Postopek : 2018/0336(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0435/2018

Predložena besedila :

A8-0435/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 12/03/2019 - 9.21
CRE 12/03/2019 - 9.21

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0155

POROČILO     ***I
PDF 752kWORD 64k
6.12.2018
PE 629.558v02-00 A8-0435/2018

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Odbor za ustavne zadeve

Poročevalca: Mercedes Bresso, Rainer Wieland

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU, Euratom) št. 1141/2014 kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2018)0636),

–  ob upoštevanju člena 294(2) in člena 224 Pogodbe o delovanju Evropske unije, na podlagi katerih je Komisija podala predlog Parlamentu (C8-0413/2018),

–  ob upoštevanju Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo ter zlasti člena 106a Pogodbe,

–  ob upoštevanju člena 294(3) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  po posvetovanju z Evropskim ekonomsko-socialnim odborom,

–  po posvetovanju z Odborom regij,

–  ob upoštevanju člena 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za ustavne zadeve in mnenj Odbora za pravne zadeve in Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (A8-0435/2018),

1.  sprejme predlog Komisije kot svoje stališče v prvi obravnavi;

2.  poziva Komisijo, naj mu zadevo ponovno predloži, če svoj predlog nadomesti, ga bistveno spremeni ali ga namerava bistveno spremeniti;

3.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji ter nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe  1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kadar Organ po postopku preverjanja izreče sankcijo za evropsko politično stranko ali fundacijo, ustrezno upošteva načelo ne bis in idem, da bi se izognili dvakratnemu sankcioniranju iste kršitve, in sicer na nacionalni ravni po sprejetju odločitve nadzornega organa in na evropski ravni po postopku preverjanja.

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 6

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(6)  Ker se novi postopek začne z odločitvijo pristojnega nadzornega organa za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogočiti, da zahteva preizkus sankcije v primeru razveljavitve odločitve nadzornega organa za varstvo podatkov ali uspešnega pravnega sredstva zoper tako odločitev.

(6)  Ker se novi postopek začne z odločitvijo pristojnega nadzornega organa za varstvo podatkov, bi se moralo zadevni evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji omogočiti, da je pred sprejetjem odločitve zaslišana in zahteva preizkus sankcije v primeru razveljavitve odločitve nadzornega organa za varstvo podatkov ali uspešnega pravnega sredstva zoper tako odločitev.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 10a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se Organ seznani z odločitvijo nadzornega organa v smislu točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta17, v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s členom 11. Odbor poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem navedenih kršitev. Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en mesec po odločitvi nadzornega organa. Odbor poda svoje mnenje v kratkem in razumnem roku, ki ga določi Organ.

1.  Evropska politična stranka ali evropska politična fundacija ne vpliva oziroma ne poskuša vplivati na izid volitev v Evropski parlament, tako da bi izkoristila, da fizična ali pravna oseba kršita veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov. Ta odstavek se uporablja samo, če nadzorni organ države članice v smislu točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta17 z izvršljivim sklepom določi, da je prišlo do kršitve pravil, ki veljajo za varstvo podatkov.

 

2.  Ko se Organ seznani z ravnanjem iz prvega odstavka in je bil obveščen o izvršljivem sklepu nadzornega organa iz tega prvega odstavka, zadevo brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa v treh mesecih po obvestilu predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s členom 11. Odbor v kratkem in razumnem roku, ki ga določi Organ, poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija kršila odstavek 1 ..

 

Organ se na podlagi mnenja odbora v skladu s členom 27(2)(a) odloči, ali bo evropski politični stranki ali evropski politični fundaciji naložil finančno kazen. Organ svojo odločitev primerno utemelji, pri čemer upošteva mnenjem odbora, in čim prej objavi.

_________________

_________________

17 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, str. 1).

17 Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, str. 1).

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 27 – odstavek 2 – točka a – točka vii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii)  če v skladu s členom 10a odbor poda mnenje, v katerem ugotovi, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.“;

(vii)  če je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija kršila člen 10a(1).“;

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 – točka b

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 27 – odstavek 7

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

7.  Kadar je bila odločitev nadzornega organa iz člena 10a razveljavljena ali je bilo zoper tako odločitev uspešno uveljavljeno pravno sredstvo, Organ na predlog zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije preizkusi vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi točke (vii) točke (a) odstavka 2.

7.  Kadar je bila odločitev nacionalnega nadzornega organa iz člena 10a dokončno razveljavljena ali je bilo zoper tako odločitev uspešno in dokončno uveljavljeno pravno sredstvo, Organ na predlog zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije preizkusi vse sankcije, ki so bile izrečene na podlagi točke (vii) točke (a) odstavka 2.


MNENJE Odbora za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve (5.12.2018)

za Odbor za ustavne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta kar zadeva postopek preverjanja v zvezi s kršitvami pravil o varstvu osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

(COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD))

Pripravljavka mnenja: Sophia in 't Veld

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za državljanske svoboščine, pravosodje in notranje zadeve poziva Odbor za ustavne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Predlog uredbe

Uvodna izjava 4

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(4)  Za ta namen bi bilo treba uvesti postopek preverjanja, v skladu s katerim mora Organ v določenih primerih od odbora neodvisnih uglednih oseb zahtevati oceno, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala na izid volitev v Evropskem parlamentu ali je na njih poskušala vplivati z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. Kadar odbor ugotovi, da je tako, bi moral Organ izreči sankcije v skladu s sistemom učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, vzpostavljenim z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014.

(4)  Za ta namen bi bilo treba uvesti postopek preverjanja, v skladu s katerim mora Organ po sprejetju končne odločitve nacionalnega nadzornega organa ali Evropskega nadzornika za varstvo podatkov od odbora neodvisnih uglednih oseb zahtevati oceno, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala na izid volitev v Evropskem parlamentu ali je na njih poskušala vplivati z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. Kadar odbor ugotovi, da je tako, bi moral Organ izreči sankcije v skladu s sistemom učinkovitih, sorazmernih in odvračilnih sankcij, vzpostavljenim z Uredbo (EU, Euratom) št. 1141/2014. Namen teh sankcij bi moral biti zagotavljanje svobodnih in poštenih volitev v Evropski parlament, sankcije, ki jih izrečejo organi za varstvo podatkov, pa bi morale biti usmerjene v zaščito posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov. 

Predlog spremembe    2

Predlog uredbe

Uvodna izjava 5 a (novo)

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(5a)  Kadar Organ po postopku preverjanja evropski politični stranki ali fundaciji izreče sankcijo, ustrezno upošteva načelo ne bis in idem, da bi se izognili dvakratnemu sankcioniranju iste kršitve, in sicer na nacionalni ravni po sprejetju odločitve nadzornega organa in na evropski ravni po postopku preverjanja.

Obrazložitev

Če bi Organ evropski politični stranki/fundaciji po postopku preverjanja naložil sankcijo, bi lahko ta sankcija štela kot bis in idem: odločitev nadzornega organa in sankcija, ki jo naloži Organ. To bi bilo v nasprotju s členom 50 Listine in členom 4 Protokola št. 7 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Predlog spremembe    3

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 3

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 10a – odstavek 1

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Če se Organ seznani z odločitvijo nadzornega organa v smislu točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta17, v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take odločitve izhaja, ali pa obstajajo siceršnji utemeljeni razlogi za domnevo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s členom 11. Odbor poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem navedenih kršitev. Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en mesec po odločitvi nadzornega organa. Odbor poda svoje mnenje v kratkem in razumnem roku, ki ga določi Organ.

Če se Organ seznani s končno odločitvijo nadzornega organa v smislu točke 21 člena 4 Uredbe (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto v skladu s členom 58(2) Uredbe (EU) 2016/679, ali s končno odločitvijo Evropskega nadzornika za varstvo podatkov, ustanovljenega v skladu s členom 52 Uredbe (EU) 2018/172517a Evropskega parlamenta in Sveta, sprejeto v skladu s členom 58(2) Uredbe 2018/1725, v kateri je ugotovljeno, da je fizična ali pravna oseba kršila veljavna pravila o varstvu osebnih podatkov, pri čemer iz take končne odločitve izhaja, oziroma kadar dejanski razlogi kažejo, da je kršitev povezana s političnimi dejavnostmi evropske politične stranke ali evropske politične fundacije ali pa je bila storjena v imenu, po navodilih ali s podporo evropske politične stranke ali evropske politične fundacije v okviru volitev v Evropski parlament, zadevo predloži odboru neodvisnih uglednih oseb, ustanovljenemu s členom 11. Odbor poda mnenje o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament s kršenjem pravil o varstvu osebnih podatkov, pooblastitvijo subjekta, ki je kršil veljavna pravila, oziroma z navodili ali podporo temu subjektu z izkoriščanjem navedenih kršitev. Organ zahteva mnenje brez nepotrebnega odlašanja, najpozneje pa en mesec po odločitvi nadzornega organa. Odbor poda svoje mnenje v kratkem in razumnem roku, ki ga določi Organ.

__________________

__________________

17Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, str. 1).

17Uredba (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) (UL L 119, 4.5. 2016, str. 1).

 

17a Uredba (EU) 2018/1725 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2018 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov v institucijah, organih, uradih in agencijah Unije in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 45/2001 in Sklepa št. 1247/2002/ES (UL L 295, 21.11.2018, str. 39).

Obrazložitev

Načelo pravne varnosti in spoštovanje pravice do poštenega sojenja in predpisanega postopka sta bolje zagotovljena, če se s postopkom preverjanja lahko začne šele po končni odločitvi. Vključitev Uredbe [2018/xxxx (45/2001)] omogoča, da se s postopkom začne tudi na podlagi odločitve Evropskega nadzornika za varstvo podatkov o kršitvi pravil o varstvu podatkov v institucijah EU (vključno s poslanci in osebjem). S tem postopkom se lahko začne samo na podlagi odločitve, ki jo sprejmejo organi za varstvo podatkov ali Evropski nadzornik za varstvo podatkov, ne pa tudi preiskovalnih ali svetovalnih odločitev.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 4

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 11 – odstavek 3 –pododstavek 1 – drugi stavek

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

Odbor na zahtevo Organa poda svoje mnenje, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. V obeh primerih lahko odbor od Organa, Evropskega parlamenta, zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, drugih političnih strank, političnih fundacij ali drugih zainteresiranih strani zahteva kateri koli zadevni dokument in dokazilo ter povabi na zaslišanje njihove predstavnike. V primeru mnenj o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov, nadzorni organi iz člena 10a sodelujejo z odborom v skladu z veljavno zakonodajo.

Odbor na zahtevo Organa poda svoje mnenje, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov ali s pooblastitvijo subjekta, ki je kršil veljavna pravila, oziroma z navodili ali podporo temu subjektu. V obeh primerih lahko odbor od Organa, Evropskega parlamenta, zadevne evropske politične stranke ali evropske politične fundacije, drugih političnih strank, političnih fundacij ali drugih zainteresiranih strani zahteva kateri koli zadevni dokument in dokazilo ter povabi na zaslišanje njihove predstavnike. V primeru mnenj o tem, ali je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament s kršenjem veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov, s pooblastitvijo subjekta, ki je kršil veljavna pravila, oziroma z navodili ali podporo temu subjektu, nadzorni organi iz člena 10a sodelujejo z odborom v skladu z veljavnim pravom in v skladu z dolžnostjo varovanja poklicne skrivnosti iz člena 54(2) Uredbe (EU) 2016/679 in člena 56 Uredbe (EU) 2018/1725.

Obrazložitev

Splošna uredba o varstvu podatkov in Uredba 2018/1725 določata, da člane in osebje nadzornih organov zavezuje poslovna skrivnost. Če bodo s tem odborom delili zaupne informacije uglednih oseb, morajo pri tem spoštovati dolžnost varovanja poklicne skrivnosti.

Predlog spremembe    5

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 –točka 6 – točka a

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 27 – odstavek 2 – točka a – točka vii

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

(vii)  če v skladu s členom 10a odbor poda mnenje, v katerem ugotovi, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov.;

(vii)  če v skladu s členom 10a odbor poda mnenje, v katerem ugotovi, da je evropska politična stranka ali evropska politična fundacija namerno vplivala oziroma poskušala vplivati na izid volitev v Evropski parlament z izkoriščanjem kršitve veljavnih pravil o varstvu osebnih podatkov. V tem primeru se ustrezno upošteva načelo ne bis in idem;

Obrazložitev

Če bi Organ evropski politični stranki/fundaciji po postopku preverjanja naložil sankcijo, bi lahko ta sankcija štela kot bis in idem: odločitev nadzornega organa in sankcija, ki jo naloži organ. To bi bilo v nasprotju s členom 50 Listine in členom 4 Protokola št. 7 k Evropski konvenciji o človekovih pravicah.

Predlog spremembe    6

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 6 a (novo)

Uredba (EU, Euratom) št. 1141/2014

Člen 27a – odstavek 1 – točka b a (novo)

 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija

Predlog spremembe

 

(6a)  v členu 27a se doda naslednja točka:

 

(ba)  v primeru iz točke (a)(vii) člena 27, kadar je v skladu s postopkom iz člena 10a ugotovljeno, da je tudi fizična oseba odgovorna za obravnavana dejstva in ravnanja.

Obrazložitev

Zaradi doslednosti je treba to točko dodati členu 27a (Odgovornost fizičnih oseb).

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

Referenčni dokumenti

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

       Datum razglasitve na zasedanju

LIBE

1.10.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

       Datum imenovanja

Sophia in ‘t Veld

5.11.2018

Obravnava v odboru

20.11.2018

3.12.2018

 

 

Datum sprejetja

3.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

39

2

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Helga Stevens, Traian Ungureanu, Marie-Christine Vergiat, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Emilian Pavel, Morten Helveg Petersen, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, France Jamet

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

39

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hjusmenova (Filiz Hyusmenova), Sophia in 't Veld, Morten Helveg Petersen

ECR

Branislav Škripek, Helga Stevens, Kristina Winberg

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli, Marie-Christine Vergiat

NI

Udo Voigt

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, József Nagy

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Sylvia-Yvonne Kaufmann, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Sergej Stanišev (Sergei Stanishev), Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

France Jamet, Auke Zijlstra

1

0

PPE

Traian Ungureanu

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Varstvo osebnih podatkov v okviru volitev v Evropski parlament

Referenčni dokumenti

COM(2018)0636 – C8-0413/2018 – 2018/0336(COD)

Datum predložitve EP

12.9.2018

 

 

 

Pristojni odbor

       Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

1.10.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

       Datum razglasitve na zasedanju

BUDG

1.10.2018

JURI

1.10.2018

LIBE

1.10.2018

 

Odbori, ki niso podali mnenja

       Datum sklepa

BUDG

9.10.2018

JURI

24.9.2018

 

 

Poročevalec/-ka

       Datum imenovanja

Mercedes Bresso

24.9.2018

Rainer Wieland

24.9.2018

 

 

Obravnava v odboru

12.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

6.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

21

0

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Kazimierz Michał Ujazdowski

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Max Andersson, Charles Goerens, Siôn Simon

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Albert Deß, Norbert Erdős, Sven Giegold, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, Anne-Marie Mineur, Pavel Poc, Gabriele Preuß

Datum predložitve

6.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

21

+

ALDE

Charles Goerens, Maite Pagazaurtundúa Ruiz

GUE/NGL

Anne-Marie Mineur, Barbara Spinelli

NI

Kazimierz Michał Ujazdowski

PPE

Albert Deß, Norbert Erdős, Krzysztof Hetman, Monika Hohlmeier, Danuta Jazłowiecka, Seán Kelly, Gabriel Mato, György Schöpflin

S&D

Mercedes Bresso, Richard Corbett, Ramón Jáuregui Atondo, Pavel Poc, Gabriele Preuß, Siôn Simon

VERTS/ALE

Max Andersson, Sven Giegold

0

-

 

 

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo