Procedūra : 2018/0165(COD)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls : A8-0437/2018

Iesniegtie teksti :

A8-0437/2018

Debates :

Balsojumi :

PV 18/04/2019 - 10.19

Pieņemtie teksti :

P8_TA(2019)0439

ZIŅOJUMS     ***I
PDF 789kWORD 92k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Ekonomikas un monetārā komiteja

Referente: Anne Sander

GROZĪJUMI
EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS
 ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA
 ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

EIROPAS PARLAMENTA NORMATĪVĀS REZOLŪCIJAS PROJEKTS

par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Parastā likumdošanas procedūra: pirmais lasījums)

Eiropas Parlaments,

–  ņemot vērā Komisijas priekšlikumu Eiropas Parlamentam un Padomei (COM(2018)0331),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 2. punktu un 114. pantu, saskaņā ar kuriem Komisija tam ir iesniegusi priekšlikumu (C8-0212/2018),

–  ņemot vērā Līguma par Eiropas Savienības darbību 294. panta 3. punktu,

–  ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas 2018. gada 19. septembra atzinumu(1),

–  ņemot vērā Reglamenta 59. pantu,

–  ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas ziņojumu (A8-0437/2018),

1.  pieņem pirmajā lasījumā turpmāk izklāstīto nostāju;

2.  prasa Komisijai priekšlikumu Parlamentam iesniegt vēlreiz, ja tā savu priekšlikumu aizstāj, būtiski groza vai ir paredzējusi to būtiski grozīt;

3.  uzdod priekšsēdētājam Parlamenta nostāju nosūtīt Padomei un Komisijai, kā arī dalībvalstu parlamentiem.

Grozījums Nr.    1

EIROPAS PARLAMENTA GROZĪJUMI(2)*

Komisijas priekšlikumā

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Priekšlikums

EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA,

ar ko attiecībā uz MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšanu groza Regulas (ES) Nr. 596/2014 un (ES) 2017/1129

(Dokuments attiecas uz EEZ)

EIROPAS PARLAMENTS UN EIROPAS SAVIENĪBAS PADOME,

ņemot vērā Līgumu par Eiropas Savienības darbību un jo īpaši tā 114. pantu,

ņemot vērā Eiropas Komisijas priekšlikumu,

pēc leģislatīvā akta projekta nosūtīšanas valstu parlamentiem,

ņemot vērā Eiropas Centrālās bankas atzinumu(3),

ņemot vērā Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumu(4),

saskaņā ar parasto likumdošanas procedūru(5),

tā kā:

(1)  Kapitāla tirgu savienības iniciatīvas mērķis ir panākt mazinātu atkarību no banku aizdevumiem, uz tirgu balstīta finansējuma avotu dažādošanu attiecībā uz visiem maziem un vidējiem uzņēmumiem (MVU) un MVU obligāciju un akciju emisiju veicināšanu publiskos tirgos. Savienībā reģistrētas komercsabiedrības, kuras vēlas piesaistīt kapitālu no tirdzniecības vietām, saskaras ar lielām vienreizējām un pastāvīgām izmaksām saistībā ar informācijas sniegšanu un atbilstības nodrošināšanu, kas pat var atturēt no atļaujas iegūšanas tirdzniecībai Savienības tirdzniecības vietās. Turklāt akcijas, ko Savienības tirdzniecības vietās emitējuši MVU, parasti cieš no zemākas pakāpes likviditātes un lielāka svārstīguma, kas palielina kapitāla cenu, šo finansējuma avotu padarot pārāk apgrūtinošu. Tāpēc svarīga ir horizontāla Savienības politika attiecībā uz MVU. Šādai politikai ir jābūt iekļaujošai, saskaņotai un efektīvai, un tajā ir jāņem vērā dažādās MVU apakšgrupas un to dažādās vajadzības. Šajā jomā ir nepieciešami papildu noteikumi, kas panāktu, ka MVU atbilst tādām iespējām kā komerceņģeļu atbalsts, sagatavošanas kapitāls, riska kapitāls utt. MVU finansēšanas dažādošana ir Savienības labas ekonomiskās situācijas garantija.

(1a)  Mazie un vidējie uzņēmumi jeb “MVU” ir uzņēmējsabiedrības, kas saskaņā ar to aktuālākajiem gada vai konsolidētajiem pārskatiem atbilst vismaz diviem no šādiem trim kritērijiem: vidējais darbinieku skaits finanšu gadā ir mazāks par 250, kopējā bilance nepārsniedz 43 000 000 EUR un gada neto apgrozījums nepārsniedz 50 000 000 EUR.

(2)  Ar Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (6) tika izveidots jauns tirdzniecības vietu veids ― MVU izaugsmes tirgi ― kā daudzpusējo tirdzniecības sistēmu (DTS) apakšgrupa, lai palielinātu MVU iespējas piesaistīt kapitālu, nodrošinot to izaugsmes iespējas, un veicinātu uz emitentiem, kas ir MVU ar patiesu izaugsmes potenciālu, orientēto specializēto tirgu turpmāko attīstību. Direktīvā 2014/65/ES tiek arī aicināts: “Galvenā uzmanība būtu jāpievērš tam, kā turpmākajam regulējumam vajadzētu sekmēt un atbalstīt minētā tirgus izmantošanu, lai tas būtu pievilcīgs ieguldītājiem, samazināt administratīvo slogu un nodrošināt papildu stimulus MVU piekļūt kapitāla tirgiem ar izaugsmes tirgu starpniecību”. Eiropas Ekonomikas un sociālo lietu komitejas atzinumā par Komisijas priekšlikumu šai regulai ir norādīts, ka: “zemais komunikācijas līmenis un birokrātiskās pieejas ir būtiski šķērsli, un ir jāpieliek daudz lielākas pūles, lai pārvarētu šos kavēkļus. Saziņai vienmēr jābūt vērstai uz ķēdes sākumposmu, iesaistot MVU apvienības, sociālos partnerus, tirdzniecības palātas utt.”

(3)  Tomēr ir norādīts, ka emitentiem, kas saņēmuši atļauju tirdzniecībai kādā MVU izaugsmes tirgū, ir iespējas izmantot salīdzinoši nelielu skaitu regulējumā paredzētu atvieglojumu – salīdzinājumā ar emitentiem, kuri saņēmuši atļauju tirdzniecībai DTS vai regulētos tirgos. Lielākā daļa pienākumu, kas noteikti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) Nr. 596/2014 (7) , vienādā mērā attiecas uz visiem emitentiem neatkarīgi no to lieluma un tirdzniecības vietas, kurā atļauta tirdzniecība ar finanšu instrumentiem. Šis minimālais nošķīrums starp MVU izaugsmes tirgu un DTS emitentiem mazina DTS stimulu reģistrēties par MVU izaugsmes tirgu, par ko uzskatāmi liecina līdz šim mazais MVU izaugsmes tirgus statusa iegūšanas gadījumu skaits. Tādēļ ir nepieciešams ieviest samērīgus papildu atvieglojumus, lai pienācīgi veicinātu MVU izaugsmes tirgu izmantošanu.

(4)  Interese par MVU izaugsmes tirgus statusu būtu jāpastiprina, papildus mazinot atbilstības nodrošināšanas izmaksas un administratīvo slogu, ar ko saskaras MVU izaugsmes tirgus emitenti. Lai regulētos tirgos uzturētu augstākos atbilstības standartus, šajā regulā paredzētie atvieglojumi būtu jāattiecina vienīgi uz komercsabiedrībām, kas biržā iekļautas MVU izaugsmes tirgu sarakstā, neatkarīgi no tā, ka ne visi MVU ir iekļauti MVU izaugsmes tirgos un ka ne visas komercsabiedrības, kas biržā iekļautas MVU izaugsmes tirgu sarakstā, ir MVU. Saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES līdz pat 50 % no uzņēmumiem, kas nav MVU, var tikt atļauta tirdzniecība MVU izaugsmes tirgos, lai uzturētu MVU izaugsmes tirgu komercdarbības modeļa rentabilitāti, citstarp izmantojot uzņēmumu, kas nav MVU, vērtspapīru likviditāti. Ņemot vērā riskus, kas izriet no dažādu noteikumu kopumu piemērošanas emitentiem, kuri iekļauti tādas pašas kategorijas tirdzniecības vietas sarakstā, proti, MVU izaugsmes tirgos, šajā regulā izklāstītās izmaiņas būtu jāattiecina ne tikai uz emitentiem, kas ir MVU. Konsekvences labad (attiecībā uz emitentiem) un skaidrības labad (attiecībā uz ieguldītājiem) atbilstības nodrošināšanas izmaksu un administratīvā sloga atvieglojumi būtu jāpiemēro visiem emitentiem MVU izaugsmes tirgos neatkarīgi no to tirgus kapitalizācijas apmēra. Piemērojot emitentiem vienu un to pašu noteikumu kopumu, tiek arī nodrošināts, ka komercsabiedrības netiek sankcionētas par to, ka tās aug un vairs nav MVU. Ir nepieciešams vairāk koncentrēties uz MVU, kas ir šīs regulas priekšmets, un to vajadzībām. Birokrātijas apkarošana ir šāda procesa būtiska daļa, taču ir nepieciešams veikt arī citus pasākumus. Ir jātiecas uzlabot informāciju, kas par finansēšanas iespējām MVU ir pieejama tieši. Reālie dati liecina, ka MVU trūkst informācijas, kas ir viena no galvenajām problēmām saistībā ar spēju piekļūt tādiem finansējuma avotiem, kuri nav bankas.

(4a)  Būtiski ir atzīt ES izaugsmes prospekta, kas attiecas uz MVU, kuri emitē kapitālu tirgos, iekļaušanu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1129(8). ES izaugsmes prospekts ir pilnais prospekts kopsavilkuma veidā, kas ir jāpublicē, kad vērtspapīri tiek piedāvāti publiski vai tiek atļauta to tirdzniecība regulētā tirgū, un tajā ir iekļauta būtiska informācija un dokumenti. ES izaugsmes prospekts ir īsāks, tādēļ tā izstrāde ir lētāka, samazinot MVU izmaksas. MVU būtu jāspēj izvēlēties izmantot ES izaugsmes prospektu. Turklāt arī vērtspapīru piedāvājumos līdz 20 miljoniem EUR jebkuram emitentam vajadzētu būt iespējai izvēlēties izmantot ES izaugsmes prospektu, ja vien tas nevēlas pieprasīt atļauju tirdzniecības veikšanai regulētā tirgū. Tas attiecas uz emitentiem, kuru publiskos piedāvājumus varētu atļaut tirgot MVU izaugsmes tirgū, kā arī uz emitentiem, kuru publiskie piedāvājumi netiks tirgoti biržā. Alternatīvi emitentiem vajadzētu būt iespējai izvēlēties pilna prospekta sagatavošanu saskaņā ar Regulu (ES) 2017/1129.

(4b)  MVU izaugsmes tirgus panākumus nedrīkst vērtēt, izmantojot tikai sarakstā iekļauto uzņēmumu skaitu, tie jāvērtē, izmantojot šo sarakstā iekļauto uzņēmumu panākto izaugsmes tempu. Regulējuma atvieglojumi būtu jāpiešķir tiem mazajiem uzņēmumiem, kuriem ir reāls izaugsmes potenciāls.

(5)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 11. pantu tirgus izzināšana ir informācijas sniegšana vienam vai vairākiem potenciālajiem ieguldītājiem pirms paziņojuma par darījumu, lai konstatētu potenciālo ieguldītāju interesi par iespējamu darījumu un nosacījumiem saistībā ar to, piemēram, tā iespējamo apjomu vai cenu. Obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanas apspriešanas stadijā ▌emitenti veic pārrunas ar ierobežotu skaitu potenciālo kvalificēto ieguldītāju (kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2017/1129 (9) ) un apspriež ar šiem kvalificētajiem ieguldītājiem visus darījuma līguma noteikumus un nosacījumus. Šajā obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanas apspriešanas stadijā informēšanas nolūks ir strukturēt un pabeigt visu darījumu, nevis konstatēt potenciālo ieguldītāju interesi attiecībā uz iepriekš noteiktu darījumu. Tādējādi tirgus izzināšanas pienākums obligāciju slēgtas (privātas) emisijas izvietošanas gadījumā dažreiz var būt apgrūtinošs un nestimulē nedz emitentus, nedz ieguldītājus uzsākt pārrunas par šādiem darījumiem. Lai palielinātu interesi par obligāciju slēgto (privāto) emisijas izvietošanu▌, šie darījumi būtu jāizslēdz no tirgus izzināšanas režīma tvēruma, ja vien ir spēkā pienācīga vienošanās par informācijas neatklāšanu.

(6)  Emitenta akciju likviditāti var sasniegt, izmantojot likviditātes mehānismus, piemēram, tirgus uzturēšanas kārtību vai likviditātes līgumus. Tirgus uzturēšanas kārtība ietver līgumu starp tirgus dalībnieku un trešo personu, kas apņemas uzturēt konkrētu akciju likviditāti un par to saņem tirdzniecības maksu atlaides. Likviditātes līgums ir līgums starp emitentu un trešo personu, kas apņemas emitenta uzdevumā nodrošināt emitenta akciju likviditāti. Lai nodrošinātu, ka tiek pilnīgi saglabāta tirgus integritāte, likviditātes līgumiem vajadzētu būt pieejamiem visiem MVU izaugsmes tirgus emitentiem visā Savienībā, ievērojot vairākus nosacījumus. Ne visas kompetentās iestādes ir ieviesušas pieņemto tirgus praksi, kas paredzēta Regulas (ES) Nr. 596/2014 13. pantā attiecībā uz Regulas (ES) Nr. 596/2014 13. pantā paredzētajiem likviditātes līgumiem, kas nozīmē to, ka ne visiem MVU izaugsmes tirgus emitentiem Savienībā pašlaik ir pieejami likviditātes mehānismi. Šāds likviditātes mehānismu trūkums var kavēt MVU izaugsmes tirgu iedarbīgu attīstību. Tādēļ ir nepieciešams izveidot Savienības regulējumu, kas MVU izaugsmes tirgus emitentiem dos iespēju noslēgt likviditātes līgumu ar likviditātes sniedzēju citā dalībvalstī, ja trūkst valsts mērogā izveidotas pieņemtas tirgus prakses. Tomēr ir būtiski, ka Savienības regulējumam par likviditātes līgumiem attiecībā uz MVU izaugsmes tirgiem būtu nevis jāaizstāj, bet drīzāk jāpapildina esošā vai turpmākā pieņemtā valsts līmeņa tirgus prakse. Būtiski ir tas, ka kompetentajām iestādēm ir jāsaglabā iespēja ieviest pieņemto tirgus praksi attiecībā uz likviditātes līgumiem, lai savus nosacījumus pielāgotu vietējām īpatnībām vai lai šādus līgumus attiecinātu arī uz nelikvīdiem vērtspapīriem, kas nav tirdzniecības vietās tirgotas akcijas.

(7)  Lai nodrošinātu Savienības regulējuma vienveidīgu piemērošanu likviditātes līgumiem, kas minēti preambulas 6. apsvērumā, Regula (ES) Nr. 596/2014 būtu jāgroza, pilnvarojot Komisiju pieņemt īstenošanas tehniskos standartus, kurus izstrādājusi Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestāde, iekļaujot tajā veidni, kas izmantojama šādu līgumu vajadzībām. Komisijai būtu jāpieņem šie īstenošanas tehniskie standarti īstenošanas aktu formā saskaņā ar Līguma 291. pantu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 1095/2010 15. pantu.(10)

(7a)  MVU izaugsmes tirgu izmantošana būtu aktīvi jāveicina. Daudzi MVU joprojām nav informēti par to kā jaunas kategorijas tirdzniecības vietu pastāvēšanu. Lai atrisinātu šādu situāciju, Komisijai ciešā sadarbībā ar kompetentajām valstu iestādēm un MVU pārstāvošajām organizācijām būtu jārīko informatīvas kampaņas, lai informētu MVU par iespējām, ko piedāvā MVU izaugsmes tirgi.

(8)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 17. panta 4. punktu emitenti var nolemt atlikt iekšējās informācijas publiskošanu, ja varētu tikt skartas to tiesiski pamatotās intereses. Tomēr emitentiem ir pienākums par to informēt kompetento iestādi un sniegt paskaidrojumu par šāda lēmuma pamatojumu. MVU izaugsmes tirgus emitenta pienākums rakstveidā dokumentēt iemeslus, kādēļ tas nolēmis atlikt informācijas sniegšanu, var būt apgrūtinošs. Tiek uzskatīts, ka vienkāršākas prasības MVU izaugsmes tirgus emitentiem, proti, tikai pienākums paskaidrot atlikšanas iemeslus pēc kompetentās iestādes pieprasījuma, nevarētu ievērojami ietekmēt kompetentās iestādes spēju veikt iekšējās informācijas atklāšanas uzraudzīšanu, bet vienlaikus tās ievērojami samazinātu MVU izaugsmes tirgus emitentu administratīvo slogu, ja vien kompetentās iestādes joprojām tiek informētas par atlikšanas lēmumu un spētu sākt izmeklēšanu, ja tām rastos šaubas attiecībā uz šo lēmumu.

(9)  Pašreizējām mazāk stingrajām prasībām attiecībā uz MVU izaugsmes tirgus emitentiem saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 18. panta 6. punktu sagatavot sarakstu ar iekšējās informācijas turētājiem tikai tad, ja to pieprasa kompetentā iestāde, ir tikai ierobežota praktiska nozīme, jo uz šiem emitentiem joprojām attiecas pastāvīga to personu uzraudzīšana, kuras notiekošo projektu kontekstā atzīstamas par iekšējās informācijas turētājiem. Tādēļ esošais atvieglojums būtu jāaizstāj ar MVU izaugsmes tirgus emitentu iespēju uzturēt tikai sarakstu ar pastāvīgajiem iekšējās informācijas turētājiem, kuru vidū vajadzētu būt personām, kas regulāri piekļūst iekšējai informācijai savu pie emitenta veikto funkciju vai ieņemamā amata dēļ, un viņu tuvākajiem ģimenes locekļiem. Šāds saraksts būtu jāatjaunina katru gadu un jāpaziņo kompetentajai iestādei. Kompetentajai iestādei būtu jānodrošina, ka šāda administratīvā vienkāršošana nerada nelikumīgas darbības, kas kaitē MVU. Saraksti ar iekšējās informācijas turētājiem kompetentajām iestādēm ir svarīgs izmeklēšanas instruments.

(9a)  Iekšējās informācijas turētāju saraksti ir nozīmīgs instruments regulatoriem, kad viņi izmeklē iespējamu tirgus ļaunprātīgu izmantošanu. Tie ļauj saglabāt tirgu integritāti. Ir būtiski precizēt, ka pienākums izveidot iekšējās informācijas turētāju sarakstus ir gan emitentiem, gan personām, kas rīkojas viņu vārdā vai viņu uzdevumā. Lai visā Eiropas Savienībā novērstu atšķirīgas interpretācijas un prakses, ir jāprecizē to personu pienākumi, kuras attiecībā uz iekšējās informācijas turētāju sarakstu izveidi rīkojas emitenta vārdā vai emitenta uzdevumā.

Atbilstīgi būtu jāgroza attiecīgie Regulas (EK) Nr. 596/2014 noteikumi.

(9b)  Ņemot vērā mazāk stingrās prasības citur, piemērojamām soda sankcijām vajadzētu atbilst mazāku uzņēmumu ekonomiskajai realitātei.

(10)  Saskaņā ar Regulas (ES) Nr. 596/2014 19. panta 3. punktu emitentiem ir jāpublisko ziņas par darījumiem, kurus veic vadošas amatpersonas un ar tām cieši saistītas personas (trīs dienu laikā pēc darījuma). Tāds termiņš uz šādām vadošām amatpersonām un ar tām cieši saistītām personām attiecas saistībā ar viņu pienākumu par saviem darījumiem informēt emitentu. Ja vadošas amatpersonas un ar tām cieši saistītas personas kavē attiecīgo MVU izaugsmes tirgus emitentu informēšanu par saviem darījumiem, šiem MVU izaugsmes tirgus emitentiem ir tehniski sarežģīti ievērot trīs dienu termiņu, un tas tiem var radīt juridiskas atbildības problēmas. Tādēļ būtu jāļauj MVU izaugsmes tirgus emitentiem informāciju par darījumiem sniegt divu dienu laikā pēc tam, kad vadošas amatpersonas vai ar tām cieši saistītas personas tos informējušas par šādiem darījumiem.

(11)  MVU izaugsmes tirgi nebūtu jāuztver kā pēdējais posms emitentu darbības apjoma paplašināšanā un būtu jādod sekmīgām komercsabiedrībām iespēja augt un vēlāk pārcelties uz regulētiem tirgiem, lai iegūtu no lielākas likviditātes un plašāka ieguldītāju loka. Lai veicinātu pārcelšanu no MVU izaugsmes tirgus uz regulētu tirgu, augošām komercsabiedrībām vajadzētu būt iespējai izmantot vienkāršoto informācijas sniegšanas režīmu attiecībā uz pielaidi regulētam tirgum, kā noteikts Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129 14. pantā, ja vien šīm komercsabiedrībām jau ir atļauts vismaz trīs gadus veikt tirdzniecību kādā no MVU izaugsmes tirgiem. Šajā laikposmā emitentiem būtu jāspēj uzkrāt pietiekamu pieredzi un sniegt tirgum informāciju par saviem finansiālajiem darbības rezultātiem un pārskatu sniegšanas prasību ievērošanu saskaņā ar Direktīvas 2014/65/ES noteikumiem.

(12)  Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (EK) Nr. 1606/2002(11) ir noteikts, ka MVU izaugsmes tirgus emitentiem nav pienākuma publicēt savus finanšu pārskatus saskaņā ar Starptautiskajiem finanšu pārskatu standartiem. Tomēr, lai izvairītos no novēršanās no regulēto tirgu standartiem, MVU izaugsmes tirgus emitentiem, kas vēlētos izmantot vienkāršoto informācijas sniegšanas režīmu attiecībā uz pārcelšanu uz regulēto tirgu, savi visjaunākie finanšu pārskati, tai skaitā salīdzinoša informācija par iepriekšējo gadu, būtu jāsagatavo saskaņā ar minēto regulu.

(12a)  Būtu vajadzīga transversāla pieeja, lai Eiropas Savienībā uzlabotu MVU finansējumu un ieguldījumus tajos. Šādai transversālai pieejai vajadzētu būt vērstai uz abiem finansējuma aspektiem — gan uz uzņēmumiem, gan uz ieguldītājiem. Pašlaik institucionālie ieguldītāji saskaras ar noteikumiem, prudenciālajām prasībām vai potenciāli pārāk ierobežojošiem rādītājiem, kas tos kavē veikt ieguldījumus MVU. Šajā sakarībā Komisijai dažādajos nozaru regulējumos attiecībā uz pensiju fondiem, apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, aktīvu pārvaldītājiem un ieguldījumu sabiedrībām būtu jāpārbauda, kā atvieglot ieguldījumus MVU, kuru akcijas iekļautas izaugsmes tirgos, un — plašākā nozīmē — ieguldījumus visos MVU Eiropas Savienībā.

(13)  Tādēļ Regula (ES) Nr. 596/2014 un Regula (ES) Nr. 2017/1129 būtu attiecīgi jāgroza.

(14)  Šajā regulā izklāstītie grozījumi būtu jāsāk piemērot dienā, kad apritējuši 6 mēneši pēc šīs regulas stāšanās spēkā, lai esošajiem MVU izaugsmes tirgus dalībniekiem atvēlētu pietiekamu laiku pielāgot savus iekšējos noteikumus,

IR PIEŅĒMUŠI ŠO REGULU.

1. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 596/2014

Regulu (ES) Nr. 596/2014 groza šādi:

1.  Regulas 11. pantā iekļauj šādu 1.a punktu:

“ 1.a Ja vērtspapīru piedāvājums ir adresēts vienīgi kvalificētiem ieguldītājiem, kas definēti Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) 2017/1129* 2. panta e) punktā, informācijas nosūtīšana šiem kvalificētajiem ieguldītājiem nolūkā apspriest līguma noteikumus un nosacījumus attiecībā uz to dalību obligāciju emisijā, ko veic emitents, kura finanšu instrumentus ir atļauts tirgot tirdzniecības vietā, nav uzskatāma nedz par tirgus izzināšanu, nedz par iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu. Šis emitents nodrošina, ka kvalificētie ieguldītāji, kas saņem šo informāciju, ir informēti par saviem pienākumiem, kurus tā ietver un kuri izriet no tiesību un regulatīvajiem aktiem, apliecina to rakstveidā un apzinās sankcijas, kas tiek piemērotas par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu.

________________________

*  Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017, 12. lpp.).”;

2.  Regulas 13. pantā iekļauj šādu 12. un 13. punktu:

“12. Nemazinot dalībvalstu spēju izmantot pieņemto tirgus praksi vai izstrādāt šādu praksi, emitents, kura finanšu instrumentus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, ir tiesīgs noslēgt ES likviditātes līgumu attiecībā uz savām akcijām, ja vien ir ievēroti visi šādi nosacījumi:

(a)  likviditātes līguma noteikumi un nosacījumi atbilst kritērijiem, kas minēti šīs regulas 13. panta 2. punktā un Komisijas Deleģētajā regulā (ES) 2016/908**;

(b)  likviditātes līgums ir izstrādāts, balstoties uz 13. punktā minēto veidni;

(c)  likviditātes sniedzējs saskaņā ar Direktīvu 2014/65/ES ir saņēmis attiecīgu atļauju no kompetentās iestādes, un tirgus dalībnieks vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur MVU izaugsmes tirgu, to ir reģistrējusi kā tirgus dalībnieku;

(d)  tirgus dalībnieks vai ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur MVU izaugsmes tirgu, rakstveidā apliecina emitentam, ka ir saņēmusi likviditātes līguma kopiju un piekrīt šā līguma noteikumiem un nosacījumiem.

Šā punkta pirmajā daļā minētais emitents jebkurā laikā spēj pierādīt, ka tas pastāvīgi ievēro nosacījumus, ar kādiem noslēgts šis līgums. Šis emitents un ieguldījumu brokeru sabiedrība, kas uztur MVU izaugsmes tirgu, attiecīgajām kompetentajām iestādēm iesniedz likviditātes līguma kopiju ▌.

13. Lai nodrošinātu vienādus apstākļus 12. punkta piemērošanai, Komisija, cieši sadarbojoties ar EVTI un balstoties uz tās tehniskajiem padomiem, uz pilnvaru pamata pieņemt deleģētos aktus saskaņā ar 35. pantu nolūkā papildināt šo regulu, precizējot standartus līgumiskai veidnei, kas izmantojama, noslēdzot likviditātes līgumu ar mērķi nodrošināt atbilstību 13. pantā minētajiem nosacījumiem. ▌

_________________________

**  Komisijas Deleģētā regula (ES) 2016/908 (2016. gada 26. februāris), ar ko Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) Nr. 596/2014 papildina attiecībā uz regulatīvajiem tehniskajiem standartiem par pieņemtās tirgus prakses noteikšanas kritērijiem, procedūru un prasībām un par tās saglabāšanas, izbeigšanas un pieņemamības nosacījumu grozīšanas prasībām (OV L 153, 10.6.2016., 3. lpp.). ”;

3.  Regulas 17. panta 4. punktu groza šādi:

  (a) punkta trešo daļu aizstāj ar šādu:

  “Ja emitents vai emisijas kvotu tirgus dalībnieks ir atlicis iekšējās informācijas atklāšanu saskaņā ar šo punktu, tūlīt pēc tam, kad informācija tiek atklāta sabiedrībai, tas vienmēr par šādu atlikšanu rakstiski informē saskaņā ar 3. punktu precizēto kompetento iestādi. Paziņojumā emitents vai emisijas kvotu tirgus dalībnieks sniedz rakstisku paskaidrojumu par to,tika ievēroti šajā punktā izklāstītie nosacījumi. Kā alternatīvu dalībvalstis var paredzēt, ka šāds paskaidrojuma dokuments ir jāiesniedz tikai pēc saskaņā ar 3. punktu precizētās kompetentās iestādes pieprasījuma.”;

  (b) pievieno šādu daļu:

Atkāpjoties no trešās daļas, ja emitentam ir vērtspapīri, kas iekļauti ▌MVU izaugsmes tirgū ▌, emitents rakstisko paskaidrojumu sniedz kompetentajai iestādei tikai pēc pieprasījuma.”;

4.  regulas 18. panta 1. līdz 6. punktu aizstāj ar šādiem:

“1. Emitenti un jebkura persona, kas rīkojas to uzdevumā vai vārdā, katrs:

(a)  sagatavo visu personu sarakstu, kurām ir piekļuve iekšējai informācijai un kas pie viņiem strādā saskaņā ar darba līgumu vai citiem nosacījumiem, veicot uzdevumus, kuru dēļ viņiem ir pieejama iekšējā informācija, piemēram, konsultanti, grāmatveži vai kredītreitinga aģentūras (iekšējās informācijas turētāju saraksts);

(b)  nekavējoties atjaunina iekšējās informācijas turētāju sarakstu saskaņā ar 4. punktu; un

(c)  pēc pieprasījuma pēc iespējas drīz iesniedz iekšējās informācijas turētāju sarakstu kompetentajai iestādei.

2.  Emitenti un jebkura persona, kas rīkojas to uzdevumā vai vārdā, veic visus nepieciešamos pasākumus, lai nodrošinātu, ka iekšējās informācijas turētāju sarakstā iekļautās personas rakstiski apstiprina savus tiesību akots paredzētos pienākumus un apzinās sankcijas, kas tiek piemērotas par iekšējās informācijas izmantošanu tirdzniecībā un iekšējās informācijas nelikumīgu izpaušanu. Ja emitents pieprasa citai personai sagatavot un atjaunināt iekšējās informācijas turētāju sarakstu, emitents ir pilnībā atbildīgs par šā panta ievērošanu. Emitents vienmēr saglabā piekļuves tiesības iekšējās informācijas turētāju sarakstam, kuru ir sagatavojusi cita persona.

3.  Iekšējās informācijas turētāju sarakstos norāda vismaz:

  (a)  visu to personu identitāti, kam ir pieejama iekšējā informācija;

(b)  iemeslu, kura dēļ attiecīgā persona iekļauta iekšējās informācijas turētāju sarakstā;

(c)  datumu un pulksteņa laiku, kad minētā persona ieguvusi piekļuvi iekšējai informācijai; un

(d)  iekšējās informācijas turētāju saraksta sagatavošanas datumu.

4.  Emitenti un jebkura persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā katrs nekavējoties atjaunina savus iekšējās informācijas turētāju sarakstus, norādot atjaunināšanas datumu, šādos gadījumos:

(a)  ja mainās iemesls, kura dēļ persona iekļauta iekšējās informācijas turētāju sarakstā;

(b)  ja ir jauna persona, kurai ir piekļuve iekšējai informācijai un kura tāpēc jāiekļauj iekšējās informācijas turētāju sarakstā; un

(c)  ja personai vairs nav piekļuves iekšējai informācijai.

Katru reizi sarakstu atjauninot, norāda datumu un pulksteņa laiku izmaiņām, kuru dēļ veikta tā atjaunināšana.

5.  Emitenti un jebkura persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā, katrs glabā savu iekšējās informācijas turētāju sarakstu vismaz piecus gadus pēc tā sagatavošanas vai atjaunināšanas.

6.  Emitenti, kuru finanšu instrumentus ir atļauts tirgot attiecīgajā MVU izaugsmes tirgū, un jebkura persona, kas rīkojas to vārdā vai to uzdevumā, ir tiesīgi iekļaut savos iekšējās informācijas turētāju sarakstos vienīgi tās personas, kurām savu pie emitenta veikto funkciju vai sava ieņemamā amata dēļ visu laiku ir pieejama iekšējā informācija attiecīgajās struktūrās.

Šos iekšējās informācijas turētāju sarakstus kompetentajai iestādei sniedz pēc tās pieprasījuma. Ja šāda pieprasījuma nav, sarakstus sniedz ar minimālo biežumu, ko nosaka kompetentā iestāde.”;

5.  regulas 19. panta 3. punkta pirmajai daļai pievieno šādu teikumu:

“Emitents, kura finanšu instrumentus ir atļauts tirgot kādā MVU izaugsmes tirgū, divu darbdienu laikā pēc 1. punktā minētā paziņojuma saņemšanas publisko šajā paziņojumā ietverto informāciju.”;.

5.a  regulas 35. pantu groza šādi:

(a) panta 2. punktu aizstāj ar šādu:

“2. Pilnvaras pieņemt 6. panta 5. un 6. punktā, 12. panta 5. punktā, 13. panta 13. punktā, 17. panta 2. punkta trešajā daļā, 17. panta 3. punktā un 19. panta 13. un 14. punktā minētos deleģētos aktus Komisijai piešķir uz piecu gadu laikposmu no ... [šīs regulas spēkā stāšanās diena]. Komisija sagatavo ziņojumu par pilnvaru deleģēšanu vēlākais deviņus mēnešus pirms piecu gadu laikposma beigām. Pilnvaru deleģēšana tiek automātiski pagarināta uz tāda paša ilguma laikposmiem, ja vien Eiropas Parlaments vai Padome neiebilst pret šādu pagarinājumu vēlākais trīs mēnešus pirms katra laikposma beigām.”

(b) panta 3. punktu aizstāj ar šādu:

“3. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 6. panta 5. un 6. punktā, 12. panta 5. punktā, 13. panta 13. punktā, 17. panta 2. punkta trešajā daļā, 17. panta 3. punktā un 19. panta 13. un 14. punktā minēto pilnvaru deleģējumu. Ar lēmumu par atsaukšanu izbeidz tajā norādīto pilnvaru deleģēšanu. Eiropas Parlaments vai Padome jebkurā laikā var atsaukt 12. pantā minēto pilnvaru deleģēšanu. Lēmums stājas spēkā nākamajā dienā pēc tā publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī vai vēlākā dienā, kas tajā norādīta. Tas neskar jau spēkā esošos deleģētos aktus.”

(c) pantā iekļauj šādu punktu:

“3.a Pirms deleģētā akta pieņemšanas Komisija apspriežas ar ekspertiem, kurus katra dalībvalsts iecēlusi saskaņā ar principiem, kas noteikti 2016. gada 13. aprīļa Iestāžu nolīgumā par labāku likumdošanas procesu.”

(d) panta 5. punktu aizstāj ar šādu:

“5. Saskaņā ar 6. panta 5. un 6. punktu, 12. panta 5. punktu, 13. panta 13. punktu, 17. panta 2. punkta trešajā daļu, 17. panta 3. punktu un 19. panta 13. un 14. punktu pieņemts deleģētais akts stājas spēkā tikai tad, ja divos mēnešos no dienas, kad minētais akts paziņots Eiropas Parlamentam un Padomei, ne Eiropas Parlaments, ne Padome nav izteikuši iebildumus, vai ja pirms minētā laikposma beigām gan Eiropas Parlaments, gan Padome ir informējuši Komisiju par savu nodomu neizteikt iebildumus. Pēc Eiropas Parlamenta vai Padomes iniciatīvas šo laikposmu pagarina par trim mēnešiem.”

2. pants

Grozījumi Regulā (ES) Nr. 2017/1129

-1.  Regulas 1. pantu groza šādi:

  (a)  panta f) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“(f) vērtspapīri, kurus piedāvā saistībā ar pārņemšanu, ko īsteno ar apmaiņas piedāvājumu, ar noteikumu, ka dokuments ir darīts publiski pieejams saskaņā ar 21. panta 2. punktā paredzēto kārtību, ▌aprakstot darījumu un tā ietekmi uz emitentu, kā arī nodrošinot lielāku pārredzamību, lai ieguldītājs varētu veikt informētu novērtējumu saskaņā ar 6. panta 1. punkta pirmo daļu;

(b)  iekļauj šādu punktu:

“6.a Šā panta 4. punkta f) apakšpunktā un 5. punkta pirmās daļas e) apakšpunktā paredzētie atbrīvojumi ir piemērojami tikai tad, ja līgumslēdzēja vērtspapīrus jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū pirms kontroles pārņemšanas pār uzņēmumu.

Šā panta 4. punkta g) apakšpunktā un 4. punkta pirmās daļas f) apakšpunktā paredzētie atbrīvojumi ir piemērojami tikai kādā no šādiem gadījumiem:

(a)  piedāvātāja pašu kapitāla vērtspapīrus jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū pirms darījuma veikšanas;

(b)  paša kapitāla vērtspapīrus, kas pakļauti uzņēmuma sadalīšanai, jau ir atļauts tirgot regulētā tirgū pirms darījuma veikšanas;

(c)  apvienošana netiek uzskatīta par apvērstu iegādi IFRS 3 (“Uzņēmumu apvienošanās”) B19 punkta izpratnē, kā to apstiprinājusi Eiropas Savienība.”

1.  Regulas (ES) 2017/1129 14. pantu groza šādi:

(a)  panta 1. punkta pirmo daļu groza šādi:

  (i)  daļas b) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“b) emitenti, kuru pašu kapitāla vērtspapīrus ir atļauts tirgot regulētā tirgū vai MVU izaugsmes tirgū nepārtraukti vismaz pēdējos 18 mēnešus un kuri emitē vērtspapīrus, kas nav pašu kapitāla vērtspapīri, vai vērtspapīrus, kas sniedz piekļuvi pašu kapitālam;”

(ii)  ▌pievieno ▌šādu punktu:

(d) emitenti, kuriem vismaz divus gadus atļauta tirdzniecība kādā MVU izaugsmes tirgū un kuri vēlas iegūt atļauju esošu vai jaunu vērtspapīru tirdzniecībai kādā regulētā tirgū.”;

(b)  panta 3. punktu groza šādi:

(i)  panta 3. punkta otrās daļas e) apakšpunktu aizstāj ar šādu:

“(e)  attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem vai vērtspapīriem, kas sniedz piekļuvi pašu kapitālam, – apgrozāmā kapitāla pārskatu, kapitalizācijas un parādsaistību pārskatu, informācijas atklāšanu par attiecīgiem interešu konfliktiem un saistīto pušu darījumiem, lielākajiem akcionāriem un attiecīgā gadījumā pro forma finanšu informāciju.

(ii)  pievieno šādu daļu:

Komisija līdz 2021. gada 21. janvārim pārskata šajā punktā paredzēto deleģēto aktu vai deleģētos aktus, jo īpaši tos, ar kuriem nosaka grafikus, paredzot samazinātu informāciju par pašu kapitāla vērtspapīriem saskaņā ar šā punkta otrās daļas e) apakšpunktu.

2.a  Regulas 15. panta 1. punkta pirmajā daļā iekļauj šādu apakšpunktu:

“ca) emitenti, kas nav MVU un kas veic akciju publisko piedāvājumu vienlaikus ar pieprasījumu atļaut tirgot šādas akcijas MVU izaugsmes tirgū, ciktāl viņiem nav akciju, ko jau ir atļauts tirgot MVU izaugsmes tirgū, un abu turpmāk minēto elementu ienākumi ir zemāki par 200 000 000 EUR:

(i) galīgā piedāvājuma cena vai maksimālā cena 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā paredzētajā gadījumā;

(ii) 17. panta 1. punkta b) apakšpunkta i) punktā minētajā gadījumā kopējais apgrozībā esošo akciju skaits uzreiz pēc akciju publiska piedāvājuma, ko aprēķina vai nu atbilstoši publiski piedāvāto akciju apjomam, vai publiski piedāvāto akciju maksimālajam apjomam.”

2.b  Regulas V pielikumā II. punktu aizstāj ar šādu:

  “II. ▌Kapitalizācijas un parādsaistību pārskats (tikai pašu kapitāla vērtspapīriem, ko emitējušas uzņēmējsabiedrības ar tirgus kapitalizāciju virs EUR 200 000 000) un apgrozāmā kapitāla pārskatu (tikai attiecībā uz pašu kapitāla vērtspapīriem).

  Mērķis ir sniegt informāciju par emitenta kapitalizāciju un parādsaistībām un informāciju par to, vai apgrozāmais kapitāls ir pietiekams, lai apmierinātu emitenta pašreizējās vajadzības vai, pretējā gadījumā, kā emitents paredz nodrošināt nepieciešamo papildu apgrozāmo kapitālu.”

2.a pants

Regulas (ES) Nr. 600/2014 un Direktīvas 2014/65/ES grozījumi

1.  Komisija ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim sadarbībā ar EVTI izstrādā ziņojumu par Eiropas Parlamenta un Padomes Regulas (ES) Nr. 600/2014(12) un Direktīvas 2014/65/ES prasību ietekmi uz MVU finansēšanu, to piekļuvi finanšu tirgiem un MVU izaugsmes tirgu panākumiem. Ziņojuma vajadzībām EVTI vāc datus par IPO un svītrošanu no MVU izaugsmes tirgu saraksta, citām daudzpusējām tirdzniecības sistēmām un regulētajiem tirgiem, kā arī uzrauga uzņēmumu pāreju starp dažādām tirdzniecības vietām. EVTI pārbauda arī, vai MVU akciju un obligāciju īpašumtiesības sekundārajā tirgū ir šķērslis MVU piekļūšanai publiskajiem tirgiem. Ziņojumu iesniedz Eiropas Parlamentam un Padomei, attiecīgā gadījumā pievienojot tiesību akta projektu.

2.  Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim izveido ieinteresēto personu ekspertu grupu, lai uzraudzītu MVU izaugsmes tirgu panākumus. Šā panta 1. punktā minētajā ziņojumā MVU izaugsmes tirgu sadaļu sagatavo sadarbībā ar ieinteresēto personu ekspertu grupu.

2.b pants

Grozījumi Deleģētajā direktīvā (ES) 2017/593

Komisija līdz 2019. gada 31. decembrim novērtē Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593(13) 13. panta noteikumu ietekmi uz MVU pētniecības tvērumu Savienībā.

Deleģētās direktīvas (ES) 2017/593 13. pantā nosaka prasības, ko piemēro pētījumiem, kurus trešās personas sagatavo ieguldījumu brokeru sabiedrībām, kas klientiem sniedz portfeļa pārvaldības pakalpojumus vai citus ieguldījumu pakalpojumus vai papildpakalpojumus, un jo īpaši nosacījumus, kas ir jāievēro, lai šādi pētījumi netiktu uzskatīti par Direktīvas 2014/65/ES 24. panta 7. un 8. punktā aizliegtiem pamudinājumiem.

2.c pants

Grozījumi Direktīvā 2009/138/EK

1.   Komisija ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim sagatavo ziņojumu par kapitāla prasību, ieguldījumu rādītāju un jebkādu citu pasākumu, kam varētu būt ierobežojoša ietekme uz apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrībām, uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2009/138/EK(14), ietekmi attiecībā uz kotēto un nekotēto MVU finansēšanu un iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā to papildinot ar tiesību akta priekšlikumu.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkos Eiropas Uzraudzības iestāde (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestāde jeb EAAPI) dara Komisijai zināmu:

(a)  analīzi par apdrošināšanas un pārapdrošināšanas sabiedrību ieguldījumu izmaiņām kotētajos un nekotētajos MVU;

(b)  analīzi par regulatīvajiem un administratīvajiem šķēršļiem, kas ierobežo vai kavē finansējumu un ieguldījumus kotētajos un nekotētajos MVU, piemēram, prudenciālajām prasībām un rādītājiem vai jebkuriem citiem noteikumiem;

(c)  Direktīvā 2009/138/EK noteikto kapitāla prasību, kas saistītas ar riska darījumiem attiecībā uz MVU, konsekvenci, kā arī a) un b) apakšpunktos minēto analīžu secinājumus.

2.d pants

Grozījumi Direktīvā (ES) 2016/2341

1.  Komisija ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim sagatavo ziņojumu par kapitāla prasību, ieguldījumu rādītāju un jebkādu citu pasākumu, kam varētu būt ierobežojoša ietekme uz arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūcijām (AKUI 2), uz kurām attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2016/2341/EK(15), ietekmi attiecībā uz kotēto un nekotēto MVU finansēšanu un iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā to papildinot ar tiesību akta priekšlikumu.

2.  Šāī panta 1. punkta nolūkā EAAPI dara Komisijai zināmu:

(a)  analīzi par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju ieguldījumu izmaiņām kotētajos un nekotētajos MVU;

(b)  analīzi par regulatīvajiem un administratīvajiem šķēršļiem, kas ierobežo vai kavē finansējumu un ieguldījumus kotētajos un nekotētajos MVU, piemēram, prudenciālajām prasībām un rādītājiem vai jebkuriem citiem noteikumiem;

(c)  Direktīvā 2009/138/EK noteikto kapitāla prasību, kas saistītas ar riska darījumiem attiecībā uz MVU, konsekvenci, kā arī a) un b) apakšpunktos minēto analīžu secinājumus.

2.e pants

Ieguldījumu brokeru sabiedrību un aktīvu pārvaldītāju darbību regulējuma pārskatīšanas klauzula

1.  Komisija ne vēlāk kā līdz 2020. gada 31. decembrim sagatavo ziņojumu par to, kā kapitāla prasības, ieguldījumu rādītāji un jebkādi citu pasākumi, uz kuriem attiecas Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/91/EK(16) (PVKIU), Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2011/61/ES (17) (AIFPD), KPD un IFNR [OV: lūdzu, iekļaut atsauci] varētu ietekmēt aktīvu pārvaldītājus un ieguldījumu brokeru sabiedrības saistībā ar kotēto un nekotēto MVU finansēšanu, un iesniedz šo ziņojumu Eiropas Parlamentam un Padomei, vajadzības gadījumā to papildinot ar tiesību akta priekšlikumu.

2.  Šā panta 1. punkta nolūkā ESMA un EBI dara Komisijai zināmu:

(a)  analīzi par šādu finanšu iestāžu ieguldījumu izmaiņām kotētajos un nekotētajos MVU;

(b)  analīzi par regulatīvajiem un administratīvajiem šķēršļiem, kas ierobežo vai kavē kotēto un nekotēto MVU finansējumu un ieguldījumus tajos, piemēram, prudenciālajām prasībām un rādītājiem vai jebkuriem citiem noteikumiem;

(c)  analīzi par faktisko risku, kas rodas un ko rada ieguldījumi biržas sarakstā iekļautos MVU Eiropas Savienībā vismaz 10 gadu vai 5 gadu periodā, ietverot lejupslīdi, kas ir pilnīgs ekonomikas cikls, ņemot vērā galveno ekonomikas faktoru cikliskumu;

(d)  to kapitāla prasību konsekvenci, kuras ir noteiktas ar šādu satvaru, kas ir saistīts ar MVU finansiālu iesaistīšanos, kā arī a), b) un c) apakšpunktos minēto analīžu secinājumus.

________________________________

***  Eiropas Parlamenta un Padomes 2002. gada 19. jūlija Regula (EK) Nr. 1606/2002 par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.). ”.

3. pants

Stāšanās spēkā un piemērošana

Šī regula stājas spēkā divdesmitajā dienā pēc tās publicēšanas Eiropas Savienības Oficiālajā Vēstnesī.

To piemēro no dienas, kad aprit 6 mēneši kopš tās stāšanās spēkā.

Šī regula uzliek saistības kopumā un ir tieši piemērojama visās dalībvalstīs.

Briselē,

Eiropas Parlamenta vārdā —        Padomes vārdā —

priekšsēdētājs        priekšsēdētājs

(1)

  OV C 440, 6.12.2018, 79. lpp.

(2)

* Grozījumi: jaunais vai grozītais teksts ir norādīts treknā slīprakstā; svītrojumi ir apzīmēti ar simbolu ▌.

(3)

OV C [..], [..], [..]. lpp.

(4)

OV C 440, 6.12.2018., 79. lpp.

(5)

Eiropas Parlamenta [..] nostāja (OV [..]) un Padomes [..] lēmums

(6)

Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīva 2014/65/ES (2014. gada 15. maijs) par finanšu instrumentu tirgiem un ar kuru groza Direktīvu 2002/92/EK un Direktīvu 2011/61/ES (OV L 173, 12.6.2014., 349. lpp.).

(7)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 596/2014 (2014. gada 16. aprīlis) par tirgus ļaunprātīgu izmantošanu (tirgus ļaunprātīgas izmantošanas regula) un ar ko atceļ Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2003/6/EK un Komisijas Direktīvas 2003/124/EK, 2003/125/EK un 2004/72/EK (OV L 173, 12.6.2014., 1. lpp.).

(8)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (Dokuments attiecas uz EEZ).

(9)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2017. gada 14. jūnija Regula (ES) 2017/1129 par prospektu, kurš jāpublicē, publiski piedāvājot vērtspapīrus vai atļaujot to tirdzniecību regulētā tirgū, un ar ko atceļ Direktīvu 2003/71/EK (OV L 168, 30.6.2017, 12. lpp.).

(10)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (ES) Nr. 1095/2010 (2010. gada 24. novembris), ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Vērtspapīru un tirgu iestādi), groza Lēmumu Nr. 716/2009/EK un atceļ Komisijas Lēmumu 2009/77/EK (OV L 331, 15.12.2010., 84. lpp.).

(11)

Eiropas Parlamenta un Padomes Regula (EK) Nr. 1606/2002 (2002. gada 19. jūlijs) par starptautisko grāmatvedības standartu piemērošanu (OV L 243, 11.9.2002., 1. lpp.).

(12)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 15. maija Regula (ES) Nr. 600/2014 par finanšu instrumentu tirgiem un ar ko groza Regulu (ES) Nr. 648/2012 (OV L 173, 12.6.2014., 84. lpp.).

(13)

Komisijas 2016. gada 7. aprīļa Deleģētā direktīva (ES) 2017/593, ar ko attiecībā uz finanšu instrumentu un klientiem piederošu līdzekļu aizsardzību, produktu pārvaldības prasībām un noteikumiem, kurus piemēro maksu, komisijas naudas vai jebkādus finansiālu vai nefinansiālu labumu sniegšanai vai saņemšanai, papildina Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvu 2014/65/ES (OV L 87, 31.3.2017., 500. lpp.).

(14)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2009. gada 25. novembra Direktīva 2009/138/EK par uzņēmējdarbības uzsākšanu un veikšanu apdrošināšanas un pārapdrošināšanas jomā (OV L 335, 17.12.2009., 1. lpp.).

(15)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 14. decembra Direktīva (ES) 2016/2341 par arodpensijas kapitāla uzkrāšanas institūciju darbību un uzraudzību (OV L 354, 23.12.2016., 37. lpp.).

(16)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2014. gada 23. jūlija Direktīva 2014/91/ES, ar ko groza Direktīvu 2009/65/EK par normatīvo un administratīvo aktu koordināciju attiecībā uz pārvedamu vērtspapīru kolektīvo ieguldījumu uzņēmumiem (PVKIU) attiecībā uz depozitārija funkcijām, atlīdzības politikas nostādnēm un sankcijām (OV L 257, 28.8.2014., 186. lpp.).

(17)

Eiropas Parlamenta un Padomes 2011. gada 8. jūnija Direktīva 2011/61/ES par alternatīvo ieguldījumu fondu pārvaldniekiem un par grozījumiem Direktīvā 2003/41/EK, Direktīvā 2009/65/EK, Regulā (EK) Nr. 1060/2009 un Regulā (ES) Nr. 1095/2010 (OV L 174, 1.7.2011., 1. lpp.).


ATBILDĪGĀS KOMITEJAS PROCEDŪRA

Virsraksts

MVU izaugsmes tirgu izmantošanas veicināšana

Atsauces

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Datums, kad to iesniedza EP

24.5.2018

 

 

 

Atbildīgā komiteja

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ECON

11.6.2018

 

 

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Datums, kad paziņoja plenārsēdē

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Komitejas, kurām lūgts sniegt atzinumu

       Lēmuma datums

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Referenti

       Iecelšanas datums

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Izskatīšana komitejā

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Pieņemšanas datums

3.12.2018

 

 

 

Galīgais balsojums

+:

–:

0:

33

0

5

Komitejas locekļi, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Aizstājēji, kas bija klāt galīgajā balsošanā

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Aizstājēji (200. panta 2. punkts), kas bija klāt galīgajā balsošanā

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Iesniegšanas datums

7.12.2018


ATBILDĪGĀS KOMITEJASGALĪGAIS BALSOJUMS PĒC SARAKSTA

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Izmantoto apzīmējumu skaidrojums:

+  :  par

-  :  pret

0  :  atturas

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 11. janvārisJuridisks paziņojums