Postupak : 2018/0900(COD)
Faze dokumenta na plenarnoj sjednici
Odabrani dokument : A8-0439/2018

Podneseni tekstovi :

A8-0439/2018

Rasprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.15

Doneseni tekstovi :

P8_TA(2019)0179

IZVJEŠĆE     ***I
PDF 574kWORD 81k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Odbor za pravna pitanja

Izvjestitelj: Tiemo Wölken

AMANDMANI
NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA
 OBRAZLOŽENJE
 MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja
 POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU
 KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

NACRT ZAKONODAVNE REZOLUCIJE EUROPSKOG PARLAMENTA

o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Redovni zakonodavni postupak: prvo čitanje)

Europski parlament,

–  uzimajući u obzir zahtjev Suda podnesen Parlamentu i Vijeću u njegovoj izmijenjenoj verziji (02360/2018),

–  uzimajući u obzir članak 256. stavak 1. i članak 281. drugi stavak Ugovora o funkcioniranju Europske unije te članak 106.a stavak 1. Ugovora o osnivanju Europske zajednice za atomsku energiju na temelju kojih je Nacrt akta podnesen Parlamentu (C8-0132/2018),

–  uzimajući u obzir članak 294. stavke 3. i 15. Ugovora o funkcioniranju Europske unije,

–  uzimajući u obzir mišljenje Komisije (COM(2018)0534),

–  uzimajući u obzir članke 48. i 59. Poslovnika,

–  uzimajući u obzir izvješće Odbora za pravna pitanja i mišljenje Odbora za ustavna pitanja (A8-0439/2018),

1.  usvaja sljedeće stajalište u prvom čitanju;

2.  nalaže svojem predsjedniku da stajalište Parlamenta proslijedi Vijeću, Komisiji i nacionalnim parlamentima.

Amandman    1

nacrt uredbe

Uvodna izjava 4.

Nacrt Suda

Izmjena

(4)  Nadalje, iz analize Suda i Općeg suda proizlazi da se brojne žalbe podnose u predmetima u kojima je već provedeno dvostruko ispitivanje, najprije neovisnog upravnog tijela, a potom Općeg suda, i da velik broj tih žalbi Sud odbija odnosno odbacuje zbog njihove očite neosnovanosti ili očite nedopuštenosti. Stoga, kako bi se Sudu omogućilo da se usredotoči na predmete koji zahtijevaju njegovu punu pozornost, radi osiguranja dobrog sudovanja, za žalbe u vezi s takvim predmetima valja uspostaviti mehanizam prethodnog dopuštanja. Tako bi stranka koja osporava odluku Općeg suda u tim predmetima trebala prethodno Sud uvjeriti u važnost pitanja iz žalbe za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije.

(4)  Nadalje, iz analize Suda i Općeg suda proizlazi da se brojne žalbe podnose u predmetima u kojima je već provedeno dvostruko ispitivanje, najprije neovisnog upravnog tijela, kao što su Ured Europske unije za intelektualno vlasništvo, Ured Zajednice za biljne sorte, Europska agencija za kemikalije, Europska agencija za sigurnost zračnog prometa, a potom Općeg suda. Velik broj tih žalbi koje se odnose na slučajeve u kojima je neovisno upravno tijelo već odlučivalo prije tužbe pred Općim sudom Sud odbacuje zbog njihove očite neosnovanosti ili očite nedopuštenosti. Stoga, kako bi se Sudu omogućilo da se usredotoči na predmete koji zahtijevaju njegovu punu pozornost, radi osiguranja dobrog sudovanja, za žalbe u vezi s takvim predmetima valja uspostaviti mehanizam prethodnog dopuštanja. Tako bi stranka koja osporava odluku Općeg suda u tim predmetima trebala prethodno Sud uvjeriti u važnost pitanja iz žalbe za jedinstvo, dosljednost ili razvoj prava Unije.

Amandman    2

nacrt uredbe

Uvodna izjava 5.

Nacrt Suda

Izmjena

(5)  S obzirom na stalno povećavanje broja predmeta koji se iznose pred Sud i u skladu s dopisom predsjednika Suda Europske unije od 13. srpnja 2018., u ovom stadiju valja dati prednost uspostavljanju gore spomenutog mehanizma prethodnog dopuštanja žalbi. Razmatranje dijela zahtjeva Suda od 26. ožujka 2018. u vezi s djelomičnim prijenosom tužbi zbog povrede obveze na Opći sud trebalo bi se provesti u kasnijem stadiju, nakon podnošenja u prosincu 2020. izvješća o funkcioniranju Općeg suda, predviđenog člankom 3. stavkom 1. Uredbe 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015.

(5)  S obzirom na stalno povećavanje broja predmeta koji se iznose pred Sud i u skladu s dopisom predsjednika Suda Europske unije od 13. srpnja 2018., u ovom stadiju valja dati prednost uspostavljanju gore spomenutog mehanizma prethodnog dopuštanja žalbi. Razmatranje dijela zahtjeva Suda od 26. ožujka 2018. u vezi s djelomičnim prijenosom tužbi zbog povrede obveze na Opći sud trebalo bi se provesti u kasnijem stadiju, nakon podnošenja u prosincu 2020. izvješća o funkcioniranju Općeg suda, a posebno o učinkovitosti Općeg suda, nužnosti i djelotvornosti povećanja broja sudaca na 56, predviđenog člankom 3. stavkom 1. Uredbe 2015/2422 Europskog parlamenta i Vijeća od 16. prosinca 2015., u kojem bi trebalo ocijeniti i ostvarivanje rodne ravnoteže u Općem sudu. Kako bi se ostvario taj cilj, djelomičnu zamjenu u tom sudu trebalo bi organizirati tako da vlade država članica postupno započnu s predlaganjem po dva suca za istu djelomičnu zamjenu s ciljem izbora po jedne žene i jednog muškarca, pod uvjetom da se poštuju uvjeti i postupci utvrđeni Ugovorima.

Amandman    3

Nacrt uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Članak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1.a)  članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

„Članak 8.

Odredbe članaka od 2. do 7. primjenjuju se na nezavisne odvjetnike.

Odredbe članaka od 2. do 7. primjenjuju se mutatis mutandis na nezavisne odvjetnike.”

Amandman    4

Prijedlog uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Članak 58.a – stavak 1.

 

Nacrt Suda

Izmjena

Ispitivanje žalbi protiv odluka Općeg suda koje se odnose na odluku žalbenog vijeća Ureda Europske unije za intelektualno vlasništvo, Ureda Zajednice za biljne sorte, Europske agencije za kemikalije ili Europske agencije za sigurnost zračnog prometa uvjetovano je njihovim prethodnim dopuštanjem od strane Suda.

Kada je prije podnošenja tužbe Općem sudu obvezno obraćanje neovisnom upravnom tijelu čije članove ne obvezuju nikakve upute pri donošenju odluka, ispitivanje žalbi protiv odluke Općeg suda uvjetovano je njihovim prethodnim dopuštanjem od strane Suda.

Amandman    5

Nacrt uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka 2.

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Članak 58.a – stavak 3.

 

Nacrt Suda

Izmjena

Odluka u vezi s dopuštanjem žalbe mora biti obrazložena i objavljena.

Odluka u vezi s dopuštanjem ili nedopuštanjem žalbe mora biti dostatno obrazložena i objavljena.


OBRAZLOŽENJE

Dobro funkcioniranje Suda neophodno je za dobru pravnu zaštitu građana Unije. Reformu pravosudnog sustava Europske unije usvojenu u prosincu 2015. treba osmisliti na najbolji mogući način, a nadležnosti Općeg suda i Suda moraju se raspodijeliti tako da se građanima omogući brza i učinkovita pravna zaštita. U Nacrtu Suda o izmjenama Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije u načelu se poštuju ti ciljevi.

Terminološke prilagodbe reformama iz Lisabona su primjerene.

Osim toga, pozdravlja se prijenos nadležnosti za odluke o poništenju u vezi s neodgovarajućim izvršenjem presude koje je Sud donio u skladu s člankom 260. stavcima 2. ili 3. UFEU-a.

U načelu se pozdravlja uspostava mehanizma u sklopu kojeg Sud može prethodno odobriti određene kategorije pravnih lijekova, no nije primjereno poimenično navoditi pojedina neovisna upravna tijela. Umjesto toga je potreban apstraktan i opći pristup kako bi ta odredba bila važeća i u budućnosti. Nadalje, u tekstu treba jasno navesti da tu odluku treba obrazložiti i objaviti ne samo u slučaju odobrenja već i u slučaju odbijanja.

Čini se da je odgoda donošenja izvješća o funkcioniranju Općeg suda do prosinca 2020. primjerena s obzirom na pitanje mogućeg prijenosa nadležnosti za prvostupanjske odluke u vezi s određenom kategorijom postupaka zbog povrede prava na Opći sud. Izvješće se nastavlja na dovršetak treće faze reforme pravosudnog sustava Europske unije (rujan 2019.), u kojoj posebno treba razmotriti učinkovitost Općeg suda te nužnost i djelotvornost povećanja broja sudaca na 56. U tom okviru treba uzeti u obzir i uspjeh pri uravnoteženoj zastupljenosti spolova na Općem sudu. Pri prijenosu nadležnosti u području postupaka zbog povrede treba uzeti u obzir da je riječ o najjačem sredstvu Komisije protiv država članica u slučaju nepoštovanja prava Unije. To je potrebno za učinkovitu provedbu. Mora se zajamčiti da u slučaju prijenosa nadležnosti na Opći sud ne dođe do produljenja ukupnog trajanja postupka. Osim toga, treba razmotriti je li taj prijenos primjeren s obzirom na relativno mali udio postupaka zbog povrede prava u odnosu na ukupan broj neriješenih predmeta. Time se osobito postavlja pitanje prikladnosti za postizanje cilja strukturne promjene.


MIŠLJENJE Odbora za ustavna pitanja (29.11.2018.)

upućeno Odboru za pravna pitanja

o Nacrtu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Izvjestitelj za mišljenje: Morten Messerschmidt

KRATKO OBRAZLOŽENJE

Izvjestitelj se slaže s glavnim ciljevima prijedloga, osobito s dodjelom Sudu isključive nadležnosti za odlučivanje o tužbama za poništenje u vezi s izostankom odgovarajućeg izvršenja presude koju je Sud donio na temelju članka 260. stavka 2. ili stavka 3. UFEU-a. Međutim, izvjestitelj smatra da

bi se prijedlogu mogla dodati mogućnost da suci objavljuju izdvojena mišljenja, uključujući i ona suprotna, te predlaže izmjene relevantnih članaka Statuta Suda. Praksa izdvojenih mišljenja uobičajena je u većini država članica, a općenito se dopušta i na međunarodnim sudovima kao što su Međunarodni kazneni sud i Europski sud za ljudska prava. Mogućnost podnošenja izdvojenih mišljenja poboljšala bi kvalitetu presuda Suda, osobito u slučajevima kad je obrazloženje Suda teško slijediti upravo zato jer je u odluku trebalo uključiti djelomično različita stajališta kako bi se među sucima postigao kompromis. Pojedinačna mišljenja mogla bi potaknuti većinu da izričito raspravlja o stajalištima manjine i osporava valjanost njihovih pravnih argumenata te pritom izdvoji stajališta onih kojih se ne slažu, čime bi se osigurala jasnija, dosljednija, razumljivija i u konačnici vjerodostojnija i uvjerljivija presuda. S pomoću izdvojenih mišljenja mogao bi se predvidjeti daljnji razvoj sudske prakse Suda. Također bi se mogao poboljšati sudski dijalog s nacionalnim sudovima koji bi imali na raspolaganju bolje obrazložene presude, u kojima se izričito i u potpunosti uzimaju o obzir sva različita pravna mišljenja, a osobito mišljenje suda koji je uputio zahtjev. Pojedinačna mišljenja nipošto ne bi bila obvezna te bi suci i dalje slobodno odlučivali o tome hoće li objaviti izdvojeno mišljenje. Naravno, davanje prednosti transparentnosti, a ne tajnosti, može samo pridonijeti postupku demokratizacije Europske unije.

AMANDMANI

Odbor za ustavna pitanja poziva Odbor za pravna pitanja da kao nadležni odbor uzme u obzir sljedeće amandmane:

Amandman    1

Nacrt Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1. (nova)

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Članak 2.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1)  Članak 2. zamjenjuje se sljedećim:

„Članak 2.

„Članak 2.

Prije preuzimanja dužnosti svaki sudac pred Sudom koji zasjeda javno priseže da će svoje dužnosti obavljati nepristrano i savjesno te da će čuvati tajnost vijećanja Suda.

Prije preuzimanja dužnosti svaki sudac pred Sudom koji zasjeda javno priseže da će svoje dužnosti obavljati nepristrano i savjesno, ne dovodeći u pitanje članak 36. drugi stavak, te da će čuvati tajnost vijećanja Suda.

Amandman    2

Nacrt Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.a (nova)

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Članak 8.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1 a)  Članak 8. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 8.

„Članak 8.

Odredbe članaka od 2. do 7. primjenjuju se na nezavisne odvjetnike.

Odredbe članaka od 2. do 7. primjenjuju se mutatis mutandis na nezavisne odvjetnike.

Amandman    3

Nacrt Uredbe

Članak 1. – stavak 1. – točka -1.b (nova)

Protokol br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Članak 35.

 

Tekst na snazi

Izmjena

 

(-1 b)  Članak 35. zamjenjuje se sljedećim:

Članak 35.

Članak 35.

Vijećanje je Suda tajno i ostaje tajno.

Ne dovodeći u pitanje članak 36. drugi stavak, vijećanje je Suda tajno i ostaje tajno.

Amandman    4

Nacrt Uredbe

Članak 2.a (novi)

Nacrt Suda

Izmjena

 

Članak 2.a

 

Članci 2., 8., 35., 36. i 47. Statuta, kako su izmijenjeni ovom Uredbom, primjenjuju se na predmete pokrenute pred Sudom ili Općim sudom nakon datuma stupanja na snagu ove Uredbe.

POSTUPAK U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

Naslov

Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Referentni dokumenti

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16,4./2018.

 

 

 

Odbori koji su dali mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

16,4./2018.

Izvjestitelj(ica) za mišljenje

       Datum imenovanja

Morten Messerschmidt

20,6./2018.

Razmatranje u odboru

21,11./2018.

 

 

 

Datum usvajanja

27,11./2018.

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Wajid Khan, Constanze Krehl

KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEM U ODBORU KOJI DAJE MIŠLJENJE

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENS

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

EPP

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani


POSTUPAK U NADLEŽNOM ODBORU

Naslov

Nacrt izmjena Protokola br. 3 o Statutu Suda Europske unije

Referentni dokumenti

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Nadležni odbor

       Datum objave na plenarnoj sjednici

JURI

16.4.2018

 

 

 

Odbori koji daju mišljenje

       Datum objave na plenarnoj sjednici

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Izvjestitelji

       Datum imenovanja

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Razmatranje u odboru

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Datum usvajanja

6.12.2018

 

 

 

Rezultat konačnog glasovanja

+:

–:

0:

20

1

1

Zastupnici nazočni na konačnom glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zamjenici nazočni na konačnom glasovanju prema čl. 200. st. 2.

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Datum podnošenja

7.12.2018


KONAČNO GLASOVANJE POIMENIČNIM GLASOVANJEMU NADLEŽNOM ODBORU

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Korišteni znakovi:

+  :  za

-  :  protiv

0  :  suzdržani

Posljednje ažuriranje: 11. siječanja 2019.Pravna napomena