Procedură : 2018/0111(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0438/2018

Texte depuse :

A8-0438/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 04/04/2019 - 6.20

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0352

RAPORT     ***I
PDF 1771kWORD 183k
7.12.2018
PE 623.664v01-00 A8-0438/2018

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Comisia pentru industrie, cercetare și energie

Raportor: Neoklis Sylikiotis

Raportori pentru aviz (*):

Julia Reda, Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor

(*)  Procedura comisiilor asociate – articolul 54 din Regulamentul de procedură

(Reformare – articolul 104 din Regulamentul de procedură)

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE
 ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI
 AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor
 AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație
 AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Procedura legislativă ordinară – reformare)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0234),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0169/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative(1),

–  având în vedere scrisoarea din 29 noiembrie 2018, adresată de Comisia pentru afaceri juridice Comisiei pentru industrie, cercetare și energie în conformitate cu articolul 104 alineatul (3) din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere acordul provizoriu aprobat de comisia competentă în temeiul articolului 69f alineatul (4) din Regulamentul său de procedură, angajamentul Comisiei de a prelua poziția Parlamentului și angajamentul reprezentantului Consiliului, exprimat în scrisoarea din 29 noiembrie 2018, de a aproba poziția aceasta, în conformitate cu articolul 294 alineatul (4) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere articolele 104 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru industrie, cercetare și energie și avizele Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor, Comisiei pentru cultură și educație și Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (A8-0438/2018),

A.  întrucât grupul de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei consideră că propunerea Comisiei nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și întrucât, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora,

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare, modificată pentru a ține seama de recomandările grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului European, Consiliului și Comisiei;

1.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(2)*

la propunerea Comisiei în primă lectură

---------------------------------------------------------

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului(3) a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial. Întrucât se impun noi modificări, este necesar, din motive de claritate, să se procedeze la reformarea respectivei directive.

(2)  În temeiul articolului 13 din Directiva 2003/98/CE și în termen de cinci ani de la adoptarea Directivei 2013/37/UE, de modificare, Comisia a evaluat și a revizuit, după consultarea părților interesate relevante, funcționarea directivei în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională(4).

(3)  În urma consultării părților interesate și având în vedere rezultatele evaluării impactului(5), Comisia a considerat că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a aborda obstacolele existente și obstacolele emergente din calea unui reutilizări pe scară mai largă a informațiilor din sectorul public și a celor care beneficiază de finanțare publică în întreaga Uniune, precum și pentru a actualiza cadrul legislativ astfel încât să reflecte progresele din domeniul tehnologiilor digitale și să stimuleze în continuare inovarea digitală, în special în domeniul inteligenței artificiale.

(4)  Modificările de fond introduse în textul juridic astfel încât să fie exploatat pe deplin potențialul informațiilor din sectorul public pentru economia și societatea europeană se axează pe următoarele domenii: asigurarea unui acces în timp real la datele dinamice prin mijloace tehnice adecvate, creșterea ofertei de date publice de calitate destinate reutilizării, inclusiv a celor provenite de la întreprinderi publice, precum și de la întreprinderi private, atunci când sunt produse în cadrul furnizării unui serviciu de interes economic general care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive, organizații care desfășoară activități de cercetare și organizații care finanțează activități de cercetare, abordarea aspectelor legate de apariția unor noi forme de acorduri de exclusivitate, utilizarea excepțiilor de la principiul perceperii unor taxe egale cu costurile marginale și relația dintre prezenta directivă și anumite instrumente juridice conexe, inclusiv Directiva 96/9/CE(6), Directiva 2003/4/CE, Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului(7) și Regulamentul (UE) 2016/679.

(4a)  Accesul la informații este un drept fundamental. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

(4b)  Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează dreptul la protecția datelor cu caracter personal și prevede că aceste date trebuie să fie tratate în mod corect, în scopuri precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege și sub controlul unei autorități independente.

(5)  Tratatul prevede instituirea unei piețe interne și a unui sistem care să garanteze că nu se produce denaturarea concurenței pe piața internă. Armonizarea normelor și practicilor statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public contribuie la atingerea acestor obiective.

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, politic, economic, juridic, geografic, ecologic, meteorologic, seismic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul societății. Furnizarea acestor informații într-un format electronic frecvent utilizat permite cetățenilor și întreprinderilor să găsească noi modalități de a le utiliza și de a crea noi produse și servicii inovatoare. Statele membre și organismele din sectorul public ar trebui să poată beneficia și primi sprijin financiar adecvat din partea programului Europa digitală sau din partea fondurilor și programelor relevante ale Uniunii destinate digitalizării Europei, de utilizarea pe scară largă a tehnologiilor digitale sau de transformarea digitală a administrației publice și a serviciilor publice în eforturile acestora de a face datele ușor accesibile pentru reutilizare.

(6a)  Informațiile din sectorul public reprezintă o sursă extraordinară de date care pot contribui la îmbunătățirea pieței unice și la dezvoltarea de noi aplicații pentru consumatori și întreprinderi. Utilizarea inteligentă a datelor, inclusiv prelucrarea acestora prin aplicații de inteligență artificială, poate avea un efect de transformare asupra tuturor sectoarelor economiei.

(7)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public a stabilit un număr minim de norme care guvernează reutilizarea, precum și modurile practice privind facilitarea reutilizării documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre, inclusiv de organismele executive, legislative și judiciare. După adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, cantitatea de date, inclusiv de date publice, a crescut într-un ritm exponențial la nivel mondial, fiind generate și colectate noi tipuri de date. În paralel, are loc o evoluție continuă a tehnologiilor de analiză, exploatare și prelucrare a datelor, cum ar fi învățarea automată, inteligența artificială și internetul obiectelor. Progresul tehnologic rapid permite crearea de noi servicii și aplicații pe baza utilizării, cumulării sau combinării datelor. Normele adoptate inițial în 2003 și modificate ulterior în 2013 nu mai țin pasul cu aceste schimbări rapide și, prin urmare, există riscul pierderii oportunităților economice și sociale oferite de reutilizarea datelor publice.

(8)  Evoluția către o societate bazată pe date, care folosește date din diferite domenii și activități, influențează viața fiecărui cetățean al Comunității, printre altele prin faptul că le oferă noi posibilități de acces la cunoștințe și de acumulare a cunoștințelor.

(9)  Conținutul digital joacă un rol important în această evoluție. Producția de conținut a condus la crearea rapidă de locuri de muncă în ultimii ani și continuă în același sens. Cele mai multe dintre aceste locuri de muncă sunt create de către start-up-uri inovatoare și IMM-uri.

(10)  Unul din principalele obiective ale instituirii unei piețe interne este crearea unor condiții care să conducă la dezvoltarea unor servicii și produse în interiorul statelor membre, precum și pe întreg teritoriul Uniunii. Informațiile din sectorul public sau informațiile colectate, produse, reproduse și difuzate în cadrul exercitării unei sarcini publice sau a unui serviciu de interes general constituie o materie primă importantă pentru produsele și serviciile cu conținut digital și devin o resursă de conținut din ce în ce mai importantă o dată cu dezvoltarea tehnologiilor digitale avansate, cum ar fi inteligența artificială, tehnologiile registrelor distribuite și internetul obiectelor. Utilizarea inteligentă a datelor, inclusiv prelucrarea acestora prin aplicații de inteligență artificială, poate avea un efect de transformare asupra tuturor sectoarelor economiei. Vasta acoperire geografică transfrontalieră va fi, de asemenea, esențială în acest context. Posibilitățile ample de reutilizare a acestor informații ar trebui, printre altele, să permită tuturor întreprinderilor europene, inclusiv microîntreprinderilor și IMM-urilor, precum și societății civile, să își exploateze potențialul și să contribuie la dezvoltarea economică și la crearea de locuri de muncă de calitate și la protejarea locurilor de muncă, în special în beneficiul comunităților locale, și la obiective societale importante, cum ar fi responsabilitatea și transparența.

(11)  Permisiunea de a reutiliza documentele deținute de un organism din sectorul public adaugă valoare pentru reutilizatori, pentru utilizatorii finali și pentru societate în general și, în numeroase cazuri, pentru organismul public propriu-zis, prin promovarea transparenței și a răspunderii și furnizarea de feedback din partea reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, ceea ce permite organismului din sectorul public în cauză să îmbunătățească calitatea informațiilor colectate, precum și îndeplinirea sarcinilor sale publice. Odată cu dezvoltarea de noi tehnologii, difuzarea datelor colectate și distribuite în cadrul exercitării unei sarcini publice poate contribui la asigurarea autenticității informațiilor utilizatorilor.

(12)  Există diferențe importante între normele și practicile statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public, ceea ce constituie obstacole în calea valorificării întregului potențial economic al acestei resurse-cheie de documente. Practica organismelor din sectorul public privind exploatarea informațiilor din sectorul public continuă să varieze între statele membre. Acest aspect trebuie luat în considerare. În consecință, se impune armonizarea minimă a normelor și practicilor naționale privind reutilizarea documentelor din sectorul public în cazurile în care diferențele între normele sau practicilor naționale sau lipsa clarității împiedică buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea adecvată a societății informaționale în cadrul Comunității.

(13)  Statele membre ar trebui să asigure crearea de date pe baza principiului „deschidere prin concepție și în mod implicit” în ceea ce privește toate documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând totodată un nivel uniform de protecție a obiectivelor de interes public, cum ar fi siguranța publică, inclusiv în cazul informațiilor sensibile referitoare la infrastructurile critice, și asigurând în același timp protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul în care informațiile dintr-un set individual de date nu prezintă în sine riscul de identificare sau de individualizare a unei persoane fizice, însă ar putea implica un astfel de risc în combinate cu alte informații disponibile. Politicile de deschidere a datelor care asigură faptul că datele sunt ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile („principiile FAIR”) și care încurajează punerea la dispoziție pe scară largă și reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri private sau comerciale, cu constrângeri juridice, tehnice sau financiare minime sau inexistente, și care promovează circulația informațiilor, nu numai pentru operatorii economici, ci, în primul rând, pentru publicul larg, pot juca un rol important în transparența și responsabilitatea democratică, pot promova angajamentul social și pot demara și promova dezvoltarea de noi servicii bazate pe mijloace inovatoare de combinare și utilizare a acestor informații. Pentru a maximiza aceste beneficii, ar trebui să se asigure accesul la surse și la datele aflate în evoluție. Prin urmare, interoperabilitatea, standardele și datele deschise ar trebui puse în aplicare la nivelul administrației fiecărui stat membru. În același timp, Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea între statele membre și să sprijine proiectarea, testarea, punerea în aplicare și introducerea de interfețe electronice interoperabile care să permită servicii publice mai eficiente și mai sigure.

(14)  Mai mult, în lipsa unei armonizări minime la nivel comunitar, activitățile legislative întreprinse la nivel național, deja inițiate într-o serie de state membre pentru a răspunde provocărilor tehnologice, pot duce la diferențe din ce în ce mai accentuate. Impactul unor astfel de diferențe și neclarități legislative devine tot mai semnificativ pe parcursul dezvoltării societății informaționale, care a intensificat deja exploatarea transfrontalieră a informațiilor.

(15)  Statele membre au stabilit politici de reutilizare în temeiul Directivei 2003/98/CE, iar unele dintre acestea au adoptat abordări ambițioase în materie de deschidere a datelor pentru a le permite cetățenilor și societăților comerciale să reutilizeze datele accesibile din sectorul public în condiții mai favorabile decât nivelul de bază prevăzut de directiva respectivă. Pentru a împiedica transformarea diverselor norme din diferite state membre în obstacole pentru oferta transfrontalieră de produse și servicii și pentru a permite reutilizarea seturilor de date publice comparabile în cazul aplicațiilor paneuropene bazate pe acestea, este necesară o armonizare minimă pentru a identifica datele publice care pot fi reutilizate pe piața internă de informații, în mod coerent cu sistemul relevant privind accesul la informațiile respective.  Dispozițiile dreptului Uniunii și ale dreptului național care depășesc aceste cerințe minime, în special în cazul legislației sectoriale, ar trebui să se aplice în continuare. Printre exemplele de dispoziții care depășesc nivelul minim de armonizare al prezentei directive se numără pragurile pentru taxele de reutilizare acceptabile mai mici decât cele prevăzute la articolul 6 sau condițiile de acordare a licențelor mai puțin restrictive decât cele prevăzute la articolul 8. Prezenta directivă ar trebui, în mod special, să nu aducă atingere dispozițiilor care depășesc nivelul minim de armonizare prevăzut de prezenta directivă, astfel cum este prevăzut în regulamentele delegate ale Comisiei adoptate în temeiul Directivei 2010/40/UE a Parlamentului European și a Consiliului privind cadrul pentru implementarea sistemelor de transport inteligente în domeniul transportului rutier și pentru interfețele cu alte moduri de transport.

(16)  Este necesar un cadru general care să prevadă condițiile ce reglementează reutilizarea documentelor din sectorul public în vederea asigurării unor condiții echitabile, proporționale și nediscriminatorii de reutilizare a informațiilor. Organismele din sectorul public colectează, produc, reproduc și diseminează documente pentru a-și îndeplini sarcinile publice. Utilizarea respectivelor documente în alte scopuri constituie o reutilizare. Politicile statelor membre pot merge dincolo de standardele minime prevăzute în prezenta directivă, permițând astfel o reutilizare mai amplă.

(17)  Prezenta directivă ar trebui să se aplice documentelor a căror punere la dispoziție se încadrează în sfera misiunii de serviciu public a organismelor în cauză din sectorul public, astfel cum este definită misiunea de serviciu public prin lege sau prin alte norme obligatorii din statele membre în cauză. În lipsa unor astfel de norme, misiunea de serviciu public ar trebui definită în conformitate cu practica administrativă obișnuită din statele membre în cauză, cu condiția ca sfera misiunii de serviciu public să fie transparentă și să poată face obiectul unei căi de atac. Misiunea de serviciu public ar putea fi definită în general sau de la caz la caz, pentru fiecare dintre organismele din sectorul public.

(18)  Prezenta directivă se aplică documentelor care devin disponibile pentru reutilizare în momentul în care organismele din sectorul public acordă licențe, vând, diseminează, schimbă sau furnizează informații. Pentru a evita subvențiile încrucișate, reutilizarea trebuie să includă și folosirea ulterioară a documentelor în interiorul aceleiași organizații pentru activități care ies din sfera sarcinilor sale publice. Activitățile care ies din sfera sarcinilor publice includ în mod normal furnizarea documentelor elaborate și taxate exclusiv pe baza unor considerente comerciale și în concurență cu alți actori de pe piață.

(19)  Prezenta directivă nu trebuie să restrângă sau să afecteze capacitatea autorităților și altor organisme din sectorul public de a-și exercita sarcinile statutare. Nici nu stabilește drepturi de acces. Această decizie rămâne la aprecierea statelor membre. Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, fără a aduce atingere celorlalte excepții prevăzute în prezenta directivă, cum ar fi protecția datelor cu caracter personal, permițând statelor membre să restrângă sau să excludă accesul la anumite documente. Directiva se bazează pe programele de acces existente în statele membre și nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii, articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.

(20)  Statele membre încredințează frecvent prestarea serviciilor de interes general unor entități din afara sectorului public, păstrând însă un grad ridicat de control asupra acestor entități. În același timp, dispozițiile Directivei 2003/98/CE se aplică numai documentelor deținute de organismele din sectorul public, întreprinderile publice fiind excluse din domeniul său de aplicare. Acest lucru duce la o disponibilitate redusă pentru reutilizare a documentelor produse ca parte a prestării unor servicii de interes general într-o serie de domenii, în special în sectoarele utilităților și reduce, de asemenea, în mod semnificativ potențialul pentru crearea unor servicii transfrontaliere pe baza unor documente deținute de întreprinderi publice care prestează servicii de interes general. Reutilizarea datelor poate juca un rol important pentru a stimula creșterea economică și promova angajamentul public.

(21)  Prin urmare, Directiva 2003/98/CE ar trebui să fie modificată pentru a se asigura că dispozițiile sale pot fi aplicate la reutilizarea documentelor produse în cadrul prestării de servicii de interes general de către întreprinderile publice și private care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive, care desfășoară una dintre activitățile menționate la articolele 8-14 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului(8), precum și de întreprinderile publice și private care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive, care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, de întreprinderile publice și private care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive, care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate și de întreprinderile publice și private care intră în domeniul de aplicare al acestei Directive, care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim).

(21a)  Prezenta directivă nu ar trebui să se aplice documentelor referitoare la furnizarea de servicii de interes general, nici reutilizării de către concurenții direcți ai întreprinderilor publice a documentelor produse în cadrul activităților expuse direct concurenței și scutite de la normele în materie de achiziții publice în temeiul articolului 34 din Directiva 2014/25/UE, atât timp cât îndeplinesc condițiile acestuia.

(21b)  Având în vedere caracterul critic al activității lor și cerințele de securitate și notificare, prezenta directivă nu ar trebui să se aplice nici documentelor la care accesul este exclus sau restrâns din motive de protecție a securității rețelelor și a sistemelor de informații în sensul Directivei 2016/1148/UE sau în conformitate cu normele aplicabile operatorilor de infrastructuri critice, inclusiv operatorilor de servicii esențiale, în sensul Directivei 2008/114/CE.

(22)  Prezenta directivă nu ar trebui să includă obligația de a permite reutilizarea documentelor produse de întreprinderi publice sau private, atunci când intră în domeniul de aplicare al acestei Directive. Decizia de a permite sau nu reutilizarea oricărui document sau a tuturor documentelor care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive ar trebui să aparțină întreprinderii publice, sau private, după caz, în cauză. O întreprindere publică, sau privată, după caz, ar trebui să respecte obligațiile relevante prevăzute în capitolele III și IV din prezenta directivă numai după ce a ales să pună un document la dispoziție pentru a fi reutilizat, în special în ceea ce privește formatele, taxarea, transparența, licențele, nediscriminarea și interzicea acordurilor de exclusivitate. Pe de altă parte, întreprinderea publică sau privată, după caz, nu are obligația de a respecta cerințele prevăzute în capitolul II, cum ar fi normele aplicabile prelucrării cererilor.

(23)  Volumul datelor provenite din cercetare generat crește exponențial, iar aceste date au potențialul de a fi reutilizate inclusiv în afara comunității științifice. Pentru a putea aborda în mod eficient și într-o manieră holistică problemele societale în creștere, a devenit esențială și urgentă posibilitatea de a accesa, a combina și a reutiliza date provenite din diverse surse, precum și în diverse sectoare și discipline. Datele provenite din cercetare includ statisticile, rezultatele experimentelor, măsurătorile, observațiile rezultate din munca de teren, rezultatele anchetelor, înregistrările interviurilor și imaginile. Sunt incluse, de asemenea, metadatele, specificațiile și alte obiecte digitale. Datele provenite din cercetare sunt diferite de articolele științifice care raportează și comentează concluziile unor cercetări științifice. Timp de mulți ani, disponibilitatea liberă și posibilitatea de a reutiliza rezultatele cercetărilor științifice obținute în urma unor finanțări publice a făcut obiectul unor inițiative de politică specifice. Politicile privind accesul liber vizează în special să ofere cercetătorilor și publicului larg acces la datele provenite din cercetare cât mai devreme posibil în cadrul procesului de diseminare și să permită utilizarea și reutilizarea acestor date. Accesul liber contribuie la îmbunătățirea calității, reduce duplicarea inutilă a cercetărilor, accelerează progresul științific, combate fraudele în domeniul științei și poate în general favoriza creșterea și inovarea economică. Pe lângă accesul liber, planificarea gestionării datelor devine rapid o practică științifică standard pentru a se asigura că datele sunt ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile („principiile FAIR”), la fel ca și furnizarea consecventă de planuri de gestionare a datelor, care trebuie încurajată și mai mult.

(24)  Din motivele explicate mai sus, este adecvat să se prevadă obligația ca statele membre să adopte politici privind accesul liber în ceea ce privește rezultatele cercetărilor care beneficiază de finanțare publică și să se asigure că aceste politici sunt aplicate de toate organizațiile care desfășoară activități de cercetare și de toate organizațiile care finanțează activități de cercetare. Politicile privind accesul liber permit, de regulă, o serie de excepții de la obligația de a pune la dispoziție în mod liber rezultatele cercetărilor științifice. La 17 iulie 2012, Comisia a adoptat o Recomandare privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora, care a fost actualizată la 25 aprilie 2018(9) și în care sunt descrise, printre altele, elementele relevante ale politicilor privind accesul liber. În plus, condițiile în care pot fi reutilizate anumite rezultate ale cercetărilor ar trebui ameliorate. Din acest motiv, anumite obligații care derivă din prezenta directivă ar trebui extinse la datele provenite din activități de cercetare științifică subvenționate prin finanțare publică sau cofinanțate de entități din sectorul public și din sectorul privat. Prin urmare, datele de cercetare finanțate din fonduri publice ar trebui să fie deschise ca opțiune implicită. Pe de altă parte, în acest context ar trebui să se țină cont în mod corespunzător de preocupările legate de viața privată, protecția datelor cu caracter personal, secretele comerciale, securitatea națională, interesele comerciale legitime și drepturile de proprietate intelectuală ale unor părți terțe, în conformitate cu principiul „cât mai deschis cu putință, dar atât de închis cât este necesar”, astfel încât să se pună accentul pe încurajarea gestionării datelor ca parte esențială a cercetării. În cazurile în care accesul este restricționat, ar trebui comunicate publicului motivele acestei restricții privind reutilizarea. Pentru a se evita orice sarcină administrativă, aceste obligații ar trebui să se aplice numai acelor date provenite din cercetare pe care cercetătorii le-au pus deja la dispoziția publicului. Alte tipuri de documente deținute de organizațiile care desfășoară activități de cercetare și de organizațiile care finanțează activități de cercetare ar trebui să fie în continuare excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

(30)  Pentru a facilita reutilizarea, organismele din sectorul public ar trebui, acolo unde este posibil și adecvat, să pună la dispoziție documentele, inclusiv pe cele publicate pe site-uri web, în formate deschise și prelucrabile automat și să le prezinte, însoțite de metadate, la nivelul optim de precizie și granularitate, într-un format care să asigure interoperabilitatea, de exemplu prin prelucrarea lor în conformitate cu principiile de guvernare a cerințelor în materie de compatibilitate și de capacitate de utilizare aplicabile informațiilor spațiale în cadrul Directivei 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului(10).

(31)  Ar trebui să se considere că un document există într-un format prelucrabil automat dacă formatul de fișier care îl conține este structurat în așa fel încât aplicațiile software să poată identifica, recunoaște și extrage cu ușurință date specifice din acesta, într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Datele codificate în fișiere care sunt structurate într-un format prelucrabil automat ar trebui să fie considerate date prelucrabile automat. Formatele prelucrabile automat pot fi deschise sau proprietare. De asemenea, acestea pot reprezenta standarde oficiale sau neoficiale. Documentele codificate într-un format de fișier care limitează această prelucrare automată, deoarece datele nu pot fi extrase sau nu pot fi extrase cu ușurință din aceste documente, nu ar trebui considerate documente în format prelucrabil automat. Statele membre ar trebui, în cazurile în care acest lucru este posibil și adecvat, să încurajeze utilizarea de formate deschise, prelucrabile automat. Soluțiile dezvoltate de programul ISA2 ar trebui luate în considerare la conceperea de metode tehnice pentru reutilizarea datelor.

(32)  Taxele pentru reutilizarea documentelor reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Prin urmare, documentele ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, iar, în cazul în care taxele sunt necesare, acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale. În situații excepționale, ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui , prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării și întreținerii, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Cerința de a genera venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor organismelor din sectorul public legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public sau de sfera de aplicare a serviciilor de interes general încredințate unor întreprinderi publice nu trebuie să fie prevăzută prin lege ci poate decurge, de exemplu, din practicile administrative în vigoare în statele membre. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat o astfel de cerință.

(32a)  Profitul poate fi înțeles ca un procentaj, în plus față de costurile marginale, care permite recuperarea costului capitalului și includerea unei rate efective de rentabilitate. Întrucât costul capitalului este strâns legat de ratele dobânzilor aplicate de instituțiile de credit, ele însele bazându-se pe rata fixă a dobânzii aplicate de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare, nu ar trebui să se preconizeze că profitul rezonabil nu va fi mai mult de 5 % peste rata fixă a dobânzii BCE.

(33)  Bibliotecile, muzeele și arhivele ar trebui să aibă de asemenea dreptul de a impune taxe superioare costurilor marginale cu scopul de a nu împiedica funcționarea lor obișnuită. În cazul respectivelor organisme din sectorul public, venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării, întreținerii, conservării și al autorizației de a utiliza opere protejate prin drepturi, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. În cazul bibliotecilor, muzeelor și arhivelor, având în vedere particularitățile lor, la calculul profitului rezonabil ar putea fi luate în considerare prețurile aplicate de sectorul privat pentru reutilizarea unor documente identice sau similare. Aceste taxe superioare costurilor marginale ar trebui stabilite pe criterii transparente, identificabile și verificabile.

(34)  Limitele superioare ale taxelor stabilite în prezenta directivă nu aduc atingere dreptului statelor membre de a aplica taxe inferioare sau de a nu aplica taxe.

(35)  Statele membre ar trebui să stabilească criteriile aplicabile perceperii unor taxe superioare costurilor marginale. În această privință, de exemplu, statele membre pot stabili aceste criterii în normele naționale sau pot desemna unul sau mai multe organisme adecvate, altele decât însuși organismul din sectorul public, competente să stabilească acest tip de criterii. Organismul respectiv ar trebui să fie organizat în conformitate cu sistemele constituționale și juridice ale statelor membre. Ar putea fi un organism existent, care dispune de competențe de execuție bugetară și se află sub răspundere politică.

(36)  Garantarea faptului că condițiile de reutilizare a documentelor din sectorul public sunt clare și disponibile public reprezintă o cerință preliminară pentru dezvoltarea unei piețe a informației la nivelul Uniunii. În consecință, toate condițiile aplicabile pentru reutilizarea documentelor trebuie prezentate în mod clar potențialilor reutilizatori. Statele membre trebuie să încurajeze, după caz, crearea de indexuri accesibile on-line, care să cuprindă documentele disponibile, în vederea promovării și facilitării cererilor de reutilizare. Solicitanții de reutilizări de documente deținute de alte entități decât instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare trebuie informați cu privire la căile de atac disponibile, în ceea ce privește deciziile și practicile care îi privesc. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri și întreprinderile nou-înființate, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de atac corespunzătoare.

(37)  Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea unei revizuiri de către un organism de control imparțial. Organismul respectiv ar putea fi o autoritate națională deja existentă, precum autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de supraveghere instituită în temeiul Regulamentului (UE) 2016/679(11), autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate națională judiciară. Organismul în cauză ar trebui să fie organizat în conformitate cu sistemele constituționale și juridice ale statelor membre și nu ar trebui să aducă atingere niciuneia dintre căile de atac de care dispun, sub o altă formă, solicitanții de acces și de reutilizare. Cu toate acestea, organismul în cauză ar trebui să fie distinct de mecanismul aplicat de statul membru pentru stabilirea criteriilor de impunere a unor taxe superioare costurilor marginale. Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea de revizuire a deciziilor nefavorabile, precum și a deciziilor care, deși permit reutilizarea, ar putea afecta totuși solicitanții din alte motive, în special prin normele aplicate pentru impunerea taxelor. Procedura de revizuire ar trebui să fie promptă, răspunzând nevoilor unei piețe aflate în schimbare rapidă.

(38)  Punerea la dispoziția publicului a tuturor documentelor general disponibile deținute de sectorul public, care se referă nu numai la procesul politic, ci și la cel legal și administrativ, reprezintă un instrument fundamental pentru dezvoltarea dreptului la cunoaștere, care este un principiu de bază al democrației. Acest principiu se aplică instituțiilor la orice nivel, fie el local, național sau internațional.

(39)  În unele cazuri, reutilizarea documentelor are loc fără emiterea unei licențe. În alte cazuri, se emite o licență care precizează condițiile de reutilizare de către posesorul ei, abordând aspecte precum răspunderea, protecția datelor cu caracter personal, folosirea corectă a documentelor, garantarea nealterării lor și indicarea sursei. În cazul în care organismele din sectorul public emit licențe pentru documente în vederea reutilizării, condițiile de acordare de licențe trebuie să fie echitabile și transparente. Licențele standard disponibile on-line pot juca, de asemenea, un rol important în această privință. În consecință, statele membre trebuie să asigure disponibilitatea licențelor standard.

(40)  În cazul în care decide să nu mai permită reutilizarea unor documente sau să nu mai actualizeze documentele, autoritatea competentă trebuie să facă publice respectivele decizii, cât mai curând posibil, ori de câte ori este posibil prin mijloace electronice.

(41)  Condițiile de reutilizare trebuie să fie nediscriminatorii în ceea ce privește categoriile comparabile de reutilizare. Statele membre ar trebui să garanteze concurența loială între organismele din sectorul public și întreprinderile publice, pe de o parte, și alți utilizatori, pe de altă parte, în cazurile în care documentele sunt reutilizate de organismele din sectorul public sau de întreprinderile publice în cadrul activităților lor comerciale. Statele membre ar trebui, în special, să se asigure că reutilizarea documentelor întreprinderilor publice nu duce la denaturarea pieței și că nu se aduce atingere concurenței loiale. De exemplu, ele nu trebuie să împiedice organismele din sectorul public să schimbe gratuit informații în exercitarea sarcinilor publice, în timp ce alte părți sunt taxate pentru reutilizarea acelorași documente. Mai mult, nu trebuie să împiedice adoptarea unei politici de taxare diferențiate pentru reutilizarea comercială spre deosebire de cea necomercială și nici adoptarea unei politici de acordare de licențe și de taxare diferențiate atunci când un actor economic dorește să reutilizeze documentele în condiții comerciale specifice.

(42)  În ceea ce privește orice reutilizare a documentului, organismele din sectorul public pot impune o serie de condiții, după caz prin intermediul unei licențe, precum recunoașterea sursei și confirmarea modificării documentului, sub orice formă, de către reutilizator. Orice licențe de reutilizare a informațiilor din sectorul public ar trebui să impună, în orice caz, cât mai puține restricții în materie de reutilizare, de exemplu limitându-le la o indicare a sursei. Licențele deschise disponibile online, care oferă mai multe drepturi de reutilizare fără limitări tehnologice, financiare sau geografice și care se bazează pe formatele de date deschise ar trebui să joace un rol important în acest sens. Prin urmare, statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea licențelor deschise, care ar trebui să devină, în cele din urmă, o practică standard în întreaga Uniune.

(43)  Atunci când stabilesc principiile de reutilizare a documentelor, organismele din sectorul public ar trebui să respecte normele privind concurența evitând, pe cât posibil, înțelegerile exclusive sau orice utilizare preferențială a datelor între ele și partenerii privați. Cu toate acestea, pentru a oferi un serviciu de interes economic general, uneori poate fi necesară acordarea unui drept exclusiv de reutilizare a anumitor documente din sectorul public. Acest caz poate apărea când niciun editor comercial nu acceptă să publice informațiile în cazul în care nu deține un astfel de drept exclusiv.

(44)  Există numeroase acorduri de cooperare între biblioteci, inclusiv bibliotecile universitare, muzee și arhive și, respectiv, parteneri privați, care presupun digitalizarea unor resurse culturale și prin care se acordă drepturi exclusive partenerilor privați. Experiența a demonstrat că aceste parteneriate public-private pot facilita utilizarea judicioasă a colecțiilor culturale, accelerând, în același timp, accesul publicului la patrimoniul cultural. Prin urmare, este oportun să se țină cont, printr-un set de norme specifice referitoare la acordurile privind digitizarea resurselor culturale, de divergențele actuale dintre statele membre în ceea ce privește digitalizarea acestor resurse. În cazul în care există un drept exclusiv care se aplică digitalizării resurselor culturale, ar putea fi necesară o anumită perioadă de exclusivitate pentru a oferi partenerului privat posibilitatea de a-și recupera costurile induse. Această perioadă ar trebui totuși să fie limitată în timp și cât mai scurtă posibil, pentru a respecta principiul potrivit căruia materialul aparținând domeniului public ar trebui să rămână în domeniul public după ce este transpus în format digital. Perioada de-a lungul căreia dreptul de exclusivitate de a digitaliza resurse culturale rămâne în vigoare nu ar trebui să depășească, în general, 10 ani. Orice perioadă de exclusivitate mai lungă de 10 ani ar trebui să facă obiectul unei revizuiri, luându-se în considerare schimbările tehnologice, financiare și administrative care au avut loc în mediul în cauză de la încheierea acordului. În plus, orice parteneriat public-privat privind digitalizarea resurselor culturale ar trebui să acorde instituției de cultură partenere drepturi depline asupra utilizării resurselor culturale digitalizate după expirarea parteneriatului.

(45)  Acordurile dintre deținătorii de date și reutilizatorii de date care nu acordă în mod expres drepturi exclusive, dar în privința cărora se poate considera în mod rezonabil că vor restrânge disponibilitatea documentelor pentru reutilizare ar trebui să facă obiectul unui control public suplimentar și ar trebui, prin urmare, să fie publicate cu cel puțin două luni înainte de intrarea în vigoare, astfel încât să se ofere părților interesate posibilitatea de a solicita reutilizarea documentelor care intră sub incidența acordului și să se prevină riscul restrângerii plajei de utilizatori potențiali. Aceste acorduri ar trebui, de asemenea, să fie făcute publice după ce au fost încheiate, în forma finală convenită de părți.

(46)  Prezenta directivă urmărește minimizarea riscului de avantaj excesiv al primului venit, care ar putea limita numărul de reutilizatori potențiali ai datelor. În cazul în care clauzele contractuale pot implica, pe lângă obligațiile statelor membre de a acorda acces la documente prevăzute de prezenta directivă, un transfer al resurselor statelor membre în sensul articolului 107 alineatul (1) din TFUE, prezenta directivă ar trebui să nu aducă atingere aplicării normelor privind ajutoarele de stat și altor norme din domeniul concurenței prevăzute la articolele 101-109 din tratat. Din normele privind ajutoarele de stat prevăzute la articolele 107-109 din tratat derivă obligația statului de a verifica ex ante dacă în clauzele contractuale relevante pot fi implicate ajutoare de stat și de a se asigura că respectivele dispoziții sunt conforme cu normele în materie de ajutoare de stat.

(47)  Prezenta directivă nu aduce atingere și trebuie transpusă în practică și aplicată cu respectarea deplină a legislației Uniunii privind protecția datelor personale, inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului(12) și a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului(13). Toate obligațiile care decurg din prezenta directivă ar trebui să fie îndeplinite garantând protecția vieții private și a datelor cu caracter personal, conform legislației Uniunii privind protecția datelor, inclusiv la reutilizarea transfrontalieră a datelor, asigurând anonimizarea datelor cu caracter personal. Chiar dacă presupune costuri, anonimizarea este fundamentală pentru a asigura reutilizarea informațiilor din sectorul public, cu respectarea normelor și a obligațiilor de a proteja datele personale prevăzute în legislația privind protecția datelor cu caracter personal ▌. Este oportun să se considere că acest cost face parte din costurile marginale ale diseminării, astfel cum sunt definite la articolul 6 din prezenta directivă.

(47a)  Informațiile anonime ar trebui să însemne orice informații care nu pot fi corelate, direct sau indirect, de sine stătătoare sau în combinație cu date asociate, cu o persoană fizică, sau date personale anonimizate în așa fel încât persoana vizată să nu mai fie identificabilă. În plus, atunci când iau decizii cu privire la domeniul de aplicare și la condițiile de reutilizare a documentelor din sectorul public care conțin date cu caracter personal, organizațiile care fac obiectul prezentei directive ar trebui să efectueze evaluări ale impactului asupra protecției datelor înainte de a publica documentul. Acest lucru ar trebui făcut în special în anumite sectoare care tratează în mod obișnuit categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi sectorul sănătății, sau alte date cu caracter personal menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679. Pentru a răspunde în mod adecvat preocupărilor legate de protecția necesară a datelor cu caracter personal, astfel de evaluări ale impactului asupra protecției datelor ar trebui să se efectueze în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/679.

(48)  Prezenta directivă nu aduce atingere drepturilor de proprietate intelectuală ale terților. Pentru a evita confuziile, termenul „drepturi de proprietate intelectuală” se referă numai la dreptul de autor și drepturile conexe (incluzând sui generis formele de protecție). Prezenta directivă nu are ca obiect documentele aflate sub incidența drepturilor de proprietate industrială, precum patentele, proiectele înregistrate și mărcile comerciale. Prezenta directivă nu afectează existența sau deținerea unor drepturi de proprietate intelectuală de către organismele din sectorul public, nici nu limitează exercitarea acestor drepturi într-un mod care să depășească domeniul de aplicare al prezentei directive. Obligațiile impuse prin prezenta directivă se aplică numai în măsura în care sunt compatibile cu dispozițiile acordurilor internaționale privind protecția drepturilor de proprietate intelectuală, în special cu Convenția de la Berna pentru protecția operelor literare și artistice (Convenția de la Berna) și cu Acordul privind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală (Acordul TRIPS). Cu toate acestea, organismele din sectorul public trebuie să își exercite drepturile de autor într-un mod care să faciliteze reutilizarea.

(49)  Ținând seama de dreptul Uniunii și de obligațiile internaționale asumate de statele membre și de Uniune, în special în temeiul Convenției de la Berna și al Acordului TRIPS, documentele asupra cărora părți terțe dețin drepturi de proprietate intelectuală ar trebui să fie excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive. În cazul în care o parte terță a fost proprietarul inițial al unor drepturi de proprietate intelectuală asupra unui document deținut de biblioteci, inclusiv de biblioteci universitare, de muzee și de arhive și dacă durata protecției drepturilor respective nu a expirat, respectivul document ar trebui să fie considerat, în sensul prezentei directive, drept document asupra căruia părți terțe dețin drepturi de proprietate intelectuală.

(50)  Prezenta directivă nu ar trebui să aducă atingere drepturilor, inclusiv drepturilor economice și morale, de care beneficiază angajații organismelor din sectorul public, conform normelor naționale.

(51)  Mai mult, atunci când un document este pus la dispoziție în vederea reutilizării, organismul din sectorul public ar trebui să își păstreze dreptul de a exploata documentul respectiv.

(51a)  Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice.

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru reutilizare și condițiile de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de măsuri practice.

(52a)  Comisia și statele membre ar trebui să simplifice și mai mult accesul la seturile de date, în special instituind un punct unic de acces și punând treptat la dispoziție seturi de date adecvate de la organismele din sectorul public în ceea ce privește toate documentele la care se aplică prezenta directivă, precum și cu privire la datele provenite de la instituțiile Uniunii.

(53)  Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului(14) și Directivei 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului(15). Ea prezintă condițiile în limitele cărora organismele din sectorul public își pot exercita drepturile de proprietate intelectuală pe piața internă a informației, atunci când autorizează reutilizarea documentelor. Dreptul prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE nu ar trebui să fie exercitat pentru a preveni sau a limita reutilizarea documentelor existente dincolo de limitele stabilite de prezenta directivă.

(54)  Comisia a sprijinit elaborarea unui raport online privind maturitatea datelor deschise, cuprinzând indicatori de performanță relevanți pentru reutilizarea informațiilor din sectorul public din toate statele membre. Printr-o actualizare periodică a acestui raport, se va contribui la schimbul de informații dintre statele membre și la disponibilitatea informațiilor în legătură cu politicile și practicile din întreaga Uniune.

(55)  Este necesar ca statele membre să monitorizeze amploarea reutilizării informațiilor din sectorul public, condițiile în care este aceasta posibilă, precum și practicile în materie de căi de atac.

(56)  Comisia poate să asiste statele membre în punerea în aplicare a prezentei directive într-o manieră coerentă, prin elaborarea de orientări și actualizarea orientărilor existente , în special cu privire la licențele standard recomandate, la seturile de date și la taxarea reutilizării documentelor, după consultarea cu părțile interesate.

(57)  Unul din principalele obiective ale instituirii pieței interne îl constituie crearea unor condiții propice dezvoltării de servicii la nivelul întregii Uniuni, la care toți cetățenii ar trebui să aibă acces. Bibliotecile, muzeele și arhivele dețin un volum important de resurse valoroase de informații din sectorul public. Reutilizarea documentelor deținute de aceste instituții are un potențial social și economic substanțial pentru sectoarele culturale și creative, precum și pentru societate, mai ales de când proiectele de digitalizare au permis creșterea volumului de materiale digitale din domeniul public ce pot fi accesate de pe platforme precum Europeana. Aceste colecții din patrimoniul cultural și metadatele aferente constituie o posibilă bază a produselor și serviciilor cu conținut digital și prezintă un potențial imens de reutilizare novatoare, nu doar pentru sectoarele culturale și creative, ci și pentru alte sectoare, precum educația și turismul. Alte tipuri de instituții de cultură (precum orchestrele, operele, baletele și teatrele), inclusiv arhivele care fac parte din aceste instituții, ar trebui excluse în continuare din domeniul de aplicare, având în vedere particularitatea lor, proprie „artei spectacolului” și faptul că aproape toate materialele acestora fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor părți terțe și, prin urmare, ar rămâne în afara domeniului de aplicare al prezentei directive.

(58)  Pentru a crea condițiile de natură să sprijine reutilizarea documentelor, care este asociată unor beneficii socioeconomice importante, cu o valoare deosebit de ridicată pentru economie și societate, o listă de categorii de seturi de date cu valoare ridicată este inclusă în anexa IIa. Ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, pentru a extinde lista categoriilor de seturi de date cu valoare ridicată prevăzută la anexa IIa prin adăugarea de noi categorii și seturile de date aferente acestora la lista de seturi de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile publicării și reutilizării lor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În special, pentru a asigura participarea egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(59)  O listă la nivelul UE a seturilor de date cu un potențial deosebit de a genera beneficii socioeconomice împreună cu condiții de reutilizare armonizate constituie un stimulent important al aplicațiilor și serviciilor transfrontaliere de date. Anexa IIa cuprinde o listă de categorii de seturi de date cu valoare ridicată care ar putea fi completată printr-un act delegat. Categoriile suplimentare ale listei și seturile de date aferente ar trebui să țină cont de legislația sectorială care reglementează deja publicarea seturilor de date, precum și de categoriile indicate în anexa tehnică la Carta pentru date deschise a G8 și în Comunicarea Comisiei 2014/C 240/01. În cadrul procesului care conduce la identificarea de categorii suplimentare pentru a fi incluse în listă, Comisia ar trebui să desfășoare o evaluare a impactului și consultări publice adecvate, inclusiv la nivel de experți. În scopul evaluării impactului, Comisia ar trebui să efectueze consultări publice cu toate părțile interesate, incluzând organismele din sectorul public, întreprinderi, utilizatori și reutilizatori ai datelor, organizații de cercetare, grupuri ale societății civile și alte organizații reprezentative. Toate părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta Comisiei sugestii privind categorii suplimentare de seturi de date cu valoare ridicată sau seturi de date concrete. Comisia ar trebui să țină seama de acestea sau să furnizeze părții interesate în cauză motivele pentru care nu adoptă sugestia respectivă.

(60)  În scopul de a asigura impactul maxim al seturilor de date cu valoare ridicată și de a le facilita reutilizarea, acestea ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare cu restricții juridice minime și gratuit. Acestea ar trebui, de asemenea, să fie publicate prin intermediul unor interfețe, în toate cazurile în care seturile de date respective conțin date dinamice.

(60a)   Având în vedere riscul ridicat ca formatele tehnologice actuale de stocare și de acordare a accesului la informațiile din sectorul public să devină învechite, autoritățile publice ar trebui să pună în aplicare politici de conservare pe termen lung pentru a asigura posibilitățile de utilizare în viitor, în special în ceea ce privește seturile de date cu valoare ridicată.

(61)  Deoarece obiectivele prezentei directive, și anume facilitarea creării de produse și servicii informaționale la nivelul întregii Uniuni pe baza documentelor din sectorul public pentru a asigura utilizarea transfrontalieră efectivă a documentelor din sectorul public, pe de o parte de către întreprinderile private, în special întreprinderile mici și mijlocii, pentru produsele și serviciile informaționale cu valoare adăugată, și pe de altă parte de către cetățeni, pentru a facilita libera circulație a informațiilor și comunicarea, nu pot fi realizate în mod satisfăcător de statele membre dar, având în vedere domeniul de aplicare paneuropean al acțiunii propuse, acestea pot fi realizate mai bine la nivelul Uniunii, Uniunea poate adopta măsuri în conformitate cu principiul subsidiarității, astfel cum este prevăzut la articolul 5 din Tratatul privind Uniunea Europeană. În conformitate cu principiul proporționalității, astfel cum este enunțat la articolul respectiv, prezenta directivă nu depășește ceea ce este necesar pentru atingerea acestor obiective.

(62)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul la proprietate (articolul 17) și integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26). Nicio dispoziție din prezenta directivă nu ar trebui să facă obiectul unei interpretări sau puneri în aplicare care nu este conformă cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(62a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis Avizul 5/2018 la 10 iulie 2018, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 45/2001.(16)

(63)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 2016(17), această evaluare ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii ale eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii adăugate la nivelul UE și ar trebui să stea la baza unor evaluări ale impactului unor eventuale măsuri suplimentare.

(64)  Obligația de a transpune prezenta directivă în dreptul intern ar trebui limitată la dispozițiile care reprezintă o modificare de substanță față de directivele anterioare. Transpunerea dispozițiilor care nu au făcut obiectul unor modificări se efectuează în temeiul directivelor anterioare.

(65)  Prezenta directivă nu trebuie să aducă atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern a directivelor menționate în anexa I, partea B.

ADOPTĂ PREZENTA DIRECTIVĂ:

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Articolul 1

Obiectul și domeniul de aplicare

(-1)  Scopul prezentei directive este de a institui un cadru de reglementare care să reglementeze reutilizarea informațiilor din sectorul public pentru a promova utilizarea datelor deschise și a stimula inovarea în produse și servicii.

(1)  Prezenta directivă stabilește un set minim de norme privind reutilizarea, precum și mijloacele practice de facilitare a reutilizării:

(a)  documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre;

(b)  documentelor existente la care accesul nu este exclus sau restricționat în temeiul articolului 1 alineatul (2), deținute de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea în domeniile definite în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului(18) și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului(19), întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului(20) și întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului(21).

(ba)  documentelor existente deținute de întreprinderi private, produse în cadrul prestării unui serviciu de interes economic general în zonele menționate la litera (b).

(c)  datelor provenite din cercetare, în conformitate cu condițiile prevăzute la articolul 10 alineatele (1) și (2).

(2)  Prezenta directivă nu se aplică:

(a)  documentelor a căror punere la dispoziție constituie o activitate care nu se încadrează în sfera misiunii de serviciu public a organismelor în cauză din sectorul public, astfel cum este definită prin lege sau prin alte norme obligatorii din statul membru, sau, în lipsa unor astfel de norme, astfel cum este definită în conformitate cu practica administrativă obișnuită din statul membru în cauză, cu condiția ca sfera misiunii de serviciu public să fie transparentă și să poată face obiectul unei căi de atac;

(b)  documentelor deținute de întreprinderi publice:  care au fost produse în afara sferei de furnizare a serviciilor de interes general, astfel cum sunt definite acestea de legislația sau de alte norme cu caracter obligatoriu din statele membre;

  legate de activitățile expuse direct concurenței și, în temeiul articolului 34 din Directiva 2014/25/UE, nu fac obiectul normelor privind achizițiile publice;

  la care accesul este exclus sau restrâns pentru a asigura securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în conformitate cu Directiva (UE) 2016/1148;

(c)  documentelor asupra cărora terții dețin drepturi de proprietate intelectuală;

(d)  documentelor la care accesul este exclus în temeiul regimurilor de acces din statele membre, inclusiv din următoarele motive:

  protecția securității naționale (cu alte cuvinte securitatea statului), apărarea sau siguranța publică;

  confidențialitatea statistică;

  confidențialitatea comercială (inclusiv secretele de afaceri, profesionale sau de întreprindere);

(da)  documentelor la care accesul este exclus sau restrâns din motive de protecție a informațiilor sensibile referitoare la infrastructura critică, astfel cum sunt definite la articolul 2 litera (d) din Directiva 2008/114/CE;

(e)  documentelor la care accesul este restrâns în temeiul regimurilor de acces din statele membre, inclusiv cazurilor în care cetățenii sau întreprinderile trebuie să facă dovada unui interes special pentru a obține accesul la documente;

(f)  părților din documente care conțin doar sigle, steme și însemne;

(g)  documentelor sau părților de documente la care accesul este exclus sau restrâns în temeiul regimurilor de acces din motive legate de protecția datelor cu caracter personal, sau care conțin date cu caracter personal a căror reutilizare ar putea submina protecția vieții private și a integrității individului, în special în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal;

(h)  documentelor deținute de radiodifuziunile publice și filialele acestora, precum și de alte organisme sau filiale ale acestora pentru furnizarea unui serviciu public de radiodifuziune;

(i)  documentelor deținute de instituții de cultură, altele decât bibliotecile, bibliotecile universitare, muzeele și arhivele;

(j)  documentelor deținute de instituții de învățământ de nivel secundar sau inferioare acestui nivel și, în cazul tuturor celorlalte instituții de învățământ, altor documente decât cele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c);

(k)  altor documente decât cele menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) deținute de organizații care desfășoară activități de cercetare și de organizații care finanțează activități de cercetare, inclusiv organizații constituite pentru transferul rezultatelor cercetării.

(3)  Prezenta directivă se bazează pe regimurile de acces din statele membre și nu le aduce atingere.

(3a)  Prezenta directivă nu aduce atingere Regulamentului (UE) 2016/679 și nu afectează nivelul de protecție al persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în temeiul regulamentului respectiv și al altor acte legislative ale Uniunii.

(4)  Obligațiile impuse prin prezenta directivă se aplică numai în măsura în care sunt compatibile cu prevederile acordurilor internaționale privind protejarea drepturilor de proprietate intelectuală, în special Convenția de la Berna și Acordul TRIPS.

(5)  Dreptul unui producător al unei baze de date prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE nu este exercitat de organismele din sectorul public pentru a împiedica sau a restrânge reutilizarea documentelor dincolo de limitele prezentei directive.

(6)  Prezenta directivă reglementează reutilizarea documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre, inclusiv a documentelor cărora li se aplică Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului(22).

Articolul 2

Definiții

În sensul prezentei directive, se aplică următoarele definiții:

1.  „organism din sectorul public” înseamnă statul, autoritățile regionale sau locale, organismele de drept public și asociațiile formate din una sau mai multe astfel de autorități sau din unul sau mai multe astfel de organisme de drept public;

2.  „organism de drept public” înseamnă orice organism:

  (a)  constituit în scopul explicit de a răspunde nevoilor de interes general și care nu are caracter industrial sau comercial; și

  (b)  cu personalitate juridică; și

  (c)  finanțat în proporție majoritară de stat sau de autoritățile locale sau regionale, sau de alte organisme de drept public; ori a cărui gestionare este supravegheată de organismele în cauză; ori care are un consiliu administrativ, de conducere sau de supraveghere, jumătate din membrii căruia sunt numiți de stat, autorități locale sau regionale sau alte organisme de drept public;

3.  „întreprindere publică” înseamnă orice întreprindere asupra căreia organismele din sectorul public pot exercita, direct sau indirect, o influență dominantă în virtutea dreptului de proprietate asupra acesteia, a participării financiare la aceasta sau a normelor care o guvernează pe aceasta;

Se presupune că organismele din sectorul public exercită direct sau indirect o influență dominantă asupra unei întreprinderi, atunci când ele:

(i) dețin majoritatea capitalului subscris al întreprinderii;

(ii) controlează majoritatea voturilor aferente acțiunilor emise de întreprindere; sau

(iii) pot numi mai mult de jumătate din membrii organului de administrație, de conducere sau de supraveghere al întreprinderii;

4.  „universitate” înseamnă orice organism din sectorul public care organizează studii superioare postliceale la a căror absolvire se acordă diplome universitare;

4a.  „licență deschisă” înseamnă orice licență publică standardizată care permite ca datele și conținutul să fie accesate, utilizate, modificate și partajate în mod liber de orice persoană și în orice scop, cel mult sub rezerva cerințelor care vizează păstrarea provenienței și a caracterului deschis al datelor;

5.  „document” înseamnă:

  (a)  orice conținut, indiferent de mediul de stocare (scris pe hârtie sau stocat în formă electronică sau sub formă de înregistrare audio, video sau audiovizuală);

  (b)  orice parte a unui astfel de conținut;

5b.  „informații anonime” sau „informații anonimizate” înseamnă informații care nu se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă sau la date cu caracter personal făcute anonime în așa fel încât persoana vizată să nu fie sau să nu mai poată fi identificabilă;

6.  „date dinamice” înseamnă documente în format electronic care se modifică frecvent sau periodic;

6a.  „interfață de programare a aplicațiilor” (API) înseamnă un set bine documentat de funcții, proceduri, definiții și protocoale pentru recuperarea structurată a informațiilor online;

7.  „date provenite din cercetare” înseamnă documente în format digital care nu sunt publicații științifice și care sunt colectate sau produse în cursul activităților de cercetare științifică și sunt utilizate ca dovezi în procesul de cercetare sau sunt acceptate în mod curent în comunitatea științifică drept necesare pentru validarea concluziilor și rezultatelor cercetărilor;

8.  „seturi de date cu valoare ridicată” înseamnă documente a căror reutilizare prezintă beneficii importante pentru societate, mediu și economie, în special din cauza faptului că acestea pot servi la crearea unor servicii și aplicații cu valoare adăugată și a unor noi locuri de muncă, de calitate și decente și a numărului de beneficiari potențiali ai serviciilor și ai aplicațiilor cu valoare adăugată bazate pe aceste seturi de date;

9.  „reutilizare” înseamnă utilizarea de către persoane fizice sau juridice a documentelor deținute de organismele din sectorul public în scopuri comerciale sau necomerciale, diferite de scopul inițial din cadrul sarcinii publice pentru care au fost elaborate, cu excepția schimbului de documente dintre organismele din sectorul public în scopul unic de a-și îndeplini sarcinile publice;

9a.  „date cu caracter personal” înseamnă datele definite la articolul 4 litera (a) din Regulamentul (UE) 2016/679;

10.  „format prelucrabil automat” înseamnă un format de fișier structurat astfel încât să permită aplicațiilor software să identifice, să recunoască și să extragă cu ușurință date specifice, inclusiv declarații individuale de fapt, și structura internă a acestora;

11.  „format deschis” înseamnă un format de fișier care este independent de platformele utilizate și care se află la dispoziția publicului fără nicio restricție de natură să împiedice reutilizarea documentelor în cauză;

12.  „standard formal deschis” înseamnă un standard care a fost stabilit în scris și care conține specificații privind cerințele cu privire la modalitatea de asigurare a interoperabilității software-ului;

13.  „profit rezonabil” înseamnă un procentaj din taxa globală, adăugat la ceea ce este necesar pentru recuperarea costurilor eligibile, care nu depășește cu mai mult de cinci puncte procentuale dobânda fixă a Băncii Centrale Europene;

14.  „parte terță” înseamnă orice persoană fizică sau juridică ce deține datele care nu este un organism din sectorul public, o întreprindere publică sau o întreprindere privată astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) .

Articolul 3

Principiu general

(1)   Statele membre se asigură că documentele care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 1 sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

(2)  În cazul documentelor asupra cărora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele dețin drepturi de proprietate intelectuală și în cazul documentelor deținute de întreprinderi publice, statele membre se asigură că, dacă este permisă reutilizarea acestui tip de documente de către întreprinderea publică sau privată care le-a produs, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), ele sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

(2a)  Statele membre asigură faptul că documentele care se încadrează în domeniul de aplicare al prezentei directive sunt elaborate și puse la dispoziție pentru a fi reutilizate în conformitate cu principiul „deschiderii din faza de proiectare și în mod implicit”.

(2b)  Statele membre prevăd că, atunci când iau decizii cu privire la domeniul de aplicare și la condițiile de reutilizare a documentelor, organizațiile care fac obiectul prezentei directive efectuează evaluări ale impactului asupra protecției datelor, în special în sectoare specifice care tratează în mod obișnuit categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi sectorul sănătății, sau alte date cu caracter personal menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679. O astfel de evaluare a impactului asupra protecției datelor se efectuează în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/679.

CAPITOLUL II

CERERILE DE REUTILIZARE

Articolul 4

Cerințe privind prelucrarea cererilor de reutilizare

(1)  Organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil și oportun, prelucrează cererile de reutilizare și pun documentul la dispoziția solicitantului în vederea reutilizării sau, în cazurile în care este necesară o licență, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp rezonabil, compatibil cu perioadele de timp prevăzute pentru prelucrarea cererilor de acces la documente.

(1a)  Decizia de a permite sau nu reutilizarea oricărui document sau a tuturor documentelor, potrivit prezentei directive, aparține întreprinderii publice sau întreprinderii private în cauză, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (1) litera (ba). După ce a ales să pună un document la dispoziție pentru a fi reutilizat, întreprinderea trebuie să respecte obligațiile relevante prevăzute în capitolele III și IV, în special în ceea ce privește formatul, taxarea, transparența, licențele, nediscriminarea și interzicerea acordurilor de exclusivitate.

(2)  În cazul în care nu s-au prevăzut limite de timp sau alte norme privind punerea la dispoziție a documentelor în timp util, organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) prelucrează cererea și pun documentele la dispoziția solicitantului în vederea reutilizării, sau, în cazurile în care este necesară o licență, finalizează oferta de licență pentru solicitant cât mai curând posibil sau cel târziu într-un interval de timp care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest interval de timp poate fi prelungit cu încă 20 de zile lucrătoare pentru cererile ample sau complexe. În astfel de cazuri, solicitantul este anunțat cât mai curând posibil și, în orice caz, într-un interval de trei săptămâni de la data cererii inițiale de faptul că este nevoie de mai mult timp pentru prelucrarea cererii sale, precizând motivele pentru aceasta.

(3)  În cazul unei decizii nefavorabile, organismele din sectorul public, întreprinderile publice sau întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) comunică solicitantului motivele refuzului, pe baza prevederilor relevante ale regimului de acces din statul membru în cauză sau a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive, în special a articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(g) sau a articolului 3. În cazul în care decizia nefavorabilă a fost luată în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (c), organismul din sectorul public, întreprinderea publică sau întreprinderea privată menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) menționează persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau deținătorul licenței de la care organismul din sectorul public a obținut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele să includă o astfel de mențiune.

(4)  Orice decizie privind reutilizarea cuprinde o trimitere la căile de atac, în cazul în care solicitantul dorește să conteste decizia. Printre căile de atac se numără posibilitatea revizuirii de către un organism de control imparțial, care dispune de cunoștințele de specialitate adecvate, cum ar fi autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate judiciară națională, și ale cărui decizii sunt obligatorii pentru organismul din sectorul public în cauză.

(4a)  În sensul prezentului articol, statele membre se asigură că:

(a)  se acordă sprijin pentru solicitarea accesului la documente;

(b)  listele cu organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) sunt accesibile public;

(c)  sunt definite modalități practice pentru a se asigura că reutilizarea informațiilor din sectorul public poate fi exercitată efectiv;

(d)  organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) informează publicul în mod adecvat cu privire la drepturile de care beneficiază ca urmare a prezentei directive și ca urmare a normelor existente privind accesul la informații, prevăzute la nivel național sau la nivelul Uniunii, și furnizează informații, indicații și consiliere în acest sens în mod adecvat.

(5)  Următoarele entități nu sunt obligate să respecte cerințele prezentului articol:

(b) instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare.

CAPITOLUL III

CONDIȚII DE REUTILIZARE

Articolul 5

Formate disponibile

(1)  Fără a se aduce atingere capitolului V, organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) își pun la dispoziție documentele în forme și formate accesibile, ușor de găsit și reutilizabile prin mijloace electronice, în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă și, dacă este posibil și adecvat, în formate deschise și prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor. Atât formatele, cât și metadatele, respectă, dacă este posibil, standardele formale deschise.

(2)  Atât timp cât reutilizatorii au o posibilitate de a reutiliza documentele solicitate, alineatul (1) nu impune o obligație pentru organismele din sectorul public, pentru întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba)sau pentru întreprinderile publice de a crea sau adapta documente sau de a furniza extrase din documente pentru a se conforma alineatului respectiv, în cazul în care acest demers ar necesita eforturi disproporționate, care depășesc amploarea unei simple operațiuni.

(3)  Organismele din sectorul public, întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) și întreprinderile publice nu pot fi obligate, în temeiul prezentei directive, să continue producția și stocarea unui anumit tip de documente, în vederea reutilizării acestora de o organizație din sectorul privat sau public.

(4)  Organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba)pun datele dinamice la dispoziție pentru a fi reutilizate imediat după colectare, prin intermediul unor interfețe de programare a aplicațiilor (API) adecvate. Pentru a asigura furnizarea susținută de date dinamice, organismele din sectorul public pot beneficia de sprijin în cadrul programelor relevante ale Uniunii.

(5)  În cazul în care punerea documentelor la dispoziție imediat după colectare și fără întârziere, ar depăși capacitățile financiare și tehnice ale organismului din sectorul public, întreprinderii private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba)sau ale întreprinderii publice, documentele menționate la alineatul (4) sunt puse la dispoziție într-un termen care nu afectează în mod nejustificat exploatarea potențialului lor economic și social.

(5a)  Organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba) se asigură că accesul la informațiile din sectorul public și reutilizarea acestora respectă legislația Uniunii privind protecția datelor.

Articolul 6

Principii de taxare

(1)  Reutilizarea documentelor este gratuită sau taxele se limitează la costurile marginale suportate în legătură cu reproducerea, punerea la dispoziție și difuzarea, precum și, dacă este cazul, cu anonimizarea datelor cu caracter personal și cu măsurile luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale.

(2)  În mod excepțional, alineatul (1) nu se aplică:

(a)  organismelor din sectorul public obligate să genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii de serviciu public care le revine;

(aa)  documentele pentru care organismul din sectorul public în cauză este obligat să genereze venituri suficiente pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor aferente colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării lor;

(b)  bibliotecilor, inclusiv bibliotecilor universitare, muzeelor și arhivelor;

(c)  întreprinderile publice;

(ca)  întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba).

(3)  În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c), cuantumul total al taxelor se calculează pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, care urmează să fie stabilite de statele membre. Venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depășește costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării, stocării datelor, precum și, dacă este cazul, al anonimizării datelor cu caracter personal și al măsurilor luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale, la care se adaugă un profit rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile.

(4)  În cazul în care organismele din sectorul public menționate la alineatul (2) litera (b) impun taxe, venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depășește costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării, stocării datelor, conservării și obținerii autorizației de a utiliza opere protejate prin drepturi, precum și, dacă este cazul, al anonimizării datelor cu caracter personal și al măsurilor luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale, la care se adaugă un profit rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile organismelor din sectorul public în cauză.

(5)  Reutilizarea seturilor de date cu valoare ridicată, a căror listă se definește în conformitate cu articolul 13 și anexa IIa, precum și a datelor provenite din cercetare menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) este gratuită pentru utilizator.

Articolul 7

Transparență

(-1a)  Statele membre pot face publice costurile care urmează să fie suportate pentru reproducerea, difuzarea și stocarea documentelor, precum și, după caz, costurile pentru anonimizarea datelor cu caracter personal și costurile aferente măsurilor de protecție a confidențialității, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (2) litera (d).

(1)  În cazul taxelor standard pentru reutilizarea documentelor sau a părților de documente, orice condiție aplicabilă și cuantumul real al respectivelor taxe, inclusiv baza de calcul a acestor taxe, sunt prestabilite și publicate, prin mijloace electronice ori de câte ori este posibil și adecvat.

(2)  În cazul altor taxe pentru reutilizare decât cele menționate la alineatul (1), factorii care sunt luați în considerare la calcularea taxelor în cauză sunt indicați de la început. La cerere, deținătorul documentelor indică și modul în care au fost calculate aceste taxe în legătură cu respectiva cerere de reutilizare.

(3)  Statele membre publică o listă a organismelor din sectorul public menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a).

(4)  Organismele din sectorul public se asigură că persoanele care adresează cereri de reutilizare a documentelor sunt informate cu privire la căile de atac disponibile pentru deciziile sau practicile care îi privesc.

Articolul 8

Licențe

(1)  Statele membre nu supun reutilizarea documentelor unor condiții sau unor licențe, cu excepția cazului în care necesitatea unor astfel de condiții sau licențe nu este discriminatorie, justificată de obiective de interes public și proporțională.

(2)  În statele membre în care se folosesc licențe, statele membre garantează că licențele standard pentru reutilizarea documentelor din sectorul public, care pot fi adaptate pentru a veni în întâmpinarea unor cereri speciale de licențe, sunt disponibile în format digital și pot fi prelucrate electronic. Statele membre încurajează folosirea unor astfel de licențe standard.

(2a)  Fără a aduce atingere cerințelor privind răspunderea, prevăzute de dreptul Uniunii, în cazul în care un organism public, o întreprindere publică sau o întreprindere privată, astfel cum este menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), pune la dispoziție documente pentru reutilizare, fără nicio condiție și restricții, acest organism public, întreprindere publică sau întreprindere privată, astfel cum este menționată la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), poate renunța la orice răspundere în ceea ce privește documentele puse la dispoziție în vederea reutilizării.

Articolul 9

Măsuri practice

(1)  Statele membre adoptă măsuri practice care să faciliteze căutarea documentelor disponibile pentru reutilizare, cum ar fi listele de resurse ale principalelor documente, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat, și situri portal cu legături spre listele de resurse. În cazurile în care acest lucru este posibil, statele membre facilitează căutarea în mai multe limbi a documentelor.

(1a)  Statele membre se asigură că organismele din sectorul public, întreprinderile publice și întreprinderile private, menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), furnizează Comisiei acces necesar la toate datele pe care le pun la dispoziție pentru reutilizare pentru a permite o agregare a seturilor de date la nivelul Uniunii, în special pentru a asigura o acoperire completă a Uniunii cu seturi de date pentru o anumită categorie de date, astfel cum se menționează în anexa IIa. Comisia ia măsurile practice pentru punerea la dispoziție a seturilor de date la nivelul Uniunii printr-un punct unic de acces.

Articolul 10

Disponibilitatea și reutilizarea datelor provenite din cercetare

(1)  Statele membre sprijină disponibilitatea datelor provenite din cercetare prin adoptarea de politici și prin luarea de măsuri relevante la nivel național vizând asigurarea accesului liber la datele provenite din cercetare care au beneficiat de finanțare publică („politicile privind accesul liber”) și compatibilitatea cu principiile FAIR. Toate datele provenite din cercetarea finanțată public ar trebui să fie oferite în acces liber în mod implicit. În acest context, preocupările legate de drepturile de proprietate intelectuală, protecția datelor personale și confidențialitatea, securitatea și interesele comerciale legitime sunt luate în considerare în conformitate cu principiul „cât mai deschis cu putință, cât de închis este necesar”. Aceste politici privind accesul liber se adresează organizațiilor care desfășoară activități de cercetare și organizațiilor care finanțează activități de cercetare. Schemele de finanțare a cercetării finanțate de la bugetul Uniunii obligă toți beneficiarii să pună datele lor de cercetare la dispoziția publicului pentru a fi reutilizate în mod deschis, în conformitate cu programul Orizont Europa.

(2)  Datele provenite din cercetare sunt reutilizabile pentru scopuri comerciale și necomerciale în conformitate cu condițiile prevăzute în capitolele III și IV, în măsura în care beneficiază de finanțare publică și în toate cazurile în care accesul la aceste date este asigurat printr-un depozit de date instituționale sau tematice sau altă infrastructură de date locală, națională sau internațională. În acest context, se ține cont de interesele comerciale legitime, de activitățile de transfer de cunoștințe și de drepturile de proprietate intelectuală preexistente. Prezenta dispoziție nu aduce atingere articolului 1 alineatul (2) litera (c).

CAPITOLUL IV

NEDISCRIMINAREA ȘI COMERȚUL ECHITABIL

Articolul 11

Nediscriminarea

(1)  Toate condițiile aplicabile de reutilizare a documentelor sunt nediscriminatorii în raport cu categoriile comparabile de reutilizare, inclusiv în raport cu reutilizarea transfrontalieră .

(2)   Statele membre garantează concurența loială între organismele sectorului public, întreprinderile publice și întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba)și alți utilizatori în cazurile în care documentele sunt reutilizate de organismele din sectorul public, de respectivele întreprinderi publice sau întreprinderi private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), ca bază pentru activitățile lor comerciale desfășurate în afara domeniului de aplicare a sarcinii lor publice, asigurându-se că pentru furnizarea documentelor necesare activităților în cauză se aplică aceleași taxe și condiții ca cele valabile pentru ceilalți utilizatori.

(2a)  Statele membre se asigură, în același mod, că reutilizarea documentelor și a informațiilor întreprinderilor publice sau ale întreprinderilor private, menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba), nu duce la denaturarea concurenței loiale.

Articolul 12

Interzicerea acordurilor de exclusivitate

(1)  Pentru a garanta corectitudinea, reutilizarea documentelor este deschisă tuturor potențialilor utilizatori de pe piață, chiar în cazul în care unul sau mai mulți utilizatori exploatează deja produsele cu valoare adăugată bazate pe aceste documente. Contractele sau alte acorduri încheiate între organismele din sectorul public, întreprinderile private menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (ba)sau întreprinderile publice care dețin documentele și părți terțe nu oferă drepturi exclusive sau utilizări preferențiale ale datelor. Se ține seama de serviciul public exclus din domeniul de aplicare al Directivei 2014/24/UE în temeiul articolului 11 din directiva respectivă și de parteneriatele pentru inovare menționate la articolul 31 din Directiva 2014/24/UE.

(2)  Cu toate acestea, în cazul în care un drept exclusiv este necesar pentru a furniza un serviciu de interes public, validitatea motivului pentru care a fost acordat dreptul exclusiv în cauză este reexaminată periodic și, în orice caz, o dată la trei ani. Acordurile de exclusivitate încheiate după data intrării în vigoare a prezentei directive sunt puse la dispoziția publicului cu cel puțin două luni înainte de intrarea lor în vigoare. Clauzele definitive ale acestor acorduri și măsuri sunt transparente și sunt puse la dispoziția publicului.

Digitalizarea resurselor culturale nu intră sub incidența prezentului alineat.

(3)  Fără a aduce atingere alineatului (1), în cazul în care un drept exclusiv privește digitalizarea resurselor culturale, perioada de exclusivitate nu depășește, în general, 10 ani. În cazul în care perioada respectivă depășește 10 ani, durata acesteia face obiectul unei revizuiri pe parcursul celui de al 11-lea an și, ulterior, dacă este cazul, o dată la șapte ani.

Acordurile prin care se stabilesc drepturile exclusive menționate la primul paragraf sunt transparente și se fac publice.

În cazul în care există un drept exclusiv menționat la primul paragraf, organismul din sectorul public în cauză primește în mod gratuit, ca parte a acordurilor respective, o copie a resurselor culturale digitalizate. Copia respectivă este disponibilă în scopul reutilizării la expirarea perioadei de exclusivitate.

(4)   Acordurile juridice sau măsurile practice care, fără a acorda în mod explicit un drept exclusiv, au drept scop restrângerea disponibilității pentru reutilizare a documentelor de către alte entități decât părțile terțe care participă la respectivul acord sau respectiva măsură ori despre care se poate considera în mod rezonabil că pot conduce la o astfel de restrângere a reutilizării sunt puse la dispoziția publicului cu cel puțin două luni înainte de intrarea în vigoare. Aceste acorduri juridice sau măsuri practice fac obiectul revizuirilor periodice și, în orice caz, sunt revizuite o dată la trei ani. Clauzele definitive ale acestor acorduri sunt transparente și sunt puse la dispoziția publicului, acordând atenția cuvenită concurenței.

(5)   Acordurile de exclusivitate în vigoare la 17 iulie 2013 care nu se încadrează la excepțiile prevăzute în conformitate cu alineatele (2) și (3) încetează la sfârșitul contractului sau, în orice caz, cel mai târziu la 18 iulie 2043.

Articolul 12a (nou)

Conservarea informațiilor din sectorul public

Statele membre asigură punerea în aplicare a unor politici solide de conservare în ceea ce privește informațiile din sectorul public, în orice format care oferă cele bune garanții posibile de acces pe termen lung.

CAPITOLUL V

SETURILE DE DATE CU VALOARE RIDICATĂ

Articolul 13

Lista seturilor de date cu valoare ridicată

(1)  În vederea realizării obiectivelor prezentei directive, o listă de categorii pentru seturile de date cu valoare ridicată este prevăzută în anexa IIa. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a completa lista, adăugând noi categorii și seturile de date respective la lista seturilor de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile de publicare și reutilizare a acestora.

(2)  Aceste seturi de date sunt disponibile gratuit, prelucrabile automat și accesibile pentru descărcare și, după caz, prin intermediul unor API. Condițiile de utilizare sunt compatibile cu licențele standardelor deschise.

(3)  În mod excepțional, disponibilitatea gratuită menționată la alineatul (2) nu se aplică seturilor de date cu valoare ridicată ale întreprinderilor publice dacă evaluarea impactului menționată la articolul 13 alineatul (7) demonstrează că punerea la dispoziție cu titlu gratuit a seturilor de date va conduce la o distorsionare a concurenței pe piețele respective.

(5)  Lista de categorii și respectivele lor seturi de date cu valoare ridicată, menționate la alineatul (1), se bazează pe evaluarea potențialului acestora de a genera beneficii semnificative sociale, economice sau de mediu, pe servicii inovatoare, pe numărul de utilizatori, în special pe IMM-uri, și pe veniturile la generarea cărora ar putea contribui, precum și pe potențialul de a fi combinate cu alte seturi de date și pe impactul preconizat asupra situației competitive a întreprinderilor publice.

(6)  Lista din anexa IIa poate fi completată, după caz, prin intermediul unui act delegat; Comisia poate completa lista de la anexa IIa, adăugând noi categorii și seturile lor respective de date cu valoare ridicată prin intermediul unui act delegat, în conformitate cu articolul 290 din TFUE, cu respectarea procedurii prevăzute la articolul 14.

(7)  Comisia realizează o evaluare a impactului, care să includă o analiză cost-beneficiu, înainte de adoptarea unui act delegat și se asigură că acest act completează instrumentele juridice sectoriale existente în ceea ce privește reutilizarea documentelor care fac parte din domeniul de aplicare al prezentei directive. În cazurile în care categoriile de seturi de date cu valoare ridicată ar putea viza întreprinderi publice, evaluarea impactului acordă o atenție specială eventualelor denaturări ale concurenței și rolului jucat de întreprinderile publice, IMM-uri și tinerele întreprinderi, într-un mediu economic concurențial.

(7a)   În sensul alineatului (1), (2) și (7), Comisia efectuează consultări publice cu toate părțile interesate, inclusiv cu organismele competente care dețin informații din sectorul public, partenerii sociali, utilizatorii și reutilizatorii, solicitanții de utilizare și reutilizare și grupurile societății civile. Toate părțile interesate au posibilitatea de a prezenta Comisiei sugestii privind categorii suplimentare de seturi de date cu valoare ridicată sau seturi de date concrete. Comisia ține seama de aceste sugestii sau furnizează părții interesate motivele de a nu adopta sugestia respectivă.

În sensul alineatului (2), Comisia ia în considerare efectele potențiale asupra concurenței în cazul în care întreprinderile publice desfășoară activități pe piețe concurențiale.

CAPITOLUL VI

DISPOZIȚII FINALE

Articolul 14

Exercitarea delegării

(1)  Competența de a adopta acte delegate este conferită Comisiei în condițiile prevăzute la prezentul articol.

(2)  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia prezintă un raport privind delegarea de competențe cu cel puțin nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

(3)  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

(4)  Înainte de adoptarea unui act delegat, Comisia consultă experții desemnați de fiecare stat membru în conformitate cu principiile prevăzute în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare.

(5)  De îndată ce adoptă un act delegat, Comisia îl notifică simultan Parlamentului European și Consiliului.

(6)  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Perioada respectivă se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.”

Articolul 15

Transpunere

(1)  Statele membre pun în aplicare actele cu putere de lege și actele administrative necesare pentru a se conforma articolelor [...] până la […] . Statele membre comunică imediat Comisiei textul respectivelor măsuri.

Atunci când statele membre adoptă actele respective, ele cuprind o trimitere la prezenta directivă sau sunt însoțite de o asemenea trimitere la data publicării lor oficiale. Acestea conțin, de asemenea, o mențiune care precizează că trimiterile, în acte cu putere de lege și acte administrative în vigoare, la directivele abrogate prin prezenta directivă se interpretează ca trimiteri la prezenta directivă. Statele membre stabilesc modalitatea de efectuare a acestei trimiteri și cum va fi formulată ea.

(2)  Comisiei îi sunt comunicate de către statele membre textele principalelor dispoziții de drept intern pe care le adoptă în domeniul reglementat de prezenta directivă.

Articolul 16

Evaluare

(1)  La cel puțin patru ani de la data transpunerii prezentei directive, Comisia evaluează prezenta directivă și prezintă un raport privind principalele concluzii Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Evaluarea se efectuează în conformitate cu orientările Comisiei privind o mai bună legiferare(23). Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

(2)  Evaluarea are ca obiect în special domeniul de aplicare și impactul social și economic al prezentei directive, inclusiv măsura în care a crescut reutilizarea documentelor din sectorul public cărora li se aplică prezenta directivă, în special de IMM-uri, impactul seturilor de date cu valoare ridicată, efectele principiilor aplicate taxării și reutilizarea textelor oficiale cu caracter legislativ și administrativ, reutilizarea documentelor deținute de alte entități decât organismele din sectorul public, disponibilitatea și utilizarea API, interacțiunea dintre normele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și posibilitățile de reutilizare, precum și posibilitățile viitoare de a aduce îmbunătățiri bunei funcționări a pieței interne, sprijinind dezvoltarea pieței economice și de muncă.

Articolul 17

Abrogarea

Directiva 2003/98/CE, astfel cum a fost modificată prin directiva prevăzută în anexa I, partea A, se abrogă cu efect de la [data care urmează datei prevăzute la articolul 15 alineatul (1) primul paragraf], fără a aduce atingere obligațiilor statelor membre privind termenele de transpunere în dreptul intern și data de aplicare a directivelor menționate în anexa I, partea B.

Trimiterile la directiva abrogată se înțeleg ca trimiteri la prezenta directivă și se citesc în conformitate cu tabelul de corespondență din anexa II.

Articolul 18

Intrare în vigoare

Prezenta directivă intră în vigoare în a douăzecea zi de la data publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Articolul 19

Destinatari

Prezenta directivă se adresează statelor membre.

Adoptată la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

ANEXA I

Partea A

Directiva abrogată cu modificarea sa(menționată la articolul 15)

Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 345, 31.12.2003, p. 90)

Directiva 2013/37/UE a Parlamentului European și a Consiliului

(JO L 175, 27.6.2013, p. 1)

Partea B

Termene de transpunere în dreptul intern și data de aplicare

(menționate la articolul 15)

Directiva

Termen de transpunere

Data de aplicare

 

2003/98/CE

1 iulie 2005

 

2013/37/UE

18 iulie 2015

18 iulie 2015

ANEXA II

Tabel de corespondență

Directiva 2003/98/CE

Prezenta directivă

Articolul 1 alineatul (1)

Articolul 1 alineatul (1) cuvintele introductive și articolul 1 alineatul (1) litera (a)

_

Articolul 1 alineatul (1) litera (b)

_

Articolul 1 alineatul (1) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 1 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

Articolul 1 alineatul (2) litera (a)

_

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2) litera (b)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) litera (c)

Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 1 alineatul (2) litera (ca)

Articolul 1 alineatul (2) litera (e)

Articolul 1 alineatul (2) litera (cb)

Articolul 1 alineatul (2) litera (f)

Articolul 1 alineatul (2) litera (cc)

Articolul 1 alineatul (2) litera (g)

Articolul 1 alineatul (2) litera (d)

Articolul 1 alineatul (2) litera (h)

Articolul 1 alineatul (2) litera (e)

Articolul 1 alineatul (2) litera (j)

Articolul 1 alineatul (2) litera (f)

Articolul 1 alineatul (2) litera (i)

_

Articolul 1 alineatul (2) litera (k)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (3)

Articolul 1 alineatul (4)

_

Articolul 1 alineatul (5)

Articolul 1 alineatul (4)

_

Articolul 1 alineatul (5)

_

Articolul 1 alineatul (6)

Articolul 2 cuvintele introductive

Articolul 2 cuvintele introductive

Articolul 2 punctul 1

Articolul 2 punctul 1

Articolul 2 punctul 2

Articolul 2 punctul 2

_

Articolul 2 punctul 3

Articolul 2 punctul 3

Articolul 2 punctul 5

_

Articolul 2 punctul 6

_

Articolul 2 punctul 7

_

Articolul 2 punctul 8

Articolul 2 punctul 4

Articolul 2 punctul 9

Articolul 2 punctul 5

_

Articolul 2 punctul 6

Articolul 2 punctul 10

Articolul 2 punctul 7

Articolul 2 punctul 11

Articolul 2 punctul 8

Articolul 2 punctul 12

Articolul 2 punctul 9

Articolul 2 punctul 4

_

Articolul 2 punctul 13

_

Articolul 2 punctul 14

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (1)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 3 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (1)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (2)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (3)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (4)

Articolul 4 alineatul (5)

_

_

Articolul 4 alineatul (5) cuvintele introductive

_

Articolul 4 alineatul (5) litera (a)

 

Articolul 4 alineatul (5) litera (b)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (1)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (2)

Articolul 5 alineatul (3)

Articolul 5 alineatul (3)

_

Articolul 5 alineatul (4)

_

Articolul 5 alineatul (5)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (1)

Articolul 6 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 6 alineatul (2) cuvintele introductive

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) litera (a)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

_

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 6 alineatul (2) litera (b)

_

Articolul 6 alineatul (2) litera (c)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (3)

Articolul 6 alineatul (4)

Articolul 6 alineatul (4)

_

Articolul 6 alineatul (5)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (1)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (2)

Articolul 7 alineatul (3)

_

_

Articolul 7 alineatul (3)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 7 alineatul (4)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (1)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 8 alineatul (2)

Articolul 9

Articolul 9

_

Articolul 10 alineatul (1)

_

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 10 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 10 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (1)

Articolul 12 alineatul (1)

Articolul 11 alineatul (2)

Articolul 12 alineatul (2)

Articolul 11 alineatul (2a)

Articolul 12 alineatul (3)

_

Articolul 12 alineatul (4)

Articolul 11 alineatul (3)

_

Articolul 11 alineatul (4)

Articolul 12 alineatul (5)

_

Articolul 13 alineatul (1)

_

Articolul 13 alineatul (2)

_

Articolul 13 alineatul (3)

_

Articolul 13 alineatul (4) litera (a)

_

Articolul 13 alineatul (4) litera (b)

_

Articolul 13 alineatul (5)

_

Articolul 13 alineatul (6)

_

Articolul 13 alineatul (7)

_

Articolul 14 alineatul (1)

_

Articolul 14 alineatul (2)

_

Articolul 14 alineatul (3)

_

Articolul 14 alineatul (4)

_

Articolul 14 alineatul (5)

_

Articolul 14 alineatul (6)

Articolul 12

Articolul 15 alineatul (1)

_

Articolul 15 alineatul (2)

Articolul 13 alineatul (1)

Articolul 16 alineatul (1)

Articolul 13 alineatul (2)

_

Articolul 13 alineatul (3)

Articolul 16 alineatul (2)

_

Articolul 17

Articolul 14

Articolul 18

Articolul 15

Articolul 19

_

Anexa I

_

Anexa II

ANEXA IIa

Lista categoriilor și a seturilor de date cu valoare ridicată:

1. Date geospațiale

-coduri poștale, hărți naționale și locale (planuri cadastrale, hărți topografice, marine, ale frontierelor administrative).

2. Observarea Pământului și mediu

- date spațiale și in situ (monitorizarea condițiilor meteorologice și a calității solului și apei, seismicitate, consumul de energie, performanța energetică a clădirilor și nivelurile de emisii).

3. Date meteorologice

- prognoze meteorologice, precipitații, vânt și presiune atmosferică.

4. Statistici

- date statistice naționale, regionale și locale, însoțite de principalii indicatori demografici și economici (produsul intern brut, vârstă, nivelul șomajului, venituri, educație).

5. Întreprinderi

- registrul comerțului și registrul întreprinderilor (lista întreprinderilor înregistrate, informații privind forma de proprietate și modul de gestionare, identificatorii înregistrării).

6. Date privind transportul

-orarele transportului public pentru toate modurile de transport, informații privind lucrările rutiere și starea rețelei de transport, inclusiv informații privind traficul.

(1)

JO C 77, 28.3.2002, p. 1.

(2)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; părțile de text eliminate sunt tăiate.

(3)

  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

(4)

  SWD(2018) 145.

(5)

  SWD(2018) 127.

(6)

  Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

(7)

  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(8)

  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(9)

  C(2018)2375

(10)

  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(11)

Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

(12)

  Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31.7.2002, p. 37).

(13)

  Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) [...].

(14)

  Directiva 2001/29/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 22 mai 2001 privind armonizarea anumitor aspecte ale drepturilor de autor și drepturilor conexe în societatea informațională (JO L 167, 22.6.2001, p. 10).

(15)

  Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

(16)

Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date (JO L 8, 12.1.2001, p. 1).

(17)

  JO L123, 12.5. 2016, p. 1.

(18)

  Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

(19)

  Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007

privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE)

nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

(20)

  Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

(21)

  Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7-10).

(22)

  Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

(23)

  SWD (2017)350


ANEXĂ: SCRISOAREA COMISIEI PENTRU AFACERI JURIDICE

D(2018)33866

Dlui Jerzy BUZEK

Președinte, Comisia pentru industrie, cercetare și energie

PHS 08B046

Bruxelles

Subiect:  Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

COM(2018)0234 - C8-0169/2018 - 2018/0111(COD)

Stimate domnule președinte,

Comisia pentru afaceri juridice a examinat propunerea menționată anterior, în conformitate cu articolul 104 privind reformarea, introdus în Regulamentul de procedură al Parlamentului.

La alineatul (3) al articolului respectiv se prevăd următoarele:

„În cazul în care comisia competentă pentru chestiuni juridice consideră că propunerea nu implică nicio modificare de fond în afara celor identificate ca atare, aceasta informează comisia competentă pentru subiectul în cauză cu privire la acest lucru.

În acest caz, în afara condițiilor stabilite la articolele 169 și 170, în cadrul comisiei competente pentru subiectul în cauză sunt admisibile doar amendamentele referitoare la acele părți din propunere care conțin modificări.

Cu toate acestea, amendamentele la părțile care rămân neschimbate în propunere pot fi acceptate cu titlu excepțional și de la caz la caz de către președintele comisiei competente pentru chestiunea în cauză, în cazul în care consideră că acest lucru este necesar din motive urgente legate de logica internă a textului sau pentru că amendamentele sunt indisolubil legate de alte amendamente admisibile. Aceste motive trebuie specificate într-o justificare scrisă a amendamentelor.”

Având în vedere avizul grupului de lucru consultativ al serviciilor juridice ale Parlamentului, Consiliului și Comisiei, care a examinat propunerea de reformare, și ținând cont de recomandările raportoarei, Comisia pentru afaceri juridice consideră că propunerea în cauză nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare în propunere și că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actele precedente cu respectivele modificări, propunerea se limitează la o simplă codificare a actelor existente, fără modificări de fond ale acestora.

În concluzie, la reuniunea sa din 3 septembrie 2018, Comisia pentru afaceri juridice a recomandat în unanimitate(1)începerea examinării de către Comisia pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, a propunerii de mai sus, în conformitate cu articolul 104.

Cu stimă,

Pavel Svoboda

Anexă: Avizul Grupului de lucru consultativ

(1)

Au fost prezenți următorii deputați: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


ANEXĂ: AVIZUL GRUPULUI DE LUCRU CONSULTATIV AL SERVICIILOR JURIDICE ALE PARLAMENTULUI EUROPEAN, CONSILIULUI ȘI COMISIEI

 

 

 

 

GRUPUL CONSULTATIV

AL SERVICIILOR JURIDICE

Bruxelles, 12 iulie 2018

AVIZ

  ÎN ATENȚIA  PARLAMENTULUI EUROPEAN

    CONSILIULUI

    COMISIEI

Propunere de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

COM(2018) 234 final din 25.4.2018 - 2018/0111(COD)

Având în vedere Acordul interinstituțional din 28 noiembrie 2001 privind utilizarea mai structurată a tehnicii de reformare a actelor legislative, în special punctul 9, grupul de lucru consultativ, alcătuit din reprezentanți ai serviciilor juridice din cadrul Parlamentului European, al Consiliului și al Comisiei, s-a întrunit la 23 și 31 mai 2018 în vederea examinării propunerii menționate anterior prezentate de Comisie.

În cadrul acestor reuniuni(1), în urma examinării propunerii de directivă a Parlamentului European și a Consiliului de reformare a Directivei 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, grupul de lucru consultativ a stabilit, de comun acord, după cum urmează:

1. Următoarele elemente ar fi trebuit să fie marcate prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond:

- la considerentul 7, adăugarea cuvintelor „modificate ulterior în 2013”;

- la considerentul 8, înlocuirea cuvintelor „societate bazată pe date” cu „societate a informației și cunoștințelor”;

- la considerentul 12, eliminarea cuvântului „tradițională”;

- la considerentul 13, eliminarea ultimei propoziții;

- la considerentul 26, eliminarea cuvintelor „adaptată la evoluția societății informaționale”;

- la considerentul 27, adăugarea cuvintelor „al datelor satelitare și al datelor meteorologice”;

- eliminarea întregului text al considerentului 14 din Directiva 2003/98/CE;

- la considerentul 47, adăugarea cuvintelor „și a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului”;

- la considerentul 54, înlocuirea cuvintelor „tablou de bord online privind informațiile din sectorul public” cu cuvintele „raport online privind maturitatea datelor deschise”;

- înlocuirea textului actual al articolului 4 alineatul (5) din Directiva 2003/98/CE cu o nouă formulare;

- la articolul 5 alineatul (1), adăugarea cuvintelor „Fără a se aduce atingere capitolului V”;

- la articolul 7 alineatul (1), eliminarea cuvintelor „deținute de organisme din sectorul public”;

- la articolul 7 alineatul (2), eliminarea cuvintelor „organismul în cauză din sectorul public indică în prealabil” și înlocuirea cuvintelor „organismul în cauză din sectorul public” cu „deținătorul documentelor”.

2. La considerentele 8, 12 și 14, cuvântul „Comunitate” ar trebui să fie înlocuit cu „Uniune”.

3. La căsuța care precede considerentul 56, indicația „2013/37/UE considerentul 29” ar fi trebuit să fie „2013/37/UE considerentul 36”.

4. La articolul 15 alineatul (1), primul paragraf, cuvintele „informează de îndată” (înlocuite de cuvintele „comunică imediat Comisiei textul respectivelor măsuri”) ar fi trebuit să fie marcate prin „tăierea cu o linie dublă”.

5. Textul actual al articolului 13 alineatul (1) din Directiva 2003/98/CE ar fi trebuit să fie marcat în întregime prin „tăierea cu o linie dublă”. Formularea propusă pentru articolul 16 alineatul (1) ar fi trebuit să fie marcată în întregime prin utilizarea fondului gri, folosit în general pentru identificarea modificărilor de fond.

6. Propunerea prezentată de Comisie ar fi trebuit să conțină două anexe privind reformarea, denumite „Anexa I” și „Anexa II” în considerentul 65 și în articolul 17.

În urma examinării propunerii, grupul de lucru consultativ a ajuns, de comun acord, la concluzia că propunerea nu conține nicio modificare de fond în afara celor care au fost identificate ca atare. Grupul de lucru consultativ a constatat, de asemenea, că, în ceea ce privește codificarea dispozițiilor neschimbate din actul precedent cu respectivele modificări de fond, propunerea se limitează la o simplă codificare a actului juridic existent, fără modificări de fond ale acestuia.

F. DREXLER      H. LEGAL      L. ROMERO REQUENA

Jurisconsult      Jurisconsult      Director general

(1)

Grupul de lucru consultativ a lucrat pe baza versiunii în limba engleză a propunerii, aceasta fiind versiunea lingvistică originală a textului examinat.


AVIZ al Comisiei pentru piața internă și protecția consumatorilor (19.10.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Raportoare pentru aviz: Julia Reda

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

I. Context

În ultimii zece ani și jumătate, conceptul de date deschise a evoluat și a ajuns la maturitate, ajungând în centrul administrației moderne. Guvernele și autoritățile au adoptat principiul potrivit căruia în cazul în care datele pot fi puse la dispoziție spre a fi reutilizate, ele trebuie puse la dispoziție.

În virtutea dreptului fundamental de acces la informații, dreptul de acces la date și de reutilizarea datelor din sectorul public le permite cetățenilor să participe activ în cadrul comunităților lor. Numeroase persoane și inițiative utilizează date pentru a aduce avantaje pentru societate. În loc să se bazeze pe zvonuri sau date sporadice, acestea utilizează date fiabile ca sursă de informații.

În evaluarea Comisiei care însoțește propunerea de reformare, economia bazată pe date în Uniunea Europeană a fost estimată la 300 de miliarde EUR în 2016. În același an, existau în jur de 134 000 de întreprinderi de procesare a datelor în UE(1).

În afară de cetățeni și întreprinderi, chiar și administrațiile însele au de câștigat de pe urma datelor deschise. Pe lângă faptul că le permite guvernelor și autorităților să își îndeplinească obligațiile democratice de a asigura transparența politicilor și proceselor decizionale, adoptarea conceptului de date deschise stimulează și cooperarea între departamente. Utilizatorii interni dobândesc acces la date la care nu ar fi avut acces înainte. Potrivit evaluării Comisiei, avantajele adoptării datelor deschise încă de la început depășesc cu mult orice costuri pentru administrația publică, la o rată de aproximativ 26:1 „în prezent”(2).

II. Poziția raportorului

A. Deschiderea prin concepție și în mod implicit

Accesul la informații este un drept fundamental, garantat de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, în special articolul 11. De aceea, statele membre ar trebui să depună toate eforturile rezonabile pentru a elabora politici care reglementează crearea de date astfel încât publicarea lor să fie deja prevăzută.

Asigurarea faptului că informațiile din sectorul public sunt accesibile și reutilizabile creează costuri pentru administrația publică. Deja în prezent, beneficiile depășesc costurile. Dacă se are în vedere posibilitatea ulterioară a publicării datelor în etapa de producție, costurile ar putea fi reduse și mai mult, iar publicarea ar putea fi simplificată.

Principiul ar trebui să fie numit deschiderea prin concepție și în mod implicit.

B. Seturile de date cu valoare ridicată

Comisia a identificat seturile de date cu valoare ridicată ca fiind deosebit de valoroase pentru economie și societate. Astfel, permiterea accesului la seturile de date cu valoare ridicată este esențială pentru scopul reformării.

Prin urmare, pornind de la experiența acumulată în statele membre, directiva se modifică cu o listă de categorii de seturi de date cu valoare ridicată și seturi de date exemplare din domenii identificate ca fiind de mare valoare de Open Knowledge Foundation(3) și în anexa tehnică din Carta pentru date deschise a G8(4). Se acordă Comisiei competențe delegate pentru a actualiza și consolida această listă cu seturile de date concrete pe care le identifică prin consultări publice, precum și prin încurajarea publicului să prezinte sugestii.

C. Taxarea

Guvernele și administrațiile publice pot percepe taxe pentru datele pe care le-au comandat pentru a fi produse, pe care le-au produs însele sau pe care le-au autorizat.

Abordarea precaută în procesul de reformare nu reușește să corecteze situația actuală, în care marile societăți multinaționale beneficiază de date publice, în timp ce inițiativele civice au de pierdut. De exemplu, Google ar fi încheiat un acord de acordare a licențelor pentru cartografierea datelor cu Agenția federală germană pentru cartografie și geodezie(5), care presupune o taxă anuală redusă de șase cifre. În timp ce Google își poate permite o astfel de taxă, datele rămân inaccesibile pentru IMM-uri sau pentru alternativele concurente ale societății civile la nivelul comunităților, cum ar fi OpenStreetMap(6) care au creat hărți detaliate ale lumii în mare parte cu ajutorul voluntarilor.

În consecință, informațiile din sectorul public ajung să consolideze poziția deja dominantă pe piață a marilor întreprinderi multinaționale, limitând în același timp capacitatea de elaborare a unor metode alternative.

Posibilitatea ca sectorul public să aplice taxe pentru date trebuie, prin urmare, să fie limitată și mai mult. Reutilizarea datelor ar trebui să fie gratuită, cu excepția unor circumstanțe strict definite.

D. Directiva privind datele deschise

Directiva nu ar trebui să constituie un obstacol pentru statele membre care adoptă deja datele deschise și își publică informațiile în formate deschise și în cadrul unor autorizații permisive, deschise. Aceasta ar trebui să ajute statele membre care nu sunt încă implicate și să le ghideze prin etapele și metodele care urmează să fie adoptate.

Directiva ar trebui să sublinieze dimensiunea europeană a datelor deschise, să promoveze agregarea datelor la nivel paneuropean, precum și colaborarea transfrontalieră.

La momentul adoptării Directivei 2003/98/CE, termenul de date deschise nu era cunoscut la scară largă. În prezent, situația este diferită. Termenul de date deschise este, în linii mari, consacrat și utilizat de Comisie și de statele membre. Prin urmare, termenul cel mai bun pentru a descrie obiectivul directivei este „date deschise.”

Denumirea directivei ar trebui să arate ceea ce poate să realizeze și, astfel, ar trebui să fie redenumită„Directiva privind datele deschise”.

AMENDAMENTE

Comisia pentru piața internă și protecția consumatorilor recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(1)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului28 a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menționate.

(1)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului28 a fost modificată de mai multe ori și în mod substanțial28a. Din motive de claritate, ar trebui, cu ocazia noilor modificări, să se procedeze la reformarea directivei menționate.

__________________

__________________

28 Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

28 Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (JO L 345, 31.12.2003, p. 90).

 

28a A se vedea anexa I partea A.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(2)  În temeiul articolului 13 din Directiva 2003/98/CE și în termen de cinci ani de la adoptarea Directivei 2013/37/UE, de modificare, Comisia a evaluat și a revizuit, după consultarea părților interesate relevante, funcționarea directivei în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională29.

(2)  În temeiul Directivei 2003/98/CE și în termen de cinci ani de la adoptarea Directivei 2013/37/UE, de modificare, Comisia a evaluat și a revizuit, după consultarea părților interesate relevante, funcționarea directivei în cadrul Programului privind o reglementare adecvată și funcțională29.

__________________

__________________

29 SWD(2018) 145.

29 SWD(2018)0145.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În urma consultării părților interesate și având în vedere rezultatele evaluării impactului30, Comisia a considerat că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a aborda obstacolele existente și obstacolele emergente din calea unui reutilizări pe scară mai largă a informațiilor din sectorul public și a celor care beneficiază de finanțare publică în întreaga Uniune, precum și pentru a actualiza cadrul legislativ astfel încât să reflecte progresele din domeniul tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială și internetul obiectelor.

(3)  În urma consultării părților interesate și având în vedere rezultatele evaluării impactului30, Comisia a considerat că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a aborda obstacolele existente și obstacolele emergente din calea unei reutilizări pe scară mai largă a informațiilor din sectorul public și a celor care beneficiază de finanțare publică în întreaga Uniune, precum și pentru a actualiza cadrul legislativ astfel încât să reflecte progresele din domeniul tehnologiilor digitale, cum ar fi învățarea automată, inteligența artificială și internetul obiectelor.

__________________

__________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018)0127.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Modificările de fond introduse în textul juridic astfel încât să fie exploatat pe deplin potențialul informațiilor din sectorul public pentru economia și societatea europeană se axează pe următoarele domenii: asigurarea unui acces în timp real la datele dinamice prin mijloace tehnice adecvate, creșterea ofertei de date publice de calitate destinate reutilizării, inclusiv a celor provenite de la întreprinderi publice, organizații care desfășoară activități de cercetare și organizații care finanțează activități de cercetare, abordarea aspectelor legate de apariția unor noi forme de acorduri de exclusivitate, utilizarea excepțiilor de la principiul perceperii unor taxe egale cu costurile marginale și relația dintre prezenta directivă și anumite instrumente juridice conexe, inclusiv Directiva 96/9/CE31 și Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului32.

(4)  Modificările de fond introduse în textul juridic astfel încât să fie exploatat pe deplin potențialul informațiilor din sectorul public pentru economia și societatea europeană se axează pe următoarele domenii: asigurarea unui acces în timp real la datele dinamice prin mijloace tehnice adecvate, creșterea ofertei de date publice de calitate destinate reutilizării, inclusiv a celor provenite de la întreprinderi publice, organizații care desfășoară activități de cercetare și organizații care finanțează activități de cercetare, abordarea aspectelor legate de apariția unor noi forme de acorduri de exclusivitate, utilizarea excepțiilor de la principiul perceperii unor taxe egale cu costurile marginale și relația dintre prezenta directivă și anumite instrumente juridice conexe, inclusiv Directiva 96/9/CE31, Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului și Regulamentul (UE) 2016/67932.

__________________

__________________

31 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

31 Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

32 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

32 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Accesul la informații este un drept fundamental. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene („Carta”) prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul economiei cunoașterii.

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul economiei cunoașterii, care se bazează pe cantitatea, calitatea și accesibilitatea informațiilor disponibile și care duce la o mai bună adaptare la nevoile consumatorilor.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 7

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(7)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public a stabilit un număr minim de norme care guvernează reutilizarea, precum și modurile practice privind facilitarea reutilizării documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre , inclusiv de organismele executive, legislative și judiciare . După adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, cantitatea de date, inclusiv de date publice, a crescut într-un ritm exponențial la nivel mondial, fiind generate și colectate noi tipuri de date. În paralel, are loc o evoluție continuă a tehnologiilor de analiză, exploatare și prelucrare a datelor. Progresul tehnologic rapid permite crearea de noi servicii și aplicații pe baza utilizării, cumulării sau combinării datelor. Normele adoptate inițial în 2003 și modificate ulterior în 2013 nu mai țin pasul cu aceste schimbări rapide și, prin urmare, există riscul pierderii oportunităților economice și sociale oferite de reutilizarea datelor publice.

(7)  Directiva 2003/98/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 17 noiembrie 2003 privind reutilizarea informațiilor din sectorul public a stabilit un număr minim de norme care guvernează reutilizarea, precum și modurile practice privind facilitarea reutilizării documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre , inclusiv de organismele executive, legislative și judiciare . După adoptarea primului set de norme privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, cantitatea de date, inclusiv de date publice, a crescut într-un ritm exponențial la nivel mondial, fiind generate și colectate noi tipuri de date. În paralel, are loc o evoluție continuă a tehnologiilor de analiză, exploatare și prelucrare a datelor, cum ar fi învățarea automată, inteligența artificială și internetul obiectelor. Progresul tehnologic rapid permite crearea de noi servicii și aplicații pe baza utilizării, cumulării sau combinării datelor. Normele adoptate inițial în 2003 și modificate ulterior în 2013 nu mai țin pasul cu aceste schimbări rapide și, prin urmare, există riscul pierderii oportunităților economice și sociale oferite de reutilizarea datelor publice.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(8)  Evoluția către o societate bazată pe date influențează viața fiecărui cetățean al Comunității, printre altele prin faptul că le oferă noi posibilități de acces la cunoștințe și de acumulare a cunoștințelor.

(8)  Evoluția către o societate bazată pe date influențează viața fiecărui cetățean al Uniunii, printre altele prin faptul că le oferă noi posibilități de acces la cunoștințe și de acumulare a cunoștințelor.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Permisiunea de a reutiliza documentele deținute de un organism din sectorul public adaugă valoare pentru reutilizatori, pentru utilizatorii finali și pentru societate în general și, în numeroase cazuri, pentru organismul public propriu-zis, prin promovarea transparenței și a răspunderii și furnizarea de feedback din partea reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, ceea ce permite organismului din sectorul public în cauză să îmbunătățească calitatea informațiilor colectate.

(11)  Permisiunea de a reutiliza documentele deținute de un organism din sectorul public adaugă valoare pentru reutilizatori, pentru utilizatorii finali și pentru societate în general și, în numeroase cazuri, pentru organismul public propriu-zis, prin promovarea transparenței și a răspunderii și furnizarea de feedback din partea reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, ceea ce permite organismului din sectorul public în cauză să îmbunătățească calitatea informațiilor colectate, precum și îndeplinirea sarcinilor sale publice.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Există diferențe importante între normele și practicile statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public, ceea ce constituie obstacole în calea valorificării întregului potențial economic al acestei resurse-cheie de documente. Practica organismelor din sectorul public privind exploatarea informațiilor din sectorul public continuă să varieze între statele membre. Acest aspect trebuie luat în considerare. În consecință, se impune armonizarea minimă a normelor și practicilor naționale privind reutilizarea documentelor din sectorul public în cazurile în care diferențele între normele sau practicilor naționale sau lipsa clarității împiedică buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea adecvată a societății informaționale în cadrul Comunității.

(12)  Există diferențe importante între normele și practicile statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public, ceea ce constituie obstacole în calea valorificării întregului potențial economic al acestei resurse-cheie de documente. Practica organismelor din sectorul public privind exploatarea informațiilor din sectorul public continuă să varieze între statele membre. Acest aspect trebuie luat în considerare. În consecință, se impune armonizarea minimă a normelor și practicilor naționale privind reutilizarea documentelor din sectorul public în cazurile în care diferențele între normele sau practicilor naționale sau lipsa clarității împiedică buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea adecvată a societății informaționale în cadrul Uniunii.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Politicile de deschidere a datelor care încurajează punerea la dispoziție pe scară largă și reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri private sau comerciale, cu constrângeri juridice, tehnice sau financiare minime sau inexistente, și care promovează circulația informațiilor, nu numai pentru operatorii economici, ci și pentru publicul larg, pot juca un rol important în demararea dezvoltării de noi servicii bazate pe mijloace inovatoare de combinare și utilizare a acestor informații, pot stimula creșterea economică și promova angajamentul social.

(13)  Statele membre ar trebui să asigure crearea de date bazate pe principiul „deschidere prin concepție și în mod implicit”, în ceea ce privește toate documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând în același timp un nivel coerent de protecție a obiectivelor de interes public, cum ar fi securitatea publică sau protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul în care sunt vizate informații sensibile legate de infrastructurile critice sau în cazul în care informațiile dintr-un ansamblu de date individual nu pot să prezinte un risc de identificare a unei persoane fizice, dar atunci când sunt combinate cu alte informații disponibile, ar putea implica un astfel de risc. Politicile de deschidere a datelor care încurajează punerea la dispoziție pe scară largă și reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri private sau comerciale, cu constrângeri juridice, tehnice sau financiare minime sau inexistente, și care promovează circulația informațiilor, nu numai pentru operatorii economici, ci și pentru publicul larg, pot juca un rol important în promovarea dezvoltării de noi servicii bazate pe mijloace inovatoare de combinare și utilizare a acestor informații, pot stimula creșterea economică și promova angajamentul social. Interoperabilitatea, standardele deschise și datele deschise ar trebui, prin urmare, să fie puse în aplicare la nivelul național, regional și local al administrației fiecărui stat membru. În același timp, Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre și să sprijine proiectarea, testarea, punerea în aplicare și utilizarea unor interfețe electronice interoperabile care să permită servicii publice mai eficiente și mai sigure.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 14

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(14)  Mai mult, în lipsa unei armonizări minime la nivel comunitar, activitățile legislative întreprinse la nivel național, deja inițiate într-o serie de state membre pentru a răspunde provocărilor tehnologice, pot duce la diferențe din ce în ce mai accentuate. Impactul unor astfel de diferențe și neclarități legislative devine tot mai semnificativ pe parcursul dezvoltării societății informaționale, care a intensificat deja exploatarea transfrontalieră a informațiilor.

(14)  Mai mult, în lipsa unei armonizări minime la nivelul Uniunii, activitățile legislative întreprinse la nivel național, deja inițiate într-o serie de state membre pentru a răspunde provocărilor tehnologice, pot duce la diferențe din ce în ce mai accentuate. Impactul unor astfel de diferențe și neclarități legislative devine tot mai semnificativ pe parcursul dezvoltării societății informaționale, care a intensificat deja exploatarea transfrontalieră a informațiilor.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezenta directivă se aplică documentelor care devin disponibile pentru reutilizare în momentul în care organismele din sectorul public acordă licențe, vând, diseminează, schimbă sau furnizează informații. Pentru a evita subvențiile încrucișate, reutilizarea trebuie să includă și folosirea ulterioară a documentelor în interiorul aceleiași organizații pentru activități care ies din sfera sarcinilor sale publice. Activitățile care ies din sfera sarcinilor publice includ în mod normal furnizarea documentelor elaborate și taxate exclusiv pe baza unor considerente comerciale și în concurență cu alți actori de pe piață.

(18)  Prezenta directivă se aplică documentelor care devin disponibile pentru reutilizare în momentul în care organismele din sectorul public dispun producerea informațiilor sau acordă licențe, vând, diseminează, schimbă sau furnizează informații. Pentru a evita subvențiile încrucișate, reutilizarea trebuie să includă și folosirea ulterioară a documentelor în interiorul aceleiași organizații pentru activități care ies din sfera sarcinilor sale publice. Activitățile care ies din sfera sarcinilor publice includ în mod normal furnizarea documentelor elaborate și taxate exclusiv pe baza unor considerente comerciale și în concurență cu alți actori de pe piață.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, cu excepția cazurilor în care accesul este restrâns sau exclus în temeiul unor norme naționale referitoare la accesul la documente și sub rezerva celorlalte excepții prevăzute în prezenta directivă. Directiva se bazează pe programele de acces existente în statele membre și nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii , articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.

(19)  Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, fără a duce atingere excepțiilor prevăzute în prezenta directivă, cum ar fi securitatea națională sau protejarea datelor cu caracter personal, permițând statelor membre să restrângă sau să excludă accesul la anumite documente. În absența armonizării, procedurile și modalitățile de acces la informațiile din sectorul public rămân de competența statelor membre. Directiva se bazează pe programele de acces existente în statele membre și nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii , articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor. Deși prezenta directivă nu stabilește o obligație pentru organismele din sectorul public de a asigura stocarea unui anumit tip de documente în vederea reutilizării unor astfel de documente, statele membre ar trebui să depună toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că acest lucru nu afectează în mod nejustificat exploatarea potențialului lor economic.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 21

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(21)  Prin urmare, Directiva 2003/98/CE ar trebui să fie modificată pentru a se asigura că dispozițiile sale pot fi aplicate la reutilizarea documentelor produse în cadrul prestării de servicii de interes general de către întreprinderile publice care desfășoară una dintre activitățile menționate la articolele 8-14 din Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului33, precum și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate și de întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim).

(21)  Prin urmare, Directiva 2003/98/CE ar trebui să fie modificată pentru a se asigura că dispozițiile sale pot fi aplicate la reutilizarea documentelor produse în cadrul prestării de servicii de interes general de către întreprinderile publice care desfășoară una dintre activitățile menționate în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului33, precum și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători, de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate și de întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul Regulamentului (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim).

__________________

__________________

33 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

33 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 22

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(22)  Prezenta directivă nu ar trebui să includă obligația de a permite reutilizarea documentelor produse de întreprinderi publice. Decizia de a permite sau nu reutilizarea lor ar trebui să aparțină întreprinderii în publice în cauză. O întreprindere publică ar trebui să respecte obligațiile relevante prevăzute în capitolele III și IV din prezenta directivă numai după ce a ales să pună un document la dispoziție pentru a fi reutilizat, în special în ceea ce privește formatele, taxarea, transparența, licențele, nediscriminarea și interzicea acordurilor de exclusivitate. Pe de altă parte, întreprinderea publică nu are obligația de a respecta cerințele prevăzute în capitolul II, cum ar fi normele aplicabile prelucrării cererilor.

(22)  Prezenta directivă nu include obligația de a permite reutilizarea documentelor produse de întreprinderi publice. Decizia de a permite sau nu reutilizarea documentelor sau a unor părți ale documentelor, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, ar trebui să aparțină întreprinderii în publice în cauză. O întreprindere publică ar trebui să respecte obligațiile relevante prevăzute în capitolele III și IV din prezenta directivă numai după ce a ales să pună un document la dispoziție pentru a fi reutilizat, în special în ceea ce privește formatele, taxarea, transparența, licențele, nediscriminarea și interzicea acordurilor de exclusivitate. Pe de altă parte, întreprinderea publică nu are obligația de a respecta cerințele prevăzute în capitolul II, cum ar fi normele aplicabile prelucrării cererilor.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 26

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(26)  Directiva prevede o definiție generică a termenului „document”. Aceasta cuprinde orice reprezentare a unor acte, fapte sau informații și orice compilație a unor astfel de acte, fapte sau informații, indiferent de mediul de stocare (scrise pe hârtie sau stocate în formă electronică sau sub forma unei înregistrări audio, video sau audiovizuale). Definiția termenului de „document” nu acoperă programele de calculator.

(26)  Directiva prevede o definiție generică a termenului „document”. Aceasta cuprinde orice reprezentare a unor acte, fapte sau informații și orice compilație a unor astfel de acte, fapte sau informații, indiferent de mediul de stocare (scrise pe hârtie sau stocate în formă electronică sau sub forma unei înregistrări audio, video sau audiovizuale). Statele membre ar trebui să garanteze transparența în ceea ce privește metodologia utilizată în compilarea documentelor.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 27

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(27)  Organismele din sectorul public își pun în tot mai mare măsură în mod proactiv documentele la dispoziție pentru a fi reutilizate, asigurând vizibilitatea și disponibilitatea efectivă a metadatelor și a conținutului aferent. Ar trebui, de asemenea, ca documentele să fie puse la dispoziție pentru reutilizare în urma unei cereri formulate de un reutilizator. În aceste cazuri, termenul limită pentru răspunsurile la cererile de reutilizare trebuie să fie rezonabil și conform cu durata echivalentă prevăzută pentru cererile de acces la documentul respectiv în temeiul regimului de acces aplicabil. Întreprinderile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare ar trebui să fie însă scutite de la respectarea acestei cerințe. Limitele de timp rezonabile pe teritoriul Uniunii stimulează producția de produse și servicii informaționale agregate la nivel paneuropean. Acest lucru este deosebit de important pentru datele dinamice ( inclusiv în cazul informațiilor privind traficul , al datelor satelitare și al datelor meteorologice ), a căror valoare economică depinde de disponibilitatea imediată a informațiilor și de actualizări periodice. Prin urmare, datele dinamice ar trebui puse la dispoziție imediat după colectare printr-o interfață de programare a aplicațiilor, astfel încât să se faciliteze dezvoltarea aplicațiilor bazate pe internet, a aplicațiilor mobile și a aplicațiilor având legătură cu cloud-ul care utilizează astfel de date. În toate cazurile în care acest lucru nu este posibil din cauza unor constrângeri tehnice sau financiare, organismele din sectorul public trebuie să pună la dispoziție documentele într-un interval de timp care să permită exploatarea întregului lor potențial economic. În cazul în care se folosește o licență, termenii licenței pot specifica disponibilitatea documentelor în timp util.

(27)  Organismele din sectorul public își pun în tot mai mare măsură în mod proactiv documentele la dispoziție pentru a fi reutilizate, asigurând ușurința găsirii și disponibilitatea efectivă a metadatelor și a conținutului aferent. Ar trebui, de asemenea, ca documentele să fie puse la dispoziție pentru reutilizare în urma unei cereri formulate de un reutilizator. Statele membre ar trebui să le permită solicitanților să solicite documente în vederea reutilizării, fără a fi obligați să își manifeste interesul. Statele membre ar trebui să garanteze că sunt definite modalități practice pentru a se asigura că reutilizarea informațiilor din sectorul public poate fi exercitată în mod eficace , cum ar fi desemnarea de agenți de informare, crearea și întreținerea de instalații pentru examinarea documentelor, a registrelor sau a listelor de documente deținute de organisme din sectorul public sau de puncte de informare, cu indicații clare privind locul în care pot fi găsite astfel de documente. Termenul limită pentru răspunsurile la cererile de reutilizare trebuie să fie rezonabil și în conformitate cu durata echivalentă prevăzută pentru cererile de acces la documentul respectiv în temeiul regimului de acces aplicabil. Întreprinderile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare ar putea, prin urmare, să fie scutite de la respectarea acestei cerințe. Limitele de timp rezonabile pe teritoriul Uniunii stimulează producția de produse și servicii informaționale agregate la nivel paneuropean. Acest lucru este deosebit de important pentru datele dinamice ( inclusiv în cazul informațiilor privind traficul , al datelor satelitare și al datelor meteorologice ), a căror valoare economică depinde de disponibilitatea imediată a informațiilor și de actualizări periodice. Prin urmare, datele dinamice ar trebui puse la dispoziție imediat după colectare printr-o interfață de programare a aplicațiilor, astfel încât să se faciliteze dezvoltarea aplicațiilor bazate pe internet, a aplicațiilor mobile și a aplicațiilor având legătură cu cloud-ul care utilizează astfel de date. În toate cazurile în care acest lucru nu este posibil din cauza unor constrângeri tehnice sau financiare, organismele din sectorul public trebuie să pună la dispoziție documentele într-un interval de timp care să permită exploatarea întregului lor potențial economic. În cazul în care se folosește o licență, termenii licenței pot specifica disponibilitatea documentelor în timp util.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 28

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(28)  Pentru a obține accesul la datele oferite pentru reutilizare în acces liber prin prezenta directivă, este necesară utilizarea unor interfețe de programare a aplicațiilor (API) corespunzătoare și bine concepute. O API descrie tipul de date care pot fi extrase, modalitatea de extragere și formatul în care vor fi primite datele. Aceasta are diverse niveluri de complexitate și ar putea consta într-o simplă conexiune la bază de date pentru extragerea unor seturi de date specifice, într-o interfață web sau în configurații mai complexe. Reutilizarea și partajarea datelor printr-o utilizare corespunzătoare a API prezintă o valoare adăugată, întrucât le permite dezvoltatorilor și întreprinderilor nou-înființate să creeze noi servicii și produse. Acestea reprezintă, de asemenea, un ingredient esențial pentru crearea unor ecosisteme valoroase în jurul unor date exploatabile care rămân adesea neutilizate. Configurarea și utilizarea API trebuie să se bazeze pe anumite principii: stabilitate, întreținere de-a lungul ciclului de viață, uniformitate a utilizării și a standardelor, ușurință în utilizare și securitate. În cazul datelor dinamice, cu alte cuvinte al datelor actualizate frecvent, adesea în timp real, organismele din sectorul public și întreprinderile publice trebuie să le pună la dispoziție imediat după colectare, prin intermediul unor API corespunzătoare.

(28)  Pentru a obține accesul la datele oferite pentru reutilizare în acces liber prin prezenta directivă, este necesară utilizarea unor interfețe de programare a aplicațiilor (API) corespunzătoare și bine concepute. O API descrie tipul de date care pot fi extrase, modalitatea de extragere și formatul în care vor fi primite datele. Aceasta are diverse niveluri de complexitate și ar putea consta într-o simplă conexiune la o bază de date pentru extragerea unor seturi de date specifice, într-o interfață web structurată sau în configurații mai complexe. Există diferențe considerabile între statele membre în ceea ce privește utilizarea API și ar trebui prevăzut un sprijin financiar suplimentar pentru o utilizare mai intensă a datelor dinamice și a API în general. API sunt necesare pentru dezvoltarea schimburilor de informații complet interoperabile. Reutilizarea și partajarea datelor printr-o utilizare corespunzătoare a API prezintă o valoare adăugată, întrucât le permite dezvoltatorilor și întreprinderilor nou-înființate să creeze noi servicii și produse. Acestea reprezintă, de asemenea, un ingredient esențial pentru crearea unor ecosisteme valoroase în jurul unor date exploatabile care rămân adesea neutilizate. Configurarea și utilizarea API trebuie să se bazeze pe anumite principii: stabilitate, fiabilitate, disponibilitate, eficiență, întreținere de-a lungul ciclului de viață, uniformitate a utilizării și a standardelor, ușurință în utilizare și securitate. În cazul datelor dinamice, cu alte cuvinte al datelor actualizate frecvent, adesea în timp real, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui să le pună la dispoziție imediat după colectare, prin intermediul unor API corespunzătoare. În special, API ar trebui să respecte principiul stabilității, în sensul că ar trebui să lucreze în mod constant la aceleași specificații tehnice. API ar trebui să adere la principiul fiabilității astfel încât, atunci când se aduc modificări, acestea sunt comunicate cu mult timp înainte, cu excepția cazurilor urgente justificate corespunzător în care modificările trebuie aplicate anterior. API ar trebui să asigure disponibilitatea, funcționând la un nivel de calitate constant. Pentru a asigura eficiența, performanța și complexitatea API nu ar trebui să varieze semnificativ între momentul în care este accesat de furnizorul de date, de producătorul de date sau de utilizatorul de date. Pentru a îmbunătăți interoperabilitatea API, competența de a adopta acte în conformitate cu articolul 290 din tratat ar trebui delegată Comisiei în ceea ce privește criteriile minime de interoperabilitate a API.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Taxele pentru reutilizarea documentelor reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Prin urmare, documentele ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, iar, în cazul în care taxele sunt necesare , acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale. În situații excepționale , ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui , prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Cerința de a genera venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor organismelor din sectorul public legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public sau de sfera de aplicare a serviciilor de interes general încredințate unor întreprinderi publice nu trebuie să fie prevăzută prin lege ci poate decurge, de exemplu, din practicile administrative în vigoare în statele membre. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat o astfel de cerință.

(32)  Există în continuare o gamă largă de practici în materie de tarifare pentru reutilizarea documentelor, nu numai între statele membre, ci și între organismele din sectorul public din interiorul aceluiași stat membru. Taxele pentru reutilizarea documentelor reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Prin urmare, documentele ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, sau, în cazul în care taxele sunt necesare, acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale, astfel cum se menționează în Comunicarea Comisiei 2014 /C 240/01. În situații excepționale , ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica îndeplinirea sarcinilor publice și funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere cel puțin 60 % din costurile legate de documente, care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui , prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării și stocării datelor, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat cerința de a genera venituri pentru a acoperi cel puțin 60 % din costuri.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 32 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(32a)  Profitul poate fi înțeles ca un procentaj, în plus față de costurile marginale, ceea ce permite recuperarea costului capitalului și includerea unei rate efective de rentabilitate. Întrucât costul capitalului este strâns legat de ratele dobânzilor aplicate de instituțiile de credit, ele însele bazându-se pe rata fixă a dobânzii aplicate de BCE pentru operațiunile principale de refinanțare, nu ar trebui să se preconizeze că profitul rezonabil nu va fi mai mult de 5 % peste rata fixă a dobânzii BCE.

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Asigurarea clarității și disponibilității publice a documentelor din sectorul public reprezintă o cerință preliminară a dezvoltării unei piețe a informației la nivelul Uniunii . În consecință, toate condițiile aplicabile pentru reutilizarea documentelor trebuie prezentate în mod clar potențialilor reutilizatori. Statele membre trebuie să încurajeze, după caz, crearea de indexuri accesibile on-line, care să cuprindă documentele disponibile, în vederea promovării și facilitării cererilor de reutilizare. Solicitanții de reutilizări de documente deținute de alte entități decât întreprinderile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare trebuie informați cu privire la căile de atac disponibile, în ceea ce privește deciziile și practicile care îi privesc. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de atac corespunzătoare.

(36)  Asigurarea clarității și disponibilității publice a documentelor din sectorul public, precum și a accesului la acestea, reprezintă o cerință preliminară a dezvoltării unei piețe a informației la nivelul Uniunii. În consecință, toate condițiile aplicabile pentru accesul la documente și reutilizarea acestora trebuie prezentate în mod clar potențialilor reutilizatori. Statele membre trebuie să încurajeze, după caz, crearea de indexuri accesibile on-line, care să cuprindă documentele disponibile, în vederea promovării și facilitării cererilor de reutilizare. Solicitanții de acces la documente și de reutilizări ale documentelor deținute de alte entități decât întreprinderile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare trebuie informați cu privire la căile de atac disponibile, în ceea ce privește deciziile și practicile care îi privesc. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de atac corespunzătoare.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea unei revizuiri de către un organism de control imparțial. Organismul respectiv ar putea fi o autoritate națională deja existentă, precum autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate națională judiciară. Organismul în cauză ar trebui să fie organizat în conformitate cu sistemele constituționale și juridice ale statelor membre și nu ar trebui să aducă atingere niciuneia dintre căile de atac de care dispun, sub o altă formă, solicitanții reutilizării. Cu toate acestea, organismul în cauză ar trebui să fie distinct de mecanismul aplicat de statul membru pentru stabilirea criteriilor de impunere a unor taxe superioare costurilor marginale. Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea de revizuire a deciziilor nefavorabile, precum și a deciziilor care, deși permit reutilizarea, ar putea afecta totuși solicitanții din alte motive, în special prin normele aplicate pentru impunerea taxelor. Procedura de revizuire ar trebui să fie promptă, răspunzând nevoilor unei piețe aflate în schimbare rapidă.

(37)  Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea unei revizuiri de către un organism de control imparțial. Organismul respectiv ar putea fi o autoritate națională deja existentă, precum autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate națională judiciară. Organismul în cauză ar trebui să fie organizat în conformitate cu sistemele constituționale și juridice ale statelor membre și nu ar trebui să aducă atingere niciuneia dintre căile de atac de care dispun, sub o altă formă, solicitanții de acces și de reutilizare. Cu toate acestea, organismul în cauză ar trebui să fie distinct de mecanismul aplicat de statul membru pentru stabilirea criteriilor de impunere a unor taxe superioare costurilor marginale. Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea de revizuire a deciziilor nefavorabile, precum și a deciziilor care, deși permit reutilizarea, ar putea afecta totuși solicitanții din alte motive, în special prin normele aplicate pentru impunerea taxelor. Procedura de revizuire ar trebui să fie promptă, răspunzând nevoilor unei piețe aflate în schimbare rapidă.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În unele cazuri, reutilizarea documentelor are loc fără emiterea unei licențe. În alte cazuri, se emite o licență care precizează condițiile de reutilizare de către posesorul ei, abordând aspecte precum răspunderea, folosirea corectă a documentelor, garantarea nealterării lor și indicarea sursei. În cazul în care organismele din sectorul public emit licențe pentru documente în vederea reutilizării, condițiile de acordare de licențe trebuie să fie echitabile și transparente. Licențele standard disponibile on-line pot juca, de asemenea, un rol important în această privință. În consecință, statele membre trebuieasigure disponibilitatea licențelor standard.

(39)  Statele membre ar trebui să se asigure că reutilizarea documentelor are loc fără condiții. În cazul în care este necesar și justificat de un obiectiv de interes public, statele membre pot impune condiții, dacă este cazul printr-o licență, abordând aspecte precum răspunderea, folosirea corectă a documentelor, garantarea nealterării lor și indicarea sursei, garantând în același timp aplicarea celor mai puțin restrictive condiții sau termeni de acordare a licențelor, inclusiv a posibilității de a dedica documente domeniului public. În cazul în care organismele din sectorul public emit licențe pentru documente în vederea reutilizării, condițiile de acordare de licențe trebuie să fie echitabile și transparente. Statele membre ar trebui, în special, să evalueze compatibilitatea acestor obligații cu principiul proporționalității, pentru a se asigura că astfel de licențe sau condiții nu limitează în mod inutil posibilitățile de reutilizare sau concurența. Statele membre ar trebui, de asemenea, să încurajeze utilizarea licențelor standard deschise pentru reutilizarea documentelor din sectorul public și să se asigure că astfel de licențe sunt disponibile în format digital și pot fi prelucrate electronic. Licențele deschise disponibile online, care oferă mai multe drepturi de reutilizare fără limitări tehnologice, financiare sau geografice și care se bazează pe formatele de date deschise ar trebui să joace un rol important și, în cele din urmă, ar trebui să devină o practică comună în întreaga Uniune. Comisia ar trebuiofere orientări cu privire la licențele standard recomandate și la metodele de acordare a licențelor.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Considerentul 41

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(41)  Condițiile de reutilizare trebuie să fie nediscriminatorii în ceea ce privește categoriile comparabile de reutilizare. De exemplu, ele nu trebuie să împiedice organismele din sectorul public să schimbe gratuit informații în exercitarea sarcinilor publice, în timp ce alte părți sunt taxate pentru reutilizarea acelorași documente. Mai mult, nu trebuie să împiedice elaborarea unei politici de taxare diferențiate pentru reutilizarea comercială, spre deosebire de cea necomercială.

(41)  Condițiile de reutilizare trebuie să fie nediscriminatorii în ceea ce privește categoriile comparabile de reutilizare. Statele membre ar trebui să garanteze concurența loială între organismele din sectorul public și întreprinderile publice, pe de o parte, și alți utilizatori, pe de altă parte, în cazurile în care documentele sunt reutilizate de organismele din sectorul public sau de întreprinderile publice ca o contribuție la activitățile lor comerciale. Statele membre ar trebui, în special, să se asigure că reutilizarea documentelor întreprinderilor publice nu duce la denaturarea pieței și că nu se aduce atingere concurenței loiale. De exemplu, ele nu trebuie să împiedice organismele din sectorul public să schimbe gratuit informații în exercitarea sarcinilor publice, în timp ce alte părți sunt taxate pentru reutilizarea acelorași documente. Mai mult, nu trebuie să împiedice elaborarea unei politici de taxare diferențiate pentru reutilizarea comercială, spre deosebire de cea necomercială.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Considerentul 42

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(42)  În ceea ce privește orice reutilizare a documentului, organismele din sectorul public pot impune o serie de condiții, după caz prin intermediul unei licențe, precum recunoașterea sursei și confirmarea modificării documentului, sub orice formă, de către reutilizator. Orice licențe de reutilizare a informațiilor din sectorul public ar trebui să impună, în orice caz, cât mai puține restricții în materie de reutilizare, de exemplu limitându-le la o indicare a sursei. Licențele deschise disponibile online, care oferă mai multe drepturi de reutilizare fără limitări tehnologice, financiare sau geografice și care se bazează pe formatele de date deschise ar trebui să joace un rol important în acest sens. Prin urmare, statele membre ar trebui să încurajeze utilizarea licențelor deschise, care ar trebui să devină, în cele din urmă , o practică standard în întreaga Uniune.

eliminat

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Considerentul 43

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(43)  Atunci când stabilesc principiile de reutilizare a documentelor, organismele din sectorul public trebuie să respecte normele privind concurența evitând, pe cât posibil, înțelegerile exclusive între ele și partenerii privați. Cu toate acestea, pentru a oferi un serviciu de interes economic general, uneori poate fi necesară acordarea unui drept exclusiv de reutilizare a anumitor documente din sectorul public. Acest caz poate apărea când niciun editor comercial nu acceptă să publice informațiile în cazul în care nu deține un astfel de drept exclusiv.

(43)  Atunci când stabilesc principiile de reutilizare a documentelor, organismele din sectorul public trebuie să respecte normele privind concurența evitând, pe cât posibil, înțelegerile exclusive sau orice utilizare preferențială a datelor între ele și partenerii privați. Cu toate acestea, pentru a oferi un serviciu de interes economic general, uneori poate fi necesară acordarea unui drept exclusiv de reutilizare a anumitor documente din sectorul public. Acest caz poate apărea când niciun editor comercial nu acceptă să publice informațiile în cazul în care nu deține un astfel de drept exclusiv.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Considerentul 51 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(51a)  Prezenta directivă nu aduce atingere Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile publice.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru reutilizare și condițiile de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de măsuri practice.

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru acces și reutilizare și condițiile de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Astfel de măsuri practice pot include listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Considerentul 52 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(52a)  Comisia și statele membre ar trebui să simplifice și mai mult accesul la seturile de date, în special prin furnizarea unui punct unic de acces și punerea treptată la dispoziție a unor seturi de date adecvate de la organismele din sectorul public în ceea ce privește toate documentele la care se aplică prezenta directivă, precum și cu privire la datele provenite de la instituțiile Uniunii.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Considerentul 58

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(58)  Pentru a crea condițiile de natură să sprijine reutilizarea documentelor, care este asociată unor beneficii socioeconomice importante, cu o valoare deosebit de ridicată pentru economie și societate, ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește adoptarea unei liste de seturi de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile publicării și reutilizării lor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

(58)  Pentru a crea condițiile de natură să sprijine reutilizarea documentelor, care este asociată unor beneficii civice sau socioeconomice importante, cu o valoare deosebit de ridicată pentru economie și societate, o listă de categorii pentru seturi de date cu valoare ridicată este inclusă în anexa IIa. Ar trebui delegată Comisiei competența de a adopta acte, în conformitate cu articolul 290 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în ceea ce privește adăugarea la listă a unor categorii de seturi de date prevăzute la anexa IIa și adăugarea de seturi specifice de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile publicării și reutilizării lor. Este deosebit de important ca, în cursul lucrărilor sale pregătitoare, Comisia să organizeze consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți, și ca respectivele consultări să se desfășoare în conformitate cu principiile stabilite în Acordul interinstituțional din 13 aprilie 2016 privind o mai bună legiferare1a. În particular, pentru a se asigura o participare egală la pregătirea actelor delegate, Parlamentul European și Consiliul primesc toate documentele în același timp cu experții din statele membre, iar experții acestor instituții au acces sistematic la reuniunile grupurilor de experți ale Comisiei însărcinate cu pregătirea actelor delegate.

 

_______________

 

1a JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Considerentul 59

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(59)  O listă la nivelul UE a seturilor de date cu un potențial deosebit de a genera beneficii socioeconomice împreună cu condiții de reutilizare armonizate constituie un stimulent important al aplicațiilor și serviciilor transfrontaliere de date. În cadrul procesului care conduce la întocmirea acestei liste, Comisia ar trebui să desfășoare consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. Lista ar trebui să țină cont de legislația sectorială care reglementează deja publicarea seturilor de date, precum și de categoriile indicate în anexa tehnică la Carta pentru date deschise a G8 și în Comunicarea Comisiei 2014/C 240/01.

(59)  O listă la nivelul UE a seturilor de date cu un potențial deosebit de a genera beneficii civice sau socioeconomice împreună cu condiții de reutilizare armonizate constituie un stimulent important al aplicațiilor și serviciilor transfrontaliere de date. Anexa IIa oferă o listă de categorii de seturi de date de mare valoare care ar putea fi modificată printr-un act delegat. Categoriile suplimentare ale listei ar trebui să țină cont de legislația sectorială care reglementează deja publicarea seturilor de date, precum și de categoriile indicate în anexa tehnică la Carta pentru date deschise a G8 și în Comunicarea Comisiei 2014/C 240/01. În cadrul procesului care conduce la identificarea de categorii sau seturi de date suplimentare pentru a fi incluse în listă, Comisia ar trebui să desfășoare o evaluare a impactului și consultări adecvate, inclusiv la nivel de experți. În scopul evaluării impactului, Comisia ar trebui să efectueze consultări publice cu toate părțile interesate, incluzând organismele din sectorul public, întreprinderile publice, reutilizatorii datelor, organizații de cercetare, grupuri ale societății civile și alte organizații reprezentative. Toate părțile interesate ar trebui să aibă posibilitatea de a prezenta Comisiei sugestii privind categorii suplimentare de seturi de date cu valoare ridicată sau seturi de date concrete.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60)  În scopul de a asigura impactul maxim al seturilor de date cu valoare ridicată și de a le facilita reutilizarea, acestea ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare cu restricții juridice minime și gratuit. Acestea ar trebui, de asemenea, să fie publicate prin intermediul unor interfețe, în toate cazurile în care seturile de date respective conțin date dinamice.

(60)  În scopul de a asigura impactul maxim al seturilor de date cu valoare ridicată și de a le facilita reutilizarea, acestea ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare cu restricții juridice minime și gratuit. Seturile de date cu valoare ridicată ar trebui să fie publicate printr-un singur punct de acces pentru a promova ușurința găsirii lor și pentru a facilita accesul. Acestea ar trebui, de asemenea, să fie publicate prin intermediul unor interfețe, în toate cazurile în care seturile de date respective conțin date dinamice.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Considerentul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(60a)  Seturile de date cu valoare ridicată identificate în categoriile enumerate în anexa IIa au potențialul de a genera beneficii civice sau socioeconomice și de a promova sarcini societale și democratice fundamentale. Pentru a contribui la realizarea obiectivelor de transparență, responsabilitate, conformitate, eficiență și concurență loială, este necesar să se includă seturi de date din categorii precum registrele întreprinderilor, bugetul și cheltuielile publice, achiziții și statistici. Pentru a încuraja serviciile și produsele inovatoare, pentru a stimula creșterea economică durabilă și pentru a contribui la standarde înalte de protecție a consumatorilor, inclusiv prin luarea în considerare a unor factori care nu au nicio valoare economică imediată, cum ar fi educația, mediul sau asistența medicală, trebuie să se includă seturi de date din categorii precum legislația națională, observarea Pământului și date de mediu, precum și date geospațiale.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul la proprietate (articolul 17) și integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26). Nicio dispoziție din prezenta directivă nu ar trebui să facă obiectul unei interpretări sau puneri în aplicare care nu este conformă cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(62)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de expresie și de informare (articolul 11), dreptul la proprietate (articolul 17) și integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26). Nicio dispoziție din prezenta directivă nu ar trebui să facă obiectul unei interpretări sau puneri în aplicare care nu este conformă cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Considerentul 63

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(63)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive. În conformitate cu punctul 22 din Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201641, această evaluare ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii ale eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii adăugate la nivelul UE și ar trebui să stea la baza unor evaluări ale impactului unor eventuale măsuri suplimentare.

(63)  Comisia ar trebui să efectueze o evaluare a prezentei directive [la 36 de luni după transpunerea sa]. În conformitate cu Acordul interinstituțional dintre Parlamentul European, Consiliul Uniunii Europene și Comisia Europeană privind o mai bună legiferare din 13 aprilie 201641, această evaluare ar trebui să se bazeze pe cele cinci criterii ale eficienței, eficacității, relevanței, coerenței și valorii adăugate la nivelul UE și ar trebui să stea la baza unor evaluări ale impactului unor eventuale măsuri suplimentare. În urma evaluării, Comisia ar putea prezenta, după caz, propuneri relevante.

__________________

__________________

41 JO L123, 12.5. 2016, p. 1.

41 JO L 123, 12.5.2016, p. 1.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Scopul prezentei directive este de a institui un cadru de reglementare care să reglementeze reutilizarea informațiilor din sectorul public pentru a promova utilizarea datelor deschise și a stimula inovarea în produse și servicii.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  documentelor existente deținute de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea în domeniile definite în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului43, întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului44 și întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului45.

(b)  documentelor accesibile publicului deținute de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea în domeniile definite în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului43, întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului44 și întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului45.

__________________

__________________

42 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

42 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

43 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

43 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului (JO L 315, 3.12.2007, p. 1).

44 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 293, 31.10.2008, p. 3-20).

44 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (JO L 293, 31.10.2008, p. 3).

45 Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7-10).

45 Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7).

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera d – liniuța 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

—  protecția securității naționale ( cu alte cuvinte securitatea statului), apărarea sau siguranța publică;

—  protecția securității naționale și a apărării sau ordinii publice, inclusiv informații sensibile privind protecția infrastructurilor critice în sensul articolului 2 litera (d) din Directiva 2008/114/CE;

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prezenta directivă nu aduce atingere dispozițiilor din Regulamentul (UE) 2016/679 și nu afectează nivelul de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Dreptul unui producător al unei baze de date prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE nu este exercitat de organismele din sectorul public pentru a împiedica sau a restrânge reutilizarea documentelor în temeiul prezentei directive.

5.  Dreptul unui producător al unei baze de date prevăzut la articolul 7 alineatul (1) din Directiva 96/9/CE nu este exercitat pentru a împiedica sau a restrânge reutilizarea documentelor în temeiul prezentei directive.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Prezenta directivă reglementează reutilizarea documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre, inclusiv a documentelor cărora li se aplică Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului46.

6.  Prezenta directivă reglementează reutilizarea documentelor existente deținute de organismele din sectorul public și de întreprinderile publice ale statelor membre, inclusiv a documentelor cărora li se aplică Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului46.

__________________

__________________

46 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

46 Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 6 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

6a.  „interfață de programare a aplicațiilor” (API) înseamnă un set bine documentat de funcții, proceduri, definiții și protocoale pentru recuperarea structurată a informațiilor online;

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 8

Textul propus de Comisie

Amendamentul

8.  „seturi de date cu valoare ridicată” înseamnă documente a căror reutilizare prezintă beneficii socioeconomice importante, în special din cauza faptului că acestea pot servi la crearea unor servicii și aplicații cu valoare adăugată și a numărului de beneficiari potențiali ai serviciilor și ai aplicațiilor cu valoare adăugată bazate pe aceste seturi de date;

8.  „seturi de date cu valoare ridicată” înseamnă documente a căror reutilizare prezintă beneficii civice sau socioeconomice importante, în special din cauza faptului că acestea pot servi la crearea unor servicii și aplicații cu valoare adăugată și a numărului de beneficiari potențiali ai serviciilor și ai aplicațiilor cu valoare adăugată bazate pe aceste seturi de date;

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 14 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

14a.  „date cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal astfel cum sunt se prevede la articolul 4 alineatul (1) din Regulamentul (UE) 2016/679.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), statele membre se asigură că documentele care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 1 sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

1.  Statele membre se asigură că documentele care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 1 sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

Amendamentul    48

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive sunt produse și puse la dispoziție pentru a fi reutilizate în conformitate cu principiul „deschiderii prin concepție și în mod implicit”.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    49

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organismele din sectorul public, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil și oportun, prelucrează cererile de reutilizare și pun documentul la dispoziția solicitantului în vederea reutilizării sau, în cazurile în care este necesară o licență, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp rezonabil, compatibil cu perioadele de timp prevăzute pentru prelucrarea cererilor de acces la documente.

1.  Organismele din sectorul public, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil și oportun, prelucrează cererile de acces la documente și/sau reutilizare și pun documentul la dispoziția solicitantului sau, în cazurile în care este necesară o licență pentru reutilizare, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp rezonabil, compatibil cu perioadele de timp prevăzute pentru prelucrarea cererilor de acces la documente.

Amendamentul    50

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care nu s-au prevăzut limite de timp sau alte norme privind punerea la dispoziție a documentelor în timp util, organismele din sectorul public prelucrează cererea și pun documentele la dispoziția solicitantului în vederea reutilizării, sau, în cazurile în care este necesară o licență, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest interval de timp poate fi prelungit cu încă 20 de zile lucrătoare pentru cererile ample sau complexe. În astfel de cazuri, solicitantul este anunțat într-un interval de trei săptămâni de la data cererii inițiale de faptul că este nevoie de mai mult timp pentru prelucrarea cererii sale.

2.  În cazul în care nu s-au prevăzut termene-limită sau alte norme privind punerea la dispoziție a documentelor în timp util, organismele din sectorul public prelucrează cererea și pun documentele la dispoziția solicitantului, sau, în cazurile în care este necesară o licență pentru reutilizare, finalizează oferta de licență pentru solicitant cât mai curând posibil sau, cel mai târziu, într-un interval de timp care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest interval de timp poate fi prelungit cu încă 20 de zile lucrătoare pentru cererile ample sau complexe. În astfel de cazuri, solicitantul este anunțat cât mai curând posibil și, în orice caz, într-un interval de trei săptămâni de la data cererii inițiale de faptul că este nevoie de mai mult timp pentru prelucrarea cererii sale, precizând motivele pentru aceasta.

Amendamentul    51

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul unei decizii nefavorabile, organismele din sectorul public comunică solicitantului motivele refuzului, pe baza prevederilor relevante ale regimului de acces din statul membru în cauză sau a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive, în special a articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(g) sau a articolului 3. În cazul în care decizia nefavorabilă a fost luată în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (c), organismul din sectorul public menționează persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau la deținătorul licenței de la care organismul din sectorul public a obținut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele să includă o astfel de mențiune.

3.  În cazul unei decizii nefavorabile, organismele din sectorul public comunică solicitantului în termen de 20 de zile lucrătoare motivele pentru care refuză, integral sau parțial, accesul la un document și/sau reutilizarea acestuia în forma sau formatul solicitate, pe baza prevederilor relevante ale regimului de acces din statul membru în cauză sau a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive, în special a articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(g). În cazul în care decizia nefavorabilă a fost luată în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (c), organismul din sectorul public menționează persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau la deținătorul licenței de la care organismul din sectorul public a obținut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele să includă o astfel de mențiune.

Amendamentul    52

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statul membru elaborează o listă de criterii accesibilă publicului pe baza căreia organismul în cauză poate decide modul de soluționare a cererilor.

Amendamentul    53

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În sensul prezentului articol, statele membre se asigură că:

 

(a)  se acordă sprijin pentru accesul la documente;

 

(b)   listele organismelor din sectorul public sunt accesibile publicului;

 

(c)  sunt definite modalități practice pentru a se asigura că reutilizarea informațiilor din sectorul public poate fi exercitată efectiv;

 

(d)  organismele din sectorul public informează publicul în mod adecvat cu privire la drepturile de care beneficiază ca urmare a prezentei directive și ca urmare a accesului la normele privind accesul la informații, stabilite la nivel național sau la nivelul Uniunii și furnizează informații, indicații și consiliere în acest sens în mod adecvat.

Amendamentul    54

Propunere de directivă

Articolul 5 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Formate disponibile

Formate disponibile și calitatea documentelor

Amendamentul    55

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statele membre depun toate eforturile rezonabile pentru a se asigura că documentele la care se aplică prezenta directivă sunt actualizate, exacte și comparabile.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    56

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a se aduce atingere capitolului V, organismele din sectorul public și întreprinderile publice își pun la dispoziție documentele în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă și, dacă este posibil și adecvat, în formate deschise și prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor. Atât formatele, cât și metadatele, respectă, dacă este posibil, standardele formale deschise.

1.  Fără a se aduce atingere capitolului V, organismele din sectorul public și întreprinderile publice își pun la dispoziție documentele și le fac interoperabile, ușor de găsit și reutilizabile prin mijloace electronice în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă și, dacă este posibil și adecvat, în formate deschise și prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor. Atât formatele, cât și metadatele, respectă, dacă este posibil, standardele formale deschise.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    57

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Organismele din sectorul public și întreprinderile publice nu pot fi obligate, în temeiul prezentei directive, să continue producția și stocarea unui anumit tip de documente, în vederea reutilizării acestora de o organizație din sectorul privat sau public.

3.  Organismele din sectorul public și întreprinderile publice nu vor fi obligate, în temeiul prezentei directive, să continue producția și stocarea unui anumit tip de documente, în vederea reutilizării acestora de o organizație din sectorul privat sau public.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    58

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Organismele din sectorul public și întreprinderile publice pun datele dinamice la dispoziție pentru a fi reutilizate imediat după colectare, prin intermediul unor interfețe de programare a aplicațiilor (API) adecvate.

4.  Organismele din sectorul public și întreprinderile publice pun datele dinamice la dispoziție pentru a fi reutilizate imediat după colectare, în timp real și fără întârziere, acolo unde este posibil, prin intermediul unor interfețe de programare a aplicațiilor (API) adecvate.

Amendamentul    59

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  În cazul în care punerea documentelor la dispoziție imediat după colectare ar depăși capacitățile financiare și tehnice ale organismului din sectorul public sau al întreprinderii publice, documentele menționate la alineatul (4) sunt puse la dispoziție într-un termen care nu afectează în mod nejustificat exploatarea potențialului lor economic.

5.  În cazul în care punerea documentelor la dispoziție imediat după colectare, în timp real și fără întârziere, ar depăși capacitățile financiare și tehnice ale organismului din sectorul public sau ale întreprinderii publice, documentele menționate la alineatul (4) sunt puse la dispoziție într-un termen care nu afectează în mod nejustificat exploatarea potențialului lor economic. Utilizatorii sunt informați cu privire la calendarul exact al punerii la dispoziție a documentelor și cu privire la frecvența cu care documentele sunt actualizate.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    60

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  După caz, organismele din sectorul public răspund cererilor de informații privind metodologia utilizată pentru compilarea documentelor.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    61

Propunere de directivă

Articolul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 5a

 

Interfețe de programare a aplicațiilor

 

1.  De fiecare dată când un document este pus la dispoziția unui solicitant în vederea reutilizării sau atunci când o licență este acordată unui solicitant, un organism din sectorul public sau o întreprindere publică pune acest document la dispoziția publicului pentru reutilizare prin intermediul interfețelor de programare a aplicațiilor și prin portaluri, dacă acest lucru este posibil și adecvat.

 

2.  Atunci când un organism din sectorul public sau o întreprindere publică pune la dispoziție informații pentru reutilizare prin intermediul unei API, acest organism acordă acces tuturor utilizatorilor. În special în cazul informațiilor în timp real, organismul din sectorul public sau întreprinderea publică asigură, de asemenea, accesul la informații anterioare, în cazul în care acestea sunt disponibile. Aceasta nu aduce atingere obligațiilor prevăzute de dreptul Uniunii. Atunci când există aceste obligații, restricțiile care rezultă sunt justificate, iar justificarea este pusă la dispoziția publicului.

 

3.  În cazul în care se utilizează o API pentru a pune la dispoziție informații, informațiile trebuie să aibă același domeniu de aplicare și aceeași amploare ca și atunci când sunt puse la dispoziție prin alte mijloace.

 

4.  Organismele din sectorul public sau întreprinderile publice elaborează și documentează API și specificațiile sale tehnice, utilizând standarde deschise și structurate, precum și formate deschise, prelucrabile automat.

 

5.  Organismele din sectorul public sau întreprinderile publice comunică utilizatorilor în avans orice modificare adusă specificațiilor tehnice ale API, cât mai curând posibil și nu mai târziu de 3 luni înainte de efectuarea modificării, cu excepția cazurilor urgente justificate corespunzător în care modificările trebuie aplicate imediat.

 

6.  Organismele din sectorul public sau întreprinderile publice se asigură că API este accesibilă în mod constant și la un nivel consecvent al calității.

 

7.  Organismele din sectorul public sau întreprinderile publice asigură accesul API și la specificațiile tehnice ale acesteia în condițiile prevăzute la articolele 5, 6, 7, 8, 9 și 10 din prezenta directivă. Documentația este pusă la dispoziție în mod gratuit, aplicând cât mai puține restricții și condiții formale, dar, în orice caz, în condiții care nu sunt mai restrictive decât cele pentru informațiile în sine.

 

8.  Comisia stabilește criteriile de interoperabilitate a API în rândul organismelor din sectorul public și al întreprinderilor publice din statele membre în vederea facilitării utilizării comune a documentelor prin intermediul API și pentru a sprijini interacțiunea de la mașină la mașină.

 

9.  Măsurile menționate la alineatul (8) sunt adoptate de Comisie prin intermediul unui act delegat, în conformitate cu articolul 14.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    62

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Reutilizarea documentelor este gratuită sau taxele se limitează la costurile marginale suportate în legătură cu reproducerea, punerea la dispoziție și difuzarea , precum și, dacă este cazul, cu anonimizarea datelor cu caracter personal și cu măsurile luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale.

1.  Reutilizarea documentelor este gratuită

Amendamentul    63

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În mod excepțional, alineatul (1) nu se aplică:

2.  Statele membre pot decide să nu aplice alineatele (1) și (1a) în următoarele cazuri:

Amendamentul    64

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  organismelor din sectorul public obligate să genereze venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii de serviciu public care le revine;

(a)  documentelor pentru care organismul din sectorul public în cauză este obligat prin legislația națională să genereze venituri suficiente pentru a acoperi cel puțin 60 % din costurile aferente colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării lor, precum și stocării datelor.

Amendamentul    65

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c) , cuantumul total al taxelor se calculează pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, care urmează să fie stabilite de statele membre. Venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depășește costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, precum și, dacă este cazul, al anonimizării datelor cu caracter personal și al măsurilor luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale, la care se adaugă un profit rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile.

3.  În cazurile menționate la alineatul (2) literele (a) și (c) , cuantumul total al taxelor se calculează pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, care urmează să fie stabilite de statele membre. Venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depășește costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării și stocării datelor, precum și, dacă este cazul, al anonimizării datelor cu caracter personal și al măsurilor luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale, la care se adaugă un profit rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile.

Amendamentul    66

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  În cazul în care organismele din sectorul public menționate la alineatul (2) litera (b) impun taxe, venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depășește costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării, conservării și obținerii autorizației de a utiliza opere protejate prin drepturi, precum și, dacă este cazul, al anonimizării datelor cu caracter personal și al măsurilor luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale, la care se adaugă un profit rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile organismelor din sectorul public în cauză.

4.  În cazul în care organismele din sectorul public menționate la alineatul (2) litera (b) impun taxe, venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor în perioada contabilă corespunzătoare nu depășește costul colectării, întocmirii, reproducerii, difuzării, stocării datelor, conservării și obținerii autorizației de a utiliza opere protejate prin drepturi, precum și, dacă este cazul, al anonimizării datelor cu caracter personal și al măsurilor luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale, la care se adaugă un profit rezonabil. Taxele se calculează în conformitate cu principiile contabile aplicabile organismelor din sectorul public în cauză.

Amendamentul    67

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Reutilizarea seturilor de date cu valoare ridicată, a căror listă se definește în conformitate cu articolul 13, precum și a datelor provenite din cercetare menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) este gratuită pentru utilizator.

5.  Reutilizarea seturilor de date cu valoare ridicată, a căror listă se definește în conformitate cu articolul 13 și anexa IIa, precum și a datelor provenite din cercetare menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) este gratuită pentru utilizator.

Amendamentul    68

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Statele membre publică, prin mijloace electronice, atunci când este posibil și oportun, lista documentelor menționate la alineatul (2) litera (a). Includerea în prealabil a unui document pe listă este o condiție prealabilă pentru invocarea excepțiilor menționate la alineatul (2) litera (a).

Amendamentul    69

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

-1.  Statele membre pot face publice costurile care urmează să fie suportate pentru reproducerea, difuzarea și stocarea documentelor, precum și, după caz, costurile pentru anonimizarea datelor cu caracter personal și costurile aferente măsurilor de protecție a confidențialității, astfel cum se menționează la articolul 1 alineatul (2) litera (d).

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    70

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Statele membre publică o listă a organismelor din sectorul public menționate la articolul 6 alineatul (2) litera (a).

eliminat

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    71

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Reutilizarea poate fi permisă necondiționat sau în anumite condiții, dacă este cazul prin intermediul unei licențe. Condițiile respective nu trebuie să limiteze în mod inutil posibilitățile de reutilizare și nu trebuie utilizate pentru restricționarea concurenței.

1.  Statele membre nu supun reutilizarea documentelor unor condiții sau unor licențe, cu excepția cazului în care necesitatea unor astfel de condiții sau licențe nu este discriminatorie, justificată de obiective de interes public și proporțională.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    72

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În statele membre în care se folosesc licențe, statele membre garantează că licențele standard pentru reutilizarea documentelor din sectorul public, care pot fi adaptate pentru a veni în întâmpinarea unor cereri speciale de licențe, sunt disponibile în format digital și pot fi prelucrate electronic. Statele membre încurajează folosirea unor astfel de licențe standard.

2.  În cazul în care reutilizarea documentelor este supusă unor condiții sau unei licențe, statele membre:

 

(a)  se asigură că astfel de condiții sau licențe nu limitează în mod inutil posibilitățile de reutilizare sau concurență și că datele sunt eliberate în condițiile sau termenii de acordare a licenței cei mai puțin restrictivi, inclusiv posibilitatea de a aloca documente domeniului public;

 

(b)  evaluează dacă există licențe deschise utilizate frecvent care îndeplinesc aceste cerințe. Statele membre utilizează licențele compatibile cel mai des utilizate și cel mai puțin restrictive.

 

(c)  încurajează utilizarea licențelor standard deschise pentru reutilizarea documentelor din sectorul public și se asigură că astfel de licențe sunt disponibile în format digital și pot fi prelucrate electronic.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    73

Propunere de directivă

Articolul 8 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Fără a aduce atingere cerințelor privind răspunderea, prevăzute de legislația Uniunii, în cazul în care un organism public sau o întreprindere publică pune la dispoziție documente pentru reutilizare, fără nicio condiție și restricții, acest organism public sau întreprindere publică poate renunța la orice răspundere în ceea ce privește documentele puse la dispoziție în vederea reutilizării.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    74

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri practice care să faciliteze căutarea documentelor disponibile pentru reutilizare, cum ar fi listele de resurse ale principalelor documente, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat, și situri portal cu legături spre listele de resurse. În cazurile în care acest lucru este posibil, statele membre facilitează căutarea în mai multe limbi a documentelor.

1.  Statele membre adoptă măsuri practice care să faciliteze căutarea documentelor disponibile pentru reutilizare, cum ar fi listele de resurse ale principalelor documente, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat, și situri portal cu legături spre listele de resurse. În cazurile în care acest lucru este posibil, statele membre facilitează căutarea în mai multe limbi a documentelor.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    75

Propunere de directivă

Articolul 9 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a. Statele membre se asigură că organismele din sectorul public și întreprinderile publice furnizează Comisiei acces necesar la toate datele pe care le pun la dispoziție pentru reutilizare pentru a permite o agregare a seturilor de date la nivelul Uniunii, în special pentru a asigura o acoperire completă a Uniunii cu seturi de date pentru o anumită categorie de date, astfel cum se menționează în anexa IIa. Comisia ia măsurile practice pentru punerea la dispoziție a seturilor de date la nivelul Uniunii printr-un punct unic de acces.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    76

Propunere de directivă

Articolul 10 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  În termen de [2 ani de la data de transpunere a prezentei directive] și, ulterior, la fiecare trei ani, statele membre prezintă Comisiei un raport privind politicile naționale de acces deschis și acțiunile relevante care au fost adoptate.

Amendamentul    77

Propunere de directivă

Articolul 11 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care documentele sunt reutilizate de un organism din sectorul public ca bază pentru activitățile sale comerciale desfășurate în afara domeniului de aplicare a sarcinii sale publice, pentru furnizarea documentelor necesare activităților în cauză se aplică aceleași taxe și condiții ca cele valabile pentru ceilalți utilizatori.

2.  Statele membre garantează concurența loială între organismele sectorului public și întreprinderile publice și alți utilizatori în cazul în care documentele sunt reutilizate de organismele din sectorul public sau de întreprinderile publice respective ca bază pentru activitățile lor comerciale desfășurate în afara domeniului de aplicare a sarcinii lor publice, asigurându-se că pentru furnizarea documentelor necesare activităților în cauză se aplică aceleași taxe și condiții ca cele valabile pentru ceilalți utilizatori. 3. Statele membre se asigură, în același mod, că reutilizarea documentelor și a informațiilor întreprinderilor publice nu duce la denaturarea concurenței loiale.

Amendamentul    78

Propunere de directivă

Articolul 12 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Reutilizarea documentelor este deschisă tuturor potențialilor actori de pe piață, chiar în cazul în care unul sau mai mulți actori exploatează deja produsele cu valoare adăugată bazate pe aceste documente. Contractele sau alte acorduri încheiate între organismele din sectorul public sau întreprinderile publice care dețin documentele și părți terțe nu oferă drepturi exclusive.

1.  Reutilizarea documentelor este deschisă tuturor potențialilor utilizatori de pe piață, chiar în cazul în care unul sau mai mulți utilizatori exploatează deja produsele cu valoare adăugată bazate pe aceste documente. Contractele sau alte acorduri încheiate între organismele din sectorul public sau întreprinderile publice care dețin documentele și părți terțe nu oferă drepturi exclusive sau utilizări preferențiale ale datelor.

Amendamentul    79

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea realizării obiectivelor prezentei directive, Comisia adoptă o listă a seturilor de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile de publicare și reutilizare a acestora.

1.  Statele membre se asigură că seturile de date cu valoare ridicată enumerate în anexa IIa sunt disponibile gratuit, pot fi citite automat și pot fi descărcate, dacă este cazul, prin intermediul API interoperabile. Condițiile de utilizare sunt compatibile cu licențele standardelor deschise. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a extinde lista categoriilor de seturi de date cu valoare ridicată de la anexa IIa și, în special, să specifice în continuare seturile de date cu valoare ridicată din aceste categorii, dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu condițiile și modalitățile de publicare și reutilizare a acestora.

Amendamentul    80

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste seturi de date sunt disponibile gratuit, prelucrabile automat și accesibile prin intermediul unor API. Condițiile de utilizare sunt compatibile cu licențele standardelor deschise.

eliminat

Amendamentul    81

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În mod excepțional, disponibilitatea gratuită menționată la alineatul (2) nu se aplică seturilor de date cu valoare ridicată ale întreprinderilor publice dacă evaluarea impactului menționată la articolul 13 alineatul (7) demonstrează că punerea la dispoziție cu titlu gratuit a seturilor de date va conduce la o distorsionare considerabilă a concurenței pe piețele respective.

3.  În mod excepțional, disponibilitatea gratuită menționată la alineatul (1) nu se aplică seturilor de date cu valoare ridicată ale întreprinderilor publice dacă evaluarea impactului menționată la articolul 13 alineatul (7) demonstrează că punerea la dispoziție cu titlu gratuit a seturilor de date va conduce la o distorsionare considerabilă a concurenței pe piețele respective, iar dacă nu este disponibilă o abordare mai puțin restrictivă privind atenuarea acestei distorsionări, taxele se calculează fără a aduce atingere articolului 6.

Amendamentul    82

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Pe lângă condițiile prevăzute la alineatul (2), Comisia poate defini alte modalități aplicabile, în particular următoarele:

eliminat

a.  eventualele condiții de reutilizare;

 

b.  formatele datelor și ale metadatelor și modalitățile tehnice pentru publicarea și diseminarea acestora.

 

Amendamentul    83

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Selectarea seturilor de date pentru lista menționată la alineatul (1) se bazează pe evaluarea potențialului acestora de a genera beneficii socioeconomice, pe numărul de utilizatori și pe veniturile la generarea cărora ar putea contribui, precum și pe potențialul de a fi combinate cu alte seturi de date.

5.  Selectarea categoriilor suplimentare de seturi de date cu valoare ridicată pentru lista menționată la alineatul (1) se bazează pe evaluarea potențialului acestora de a genera beneficii civice sau socioeconomice semnificative, inovare, pe numărul de utilizatori, în special întreprinderile mici și mijlocii, pe veniturile la generarea cărora ar putea contribui, precum și pe potențialul de a fi combinate cu alte seturi de date.

Amendamentul    84

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 7 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

7a.  În sensul alineatului (7), Comisia ar trebui efectuează consultări publice cu toate părțile interesate, incluzând organismele din sectorul public, întreprinderile publice, reutilizatorii datelor, organizații de cercetare, grupuri ale societății civile și alte organizații reprezentative. Toate părțile interesate au posibilitatea de a prezenta Comisiei sugestii privind categorii suplimentare de seturi de date cu valoare ridicată sau seturi de date concrete. Comisia ține seama de acestea sau furnizează părții interesate motivele de a nu lua în considerare sugestia respectivă.

Amendamentul    85

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolul 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

2.  Competența de a adopta acte delegate menționată la articolele 5a și 13 este conferită Comisiei pentru o perioadă de cinci ani de la [data intrării în vigoare a prezentei directive]. Comisia întocmește un raport privind delegarea de competențe cel târziu cu nouă luni înainte de încheierea perioadei de cinci ani. Delegarea de competențe se prelungește tacit cu perioade de timp identice, cu excepția cazului în care Parlamentul European sau Consiliul se opune prelungirii respective cu cel târziu trei luni înainte de încheierea fiecărei perioade.

Amendamentul    86

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolul 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

3.  Delegarea de competențe prevăzută la articolele 5a și 13 poate fi revocată în orice moment de către Parlamentul European sau de către Consiliu. O decizie de revocare pune capăt delegării de competențe specificate în decizia respectivă. Decizia produce efecte în ziua care urmează datei publicării acesteia în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene sau la o dată ulterioară menționată în decizie. Decizia nu aduce atingere valabilității actelor delegate care sunt deja în vigoare.

Amendamentul    87

Propunere de directivă

Articolul 14 – alineatul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolului 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de două luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu două luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

6.  Un act delegat adoptat în temeiul articolelor 5a și 13 intră în vigoare numai în cazul în care nici Parlamentul European, nici Consiliul nu a formulat obiecții în termen de trei luni de la notificarea actului respectiv Parlamentului European și Consiliului sau dacă, înainte de expirarea acestui termen, Parlamentul European și Consiliul au informat Comisia că nu vor formula obiecții. Respectivul termen se prelungește cu trei luni la inițiativa Parlamentului European sau a Consiliului.

Amendamentul    88

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  La cel puțin patru ani de la data transpunerii prezentei directive, Comisia evaluează prezenta directivă și prezintă un raport privind principalele concluzii Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European . Evaluarea se efectuează în conformitate cu orientările Comisiei privind o mai bună legiferare47. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

1.  La [36 de luni de la data transpunerii prezentei directive], și, cel târziu la fiecare cinci ani ulterior, Comisia evaluează prezenta directivă și prezintă un raport privind principalele concluzii Parlamentului European, Consiliului și Comitetului Economic și Social European. Evaluarea se efectuează în conformitate cu orientările Comisiei privind o mai bună legiferare47. Statele membre furnizează Comisiei informațiile necesare pentru elaborarea raportului respectiv.

__________________

__________________

47 SWD (2017)350.

47 SWD(2017)0350.

Amendamentul    89

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Evaluarea are ca obiect în special domeniul de aplicare și impactul prezentei directive, inclusiv măsura în care a crescut reutilizarea documentelor din sectorul public cărora li se aplică prezenta directivă, efectele principiilor aplicate taxării și reutilizarea textelor oficiale cu caracter legislativ și administrativ, reutilizarea documentelor deținute de alte entități decât organismele din sectorul public, interacțiunea dintre normele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și posibilitățile de reutilizare, precum și posibilitățile viitoare de a aduce îmbunătățiri bunei funcționări a pieței interne și de dezvoltare a economiei europene a datelor.

2.  Evaluarea are ca obiect în special domeniul de aplicare și impactul civic și socioeconomic al prezentei directive, inclusiv măsura în care a crescut reutilizarea documentelor din sectorul public cărora li se aplică prezenta directivă, impactul seturilor de date cu valoare ridicată, relevanța anumitor părți interesate cum ar fi consumatorii și întreprinderile, în special pentru întreprinderile mici și mijlocii, efectele principiilor aplicate taxării și reutilizarea textelor oficiale cu caracter legislativ și administrativ, reutilizarea documentelor deținute de alte entități decât organismele din sectorul public, disponibilitatea și utilizarea API, interacțiunea dintre normele referitoare la protecția datelor cu caracter personal și posibilitățile de reutilizare, precum și posibilitățile viitoare de a aduce îmbunătățiri bunei funcționări a pieței interne și de dezvoltare a economiei europene a datelor.

Amendamentul    90

Propunere de directivă

Articolul 16 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  După caz, raportul prevăzut la alineatul (1) este însoțit de propuneri relevante.

Amendamentul    91

Propunere de directivă

Anexa II a (nouă)

Categoria

Exemple de seturi de date

Buget și cheltuieli

Cheltuieli și subvenții planificate și în curs, evidențe detaliate ale cheltuielilor publice la toate nivelurile de guvernare

Companii

Registrul comerțului și registrul întreprinderilor (listele întreprinderilor înregistrate, informații privind forma de proprietate și modul de gestionare, identificatorii înregistrării, bilanțuri financiare)

Observarea Pământului și mediu

Date spațiale și in situ (monitorizarea condițiilor meteorologice, a calității terenurilor și a apei, a consumului de energie, a nivelurilor emisiilor)

Date geospațiale

Date spațiale care intră sub incidența Directivei 2007/2/CE (INSPIRE), inclusiv codurile poștale, hărțile naționale și locale (frontiere cadastrale, topografice, marine, administrative, la o scară de cel puțin 1:20.000 (1 cm ~ 200 m))

Legislația națională

Măsuri legislative, de reglementare și administrative Proiecte de măsuri, inclusiv informații procedurale referitoare la adoptarea acestora; Măsuri care au fost modificate, abrogate sau nu mai sunt în vigoare; Documente însoțitoare, cum ar fi expuneri de motive, evaluări ale impactului, avize ale organismelor consultative și registre de vot; Jurisprudență.

Achiziții publice

Oferte anterioare și actuale și premii la toate nivelurile administrației, agregate pe birouri, în toate statele (de exemplu, deschise, închise, anulate)

Statistici

Date statistice naționale, regionale și locale, însoțite de principalii indicatori demografici și economici (PIB, vârstă, nivelul șomajului, venituri, educație)

ANEXĂ: LISTA ENTITĂȚILOR SAU PERSOANELOR DE LA CARE RAPORTOAREA A PRIMIT CONTRIBUȚII

Următoarea listă este întocmită în mod absolut voluntar, sub responsabilitatea exclusivă a raportoarei pentru aviz. Raportoarea a primit contribuții de la următoarele entități sau persoane pentru pregătirea avizului, înainte de adoptarea acestuia în comisie:

Persoana

Entitatea

Henning Twickler

EDSO pentru Rețele Inteligente

Camille Alleguede

ENEDIS

 

Federația europeană a întreprinderilor locale din domeniul energiei (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Asociația companiilor germane de transport - Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

Referințe

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

IMCO

28.5.2018

Comisii asociate - data anunțului în plen

13.9.2018

Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Julia Reda

16.5.2018

Examinare în comisie

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Data adoptării

11.10.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

30

1

5

Membri titulari prezenți la votul final

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Membri supleanți prezenți la votul final

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL

ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Legenda simbolurilor utilizate:

+ : pentru

- : împotrivă

0 : abțineri

(1)

Documentul de lucru al serviciilor Comisiei, SWD(2018)0145, pagina 24.

(2)

SWD(2018)0145, p. 27.

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Global Open Data Index https://index.okfn.org/dataset/

(4)

Cabinet Office (Ministerul Serviciilor Publice): Carta pentru date deschise a G8 și anexa tehnică https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie https://www.bkg.bund.de/

(6)

OpenStreetMap https://www.openstreetmap.org/


AVIZ al Comisiei pentru cultură și educație (27.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Raportor pentru aviz: Theodoros Zagorakis

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Reutilizarea informațiilor din sectorul public poate aduce beneficii economice, societale și democratice, permițând altor utilizatori decât autoritățile publice aflate la originea informațiilor să creeze noi produse și servicii utilizând informații oficiale. Acest lucru poate stimula activitatea economică și poate spori eficiența și transparența funcțiilor publice.

Directiva 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public, un element de bază al Uniunii pentru a deschide date guvernamentale în scopuri economice, urmărind totodată obiective societale, a încurajat organismele din sectorul public să își pună la dispoziție informațiile prin stabilirea unor norme care să se aplice atunci se ia decizia discreționară de a permite reutilizarea.

Revizuită în iulie 2013, directiva și-a extins domeniul prin introducerea obligativității reutilizării informațiilor pentru majoritatea autorităților publice, introducând muzeele, bibliotecile (inclusiv bibliotecile universitare) și arhivele în cadrul domeniului său de aplicare, cu scopul de a spori transparența, inovarea bazată pe date și concurența loială.

La 25 aprilie 2018, Comisia a publicat o propunere legislativă de reformare a directivei, menită să încurajeze și să faciliteze și mai mult reutilizarea datelor. Reformarea urmărește în special să consolideze poziția IMM-urilor prin reducerea barierelor de pe piață în ceea ce privește reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri comerciale, introducând totodată întreprinderile publice și datele de cercetare în domeniul de aplicare al directivei.

Raportorul salută propunerea Comisiei. El sprijină în special abordarea Comisiei care prevede ca tratamentul aplicat în prezent organismelor din sectorul cultural (biblioteci, arhive și muzee) să rămână neschimbat, deoarece directiva din acest domeniu continuă să funcționeze în mod satisfăcător.

În plus, raportorul ia act de intenția Comisiei de a desemna, printr-un act delegat, anumite baze de date cu valoare ridicată din sectorul public (Lista seturilor de date cu valoare ridicată, articolul 13) ca fiind baze de date care trebuie puse gratuit la dispoziție la o dată ulterioară. Raportorul nu aduce obiecții față de propunerea Comisiei în acest sens. Raportorul subliniază, cu toate acestea, că este necesar ca o astfel de listă să fie cât mai clară și cât mai detaliată cu putință pentru a asigura securitatea juridică pentru toate părțile implicate.

În acest context, raportorul sprijină, în ansamblu, propunerea Comisiei și sugerează un set minim de modificări menite să asigure o mai mare claritate juridică, precum și să aducă precizări anumitor dispoziții.

AMENDAMENTE

Comisia pentru cultură și educație recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul economiei cunoașterii.

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, cultural, geografic, meteorologic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul economiei cunoașterii.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, cu excepția cazurilor în care accesul este restrâns sau exclus în temeiul unor norme naționale referitoare la accesul la documente și sub rezerva celorlalte excepții prevăzute în prezenta directivă. Directiva se bazează pe programele de acces existente în statele membre și nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii , articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.

(19)  Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, fără a aduce atingere excepțiilor prevăzute în prezenta directivă. Directiva se bazează pe programele de acces în vigoare în prezent în statele membre. În acest sens, directiva nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente și nu instituie drepturi de acces sau obligații specifice de a publica informații, deciziecare ar trebui să rămână la aprecierea statelor membre. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii , articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.

Justificare

Directiva ar trebui să reglementeze doar normele privind reutilizarea documentelor publice, statele membre având competențe exclusive în ceea ce privește accesul la documente. Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 31

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(31)  Ar trebui să se considere că un document există într-un format prelucrabil automat dacă formatul de fișier care îl conține este structurat în așa fel încât aplicațiile software să poată identifica, recunoaște și extrage cu ușurință date specifice din acesta. Datele codificate în fișiere care sunt structurate într-un format prelucrabil automat ar trebui să fie considerate date prelucrabile automat. Formatele prelucrabile automat pot fi deschise sau proprietare. De asemenea, acestea pot reprezenta standarde oficiale sau neoficiale. Documentele codificate într-un format de fișier care limitează această prelucrare automată, deoarece datele nu pot fi extrase sau nu pot fi extrase cu ușurință din aceste documente, nu ar trebui considerate documente în format prelucrabil automat. Statele membre ar trebui, în cazurile în care acest lucru este posibil și adecvat, să încurajeze utilizarea de formate deschise, prelucrabile automat.

(31)  Ar trebui să se considere că un document există într-un format prelucrabil automat dacă formatul de fișier care îl conține este structurat în așa fel încât aplicațiile software să poată identifica, recunoaște și extrage cu ușurință date specifice din acesta, într-un mod neutru din punct de vedere tehnologic. Datele codificate în fișiere care sunt structurate într-un format prelucrabil automat ar trebui să fie considerate date prelucrabile automat. Formatele prelucrabile automat pot fi deschise sau proprietare. De asemenea, acestea pot reprezenta standarde oficiale sau neoficiale. Documentele codificate într-un format de fișier care limitează această prelucrare automată, deoarece datele nu pot fi extrase sau nu pot fi extrase cu ușurință din aceste documente, nu ar trebui considerate documente în format prelucrabil automat. Statele membre ar trebui, în cazurile în care acest lucru este posibil și adecvat, să încurajeze utilizarea de formate deschise, prelucrabile automat.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Taxele pentru reutilizarea documentelor reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Prin urmare, documentele ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, iar, în cazul în care taxele sunt necesare , acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale. În situații excepționale , ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui , prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Cerința de a genera venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor organismelor din sectorul public legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public sau de sfera de aplicare a serviciilor de interes general încredințate unor întreprinderi publice nu trebuie să fie prevăzută prin lege ci poate decurge, de exemplu, din practicile administrative în vigoare în statele membre. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat o astfel de cerință.

(32)  Taxele pentru reutilizarea documentelor reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri, în special pentru cele din sectoarele culturale și creative. Prin urmare, documentele ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, iar, în cazul în care taxele sunt necesare , acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale. Costurile marginale sunt costuri suplimentare care apar în urma proceselor de digitalizare, stocare și gestionare a documentelor, costuri aferente stocării digitale în masă și acțiunilor suplimentare pentru transpunerea datelor într-un format prelucrabil automat și costuri suplimentare generate de măsurile de infrastructură. În situații excepționale, ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui , prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Cerința de a genera venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor organismelor din sectorul public legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public sau de sfera de aplicare a serviciilor de interes general încredințate unor întreprinderi publice nu trebuie să fie prevăzută prin lege ci poate decurge, de exemplu, din practicile administrative în vigoare în statele membre. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat o astfel de cerință.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru reutilizare și condițiile de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de măsuri practice.

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru reutilizare și condițiile de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de măsuri practice. De asemenea, măsurile pentru facilitarea autentificării documentelor publice oferă garanții importante utilizatorilor.

Justificare

Având în vedere riscurile de piraterie informatică sau de manipulare frauduloasă din era digitală, este foarte important ca sectorul public să poată fi autentificabil pentru a prezenta încredere. Instrumentele sunt ușor disponibile, iar punerea lor în aplicare în etapele inițiale ale procesului presupune un efort relativ redus, dar oferă beneficii considerabile.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 57

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(57)  Unul din principalele obiective ale instituirii pieței interne îl constituie crearea unor condiții propice dezvoltării de servicii la nivelul întregii Uniuni. Bibliotecile, muzeele și arhivele dețin un volum important de resurse valoroase de informații din sectorul public, mai ales de când proiectele de digitalizare au permis creșterea volumului de materiale digitale din domeniul public. Aceste colecții din patrimoniul cultural și metadatele aferente constituie o posibilă bază a produselor și serviciilor cu conținut digital și prezintă un potențial imens de reutilizare novatoare în sectoare precum educația și turismul. Alte tipuri de instituții de cultură (precum orchestrele, operele, baletele și teatrele), inclusiv arhivele care fac parte din aceste instituții, ar trebui excluse în continuare din domeniul de aplicare, având în vedere particularitatea lor, proprie „artei spectacolului” și faptul că aproape toate materialele acestora fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor părți terțe și, prin urmare, ar rămâne în afara domeniului de aplicare al prezentei directive.

(57)  Unul din principalele obiective ale instituirii pieței interne îl constituie crearea unor condiții propice dezvoltării de servicii la nivelul întregii Uniuni. Bibliotecile, muzeele și arhivele dețin un volum important de resurse valoroase de informații din sectorul public. Reutilizarea documentelor deținute de aceste instituții are un potențial social și economic important pentru sectoarele culturale și creative, precum și pentru societate, mai ales de când proiectele de digitalizare au permis creșterea volumului de materiale digitale din domeniul publicce pot fi accesate de pe platforme precum Europeana. Aceste colecții din patrimoniul cultural și metadatele aferente constituie o posibilă bază a produselor și serviciilor cu conținut digital și prezintă un potențial imens de reutilizare novatoare, nu doar pentru sectoarele culturale și creative, ci și pentru alte sectoare, precum educația și turismul. Alte tipuri de instituții de cultură (precum orchestrele, operele, baletele și teatrele), inclusiv arhivele care fac parte din aceste instituții, ar trebui excluse în continuare din domeniul de aplicare, având în vedere particularitatea lor, proprie „artei spectacolului” și faptul că aproape toate materialele acestora fac obiectul unor drepturi de proprietate intelectuală ale unor părți terțe și, prin urmare, ar rămâne în afara domeniului de aplicare al prezentei directive.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 60

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(60)  În scopul de a asigura impactul maxim al seturilor de date cu valoare ridicată și de a le facilita reutilizarea, acestea ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare cu restricții juridice minime și gratuit. Acestea ar trebui, de asemenea, să fie publicate prin intermediul unor interfețe, în toate cazurile în care seturile de date respective conțin date dinamice.

(60)  În scopul de a asigura impactul maxim al seturilor de date cu valoare ridicată și de a le facilita reutilizarea, acestea ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare cu restricții juridice minime și gratuit. Acestea ar trebui, de asemenea, să fie publicate prin intermediul unor interfețe, în toate cazurile în care seturile de date respective conțin date dinamice. La fel ca în cazul altor informații din sectorul public, acestea ar trebui să fie însoțite de instrumente de autentificare în care utilizatorii pot avea încredere.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 60 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(60a)  Având în vedere riscul ridicat ca formatele tehnologice actuale de stocare și de acordare a accesului la informațiile din sectorul public să devină învechite, autoritățile publice ar trebui să pună în aplicare politici de conservare pe termen lung pentru a asigura posibilitățile de utilizare în viitor, în special în ceea ce privește seturile de date cu valoare ridicată.

Justificare

Pentru a garanta accesul pe termen lung, politicile solide de conservare sunt esențiale pentru sprijinirea activităților de cercetare și de analiză și a transparenței în viitor.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera a

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(a)  documentelor existente deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre;

(a)  documentelor accesibile publicului deținute de organismele din sectorul public ale statelor membre;

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 1 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  documentelor existente deținute de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea în domeniile definite în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului43, întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului44 și întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului45.

(b)  documentelor accesibile publicului deținute de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea în domeniile definite în Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului42 și de întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca operator de servicii publice în temeiul articolului 2 din Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului43, întreprinderile publice care își desfășoară activitatea ca transportatori aerieni care îndeplinesc obligații de serviciu public în temeiul articolului 16 din Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului44 și întreprinderile publice care desfășoară activități de armatori comunitari care îndeplinesc obligații aferente serviciilor publice în temeiul articolului 4 din Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului45.

__________________

__________________

42 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

42 Directiva 2014/25/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achizițiile efectuate de entitățile care își desfășoară activitatea în sectoarele apei, energiei, transporturilor și serviciilor poștale și de abrogare a Directivei 2004/17/CΕ (JO L 94, 28.3.2014, p. 243).

43 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

43 Regulamentul (CE) nr. 1370/2007 al Parlamentului European și al Consiliului din 23 octombrie 2007 privind serviciile publice de transport feroviar și rutier de călători și de abrogare a Regulamentelor (CEE) nr. 1191/69 și nr. 1107/70 ale Consiliului.

44 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 293, 31.10.2008, p. 3-20).

44 Regulamentul (CE) nr. 1008/2008 al Parlamentului European și al Consiliului din 24 septembrie 2008 privind normele comune pentru operarea serviciilor aeriene în Comunitate (reformare) (Text cu relevanță pentru SEE) (JO L 293, 31.10.2008, p. 3-20).

45 Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7-10).

45 Regulamentul (CEE) nr. 3577/92 al Consiliului din 7 decembrie 1992 de aplicare a principiului liberei circulații a serviciilor la transporturile maritime în interiorul statelor membre (cabotaj maritim) (JO L 364, 12.12.1992, p. 7-10).

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera b

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(b)  documentelor deținute de întreprinderi publice care au fost produse în afara sferei de furnizare a serviciilor de interes general, astfel cum sunt definite acestea de legislația sau de alte norme cu caracter obligatoriu din statele membre;

(b)  documentelor deținute de întreprinderi publice care au fost produse în afara sferei de furnizare a serviciilor de interes general, astfel cum sunt definite acestea de legislația sau de alte norme cu caracter obligatoriu din statele membre sau, în absența unor astfel de norme, în conformitate cu practica administrativă în vigoare în prezent în statul membru în cauză;

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Directiva nu aduce atingere nivelului de protecție acordat persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor lor cu caracter personal în temeiul dreptului Uniunii și al legislației naționale și, în special, nu aduce atingere obligațiilor și drepturilor prevăzute în Regulamentul (UE) 2016/679 (Regulamentul general privind protecția datelor- RGPD).

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Fără a se aduce atingere capitolului V, organismele din sectorul public și întreprinderile publice își pun la dispoziție documentele în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă și, dacă este posibil și adecvat, în formate deschise și prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor. Atât formatele, cât și metadatele, respectă, dacă este posibil, standardele formale deschise.

1.  Fără a se aduce atingere capitolului V, organismele din sectorul public și întreprinderile publice își pun la dispoziție documentele și le fac interoperabile, ușor de găsit și reutilizabile prin mijloace electronice în orice format preexistent sau în orice limbă disponibilă și, dacă este posibil și adecvat, în formate deschise și prelucrabile automat, împreună cu metadatele lor. Atât formatele, cât și metadatele, respectă, dacă este posibil, standardele formale deschise.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – litera aa (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(aa)  documentelor pentru care organismul din sectorul public în cauză este obligat, conform legislației naționale sau, în absența acesteia, în conformitate cu practica administrativă obișnuită din statul membru în cauză, să genereze venituri suficiente pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor - cel puțin 60%- legate de colectarea, producerea, reproducerea și difuzarea documentelor;

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 5

Textul propus de Comisie

Amendamentul

5.  Reutilizarea seturilor de date cu valoare ridicată, a căror listă se definește în conformitate cu articolul 13, precum și a datelor provenite din cercetare menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) este gratuită pentru utilizator.

5.  Reutilizarea seturilor de date cu valoare ridicată, a căror listă se definește în conformitate cu articolul 13, precum și a datelor provenite din cercetare menționate la articolul 1 alineatul (1) litera (c) este gratuită pentru utilizator sau disponibilă la un cost redus.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Articolul 9 – paragraful 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Statele membre adoptă măsuri practice care să faciliteze căutarea documentelor disponibile pentru reutilizare, cum ar fi listele de resurse ale principalelor documente, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat, și situri portal cu legături spre listele de resurse. În cazurile în care acest lucru este posibil, statele membre facilitează căutarea în mai multe limbi a documentelor.

Statele membre adoptă măsuri practice care să faciliteze căutarea documentelor disponibile pentru reutilizare, cum ar fi listele de resurse ale principalelor documente, împreună cu metadatele relevante, accesibile, în cazurile în care acest lucru este posibil și oportun, online și în formate prelucrabile automat, și situri portal cu legături spre listele de resurse și spre instrumentele de autentificare. În cazurile în care acest lucru este posibil, statele membre facilitează căutarea în mai multe limbi a documentelor.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Articolul 12 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul 12a

 

Conservarea informațiilor din sectorul public

 

Statele membre asigură punerea în aplicare a unor politici solide de conservare în ceea ce privește informațiile din sectorul public, în orice format care oferă cele bune garanții posibile de acces pe termen lung.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În vederea realizării obiectivelor prezentei directive, Comisia adoptă o listă a seturilor de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile de publicare și reutilizare a acestora.

1.  Statele membre se asigură că seturile de date cu valoare ridicată enumerate în anexa Ia sunt disponibile gratuit, pot fi citite automat și pot fi descărcate, dacă este cazul, prin intermediul API, și sunt însoțite de instrumente de autentificare, supuse unor politici eficiente de conservare pe termen lung. Condițiile de reutilizare sunt compatibile cu licențele standardelor deschise. Comisia este împuternicită să adopte acte delegate în conformitate cu articolul 14 pentru a completa prezenta directivă prin extinderea listei categoriilor de seturi de date cu valoare ridicată de la anexa Ia și, în special, pentru a specifica seturile de date cu valoare ridicată dintre documentele cărora li se aplică prezenta directivă, împreună cu modalitățile de publicare și reutilizare a acestora.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Articolul 13 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  Aceste seturi de date sunt disponibile gratuit, prelucrabile automat și accesibile prin intermediul unor API. Condițiile de utilizare sunt compatibile cu licențele standardelor deschise.

eliminat

Justificare

Sprijinim modificările propuse în avizul Comisiei IMCO, cu o completare care să reflecte punctele menționate mai sus.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Anexa I a (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Anexa Ia

 

Lista seturilor de date cu valoare ridicată

 

legislația națională, inclusiv măsuri legislative, de reglementare și administrative; proiecte de măsuri, inclusiv informații procedurale referitoare la adoptarea acestora; măsuri care au fost modificate, abrogate sau nu mai sunt în vigoare; documente însoțitoare, cum ar fi expuneri de motive, evaluări ale impactului, avize ale organismelor consultative și registre de vot.

Justificare

Prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului, deoarece este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

Referințe

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Comisie competentă

Data anunţului în plen

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunţului în plen

CULT

28.5.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Examinare în comisie

10.10.2018

 

 

 

Data adoptării

20.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

24

0

3

Membri titulari prezenţi la votul final

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Membri supleanți prezenți la votul final

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


AVIZ al Comisiei pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne (27.11.2018)

destinat Comisiei pentru industrie, cercetare și energie

referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Raportor pentru aviz: Ignazio Corrao

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul ia act de propunerea Comisiei de reformare a directivelor 2013/37/UE și 2003/98/CE privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (ISP). Obiectivul propunerii este actualizarea directivelor existente, cu scopul de a facilita reutilizarea informațiilor din sectorul public în întreaga Uniune prin armonizarea condițiilor de bază grație cărora ISP sunt puse la dispoziția reutilizatorilor.

Propunerea extinde domeniul de aplicare și vizează garantarea coerenței cu dreptul Uniunii Europene, în special cu legislația privind protecția datelor, precum și cu alte politici și inițiative, cum ar fi cele referitoare la inteligența artificială sau la internetul obiectelor. 

Cu toate acestea, raportorul consideră că este necesar un proces de reflecție adecvat în ceea ce privește coerența internă a dreptului Uniunii, pentru a evita eventuala incertitudine juridică între diferitele instrumente juridice. În special, propunerea trebuie să reflecte în mod clar interacțiunea dintre reutilizarea ISP și respectarea dreptului UE în domeniul protecției datelor, care se aplică oricărei prelucrări a datelor cu caracter personal efectuate în cadrul prezentei directive. Mai mult, pentru a evita interpretările sau sensurile divergente ale conceptelor care sunt esențiale pentru aplicarea corectă a prezentei propuneri și care sunt deja utilizate în dreptul UE în domeniul protecției datelor, raportorul consideră că este necesar să se introducă dispoziții specifice în partea legislativă a propunerii. Acesta este, de exemplu, cazul definițiilor pentru „date cu caracter personal” și „date anonime”. Ambele se referă la conceptele utilizate în Regulamentul (UE) 2016/679 și au un sens clar. În special, este necesară o definiție a „datelor anonime” deoarece, în multe cazuri, acest concept este înțeles ca făcând referire la „date sub pseudonim”. Cu toate acestea, „datele sub pseudonim” sunt „date cu caracter personal”, iar prelucrarea sau utilizarea lor rămâne sub incidența dispozițiilor RGPD în orice circumstanțe. 

În cele din urmă, pentru a aborda, de asemenea, preocupările părților interesate legate de respectarea protecției datelor cu caracter personal, în special în sectoare precum sectorul sănătății sau alte sectoare care prelucrează „date sensibile cu caracter personal”, raportorul consideră că este necesar să se prevadă ca, atunci când iau în considerare decizii referitoare la domeniul de aplicare și la condițiile de reutilizare a documentelor care conțin date cu caracter personal, organizațiile care fac obiectul prezentei directive efectuează evaluări ale impactului asupra protecției datelor. Acest lucru le-ar permite să evalueze riscurile legate de difuzarea datelor cu caracter personal în domeniul public, ținând seama de condițiile de reutilizare. 

Pe scurt, amendamentele propuse măresc calitatea juridică a textului, asigurând coerența juridică internă între prezenta propunere de reutilizare a informațiilor din sectorul public și normele privind protecția datelor cu caracter personal.

AMENDAMENTE

Comisia pentru libertăți civile, justiție și afaceri interne recomandă Comisiei pentru industrie, cercetare și energie, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Propunere de directivă

Titlul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Propunere de

Propunere de

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

DIRECTIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI

privind reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

privind datele deschise și reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

Justificare

În timp ce la momentul adoptării Directivei 2003/98/CE, termenul „date deschise” nu era cunoscut la scară largă, situația de astăzi este diferită. Termenul „date deschise” este utilizat la scară largă de către Comisie în comunicarea sa (de exemplu, pe Portalul european de date al Comisiei), precum și în expunerea de motive la prezenta directivă. Termenul este înțeles la modul general și descrie, pentru un public mai larg, ideea care stă la baza termenului tehnic „reutilizarea informațiilor din sectorul public”.

Amendamentul    2

Propunere de directivă

Considerentul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(3)  În urma consultării părților interesate și având în vedere rezultatele evaluării impactului30, Comisia a considerat că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a aborda obstacolele existente și obstacolele emergente din calea unui reutilizări pe scară mai largă a informațiilor din sectorul public și a celor care beneficiază de finanțare publică în întreaga Uniune, precum și pentru a actualiza cadrul legislativ astfel încât să reflecte progresele din domeniul tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială și internetul obiectelor.

(3)  În urma consultării părților interesate și având în vedere rezultatele evaluării impactului30, Comisia a considerat că sunt necesare măsuri la nivelul Uniunii pentru a aborda obstacolele existente și obstacolele emergente din calea unui reutilizări pe scară mai largă a informațiilor din sectorul public și a celor care beneficiază de finanțare publică în întreaga Uniune, precum și pentru a actualiza cadrul legislativ astfel încât să reflecte progresele din domeniul tehnologiilor digitale, cum ar fi inteligența artificială, internetul obiectelor, tehnologia de tip cloud computing de înaltă performanță și tehnologia cuantică. Seturile de date cu sursă deschisă vor contribui la evoluția și crearea rapidă a unei noi strategii care să integreze noile tehnologii digitale, în special inteligența artificială.

_________________

_________________

30SWD(2018) 127.

30SWD(2018) 127.

Amendamentul    3

Propunere de directivă

Considerentul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(4)  Modificările de fond introduse în textul juridic astfel încât să fie exploatat pe deplin potențialul informațiilor din sectorul public pentru economia și societatea europeană se axează pe următoarele domenii: asigurarea unui acces în timp real la datele dinamice prin mijloace tehnice adecvate, creșterea ofertei de date publice de calitate destinate reutilizării, inclusiv a celor provenite de la întreprinderi publice, organizații care desfășoară activități de cercetare și organizații care finanțează activități de cercetare, abordarea aspectelor legate de apariția unor noi forme de acorduri de exclusivitate, utilizarea excepțiilor de la principiul perceperii unor taxe egale cu costurile marginale și relația dintre prezenta directivă și anumite instrumente juridice conexe, inclusiv Directiva 96/9/CE31 și Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului32.

(4)  Modificările de fond introduse în textul juridic astfel încât să fie exploatat pe deplin potențialul informațiilor din sectorul public pentru economia și societatea europeană se axează pe următoarele domenii: asigurarea unui acces în timp real la datele dinamice prin mijloace tehnice adecvate, creșterea ofertei de date publice de calitate destinate reutilizării, inclusiv a celor provenite de la întreprinderi publice, organizații care desfășoară activități de cercetare și organizații care finanțează activități de cercetare, abordarea aspectelor legate de apariția unor noi forme de acorduri de exclusivitate, utilizarea excepțiilor de la principiul perceperii unor taxe egale cu costurile marginale și relația dintre prezenta directivă și anumite instrumente juridice conexe, inclusiv Directiva 96/9/CE31, Directiva 2003/4/CE,31a Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului32și Regulamentul (UE) 2016/67932a.

_________________

_________________

31Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

31Directiva 96/9/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 11 martie 1996 privind protecția juridică a bazelor de date (JO L 77, 27.3.1996, p. 20).

 

31aDirectiva 2003/4/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 28 ianuarie 2003 privind accesul publicului la informațiile despre mediu și de abrogare a Directivei 90/313/CEE a Consiliului, (JO L 41, 14.2.2003, p. 26.).

32Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

32Directiva 2007/2/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 14 martie 2007 de instituire a unei infrastructuri pentru informații spațiale în Comunitatea Europeană (Inspire) (JO L 108, 25.4.2007, p. 1).

 

32aRegulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Justificare

Include trimiterea la RGPD, care corespunde adăugării alineatului 3a la articolul 1.

Amendamentul    4

Propunere de directivă

Considerentul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4a)  Accesul la informații este un drept fundamental. Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene (denumită în continuare „carta”) prevede că orice persoană are dreptul la libertatea de exprimare, care include libertatea de opinie și libertatea de a primi și de a transmite informații și idei fără amestecul autorităților publice și fără a ține seama de frontiere.

Justificare

Dreptul fundamental de a avea acces la informații constituie fundamentul prezentei directive și, prin urmare, ar trebui menționat aici.

Amendamentul    5

Propunere de directivă

Considerentul 4 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(4b)  Articolul 8 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene garantează dreptul la protecția datelor cu caracter personal și prevede că aceste date trebuie să fie tratate în mod corect, în scopuri precizate și pe baza consimțământului persoanei interesate sau în temeiul unui alt motiv legitim prevăzut de lege și sub controlul unei autorități independente.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia.

Amendamentul    6

Propunere de directivă

Considerentul 6

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul economiei cunoașterii.

(6)  Sectorul public din statele membre colectează, produce, reproduce și diseminează o gamă largă de informații în multe domenii de activitate, precum cel social, economic, geografic, meteorologic, turistic, în domeniul transporturilor, în sectorul afacerilor, brevetelor și educației. Documentele întocmite de organisme cu caracter executiv, legislativ sau judiciar din sectorul public constituie un rezervor de resurse vast, diversificat și valoros, care poate fi utilizat în serviciul economiei cunoașterii.

Amendamentul    7

Propunere de directivă

Considerentul 11

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(11)  Permisiunea de a reutiliza documentele deținute de un organism din sectorul public adaugă valoare pentru reutilizatori, pentru utilizatorii finali și pentru societate în general și, în numeroase cazuri, pentru organismul public propriu-zis, prin promovarea transparenței și a răspunderii și furnizarea de feedback din partea reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, ceea ce permite organismului din sectorul public în cauză să îmbunătățească calitatea informațiilor colectate.

(11)  Permisiunea de a avea acces la documentele deținute de un organism din sectorul public și de a le reutiliza adaugă valoare pentru reutilizatori, pentru utilizatorii finali și pentru societate în general și, în numeroase cazuri, pentru organismul public propriu-zis, prin promovarea transparenței și a răspunderii și furnizarea de feedback din partea reutilizatorilor și a utilizatorilor finali, ceea ce permite organismului din sectorul public în cauză să îmbunătățească calitatea informațiilor colectate.

Justificare

Prezentul amendament este necesar deoarece este indisolubil legat de alte amendamente privind accesul la documente, inclusiv cele referitoare la considerentele 4, 4a, 27, 32.

Amendamentul    8

Propunere de directivă

Considerentul 12

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(12)  Există diferențe importante între normele și practicile statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public, ceea ce constituie obstacole în calea valorificării întregului potențial economic al acestei resurse-cheie de documente. Practica organismelor din sectorul public privind exploatarea informațiilor din sectorul public continuă să varieze între statele membre . Acest aspect trebuie luat în considerare. În consecință, se impune armonizarea minimă a normelor și practicilor naționale privind reutilizarea documentelor din sectorul public în cazurile în care diferențele între normele sau practicilor naționale sau lipsa clarității împiedică buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea adecvată a societății informaționale în cadrul Comunității.

(12)  Există diferențe importante între normele și practicile statelor membre privind exploatarea informațiilor din sectorul public, ceea ce constituie obstacole în calea valorificării întregului potențial economic al acestei resurse-cheie de documente. Practica organismelor din sectorul public privind exploatarea informațiilor din sectorul public continuă să varieze între statele membre. Acest aspect trebuie luat în considerare. În consecință, se impune armonizarea minimă a normelor și practicilor naționale privind accesibilitatea și reutilizarea documentelor din sectorul public în cazurile în care diferențele între normele sau practicilor naționale sau lipsa clarității împiedică buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea adecvată a societății informaționale în cadrul Comunității.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    9

Propunere de directivă

Considerentul 13

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(13)  Politicile de deschidere a datelor care încurajează punerea la dispoziție pe scară largă și reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri private sau comerciale, cu constrângeri juridice, tehnice sau financiare minime sau inexistente, și care promovează circulația informațiilor, nu numai pentru operatorii economici, ci și pentru publicul larg, pot juca un rol important în demararea dezvoltării de noi servicii bazate pe mijloace inovatoare de combinare și utilizare a acestor informații, pot stimula creșterea economică și promova angajamentul social.

(13)  Statele membre ar trebui să asigure crearea de date pe baza principiului „deschidere prin concepție și în mod implicit” în ceea ce privește toate documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive, asigurând totodată un nivel uniform de protecție a obiectivelor de interes public, cum ar fi siguranța publică, inclusiv în cazul informațiilor sensibile referitoare la infrastructurile critice, și asigurând în același timp protecția datelor cu caracter personal, inclusiv în cazul în care informațiile dintr-un set individual de date nu prezintă în sine riscul de identificare sau de individualizare a unei persoane fizice, însă ar putea implica un astfel de risc în combinate cu alte informații disponibile. Politicile de deschidere a datelor care asigură faptul că datele sunt ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile („principiile FAIR”) și care încurajează punerea la dispoziție pe scară largă și reutilizarea informațiilor din sectorul public în scopuri private sau comerciale, cu constrângeri juridice, tehnice sau financiare minime sau inexistente, și care promovează circulația informațiilor, nu numai pentru operatorii economici, ci și pentru publicul larg, pot juca un rol important în promovarea dezvoltării de noi servicii bazate pe mijloace inovatoare de combinare și utilizare a acestor informații, pot stimula creșterea economică și promova angajamentul social. Prin urmare, interoperabilitatea, standardele și datele deschise ar trebui puse în aplicare la nivelul administrației fiecărui stat membru. În același timp, Comisia ar trebui să faciliteze cooperarea dintre statele membre și să sprijine proiectarea, testarea, punerea în aplicare și utilizarea unor interfețe electronice interoperabile care să permită servicii publice mai eficiente și mai sigure.

Justificare

Politicile de deschidere a datelor sunt enumerate în considerentul (23) al propunerii Comisiei. Dreptul fundamental de a avea acces la informații constituie baza prezentei directive și, prin urmare, impune statelor membre să ia în considerare în mod proactiv principiul, astfel încât, în măsura în care acest lucru este posibil, atunci când se aprobă o cerere de acces la informații, să nu fie necesar ca datele să fie mai întâi convertite într-un format care să poată fi publicat. Corespunzător considerentului (4a).

Amendamentul    10

Propunere de directivă

Considerentul 16

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(16)  Este necesar un cadru general care să prevadă condițiile ce reglementează reutilizarea documentelor din sectorul public în vederea asigurării unor condiții echitabile, proporționale și nediscriminatorii de reutilizare a informațiilor. Organismele din sectorul public colectează, produc, reproduc și diseminează documente pentru a-și îndeplini sarcinile publice. Utilizarea respectivelor documente în alte scopuri constituie o reutilizare. Politicile statelor membre pot merge dincolo de standardele minime prevăzute în prezenta directivă, permițând astfel o reutilizare mai amplă.

(16)  Este necesar un cadru general care să prevadă condițiile ce reglementează accesul la documentele din sectorul public și reutilizarea acestora în vederea asigurării unor condiții echitabile, proporționale și nediscriminatorii de reutilizare a documentelor. Organismele din sectorul public colectează, produc, reproduc și diseminează documente pentru a-și îndeplini sarcinile publice. Utilizarea respectivelor documente în alte scopuri constituie o reutilizare. Politicile statelor membre pot merge dincolo de standardele minime prevăzute în prezenta directivă, permițând astfel o reutilizare mai amplă.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    11

Propunere de directivă

Considerentul 18

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(18)  Prezenta directivă se aplică documentelor care devin disponibile pentru reutilizare în momentul în care organismele din sectorul public acordă licențe, vând, diseminează, schimbă sau furnizează informații. Pentru a evita subvențiile încrucișate, reutilizarea trebuie să includă și folosirea ulterioară a documentelor în interiorul aceleiași organizații pentru activități care ies din sfera sarcinilor sale publice. Activitățile care ies din sfera sarcinilor publice includ în mod normal furnizarea documentelor elaborate și taxate exclusiv pe baza unor considerente comerciale și în concurență cu alți actori de pe piață.

(18)  Prezenta directivă se aplică documentelor care devin disponibile pentru reutilizare în momentul în care organismele din sectorul public dispun producerea informațiilor sau acordă licențe, vând, diseminează, schimbă sau furnizează informații. Pentru a evita subvențiile încrucișate, reutilizarea trebuie să includă și folosirea ulterioară a documentelor în interiorul aceleiași organizații pentru activități care ies din sfera sarcinilor sale publice. Activitățile care ies din sfera sarcinilor publice includ în mod normal furnizarea documentelor elaborate și taxate exclusiv pe baza unor considerente comerciale și în concurență cu alți actori de pe piață.

Justificare

Dreptul fundamental de a avea acces la informații creează condițiile pentru principiul „deschiderea prin concepție” (considerentul 13). Deoarece documentele pot fi solicitate ulterior de cetățeni care își exercită dreptul fundamental și pentru a susține acest lucru în mod proactiv, documentele ar trebui să fie deja concepute pentru a „deveni disponibile pentru reutilizare”, inclusiv în stadiul în care producerea de informații este solicitată de un organism.

Amendamentul    12

Propunere de directivă

Considerentul 19

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(19)  Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, cu excepția cazurilor în care accesul este restrâns sau exclus în temeiul unor norme naționale referitoare la accesul la documente și sub rezerva celorlalte excepții prevăzute în prezenta directivă. Directiva se bazează pe programele de acces existente în statele membre și nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii , articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.

(19)  Directiva prevede o obligație clară din partea statelor membre de a lua măsuri pentru ca toate documentele să devină reutilizabile, cu excepția cazurilor în care accesul este restrâns sau exclus în temeiul unor norme naționale referitoare la accesul la documente, inclusiv situațiile în care accesul este restrâns sau exclus pentru a garanta securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în temeiul Directivei 2016/11481a și sub rezerva celorlalte excepții prevăzute în prezenta directivă. Directiva se bazează pe programele de acces existente în statele membre și nu modifică normele de drept intern care reglementează accesul la documente. Ea nu se aplică în cazurile în care cetățenii sau întreprinderile pot obține, pe baza regimurilor de acces relevante, un document sau o parte a unui document numai în cazul în care pot dovedi un interes special. La nivelul Uniunii , articolele 41 (dreptul la bună administrare) și 42 din Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene recunosc dreptul oricărui cetățean al Uniunii Europene, precum și al oricărei persoane fizice sau juridice rezidente sau cu sediul într-un stat membru, de a avea acces la documentele Parlamentului European, ale Consiliului și ale Comisiei. Organismele din sectorul public trebuie încurajate să pună la dispoziție, în vederea reutilizării, orice documente pe care le dețin. Organismele din sectorul public ar trebui să promoveze și să încurajeze reutilizarea documentelor, inclusiv a textelor oficiale de natură legislativă sau administrativă, în cazurile în care organismul din sectorul public are dreptul de a autoriza reutilizarea lor.

 

_________________

 

1a Directiva (UE) 2016/1148 a Parlamentului European și a Consiliului din 6 iulie 2016 privind măsuri pentru un nivel comun ridicat de securitate a rețelelor și a sistemelor informatice în Uniune (JO L 194, 19.7.2016, p. 1).

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia. Necesar pentru a clarifica relația și coerența dintre Directiva privind ISP și RGPD și pentru a clarifica faptul că excluderile se aplică documentelor și părților de documente în toate cazurile. Indisolubil legat de amendamentul la articolul 1 alineatul (2) litera (g) pentru a asigura logica internă a propunerii.

Amendamentul    13

Propunere de directivă

Considerentul 20

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(20)  Statele membre încredințează frecvent prestarea serviciilor de interes general unor entități din afara sectorului public, păstrând însă un grad ridicat de control asupra acestor entități. În același timp, dispozițiile Directivei 2003/98/CE se aplică numai documentelor deținute de organismele din sectorul public, întreprinderile publice fiind excluse din domeniul său de aplicare. Acest lucru duce la o disponibilitate redusă pentru reutilizare a documentelor produse ca parte a prestării unor servicii de interes general într-o serie de domenii, în special în sectoarele utilităților și reduce, de asemenea, în mod semnificativ potențialul pentru crearea unor servicii transfrontaliere pe baza unor documente deținute de întreprinderi publice care prestează servicii de interes general.

(20)  Statele membre încredințează frecvent prestarea serviciilor de interes general unor entități din afara sectorului public, păstrând însă un grad ridicat de control asupra acestor entități. În același timp, dispozițiile Directivei 2003/98/CE se aplică numai documentelor deținute de organismele din sectorul public, întreprinderile publice fiind excluse din domeniul său de aplicare. Acest lucru duce la o disponibilitate redusă pentru reutilizare a documentelor produse ca parte a prestării unor servicii de interes general într-o serie de domenii, în special în sectoarele utilităților și reduce, de asemenea, în mod semnificativ potențialul pentru crearea unor servicii transfrontaliere pe baza unor documente deținute de întreprinderi publice care prestează servicii de interes general. Reutilizarea datelor poate juca un rol important în demararea dezvoltării de noi servicii bazate pe mijloace inovatoare de combinare și utilizare a acestor informații, poate stimula creșterea economică și promova angajamentul public.

Amendamentul    14

Propunere de directivă

Considerentul 23

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(23)  Volumul datelor provenite din cercetare generat crește exponențial, iar aceste date au potențialul de a fi reutilizate inclusiv în afara comunității științifice. Pentru a putea aborda în mod eficient și într-o manieră holistică problemele societale în creștere, a devenit esențială și urgentă posibilitatea de a accesa, a combina și a reutiliza date provenite din diverse surse, precum și în diverse sectoare și discipline. Datele provenite din cercetare includ statisticile, rezultatele experimentelor, măsurătorile, observațiile rezultate din munca de teren, rezultatele anchetelor, înregistrările interviurilor și imaginile. Sunt incluse, de asemenea, metadatele, specificațiile și alte obiecte digitale. Datele provenite din cercetare sunt diferite de articolele științifice care raportează și comentează concluziile unor cercetări științifice. Timp de mulți ani, disponibilitatea liberă și posibilitatea de a reutiliza rezultatele cercetărilor științifice obținute în urma unor finanțări publice a făcut obiectul unor inițiative de politică specifice. Politicile privind accesul liber vizează în special să ofere cercetătorilor și publicului larg acces la datele provenite din cercetare cât mai devreme posibil în cadrul procesului de diseminare și să permită utilizarea și reutilizarea acestor date. Accesul liber contribuie la îmbunătățirea calității, reduce duplicarea inutilă a cercetărilor, accelerează progresul științific, combate fraudele în domeniul științei și poate în general favoriza creșterea și inovarea economică. Pe lângă accesul liber, planificarea gestionării datelor devine rapid o practică științifică standard pentru a se asigura că datele sunt ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile („principiile FAIR”).

(23)  Volumul datelor provenite din cercetare generat crește exponențial, iar aceste date au potențialul de a fi reutilizate inclusiv în afara comunității științifice. Pentru a putea aborda în mod eficient și într-o manieră holistică problemele societale în creștere, a devenit esențială și urgentă posibilitatea de a accesa, a combina și a reutiliza date provenite din diverse surse, precum și în diverse sectoare și discipline. Datele provenite din cercetare includ statisticile, rezultatele experimentelor, măsurătorile, observațiile rezultate din munca de teren, rezultatele anchetelor, înregistrările interviurilor și imaginile. Sunt incluse, de asemenea, metadatele, specificațiile și alte obiecte digitale. Datele provenite din cercetare sunt diferite de articolele științifice care raportează și comentează concluziile unor cercetări științifice. Timp de mulți ani, disponibilitatea liberă și posibilitatea de a reutiliza rezultatele cercetărilor științifice obținute în urma unor finanțări publice a făcut obiectul unor inițiative de politică specifice. Politicile privind accesul liber vizează în special să ofere cercetătorilor și publicului larg acces la datele provenite din cercetare cât mai devreme posibil în cadrul procesului de diseminare și să permită utilizarea și reutilizarea acestor date. Accesul liber contribuie la îmbunătățirea calității, reduce duplicarea inutilă a cercetărilor, accelerează progresul științific, combate fraudele în domeniul științei și poate în general favoriza creșterea și inovarea economică. Pe lângă accesul liber, planificarea gestionării datelor devine rapid o practică științifică standard pentru a se asigura că datele sunt ușor de găsit, accesibile, interoperabile și reutilizabile („principiile FAIR”), și ar trebui încurajată în continuare.

Amendamentul    15

Propunere de directivă

Considerentul 24

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(24)  Din motivele explicate mai sus, este adecvat să se prevadă obligația ca statele membre să adopte politici privind accesul liber în ceea ce privește rezultatele cercetărilor care beneficiază de finanțare publică și să se asigure că aceste politici sunt aplicate de toate organizațiile care desfășoară activități de cercetare și de toate organizațiile care finanțează activități de cercetare. Politicile privind accesul liber permit, de regulă, o serie de excepții de la obligația de a pune la dispoziție în mod liber rezultatele cercetărilor științifice. La 17 iulie 2012, Comisia a adoptat o Recomandare privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora, care a fost actualizată la 25 aprilie 201834 și în care sunt descrise, printre altele, elementele relevante ale politicilor privind accesul liber. În plus, condițiile în care pot fi reutilizate anumite rezultate ale cercetărilor ar trebui ameliorate. Din acest motiv, anumite obligații care derivă din prezenta directivă ar trebui extinse la datele provenite din activități de cercetare științifică subvenționate prin finanțare publică sau cofinanțate de entități din sectorul public și din sectorul privat. Pe de altă parte, în acest context ar trebui să se țină cont în mod corespunzător de preocupările legate de viața privată, protecția datelor cu caracter personal, secretele comerciale, securitatea națională, interesele comerciale legitime și drepturile de proprietate intelectuală ale unor părți terțe. Pentru a se evita orice sarcină administrativă, aceste obligații ar trebui să se aplice numai acelor date provenite din cercetare pe care cercetătorii le-au pus deja la dispoziția publicului. Alte tipuri de documente deținute de organizațiile care desfășoară activități de cercetare și de organizațiile care finanțează activități de cercetare ar trebui să fie în continuare excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

(24)  Din motivele explicate mai sus, este adecvat să se prevadă obligația ca statele membre să adopte politici privind accesul liber în ceea ce privește rezultatele cercetărilor care beneficiază de finanțare publică și să se asigure că aceste politici sunt aplicate de toate organizațiile care desfășoară activități de cercetare și de toate organizațiile care finanțează activități de cercetare. Politicile privind accesul liber permit, de regulă, o serie de excepții de la obligația de a pune la dispoziție în mod liber rezultatele cercetărilor științifice. La 17 iulie 2012, Comisia a adoptat o Recomandare privind accesul la informațiile științifice și conservarea acestora, care a fost actualizată la 25 aprilie 201834 și în care sunt descrise, printre altele, elementele relevante ale politicilor privind accesul liber. În plus, condițiile în care pot fi reutilizate anumite rezultate ale cercetărilor ar trebui ameliorate. Din acest motiv, anumite obligații care derivă din prezenta directivă ar trebui extinse la datele provenite din activități de cercetare științifică subvenționate prin finanțare publică sau cofinanțate de entități din sectorul public și din sectorul privat. Pe de altă parte, în acest context ar trebui să se țină cont în mod corespunzător de preocupările legate de viața privată, confidențialitate, protecția datelor cu caracter personal, secretele comerciale, securitatea națională, interesele comerciale legitime și drepturile de proprietate intelectuală ale unor părți terțe. Pentru a se evita orice sarcină administrativă, aceste obligații ar trebui să se aplice numai acelor date provenite din cercetare pe care cercetătorii le-au pus deja la dispoziția publicului. Alte tipuri de documente deținute de organizațiile care desfășoară activități de cercetare și de organizațiile care finanțează activități de cercetare ar trebui să fie în continuare excluse din domeniul de aplicare al prezentei directive.

_________________

_________________

34C(2018)2375.

34C(2018)2375.

Amendamentul    16

Propunere de directivă

Considerentul 32

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(32)  Taxele pentru reutilizarea documentelor reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Prin urmare, documentele ar trebui puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, iar, în cazul în care taxele sunt necesare , acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale. În situații excepționale , ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui , prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Cerința de a genera venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor organismelor din sectorul public legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public sau de sfera de aplicare a serviciilor de interes general încredințate unor întreprinderi publice nu trebuie să fie prevăzută prin lege ci poate decurge, de exemplu, din practicile administrative în vigoare în statele membre. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat o astfel de cerință.

(32)  Taxele pentru accesul la documente și pentru reutilizarea acestora reprezintă o barieră importantă la intrarea pe piață pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri. Prin urmare, documentele ar trebui să fie accesibile și puse la dispoziție pentru reutilizare fără perceperea unor taxe, și, în cazul în care taxele sunt necesare, acestea ar trebui, în principiu, să se limiteze la costurile marginale. În situații excepționale , ar trebui să se țină seama de necesitatea de a nu împiedica funcționarea obișnuită a organismelor din sectorul public care sunt obligate să genereze venituri care să acopere o parte semnificativă a costurilor lor legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public. Ar trebui, de asemenea, recunoscut rolul întreprinderilor publice într-un mediu economic concurențial. În astfel de cazuri, organismele din sectorul public și întreprinderile publice ar trebui, prin urmare, să fie în măsură să impună taxe superioare costurilor marginale. Respectivele taxe ar trebui să fie stabilite pe baza unor criterii obiective, transparente și verificabile, iar venitul total obținut prin punerea la dispoziție a documentelor și autorizarea reutilizării lor nu ar trebui să depășească costul colectării, întocmirii, reproducerii și difuzării, la care se adaugă un profit rezonabil. Acolo unde este cazul, costurile anonimizării datelor cu caracter personal sau al informațiilor sensibile din punct de vedere comercial ar trebui, de asemenea, incluse în costurile eligibile. Cerința de a genera venituri pentru a acoperi o parte semnificativă a costurilor organismelor din sectorul public legate de îndeplinirea misiunii lor de serviciu public sau de sfera de aplicare a serviciilor de interes general încredințate unor întreprinderi publice nu trebuie să fie prevăzută prin lege ci poate decurge, de exemplu, din practicile administrative în vigoare în statele membre. Statele membre ar trebui să revizuiască în mod regulat o astfel de cerință.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    17

Propunere de directivă

Considerentul 36

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(36)  Asigurarea clarității și disponibilității publice a documentelor din sectorul public reprezintă o cerință preliminară a dezvoltării unei piețe a informației la nivelul Uniunii . În consecință, toate condițiile aplicabile pentru reutilizarea documentelor trebuie prezentate în mod clar potențialilor reutilizatori. Statele membre trebuie să încurajeze, după caz, crearea de indexuri accesibile on-line, care să cuprindă documentele disponibile, în vederea promovării și facilitării cererilor de reutilizare. Solicitanții de reutilizări de documente deținute de alte entități decât întreprinderile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare trebuie informați cu privire la căile de atac disponibile, în ceea ce privește deciziile și practicile care îi privesc. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de atac corespunzătoare.

(36)  Asigurarea unor condiții clare și disponibile public pentru accesul la documentele din sectorul public și reutilizarea acestora reprezintă o cerință preliminară a dezvoltării unei piețe a informației la nivelul Uniunii. În consecință, toate condițiile aplicabile pentru accesul la documente și reutilizarea acestora trebuie prezentate în mod clar potențialilor reutilizatori. Statele membre trebuie să încurajeze, după caz, crearea de indexuri accesibile on-line, care să cuprindă documentele disponibile, în vederea promovării și facilitării cererilor de reutilizare. Solicitanții de acces la documente și de reutilizări ale documentelor deținute de alte entități decât întreprinderile publice, instituțiile de învățământ, organizațiile care desfășoară activități de cercetare și organizațiile care finanțează activități de cercetare trebuie informați cu privire la căile de atac disponibile, în ceea ce privește deciziile și practicile care îi privesc. Acest lucru este deosebit de important pentru IMM-uri, care pot să nu fie familiarizate cu interacțiunile cu organismele din sectorul public ale altor state membre și cu căile de atac corespunzătoare.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    18

Propunere de directivă

Considerentul 37

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(37)  Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea unei revizuiri de către un organism de control imparțial. Organismul respectiv ar putea fi o autoritate națională deja existentă, precum autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate națională judiciară. Organismul în cauză ar trebui să fie organizat în conformitate cu sistemele constituționale și juridice ale statelor membre și nu ar trebui să aducă atingere niciuneia dintre căile de atac de care dispun, sub o altă formă, solicitanții reutilizării. Cu toate acestea, organismul în cauză ar trebui să fie distinct de mecanismul aplicat de statul membru pentru stabilirea criteriilor de impunere a unor taxe superioare costurilor marginale. Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea de revizuire a deciziilor nefavorabile, precum și a deciziilor care, deși permit reutilizarea, ar putea afecta totuși solicitanții din alte motive, în special prin normele aplicate pentru impunerea taxelor. Procedura de revizuire ar trebui să fie promptă, răspunzând nevoilor unei piețe aflate în schimbare rapidă.

(37)  Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea unei revizuiri de către un organism de control imparțial. Organismul respectiv ar putea fi o autoritate națională deja existentă, precum autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de supraveghere instituită în temeiul Regulamentului (UE) 2016/6791a, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate națională judiciară. Organismul în cauză ar trebui să fie organizat în conformitate cu sistemele constituționale și juridice ale statelor membre și nu ar trebui să aducă atingere niciuneia dintre căile de atac de care dispun, sub o altă formă, solicitanții de acces și de reutilizare. Cu toate acestea, organismul în cauză ar trebui să fie distinct de mecanismul aplicat de statul membru pentru stabilirea criteriilor de impunere a unor taxe superioare costurilor marginale. Căile de atac ar trebui să includă posibilitatea de revizuire a deciziilor nefavorabile, precum și a deciziilor care, deși permit reutilizarea, ar putea afecta totuși solicitanții din alte motive, în special prin normele aplicate pentru impunerea taxelor. Procedura de revizuire ar trebui să fie promptă, răspunzând nevoilor unei piețe aflate în schimbare rapidă.

 

__________________

 

1a Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) (JO L 119, 4.5.2016, p. 1).

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    19

Propunere de directivă

Considerentul 39

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(39)  În unele cazuri, reutilizarea documentelor are loc fără emiterea unei licențe. În alte cazuri, se emite o licență care precizează condițiile de reutilizare de către posesorul ei, abordând aspecte precum răspunderea, folosirea corectă a documentelor, garantarea nealterării lor și indicarea sursei. În cazul în care organismele din sectorul public emit licențe pentru documente în vederea reutilizării, condițiile de acordare de licențe trebuie să fie echitabile și transparente. Licențele standard disponibile on-line pot juca, de asemenea, un rol important în această privință. În consecință, statele membre trebuie să asigure disponibilitatea licențelor standard.

(39)  În unele cazuri, reutilizarea documentelor are loc fără emiterea unei licențe. În alte cazuri, se emite o licență care precizează condițiile de reutilizare de către posesorul ei, abordând aspecte precum răspunderea, protecția datelor cu caracter personal, folosirea corectă a documentelor, garantarea nealterării lor și indicarea sursei. În cazul în care organismele din sectorul public emit licențe pentru documente în vederea reutilizării, condițiile de acordare de licențe trebuie să fie echitabile și transparente. Licențele standard disponibile on-line pot juca, de asemenea, un rol important în această privință. În consecință, statele membre trebuie să asigure disponibilitatea licențelor standard.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia.

Amendamentul    20

Propunere de directivă

Considerentul 47

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(47)  Prezenta directivă nu aduce atingere și trebuie transpusă în practică și aplicată cu respectarea deplină a legislației Uniunii privind protecția datelor personale , inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului37 și a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului38. Anonimizarea este un mijloc de reconciliere a interesului de a face informațiile din sectorul public cât mai reutilizabile posibil cu obligațiile decurgând din legislația privind protecția datelor cu caracter personal, însă presupune un cost. Este oportun să se considere că acest cost face parte din costurile marginale ale diseminării, astfel cum sunt definite la articolul 6 din prezenta directivă.

(47)  Prezenta directivă nu aduce atingere și trebuie transpusă în practică și aplicată cu respectarea deplină a legislației Uniunii privind protecția datelor personale , inclusiv a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului și a Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului38. Anonimizarea este un mijloc de reconciliere a interesului de a face informațiile din sectorul public cât mai reutilizabile posibil cu obligațiile decurgând din legislația privind protecția datelor cu caracter personal, însă presupune un cost. Este oportun să se considere că acest cost face parte din costurile marginale ale diseminării, astfel cum sunt definite la articolul 6 din prezenta directivă. În această privință, informații anonime ar trebui să însemne orice informații care nu pot fi corelate direct sau indirect, de sine stătătoare sau în combinație cu date asociate, cu o persoană fizică, sau date personale anonimizate în așa fel încât persoana vizată să nu mai fie identificabilă. Mai mult, atunci când iau decizii cu privire la domeniul de aplicare și la condițiile de reutilizare a documentelor din sectorul public care conțin date cu caracter personal, organizațiile care fac obiectul prezentei directive ar trebui să efectueze evaluări ale impactului asupra protecției datelor înainte de a publica documentul. Acest lucru ar trebui făcut în special în anumite sectoare care tratează în mod obișnuit categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi sectorul sănătății, sau alte date cu caracter personal menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679. Pentru a răspunde în mod adecvat preocupărilor legate de protecția necesară a datelor cu caracter personal, astfel de evaluări ale impactului asupra protecției datelor ar trebui să se efectueze în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/679.

__________________

__________________

37 Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor) [...].

 

38 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31/07/2002 p. 37).

38 Directiva 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice) (JO L 201, 31/07/2002 p. 37).

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența cu cadrul legislativ actual privind protecția datelor și pentru a evita alte interpretări ale conceptelor care s-ar putea referi la alte tehnici cum ar fi pseudonimizarea. În plus, în conformitate cu recomandările Autorității Europene pentru Protecția Datelor, raportorul consideră necesar să se asigure o evaluare a impactului pentru a stabili legitimitatea și necesitatea de a publica date cu caracter personal în domeniul public, în special în ceea ce privește anumite categorii de date sensibile.

Amendamentul    21

Propunere de directivă

Considerentul 52

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru reutilizare și condițiile de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de măsuri practice.

(52)  Instrumentele care ajută potențialii reutilizatori să găsească documentele disponibile pentru reutilizare și condițiile de acces și de reutilizare pot facilita în mod considerabil utilizarea transfrontalieră a documentelor din sectorul public. Prin urmare, statele membre trebuie să garanteze luarea unor măsuri practice care să îi ajute pe reutilizatori să găsească documentele disponibile în vederea reutilizării. Listele de resurse, accesibile de preferință on-line, care cuprind documentele principale (documente reutilizate pe scară largă sau care au potențialul de a fi reutilizate pe scară largă) și siturile portal cu legături spre listele de resurse descentralizate sunt exemple de astfel de măsuri practice.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    22

Propunere de directivă

Considerentul 62

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(62)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), dreptul la proprietate (articolul 17) și integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26). Nicio dispoziție din prezenta directivă nu ar trebui să facă obiectul unei interpretări sau puneri în aplicare care nu este conformă cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

(62)  Prezenta directivă respectă drepturile fundamentale și principiile recunoscute în special de Carta drepturilor fundamentale a Uniunii Europene, inclusiv dreptul la respectarea vieții private și de familie (articolul 7), dreptul la protecția datelor cu caracter personal (articolul 8), libertatea de exprimare și de informare (articolul 11), dreptul la proprietate (articolul 17) și integrarea persoanelor cu handicap (articolul 26). Nicio dispoziție din prezenta directivă nu ar trebui să facă obiectul unei interpretări sau puneri în aplicare care nu este conformă cu Convenția europeană pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Justificare

Modificări corespunzătoare noului considerent (4a).

Amendamentul    23

Propunere de directivă

Considerentul 62 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(62a)  Autoritatea Europeană pentru Protecția Datelor a emis Avizul 5/2018 la 10 iulie 2018, în conformitate cu articolul 41 alineatul (2) din Regulamentul (CE) 45/20011a.

 

_________________

 

1a Regulamentul (CE) nr. 45/2001 al Parlamentului European și al Consiliului din 18 decembrie 2000 privind protecția persoanelor fizice cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal de către instituțiile și organele comunitare și privind libera circulație a acestor date, JO L 8, 12.1.2001, p. 1.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia; textele juridice ale UE trebuie să respecte norme de tehnică legislativă și trebuie să se indice că AEPD a emis un aviz în conformitate cu Regulamentul 45/2001.

Amendamentul    24

Propunere de directivă

Articolul -1 (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

Articolul -1

 

-1. Prezenta directivă urmărește stabilirea unui cadru de reglementare care să reglementeze dreptul de acces la informații din sectorul public și la reutilizarea acestora, cu scopul de a stabili termeni de bază și modalități practice pentru exercitarea acestora, precum și de a promova utilizarea datelor deschise și de a stimula inovarea produselor și serviciilor.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    25

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera g

Textul propus de Comisie

Amendamentul

(g)  documentelor la care accesul este exclus sau restrâns în temeiul regimurilor de acces din motive legate de protecția datelor cu caracter personal și părților din documente accesibile în temeiul respectivelor regimuri care conțin date cu caracter personal a căror reutilizare a fost definită prin lege ca fiind incompatibilă cu legislația privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal;

(g)  documentelor sau părților de documente la care accesul este exclus sau restrâns în temeiul regimurilor de acces din motive legate de protecția datelor cu caracter personal, sau care conțin date cu caracter personal a căror reutilizare ar putea submina protecția vieții private și a integrității individului, în special în conformitate cu legislația Uniunii privind protecția datelor cu caracter personal;

Justificare

Prezentul amendament respectă avizul AEPD. Este necesar pentru a asigura coerența dintre prezenta directivă și alte acte legislative ale Uniunii.

Amendamentul    26

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera ka (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(ka)  documentelor la care accesul este restrâns în temeiul regimurilor de acces din statele membre, inclusiv cazurilor în care accesul este restrâns sau exclus pentru a asigura securitatea rețelelor și a sistemelor informatice în conformitate cu Directiva 2016/1148;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a propunerii, coerența juridică cu alte instrumente ale dreptului UE și cu dreptul național aplicabil.

Amendamentul    27

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 2 – litera kb (nouă)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

(kb)  documentelor deținute de instituțiile care se încadrează în definiția unei infrastructuri esențiale în temeiul articolului 2 litera (a) din Directiva 2008/114/CE.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia.

Amendamentul    28

Propunere de directivă

Articolul 1 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Prezenta directivă nu afectează nivelul de protecție a persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal, în conformitate cu dreptul Uniunii și cu dreptul național și, în special, nu aduce atingere drepturilor și obligațiilor prevăzute în Regulamentul (UE) nr. 2016/679 și Directiva 2002/58/CE.

Justificare

Necesar pentru a asigura legătura indisociabilă dintre dreptul privind reutilizarea informațiilor publice și dreptul UE privind protecția datelor, conform prevederilor actuale din Directiva 2003/98. Mărește coerența juridică. Un singur considerent nu este suficient.

Amendamentul    29

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  „date cu caracter personal” înseamnă datele cu caracter personal astfel cum sunt definite la articolul 4 punctul 1 din Regulamentul (UE) 2016/679;

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia. Actuala Directivă 2003/98/CE privind ISP conține această definiție care ar trebui păstrată.

Amendamentul    30

Propunere de directivă

Articolul 2 – paragraful 1 – punctul 5 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5b.  „informații anonime” sau „informații anonimizate” înseamnă informații care nu se referă la o persoană fizică identificată sau identificabilă sau la date cu caracter personal făcute anonime în așa fel încât persoana vizată să nu fie sau să nu mai poată fi identificabilă;

Justificare

Necesar pentru a asigura coerența juridică și pentru a evita alte interpretări ale noțiunii de date cu caracter personal diferite de cele incluse în RGPD. Actuala Directivă 2003/98/CE privind ISP conține această definiție care ar trebui păstrată.

Amendamentul    31

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), statele membre se asigură că documentele care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 1 sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

1.  Sub rezerva dispozițiilor alineatului (2), statele membre se asigură că documentele care intră sub incidența prezentei directive în conformitate cu articolul 1 sunt accesibile și reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    32

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul documentelor asupra cărora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele dețin drepturi de proprietate intelectuală și în cazul documentelor deținute de întreprinderi publice , statele membre se asigură că, dacă este permisă reutilizarea acestui tip de documente, ele sunt reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

2.  În cazul documentelor asupra cărora bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele dețin drepturi de proprietate intelectuală și în cazul documentelor deținute de întreprinderi publice, statele membre se asigură că, dacă sunt permise accesarea și reutilizarea acestui tip de documente, ele sunt accesibile și reutilizabile în scopuri comerciale sau necomerciale în conformitate cu condițiile stabilite în capitolele III și IV.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    33

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2a.  Statele membre se asigură că documentele care intră în domeniul de aplicare al prezentei directive sunt produse și puse la dispoziție pentru a fi reutilizate în conformitate cu principiul „deschiderii prin concepție și în mod implicit”.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    34

Propunere de directivă

Articolul 3 – alineatul 2 b (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

2b.  Statele membre prevăd că, atunci când iau decizii cu privire la domeniul de aplicare și la condițiile de reutilizare a documentelor, organizațiile care fac obiectul prezentei directive efectuează evaluări ale impactului asupra protecției datelor, în special în sectoare specifice care tratează în mod obișnuit categorii speciale de date cu caracter personal, cum ar fi sectorul sănătății, sau alte date cu caracter personal menționate la articolul 9 din Regulamentul (UE) 2016/679. O astfel de evaluare a impactului asupra protecției datelor se efectuează în conformitate cu articolul 35 din Regulamentul (UE) 2016/679.

Justificare

Amendament necesar din motive urgente legate de logica internă a textului. Necesară pentru a asigura coerența juridică a dreptului UE și pentru a garanta că, atunci când datele cu caracter personal sunt puse la dispoziția publicului, s-a efectuat anterior o evaluare a impactului pentru a stabili legalitatea și necesitatea de a publica date cu caracter personal în domeniul public, ținând seama de impactul și de efectele publicării asupra persoanelor vizate.

Amendamentul    35

Propunere de directivă

Capitolul 2 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

CERERILE DE REUTILIZARE

ACCESUL LA DOCUMENTE ȘI CERERILE DE REUTILIZARE

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    36

Propunere de directivă

Articolul 4 – titlu

Textul propus de Comisie

Amendamentul

Cerințe privind prelucrarea cererilor de reutilizare

Cerințe privind prelucrarea cererilor de acces la documente și de reutilizare

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    37

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Organismele din sectorul public, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil și oportun, prelucrează cererile de reutilizare și pun documentul la dispoziția solicitantului în vederea reutilizării sau, în cazurile în care este necesară o licență, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp rezonabil, compatibil cu perioadele de timp prevăzute pentru prelucrarea cererilor de acces la documente.

1.  Organismele din sectorul public, folosind mijloace electronice ori de câte ori este posibil și oportun, prelucrează cererile de acces la documente și de reutilizare a acestora și pun documentul la dispoziția solicitantului sau, în cazurile în care este necesară o licență pentru reutilizare, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp rezonabil, compatibil cu perioadele de timp prevăzute pentru prelucrarea cererilor de acces la documente.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    38

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 2

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În cazul în care nu s-au prevăzut limite de timp sau alte norme privind punerea la dispoziție a documentelor în timp util, organismele din sectorul public prelucrează cererea și pun documentele la dispoziția solicitantului în vederea reutilizării, sau, în cazurile în care este necesară o licență, finalizează oferta de licență pentru solicitant într-un interval de timp care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest interval de timp poate fi prelungit cu încă 20 de zile lucrătoare pentru cererile ample sau complexe. În astfel de cazuri, solicitantul este anunțat într-un interval de trei săptămâni de la data cererii inițiale de faptul că este nevoie de mai mult timp pentru prelucrarea cererii sale.

2.  În cazul în care nu s-au prevăzut termene-limită sau alte norme privind punerea la dispoziție a documentelor în timp util, organismele din sectorul public prelucrează cererea și pun documentele la dispoziția solicitantului, sau, în cazurile în care este necesară o licență pentru reutilizare, finalizează oferta de licență pentru solicitant cât mai curând posibil sau, cel mai târziu, într-un interval de timp care să nu depășească 20 de zile lucrătoare de la primirea solicitării. Acest interval de timp poate fi prelungit cu încă 20 de zile lucrătoare pentru cererile ample sau complexe. În astfel de cazuri, solicitantul este anunțat cât mai curând posibil și, în orice caz, într-un interval de trei săptămâni de la data cererii inițiale de faptul că este nevoie de mai mult timp pentru prelucrarea cererii sale, precizând motivele pentru aceasta.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    39

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3

Textul propus de Comisie

Amendamentul

3.  În cazul unei decizii nefavorabile, organismele din sectorul public comunică solicitantului motivele refuzului, pe baza prevederilor relevante ale regimului de acces din statul membru în cauză sau a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive, în special a articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(g) sau a articolului 3. În cazul în care decizia nefavorabilă a fost luată în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (c), organismul din sectorul public menționează persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau la deținătorul licenței de la care organismul din sectorul public a obținut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele să includă o astfel de mențiune.

3.  În cazul unei decizii nefavorabile, organismele din sectorul public comunică solicitantului, în termen de 20 de zile lucrătoare, motivele pentru care refuză, integral sau parțial, accesul la un document sau reutilizarea acestuia în forma sau formatul solicitat, pe baza prevederilor relevante ale regimului de acces din statul membru în cauză sau a dispozițiilor de drept intern adoptate în temeiul prezentei directive, în special a articolului 1 alineatul (2) literele (a)-(g) articolul 3. În cazul în care decizia nefavorabilă a fost luată în temeiul articolului 1 alineatul (2) litera (c), organismul din sectorul public menționează persoana fizică sau juridică titulară a drepturilor, în cazul în care este cunoscută, sau la deținătorul licenței de la care organismul din sectorul public a obținut materialul în cauză. Nu este necesar ca bibliotecile, inclusiv bibliotecile universitare, muzeele și arhivele să includă o astfel de mențiune.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    40

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 3 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

3a.  Statul membru elaborează o listă de criterii accesibilă publicului pe baza căreia organismul în cauză poate decide modul de soluționare a cererilor.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    41

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4

Textul propus de Comisie

Amendamentul

4.  Orice decizie privind reutilizarea cuprinde o trimitere la căile de atac, în cazul în care solicitantul dorește să conteste decizia. Printre căile de atac se numără posibilitatea revizuirii de către un organism de control imparțial, care dispune de cunoștințele de specialitate adecvate, cum ar fi autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate judiciară națională, și ale cărui decizii sunt obligatorii pentru organismul din sectorul public în cauză.

4.  Orice decizie privind reutilizarea cuprinde o trimitere la căile de atac, în cazul în care solicitantul dorește să conteste decizia. Printre căile de atac se numără posibilitatea revizuirii de către un organism de control imparțial, care dispune de cunoștințele de specialitate adecvate, cum ar fi autoritatea națională din domeniul concurenței, autoritatea națională de supraveghere instituită în conformitate cu articolul 51 din Regulamentul (UE) 2016/679, autoritatea națională de reglementare a accesului la documente sau o autoritate judiciară națională, și ale cărui decizii sunt obligatorii pentru organismul din sectorul public în cauză.

Justificare

Necesar din motive urgente pentru a asigura coerența juridică a UE. APD ale UE sunt autoritățile competente pentru a trata cazurile legate de respectarea dreptului privind protecția datelor. RGPD conferă APD competențe adecvate de asigurare a respectării legii și căi de atac pentru încălcările dreptului privind protecția datelor și acoperă această situație. A se vedea amendamentul la considerentul 37.

Amendamentul    42

Propunere de directivă

Articolul 4 – alineatul 4 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

4a.  În sensul prezentului articol, statele membre se asigură că:

 

(a) se acordă sprijin pentru accesul la documente;

 

(b) listele organismelor din sectorul public sunt accesibile publicului; și

 

(c) sunt definite modalitățile practice pentru garantarea exercitării eficiente a dreptului de acces la documente și de reutilizare a informațiilor din sectorul public conținute de acestea, cum ar fi:

 

i. desemnarea de responsabili în materie de informații;

 

ii. instituirea și menținerea unor facilități destinate examinării documentelor solicitate;

 

iii. registre sau liste de documente deținute de organismele din sectorul public sau puncte de informare, cu indicații clare privind locul în care pot fi găsite documentele respective;

 

(d) organismele din sectorul public informează publicul în mod adecvat cu privire la drepturile de care beneficiază ca urmare a prezentei directive și ca urmare a accesului la normele privind accesul la informații, stabilite la nivel național sau la nivelul Uniunii și furnizează informații, indicații și consiliere în acest sens în mod adecvat.

Justificare

Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    43

Propunere de directivă

Articolul 5 – alineatul 5 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

5a.  Organismele din sectorul public și întreprinderile publice se asigură că accesul la informațiile din sectorul public și reutilizarea acestora respectă legislația Uniunii privind protecția datelor.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia.

Amendamentul    44

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  Reutilizarea documentelor este gratuită sau taxele se limitează la costurile marginale suportate în legătură cu reproducerea, punerea la dispoziție și difuzarea , precum și, dacă este cazul, cu anonimizarea datelor cu caracter personal și cu măsurile luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale .

1.  Accesul la documente și reutilizarea acestora sunt gratuite.

Justificare

Restructurare a articolului pentru o mai bună redactare a textelor juridice. Deși reutilizarea informațiilor necesită ca acestea să fie disponibile spre a fi accesate, această cerință lipsește din reformare. Aceste amendamente urmăresc să stabilească cerințele de bază pentru accesul la informații în contextul reutilizării acestora. Prin urmare, prezentul amendament este necesar pentru logica internă a textului și pentru că este indisolubil legat de alte amendamente admisibile.

Amendamentul    45

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 1 a (nou)

Textul propus de Comisie

Amendamentul

 

1a.  În mod excepțional, costurile marginale suportate în legătură cu reproducerea, punerea la dispoziție și difuzarea precum și, dacă este cazul, cu anonimizarea datelor cu caracter personal și cu măsurile luate pentru protejarea informațiilor comerciale confidențiale pot fi recuperate de către statele membre.

Justificare

Restructurare a articolului pentru o mai bună redactare a textelor juridice.

Amendamentul    46

Propunere de directivă

Articolul 6 – alineatul 2 – partea introductivă

Textul propus de Comisie

Amendamentul

2.  În mod excepțional, alineatul (1) nu se aplică:

2.  Statele membre pot decide să nu aplice alineatele (1) și (1a):

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a textului, pentru a asigura coerența juridică a acestuia.

Amendamentul    47

Propunere de directivă

Articolul 7 – alineatul 1

Textul propus de Comisie

Amendamentul

1.  În cazul taxelor standard pentru reutilizarea documentelor, orice condiție aplicabilă și cuantumul real al respectivelor taxe, inclusiv baza de calcul a acestor taxe, sunt prestabilite și publicate, prin mijloace electronice ori de câte ori este posibil și adecvat.

1.  În cazul taxelor standard pentru reutilizarea documentelor sau a părților de documente, orice condiție aplicabilă și cuantumul real al respectivelor taxe, inclusiv baza de calcul a acestor taxe, sunt prestabilite și publicate, prin mijloace electronice ori de câte ori este posibil și adecvat.

Justificare

Necesar din motive urgente legate de logica internă a propunerii și de amendamentele depuse care se referă la documente sau părți de documente.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

Referințe

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

LIBE

28.5.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Ignazio Corrao

9.7.2018

Examinare în comisie

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

34

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Membri supleanți prezenți la votul final

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Reimer Böge

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Reutilizarea informațiilor din sectorul public (reformare)

Referințe

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Data prezentării la PE

25.4.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunţului în plen

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunţului în plen

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Comisii asociate

Data anunţului în plen

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Raportor

Data numirii

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Examinare în comisie

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Data adoptării

3.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

42

1

0

Membri titulari prezenţi la votul final

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Membri supleanți prezenți la votul final

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Data depunerii

7.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINALÎN COMISIA COMPETENTĂ

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Notă juridică