Eljárás : 2018/0900(COD)
A dokumentum állapota a plenáris ülésen
Válasszon egy dokumentumot : A8-0439/2018

Előterjesztett szövegek :

A8-0439/2018

Viták :

Szavazatok :

PV 13/03/2019 - 11.15

Elfogadott szövegek :

P8_TA(2019)0179

JELENTÉS     ***I
PDF 588kWORD 82k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Jogi Bizottság

Előadó: Tiemo Wölken

MÓDOSÍTÁSOK
AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE
 INDOKOLÁS
 VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről
 ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN
 AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

AZ EURÓPAI PARLAMENT JOGALKOTÁSI ÁLLÁSFOGLALÁS-TERVEZETE

az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Rendes jogalkotási eljárás: első olvasat)

Az Európai Parlament,

–  tekintettel a Bíróság kérelmére, amelyet benyújtottak a Parlamenthez és a Tanácshoz (02360/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 256. cikkének (1) bekezdésére és 281. cikkének második bekezdésére, valamint az Európai Atomenergia-közösséget létrehozó szerződés 106a. cikkének (1) bekezdésére, amelyek alapján a jogi aktus tervezetét a Parlamenthez benyújtották (C8-0132/2018),

–  tekintettel az Európai Unió működéséről szóló szerződés 294. cikkének (3) és (15) bekezdésére,

–  tekintettel az Európai Bizottság véleményére (COM(2018)0534),

–  tekintettel eljárási szabályzata 48. és 59. cikkére,

–  tekintettel a Jogi Bizottság jelentésére és az Alkotmányügyi Bizottság véleményére (A8-0439/2018),

1.  elfogadja első olvasatban az alábbi álláspontot;

2.  utasítja elnökét, hogy továbbítsa a Parlament álláspontját a Tanácsnak, a Bizottságnak, a Bíróságnak és a nemzeti parlamenteknek.

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

4 preambulumbekezdés

A Bíróság tervezete

Módosítás

(4)  Másfelől a Bíróság és a Törvényszék által lefolytatott vizsgálatból kitűnik, hogy számos fellebbezést olyan ügyekben nyújtanak be, amelyek már kétszer is vizsgálat tárgyát képezték, először valamely független közigazgatási hatóság, majd a Törvényszék részéről, továbbá hogy a Bíróság számos ilyen fellebbezést elutasít azzal az indokkal, hogy azok egyértelműen megalapozatlanok, sőt nyilvánvalóan elfogadhatatlanok. Annak érdekében, hogy a Bíróság azokra az ügyekre összpontosíthasson, amelyek a részéről különös figyelmet igényelnek, a gondos igazságszolgáltatásra törekedve előzetes megengedhetővé nyilvánítási mechanizmust kell bevezetni az ilyen ügyekkel kapcsolatos fellebbezéseket illetően. Így a Törvényszék határozatát ezen ügyekben vitató fél feladata előzetesen meggyőzni a Bíróságot arról, hogy a fellebbezésében felvetett kérdések az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentősek.

(4)  Másfelől a Bíróság és a Törvényszék által lefolytatott vizsgálatból kitűnik, hogy számos fellebbezést olyan ügyekben nyújtanak be, amelyek már kétszer is vizsgálat tárgyát képezték, először valamely független közigazgatási hatóság, mint például az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, a Közösségi Növényfajta-hivatal, az Európai Vegyianyag-ügynökség, az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség, majd a Törvényszék részéről. A Törvényszék előtt zajló pert megelőzően független közigazgatási hatóság által megvizsgált esetekkel kapcsolatos sok fellebbezést a Bíróság elutasít azzal az indokkal, hogy azok egyértelműen megalapozatlanok, sőt nyilvánvalóan elfogadhatatlanok. Annak érdekében, hogy a Bíróság azokra az ügyekre összpontosíthasson, amelyek a részéről különös figyelmet igényelnek, a gondos igazságszolgáltatásra törekedve előzetes megengedhetővé nyilvánítási mechanizmust kell bevezetni az ilyen ügyekkel kapcsolatos fellebbezéseket illetően. Így a Törvényszék határozatát ezen ügyekben vitató fél feladata előzetesen meggyőzni a Bíróságot arról, hogy a fellebbezésében felvetett kérdések az uniós jog egységessége, koherenciája vagy fejlődése szempontjából jelentősek.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

5 preambulumbekezdés

A Bíróság tervezete

Módosítás

(5)  Tekintettel a Bíróság elé kerülő ügyek számának állandó növekedésére, továbbá összhangban az Európai Unió Bírósága elnökének 2018. július 13-i levelében foglaltakkal, a jelen szakaszban a fellebbezések előzetes megengedhetővé nyilvánítására irányuló fent említett mechanizmus kialakításának kell elsőbbséget biztosítani. A Bíróság 2018. március 26-i kérelmén belül a kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek Törvényszékre történő részleges átruházásával kapcsolatos rész vizsgálatát későbbi szakaszban, azt követően kellene elvégezni, hogy 2020 decemberében benyújtásra kerül a Törvényszék működéséről szóló, a 2015. december 16-i 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében előírt jelentés.

(5)  Tekintettel a Bíróság elé kerülő ügyek számának állandó növekedésére, továbbá összhangban az Európai Unió Bírósága elnökének 2018. július 13-i levelében foglaltakkal, a jelen szakaszban a fellebbezések előzetes megengedhetővé nyilvánítására irányuló fent említett mechanizmus kialakításának kell elsőbbséget biztosítani. A Bíróság 2018. március 26-i kérelmén belül a kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek Törvényszékre történő részleges átruházásával kapcsolatos rész vizsgálatát későbbi szakaszban, azt követően kellene elvégezni, hogy 2020 decemberében benyújtásra kerül a Törvényszék működéséről, különösen a Törvényszék hatékonyságáról és a bírói létszám 56 főre történő emelésének szükségességéről és eredményességéről szóló, a 2015. december 16-i 2015/2422 európai parlamenti és tanácsi rendelet 3. cikkének (1) bekezdésében előírt jelentés, amelyben értékelni kell a Törvényszéken belül a nemek egyensúlyának biztosítását is. E cél elérése érdekében a bírói kar részleges megújításait oly módon kell szervezni a Törvényszéken, hogy a tagállamok kormányai fokozatosan elkezdenek két-két bírót jelölni ugyanannak a részleges megújításnak a keretében, arra törekedve, hogy egy nőt és egy férfit válasszanak, a Szerződésekben meghatározott feltételek és eljárások tiszteletben tartása mellett.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv

8 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

8 cikk

„8 cikk

A 2–7. cikk rendelkezéseit a főtanácsnokokra is alkalmazni kell.

A 2–7. cikk rendelkezéseit a főtanácsnokokra is megfelelően alkalmazni kell.”

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv

58 a cikk – 1 bekezdés

 

A Bíróság tervezete

Módosítás

Az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatala, a Közösségi Növényfajta-hivatal, az Európai Vegyianyag-ügynökség vagy az Európai Repülésbiztonsági Ügynökség fellebbezési tanácsai által hozott határozatra vonatkozóan a Törvényszék által hozott határozatok ellen benyújtott fellebbezések vizsgálatának előfeltételét képezi, hogy a Bíróság azokat előzetesen megengedhetővé nyilvánítsa.

Ha olyan független közigazgatási szervhez kell fordulni azt megelőzően, hogy a Törvényszékhez keresetet lehetne benyújtani, amelynek tagjait döntéseik meghozatalában semmilyen utasítás nem köti, a Törvényszék határozata ellen benyújtott fellebbezés vizsgálatának előfeltételét képezi, hogy a Bíróság a fellebbezést előzetesen megengedhetővé nyilvánítsa.

Módosítás    5

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 2 pont

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv

58 a cikk – 3 bekezdés

 

A Bíróság tervezete

Módosítás

A fellebbezés megengedhetővé nyilvánításával kapcsolatos határozatot indokolni kell és közzé kell tenni.

A fellebbezés megengedhetővé vagy megengedhetetlenné nyilvánításával kapcsolatos határozatot megfelelően indokolni kell és közzé kell tenni.


INDOKOLÁS

A Bíróság megfelelő működése elengedhetetlen ahhoz, hogy az uniós polgárok megfelelő jogvédelemben részesüljenek. Az Európai Unió bírósági rendszerének 2015 decemberében elfogadott reformját a lehető legjobb irányba kell kialakítani, és a Törvényszék és a Bíróság között a hatásköröket oly módon kell megosztani, hogy a polgárok időben és hatékonyan részesülhessenek jogvédelemben. Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosítására irányuló bírósági javaslat alapvetően figyelembe veszi ezt a célt.

A lisszaboni reformnak megfelelő terminológiai kiigazítások észszerűek.

Ugyancsak üdvözlendő az EUMSZ 260. cikkének (2) vagy (3) bekezdése alapján hozott ítéletek megfelelő végrehajtásának elmulasztásához kapcsolódó, megsemmisítés iránti keresetek elbírálásának a Bíróság hatáskörébe utalása.

Alapvetően üdvözlendő egy előzetes megengedhetővé nyilvánítási mechanizmus Bíróság általi kialakítása is a fellebbezések bizonyos kategóriái esetében. Nem helyénvaló azonban az egyes független közigazgatási hatóságok név szerinti felsorolása. Inkább egy elvont és általános megközelítést kellene választani annak érdekében, hogy ezen előírás időtálló legyen. A szövegben továbbá egyértelművé kell tenni, hogy az így meghozott határozatot nemcsak engedélyezés, hanem elutasítás esetén is indokolni kell és közzé kell tenni.

A kötelezettségszegés megállapítása iránti keresetek bizonyos kategóriái elsőfokú elbírálásával kapcsolatos hatáskörnek a Törvényszékre történő lehetséges átruházása kérdésénél megfelelőnek tűnik a Törvényszék működéséről készítendő 2020. decemberi jelentés elfogadásának kivárása. A jelentés az Európai Unió igazságszolgáltatási szervezetrendszerére irányuló reform harmadik szakaszának befejezését (2019. szeptember) követően készül el, és különösen a Törvényszék hatékonyságát, valamint a bírói létszám 56 főre történő emelésének szükségességét és eredményességét hivatott vizsgálni. Ennek során figyelembe kell venni a nemek közötti egyensúly megteremtését is a Törvényszéken belül. A kötelezettségszegési eljárás terén fennálló hatáskörök átruházásakor megfelelően figyelembe kell venni, hogy itt a Bizottság legerősebb fegyveréről van szó, amellyel a tagállamok ellen az uniós jog be nem tartása esetén felléphet. Ezek a hatáskörök ezért szükségesek az uniós jog hatékony végrehajtásához. Biztosítani kell, hogy a hatáskörnek a Törvényszékre való átruházása ne vezessen az eljárás időtartamának meghosszabbodásához. Figyelembe kell venni továbbá azt is, hogy ez az átruházás megfelelő-e a kötelezettségszegési eljárásoknak a folyamatban lévő ügyek teljes számához képest viszonylag alacsony arányára való tekintettel. Ez különösen a szerkezeti változás céljának elérésére való alkalmasság kérdését veti fel.


VÉLEMÉNY az Alkotmányügyi Bizottság részéről (29.11.2018)

a Jogi Bizottság részére

az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló (3.) jegyzőkönyv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendelettervezetről

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

A vélemény előadója: Morten Messerschmidt

RÖVID INDOKOLÁS

Az előadó egyetért a javaslat fő célkitűzéseivel, azaz a Bíróság által az EUMSZ 260. cikk (2) vagy (3) bekezdése alapján hozott ítéletek megfelelő végrehajtásának elmulasztásához kapcsolódó, megsemmisítés iránti keresetek elbírálásának a Bíróság kizárólagos hatáskörébe utalásával. Az előadó úgy véli azonban,

hogy a javaslatot ki lehetne egészíteni annak lehetővé tételével, hogy a bírák különvéleményt terjesszenek elő, beleértve az eltérő véleményeket is, és javasolja a Bíróság alapokmányában a vonatkozó cikkek módosítását. A különvélemények gyakorlata a legtöbb tagállamban ismert, és általában a nemzetközi bíróságoknál, például a Nemzetközi Bíróságnál és az Emberi Jogok Európai Bíróságánál is megengedett. A különvélemények lehetősége javítaná a Bíróság határozatainak minőségét, különösen olyankor, amikor a Bíróság indokolása esetleg éppen azért követhető nehezen, mert a bírák közötti kompromisszum elérése érdekében részben eltérő véleményeket kellett belefoglalni a határozatba. Az egyéni vélemények arra késztethetnék a többséget, hogy kifejezetten foglalkozzanak a kisebbség álláspontjával, és vitassák jogi érvelésük helyességét, egyúttal különválasztaná az egyet nem értők véleményét, így biztosítva az egyértelműbb, koherensebb, érthetőbb és végső soron mértékadóbb és meggyőzőbb ítéleteket. A különvélemények esetlegesen előre vetíthetik a Bíróság ítélkezési gyakorlatának későbbi fejleményeit. Emellett javíthatnák a nemzeti bíróságokkal folytatott igazságügyi párbeszédet, mivel e bíróságok olyan, alaposabb indokolással ellátott ítéletekkel találkoznának, amelyekben minden különböző jogi véleményt – különösen a kérdést előterjesztő bíróságét – kifejezetten és teljes körűen figyelembe vettek. Az egyéni vélemények kinyilvánítása semmiképp sem lenne kötelező, és a bírák továbbra is szabadon dönthetnének arról, hogy különvéleményt nyilvánítanak-e vagy sem. Egyértelmű, hogy az átláthatóság előnyben részesítése a titkossággal szemben hozzájárulna az Európai Unió demokratizálódásának folyamatához.

MÓDOSÍTÁS:

Az Alkotmányügyi Bizottság felkéri a Jogi Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy vegye figyelembe az alábbi módosításokat:

Módosítás    1

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 pont (új)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv

2 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1.  A 2. cikk helyébe a következő szöveg lép:

2. cikk

2. cikk

Hivatalba lépése előtt minden bíró a Bíróság nyilvános ülésén esküt tesz arra, hogy feladatait pártatlanul és lelkiismeretesen látja el, és megőrzi a Bíróság tanácskozásainak titkosságát.

Hivatalba lépése előtt minden bíró a Bíróság nyilvános ülésén esküt tesz arra, hogy feladatait pártatlanul és lelkiismeretesen látja el, és a 36. cikk második bekezdésének sérelme nélkül megőrzi a Bíróság tanácskozásainak titkosságát.

Módosítás    2

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – -1 a pont (új)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv

8 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1a.  A 8. cikk helyébe a következő szöveg lép:

8. cikk

8. cikk

A 2–7. cikk rendelkezéseit a főtanácsnokokra is alkalmazni kell.

A 2–7. cikk rendelkezéseit a főtanácsnokokra is megfelelően alkalmazni kell.

Módosítás    3

Rendeletre irányuló javaslat

1 cikk – 1 bekezdés – 1 b pont (új)

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv

35 cikk

 

Hatályos szöveg

Módosítás

 

-1b.  A 35. cikk helyébe a következő szöveg lép:

35. cikk

35. cikk

A Bíróság tanácskozásai titkosak, és azok titkosságát később is meg kell őrizni.

A 36. cikk második bekezdésének sérelme nélkül a Bíróság tanácskozásai titkosak, és azok titkosságát később is meg kell őrizni.

Módosítás    4

Rendeletre irányuló javaslat

2 a cikk (új)

A Bíróság tervezete

Módosítás

 

2a. cikk

 

Az alapokmány e rendelettel módosított 2., 8., 35., 36. és 47. cikke azokra az ügyekre alkalmazandó, amelyekben e rendelet hatálybalépésének időpontját követően fordultak a Bírósághoz vagy a Törvényszékhez.

ELJÁRÁS A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRAFELKÉRT BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai

Hivatkozások

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

16.4.2018

 

 

 

Véleményt nyilvánított

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

16.4.2018

A vélemény előadója

       A kijelölés dátuma

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Vizsgálat a bizottságban

21.11.2018

 

 

 

Az elfogadás dátuma

27.11.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

22

2

0

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Wajid Khan, Constanze Krehl

A VÉLEMÉNYNYILVÁNÍTÁSRA FELKÉRT BIZOTTSÁG

NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás


ELJÁRÁS AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁGBAN

Cím

Az Európai Unió Bíróságának alapokmányáról szóló 3. jegyzőkönyv javasolt módosításai

Hivatkozások

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Illetékes bizottság

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

JURI

16.4.2018

 

 

 

Véleménynyilvánításra felkért bizottságok

       A plenáris ülésen való bejelentés dátuma

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Előadók

       A kijelölés dátuma

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Vizsgálat a bizottságban

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Az elfogadás dátuma

6.12.2018

 

 

 

A zárószavazás eredménye

+:

–:

0:

20

1

1

A zárószavazáson jelen lévő tagok

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

A zárószavazáson jelen lévő póttagok

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

A zárószavazáson jelen lévő póttagok (200. cikk (2) bekezdés)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Benyújtás dátuma

7.12.2018


AZ ILLETÉKES BIZOTTSÁG NÉV SZERINTI ZÁRÓSZAVAZÁSA

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Jelmagyarázat:

+  :  mellette

-  :  ellene

0  :  tartózkodás

Utolsó frissítés: 2019. január 11.Jogi nyilatkozat