Menettely : 2018/0900(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0439/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0439/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 13/03/2019 - 11.15

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0179

MIETINTÖ     ***I
PDF 480kWORD 72k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Oikeudellisten asioiden valiokunta

Esittelijä: Tiemo Wölken

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon Euroopan parlamentille ja neuvostolle toimitetun unionin tuomioistuimen pyynnön tarkistetun version (02360/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 256 artiklan 1 kohdan ja 281 artiklan toisen kohdan sekä Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan 1 kohdan, joiden mukaisesti säädösehdotus on toimitettu Euroopan parlamentille (C8-0132/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 ja 15 kohdan,

–  ottaa huomioon komission lausunnon (COM(2018)0534),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 48 ja 59 artiklan,

–  ottaa huomioon oikeudellisten asioiden valiokunnan mietinnön sekä perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunnan lausunnon (A8-0439/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle, komissiolle, unionin tuomioistuimelle ja kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Esitys asetukseksi

Johdanto-osan 4 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

(4)  Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tekemistä tarkasteluista ilmenee myös, että valituksia tehdään suuri määrä sellaisissa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan ensiksi riippumattomassa hallintoviranomaisessa ja sen jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa, ja että unionin tuomioistuin hylkää monia tällaisia valituksia selvästi perusteettomina tai jopa jättää ne tutkimatta niiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvän puuttumisen vuoksi. Jotta unionin tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus keskittyä asioihin, jotka edellyttävät sen täysimääräistä huomiota, hyvän oikeudenkäytön vuoksi on syytä ottaa käyttöön valituslupajärjestelmä tällaisissa asioissa. Asianosaisen, joka riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen tällaisessa asiassa antaman ratkaisun, olisi näin ollen ensiksi saatava unionin tuomioistuin vakuuttuneeksi sen tekemässä valituksessa esitettyjen kysymysten tärkeydestä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta.

(4)  Unionin tuomioistuimen ja unionin yleisen tuomioistuimen tekemistä tarkasteluista ilmenee myös, että valituksia tehdään suuri määrä sellaisissa asioissa, jotka on jo tutkittu kahteen kertaan ensiksi riippumattomassa hallintoviranomaisessa, kuten Euroopan unionin teollisoikeuksien virastossa, yhteisön kasvilajikevirastossa, Euroopan kemikaalivirastossa ja Euroopan lentoturvallisuusvirastossa, ja sen jälkeen unionin yleisessä tuomioistuimessa. Unionin tuomioistuin hylkää monia tällaisia valituksia, jotka liittyvät asioihin, jotka on jo viety riippumattoman hallintoviranomaisen käsiteltäväksi ennen kanteen nostamista unionin yleisessä tuomioistuimessa, selvästi perusteettomina tai jopa jättää ne tutkimatta niiden tutkittavaksi ottamisen edellytysten selvän puuttumisen vuoksi. Jotta unionin tuomioistuimelle annettaisiin mahdollisuus keskittyä asioihin, jotka edellyttävät sen täysimääräistä huomiota, hyvän oikeudenkäytön vuoksi on syytä ottaa käyttöön valituslupajärjestelmä tällaisissa asioissa. Asianosaisen, joka riitauttaa unionin yleisen tuomioistuimen tällaisessa asiassa antaman ratkaisun, olisi näin ollen ensiksi saatava unionin tuomioistuin vakuuttuneeksi sen tekemässä valituksessa esitettyjen kysymysten tärkeydestä unionin oikeuden yhtenäisyyden, johdonmukaisuuden tai kehityksen kannalta.

Tarkistus    2

Esitys asetukseksi

Johdanto-osan 5 kappale

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

(5)  Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettujen asioiden lukumäärän jatkuva kasvu, on unionin tuomioistuimen presidentin 13 päivänä heinäkuuta 2018 lähettämässä kirjeessä todetuin tavoin tässä vaiheessa aiheellista ensisijaisesti toteuttaa edellä mainittu muutoksenhakuasioita koskeva valituslupajärjestelmä. Unionin tuomioistuimen 26 päivänä maaliskuuta 2018 esittämän pyynnön osa, joka koskee jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevien kanteiden siirtämistä osittain unionin yleiselle tuomioistuimelle, olisi tutkittava myöhemmässä vaiheessa sen jälkeen, kun 16 päivänä joulukuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohdassa säädetty kertomus unionin yleisen tuomioistuimen toiminnasta on annettu joulukuussa 2020.

(5)  Kun otetaan huomioon unionin tuomioistuimen käsiteltäviksi saatettujen asioiden lukumäärän jatkuva kasvu, on unionin tuomioistuimen presidentin 13 päivänä heinäkuuta 2018 lähettämässä kirjeessä todetuin tavoin tässä vaiheessa aiheellista ensisijaisesti toteuttaa edellä mainittu muutoksenhakuasioita koskeva valituslupajärjestelmä. Unionin tuomioistuimen 26 päivänä maaliskuuta 2018 esittämän pyynnön osa, joka koskee jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevien kanteiden siirtämistä osittain unionin yleiselle tuomioistuimelle, olisi tutkittava myöhemmässä vaiheessa sen jälkeen, kun 16 päivänä joulukuuta 2015 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen 2015/2422 3 artiklan 1 kohdassa säädetty kertomus unionin yleisen tuomioistuimen toiminnasta ja erityisesti yleisen tuomioistuimen tehokkuudesta ja tuomareiden lukumäärän lisäämisen 56:een tarpeellisuudesta ja vaikuttavuudesta on annettu joulukuussa 2020, jolloin on myös arvioitava sukupuolten tasapuolista edustusta unionin yleisessä tuomioistuimessa. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi vaihdettaessa osa kyseisen tuomioistuimen tuomareista olisi meneteltävä siten, että jäsenvaltioiden hallitukset alkavat vaiheittain asettaa ehdolle kaksi tuomaria yhtä sellaista tuomarinvirkaa kohden, jota vaihto koskee, ja pyrkivät näin ollen valitsemaan yhden naisen ja yhden miehen, edellyttäen, että perussopimuksissa määrättyjä ehtoja ja menettelyjä noudatetaan.

Tarkistus    3

Esitys asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä

8 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

8 artikla

Mitä 2–7 artiklassa määrätään, sovelletaan julkisasiamiehiin.

Mitä 2–7 artiklassa määrätään, sovelletaan julkisasiamiehiin soveltuvin osin.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä

58 a artikla – 1 kohta

 

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

Unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta, joka koskee Euroopan unionin teollisoikeuksien viraston, yhteisön kasvilajikeviraston, Euroopan kemikaaliviraston tai Euroopan lentoturvallisuusviraston valituslautakunnan päätöstä, tehdyn valituksen tutkiminen edellyttää, että unionin tuomioistuin myöntää valitusluvan.

Asioissa, jotka on ennen kanteen nostamista unionin yleisessä tuomioistuimessa saatettava sellaisen riippumattoman hallinnollisen elimen käsiteltäviksi, jonka jäseniä eivät sido mitkään ohjeet heidän tehdessään päätöksiä, unionin yleisen tuomioistuimen ratkaisusta tehdyn valituksen tutkiminen edellyttää, että unionin tuomioistuin myöntää valitusluvan.

Tarkistus    5

Esitys asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä

58 a artikla – 3 kohta

 

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

Valituslupaa koskeva ratkaisu perustellaan ja julkaistaan.

Valituslupaa koskeva myönteinen tai kielteinen ratkaisu perustellaan riittävän hyvin ja julkaistaan.


PERUSTELUT

Unionin tuomioistuimen asianmukainen toiminta on välttämätöntä unionin kansalaisten hyvän oikeudellisen suojelun kannalta. Euroopan unionin tuomioisuinjärjestelmän joulukuussa 2015 hyväksytyn uudistuksen tarjoamia mahdollisuuksia on hyödynnettävä mahdollisimman hyvin, ja tehtävänjako yleisen tuomioistuimen ja unionin tuomioistuimen välillä on toteutettava niin, että kansalaisten oikeussuoja toteutuu nopeasti ja tehokkaasti. Unionin tuomioistuimen ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta on pääosiltaan tämän tavoitteen mukainen.

Lissabonin uudistuksen mukaisesti tehdyt terminologiset muutokset ovat järkeviä.

Myönteistä on myös toimivallan siirtäminen unionin tuomioistuimelle ratkaista kumoamiskanteet, jotka koskevat sitä, ettei unionin tuomioistuimen SEUT-sopimuksen 260 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla antaman tuomion täytäntöönpanemiseksi ole toteutettu riittäviä toimenpiteitä.

Periaatteessa on kannatettavaa myös se, että luodaan mekanismi, jolla tietynlaisten valitusten tutkimisen edellytyksenä on unionin tuomioistuimen ennakolta myöntämä valituslupa. Yksittäisistä riippumattomista hallinnollista elimistä ei kuitenkaan saa laatia tyhjentävää luetteloa. Sen sijaan tätä asiaa olisi tarkasteltava yleisesti käsitteellisellä tasolla, jotta säännös olisi käyttökelpoinen myös tulevaisuudessa. Tekstistä olisi myös käytävä selvästi ilmi, että päätökset on perusteltava riippumatta siitä, koskevatko ne valitusluvan myöntämistä vai hylkäämistä, ja perustelut on julkistettava.

Kun tarkastellaan sitä, että yleiselle tuomioistuimelle mahdollisesti siirrettäisiin toimivalta ratkaista ensimmäisenä oikeusasteena tietynlaiset jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevat kanteet, tuntuu asianmukaiselta odottaa yleisen tuomioistuimen työtapaa koskevan kertomuksen joulukuussa 2020 odotettavissa olevaa hyväksymistä. Tämä kertomus liittyy Euroopan unioin tuomioistuinjärjestelmän uudistuksen kolmannen vaiheen (syyskuu 2019) päättymiseen. Siinä keskitytään yleisen tuomioistuimen toiminnan tehokkuuteen ja siihen, onko tarpeellista ja vaikuttavaa lisätä tuomareiden lukumäärä 56:een. Tässä yhteydessä on tarkasteltava myös sukupuolten edustuksen tasapuolisuutta yleisessä tuomioistuimessa. Jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämistä koskevia kanteita koskevan toimivallan siirtoa harkittaessa on otettava huomioon, että nämä menettelyt ovat komission tehokkain ase niitä jäsenvaltioita vastaan, jotka eivät noudata unionin oikeutta. Ne ovat tehokkaan täytäntöönpanon kannalta välttämättömiä. On varmistettava, ettei toimivallan siirto yleiselle tuomioistuimelle lisää menettelyjen kokonaiskestoa. Lisäksi on harkittava siirron asianmukaisuutta siltä kannalta, että jäsenyysvelvoitteiden noudattamatta jättämiseen liittyvien menettelyjen osuus kaikista oikeusasioista on suhteellisen pieni. Erityisesti on epäselvää, olisiko tämä oikea tapa rakenneuudistuksen tavoitteiden kannalta.


PERUSSOPIMUS-, TYÖJÄRJESTYS- JA TOIMIELINASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (29.11.2018)

oikeudellisten asioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamisesta

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Valmistelija: Morten Messerschmidt

LYHYET PERUSTELUT

Valmistelija kannattaa esityksen keskeisiä tavoitteita ja erityisesti sitä, että unionin tuomioistuimelle myönnetään yksinomainen toimivalta ratkaista sellaiset kumoamiskanteet, jotka liittyvät sen Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 260 artiklan 2 tai 3 kohdan nojalla antaman tuomion asianmukaisen täytäntöönpanon laiminlyöntiin.

Valmistelija katsoo kuitenkin, että esitystä voitaisiin täydentää tuomarin mahdollisuudella julkaista joko puoltava tai vastustava erillinen lausunto tai ilmoitus siitä, että hän on eri mieltä, ja valmistelija esittää tarkistuksia unionin tuomioistuimen perussäännön asiaa koskeviin artikloihin. Erilliset lausunnot ovat useimmissa jäsenvaltioissa yleinen käytäntö, ja ne sallitaan yleisesti kansainvälisissä oikeusistuimissa, kuten Kansainvälisessä tuomioistuimessa ja Euroopan ihmisoikeustuomioistuimessa. Mahdollisuus julkaista erilliset lausunnot parantaisi unionin tuomioistuimen ratkaisujen laatua erityisesti silloin, kun tuomioistuimen päättelyä voi olla vaikea seurata tarkasti, koska tuomaristo on joutunut sisällyttämään asian käsittelyyn osittain eriäviä näkemyksiä kompromissin aikaansaamiseksi. Yksittäiset lausunnot voisivat johtaa siihen, että enemmistö käsittelisi avoimesti vähemmistön näkemyksiä ja kyseenalaistaisi näiden oikeudelliset argumentit pitäen samalla eriävät näkemykset erillään, jolloin varmistettaisiin avoimempi, johdonmukaisempi, ymmärrettävämpi ja ennen kaikkea arvovaltaisempi ja vakuuttavampi tuomio. Erilliset lausunnot saattaisivat vaikuttaa unionin tuomioistuimen oikeuskäytännön tulevaan kehitykseen. Ne voisivat myös parantaa kansallisten tuomioistuinten kanssa käytävää oikeudellista vuoropuhelua, koska niille pystyttäisiin esittämään paremmin perusteltuja tuomioita, joissa kaikki erilaiset oikeudelliset – varsinkin ennakkoratkaisua pyytäneen tuomioistuimen esittämät – lausunnot otetaan avoimesti ja täysimääräisesti huomioon. Yksittäisten lausuntojen esittäminen ei olisi millään muotoa pakollista, ja tuomarit voisivat edelleenkin vapaasti päättää, julkaisevatko he erillisen lausunnon vai eivät. On selvää, että avoimuuden edistäminen salailun sijasta voi ainoastaan vaikuttaa myönteisesti Euroopan unionin demokratisoitumisprosessiin.

TARKISTUKSET

Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa oikeudellisten asioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 alakohta (uusi)

Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä

2 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1.  Korvataan 2 artikla seuraavasti:

2 artikla

2 artikla

Ennen tehtäväänsä ryhtymistä kukin tuomari vannoo unionin tuomioistuimen julkisessa istunnossa valan, jonka mukaan hän suorittaa tehtävänsä puolueettomasti ja tunnollisesti eikä ilmaise neuvottelusalaisuuksia.

Ennen tehtäväänsä ryhtymistä kukin tuomari vannoo unionin tuomioistuimen julkisessa istunnossa valan, jonka mukaan hän suorittaa tehtävänsä puolueettomasti ja tunnollisesti, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 36 artiklan toisen kohdan soveltamiseen, eikä ilmaise neuvottelusalaisuuksia.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 a alakohta (uusi)

Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä

8 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 a.  Korvataan 8 artikla seuraavasti:

8 artikla

8 artikla

Mitä 2–7 artiklassa määrätään, sovelletaan julkisasiamiehiin.

Mitä 2–7 artiklassa määrätään, sovelletaan julkisasiamiehiin soveltuvin osin.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta – -1 b alakohta (uusi)

Pöytäkirja N:o 3 Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä

35 artikla

 

Nykyinen teksti

Tarkistus

 

-1 b.  Korvataan 35 artikla seuraavasti:

35 artikla

35 artikla

Unionin tuomioistuimen neuvottelut ovat salaisia ja pysyvät sellaisina.

Unionin tuomioistuimen neuvottelut ovat salaisia ja pysyvät sellaisina, sanotun kuitenkaan vaikuttamatta 36 artiklan toisen kohdan soveltamiseen.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

2 a artikla (uusi)

Unionin tuomioistuimen esitys

Tarkistus

 

2 a artikla

 

Perussäännön 2, 8, 35, 36 ja 47 artiklaa, sellaisina kuin ne ovat muutettuina tällä asetuksella, sovelletaan tapauksiin, jotka pannaan vireille unionin tuomioistuimessa tai yleisessä tuomioistuimessa tämän asetuksen voimaantulon jälkeen.

ASIAN KÄSITTELYLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamiseksi

Viiteasiakirjat

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

16.4.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Valiokuntakäsittely

21.11.2018

 

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

22

2

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Wajid Khan, Constanze Krehl

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELYASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ehdotus Euroopan unionin tuomioistuimen perussäännöstä tehdyn pöytäkirjan N:o 3 muuttamiseksi

Viiteasiakirjat

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

JURI

16.4.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Esittelijä(t)

       Nimitetty (pvä)

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Hyväksytty (pvä)

6.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

20

1

1

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus