Procedūra : 2018/0165(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0437/2018

Pateikti tekstai :

A8-0437/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 18/04/2019 - 10.19

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0439

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 794kWORD 93k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas

Pranešėja: Anne Sander

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai (COM(2018)0331),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 2 dalį ir 114 straipsnį, pagal kuriuos Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C8-0212/2018),

–  atsižvelgdamas į 2018 m. rugsėjo 19 d. Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(1),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 dalį,

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Ekonomikos ir pinigų politikos komiteto pranešimą (A8-0437/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  ragina Komisiją dar kartą perduoti klausimą svarstyti Parlamentui, jei ji savo pasiūlymą pakeičia nauju tekstu, jį keičia iš esmės arba ketina jį keisti iš esmės;

3.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

EUROPOS PARLAMENTO PAKEITIMAI(2)*

Komisijos pasiūlymas

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Pasiūlymas

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS

kuriuo iš dalies keičiamos reglamentų (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 nuostatos, susijusios su skatinimu naudoti MVĮ augimo rinkas

(Tekstas svarbus EEE)

EUROPOS PARLAMENTAS IR EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA,

atsižvelgdami į Sutartį dėl Europos Sąjungos veikimo, ypač į jos 114 straipsnį,

atsižvelgdami į Europos Komisijos pasiūlymą,

teisėkūros procedūra priimamo akto projektą perdavus nacionaliniams parlamentams,

atsižvelgdami į Europos Centrinio Banko nuomonę(3),

atsižvelgdami į Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonę(4),

laikydamiesi įprastos teisėkūros procedūros(5),

kadangi:

(1)  kapitalo rinkų sąjungos iniciatyva siekiama mažinti priklausomybę nuo bankų skolinimo, įvairinti rinkos principais grindžiamo mažųjų ir vidutinių įmonių (toliau – MVĮ) finansavimo šaltinius ir skatinti MVĮ leisti obligacijas ir akcijas viešosiose rinkose. Sąjungoje įsisteigusios bendrovės, siekiančios pritraukti kapitalo prekybos vietose, susiduria su didelėmis vienkartinėmis ir nuolatinėmis informacijos atskleidimo ir reikalavimų laikymosi išlaidomis, kurios visų pirma gali jas atgrasyti nuo siekio būti įtrauktoms į Sąjungos prekybos vietų prekybos sąrašą. Be to, MVĮ išleidžiamoms akcijoms Sąjungos prekybos vietose dažniausiai būdingas mažesnis likvidumas ir didesnis kintamumas, o tai didina kapitalo kainą, todėl šis finansavimo šaltinis yra per sudėtingas. Todėl labai svarbi MVĮ skirta horizontalioji Sąjungos politika. Tokia politika turi būti įtrauki, nuosekli ir veiksminga; ją vykdant turi būti atsižvelgiama į įvairius MVĮ pogrupius ir skirtingus jų poreikius. Šiuo tikslu reikalingos papildomos nuostatos, siekiant užtikrinti, kad MVĮ galėtų atitinkamai naudotis tokiomis priemonėmis kaip neformalios investicijos, parengiamojo etapo kapitalas, rizikos kapitalas ir kt. MVĮ skolų diversifikavimas suteikia Sąjungai sveikos ekonomikos garantijų;

(1a)  terminas „mažosios ir vidutinės įmonės“ arba „MVĮ“ reiškia įmones, kurios pagal jų paskutines metines ar konsoliduotas finansines ataskaitas atitinka bent du iš šių trijų kriterijų: vidutinis darbuotojų skaičius finansiniais metais yra mažesnis nei 250, bendras balansas neviršija 43 000 000 EUR, o metinė grynoji apyvarta neviršija 50 000 000 EUR;

(2)  Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES(6) sukurta nauja prekybos vietų rūšis – MVĮ augimo rinkos, kurios yra daugiašalių prekybos sistemų (toliau – DPS) pogrupis ir kuriomis siekiama sudaryti palankesnes sąlygas MVĮ gauti kapitalo, kad jos galėtų augti, ir sudaryti palankesnes sąlygas tolesnei specialistų rinkų, kurios siekia patenkinti tikro augimo potencialo turinčių MVĮ emitentų poreikius, plėtrai. Be to, Direktyvoje 2014/65/ES buvo numatyta, kad „[r]eikėtų dėmesį skirti klausimui, kaip būsimu reguliavimu būtų galima toliau didinti tos rinkos naudojimo mastą ir skatinti naudotis ta rinka, kad ji taptų patraukli investuotojams, taip pat sumažinti administracinę naštą ir suteikti naujų paskatų MVĮ patekti į kapitalo rinkas pasitelkiant MVĮ augimo rinkas“. Savo nuomonėje dėl Komisijos pasiūlymo dėl šio reglamento Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetas nurodė, kad: „žemas komunikacijos lygis ir biurokratinis požiūris yra rimtos kliūtys, todėl reikia daug daugiau pastangų joms pašalinti. Komunikacija visada turėtų būti skirta žemiausiam grandinės lygmeniui įtraukiant MVĮ asociacijas, socialinius partnerius, prekybos rūmus ir kt.“;

(3)  tačiau buvo pažymėta, kad emitentams, kuriems leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, taikoma santykinai mažai reguliavimo nuolaidų, palyginti su emitentais, kuriems leidžiama prekiauti DPS arba reguliuojamose rinkose. Dauguma prievolių, nustatytų Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 596/2014(7), vienodai taikomos visiems emitentams, neatsižvelgiant į jų dydį arba prekybos vietą, kurioje leidžiama prekiauti jų finansinėmis priemonėmis. Dėl šio nepakankamo MVĮ augimo rinkų ir DPS emitentų diferencijavimo DPS nėra skatinamos registruotis kaip MVĮ augimo rinkos ir tai matyti iš nedidelio MVĮ augimo rinkos statusą įgijusių subjektų skaičiaus. Todėl būtina nustatyti papildomas proporcingas lengvatas, kad būtų tinkamai skatinama naudotis MVĮ augimo rinkomis;

(4)  MVĮ augimo rinkų patrauklumas turėtų būti stiprinamas toliau mažinant MVĮ augimo rinkos emitentams tenkančias reikalavimų laikymosi išlaidas ir administracinę naštą. Kad reguliuojamose rinkose būtų išlaikyti aukščiausi reikalavimų laikymosi standartai, šiame reglamente numatytos lengvatos turėtų būti taikomos tik įmonėms, įtrauktoms į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus, neatsižvelgiant į tai, kad ne visos MVĮ yra įtrauktos į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus ir ne visos į MVĮ augimo rinkų prekybos sąrašus įtrauktos bendrovės yra MVĮ. Direktyvoje 2014/65/ES numatyta, kad MVĮ augimo rinkose gali būti leidžiama prekiauti iki 50 proc. ne MVĮ, siekiant išlaikyti MVĮ augimo rinkų verslo modelio pelningumą, įskaitant ir likvidumo užtikrinimą ne MVĮ vertybiniais popieriais. Atsižvelgiant į riziką, susijusią su skirtingų taisyklių rinkinių taikymu emitentams, įtrauktiems į tos pačios kategorijos prekybos vietų, t. y. MVĮ augimo rinkų, sąrašus, šiame reglamente nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi ne tik MVĮ emitentams. Siekiant užtikrinti nuoseklumą emitentams ir aiškumą investuotojams, reikalavimų laikymosi išlaidų ir administracinės naštos mažinimo lengvatos turėtų būti taikomos visiems MVĮ augimo rinkų emitentams, neatsižvelgiant į jų rinkos kapitalizaciją. Taikant vienodą taisyklių rinkinį emitentams taip pat užtikrinama, kad įmonės nebus baudžiamos už tai, kad auga ir nebėra MVĮ. Reikia daugiau dėmesio skirti MVĮ (šio reglamento subjektams) ir jų poreikiams. Šiame procese nepaprastai svarbu mažinti biurokratiją, tačiau reikia imtis ir kitų veiksmų. Reikia dėti pastangas pagerinti informaciją, kurią MVĮ gali tiesiogiai gauti, apie joms prieinamas finansavimo galimybes. Duomenys rodo, kad informacijos MVĮ stoka yra viena iš pagrindinių problemų, susijusių su jų gebėjimu naudotis finansavimo šaltiniais, kurie nėra bankai;

(4a)  svarbu pažymėti, kad į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2017/1129(8) įtrauktas ES augimo prospektas, taikomas MVĮ, išleidžiančioms kapitalą į rinkas. ES augimo prospektas yra sutrumpintos formos išsamus prospektas, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir apima esminę informaciją ir dokumentus. ES augimo prospektas yra trumpesnis, todėl jį parengti kainuoja mažiau – taip sumažėja MVĮ išlaidos. MVĮ turėtų turėti galimybę pasirinkti naudoti ES augimo prospektą. Be to, bet kuris emitentas, siūlantis vertybinius popierius, kurių vertė neviršija 20 mln. EUR, taip pat turėtų turėti galimybę pasirinkti naudoti ES augimo prospektą, nebent jis ketina prašyti juos įtraukti į prekybą reguliuojamoje rinkoje. Tai apima emitentus, kurių viešai siūlomi vertybiniai popieriai galėtų būti įtraukti į prekybą MVĮ augimo rinkoje, ir emitentus, kurių viešai siūlomais vertybiniais popieriais nebus prekiaujama biržoje. Kita vertus, emitentai turėtų turėti galimybę pasirinkti rengti išsamų prospektą pagal Reglamentą (ES) 2017/1129;

(4b)  MVĮ augimo rinkos sėkmingumas turėtų būti vertinamas ne pagal paprasčiausiai į prekybos sąrašus įtrauktų įmonių skaičių, bet pagal į prekybos sąrašus įtrauktų įmonių augimo spartą. Reguliavimo nuolaidos turėtų būti naudingos toms mažesnėms įmonėms, kurios turi tikro augimo potencialo;

(5)  Reglamento (ES) Nr. 596/2014 11 straipsnyje nustatyta, kad rinkos tyrimai yra informacijos perdavimas vienam arba daugiau potencialių investuotojų prieš paskelbiant apie sandorį, siekiant atkreipti potencialių investuotojų dėmesį į galimą sandorį ir jo sąlygas, pavyzdžiui, galimą mastą ir kainą. Vykstant deryboms dėl neviešo obligacijų platinimo, ▌emitentai pradeda diskusijas su tam tikrais potencialiais profesionaliaisiais investuotojais (kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) 2017/1129(9)) ir derasi dėl visų sandorio su tokiais profesionaliaisiais investuotojais sutartinių sąlygų. Perduodant informaciją tokiame neviešo obligacijų platinimo derybų etape siekiama nustatyti viso sandorio struktūrą ir jį užbaigti, o ne įvertinti potencialių investuotojų susidomėjimą iš anksto nustatytų sąlygų sandoriu. Todėl rinkos tyrimų taikymas neviešam obligacijų platinimui kartais gali tapti našta ir trukdyti tiek emitentui, tiek investuotojams pradėti diskusijas dėl tokių sandorių. Siekiant padidinti neviešo obligacijų platinimo ▌patrauklumą, šie sandoriai neturėtų būti įtraukti į rinkos tyrimų tvarkos taikymo sritį su sąlyga, kad bus sudarytas atitinkamas konfidencialumo susitarimas;

(6)  tam tikrą emitento akcijų likvidumą galima užtikrinti taikant likvidumo mechanizmus, pavyzdžiui, rinkos formavimo susitarimus arba likvidumo sutartis. Rinkos formavimo susitarimu yra laikoma rinkos operatoriaus ir trečiosios šalies, kuri įsipareigoja išlaikyti tam tikrų akcijų likvidumą ir kuriai taikomos prekybos mokesčių nuolaidos, sutartis. Likvidumo sutartimi laikoma emitento ir trečiosios šalies, kuri įsipareigoja užtikrinti emitento akcijų likvidumą jo vardu, sutartis. Siekiant užtikrinti, kad būtų visiškai išlaikytas rinkos vientisumas, likvidumo sutartis turėtų būti leidžiama sudaryti visiems MVĮ augimo rinkų emitentams visoje Sąjungoje, atsižvelgiant į tam tikras sąlygas. Ne visos kompetentingos institucijos pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnį nustatė pripažintą likvidumo sutarčių rinkos praktiką pagal Reglamento (ES) Nr. 596/2014 13 straipsnį, o tai reiškia, kad ne visi MVĮ augimo rinkos emitentai šiuo metu gali pasinaudoti likvidumo sistemomis visoje Sąjungoje. Toks likvidumo schemų nebuvimas gali trukdyti veiksmingai plėtoti MVĮ augimo rinkas. Todėl būtina sukurti Sąjungos sistemą, kuri leistų MVĮ augimo rinkos emitentams sudaryti likvidumo sutartį su likvidumą užtikrinančiu subjektu kitoje valstybėje narėje, kai nacionaliniu lygmeniu nėra nustatyta pripažinta rinkos praktika. Tačiau labai svarbu, kad Sąjungos MVĮ augimo rinkų likvidumo sutarčių sistema ▌ne pakeistų, o papildytų esamą arba būsimą pripažintą nacionalinę rinkos praktiką. Labai svarbu, kad kompetentingoms institucijoms būtų palikta galimybė nustatyti pripažintą likvidumo sutarčių rinkos praktiką, kad galėtų pritaikyti jų sąlygas prie vietos specifikos, arba leisti tokius susitarimus sudaryti ne tik dėl prekybos vietų akcijų, bet ir nelikvidžių vertybinių popierių;

(7)  todėl, norint užtikrinti vienodą Sąjungos likvidumo sutarčių sistemos, minimos 6 konstatuojamojoje dalyje, taikymą, Reglamentas (EB) Nr. 596/2014 turėtų būti iš dalies pakeistas įgaliojant Komisiją priimti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijos parengtus techninius įgyvendinimo standartus, kuriuose būtų nustatyta tokioms sutartims naudotina forma. Komisija turėtų priimti tokius techninius įgyvendinimo standartus priimdama įgyvendinimo aktus pagal Sutarties 291 straipsnį ir Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 1095/2010 15 straipsnį;(10)

(7a)  reikėtų aktyviai skatinti naudotis MVĮ augimo rinkomis. Daug MVĮ vis dar nežino, kad tokios rinkos egzistuoja kaip naujos rūšies prekybos vieta. Siekiant spręsti šią problemą, Komisija, glaudžiai bendradarbiaudama su kompetentingomis nacionalinėmis institucijomis ir MVĮ atstovaujančiomis organizacijomis, turėtų vykdyti informuotumo didinimo kampanijas, kad MVĮ būtų informuotos apie MVĮ augimo rinkų teikiamas galimybes;

(8)  Reglamento (EB) Nr. 596/2014 17 straipsnio 4 dalyje nustatyta, kad emitentai gali priimti sprendimą atidėti viešą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, jeigu tai gali pakenkti jų teisėtiems interesams. Tačiau emitentai apie tai turi pranešti kompetentingai institucijai ir paaiškinti tokio sprendimo priėmimo pagrindą. MVĮ augimo rinkos emitentų prievolė raštu dokumentuoti, dėl kurių priežasčių jie nusprendė atidėti informacijos atskleidimą, gali apsunkinti. Manoma, kad ne toks griežtas reikalavimas MVĮ augimo rinkų emitentams, pagal kurį jie būtų įpareigojami paaiškinti atidėjimo priežastis tik kompetentingos institucijos prašymu, neturėtų didelio poveikio kompetentingos institucijos gebėjimui stebėti viešai neatskleistos informacijos atskleidimą ir tuo pat metu gerokai sumažintų MVĮ augimo rinkų emitentams tenkančią administracinę naštą, su sąlyga, kad kompetentingoms institucijoms vis tiek būtų pranešama apie sprendimą atidėti atskleidimą ir jos galėtų pradėti tyrimą kilus abejonių dėl tokio sprendimo;

(9)  dabartiniai mažiau griežti MVĮ augimo rinkų emitentams taikomi reikalavimai pateikti, kaip numatyta Reglamento (ES) Nr. 596/2014 18 straipsnio 6 dalyje, viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą tik kompetentingos institucijos prašymu nėra labai naudingi praktikoje, nes tie emitentai vis tiek turi nuolat stebėti asmenis, kurie pagal vykdomus projektus laikomi viešai neatskleistos informacijos turinčiais asmenimis. Todėl dabartinę lengvatą turėtų pakeisti galimybė MVĮ augimo rinkų emitentams tvarkyti tik nuolatinių viešai neatskleistos informacijos turėtojų sąrašą, į kurį turėtų būti įtraukiami asmenys, kurie dėl savo darbo arba einamų pareigų pobūdžio nuolat susipažįsta su viešai neatskleista emitento informacija, ir tiesioginiai jų šeimos nariai. Tas sąrašas turėtų būti kasmet atnaujinamas ir perduodamas kompetentingai institucijai. Kompetentinga institucija turėtų užtikrinti, kad dėl tokio administracinio supaprastinimo neatsirastų neteisėtų praktikų, žalingų MVĮ. Viešai neatskleistos informacijos turėtojų sąrašai yra svarbi kompetentingų institucijų atliekamų tyrimų priemonė;

(9a)  viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašai yra svarbi priemonė reguliavimo institucijoms tiriant galimus piktnaudžiavimus rinka. Tai sudaro sąlygas išsaugoti rinkų vientisumą. Labai svarbu patikslinti, kad pareiga sudaryti viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus tenka tiek emitentams, tiek jų vardu ar jų sąskaita veikiantiems asmenims. Turėtų būti paaiškintos emitento vardu arba jo sąskaita veikiančių asmenų pareigos, susijusios su viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašų sudarymu, kad būtų išvengta skirtingų aiškinimų ir praktikos visoje Sąjungoje.

Todėl reikėtų atitinkamai iš dalies pakeisti atitinkamas Reglamento (ES) Nr. 596/2014 nuostatas;

(9b)  atsižvelgiant į tai, kad kitos nuostatos yra mažiau griežtos, taikomos baudžiamosios sankcijos taip pat turėtų atitikti mažesnių įmonių ekonomines realijas;

(10)  Reglamento (EB) Nr. 596/2014 19 straipsnio 3 dalyje numatyta, kad emitentai turi viešai atskleisti informaciją apie vadovaujamas pareigas einančių asmenų (toliau – VPEA) ir su jais glaudžiai susijusių asmenų (toliau – GSA) sandorius per tris dienas po sandorio. Toks pats terminas taikomas VPEA ir GSA pareigai apie savo sandorius pranešti emitentui. Kai VPEA ir GSA vėluoja pranešti MVĮ augimo rinkos emitentams apie savo sandorius, tokiems MVĮ augimo rinkos emitentams techniškai sudėtinga laikytis trijų dienų termino, todėl gali kilti atsakomybės problemų. Tad MVĮ augimo rinkos emitentams turėtų būti leidžiama informaciją apie sandorius atskleisti per dvi dienas po to, kai apie tokius sandorius praneša VPEA arba GSA;

(11)  MVĮ augimo rinkos neturėtų būti vertinamos kaip galutinis emitentų plėtros etapas ir jose turėtų būti sudarytos sąlygos sėkmingai veiklą vykdančioms įmonėms augti ir ilgainiui pereiti į reguliuojamas rinkas, kad galėtų pasinaudoti didesniu likvidumu ir didesne investuotojų grupe. Siekiant palengvinti perėjimą iš MVĮ augimo rinkos į reguliuojamą rinką, augančioms bendrovėms turėtų būti sudaromos sąlygos pasinaudoti supaprastinta informacijos atskleidimo tvarka prašant leidimo jų vertybiniais popieriais prekiauti reguliuojamoje rinkoje, kaip nustatyta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnyje, su sąlyga, kad šių bendrovių vertybiniais popieriais jau leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje ne mažiau kaip trejus metus. Per šį laikotarpį emitentai turėtų būti sukaupę pakankamai patirties ir galėtų pateikti rinkai informaciją apie savo finansinius veiklos rezultatus ir atskaitomybės reikalavimus pagal Direktyvos 2014/65/ES taisykles;

(12)  Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (EB) Nr. 1606/2002(11) nustatyta, kad MVĮ augimo rinkų emitentai neprivalo savo finansinių ataskaitų skelbti pagal tarptautinius finansinės atskaitomybės standartus. Tačiau siekiant nenukrypti nuo reguliuojamų rinkų standartų, MVĮ augimo rinkų emitentai, kurie, pereidami į reguliuojamą rinką, norėtų pasinaudoti supaprastinta informacijos atskleidimo tvarka, turėtų parengti naujausias finansines ataskaitas, įskaitant praėjusių metų lyginamąją informaciją, pagal tą reglamentą;

(12a)  siekiant pagerinti MVĮ finansavimą ir investicijas į MVĮ Sąjungoje reikėtų laikytis kompleksinio požiūrio. Tai reiškia, kad turėtų būti žiūrima iš abiejų finansavimo perspektyvų: įmonių ir investuotojų. Instituciniai investuotojai šiuo metu susiduria su taisyklėmis, rizikos ribojimo reikalavimais arba galbūt pernelyg konservatyviais koeficientais, kurie jiems trukdo investuoti į MVĮ. Šiuo požiūriu Komisija turėtų išnagrinėti įvairių sektoriams skirtų teisės aktų, kuriais reglamentuojami pensijų fondai, draudimo ir perdraudimo įmonės, turto valdytojai ir investicinės įmonės, nuostatas siekdama nustatyti, kaip palengvinti investicijas į MVĮ, įtrauktas į prekybos sąrašus augimo rinkose, ir apskritai į visas Sąjungos MVĮ;

(13)  todėl reglamentai (ES) Nr. 596/2014 ir (ES) 2017/1129 turėtų būti atitinkamai iš dalies pakeisti;

(14)  šiame reglamente nustatyti pakeitimai turėtų būti taikomi praėjus 6 mėnesiams nuo šio reglamento įsigaliojimo dienos, kad įsitvirtinę MVĮ augimo rinkų operatoriai turėtų pakankamai laiko savo taisyklių sąvadams pritaikyti,

PRIĖMĖ ŠĮ REGLAMENTĄ:

1 straipsnis

Reglamento (ES) 596/2014 pakeitimai

Reglamentas (ES) Nr. 596/2014 iš dalies keičiamas taip:

1.  11 straipsnyje įterpiama 1a dalis:

„1a. Kai siūlymas įsigyti vertybinius popierius yra skirtas tik profesionaliesiems investuotojams, kaip apibrėžta Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2017/1129* 2 straipsnio e punkte, informacijos perdavimas šiems profesionaliesiems investuotojams siekiant derėtis dėl sutarties sąlygų ir dalyvavimo emitento, kurio finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti prekybos vietoje, obligacijų emisijoje sąlygų nelaikomas rinkos tyrimais ir nelaikomas neteisėtu viešai neatskleistos informacijos atskleidimu. Tas emitentas užtikrina, kad informaciją gaunantys profesionalieji investuotojai žinotų susijusias teisines ir reguliavimo pareigas ir sankcijas, kurios taikomos už prekybą vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėtą viešai neatskleistos informacijos atskleidimą, ir kad jie tai patvirtintų raštu.

________________________

*  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).“;

2.  13 straipsnis papildomas 12 ir 13 dalimis:

„12. Nemažinant valstybių narių galimybių taikyti priimtą rinkos praktiką ar parengti tokią praktiką, emitentas, kurio finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, turi teisę sudaryti savo akcijų likvidumo ES sutartį, jeigu yra tenkinamos visos šios sąlygos:

a)  likvidumo sutarties sąlygos atitinka šio reglamento 13 straipsnio 2 dalyje ir Komisijos deleguotajame reglamente (ES) 2016/908** nustatytus kriterijus;

b)  likvidumo sutartis sudaroma pagal 13 dalyje nurodytą formą;

c)  likvidumą užtikrinantis subjektas yra tinkamai įgaliotas kompetentingos institucijos pagal Direktyvą 2014/65/ES ir rinkos operatorius arba MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė jį yra įregistravę kaip rinkos dalyvį;

d)  rinkos operatorius arba MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė raštu patvirtina emitentui, kad yra gavę likvidumo sutarties kopiją ir pritaria tokios sutarties sąlygoms.

