Förfarande : 2018/0111(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0438/2018

Ingivna texter :

A8-0438/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 04/04/2019 - 6.20

Antagna texter :

P8_TA(2019)0352

BETÄNKANDE     ***I
PDF 1505kWORD 178k
7.12.2018
PE 623.664v02-00 A8-0438/2018

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi

Föredragande: Neoklis Sylikiotis

Rådgivande utskotts föredragande (*):

Julia Reda, utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd

(*)  Förfarande med associerat utskott – artikel 54 i arbetsordningen

(Omarbetning – artikel 104 i arbetsordningen)

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR
 BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN
 YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd
 YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning
 YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande – omarbetning)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet (COM(2018)0234),

–  med beaktande av artiklarna 294.2 och 114 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet (C8-0169/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter(1),

–  med beaktande av skrivelsen av den 29 november 2018 från utskottet för rättsliga frågor till utskottet för industrifrågor, forskning och energi i enlighet med artikel 104.3 i arbetsordningen,

–  med beaktande av den preliminära överenskommelse som godkänts av det ansvariga utskottet i enlighet med artikel 69f.4 i arbetsordningen, kommissionens åtagande att godta parlamentets ståndpunkt och det skriftliga åtagandet från rådets företrädare av den 29 november 2018 att godkänna den ståndpunkten i enlighet med artikel 294.4 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av artiklarna 104 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och yttrandena från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd, utskottet för kultur och utbildning och utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (A8-0438/2018), och av följande skäl:

A.  Enligt yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, innehåller kommissionens förslag inte några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget, och i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i de tidigare rättsakterna tillsammans med dessa ändringar gäller förslaget endast en kodifiering av de befintliga rättsakterna som inte ändrar deras sakinnehåll.

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen med beaktande av rekommendationerna från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen.

2.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen att på nytt lägga fram ärendet för parlamentet om den ersätter, väsentligt ändrar eller har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag.

3.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

EUROPAPARLAMENTETS ÄNDRINGSFÖRSLAG(2)*

till kommissionens förslag vid första behandlingen

---------------------------------------------------------

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

(Text av betydelse för EES)

EUROPAPARLAMENTET OCH EUROPEISKA UNIONENS RÅD HAR ANTAGIT DETTA DIREKTIV

med beaktande av fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, särskilt artikel 114,

med beaktande av Europeiska kommissionens förslag,

efter översändande av förslaget till lagstiftningsakt till de nationella parlamenten,

i enlighet med det ordinarie lagstiftningsförfarandet, och

av följande skäl:

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG(3) har ändrats på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

(2)  I enlighet med artikel 13 i direktiv 2003/98/EG, och fem år efter antagandet av ändringsdirektiv 2013/37/EU, har kommissionen, efter samråd med berörda parter, genomfört en utvärdering och en översyn av hur direktivet fungerar inom ramen för ett program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat(4).

(3)  Efter samråd med berörda parter och mot bakgrund av konsekvensbedömningen(5) ansåg kommissionen att insatser på EU-nivå var nödvändiga för att ta itu med de kvarvarande och nya hindren för ett brett vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och offentligt finansierad information i hela EU och för att anpassa den rättsliga ramen till de senaste framstegen inom digital teknik och ytterligare stimulera digital innovation, särskilt inom artificiell intelligens.

(4)  De materiella ändringarna av texten för att till fullo utnyttja de möjligheter som information från den offentliga sektorn innebär för den europeiska ekonomin och det europeiska samhället inriktas på följande områden: ge tillgång i realtid till dynamiska data med hjälp av lämpliga tekniska metoder, öka utbudet av högkvalitativa data för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn, inklusive från offentliga företag och från privata företag när de framställs vid utförandet av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse som omfattas av detta direktiv, organisationer som bedriver forskning och forskningsfinansierande organisationer, hantera uppkomsten av nya former av exklusiva avtal, användning av undantag från principen om att ta ut marginalkostnaderna och förhållandet mellan detta direktiv och vissa därmed sammanhängande rättsliga instrument, t.ex. direktiv 96/9/EG(6), direktiv 2003/4/EG, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG(7) och förordning (EU) 2016/679.

(4a)  Tillgång till information är en grundläggande rättighet. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) föreskriver att var och en har rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

(4b)  Artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanterar rätten till skydd av personuppgifter och fastställer att sådana uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund och under kontroll av en oberoende myndighet.

(5)  Enligt fördraget ska en inre marknad inrättas och ett system skapas som säkerställer att konkurrensen på den inre marknaden inte snedvrids. Harmonisering av regler och praxis i medlemsstaterna när det gäller utnyttjande av information från den offentliga sektorn bidrar till att dessa mål kan uppnås.

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social, politisk, ekonomisk, rättslig och geografisk information, miljöinformation, väderinformation, seismisk information, turistinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna samhället. Genom att denna information tillhandahålls i ett allmänt använt elektroniskt format kan medborgare och företag hitta nya sätt att använda den och skapa nya, innovativa produkter och tjänster. Medlemsstater och offentliga myndigheter bör kunna utnyttja och få adekvat ekonomiskt stöd från programmet för ett digitalt Europa eller relevanta unionsfonder och unionsprogram som syftar till att digitalisera Europa och skapa en bred användning av digital teknik eller digital omvandling av offentlig förvaltning och offentliga tjänster, i sina ansträngningar att göra data lättillgängliga för vidareutnyttjande.

(6a)  Information från den offentliga sektorn utgör en utomordentlig datakälla som kan bidra till att förbättra den inre marknaden och till att utveckla nya tillämpningar för konsumenter och företag. Intelligent dataanvändning, till exempel databehandling genom tillämpningar baserade på artificiell intelligens, kan få en genomgripande effekt på alla ekonomiska sektorer.

(7)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn fastställdes en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna, t.ex. verkställande, lagstiftande och rättsliga organ, samt för hur detta vidareutnyttjande ska underlättas i praktiken. Sedan antagandet av den första uppsättningen regler om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn har mängden data i världen, däribland offentliga data, ökat lavinartat och nya typer av data genereras och samlas in. Samtidigt pågår en kontinuerlig utveckling inom tekniken för analys, användning och behandling av data, till exempel maskininlärning, artificiell intelligens och sakernas internet. Denna snabba tekniska utveckling gör det möjligt att skapa nya tjänster och nya tillämpningar som bygger på att data används, sammanställs och kombineras. De regler som ursprungligen antogs 2003 och därefter ändrades 2013 håller inte längre takten med de snabba förändringarna, och resultatet blir att de ekonomiska och sociala möjligheter som följer av vidareutnyttjandet av offentliga data kan gå förlorade.

(8)  Utvecklingen mot ett databaserat samhälle där data från olika områden och verksamheter används påverkar livet för alla medborgare i gemenskapen, bland annat genom att de får nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap.

(9)  Digitalt innehåll spelar en viktig roll i denna utveckling. Innehållsproduktion har åstadkommit en snabb ökning av antalet arbetstillfällen under de senaste åren och fortsätter att göra det. De flesta av dessa arbetstillfällen skapas av innovativa nystartade företag och små och medelstora företag.

(10)  Ett av huvudsyftena med inrättandet av en inre marknad är att skapa möjligheter att främja utvecklingen av vissa tjänster och produkter inom medlemsstaterna och över hela unionen. Information från den offentliga sektorn eller information som samlas in, framställs, reproduceras och sprids inom ramen för en offentlig verksamhet eller en tjänst av allmänt intresse utgör ett betydelsefullt utgångsmaterial för produkter och tjänster med digitalt innehåll, och den kommer att bli en ännu viktigare innehållsresurs genom utvecklingen av avancerad digital teknik, såsom artificiell intelligens, teknik för distribuerade liggare och sakernas internet. Intelligent dataanvändning, till exempel databehandling genom tillämpningar baserade på artificiell intelligens, kan få en genomgripande effekt på alla ekonomiska sektorer. En omfattande gränsöverskridande geografisk täckning kommer också att vara av avgörande betydelse i detta sammanhang. Stora möjligheter att vidareutnyttja sådan information bör bland annat göra det möjligt för alla europeiska företag, däribland mikroföretag och små och medelstora företag, samt civilsamhället att utnyttja dess potential och bidra till ekonomisk utveckling, skapande och skydd av arbetstillfällen av hög kvalitet som framför allt gynnar lokalsamhällen samt viktiga samhällsmål såsom ansvarighet och insyn.

(11)  Att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som innehas av offentliga myndigheter ger mervärde för vidareutnyttjarna, slutanvändarna och samhället i stort och i många fall även för den offentliga myndigheten själv, då insyn och ansvarighet främjas och vidareutnyttjare och slutanvändare kan ge återkoppling som gör att den berörda offentliga myndigheten kan förbättra kvaliteten på den information som samlas in och sin offentliga verksamhet. Genom utvecklingen av ny teknik kan spridningen av data som samlas in och distribueras inom ramen för en offentlig verksamhet bidra till att säkerställa tillförlitlig information till användarna.

(12)  Det finns betydande skillnader i regler och praxis mellan medlemsstaterna när det gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn, vilka utgör hinder för att den fulla ekonomiska potentialen hos denna viktiga informationsresurs ska kunna fås fram. Praxis för de olika offentliga myndigheternas användning av information från den offentliga sektorn fortsätter att variera mellan medlemsstaterna. Hänsyn bör tas till detta. Nationella regler och nationell praxis bör därför genomgå ett minimum av harmonisering när det gäller vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, i fall då skillnader i nationella föreskrifter och nationell praxis eller bristen på tydlighet utgör ett hinder för en väl fungerande inre marknad och för en tillfredsställande utveckling av informationssamhället i gemenskapen.

(13)  Medlemsstaterna bör säkerställa att data framställs på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard med avseende på alla handlingar som omfattas av detta direktiv, men samtidigt säkerställa både en konsekvent skyddsnivå för mål av allmänt intresse, såsom allmän säkerhet, bland annat när det rör sig om känslig information om kritisk infrastruktur, och skydd av personuppgifter, även i de fall då informationen i en enskild datamängd kanske inte utgör en risk för att en fysisk person kan identifieras eller pekas ut, men kombinationen med annan tillgänglig information kan medföra en sådan risk. Riktlinjer om öppna data som säkerställer sökbarhet, tillgänglighet, interoperabilitet och möjlighet till vidareutnyttjande (Fairprinciperna) och uppmuntrar bred tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information för privata eller kommersiella syften, med minimala eller inga rättsliga, tekniska eller ekonomiska begränsningar, och som främjar informationsflödet inte bara för ekonomiska aktörer utan framför allt för allmänheten, kan spela en viktig roll när det gäller insyn och demokratisk ansvarighet, främja socialt engagemang och stimulera och främja utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och utnyttja sådan information. För att maximera dessa fördelar bör tillgång till källor och föränderliga data säkerställas. Interoperabilitet, öppna standarder och öppna data bör därför tillämpas på varje medlemsstats förvaltningsnivå. Samtidigt bör kommissionen underlätta samarbete mellan medlemsstaterna och stödja utformning, testning, genomförande och användning av interoperabla elektroniska gränssnitt som kommer att möjliggöra effektivare och säkrare offentliga tjänster.

(14)  Utan ett minimum av harmonisering på gemenskapsnivå kan dessutom nationellt lagstiftningsarbete, som redan har inletts i en rad medlemsstater till följd av den tekniska utvecklingen, leda till ännu större skillnader. Effekterna av sådana rättsliga skillnader och osäkerhetskällor kommer att öka i takt med den fortsatta utvecklingen av informationssamhället, som redan i hög grad har lett till ett ökat utnyttjande av information över nationsgränserna.

(15)  Medlemsstaterna har fastställt riktlinjer för vidareutnyttjande inom ramen för direktiv 2003/98/EG, och vissa av dem har antagit långtgående öppna data-strategier för att underlätta vidareutnyttjandet av tillgängliga offentliga data för enskilda och företag i större utsträckning än den miniminivå som föreskrivs i det direktivet. För att motverka en situation med olika regler i olika medlemsstater som skulle hindra ett gränsöverskridande utbud av produkter och tjänster, och för att se till att jämförbara offentliga datamängder kan vidareutnyttjas för alleuropeiska tillämpningar som är baserade på dem, krävs också ett minsta mått av harmonisering för att avgöra vilka offentliga data som är tillgängliga för vidareutnyttjande på den inre informationsmarknaden i överensstämmelse med tillämpliga bestämmelser om tillgång. Bestämmelser i unionslagstiftning och nationell lagstiftning som går längre än dessa minimikrav, särskilt vid sektorslagstiftning, bör fortsätta att gälla. Exempel på bestämmelser som går längre än minimiharmoniseringen i detta direktiv är lägre gränsvärden för tillåtna avgifter för vidareutnyttjande än de som anges i artikel 6 och mindre restriktiva licensvillkor än dem som avses i artikel 8. I synnerhet bör detta direktiv inte påverka bestämmelser som går längre än minimiharmoniseringen av detta direktiv enligt vad som fastställs i kommissionens delegerade förordningar som antagits enligt Europaparlamentets och rådets direktiv 2010/40/EU om ett ramverk för införande av intelligenta transportsystem på vägtransportområdet och för gränssnitt mot andra transportslag.

(16)  Det behövs en allmän ram för villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn för att rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av sådan information ska kunna säkerställas. Offentliga myndigheter samlar in, framställer, reproducerar och sprider handlingar för att fullgöra sina offentliga plikter. Att utnyttja sådana handlingar av andra skäl utgör vidareutnyttjande. Medlemsstaterna kan i sin politik gå längre än de miniminormer som fastställs i detta direktiv och följaktligen tillåta mer omfattande vidareutnyttjande.

(17)  Detta direktiv bör tillämpas på sådana handlingar vars tillhandahållande ingår i den offentliga verksamhet som bedrivs av de berörda offentliga myndigheterna enligt lagstiftning eller andra bindande regler i medlemsstaten. Om sådana regler saknas bör den offentliga verksamheten fastställas i enlighet med gängse administrativ praxis i medlemsstaterna, förutsatt att den offentliga verksamheten är tydligt avgränsad med möjlighet till omprövning. Den offentliga verksamheten kan fastställas generellt eller från fall till fall för enskilda offentliga myndigheter.

(18)  Direktivet bör gälla sådana handlingar som görs tillgängliga för vidareutnyttjande när offentliga myndigheter beviljar licens för, säljer, sprider, utbyter eller lämnar ut information. För att undvika korssubventionering innefattar detta vidareutnyttjande ytterligare användning av handlingar inom den egna organisationen för verksamheter som inte ryms inom den offentliga verksamheten. Icke-offentlig verksamhet omfattar normalt bland annat tillhandahållande av handlingar som framställs och prissätts enbart på affärsmässiga grunder och i konkurrens med andra marknadsaktörer.

(19)  Direktivet bör inte på något sätt begränsa eller påverka myndigheters och andra offentliga organs fullgörande av lagstadgade uppgifter. Inte heller fastställs tillgång genom direktivet. Ett sådant beslut fattas av medlemsstaterna själva. Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande, dock utan att det påverkar de undantag enligt detta direktiv, såsom skydd av personuppgifter, som tillåter att medlemsstaterna begränsar tillgången till vissa handlingar eller helt undantar dem från tillgång. Direktivet bygger på medlemsstaternas befintliga bestämmelser om tillgång och ändrar inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet.

(20)  Medlemsstaterna ger ofta enheter utanför den offentliga sektorn i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse samtidigt som de upprätthåller en hög nivå av kontroll över dessa enheter. Samtidigt gäller bestämmelserna i direktiv 2003/98/EG endast handlingar som finns hos offentliga myndigheter, medan offentliga företag undantas från dess tillämpningsområde. Detta leder till dålig tillgång för vidareutnyttjande på handlingar som framställs i samband med utförandet av tjänster i allmänhetens intresse på ett antal områden, särskilt inom de allmännyttiga sektorerna. Det begränsar dessutom i hög grad möjligheterna att skapa gränsöverskridande tjänster som bygger på handlingar som innehas av offentliga företag som tillhandahåller tjänster i allmänhetens intresse. Vidareutnyttjande av data kan spela en viktig roll när det gäller att stimulera ekonomisk tillväxt och främja allmänhetens engagemang.

(21)  Direktiv 2003/98/EG bör därför ändras så att det säkerställs att dess bestämmelser kan tillämpas på vidareutnyttjande av handlingar som framställs i samband med utförandet av tjänster av allmänt intresse av offentliga och privata företag som omfattas av detta direktiv och som bedriver någon av de verksamheter som avses i artiklarna 8–14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU(8), och av offentliga och privata företag som omfattas av detta direktiv och som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, av offentliga och privata företag som omfattas av detta direktiv och som fungerar som flygbolag som har allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, och av offentliga och privata företag som omfattas av detta direktiv och som fungerar som rederier inom gemenskapen som har allmän trafikplikt i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage).

(21a)  Detta direktiv bör inte tillämpas på handlingar som avser tillhandahållande av tjänster av allmänt intresse och på handlingar som vidareutnyttjas av direkta konkurrenter till offentliga företag och framställs inom ramen för verksamheter som är direkt konkurrensutsatta och undantagna från upphandlingsreglerna i artikel 34 i direktiv 2014/25/EU, förutsatt att de uppfyller villkoren däri.

(21b)  På grund av verksamhetens kritiska betydelse och säkerhets- och rapporteringskraven bör direktivet inte heller tillämpas på handlingar till vilka tillgången är undantagen eller omfattas av restriktioner av hänsyn till skyddet av nätverks- och informationssystem enligt direktiv 2016/1148/EU eller i enlighet med bestämmelserna om operatörer av kritisk infrastruktur, däribland leverantörer av grundläggande tjänster, i direktiv 2008/114/EG.

(22)  Detta direktiv bör inte innehålla någon skyldighet att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som framställs av offentliga företag, eller av privata företag när dessa omfattas av detta direktiv. Beslutet om huruvida vidareutnyttjande av några eller alla handlingar enligt detta direktiv ska tillåtas eller ej bör fortfarande fattas av det berörda offentliga, eller i förekommande fall privata, företaget. Först efter det att det offentliga, eller i förekommande fall privata, företaget har valt att göra handlingen tillgänglig för vidareutnyttjande bör det uppfylla de relevanta skyldigheter som fastställs i kapitlen III och IV i detta direktiv, i synnerhet när det gäller format, avgifter, öppenhet, licenser, icke-diskriminering och förbud mot exklusiva avtal. Å andra sidan behöver det offentliga, eller i förekommande fall privata, företaget inte uppfylla kraven i kapitel II, såsom reglerna för behandling av ansökningar.

(23)  Volymen forskningsdata som genereras växer exponentiellt och har potential att vidareutnyttjas utanför det vetenskapliga samfundet. För att kunna ta itu med växande samhälleliga utmaningar på ett effektivt och övergripande sätt har det blivit mycket viktigt och angeläget att ha tillgång till, blanda och vidareutnyttja data från olika källor, samt mellan olika sektorer och ämnesområden. Forskningsdata omfattar statistik, resultat från experiment, mätningar, iakttagelser från fältarbete, resultat från undersökningar, inspelningar från intervjuer och bilder. De innehåller även metadata, kravspecifikationer och andra digitala objekt. Forskningsdata skiljer sig från vetenskapliga artiklar som rapporterar om och kommenterar resultaten från vetenskaplig forskning. Under många år har öppen tillgång till och återanvändbarhet av forskningsresultat som härrör från offentlig finansiering varit föremål för särskilda politiska initiativ. Strategier för öppen tillgång syftar särskilt till att ge forskare och en bredare allmänhet tillgång till forskningsdata så tidigt som möjligt i spridningsprocessen och göra det möjligt att använda och vidareutnyttja dem. Öppen tillgång bidrar till att förbättra kvaliteten, minska behovet av onödigt dubbelarbete inom forskningen, påskynda den vetenskapliga utvecklingen och förhindra forskningsfusk, och kan generellt sett främja ekonomisk tillväxt och innovation. Vid sidan av öppen tillgång håller planering av datahantering snabbt på att bli en vedertagen vetenskaplig praxis för att garantera data som är sökbara, tillgängliga, interoperabla och möjliga att vidareutnyttja (Fairprinciperna), och detsamma gäller ett konsekvent tillhandahållande av datahanteringsplaner, som måste uppmuntras ytterligare.

(24)  Av de skäl som anges ovan är det lämpligt att fastställa en skyldighet för medlemsstaterna att anta strategier för öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat samt att se till att dessa strategier genomförs av alla organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning. Strategier för öppen tillgång medger vanligtvis en rad undantag från att göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Den 17 juli 2012 antog kommissionen en rekommendation om tillgång till och bevarandet av vetenskaplig information, som uppdaterades den 25 april 2018(9), som bland annat innehåller en beskrivning av relevanta delar i strategier för öppen tillgång. De villkor på vilka vissa forskningsresultat får återanvändas bör dessutom förbättras. Därför bör vissa skyldigheter enligt detta direktiv utvidgas till att även omfatta forskningsdata från vetenskaplig forskningsverksamhet som subventioneras med offentliga medel eller samfinansieras av offentliga och privata företag. Till följd av detta bör offentligt finansierade forskningsdata bli öppna som standard. I detta sammanhang bör emellertid aspekter vad gäller personlig integritet, skydd av personuppgifter, affärshemligheter, nationell säkerhet, legitima affärsintressen och tredje parts immateriella rättigheter vederbörligen beaktas i enlighet med principen att tillgången bör vara ”så fri som möjligt och så begränsad som nödvändigt”, så att fokus läggs på att uppmuntra datahantering som en viktig del av forskningen. Om tillgången omfattas av restriktioner bör allmänheten informeras om orsakerna till restriktionerna för vidareutnyttjandet. För att undvika administrativa bördor bör sådana skyldigheter endast gälla sådana forskningsdata som redan har gjorts tillgängliga för allmänheten av forskare. Andra typer av handlingar som innehas av organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör fortsätta att vara undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

(25)  Definitionerna av ”offentliga myndigheter” och ”offentligrättsligt organ” är hämtade från Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU(10).

(26)  I detta direktiv fastställs en allmän definition av termen handling. Den täcker varje framställning av handlingar, fakta eller information – och varje sammanställning av dessa handlingar, dessa fakta eller denna information – oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljud- och bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar). Avsikten är inte att definitionen av ”handling” ska omfatta datorprogram.

(27)  Offentliga organ gör i allt högre utsträckning sina handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande på ett proaktivt sätt genom öppna format som kan vara maskinläsbara och format som säkerställer interoperabilitet, vidareutnyttjande och tillgänglighet. Handlingar bör också tillgängliggöras för vidareutnyttjande på förfrågan från en vidareutnyttjare. Medlemsstaterna bör garantera att praktiska arrangemang fastställs för att säkerställa att information från den offentliga sektorn kan vidareutnyttjas i praktiken, med tydliga uppgifter om var sådana handlingar finns. Tidsfristerna för att besvara en begäran om vidareutnyttjande bör vara rimliga och i överensstämmelse med motsvarande tidsfrister för att besvara en begäran om att få tillgång till handlingen enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång. Utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör emellertid undantas från detta krav. Rimliga tidsfrister i hela unionen kommer att stimulera sammanställningar av nya informationsprodukter och informationstjänster på alleuropeisk nivå. Detta är särskilt viktigt för dynamiska data (bl.a. miljöuppgifter, trafikuppgifter, satellitdata och väderdata), vars ekonomiska värde är beroende av att innehållet omedelbart finns tillgängligt och uppdateras med jämna mellanrum. Dynamiska data bör därför tillhandahållas omedelbart efter insamling, utan dröjsmål, via ett gränssnitt för tillämpningsprogram för att på så sätt underlätta utvecklingen av internet-, mobil- och molnapplikationer baserade på sådana data. Om detta inte är möjligt på grund av tekniska eller ekonomiska begränsningar, bör de offentliga myndigheterna ställa handlingarna till förfogande inom en sådan tidsrymd att deras ekonomiska potential kan utnyttjas till fullo. Särskilda åtgärder bör vidtas för att avlägsna dessa tekniska och ekonomiska begränsningar. Om licens används kan det ingå i licensvillkoren att handlingarna ska finnas tillgängliga i rätt tid.

(28)  För att ge tillgång till data som öppnats upp för vidareutnyttjande genom detta direktiv är det lämpligt att säkerställa tillgång till dynamiska data genom väl utformade gränssnitt för tillämpningsprogram. Ett gränssnitt för tillämpningsprogram beskriver vilken typ av uppgifter som kan hämtas, hur detta sker och i vilket format dessa data kommer att tas emot. Gränssnitt för tillämpningsprogram bör stödjas genom tydlig teknisk dokumentation som är fullständig och elektroniskt tillgänglig. Europeiska eller internationellt erkända standarder eller andra allmänt använda protokoll bör tillämpas och internationella standarder för datamängder användas i förekommande fall. Gränssnitt för tillämpningsprogram kan ha olika grad av komplexitet och kan innebära en enkel länk till en databas för att inhämta specifika datamängder, ett strukturerat webbgränssnitt eller mer komplexa strukturer. Det finns ett allmänt värde i att vidareutnyttja och utbyta data via en lämplig användning av gränssnitt för tillämpningsprogram, eftersom detta kommer att hjälpa utvecklare och nystartade företag att skapa nya tjänster och produkter. Det är också mycket viktigt att skapa värdefulla ekosystem kring datatillgångar vars potential fortfarande i hög grad är outnyttjad av dataägarna. Inrättandet och användningen av gränssnitt för tillämpningsprogram bör baseras på flera principer: stabilitet, tillförlitlighet, tillgänglighet, effektivitet, underhåll under hela livscykeln, enhetlighet för användning och standarder, användarvänlighet samt säkerhet. Dynamiska data, det vill säga data som uppdateras regelbundet, ofta i realtid, ska de offentliga myndigheterna och de offentliga företagen göra tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamling genom lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram, som måste vara kompatibla med Fairprinciperna. Offentliga myndigheter får ta emot verksamt stöd för att utveckla en tillräcklig kompetensnivå inom sina tjänster.

(29)  Möjligheterna till vidareutnyttjande kan förbättras genom en begränsning av behovet av att digitalisera pappersbaserade handlingar eller av att behandla digitala filer för att göra dem kompatibla med varandra. Därför bör de offentliga myndigheterna se till att handlingarna är tillgängliga i alla redan befintliga format eller språkversioner, genom elektroniska medel om så är möjligt och lämpligt. Offentliga myndigheter bör vara välvilligt inställda till en begäran om ett utdrag ur en befintlig handling om det endast krävs ett enkelt handgrepp för att tillmötesgå en sådan begäran. Offentliga myndigheter bör emellertid inte vara skyldiga att tillhandahålla ett utdrag ur en handling om detta kräver orimligt stora ansträngningar. För att underlätta vidareutnyttjande bör de offentliga myndigheterna, när detta är möjligt och lämpligt, ställa sina egna handlingar till förfogande i ett format som inte är beroende av någon särskild programvara, och de offentliga myndigheterna bör ta hänsyn till möjligheterna att handlingarna vidareutnyttjas av eller för personer med funktionsnedsättning genom att tillhandahålla information i tillgängliga former.

(30)  För att underlätta vidareutnyttjande bör offentliga myndigheter, när så är möjligt och lämpligt, tillgängliggöra handlingar, inklusive dem som publiceras på webbplatser, i öppna och maskinläsbara format tillsammans med tillhörande metadata, med maximal precision och detaljrikedom, i ett format som säkerställer interoperabilitet, t.ex. genom att hantera handlingarna på ett sätt som överensstämmer med de principer som styr kraven på interoperabilitet och användbarhet för rumslig information enligt Europaparlamentets och rådet direktiv 2007/2/EG(11).

(31)  En handling bör anses vara i maskinläsbart format om den är i ett filformat som är strukturerat på ett sådant sätt att datorprogram enkelt kan identifiera, känna igen och på ett teknikneutralt sätt extrahera specifika uppgifter i den. Maskinläsbara data ska anses vara data kodade i filer som är strukturerade i ett maskinläsbart format. Maskinläsbara format kan vara öppna eller proprietära; de kan, men behöver inte, vara formella standarder. Handlingar bör inte anses vara i maskinläsbart format om de är kodade i ett filformat som begränsar automatisk behandling på grund av att data inte alls, eller endast med svårighet, kan extraheras från dessa handlingar. Medlemsstaterna bör, när så är möjligt och lämpligt, uppmuntra användningen av öppna, maskinläsbara format. Lösningar som utvecklats av ISA-programmet² bör beaktas vid utformningen av tekniska metoder för vidareutnyttjande av data.

(32)  Avgifter för vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag. Handlingar bör därför tillgängliggöras för vidareutnyttjande avgiftsfritt, och om avgifter är nödvändiga bör de i princip begränsas till marginalkostnaderna. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten inte hindras från att fungera normalt. Offentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning och underhåll, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för sin offentliga verksamhet eller omfattningen av de tjänster av allmänt intresse som offentliga företag anförtrotts behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. Sådana skyldigheter bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

(32a)  Avkastningen på investeringar kan betraktas som en procentandel, utöver marginalkostnaderna, som gör det möjligt att täcka kapitalkostnaden och inbegripa en real avkastning. Eftersom kapitalkostnaden är nära kopplad till kreditinstitutens räntor, som i sin tur är baserade på ECB:s fasta ränta på huvudsakliga refinansieringstransaktioner, bör den rimliga avkastningen på investeringar inte förväntas överstiga ECB:s fasta ränta med mer än 5 %.

(33)  Bibliotek, museer och arkiv bör också kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna för att de inte ska hindras från att fungera normalt. När det gäller sådana offentliga myndigheter bör de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning, underhåll, bevarande och rättighetsklarering, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Vid beräkningen av en rimlig avkastning på investeringar för bibliotek, museer och arkiv vore det, med hänsyn till deras särdrag, möjligt att överväga de priser som den privata sektorn tillämpar för vidareutnyttjande av identiska eller liknande handlingar. Sådana avgifter som överstiger marginalkostnaderna bör fastställas enligt öppet redovisade, spårbara och kontrollerbara kriterier.

(34)  De övre gränser för avgifter som fastställs i detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas rätt att ta ut lägre avgifter eller att inte ta ut några avgifter alls.

(35)  Medlemsstaterna bör fastställa kriterierna för avgifter som överstiger marginalkostnaderna. Medlemsstaterna bör exempelvis i detta avseende kunna fastställa sådana kriterier i nationella bestämmelser eller utse en eller flera myndigheter – utom den offentliga myndigheten själv – som ska ha behörighet att fastställa sådana kriterier. Den myndigheten bör vara organiserad i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella och rättsliga system. Det kan vara en befintlig myndighet som har verkställande budgetbefogenheter och som står under politiskt ansvar.

(36)  Utvecklingen av en informationsmarknad som omfattar hela unionen kräver att villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn är tydliga och allmänt tillgängliga. Därför bör alla tillämpliga villkor för vidareutnyttjande av handlingarna klargöras för dem som kan komma att vidareutnyttja den informationen. Medlemsstaterna bör uppmuntra upprättandet av index över tillgängliga handlingar, vilka om möjligt bör vara elektroniskt tillgängliga, för att främja och underlätta begäran om vidareutnyttjande. Sökande som begärt att få vidareutnyttja handlingar som innehas av andra enheter än utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Detta kommer att bli viktigt särskilt för små och medelstora företag och nystartade företag som inte nödvändigtvis är vana vid att ha kontakt med andra medlemsstaters offentliga myndigheter eller känner till vilka möjligheter det finns till överprövning.

(37)  Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk myndighet. Detta skulle kunna vara en redan befintlig nationell myndighet, exempelvis den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/679(12), den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol. Myndigheten bör vara organiserad i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella och rättsliga system och bör inte påverka andra eventuella mekanismer för överprövning som finns för sökande som begärt att få tillgång till och få vidareutnyttja handlingar. Den bör emellertid vara åtskild från den mekanism i medlemsstaterna som fastställer kriterierna för avgifter som överstiger marginalkostnaderna. Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till prövning av avslag men även av beslut som, även om vidareutnyttjande beviljas, kan komma att påverka de sökande av andra skäl, särskilt på grund av de avgiftsregler som tillämpas. Granskningsförfarandet bör vara snabbt, i enlighet med behoven på en marknad i snabb förändring.

(38)  Offentliggörande av alla allmänt tillgängliga handlingar som innehas av den offentliga sektorn, alltså inte endast när det gäller den politiska processen, utan även rättsliga förfaranden och förfaranden som rör förvaltning, är ett grundläggande sätt att utvidga rätten till kunskap, som är en grundläggande demokratisk princip. Detta är en målsättning som är tillämplig på alla institutionella nivåer, dvs. såväl på lokal och nationell nivå som på internationell nivå.

(39)  I vissa fall kommer handlingar att vidareutnyttjas utan att det finns något licensavtal. I andra fall kommer licenser att utfärdas med villkor för licenstagarens vidareutnyttjande av handlingarna med avseende på ansvar, skydd av personuppgifter, korrekt utnyttjande av handlingar, garantier för att handlingarna inte kommer att ändras och redovisande av källa. Om offentliga myndigheter utfärdar licenser för vidareutnyttjande av handlingar bör licensvillkoren vara skäliga och tydliga. Standardiserade licenser, som finns elektroniskt tillgängliga, kan också spela en viktig roll i detta avseende. Medlemsstaterna bör därför sörja för att standardiserade licenser finns tillgängliga.

(40)  Om en behörig myndighet beslutar att inte längre ställa vissa handlingar till förfogande för vidareutnyttjande eller att upphöra med uppdateringen av dem, bör myndigheten så snart som möjligt offentligen tillkännage dessa beslut, på elektronisk väg om detta är möjligt.

(41)  Villkoren för vidareutnyttjande bör vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Medlemsstaterna bör garantera rättvis konkurrens mellan offentliga myndigheter och offentliga företag å ena sidan och andra användare å den andra i de fall då dessa offentliga myndigheter eller offentliga företag vidareutnyttjar handlingar som utgångsmaterial för sin kommersiella verksamhet. Medlemsstaterna bör särskilt säkerställa att vidareutnyttjande av handlingar från offentliga företag inte leder till marknadssnedvridning och att den rättvisa konkurrensen inte undergrävs. Detta bör till exempel inte hindra avgiftsfritt utbyte av information mellan offentliga myndigheter när de utövar sin offentliga verksamhet, även om andra aktörer måste betala avgifter för att vidareutnyttja samma handlingar. Detta bör inte heller hindra att olika avgifter tillämpas för kommersiellt och icke-kommersiellt vidareutnyttjande eller att olika licensierings- och avgiftsregler tillämpas när en ekonomisk aktör önskar vidareutnyttja handlingar enligt särskilda kommersiella villkor.

(42)  Oavsett vilken typ av vidareutnyttjande som handlingen omfattas av bör den offentliga myndigheten kunna ställa villkor för vidareutnyttjandet, när så är lämpligt genom en licens, till exempel att ange källan och att ange om handlingen på något sätt har ändrats av vidareutnyttjaren. Eventuella licenser för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn bör under alla omständigheter innefatta så få restriktioner för vidareutnyttjande som möjligt, exempelvis genom att begränsas till krav på källangivelse. Öppna licenser som finns tillgängliga på internet och ger mer omfattande rättigheter till vidareutnyttjande utan tekniska, ekonomiska eller geografiska begränsningar, och som är beroende av öppna dataformat, bör spela en viktig roll i detta avseende. Därför bör medlemsstaterna uppmuntra användningen av öppna licenser som så småningom bör bli standard i hela unionen.

(43)  Offentliga myndigheter bör följa konkurrensreglerna när de fastställer principerna för vidareutnyttjande av handlingar och i möjligaste mån undvika exklusiva avtal eller förmånsbehandling vid utnyttjande av data mellan dem själva och privata parter. För att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan det dock ibland vara nödvändigt med ensamrätt att vidareutnyttja specifika handlingar från den offentliga sektorn. Detta kan vara fallet om ingen kommersiell utgivare skulle offentliggöra informationen utan en sådan ensamrätt.

(44)  Det finns många exempel på samarbete mellan bibliotek, även universitetsbibliotek, museer, arkiv och privata partner där kulturresurser digitaliseras med ensamrätt för de privata partnerna. Praxis har visat att sådana offentlig–privata partnerskap kan underlätta en meningsfull användning av kultursamlingar och samtidigt göra att allmänheten snabbare kan ta del av kulturarvet. Rådande skillnader mellan medlemsstaterna i fråga om digitalisering av kulturresurser bör därför tas i beaktande genom en särskild uppsättning regler gällande avtal om digitalisering av sådana resurser. Om en ensamrätt gäller digitalisering av kulturresurser kan det krävas att ensamrätten har en viss varaktighet för att ge den privata partnern möjlighet att täcka de uppkomna kostnaderna. Varaktigheten bör emellertid vara begränsad och så kort som möjligt, i överensstämmelse med principen om att offentligt material bör fortsätta att vara offentligt efter digitalisering. Ensamrätten att digitalisera kulturresurser bör i allmänhet inte gälla längre än tio år. Om en ensamrätt gäller längre än tio år bör varaktigheten omprövas, med beaktande av tekniska, ekonomiska och administrativa förändringar i miljön sedan avtalet ingicks. Alla offentlig–privata partnerskap för digitalisering av kulturresurser bör dessutom ge kulturinstitutionen i partnerskapet fullständiga rättigheter att använda de digitaliserade kulturresurserna när avtalet upphört att gälla.

(45)  Avtal mellan datainnehavare och vidareutnyttjare av data som inte uttryckligen beviljar exklusiva rättigheter men som rimligtvis kan förväntas begränsa tillgången till handlingar för vidareutnyttjande bör vara föremål för ytterligare offentlig granskning och bör därför offentliggöras minst två månader innan de träder i kraft för att ge berörda parter en möjlighet att begära att få vidareutnyttja de handlingar som omfattas av avtalet och förebygga risken för att kretsen av möjliga vidareuttnyttjare begränsas. Sådana avtal bör också offentliggöras efter sitt ingående, i den slutliga form som parterna kommit överens om.

(46)  Detta direktiv syftar till att minimera risken för en alltför stor first mover-fördel som skulle kunna begränsa antalet möjliga vidareutnyttjare av data. I de fall då avtalsvillkor, vid sidan av medlemsstaternas skyldigheter enligt detta direktiv att bevilja tillgång till handlingar, medför en överföring av medlemsstatens medel i den mening som avses i artikel 107.1 i EUF-fördraget, bör detta direktiv inte påverka tillämpningen av det statliga stöd och andra konkurrensregler som föreskrivs i artiklarna 101–109 i fördraget. Det följer av reglerna om statligt stöd som anges i artiklarna 107–109 i fördraget att staten ska kontrollera i förväg om det statliga stödet kan vara inblandat i det relevanta avtalet och se till att det är förenligt med reglerna om statligt stöd.

(47)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av, och bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med, unionslagstiftningen om skyddet av personuppgifter, bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679(13) och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG(14). Alla skyldigheter som följer av detta direktiv bör fullgöras på ett sätt som garanterar integritets- och personuppgiftsskyddet i enlighet med unionens dataskyddslagstiftning, även vid gränsöverskridande vidareutnyttjande av data, genom att avidentifiering av personuppgifter säkerställs. Avidentifiering är grundläggande för att säkerställa att vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn sker i överensstämmelse med reglerna och skyldigheterna vad gäller skydd av personuppgifter enligt dataskyddslagstiftningen, även om det sker till en kostnad. Det är lämpligt att betrakta denna kostnad som en av de kostnadsposter som ska betraktas som en del av marginalkostnaden för spridning enligt artikel 6 i detta direktiv.

(47a)  Anonym information bör innebära all information som varken direkt eller indirekt, för sig själv eller i kombination med tillhörande data, kan hänföras till en fysisk person eller personuppgifter som har avidentifierats på ett sådant sätt att den registrerade inte längre är identifierbar. Vidare bör organisationer som omfattas av detta direktiv, när de beslutar om omfattningen av och villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn som innehåller personuppgifter, göra konsekvensbedömningar avseende dataskydd innan de offentliggör handlingen. Detta bör särskilt ske i specifika sektorer som rutinmässigt hanterar särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälso- och sjukvårdssektorn, eller andra personuppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679. För att ta itu med frågor som rör det nödvändiga skyddet av personuppgifter bör sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd göras i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2016/679.

(48)  Immateriella rättigheter som innehas av tredje man påverkas inte av detta direktiv. Det bör klargöras att begreppet immateriella rättigheter här syftar enbart på upphovsrätt och närstående rättigheter (inklusive sui generis-skydd). Detta direktiv är inte tillämpligt på handlingar som omfattas av industriell äganderätt, t.ex. patent, registrerade formgivningar och varumärken. Direktivet påverkar inte förekomsten av immateriella rättigheter hos offentliga myndigheter eller deras äganderätt av desamma, och det medför inte heller någon begränsning av utövandet av dessa rättigheter utöver de gränser som fastställs i detta direktiv. De skyldigheter som åläggs enligt detta direktiv bör endast tillämpas i den mån de är förenliga med bestämmelserna i internationella avtal om skydd av immateriella rättigheter, i synnerhet Bernkonventionen för skydd av litterära och konstnärliga verk (nedan kallad Bernkonventionen) och avtalet om handelsrelaterade immateriella rättigheter (nedan kallat Trips-avtalet). Offentliga myndigheter bör emellertid använda sin upphovsrätt på ett sätt som underlättar vidareutnyttjande.

(49)  Med hänsyn till unionsrätten samt medlemsstaternas och unionens internationella skyldigheter, i synnerhet inom ramen för Bernkonventionen och Trips-avtalet, bör handlingar till vilka tredje man innehar immateriella rättigheter vara undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv. Om tredje man var ursprunglig ägare till de immateriella rättigheterna till en handling som innehas av bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv och skyddsperioden för rättigheterna inte har löpt ut, bör den handlingen vid tillämpningen av detta direktiv anses vara en handling till vilken tredje man innehar immateriella rättigheter.

(50)  Detta direktiv bör inte påverka de rättigheter, inklusive ekonomiska och moraliska rättigheter, som anställda inom offentliga myndigheter eventuellt åtnjuter inom ramen för nationella regler.

(51)  Vidare bör den berörda offentliga myndigheten behålla rätten att utnyttja handlingen efter det att denna gjorts tillgänglig för vidareutnyttjande.

(51a)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling.

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för att vidareutnyttjas samt villkoren för vidareutnyttjandet kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Exempel på sådana praktiska arrangemang är tillgångsförteckningar, helst på internet, över viktiga handlingar (sådana handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna vidareutnyttjas) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar.

(52a)  Kommissionen och medlemsstaterna bör förenkla tillgången till datamängder ytterligare, särskilt genom att tillhandahålla en enda åtkomstpunkt och successivt göra lämpliga datamängder från offentliga myndigheter tillgängliga med avseende på alla handlingar som omfattas av detta direktiv samt data från unionens institutioner.

(53)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG(15) eller Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG(16). I detta fastställs villkoren för de offentliga myndigheternas utövande av sina immateriella rättigheter på den inre marknaden för information när de tillåter vidareutnyttjande av handlingar. Rätten enligt artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG bör inte utövas för att förhindra eller inskränka vidareutnyttjande av befintliga handlingar utanför de gränser som fastställs i detta direktiv.

(54)  Kommissionen har stött utvecklingen av en framstegsrapport om införandet av öppna data, med relevanta resultatindikatorer för vidareutnyttjande av offentlig information i alla medlemsstater. En regelbunden uppdatering av denna rapport kommer att bidra till utbytet av information mellan medlemsstaterna och till tillgången på information om rådande politik och praxis runtom i unionen.

(55)  Det är nödvändigt att säkerställa att medlemsstaterna övervakar omfattningen av vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, villkoren för tillgängliggörande av sådan information och rutinerna för överprövning.

(56)  Kommissionen får bistå medlemsstaterna med att genomföra detta direktiv på ett enhetligt sätt genom att utfärda nya och uppdatera befintliga riktlinjer, särskilt vad gäller rekommenderade standardlicenser, datamängder och avgifter för vidareutnyttjande av handlingar, efter samråd med berörda parter.

(57)  Ett av huvudsyftena med inrättandet av den inre marknaden är att skapa villkor som främjar utvecklingen av unionsomfattande tjänster, som alla medborgare bör ha tillgång till. Bibliotek, museer och arkiv förfogar över stora mängder värdefulla informationsresurser från den offentliga sektorn. Vidareutnyttjande av handlingar som sådana institutioner förfogar över har en avsevärd social och ekonomisk potential för kultursektorn och den kreativa sektorn, liksom för samhället i stort, särskilt sedan digitaliseringsprojekt gjort att mängden digitalt offentligt material som finns tillgängligt på plattformar som exempelvis Europeana mångdubblats. Dessa kulturarvssamlingar och relaterade metadata är en potentiell källa för produkter och tjänster med digitalt innehåll och rymmer en enorm potential i fråga om innovativt vidareutnyttjande inte bara i kultursektorn och den kreativa sektorn, utan ävenandra sektorer som utbildning och turism. Andra typer av kulturinstitutioner (som orkestrar, operor, baletter och teatrar), liksom även arkiv som är en del av sådana institutioner, bör inte heller i fortsättningen omfattas av tillämpningsområdet på grund av sin karaktär av scenkonst och det faktum att nästan allt deras material omfattas av immateriella rättigheter för tredje man och därför även i fortsättningen skulle vara undantaget från direktivets tillämpningsområde.

(58)  I syfte att införa förutsättningar till stöd för ett vidareutnyttjande av handlingar som är förknippat med viktiga socioekonomiska fördelar som har ett särskilt mervärde för ekonomin och samhället finns en förteckning över kategorier av värdefulla datamängder i bilaga IIa. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på att komplettera förteckningen över kategorier av värdefulla datamängder i bilaga IIa genom att lägga till nya kategorier och deras respektive datamängder i förteckningen över värdefulla datamängder bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(59)  En EU-omfattande förteckning över datamängder med särskild potential att skapa socioekonomiska fördelar utgör tillsammans med harmoniserade villkor för vidareutnyttjande en viktig drivkraft för gränsöverskridande tillämpningar och tjänster. Bilaga IIa innehåller en förteckning över kategorier av värdefulla datamängder, som kan kompletteras genom en delegerad akt. Ytterligare kategorier och deras respektive datamängder som läggs till förteckningen bör ta hänsyn till sektorsspecifik lagstiftning som redan reglerar offentliggörandet av datamängder och till de kategorier som anges i den tekniska bilagan till G8-gruppens stadga för öppna data och i kommissionens tillkännagivande 2014/C 240/01. I arbetet med att fastställa ytterligare kategorier till förteckningen bör kommissionen genomföra en konsekvensbedömning och lämpliga offentliga samråd, även på expertnivå. I samband med konsekvensbedömningen bör kommissionen genomföra offentliga samråd med alla berörda parter, bland annat offentliga myndigheter, företag, dataanvändare och vidareutnyttjare av data, forskningsorganisationer, grupper i det civila samhället och andra representativa organisationer. Alla berörda parter bör ges möjlighet att lämna förslag till kommissionen angående ytterligare kategorier av värdefulla datamängder eller konkreta datamängder. Kommissionen bör ta dessa i beaktande eller meddela den berörda parten skälen till varför förslaget inte antagits.

(60)  I syfte att säkerställa värdefulla datamängders maximala inverkan och för att underlätta vidareutnyttjande av dem bör de göras tillgängliga för vidareutnyttjande med minsta möjliga rättsliga begränsningar och utan kostnad. De bör också offentliggöras via gränssnitt för tillämpningsprogram när datamängderna i fråga innehåller dynamiska data.

(60a)  Med tanke på den stora risken för att de befintliga tekniska formaten för lagring och tillgängliggörande av information från den offentliga sektorn föråldras bör de offentliga myndigheterna, särskilt när det gäller värdefulla datamängder, tillämpa ändamålsenliga långsiktiga bevarandestrategier för att säkerställa möjligheterna till användning även i framtiden.

(61)  Eftersom målen för detta direktiv, nämligen att underlätta skapandet av unionsomfattande informationsprodukter och informationstjänster som bygger på handlingar från den offentliga sektorn, för att säkerställa, å ena sidan, privata, särskilt små och medelstora, företags effektiva och gränsöverskridande användning av handlingar från den offentliga sektorn för att skapa förädlade informationsprodukter och informationstjänster och, å andra sidan, medborgarnas användning för att underlätta det fria informations- och kommunikationsflödet, inte i tillräcklig utsträckning kan uppnås av medlemsstaterna, utan bättre på unionsnivå på grund av att den föreslagna åtgärden verkligen omfattar och inverkar på hela unionen, kan unionen vidta åtgärder, i enlighet med subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i fördraget om Europeiska unionen. I enlighet med proportionalitetsprincipen som anges i samma artikel går detta direktiv inte utöver vad som är nödvändigt för att uppnå dessa mål.

(62)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns främst genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till integritet (artikel 7), skyddet av personuppgifter (artikel 8), rätten till egendom (artikel 17) och inkludering av personer med funktionsnedsättning (artikel 26). Inget i detta direktiv bör tolkas eller genomföras på ett sätt som strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(62a)  Europeiska datatillsynsmannen avgav ett yttrande, 5/2018, den 10 juli 2018 i enlighet med artikel 41.2 i förordning (EG) 45/2001(17).

(63)  Kommissionen bör göra en utvärdering av detta direktiv. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 2016(18), bör den utvärderingen baseras på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde på EU-nivå och bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av eventuella ytterligare åtgärder.

(64)  Skyldigheten att införliva detta direktiv med nationell rätt bör endast gälla de bestämmelser som utgör en innehållsmässig ändring i förhållande till de tidigare direktiven. Skyldigheten att införliva de oförändrade bestämmelserna följer av de tidigare direktiven.

(65)  Detta direktiv bör inte påverka medlemsstaternas skyldigheter vad gäller den tidsfrist för införlivande med nationell rätt av direktiven som anges i del B i bilaga I.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

KAPITEL I

ALLMÄNNA BESTÄMMELSER

Artikel 1

Syfte och räckvidd

-1.  Detta direktiv syftar till att upprätta ett regelverk för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för att främja användningen av öppna data och stimulera innovation i produkter och tjänster.

1.  I detta direktiv fastställs en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande, samt för hur detta vidareutnyttjande ska underlättas i praktiken, av

a)  handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna,

b)  handlingar för vilka tillgången inte är undantagen eller inte omfattas av restriktioner enligt artikel 1.2, och som finns hos offentliga företag som är verksamma i de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU(19) och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007(20), offentliga företag som fungerar som lufttrafikföretag som uppfyller allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008(21), och offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/92(22),

ba)  handlingar som finns hos privata företag och är framställda vid utförandet av en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse inom de områden som avses i led b,

c)  forskningsdata, i enlighet med villkoren i artikel 10.1 och 10.2.

2.  Detta direktiv ska inte tillämpas på

a)  handlingar vars tillhandahållande inte omfattas av den offentliga verksamhet som bedrivs av de berörda offentliga myndigheterna, enligt den definition som ges i lagstiftning eller andra bindande regler i medlemsstaten eller, om sådana regler saknas, enligt den definition som följer gängse administrativ praxis i medlemsstaten i fråga, förutsatt att den offentliga verksamheten är tydligt avgränsad med möjlighet till omprövning,

b)  handlingar som innehas av offentliga företag och är

  framställda utanför ramen för tillhandahållande av tjänster i allmänhetens intresse enligt definitionen i lagstiftning eller andra bindande regler i medlemsstaten,

  kopplade till verksamhet som är direkt konkurrensutsatt och som enligt artikel 34 i direktiv 2014/25/EU inte omfattas av upphandlingsregler,

  undantagna från tillgång eller för vilka tillgången omfattas av restriktioner för att säkerställa säkerheten i nätverks- och informationssystemen i enlighet med direktiv (EU) 2016/1148,

c)  handlingar för vilka tredje man innehar immateriella rättigheter,

d)  handlingar som är undantagna från tillgång enligt medlemsstaternas bestämmelser om tillgång, bland annat med hänsyn till

–  skyddet av den inre säkerheten (det vill säga statens säkerhet), försvaret eller den allmänna säkerheten,

–  insynsskydd för statistiska uppgifter,

–  insynsskydd för kommersiella uppgifter (inklusive affärs-, yrkes- eller företagshemligheter),

da)  handlingar för vilka tillgången är undantagen eller för vilka tillgången omfattas av restriktioner med hänsyn till skyddet av känslig kritisk infrastruktur enligt definitionen i artikel 2 d i direktiv 2008/114/EG,

e)  handlingar för vilka tillgången omfattas av restriktioner enligt medlemsstaternas bestämmelser om tillgång, bland annat i sådana fall då medborgare eller företag enligt bestämmelserna om tillgång måste visa att de har ett särskilt intresse av att få tillgång till handlingarna,

f)  delar av handlingar som endast innehåller logotyper, heraldiska vapen och insignier,

g)  handlingar eller delar av handlingar som med hänsyn till skyddet av personuppgifter är undantagna från tillgång eller för vilka tillgången omfattas av restriktioner enligt bestämmelserna om tillgång, eller som innehåller personuppgifter vilkas vidareutnyttjande kan undergräva skyddet av den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter,

h)  handlingar som finns hos offentliga radio- och TV-företag och deras dotterbolag eller hos andra organ eller deras dotterbolag för fullgörandet av ett uppdrag att verka i allmänhetens tjänst på radio- eller TV-området,

i)  handlingar som finns hos andra kulturinstitutioner än bibliotek, universitetsbibliotek, museer och arkiv,

j)  handlingar som finns hos utbildningsanstalter som bedriver högst grundskoleutbildning, och, i fråga om alla andra utbildningsanstalter, andra handlingar än de som anges i artikel 1.1 c,

k)  andra handlingar än dem som avses i artikel 1.1 c som innehas av organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning, inklusive organisationer som inrättats för överföring av forskningsresultat.

3.  Detta direktiv bygger på och påverkar inte tillämpningen av medlemsstaternas bestämmelser om tillgång.

3a.  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av förordning (EU) 2016/679 och påverkar inte nivån på skyddet av fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt den förordningen och annan unionslagstiftning.

4.  De skyldigheter som åläggs enligt detta direktiv ska endast tillämpas om de är förenliga med bestämmelserna i internationella överenskommelser om skydd av immateriella rättigheter, i synnerhet Bernkonventionen och Trips-avtalet.

5.  En databasproducents rätt enligt artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG får inte utövas av offentliga myndigheter för att förhindra eller begränsa vidareutnyttjande av handlingar utanför gränserna för detta direktiv.

6.  Detta direktiv reglerar vidareutnyttjande av befintliga handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna, inklusive handlingar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG(23).

Artikel 2

Definitioner

I detta direktiv används följande definitioner:

1.  offentliga myndigheter: statliga, regionala eller lokala myndigheter, organ som lyder under offentlig rätt, sammanslutningar av en eller flera sådana myndigheter eller av ett eller flera sådana organ som lyder under offentlig rätt.

2.  organ som lyder under offentlig rätt: varje organ som

a)  särskilt har inrättats för att tillgodose behov i det allmännas intresse, som inte är av industriell eller kommersiell karaktär,

b)  är en juridisk person, och

c)  vars verksamhet till största delen finansieras av statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig rätt eller som står under administrativ tillsyn av sådana organ eller vars förvaltning står under tillsyn av sådana organ eller i vars förvaltningsorgan, styrelseorgan eller tillsynsorgan mer än hälften av ledamöterna utses av statliga, regionala eller lokala myndigheter eller av andra organ som lyder under offentlig rätt.

3.  offentligt företag: varje företag, över vilket de offentliga myndigheterna har ett direkt eller indirekt bestämmande inflytande till följd av ägarförhållande, finansiellt deltagande eller gällande regler.

Offentliga myndigheter ska anses ha ett bestämmande inflytande när de, med direkt eller indirekt anknytning till ett företag

i)  äger majoriteten av företagets tecknade kapital,

ii)  kontrollerar majoriteten av röstetalet för företagets samtliga aktier, eller

iii)  kan utse mer än hälften av medlemmarna i företagets förvaltningsorgan, styrelseorgan eller tillsynsorgan.

4.  universitet: en offentlig myndighet som tillhandahåller högre utbildning som leder till akademiska examina;

4a.  öppen licens: varje standardiserad offentlig licens som låter vem som helst, i vilket syfte som helst, fritt tillgå, använda, ändra och dela data och innehåll som högst, med förbehåll för krav på bevarande av härkomst och öppenhet.

5.  handling:

a)  allt innehåll, oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljudinspelningar, bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar),

b)  varje del av sådant innehåll.

5b.  anonym information eller avidentifierad information: information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person eller personuppgifter som anonymiserats på ett sådant sätt att den registrerade inte, eller inte längre kan identifieras.

6.  dynamiska data: handlingar i elektroniskt format, som förändras ofta eller regelbundet.

6a.  gränssnitt för tillämpningsprogram: en väldokumenterad uppsättning funktioner, förfaranden, definitioner och protokoll för en strukturerad inhämtning av information på internet.

7.  forskningsdata: andra handlingar i digitalt format än vetenskapliga publikationer, som samlas in eller produceras inom ramen för vetenskaplig forskningsverksamhet och som används som bevis i forskningsprocessen, eller som i forskarvärlden är allmänt accepterade som nödvändiga för att validera forskningsrön och forskningsresultat.

8.  värdefulla datamängder: handlingar vars vidareutnyttjande är förknippat med stora fördelar för samhället, miljön och ekonomin, framför allt på grund av deras lämplighet för att skapa mervärdestjänster, mervärdesapplikationer samt nya anständiga arbetstillfällen av hög kvalitet och antalet potentiella mottagare av de mervärdestjänster och mervärdesapplikationer som bygger på dessa datamängder.

9.  vidareutnyttjande: personers eller rättssubjekts användning av handlingar som finns hos offentliga myndigheter för andra kommersiella eller icke-kommersiella ändamål än det ursprungliga ändamål för vilket handlingarna framställdes inom den offentliga verksamheten, med undantag för utbyte av handlingar mellan offentliga myndigheter som enbart sker i samband med deras offentliga verksamhet.

9a.  personuppgifter: uppgifter enligt definitionen i artikel 4 a i förordning (EU) 2016/679.

10.  maskinläsbart format: ett filformat som är strukturerat på så sätt att datorprogram enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter, inklusive enskilda faktauppgifter, och deras interna struktur.

11.  öppet format: ett filformat som är oberoende av plattform och tillgängligt för allmänheten utan några restriktioner som hindrar vidareutnyttjande av handlingar.

12.  öppen formell standard: en standard som finns dokumenterad skriftligt och specificerar kraven för hur interoperabilitet mellan mjukvaror ska säkerställas.

13.  rimlig avkastning på investeringar: en procentandel av den totala avgiften, utöver vad som krävs för att täcka de stödberättigande kostnaderna, som uppgår till högst 5 procentenheter över Europeiska centralbankens fasta ränta.

14.  tredje man: varje fysisk eller juridisk person som inte är en offentlig myndighet, ett offentligt företag eller ett privat företag enligt artikel 1.1 ba och som innehar uppgifterna.

Artikel 3

Allmän princip

1.  Medlemsstaterna ska se till att handlingar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

2.  När det gäller handlingar till vilka bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv innehar immateriella rättigheter och handlingar som finns hos offentliga företag ska medlemsstaterna, i det fall vidareutnyttjande av sådana handlingar tillåts av de offentliga eller privata företag enligt artikel 1.1 ba som framställt dem, se till att dessa handlingar kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

2a.  Medlemsstaterna ska se till att handlingar som omfattas av detta direktiv framställs och görs tillgängliga för vidareutnyttjande i enlighet med principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard.

2b.  Medlemsstaterna ska föreskriva att de organisationer som omfattas av detta direktiv utför konsekvensbedömningar avseende dataskydd när de fattar beslut om omfattningen och villkoren för vidareutnyttjande av handlingar, i synnerhet för specifika sektorer som rutinmässigt hanterar särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälso- och sjukvårdssektorn, eller andra personuppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679. Sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska utföras i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2016/679.

KAPITEL II

BEGÄRAN OM VIDAREUTNYTTJANDE

Artikel 4

Krav vid behandling av begäran om vidareutnyttjande

1.  Offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företaget enligt artikel 1.1 ba ska, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar.

1a.  Beslutet om huruvida vidareutnyttjande av några eller alla handlingar som omfattas av detta direktiv ska tillåtas ska fortfarande fattas av det berörda offentliga eller privata företag enligt artikel 1.1 ba. Efter det att företaget har valt att göra en handling tillgänglig för vidareutnyttjande ska det uppfylla de relevanta krav som fastställs i kapitlen III och IV, i synnerhet när det gäller format, avgifter, öppenhet, licenser, icke-diskriminering och förbud mot exklusiva avtal.

2.  Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar ska offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden så snart som möjligt och senast inom högst 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall ska sökanden så snart som möjligt och senast inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den och om skälen till detta.

3.  I händelse av avslag ska de offentliga myndigheterna, de offentliga företagen eller de privata företagen enligt artikel 1.1 ba underrätta sökanden om skälen för avslaget med hänvisning till relevanta bestämmelser om tillgång till handlingar i den medlemsstaten eller till nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv, särskilt artikel 1.2 a–g eller artikel 3. Om ett avslag är grundat på punkt c i artikel 1.2, ska den offentliga myndigheten, det offentliga företaget eller det privata företaget enligt artikel 1.1 ba även lämna en hänvisning till den fysiska eller juridiska person som är rättsinnehavare, om denna är känd, eller till den licensgivare från vilken den offentliga myndigheten har erhållit det aktuella materialet. Bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv ska dock inte behöva lämna någon sådan hänvisning.

