Procedūra : 2018/0900(COD)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : A8-0439/2018

Pateikti tekstai :

A8-0439/2018

Debatai :

Balsavimas :

PV 13/03/2019 - 11.15

Priimti tekstai :

P8_TA(2019)0179

PRANEŠIMAS     ***I
PDF 651kWORD 81k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Teisės reikalų komitetas

Pranešėjas: Tiemo Wölken

PAKEITIMAI
EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS
 AIŠKINAMOJI DALIS
 Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ
 ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA
 GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Įprasta teisėkūros procedūra: pirmasis svarstymas)

Europos Parlamentas,

–  atsižvelgdamas į Europos Parlamentui ir Tarybai pateiktą Teisingumo Teismo prašymą (02360/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 256 straipsnio 1 dalį ir 281 straipsnio 2 dalį, pagal kurį Parlamentui buvo pateiktas akto projektas (C8-0132/2018),

–  atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 294 straipsnio 3 ir 15 dalis,

–  atsižvelgdamas į Komisijos nuomonę (COM(2018)0534),

–  atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 59 straipsnį,

–  atsižvelgdamas į Teisės reikalų komiteto pranešimą ir Užsienio reikalų komiteto nuomonę (A8-0439/2018),

1.  priima per pirmąjį svarstymą toliau pateiktą poziciją;

2.  paveda Pirmininkui perduoti Parlamento poziciją Tarybai, Komisijai ir nacionaliniams parlamentams.

Pakeitimas    1

Reglamento projektas

4 konstatuojamoji dalis

Teisingumo Teismo projektas

Pakeitimas

(4)  Be to, iš Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo atliktos analizės matyti, kad daug apeliacinių skundų paduodama bylose, kuriose jau atlikta dviguba (nepriklausomos administracinės institucijos, paskui – Bendrojo Teismo) kontrolė, ir kad nemažai tokių apeliacinių skundų Teisingumo Teismas atmeta dėl to, kad jie akivaizdžiai nepagrįsti ar akivaizdžiai nepriimtini. Tam, kad Teisingumo Teismas galėtų sutelkti dėmesį į reikšmingiausias bylas, gero teisingumo vykdymo sumetimais reikia nustatyti apeliacinių skundų išankstinio priėmimo procedūrą tokiose bylose. Dėl to šalis, ginčijanti Bendrojo Teismo sprendimą šiose bylose, turėtų Teisingumo Teismą visų pirma įtikinti, kad jos apeliaciniame skunde keliami klausimai yra svarbūs Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai.

(4)  Be to, iš Teisingumo Teismo ir Bendrojo Teismo atliktos analizės matyti, kad daug apeliacinių skundų paduodama bylose, kuriose jau atlikta dviguba kontrolė: iš pradžių nepriklausomos administracinės institucijos, pvz., Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos, Bendrijos augalų veislių tarnybos, Europos cheminių medžiagų agentūros, Europos aviacijos saugos agentūros, paskui – Bendrojo Teismo kontrolė. Nemažai tokių apeliacinių skundų, susijusių su bylomis, kuriose prieš pareiškiant ieškinį Bendrajam Teismui jau buvo kreiptasi į nepriklausomą administracinę instituciją, Teisingumo Teismas atmeta dėl to, kad jie akivaizdžiai nepagrįsti ar akivaizdžiai nepriimtini. Tam, kad Teisingumo Teismas galėtų sutelkti dėmesį į reikšmingiausias bylas, gero teisingumo vykdymo sumetimais reikia nustatyti apeliacinių skundų išankstinio priėmimo procedūrą tokiose bylose. Dėl to šalis, ginčijanti Bendrojo Teismo sprendimą šiose bylose, turėtų Teisingumo Teismą visų pirma įtikinti, kad jos apeliaciniame skunde keliami klausimai yra svarbūs Sąjungos teisės vienovei, darnai ar raidai.

Pakeitimas    2

Reglamento projektas

5 konstatuojamoji dalis

Teisingumo Teismo projektas

Pakeitimas

(5)  Atsižvelgiant į nuolat didėjantį Teisingumo Teismui pateikiamų nagrinėti bylų skaičių ir į 2018 m. liepos 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko laišką, šiame etape būtina pirmenybę teikti minėtos apeliacinių skundų išankstinio priėmimo procedūros nustatymui. Teisingumo Teismo 2018 m. kovo 26 d. prašymo dalis, susijusi su dalies ieškinių dėl įsipareigojimų neįvykdymo perdavimu nagrinėti Bendrajam Teismui, turėtų būti analizuojama vėliau, kai 2020 m. gruodžio mėn. bus pateikta 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2015/2422 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta Bendrojo Teismo veiklos ataskaita.

(5)  Atsižvelgiant į nuolat didėjantį Teisingumo Teismui pateikiamų nagrinėti bylų skaičių ir į 2018 m. liepos 13 d. Europos Sąjungos Teisingumo Teismo pirmininko laišką, šiame etape būtina pirmenybę teikti minėtos apeliacinių skundų išankstinio priėmimo procedūros nustatymui. Teisingumo Teismo 2018 m. kovo 26 d. prašymo dalis, susijusi su dalies ieškinių dėl įsipareigojimų neįvykdymo perdavimu nagrinėti Bendrajam Teismui, turėtų būti analizuojama vėliau, kai 2020 m. gruodžio mėn. bus pateikta 2015 m. gruodžio 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 2015/2422 3 straipsnio 1 dalyje nurodyta Bendrojo Teismo veiklos ataskaita, ypač dėl Bendrojo Teismo veiksmingumo, būtinybės padidinti teisėjų skaičių iki 56 ir šio padindinimo efektyvumo, taip pat vertinant tai, kaip Bendrajame Teisme užtikrinta lyčių pusiausvyra. Todėl siekiant šio tikslo Bendrojo Teismo dalies teisėjų keitimą reikėtų organizuoti taip, kad valstybių narių vyriausybės palaipsniui pradėtų siūlyti po du teisėjus per tą patį dalies teisėjų pakeitimą, siekiant pasirinkti vieną moterį ir vieną vyrą, jei laikomasi Sutartyse nustatytų sąlygų ir procedūrų;

Pakeitimas    3

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 dalies -1 a punktas (naujas)

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos teisingumo teismo statuto

8 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

8 straipsnis

8 straipsnis

2–7 straipsnių nuostatos taikomos generaliniams advokatams.

2–7 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos generaliniams advokatams.

Pakeitimas    4

Pasiūlymas dėl reglamento

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos teisingumo teismo statuto

58 a straipsnio 1 dalis

 

Teisingumo Teismo projektas

Pakeitimas

Apeliaciniai skundai, pateikti dėl Europos Sąjungos intelektinės nuosavybės tarnybos, Bendrijos augalų veislių tarnybos, Europos cheminių medžiagų agentūros ar Europos aviacijos saugumo agentūros apeliacinių tarybų sprendimų, nagrinėjami, jeigu Teisingumo Teismas iš anksto patvirtina, kad juos priima.

Kai prieš pateikiant Bendrajam Teismui ieškinį privaloma kreiptis į nepriklausomą administracinę instituciją, kurios narių, jiems priimant sprendimus, nesaisto nurodymai, dėl Bendrojo Teismo sprendimo pateiktas apeliacinis skundas nagrinėjamas tik tuomet, jeigu Teisingumo Teismas iš anksto priima.

Pakeitimas    5

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 dalies 2 punktas

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos teisingumo teismo statuto

58 a straipsnio 3 dalis

 

Teisingumo Teismo projektas

Pakeitimas

Sprendimą dėl apeliacinio skundo priėmimo būtina motyvuoti ir paskelbti.

Sprendimą dėl apeliacinio skundo priėmimo ar atmetimo būtina pakankamai motyvuoti ir paskelbti.


AIŠKINAMOJI DALIS

Tinkamas Teisingumo Teismo veikimas yra labai svarbus norint užtikrinti gerą teisinę Sąjungos piliečių apsaugą. 2015 m. gruodžio mėn. priimtą Europos Sąjungos teismų sistemos reformą reikia vykdyti kuo tinkamiau, o kompetenciją Bendrajam Teismui ir Teisingumo Teismui reikia padalinti taip, kad piliečiai galėtų greitai gauti veiksmingą teisinę apsaugą. Teisingumo Teismo pasiūlyme su pakeitimais dėl Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto iš esmės atsižvelgiama į šį tikslą.

Atlikti terminų pakeitimai siekiant prisitaikyti prie Lisabonos reformos yra tikslingi.

Taip pat palankiai vertinamas sprendimas Teisingumo Teismui perduoti kompetenciją nagrinėti ieškinius dėl panaikinimo, kai ieškiniai susiję su netinkamai įvykdytais sprendimais, priimtais šio teismo pagal SESV 260 straipsnio 2 ar 3 dalį.

Iš esmės teigiamai vertinamas sprendimas sukurti mechanizmą, kuriuo naudodamasis Teisingumo Teismas nuspręstų dėl išankstinio tam tikrų kategorijų apeliacinių skundų priėmimo. Vis dėlto, nereikėtų išvardinti atskirų nepriklausomų administracinių institucijų. Šiuo atveju reikėtų vadovautis bendresne vizija, kad ši norma būtų parengta taip, jog ateityje veiktų. Tekste taip pat reikia patikslinti, kad šiame sprendime nurodomi motyvai ir jis yra skelbiamas ne tik tuomet, kai skundas yra priimamas, bet ir kai jis yra atmetamas.

Atsižvelgiant į klausimą dėl galimo kompetencijos perdavimo Bendrajam Teismui spręsti dėl tam tikrų kategorijų pažeidimo nagrinėjimo procedūrų pirma instancija, manoma, kad dera laukti, kol 2020 m. gruodžio mėn. bus priimta Bendrojo Teismo veiklos ataskaita. Ataskaita bus rengiama baigiant trečią Europos Sąjungos teismų sistemos reformos etapą (2019 m. rugsėjo mėn.), per kurį ypač atidžiai bus nagrinėjamas Bendrojo Teismo veiksmingumas ir būtinybė padidinti teisėjų skaičių iki 56 ir tokio veiksmo veiksmingumas. Šiuo atveju reikėtų vertinti ir tai, kaip sekasi užtikrinti tinkamą lyčių pusiausvyrą Bendrajame Teisme. Perduodant kompetenciją dėl pažeidimo nagrinėjimo procedūros reikia tinkamai atsižvelgti į tai, kad tai yra griežčiausia priemonė, kurią Komisija gali panaudoti prieš valstybes nares, jei šios nesilaiko Sąjungos teisės. Tokios procedūros reikalingos norint, jog teisės aktai būtų vykdomi tinkamai. Reikia užtikrinti, kad perduodant kompetenciją Bendrajam Teismui nepailgėtų visos procedūros trukmė. Reikia įvertinti ir tai, ar verta perduoti kompetenciją atsižvelgiant į pakankamai mažą pažeidimo nagrinėjimo procedūrų dalį palyginti su visomis nagrinėjamomis bylomis. Šiuo atveju klausimų kyla ypač dėl to, ar ši priemonė yra tinkama siekiant užtikrinti struktūrinius pokyčius.


Konstitucinių reikalų komiteto NUOMONĖ (29.11.2018)

pateikta Teisės reikalų komitetui

dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto, projekto

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Nuomonės referentas: Morten Messerschmidt

TRUMPAS PAGRINDIMAS

Pranešėjas sutinka su pagrindiniais pasiūlymo tikslais, ypač su išimtinės jurisdikcijos suteikimu Teisingumo Teismui nagrinėti ieškinius dėl panaikinimo, susijusius su netinkamai įvykdytais sprendimais, priimtais šio teismo pagal SESV 260 straipsnio 2 ar 3 dalį. Vis dėlto, pranešėjas mano, kad pasiūlymą būtų galima papildyti galimybe teisėjams paskelbti atskiras nuomones, įskaitant ir nuomones, kuriomis nepritariama sprendimui, ir siūlo tam tikrų Teismo statuto straipsnių pakeitimus. Atskiros nuomonės yra įprasta praktika daugelyje valstybių narių ir paprastai leidžiama tarptautiniuose teismuose, pvz., Tarptautiniame Teisingumo Teisme ir Europos Žmogaus Teisių Teisme. Galimybė pateikti atskiras nuomones pagerintų Teismo sprendimų kokybę, visų pirma kai gali būti sunku suprasti Teismo argumentus būtent dėl to, kad kolegija turėjo įtraukti iš dalies besiskiriančias nuomones, kad būtų rastas kompromisas tarp teisėjų. Atskiros nuomonės galėtų paskatinti daugumą aiškiai atsižvelgti į mažumos nuomones ir ginčyti jų teisinių argumentų pagrįstumą atskiriant nesutinkančiųjų su sprendimu nuomones. Taip būtų užtikrinama, kad sprendimas bus aiškesnis, nuoseklesnis, suprantamesnis ir, pagaliau, labiau autoritetingas ir įtikinamas. Atskiros nuomonės galėtų pagreitinti tolesnius Teismo praktikos pokyčius. Jos taip pat galėtų pagerinti teismų dialogą su nacionaliniais teismais, kuriems būtų pateikiami geriau pagrįsti sprendimai, kuriuose būtų aiškiai ir visapusiškai atsižvelgiama į visas skirtingas teisines nuomones, visų pirma į prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikiančio teismo nuomones. Atskiros nuomonės jokiu būdu nebūtų privalomos ir teisėjai ir toliau galėtų laisvai nuspręsti, ar paskelbti atskirą nuomonę, ar jos neskelbti. Akivaizdu, kad skaidrumas, o ne slaptumas gali prisidėti tik prie Europos Sąjungos demokratizacijos proceso.

PAKEITIMAI

Konstitucinių reikalų komitetas ragina atsakingą Teisės reikalų komitetą atsižvelgti į šiuos pakeitimus:

Pakeitimas    1

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 pastraipos -1 punktas (naujas)

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

2 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1)  2 straipsnis pakeičiamas taip:

2 straipsnis

2 straipsnis

Kiekvienas teisėjas, prieš pradėdamas eiti savo pareigas, viešame Teisingumo Teismo posėdyje prisiekia savo pareigas atlikti nešališkai ir sąžiningai ir saugoti Teismo pasitarimų slaptumą.

Kiekvienas teisėjas, prieš pradėdamas eiti savo pareigas, viešame Teisingumo Teismo posėdyje prisiekia savo pareigas atlikti nešališkai ir sąžiningai ir, nedarant poveikio 36 straipsnio antrai pastraipai, saugoti Teismo pasitarimų slaptumą.

Pakeitimas    2

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 pastraipos -1 a punktas (naujas)

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

8 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1a)  8 straipsnis pakeičiamas taip:

8 straipsnis

8 straipsnis

2–7 straipsnių nuostatos taikomos generaliniams advokatams.

2–7 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos generaliniams advokatams.“

Pakeitimas    3

Reglamento projektas

1 straipsnio 1 pastraipos -1 b punktas (naujas)

Protokolas Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto

35 straipsnis

 

Dabartinis tekstas

Pakeitimas

 

-1b)  35 straipsnis pakeičiamas taip:

35 straipsnis

35 straipsnis

Teisingumo Teismo pasitarimai yra ir išlieka slapti.

Nedarant poveikio 36 straipsnio antrai pastraipai, Teisingumo Teismo pasitarimai yra ir išlieka slapti.

Pakeitimas    4

Reglamento projektas

2 a straipsnis (naujas)

Teisingumo Teismo projektas

Pakeitimas

 

2a straipsnis

 

Statuto 2, 8, 35, 36 ir 47 straipsniai su šiuo reglamentu padarytais pakeitimais taikomi byloms, kurias Teisingumo Teismas ar Bendrasis Teismas ėmėsi nagrinėti po šio reglamento įsigaliojimo dienos.

NUOMONĘ TEIKIANČIO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimų projektas

Nuorodos

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę pateikė

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

16.4.2018

Nuomonės referentas (-ė)

       Paskyrimo data

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Svarstymas komitete

21.11.2018

 

 

 

Priėmimo data

27.11.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

22

2

0

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Wajid Khan, Constanze Krehl

GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS NUOMONĘ TEIKIANČIAME KOMITETE

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė


ATSAKINGO KOMITETO PROCEDŪRA

Pavadinimas

Protokolo Nr. 3 dėl Europos Sąjungos Teisingumo Teismo statuto pakeitimų projektas

Nuorodos

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Atsakingas komitetas

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

JURI

16.4.2018

 

 

 

Nuomonę teikiantys komitetai

       Paskelbimo plenariniame posėdyje data

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Pranešėjai

       Paskyrimo data

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Svarstymas komitete

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Priėmimo data

6.12.2018

 

 

 

Galutinio balsavimo rezultatai

+:

–:

0:

20

1

1

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę nariai

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Posėdyje per galutinį balsavimą dalyvavę pavaduojantys nariai (200 straipsnio 2 dalis)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Pateikimo data

7.12.2018


GALUTINIS VARDINIS BALSAVIMAS ATSAKINGAME KOMITETE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Sutartiniai ženklai:

+  :  už

-  :  prieš

0  :  susilaikė

Atnaujinta: 2019 m. sausio 11 d.Teisinis pranešimas