Pirmoje šios dalies pastraipoje minimas emitentas bet kuriuo metu gali įrodyti, kad reikalavimai, pagal kuriuos buvo sudaryta sutartis, yra tenkinami nuolat. Toks emitentas ir MVĮ augimo rinką valdanti investicinė įmonė atitinkamoms kompetentingoms institucijoms pateikia likvidumo sutarties kopiją.

13. Siekiant užtikrinti vienodas 12 dalies taikymo sąlygas, Komisijai pagal 35 straipsnį suteikiami įgaliojimai, glaudžiai bendradarbiaujant su EVPRI ir remiantis jos techninėmis rekomendacijomis, priimti deleguotuosius aktus, kuriais papildomas šis reglamentas nustatant standartus, susijusius su sutarties forma, skirta naudoti sudarant likvidumo ES sutartį, kad būtų užtikrintas 13 straipsnyje nustatytų reikalavimų laikymasis. ▌

_________________________

**  2016 m. vasario 26 d. Komisijos deleguotasis reglamentas (ES) 2016/908, kuriuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 papildomas techniniais reguliavimo standartais, kuriais nustatomi rinkos praktikos pripažinimo, taip pat pripažinimo išsaugojimo, užbaigimo arba pripažinimo sąlygų pakeitimo kriterijai, procedūra ir reikalavimai (OL L 153, 2016 6 10, p. 3).“;

3.  17 straipsnio 4 dalis iš dalies keičiama taip:

  a) trečia pastraipa pakeičiama taip:

  „Kai finansinės priemonės emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis atideda viešai neatskleistos informacijos atskleidimą pagal šią dalį, jis visada raštu praneša kompetentingai institucijai, nurodytai 3 dalyje, kad informacijos atskleidimas atidėtas, iš karto po to, kai informacija atskleidžiama visuomenei. Pranešime emitentas ar apyvartinių taršos leidimų rinkos dalyvis pateikia raštišką paaiškinimą, kaip įvykdyti šioje dalyje nustatyti reikalavimai. Kita vertus, valstybės narės gali numatyti, kad tokio paaiškinimo įrašas pateikiamas tik kompetentingai institucijai, nurodytai 3 dalyje, paprašius.“;

  b) papildoma šia pastraipa:

Nukrypstant nuo trečios pastraipos, jei emitento vertybiniai popieriai įtraukti į MVĮ augimo rinkos prekybos sąrašus, emitentas pateikia rašytinį paaiškinimą kompetentingai institucijai tik tada, kai ji paprašo.“;

4.  18 straipsnio 1–6 dalys pakeičiamos taip:

„1. Emitentai ir visi kiti jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys – kiekvienas iš jų:

a)  sudaro visų turinčiųjų galimybę susipažinti su viešai neatskleista informacija ir pagal sutartį ar kitais pagrindais užduotis vykdančių ir todėl galinčių susipažinti su viešai neatskleista informacija asmenų, pavyzdžiui, konsultantų, buhalterių ar kredito reitingų agentūrų, sąrašą (viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašas);

b)  nedelsdami atnaujina viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą pagal 4 dalį ir

c)  nedelsdami teikia viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą kompetentingai institucijai, kai ši to paprašo.

2.  Emitentai ir visi kiti jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys imasi visų pagrįstų veiksmų, kad užtikrintų, kad bet koks į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą įtrauktas asmuo raštu pripažintų savo atitinkamais įstatymais ir kitais teisės aktais nustatytas pareigas ir žinotų apie sankcijas, taikomas prekybai vertybiniais popieriais naudojantis viešai neatskleista informacija ir neteisėtam viešai neatskleistos informacijos atskleidimui. Jeigu emitentas paprašo, kad kitas asmuo parengtų ir atnaujintų viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, emitentas lieka visiškai atsakingas už tai, kad būtų šio straipsnio. Emitentas visada turi teisę susipažinti su viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašu, kurį rengia tas kitas asmuo.

3.  Viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąraše nurodoma bent:

  a)  bet kurio asmens, turinčio prieigą prie viešai neatskleistos informacijos, tapatybė;

b)  asmens įtraukimo į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą priežastys;

c)  data ir laikas, kai asmuo susipažino su viešai neatskleista informacija, ir

d)  viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašo parengimo data.

4.  Emitentai ir visi kiti asmenys, veikiantys jų vardu arba jų sąskaita, kiekvienas nedelsdami atnaujina savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą ir nurodo jo atnaujinimo datą, kai:

a)  pasikeičia priežastis, dėl kurios asmuo įtrauktas į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą;

b)  naujas asmuo susipažįsta su viešai neatskleista informacija, todėl jį reikia įtraukti į viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą, ir

c)  asmuo nebegali susipažinti su viešai neatskleista informacija.

Kiekviename atnaujintame sąraše nurodoma įvykio, dėl kurio sąrašas atnaujintas, data ir laikas.

5.  Emitentai ir visi kiti jų vardu ar jų sąskaita veikiantys asmenys (kiekvienas jų) savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašą saugo bent penkerius metus nuo tada, kai jis parengtas arba atnaujintas.

6.  Emitentams, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, ir visiems jų vardu ar jų sąskaita veikiantiems asmenims leidžiama į savo viešai neatskleistos informacijos turinčių asmenų sąrašus įtraukti tik tuos asmenis, kurie dėl savo funkcijų arba einamų pareigų pobūdžio visą laiką turi prieigą prie visos viešai neatskleistos atitinkamo subjekto turimos informacijos.

Tas sąrašas pateikiamas kompetentingai institucijai, kai ji paprašo. Jei tokio prašymo nėra, sąrašas pateikiamas kas minimalų laikotarpį, kurį nustato kompetentinga institucija.“;

5.  19 straipsnio 3 dalies pirma pastraipa papildoma šiuo sakiniu:

„Emitentai, kurių finansinėmis priemonėmis leidžiama prekiauti MVĮ augimo rinkoje, per dvi darbo dienas nuo 1 dalyje nurodyto pranešimo gavimo dienos viešai paskelbia tokiame pranešime pateiktą informaciją.“.

5a.  35 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a) 2 dalis pakeičiama taip:

„2. 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 13 straipsnio 13 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus Komisijai suteikiami penkerių metų laikotarpiui nuo ... [iš dalies keičiančio akto įsigaliojimo data]. Likus ne mažiau kaip devyniems mėnesiams iki penkerių metų laikotarpio pabaigos Komisija parengia naudojimosi deleguotaisiais įgaliojimais ataskaitą. Deleguotieji įgaliojimai savaime pratęsiami tokios pačios trukmės laikotarpiams, išskyrus atvejus, kai Europos Parlamentas arba Taryba pareiškia prieštaravimų dėl tokio pratęsimo likus ne mažiau kaip trims mėnesiams iki kiekvieno laikotarpio pabaigos.“;

b) 3 dalis pakeičiama taip:

„3. Europos Parlamentas arba Taryba gali bet kada atšaukti 6 straipsnio 5 ir 6 dalyse, 12 straipsnio 5 dalyje, 13 straipsnio 13 dalyje, 17 straipsnio 2 dalies trečioje pastraipoje, 17 straipsnio 3 dalyje ir 19 straipsnio 13 ir 14 dalyse nurodytus deleguotuosius įgaliojimus. Sprendimu dėl įgaliojimų atšaukimo nutraukiami tame sprendime nurodyti įgaliojimai priimti deleguotuosius aktus. Sprendimas įsigalioja kitą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje arba vėlesnę jame nurodytą dieną. Jis nedaro poveikio jau galiojančių deleguotųjų aktų galiojimui.“;

c) įterpiama ši dalis:

„3a. Prieš priimdama deleguotąjį aktą Komisija konsultuojasi su kiekvienos valstybės narės paskirtais ekspertais vadovaudamasi 2016 m. balandžio 13 d. Tarpinstituciniame susitarime dėl geresnės teisėkūros nustatytais principais.“;

d) 5 dalis pakeičiama taip:

„5. Pagal 6 straipsnio 5 ir 6 dalis, 12 straipsnio 5 dalį, 13 straipsnio 13 dalį, 17 straipsnio 2 dalies trečią pastraipą, 17 straipsnio 3 dalį ir 19 straipsnio 13 ir 14 dalis priimtas deleguotasis aktas įsigalioja tik tuo atveju, jeigu per tris mėnesius nuo pranešimo Europos Parlamentui ir Tarybai apie šį aktą dienos nei Europos Parlamentas, nei Taryba nepareiškia prieštaravimų arba jeigu dar nepasibaigus šiam laikotarpiui ir Europos Parlamentas, ir Taryba praneša Komisijai, kad prieštaravimų nereikš. Europos Parlamento arba Tarybos iniciatyva šis laikotarpis pratęsiamas trimis mėnesiais.“.

2 straipsnis

Reglamento (ES) 2017/1129 pakeitimai

-1.  1 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

  a)  f punktas pakeičiamas taip:

„f) vertybinių popierių, kurių siūlymas susijęs su perėmimu ir teikiamas kaip mainų pasiūlymas, jeigu laikantis 21 straipsnio 2 dalyje nustatytos tvarkos yra viešai paskelbiamas dokumentas, kuriame pateikiama informacija apie sandorį ir jo poveikį emitentui ir kuriuo užtikrinamas didesnis skaidrumas, kad investuotojas galėtų atlikti informacija grindžiamą įvertinimą, kaip nurodyta 6 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje;

b)  įterpiama ši dalis:

„6a. 4 dalies f punkte ir 5 dalies pirmos pastraipos e punkte numatytos išimtys taikomos tik tais atvejais, kai perkančiojo subjekto nuosavybės vertybiniai popieriai jau yra įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą prieš įgyjant kontrolę.

4 dalies g punkte ir 5 dalies pirmos pastraipos f punkte numatytos išimtys taikomos tik šiais atvejais:

a)  siūlančiojo nuosavybės vertybiniai popieriai jau prieš sudarant sandorį buvo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

b)  nuosavybės vertybiniai popieriai, susiję su įmone, kuri yra skaidoma, jau prieš sudarant sandorį buvo įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą;

c)  įmonių susijungimas nelaikomas atvirkštiniu įsigijimu, kaip apibrėžta Europos Sąjungos patvirtinto 3-ojo TFAS B19 straipsnyje „Verslo jungimas“.

1.  Reglamento (ES) 2017/1129 14 straipsnis iš dalies keičiamas taip:

a)  1 dalies pirma pastraipa iš dalies keičiama taip:

  i)  b punktas pakeičiamas taip:

„b) emitentai, kurių nuosavybės vertybiniai popieriai yra be pertraukų įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje arba MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent praėjusius 18 mėnesių ir kurie leidžia ne nuosavybės vertybinius popierius arba vertybinius popierius, suteikiančius galimybę gauti kapitalo;“;

ii)  ▌papildoma šiuo punktu:

„d) emitentai, kurių vertybiniai popieriai yra įtraukti į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą bent dvejus metus ir kurie siekia leidimo prekiauti esamais arba naujais vertybiniais popieriaus reguliuojamoje rinkoje.“;

b)  3 dalis iš dalies keičiama taip:

i)  3 straipsnio antros pastraipos e punktas pakeičiamas taip:

„e)  nuosavybės vertybinių popierių arba vertybinių popierių, suteikiančių galimybę gauti kapitalo, atveju – pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo, pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo, atitinkamų interesų konfliktų ir sandorių su susijusiomis šalimis atskleidimas, informacija apie stambius akcininkus ir, kai taikoma, formali finansinė informacija.“;

ii)  papildoma šia pastraipa:

„Iki 2021 m. sausio 21 d. Komisija peržiūri deleguotąjį aktą ar deleguotuosius aktus, numatytus šioje dalyje, įskaitant visų pirma tuos, kuriuose nustatomos formos, nurodančios sutrumpintą informaciją apie nuosavybės vertybinius popierius pagal šios dalies antros pastraipos e punktą.“;

2a.  15 straipsnio 1 dalies pirmoje pastraipoje įterpiamas šis punktas:

„ca) emitentai, kurie nėra MVĮ ir kurie viešai siūlo akcijas ir tuo pačiu metu prašo tas akcijas įtraukti į MVĮ augimo rinkos prekybos sąrašus, jeigu jie neturi akcijų, kurios jau yra įtrauktos į prekybos MVĮ augimo rinkoje sąrašą, ir jeigu iš toliau nurodytų dviejų komponentų apskaičiuota vertė yra mažesnė nei 200 000 000 EUR:

i) galutinio pasiūlymo kainos arba didžiausios kainos 17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytu atveju;

ii) viso akcijų skaičiaus, kiek jų esama iškart po viešo siūlymo, skaičiuojant arba viešai pasiūlytų akcijų kiekį, arba didžiausią viešai siūlomų akcijų kiekį 17 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje nurodytu atveju.“;

2b.  V priedo II punktas pakeičiamas taip:

  „II. ▌Pareiškimas dėl kapitalizacijos ir įsiskolinimo (tik nuosavybės vertybinių popierių, išleistų bendrovių, kurių rinkos kapitalizacija yra didesnė nei 200 000 000 EUR, atveju) ir pareiškimas dėl apyvartinio kapitalo (tik nuosavybės vertybinių popierių atveju).

  Šio punkto tikslas – suteikti informacijos apie emitento nuosavą kapitalą ir įsiskolinimą, taip pat informacijos, ar apyvartinio kapitalo pakanka esamiems emitento poreikiams patenkinti, arba, jei ne, apie tai, kaip emitentas siūlo parūpinti papildomą reikalingą apyvartinį kapitalą.“.

2a straipsnis

Reglamento (ES) Nr. 600/2014 ir Direktyvos 2014/65/ES daliniai pakeitimai

1.  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija, bendradarbiaudama su ESMA, parengia ataskaitą apie Europos Parlamento ir Tarybos reglamente (ES) Nr. 600/2014(12) ir Direktyvoje 2014/65/ES nustatytų reikalavimų poveikį MVĮ finansavimui, jų galimybėms naudotis finansų rinkomis ir MVĮ augimo rinkų sėkmingumą. Tos ataskaitos tikslais ESMA renka duomenis apie pradinį viešą akcijų platinimą ir išbraukimą iš prekybos sąrašų MVĮ augimo rinkose, kitose DPS ir reguliuojamose rinkose, taip pat stebi įmonių perkėlimą iš vienos prekybos vietos į kitą. ESMA taip pat nagrinėja, ar MVĮ akcijų ir obligacijų nuosavybė antrinėje rinkoje sukelia kliūčių MVĮ naudotis viešomis rinkomis. Ataskaita pateikiama Europos Parlamentui ir Tarybai ir sykiu, jei tikslinga, pateikiamas pasiūlymas dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija įsteigia suinteresuotųjų subjektų ekspertų grupę, kad būtų stebimas MVĮ augimo rinkų sėkmingumas. 1 dalyje nurodytos ataskaitos skyrius apie MVĮ augimo rinkas rengiamas bendradarbiaujant su suinteresuotųjų subjektų ekspertų grupe.

2b straipsnis

Deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 daliniai pakeitimai

Ne vėliau kaip 2019 m. gruodžio 31 d. Komisija įvertina Deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593(13) 13 straipsnio nuostatų poveikį tam, kaip vykdant tyrimus apimamos MVĮ, Sąjungoje.

Deleguotosios direktyvos (ES) 2017/593 13 straipsnyje nustatyti reikalavimai, taikomi trečiųjų šalių tyrimo paslaugų teikimui investicinėms įmonėms, klientams teikiančioms portfelio valdymo arba kitas investicines ar pagalbines paslaugas, ir visų pirma sąlygos, kurios turi būti įvykdomos, kad tokie tyrimai nebūtų laikomi paskatomis, draudžiamomis pagal Direktyvos 2014/65/ES 24 straipsnio 7 ir 8 dalių nuostatas.

2c straipsnis

Direktyvos 2009/138/EB daliniai pakeitimai

1.   Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą apie nuosavų lėšų reikalavimų, investicijų koeficientų ir visų kitų priemonių, kurios galėtų daryti ribojamąjį poveikį į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2009/138/EB(14) taikymo sritį patenkančioms draudimo ir perdraudimo įmonėms norint finansuoti biržines ir nebiržines MVĮ, ir tą ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai, jei tikslinga, sykiu su su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  1 dalies tikslais Europos priežiūros institucija (Europos draudimo ir profesinių pensijų institucija, EIOPA) Komisijai pateikia:

a)  draudimo ir perdraudimo bendrovių investicijų į biržines ir nebiržines MVĮ raidos analizę;

b)  reguliavimo ir administracinių kliūčių, kuriomis ribojamas arba neleidžiamas finansavimas ir investicijos į biržines ir nebiržines MVĮ, pavyzdžiui, rizikos ribojimo reikalavimų ir koeficientų arba bet kurių kitų nuostatų, analizę;

c)  informaciją apie Direktyvoje 2009/138/EB nustatytų nuosavų lėšų reikalavimų, susijusių su MVĮ pozicijomis, derėjimą su a ir b punktuose nurodytų analizių išvadomis.

2d straipsnis

Direktyvos (ES) 2016/2341 daliniai pakeitimai

1.  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą apie nuosavų lėšų reikalavimų, investicijų koeficientų ir bet kokių kitų priemonių, kurios galėtų daryti ribojamąjį poveikį į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2016/2341(15) taikymo sritį patenkančioms įstaigoms, atsakingoms už profesinių pensijų skyrimą (PPĮ 2), finansuojant biržines ir nebiržines MVĮ, poveikį ir tą ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai, jei tikslinga, sykiu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  1 dalies tikslais EIOPA pateikia Komisijai:

a)  įstaigų, atsakingų už profesinių pensijų skyrimą, investicijų į biržines ir nebiržines MVĮ raidos analizę;

b)  reguliavimo ir administracinių kliūčių, kuriomis ribojamas arba neleidžiamas finansavimas ir investicijos į biržines ir nebiržines MVĮ, pavyzdžiui, rizikos ribojimo reikalavimų ir koeficientų arba bet kurių kitų nuostatų, analizę;

c)  informaciją apie Direktyvoje 2009/138/EB nustatytų nuosavų lėšų reikalavimų, susijusių su MVĮ pozicijomis, derėjimą su a ir b punktuose nurodytų analizių išvadomis.

2e straipsnis

Nuostata dėl investicinių įmonių ir turto valdytojų veiklą reglamentuojančių sistemų peržiūros

1.  Ne vėliau kaip 2020 m. gruodžio 31 d. Komisija parengia ataskaitą apie nuosavų lėšų reikalavimų, investicijų koeficientų ir bet kokių kitų priemonių, numatytų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2014/91/ES(16) (KIPVPS), Europos Parlamento ir Tarybos direktyvoje 2011/61/ES(17) (AIFV direktyva), Investicinių įmonių direktyvoje ir Investicinių įmonių reglamente [OL: prašom įrašyti nuorodas], kurios galėtų daryti ribojamąjį poveikį turto valdytojams ir investicinėms įmonėms norint finansuoti biržines ir nebiržines MVĮ, ir tą ataskaitą pateikia Europos Parlamentui ir Tarybai, jei tikslinga, sykiu su pasiūlymu dėl teisėkūros procedūra priimamo akto.

2.  1 dalies tikslais ESMA ir EBA pateikia Komisijai:

a)  šių finansų įstaigų investicijų į biržines ir nebiržines MVĮ raidos analizę;

b)  reguliavimo ir administracinių kliūčių, kuriomis ribojamas arba neleidžiamas finansavimas ir investicijos į biržines ir nebiržines MVĮ, pavyzdžiui, rizikos ribojimo reikalavimų ir koeficientų arba bet kurių kitų nuostatų, analizę;

c)  faktinės rizikos, su kuria susiduriama ir kurią kelia investicijos į biržines MVĮ ES per mažiausiai 10 metų arba penkerius metus, jei apimamas nuosmukis, užtikrinant, kad būtų apimamas visas ekonominis ciklas, ir atsižvelgiant į svarbiausių ekonominių veiksnių cikliškumą, analizę;

d)  informaciją apie tose sistemose nustatytų nuosavų lėšų reikalavimų, susijusių su MVĮ pozicijomis, derėjimą su a, b ir c punktuose nurodytų analizių išvadomis.

________________________________

***  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1). “.

3 straipsnis

Įsigaliojimas ir taikymas

Šis reglamentas įsigalioja dvidešimtą dieną po jo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Jis taikomas praėjus 6 mėnesiams nuo įsigaliojimo dienos.

Šis reglamentas privalomas visas ir tiesiogiai taikomas visose valstybėse narėse.

Priimta Briuselyje

Europos Parlamento vardu        Tarybos vardu

Pirmininkas        Pirmininkas

(1)

  OL C 440, 2018 12 6, p. 79.

(2)

* Pakeitimai: naujas ar pakeistas tekstas žymimas pusjuodžiu kursyvu, o išbrauktas tekstas nurodomas simboliu ▌.

(3)

  OL C […], […], p. […].

(4)

  OL C 440, 2018 12 6, p. 79.

(5)

  ... Europos Parlamento pozicija (OL ...) ir ... Tarybos sprendimas.

(6)

  2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/65/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 2011/61/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 349).

(7)

  2014 m. balandžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 596/2014 dėl piktnaudžiavimo rinka (Piktnaudžiavimo rinka reglamentas) ir kuriuo panaikinama Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2003/6/EB ir Komisijos direktyvos 2003/124/EB, 2003/125/EB ir 2004/72/EB (OL L 173, 2014 6 12, p. 1).

(8)

  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

(9)

  2017 m. birželio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) 2017/1129 dėl prospekto, kuris turi būti skelbiamas, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, ir kuriuo panaikinama Direktyva 2003/71/EB (OL L 168, 2017 6 30, p. 12).

(10)

  2010 m. lapkričio 24 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1095/2010, kuriuo įsteigiama Europos priežiūros institucija (Europos vertybinių popierių ir rinkų institucija) ir iš dalies keičiamas Sprendimas Nr. 716/2009/EB bei panaikinamas Komisijos sprendimas 2009/77/EB (OL L 331, 2010 12 15, p. 84).

(11)

  2002 m. liepos 19 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1606/2002 dėl tarptautinių apskaitos standartų taikymo (OL L 243, 2002 9 11, p. 1).

(12)

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/600/ES dėl finansinių priemonių rinkų, kuria iš dalies keičiamos Direktyva 2002/92/EB ir Direktyva 648/2012/ES (OL L 173, 2014 6 12, p. 84).

(13)

2016 m. balandžio 7 d. Komisijos deleguotoji direktyva (ES) 2017/593, kuria papildomos Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2014/65/ES nuostatos dėl klientams priklausančių finansinių priemonių ir lėšų apsaugos, produktų valdymo pareigų ir taisyklių, taikomų mokesčių, komisinio atlyginimo arba bet kokios piniginės ar nepiniginės naudos teikimui arba gavimui (OL L 87, 2017 3 31, p. 500).

(14)

2009 m. lapkričio 25 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2009/138/EB dėl draudimo ir perdraudimo veiklos pradėjimo ir jos vykdymo (OL L 335, 2009 12 17, p. 1).

(15)

2016 m. gruodžio 14 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2016/2341 dėl profesinių pensijų įstaigų (PPĮ) veiklos ir priežiūros (OL L 354, 2016 12 23, p. 37).

(16)

2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2014/91/ES, kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2009/65/EB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių su kolektyvinio investavimo į perleidžiamus vertybinius popierius subjektais (KIPVPS), derinimo nuostatos, kiek tai susiję su depozitoriumo funkcijomis, atlyginimų politika ir sankcijomis (OL L 257, 2014 8 28, p. 186).

(17)

2011 m. birželio 8 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2011/61/ES dėl alternatyvaus investavimo fondų valdytojų, kuria iš dalies keičiami direktyvos 2003/41/EB ir 2009/65/EB bei reglamentai (EB) Nr. 1060/2009 ir (ES) Nr. 1095/2010 (OL L 174, 2011 7 1, p. 1).


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Skatinimas naudotis MVĮ augimo rinkomis

Nuorodos

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Pateikimo Europos Parlamentui data

24.5.2018

 

 

 

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ECON

11.6.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Nuomonė nepareikšta

       Nutarimo data

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Priėmimo data

3.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

33

0

5

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Pateikimo data

7.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas