Menettely : 2018/0165(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0437/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0437/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 18/04/2019 - 10.19

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0439

MIETINTÖ     ***I
PDF 538kWORD 81k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta

(COM(2018)0331 – C8‑0212/2018 – 2018/0165(COD))

Talous- ja raha-asioiden valiokunta

Esittelijä: Anne Sander

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta

(COM(2018)0331 – C8‑0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0331),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 114 artiklan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8-0212/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 19. syyskuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon talous- ja raha-asioiden valiokunnan mietinnön (A8-0437/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

EUROOPAN PARLAMENTIN TARKISTUKSET(2)*

komission ehdotukseen

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON ASETUS

asetusten (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 muuttamisesta pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistämisen osalta

(ETA:n kannalta merkityksellinen teksti)

EUROOPAN PARLAMENTTI JA EUROOPAN UNIONIN NEUVOSTO, jotka

ottavat huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen ja erityisesti sen 114 artiklan,

ottavat huomioon Euroopan komission ehdotuksen,

sen jälkeen kun esitys lainsäätämisjärjestyksessä hyväksyttäväksi säädökseksi on toimitettu kansallisille parlamenteille,

ottavat huomioon Euroopan keskuspankin lausunnon(3),

ottavat huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean lausunnon(4),

noudattavat tavallista lainsäätämisjärjestystä(5),

sekä katsovat seuraavaa:

(1)  Pääomamarkkinaunionia koskevan aloitteen tavoitteena on vähentää riippuvuutta pankkien luotonannosta, monipuolistaa kaikkien pienten ja keskisuurten yritysten, jäljempänä ’pk-yritykset’, markkinaperusteisia rahoituslähteitä sekä edistää pk-yritysten joukkovelkakirjojen ja osakkeiden liikkeeseenlaskua julkisilla markkinoilla. Unioniin sijoittautuneille yrityksille, jotka pyrkivät hankkimaan pääomaa kauppapaikossa, aiheutuu suuria kertaluonteisia ja jatkuvia kustannuksia tietojen julkistamisesta ja säännösten noudattamisesta. Nämä kustannukset voivat jo sinänsä estää niitä hakemasta kaupankäynnin kohteeksi ottamista unionin kauppapaikoissa. Lisäksi pk-yritysten unionin kauppapaikoissa liikkeeseen laskemat osakkeet kärsivät usein alhaisemmasta likviditeetistä ja suuremmasta volatiliteetista, mikä nostaa pääomakustannuksia ja tekee tästä rahoituslähteestä liian kuormittavan. Siksi pk-yrityksiä varten tarvitaan välttämättä horisontaalista unionin politiikkaa. Tällaisen politiikan olisi oltava osallistavaa, johdonmukaista ja tehokasta, ja siinä olisi huomioitava pk-yritysten eri alaryhmät ja niiden erilaiset tarpeet. Tämä edellyttää lisäsääntelyä, jolla varmistetaan mahdollisuus saattaa pk-yritykset yhteen esimerkiksi bisnesenkelien, siemenpääoman, riskipääoman ja muiden vastaavien järjestelyjen kanssa. Pk-yritysten rahoituspohjan monipuolistaminen on tae unionin terveestä taloudesta.

(1 a)  Pienillä ja keskisuurilla yrityksillä eli ’pk-yrityksillä’ tarkoitetaan yrityksiä, jotka viimeisimmän tilinpäätöksensä tai konsernitilinpäätöksensä mukaan täyttävät vähintään kaksi seuraavista kolmesta kriteeristä: yrityksen työntekijöiden keskimäärä on tilikauden aikana alle 250, sen taseen loppusumma on enintään 43 000 000 euroa ja sen vuotuinen nettoliikevaihto on enintään 50 000 000 euroa.

(2)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä 2014/65/EU(6) on luotu uudentyyppinen kauppapaikka, pk-yritysten kasvumarkkinat. Ne ovat monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien alaryhmä, jonka on määrä lisätä pk-yritysten mahdollisuuksia saada kasvua mahdollistavaa pääomaa sekä helpottaa sellaisten erikoistuneiden markkinoiden kehitystä, joiden tarkoituksena on palvella todellista kasvupotentiaalia omaavien pienten ja keskisuurten liikkeeseenlaskijoiden tarpeita. Direktiivissä 2014/65/EU todetaan lisäksi, että olisi ”kiinnitettävä huomiota siihen, miten tulevalla lainsäädännöllä voidaan edistää näiden markkinoiden käyttöä siten, että niistä tulee sijoittajien kannalta houkuttelevia, ja miten voidaan vähentää hallinnollista rasitetta ja luoda pk-yrityksille uusia kannustimia, jotta ne pääsevät pääomamarkkinoille pk-yritysten kasvumarkkinoiden kautta”. Euroopan talous- ja sosiaalikomitea toteaa omassa lausunnossaan tästä komission asetusehdotuksesta seuraavaa: ”viestinnän heikko taso ja byrokraattiset toimintamallit ovat merkittäviä esteitä ja näiden esteiden poistamiseksi on tehtävä paljon nykyistä enemmän. Viestintä olisi aina kohdistettava ketjun loppupäähän osallistamalla muun muassa pk-yritysjärjestöt, työmarkkinaosapuolet ja kauppakamarit.”

(3)  On kuitenkin pantu merkille, että pk-yritysten kasvumarkkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetuille liikkeeseenlaskijoille on tarjolla suhteellisen vähän lakisääteisiä helpotuksia verrattuna liikkeeseenlaskijoihin, jotka on otettu kaupankäynnin kohteeksi monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä tai säännellyillä markkinoilla. Useimpia Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014(7) vaatimuksia sovelletaan samalla tavoin kaikkiin liikkeeseenlaskijoihin riippumatta niiden koosta tai kauppapaikasta, jossa niiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi. Se, että pk-yritysten kasvumarkkinoiden ja monenkeskisten kaupankäyntijärjestelmien liikkeeseenlaskijoiden välillä ei tehdä suurtakaan eroa, on tekijä, joka estää monenkeskisiä kaupankäyntijärjestelmiä rekisteröitymästä pk-yritysten kasvumarkkinoiksi. Tästä on osoituksena se, että pk-yritysten kasvumarkkinaksi hakeutuminen on toistaiseksi vähäistä. Siksi on tarpeen ottaa käyttöön oikeasuhteisia lisähelpotuksia, jotta voidaan tukea riittävästi pk-yritysten kasvumarkkinoiden käyttöä.

(4)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden houkuttelevuutta olisi lisättävä vähentämällä edelleen hallinnollista rasitusta ja säännösten noudattamisesta johtuvia kustannuksia, joita pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoille aiheutuu. Jotta säännösten noudattamista koskevat vaatimukset voitaisiin säilyttää mahdollisimman tiukkoina säännellyillä markkinoilla, tässä asetuksessa säädetyt helpotukset olisi rajattava yrityksiin, jotka on listattu pk-yritysten kasvumarkkinoilla. Tämä rajaus olisi tehtävä siitä huolimatta, ettei kaikkia pk-yrityksiä ole listattu pk-yritysten kasvumarkkinoilla eivätkä kaikki pk-yritysten kasvumarkkinoilla listatut yritykset ole pk-yrityksiä. Direktiivin 2014/65/EU mukaan enintään 50 prosenttia pk-yritysten kasvumarkkinoilla kaupankäynnin kohteeksi otetuista yrityksistä voi olla muita kuin pk-yrityksiä. Tällä vaatimuksella halutaan pitää yllä pk-yritysten kasvumarkkinoiden liiketoimintamallin kannattavuutta muun muassa muiden kuin pk-yritysten arvopapereiden likviditeetin avulla. Tiettyjä riskejä syntyy, kun samantyyppisellä kauppapaikalla, tässä tapauksessa pk-yritysten kasvumarkkinoilla, listattuihin liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan erilaisia sääntöjä. Sen vuoksi tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia ei pitäisi rajata koskemaan ainoastaan sellaisia liikkeeseenlaskijoita, jotka ovat pk-yrityksiä. Jotta muutokset olisivat johdonmukaisia liikkeeseenlaskijoiden kannalta ja selkeitä sijoittajien näkökulmasta, säännösten noudattamisesta aiheutuvien kustannusten ja hallinnollisen rasituksen vähentämisen piiriin olisi otettava kaikki pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijat niiden markkina-arvosta riippumatta. Kun liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan samoja sääntöjä, voidaan olla varmoja, ettei yrityksiä rangaista sen vuoksi, että ne ovat kasvamassa eivätkä ole enää pk-yrityksiä. Toimet olisi kohdennettava tarkemmin tämän asetuksen kohderyhmään eli pk-yrityksiin ja niiden tarpeisiin. Byrokratian purkaminen on keskeinen osa tätä prosessia muttei yksinään riitä. On pyrittävä parantamaan suoraan pk-yritysten saatavilla olevaa tietoa rahoitusmahdollisuuksista. Tiedon puute on todistetusti yksi tärkeimmistä tekijöistä, joka heikentää pk-yritysten mahdollisuuksia löytää pankkirahoitukselle vaihtoehtoisia rahoituslähteitä.

(4 a)  On tärkeää todeta, että EU:n kasvuesite on sisällytetty Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) 2017/1129(8), jota sovelletaan pääomaa markkinoilla liikkeeseen laskeviin pk-yrityksiin. EU:n kasvuesite on tiivistetty versio täysimittaisesta esitteestä, joka julkaistaan, kun arvopapereita tarjotaan yleisölle tai otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. Se sisältää olennaiset tiedot ja asiakirjat. EU:n kasvuesite on lyhyempi ja siten edullisempi tuottaa, mikä alentaa pk-yrityksille aiheutuvia kustannuksia. Pk-yritysten olisi voitava halutessaan käyttää EU:n kasvuesitettä. Myös kun tarjottavien arvopapereiden arvo on enintään 20 miljoonaa euroa, minkä tahansa liikkeeseenlaskijan olisi voitava halutessaan käyttää EU:n kasvuesitettä, paitsi jos se aikoo hakea kaupankäynnin kohteeksi ottamista säännellyillä markkinoilla. Tämä kattaa liikkeeseenlaskijat, joiden yleisölle tehdyt tarjoukset voidaan ottaa kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, sekä liikkeeseenlaskijat, joiden yleisölle tehdyistä tarjouksista ei käydä kauppaa pörssissä. Vaihtoehtoisesti liikkeeseenlaskijoiden olisi voitava päättää laatia täysimittainen esite asetuksen (EU) 2017/1129 mukaisesti.

(4 b)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden menestystä ei pitäisi mitata vain listattujen yhtiöiden lukumäärällä vaan pikemminkin kyseisten listattujen yhtiöiden kasvuvauhdilla. Sääntelyn keventämisen olisi hyödytettävä sellaisia pienempiä yrityksiä, joilla on todellista kasvupotentiaalia.

(5)  Asetuksen (EU) N:o 596/2014 11 artiklan mukaan markkinoiden tunnustelulla tarkoitetaan tietojen välittämistä yhdelle tai useammalle potentiaaliselle sijoittajalle ennen kuin liiketoimesta ilmoitetaan, jotta voidaan kartoittaa potentiaalisten sijoittajien kiinnostusta mahdolliseen liiketoimeen ja siihen liittyviä ehtoja, kuten kokoa tai hinnoittelua. Suunnatun joukkovelkakirjaemission neuvotteluvaiheessa ▌ liikkeeseenlaskijat aloittavat keskustelut potentiaalisista (Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksessa (EU) 2017/1129(9) määritellyistä) kokeneista sijoittajista muodostuvan rajoitetun ryhmän kanssa ja neuvottelevat kaikista sopimusehdoista kyseisten kokeneiden sijoittajien kanssa. Suunnatun joukkovelkakirjaemission neuvotteluvaiheessa tietojen välittämisen tavoitteena on strukturoida ja viimeistellä koko liiketoimi eikä mitata mahdollisten sijoittajien kiinnostusta tiettyä ennalta määritettyä liiketoimea kohtaan. Markkinoiden tunnustelun edellyttäminen suunnatuissa joukkovelkakirjaemissioissa voi joskus olla kuormittavaa ja vähentää sekä liikkeeseenlaskijoiden että sijoittajien halukkuutta aloittaa keskusteluja tällaisista liiketoimista. Jotta suunnattujen joukkovelkakirjaemissioiden houkuttelevuutta voidaan lisätä▌, tällaiset liiketoimet olisi jätettävä markkinoiden tunnustelun soveltamisalan ulkopuolelle edellyttäen, että käytössä on asianmukainen salassapitosopimus.

(6)  Liikkeeseenlaskijan osakkeiden likviditeettiä voidaan tietyssä määrin saada aikaan likviditeettijärjestelyillä, kuten markkinatakausjärjestelyillä tai likviditeettisopimuksilla. Markkinatakausjärjestely tarkoittaa markkinoiden ylläpitäjän ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta, jossa kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu pitämään yllä tiettyjen osakkeiden likviditeettiä ja saa vastineeksi alennuksia kaupankäyntimaksuista. Likviditeettisopimus tarkoittaa liikkeeseenlaskijan ja kolmannen osapuolen välistä sopimusta, jossa kyseinen kolmas osapuoli sitoutuu tarjoamaan likviditeettiä liikkeeseenlaskijan osakkeiden yhteydessä ja liikkeeseenlaskijan puolesta. Likviditeettisopimuksia olisi oltava kaikkien pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoiden saatavilla kaikkialla unionissa tietyin edellytyksin, jotta voidaan varmistaa markkinoiden luotettavuus kaikilta osin. Kaikki toimivaltaiset viranomaiset eivät ole asetuksen (EU) N:o 596/2014 13 artiklan mukaisesti vahvistaneet hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä likviditeettisopimusten osalta, minkä vuoksi kaikilla pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoilla ei ole nykyisin mahdollisuutta käyttää likviditeettijärjestelyjä kaikkialla unionissa. Likviditeettijärjestelyjen puuttuminen voi estää pk-yritysten kasvumarkkinoiden tehokasta kehitystä. Sen vuoksi on tarpeen luoda unionin kehys, jonka ansiosta pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijat voivat tehdä likviditeettisopimuksen toisessa jäsenvaltiossa toimivan likviditeetin tarjoajan kanssa, vaikkei kansallisella tasolla ole vahvistettu hyväksyttyä markkinakäytäntöä. On kuitenkin erittäin tärkeää, ettei pk-yritysten kasvumarkkinoiden likviditeettisopimuksia koskeva unionin kehys korvaa olemassa olevia tai tulevia kansallisia hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä, vaan sen olisi pikemminkin täydennettävä niitä. Toimivaltaisilla viranomaisilla on tärkeää olla jatkossakin ▌ mahdollisuus vahvistaa likviditeettisopimuksia koskevat hyväksytyt markkinakäytännöt, jotta ne voivat räätälöidä niiden ehdot paikallisten erityispiirteiden mukaan tai ulottaa tällaisten sopimusten soveltamisalan myös epälikvideihin arvopapereihin, jotka eivät ole kauppapaikoilla kaupattavia osakkeita.

(7)  Jotta voidaan varmistaa johdanto-osan 6 kappaleessa tarkoitetun likviditeettisopimuksia koskevan unionin kehyksen yhdenmukainen soveltaminen, asetusta (EU) N:o 596/2014 olisi muutettava siten, että siirretään komissiolle valta hyväksyä Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen laatimia teknisiä täytäntöönpanostandardeja, joissa vahvistetaan tällaisissa sopimuksissa käytettävä malli. Komission olisi hyväksyttävä nämä tekniset täytäntöönpanostandardit täytäntöönpanosäädöksillä Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 291 artiklan nojalla sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1095/2010(10) 15 artiklan mukaisesti.

(7 a)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käyttöä olisi edistettävä aktiivisesti. Monet pk-yritykset eivät edelleenkään ole tietoisia tämän uudentyyppisen kauppapaikan olemassaolosta. Tämän puutteen paikkaamiseksi komission olisi tiiviissä yhteistyössä toimivaltaisten kansallisten viranomaisten ja pk-yrityksiä edustavien järjestöjen kanssa toteutettava tiedotuskampanjoita, joissa pk-yrityksille kerrotaan pk-yritysten kasvumarkkinoiden tarjoamista mahdollisuuksista.

(8)  Asetuksen (EU) N:o 596/2014 17 artiklan 4 kohdan mukaan liikkeeseenlaskijat voivat päättää lykätä sisäpiiritiedon julkistamista yleisölle, jos julkistaminen todennäköisesti vaarantaisi niiden oikeutetut edut. Liikkeeseenlaskijat ovat kuitenkin velvollisia ilmoittamaan asiasta toimivaltaiselle viranomaiselle ja toimittamaan selvityksen päätöksensä perusteluista. Pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoiden velvollisuus dokumentoida kirjallisesti lykkäämispäätöksensä syyt voi olla kuormittava. On katsottu, että jos pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeellelaskijoille asetetaan kevyempi vaatimus, jonka mukaan niiden on selvitettävä lykkäyksen syyt ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä, tällä ei olisi merkittävää vaikutusta toimivaltaisen viranomaiseen kykyyn valvoa sisäpiiritiedon julkistamista. Vaatimuksen keventäminen vähentäisi merkittävästi pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoiden hallinnollista taakkaa. Edellytyksenä on kuitenkin, että lykkäämispäätöksestä tehdään ilmoitus toimivaltaisille viranomaisille ja että näillä on mahdollisuus aloittaa tutkimus, jos päätös antaa niille aihetta epäilyihin.

(9)  Pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoihin sovelletaan nykyisin asetuksen (EU) N:o 596/2014 18 artiklan 6 kohdan mukaisesti löyhempiä vaatimuksia, joiden mukaan niiden on esitettävä sisäpiiriluettelo ainoastaan toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Löyhempien vaatimusten vaikutus on kuitenkin käytännössä vähäinen, koska kyseisillä liikkeeseenlaskijoilla on jatkuvasti velvollisuus seurata henkilöitä, jotka katsotaan sisäpiiriläisiksi käynnissä olevien hankkeiden yhteydessä. Tämän vuoksi nykyisen helpotuksen asemasta pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoille olisi annettava mahdollisuus pitää yllä luetteloa ainoastaan pysyvistä sisäpiiriläisistä. Pysyviin sisäpiiriläisiin olisi luettava henkilöt, joilla on liikkeeseenlaskijassa olevien tehtäviensä tai asemansa vuoksi säännöllinen pääsy sisäpiiritietoon, sekä näiden henkilöiden lähiomaiset. Luettelo olisi saatettava vuosittain ajan tasalle, ja se olisi toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Toimivaltaisen viranomaisen olisi varmistettava, että tämä hallinnollinen helpotus ei johda pk-yrityksille haitallisiin laittomiin käytäntöihin. Sisäpiiriluettelot ovat toimivaltaisille viranomaisille tärkeä tutkinnan väline.

(9 a)  Sisäpiiriluettelot ovat tärkeä työkalu myös sääntelyviranomaisille, kun ne tutkivat mahdollista markkinoiden väärinkäyttöä. Niiden avulla voidaan säilyttää markkinoiden luotettavuus. On olennaisen tärkeää täsmentää, että sisäpiiriluettelojen laatimisvelvollisuus koskee sekä liikkeeseenlaskijoita että niiden puolesta tai lukuun toimivia henkilöitä. Liikkeeseenlaskijoiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden vastuuta sisäpiiriluettelon laatimisessa olisi selkeytettävä, jotta voidaan välttää erilaiset tulkinnat ja käytännöt eri puolilla unionia.

Sen vuoksi asetuksen (EY) N:o 596/2014 asianomaisia säännöksiä olisi muutettava.

(9 b)  Koska muissa yhteyksissä sovelletaan löyhempiä vaatimuksia, olisi myös sovellettavissa seuraamuksissa vastaavasti otettava huomioon pienten yritysten taloudelliset realiteetit.

(10)  Asetuksen (EU) N:o 596/2014 19 artiklan 3 kohdan mukaan liikkeeseenlaskijoiden on julkistettava johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden liiketoimet kolmen päivän kuluessa liiketoimesta. Samaa määräaikaa sovelletaan myös johtotehtävissä toimivien henkilöiden ja heidän lähipiiriinsä kuuluvien henkilöiden velvollisuuteen ilmoittaa liiketoimistaan liikkeeseenlaskijalle. Jos johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ilmoittavat liiketoimistaan myöhään pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoille, näiden on teknisesti vaikeaa noudattaa kolmen päivän määräaikaa, mikä voi johtaa vastuuongelmiin. Sen vuoksi olisi sallittava, että pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijat julkistavat liiketoimet kahden päivän kuluessa siitä, kun johtotehtävissä toimivat henkilöt ja heidän lähipiiriinsä kuuluvat henkilöt ovat ne ilmoittaneet.

(11)  Pk-yritysten kasvumarkkinoita ei pitäisi nähdä liikkeeseenlaskijoiden laajenemisen viimeisenä vaiheena. Pk-yritysten kasvumarkkinoiden olisi annettava menestyville yrityksille mahdollisuus kasvaa ja siirtyä jonakin päivänä säännellyille markkinoille, jossa ne voivat hyötyä paremmasta likviditeetistä ja suuremmasta sijoittajakunnasta. Jotta siirtyminen pk-yritysten kasvumarkkinalta säännellylle markkinalle olisi helpompaa, kasvaville yrityksille olisi annettava mahdollisuus soveltaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129 14 artiklassa säädettyjä yksinkertaistettuja tietovaatimuksia, kun niiden arvopapereita otetaan kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla. Tämä edellyttää kuitenkin, että ne ovat olleet kaupankäynnin kohteina pk-yritysten kasvumarkkinalla jo vähintään kolmen vuoden ajan. Tämän ajanjakson olisi mahdollistettava se, että liikkeeseenlaskijoille kertyy riittävästi toimintahistoriaa ja ne voivat antaa markkinoille tietoa taloudellisesta tuloksestaan ja raportointivaatimuksistaan direktiivin 2014/65/EU sääntöjen mukaisesti.

(12)  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1606/2002(11) mukaan pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoiden ei tarvitse julkistaa tilinpäätöstään kansainvälisten tilinpäätösstandardien edellyttämässä muodossa. Jotta kuitenkin vältyttäisiin poikkeamasta säännellyillä markkinoilla sovellettavista standardeista, pk-yritysten kasvumarkkinoiden liikkeeseenlaskijoiden, jotka haluavat soveltaa yksinkertaistettuja tietovaatimuksia säännellylle markkinalle siirtymisen yhteydessä, olisi laadittava viimeisin tilinpäätöksensä, mukaan lukien vertailutiedot edelliseen vuoteen nähden, mainitun asetuksen mukaisesti.

(12 a)  Pk-yritysten rahoituksen ja niihin sijoittamisen parantaminen unionissa edellyttää laaja-alaista lähestymistapaa. Tässä laaja-alaisessa lähestymistavassa olisi keskityttävä rahoituksen molempiin osapuoliin eli yrityksiin ja sijoittajiin. Tällä hetkellä institutionaalisiin sijoittajiin sovelletaan sääntöjä, vakavaraisuusvaatimuksia tai mahdollisesti liian varovaisia osuuksia, jotka estävät niitä sijoittamasta pk-yrityksiin. Tämän vuoksi komission olisi tutkittava eläkerahastoihin, vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöihin, omaisuudenhoitajiin ja sijoituspalveluyrityksiin sovellettavissa eri alakohtaisissa säädöksissä, miten voidaan helpottaa sijoittamista kasvumarkkinoille listautuneisiin pk-yrityksiin ja yleisimmin sijoittamista kaikkiin unionin pk-yrityksiin.

(13)  Sen vuoksi asetuksia (EU) N:o 596/2014 ja (EU) 2017/1129 olisi muutettava.

(14)  Tässä asetuksessa säädettyjä muutoksia olisi alettava soveltaa kuusi kuukautta tämän asetuksen voimaantulon jälkeen, jotta pk-yritysten kasvumarkkinoiden ylläpitäjillä olisi riittävästi aikaa mukauttaa säännöstöjään,

OVAT HYVÄKSYNEET TÄMÄN ASETUKSEN:

1 artikla

Asetuksen (EU) N:o 596/2014 muuttaminen

Muutetaan asetus (EU) N:o 596/2014 seuraavasti:

1.  Lisätään 11 artiklaan 1 a kohta seuraavasti:

”1.a Jos arvopapereita tarjotaan ainoastaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2017/1129* 2 artiklan e alakohdassa määritellyille kokeneille sijoittajille, tietojen välittämistä kyseisille kokeneille sijoittajille neuvoteltaessa sopimusehdoista niiden osallistumiselle sellaisen liikkeeseenlaskijan joukkovelkakirjojen liikkeeseenlaskuun, jonka rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi kauppapaikassa, ei katsota markkinoiden tunnusteluksi eikä sisäpiiritiedon laittomaksi ilmaisemiseksi. Kyseisen liikkeeseenlaskijan on varmistettava, että tietojen saajina olevat kokeneet sijoittajat ovat tietoisia tähän liittyvistä oikeudellisista ja sääntelyyn liittyvistä velvoitteista ja hyväksyvät ne kirjallisesti sekä ovat tietoisia sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista.

________________________

*  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).”

2.  Lisätään 13 artiklaan 12 ja 13 kohta seuraavasti:

”12. Liikkeeseenlaskijalla, jonka rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, on lupa tehdä osakkeitaan koskeva EU:n likviditeettisopimus, jos kaikki seuraavat edellytykset täyttyvät ja tämän vaikuttamatta jäsenvaltioiden mahdollisuuteen käyttää tai kehittää hyväksyttyjä markkinakäytäntöjä:

a)  likviditeettisopimuksen ehdot täyttävät tämän asetuksen 13 artiklan 2 kohdassa ja komission delegoidussa asetuksessa (EU) 2016/908** säädetyt perusteet;

b)  likviditeettisopimus laaditaan 13 kohdassa tarkoitetun mallin mukaisesti;

c)  likviditeetin tarjoaja on saanut toimivaltaiselta viranomaiselta asianmukaisen toimiluvan direktiivin 2014/65/EU mukaisesti, ja pk-yritysten kasvumarkkinoita ylläpitävä markkinoiden ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys on rekisteröinyt kyseisen likviditeetin tarjoajan markkinoiden jäseneksi;

d)  pk-yritysten kasvumarkkinoita ylläpitävä markkinoiden ylläpitäjä tai sijoituspalveluyritys vahvistaa liikkeeseenlaskijalle kirjallisesti, että se on saanut jäljennöksen likviditeettisopimuksesta ja että se hyväksyy sopimuksen ehdot.

Tämän kohdan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun liikkeeseenlaskijan on pystyttävä milloin tahansa osoittamaan, että ehdot, joiden mukaisesti sopimus on tehty, täyttyvät jatkuvasti. Kyseisen liikkeeseenlaskijan ja pk-yritysten kasvumarkkinoita ylläpitävän markkinoiden ylläpitäjän tai sijoituspalveluyrityksen on toimitettava asianomaisille toimivaltaisille viranomaisille ▌jäljennös likviditeettisopimuksesta.

13. Edellä olevan 12 kohdan yhdenmukaisten soveltamisedellytysten varmistamiseksi komissiolle siirretään valta antaa tiiviissä yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa ja tämän teknisen lausunnon perusteella 35 artiklan mukaisesti delegoituja säädöksiä, joilla täydennetään tätä asetusta määrittämällä EU:n likviditeettisopimusta tehtäessä käytettävää sopimusmallia koskevat standardit, jotta varmistetaan 13 artiklassa säädettyjen edellytysten noudattaminen. ▌

_________________________

**  Komission delegoitu asetus (EU) 2016/908, annettu 26 päivänä helmikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 596/2014 täydentämisestä antamalla teknisiä sääntelystandardeja hyväksytyn markkinakäytännön vahvistamista koskevista perusteista, menettelystä ja vaatimuksista sekä sen säilyttämistä, lopettamista tai hyväksymisehtojen muuttamista koskevista vaatimuksista (EUVL L 153, 10.6.2016, s. 3).”

3.  Muutetaan 17 artiklan 4 kohta seuraavasti:

  a) korvataan kolmas alakohta seuraavasti:

  ”Kun liikkeeseenlaskija tai päästöoikeuksien markkinoilla toimiva markkinaosapuoli on lykännyt sisäpiiritiedon julkistamista tämän kohdan nojalla, sen on aina välittömästi tiedon julkistamisen jälkeen ilmoitettava kirjallisesti 3 kohdan nojalla määritetylle toimivaltaiselle viranomaiselle tiedon julkistamisen lykkäämisestä. Liikkeeseenlaskijan tai päästöoikeuksien markkinoilla toimivan markkinaosapuolen on ilmoituksessaan selvitettävä ▌kirjallisesti, miten tässä kohdassa säädetyt ehdot on täytetty. Jäsenvaltiot voivat vaihtoehtoisesti säätää, että kyseinen selvitys on toimitettava ainoastaan 3 kohdan nojalla määritetyn toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä.”

  b) lisätään alakohta seuraavasti:

Poiketen siitä, mitä kolmannessa alakohdassa säädetään, kun liikkeeseenlaskijan arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, liikkeeseenlaskijan on annettava kirjallinen selvitys toimivaltaiselle viranomaiselle ainoastaan pyynnöstä.”

4.  Korvataan 18 artiklan 1–6 kohta seuraavasti:

”1. Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden on kunkin

a)  laadittava luettelo kaikista henkilöistä, joilla on pääsy sisäpiiritietoon ja jotka työskentelevät niille työsopimuksen perusteella tai muuten suorittavat tehtäviä, joiden kautta niillä on pääsy sisäpiiritietoon, kuten neuvonantajista, kirjanpitäjistä tai luottoluokituslaitoksista, jäljempänä ’sisäpiiriluettelo’;

b)  saatettava sisäpiiriluettelo viipymättä ajan tasalle 4 kohdan mukaisesti; ja

c)  toimitettava sisäpiiriluettelo toimivaltaiselle viranomaiselle mahdollisimman pian sen pyynnöstä.

2.  Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden on toteutettava kaikki kohtuulliset toimet varmistaakseen, että kaikki sisäpiiriluettelossa olevat henkilöt hyväksyvät kirjallisesti tähän liittyvät oikeudelliset ja sääntelyyn liittyvät velvoitteet sekä ovat tietoisia sisäpiirikauppoihin ja sisäpiiritiedon laittomaan ilmaisemiseen sovellettavista seuraamuksista. Kun liikkeeseenlaskija pyytää toista henkilöä laatimaan ja saattamaan ajan tasalle sen sisäpiiriluettelon, liikkeeseenlaskija on edelleen kaikilta osin vastuussa tämän artiklan noudattamisesta. Liikkeeseenlaskijalla on aina oikeus tutustua kyseisen toisen henkilön laatimaan sisäpiiriluetteloon.

3.  Sisäpiiriluetteloissa on oltava ainakin

  a)  kaikkien niiden henkilöiden henkilöllisyys, joilla on pääsy sisäpiiritietoon;

b)  syy siihen, että kyseinen henkilö on sisällytetty sisäpiiriluetteloon;

c)  päivämäärä ja kellonaika, jona kyseinen henkilö on saanut pääsyn sisäpiiritietoon; ja

d)  päivämäärä, jona sisäpiiriluettelo laadittiin.

4.  Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden on kunkin saatettava sisäpiiriluettelonsa ajan tasalle viipymättä ja mainittava ajan tasalle saattamisen päivämäärä seuraavissa tilanteissa:

a)  jos tapahtuu muutos syyssä, jonka vuoksi jo luettelossa oleva henkilö sisällytetään sisäpiiriluetteloon;

b)  jos uusi henkilö saa pääsyn sisäpiiritietoon ja hänet on tämän vuoksi lisättävä sisäpiiriluetteloon; ja

c)  jos henkilöllä ei ole enää pääsyä sisäpiiritietoon.

Kaikkien ajan tasalle saattamisten yhteydessä on mainittava päivämäärä ja kellonaika, jona ajan tasalle saattamisen aiheuttanut muutos tapahtui.

5.  Liikkeeseenlaskijoiden ja niiden puolesta tai lukuun toimivien henkilöiden on kunkin säilytettävä sisäpiiriluettelonsa vähintään viiden vuoden ajan sen jälkeen, kun luettelo on laadittu tai se on saatettu ajan tasalle.

6.  Liikkeeseenlaskijoilla, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, ja niiden puolesta tai lukuun toimivilla henkilöillä on lupa sisällyttää sisäpiiriluetteloihinsa ainoastaan ne henkilöt, joilla on tehtäviensä luonteen tai asemansa vuoksi jatkuvasti pääsy sisäpiiritietoon omassa yhteisössään.

Sisäpiiriluettelot on pyynnöstä toimitettava toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos tällaista pyyntöä ei esitetä, sisäpiiriluettelot on toimitettava tietyin, toimivaltaisen viranomaisen määrittämin vähimmäisväliajoin.

5.  Lisätään 19 artiklan 3 kohdan ensimmäiseen alakohtaan virke seuraavasti:

”Liikkeeseenlaskijoiden, joiden rahoitusvälineet on otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinoilla, on kahden työpäivän kuluessa 1 kohdassa tarkoitetun ilmoituksen vastaanottamisesta julkistettava kyseiseen ilmoitukseen sisältyvät tiedot.”

5 a.  Muutetaan 35 artikla seuraavasti:

a) korvataan 2 kohta seuraavasti:

”2. Siirretään komissiolle ... päivästä ...kuuta ... [muutossäädöksen voimaantulopäivä] viiden vuoden ajaksi 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 13 artiklan 13 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa sekä 19 artiklan 13 ja 14 kohdassa tarkoitettu valta antaa delegoituja säädöksiä. Komissio laatii siirrettyä säädösvaltaa koskevan kertomuksen viimeistään yhdeksän kuukautta ennen tämän viiden vuoden kauden päättymistä. Säädösvallan siirtoa jatketaan ilman eri toimenpiteitä samanpituisiksi kausiksi, jollei Euroopan parlamentti tai neuvosto vastusta tällaista jatkamista viimeistään kolme kuukautta ennen kunkin kauden päättymistä.”

b) korvataan 3 kohta seuraavasti:

”3. Euroopan parlamentti tai neuvosto voi milloin tahansa peruuttaa 6 artiklan 5 ja 6 kohdassa, 12 artiklan 5 kohdassa, 13 artiklan 13 kohdassa, 17 artiklan 2 kohdan kolmannessa alakohdassa, 17 artiklan 3 kohdassa sekä 19 artiklan 13 ja 14 kohdassa tarkoitetun säädösvallan siirron. Peruuttamispäätöksellä lopetetaan tuossa päätöksessä mainittu säädösvallan siirto. Peruuttaminen tulee voimaan sitä päivää seuraavana päivänä, jona sitä koskeva päätös julkaistaan Euroopan unionin virallisessa lehdessä, tai jonakin myöhempänä, kyseisessä päätöksessä mainittuna päivänä. Peruuttamispäätös ei vaikuta jo voimassa olevien delegoitujen säädösten pätevyyteen.”

c) lisätään kohta seuraavasti:

”3 a. Ennen kuin komissio hyväksyy delegoidun säädöksen, se kuulee kunkin jäsenvaltion nimeämiä asiantuntijoita paremmasta lainsäädännöstä 13 päivänä huhtikuuta 2016 tehdyssä toimielinten välisessä sopimuksessa vahvistettujen periaatteiden mukaisesti.”

d) korvataan 5 kohta seuraavasti:

”5. Edellä olevien 6 artiklan 5 tai 6 kohdan, 12 artiklan 5 kohdan, 13 artiklan 13 kohdan, 17 artiklan 2 kohdan kolmannen alakohdan, 17 artiklan 3 kohdan tai 19 artiklan 13 tai 14 kohdan nojalla annettu delegoitu säädös tulee voimaan ainoastaan, jos Euroopan parlamentti tai neuvosto ei ole kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun asianomainen säädös on annettu tiedoksi Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ilmaissut vastustavansa sitä tai jos sekä Euroopan parlamentti että neuvosto ovat ennen mainitun määräajan päättymistä ilmoittaneet komissiolle, että ne eivät vastusta säädöstä. Euroopan parlamentin tai neuvoston aloitteesta tätä määräaikaa jatketaan kolmella kuukaudella.”

2 artikla

Asetuksen (EU) 2017/1129 muuttaminen

-1.  Muutetaan 1 artikla seuraavasti:

  a)  korvataan 4 kohdan f alakohta seuraavasti:

”f) arvopaperit, jotka tarjotaan sellaisen julkisen ostotarjouksen yhteydessä, jossa vastikkeena tarjotaan arvopapereita, edellyttäen, että 21 artiklan 2 kohdassa säädettyjen järjestelyjen mukaisesti yleisön saataville annetaan asiakirja, jossa kuvataan liiketoimea ja sen vaikutusta liikkeeseenlaskijaan ja jolla varmistetaan suurempi avoimuus, jotta sijoittaja voi tehdä perustellun arvion 6 artiklan 1 kohdan ensimmäisen alakohdan mukaisesti;”

b)  lisätään kohta seuraavasti:

”6 a. Edellä 4 kohdan f alakohdassa ja 5 kohdan ensimmäisen alakohdan e alakohdassa säädettyjä vapautuksia sovelletaan vain, kun hankintayhteisön osakesidonnaiset arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen julkista ostotarjousta.

Edellä 4 kohdan g alakohdassa ja 5 kohdan ensimmäisen alakohdan f alakohdassa säädettyjä vapautuksia sovelletaan vain seuraavissa tapauksissa:

a)  tarjoajan osakesidonnaiset arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen liiketoimea;

b)  yrityksen jakautumisen yhteydessä jaettavat osakesidonnaiset arvopaperit on jo otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ennen liiketoimea;

c)  sulautumista ei katsota Euroopan unionin hyväksymän liiketoimintojen yhdistämistä koskevan IFRS 3 -standardin kappaleessa B19 tarkoitetuksi käänteiseksi hankinnaksi.”

1.  Muutetaan 14 artikla seuraavasti:

a)  muutetaan 1 kohdan ensimmäisen alakohta seuraavasti:

  i)  korvataan b alakohta seuraavasti:

”b) liikkeeseenlaskijat, joiden osakesidonnaiset arvopaperit on otettu kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla tai pk-yritysten kasvumarkkinalla yhtäjaksoisesti vähintään viimeisten 18 kuukauden ajan ja jotka laskevat liikkeeseen muita kuin osakesidonnaisia arvopapereita tai osakkeiden merkintään oikeuttavia arvopapereita;”

ii)  lisätään ▌alakohta seuraavasti:

”d) liikkeeseenlaskijat, jotka ovat olleet otettuina kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla vähintään kahden vuoden ajan ja jotka hakevat olemassa olevien tai uusien arvopapereiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla.”

b)  muutetaan 3 kohta seuraavasti:

i)  korvataan 3 kohdan toisen alakohdan e alakohta seuraavasti:

”e)  osakesidonnaisten tai osakkeiden merkintään oikeuttavien arvopapereiden osalta käyttöpääomaa koskevat tiedot, pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot, ilmoitus merkityksellisistä eturistiriidoista ja lähipiiriliiketoimista, suurimmat osakkeenomistajat sekä soveltuvin osin taloudelliset pro forma -tiedot.”

ii)  lisätään alakohta seuraavasti:

Komissio tarkastelee viimeistään 21 päivänä tammikuuta 2021 uudelleen tässä kohdassa säädettyä delegoitua säädöstä tai säädettyjä delegoituja säädöksiä ja erityisesti niitä säädöksiä, jotka sisältävät luettelot osakesidonnaisia arvopapereita koskevista tämän kohdan toisen alakohdan e alakohdan mukaisista suppeammista tiedoista.

2 a.  Lisätään 15 artiklan 1 kohdan ensimmäiseen alakohtaan alakohta seuraavasti:

”c a) liikkeeseenlaskijat, jotka eivät ole pk-yrityksiä ja jotka tarjoavat osakkeita yleisölle samaan aikaan kun ne hakevat kyseisten osakkeiden ottamista kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla, edellyttäen, että niiden osakkeita ei ole jo otettu kaupankäynnin kohteeksi pk-yritysten kasvumarkkinalla ja että seuraavien kahden osatekijän tulo on alle 200 000 000 euroa:

i) lopullinen tarjoushinta tai enimmäishinta 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa;

ii) välittömästi osakkeiden yleisölle tarjoamisen jälkeen liikkeessä olevien osakkeiden kokonaismäärä, joka lasketaan joko yleisölle tarjottujen osakkeiden määrästä tai yleisölle tarjottavien osakkeiden enimmäismäärästä 17 artiklan 1 kohdan b alakohdan i alakohdassa tarkoitetussa tapauksessa.”

2 b.  Korvataan liitteessä V oleva II kohta seuraavasti:

  ”II. ▌Pääomarakennetta ja velkaantuneisuutta koskevat tiedot (ainoastaan sellaisten yritysten liikkeeseen laskemat osakesidonnaiset arvopaperit, joiden markkina-arvo on yli 200 000 000 euroa) ja käyttöpääomaa koskevat tiedot (ainoastaan osakesidonnaiset arvopaperit).

  Tarkoituksena on antaa tietoa liikkeeseenlaskijan pääomarakenteesta ja velkaantuneisuudesta ja siitä, riittääkö käyttöpääoma liikkeeseenlaskijan nykyisten vaatimusten täyttämiseen tai, ellei se riitä, miten liikkeeseenlaskija aikoo toimittaa tarvittavan lisäkäyttöpääoman.”

2 a artikla

Asetuksen (EU) N:o 600/2014 ja direktiivin 2014/65/EU muuttaminen

1.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 yhteistyössä arvopaperimarkkinaviranomaisen kanssa kertomuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 600/2014(12) ja direktiivin 2014/65/EU vaatimusten vaikutuksesta pk-yritysten rahoitukseen ja rahoitusmarkkinoille pääsyyn ja pk-yritysten kasvumarkkinoiden menestymiseen. Arvopaperimarkkinaviranomainen kerää kertomusta varten tietoja listautumisanneista ja pörssistä poistumisista pk-yritysten kasvumarkkinoilla, muissa monenkeskisissä kaupankäyntijärjestelmissä ja säännellyillä markkinoilla sekä seuraa yritysten siirtymistä eri kauppapaikkojen välillä. Arvopaperimarkkinaviranomainen tarkastelee myös sitä, muodostaako pk-yritysten osakkeiden ja joukkovelkakirjojen omistus jälkimarkkinoilla esteen pk-yritysten pääsylle julkisille markkinoille. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja siihen liitetään tarvittaessa lainsäädäntöehdotus.

2.  Komissio perustaa viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 sidosryhmien asiantuntijaryhmän, joka seuraa pk-yritysten kasvumarkkinoiden menestymistä. Edellä 1 kohdassa tarkoitetun kertomuksen pk-yritysten kasvumarkkinoita koskeva osio laaditaan yhteistyössä sidosryhmien asiantuntijaryhmän kanssa.

2 b artikla

Delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 muuttaminen

Komissio arvioi viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2019 delegoidun direktiivin (EU) 2017/593(13) 13 artiklan säännösten vaikutusta siihen, miten hyvin pk-yritykset katetaan tutkimuksessa unionissa.

Delegoidun direktiivin (EU) 2017/593 13 artiklassa vahvistetaan vaatimukset, joita sovelletaan kolmansien osapuolten sellaisille sijoituspalveluyrityksille tarjoamiin tutkimuksiin, jotka tarjoavat salkunhoitoa tai muita sijoitus- tai oheispalveluja asiakkaille, ja erityisesti edellytykset, joiden on täytyttävä, jotta tällaisia tutkimuksia ei pidetä direktiivin 2014/65/EU 24 artiklan 7 ja 8 kohdan mukaisesti kiellettyinä kannustimina.

2 c artikla

Direktiivin 2009/138/EY muuttaminen

1.   Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen omia varoja koskevien vaatimusten, sijoitusosuuksien ja sellaisten muiden toimenpiteiden vaikutuksista, jotka saattavat vähentää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2009/138/EY(14) soveltamisalaan kuuluvien vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden halukkuutta rahoittaa listautuneita ja listautumattomia pk-yrityksiä, ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi Euroopan valvontaviranomainen (Euroopan vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen, jäljempänä ’vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen’) antaa komissiolle kertomuksen seuraavista:

a)  analyysi vakuutus- ja jälleenvakuutusyhtiöiden listautuneisiin ja listautumattomiin pk-yrityksiin tekemien sijoitusten kehityksestä;

b)  analyysi sääntelyyn liittyvistä ja hallinnollisista esteistä, jotka rajoittavat listautuneiden ja listautumattomien pk-yritysten rahoittamista ja niihin sijoittamista tai estävät sen, kuten vakavaraisuusvaatimukset ja -asteet tai muut säännökset ja määräykset;

c)  direktiivissä 2009/138/EY vahvistettujen pk-yrityksiin liittyviä vastuita koskevien omia varoja koskevien vaatimusten johdonmukaisuus sekä a ja b alakohdassa tarkoitettujen analyysien päätelmät.

2 d artikla

Direktiivin (EU) 2016/2341 muuttaminen

1.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen omia varoja koskevien vaatimusten, sijoitusosuuksien ja sellaisten muiden toimenpiteiden vaikutuksista, jotka saattavat vähentää Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2016/2341(15) soveltamisalaan kuuluvien ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten halukkuutta rahoittaa listautuneita ja listautumattomia pk-yrityksiä, ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi vakuutus- ja lisäeläkeviranomainen antaa komissiolle kertomuksen seuraavista:

a)  analyysi ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten listautuneisiin ja listautumattomiin pk-yrityksiin tekemien sijoitusten kehityksestä;

b)  analyysi sääntelyyn liittyvistä ja hallinnollisista esteistä, jotka rajoittavat listautuneiden ja listautumattomien pk-yritysten rahoittamista ja niihin sijoittamista tai estävät sen, kuten vakavaraisuusvaatimukset ja -asteet tai muut säännökset ja määräykset;

c)  direktiivissä 2009/138/EY vahvistettujen pk-yrityksiin liittyviä vastuita koskevien omia varoja koskevien vaatimusten johdonmukaisuus sekä a ja b alakohdassa tarkoitettujen analyysien päätelmät.

2 e artikla

Sijoituspalveluyritysten ja omaisuudenhoitoyritysten toimintaa koskevien puitteiden tarkistuslauseke

1.  Komissio laatii viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2020 kertomuksen omia varoja koskevien vaatimusten, sijoitusosuuksien ja sellaisten muiden toimenpiteiden vaikutuksista, jotka kuuluvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/91/EU(16) (yhteissijoitusyritykset), Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/61/ EU(17) (vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajat), IFD:n ja IFR:n [Virallinen lehti: lisätään viite] soveltamisalaan ja jotka saattavat vähentää omaisuudenhoitoyhtiöiden ja sijoituspalveluyritysten halukkuutta rahoittaa listautuneita ja listautumattomia pk-yrityksiä, ja toimittaa kyseisen kertomuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle ja liittää siihen tarvittaessa lainsäädäntöehdotuksen.

2.  Edellä olevan 1 kohdan soveltamiseksi arvopaperimarkkinaviranomainen ja Euroopan pankkiviranomainen antavat komissiolle kertomuksen seuraavista:

a)  analyysi näiden rahoituslaitosten listautuneisiin ja listautumattomiin pk-yrityksiin tekemien sijoitusten kehityksestä;

b)  analyysi sääntelyyn liittyvistä ja hallinnollisista esteistä, jotka rajoittavat listautuneiden ja listautumattomien pk-yritysten rahoittamista ja niihin sijoittamista tai estävät sen, kuten vakavaraisuusvaatimukset ja -asteet tai muut säännökset ja määräykset;

c)  analyysi listautuneisiin pk-yrityksiin unionissa tehtyihin sijoituksiin kohdistuvista ja niistä aiheutuvista tosiasiallisista riskeistä ajanjaksolta, joka on vähintään 10 vuotta – tai viisi vuotta, kun siihen sisältyy laskusuhdanne – ja joka tärkeimpien taloudellisten tekijöiden suhdannekierron perusteella muodostaa kokonaisen taloussyklin;

d)  mainituissa puitteissa vahvistettujen pk-yrityksiin liittyviä vastuita koskevien omia varoja koskevien vaatimusten johdonmukaisuus sekä a, b ja c alakohdassa tarkoitettujen analyysien päätelmät.

________________________________

***  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

3 artikla

Voimaantulo ja soveltaminen

Tämä asetus tulee voimaan kahdentenakymmenentenä päivänä sen jälkeen, kun se on julkaistu Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Sitä sovelletaan kuuden kuukauden kuluttua sen voimaantulosta.

Tämä asetus on kaikilta osiltaan velvoittava, ja sitä sovelletaan sellaisenaan kaikissa jäsenvaltioissa.

Tehty …ssa/ssä … päivänä …kuuta ….

Euroopan parlamentin puolesta        Neuvoston puolesta

Puhemies        Puheenjohtaja

(1)

  EUVL C 440, 6.12.2018, s. 79.

(2)

* Tarkistukset: uusi tai muutettu teksti merkitään lihavoidulla kursiivilla, poistot symbolilla ▌.

(3)

  EUVL C […], […], s. […].

(4)

  EUVL C 440, 6.12.2018, s. 79.

(5)

  Euroopan parlamentin kanta, vahvistettu ... (EUVL ...), ja neuvoston päätös, annettu …

(6)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/65/EU, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä direktiivin 2002/92/EY ja direktiivin 2011/61/EU muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 349).

(7)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 596/2014, annettu 16 päivänä huhtikuuta 2014, markkinoiden väärinkäytöstä (markkinoiden väärinkäyttöasetus) sekä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY ja komission direktiivien 2003/124/EY, 2003/125/EY ja 2004/72/EY kumoamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 1).

(8)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (ETA:n kannalta merkityksellinen teksti).

(9)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2017/1129, annettu 14 päivänä kesäkuuta 2017, arvopapereiden yleisölle tarjoamisen tai kaupankäynnin kohteeksi säännellyllä markkinalla ottamisen yhteydessä julkaistavasta esitteestä ja direktiivin 2003/71/EY kumoamisesta (EUVL L 168, 30.6.2017, s. 12).

(10)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 1095/2010, annettu 24 päivänä marraskuuta 2010, Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan arvopaperimarkkinaviranomainen) perustamisesta sekä päätöksen N:o 716/2009/EY muuttamisesta ja komission päätöksen 2009/77/EY kumoamisesta (EUVL L 331, 15.12.2010, s. 84).

(11)

  Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 1606/2002, annettu 19 päivänä heinäkuuta 2002, kansainvälisten tilinpäätösstandardien soveltamisesta (EYVL L 243, 11.9.2002, s. 1).

(12)

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 600/2014, annettu 15 päivänä toukokuuta 2014, rahoitusvälineiden markkinoista sekä asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL L 173, 12.6.2014, s. 84).

(13)

Komission delegoitu direktiivi (EU) 2017/593, annettu 7 päivänä huhtikuuta 2016, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/65/EU täydentämisestä asiakkaiden rahoitusvälineiden ja varojen suojaamisen, tuotevalvontavelvoitteiden sekä välityspalkkioiden, provisioiden tai muiden rahallisten tai ei-rahallisten etujen tarjoamiseen tai vastaanottamiseen sovellettavien sääntöjen osalta (EUVL L 87, 31.3.2017, s. 500).

(14)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2009/138/EY, annettu 25 päivänä marraskuuta 2009, vakuutus- ja jälleenvakuutustoiminnan aloittamisesta ja harjoittamisesta (EUVL L 335, 17.12.2009, s. 1).

(15)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2016/2341, annettu 14 päivänä joulukuuta 2016, ammatillisia lisäeläkkeitä tarjoavien laitosten toiminnasta ja valvonnasta (EUVL L 354, 23.12.2016, s. 37).

(16)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/91/EU, annettu 23 päivänä heinäkuuta 2014, siirtokelpoisiin arvopapereihin kohdistuvaa yhteistä sijoitustoimintaa harjoittavia yrityksiä (yhteissijoitusyritykset) koskevien lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten yhteensovittamisesta annetun direktiivin 2009/65/EY muuttamisesta säilytystoimintojen, palkka- ja palkkiopolitiikan sekä seuraamusten osalta (EUVL L 257, 28.8.2014, s. 186).

(17)

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2011/61/EU, annettu 8 päivänä kesäkuuta 2011, vaihtoehtoisten sijoitusrahastojen hoitajista ja direktiivin 2003/41/EY ja 2009/65/EY sekä asetuksen (EY) N:o 1060/2009 ja (EU) N:o 1095/2010 muuttamisesta (EUVL L 174, 1.7.2011, s. 1).


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Osasto

Pk-yritysten kasvumarkkinoiden käytön edistäminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

24.5.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

11.6.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

33

0

5

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus