Procedură : 2018/0336(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0435/2018

Texte depuse :

A8-0435/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0155

RAPORT     ***I
PDF 766kWORD 90k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Comisia pentru afaceri constituționale

Raportori: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0636),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 224 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0413/2018),

–  având în vedere Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în special articolul 106a,

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–    după consultarea Comitetului Economic și Social European,

–  după consultarea Comitetului Regiunilor,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri constituționale și, de asemenea, avizul Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0435/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul  1

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Atunci când Autoritatea impune o sancțiune partidului sau fundației politice europene în conformitate cu procedura de verificare, aceasta ține seama în mod corespunzător de principiul ne bis in idem, pentru a evita ca aceeași încălcare să fie sancționată de două ori, la nivel național, în urma deciziei autorității de supraveghere, și la nivel european, în urma procedurii de verificare.

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Întrucât noua procedură de verificare este declanșată de o decizie a unei autorități competente de supraveghere a protecției datelor, partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a solicita revizuirea sancțiunii în cazul în care decizia autorității de supraveghere este anulată sau este inversată în urma exercitării unei căi de atac.

(6)  Întrucât noua procedură de verificare este declanșată de o decizie a unei autorități competente de supraveghere a protecției datelor, partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză ar trebui să aibă posibilitatea de a fi audiați înainte de pronunțarea deciziei respective și de a solicita revizuirea sancțiunii în cazul în care decizia autorității de supraveghere este anulată sau este inversată în urma exercitării unei căi de atac.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014

Articolul 10 a – paragraful 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă Autoritatea ia cunoștință de o decizie a unei autorități de supraveghere în sensul articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului17, în care se constată că o persoană fizică sau juridică a încălcat normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dacă rezultă din această decizie sau există alte motive întemeiate să se considere că încălcarea este legată de activități politice desfășurate de un partid politic european sau de o fundație politică europeană în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea sesizează Comitetul de personalități independente instituit prin articolul 11 cu privire la acest caz. Comitetul emite un aviz în care evaluează dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de acea încălcare. Autoritatea solicită avizul fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult o lună de la luarea deciziei de către autoritatea de supraveghere. Comitetul își dă avizul într-un termen scurt și rezonabil, stabilit de Autoritate.

1.  Un partid politic european sau o fundație politică europeană nu influențează sau nu încearcă să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare, de către o persoană fizică sau juridică, a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. Prezentul paragraf se aplică doar dacă o autoritate de supraveghere a unui stat membru a stabilit printr-o decizie executorie faptul că a avut loc o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor, în sensul articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului17.

 

2.  Atunci când Autoritatea ia cunoștință de un comportament vizat la primul paragraf și este notificată cu privire la decizia executorie a autorității de supraveghere menționate la primul paragraf, aceasta sesizează comitetul de personalități independente instituit prin articolul 11 cu privire la acest caz, fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult 3 luni de la notificarea respectivă. Comitetul își dă avizul într-un termen scurt și rezonabil, stabilit de Autoritate, cu privire la încălcarea sau nu de către partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a primului paragraf.

 

Ținând cont de avizul comitetului, Autoritatea decide, în conformitate cu articolul 27 alineatul (2) litera (a), dacă să impună sancțiuni financiare partidului politic european sau fundației politice europene în cauză. Decizia Autorității se motivează în mod corespunzător, în special în ceea ce privește avizul comitetului, și se publică în cel mai scurt timp.

_________________

_________________

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014

Articolul 27 – alineatul 2 – litera a – punctul vii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  în cazul în care, în conformitate cu articolul 10a, comitetul emite un aviz prin care constată că un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.

(vii)  în cazul în care un partid politic european sau o fundație politică europeană a încălcat articolul 10 alineatul (1).”;

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera b

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014

Articolul 27 – alineatul 7

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

7.  În cazul în care o decizie adoptată de autoritatea de supraveghere, astfel cum se menționează la articolul 10a, este anulată sau este inversată în urma exercitării unei căi de atac, Autoritatea revizuiește sancțiunea impusă în temeiul alineatului (2) litera (a) punctul (vii) la cererea partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză.

7.  În cazul în care o decizie adoptată de autoritatea națională de supraveghere, astfel cum se menționează la articolul 10a, este anulată definitiv sau este inversată în urma exercitării unei căi de atac și este finală, Autoritatea revizuiește sancțiunea impusă în temeiul alineatului (2) litera (a) punctul (vii) la cererea partidului politic european sau a fundației politice europene în cauză.


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (5.12.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri constituționale

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE, Euratom) nr. 1141/2014 în ceea ce privește o procedură de verificare legată de încălcări ale normelor de protecție a datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European O contribuție a Comisiei Europene la reuniunea liderilor de la Salzburg din 19-20 septembrie 2018 privind protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Raportoare pentru aviz: Sophia in 't Veld

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru afaceri constituționale, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de regulament

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  În acest scop, ar trebui introdusă o procedură de verificare în cadrul căreia Autoritatea trebuie, în anumite circumstanțe, să solicite Comitetului de personalități independente să evalueze dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care comitetul constată că acest lucru s-a produs, Autoritatea ar trebui să impună sancțiuni în conformitate cu sistemul de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014.

(4)  În acest scop, ar trebui introdusă o procedură de verificare în cadrul căreia Autoritatea trebuie, în urma deciziei finale a autorității de supraveghere sau a Autorității Europene pentru Protecția Datelor, să solicite Comitetului de personalități independente să evalueze dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În cazul în care comitetul constată că acest lucru s-a produs, Autoritatea ar trebui să impună sancțiuni în conformitate cu sistemul de sancțiuni eficace, proporționale și disuasive instituit prin Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014. Aceste sancțiuni ar trebui să urmărească obiectivul de a garanta alegeri libere și corecte pentru Parlamentul European, iar posibilele sancțiuni impuse de autoritățile de protecție a datelor ar trebui să urmărească obiectivul de a proteja persoanele fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. 

Amendamentul    2

Propunere de regulament

Considerentul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(5a)  Atunci când Autoritatea impune o sancțiune partidului sau fundației politice europene în conformitate cu procedura de verificare, aceasta ține seama în mod corespunzător de principiul ne bis in idem, pentru a evita ca aceeași încălcare să fie sancționată de două ori, la nivel național, în urma deciziei autorității de supraveghere, și la nivel european, în urma procedurii de verificare.

Justificare

În cazul în care Autoritatea impune o sancțiune partidului sau fundației politice europene în urma procedurii de verificare, sancțiunea ar putea fi considerată un bis in idem: decizia autorității de supraveghere și sancțiunea impusă de Autoritate. Acest lucru ar fi contrar articolului 50 din Cartă și articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Amendamentul    3

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 3

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014

Articolul 10 a – alineatul 1

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Dacă Autoritatea ia cunoștință de o decizie a unei autorități de supraveghere în sensul articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului17, în care se constată că o persoană fizică sau juridică a încălcat normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dacă rezultă din această decizie sau există alte motive întemeiate să se considere că încălcarea este legată de activități politice desfășurate de un partid politic european sau de o fundație politică europeană în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea sesizează Comitetul de personalități independente instituit prin articolul 11 cu privire la acest caz. Comitetul emite un aviz în care evaluează dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de acea încălcare. Autoritatea solicită avizul fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult o lună de la luarea deciziei de către autoritatea de supraveghere. Comitetul își dă avizul într-un termen scurt și rezonabil, stabilit de Autoritate.

Dacă Autoritatea ia cunoștință de o decizie finală a unei autorități de supraveghere în sensul articolului 4 punctul 21 din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului, adoptată în temeiul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679, sau de o decizie finală a Autorității Europene pentru Protecția Datelor instituită în conformitate cu articolul 52 din Regulamentul (UE) 2018/172517a al Parlamentului European și al Consiliului, adoptat în temeiul articolului 58 alineatul (2) din Regulamentul 2018/1725, în care se constată că o persoană fizică sau juridică a încălcat normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal și dacă rezultă din această decizie finală sau dacă există motive concrete care indică faptul că încălcarea este legată de activități politice desfășurate de un partid politic european sau de o fundație politică europeană sau a fost comisă în numele, la instrucțiunile sau cu sprijinul unui partid politic european sau al unei fundații politice europene în contextul alegerilor pentru Parlamentul European, Autoritatea sesizează Comitetul de personalități independente instituit prin articolul 11 cu privire la acest caz. Comitetul emite un aviz în care evaluează dacă partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză a influențat sau a încercat să influențeze în mod deliberat rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European încălcând normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, autorizând sau sprijinind o entitate care a încălcat normele aplicabile sau dându-i instrucțiuni unei astfel de entități, profitând de acea încălcare. Autoritatea solicită avizul fără întârzieri nejustificate și în termen de cel mult o lună de la luarea deciziei de către autoritatea de supraveghere. Comitetul își dă avizul într-un termen scurt și rezonabil, stabilit de Autoritate.

__________________

__________________

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

17 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor), (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

 

17a Regulamentul (UE) 2018/1725 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2018 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile, organele, oficiile și agențiile Uniunii și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 45/2001 și a Deciziei nr. 1247/2002/CE (JO L 295, 21.11.2018, p. 39).

Justificare

Dacă numai deciziile finale pot declanșa procedurile de verificare, principiile securității juridice și respectării drepturilor la un proces echitabil și a garanțiilor procedurale sunt mai bine garantate. Prin includerea Regulamentului [2018/xxxx (45/2001)], și deciziile AEPD privind încălcarea normelor de protecție a datelor de către instituțiile UE (inclusiv de către deputați și personal) pot declanșa procedura. Numai deciziile adoptate de autoritățile pentru protecția datelor sau de AEPD, pe baza competențelor lor de corecție, pot conduce la această procedură, nu deciziile de anchetare sau de consiliere.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 4

Regulamentul (UE) nr. 1141/2014

Articolul 11 – alineatul 3 – paragraful 1 – teza 2

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Atunci când Autoritatea solicită acest lucru, comitetul emite un aviz în care evaluează dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În ambele cazuri, comitetul poate solicita orice document și probă pertinentă de la Autoritate, de la Parlamentul European, de la partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză, de la alte partide politice, fundații politice sau alte părți interesate și poate cere audierea reprezentanților lor. În cazul avizelor în care se evaluează dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, autoritățile de supraveghere menționate la articolul 10a cooperează cu comitetul în conformitate cu legislația aplicabilă.

Atunci când Autoritatea solicită acest lucru, comitetul emite un aviz în care evaluează dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat să influențeze în mod deliberat rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, autorizând sau sprijinind o entitate care a încălcat normele aplicabile sau dându-i instrucțiuni unei astfel de entități. În ambele cazuri, comitetul poate solicita orice document și probă pertinentă de la Autoritate, de la Parlamentul European, de la partidul politic european sau fundația politică europeană în cauză, de la alte partide politice, fundații politice sau alte părți interesate și poate cere audierea reprezentanților lor. În cazul avizelor în care se evaluează dacă un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European încălcând normele aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal, autorizând sau sprijinind o entitate care a încălcat normele aplicabile sau dându-i instrucțiuni unei astfel de entități, autoritățile de supraveghere menționate la articolul 10a cooperează cu comitetul în conformitate cu legislația aplicabilă și în conformitate cu obligația de păstrare a secretului profesional, astfel cum se prevede la articolul 54 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2016/679 și la articolul 56 din Regulamentul (UE) 2018/1725.

Justificare

RGPD și noul regulament (UE) 2018/1725 prevăd că membrii și personalul autorităților de supraveghere trebuie să respecte secretul profesional. În cazul în care comunică orice informații confidențiale acestui comitet de personalități eminente, această cooperare ar trebui să respecte obligația de păstrare a secretului profesional.

Amendamentul    5

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 – litera a

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014

Articolul 27 – alineatul 2 – litera a – punctul vii

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(vii)  în cazul în care, în conformitate cu articolul 10a, comitetul emite un aviz prin care constată că un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat în mod deliberat să influențeze rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal.”;

(vii)  în cazul în care, în conformitate cu articolul 10a, comitetul emite un aviz prin care constată că un partid politic european sau o fundație politică europeană a influențat sau a încercat să influențeze în mod deliberat rezultatul alegerilor pentru Parlamentul European profitând de o încălcare a normelor aplicabile privind protecția datelor cu caracter personal. În acest caz, se ține seama în mod corespunzător de principiul ne bis in idem;

Justificare

În cazul în care Autoritatea impune o sancțiune partidului sau fundației politice europene în urma procedurii de verificare, sancțiunea ar putea fi considerată un bis in idem: decizia autorității de supraveghere și sancțiunea impusă de Autoritate. Acest lucru ar fi contrar articolului 50 din Cartă și articolului 4 din Protocolul nr. 7 la Convenția Europeană a Drepturilor Omului.

Amendamentul    6

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 1141/2014

Articolul 27 a – alineatul 1 – litera ba (nouă)

 

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(6a)  La articolul 27a, se adaugă următoarea literă:

 

(ba)  în situația menționată la articolul 27 litera (a) punctul (vii), în cazul în care persoana fizică poartă, de asemenea, răspunderea pentru faptele și comportamentele în cauză, în conformitate cu procedura stabilită la articolul 10a.

Justificare

Din motive de coerență, este necesar să se adauge această literă la articolul 27a (Răspunderea persoanelor fizice).

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

Referințe

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

1.10.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Examinare în comisie

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

39

2

1

Membri titulari prezenți la votul final

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergei Stanishev, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Max Andersson, France Jamet

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergei Stanishev, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Protecția datelor cu caracter personal în contextul alegerilor pentru Parlamentul European

Referințe

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Data prezentării la PE

12.9.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Raportori

Data numirii

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Examinare în comisie

12.11.2018

 

 

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

21

0

0

Membri titulari prezenți la votul final

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Membri supleanți prezenți la votul final

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Data depunerii

6.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 10 ianuarie 2019Notă juridică