Nós Imeachta : 2018/0900(COD)
Céimeanna an doiciméid sa chruinniú iomlánach
An doiciméad roghnaithe : A8-0439/2018

Téacsanna arna gcur síos :

A8-0439/2018

Díospóireachtaí :

Vótaí :

PV 13/03/2019 - 11.15

Téacsanna arna nglacadh :

P8_TA(2019)0179

TUARASCÁIL     ***I
PDF 574kWORD 73k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

ar an dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

An Coiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

Rapóirtéir: Tiemo Wölken

LEASUITHE
DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
 RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN
 TUAIRIM ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla
 NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH
 TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

DRÉACHTRÚN REACHTACH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA

maidir leis an dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Gnáthnós imeachta reachtach: an chéad léamh)

Tá Parlaimint na hEorpa,

–  ag féachaint don iarraidh ó Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh a tíolacadh do Pharlaimint na hEorpa agus don Chomhairle, ina leagan athbhreithnithe (02360/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 256(1) agus don dara mír d’Airteagal 281 den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh, agus d’Airteagal 106a(1) den Chonradh ag bunú an Chomhphobail Eorpaigh do Fhuinneamh Adamhach, ar dá mbun a tíolacadh an dréachtghníomh don Pharlaimint (C8-0132/2018),

–  ag féachaint d’Airteagal 294(3) agus d’Airteagal (15) den Chonradh ar Fheidhmiú an Aontais Eorpaigh,

–  ag féachaint don tuairim ón gCoimisiún Eorpach (COM(2018)0534),

–  ag féachaint do Riail 48 agus do Riail 59 dá Rialacha Nós Imeachta

–  ag féachaint don tuarascáil ón gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla agus don tuairim ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (A8-0439/2018),

1.  Ag glacadh a seasaimh ar an gcéad léamh faoi mar a leagtar amach anseo ina dhiaidh seo;

2.  Á threorú dá hUachtarán a seasamh a chur ar aghaidh chuig an gComhairle, chuig an gCoimisiún, chuig an gCúirt Bhreithiúnais agus chuig na parlaimintí náisiúnta.

Leasú    1

Dréacht-rialachán

Aithris 4

Dréacht ón gCúirt Bhreithiúnais

Leasú

(4)  Anuas air sin, is léir freisin ó athbhreithniú na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta gur iomadúil iad na hachomhairc a dhéantar i gcásanna a ndearnadh iad a bhreithniú faoi dhó cheana féin, iad á mbreithniú i dtosach ag binse riaracháin neamhspleách agus ansin ag an gCúirt Ghinearálta, agus go ndéanann an Chúirt Breithiúnais líon nach beag de na hachomhairc sin a dhíbhe de bharr é a bheith follasach gur gan bhunús iad nó ar an bhforas gur follasach iad a bheith do-ghlactha. In order to enable the Court of Justice to concentrate on the cases that require its full attention, it is necessary, in the interests of the proper administration of justice, to introduce, for appeals relating to such cases, a mechanism whereby the Court determines whether an appeal should be allowed to proceed. Dá réir sin, is ar an bpáirtí atá ag déanamh achomharc i gcoinne breith de chuid na Cúirte Ginearálta a thiteann sé le cuir ina luí ar an gCúirt go bhfuil tábhacht a bhaint leis na ceisteanna san achomharc maidir le haontacht nó le comhchuibheas nó le forbairt dlí an Aontais.

(4)  Anuas air sin, is léir freisin ó athbhreithniú na Cúirte Breithiúnais agus na Cúirte Ginearálta gur iomadúil iad na hachomhairc a dhéantar i gcásanna a ndearnadh iad a bhreithniú faoi dhó cheana féin, iad á mbreithniú i dtosach ag binse riaracháin neamhspleách. amhail Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh, an Oifig Chomhphobail um Chineálacha Plandaí , an Ghníomhaireacht Eorpach Ceimiceán, an Ghníomhaireacht Eorpach um Shábháilteacht Eitlíochta, agus ansin ag an gCúirt Ghinearálta. Déanann an Chúirt Breithiúnais go leor de na hachomhairc sina bhaineann le cásanna a chuirtear faoi bhráid binse riaracháin neamhspleách sula ndéantar caingean os comhair na Cúirte Ginearálta a dhíbhe de bharr é a bheith follasach gur gan bhunús iad nó ar an bhforas gur follasach iad a bheith do-ghlactha. D’fhonn é a bheith ar chumas na Cúirte Breithiúnais díriú ar na cásanna ina bhfuil a haird iomlán de dhíth, tá sé riachtanach, ar mhaithe le riaradh cuí an cheartais, sásra a thabhairt isteach i gcás achomhairc den sórt sin, ar sásra é faoina gcinnfidh an Chúirt cibé ar cheart a ligean d’achomharc leanúint ar aghaidh. Dá réir sin, is ar an bpáirtí atá ag déanamh achomharc i gcoinne breith de chuid na Cúirte Ginearálta a thiteann sé le cuir ina luí ar an gCúirt go bhfuil tábhacht ag baint leis na ceisteanna san achomharc maidir le haontacht nó le comhchuibheas nó le forbairt dlí an Aontais.

Leasú    2

Dréacht-rialachán

Aithris 5

Dréacht ón gCúirt Bhreithiúnais

Leasú

(5)  Ós rud é go bhfuil líon na gcásanna arna dtabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais ag dul i méid go leanúnach agus i gcomhréir leis an litir ó Uachtarán Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 13 Iúil 2018, ba cheart tosaíocht a thabhairt, ag an tráth seo, do bhunú an nós imeachta thuasluaite ina gcinnfidh an Chúirt Bhreithiúnais ar cheart nó nár cheart go ligfí d'achomharc dul chun cinn. Maidir leis an gcuid sin d’iarraidh na Cúirte Breithiúnais an 26 Márta 2018 a bhaineann le haistriú páirteach, imeachtaí um shárú chuig an gCúirt Ghinearálta ba cheart scrúdú a dhéanamh uirthi tráth níos déanaí, i Nollaig 2020, tar éis don Chúirt Bhreithiúnais an tuarascáil maidir le feidhmiú na Cúirte Ginearálta dá bhforáiltear in Airteagal 3(1) de Rialachán 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 16 Nollaig 2015 a tharraingt suas.

(5)  Ós rud é go bhfuil líon na gcásanna arna dtabhairt os comhair na Cúirte Breithiúnais ag dul i méid go leanúnach agus i gcomhréir leis an litir ó Uachtarán Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh an 13 Iúil 2018, is gá tosaíocht a thabhairt, ag an tráth seo, do bhunú an nós imeachta thuasluaite ina gcinnfidh an Chúirt Bhreithiúnais ar cheart nó nár cheart go ligfí d'achomharc dul chun cinn. Maidir leis an gcuid sin d’iarraidh na Cúirte Breithiúnais an 26 Márta 2018 a bhaineann le haistriú páirteach na n-imeachtaí um shárú chuig an gCúirt Ghinearálta, ba cheart scrúdú a dhéanamh uirthi tráth níos déanaí, i Nollaig 2020, tar éis don Chúirt Bhreithiúnais an tuarascáil maidir le feidhmiú na Cúirte Ginearálta, go háirithe maidir le héifeachtúlacht na Cúirte Ginearálta agus a éifeachtaí a bheadh sé líon na mbreithiúna a mhéadú go 56, agus an gá atá leis sin, dá bhforáiltear in Airteagal 3(1) de Rialachán 2015/2422 ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle, an 16 Nollaig 2015 a tharraingt suas, inar cheart measúnú a dhéanamh freisin ar bhaint amach na cothromaíochta inscne sa Chúirt Ghinearálta. Chun an cuspóir sin a bhaint amach, ba cheart nuair a athrófar cuid de na Breithiúna sa Chúirt sin go n-eagrófaí an t-athrú ar shlí a fhágfaidh go dtosóidh rialtais na mBallstát de réir a chéile ar bheirt Bhreitheamh a ainmniú don athrú céanna ar chuid de na Breithiúna agus é mar aidhm leis an méid sin, dá bhrí sin, bean amháin agus fear amháin a roghnú, ar choinníoll go n-urramaítear na coinníollacha agus na nósanna imeachta a leagtar síos sna Conarthaí.

Leasú    3

Dréacht-Rialachán

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 a (nua)

Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Airteagal 8

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1 a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

Airteagal 8

Airteagal 8

Bainfidh forálacha Airteagail 2 go 7 leis na hAbhcóidí Ginearálta.

Bainfidh forálacha Airteagal 2 go hAirteagal 7 leis na hAbhcóidí Ginearálta mutatis mutandis.'

Leasú    4

Togra le haghaidh rialacháin

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Airteagal 58a – mír 1

 

Dréacht ón gCúirt Bhreithiúnais

Leasú

Ní rachaidh achomharc a rinneadh i gcoinne cinneadh ón gCúirt Ghinearálta a bhaineann le cinneadh ó bhord achomhairc Oifig Maoine Intleachtúla an Aontais Eorpaigh, na hOifige Comhphobail um Chineálacha Plandaí, na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán nó Ghníomhaireacht Sábháilteachta Eitlíochta an Aontais Eorpaigh ar aghaidh mura ndéanann an Chúirt Bhreithiúnais cinneadh ar dtús go gceadaítear dó déanamh amhlaidh.

I gcás inar réamhchoinníoll chun caingean a thabhairt os comhair na Cúirte Ginearálta é comhlacht riaracháin neamhspleách, nach bhfuil a chomhaltaí faoi cheangal ag aon treoir agus iad ag déanamh a gcinntí, a thabhairt os comhair na cúirte, ní rachfar ar aghaidh le hachomharc a dhéantar in aghaidh chinneadh na Cúirte Ginearálta mura ndéanann an Chúirt Bhreithiúnais cinneadh ar dtús go gceadaítear dó déanamh amhlaidh.

Leasú    5

Dréacht-rialachán

Airteagal 1 – mír 1 – pointe 2

Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Airteagal 58a – mír 3

 

Dréacht ón gCúirt Bhreithiúnais

Leasú

Tabharfar cúiseanna réasúnaithe leis an gcinneadh i dtaobh an gceadófaí an t-achomharc leanúint ar aghaidh agus foilseofar an cinneadh.

Tabharfar cúiseanna réasúnaithe leordhóthanacha leis an gcinneadh i dtaobh an gceadófaí an t-achomharc leanúint ar aghaidh, nó nach gceadófaí, agus foilseofar an cinneadh.


RÁITEAS MÍNIÚCHÁIN

Tá dea-fheidhmiú na Cúirte Breithiúnais ríthábhachtach do chosaint dlí i dtaca le saoránaigh an Aontais. Ní mór an leas is mó is féidir a bhaint as an athchóiriú a rinneadh ar chóras breithiúnach an Aontais Eorpaigh, arna ghlacadh i mí na Nollag 2015, agus ní mór na hinniúlachtaí a chomhroinnt idir an Chúirt Ghinearálta agus an Chúirt Bhreithiúnais sa chaoi go mbeidh saoránaigh in ann cosaint dlí a fháil go tapa agus go héifeachtach. Tá an togra ón gCúirt Bhreithiúnais maidir le leasuithe ar Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh ag teacht go bunúsach leis na cuspóirí sin.

Is ciallmhar gurb ann do na coigeartuithe téarmaíochta atá ag teacht le hathchóiriú Liospóin.

Ar an gcaoi chéanna, is díol sásaimh an t-aistriú freagrachta chuig an gCúirt Bhreithiúnais as cinntí a dhéanamh maidir le caingne le haghaidh neamhniú, ar caingne iad a bhaineann le mainneachtain breithiúnas de chuid na Cúirte Breithiúnais faoi Airteagal 260(2) nó (3) CFAE a chomhlíonadh.

Is díol sásaimh i bprionsabal sásra a thabhairt isteach i gcás catagóirí áirithe achomharc lenar féidir leis an gCúirt Bhreithiúnais a chinneadh ar dtús an féidir cead a thabhairt leanúint ar aghaidh le hachomhairc áirithe. Níor cheart, áfach, na húdaráis riaracháin neamhspleácha a liostú ina gceann agus ina gceann. Is amhlaidh gur cheart cur chuige teoiriciúil agus ginearálta a roghnú, ionas go mbeidh an fhoráil seo seasmhach don todhchaí. Ba cheart go mbeadh sé soiléir sa téacs freisin, go gcaithfear na cinntí a stopann achomharc ó dhul chun cinn, mar aon leis na cúiseanna is bonn taca do na cinntí sin, a fhoilsiú.

Maidir leis an gceist go bhféadfaí an fhreagracht as breithiúnas a thabhairt ag an gcéad chéim ar chatagóirí áirithe imeachtaí um shárú a aistriú go dtí an Chúirt Ghinearálta, is dealraitheach gur cuí fanacht go dtí go ndéanfar an tuarascáil ar mhodhanna oibre na Cúirte Ginearálta a ghlacadh i mí na Nollag 2020. Tógfaidh an tuarascáil sin ar an tríú céim den athchóiriú ar struchtúr an gcúirteanna Eorpacha (Meán Fómhair 2019); sa mhéid agus go bhfiosrófar inti éifeachtacht na Cúirte Ginearálta chomh maith lena riachtanaí atá sé líon na mbreithiúna a mhéadú go dtí 56 agus an tionchar atá ag an méadú sin. I dtaca leis sin, ba cheart a mheas freisin ar cheart cothromaíocht inscne a thabhairt isteach laistigh den Chúirt Ghinearálta. Maidir le haistriú na freagrachta i réimse na n-imeachtaí um shárú, ba cheart aird chuí a thabhairt ar an bhfíoras gurb iad na himeachtaí sin an uirlis is cumhachtaí atá ag an gCoimisiún in aghaidh Ballstáit nach gcomhlíonann dlí AE. Tá na himeachtaí sin riachtanach chun an dlí sin a chur i bhfeidhm go héifeachtach. Ní mór céimeanna a ghlacadh chun a áirithiú nach é a bheidh de thoradh ar aistriú na freagrachta go dtí an Chúirt Ghinearálta gurb amhlaidh go mairfidh na himeachtaí níos faide. Ní mór aird a thabhairt freisin ar a oiriúnaí atá an t-aistriú, i bhfianaise gur cion sách beag de na cásanna atá ar feitheamh atá sna himeachtaí um shárú. Ardaítear an cheist go háirithe an é sin an bealach is fearr chun cuspóir an athraithe struchtúrtha sin a ghnóthú.


TUAIRIM ón gCoiste um Ghnóthaí Bunreachtúla (29.11.2018)

chuig an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla

maidir leis an dréachtrialachán ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Rapóirtéir don tuairim: Morten Messerschmidt

RÉASÚNÚ GEARR

Aontaíonn an rapóirtéir le príomhchuspóirí an togra, go háirithe dlínse eisiach a thabhairt do Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh chun breithiúnas a dhéanamh ar chaingne le haghaidh neamhniú a bhaineann le mainneachtain breithiúnas de chuid na Cúirte a chomhlíonadh faoi Airteagal 260(2) nó faoi Airteagal (3) CFAE. Measann an rapóirtéir, áfach,

go bhféadfaí an togra a chomhlánú leis an bhféidearthacht go bhfoilseodh na breithiúna tuairimí ar leithligh, tuairimí easaontacha san áireamh, agus molann sé go ndéanfar leasuithe ar airteagail ábhartha Reacht na Cúirte. Tá an cleachtadh ina ndéantar tuairimí ar leithligh a fhoilsiú coitianta sa chuid is mó de na Ballstáit agus ceadaítear é i gcúirteanna idirnáisiúnta, amhail an Chúirt Bhreithiúnais Idirnáisiúnta agus an Chúirt Eorpach um Chearta an Duine. Chuirfeadh an fhéidearthacht tuairimí ar leithligh a fhoilsiú feabhas ar chaighdeán rialuithe na Cúirte, go háirithe nuair a d’fhéadfadh sé go mbeadh deacrachtaí ann réasúnaíocht na Cúirte a leanúint go díreach mar gheall ar go raibh ar an mBinse tuairimí éagsúla a ionchorprú d’fhonn teacht ar chomhréiteach idir breithiúna. D’fhéadfadh tuairimí aonair an tromlach a spreagadh chun déileáil go follasach le dearcthaí an mhionlaigh agus bailíocht a gcuid argóintí dlíthiúla a chonspóid, ach fós dearcthaí na n-easaontóirí a choinneáil deighilte ón ábhar, rud a d’áiritheodh go mbeadh breithiúnas atá níos follasaí, níos comhleanúnaí, níos intuigthe ann agus, i ndeireadh thiar thall, ceann atá níos údarásaí agus níos áitithí. D’fhéadfadh tuairimí ar leithligh forbairtí a thiocfadh chun cinn i gcásdlí na Cúirte a réamh-mheas. D’fhéadfaidís freisin idirphlé breithiúnach le cúirteanna náisiúnta a fheabhsú, rud a d’fhágfadh breithiúnais níos réasúnaí do na cúirteanna sin, ina ndéanfaí gach tuairim dhlithiúil éagsúil – agus go háirithe na cinn a bhaineann leis an gcúirt a rinne an tarchur – a chur san áireamh go follasach agus go hiomlán. Ní bheadh sé éigeantach ar chor ar bith tuairimí ar leith a thabhairt agus bheadh saoirse ag na breithiúna a dtuairimí ar leithligh féin a fhoilsiú nó gan iad a fhoilsiú. Is léir go gcuirfeadh rogha na trédhearcachta seachas rúndacht go mór le próiseas daonlathaithe an Aontais Eorpaigh.

LEASUITHE

Iarrann an Coiste um Ghnóthaí Bunreachtúla ar an gCoiste um Ghnóthaí Dlíthiúla, mar an coiste atá freagrach, na leasuithe seo a leanas a chur san áireamh:

Leasú    1

Dréacht-Rialachán

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 (nua)

Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Airteagal 2

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 2:

Airteagal 2

'Airteagal 2

Sula rachaidh sé i mbun a dhualgas glacfaidh gach Breitheamh mionn, os comhair na Cúirte Breithiúnais, ina suí di i gcúirt oscailte, go gcomhlíonfaidh sé a dhualgais go neamhchlaon coinsiasach agus go gcoimeádfadh sé plé na Cúirte faoi rún.

Sula rachaidh sé i mbun a dhualgas, glacfaidh gach Breitheamh mionn, os comhair na Cúirte Breithiúnais, ina suí di i gcúirt oscailte, go gcomhlíonfaidh sé a dhualgais go neamhchlaon, go coinsiasach agus, gan dochar don dara mír d’Airteagal 36, go gcoimeádfadh sé plé na Cúirte faoi rún. '

Leasú    2

Dréacht-Rialachán

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 a (nua)

Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Airteagal 8

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1 a)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 8:

Airteagal 8

'Airteagal 8

Bainfidh forálacha Airteagail 2 go 7 leis na hAbhcóidí Ginearálta.

Bainfidh forálacha Airteagal 2 go hAirteagal 7 leis na hAbhcóidí Ginearálta mutatis mutandis.'

Leasú    3

Dréacht-Rialachán

Airteagal 1 – mír 1 – pointe -1 b (nua)

Prótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Airteagal 35

 

An téacs atá ann

Leasú

 

(-1 b)  Cuirtear an méid seo a leanas in ionad Airteagal 35:

Airteagal 35

Airteagal 35

Beidh plé na Cúirte Breithiúnais ina rún agus fanfaidh sé amhlaidh.

Gan dochar don dara mír d’Airteagal 36, beidh plé na Cúirte Breithiúnais ina rún agus fanfaidh sé amhlaidh.

Leasú    4

Dréacht-Rialachán

Airteagal 2 a (nua)

Dréacht ón gCúirt Bhreithiúnais

Leasú

 

Airteagal 2 a

 

Beidh Airteagail 2, 8, 35, 36 agus 47 den Reacht, arna leasú leis an Rialachán seo, infheidhme maidir le cásanna a beidh tugtha os comhair na Cúirte Breithiúnais nó os comhair na Cúirte Ginearálta i ndiaidh an dáta a thiocfaidh an Rialachán seo i bhfeidhm.

NÓS IMEACHTA - COISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

Teideal

Leasuithe atá beartaithe maidir le Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tagairtí

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

16.4.2018

 

 

 

Tuairim ó

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFCO

16.4.2018

Rapóirtéir

       Dáta an cheapacháin

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Pléite sa choiste

21.11.2018

 

 

 

Dáta an ghlactha

27.11.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

22

2

0

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Wajid Khan, Constanze Krehl

TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE AR IARRADH TUAIRIM AIR

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh


NÓS IMEACHTA – COISTE FREAGRACH

Teideal

Leasuithe atá beartaithe maidir le Phrótacal Uimh. 3 ar Reacht Chúirt Bhreithiúnais an Aontais Eorpaigh

Tagairtí

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

An Coiste freagrach

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

JURI

16.4.2018

 

 

 

Coistí ar iarradh tuairim orthu

       Dáta a fógraíodh sa suí iomlánach

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Rapóirtéirí

       Dáta an cheapacháin

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Pléite sa choiste

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Dáta an ghlactha

6.12.2018

 

 

 

Toradh na vótála críochnaithí

+:

–:

0:

20

1

1

Feisirí a bhí i láthair ag an vótáil chríochnaitheach

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Na comhaltaí ionaid a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Comhaltaí ionaid faoi Riail 200(2) a bhí i láthair don vótáil chríochnaitheach

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dáta don chur síos

7.12.2018


TORADH NA VÓTÁLA CRÍOCHNAITHÍ SA CHOISTE FREAGRACH

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Eochair na siombailí:

+  :  i bhfabhar

-  :  i gcoinne

0  :  staonadh

An nuashonrú is déanaí: 11 Eanáir 2019Fógra dlíthiúil