Procedură : 2018/0165(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0437/2018

Texte depuse :

A8-0437/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 18/04/2019 - 10.19

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0439

RAPORT     ***I
PDF 810kWORD 88k
6.12.2018
PE 627.044v02-00 A8-0437/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportoare: Anne Sander

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

(COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0331),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0212/2018),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 19 septembrie 2018(1),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0437/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2018/0165 (COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 596/2014 și (UE) 2017/1129 în ceea ce privește promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(3) ,

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(4),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară(5),

întrucât:

(1)  Inițiativa privind uniunea piețelor de capital vizează reducerea dependenței de împrumuturile bancare, diversificarea surselor de finanțare bazate pe piață pentru toate întreprinderile mici și mijlocii („IMM-urile”) și promovarea emiterii de obligațiuni și acțiuni de către IMM-uri pe piețele publice. Societățile stabilite în Uniune care doresc să mobilizeze capital în cadrul locurilor de tranzacționare se confruntă cu costuri punctuale și permanente ridicate legate de divulgarea informațiilor și de conformare, care le pot descuraja de la bun început să solicite admiterea la tranzacționare în locuri de tranzacționare din Uniune. În plus, acțiunile emise de IMM-uri în locurile de tranzacționare din Uniune tind să fie afectate de o lichiditate mai redusă și de o volatilitate sporită, care măresc costul capitalului, transformându-l într-o sursă de finanțare prea oneroasă. Prin urmare, o politică orizontală a Uniunii pentru IMM-uri este esențială. O asemenea politică trebuie să fie favorabilă incluziunii, coerentă și eficace și să ia în considerare diferitele subgrupe de IMM-uri și nevoile diferite ale acestora. Sunt necesare, în acest sens, reglementări suplimentare, care să stimuleze adoptarea de către IMM-uri a unor formule de tipul „business angel” (investitorul providențial), capitalul inițial, capitalul de risc etc. Diversificarea creditelor acordate IMM-urilor reprezintă o garanție pentru sănătatea economică a Uniunii.

(1a)  „întreprinderi mici și mijlocii” (IMM) înseamnă societățile care, după ultimele lor conturi anuale sau consolidate publicate, prezintă cel puțin două din următoarele caracteristici: un număr mediu de angajați mai mic de 250 de persoane în cursul exercițiului financiar, un total al bilanțului care nu depășește 43 000 000 EUR și o cifră de afaceri netă anuală care nu depășește 50 000 000 EUR.

(2)  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului(6) a creat o nouă categorie de locuri de tranzacționare, și anume piețele de creștere pentru IMM-uri, un subgrup al sistemelor multilaterale de tranzacționare („MTF”), cu scopul de a facilita accesul la capital al IMM-urilor, pentru a le permite să crească, și dezvoltarea în continuare a piețelor specializate menite să răspundă nevoilor emitenților din categoria IMM-urilor care au un veritabil potențial de creștere. De asemenea, Directiva 2014/65/UE a anticipat faptul că „accentul ar trebui pus pe modul în care viitoarea reglementare ar trebui să stimuleze și să promoveze în continuare folosirea acestei piețe pentru a deveni mai atractivă pentru investitori și să ofere o reducere a poverii administrative, precum și stimulente suplimentare pentru ca IMM-urile să aibă acces la piețele de capital prin piețe de creștere pentru IMM-uri”. În rezoluția sa referitoare la prezenta propunere de regulament a Comisiei, Comitetul Economic și Social European subliniază că: „nivelul scăzut de comunicare și abordările birocratice sunt obstacole semnificative; pentru a le depăși, trebuie depuse mult mai multe eforturi. Comunicarea ar trebui să vizeze întotdeauna baza lanțului, prin implicarea asociațiilor de IMM-uri, a partenerilor sociali, a camerelor de comerț etc.

(3)  Cu toate acestea, s-a observat că emitenții admiși la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri beneficiază de relativ puține simplificări în materie de reglementare comparativ cu emitenții admiși la tranzacționare în sistemele multilaterale de tranzacționare sau pe piețele reglementate. Cea mai mare parte a obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(7) li se aplică în același mod tuturor emitenților, indiferent de dimensiunea lor sau de locul de tranzacționare în care sunt admise la tranzacționare instrumentele lor financiare. Acest grad scăzut de diferențiere între emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri și emitenții din sistemele multilaterale de tranzacționare descurajează MTF-urile să solicite înregistrarea ca piețe de creștere pentru IMM-uri, lucru demonstrat de popularitatea scăzută de care s-au bucurat până în prezent piețele de creștere pentru IMM-uri. Prin urmare, trebuie introduse simplificări suplimentare proporționale pentru a promova în mod corespunzător utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri.

(4)  Atractivitatea piețelor de creștere pentru IMM-uri ar trebui îmbunătățită printr-o reducere și mai mare a costurilor de conformare și a sarcinilor administrative cu care se confruntă emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri. În vederea menținerii celor mai înalte standarde de conformare pe piețele reglementate, simplificările prevăzute în prezentul regulament ar trebui să fie acordate numai societăților cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri, chiar dacă nu toate IMM-urile sunt cotate pe piețe de creștere pentru IMM-uri și nu toate societățile cotate pe piețele de creștere pentru IMM-uri sunt IMM-uri. Conform Directivei 2014/65/UE, este posibil ca până la 50 % din societățile admise la tranzacționare pe piețele de creștere pentru IMM-uri să nu fie IMM-uri, pentru a se menține profitabilitatea modelului de afaceri al piețelor de creștere pentru IMM-uri, printre altele datorită lichidității titlurilor de valoare care nu sunt emise de IMM-uri. Având în vedere riscurile pe care le implică aplicarea unor seturi diferite de norme emitenților admiși în locuri de tranzacționare din aceeași categorie, respectiv cea a piețelor de creștere pentru IMM-uri, modificările prevăzute în prezentul regulament nu ar trebui să li se aplice doar emitenților care sunt IMM-uri. Pentru a se asigura consecvența pentru emitenți și claritatea pentru investitori, simplificarea costurilor de conformare și a sarcinilor administrative ar trebui să li se aplice tuturor emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, indiferent de capitalizarea bursieră a acestora. Aplicarea aceluiași set de norme tuturor emitenților garantează, de asemenea, faptul că întreprinderile nu sunt penalizate pentru că sunt în creștere și nu mai sunt IMM-uri. Se impune o concentrare mai mare pe IMM-uri, care reprezintă obiectul prezentului regulament, și pe nevoile lor. Din această perspectivă, simplificarea administrativă este un pas absolut necesar, dar nu este singurul. Trebuie făcute eforturi pentru a îmbunătăți calitatea informațiilor care ajung direct la IMM-uri legate de posibilitățile de finanțare care li se oferă. Datele reale evidențiază faptul că deficitul de informații constituie una dintre principalele probleme cu care se confruntă IMM-urile în eforturile lor de a accesa și alte surse de finanțare, în afară de cele bancare.

(4a)  Este relevant să se ateste includerea în Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului(8) a prospectului UE pentru creștere, care se aplică IMM-urilor care emit capital pe piețe. Prospectul pentru creștere economică al UE este o versiune condensată a prospectului integral care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, care cuprinde informații și documente esențiale. Prospectul UE pentru creștere este mai scurt și, prin urmare, este mai puțin costisitor de întocmit, reducând costurile pentru IMM-uri. IMM-urile ar trebui să poată alege să folosească prospectul UE pentru creștere. În plus, în cazul ofertelor de valori mobiliare de până la 20 de milioane EUR, orice emitent ar trebui, de asemenea, să poată opta pentru utilizarea prospectului UE pentru creștere, dacă nu are de gând să solicite admiterea lor la tranzacționare pe o piață reglementată. Această dispoziție îi acoperă pe emitenții ale căror oferte publice ar putea fi admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri, precum și pe emitenții care fac oferte publice care nu vor fi tranzacționate la bursă. Alternativ, emitenții ar trebui să aibă posibilitatea de a alege să redacteze un prospect complet în temeiul Regulamentul (UE) 2017/1129.

(4b)  Succesul unei piețe de creștere pentru IMM-uri nu ar trebui măsurat doar în funcție de numărul de societăți cotate la bursă, ci mai degrabă în funcție de rata de creștere realizată de societățile cotate la bursă. Simplificările normative ar trebui să fie în beneficiul societăților mai mici, care au un potențial de creștere real.

(5)  În conformitate cu articolul 11 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, activitatea de sondare a pieței cuprinde comunicarea de informații către unul sau mai mulți investitori, înainte de anunțarea unei tranzacții, pentru a trezi interesul unor potențiali investitori față de o posibilă tranzacție și de condițiile aferente, precum volumul potențial sau prețul. În cursul etapei de negociere a unui plasament privat de obligațiuni,▌emitenții intră în discuții cu un grup limitat de potențiali investitori calificați [astfel cum sunt definiți în Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului(9)] și negociază toate clauzele și condițiile contractuale ale tranzacției cu respectivii investitori calificați. Comunicarea de informații în etapa de negociere a unui plasament privat de obligațiuni are ca scop structurarea și finalizarea întregii tranzacții, și nu evaluarea interesului din partea unor potențiali investitori față de o tranzacție predefinită. Uneori, impunerea sondării pieței în cazul plasamentelor private de obligațiuni poate fi împovărătoare și poate descuraja atât emitenții, cât și investitorii să intre în discuții cu privire la astfel de tranzacții. Pentru a spori atractivitatea plasamentelor private de obligațiuni,▌ar trebui ca aceste tranzacții să fie excluse din domeniul de aplicare al regimului de sondare a pieței, cu condiția să existe un acord de confidențialitate corespunzător.

(6)  Un anumit grad de lichiditate a acțiunilor unui emitent poate fi obținut prin mecanisme de lichiditate precum sistemele de formare a pieței sau contractele de furnizare de lichidități. Un sistem de formare a pieței presupune existența unui contract între operatorul de piață și un terț care se angajează să mențină lichiditatea anumitor acțiuni și care beneficiază, în schimb, de reduceri ale comisioanelor de tranzacționare. Un contract de furnizare de lichidități presupune existența unui contract între un emitent și un terț care se angajează să asigure lichiditatea acțiunilor emitentului în numele acestuia. Pentru a se asigura că integritatea pieței este menținută pe deplin, contractele de furnizare de lichidități ar trebui să fie disponibile pentru toți emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri din Uniune, sub rezerva anumitor condiții. Nu toate autoritățile competente au stabilit, în temeiul articolului 13 din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, practici de piață acceptate în legătură cu contractele de furnizare de lichidități, ceea ce înseamnă că nu toți emitenții de pe piețele de creștere pentru IMMuri au acces în prezent la schemele de lichidități în Uniune. Această absență a schemelor de lichidități poate reprezenta un impediment pentru dezvoltarea efectivă a piețelor de creștere pentru IMM-uri. Prin urmare, este necesar să se creeze un cadru la nivelul Uniunii care să le permită emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri ca, în absența unei practici de piață acceptate stabilite la nivel național, să încheie un contract de furnizare de lichidități cu un furnizor de lichidități dintr-un alt stat membru. Cu toate acestea, este esențial ca cadrul Uniunii privind contractele de furnizare de lichidități pentru piețele de creștere pentru IMM-uri să nu înlocuiască, ci mai degrabă să completeze practicile de piață acceptate existente sau viitoare. Este esențial ca autoritățile competente ▌ să aibă în continuare posibilitatea de a stabili practici de piață acceptate privind contractele de lichiditate, pentru a adapta condițiile acestora la particularitățile locale sau a extinde aceste acorduri la titlurile de valoare nelichide, altele decât acțiunile cotate pe locurile de tranzacționare.

(7)  Pentru a se asigura o aplicare uniformă a cadrului Uniunii pentru contractele de furnizare de lichidități menționat în considerentul 6, ar trebui ca Regulamentul (UE) nr. 596/2014 să fie modificat pentru a se conferi Comisiei competența de a adopta standarde tehnice de punere în aplicare elaborate de Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe, prin care să se stabilească un model de utilizat la încheierea contractelor de acest tip. Comisia ar trebui să adopte standardele tehnice de punere în aplicare menționate prin intermediul unor acte de punere în aplicare în temeiul articolului 291 din Tratat și în conformitate cu articolul 15 din Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului.(10)

(7a)  Utilizarea piețelor de creștere pentru IMM-uri ar trebui promovată în mod activ. Numeroase IMM-uri încă nu au habar de existența acestei noi categorii de locuri de tranzacționare. Pentru a soluționa această situație, Comisia, în strânsă cooperare cu autoritățile naționale competente și cu organizațiile care reprezintă IMM-urile, ar trebui să desfășoare campanii de informare pentru ca IMM-urile să cunoască posibilitățile pe care le oferă piețele de creștere pentru IMM-uri.

(8)  În conformitate cu articolul 17 alineatul (4) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, emitenții pot decide să amâne publicarea informațiilor privilegiate în cazul în care interesele lor legitime ar putea fi prejudiciate. Cu toate acestea, emitenții sunt obligați să notifice acest fapt autorității competente și să ofere o explicație a motivelor care au stat la baza deciziei. Obligația impusă emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri să consemneze în scris motivele pentru care au decis să amâne publicarea poate fi împovărătoare. Se consideră că o cerință mai puțin restrictivă impusă emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, care să prevadă obligația de a explica motivele amânării numai la solicitarea autorității competente, nu ar avea un impact semnificativ asupra capacității autorității competente de a monitoriza divulgarea informațiilor privilegiate, reducând în același timp în mod substanțial sarcina administrativă impusă emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, cu condiția ca decizia de amânare să fie notificată în continuare autorităților competente, iar acestea să aibă posibilitatea de a deschide o investigație în cazul în care au îndoieli cu privire la decizia respectivă.

(9)  Cerințele mai puțin stringente aplicate în prezent emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri având ca obiect elaborarea, în conformitate cu articolul 18 alineatul (6) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, a unei liste cu persoanele care au acces la informații privilegiate numai la solicitarea autorității competente au efecte limitate în practică, întrucât respectivii emitenți sunt supuși în continuare monitorizării permanente a persoanelor despre care se consideră că au acces la informații privilegiate în contextul proiectelor în curs. Simplificarea existentă ar trebui să fie înlocuită, prin urmare, cu posibilitatea ca emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri să mențină numai o listă a persoanelor care au acces permanent la informații privilegiate, care ar trebui să includă persoanele și membrii direcți ai familiei persoanelor care au acces permanent la informații privilegiate ca urmare a funcției sau postului ocupat în cadrul emitentului. Această listă ar trebui să fie actualizată anual și comunicată autorității competente. Autoritatea competentă trebuie să vegheze ca această simplificare administrativă să nu ducă la practici ilegale în detrimentul IMM-urilor. Listele persoanelor care au acces la informații privilegiate reprezintă un instrument important de investigare pentru autoritățile competente.

(9a)  Listele persoanelor care au acces la informații privilegiate reprezintă un instrument important pentru autoritățile de reglementare atunci când investighează un posibil abuz de piață. Ele permit menținerea integrității piețelor. Este esențial să se precizeze că obligația de a întocmi liste cu persoanele care au acces la informații privilegiate este o chestiune care ține atât de emitenți, cât și de persoanele care acționează în numele sau în contul lor. Ar trebui clarificate responsabilitățile persoanelor care acționează în numele sau în contul emitentului în ceea ce privește stabilirea listelor cu persoanele care au acces la informații privilegiate, pentru a evita interpretările și practicile divergente în întreaga Uniune.

Dispozițiile în cauză din Regulamentul (UE) nr. 596/2014 ar trebui modificate în consecință.

(9b)  Mergând pe aceeași logică ca și în cazul cerințelor mai puțin stricte, și sancțiunile punitive aplicate ar trebui să reflecte realitățile economice ale societăților mai mici.

(10)  În temeiul articolului 19 alineatul (3) din Regulamentul (UE) nr. 596/2014, emitenții trebuie să facă publice, în termen de trei zile de la data tranzacției, tranzacțiile efectuate de persoanele care exercită responsabilități de conducere și de persoanele care au o legătură strânsă cu acestea. Același termen li se aplică persoanelor care exercită responsabilități de conducere și persoanelor care au o legătură strânsă cu acestea și în ceea ce privește obligația lor de a raporta emitentului tranzacțiile pe care le efectuează. În cazul în care emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri sunt informați cu întârziere de către persoanele care exercită responsabilități de conducere și persoanele care au o legătură strânsă cu acestea cu privire la tranzacțiile efectuate, respectivilor emitenți le este dificil din punct de vedere tehnic să respecte termenul de trei zile, ceea ce poate da naștere unor probleme legate de răspundere. Prin urmare, ar trebui ca emitenților de pe piețele de creștere pentru IMM-uri să li se permită să divulge tranzacțiile în termen de două zile de la data la care tranzacțiile în cauză au fost notificate de persoanele care exercită responsabilități de conducere sau de persoanele care au o legătură strânsă cu acestea.

(11)  Piețele de creștere pentru IMM-uri nu ar trebui să fie percepute ca o ultimă etapă în dezvoltarea emitenților; dimpotrivă, ar trebui ca acestea să le permită întreprinderilor de succes să crească și să se mute la un moment dat pe piețele reglementate, unde pot beneficia de o mai mare lichiditate și de un grup mai cuprinzător de investitori. Pentru a facilita tranziția de la o piață de creștere pentru IMM-uri la o piață reglementată, ar trebui ca întreprinderile în creștere să poată utiliza regimul de informare simplificată pentru a fi admise pe o piață reglementată, astfel cum este prevăzut la articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului, cu condiția ca întreprinderile respective să fi fost deja admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri timp de cel puțin trei ani. Această perioadă ar trebui să le permită emitenților să dispună de suficientă experiență și să furnizeze pieței informații cu privire la performanțele lor financiare și la cerințele de raportare în temeiul normelor prevăzute în Directiva 2014/65/UE.

(12)  În conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului(11), emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri nu sunt obligați să își publice situațiile financiare în conformitate cu Standardele internaționale de raportare financiară. Cu toate acestea, pentru a se evita abaterea de la standardele aplicabile piețelor reglementate, emitenții de pe piețele de creștere pentru IMM-uri care ar dori să utilizeze regimul de informare simplificată în vederea transferului către o piață reglementată ar trebui să își întocmească cele mai recente situații financiare, inclusiv informațiile comparative pentru anul precedent, în conformitate cu Regulamentul respectiv.

(12a)  Este necesară o abordare transversală pentru a îmbunătăți finanțarea și investițiile în IMM-uri în Uniune. Această abordare transversală ar trebui să se axeze pe cele două fațete ale finanțării, pe întreprinderi și investitori. Investitorii instituționali se confruntă în prezent cu norme, cerințe prudențiale sau rate excesiv de conservatoare care îi împiedică să investească în IMM-uri. În acest sens, Comisia ar trebui să se gândească, inspirându-se din diferitele norme sectoriale care reglementează fondurile de pensii, întreprinderile de asigurare și de reasigurare, administratorii de active și firmele de investiții, cum să faciliteze investițiile în IMM-urile cotate pe piețele de creștere și, în sens mai larg, în toate IMM-urile din Uniune.

(13)  Prin urmare, Regulamentele (UE) nr. 596/2014 și (UE) nr. 2017/1129 ar trebui modificate în consecință.

(14)  Modificările prevăzute de prezentul regulament ar trebui să înceapă se aplice după 6 luni de la intrarea în vigoare a prezentului regulament, astfel încât operatorii tradiționali ai piețelor de creștere pentru IMM-uri să aibă la dispoziție suficient timp pentru a-și adapta normele,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 596/2014

Regulamentul (UE) nr. 596/2014 se modifică după cum urmează:

1.  la articolul 11, se introduce următorul alineat (1a):

„(1a) Atunci când o ofertă de titluri de valoare este adresată numai investitorilor calificați, astfel cum sunt definiți la articolul 2 litera (e) din Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului*, comunicarea de informații către respectivii investitori calificați în scopul negocierii clauzelor și condițiilor contractuale ale participării acestora la o emisiune de obligațiuni efectuată de un emitent ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o platformă de negociere nu constituie o activitate de sondare a pieței și nu constituie o divulgare neautorizată a unor informații privilegiate. Emitentul în cauză se asigură că investitorii calificați care primesc informațiile au cunoștință de obligațiile care le revin stabilite prin lege sau norme și recunosc în scris aceste obligații, precum și că aceștia sunt conștienți de sancțiunile aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate.

________________________

*  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).”.

2.  la articolul 13, se introduc următoarele alineate (12) și (13):

„(12) Fără a submina libertatea statelor membre de a recurge la practici de piață acceptate sau de a concepe asemenea practici, un emitent ale cărui instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri este autorizat să încheie un contract de furnizare de lichidități al UE pentru acțiunile sale dacă sunt îndeplinite următoarele condiții:.

(a)  clauzele și condițiile contractului de furnizare de lichidități respectă criteriile prevăzute la articolul 13 alineatul (2) din prezentul regulament și din Regulamentul delegat (UE) 2016/908 al Comisiei**;

(b)  contractul de furnizare de lichidități este redactat în conformitate cu modelul menționat la alineatul (13);

(c)  furnizorul de lichidități este autorizat în mod corespunzător de către autoritatea competentă, în conformitate cu Directiva 2014/65/UE, și este înregistrat ca membru al pieței de către operatorul de piață sau firma de investiții care operează piața de creștere pentru IMM-uri;

(d)  operatorul de piață sau firma de investiții care operează piața de creștere pentru IMM-uri îi confirmă în scris emitentului că a primit o copie a contractului de furnizare de lichidități și că este de acord cu clauzele și condițiile contractului.

Emitentul menționat la primul paragraf din prezentul alineat trebuie să poată demonstra în orice moment că condițiile în care a fost încheiat contractul sunt îndeplinite în permanență. Emitentul respectiv și firma de investiții care operează piața de creștere pentru IMM-uri le furnizează autorităților competente relevante o copie a contractului de furnizare de lichidități.▌.

(13) În vederea asigurării unor condiții uniforme de aplicare a alineatului (12), Comisia, în strânsă cooperare cu ESMA și pe baza avizului său tehnic, este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 35 cu scopul de a completa prezentul regulament prin specificarea unor standarde pentru un model contractual care urmează să fie utilizat în scopul încheierii unui contract de furnizare de lichidități pentru a asigura respectarea condițiilor prevăzute la articolul 13. ▌

_________________________

**  Regulamentul delegat (UE) 2016/908 al Comisiei din 26 februarie 2016 de completare a Regulamentului (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului prin stabilirea de standarde tehnice de reglementare în ceea ce privește criteriile, procedura și cerințele pentru stabilirea unei practici de piață acceptate, precum și cerințele pentru menținerea sa, încetarea sa sau modificarea condițiilor privind acceptarea sa (JO L 153, 10.6.2016, p. 3). ”;

3.  La articolul 17, alineatul (4) se modifică după cum urmează:

  (a) al treilea paragraf se înlocuiește cu următorul text:

  „În cazul în care un emitent sau un participant la piața certificatelor de emisii a amânat publicarea informațiilor privilegiate, astfel cum se menționează în prezentul alineat, informează întotdeauna în scris autoritatea competentă menționată la alineatul (3) despre întârziere, de îndată ce informațiile au fost făcute publice. În notificare, emitentul sau participantul la piața certificatelor de emisii furnizează o explicație scrisă privind modul în care au fost îndeplinite condițiile stabilite prin acest alineat. Alternativ, statele membre pot prevedea ca explicația respectivă să trebuiască a fi pusă la dispoziție numai la solicitarea autorității competente menționate la alineatul (3).

  (b) se adaugă următorul paragraf:

Prin derogare de la al treilea paragraf, în cazul în care valorile mobiliare ale emitentului sunt admise pe o piață de creștere pentru IMM-uri , emitentul îi transmite explicația scrisă autorității competente numai la cerere .”;

4.  La articolul 18, alineatele (1)-(6) se înlocuiesc cu următorul text:

„(1) Emitenții și orice persoană care acționează în numele sau în contul acestora trebuie fiecare:

(a)  să stabilească o listă cu persoanele care au acces la informații privilegiate și care lucrează pentru ei în temeiul unui contract de muncă sau al altei forme de colaborare, care îndeplinesc sarcini prin intermediul cărora au acces la informații privilegiate, cum ar fi consultanți, contabili sau agenții de rating de credit (lista persoanelor care au acces la informații privilegiate);

(b)  să actualizeze lista persoanelor care au acces la informații privilegiate în mod regulat și cu promptitudine, în conformitate cu alineatul (4); și

(c)  să comunice lista persoanelor care au acces la informații privilegiate cât mai curând posibil autorităților competente la solicitarea acestora.

(2)  Emitenții și orice persoană care acționează în numele sau în contul lor ia toate măsurile rezonabile astfel încât orice persoană de pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate să recunoască în scris sarcinile legale și normative aferente, precum și cunoașterea sancțiunilor aplicabile în cazul utilizării abuzive și al divulgării neautorizate a informațiilor privilegiate. În cazul în care o altă persoană este însărcinată de emitent să întocmească și să actualizeze lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate, emitentul rămâne pe deplin responsabil de respectarea prezentului articol. Emitentul păstrează permanent dreptul de acces la lista persoanelor care au acces la informații privilegiate întocmită de cealaltă persoană.

(3)  Listele persoanelor care au acces la informații privilegiate cuprind cel puțin:

  (a)  identitatea tuturor persoanelor care au acces la informații privilegiate;

(b)  motivele includerii persoanei respective pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate;

(c)  data și ora la care persoana respectivă a primit acces la informațiile privilegiate; și

(d)  data la care a fost întocmită lista cu persoanele care au acces la informații privilegiate.

(4)  Fiecare emitent și persoană care acționează în numele sau în contul său actualizează lista persoanelor care au acces la informații privilegiate cu promptitudine, menționând și data actualizării, în următoarele situații:

(a)  în caz de schimbare a motivului pentru care o persoană a fost înscrisă pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate;

(b)  în cazul în care apare o nouă persoană care are acces la informații privilegiate și trebuie, din acest motiv, înscrisă pe lista persoanelor care au acces la informații privilegiate; și

(c)  în cazul în care o persoană încetează să mai aibă acces la informații privilegiate.

La fiecare actualizare, se specifică data și ora la care s-a produs modificarea care a determinat actualizarea.

(5)  Fiecare emitent și persoană care acționează în numele sau în contul său păstrează lista persoanelor care au acces la informații privilegiate pentru o perioadă de cel puțin cinci ani de la întocmirea sau actualizarea acesteia.

(6)  Emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și orice persoană care acționează în contul sau în numele lor sunt autorizați să includă în listele lor cu persoanele care au acces la informații privilegiate numai acele persoane care, datorită naturii funcției sau postului ocupat în cadrul emitentului, au acces permanent la informațiile privilegiate ale emitentului.

Lista respectivă este pusă la dispoziția autorității competente la solicitarea acesteia. În absența unei astfel de cereri, listele sunt furnizate cu o frecvență minimă care urmează să fie stabilită de autoritatea competentă.

5.  La articolul 19 alineatul (3) primul paragraf se adaugă următoarea teză:

„Emitenții ale căror instrumente financiare sunt admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri dispun de două zile lucrătoare după primirea notificării menționate la alineatul (1) pentru a face publice informațiile cuprinse în notificarea respectivă.”.

5a.  Articolul 35 se modifică după cum urmează:

(a) alineatul (2) se înlocuiește cu următorul text:

„(2) Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 6 alineatele (5) și (6), la articolul 12 alineatul (5), la articolul 13 alineatul (13),la articolul 17 alineatul (2) al treilea paragraf, la articolul 17 alineatul (3) și la articolul 19 alineatele (13) și (14) se conferă Comisiei pe o perioadă de cinci ani, începând cu [data intrării în vigoare a actului de modificare]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opun prelungirii respective cel târziu cu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.”

(b) alineatul (3) se înlocuiește cu următorul text:

„(3) Delegarea de competențe menționată la articolul 6 alineatele (5) și (6), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (13), articolul 17 alineatul (2) al treilea paragraf, articolul 17 alineatul (3) articolul 19 alineatele (13) și (14) și articolul 38 poate fi revocată oricând de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificată în decizia respectivă. Decizia produce efecte din ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau de la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității niciunuia dintre actele delegate care sunt deja în vigoare.”

(c) se introduce următorul alineat:

„(3a) Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.”

(d) alineatul (5) se înlocuiește cu următorul text:

„(5) Un act delegat adoptat în conformitate cu articolul 6 alineatele (5) și (6), articolul 12 alineatul (5), articolul 13 alineatul (13), articolul 17 alineatul (2) al treilea paragraf, articolul 17 alineatul (3) sau articolul 19 alineatele (13) sau (14) sau articolul 38, intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European și nici Consiliul nu au formulat obiecțiuni în termen de trei luni de la notificarea acestuia către Parlamentul European și Consiliu sau dacă, înaintea expirării termenului respectiv, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecțiuni. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Articolul 2

Modificări aduse Regulamentului (UE) nr. 2017/1129

-1.  Articolul 1 se modifică după cum urmează:

  (a)  litera (f) se înlocuiește cu următorul text:

valorile mobiliare oferite în cadrul unei oferte publice de cumpărare/preluare realizată prin schimb, cu condiția ca un document care descrie tranzacția și impactul acesteia asupra emitentului și care asigură mai multă transparență pentru a-i permite unui investitor să efectueze o evaluare în cunoștință de cauză în conformitate cu articolul 6 alineatul (1) primul paragraf să fie pus la dispoziția publicului în conformitate cu modalitățile prevăzute la articolul 21 alineatul (2);

(b)  Se introduce următorul punct:

„(6a) Derogările prevăzute la alineatul (4) litera (f) și la alineatul (5) primul paragraf litera (e) se aplică numai în cazul în care titlurile de valoare ale entității contractante au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată înainte de preluarea controlului.

Derogările prevăzute la alineatul (4) litera (f) și la alineatul (5) primul paragraf litera (e) se aplică în oricare din următoarele situații:

(a)  titlurile de capital ale ofertantului au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată înainte de tranzacție;

(b)  titlurile de capital ale companiei care face obiectul divizării au fost deja admise la tranzacționare pe o piață reglementată înainte de tranzacție;

(c)  fuziunea nu este considerată o achiziție inversă în sensul punctului B19 din IFRS 3, Combinări de întreprinderi, astfel cum a fost aprobat de Uniunea Europeană.”

1.  Articolul 14 din Regulamentul (UE) 2017/1129 se modifică după cum urmează:

(a)  primul paragraf de la alineatul (1) se modifică după cum urmează:

  (i)  litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) emitenții ale căror titluri de capital au fost admise la tranzacționare pe o piață reglementată sau pe o piață de creștere pentru IMM-uri fără întrerupere cel puțin în ultimele 18 luni și care emit valori mobiliare, altele decât titlurile de capital sau valori mobiliare care dau acces la capital;”

(ii)  se adaugă următorul punct:

(d) emitenții care au fost admiși la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri timp de cel puțin doi ani și care solicită admiterea la tranzacționare a unor valori mobiliare existente sau noi pe o piață reglementată”;

(b)  alineatul (3) se modifică după cum urmează:

(i)  la alineatul (3) al doilea paragraf, litera (e) se înlocuiește cu următorul text:

„(e)  pentru titlurile de capital sau titlurile care dau acces la capital, declarația privind capitalul circulant, declarația privind capitalizarea și gradul de îndatorare, o mențiune privind conflictele de interese relevante și tranzacțiile cu părți afiliate, principalii acționari și, după caz, informații financiare pro forma.”

(ii)  se adaugă următorul paragraf:

Până la 21 ianuarie 2021, Comisia reexaminează actul delegat sau actele delegate prevăzute la prezentul alineat, în special cele care stabilesc listele care specifică informațiile reduse privind titlurile de capital în conformitate cu litera (e) de la al doilea paragraf al prezentului alineat.

(2a)  La articolul 15 alineatul (1) primul paragraf, se introduce următoarea literă:

„(ca) emitenții, alții decât IMM-urile, care fac o ofertă publică de acțiuni în același timp cu o cerere de admitere a acestor acțiuni pe o piață de creștere pentru IMM-uri, cu condiția să nu aibă acțiuni deja admise la tranzacționare pe o piață de creștere pentru IMM-uri și ca produsul dintre următoarele două componente să fie mai mic de 200 000 000 EUR:

(i) prețul ofertei finale sau prețul maxim în cazul menționat la articolul 17 alineatul (1) litera (b) punctul (i);

(ii) numărul total de acțiuni în circulație imediat după oferta de acțiuni publice, calculată fie pe baza numărului de acțiuni oferite publicului, fie pe baza valorii maxime a acțiunilor oferite publicului, în cazul menționat la articolul 17 alineatul (1) litera (b) punctul (i).”

(2b)  În anexa V, punctul II se înlocuiește cu următorul text:

  „II. Declarația privind capitalizarea și gradul de îndatorare (exclusiv pentru titlurile de capital emise de societăți cu capitalizare bursieră de peste 200 000000 EUR) și declarația privind fondul de rulment (numai pentru titluri de capital).

  Obiectivul constă în furnizarea de informații privind capitalizarea și gradul de îndatorare ale emitentului și de informații prin care să se poată stabili dacă capitalul său circulant este suficient pentru a răspunde nevoilor sale actuale sau, în caz contrar, informații privind modul în care emitentul propune să asigure capitalul circulant suplimentar necesar.”

Articolul 2a

Modificări aduse Regulamentului (UE) 600/2014 și Directivei 2014/65/UE

(1)  Până cel mai târziu la 31 decembrie 2020, Comisia întocmește, în cooperare cu ESMA, un raport cu privire la impactul cerințelor Regulamentului (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului(12) și al Directivei 2014/65/UE asupra finanțării IMM-urilor și accesului lor la piețele financiare, măsurând succesul piețelor de creștere pentru IMM-uri. În scopul întocmirii raportului, ESMA colectează date privind ofertele publice inițiale și acțiunile retrase de pe piețele de creștere pentru IMM-uri, alte sisteme multilaterale de tranzacționare și piețe reglementate și, de asemenea, monitorizează transferul societăților între diferite locuri de tranzacționare. ESMA analizează, printre altele, dacă proprietatea asupra acțiunilor și obligațiunilor IMM-urilor pe piața secundară constituie un obstacol în calea accesului IMM-urilor la piețele publice Raportul este transmis Parlamentului European și Consiliului, împreună cu o propunere legislativă, dacă este cazul.

(2)  Până la 31 decembrie 2019, Comisia înființează un grup de experți al părților interesate, care să monitorizeze succesul piețelor de creștere pentru IMM-uri. Secțiunea privind piețele de creștere pentru IMM-uri din raportul menționat la alineatul (1) este pregătită în cooperare cu grupul de experți al părților interesate.

Articolul 2b

Modificări aduse Directivei delegate (UE) 2017/593

Până la 31 decembrie 2019, Comisia evaluează efectele dispozițiilor articolului 13 din Directiva delegată 2017/593/UE(13) asupra sferei de acoperire a cercetării IMM-urilor din Uniune.

Articolul 13 din Directiva delegată (UE) 2017/593 enunță cerințele care se aplică furnizării unor servicii de cercetare puse de către părți terțe la dispoziția firmelor de investiții care furnizează clienților servicii de administrare de portofolii sau alte servicii de investiții sau servicii auxiliare și, în special, condițiile care trebuie îndeplinite pentru ca astfel de servicii de cercetare să nu fie considerate drept stimulente, interzise prin articolul 24 alineatele (7) și (8) din Directiva 2014/65/UE.

Articolul 2c

Modificarea Directivei 2009/138/CE

(1)   Până la 31 decembrie 2020 cel mai târziu, Comisia întocmește un raport cu privire la impactul cerințelor de fonduri proprii, al ratelor de investiții și al oricăror alte măsuri care ar putea avea un impact limitativ asupra societăților de asigurare și reasigurare care intră sub incidența Directivei 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14) pentru finanțarea IMM-urilor cotate și necotate și transmite Parlamentului European și Consiliului raportul respectiv însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2)  În sensul alineatului (1), Autoritatea europeană de supraveghere (Autoritatea Europeană de Asigurări și Pensii Ocupaționale, EIOPA) prezintă Comisiei un raport care cuprinde:

(a)  o analiză a evoluției investițiilor societăților de asigurare și reasigurare în IMM-urile cotate și necotate;

(b)  o analiză a obstacolelor administrative și de reglementare care limitează sau împiedică finanțarea și investițiile în IMM-urile cotate și necotate, precum cerințele prudențiale și indicatorii prudențiali sau orice altă dispoziție;

(c)  coerența cerințelor de fonduri proprii prevăzute în Directiva 2009/138/CE asociate cu expunerile la IMM-uri, precum și concluziile analizelor menționate la literele (a) și (b).

Articolul 2d

Modificarea Directivei (UE) 2016/2341

(1)  Până la 31 decembrie 2020 cel mai târziu, Comisia întocmește un raport cu privire la impactul cerințelor de fonduri proprii, al ratelor de investiții și al oricăror alte măsuri care ar putea avea un impact limitativ asupra instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP 2) care intră sub incidența Directivei 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului(15) pentru finanțarea IMM-urilor cotate și necotate și transmite Parlamentului European și Consiliului raportul respectiv însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2)  În sensul alineatului (1), EIOPA prezintă Comisiei un raport care cuprinde:

(a)  o analiză a evoluției investițiilor instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale în IMM-urile cotate și necotate;

(b)  o analiză a obstacolelor administrative și de reglementare care limitează sau împiedică finanțarea și investițiile în IMM-urile cotate și necotate, precum cerințele prudențiale și indicatorii prudențiali sau orice altă dispoziție;

(c)  coerența cerințelor de fonduri proprii prevăzute în Directiva 2009/138/CE asociate cu expunerile la IMM-uri, precum și concluziile analizelor menționate la literele (a) și (b).

Articolul 2e

Clauză de revizuire a cadrelor care reglementează activitățile firmelor de investiții și de administrare de active

(1)  Până la 31 decembrie 2020 cel mai târziu, Comisia întocmește un raport cu privire la impactul cerințelor de fonduri proprii, al ratelor de investiții și al oricăror alte măsuri care intră sub incidența Directivei 2014/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului(16) (OPCVM), a Directivei 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului(17) (AFIA), a IFD și IFR [OP: vă rugăm să introduceți referința] și care ar putea avea un impact limitativ asupra firmelor de investiții și de administrare de active pentru finanțarea IMM-urilor cotate și necotate și transmite Parlamentului European și Consiliului raportul respectiv însoțit, dacă este cazul, de o propunere legislativă.

(2)  În sensul alineatului (1), ESMA și ABE transmit Comisiei următoarele:

(a)  o analiză a evoluției investițiilor acestor instituții financiare în IMM-urile cotate și necotate;

(b)  o analiză a obstacolelor administrative și de reglementare care limitează sau împiedică finanțarea și investițiile în IMM-urile cotate și necotate, precum cerințele prudențiale și indicatorii prudențiali sau orice altă dispoziție;

(c)  o analiză a riscului real cu care se confruntă și care este cauzată de investițiile în IMM-urile cotate din UE pe o perioadă de cel puțin 10 ani sau de 5 ani în cazul în care se include un declin economic, ceea ce reprezintă un ciclu economic complet având în vedere ciclicitatea factorilor economici majori;

(d)  coerența cerințelor de fonduri proprii prevăzute în acele cadre asociate cu expunerile la IMM-uri, precum și concluziile analizelor menționate la literele (a), (b) și (c).

________________________________

***  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1). ”.

Articolul 3

Intrarea în vigoare și aplicarea

Prezentul regulament intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Se aplică de la 6 luni după intrarea în vigoare a prezentului regulament.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European        Pentru Consiliu

Președintele        Președintele

(1)

  JO C 440, 6.12.2018, p. 79.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(3)

  JO C […], […], p. […].

(4)

  JO C 440, 6.12.2018, p. 79.

(5)

  Poziția Parlamentului European din... (JO ...) și decizia Consiliului din...

(6)

  Directiva 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Directivei 2002/92/CE și a Directivei 2011/61/UE (JOL 173, 12.6.2014, p. 349).

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 596/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 aprilie 2014 privind abuzul de piață (regulamentul privind abuzul de piață) și de abrogare a Directivei 2003/6/CE a Parlamentului European și a Consiliului și a Directivelor 2003/124/CE, 2003/125/CE și 2004/72/CE ale Comisiei (JO L 173, 12.6.2014, p. 1).

(8)

  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE.

(9)

  Regulamentul (UE) 2017/1129 al Parlamentului European și al Consiliului din 14 iunie 2017 privind prospectul care trebuie publicat în cazul unei oferte publice de valori mobiliare sau al admiterii de valori mobiliare la tranzacționare pe o piață reglementată, și de abrogare a Directivei 2003/71/CE (JO L 168, 30.6.2017, p. 12).

(10)

  Regulamentul (UE) nr. 1095/2010 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 noiembrie 2010 de instituire a Autorității europene de supraveghere (Autoritatea europeană pentru valori mobiliare și piețe), de modificare a Deciziei nr. 716/2009/CE și de abrogare a Deciziei 2009/77/CE a Comisiei (JO L 331, 15.12.2010, p. 84).

(11)

  Regulamentul (CE) nr. 1606/2002 al Parlamentului European și al Consiliului din 19 iulie 2002 privind aplicarea standardelor internaționale de contabilitate (JO L 243, 11.9.2002, p. 1).

(12)

Regulamentul (UE) nr. 600/2014 al Parlamentului European și al Consiliului din 15 mai 2014 privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012 (JO L 173, 12.6.2014, p. 84).

(13)

Directiva delegată (UE) 2017/593 a Comisiei din 7 aprilie 2016 de completare a Directivei 2014/65/UE a Parlamentului European și a Consiliului în ceea ce privește protejarea instrumentelor financiare și a fondurilor care aparțin clienților, obligațiile de guvernanță a produsului și normele aplicabile la acordarea sau primirea de onorarii, comisioane sau alte tipuri de beneficii pecuniare sau nepecuniare (JO L 87, 31.3.2017, p. 500).

(14)

Directiva 2009/138/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 25 noiembrie 2009 privind accesul la activitate și desfășurarea activității de asigurare și de reasigurare (JO L 335, 17.12.2009, p. 1).

(15)

Directiva (UE) 2016/2341 a Parlamentului European și a Consiliului din 14 decembrie 2016 privind activitățile și supravegherea instituțiilor pentru furnizarea de pensii ocupaționale (JO L 354, 23.12.2016, p. 37),

(16)

Directiva 2014/91/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 23 iulie 2014 de modificare a Directivei 2009/65/CE de coordonare a actelor cu putere de lege și a actelor administrative privind organismele de plasament colectiv în valori mobiliare (OPCVM), în ceea ce privește funcțiile de depozitar, politicile de remunerare și sancțiunile (JO L 257, 28.8.2014, p. 186).

(17)

Directiva 2011/61/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 8 iunie 2011 privind administratorii fondurilor de investiții alternative și de modificare a Directivelor 2003/41/CE și 2009/65/CE și a Regulamentelor (CE) nr. 1060/2009 și (UE) nr. 1095/2010 (JO L 174, 1.7.2011, p. 1).


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Promovarea utilizării piețelor de creștere pentru IMM-uri

Referințe

COM(2018)0331 – C8-0212/2018 – 2018/0165(COD)

Data prezentării la PE

24.5.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

11.6.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

ENVI

11.6.2018

IMCO

11.6.2018

JURI

11.6.2018

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

ENVI

21.6.2018

IMCO

19.6.2018

JURI

9.7.2018

 

Raportori

Data numirii

Anne Sander

31.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

24.9.2018

19.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

33

0

5

Membri titulari prezenți la votul final

Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Brian Hayes, Petr Ježek, Wolf Klinz, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Luděk Niedermayer, Ralph Packet, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Membri supleanți prezenți la votul final

Mady Delvaux, Syed Kamall, Alain Lamassoure, Luigi Morgano, Michel Reimon, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Barbara Lochbihler, Jarosław Wałęsa

Data depunerii

7.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

33

+

ALDE

Petr Ježek, Wolf Klinz, Lieve Wierinck

ECR

Syed Kamall, Bernd Lucke, Ralph Packet

PPE

Markus Ferber, Brian Hayes, Georgios Kyrtsos, Alain Lamassoure, Werner Langen, Ivana Maletić, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Sirpa Pietikäinen, Anne Sander, Jarosław Wałęsa, Esther de Lange

S&D

Pervenche Berès, Mady Delvaux, Jonás Fernández, Roberto Gualtieri, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

VERTS/ALE

Philippe Lamberts, Barbara Lochbihler, Michel Reimon, Molly Scott Cato

0

-

 

 

5

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Notă juridică