,

–  tekintettel eljárási szabályzata 59. cikkére,

–  tekintettel az Alkotmányügyi Bizottság jelentésére és az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság véleményére (A8-0435/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  felkéri a Bizottságot, hogy utalja az ügyet újból a Parlamenthez, ha javaslata helyébe másik szöveget szándékozik léptetni, azt lényegesen módosítja vagy lényegesen módosítani kívánja;

3.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak és a Bizottságnak, valamint a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás  1

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ha a Hatóság az ellenőrzési eljárás során szankciót vet ki egy európai politikai pártra vagy alapítványra, megfelelően figyelembe veszi a ne bis in idem elvét, hogy elkerülje ugyanazon jogsértés kettős – egyrészt nemzeti szinten a felügyelő hatóság határozatát követő, másrészt európai szinten az ellenőrzési eljárást követő – szankcionálását.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

6 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(6)  Mivel az új eljárást az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata indítja el, helyénvaló lehetővé tenni az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára, hogy a szankció felülvizsgálatát kérelmezze, ha a felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték vagy a határozattal szembeni jogorvoslat sikerre vezetett.

(6)  Mivel az új eljárást az illetékes adatvédelmi felügyeleti hatóság határozata indítja el, helyénvaló lehetővé tenni az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány számára, hogy a határozat meghozatala előtt meghallgassák, és hogy a szankció felülvizsgálatát kérelmezze, ha a felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték vagy a határozattal szembeni jogorvoslat sikerre vezetett.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

10a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hatóság értesül a felügyeleti hatóság által az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet17 4. cikkének 21. pontja alapján hozott olyan határozatról, amely megállapítja, hogy valamely természetes vagy jogi személy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályokat, továbbá ha e határozatból az következik, vagy egyébként alapos okkal feltételezhető, hogy a jogsértés valamely európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak az európai parlamenti választásokkal összefüggő politikai tevékenységéhez kapcsolódik, a Hatóság a 11. cikkel létrehozott, független kiemelkedő személyek bizottsága elé terjeszti ezt az ügyet. A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány e jogsértést kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. A Hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónappal a felügyeleti hatóság határozatát követően kéri ki a véleményt. A bizottság a Hatóság által kitűzött rövid és észszerű határidőn belül nyilvánít véleményt.

(1)  Az európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány nem befolyásolhatja és nem kísérelheti meg befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét azáltal, hogy valamely természetes vagy jogi személy kihasználja a személyes adatok védelmére alkalmazandó szabályok megsértését. Ez a bekezdés csak akkor alkalmazandó, amennyiben valamely tagállam felügyeleti hatósága az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet17 4. cikkének 21. pontja alapján végrehajtható határozat révén megállapította, hogy az alkalmazandó adatvédelmi szabályokat megsértették.

 

(2)  Amikor a Hatóság értesül az első bekezdés szerinti magatartásról, és megkapja az értesítést a felügyeleti hatóság első bekezdésben említett végrehajtható határozatáról, haladéktalanul, de legkésőbb 3 hónappal az említett értesítést követően a 11. cikkel létrehozott, független kiemelkedő személyek bizottsága elé terjeszti ezt az ügyet. A bizottság a Hatóság által kitűzött rövid és észszerű határidőn belül véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megsértette-e az (1) bekezdést.

 

A Hatóság a bizottság véleményét figyelembe véve, a 27. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében határoz arról, hogy a szóban forgó európai politikai pártra vagy európai politikai alapítványra pénzügyi szankciókat ró-e ki. A Hatóság határozatát megfelelő indokolással kell ellátni, különösen a bizottság véleményére való tekintettel, és haladéktalanul közzé kell tenni.

_________________

_________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

27 cikk – 2 bekezdés – a pont – vii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  ha a 10a. cikknek megfelelően a bizottság olyan véleményt nyilvánít, amelyben megállapítja, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.”;

vii.  ha valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány megsértette a 10a. cikk (1) bekezdését.”;

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – b pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

27 cikk – 7 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(7)  Amennyiben a 10a.cikkben említett felügyeleti hatóság határozatát hatályon kívül helyezték, vagy az e határozattal szembeni jogorvoslat sikeres volt, a hatóság az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány kérelmére felülvizsgálja a (2) bekezdés a) pontjának vii. alpontja szerint kiszabott szankciót.”

(7)  Amennyiben a 10a.cikkben említett nemzeti felügyeleti hatóság határozatát jogerősen hatályon kívül helyezték, vagy az e határozattal szembeni jogorvoslat sikeres volt és jogerőre lépett, a hatóság az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány kérelmére felülvizsgálja a (2) bekezdés a) pontjának vii. alpontja szerint kiszabott szankciót.”


VÉLEMÉNY az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság részéről (5.12.2018)

az Alkotmányügyi Bizottság részére

az európai parlamenti választásokkal összefüggésben a személyes adatok védelméről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

A vélemény előadója: Sophia in 't Veld

MÓDOSÍTÁSOK

Az Állampolgári Jogi, Bel- és Igazságügyi Bizottság felkéri az Alkotmányügyi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

(4)  Ezért olyan ellenőrzési eljárást kell bevezetni, amelynek értelmében a Hatóságnak bizonyos körülmények között fel kell kérnie a független kiemelkedő személyek bizottságát annak értékelésére, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Amennyiben a bizottság megállapítja ennek megtörténtét, a Hatóságnak szankciókat kell kiszabnia az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel létrehozott hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszerrel összhangban.

(4)  Ezért olyan ellenőrzési eljárást kell bevezetni, amelynek értelmében a Hatóságnak a nemzeti felügyeleti hatóság vagy az európai adatvédelmi biztos végleges határozatát követően fel kell kérnie a független kiemelkedő személyek bizottságát annak értékelésére, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Amennyiben a bizottság megállapítja ennek megtörténtét, a Hatóságnak szankciókat kell kiszabnia az 1141/2014/EU, Euratom rendelettel létrehozott hatékony, arányos és visszatartó erejű szankciórendszerrel összhangban. E szankcióknak a szabad és tisztességes európai parlamenti választások biztosítására irányuló cél szolgálatában kell állniuk, míg az adatvédelmi hatóságok által kiszabott esetleges szankcióknak azt a célt kell követniük, hogy védjék a természetes személyeket a személyes adatok feldolgozása tekintetében. 

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 a preambulumbekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(5a)  Ha a Hatóság az ellenőrzési eljárás során szankciót vet ki egy európai politikai pártra vagy alapítványra, megfelelően figyelembe veszi a ne bis in idem elvét, hogy elkerülje ugyanazon jogsértés kettős – egyrészt nemzeti szinten a felügyelő hatóság határozatát követő, másrészt európai szinten az ellenőrzési eljárást követő – szankcionálását.

Indokolás

Amennyiben az ellenőrzési eljárás alapján a Hatóság szankciót vet ki egy európai politikai pártra/alapítványra, a szankció „bis in idem” lesz, ha a felügyelő hatóság is határoz és a Hatóság is kiszab szankciót az ügyben. Ez ellentétes lenne a Charta 50. cikkével és az emberi jogok európai egyezménye 7. jegyzőkönyvének 4. cikkével.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 3 pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

10 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Ha a Hatóság értesül a felügyeleti hatóság által az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet17 4. cikkének 21. pontja alapján hozott olyan határozatról, amely megállapítja, hogy valamely természetes vagy jogi személy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályokat, továbbá ha e határozatból az következik, vagy egyébként alapos okkal feltételezhető, hogy a jogsértés valamely európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak az európai parlamenti választásokkal összefüggő politikai tevékenységéhez kapcsolódik, a Hatóság a 11. cikkel létrehozott, független kiemelkedő személyek bizottsága elé terjeszti ezt az ügyet. A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány e jogsértést kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. A Hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónappal a felügyeleti hatóság határozatát követően kéri ki a véleményt. A bizottság a Hatóság által kitűzött rövid és észszerű határidőn belül nyilvánít véleményt.

Ha a Hatóság értesül a felügyeleti hatóság által az (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet 4. cikkének 21. pontja alapján az (EU) 2016/679 rendelet 58. cikke (2) bekezdésének megfelelően hozott végleges határozatról vagy az (EU) 2018/1725 európai parlamenti és tanácsi rendelet17a 52. cikke alapján létrehozott európai adatvédelmi biztos által az (EU) 2018/1725 rendelet 58. cikke (2) bekezdésének megfelelően hozott végleges határozatról, amely megállapítja, hogy valamely természetes vagy jogi személy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó, alkalmazandó szabályokat, továbbá ha e végleges határozatból az következik, vagy tényszerű jelek utalnak arra, hogy a jogsértés valamely európai politikai pártnak vagy európai politikai alapítványnak az európai parlamenti választásokkal összefüggő politikai tevékenységéhez kapcsolódik, vagy a jogsértést a nevében, utasításai alapján vagy támogatásával követték el, e párt a Hatóság a 11. cikkel létrehozott, független kiemelkedő személyek bizottsága elé terjeszti ezt az ügyet. A bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy az érintett európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány e jogsértést kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét azzal, hogy megsértette a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat, vagy erre felhatalmazta, utasította vagy támogatta az alkalmazandó szabályokat megsértő jogalanyt. A Hatóság haladéktalanul, de legkésőbb 1 hónappal a felügyeleti hatóság határozatát követően kéri ki a véleményt. A bizottság a Hatóság által kitűzött rövid és észszerű határidőn belül nyilvánít véleményt.

__________________

__________________

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

17 Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (HL L 119., 2016.5.4., 1. o.).

 

17a Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2018/1725 rendelete (2018. október 23.) a természetes személyeknek a személyes adatok uniós intézmények, szervek, hivatalok és ügynökségek általi kezelése tekintetében való védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 45/2001/EK rendelet és az 1247/2002/EK határozat hatályon kívül helyezéséről (HL L 295, 2018.11.21., 39. o.)

Indokolás

Jobban garantálható a jogbiztonság és a tisztességes eljáráshoz való jog tiszteletben tartása, ha csak végleges döntések indíthatják el az ellenőrzési eljárást. A [2018/xxxx (45/2001)] rendelet beillesztésével az európai adatvédelmi biztosnak az adatvédelmi szabályok uniós intézmények (köztük az európai parlamenti képviselők és a személyzet) általi megsértéséről szóló határozatai is megindíthatják az eljárást. Csak az adatvédelmi hatóságok vagy az európai adatvédelmi biztos korrekciós hatáskörük alapján hozott határozatai, s nem pedig vizsgálati vagy tanácsadói döntések vezethetnek ehhez az eljáráshoz.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 4 pont

1141/2014 rendelet

11 cikk – 3 bekezdés – 1 albekezdés – második mondat

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

Amennyiben a Hatóság felkéri, a bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. A bizottság mindkét esetben kérheti bármilyen releváns dokumentum vagy bizonyíték átadását a Hatóságtól, az Európai Parlamenttől, az érintett európai politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól, egyéb politikai pártoktól, politikai alapítványoktól vagy más érdekeltektől, valamint kérheti ezek képviselőinek meghallgatását. Ha vélemény készül arról, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét, a 10. cikk a) pontjában említett felügyeleti hatóságok az alkalmazandó jognak megfelelően együttműködnek a bizottsággal.

Amennyiben a Hatóság felkéri, a bizottság véleményt nyilvánít arról, hogy valamely európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét, illetve erre felhatalmazta, utasította vagy támogatta-e az alkalmazandó szabályokat megsértő jogalanyt. A bizottság mindkét esetben kérheti bármilyen releváns dokumentum vagy bizonyíték átadását a Hatóságtól, az Európai Parlamenttől, az érintett európai politikai párttól vagy európai politikai alapítványtól, egyéb politikai pártoktól, politikai alapítványoktól vagy más érdekeltektől, valamint kérheti ezek képviselőinek meghallgatását. Ha vélemény készül arról, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályokat megsértve befolyásolta-e, vagy megkísérelte-e befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét, vagy erre felhatalmazta, utasította vagy támogatta-e az alkalmazandó szabályokat megsértő jogalanyt a 10. cikk a) pontjában említett felügyeleti hatóságok az alkalmazandó jognak megfelelően, illetve az (EU) 2016/679 rendelet 54. cikkének (2) bekezdésében és az (EU) 2018/1725 rendelet 56. cikkében meghatározott szakmai titoktartási kötelezettség értelmében együttműködnek a bizottsággal.

Indokolás

Az általános adatvédelmi rendelet és az (EU) 2018/1725 rendelet kimondja, hogy a felügyeleti hatóságok tagjait és személyzetét szakmai titoktartás köti. Amennyiben bármilyen bizalmas információt osztanak meg a kiemelkedő személyek bizottságával, ennek az együttműködésnek tiszteletben kell tartania a szakmai titoktartási kötelezettséget.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 pont – a pont

1141/2014/EU, Euratom rendelet

27 cikk – 2 bekezdés – a pont – vii alpont

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

vii.  ha a 10a. cikknek megfelelően a bizottság olyan véleményt nyilvánít, amelyben megállapítja, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét.;

vii.  ha a 10a. cikknek megfelelően a bizottság olyan véleményt nyilvánít, amelyben megállapítja, hogy egy európai politikai párt vagy európai politikai alapítvány a személyes adatok védelmére vonatkozó szabályok megsértését kihasználva szándékosan befolyásolta, vagy megkísérelte befolyásolni az európai parlamenti választások eredményét. Ebben az esetben megfelelően figyelembe kell venni a ne bis in idem elvét;

Indokolás

Amennyiben az ellenőrzési eljárás alapján a Hatóság szankciót vet ki egy európai politikai pártra/alapítványra, a szankció „bis in idem” lesz, ha a felügyelő hatóság is határoz és a Hatóság is kiszab szankciót az ügyben. Ez ellentétes lenne a Charta 50. cikkével és az emberi jogok európai egyezménye 7. jegyzőkönyvének 4. cikkével.

Módosítás    6

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 6 a pont (új)

1141/2014/EU, Euratom rendelet

27 a cikk – 1 bekezdés – b a pont (új)

 

A Bizottság által javasolt szöveg

Módosítás

 

(6a)  A 27a. cikk a következő ponttal egészül ki:

 

ba)  a 27. cikk a) pontjának vii. alpontjában említett helyzetben, amennyiben a 10a. cikkben meghatározott eljárás alapján a természetes személyt is felelősnek találták a szóban forgó tényállásért vagy magatartásért.

Indokolás

A következetesség érdekében ezzel a ponttal ki kell egészíteni a 27a. cikket (A természetes személyek felelőssége).

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben

Hivatkozások

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

LIBE

1.10.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Vizsgálat a bizottságban

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Az elfogadás dátuma

3.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

39

2

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Max Andersson, France Jamet

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

A személyes adatok védelme az európai parlamenti választásokkal összefüggésben

Hivatkozások

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Az Európai Parlamentnek történő benyújtás dátuma

12.9.2018

 

 

 

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Nem nyilvánított véleményt

       A határozat dátuma

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Vizsgálat a bizottságban

12.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

21

0

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Benyújtás dátuma

6.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.Jogi nyilatkozat