Процедура : 2018/0900(COD)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0439/2018

Внесени текстове :

A8-0439/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 13/03/2019 - 11.15

Приети текстове :

P8_TA(2019)0179

ДОКЛАД     ***I
PDF 745kWORD 74k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Комисия по правни въпроси

Докладчик: Тимо Вьолкен

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Обикновена законодателна процедура: първо четене)

Европейският парламент,

–  като взе предвид искането на Съда, представено на Европейския парламент и на Съвета, в преработената му версия (02360/2018),

–  като взе предвид член 256, параграф 1 и член 281, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз, както и член 106а, параграф 1 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно които проектът на акт е представен на Парламента (C8-0132/2018),

–  като взе предвид член 294, параграфи 3 и 15 от Договора за функционирането на ЕС,

–  като взе предвид становището на Европейската комисия (COM(2018)0534),

–  като взе предвид членове 48 и 59 от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по правни въпроси и становището на комисията по конституционни въпроси (A8-0439/2018),

1.  приема изложената по-долу позиция на първо четене;

2.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета, на Комисията, на Съда, както и на националните парламенти.

Изменение    1

Проект на регламент

Съображение 4

Проект на Съда

Изменение

(4)  Наред с това извършеният от Съда и Общия съд анализ показва, че често се обжалват актове на Общия съд по дела, които вече са преминали двоен контрол – първо от независим административен орган, а след това от Общия съд, и че Съдът отхвърля много от тези жалби поради явна неоснователност или явна недопустимост. За да може Съдът да се съсредоточи върху делата, които изискват цялото му внимание, по съображения за добро правораздаване следва да се въведе механизъм за предварително допускане на обжалване на актовете на Общия съд по такива дела. По този начин страната, която оспорва акт на Общия съд по тези дела, ще трябва първо да убеди Съда в значението на повдигнатите с жалбата ѝ въпроси за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

(4)  Наред с това извършеният от Съда и Общия съд анализ показва, че често се обжалват актове на Общия съд по дела, които вече са преминали двоен контрол – първо от независим административен орган като Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Службата на Общността за сортовете растения, Европейската агенция по химикали и Европейската агенция за авиационна безопасност, а след това от Общия съд. Много от тези жалби, свързани с дела, с които независим административен орган вече е бил сезиран, преди да бъдат отнесени до Общия съд, се отхвърлят от Съда поради явна неоснователност или явна недопустимост. За да може Съдът да се съсредоточи върху делата, които изискват цялото му внимание, по съображения за добро правораздаване следва да се въведе механизъм за предварително допускане на обжалване на актовете на Общия съд по такива дела. По този начин страната, която оспорва акт на Общия съд по тези дела, ще трябва първо да убеди Съда в значението на повдигнатите с жалбата ѝ въпроси за единството, съгласуваността или развитието на правото на Съюза.

Изменение    2

Проект на регламент

Съображение 5

Проект на Съда

Изменение

(5)  Предвид постоянното увеличаване на броя на отнасяните до Съда дела и в съответствие с посоченото в писмото на председателя на Съда на Европейския съюз от 13 юли 2018 г. следва на този етап да се даде приоритет на въвеждането на упоменатия механизъм за предварително допускане на обжалване на актовете на Общия съд. Искането на Съда от 26 март 2018 г. в частта му относно частичното прехвърляне към Общия съд на исковете за установяване на неизпълнение на задължения би трябвало да се разгледа на следващ етап, след представянето през декември 2020 г. на доклада относно функционирането на Общия съд, предвиден в член 3, параграф 1 от Регламент 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г.

(5)  Предвид постоянното увеличаване на броя на отнасяните до Съда дела и в съответствие с посоченото в писмото на председателя на Съда на Европейския съюз от 13 юли 2018 г. следва на този етап да се даде приоритет на въвеждането на упоменатия механизъм за предварително допускане на обжалване на актовете на Общия съд. Искането на Съда от 26 март 2018 г. в частта му относно частичното прехвърляне към Общия съд на исковете за установяване на неизпълнение на задължения би трябвало да се разгледа на следващ етап, след представянето през декември 2020 г. на доклада относно функционирането на Общия съд, и по-специално относно ефикасността на Общия съд, ефективността на и необходимостта от увеличаването на броя съдии на 56, предвиден в член 3, параграф 1 от Регламент 2015/2422 на Европейския парламент и на Съвета от 16 декември 2015 г., в който следва също да се оцени постигането на баланс между половете в Общия съд. За да се постигне тази цел, частичното обновяване в този съд следва да бъде организирано по такъв начин, че правителствата на държавите членки постепенно да започнат да предлагат двама съдии за едно и също частично обновяване с цел избирането на една жена и един мъж, при условие че са спазени условията и процедурите, предвидени в Договорите.

Изменение    3

Проект на Регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Член 8

 

Текст в сила

Изменение

 

(-1а)  Член 8 се заменя със следното:

Член 8

Член 8

Разпоредбите на членове 2 до 7 се прилагат по отношение на генералните адвокати.

Разпоредбите на членове 2 до 7 се прилагат mutatis mutandis по отношение на генералните адвокати.

Изменение    4

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Член 58 a – параграф 1

 

Проект на Съда

Изменение

Жалбите срещу актовете на Общия съд, които се отнасят до решение на апелативен състав на Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост, Службата на Общността за сортовете растения, Европейската агенция по химикали или Европейската агенция за авиационна безопасност, се разглеждат само при условие че Съдът предварително е допуснал това обжалване.

Когато, за да може делото да бъде отнесено до Общия съд, трябва първо да е сезиран независим административен орган, чиито членове не са обвързани от никакви указания при вземането на решенията си, жалбата срещу акта на Общия съд се разглежда само при условие че Съдът предварително е допуснал това обжалване.

Изменение    5

Проект на регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 2

Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Член 58 a – параграф 3

 

Проект на Съда

Изменение

Решението дали да се допусне обжалване, се мотивира и публикува.

Решението дали да се допусне обжалване, или не, се мотивира достатъчно и се публикува.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Доброто функциониране на Съда е от основно значение за добрата правна защита на гражданите на Съюза. Реформата на съдебната система на Европейския съюз, започната през декември 2015 г., трябва да бъде извършена по възможно най-добрия начин, а правомощията на Общия съд и на Съда трябва да бъдат разпределени по такъв начин, който да позволява на гражданите да имат своевременна и ефективна правна защита. Предложението на Съда с изменения на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз принципно взема предвид тази цел.

Разумно е извършването на терминологични адаптации спрямо реформата от Лисабон.

Също така се приветства прехвърлянето на Съда на правомощия за вземане на решения по искове за отмяна, свързани с неизпълнението на решение, постановено от Съда съгласно член 260, параграф 2 или 3 от ДФЕС.

По принцип се приветства създаването на механизъм за предварително допускане от страна на Съда на определени категории средства за правна защита. Не е уместно обаче да бъдат изброени поотделно независимите административни органи. Вместо това следва да се възприеме абстрактен и общ подход, за да може тази разпоредба да бъде ориентирана към бъдещето. Освен това в текста следва да бъде ясно посочено, че решенията за отхвърляне на дадена жалба и тяхната обосновка трябва да бъдат също така публикувани.

Изчакването на приемането на доклада за функционирането на Общия съд през декември 2020 г. изглежда уместно, що се отнася до въпроса за евентуално прехвърляне на Общия съд на правомощия във връзка с решението на първа инстанция относно някои категории производства за установяване на нарушение. Този доклад ще последва приключването на третия етап от реформата на структурата на европейските съдилища (септември 2019 г.); той ще се съсредоточи върху ефикасността на Общия съд и ползата от увеличаването на броя на съдиите на 56, ако изобщо такова увеличение действително е необходимо. В това отношение следва да се разгледа възможността за установяване на баланс между половете в Общия съд. При прехвърлянето на правомощия в областта на производствата за установяване на нарушение следва да се вземе предвид, че това е най-силният инструмент на Комисията срещу държавите членки в случай на неспазване на правото на Съюза. Следователно те са необходими за ефективното прилагане на правото на Съюза. Трябва да се гарантира, че в случай на прехвърляне на Общия съд на правомощия няма да се стигне до удължаване на общата продължителност на производството. Освен това се повдига и въпросът относно целесъобразността на това прехвърляне, като се има предвид относително малкият дял на производствата за установяване на нарушение спрямо общия брой висящи дела. По-специално не е ясно дали такава стъпка е най-добрият начин за постигане на структурна промяна.


СТАНОВИЩЕ на комисията по конституционни въпроси (29.11.2018)

на вниманието на комисията по правни въпроси

относно проекта на регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Докладчик по становище: Мортен Месерсмит

КРАТКА ОБОСНОВКА

Докладчикът по становище е съгласен с основните цели на предложението, по-конкретно да се предостави изключителна компетентност на Съда на Европейския съюз да се произнася по искове за отмяна, свързани с неизпълнението на решение, постановено от този съд съгласно член 260, параграф 2 или 3 от ДФЕС. Той също така счита, че

предложението може да бъде допълнено с възможност съдиите да публикуват отделни становища, включително особено мнение, и предлага изменения на съответните членове от статута на Съда. Практиката да се изготвят отделни становища съществува в повечето държави членки и обикновено тя е разрешена в международните съдилища, например в Международния съд и Европейския съд по правата на човека. Възможността за изготвяне на отделни становища би подобрила качеството на решенията на Съда, особено когато може да се окаже трудно да се следва логиката на Съда именно защото на съдийския състав се е наложило да обедини отчасти различаващи се мнения, за да се постигне компромис между съдиите. Индивидуалните становища могат да предоставят възможност на мнозинството да разгледа конкретно възгледите на малцинството и да оспори валидността на правните му доводи, като едновременно с това възгледите на съдиите с особено мнение по делото се обособяват – по този начин се гарантира, че съдебното решение ще бъде по-ясно, последователно, разбираемо и в крайна сметка по-авторитетно и убедително. Отделните становища могат да окажат влияние върху развитието на съдебната практика на Съда. Те биха могли също така да подобрят съдебния диалог с националните съдилища, които ще бъдат изправени пред по-добре мотивирани съдебни решения, в които всички различни правни становища, и особено правните становища на запитващия съд, са изрично и изцяло взети под внимание. Изразяването на индивидуални становища по никакъв начин не е задължително и съдиите ще имат свободата да решават дали да публикуват отделно становище или не. Очевидно е, че отдаването на предпочитание на прозрачността, а не на поверителността, може единствено да допринесе за процеса на демократизация на Европейския съюз.

ИЗМЕНЕНИЯ

Комисията по конституционни въпроси приканва водещата комисия по правни въпроси да вземе предвид следните изменения:

Изменение    1

Проект на регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 (нова)

Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Член 2

 

Текст в сила

Изменение

 

-1)  Член 2 се заменя със следното:

Член 2

Член 2

Преди да встъпи в длъжност, всеки съдия, пред Съда, заседаващ в открито заседание полага клетва да изпълнява задълженията си безпристрастно и съвестно и да пази тайната на разискванията на Съда.

Преди да встъпи в длъжност, всеки съдия полага клетва пред Съда, заседаващ в открито заседание, да изпълнява задълженията си безпристрастно и съвестно и – без да се засягат разпоредбите на член 36, втора алинея – да пази тайната на разискванията на Съда.

Изменение    2

Проект на регламент

Член 1 – параграф 1 – точка -1 a (нова)

Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Член 8

 

Текст в сила

Изменение

 

-1а)  Член 8 се заменя със следното:

Член 8

Член 8

Разпоредбите на членове 2 до 7 се прилагат по отношение на генералните адвокати.

Разпоредбите на членове 2 до 7 се прилагат mutatis mutandis по отношение на генералните адвокати.

Изменение    3

Проект на регламент

Член 1 – параграф 1 – точка 1 б (нова)

Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Член 35

 

Текст в сила

Изменение

 

-1б)  Член 35 се заменя със следното:

Член 35

Член 35

Разискванията на Съда се провеждат и остават в тайна.

Без да се засягат разпоредбите на член 36, втора алинея, разискванията на Съда се провеждат и остават в тайна.

Изменение    4

Проект на регламент

Член 2 а (нов)

Проект на Съда

Изменение

 

Член 2а

 

Членове 2, 8, 35, 36 и 47 от Устава, изменени с настоящия регламент, се прилагат за случаите, в които Съдът или Общият съд е сезиран след датата на влизане в сила на настоящия регламент.

ПРОЦЕДУРА НА ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложени изменения на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Позовавания

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2018

 

 

 

Дадено становище

       Дата на обявяване в заседание

AFCO

16.4.2018

Докладчик по становище:

       Дата на назначаване

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Разглеждане в комисия

21.11.2018

 

 

 

Дата на приемане

27.11.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

22

2

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Wajid Khan, Constanze Krehl

ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ В ПОДПОМАГАЩАТА КОМИСИЯ

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

Предложени изменения на Протокол № 3 относно статута на Съда на Европейския съюз

Позовавания

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Водеща комисия

Дата на обявяване в заседание

JURI

16.4.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

Дата на обявяване в заседание

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Докладчици

Дата на назначаване

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Дата на приемане

6.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

20

1

1

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Заместници (чл. 200, пар. 2), присъствали на окончателното гласуване

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Дата на внасяне

7.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 11 януари 2019 г.Правна информация