4.  I alla beslut om vidareutnyttjande ska det anges vilka möjligheter det finns till överprövning om sökanden vill överklaga beslutet. De mekanismer för överprövning som finns ska inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk tillsynsmyndighet som besitter lämplig sakkunskap, såsom den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol, och vars beslut är bindande för den berörda offentliga myndigheten.

4a.  Medlemsstaterna ska i enlighet med denna artikel se till att

a)  stöd ges vid begäran om att få tillgång till handlingar,

b)  förteckningar över offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba är allmänt tillgängliga,

c)  praktiska arrangemang fastställs för att säkerställa att information från den offentliga sektorn kan vidareutnyttjas i praktiken,

d)  offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba på ett adekvat sätt informerar allmänheten om dess rättigheter enligt detta direktiv och enligt befintliga regler om tillgång till information som fastställts på nationell nivå eller på unionsnivå, och i lämplig utsträckning ger information, vägledning och rådgivning i detta syfte.

5.  Följande enheter ska inte behöva uppfylla kraven i den här artikeln:

;

b)  Utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning.

KAPITEL III

VILLKOR FÖR VIDAREUTNYTTJANDE

Artikel 5

Tillgängliga format

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V ska offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba göra sina handlingar tillgängliga i former eller format som är tillgängliga, lätta att hitta och möjliga att vidareutnyttja elektroniskt, i alla befintliga språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata ska när så är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder.

2.  Så länge vidareutnyttjare har möjlighet att vidareutnyttja de begärda handlingarna, ska punkt 1 inte medföra någon skyldighet för offentliga myndigheter, privata företag enligt artikel 1.1 ba eller offentliga företag att skapa nya handlingar eller anpassa handlingar eller att tillhandahålla utdrag för att efterleva den punkten, om detta skulle kräva orimligt stora ansträngningar och inte endast ett enkelt handgrepp.

3.  Det kan inte på grundval av detta direktiv krävas av offentliga myndigheter, privata företag enligt artikel 1.1 ba och offentliga företag att de ska fortsätta med framställning och lagring av en viss typ av handlingar för att dessa handlingar ska kunna vidareutnyttjas av en organisation inom den privata eller offentliga sektorn.

4.  Offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba ska göra dynamiska data tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamlingen, via lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram. För att säkerställa oavbruten leverans av dynamiska data får offentliga myndigheter ta emot stöd inom ramen för relevanta unionsprogram.

5.  Om det skulle överskrida den offentliga myndighetens, det privata företagets enligt artikel 1.1 ba eller det offentliga företagets finansiella och tekniska kapacitet att göra handlingar tillgängliga omedelbart efter insamlingen och utan dröjsmål, ska de handlingar som avses i punkt 4 göras tillgängliga inom en tidsram som inte otillbörligen påverkar utnyttjandet av deras ekonomiska och sociala potential.

5a.  Offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba ska säkerställa att tillgång till och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn överensstämmer med unionens dataskyddslagstiftning.

Artikel 6

Avgiftsprinciper

1.  Vidareutnyttjande av handlingar ska vara avgiftsfritt eller avgifterna begränsas till marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning, och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation.

2.  Genom ett undantag får punkt 1 inte tillämpas på följande:

a)  Offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten.

aa)  Handlingar för vilka den berörda offentliga myndigheten är skyldig att generera tillräckliga intäkter för att täcka en väsentlig del av de kostnader som är kopplade till deras insamling, framställning, reproduktion och spridning.

b)  bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv,

c)  Offentliga företag.

ca)  Privata företag enligt artikel 1.1 ba.

3.  I de fall som avses i punkt 2 a och c ska de sammanlagda avgifterna beräknas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier som ska fastställas av medlemsstaterna. De samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod får inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, datalagring, och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. Avgifterna ska beräknas i överensstämmelse med de tillämpliga redovisningsprinciperna.

4.  När de offentliga myndigheter som avses i punkt 2 b tar ut avgifter får de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning, datalagring, bevarande och rättighetsklarering och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation , tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. Avgifterna ska beräknas i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som gäller för de berörda offentliga myndigheterna.

5.  Vidareutnyttjandet av värdefulla datamängder vars förteckning ska fastställas i enlighet med artikel 13 och bilaga IIa och av de forskningsdata som avses i artikel 1.1 c ska vara avgiftsfritt för användaren.

Artikel 7

Öppenhet

-1a.  Medlemsstaterna får lämna upplysningar om kostnaderna för reproduktion, spridning och datalagring av handlingar samt, i tillämpliga fall, om kostnaderna för avidentifiering av personuppgifter och kostnaderna för åtgärder som gäller det insynsskydd som avses i artikel 1.2 d.

1.  Vid standardavgifter för vidareutnyttjande av handlingar eller delar av handlingar ska alla tillämpliga villkor och det faktiska avgiftsbeloppet, inklusive beräkningsgrunden för avgifterna, fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och lämpligt ska detta ske på elektronisk väg.

2.  Vid andra avgifter för vidareutnyttjande än de som avses i punkt 1 ska de faktorer som beaktas vid beräkningen av avgifterna anges på förhand. På begäran ska den berörda innehavaren av handlingar även ange hur avgifterna beräknats för den specifika ansökan om vidareutnyttjande.

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över de offentliga myndigheter som avses i punkt a i artikel 6.2.

4.  Offentliga myndigheter ska se till att sökande som begärt att få vidareutnyttja handlingar informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade.

Artikel 8

Licenser

1.  Medlemsstaterna får göra vidareutnyttjande av handlingar beroende av villkor eller en licens, endast om behovet av sådana villkor eller en sådan licens är icke-diskriminerande, motiverat av ett allmänintresse och proportionerligt.

2.  De medlemsstater som använder licenser ska se till att standardiserade licenser för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, vilka kan anpassas till varje enskild licensansökan, finns tillgängliga i digitalt format och kan behandlas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska uppmuntra användning av sådana standardiserade licenser.

2a.  Utan att det påverkar de ansvarskrav som fastställs i unionslagstiftningen ska en offentlig myndighet, ett offentligt företag eller ett privat företag enligt artikel 1.1 ba som gör handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande utan villkor och begränsningar, ha rätt att frånsäga sig allt ansvar för de handlingar som gjorts tillgängliga för vidareutnyttjande.

Artikel 9

Praktiska arrangemang

1.  Medlemsstaterna ska vidta praktiska arrangemang för att underlätta sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande, till exempel i form av tillgångsförteckningar över viktiga handlingar med relevanta metadata, om möjligt och lämpligt tillgängliga på internet och i maskinläsbara format, och i form av portaler som är kopplade till tillgångsförteckningarna. När så är möjligt ska medlemsstaterna underlätta sökning på flera språk efter handlingar.

1a.  Medlemsstaterna ska se till att offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba ger kommissionen nödvändig tillgång till alla data som de gör tillgängliga för vidareutnyttjande, för att möjliggöra sammanställning av datamängder på unionsnivå, framför allt för att tillhandahålla heltäckande datamängder för unionen inom en viss datakategori enligt bilaga IIa. Kommissionen ska vidta praktiska arrangemang för att göra datamängder tillgängliga på unionsnivå via en enda åtkomstpunkt.

Artikel 10

Tillgång till och vidareutnyttjande av forskningsdata

1.  Medlemsstaterna ska stödja tillgången till forskningsdata genom att anta nationella strategier och relevanta åtgärder som syftar till att göra offentligt finansierade forskningsdata tillgängliga (”strategier för öppen tillgång”) och förenliga med Fairprinciperna. Alla offentligfinansierade forskningsdata bör ha öppen tillgång som standard. I detta sammanhang ska hänsyn tas till frågor som rör immateriella rättigheter, skydd av personuppgifter och konfidentialitet, säkerhet och legitima kommersiella intressen, i enlighet med principen ”så öppen som möjligt och så begränsad som nödvändigt”. Dessa strategier för öppen tillgång ska inriktas på organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning. Forskningsfinansiering genom unionens budget ska ålägga alla stödmottagare att göra sina forskningsdata öppet tillgängliga för vidareutnyttjande i linje med Horisont Europa.

2.  Forskningsdata ska kunna vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV, i den mån de är offentligfinansierade och när tillgång till sådana data ges via institutionella eller ämnesbaserade register eller lokala, nationella eller internationella datainfrastrukturer. I detta sammanhang ska berättigade kommersiella intressen, verksamheter för kunskapsöverföring och befintliga immateriella rättigheter beaktas. Denna punkt ska inte påverka tillämpningen av artikel 1.2 c.

KAPITEL IV

ICKE-DISKRIMINERING OCH KONKURRENSBESTÄMMELSER

Artikel 11

Icke-diskriminering

1.  Alla gällande villkor för vidareutnyttjande av handlingar ska vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande, inklusive gränsöverskridande vidareutnyttjande.

2.   Medlemsstaterna ska garantera rättvis konkurrens mellan offentliga myndigheter, offentliga företag och privata företag enligt artikel 1.1 ba och andra användare om handlingar vidareutnyttjas av dessa offentliga myndigheter, offentliga företag eller privata företag enligt artikel 1.1 ba som utgångsmaterial för deras kommersiella verksamhet, som inte ryms inom deras offentliga verksamhet, genom att se till att samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för den verksamheten som för andra användare.

2a.  Medlemsstaterna ska också se till att vidareutnyttjande av handlingar och information från offentliga företag eller privata företag enligt artikel 1.1 ba inte leder till en snedvridning av den rättvisa konkurrensen.

Artikel 12

Förbud mot exklusiva avtal

1.  För att skapa rättvisa ska alla potentiella marknadsanvändare kunna vidareutnyttja handlingar, även om en eller flera användare redan utnyttjar förädlade produkter som bygger på dessa handlingar. Kontrakt eller andra avtal mellan de offentliga myndigheter, privata företag enligt artikel 1.1 ba eller offentliga företag hos vilka handlingarna finns och tredje man får inte innehålla något beviljande av ensamrätt eller förmånsbehandling av utnyttjande av data. Hänsyn ska tas till offentliga tjänster som inte omfattas av tillämpningsområdet för direktiv 2014/24/EU i enlighet med artikel 11 i det direktivet samt innovationspartnerskap i enlighet med artikel 31 i direktiv 2014/24/EU.

2.  Om en ensamrätt emellertid bedöms vara nödvändig för tillhandahållandet av en tjänst av allmänt intresse, ska giltigheten hos skälet till att en sådan ensamrätt medges prövas regelbundet och under alla omständigheter vart tredje år. De exklusiva avtal som ingås efter det att detta direktiv har trätt i kraft ska ska göras tillgängliga för allmänheten minst två månader innan de träder i kraft. De slutliga villkoren i sådana avtal eller arrangemang ska vara öppna för insyn och göras tillgängliga för allmänheten.

Denna punkt ska inte tillämpas på digitalisering av kulturresurser.

3.  Om en ensamrätt, trots vad som anges i punkt 1, gäller digitalisering av kulturresurser ska ensamrättens varaktighet i allmänhet inte överstiga tio år. Om varaktigheten överstiger tio år ska den omprövas under det elfte året och, i tillämpliga fall, vart sjunde år därefter.

De avtal om ensamrätt som avses i första stycket ska vara öppna för insyn och göras tillgängliga för allmänheten.

När det föreligger ensamrätt som avses i första stycket, ska den berörda offentliga myndigheten utan kostnad få en kopia av de digitaliserade kulturresurserna som en del av det avtalet. Kopian ska finnas tillgänglig för vidareutnyttjande när ensamrätten har löpt ut.

4.  Rättsliga avtal eller praktiska arrangemang som, utan att uttryckligen bevilja en exklusiv rättighet, syftar till eller rimligen kan förväntas leda till en begränsad tillgänglighet för vidareutnyttjande av handlingar för andra enheter än den tredje part som deltar i arrangemanget, ska offentliggöras minst två månader innan de träder i kraft. Dessa rättsliga avtal eller praktiska arrangemang ska prövas regelbundet och under alla omständigheter vart tredje år. De slutliga villkoren i sådana avtal eller arrangemang ska vara öppna för insyn och göras tillgängliga för allmänheten, med vederbörlig hänsyn till konkurrensen.

5.  Exklusiva avtal som existerar den 17 juli 2013 och som inte omfattas av undantagen i punkterna 2 och 3 ska upphöra att gälla när kontraktet löper ut eller under alla omständigheter senast den 18 juli 2043.

Artikel 12a (ny)

Bevarande av information från den offentliga sektorn

Medlemsstaterna ska se till att ändamålsenliga bevarandestrategier för information från den offentliga sektorn tillämpas i format som erbjuder bästa möjliga garantier för långsiktig tillgång.

KAPITEL V

VÄRDEFULLA DATAMÄNGDER

Artikel 13

Förteckning över värdefulla datamängder

1.  I syfte att uppnå målen i detta direktiv fastställs en förteckning över kategorier och värdefulla datamängder i bilaga IIa. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14, i syfte att komplettera förteckningen genom att lägga till nya kategorier och deras respektive datamängder till förteckningen över värdefulla datamängder som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande.

2.  Dessa datamängder ska finnas tillgängliga kostnadsfritt, vara maskinläsbara och åtkomliga för nedladdning och, i förekommande fall, via gränssnitt för tillämpningsprogram. Villkoren för vidareutnyttjande ska vara förenliga med öppna licenser.

3.  Genom ett undantag får den fria tillgänglighet som avses i punkt 2 inte tillämpas på offentliga företags värdefulla datamängder, om den konsekvensbedömning som avses i artikel 13.7 visar att om datamängderna görs tillgängliga avgiftsfritt kommer det att leda till en betydande snedvridning av konkurrensen på de berörda marknaderna.

5.  Förteckningen över kategorier och deras respektive värdefulla datamängder som avses i punkt 1 grundas på en bedömning av deras förmåga att skapa betydande sociala, ekonomiska eller miljömässiga fördelar, innovativa tjänster, antalet användare, särskilt små och medelstora företag, de intäkter de kan bidra till att generera, deras potential att kombineras med andra datamängder och den förväntade inverkan på konkurrenssituationen för offentliga företag.

6.  Förteckningen i bilaga IIa får i tillämpliga fall kompletteras med en delegerad akt; kommissionen får komplettera förteckningen i bilaga IIa genom att lägga till nya kategorier och deras respektive värdefulla datamängder genom en delegerad akt i enlighet med artikel 290 i EUF-fördraget och det förfarande som anges i artikel 14.

7.  Kommissionen ska göra en konsekvensbedömning, inbegripet en kostnads- och nyttoanalys, före antagandet av en delegerad akt och säkerställa att rättsakten är ett komplement till redan existerande sektorsbaserade rättsliga instrument när det gäller vidareutnyttjande av handlingar som omfattas av tillämpningsområdet för detta direktiv. När kategorier av värdefulla datamängder skulle kunna beröra offentliga företag ska det i konsekvensbedömningen ägnas särskild uppmärksamhet åt en möjlig snedvridning av konkurrensen och åt offentliga företags, små och medelstora företags samt nystartade företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö.

7a.  Vid tillämpning av punkterna 1, 2 och 7 ska kommissionen genomföra offentliga samråd med alla berörda parter, bland annat behöriga organ som innehar information från den offentliga sektorn, arbetsmarknadens parter, användare och vidareutnyttjare, sökande som begärt att få använda och vidareutnyttja handlingar samt grupper i det civila samhället. Alla berörda parter ska ha möjlighet att lämna förslag till kommissionen angående ytterligare kategorier av värdefulla datamängder eller konkreta datamängder. Kommissionen ska ta dessa förslag i beaktande eller meddela den berörda parten skälen till varför förslaget inte antagits.

Vid tillämpningen av punkt 2 ska kommissionen beakta eventuella effekter på konkurrensen när offentliga företag är verksamma på konkurrensutsatta marknader.

KAPITEL VI

SLUTBESTÄMMELSER

Artikel 14

Utövande av delegeringen

1.  Befogenheten att anta delegerade akter ges till kommissionen med förbehåll för de villkor som anges i denna artikel.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då direktivet träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

4.  Innan kommissionen antar en delegerad akt ska den samråda med experter som utsetts av varje medlemsstat i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning.

5.  Så snart kommissionen antar en delegerad akt ska den samtidigt delge Europaparlamentet och rådet denna.

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Artikel 15

Införlivande

1.  Medlemsstaterna ska sätta i kraft de bestämmelser i lagar och andra författningar som är nödvändiga för att följa artiklarna […] senast […] . De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till kommissionen.

När en medlemsstat antar dessa bestämmelser ska de innehålla en hänvisning till detta direktiv eller åtföljas av en sådan hänvisning när de offentliggörs. De ska även innehålla en uppgift om att hänvisningar i befintliga lagar och andra författningar till de direktiv som upphävs genom det här direktivet ska anses som hänvisningar till det här direktivet. Närmare föreskrifter om hur hänvisningen ska göras och om hur uppgiften ska formuleras ska varje medlemsstat själv utfärda.

2.  Medlemsstaterna ska till kommissionen överlämna texten till de centrala bestämmelser i nationell rätt som de antar inom det område som omfattas av detta direktiv.

Artikel 16

Utvärdering

1.  Tidigast fyra år efter dagen för detta direktivs införlivande ska kommissionen utvärdera detta direktiv och överlämna en rapport om de viktigaste resultaten till Europaparlamentet och rådet, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning(24). Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta denna rapport.

2.  Utvärderingen ska särskilt gälla direktivets tillämpningsområde och sociala såväl som ekonomiska konsekvenser, bland annat i vilken utsträckning vidareutnyttjandet av handlingar från den offentliga sektorn vilka omfattas av detta direktiv har ökat, särskilt bland små och medelstora företag, de värdefulla datamängdernas inverkan, följderna av de tillämpade avgiftsprinciperna och vidareutnyttjandet av officiella handlingar av lagstiftnings- och förvaltningskaraktär, vidareutnyttjandet av handlingar som innehas av andra enheter än offentliga myndigheter, tillgängligheten och användningen av gränssnitt för tillämpningsprogram, samspelet mellan dataskyddsregler och möjligheterna till vidareutnyttjande, samt ytterligare möjligheter att förbättra den inre marknadens funktion och stödja ekonomisk utveckling och arbetsmarknadsutveckling.

Artikel 17

Upphävande

Direktiv 2003/98/EEG, i dess lydelse enligt det direktiv som anges i bilaga I del A, ska upphöra att gälla från och med den [dagen efter det datum som anges i artikel 15.1], dock utan att det påverkar medlemsstaternas skyldigheter när det gäller de tidsfrister för införlivande i nationell lagstiftning och det datum för tillämpning av dessa direktiv som anges i bilaga I del B.

Hänvisningar till det upphävda direktivet ska anses som hänvisningar till detta direktiv och ska läsas i enlighet med jämförelsetabellen i bilaga II.

Artikel 18

Ikraftträdande

Detta direktiv träder i kraft den tjugonde dagen efter det att det har offentliggjorts i Europeiska unionens officiella tidning.

Artikel 19

Adressater

Detta direktiv riktar sig till medlemsstaterna.

Utfärdat i Bryssel den

På Europaparlamentets vägnar  På rådets vägnar

Ordförande  Ordförande

BILAGA I

Del A

Upphävt direktiv och en förteckning över dess efterföljande ändringar(se artikel 15)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG

(EUT L 345, 31.12.2003, s. 90)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/37/EU

(EUT L 175, 27.6.2013, s. 1)

Del B

Tidsfrister för införlivande med nationell rätt och datum för tillämpning

(som det hänvisas till i artikel 15)

Direktiv

Tidsfrist för införlivande

Datum för tillämpning

2003/98/EG

1 juli 2005

 

2013/37/EU

18 juli 2015

18 juli 2015

BILAGA II

Jämförelsetabell

Direktiv 2003/98/EG

Detta direktiv

Artikel 1.1

Artikel 1.1 inledningsfrasen och artikel 1.1 a

_

Artikel 1.1 b

_

Artikel 1.1 c

Artikel 1.2 inledningsfrasen

Artikel 1.2 inledningsfrasen

Artikel 1.2 a

Artikel 1.2 a

_

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2 b

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2 c

Artikel 1.2 d

Artikel 1.2 ca

Artikel 1.2 e

Artikel 1.2 cb

Artikel 1.2 f

Artikel 1.2 cc

Artikel 1.2 g

Artikel 1.2 d

Artikel 1.2 h

Artikel 1.2 e

Artikel 1.2 j

Artikel 1.2 f

Artikel 1.2 i

_

Artikel 1.2 k

Artikel 1.3

Artikel 1.3

Artikel 1.4

_

Artikel 1.5

Artikel 1.4

_

Artikel 1.5

_

Artikel 1.6

Artikel 2 inledningsfrasen

Artikel 2 inledningsfrasen

Artikel 2 led 1

Artikel 2 led 1

Artikel 2 led 2

Artikel 2 led 2

_

Artikel 2 led 3

Artikel 2 led 3

Artikel 2 led 5

_

Artikel 2 led 6

_

Artikel 2 led 7

_

Artikel 2 led 8

Artikel 2 led 4

Artikel 2 led 9

Artikel 2 led 5

_

Artikel 2 led 6

Artikel 2 led 10

Artikel 2 led 7

Artikel 2 led 11

Artikel 2 led 8

Artikel 2 led 12

Artikel 2 led 9

Artikel 2 led 4

_

Artikel 2 led 13

_

Artikel 2 led 14

Artikel 3.1

Artikel 3.1

Artikel 3.2

Artikel 3.2

Artikel 4.1

Artikel 4.1

Artikel 4.2

Artikel 4.2

Artikel 4.3

Artikel 4.3

Artikel 4.4

Artikel 4.4

Artikel 4.5

_

_

Artikel 4.5 inledningsfrasen

_

Artikel 4.5 a

 

Artikel 4.5 b

Artikel 5.1

Artikel 5.1

Artikel 5.2

Artikel 5.2

Artikel 5.3

Artikel 5.3

_

Artikel 5.4

_

Artikel 5.5

Artikel 6.1

Artikel 6.1

Artikel 6.2 inledningsfrasen

Artikel 6.2 inledningsfrasen

Artikel 6.2 a

Artikel 6.2 a

Artikel 6.2 b

_

Artikel 6.2 c

Artikel 6.2 b

_

Artikel 6.2 c

Artikel 6.3

Artikel 6.3

Artikel 6.4

Artikel 6.4

_

Artikel 6.5

Artikel 7.1

Artikel 7.1

Artikel 7.2

Artikel 7.2

Artikel 7.3

_

_

Artikel 7.3

Artikel 7.4

Artikel 7.4

Artikel 8.1

Artikel 8.1

Artikel 8.2

Artikel 8.2

Artikel 9

Artikel 9

_

Artikel 10.1

_

Artikel 10.2

Artikel 10.1

Artikel 11.1

Artikel 10.2

Artikel 11.2

Artikel 11.1

Artikel 12.1

Artikel 11.2

Artikel 12.2

Artikel 11.2a

Artikel 12.3

_

Artikel 12.4

Artikel 11.3

_

Artikel 11.4

Artikel 12.5

_

Artikel 13.1

_

Artikel 13.2

_

Artikel 13.3

_

Artikel 13.4 a

_

Artikel 13.4 b

_

Artikel 13.5

_

Artikel 13.6

_

Artikel 13.7

_

Artikel 14.1

_

Artikel 14.2

_

Artikel 14.3

_

Artikel 14.4

_

Artikel 14.5

_

Artikel 14.6

Artikel 12

Artikel 15.1

_

Artikel 15.2

Artikel 13.1

Artikel 16.1

Artikel 13.2

_

Artikel 13.3

Artikel 16.2

_

Artikel 17

Artikel 14

Artikel 18

Artikel 15

Artikel 19

_

Bilaga I

_

Bilaga II

BILAGA IIa

Förteckning över kategorier av värdefulla datamängder

1.  Geospatiala data

postnummer, nationella och lokala kartor (fastighetsgränser, topografiska, marina, administrativa gränser).

2.  Jordobservation och miljö

– Rymd- och platsdata (övervakning av väder, land- och vattenkvalitet, seismisk information, energiförbrukning, byggnaders energiprestanda samt utsläppsnivåer).

3.  Meteorologiska data

– Väderprognoser, nederbörd, vind och lufttryck.

4.  Statistik

– Nationella, regionala och lokala statistiska data med viktiga demografiska och ekonomiska indikatorer (bruttonationalprodukt, ålder, arbetslöshet, inkomst, utbildning).

5.  Företag

– Handels- och företagsregister (förteckning över registrerade företag, uppgifter om ägare och ledning, organisationsnummer).

6.  Transportdata

– Kollektivtrafiktidtabeller för alla transportslag, information om offentliga bygg- och anläggningsarbeten och transportnätets status, inklusive trafikinformation.

(1)

EGT C 77, 28.3.2002, s. 1.

(2)

* Ändringar: ny text eller text som ersätter tidigare text markeras med fetkursiv stil och textdelar som utgår markeras med genomstrykning.

(3)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

(4)

SWD(2018) 145.

(5)

SWD(2018) 127.

(6)

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

(7)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(8)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

(9)

SWD(2018)2375.

(10)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling (EUT L 94, 28.3.2014, s. 65).

(11)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(12)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

(13)

Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) […].

(14)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

(15)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/29/EG av den 22 maj 2001 om harmonisering av vissa aspekter av upphovsrätt och närstående rättigheter i informationssamhället (EGT L 167, 22.6.2001, s. 10).

(16)

Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

(17)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

(18)

EUT L123, 12.5.2016, s. 1.

(19)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

(20)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007

om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG)

nr 1191/69 och 1107/70.

(21)

Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)(Text av betydelse för EES). (EGT L 293, 31.10.2008, s. 3).

(22)

Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

(23)

Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

(24)

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar (2017)350.


BILAGA: SKRIVELSE FRÅN UTSKOTTET FÖR RÄTTSLIGA FRÅGOR

D(2018)33866

Jerzy Buzek

Ordförande för utskottet för industrifrågor, forskning och energi

PHS 08B046

Bryssel

Ärende:  Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Till ordföranden:

Utskottet för rättsliga frågor har granskat det ovannämnda förslaget, i enlighet med artikel 104 i parlamentets arbetsordning om omarbetning.

Punkt 3 i denna artikel har följande lydelse:

”Om utskottet med ansvar för rättsliga frågor anser att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana, ska det informera det utskott som är ansvarigt för ärendet om detta.

Det utskott som är ansvarigt för ärendet får i så fall bara behandla ändringsförslag om de berör de delar av förslaget som innehåller ändringar och uppfyller villkoren i artiklarna 169 och 170.

Ändringsförslag till delar av förslaget som inte har ändrats får emellertid, undantagsvis och från fall till fall, godtas av ordföranden i det utskott som ansvarar för ämnet, om han eller hon anser det nödvändigt av tvingande skäl som har att göra med textens följdriktighet eller på grund av att ändringsförslagen oupplösligt hör samman med andra tillåtliga ändringsförslag. Sådana skäl måste anges i en skriftlig motivering till ändringsförslagen.”

Efter yttrandet från den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, som har granskat det omarbetade förslaget, och med hänsyn tagen till föredragandens rekommendationer, anser utskottet för rättsliga frågor att förslaget inte innebär några andra ändringar i sak än dem som angetts som sådana i förslaget samt att förslaget, vad kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i tidigare rättsakter beträffar, enbart innebär att befintliga texter kodifieras, utan att på något sätt ändras i sak.

Sammanfattningsvis rekommenderar utskottet för rättsliga frågor enhälligt och efter att ha diskuterat förslaget vid sitt sammanträde den 3 september 2018(1), att utskottet för transport och turism, som är ansvarigt utskott, behandlar ovannämnda förslag i enlighet med artikel 104.

Med vänlig hälsning

Pavel Svoboda

Bilaga: Yttrande från den rådgivande gruppen

(1)

Följande ledamöter var närvarande: Marie Christine Boutonnet, Jean Marie Cavada, Mady Delvaux, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Rosa Estaràs Ferragut, Laura Ferrara, Jytte Guteland, Gilles Lebreton, Jiří Maštálka, Angelika Niebler, Răzvan Popa, Emil Radev, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, Francis Zammit Dimech, Tadeusz Zwiefka, Luis de Grandes Pascual.


BILAGA: YTTRANDE FRÅN DEN RÅDGIVANDE GRUPPEN, SAMMANSATT AV DE JURIDISKA AVDELNINGARNA VID EUROPAPARLAMENTET, RÅDET OCH KOMMISSIONEN

 

 

 

 

DE JURIDISKA AVDELNINGARNAS

RÅDGIVANDE GRUPP

Bryssel den 12 juli 2018

YTTRANDE

  TILL  EUROPAPARLAMENTET

    RÅDET

    KOMMISSIONEN

Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

COM(2018)0234 av den 25 april 2018 - 2018/0111(COD)

I enlighet med det interinstitutionella avtalet av den 28 november 2001 om en mer strukturerad användning av omarbetningstekniken för rättsakter, särskilt punkt 9, sammanträdde den rådgivande gruppen, sammansatt av de juridiska avdelningarna vid Europaparlamentet, rådet och kommissionen, den 23 och 31 maj 2018 för att bland annat granska ovannämnda förslag från kommissionen.

Vid sammanträdena(1) behandlade gruppen förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv som syftar till att omarbeta Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, och konstaterade enhälligt följande:

1.  Följande borde ha markerats med den gråskuggning som normalt sett användas för att markera innehållsmässiga ändringar:

–  I skäl 7, tillägget av orden ”och därefter ändrades 2013”.

–  I skäl 8, ersättandet av orden ”informations- och kunskapssamhälle” med ”databaserat samhälle”.

–  I skäl 12, strykningen av orden ”Traditionen för”.

–  I skäl 13, strykningen av sista meningen.

–  I skäl 26, strykningen av orden ”i linje med utvecklingen i informationssamhället”.

–  I skäl 27, tillägget av orden ”satellitdata och väderdata”.

–  Strykningen av hela texten i nuvarande skäl 14 i direktiv 2003/98/EG.

–  I skäl 47, tillägget av orden ”och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG”.

–  I skäl 54, ersättandet av orden ”en resultattavla på internet för information från den offentliga sektorn” med orden ”framstegsrapport om införandet av öppna data”.

–  Ersättandet av den nuvarande lydelsen av artikel 4.5 i direktiv 2003/98/EG med en ny lydelse.

–  I artikel 5.1, tillägget av orden ”Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V”.

–  I artikel 7.1, strykningen av orden ”som finns hos offentliga myndigheter”.

–  I artikel 7.2 strykningen av orden ”den berörda offentliga myndigheten på förhand ange vilka” och ersättandet av orden ”offentliga myndigheten” med orden ”innehavaren av handlingar”.

2.  I skälen 8, 12 och 14 bör ordet ”gemenskapen” ersättas med ”unionen”.

3.  I referensfältet före skäl 56 som föregick skäl 56 borde det i stället för ”2013/37/EU skäl 29” ha stått ”2013/37/EU skäl 36”.

4.  I artikel 15.1 första stycket borde orden ”De skall genast underrätta” (som ersatts av orden ”De ska genast överlämna texten till dessa bestämmelser till”) ha markerats med dubbel genomstrykning.

5.  Den nuvarande lydelsen av artikel 13.1 i direktiv borde helt ha markerats med dubbel genomstrykning. Den föreslagna lydelsen av artikel 16.1 borde helt ha markerats med den gråskuggning som brukar användas för att markera innehållsmässiga ändringar.

6.  Kommissionens förslag borde ha omfattat två bilagor om omarbetning, benämnda ”bilaga I” och ” bilaga II” i skäl 65 och artikel 17.

Vid behandlingen var gruppen enig om att förslaget inte innehåller några innehållsmässiga ändringar utöver dem som anges i förslaget eller i detta yttrande. Gruppen konstaterade vidare att förslaget i fråga om kodifieringen av de oförändrade bestämmelserna i den tidigare rättsakten tillsammans med dessa ändringar endast gäller en kodifiering av den befintliga rättsakten som inte ändrar dess sakinnehåll.

F. Drexler        H. Legal      L. Romero Requena

Juridisk rådgivare      Juridisk rådgivare    Generaldirektör

(1)

Gruppen arbetade utifrån den engelska språkversionen av förslaget, vilken var textens originalversion.


YTTRANDE från utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd (19.10.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Föredragande av yttrande: Julia Reda

KORTFATTAD MOTIVERING

I. Bakgrund

Under de senaste femton åren har öppna data utvecklats och blivit ett koncept som står i fokus för modern förvaltning. Regeringar och myndigheter har anammat principen att där data kan göras tillgängliga för vidareutnyttjande måste de göras tillgängliga.

Den grundläggande rätten till tillgång till information har följts av rätten till tillgång och vidareutnyttjande av data från den offentliga sektorn som gör att medborgarna kan delta aktivt i samhället. Ett stort antal enskilda personer och initiativ använder sig av data för att skapa fördelar för samhället. De använder sig av tillförlitliga data som informationskälla i stället för av rykten eller enstaka belägg.

I kommissionens utvärdering, som åtföljer förslaget till omarbetning, beräknades EU:s dataekonomi uppgå till ett värde av 300 miljarder euro år 2016. Samma år fanns det omkring 134 000 dataföretag i EU.(1)

Förutom att medborgare och företag gynnas av öppna data gynnas förvaltningarna själva. Om man går över till öppna data skapas incitament för olika avdelningar att samarbeta mer samtidigt som regeringar och myndigheter kan fullgöra sina demokratiska skyldigheter och säkerställa insyn i sina politiska och beslutande processer. Data blir tillgängliga för interna användare som annars inte skulle haft tillgång till dem. Enligt kommissionens utvärdering är fördelarna med att göra data öppna från början betydligt större än kostnaderna för offentlig förvaltning, i dagsläget ungefär 26 mot 1(2).

II. Föredragandens ståndpunkt

A. Inbyggd öppenhet och öppenhet som standard

Tillgång till information är en grundläggande rättighet som garanteras genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, särskilt artikel 11. Därför bör medlemsstaterna vidta alla rimliga åtgärder för att utforma politik som kräver att data ska framställas på ett sätt som innebär att ett offentliggörande av dem redan bestämts på förhand.

Att göra information från den offentliga sektorn tillgänglig och möjlig att vidareutnyttja medför kostnader för den offentliga förvaltningen. Redan i dag uppväger dock fördelarna kostnaderna. Om man betänker att det senare skulle finnas möjlighet till offentliggörande redan när data framställs, kan kostnaderna minskas ytterligare och offentliggörandet harmoniseras.

Denna princip bör kallas inbyggd öppenhet och öppenhet som standard.

B. Värdefulla datamängder

Enligt kommissionen har värdefulla datamängder särskilt högt värde för ekonomin och samhället. Det är därför mycket viktigt att göra värdefulla datamängder tillgängliga, för att uppfylla omarbetningens syfte.

Genom att bygga vidare på de erfarenheter som gjorts i medlemsstaterna ändras därför direktivet genom en förteckning över kategorier av värdefulla datamängder och exempel på datamängder från områden som identifierats som värdefulla av Open Knowledge Foundation(3) samt i den tekniska bilagan till G8-gruppens stadga för öppna data(4). Kommissionen ges delegerade befogenheter att uppdatera denna förteckning och komplettera den med konkreta datamängder som den identifierar genom offentliga samråd samt genom att uppmana allmänheten att lämna förslag.

C. Avgifter

Regeringar och offentliga förvaltningar kan ta ut avgifter för data som de har beställt, framställt själva eller licensierat.

Den försiktiga hållningen i omarbetningen gör emellertid att man inte lyckas förändra en situation där stora multinationella företag gynnas av öppna data, medan civila initiativ är förlorarna. Exempelvis har Google enligt uppgift ingått ett licensieringsavtal för kartdata med den tyska federala myndigheten för kartografi och geodesi(5) till en låg sexsiffrig årsavgift. Om Google har råd med denna avgift förblir dessa data oåtkomliga och oöverkomliga för små och medelstora företag eller konkurrerande lokala alternativ i det civila samhället såsom OpenStreetMap(6) som skapade detaljrika kartor över världen, huvudsakligen med hjälp av frivilliga.

Detta innebär att information från den offentliga sektorn i slutändan stärker de stora multinationella företagens redan dominerande ställning på marknaden, samtidigt som möjligheten att utveckla alternativ begränsas.

Den offentliga sektorns möjligheter att ta ut avgifter för data måste därför begränsas ytterligare. Vidareutnyttjande av data bör vara kostnadsfritt, såvida det inte sker under mycket speciella omständigheter.

D. Direktivet för öppna data

Direktivet bör inte stå i vägen för medlemsstater som redan har gått över till öppna data och lämnar ut sin information i öppna format enligt tillåtande, öppna licenser. Det bör bistå de medlemsstater som ännu inte har tagit till sig konceptet och hjälpa dem med nödvändiga åtgärder och metoder.

Det bör också understryka den europeiska dimensionen av öppna data, främja en EU‑övergripande sammanställning av data och samarbete över gränserna.

När direktiv 2003/98/EG antogs var begreppet öppna data inte särskilt känt. I dag är situationen annorlunda. Öppna data är ett brett etablerat begrepp som används av både kommissionen och medlemsstaterna. Därför är just öppna data den bästa termen för att beskriva direktivets syfte.

Direktivets namn bör visa vad man kan åstadkomma, och således bör direktivet i stället heta ”Direktivet för öppna data”.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för den inre marknaden och konsumentskydd uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG28 har ändrats på väsentliga punkter. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

(1)  Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG28 har ändrats på väsentliga punkter28a. Eftersom ytterligare ändringar ska göras, bör det direktivet av tydlighetsskäl omarbetas.

__________________

__________________

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

28 Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (EUT L 345, 31.12.2003, s. 90).

 

28a Se bilaga I, del A.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(2)  I enlighet med artikel 13 i direktiv 2003/98/EG, och fem år efter antagandet av ändringsdirektiv 2013/37/EU, har kommissionen, efter samråd med berörda parter, genomfört en utvärdering och en översyn av hur direktivet fungerar inom ramen för ett program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat29.

(2)  I enlighet med direktiv 2003/98/EG, och fem år efter antagandet av ändringsdirektiv 2013/37/EU, har kommissionen, efter samråd med berörda parter, genomfört en utvärdering och en översyn av hur direktivet fungerar inom ramen för ett program om lagstiftningens ändamålsenlighet och resultat29.

__________________

__________________

29 SWD(2018) 145.

29 SWD(2018) 145.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Efter samråd med berörda parter och mot bakgrund av konsekvensbedömningen30 ansåg kommissionen att insatser på EU-nivå var nödvändiga för att ta itu med de kvarvarande och nya hindren för ett brett vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och offentligt finansierad information i hela EU och för att anpassa den rättsliga ramen till de senaste framstegen inom digital teknik, såsom artificiell intelligens och sakernas internet.

(3)  Efter samråd med berörda parter och mot bakgrund av konsekvensbedömningen30 ansåg kommissionen att insatser på EU-nivå var nödvändiga för att ta itu med de kvarvarande och nya hindren för ett brett vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och offentligt finansierad information i hela EU och för att anpassa den rättsliga ramen till de senaste framstegen inom digital teknik, såsom maskininlärning, artificiell intelligens och sakernas internet.

__________________

__________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  De materiella ändringarna av texten för att till fullo utnyttja de möjligheter som information från den offentliga sektorn innebär för den europeiska ekonomin och det europeiska samhället inriktas på följande områden: ge tillgång i realtid till dynamiska data med hjälp av lämpliga tekniska metoder, öka utbudet av högkvalitativa data för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn, inklusive från offentliga företag, organisationer som bedriver forskning och forskningsfinansierande organisationer, hantera uppkomsten av nya former av exklusiva avtal, användning av undantag från principen om att ta ut marginalkostnaderna och förhållandet mellan detta direktiv och vissa därmed sammanhängande rättsliga instrument, t.ex. direktiv 96/9/EG31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG32.

(4)  De materiella ändringarna av texten för att till fullo utnyttja de möjligheter som information från den offentliga sektorn innebär för den europeiska ekonomin och det europeiska samhället inriktas på följande områden: ge tillgång i realtid till dynamiska data med hjälp av lämpliga tekniska metoder, öka utbudet av högkvalitativa data för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn, inklusive från offentliga företag, organisationer som bedriver forskning och forskningsfinansierande organisationer, hantera uppkomsten av nya former av exklusiva avtal, användning av undantag från principen om att ta ut marginalkostnaderna och förhållandet mellan detta direktiv och vissa därmed sammanhängande rättsliga instrument, t.ex. direktiv 96/9/EG31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG, och förordning (EU) 2016/067932.

__________________

__________________

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Tillgång till information är en grundläggande rättighet. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) föreskriver att var och en har rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social och ekonomisk information, geografisk information, väderinformation, turistinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna kunskapsekonomin.

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social och ekonomisk information, geografisk information, väderinformation, turistinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna kunskapsekonomin, och som bygger på mängden information, dess kvalitet och tillgänglighet, och leder till en bättre anpassning till konsumenternas behov.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 7

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(7)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn fastställdes en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna, t.ex. verkställande, lagstiftande och rättsliga organ, samt för hur detta vidareutnyttjande ska underlättas i praktiken. Sedan antagandet av den första uppsättningen regler om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn har mängden data i världen, däribland offentliga data, ökat lavinartat och nya typer av data genereras och samlas in. Samtidigt bevittnar vi en kontinuerlig utveckling inom tekniken för analys, användning och behandling av data. Denna snabba tekniska utveckling gör det möjligt att skapa nya tjänster och nya tillämpningar som bygger på att data används, sammanställs och kombineras. De regler som ursprungligen antogs 2003 och därefter ändrades 2013 håller inte längre takten med de snabba förändringarna, och resultatet blir att de ekonomiska och sociala möjligheter som följer av vidareutnyttjandet av offentliga data kan gå förlorade.

(7)  I Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/98/EG av den 17 november 2003 om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn fastställdes en minimiuppsättning regler för vidareutnyttjande av handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna, t.ex. verkställande, lagstiftande och rättsliga organ, samt för hur detta vidareutnyttjande ska underlättas i praktiken. Sedan antagandet av den första uppsättningen regler om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn har mängden data i världen, däribland offentliga data, ökat lavinartat och nya typer av data genereras och samlas in. Samtidigt finns det en kontinuerlig utveckling inom tekniken för analys, användning och behandling av data, till exempel maskininlärning, artificiell intelligens och sakernas internet. Denna snabba tekniska utveckling gör det möjligt att skapa nya tjänster och nya tillämpningar som bygger på att data används, sammanställs och kombineras. De regler som ursprungligen antogs 2003 och därefter ändrades 2013 håller inte längre takten med de snabba förändringarna, och resultatet blir att de ekonomiska och sociala möjligheter som följer av vidareutnyttjandet av offentliga data kan gå förlorade.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(8)  Utvecklingen mot ett databaserat samhälle påverkar livet för alla medborgare i gemenskapen, bland annat genom att de får nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap.

(8)  Utvecklingen mot ett databaserat samhälle påverkar livet för alla medborgare i unionen, bland annat genom att de får nya möjligheter att få tillgång till och tillägna sig kunskap.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som innehas av offentliga myndigheter ger mervärde för vidareutnyttjarna, slutanvändarna och samhället i stort och i många fall även för den offentliga myndigheten själv, då insyn och ansvarighet främjas och vidareutnyttjare och slutanvändare kan ge återkoppling som gör att den berörda offentliga myndigheten kan förbättra kvaliteten på den information som samlas in.

(11)  Att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som innehas av offentliga myndigheter ger mervärde för vidareutnyttjarna, slutanvändarna och samhället i stort och i många fall även för den offentliga myndigheten själv, då insyn och ansvarighet främjas och vidareutnyttjare och slutanvändare kan ge återkoppling som gör att den berörda offentliga myndigheten kan förbättra kvaliteten på den information som samlas in och dess offentliga verksamhet.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det finns betydande skillnader i regler och praxis mellan medlemsstaterna när det gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn, vilka utgör hinder för att den fulla ekonomiska potentialen hos denna viktiga informationsresurs ska kunna fås fram. Praxis för de olika offentliga myndigheternas användning av information från den offentliga sektorn fortsätter att variera mellan medlemsstaterna. Hänsyn bör tas till detta. Nationella regler och nationell praxis bör därför genomgå ett minimum av harmonisering när det gäller vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, i fall då skillnader i nationella föreskrifter och nationell praxis eller bristen på tydlighet utgör ett hinder för en väl fungerande inre marknad och för en tillfredsställande utveckling av informationssamhället i gemenskapen.

(12)  Det finns betydande skillnader i regler och praxis mellan medlemsstaterna när det gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn, vilka utgör hinder för att den fulla ekonomiska potentialen hos denna viktiga informationsresurs ska kunna fås fram. Praxis för de olika offentliga myndigheternas användning av information från den offentliga sektorn fortsätter att variera mellan medlemsstaterna. Hänsyn bör tas till detta. Nationella regler och nationell praxis bör därför genomgå ett minimum av harmonisering när det gäller vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, i fall då skillnader i nationella föreskrifter och nationell praxis eller bristen på tydlighet utgör ett hinder för en väl fungerande inre marknad och för en tillfredsställande utveckling av informationssamhället i unionen.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Riktlinjer om öppna data som främjar bred tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information för privata eller kommersiella syften, med minimala eller inga rättsliga, tekniska eller ekonomiska begränsningar, och som främjar informationsflödet inte bara för ekonomiska aktörer utan även för allmänheten, kan spela en viktig roll när det gäller att stimulera utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och utnyttja sådan information, stimulera ekonomisk tillväxt samt främja socialt engagemang.

(13)  Medlemsstaterna bör säkerställa att det skapas data som bygger på principen om ”inbyggd öppenhet och öppenhet som standard”, med avseende på alla handlingar som omfattas av detta direktiv, samtidigt som ett konsekvent skydd för mål av allmänt intresse säkerställs, såsom allmän säkerhet eller skydd av personuppgifter, inbegripet när känslig information om kritisk infrastruktur berörs eller om informationen i en enskild datamängd inte kan utgöra en risk för att en fysisk person identifieras, men att den i kombination med annan tillgänglig information kan medföra en sådan risk. Riktlinjer om öppna data som främjar bred tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information för privata eller kommersiella syften, med minimala eller inga rättsliga, tekniska eller ekonomiska begränsningar, och som främjar informationsflödet inte bara för ekonomiska aktörer utan även för allmänheten, kan spela en viktig roll när det gäller att främja utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och utnyttja sådan information, stimulera ekonomisk tillväxt samt främja socialt engagemang. Interoperabilitet, öppna standarder och öppna data bör därför genomföras på nationell, regional och lokal nivå i varje medlemsstats förvaltning. Samtidigt bör kommissionen underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och stödja utformning, testning, genomförande och införande av interoperabla elektroniska gränssnitt som möjliggör effektivare och säkrare offentliga tjänster.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 14

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(14)  Utan ett minimum av harmonisering på gemenskapsnivå kan dessutom nationellt lagstiftningsarbete, som redan har inletts i en rad medlemsstater till följd av den tekniska utvecklingen, leda till ännu större skillnader. Effekterna av sådana rättsliga skillnader och osäkerhetskällor kommer att öka i takt med den fortsatta utvecklingen av informationssamhället, som redan i hög grad har lett till ett ökat utnyttjande av information över nationsgränserna.

(14)  Utan ett minimum av harmonisering på unionsnivå kan nationellt lagstiftningsarbete, som redan har inletts i en rad medlemsstater till följd av den tekniska utvecklingen, leda till ännu större skillnader. Effekterna av sådana rättsliga skillnader och osäkerhetskällor kommer att öka i takt med den fortsatta utvecklingen av informationssamhället, som redan i hög grad har lett till ett ökat utnyttjande av information över nationsgränserna.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Direktivet bör gälla sådana handlingar som görs tillgängliga för vidareutnyttjande när offentliga myndigheter beviljar licens för, säljer, sprider, utbyter eller lämnar ut information. För att undvika korssubventionering innefattar detta vidareutnyttjande ytterligare användning av handlingar inom den egna organisationen för verksamheter som inte ryms inom den offentliga verksamheten. Icke-offentlig verksamhet omfattar normalt bland annat tillhandahållande av handlingar som framställs och prissätts enbart på affärsmässiga grunder och i konkurrens med andra marknadsaktörer.

(18)  Direktivet bör gälla sådana handlingar som görs tillgängliga för vidareutnyttjande när offentliga myndigheter beställer framställning av eller beviljar licens för, säljer, sprider, utbyter eller lämnar ut information. För att undvika korssubventionering innefattar detta vidareutnyttjande ytterligare användning av handlingar inom den egna organisationen för verksamheter som inte ryms inom den offentliga verksamheten. Icke-offentlig verksamhet omfattar normalt bland annat tillhandahållande av handlingar som framställs och prissätts enbart på affärsmässiga grunder och i konkurrens med andra marknadsaktörer.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande, utom om tillgången omfattas av restriktioner eller handlingarna är undantagna från tillgång enligt nationella bestämmelser om tillgång till handlingar, och med förbehåll för andra undantag som fastställs i detta direktiv. Direktivet bygger på medlemsstaternas befintliga bestämmelser om tillgång och ändrar inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet.

(19)  Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande utan att det påverkar de undantag som fastställs i detta direktiv, såsom nationell säkerhet eller skyddet av personuppgifter, som gör att medlemsstaterna kan begränsa eller undanta vissa handlingar från tillgång. I avsaknad av harmonisering, faller förfarandena och formerna för tillgång till information från den offentliga sektorn fortfarande inom medlemsstaternas befogenhet. Direktivet bygger på medlemsstaternas befintliga bestämmelser om tillgång och ändrar inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet. Även om detta direktiv inte fastställer någon skyldighet för offentliga myndigheter att garantera lagringen av en viss typ av handlingar i syfte att vidareutnyttja sådana dokument, bör medlemsstaterna vidta alla rimliga åtgärder för att se till att detta inte otillbörligen påverkar utnyttjandet av deras ekonomiska potential.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 21

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(21)  Direktiv 2003/98/EG bör därför ändras så att det säkerställs att dess bestämmelser kan tillämpas på vidareutnyttjande av handlingar som framställs i samband med utförandet av tjänster av allmänt intresse av offentliga företag som bedriver någon av de verksamheter som avses i artiklarna 8–14 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU33, och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, av offentliga företag som fungerar som flygbolag som har allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, och av offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som har allmän trafikplikt i enlighet med artikel 4 i förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage).

(21)  Direktiv 2003/98/EG bör därför ändras så att det säkerställs att dess bestämmelser kan tillämpas på vidareutnyttjande av handlingar som framställs i samband med utförandet av tjänster av allmänt intresse av offentliga företag som bedriver någon av de verksamheter som avses i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU33, och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg, av offentliga företag som fungerar som flygbolag som har allmän trafikplikt i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen, och av offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som har allmän trafikplikt i enlighet med förordning (EEG) nr 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage).

__________________

__________________

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

33 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 22

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(22)  Detta direktiv bör inte innehålla någon skyldighet att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som framställs av offentliga företag. Beslutet om huruvida vidareutnyttjande ska tillåtas eller ej bör fortfarande fattas av det berörda offentliga företaget. Först efter det att det offentliga företaget har valt att göra handlingen tillgänglig för vidareutnyttjande bör det uppfylla de relevanta skyldigheter som fastställs i kapitlen III och IV i detta direktiv, i synnerhet när det gäller format, avgifter, öppenhet, licenser, icke-diskriminering och förbud mot exklusiva avtal. Å andra sidan behöver det offentliga företaget inte uppfylla kraven i kapitel II, såsom reglerna för behandling av ansökningar.

(22)  Detta direktiv innehåller inte någon skyldighet att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som framställs av offentliga företag. Beslutet om huruvida vidareutnyttjande av handlingar eller delar av handlingar som omfattas av detta direktiv ska tillåtas eller ej bör fortfarande fattas av det berörda offentliga företaget. Först efter det att det offentliga företaget har valt att göra handlingen tillgänglig för vidareutnyttjande bör det uppfylla de relevanta skyldigheter som fastställs i kapitlen III och IV i detta direktiv, i synnerhet när det gäller format, avgifter, öppenhet, licenser, icke-diskriminering och förbud mot exklusiva avtal. Å andra sidan behöver det offentliga företaget inte uppfylla kraven i kapitel II, såsom reglerna för behandling av ansökningar.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 26

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(26)  I detta direktiv fastställs det en allmän definition av termen handling. Den täcker varje framställning av handlingar, fakta eller information – och varje sammanställning av dessa handlingar, dessa fakta eller denna information – oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljud- och bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar). Avsikten är inte att definitionen av ”handling” ska omfatta datorprogram.

(26)  I detta direktiv fastställs det en allmän definition av termen handling. Den täcker varje framställning av handlingar, fakta eller information – och varje sammanställning av dessa handlingar, dessa fakta eller denna information – oberoende av medium (på papper eller lagrat i elektronisk form eller i form av ljud- och bildinspelningar eller audiovisuella inspelningar). Medlemsstaterna bör garantera öppenhet när det gäller den metod som används för att sammanställa dokumenten.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 27

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(27)  Offentliga organ gör i allt högre utsträckning sina handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande på ett proaktivt sätt genom att säkerställa upptäckbarhet på internet och faktisk tillgänglighet av såväl metadata som underliggande innehåll. Handlingar bör också tillgängliggöras för vidareutnyttjande på förfrågan från en vidareutnyttjare. I de fallen bör tidsfristerna för att besvara en begäran om vidareutnyttjande vara rimliga och i överensstämmelse med motsvarande tidsfrister för att besvara en begäran om att få tillgång till handlingen enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång. Offentliga företag, utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör emellertid undantas från detta krav. Rimliga tidsfrister i hela unionen kommer att stimulera skapandet av sammanställningar av nya informationsprodukter och informationstjänster på alleuropeisk nivå. Detta är särskilt viktigt för dynamiska data (bl.a. trafikuppgifter, satellitdata och väderdata), och vars ekonomiska värde är beroende av att innehållet omedelbart finns tillgängligt och uppdateras med jämna mellanrum. Dynamiska data bör därför tillhandahållas omedelbart efter insamling, via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt för att på så sätt underlätta utvecklingen av internet-, mobil- och molnapplikationer baserade på sådana data. Om detta inte är möjligt på grund av tekniska eller ekonomiska begränsningar, bör de offentliga myndigheterna ställa handlingarna till förfogande inom en sådan tidsrymd att deras ekonomiska potential kan utnyttjas till fullo. Om licens används kan det ingå i licensvillkoren att handlingarna ska finnas tillgängliga i rätt tid.

(27)  Offentliga organ gör i allt högre utsträckning sina handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande på ett proaktivt sätt genom att säkerställa sökbarhet på internet och faktisk tillgänglighet av såväl metadata som underliggande innehåll. Handlingar bör också tillgängliggöras för vidareutnyttjande på förfrågan från en vidareutnyttjare. Medlemsstaterna bör göra det möjligt för de sökande att begära handlingar för vidareutnyttjande utan att behöva ange skälen för sin begäran. Medlemsstaterna bör garantera att praktiska arrangemang fastställs för att säkerställa att information från den offentliga sektorn kan vidareutnyttjas i praktiken, om exempelvis utnämningar av dokumentalister, inrättande och underhåll av mekanismer för granskning av handlingar, register eller förteckningar över handlingar som innehas av offentliga myndigheter eller informationsställen, med tydliga anvisningar om var sådana handlingar finns. Tidsfristerna för att besvara en begäran om vidareutnyttjande bör vara rimliga och i överensstämmelse med motsvarande tidsfrister för att besvara en begäran om att få tillgång till handlingen enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång. Offentliga företag, utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning skulle därför kunna undantas från detta krav. Rimliga tidsfrister i hela unionen kommer att stimulera skapandet av sammanställningar av nya informationsprodukter och informationstjänster på alleuropeisk nivå. Detta är särskilt viktigt för dynamiska data (bl.a. trafikuppgifter, satellitdata och väderdata), och vars ekonomiska värde är beroende av att innehållet omedelbart finns tillgängligt och uppdateras med jämna mellanrum. Dynamiska data bör därför tillhandahållas omedelbart efter insamling, via ett applikationsprogrammeringsgränssnitt för att på så sätt underlätta utvecklingen av internet-, mobil- och molnapplikationer baserade på sådana data. Om detta inte är möjligt på grund av tekniska eller ekonomiska begränsningar, bör de offentliga myndigheterna ställa handlingarna till förfogande inom en sådan tidsrymd att deras ekonomiska potential kan utnyttjas till fullo. Om licens används kan det ingå i licensvillkoren att handlingarna ska finnas tillgängliga i rätt tid.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 28

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(28)  För att få tillgång till data som öppnats upp för vidareutnyttjande genom detta direktiv fordras att lämpliga och väl utformade gränssnitt för tillämpningsprogram används. Ett gränssnitt för tillämpningsprogram beskriver vilken typ av uppgifter som kan hämtas, hur detta sker och i vilket format dessa data kommer att tas emot. Det har olika grad av komplexitet och kan innebära en enkel länk till en databas för att inhämta specifika datamängder, ett webbgränssnitt eller mer komplexa strukturer. Det finns ett allmänt värde i att vidareutnyttja och utbyta data via en lämplig användning av gränssnitt för tillämpningsprogram, eftersom detta kommer att hjälpa utvecklare och nystartade företag att skapa nya tjänster och produkter. Det är också mycket viktigt att skapa värdefulla ekosystem kring datatillgångar som ofta är outnyttjade. Inrättandet och användningen av gränssnitt för tillämpningsprogram bör baseras på flera principer: stabilitet, underhåll under hela livscykeln, enhetlighet för användning och standarder, användarvänlighet samt säkerhet. Dynamiska data, det vill säga data som uppdateras regelbundet, ofta i realtid, ska de offentliga myndigheterna och de offentliga företagen göra tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamling genom lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram.

(28)  För att få tillgång till data som öppnats upp för vidareutnyttjande genom detta direktiv fordras att lämpliga och väl utformade gränssnitt för tillämpningsprogram används. Ett gränssnitt för tillämpningsprogram beskriver vilken typ av uppgifter som kan hämtas, hur detta sker och i vilket format dessa data kommer att tas emot. Det har olika grad av komplexitet och kan innebära en enkel länk till en databas för att inhämta specifika datamängder, ett strukturerat webbgränssnitt eller mer komplexa strukturer. Det finns stora skillnader mellan medlemsstaterna när det gäller att använda gränssnitt för tillämpningsprogram, och mer ekonomiskt stöd bör ges för att få till stånd en ökad användning av dynamiska data och gränssnitt för tillämpningsprogram i allmänhet. Det behövs gränssnitt för tillämpningsprogram för att utveckla fullständigt interoperabla informationsutbyten. Det finns ett allmänt värde i att vidareutnyttja och utbyta data via en lämplig användning av gränssnitt för tillämpningsprogram, eftersom detta kommer att hjälpa utvecklare och nystartade företag att skapa nya tjänster och produkter. Det är också mycket viktigt att skapa värdefulla ekosystem kring datatillgångar som ofta är outnyttjade. Inrättandet och användningen av gränssnitt för tillämpningsprogram bör baseras på flera principer: stabilitet, tillförlitlighet, tillgänglighet, effektivitet, underhåll under hela livscykeln, enhetlighet för användning och standarder, användarvänlighet samt säkerhet. Dynamiska data, det vill säga data som uppdateras regelbundet, ofta i realtid, bör de offentliga myndigheterna och de offentliga företagen göra tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamling genom lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram. Gränssnitt för tillämpningsprogram bör framför allt följa principen om stabilitet, vilket innebär att de alltid bör fungera enligt samma tekniska specifikationer. Gränssnitt för tillämpningsprogram bör även följa principen om tillförlitlighet, vilket innebär att ändringar ska meddelas i god tid, förutom i vederbörligen motiverade, brådskande fall där ändringar måste göras tidigare. Gränssnitt för tillämpningsprogram bör också säkerställa tillgänglighet genom att hålla en jämn kvalitetsnivå. För att säkerställa effektivitet bör prestandan och komplexiteten i gränssnitt för tillämpningsprogram inte uppvisa några större skillnader oavsett om det är dataleverantören eller dataproducenten, eller dataanvändaren som får tillgång till datan. I syfte att förbättra interoperabiliteten mellan gränssnitt för tillämpningsprogram bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget delegeras till kommissionen med avseende på minimikriterierna för interoperabiliteten för gränssnitt för tillämpningsprogram.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Avgifter för vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag. Handlingar bör därför tillgängliggöras för vidareutnyttjande avgiftsfritt och, om avgifter är nödvändiga, bör de i princip begränsas till marginalkostnaderna. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten inte hindras från att fungera normalt. Offentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för sin offentliga verksamhet eller omfattningen av de tjänster av allmänt intresse som offentliga företag anförtrotts behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. Sådana skyldigheter bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

(32)  Det finns många olika metoder för att ta ut avgifter för vidareutnyttjande av handlingar bland medlemsstater men också bland offentliga myndigheter i en och samma medlemsstat. Avgifter för vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag. Handlingar bör därför tillgängliggöras för vidareutnyttjande avgiftsfritt eller, om avgifter är nödvändiga, bör de i princip begränsas till marginalkostnaderna, i enlighet med kommissionens tillkännagivande 2014/C 240/01. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att de offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka minst 60 % av de kostnader som är kopplade till handlingar som omfattas av det här direktivet inte hindras från att fungera normalt. ffentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning och datalagring tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka minst 60 % av kostnaderna bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 32a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(32a)  Avkastningen på investeringar kan betraktas som en procentandel, utöver marginalkostnaderna, som gör det möjligt att täcka kapitalkostnaden och inbegripa en verklig avkastning. Eftersom kapitalkostnaden är nära kopplad till kreditinstitutens räntor, som i sin tur är baserade på ECB:s fasta ränta på större refinansieringstransaktioner, bör den rimliga avkastningen på investeringar inte förväntas överskrida ECB:s fasta ränta med mer än 5 %.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Utvecklingen av en informationsmarknad som omfattar hela unionen kräver att villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn är tydliga och allmänt tillgängliga. Därför bör alla tillämpliga villkor för vidareutnyttjande av handlingarna klargöras för dem som kan komma att vidareutnyttja den informationen. Medlemsstaterna bör uppmuntra upprättandet av index över tillgängliga handlingar, vilka om möjligt bör vara elektroniskt tillgängliga, för att främja och underlätta begäran om vidareutnyttjande. Sökande som begärt att få vidareutnyttja handlingar som innehas av andra enheter än offentliga företag, utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Detta kommer att bli viktigt särskilt för små och medelstora företag som inte nödvändigtvis är vana vid att ha kontakt med andra medlemsstaters offentliga myndigheter eller känner till vilka möjligheter det finns till överprövning.

(36)  Utvecklingen av en informationsmarknad som omfattar hela unionen kräver att villkoren för tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn är tydliga och allmänt tillgängliga. Därför bör alla tillämpliga villkor för tillgång till och vidareutnyttjande av handlingarna klargöras för dem som kan komma att vidareutnyttja den informationen. Medlemsstaterna bör uppmuntra upprättandet av index över tillgängliga handlingar, vilka om möjligt bör vara elektroniskt tillgängliga, för att främja och underlätta begäran om vidareutnyttjande. Sökande som begärt att få tillgång till och få vidareutnyttja handlingar som innehas av andra enheter än offentliga företag, utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Detta kommer att bli viktigt särskilt för små och medelstora företag som inte nödvändigtvis är vana vid att ha kontakt med andra medlemsstaters offentliga myndigheter eller känner till vilka möjligheter det finns till överprövning.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk myndighet. Detta skulle kunna vara en redan befintlig nationell myndighet, exempelvis den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol. Myndigheten bör vara organiserad i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella och rättsliga system och bör inte påverka andra eventuella mekanismer för överprövning som finns för sökande som begärt att få vidareutnyttja handlingar. Den bör emellertid vara åtskild från den mekanism i medlemsstaterna som fastställer kriterierna för avgifter som överstiger marginalkostnaderna. Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till prövning av avslag men även av beslut som, även om vidareutnyttjande beviljas, kan komma att påverka de sökande av andra skäl, särskilt på grund av de avgiftsregler som tillämpas. Förfarandet för överprövning bör vara snabbt, i enlighet med behoven på en marknad i snabb förändring.

(37)  Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk myndighet. Detta skulle kunna vara en redan befintlig nationell myndighet, exempelvis den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol. Myndigheten bör vara organiserad i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella och rättsliga system och bör inte påverka andra eventuella mekanismer för överprövning som finns för sökande som begärt att få tillgång till och få vidareutnyttja handlingar. Den bör emellertid vara åtskild från den mekanism i medlemsstaterna som fastställer kriterierna för avgifter som överstiger marginalkostnaderna. Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till prövning av avslag men även av beslut som, även om vidareutnyttjande beviljas, kan komma att påverka de sökande av andra skäl, särskilt på grund av de avgiftsregler som tillämpas. Förfarandet för överprövning bör vara snabbt, i enlighet med behoven på en marknad i snabb förändring.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  I vissa fall kommer handlingar att vidareutnyttjas utan att det finns något licensavtal. I andra fall kommer licenser att utfärdas med villkor för licenstagarens vidareutnyttjande av handlingarna med avseende på ansvar, korrekt utnyttjande av handlingar, garantier för att handlingarna inte kommer att ändras och redovisande av källa. Om offentliga myndigheter utfärdar licenser för vidareutnyttjande av handlingar bör licensvillkoren vara skäliga och tydliga. Standardiserade licenser, som finns elektroniskt tillgängliga, kan också spela en viktig roll i detta avseende. Medlemsstaterna bör därför sörja för att standardiserade licenser finns tillgängliga.

(39)  Medlemsstaterna bör se till att handlingar vidareutnyttjas utan villkor. Medlemsstaterna får vid behov och om det är motiverat av hänsyn till allmänintresset ställa villkor, i tillämpliga fall genom en licens, med avseende på ansvar, korrekt utnyttjande av handlingar, garantier för att handlingarna inte kommer att ändras och redovisande av källa, samtidigt som de garanterar att de minst restriktiva villkoren eller licensvillkoren gäller, inbegripet möjligheten att omvandla handlingar till allmän egendom. Om offentliga myndigheter utfärdar licenser för vidareutnyttjande av handlingar bör licensvillkoren vara skäliga och tydliga. Medlemsstaterna bör särskilt utvärdera om dessa skyldigheter är förenliga med proportionalitetsprincipen för att säkerställa att sådana licenser eller villkor inte i onödan begränsar möjligheterna till vidareutnyttjande eller till konkurrens. Medlemsstaterna bör också uppmuntra användningen av standardiserade licenser för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn och se till att sådana licenser finns tillgängliga i digitalt format och kan behandlas på elektronisk väg. Öppna licenser som finns elektroniskt tillgängliga och ger mer omfattande rättigheter till vidareutnyttjande utan tekniska, ekonomiska eller geografiska begränsningar, och som är beroende av öppna dataformat, bör spela en viktig roll i detta avseende och bör så småningom bli standard i hela unionen. Kommissionen bör ge vägledning om rekommenderade standardiserade licenser och metoder för licensiering.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Skäl 41

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(41)  Villkoren för vidareutnyttjande bör vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Detta bör till exempel inte hindra avgiftsfritt utbyte av information mellan offentliga myndigheter när de utövar sin offentliga verksamhet, även om andra aktörer måste betala avgifter för att vidareutnyttja samma handlingar. Detta bör inte heller hindra att olika avgifter tillämpas för kommersiellt och icke-kommersiellt vidareutnyttjande.

(41)  Villkoren för vidareutnyttjande bör vara icke-diskriminerande för jämförbara kategorier av vidareutnyttjande. Medlemsstaterna bör garantera rättvis konkurrens mellan offentliga myndigheter och offentliga företag å ena sidan, och andra användare å andra sidan, i de fall då handlingar vidareutnyttjas av dessa offentliga myndigheter eller offentliga företag som utgångsmaterial för deras kommersiella verksamhet. Medlemsstaterna bör särskilt se till att vidareutnyttjande av handlingar från offentliga företag inte leder till att marknaden snedvrids och att den rättvisa konkurrensen undergrävs. Detta bör till exempel inte hindra avgiftsfritt utbyte av information mellan offentliga myndigheter när de utövar sin offentliga verksamhet, även om andra aktörer måste betala avgifter för att vidareutnyttja samma handlingar. Detta bör inte heller hindra att olika avgifter tillämpas för kommersiellt och icke-kommersiellt vidareutnyttjande.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Skäl 42

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(42)  Oavsett vilken typ av vidareutnyttjande som handlingen omfattas av bör den offentliga myndigheten kunna ställa villkor för vidareutnyttjandet, när så är lämpligt genom en licens, till exempel att ange källan och att ange om handlingen på något sätt har ändrats av vidareutnyttjaren. Eventuella licenser för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn bör under alla omständigheter innefatta så få restriktioner för vidareutnyttjande som möjligt, exempelvis genom att begränsas till krav på källangivelse. Öppna licenser som finns tillgängliga på internet och ger mer omfattande rättigheter till vidareutnyttjande utan tekniska, ekonomiska eller geografiska begränsningar, och som är beroende av öppna dataformat, bör spela en viktig roll i detta avseende. Därför bör medlemsstaterna uppmuntra användningen av öppna licenser som så småningom bör bli standard i hela unionen.

utgår

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Skäl 43

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(43)  Offentliga myndigheter bör följa konkurrensreglerna när de fastställer principerna för vidareutnyttjande av handlingar och i möjligaste mån undvika exklusiva avtal mellan dem själva och privata parter. För att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan det dock ibland vara nödvändigt med ensamrätt att vidareutnyttja specifika handlingar från den offentliga sektorn. Detta kan vara fallet om ingen kommersiell utgivare skulle offentliggöra informationen utan en sådan ensamrätt.

(43)  Offentliga myndigheter bör följa konkurrensreglerna när de fastställer principerna för vidareutnyttjande av handlingar och i möjligaste mån undvika exklusiva avtal eller prioriterad användning av data mellan dem själva och privata parter. För att tillhandahålla en tjänst av allmänt ekonomiskt intresse kan det dock ibland vara nödvändigt med ensamrätt att vidareutnyttja specifika handlingar från den offentliga sektorn. Detta kan vara fallet om ingen kommersiell utgivare skulle offentliggöra informationen utan en sådan ensamrätt.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Skäl 51a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(51a)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för att vidareutnyttjas samt villkoren för vidareutnyttjandet kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Exempel på sådana praktiska arrangemang är tillgångsförteckningar, helst på Internet, över viktiga handlingar (sådana handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna bli vidareutnyttjade) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar.

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för tillgång och vidareutnyttjande samt villkoren för vidareutnyttjandet kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Sådana praktiska arrangemang kan vara tillgångsförteckningar, helst på internet, över viktiga handlingar (handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna bli vidareutnyttjade) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Skäl 52a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(52a)  Kommissionen och medlemsstaterna bör förenkla tillgången till datamängder ytterligare, särskilt genom att tillhandahålla en enda åtkomstpunkt och successivt göra lämpliga datamängder från offentliga myndigheter tillgängliga med avseende på alla handlingar som omfattas av detta direktiv samt på data från unionens institutioner.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Skäl 58

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(58)  I syfte att införa förutsättningar till stöd för ett vidareutnyttjande av handlingar som är förknippat med viktiga socioekonomiska fördelar som har ett särskilt mervärde för ekonomin och samhället, bör befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt delegeras till kommissionen med avseende på antagande av en förteckning över värdefulla datamängder bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet om bättre lagstiftning av den 13 april 2016. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

(58)  I syfte att införa förutsättningar till stöd för ett vidareutnyttjande av handlingar som är förknippat med viktiga medborgerliga eller socioekonomiska fördelar som har ett särskilt mervärde för ekonomin och samhället har en förteckning över kategorier för värdefulla datamängder inkluderats i bilaga IIa. Befogenheten att anta akter i enlighet med artikel 290 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt bör delegeras till kommissionen med avseende på tillägg till förteckningen över kategorier för värdefulla datamängder i bilaga IIa, och tillägg av specifika värdefulla datamängder bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande. Det är särskilt viktigt att kommissionen genomför lämpliga samråd under sitt förberedande arbete, inklusive på expertnivå, och att dessa samråd genomförs i enlighet med principerna i det interinstitutionella avtalet av den 13 april 2016 om bättre lagstiftning1a. För att säkerställa lika stor delaktighet i förberedelsen av delegerade akter erhåller Europaparlamentet och rådet alla handlingar samtidigt som medlemsstaternas experter, och deras experter ges systematiskt tillträde till möten i kommissionens expertgrupper som arbetar med förberedelse av delegerade akter.

 

_______________

 

1a (EUT L 123, 12.5.2016, s. 1)

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Skäl 59

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(59)  En EU-omfattande förteckning över datamängder med särskild potential att skapa socioekonomiska fördelar utgör tillsammans med harmoniserade villkor för vidareutnyttjande en viktig drivkraft för gränsöverskridande tillämpningar och tjänster. I den process som ska resultera i upprättandet av förteckningen bör kommissionen genomföra lämpliga samråd, även på expertnivå. Förteckningen bör ta hänsyn till sektorsspecifik lagstiftning som redan reglerar offentliggörandet av datamängder och till de kategorier som anges i den tekniska bilagan till G8-gruppens stadga för öppna data och i kommissionens tillkännagivande 2014/C 240/01.

(59)  En EU-omfattande förteckning över datamängder med särskild potential att skapa medborgerliga eller socioekonomiska fördelar utgör tillsammans med harmoniserade villkor för vidareutnyttjande en viktig drivkraft för gränsöverskridande tillämpningar och tjänster. I bilaga IIa fastställs en förteckning över kategorier av värdefulla datamängder som kan komma att ändras genom en delegerad akt. Ytterligare kategorier till förteckningen bör ta hänsyn till sektorsspecifik lagstiftning som redan reglerar offentliggörandet av datamängder och till de kategorier som anges i den tekniska bilagan till G8-gruppens stadga för öppna data och i kommissionens tillkännagivande 2014/C 240/01. I den process som ska resultera i identifieringen av ytterligare kategorier eller datamängder till förteckningen bör kommissionen genomföra lämpliga offentliga samråd, även på expertnivå. I samband med en konsekvensbedömning bör kommissionen genomföra offentliga samråd med alla berörda parter, inbegripet offentliga myndigheter, offentliga företag, vidareutnyttjare av data, forskningsorganisationer, grupper i det civila samhället och andra representativa organisationer. Alla berörda parter bör ha möjlighet att lämna förslag till kommissionen på ytterligare kategorier av värdefulla datamängder eller konkreta datamängder.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  I syfte att säkerställa värdefulla datamängders maximala inverkan och för att underlätta vidareutnyttjande av dem bör de göras tillgängliga för vidareutnyttjande med minsta möjliga rättsliga begränsningar och utan kostnad. De bör också offentliggöras via gränssnitt för tillämpningsprogram när datamängderna i fråga innehåller dynamiska data.

(60)  I syfte att säkerställa värdefulla datamängders maximala inverkan och för att underlätta vidareutnyttjande av dem bör de göras tillgängliga för vidareutnyttjande med minsta möjliga rättsliga begränsningar och utan kostnad. Värdefulla datamängder bör offentliggöras via en enda åtkomstpunkt för att främja sökbarhet och underlätta tillgång. De bör också offentliggöras via gränssnitt för tillämpningsprogram när datamängderna i fråga innehåller dynamiska data.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(60a)  Värdefulla datamängder som identifieras inom ramen för de kategorier som förtecknas i bilaga IIa har potential att skapa medborgerliga eller socioekonomiska fördelar och att främja grundläggande samhälleliga och demokratiska uppgifter. I syfte att främja målen insyn, ansvarighet, efterlevnad, ändamålsenlighet och rättvis konkurrens måste datamängder från kategorier såsom företagsregister, budget och offentliga utgifter, upphandling och statistik inbegripas. För att uppmuntra innovativa tjänster och produkter, stimulera hållbar tillväxt och bidra till höga konsumentskyddsstandarder, inbegripet genom att beakta faktorer som inte har något omedelbart ekonomiskt värde, såsom utbildning, miljö eller sjukvård, måste datamängder från kategorierna nationell lagstiftning, jordobservation och miljödata samt geospatiala data inbegripas.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns främst genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till integritet (artikel 7), skyddet av personuppgifter (artikel 8), rätten till egendom (artikel 17) och inkludering av personer med funktionsnedsättning (artikel 26). Inget i detta direktiv bör tolkas eller genomföras på ett sätt som strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(62)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns främst genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till integritet (artikel 7), skyddet av personuppgifter (artikel 8), yttrande- och informationsfriheten (artikel 11), rätten till egendom (artikel 17) och inkludering av personer med funktionsnedsättning (artikel 26). Inget i detta direktiv bör tolkas eller genomföras på ett sätt som strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Skäl 63

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(63)  Kommissionen bör göra en utvärdering av detta direktiv. I enlighet med punkt 22 i det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201641, bör den utvärderingen baseras på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde på EU-nivå och bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av eventuella ytterligare åtgärder.

(63)  Kommissionen bör göra en utvärdering av detta direktiv [36 månader efter dess införlivande]. I enlighet med det interinstitutionella avtalet mellan Europaparlamentet, Europeiska unionens råd och Europeiska kommissionen om bättre lagstiftning av den 13 april 201641, bör den utvärderingen baseras på de fem kriterierna effektivitet, ändamålsenlighet, relevans, konsekvens och mervärde på EU-nivå och bör ligga till grund för konsekvensbedömningar av eventuella ytterligare åtgärder. Efter utvärderingen skulle kommissionen vid behov kunna lägga fram lämpliga förslag.

__________________

__________________

41 EUT L 123. 12.5. 2016, s. 1.

41 EUT L 123. 12.5. 2016, s. 1.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Detta direktiv syftar till att upprätta ett regelverk för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för att främja användningen av öppna data och stimulera innovation i produkter och tjänster.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  handlingar som finns hos offentliga företag som är verksamma i de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU42 och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/200743, offentliga företag som fungerar som lufttrafikföretag som uppfyller allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/200844, och offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/9245.

b)  allmänt tillgängliga handlingar som finns hos offentliga företag som är verksamma i de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU42 och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/200743, offentliga företag som fungerar som lufttrafikföretag som uppfyller allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/200844, och offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/9245.

__________________

__________________

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 1107/70.

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 1107/70 (EUT L 315, 3.12.2007, s. 1).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)(Text av betydelse för EES). (EGT L 293, 31.10.2008, s. 3).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning) (Text av betydelse för EES). (EGT L 293, 31.10.2008, s. 3).

45 Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

45 Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led d – strecksats 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

–  skyddet av den inre säkerheten ( det vill säga statens säkerhet), försvaret eller den allmänna säkerheten,

–  skyddet av den inre säkerheten och försvaret eller den allmänna ordningen, däribland skyddet av känslig information avseende kritisk infrastruktur i enlighet med artikel 2d i direktiv 2008/114/EG,

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av förordning (EU) 2016/679 och inte skyddet för enskilda med avseende på behandlingen av personuppgifter i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  En databasproducents rätt enligt artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG får inte utövas av offentliga myndigheter för att förhindra eller begränsa vidareutnyttjande av handlingar i enlighet med detta direktiv.

5.  En databasproducents rätt enligt artikel 7.1 i direktiv 96/9/EG får inte utövas för att förhindra eller begränsa vidareutnyttjande av handlingar i enlighet med detta direktiv.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  Detta direktiv reglerar vidareutnyttjande av befintliga handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna, inklusive handlingar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG46.

6.  Detta direktiv reglerar vidareutnyttjande av befintliga handlingar som finns hos offentliga myndigheter och offentliga företag i medlemsstaterna, inklusive handlingar som omfattas av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG46.

__________________

__________________

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

46 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led 6a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

6a.  gränssnitt för tillämpningsprogram: en väldokumenterad uppsättning funktioner, processer, definitioner och protokoll för strukturerad inhämtning av information online.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 2 – stycke 1 – led 8

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

8.  värdefulla datamängder: handlingar vars vidareutnyttjande är förknippat med stora socioekonomiska fördelar, framför allt på grund av deras lämplighet för att skapa mervärdestjänster och mervärdesapplikationer och antalet potentiella mottagare av de mervärdestjänster och mervärdesapplikationer som bygger på dessa datamängder.

8.  värdefulla datamängder: handlingar vars vidareutnyttjande är förknippat med stora medborgerliga eller socioekonomiska fördelar, framför allt på grund av deras lämplighet för att skapa mervärdestjänster och mervärdesapplikationer och antalet potentiella mottagare av de mervärdestjänster och mervärdesapplikationer som bygger på dessa datamängder.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 1 – led 14a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

14a.  personuppgifter: uppgifter som avses i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om inte annat följer av punkt 2 ska medlemsstaterna se till att handlingar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

1.  Medlemsstaterna ska se till att handlingar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

Ändringsförslag    48

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska se till att de handlingar som omfattas av detta direktiv framställs och görs tillgängliga för vidareutnyttjande i enlighet med principen om ”inbyggd öppenhet och öppenhet som standard”.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    49

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Offentliga myndigheter ska, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar.

1.  Offentliga myndigheter ska, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om tillgång till handlingar och/eller om vidareutnyttjande av dem och ge sökanden tillgång till handlingen eller, om det krävs en licens för vidareutnyttjande, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar.

Ändringsförslag    50

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar ska offentliga myndigheter behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom högst 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall ska sökanden inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den.

2.  Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar ska offentliga myndigheter behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens för vidareutnyttjande, färdigställa licenserbjudandet till sökanden så snart som möjligt eller senast inom högst 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall ska sökanden så snart som möjligt eller åtminstone inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den och om skälen till detta.

Ändringsförslag    51

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I händelse av avslag ska de offentliga myndigheterna underrätta sökanden om skälen för avslaget med hänvisning till relevanta bestämmelser om tillgång till handlingar i den medlemsstaten eller till nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv, särskilt artikel 1.2 a-g eller artikel 3. Om ett avslag är grundat på punkt c i artikel 1.(2, ska den offentliga myndigheten även lämna en hänvisning till den fysiska eller juridiska person som är rättsinnehavare, om denna är känd, eller till den licensgivare från vilken den offentliga myndigheten har erhållit det aktuella materialet. Bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv ska dock inte behöva lämna någon sådan hänvisning.

3.  I händelse av avslag ska de offentliga myndigheterna i den begärda formen eller det begärda formatet och inom 20 arbetsdagar underrätta sökanden om skälen till att tillgång till och/eller vidareutnyttjande av en handling helt eller delvis avslås med hänvisning till relevanta bestämmelser om tillgång till handlingar i den medlemsstaten eller till nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv, särskilt artikel 1.2 a-g. Om ett avslag är grundat på punkt c i artikel 1.(2, ska den offentliga myndigheten även lämna en hänvisning till den fysiska eller juridiska person som är rättsinnehavare, om denna är känd, eller till den licensgivare från vilken den offentliga myndigheten har erhållit det aktuella materialet. Bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv ska dock inte behöva lämna någon sådan hänvisning.

Ändringsförslag    52

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  En medlemsstat ska upprätta en allmänt tillgänglig förteckning över kriterier på grundval av vilka den berörda offentliga myndigheten får besluta hur den ska hantera en begäran.

Ändringsförslag    53

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska i enlighet med denna artikel se till att:

 

a)  stöd beviljas vid ansökan om tillgång till handlingar,

 

b)   förteckningar över offentliga myndigheter är allmänt tillgängliga,

 

c)  praktiska arrangemang fastställs för att säkerställa att information från den offentliga sektorn kan vidareutnyttjas i praktiken,

 

d)  offentliga myndigheter på ett adekvat sätt informerar allmänheten om de rättigheter som de åtnjuter enligt detta direktiv, och som ett resultat av befintlig tillgång till informationsregler som fastställs på nationell nivå eller på unionsnivå, och i lämplig utsträckning ger information, vägledning och rådgivning i detta syfte.

Ändringsförslag    54

Förslag till direktiv

Artikel 5 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Tillgängliga format

Handlingar i tillgängliga format och av god kvalitet

Ändringsförslag    55

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna ska vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa att de handlingar som omfattas av detta direktiv är aktuella, korrekta och jämförbara.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    56

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V ska offentliga myndigheter och offentliga företag göra sina handlingar tillgängliga i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata ska när så är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V ska offentliga myndigheter och offentliga företag göra sina handlingar tillgängliga, interoperabla, lätta att hitta och möjliga att elektroniskt vidareutnyttja, i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata ska när så är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    57

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Det kan inte på grundval av detta direktiv krävas av offentliga myndigheter och offentliga företag att de ska fortsätta med framställning och lagring av en viss typ av handlingar för att dessa handlingar ska kunna vidareutnyttjas av en organisation inom den privata eller offentliga sektorn.

3.  Offentliga myndigheter och offentliga företag ska inte vara tvungna att fortsätta med framställning och lagring av en viss typ av handlingar för att dessa handlingar ska kunna vidareutnyttjas av en organisation inom den privata eller offentliga sektorn

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    58

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Offentliga myndigheter och offentliga företag ska göra dynamiska data tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamlingen, via lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram.

4.  Offentliga myndigheter och offentliga företag ska göra dynamiska data tillgängliga för vidareutnyttjande omedelbart efter insamlingen, i realtid och om möjligt utan fördröjning, via lämpliga gränssnitt för tillämpningsprogram.

Ändringsförslag    59

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Om det skulle överskrida den offentliga myndighetens eller det offentliga företagets finansiella och tekniska kapacitet att göra handlingar tillgängliga omedelbart efter insamlingen, ska de handlingar som avses i punkt 4 göras tillgängliga inom en tidsram som inte otillbörligen påverkar utnyttjandet av deras ekonomiska potential.

5.  Om det skulle överskrida den offentliga myndighetens eller det offentliga företagets finansiella och tekniska kapacitet att göra handlingar tillgängliga omedelbart efter insamlingen i realtid och utan fördröjning, ska de handlingar som avses i punkt 4 göras tillgängliga inom en tidsram som inte otillbörligen påverkar utnyttjandet av deras ekonomiska potential. Användare ska underrättas om exakt hur lång tid det tar att göra handlingar tillgängliga och hur ofta handlingar uppdateras.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    60

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  I förekommande fall ska offentliga myndigheter besvara begäranden om vilken metod som använts för att sammanställa handlingarna.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    61

Förslag till direktiv

Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 5a

 

Gränssnitt för tillämpningsprogram

 

1.  När en handling blir tillgänglig för vidareutnyttjande för en sökande eller när en sökande beviljas licens ska en offentlig myndighet eller ett offentligt företag även göra denna handling tillgänglig för vidareutnyttjande via gränssnitt för tillämpningsprogram och portalplatser om möjligt och lämpligt.

 

2.  Om en offentlig myndighet eller ett offentligt företag gör information tillgänglig för vidareutnyttjande via ett gränssnitt för tillämpningsprogram ska denna myndighet ge alla användare tillgång. I synnerhet när det gäller information i realtid ska den offentliga myndigheten eller det offentliga företaget i förekommande fall också säkerställa tillgång till tidigare information. Detta ska inte påverka de skyldigheter som fastställs i unionsrätten. Om sådana skyldigheter finns ska de begränsningar som följer motiveras och motiveringen göras allmänt tillgänglig.

 

3.  När ett gränssnitt för tillämpningsprogram används för att göra information tillgänglig ska informationen ha samma räckvidd och omfattning som om den hade gjorts tillgänglig på annat sätt.

 

4.  Offentliga myndigheter eller offentliga företag ska utveckla och dokumentera detta gränssnitt för tillämpningsprogram och dess tekniska specifikationer med hjälp av öppna standarder och strukturerade, maskinläsbara och öppna format.

 

5.  Offentliga myndigheter eller offentliga företag ska på förhand underrätta användarna om alla ändringar av tekniska specifikationer för ett gränssnitt för tillämpningsprogram. Detta ska ske så snart som möjligt och senast tre månader innan ändringarna görs, förutom i vederbörligen motiverade, brådskande fall där sådana ändringar måste göras omedelbart.

 

6.  Offentliga myndigheter eller offentliga företag ska säkerställa att gränssnittet för tillämpningsprogram är konstant tillgängliga och håller en jämn kvalitet.

 

7.  Offentliga myndigheter eller offentliga företag ska ge tillgång till gränssnittet för tillämpningsprogram och dess tekniska specifikationer enligt de villkor som anges i artiklarna 5, 6, 7, 8, 9 och 10 i detta direktiv. Dokumentationen ska vara tillgänglig utan kostnad med så få formella begränsningar och villkor som möjligt, och den får under inga omständigheter vara mer begränsande än för informationen i sig.

 

8.  Kommissionen ska fastställa kriterier för interoperabiliteten avseende gränssnitt för tillämpningsprogram mellan offentliga myndigheter och offentliga företag i medlemsstaterna för att underlätta vidareutnyttjande av handlingar via gränssnitt för tillämpningsprogram och för att främja kommunikation från maskin till maskin.

 

9.  De åtgärder som avses i punkt 8 ska antas av kommissionen genom en delegerad akt i enlighet med artikel 14.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    62

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vidareutnyttjande av handlingar ska vara avgiftsfri eller avgifterna begränsas till marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning, och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation.

1.  Vidareutnyttjandet av handlingar ska vara avgiftsfritt.

Ändringsförslag    63

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom ett undantag får punkt 1 inte tillämpas på följande:

2.  Medlemsstaterna får bestämma att inte tillämpa punkterna 1 och 1a på följande:

Ändringsförslag    64

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  Offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten.

a)  Handlingar för vilka den berörda offentliga myndigheten enligt nationell lagstiftning är skyldig att generera tillräckliga intäkter för att täcka minst 60 % av sina kostnader kopplade till insamlingen, framställningen, reproduktionen, spridningen och datalagringen.

Ändringsförslag    65

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I de fall som avses i punkt 2 a och c ska de sammanlagda avgifterna beräknas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier som ska fastställas av medlemsstaterna. De samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod får inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. Avgifterna ska beräknas i överensstämmelse med de tillämpliga redovisningsprinciperna.

3.  I de fall som avses i punkt 2 a och c ska de sammanlagda avgifterna beräknas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier som ska fastställas av medlemsstaterna. De samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod får inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning, datalagring, och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. Avgifterna ska beräknas i överensstämmelse med de tillämpliga redovisningsprinciperna.

Ändringsförslag    66

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  När de offentliga myndigheter som avses i punkt 2 b tar ut avgifter får de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning, bevarande och rättighetsklarering och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. Avgifterna ska beräknas i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som gäller för de berörda offentliga myndigheterna.

4.  När de offentliga myndigheter som avses i punkt 2 b tar ut avgifter får de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar över en lämplig redovisningsperiod inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion, spridning, datalagring, bevarande och rättighetsklarering och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. Avgifterna ska beräknas i överensstämmelse med de redovisningsprinciper som gäller för de berörda offentliga myndigheterna.

Ändringsförslag    67

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vidareutnyttjandet av värdefulla datamängder vars förteckning ska fastställas i enlighet med artikel 13, och av de forskningsdata som avses i artikel 1.1 c ska vara avgiftsfritt för användaren.

5.  Vidareutnyttjandet av värdefulla datamängder vars förteckning ska fastställas i enlighet med artikel 13 och bilaga IIa, och av de forskningsdata som avses i artikel 1.1 c ska vara avgiftsfritt för användaren.

Ändringsförslag    68

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Medlemsstaterna ska på elektronisk väg, när så är möjligt och lämpligt, offentliggöra den förteckning över handlingar som avses i punkt 2 a. En förutsättning för de undantag som avses i punkt 2 a ska vara att en handling på förhand inkluderas i förteckningen.

Ändringsförslag    69

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

-1.  Medlemsstaterna får lämna upplysningar om kostnaderna för reproduktion, spridning och lagring av handlingar samt, i tillämpliga fall, kostnaderna för anonymisering av personuppgifter och kostnaderna för åtgärder till skydd för konfidentiella uppgifter i enlighet med artikel 1.2 d.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    70

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Medlemsstaterna ska offentliggöra en förteckning över de offentliga myndigheter som avses i punkt a i artikel 6.2.

utgår

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    71

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vidareutnyttjande av handlingar får tillåtas på vissa villkor eller utan villkor, när så är lämpligt genom licens. Sådana villkor ska inte i onödan begränsa möjligheterna till vidareutnyttjande och får inte användas för att begränsa konkurrensen.

1.  Medlemsstaterna ska inte ställa villkor eller kräva en licens för vidareutnyttjande av handlingar om inte behovet av sådana villkor är icke-diskriminerande, motiverat av hänsyn till allmänintresset och proportionerligt.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    72

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  De medlemsstater som använder licenser ska se till att standardiserade licenser för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, vilka kan anpassas till varje enskild licensansökan, finns tillgängliga i digitalt format och kan behandlas på elektronisk väg. Medlemsstaterna ska uppmuntra användning av sådana standardiserade licenser.

2.  Om vidareutnyttjandet av handlingar underkastas villkor eller krav på licens ska medlemsstaterna:

 

a)  se till att sådana villkor eller licenser inte i onödan begränsar möjligheterna till vidareutnyttjande eller till konkurrens och att data lämnas ut enligt de minst restriktiva villkoren eller licensvillkoren, inklusive möjligheten att omvandla handlingar till allmän egendom,

 

b)  utvärdera huruvida de öppna licenser som vanligtvis används uppfyller dessa krav; medlemsstaterna ska sedan använda de(n) vanligast förekommande och minst restriktiva kompatibla licensen eller licenserna,

 

c)  uppmuntra användningen av standardiserade öppna licenser för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn och se till att sådana licenser finns tillgängliga i digitalt format och kan behandlas på elektronisk väg.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    73

Förslag till direktiv

Artikel 8 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Utan att det påverkar de ansvarskrav som fastställs i unionslagstiftningen ska den offentliga myndigheten eller ett offentligt företag ha rätt att avskriva sig allt ansvar för handlingar som gjorts tillgängliga för vidareutnyttjande, när den offentliga myndigheten eller det offentliga företaget gör handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande utan villkor och begränsningar.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    74

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta praktiska arrangemang för att underlätta sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande, till exempel i form av tillgångsförteckningar över viktiga handlingar med relevanta metadata, om möjligt och lämpligt tillgängliga på internet och i maskinläsbara format, och i form av portaler som är kopplade till tillgångsförteckningarna. När så är möjligt ska medlemsstaterna underlätta sökning på flera språk efter handlingar.

1.  Medlemsstaterna ska vidta praktiska arrangemang för att underlätta sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande, till exempel i form av tillgångsförteckningar över viktiga handlingar med relevanta metadata, om möjligt och lämpligt tillgängliga på internet och i maskinläsbara format, och i form av portaler som är kopplade till tillgångsförteckningarna. När så är möjligt ska medlemsstaterna underlätta sökning på flera språk efter handlingar.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    75

Förslag till direktiv

Artikel 9 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a. Medlemsstaterna ska säkerställa att offentliga myndigheter och offentliga företag ger kommissionen nödvändig tillgång till alla data som de gör tillgängliga för vidareutnyttjande, för att man ska kunna sammanställa datamängder på unionsnivå, framför allt för att tillhandahålla heltäckande datamängder för unionen inom en viss datakategori enligt bilaga IIa. Kommissionen ska inrätta praktiska arrangemang för att göra datamängder tillgängliga på unionsnivå via en enda åtkomstpunkt.

Motivering

Detta ändringsförslag krävs för textens inre logik och på grund av att ändringsförslaget är oupplösligt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    76

Förslag till direktiv

Artikel 10 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Senast [2 år efter dagen för införlivande av detta direktiv] och därefter vart tredje år ska medlemsstaterna lämna en rapport till kommissionen om de nationella strategier för öppen tillgång och de relevanta insatser som har antagits.

Ändringsförslag    77

Förslag till direktiv

Artikel 11 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om handlingar vidareutnyttjas av en offentlig myndighet som utgångsmaterial för dess kommersiella verksamhet, som inte ryms inom myndighetens offentliga verksamhet, ska samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för den verksamheten som för andra användare.

2.  Medlemsstaterna ska garantera rättvis konkurrens mellan offentliga myndigheter och offentliga företag, och andra användare om handlingar vidareutnyttjas av dessa offentliga myndigheter eller offentliga företag som utgångsmaterial för deras kommersiella verksamhet, som inte ryms inom deras offentliga verksamhet, genom att säkerställa att samma avgifter och andra villkor för tillhandahållande av handlingarna tillämpas för den verksamheten som för andra användare. 3. Medlemsstaterna ska också se till att vidareutnyttjande av handlingar och uppgifter från offentliga företag inte leder till en snedvridning av den rättvisa konkurrensen.

Ändringsförslag    78

Förslag till direktiv

Artikel 12 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Alla potentiella marknadsaktörer ska kunna vidareutnyttja handlingar, även om en eller flera marknadsaktörer redan utnyttjar förädlade produkter som bygger på dessa handlingar. Kontrakt eller andra avtal mellan de offentliga myndigheter eller offentliga företag hos vilka handlingarna finns och tredje man får inte innehålla något beviljande av ensamrätt.

1.  Alla potentiella användare ska kunna vidareutnyttja handlingar, även om en eller flera användare redan utnyttjar förädlade produkter som bygger på dessa handlingar. Kontrakt eller andra avtal mellan de offentliga myndigheter eller offentliga företag hos vilka handlingarna finns och tredje man får inte innehålla något beviljande av ensamrätt eller prioriterad användning av data.

Ändringsförslag    79

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att uppnå målen i detta direktiv ska kommissionen anta en förteckning över värdefulla datamängder bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att värdefulla datamängder, enligt förteckningen i bilaga IIa, är tillgängliga utan kostnad, maskinläsbara och åtkomliga för nedladdning och, där så är lämpligt, via interoperabla gränssnitt för tillämpningsprogram. Villkoren för vidareutnyttjande ska vara förenliga med öppna standardiserade licenser. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14, i syfte att komplettera den förteckning över kategorier av värdefulla datamängder som anges i bilaga IIa och i synnerhet utförligare fastställa datamängder från dessa kategorier bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande.

Ändringsförslag    80

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa datamängder ska finnas tillgängliga kostnadsfritt, vara maskinläsbara och åtkomliga via gränssnitt för tillämpningsprogram. Villkoren för vidareutnyttjande ska vara förenliga med öppna licenser.

utgår

Ändringsförslag    81

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Genom ett undantag får den fria tillgänglighet som avses i punkt 2 inte tillämpas på offentliga företags värdefulla datamängder, om den konsekvensbedömning som avses i artikel 13.7 visar att om datamängderna görs tillgängliga avgiftsfritt kommer det att leda till en betydande snedvridning av konkurrensen på de berörda marknaderna.

3.  Genom ett undantag får den fria tillgänglighet som avses i punkt 1 inte tillämpas på offentliga företags värdefulla datamängder, om den konsekvensbedömning som avses i artikel 13.7 visar att om datamängderna görs tillgängliga avgiftsfritt kommer det att leda till en betydande snedvridning av konkurrensen på de berörda marknaderna och om det inte finns någon mindre restriktiv strategi för att minska en sådan snedvridning ska avgifter beräknas utan att det påverkar artikel 6.

Ändringsförslag    82

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  Utöver de villkor som anges i punkt 2 får kommissionen fastställa andra tillämpliga bestämmelser, särskilt

utgår

a.  villkor för vidareutnyttjande,

 

b.  format för data och metadata och tekniska villkor för offentliggörande och spridning av dem.

 

Ändringsförslag    83

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Valet av datamängder för den förteckning som avses i punkt 1 ska grundas på en bedömning av deras förmåga att skapa socioekonomiska fördelar, antalet användare och de intäkter de kan bidra till att generera och deras potential att kombineras med andra datamängder.

5.  Valet av ytterligare kategorier och värdefulla datamängder för den förteckning som avses i punkt 1 ska grundas på en bedömning av deras förmåga att skapa betydande medborgerliga eller socioekonomiska fördelar och innovation, antalet användare, särskilt små och medelstora företag, de intäkter de kan bidra till att generera och deras potential att kombineras med andra datamängder.

Ändringsförslag    84

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 7a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

7a.  När det gäller punkt 7 ska kommissionen genomföra offentliga samråd med alla berörda parter, inbegripet offentliga myndigheter, offentliga företag, vidareutnyttjare av data, forskningsorganisationer, grupper i det civila samhället och andra representativa organisationer. Alla berörda parter ska ha möjlighet att lämna förslag till kommissionen på ytterligare kategorier av värdefulla datamängder eller konkreta datamängder. Kommissionen ska ta dessa i beaktande eller meddela den berörda parten skälen till varför förslaget inte beaktas.

Ändringsförslag    85

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artikel 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då direktivet träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

2.  Den befogenhet att anta delegerade akter som avses i artiklarna 5a och 13 ska ges till kommissionen för en period på fem år från och med den [dag då direktivet träder i kraft]. Kommissionen ska utarbeta en rapport om delegeringen av befogenhet senast nio månader före utgången av perioden på fem år. Delegeringen av befogenhet ska genom tyst medgivande förlängas med perioder av samma längd, såvida inte Europaparlamentet eller rådet motsätter sig en sådan förlängning senast tre månader före utgången av perioden i fråga.

Ändringsförslag    86

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artikel 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

3.  Den delegering av befogenhet som avses i artiklarna 5a och 13 får när som helst återkallas av Europaparlamentet eller rådet. Ett beslut om återkallelse innebär att delegeringen av den befogenhet som anges i beslutet upphör att gälla. Beslutet får verkan dagen efter det att det offentliggörs i Europeiska unionens officiella tidning, eller vid ett senare i beslutet angivet datum. Det påverkar inte giltigheten av delegerade akter som redan har trätt i kraft.

Ändringsförslag    87

Förslag till direktiv

Artikel 14 – punkt 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

6.  En delegerad akt som antas enligt artikel 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på två månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med två månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

6.  En delegerad akt som antas enligt artiklarna 5a och 13 ska träda i kraft endast om varken Europaparlamentet eller rådet har gjort invändningar mot den delegerade akten inom en period på tre månader från den dag då akten delgavs Europaparlamentet och rådet, eller om både Europaparlamentet och rådet, före utgången av den perioden, har underrättat kommissionen om att de inte kommer att invända. Denna period ska förlängas med tre månader på Europaparlamentets eller rådets initiativ.

Ändringsförslag    88

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Tidigast fyra år efter dagen för detta direktivs införlivande ska kommissionen utvärdera detta direktiv och överlämna en rapport om de viktigaste resultaten till Europaparlamentet och rådet, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning47. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta denna rapport.

1.  Senast [36 månader efter dagen för detta direktivs införlivande] och senast vart femte år därefter ska kommissionen utvärdera detta direktiv och överlämna en rapport om de viktigaste resultaten till Europaparlamentet och rådet, och Europeiska ekonomiska och sociala kommittén. Utvärderingen ska genomföras enligt kommissionens riktlinjer om bättre lagstiftning47. Medlemsstaterna ska förse kommissionen med de uppgifter som är nödvändiga för att utarbeta denna rapport.

__________________

__________________

47 SWD (2017) 0350

47 SWD (2017) 0350

Ändringsförslag    89

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Utvärderingen ska särskilt gälla direktivets tillämpningsområde och konsekvenser, bland annat i vilken utsträckning vidareutnyttjandet av handlingar från den offentliga sektorn vilka omfattas av detta direktiv har ökat, följderna av de tillämpade avgiftsprinciperna och vidareutnyttjandet av officiella handlingar av lagstiftnings- och förvaltningskaraktär, vidareutnyttjande av handlingar som innehas av andra enheter än offentliga myndigheter, samspelet mellan dataskyddsregler och möjligheterna till vidareutnyttjande, samt ytterligare möjligheter att förbättra den inre marknadens funktion och utvecklingen av den europeiska dataekonomin.

2.  Utvärderingen ska särskilt gälla direktivets tillämpningsområde, medborgerliga och socioekonomiska konsekvenser, bland annat i vilken utsträckning vidareutnyttjandet av handlingar från den offentliga sektorn vilka omfattas av detta direktiv, värdefulla datamängders inverkan, relevansen för specifika aktörer, såsom konsumenter och företag, särskilt små och medelstora företag, har ökat, följderna av de tillämpade avgiftsprinciperna och vidareutnyttjandet av officiella handlingar av lagstiftnings- och förvaltningskaraktär, vidareutnyttjande av handlingar som innehas av andra enheter än offentliga myndigheter, tillgängligheten och användningen av gränssnitt för tillämpningsprogram, samspelet mellan dataskyddsregler och möjligheterna till vidareutnyttjande, samt ytterligare möjligheter att förbättra den inre marknadens funktion och utvecklingen av den europeiska dataekonomin.

Ändringsförslag    90

Förslag till direktiv

Artikel 16 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Den rapport som avses i punkt 1 ska vid behov åtföljas av lämpliga förslag.

Ändringsförslag    91

Förslag till direktiv

Bilaga IIa (ny)

Kategori

Exempel på datamängder

Budget och utgifter

Planerade och löpande utgifter och bidrag, detaljerade register över utgifterna på alla nivåer inom den offentliga förvaltningen

Företag

Företags- och handelsregister (förteckningar över registrerade företag, uppgifter om ägare och ledning, organisationsnummer, balansräkningar)

Jordobservation och miljö

Rymd- och platsdata (övervakning av väder, land- och vattenkvalitet, energiförbrukning, utsläppsnivåer)

Geospatiala data

Rumsliga data som omfattas av direktiv 2007/2/EG (Inspire), inbegripet postnummer, nationella och lokala kartor (fastighetsgränser, topografiska och marina gränser, förvaltningsgränser, i skala från minst 1:20.000 (1 cm ~ 200 m))

Nationell lagstiftning

Lagstiftande, reglerande och administrativa åtgärder; utkast och förslag till åtgärder, inbegripet information om förfaranden kopplade till antagande av dem; åtgärder som ändrats, upphävts eller inte längre är i kraft; åtföljande handlingar, exempelvis motiveringar, konsekvensbedömningar, yttranden från rådgivande organ och resultat av omröstningar; rättspraxis.

Offentlig upphandling

Tidigare och aktuella anbud samt tilldelade kontrakt på alla förvaltningsnivåer, sammanställt per kontor, i alla stater (t.ex. pågående, avslutade, inställda)

Statistik

Nationella, regionala och lokala statistiska data med viktiga demografiska och ekonomiska indikatorer (BNP, ålder, arbetslöshet, inkomst, utbildning)

BILAGA: FÖRTECKNING ÖVER ENHETER ELLER PERSONERSOM FÖREDRAGANDEN AV YTTRANDE HAR FÅTT INFORMATION FRÅN

Denna förteckning upprättas på helt frivillig grund och uteslutande på föredragandens ansvar. Föredraganden har fått information från följande enheter eller personer i samband med att yttrandet utarbetades, fram till dess att det antogs i utskottet:

Person

Enhet

Henning Twickler

EDSO for Smart Grids

Camille Alleguede

ENEDIS

 

European Federation of Local Energy Companies (CEDEC)

Audrey Gourraud

Fédération des Entreprises Publiques Locales (epl)

Robbie Morrison, Tom Brown, Ingmar Schlecht, Walter Palmetshofen

Open Knowledge International / Open Knowledge Foundation

Oliver Kaye

PSI Alliance

Jean-Gabriel Audebert-Lasrochas

Trainline.com

Lucie Petersen

Verband Deutscher Verkehrsunternehmen (VDV)

Janine Prantl, Konstantin Schöfmann

Verband öffentlicher Wirtschaft (vöwg)

Dr. Elisa Schenner

Wiener Stadtwerke

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Föredragande av yttrande

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

Associerade utskott Tillkännagivande i kammaren

 

13.9.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Julia Reda

16.5.2018

Behandling i utskott

19.6.2018

3.9.2018

 

 

Antagande

11.10.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

30

1

5

Slutomröstning: närvarande ledamöter

John Stuart Agnew, Pascal Arimont, Dita Charanzová, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Daniel Dalton, Pascal Durand, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Robert Jarosław Iwaszkiewicz, Liisa Jaakonsaari, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Morten Løkkegaard, Eva Maydell, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Andreas Schwab, Olga Sehnalová, Jasenko Selimovic, Richard Sulík, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Mylène Troszczynski, Marco Zullo

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Edward Czesak, Arndt Kohn, Julia Reda, Martin Schirdewan, Lambert van Nistelrooij, Sabine Verheyen

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Ramón Jáuregui Atondo, Stanislav Polčák, Flavio Zanonato, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

30

+

ALDE

Dita Charanzová, Morten Løkkegaard, Jasenko Selimovic

EFDD

Robert Jarosław Iwaszkiewicz

GUE/NGL

Martin Schirdewan

PPE

Pascal Arimont, Carlos Coelho, Anna Maria Corazza Bildt, Philippe Juvin, Antonio López-Istúriz White, Eva Maydell, Lambert van Nistelrooij, Stanislav Polčák, Andreas Schwab, Róża Gräfin von Thun und Hohenstein, Sabine Verheyen, Tomáš Zdechovský

S&D

Lucy Anderson, Biljana Borzan, Evelyne Gebhardt, Maria Grapini, Liisa Jaakonsaari, Ramón Jáuregui Atondo, Arndt Kohn, Marlene Mizzi, Christel Schaldemose, Olga Sehnalová, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Pascal Durand, Julia Reda

1

-

EFDD

John Stuart Agnew

5

0

ECR

Edward Czesak, Daniel Dalton, Richard Sulík

EFDD

Marco Zullo

ENF

Mylène Troszczynski

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

(1)

Arbetsdokument från kommissionens avdelningar, SWD(2018) 145, s. 24.

(2)

SWD(2018)0145, s. 27.

(3)

Open Knowledge Foundation (OKFN): Globalt index för öppna data (https://index.okfn.org/dataset)

(4)

Brittiska regeringskansliet: Teknisk bilaga till G8-gruppens stadga för öppna data (https://www.gov.uk/government/publications/open-data-charter/g8-open-data-charter-and-technical-annex)

(5)

Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (https://www.bkg.bund.de).

(6)

OpenStreetMap (https://www.openstreetmap.org).


YTTRANDE från utskottet för kultur och utbildning (27.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets beslut om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

(COM(2018)0234 – C8‑0169/2018 – 2018/0111(COD))

Föredragande av yttrande: Theodoros Zagorakis

KORTFATTAD MOTIVERING

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn kan innebära ekonomiska, samhälleliga och demokratiska fördelar genom att andra användare än de myndigheter som informationen härrör från kan skapa nya produkter och tjänster på grundval av officiell information. Detta kan stimulera den ekonomiska aktiviteten och öka de offentliga verksamheternas effektivitet och insynsvänlighet.

I direktiv 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, som är ett av unionens nyckelinstrument för att tillgängliggöra offentliga uppgifter för ekonomiska ändamål samtidigt som man eftersträvar samhälleliga målsättningar, uppmanades myndigheterna att tillgängliggöra sin information genom att fastställa regler som skulle gälla vid frivilliga beslut att tillåta vidareutnyttjande.

Direktivet genomgick en översyn i juli 2013, då man gick ett steg längre och gjorde vidareutnyttjande obligatoriskt för de flesta myndigheter och inbegrep museer, bibliotek (inklusive universitetsbibliotek) och arkiv i direktivets räckvidd, i syfte att öka insynen och främja uppgiftsbaserad innovation och rättvis konkurrens.

Den 25 april 2018 offentliggjorde kommissionen ett förslag till rättsakt om omarbetning av direktivet med målet att ytterligare uppmuntra till och underlätta vidareutnyttjande. Syftet med omarbetningen är särskilt att stärka små och medelstora företags ställning genom att minska marknadshindren för vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn för kommersiella ändamål samt att inbegripa offentliga företag och forskningsdata i direktivets räckvidd.

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag. I synnerhet stöder föredraganden kommissionens hållning att inte förändra den rådande behandlingen av kulturmyndigheterna (bibliotek, arkiv och museum), eftersom direktivet fungerar väl på detta område.

Dessutom noterar föredraganden kommissionens avsikt att genom en delegerad akt fastställa vissa värdefulla offentliga databaser (förteckning över värdefulla datamängder, artikel 13) som måste tillgängliggöras kostnadsfritt vid en framtida tidpunkt. Föredraganden motsätter sig inte kommissionens förslag i det hänseendet. Han skulle dock vilja betona att en sådan förteckning måste vara så tydlig och detaljerad som möjligt för att garantera en tydlig rättslig situation för alla berörda parter.

I detta sammanhang ger föredraganden sitt övergripande stöd till kommissionens förslag och föreslår en minimiuppsättning ändringar som syftar till att skapa ett tydligare rättsläge samt att specificera vissa bestämmelser närmare.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för kultur och utbildning uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social och ekonomisk information, geografisk information, väderinformation, turistinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna kunskapsekonomin.

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social och ekonomisk information, kulturell information, geografisk information, väderinformation, turistinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna kunskapsekonomin.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande, utom om tillgången omfattas av restriktioner eller handlingarna är undantagna från tillgång enligt nationella bestämmelser om tillgång till handlingar, och med förbehåll för andra undantag som fastställs i detta direktiv. Direktivet bygger på medlemsstaternas befintliga bestämmelser om tillgång och ändrar inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet.

(19)  Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande, utan att det påverkar de undantag som fastställs i detta direktiv. Direktivet bygger på medlemsstaternas nu gällande bestämmelser om tillgång. I det hänseendet ändrar det inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar och fastställer inte heller några specifika åtkomsträtter eller skyldigheter att offentliggöra information, något som även fortsättningsvis bör omfattas av medlemsstaternas beslutsrätt. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet.

Motivering

Direktivet bör endast avse bestämmelserna om vidareutnyttjande av offentliga handlingar, då medlemsstaterna har exklusiv behörighet när det gäller tillgång till handlingar. Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 31

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(31)  En handling bör anses vara i maskinläsbart format om den är i ett filformat som är strukturerat på ett sådant sätt att datorprogram enkelt kan identifiera, känna igen och extrahera specifika uppgifter i den. Maskinläsbara data ska anses vara data kodade i filer som är strukturerade i ett maskinläsbart format. Maskinläsbara format kan vara öppna eller proprietära; de kan, men behöver inte, vara formella standarder. Handlingar bör inte anses vara i maskinläsbart format om de är kodade i ett filformat som begränsar automatisk behandling på grund av att data inte alls, eller endast med svårighet, kan extraheras från dessa handlingar. Medlemsstaterna bör, när så är möjligt och lämpligt, uppmuntra användningen av öppna, maskinläsbara format.

(31)  En handling bör anses vara i maskinläsbart format om den är i ett filformat som är strukturerat på ett sådant sätt att datorprogram enkelt kan identifiera, känna igen och på ett teknikneutralt sätt extrahera specifika uppgifter i den. Maskinläsbara data ska anses vara data kodade i filer som är strukturerade i ett maskinläsbart format. Maskinläsbara format kan vara öppna eller proprietära; de kan, men behöver inte, vara formella standarder. Handlingar bör inte anses vara i maskinläsbart format om de är kodade i ett filformat som begränsar automatisk behandling på grund av att data inte alls, eller endast med svårighet, kan extraheras från dessa handlingar. Medlemsstaterna bör, när så är möjligt och lämpligt, uppmuntra användningen av öppna, maskinläsbara format.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Avgifter för vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag. Handlingar bör därför tillgängliggöras för vidareutnyttjande avgiftsfritt och, om avgifter är nödvändigabör de i princip begränsas till marginalkostnaderna. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten inte hindras från att fungera normalt. Offentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för sin offentliga verksamhet eller omfattningen av de tjänster av allmänt intresse som offentliga företag anförtrotts behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. Sådana skyldigheter bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

(32)  Avgifter för vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag, särskilt inom kultursektorn och den kreativa sektorn. Handlingar bör därför tillgängliggöras för vidareutnyttjande avgiftsfritt och, om avgifter är nödvändiga, bör de i princip begränsas till marginalkostnaderna. Med marginalkostnader avses merkostnader för att digitalisera, lagra och hantera handlingar samt kostnader för digital masslagring, merkostnader för att göra data maskinläsbara och merkostnader för infrastrukturåtgärder. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten inte hindras från att fungera normalt. Offentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för sin offentliga verksamhet eller omfattningen av de tjänster av allmänt intresse som offentliga företag anförtrotts behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. Sådana skyldigheter bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för att vidareutnyttjas samt villkoren för vidareutnyttjandet kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Exempel på sådana praktiska arrangemang är tillgångsförteckningar, helst på Internet, över viktiga handlingar (sådana handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna bli vidareutnyttjade) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar.

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för att vidareutnyttjas samt villkoren för vidareutnyttjandet kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Exempel på sådana praktiska arrangemang är tillgångsförteckningar, helst på Internet, över viktiga handlingar (sådana handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna bli vidareutnyttjade) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar. Åtgärder för att underlätta autentisering av officiella handlingar ger också viktiga garantier till användarna.

Motivering

Med tanke på risken för hackerattacker eller manipulering i den digitala tidsåldern är det viktigt att den offentliga sektorn kan autentiseras, så att den är tillförlitlig. Det finns lättillgängliga verktyg för detta, och att använda dem tidigt i processen kräver en relativt liten insats men gör stor nytta.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 57

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(57)  Ett av huvudsyftena med inrättandet av den inre marknaden är att skapa villkor som främjar utvecklingen av unionsomfattande tjänster. Bibliotek, museer och arkiv förfogar över stora mängder värdefulla informationsresurser från den offentliga sektorn, särskilt sedan digitaliseringsprojekt gjort att mängden digitalt offentligt material mångdubblats. Dessa kulturarvssamlingar och relaterade metadata är en potentiell källa för produkter och tjänster med digitalt innehåll och rymmer en enorm potential i fråga om innovativt vidareutnyttjande i sektorer som utbildning och turism. Andra typer av kulturinstitutioner (som orkestrar, operor, baletter och teatrar), liksom även arkiv som är en del av sådana institutioner, bör inte heller i fortsättningen omfattas av tillämpningsområdet på grund av sin karaktär av scenkonst och det faktum att nästan allt deras material omfattas av immateriella rättigheter för tredje man och därför även i fortsättningen skulle vara undantaget från direktivets tillämpningsområde.

(57)  Ett av huvudsyftena med inrättandet av den inre marknaden är att skapa villkor som främjar utvecklingen av unionsomfattande tjänster. Bibliotek, museer och arkiv förfogar över stora mängder värdefulla informationsresurser från den offentliga sektorn. Vidareutnyttjande av handlingar som sådana institutioner förfogar över har en avsevärd social och ekonomisk potential för kultursektorn och den kreativa sektorn, liksom för samhället i allmänhet, särskilt sedan digitaliseringsprojekt gjort att mängden digitalt offentligt material som finns tillgängligt på plattformar som exempelvis Europeana mångdubblats. Dessa kulturarvssamlingar och relaterade metadata är en potentiell källa för produkter och tjänster med digitalt innehåll och rymmer en enorm potential i fråga om innovativt vidareutnyttjande inte bara i kultursektorn och den kreativa sektorn, utan även i andra sektorer som utbildning och turism. Andra typer av kulturinstitutioner (som orkestrar, operor, baletter och teatrar), liksom även arkiv som är en del av sådana institutioner, bör inte heller i fortsättningen omfattas av tillämpningsområdet på grund av sin karaktär av scenkonst och det faktum att nästan allt deras material omfattas av immateriella rättigheter för tredje man och därför även i fortsättningen skulle vara undantaget från direktivets tillämpningsområde.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 60

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(60)  I syfte att säkerställa värdefulla datamängders maximala inverkan och för att underlätta vidareutnyttjande av dem bör de göras tillgängliga för vidareutnyttjande med minsta möjliga rättsliga begränsningar och utan kostnad. De bör också offentliggöras via gränssnitt för tillämpningsprogram när datamängderna i fråga innehåller dynamiska data.

(60)  I syfte att säkerställa värdefulla datamängders maximala inverkan och för att underlätta vidareutnyttjande av dem bör de göras tillgängliga för vidareutnyttjande med minsta möjliga rättsliga begränsningar och utan kostnad. De bör också offentliggöras via gränssnitt för tillämpningsprogram när datamängderna i fråga innehåller dynamiska data. Precis som för annan information från den offentliga sektorn bör de åtföljas av autentiseringsverktyg som skapar förtroende hos användarna.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 60a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(60a)  Mot bakgrund av den stora risken för att de befintliga tekniska formaten för att lagra och tillgängliggöra information från den offentliga sektorn föråldras bör myndigheterna – särskilt för värdefulla datamängder – tillämpa ändamålsenliga långsiktiga bevarandestrategier för att säkerställa att informationen kan användas även i framtiden.

Motivering

Det är oerhört viktigt med meningsfulla bevarandestrategier för att man ska kunna säkerställa en långsiktig åtkomst till stöd för framtida forskning, analys och insyn.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led a

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

a)  handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna,

a)  offentligt tillgängliga handlingar som finns hos offentliga myndigheter i medlemsstaterna,

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  handlingar som finns hos offentliga företag som är verksamma i de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU42 och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/200743, offentliga företag som fungerar som lufttrafikföretag som uppfyller allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/200844, och offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/9245.

b)  offentligt tillgängliga handlingar som finns hos offentliga företag som är verksamma i de områden som definieras i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU42 och av offentliga företag som fungerar som kollektivtrafikföretag i enlighet med artikel 2 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/200743, offentliga företag som fungerar som lufttrafikföretag som uppfyller allmän trafikplikt i enlighet med artikel 16 i Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/200844, och offentliga företag som fungerar som rederier inom gemenskapen som uppfyller förpliktelser vid allmän trafik i enlighet med artikel 4 i rådets förordning (EEG) nr 3577/9245.

__________________

__________________

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

42 Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG (EUT L 94, 28.3.2014, s. 243).

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 1107/70.

43 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1370/2007 av den 23 oktober 2007 om kollektivtrafik på järnväg och väg och om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 1191/69 och 1107/70.

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)(Text av betydelse för EES). (EGT L 293, 31.10.2008, s. 3).

44 Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1008/2008 av den 24 september 2008 om gemensamma regler för tillhandahållande av lufttrafik i gemenskapen (omarbetning)(Text av betydelse för EES). (EGT L 293, 31.10.2008, s. 3).

45 Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

45 Rådets förordning (EEG) 3577/92 av den 7 december 1992 om tillämpning av principen om frihet att tillhandahålla tjänster på sjötransportområdet inom medlemsstaterna (cabotage) (EGT L 364, 12.12.1992, s. 7).

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led b

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

b)  handlingar som innehas av offentliga företag, som framställs utanför ramen för tillhandahållandet av tjänster i allmänhetens intresse enligt definitionen i lagstiftning eller andra bindande regler i medlemsstaten,

b)  handlingar som innehas av offentliga företag, som framställs utanför ramen för tillhandahållandet av tjänster i allmänhetens intresse enligt definitionen i lagstiftning eller andra bindande regler i medlemsstaten eller, i avsaknad av sådana regler, enligt gängse administrativ praxis i den berörda medlemsstaten,

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Detta direktiv ska inte påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av deras personuppgifter enligt bestämmelserna i unionslagstiftningen och den nationella lagstiftningen och ska i synnerhet inte påverka de skyldigheter och rättigheter som anges i förordning EU 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen, GDPR).

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V ska offentliga myndigheter och offentliga företag göra sina handlingar tillgängliga i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata ska när så är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder.

1.  Utan att det påverkar tillämpningen av kapitel V ska offentliga myndigheter och offentliga företag göra sina handlingar tillgängliga, interoperabla, lätta att hitta och möjliga att vidareutnyttja elektroniskt, i alla befintliga format och språkversioner samt, om möjligt och lämpligt, i ett öppet och maskinläsbart format tillsammans med tillhörande metadata. Både format och metadata ska när så är möjligt vara förenliga med formella öppna standarder.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

aa)  Handlingar för vilka den berörda myndigheten enligt nationell lagstiftning eller, i avsaknad av sådan, enligt gängse administrativ praxis i den berörda medlemsstaten, måste generera tillräckliga intäkter för att täcka en väsentlig del av kostnaderna – minst 60 procent– för insamling, framställning, reproduktion och spridning av handlingarna.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 5

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

5.  Vidareutnyttjandet av värdefulla datamängder vars förteckning ska fastställas i enlighet med artikel 13, och av de forskningsdata som avses i artikel 1.1 c ska vara avgiftsfritt för användaren.

5.  Vidareutnyttjandet av värdefulla datamängder vars förteckning ska fastställas i enlighet med artikel 13, och av de forskningsdata som avses i artikel 1.1 c ska vara avgiftsfritt eller vara förknippat med en låg kostnad för användaren.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Artikel 9

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Medlemsstaterna ska vidta praktiska arrangemang för att underlätta sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande, till exempel i form av tillgångsförteckningar över viktiga handlingar med relevanta metadata, om möjligt och lämpligt tillgängliga på internet och i maskinläsbara format, och i form av portaler som är kopplade till tillgångsförteckningarna. När så är möjligt ska medlemsstaterna underlätta sökning på flera språk efter handlingar.

Medlemsstaterna ska vidta praktiska arrangemang för att underlätta sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande, till exempel i form av tillgångsförteckningar över viktiga handlingar med relevanta metadata, om möjligt och lämpligt tillgängliga på internet och i maskinläsbara format, och i form av portaler som är kopplade till tillgångsförteckningarna och autentiseringsverktyg. När så är möjligt ska medlemsstaterna underlätta sökning på flera språk efter handlingar.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Artikel 12a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel 12a

 

Bevarande av information från den offentliga sektorn

 

Medlemsstaterna ska säkerställa att det tillämpas meningsfulla bevarandestrategier för information från den offentliga sektorn i det format som erbjuder bästa möjliga garantier för långsiktig tillgång.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  I syfte att uppnå målen i detta direktiv ska kommissionen anta en förteckning över värdefulla datamängder bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande.

1.  Medlemsstaterna ska säkerställa att sådana värdefulla datamängder som förtecknas i bilaga Ia är kostnadsfritt tillgängliga, maskinläsbara och åtkomliga för nedladdning och åtföljs av autentiseringsverktyg, under förutsättning att det finns ändamålsenliga långsiktiga bevarandestrategier, och, där så är lämpligt, via gränssnitt för tillämpningsprogram. Villkoren för vidareutnyttjande ska vara förenliga med öppna licenser. Kommissionen ska ges befogenhet att anta delegerade akter i enlighet med artikel 14, i syfte att komplettera detta direktiv genom att utöka förteckningen över kategorier av värdefulla datamängder i bilaga Ia och i synnerhet genom att närmare specificera vad som ska betraktas som värdefulla datamängder bland de handlingar som omfattas av detta direktiv, tillsammans med villkoren för deras offentliggörande och vidareutnyttjande.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Artikel 13 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Dessa datamängder ska finnas tillgängliga kostnadsfritt, vara maskinläsbara och åtkomliga via gränssnitt för tillämpningsprogram. Villkoren för vidareutnyttjande ska vara förenliga med öppna licenser.

utgår

Motivering

Vi stöder de ändringar som IMCO föreslår i sitt yttrande, med ett tillägg för att spegla ovanstående punkter.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Bilaga Ia (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Bilaga Ia

 

Förteckning över värdefulla datamängder

 

Nationell rätt, inbegripet lagar, förordningar och administrativa föreskrifter. Utkast och förslag till åtgärder, inbegripet information om förfaranden kopplade till antagandet av dem. Åtgärder som ändrats, upphävts eller inte längre är i kraft. Åtföljande handlingar, exempelvis motiveringar, konsekvensbedömningar, yttranden från rådgivande organ och förteckningar över omröstningsresultat.

Motivering

Denna ändring behövs för textens interna logik, eftersom den är oupplösligt förbunden med andra tillåtliga ändringsförslag.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

CULT

28.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Theodoros Zagorakis

1.6.2018

Behandling i utskott

10.10.2018

 

 

 

Antagande

20.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

24

0

3

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Isabella Adinolfi, Dominique Bilde, Nikolaos Chountis, Silvia Costa, Mircea Diaconu, Damian Drăghici, Angel Dzhambazki, María Teresa Giménez Barbat, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Svetoslav Hristov Malinov, Rupert Matthews, Luigi Morgano, Yana Toom, Helga Trüpel, Sabine Verheyen, Julie Ward, Theodoros Zagorakis, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Dietmar Köster, Emma McClarkin, Michel Reimon

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Nicola Danti, Tomáš Zdechovský

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROP I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

24

+

ALDE

Mircea Diaconu, María Teresa Giménez Barbat, Yana Toom

ECR

Angel Dzhambazki, Emma McClarkin, Rupert Matthews

GUE/NGL

Nikolaos Chountis

PPE

Norbert Erdős, Santiago Fisas Ayxelà, Svetoslav Hristov Malinov, Sabine Verheyen, Theodoros Zagorakis, Tomáš Zdechovský, Bogdan Andrzej Zdrojewski, Milan Zver

S&D

Silvia Costa, Nicola Danti, Damian Drăghici, Giorgos Grammatikakis, Petra Kammerevert, Dietmar Köster, Luigi Morgano, Julie Ward

VERTS/ALE

Helga Trüpel

0

-

 

 

3

0

EFDD

Isabella Adinolfi

ENF

Dominique Bilde

VERTS/ALE

Michel Reimon

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


YTTRANDE från utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor (27.11.2018)

till utskottet för industrifrågor, forskning och energi

över förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

(COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD))

Föredragande av yttrande: Ignazio Corrao

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden är medveten om kommissionens förslag till en omarbetning av direktiven 2013/37/EU och 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn. Förslagets mål är att uppdatera de befintliga direktiven i syfte att underlätta vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn i hela unionen genom att harmonisera de grundläggande villkoren enligt vilka information från den offentliga sektorn görs tillgänglig för vidareutnyttjare.

Förslaget utvidgar det materiella tillämpningsområdet och syftar till att säkerställa samstämmighet med EU:s lagstiftning, särskilt dataskyddslagstiftningen, samt annan unionspolitik och andra unionsinitiativ om artificiell intelligens och sakernas internet.

Föredraganden anser dock att det är nödvändigt att den interna samstämmigheten i EU:s lagstiftning återspeglas på ett korrekt sätt för att undvika rättsosäkerhet mellan olika rättsliga instrument. Förslaget måste i synnerhet tydligt återspegla samspelet mellan vidareutnyttjandet av information från den offentliga sektorn och efterlevnaden av EU:s dataskyddslagstiftning, som gäller för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för detta direktiv. För en korrekt tillämpning av detta förslag anser föredraganden det också nödvändigt att införa särskilda bestämmelser i lagstiftningsdelen av förslaget för att undvika olika tolkningar av grundläggande begrepp som redan används i EU:s dataskyddslagstiftning. Detta gäller till exempel definitionerna av ”personuppgifter” och ”anonymiserade uppgifter”. Båda avser begrepp som används i förordning (EU) 2016/679 (allmänna dataskyddsförordningen) och som har en tydlig innebörd. Särskilt en definition av ”anonymiserade uppgifter” behövs, eftersom detta begrepp i många fall tolkas som ”pseudonymiserade uppgifter”. Pseudonymiserade uppgifter är dock personuppgifter, och behandlingen eller användningen av dem omfattas i alla sammanhang av bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen.

Föredraganden anser slutligen att man måste föreskriva att de organisationer som omfattas av det nuvarande direktivet ska utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd när de överväger beslut om tillämpningsområdet och villkoren för vidareutnyttjande av handlingar som innehåller personliga uppgifter. Detta för att lugna intressenternas farhågor när det gäller respekten för skyddet av personuppgifter, särskilt i sektorer såsom hälso- och sjukvård och andra sektorer som behandlar ”känsliga personuppgifter”. Det skulle göra det möjligt för dem att bedöma riskerna i samband med utlämnande av personuppgifter till allmänheten, med hänsyn till villkoren för vidareutnyttjande.

Sammanfattningsvis förbättrar ändringsförslagen textens rättsliga kvalitet genom att säkerställa den rättsliga samstämmigheten mellan detta förslag om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och reglerna om skydd av personuppgifter.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor uppmanar utskottet för industrifrågor, forskning och energi att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Förslag till direktiv

Titeln

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Förslag till

Förslag till

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

EUROPAPARLAMENTETS OCH RÅDETS DIREKTIV

om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

om öppna data och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

Motivering

När direktiv 2003/98/EG antogs var öppna data inte ett utbrett begrepp, men i dag ser läget annorlunda ut. Öppna data är ett begrepp som används i stor utsträckning av kommissionen (till exempel på kommissionens europeiska dataportal) och även i motiveringen till detta direktiv. Begreppet är allmänt känt och beskriver för en bredare mottagarkrets konceptet bakom det tekniska begreppet ”vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn”.

Ändringsförslag    2

Förslag till direktiv

Skäl 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(3)  Efter samråd med berörda parter och mot bakgrund av konsekvensbedömningen30 ansåg kommissionen att insatser på EU-nivå var nödvändiga för att ta itu med de kvarvarande och nya hindren för ett brett vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och offentligt finansierad information i hela EU och för att anpassa den rättsliga ramen till de senaste framstegen inom digital teknik, såsom artificiell intelligens och sakernas internet.

(3)  Efter samråd med berörda parter och mot bakgrund av konsekvensbedömningen30 ansåg kommissionen att insatser på EU-nivå var nödvändiga för att ta itu med de kvarvarande och nya hindren för ett brett vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och offentligt finansierad information i hela EU och för att anpassa den rättsliga ramen till de senaste framstegen inom digital teknik, såsom artificiell intelligens, sakernas internet, högpresterande molntjänster och kvantteknik. Datamängder med öppen källkod kommer att bidra till en snabb utveckling och skapa en ny strategi för användning av ny digital teknik, särskilt artificiell intelligens.

_________________

_________________

30 SWD(2018) 127.

30 SWD(2018) 127.

Ändringsförslag    3

Förslag till direktiv

Skäl 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(4)  De materiella ändringarna av texten för att till fullo utnyttja de möjligheter som information från den offentliga sektorn innebär för den europeiska ekonomin och det europeiska samhället inriktas på följande områden: ge tillgång i realtid till dynamiska data med hjälp av lämpliga tekniska metoder, öka utbudet av högkvalitativa data för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn, inklusive från offentliga företag, organisationer som bedriver forskning och forskningsfinansierande organisationer, hantera uppkomsten av nya former av exklusiva avtal, användning av undantag från principen om att ta ut marginalkostnaderna och förhållandet mellan detta direktiv och vissa därmed sammanhängande rättsliga instrument, t.ex. direktiv 96/9/EG31 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG32.

(4)  De materiella ändringarna av texten för att till fullo utnyttja de möjligheter som information från den offentliga sektorn innebär för den europeiska ekonomin och det europeiska samhället inriktas på följande områden: ge tillgång i realtid till dynamiska data med hjälp av lämpliga tekniska metoder, öka utbudet av högkvalitativa data för vidareutnyttjande från den offentliga sektorn, inklusive från offentliga företag, organisationer som bedriver forskning och forskningsfinansierande organisationer, hantera uppkomsten av nya former av exklusiva avtal, användning av undantag från principen om att ta ut marginalkostnaderna och förhållandet mellan detta direktiv och vissa därmed sammanhängande rättsliga instrument, t.ex. direktiv 96/9/EG31, direktiv 2003/4/EG31a, Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG32 samt förordning (EU) 2016/67932a.

_________________

_________________

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

31 Europaparlamentets och rådets direktiv 96/9/EG av den 11 mars 1996 om rättsligt skydd för databaser (EGT L 77, 27.3.1996, s. 20).

 

31a Europaparlamentets och rådets direktiv 2003/4/EG av den 28 januari 2003 om allmänhetens tillgång till miljöinformation och om upphävande av rådets direktiv 90/313/EEG (EUT L 041, 14.02.2003, s. 26).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

32 Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/2/EG av den 14 mars 2007 om upprättande av en infrastruktur för rumslig information i Europeiska gemenskapen (Inspire) (EUT L 108, 25.4.2007, s. 1).

 

32a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget innehåller en hänvisning till dataskyddsförordningen, i enlighet med tillägget av punkt 3a i artikel 1.

Ändringsförslag    4

Förslag till direktiv

Skäl 4a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4a)  Tillgång till information är en grundläggande rättighet. Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna (nedan kallad stadgan) föreskriver att var och en har rätt till yttrandefrihet, vilket innefattar åsiktsfrihet samt frihet att ta emot och sprida uppgifter och tankar utan offentlig myndighets inblandning och oberoende av territoriella gränser.

Motivering

Den grundläggande rätten till tillgång till information utgör grunden för detta direktiv och bör därför anges här.

Ändringsförslag    5

Förslag till direktiv

Skäl 4b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(4b)  Artikel 8 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna garanterar rätten till skydd av personuppgifter och fastställer att sådana uppgifter ska behandlas lagenligt för bestämda ändamål och på grundval av den berörda personens samtycke eller någon annan legitim och lagenlig grund och under kontroll av en oberoende myndighet.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet.

Ändringsförslag    6

Förslag till direktiv

Skäl 6

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social och ekonomisk information, geografisk information, väderinformation, turistinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna kunskapsekonomin.

(6)  Den offentliga sektorn i medlemsstaterna samlar in, framställer, reproducerar och sprider en mängd information inom många verksamhetsområden som social och ekonomisk information, geografisk information, väderinformation, turistinformation, transportinformation, affärsinformation, patentinformation och information om utbildning. Handlingar som framställs av offentliga myndigheter av verkställande, lagstiftande eller rättslig karaktär utgör en omfattande, diversifierad och värdefull resurs som kan gynna kunskapsekonomin.

Ändringsförslag    7

Förslag till direktiv

Skäl 11

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(11)  Att tillåta vidareutnyttjande av handlingar som innehas av offentliga myndigheter ger mervärde för vidareutnyttjarna, slutanvändarna och samhället i stort och i många fall även för den offentliga myndigheten själv, då insyn och ansvarighet främjas och vidareutnyttjare och slutanvändare kan ge återkoppling som gör att den berörda offentliga myndigheten kan förbättra kvaliteten på den information som samlas in.

(11)  Att tillåta tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar som innehas av offentliga myndigheter ger mervärde för vidareutnyttjarna, slutanvändarna och samhället i stort och i många fall även för den offentliga myndigheten själv, då insyn och ansvarighet främjas och vidareutnyttjare och slutanvändare kan ge återkoppling som gör att den berörda offentliga myndigheten kan förbättra kvaliteten på den information som samlas in.

Motivering

Ändringsförslaget är nödvändigt eftersom det är direkt kopplat till andra ändringsförslag om tillgång till handlingar, bland annat avseende skälen 4, 4a, 27 och 32.

Ändringsförslag    8

Förslag till direktiv

Skäl 12

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(12)  Det finns betydande skillnader i regler och praxis mellan medlemsstaterna när det gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn, vilka utgör hinder för att den fulla ekonomiska potentialen hos denna viktiga informationsresurs ska kunna fås fram. Praxis för de olika offentliga myndigheternas användning av information från den offentliga sektorn fortsätter att variera mellan medlemsstaterna . Hänsyn bör tas till detta. Nationella regler och nationell praxis bör därför genomgå ett minimum av harmonisering när det gäller vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, i fall då skillnader i nationella föreskrifter och nationell praxis eller bristen på tydlighet utgör ett hinder för en väl fungerande inre marknad och för en tillfredsställande utveckling av informationssamhället i gemenskapen.

(12)  Det finns betydande skillnader i regler och praxis mellan medlemsstaterna när det gäller utnyttjande av informationsresurser i den offentliga sektorn, vilka utgör hinder för att den fulla ekonomiska potentialen hos denna viktiga informationsresurs ska kunna fås fram. Praxis för de olika offentliga myndigheternas användning av information från den offentliga sektorn fortsätter att variera mellan medlemsstaterna. Hänsyn bör tas till detta. Nationella regler och nationell praxis bör därför genomgå ett minimum av harmonisering när det gäller tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn, i fall då skillnader i nationella föreskrifter och nationell praxis eller bristen på tydlighet utgör ett hinder för en väl fungerande inre marknad och för en tillfredsställande utveckling av informationssamhället i gemenskapen.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    9

Förslag till direktiv

Skäl 13

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(13)  Riktlinjer om öppna data som främjar bred tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information för privata eller kommersiella syften, med minimala eller inga rättsliga, tekniska eller ekonomiska begränsningar, och som främjar informationsflödet inte bara för ekonomiska aktörer utan även för allmänheten, kan spela en viktig roll när det gäller att stimulera utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och utnyttja sådan information, stimulera ekonomisk tillväxt samt främja socialt engagemang.

(13)  Medlemsstaterna bör säkerställa att data framställs på grundval av principen om inbyggd öppenhet och öppenhet som standard, med hänsyn till alla handlingar som ingår i tillämpningsområdet för detta direktiv, samtidigt som de säkerställer en konsekvent skyddsnivå för mål av allmänt intresse, såsom allmän säkerhet, även då det rör sig om känslig information om kritisk infrastruktur, och samtidigt som de säkerställer personuppgiftsskydd, även i de fall då informationen i en enskild datamängd eventuellt inte utgör någon risk för att en fysisk person kan identifieras eller utpekas, men då kombinationen med annan tillgänglig information kan medföra sådan risk. Riktlinjer om öppna data som säkerställer sökbarhet, tillgänglighet, kompatibilitet och möjlighet till vidareutnyttjande (Fairprinciperna) och främjar bred tillgänglighet och vidareutnyttjande av offentlig information för privata eller kommersiella syften, med minimala eller inga rättsliga, tekniska eller ekonomiska begränsningar, och som främjar informationsflödet inte bara för ekonomiska aktörer utan även för allmänheten, kan spela en viktig roll när det gäller att främja utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och utnyttja sådan information, stimulera ekonomisk tillväxt samt främja socialt engagemang. Kompatibilitet, öppna standarder och öppna data bör därför genomföras på respektive medlemsstats förvaltningsnivå. Samtidigt bör kommissionen underlätta samarbetet mellan medlemsstaterna och stödja utformning, testning, genomförande och införande av interoperabla elektroniska gränssnitt som möjliggör effektivare och säkrare offentliga tjänster.

Motivering

Riktlinjer om öppna data räknas upp i skäl 23 i kommissionens förslag. Den grundläggande rätten till tillgång till information utgör grunden för detta direktiv och påbjuder således att medlemsstaterna aktivt tar hänsyn till principen, så att respektive data inte först behöver konverteras till ett format som kan offentliggöras när en begäran om information beviljas, om så är möjligt. Motsvarande skäl 4a.

Ändringsförslag    10

Förslag till direktiv

Skäl 16

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(16)  Det behövs en allmän ram för villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn för att rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av sådan information ska kunna säkerställas. Offentliga myndigheter samlar in, framställer, reproducerar och sprider handlingar för att fullgöra sina offentliga plikter. Att utnyttja sådana handlingar av andra skäl utgör vidareutnyttjande. Medlemsstaterna kan i sin politik gå längre än de miniminormer som fastställs i detta direktiv och följaktligen tillåta mer omfattande vidareutnyttjande.

(16)  Det behövs en allmän ram för villkoren för tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn för att rättvisa, proportionella och icke-diskriminerande villkor för vidareutnyttjande av sådana handlingar ska kunna säkerställas. Offentliga myndigheter samlar in, framställer, reproducerar och sprider handlingar för att fullgöra sina offentliga plikter. Att utnyttja sådana handlingar av andra skäl utgör vidareutnyttjande. Medlemsstaterna kan i sin politik gå längre än de miniminormer som fastställs i detta direktiv och följaktligen tillåta mer omfattande vidareutnyttjande.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    11

Förslag till direktiv

Skäl 18

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(18)  Direktivet bör gälla sådana handlingar som görs tillgängliga för vidareutnyttjande när offentliga myndigheter beviljar licens för, säljer, sprider, utbyter eller lämnar ut information. För att undvika korssubventionering innefattar detta vidareutnyttjande ytterligare användning av handlingar inom den egna organisationen för verksamheter som inte ryms inom den offentliga verksamheten. Icke-offentlig verksamhet omfattar normalt bland annat tillhandahållande av handlingar som framställs och prissätts enbart på affärsmässiga grunder och i konkurrens med andra marknadsaktörer.

(18)  Direktivet bör gälla sådana handlingar som görs tillgängliga för vidareutnyttjande när offentliga myndigheter beställer framställning av eller beviljar licens för, säljer, sprider, utbyter eller lämnar ut information. För att undvika korssubventionering innefattar detta vidareutnyttjande ytterligare användning av handlingar inom den egna organisationen för verksamheter som inte ryms inom den offentliga verksamheten. Icke-offentlig verksamhet omfattar normalt bland annat tillhandahållande av handlingar som framställs och prissätts enbart på affärsmässiga grunder och i konkurrens med andra marknadsaktörer.

Motivering

Den grundläggande rätten till tillgång till information påbjuder principen om inbyggd öppenhet (skäl 13). Eftersom handlingar i ett senare skede kan begäras av medborgare som utövar sin grundläggande rättighet, och för att aktivt stödja detta, bör handlingar redan från början utformas för att kunna ”göras tillgängliga för vidareutnyttjande”, även när framställningen av information sker på uppdrag av en myndighet.

Ändringsförslag    12

Förslag till direktiv

Skäl 19

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(19)  Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande, utom om tillgången omfattas av restriktioner eller handlingarna är undantagna från tillgång enligt nationella bestämmelser om tillgång till handlingar, och med förbehåll för andra undantag som fastställs i detta direktiv. Direktivet bygger på medlemsstaternas befintliga bestämmelser om tillgång och ändrar inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet.

(19)  Direktivet innehåller en skyldighet för medlemsstaterna att göra alla handlingar tillgängliga för vidareutnyttjande, utom om tillgången omfattas av restriktioner eller handlingarna är undantagna från tillgång enligt nationella bestämmelser om tillgång till handlingar, inbegripet i situationer då tillgången är begränsad eller undantagen för att säkerställa säkerheten i nätverks- och informationssystemen i enlighet med direktiv (EU) 2016/11481a, och med förbehåll för andra undantag som fastställs i detta direktiv. Direktivet bygger på medlemsstaternas befintliga bestämmelser om tillgång och ändrar inte de nationella reglerna om tillgång till handlingar. Direktivet är inte tillämpligt på sådana fall då medborgare eller företag enligt de relevanta bestämmelserna om tillgång endast kan få tillgång till en handling eller en del av en handling om de kan visa att de har ett särskilt intresse. På unionsnivå tillerkänns i artikel 41 (rätt till god förvaltning) och artikel 42 i Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna varje unionsmedborgare och varje fysisk eller juridisk person som är bosatt eller har sitt säte i en medlemsstat rätt att få tillgång till Europaparlamentets, rådets och kommissionens handlingar. Offentliga myndigheter bör uppmuntras att se till att alla handlingar som de innehar görs tillgängliga för vidareutnyttjande. Offentliga myndigheter bör främja och uppmuntra vidareutnyttjande av handlingar, inbegripet officiella handlingar av lagstiftningskaraktär och administrativ karaktär, i de fall den offentliga myndigheten har rätt att tillåta vidareutnyttjandet.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2016/1148 av den 6 juli 2016 om åtgärder för en hög gemensam nivå på säkerhet i nätverks- och informationssystem i hela unionen (EUT L 194, 19.7.2016, s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör förslagets inre logik. Det är nödvändigt för att klargöra sambandet och samstämmigheten mellan direktivet om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn och den allmänna dataskyddsförordningen och för att klargöra att undantagen i samtliga fall gäller för handlingar och delar av handlingar. Ändringsförslaget är direkt kopplat till ändringsförslaget till artikel 1.2 g i syfte att säkerställa förslagets inre logik.

Ändringsförslag    13

Förslag till direktiv

Skäl 20

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(20)  Medlemsstaterna ger ofta enheter utanför den offentliga sektorn i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse samtidigt som de upprätthåller en hög nivå av kontroll över dessa enheter. Samtidigt gäller bestämmelserna i direktiv 2003/98/EG endast handlingar som finns hos offentliga myndigheter, medan offentliga företag undantas från dess tillämpningsområde. Detta leder till dålig tillgång för vidareutnyttjande på handlingar som framställs i samband med utförandet av tjänster i allmänhetens intresse på ett antal områden, särskilt inom de allmännyttiga sektorerna. Det begränsar dessutom i hög grad möjligheterna att skapa gränsöverskridande tjänster som bygger på handlingar som innehas av offentliga företag som tillhandahåller tjänster i allmänhetens intresse.

(20)  Medlemsstaterna ger ofta enheter utanför den offentliga sektorn i uppdrag att tillhandahålla tjänster av allmänt intresse samtidigt som de upprätthåller en hög nivå av kontroll över dessa enheter. Samtidigt gäller bestämmelserna i direktiv 2003/98/EG endast handlingar som finns hos offentliga myndigheter, medan offentliga företag undantas från dess tillämpningsområde. Detta leder till dålig tillgång för vidareutnyttjande på handlingar som framställs i samband med utförandet av tjänster i allmänhetens intresse på ett antal områden, särskilt inom de allmännyttiga sektorerna. Det begränsar dessutom i hög grad möjligheterna att skapa gränsöverskridande tjänster som bygger på handlingar som innehas av offentliga företag som tillhandahåller tjänster i allmänhetens intresse. Vidareutnyttjande av data kan ha stor betydelse när det gäller att stimulera utvecklingen av nya tjänster baserade på nya sätt att kombinera och utnyttja sådan information, stimulera ekonomisk tillväxt samt främja allmänhetens engagemang.

Ändringsförslag    14

Förslag till direktiv

Skäl 23

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(23)  Volymen forskningsdata som genereras växer exponentiellt och har potential att vidareutnyttjas utanför det vetenskapliga samfundet. För att kunna ta itu med växande samhälleliga utmaningar på ett effektivt och övergripande sätt har det blivit mycket viktigt och angeläget att ha tillgång till, blanda och vidareutnyttja data från olika källor, samt mellan olika sektorer och ämnesområden. Forskningsdata omfattar statistik, resultat från experiment, mätningar, iakttagelser från fältarbete, resultat från undersökningar, inspelningar från intervjuer och bilder. De innehåller även metadata, kravspecifikationer och andra digitala objekt. Forskningsdata skiljer sig från vetenskapliga artiklar som rapporterar och kommenterar resultaten från vetenskaplig forskning. Under många år har öppen tillgång till och återanvändbarhet av forskningsresultat som härrör från offentlig finansiering varit föremål för särskilda politiska initiativ. Strategier för öppen tillgång syftar särskilt till att ge forskare och en bredare allmänhet tillgång till forskningsdata så tidigt som möjligt i spridningsprocessen och göra det möjligt att använda och vidareutnyttja dem. Fri tillgång bidrar till att förbättra kvaliteten, minska behovet av onödigt dubbelarbete inom forskningen, påskynda den vetenskapliga utvecklingen och förhindra forskningsfusk, och kan generellt sett främja ekonomisk tillväxt och innovation. Vid sidan av öppen tillgång håller planering av datahantering snabbt på att bli en vedertagen vetenskaplig praxis för att garantera sökbara, tillgängliga, kompatibla och möjliga att vidareutnyttja (Fairprinciperna).

(23)  Volymen forskningsdata som genereras växer exponentiellt och har potential att vidareutnyttjas utanför det vetenskapliga samfundet. För att kunna ta itu med växande samhälleliga utmaningar på ett effektivt och övergripande sätt har det blivit mycket viktigt och angeläget att ha tillgång till, blanda och vidareutnyttja data från olika källor, samt mellan olika sektorer och ämnesområden. Forskningsdata omfattar statistik, resultat från experiment, mätningar, iakttagelser från fältarbete, resultat från undersökningar, inspelningar från intervjuer och bilder. De innehåller även metadata, kravspecifikationer och andra digitala objekt. Forskningsdata skiljer sig från vetenskapliga artiklar som rapporterar och kommenterar resultaten från vetenskaplig forskning. Under många år har öppen tillgång till och återanvändbarhet av forskningsresultat som härrör från offentlig finansiering varit föremål för särskilda politiska initiativ. Strategier för öppen tillgång syftar särskilt till att ge forskare och en bredare allmänhet tillgång till forskningsdata så tidigt som möjligt i spridningsprocessen och göra det möjligt att använda och vidareutnyttja dem. Fri tillgång bidrar till att förbättra kvaliteten, minska behovet av onödigt dubbelarbete inom forskningen, påskynda den vetenskapliga utvecklingen och förhindra forskningsfusk, och kan generellt sett främja ekonomisk tillväxt och innovation. Vid sidan av öppen tillgång håller planering av datahantering snabbt på att bli en vedertagen vetenskaplig praxis för att garantera data som är sökbara, tillgängliga, kompatibla och möjliga att vidareutnyttja (Fairprinciperna), och den bör främjas ytterligare.

Ändringsförslag    15

Förslag till direktiv

Skäl 24

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(24)  Av de skäl som anges ovan är det lämpligt att fastställa en skyldighet för medlemsstaterna att anta strategier för öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat samt att se till att denna politik genomförs av alla organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning. Strategier för öppen tillgång medger vanligtvis en rad undantag från att göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Den 17 juli 2012 antog kommissionen en rekommendation om tillgång till och bevarandet av vetenskaplig information, som uppdaterades den 25 april 201834, som bland annat innehåller en beskrivning av relevanta delar i strategier för öppen tillgång. De villkor på vilka vissa forskningsresultat får återanvändas bör dessutom förbättras. Därför bör vissa skyldigheter enligt detta direktiv utvidgas till att även omfatta forskningsdata från vetenskaplig forskningsverksamhet som subventioneras med offentliga medel eller samfinansieras av offentliga och privata företag. I detta sammanhang bör emellertid aspekter vad gäller personlig integritet, skydd av personuppgifter, affärshemligheter, nationell säkerhet, legitima affärsintressen och tredje parts immateriella rättigheter vederbörligen beaktas. För att undvika administrativa bördor bör sådana skyldigheter endast gälla sådana forskningsdata som redan har gjorts tillgängliga för allmänheten av forskare. Andra typer av handlingar som innehas av organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör fortsätta att vara undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

(24)  Av de skäl som anges ovan är det lämpligt att fastställa en skyldighet för medlemsstaterna att anta strategier för öppen tillgång till offentligt finansierade forskningsresultat samt att se till att denna politik genomförs av alla organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning. Strategier för öppen tillgång medger vanligtvis en rad undantag från att göra forskningsresultat öppet tillgängliga. Den 17 juli 2012 antog kommissionen en rekommendation om tillgång till och bevarandet av vetenskaplig information, som uppdaterades den 25 april 201834, som bland annat innehåller en beskrivning av relevanta delar i strategier för öppen tillgång. De villkor på vilka vissa forskningsresultat får återanvändas bör dessutom förbättras. Därför bör vissa skyldigheter enligt detta direktiv utvidgas till att även omfatta forskningsdata från vetenskaplig forskningsverksamhet som subventioneras med offentliga medel eller samfinansieras av offentliga och privata företag. I detta sammanhang bör emellertid aspekter vad gäller personlig integritet, sekretess, skydd av personuppgifter, affärshemligheter, nationell säkerhet, legitima affärsintressen och tredje parts immateriella rättigheter vederbörligen beaktas. För att undvika administrativa bördor bör sådana skyldigheter endast gälla sådana forskningsdata som redan har gjorts tillgängliga för allmänheten av forskare. Andra typer av handlingar som innehas av organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör fortsätta att vara undantagna från tillämpningsområdet för detta direktiv.

_________________

_________________

34 SWD(2018) 2375.

34 SWD(2018) 2375.

Ändringsförslag    16

Förslag till direktiv

Skäl 32

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(32)  Avgifter för vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag. Handlingar bör därför tillgängliggöras för vidareutnyttjande avgiftsfritt och, om avgifter är nödvändiga , bör de i princip begränsas till marginalkostnaderna. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten inte hindras från att fungera normalt. Offentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för sin offentliga verksamhet eller omfattningen av de tjänster av allmänt intresse som offentliga företag anförtrotts behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. Sådana skyldigheter bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

(32)  Avgifter för tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar utgör ett betydande hinder för inträde på marknaden för nystartade företag och små och medelstora företag. Handlingar bör därför tillgängliggöras och kunna vidareutnyttjas avgiftsfritt och, om avgifter är nödvändiga , bör de i princip begränsas till marginalkostnaderna. I undantagsfall bör hänsyn tas till att det är nödvändigt att se till att offentliga myndigheter som är skyldiga att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av sina kostnader kopplade till den offentliga verksamheten inte hindras från att fungera normalt. Offentliga företags roll i en konkurrensutsatt ekonomisk miljö bör också erkännas. I sådana fall bör offentliga myndigheter och offentliga företag därför kunna ta ut en avgift som överstiger marginalkostnaderna. Sådana avgifter bör fastställas i enlighet med objektiva, öppet redovisade och kontrollerbara kriterier, och de samlade intäkterna från tillhandahållande och tillåtelse till vidareutnyttjande av handlingar bör inte överstiga kostnaderna för insamling, framställning, reproduktion och spridning, tillsammans med en rimlig avkastning på investeringar. I tillämpliga fall bör kostnaden för avidentifiering av personuppgifter eller av kommersiellt känslig information också ingå i den stödberättigande kostnaden. Skyldigheten att generera intäkter för att täcka en väsentlig del av offentliga myndigheters kostnader för sin offentliga verksamhet eller omfattningen av de tjänster av allmänt intresse som offentliga företag anförtrotts behöver inte vara lagstadgad utan kan exempelvis följa av administrativ praxis i medlemsstaterna. Sådana skyldigheter bör regelbundet ses över av medlemsstaterna.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    17

Förslag till direktiv

Skäl 36

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(36)  Utvecklingen av en informationsmarknad som omfattar hela unionen kräver att villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn är tydliga och allmänt tillgängliga. Därför bör alla tillämpliga villkor för vidareutnyttjande av handlingarna klargöras för dem som kan komma att vidareutnyttja den informationen. Medlemsstaterna bör uppmuntra upprättandet av index över tillgängliga handlingar, vilka om möjligt bör vara elektroniskt tillgängliga, för att främja och underlätta begäran om vidareutnyttjande. Sökande som begärt att få vidareutnyttja handlingar som innehas av andra enheter än offentliga företag, utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Detta kommer att bli viktigt särskilt för små och medelstora företag som inte nödvändigtvis är vana vid att ha kontakt med andra medlemsstaters offentliga myndigheter eller känner till vilka möjligheter det finns till överprövning.

(36)  Utvecklingen av en informationsmarknad som omfattar hela unionen kräver att villkoren för tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn är tydliga och allmänt tillgängliga. Därför bör alla tillämpliga villkor för tillgång till och vidareutnyttjande av handlingarna klargöras för dem som kan komma att vidareutnyttja den informationen. Medlemsstaterna bör uppmuntra upprättandet av index över tillgängliga handlingar, vilka om möjligt bör vara elektroniskt tillgängliga, för att främja och underlätta begäran om vidareutnyttjande. Sökande som begärt att få tillgång till och vidareutnyttja handlingar som innehas av andra enheter än offentliga företag, utbildningsanstalter, organisationer som utför forskning och organisationer som finansierar forskning bör informeras om hur de kan få beslut eller förfaranden som påverkar dem överprövade. Detta kommer att bli viktigt särskilt för små och medelstora företag som inte nödvändigtvis är vana vid att ha kontakt med andra medlemsstaters offentliga myndigheter eller känner till vilka möjligheter det finns till överprövning.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    18

Förslag till direktiv

Skäl 37

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(37)  Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk myndighet. Detta skulle kunna vara en redan befintlig nationell myndighet, exempelvis den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol. Myndigheten bör vara organiserad i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella och rättsliga system och bör inte påverka andra eventuella mekanismer för överprövning som finns för sökande som begärt att få vidareutnyttja handlingar. Den bör emellertid vara åtskild från den mekanism i medlemsstaterna som fastställer kriterierna för avgifter som överstiger marginalkostnaderna. Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till prövning av avslag men även av beslut som, även om vidareutnyttjande beviljas, kan komma att påverka de sökande av andra skäl, särskilt på grund av de avgiftsregler som tillämpas. Förfarandet för överprövning bör vara snabbt, i enlighet med behoven på en marknad i snabb förändring.

(37)  Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk myndighet. Detta skulle kunna vara en redan befintlig nationell myndighet, exempelvis den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med förordning (EU) 2016/6791a, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol. Myndigheten bör vara organiserad i enlighet med medlemsstaternas konstitutionella och rättsliga system och bör inte påverka andra eventuella mekanismer för överprövning som finns för sökande som begärt att få tillgång till och vidareutnyttja handlingar. Den bör emellertid vara åtskild från den mekanism i medlemsstaterna som fastställer kriterierna för avgifter som överstiger marginalkostnaderna. Mekanismerna för överprövning bör inbegripa möjligheten till prövning av avslag men även av beslut som, även om vidareutnyttjande beviljas, kan komma att påverka de sökande av andra skäl, särskilt på grund av de avgiftsregler som tillämpas. Förfarandet för överprövning bör vara snabbt, i enlighet med behoven på en marknad i snabb förändring.

 

__________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) (EUT L 119, 4.5.2016, s. 1).

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    19

Förslag till direktiv

Skäl 39

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(39)  I vissa fall kommer handlingar att vidareutnyttjas utan att det finns något licensavtal. I andra fall kommer licenser att utfärdas med villkor för licenstagarens vidareutnyttjande av handlingarna med avseende på ansvar, korrekt utnyttjande av handlingar, garantier för att handlingarna inte kommer att ändras och redovisande av källa. Om offentliga myndigheter utfärdar licenser för vidareutnyttjande av handlingar bör licensvillkoren vara skäliga och tydliga. Standardiserade licenser, som finns elektroniskt tillgängliga, kan också spela en viktig roll i detta avseende. Medlemsstaterna bör därför sörja för att standardiserade licenser finns tillgängliga.

(39)  I vissa fall kommer handlingar att vidareutnyttjas utan att det finns något licensavtal. I andra fall kommer licenser att utfärdas med villkor för licenstagarens vidareutnyttjande av handlingarna med avseende på ansvar, skydd av personuppgifter, korrekt utnyttjande av handlingar, garantier för att handlingarna inte kommer att ändras och redovisande av källa. Om offentliga myndigheter utfärdar licenser för vidareutnyttjande av handlingar bör licensvillkoren vara skäliga och tydliga. Standardiserade licenser, som finns elektroniskt tillgängliga, kan också spela en viktig roll i detta avseende. Medlemsstaterna bör därför sörja för att standardiserade licenser finns tillgängliga.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet.

Ändringsförslag    20

Förslag till direktiv

Skäl 47

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(47)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av och bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med unionslagstiftningen om skyddet av personuppgifter bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/67937 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG38. Avidentifiering är ett sätt att jämka samman intressena att göra information från den offentliga sektorn så tillgänglig för vidareutnyttjande som möjligt och skyldigheterna enligt dataskyddslagstiftningen, men det sker till en kostnad. Det är lämpligt att betrakta denna kostnad som en av de kostnadsposter som ska betraktas som en del av marginalkostnaden för spridning enligt artikel 6 i detta direktiv.

(47)  Detta direktiv påverkar inte tillämpningen av och bör genomföras och tillämpas i full överensstämmelse med unionslagstiftningen om skyddet av personuppgifter bland annat Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 och Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG38. Avidentifiering är ett sätt att jämka samman intressena att göra information från den offentliga sektorn så tillgänglig för vidareutnyttjande som möjligt och skyldigheterna enligt dataskyddslagstiftningen, men det sker till en kostnad. Det är lämpligt att betrakta denna kostnad som en av de kostnadsposter som ska betraktas som en del av marginalkostnaden för spridning enligt artikel 6 i detta direktiv. I detta avseende bör anonym information förstås som all information som varken direkt eller indirekt, för sig själv eller i kombination med tillhörande uppgifter, kan hänföras till en fysisk person eller personuppgifter som har anonymiserats på ett sådant sätt att den registrerade inte längre är identifierbar. När organisationerna som omfattas av detta direktiv fattar beslut om tillämpningsområdet och villkoren för vidareutnyttjande av handlingar från den offentliga sektorn som innehåller personuppgifter bör de dessutom utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd innan handlingen offentliggörs. Detta bör i synnerhet ske för specifika sektorer som rutinmässigt hanterar särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälso- och sjukvårdssektorn, eller andra personuppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679. I syfte att på ett lämpligt sätt komma till rätta med farhågorna gällande det nödvändiga skyddet av personuppgifter bör sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd utföras i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2016/679.

__________________

__________________

37 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av sådana uppgifter och om upphävande av direktiv 95/46/EG (allmän dataskyddsförordning) […].

 

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

38 Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 om behandling av personuppgifter och integritetsskydd inom sektorn för elektronisk kommunikation (EGT L 201, 31.7.2002, s. 37).

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att säkerställa samstämmighet med den nuvarande rättsliga ramen om dataskydd och för att undvika olika tolkningar av begrepp som kan avse andra tekniker såsom pseudonymisering. Föredraganden anser vidare att det i enlighet med rekommendationerna från Europeiska datatillsynsmannen är nödvändigt att säkerställa att en konsekvensbedömning utförs för att fastställa att det är berättigat och nödvändigt att offentliggöra personuppgifter för allmänheten, i synnerhet när det gäller särskilda kategorier av känsliga uppgifter.

Ändringsförslag    21

Förslag till direktiv

Skäl 52

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för att vidareutnyttjas samt villkoren för vidareutnyttjandet kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Exempel på sådana praktiska arrangemang är tillgångsförteckningar, helst på Internet, över viktiga handlingar (sådana handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna bli vidareutnyttjade) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar.

(52)  Verktyg som hjälper personer som vill vidareutnyttja handlingar att finna handlingar som står till förfogande för att vidareutnyttjas samt villkoren för tillgången till och vidareutnyttjandet av dem kan avsevärt underlätta användningen av offentliga handlingar över gränserna. Därför bör medlemsstaterna se till att det finns praktiska arrangemang för att hjälpa personer som vidareutnyttjar handlingar i deras sökning efter handlingar som finns att tillgå för vidareutnyttjande. Exempel på sådana praktiska arrangemang är tillgångsförteckningar, helst på Internet, över viktiga handlingar (sådana handlingar som i omfattande grad vidareutnyttjas eller i stor utsträckning skulle kunna bli vidareutnyttjade) och portalplatser som är kopplade till decentraliserade tillgångsförteckningar.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    22

Förslag till direktiv

Skäl 62

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(62)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns främst genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till integritet (artikel 7), skyddet av personuppgifter (artikel 8), rätten till egendom (artikel 17) och inkludering av personer med funktionsnedsättning (artikel 26) . Inget i detta direktiv bör tolkas eller genomföras på ett sätt som strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

(62)  Detta direktiv respekterar de grundläggande rättigheterna och iakttar de principer som erkänns främst genom Europeiska unionens stadga om de grundläggande rättigheterna, inklusive rätten till integritet (artikel 7), skyddet av personuppgifter (artikel 8), yttrande- och informationsfriheten (artikel 11), rätten till egendom (artikel 17) och inkludering av personer med funktionsnedsättning (artikel 26). Inget i detta direktiv bör tolkas eller genomföras på ett sätt som strider mot den europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna.

Motivering

Ändringsförslaget motsvarar det nya skälet 4a.

Ändringsförslag    23

Förslag till direktiv

Skäl 62a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(62a)  Europeiska datatillsynsmannen avgav yttrandet 5/2018 den 10 juli 2018, i enlighet med artikel 41.2 i förordning (EG) 45/20011a.

 

_________________

 

1a Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 45/2001 av den 18 december 2000 om skydd för enskilda då gemenskapsinstitutionerna och gemenskapsorganen behandlar personuppgifter och om den fria rörligheten för sådana uppgifter (EGT L 8, 12.1.2001, s. 1).

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet. EU:s lagtext måste följa de lagstiftningstekniska reglerna och det måste anges att EDPS lämnade ett yttrande i enlighet med förordning (EG) 45/2001.

Ändringsförslag    24

Förslag till direktiv

Artikel -1 (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

Artikel -1

 

-1. Detta direktiv syftar till att införa ett regelverk för rätten till tillgång till och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn, för att fastställa grundläggande villkor och praktiska arrangemang för utövandet av denna rätt, samt främja användningen av öppna data och stimulera innovation i produkter och tjänster.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    25

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led g

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

(g)  handlingar som med hänsyn till skyddet av personuppgifter är undantagna från tillgång eller för vilka tillgången omfattas av restriktioner enligt bestämmelserna om tillgång, samt delar av handlingar som är tillgängliga enligt de bestämmelserna men som innehåller personuppgifter vilkas vidareutnyttjande i lag har definierats som oförenligt med lagstiftningen om skydd för enskilda när det gäller behandling av personuppgifter.

(g)  handlingar eller delar av handlingar som med hänsyn till skyddet av personuppgifter är undantagna från tillgång eller för vilka tillgången omfattas av restriktioner enligt bestämmelserna om tillgång, eller som innehåller personuppgifter vilkas vidareutnyttjande kan äventyra skyddet av den enskildes privatliv och integritet, särskilt i enlighet med unionslagstiftningen om skydd av personuppgifter.

Motivering

Detta ändringsförslag följer av yttrandet från EDPS. Det är nödvändigt för att säkerställa att detta direktiv är samstämt med annan unionslagstiftning.

Ändringsförslag    26

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led ka (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(ka)  handlingar för vilka tillgången omfattas av restriktioner enligt medlemsstaternas bestämmelser om tillgång, bland annat i sådana fall då tillgången är begränsad eller undantagen för att säkerställa säkerheten i nätverks- och informationssystem i enlighet med direktiv 2016/1148,

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik och rättsliga samstämmighet med andra tillämpliga instrument i EU-lagstiftningen och i nationell lagstiftning.

Ändringsförslag    27

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 2 – led kb (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

(kb)  handlingar som innehas av institutioner som omfattas av definitionen av kritisk infrastruktur som avses i artikel 2 a i direktiv 2008/114/EG.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet.

Ändringsförslag    28

Förslag till direktiv

Artikel 1 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Tillämpningen av detta direktiv ska inte på något sätt påverka skyddsnivån för enskilda personer med avseende på behandling av personuppgifter enligt unionslagstiftningen och nationell lagstiftning, och i synnerhet ändras inte genom detta direktiv några skyldigheter eller rättigheter som anges i förordning (EU) 2016/679 och direktiv 2002/58/EG.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att säkerställa att det finns en direkt koppling mellan lagstiftningen gällande vidareutnyttjandet av offentlig information och EU:s dataskyddslagstiftning, enligt de nuvarande bestämmelserna i direktiv 2003/98. Det förbättrar den rättsliga samstämmigheten. Det är inte tillräckligt med bara ett skäl.

Ändringsförslag    29

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5a (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  personuppgifter: personuppgifter enligt definitionen i artikel 4.1 i förordning (EU) 2016/679.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet. Det nuvarande direktivet 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn innehåller denna definition, som bör behållas.

Ändringsförslag    30

Förslag till direktiv

Artikel 2 – led 5b (nytt)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5b.  anonym information eller anonymiserad information: information som inte hänför sig till en identifierad eller identifierbar fysisk person eller personuppgifter som anonymiserats på ett sådant sätt att den registrerade inte kan eller inte längre kan identifieras.

Motivering

Ändringsförslaget behövs för att säkerställa rättslig samstämmighet och för att undvika tolkningar av begreppet ”personuppgifter” som avviker från definitionen i den allmänna dataskyddsförordningen. Det nuvarande direktivet 2003/98/EG om vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn innehåller denna definition, som bör behållas.

Ändringsförslag    31

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Om inte annat följer av punkt 2 ska medlemsstaterna se till att handlingar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

1.  Om inte annat följer av punkt 2 ska medlemsstaterna se till att handlingar som omfattas av detta direktivs tillämpningsområde i enlighet med artikel 1 är tillgängliga och kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    32

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  När det gäller handlingar till vilka bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv innehar immateriella rättigheter och handlingar som finns hos offentliga företag ska medlemsstaterna, i det fall vidareutnyttjande av sådana handlingar tillåts, se till att dessa handlingar kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

2.  När det gäller handlingar till vilka bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv innehar immateriella rättigheter och handlingar som finns hos offentliga företag ska medlemsstaterna, i det fall tillgång till och vidareutnyttjande av sådana handlingar tillåts, se till att dessa handlingar är tillgängliga och kan vidareutnyttjas för kommersiella eller icke-kommersiella syften i enlighet med villkoren i kapitlen III och IV.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    33

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2a.  Medlemsstaterna ska se till att de handlingar som omfattas av detta direktiv framställs och görs tillgängliga för vidareutnyttjande i enlighet med principen om ”inbyggd öppenhet och öppenhet som standard”.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    34

Förslag till direktiv

Artikel 3 – punkt 2b (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

2b.  Medlemsstaterna ska föreskriva att de organisationer som omfattas av detta direktiv ska utföra konsekvensbedömningar avseende dataskydd när de fattar beslut om tillämpningsområdet och villkoren för vidareutnyttjande av handlingar, i synnerhet för specifika sektorer som rutinmässigt hanterar särskilda kategorier av personuppgifter, såsom hälso- och sjukvårdssektorn, eller andra personuppgifter som avses i artikel 9 i förordning (EU) 2016/679. Sådana konsekvensbedömningar avseende dataskydd ska utföras i enlighet med artikel 35 i förordning (EU) 2016/679.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik. Det är nödvändigt för att säkerställa EU-lagstiftningens rättsliga samstämmighet och för att garantera att en konsekvensbedömning har gjorts innan personuppgifter offentliggörs för att fastställa att det är lagenligt och nödvändigt att offentliggöra personuppgifter för allmänheten, med hänsyn till offentliggörandets konsekvenser och effekter för de berörda registrerade personerna.

Ändringsförslag    35

Förslag till direktiv

Kapitel 2 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

BEGÄRAN OM VIDAREUTNYTTJANDE

TILLGÅNG TILL HANDLINGAR OCH BEGÄRAN OM VIDAREUTNYTTJANDE

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    36

Förslag till direktiv

Artikel 4 – rubriken

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

Krav vid behandling av begäran om vidareutnyttjande

Krav vid behandling av begäran om tillgång till handlingar och vidareutnyttjande

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    37

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Offentliga myndigheter ska, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar.

1.  Offentliga myndigheter ska, på elektronisk väg om detta är möjligt och lämpligt, behandla en begäran om tillgång till handlingar för vidareutnyttjande och ge sökanden tillgång till handlingen för vidareutnyttjande eller, om det krävs en licens för vidareutnyttjande, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom en rimlig tid som överensstämmer med den tidsfrist som gäller för behandling av en begäran om tillgång till handlingar.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    38

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 2

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar ska offentliga myndigheter behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens, färdigställa licenserbjudandet till sökanden inom högst 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall ska sökanden inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den.

2.  Om det inte har fastställts några tidsfrister eller andra regler för tillhandahållande inom rimlig tid av handlingar ska offentliga myndigheter behandla begäran och leverera handlingarna för vidareutnyttjande till sökanden eller, om det krävs en licens för vidareutnyttjande, färdigställa licenserbjudandet till sökanden så snart som möjligt eller senast inom 20 arbetsdagar från det att begäran inkommit. Denna tidsfrist får förlängas med ytterligare 20 arbetsdagar för begäran som är omfattande eller komplicerad. I sådana fall ska sökanden så snart som möjligt eller senast inom tre veckor efter den ursprungliga begäran underrättas om att det behövs mer tid för att handlägga den och om skälen till detta.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    39

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

3.  I händelse av avslag ska de offentliga myndigheterna underrätta sökanden om skälen för avslaget med hänvisning till relevanta bestämmelser om tillgång till handlingar i den medlemsstaten eller till nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv, särskilt artikel 1.2 a-g eller artikel 3. Om ett avslag är grundat på punkt c i artikel 1.(2, ska den offentliga myndigheten även lämna en hänvisning till den fysiska eller juridiska person som är rättsinnehavare, om denna är känd, eller till den licensgivare från vilken den offentliga myndigheten har erhållit det aktuella materialet. Bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv ska dock inte behöva lämna någon sådan hänvisning.

3.  I händelse av avslag ska de offentliga myndigheterna inom 20 arbetsdagar underrätta sökanden om skälen till att de helt eller delvis nekat tillgång till eller vidareutnyttjande av en handling i den utformning eller det format som har begärts, med hänvisning till relevanta bestämmelser om tillgång till handlingar i den medlemsstaten eller till nationella bestämmelser som antagits enligt detta direktiv, särskilt artikel 1.2 a-g eller artikel 3. Om ett avslag är grundat på punkt c i artikel 1.2, ska den offentliga myndigheten även lämna en hänvisning till den fysiska eller juridiska person som är rättsinnehavare, om denna är känd, eller till den licensgivare från vilken den offentliga myndigheten har erhållit det aktuella materialet. Bibliotek, även universitetsbibliotek, museer och arkiv ska dock inte behöva lämna någon sådan hänvisning.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    40

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

3a.  Medlemsstaterna ska upprätta en allmänt tillgänglig förteckning över kriterier på grundval av vilka den berörda myndigheten får besluta hur den ska hantera en begäran.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    41

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

4.  I alla beslut om vidareutnyttjande ska det anges vilka möjligheter det finns till överprövning om sökanden vill överklaga beslutet. De mekanismer för överprövning som finns ska inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk tillsynsmyndighet som besitter lämplig sakkunskap, såsom den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol, och vars beslut är bindande för den berörda offentliga myndigheten.

4.  I alla beslut om vidareutnyttjande ska det anges vilka möjligheter det finns till överprövning om sökanden vill överklaga beslutet. De mekanismer för överprövning som finns ska inbegripa möjligheten till en granskning utförd av en opartisk tillsynsmyndighet som besitter lämplig sakkunskap, såsom den nationella konkurrensmyndigheten, den nationella tillsynsmyndighet som inrättats i enlighet med artikel 51 i förordning (EU) 2016/679, den nationella myndigheten för tillgång till handlingar eller en nationell domstol, och vars beslut är bindande för den berörda offentliga myndigheten.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl för att säkerställa samstämmighet i EU-lagstiftningen. EU:s dataskyddsmyndigheter är behöriga att handlägga ärenden som rör efterlevnaden av dataskyddslagstiftningen. Den allmänna dataskyddsförordningen ger dataskyddsmyndigheterna lämpliga befogenheter för att verkställa dataskyddslagstiftningen och handlägga överprövningar gällande brott mot densamma vilket täcker in denna situation. Se ändringsförslaget till skäl 37.

Ändringsförslag    42

Förslag till direktiv

Artikel 4 – punkt 4a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

4a.  Medlemsstaterna ska i enlighet med denna artikel säkerställa att

 

(a) stöd beviljas vid ansökan om tillgång till handlingar,

 

(b) förteckningar över offentliga myndigheter är allmänt tillgängliga, och

 

(c) praktiska arrangemang fastställs som säkerställer att rätten till tillgång till handlingar och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn kan tillämpas i praktiken, såsom

 

i. utnämnande av informationsansvariga,

 

ii. inrättande och underhåll av anordningar för undersökning av begärda handlingar, och

 

iii. register eller förteckningar över handlingar som innehas av offentliga myndigheter eller informationspunkter, med tydlig information om var handlingarna kan hittas, samt att

 

(d) offentliga myndigheter på ett adekvat sätt informerar allmänheten om dess rättigheter enligt detta direktiv, och som ett resultat av befintlig tillgång till informationsregler som fastställs på nationell nivå eller på unionsnivå, och i lämplig utsträckning ger information, vägledning och rådgivning i detta syfte.

Motivering

Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    43

Förslag till direktiv

Artikel 5 – punkt 5a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

5a.  Offentliga myndigheter och offentliga företag ska säkerställa att tillgång till och vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn överensstämmer med unionens dataskyddslagstiftning.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet.

Ändringsförslag    44

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vidareutnyttjande av handlingar ska vara avgiftsfri eller avgifterna begränsas till marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning , och – i tillämpliga fall – avidentifiering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation .

1.  Tillgång till och vidareutnyttjande av handlingar ska vara avgiftsfri.

Motivering

Omstrukturering av artikeln i syfte att förbättra lagstiftningens utformning. Även om vidareutnyttjande av information kräver att den görs tillgänglig, saknas detta krav i omarbetningen. Dessa ändringsförslag syftar till att fastställa grundläggande krav för tillgång till information i samband med vidareutnyttjande. Detta ändringsförslag behövs därför för textens interna logik, och det är direkt kopplat till andra tillåtliga ändringsförslag.

Ändringsförslag    45

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 1a (ny)

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

 

1a.  Genom ett undantag får medlemsstaterna återkräva marginalkostnaderna för reproduktion, tillhandahållande och spridning samt i tillämpliga fall anonymisering av personuppgifter och åtgärder för att skydda konfidentiell affärsinformation.

Motivering

Omstrukturering av artikeln i syfte att förbättra lagstiftningens utformning.

Ändringsförslag    46

Förslag till direktiv

Artikel 6 – punkt 2 – inledningen

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

2.  Genom ett undantag får punkt 1 inte tillämpas på följande:

2.  Medlemsstaterna får bestämma att inte tillämpa punkterna 1 och 1a på följande:

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik, för att säkerställa dess rättsliga samstämmighet.

Ändringsförslag    47

Förslag till direktiv

Artikel 7 – punkt 1

Kommissionens förslag

Ändringsförslag

1.  Vid standardavgifter för vidareutnyttjande av handlingar ska alla tillämpliga villkor och det faktiska avgiftsbeloppet, inklusive beräkningsgrunden för avgifterna, fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och lämpligt ska detta ske på elektronisk väg.

1.  Vid standardavgifter för vidareutnyttjande av handlingar eller delar av handlingar ska alla tillämpliga villkor och det faktiska avgiftsbeloppet, inklusive beräkningsgrunden för avgifterna, fastställas i förväg och offentliggöras; om det är möjligt och lämpligt ska detta ske på elektronisk väg.

Motivering

Ändringsförslaget behövs av tvingande skäl som rör textens inre logik och för att ändringsförslaget ska ange handlingar och delar av handlingar.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

LIBE

28.5.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Ignazio Corrao

9.7.2018

Behandling i utskott

11.10.2018

27.11.2018

 

 

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

34

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Asim Ademov, Martina Anderson, Heinz K. Becker, Malin Björk, Caterina Chinnici, Daniel Dalton, Rachida Dati, Cornelia Ernst, Tanja Fajon, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, József Nagy, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Judith Sargentini, Giancarlo Scottà, Branislav Škripek, Traian Ungureanu, Bodil Valero, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Tomáš Zdechovský

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Carlos Coelho, Ignazio Corrao, Pál Csáky, Miriam Dalli, Innocenzo Leontini

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Reimer Böge

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

34

+

ECR

Daniel Dalton, Kristina Winberg

EFDD

Ignazio Corrao

ENF

Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Martina Anderson, Malin Björk, Cornelia Ernst

PPE

Asim Ademov, Heinz K. Becker, Reimer Böge, Carlos Coelho, Pál Csáky, Rachida Dati, Kinga Gál, Barbara Kudrycka, Innocenzo Leontini, Roberta Metsola, József Nagy, Traian Ungureanu, Tomáš Zdechovský

S&D

Caterina Chinnici, Miriam Dalli, Tanja Fajon, Sylvie Guillaume, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Péter Niedermüller, Ivari Padar, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Romeo Franz, Judith Sargentini, Bodil Valero

2

-

ECR

Branislav Škripek

NI

Udo Voigt

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Vidareutnyttjande av information från den offentliga sektorn (omarbetning)

Referensnummer

COM(2018)0234 – C8-0169/2018 – 2018/0111(COD)

Framläggande för parlamentet

25.4.2018

 

 

 

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

ITRE

28.5.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

28.5.2018

CULT

28.5.2018

LIBE

28.5.2018

 

Associerat/Associerade utskott

       Tillkännagivande i kammaren

IMCO

13.9.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Neoklis Sylikiotis

19.6.2018

 

 

 

Behandling i utskott

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Antagande

3.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

42

1

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Luděk Niedermayer, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Jan Olbrycht, Marie-Pierre Vieu

Ingivande

7.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

42

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Marie-Pierre Vieu

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Jan Olbrycht, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

1

-

EFDD

Jonathan Bullock

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande