Procedure : 2018/0900(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0439/2018

Indgivne tekster :

A8-0439/2018

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 13/03/2019 - 11.15

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0179

BETÆNKNING     ***I
PDF 412kWORD 82k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Retsudvalget

Ordfører: Tiemo Wölken

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 BEGRUNDELSE
 UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til den anmodning fra Domstolen, som er blevet forelagt for Europa-Parlamentet og Rådet (02360/2018),

–  der henviser til artikel 256, stk. 1, og artikel 281, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde og artikel 106a, stk. 1, i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab, på grundlag af hvilke udkastet til retsakt er blevet forelagt for Parlamentet (C8-0132/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3 og 15, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelsen fra Kommissionen (COM(2018)0534),

–  der henviser til forretningsordenens artikel 48 og 59,

–  der henviser til betænkning fra Retsudvalget og udtalelse fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (A8-0439/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet, Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

Udkast til forordning

Betragtning 4

Domstolens udkast

Ændringsforslag

(4)  Det fremgår desuden af den undersøgelse, som Domstolen og Retten har foretaget, at adskillige appeller iværksættes i sager, der allerede har været genstand for en dobbelt prøvelse, først ved en uafhængig administrativ myndighed og dernæst ved Retten, og at Domstolen afviser mange af disse appeller på grund af deres åbenlyse manglende grundlag, eller på et åbenbart afvisningsgrundlag. Med henblik på at gøre det muligt for Domstolen at koncentrere sig om de sager, der kræver dens fulde opmærksomhed, er det fornødent af hensyn til retsplejen at indføre en ordning med forudgående bevilling for de appeller, der vedrører sådanne sager. Det påhviler således den part, der anfægter en afgørelse fra Retten i disse sager, forinden at overbevise Domstolen om den betydning, de ved dennes appel rejste spørgsmål har for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling.

(4)  Det fremgår desuden af den undersøgelse, som Domstolen og Retten har foretaget, at adskillige appeller iværksættes i sager, der allerede har været genstand for en dobbelt prøvelse, først ved en uafhængig administrativ myndighed som f.eks. Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, EF-Sortsmyndigheden, Det Europæiske Kemikalieagentur eller Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur og dernæst ved Retten. Mange af disse appeller vedrørende sager, som allerede har været indbragt for en uafhængig administrativ myndighed inden sagen ved Retten, bliver afvist af Domstolen på grund af deres åbenlyse manglende grundlag, eller på et åbenbart afvisningsgrundlag. Med henblik på at gøre det muligt for Domstolen at koncentrere sig om de sager, der kræver dens fulde opmærksomhed, er det fornødent af hensyn til retsplejen at indføre en ordning med forudgående bevilling for de appeller, der vedrører sådanne sager. Det påhviler således den part, der anfægter en afgørelse fra Retten i disse sager, forinden at overbevise Domstolen om den betydning, de ved dennes appel rejste spørgsmål har for EU-rettens ensartede anvendelse, sammenhæng eller udvikling.

Ændringsforslag    2

Udkast til forordning

Betragtning 5

Domstolens udkast

Ændringsforslag

(5)  Henset til det stadig stigende antal sager, der indbringes for Domstolen, og i overensstemmelse med ordlyden af skrivelsen af 13. juli 2018 fra præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol bør det på dette trin have højeste prioritet at gennemføre den ovenfor nævnte ordning med forudgående bevilling for appeller. Behandlingen af den del af Domstolens anmodning af 26. marts 2018, som vedrører en delvis overførsel af traktatbrudssøgsmål til Retten, skal foretages på et senere tidspunkt, der ligger efter fremsættelsen i december 2020 af den rapport om Rettens funktion, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2422 af 16. december 2015.

(5)  Henset til det stadig stigende antal sager, der indbringes for Domstolen, og i overensstemmelse med ordlyden af skrivelsen af 13. juli 2018 fra præsidenten for Den Europæiske Unions Domstol bør det på dette trin have højeste prioritet at gennemføre den ovenfor nævnte ordning med forudgående bevilling for appeller. Behandlingen af den del af Domstolens anmodning af 26. marts 2018, som vedrører en delvis overførsel af traktatbrudssøgsmål til Retten, skal foretages på et senere tidspunkt, der ligger efter fremsættelsen i december 2020 af den rapport om Rettens funktion, navnlig om Rettens effektivitet, om effektiviteten og nødvendigheden af forøgelsen af antallet af dommere til 56, som er fastsat i artikel 3, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning 2015/2422 af 16. december 2015, hvor der også skal foretages en vurdering af opnåelsen af kønsbalance i Retten. Med henblik på at nå dette mål bør delvise nybesættelser af dommerembederne ved Retten tilrettelægges på en sådan måde, at medlemsstaternes regeringer gradvist begynder at foreslå to dommere til den samme delvise nybesættelse og derfor bestræber sig på at vælge en kvinde og en mand, forudsat at de betingelser og procedurer, der er fastlagt i traktaterne, er overholdt.

Ændringsforslag    3

Udkast til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 8

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1 a)  Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

"Artikel 8

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder anvendelse på generaladvokaterne.

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder tilsvarende anvendelse på generaladvokaterne."

Ændringsforslag    4

Forslag til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 58a – stk. 1

 

Domstolens udkast

Ændringsforslag

Behandlingen af de appeller, der iværksættes til prøvelse af Rettens afgørelser vedrørende en afgørelse truffet af et appelkammer ved Den Europæiske Unions Kontor for Intellektuel Ejendomsret, EF-Sortsmyndigheden, Det Europæiske Kemikalieagentur eller Det Europæiske Luftfartssikkerhedsagentur, er betinget af en forudgående bevilling til disse appeller fra Domstolen.

Når en sag skal indbringes for en uafhængig administrativ instans, hvis medlemmer ikke er bundet af nogen form for instrukser i forbindelse med deres afgørelser, inden den kan anlægges ved Retten, er behandlingen af en appel, der iværksættes til prøvelse af sidstnævntes afgørelse, betinget af en forudgående bevilling til disse appeller fra Domstolen.

Ændringsforslag    5

Udkast til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. 2

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 58a – stk. 3

 

Domstolens udkast

Ændringsforslag

Afgørelsen vedrørende bevilling af appellen begrundes og offentliggøres.

Afgørelsen vedrørende bevilling eller ej af appellen begrundes tilstrækkeligt og offentliggøres.


BEGRUNDELSE

Det er en forudsætning for en ordentlig retsbeskyttelse for unionsborgerne, at Domstolen fungerer godt. Reformen af Den Europæiske Unions domstolssystem, der blev vedtaget i december 2015, skal udformes på den bedst mulige måde, og kompetencerne skal fordeles mellem Retten og Domstolen på en sådan måde, at borgerne hurtigt og effektivt kan opnå retsbeskyttelse. Domstolens forslag til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol tager i princippet hensyn til denne målsætning.

De terminologiske tilpasninger til Lissabon-reformen er fornuftige.

Det hilses også velkommen, at kompetencen til at træffe afgørelse i annullationssøgsmål i forbindelse med manglende opfyldelse af en dom, som Domstolen har afsagt i medfør af artikel 260, stk. 2 og 3, i TEUF, overføres til Domstolen.

Indførelsen af en ordning med forudgående bevilling som betingelse for at kunne indbringe visse kategorier af appelsager hilses i princippet velkommen. Der bør dog ikke opstilles en liste over de enkelte uafhængige administrative instanser. I stedet bør der her vælges en abstrakt generel tilgang for at gøre denne bestemmelse mere fremtidssikker. Det bør desuden præciseres i teksten, at den pågældende afgørelse ikke kun skal begrundes og offentliggøres, når der gives bevilling, men også når begæringen herom ikke tages til følge.

Hvad angår spørgsmålet om en eventuel overførsel af kompetencen til som første instans at træffe afgørelse i visse kategorier af traktatbrudssager til Retten forekommer det hensigtsmæssigt at afvente modtagelsen af rapporten om Rettens funktion i december 2020. Rapporten kommer efter afslutningen af tredje fase af reformen af Den Europæiske Unions domstolssystem (september 2019), hvor der navnlig skal foretages en undersøgelse af Rettens effektivitet og nødvendigheden og effektiviteten af forøgelsen af antallet af dommere til 56. Der skal herved også ses på, hvorvidt det er lykkedes at skabe kønsbalance i Retten. Der skal i forbindelse med overførslen af kompetencer i traktatbrudssager tages hensyn til, at der herved er tale om Kommissionens største våben over for medlemsstater, der ikke overholder EU-retten. De er nødvendige for en effektiv gennemførelse. Det skal sikres, at en overførsel af kompetencen til Retten ikke fører til en forøgelse af den samlede sagsbehandlingstid. Desuden skal det overvejes, om en sådan overførsel er hensigtsmæssig, i betragtning af at traktatbrudssagerne kun udgør en relativt lille del af det samlede antal verserende sager. Dette indebærer navnlig spørgsmålet om egnetheden med henblik på at nå målet om en strukturel ændring.


UDTALELSE fra Udvalget om Konstitutionelle Anliggender (29.11.2018)

til Retsudvalget

om udkast til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Ordfører for udtalelse: Morten Messerschmidt

KORT BEGRUNDELSE

Ordføreren kan tilslutte sig hovedformålene med dette forslag, navnlig hvad angår overførsel til Domstolen af enekompetence til at afgøre annullationssøgsmål knyttet til en manglende korrekt opfyldelse af en dom, som Domstolen har afsagt i henhold til artikel 260, stk. 2 eller 3, TEUF. Ordføreren mener imidlertid, at

forslaget kan udbygges ved at give dommerne mulighed for at offentliggøre mindretalsudtalelser, herunder dissenser, og han stiller ændringsforslag til de relevante artikler i Domstolens statut. Afgivelse af mindretalsudtalelser praktiseres i de fleste medlemsstater og er almindeligt anerkendt ved internationale domstole som f.eks. Den Internationale Domstol og Den Europæiske Menneskerettighedsdomstol. Muligheden for at afgive mindretalsudtalelser ville forbedre kvaliteten af Domstolens afgørelser, navnlig i de tilfælde, hvor det kan være vanskeligt at følge Domstolens ræsonnement, netop fordi dommerkollegiet har været nødsaget til at inkorporere delvis divergerende opfattelser for at finde et kompromis blandt dommerne. Individuelle udtalelser kan foranledige flertallet til at forholde sig eksplicit til mindretallets synspunkter og til at anfægte gyldigheden af deres retlige argumentation, mens de dissentierendes synspunkter gengives særskilt, således at der kommer til at foreligge en mere eksplicit, sammenhængende, forståelig og, alt i alt, autoritativ og overbevisende dom. Mindretalsudtalelser kan foregribe senere udviklingstendenser i Domstolens retspraksis. De kan desuden medvirke til at forbedre Domstolens dialog med de nationale domstole, som vil skulle forholde sig til domme med bedre begrundelser, hvor der eksplicit og fuldt ud bliver taget hensyn til alle de forskellige juridiske opfattelser – navnlig opfattelserne hos den forelæggende ret. Der vil under ingen omstændigheder blive stillet krav om, at individuelle synspunkter skal komme til udtryk, og dommerne vil frit kunne tage stilling til, om de ønsker at offentliggøre en mindretalsudtalelser eller ej. Det er indlysende, at man ved at give forrang til gennemsigtighed frem for hemmeligholdelse kun kan bidrage til at fremme demokratiseringen af Den Europæiske Union.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Konstitutionelle Anliggender opfordrer Retsudvalget, som er korresponderende udvalg, til at tage hensyn til følgende ændringsforslag:

Ændringsforslag    1

Udkast til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 (nyt)

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 2

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

(-1)  Artikel 2 affattes således:

Artikel 2

"Artikel 2

Enhver dommer skal, inden han påbegynder sin embedsvirksomhed, i et offentligt retsmøde aflægge ed for Domstolen på at ville udføre sit hverv med fuldstændig upartiskhed og samvittighedsfuldhed og bevare tavshed om Domstolens rådslagninger og afstemninger.

Enhver dommer skal, inden han påbegynder sin embedsvirksomhed, i et offentligt retsmøde aflægge ed for Domstolen på at ville udføre sit hverv med fuldstændig upartiskhed og samvittighedsfuldhed og, med forbehold af artikel 36, stk. 2, bevare tavshed om Domstolens rådslagninger og afstemninger. "

Ændringsforslag    2

Udkast til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 a (nyt)

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 8

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1a)  Artikel 8 affattes således:

Artikel 8

"Artikel 8

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder anvendelse på generaladvokaterne.

Bestemmelserne i artikel 2-7 finder tilsvarende anvendelse på generaladvokaterne."

Ændringsforslag    3

Udkast til forordning

Artikel 1 – stk. 1 – nr. -1 b (nyt)

Protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Artikel 35

 

Gældende ordlyd

Ændringsforslag

 

-1b)  Artikel 35 affattes således:

Artikel 35

Artikel 35

Domstolens rådslagninger og afstemninger er og forbliver hemmelige.

Med forbehold af artikel 36, stk. 2, er og forbliver Domstolens rådslagninger og afstemninger hemmelige."

Ændringsforslag    4

Udkast til forordning

Artikel 2 a (ny)

Domstolens udkast

Ændringsforslag

 

Artikel 2a

 

Statuttens artikel 2, 8, 35, 36 og 47, som ændret ved denne forordning, finder anvendelse på de sager, som er blevet iværksat for Domstolen eller Retten efter tidspunktet for nærværende forordnings ikrafttræden

PROCEDURE I RÅDGIVENDE UDVALG

Titel

Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Referencer

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Udtalelse fra

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

16.4.2018

Ordfører for udtalelse

Dato for valg

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Behandling i udvalg

21.11.2018

 

 

 

Dato for vedtagelse

27.11.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

22

2

0

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Wajid Khan, Constanze Krehl

ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI RÅDGIVENDE UDVALG

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Udkast til ændring af protokol nr. 3 vedrørende statutten for Den Europæiske Unions Domstol

Referencer

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Behandling i udvalg

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

20

1

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dato for indgivelse

7.12.2018


ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅBI KORRESPONDERENDE UDVALG

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse