Procedura : 2018/0900(COD)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : A8-0439/2018

Teksty złożone :

A8-0439/2018

Debaty :

Głosowanie :

PV 13/03/2019 - 11.15

Teksty przyjęte :

P8_TA(2019)0179

SPRAWOZDANIE     ***I
PDF 731kWORD 73k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Komisja Prawna

Sprawozdawca: Tiemo Wölken

POPRAWKI
PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
 UZASADNIENIE
 OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych
 PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ
 GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

PROJEKT REZOLUCJI USTAWODAWCZEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Zwykła procedura ustawodawcza: pierwsze czytanie)

Parlament Europejski,

–  uwzględniając wniosek Trybunału Sprawiedliwości przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, w zmienionej wersji (02360/2018),

–  uwzględniając art. 256 ust. 1 i art. 281 akapit drugi Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, a także art. 106a ust. 1 Traktatu ustanawiającego Europejską Wspólnotę Energii Atomowej, zgodnie z którymi projekt aktu został przedstawiony Parlamentowi (C8-0132/2018),

–  uwzględniając art. 294 ust. 3 i 15 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej,

–  uwzględniając opinię Komisji Europejskiej (COM(2018)0534),

–  uwzględniając art. 48 i 59 Regulaminu,

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Prawnej oraz opinię przedstawioną przez Komisję Spraw Konstytucyjnych (A8-0439/2018),

1.  przyjmuje poniższe stanowisko w pierwszym czytaniu;

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie, Komisji, Trybunałowi Sprawiedliwości, a także parlamentom narodowym.

Poprawka    1

Projekt rozporządzenia

Motyw 4

Projekt Trybunału Sprawiedliwości

Poprawka

(4)  Zresztą z przeprowadzonej przez Trybunał i Sąd analizy wynika, że liczne odwołania są wnoszone w sprawach, które zostały już poddane podwójnemu badaniu, najpierw przez niezależny organ administracyjny, a następnie przez Sąd, oraz że wiele z tych odwołań zostaje oddalonych przez Trybunał z powodu oczywistej bezpodstawności, a wręcz odrzuconych z powodu oczywistej niedopuszczalności. Aby pozwolić Trybunałowi skoncentrować się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi, w trosce o prawidłowy wymiar sprawiedliwości należy zatem w odniesieniu do odwołań dotyczących takich spraw wprowadzić mechanizm wstępnego przyjęcia do rozpoznania. Zadaniem strony, która kwestionuje orzeczenie Sądu w tych sprawach, będzie zatem uprzednie przekonanie Trybunału o znaczeniu kwestii podniesionych w jej odwołaniu dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

(4)  Zresztą z przeprowadzonej przez Trybunał i Sąd analizy wynika, że liczne odwołania są wnoszone w sprawach, które zostały już poddane podwójnemu badaniu, najpierw przez niezależny organ administracyjny, taki jak Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian Roślin, Europejska Agencja Chemikaliów czy Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego, a następnie przez Sąd. Wiele z tych odwołań dotyczących spraw, którymi zajmował się już niezależny organ administracyjny, zanim trafiły do Sądu, zostaje oddalonych przez Trybunał z powodu oczywistej bezpodstawności, a wręcz odrzuconych z powodu oczywistej niedopuszczalności. Aby pozwolić Trybunałowi skoncentrować się na sprawach, które wymagają jego pełnej uwagi, w trosce o prawidłowy wymiar sprawiedliwości należy zatem w odniesieniu do odwołań dotyczących takich spraw wprowadzić mechanizm wstępnego przyjęcia do rozpoznania. Zadaniem strony, która kwestionuje orzeczenie Sądu w tych sprawach, będzie zatem uprzednie przekonanie Trybunału o znaczeniu kwestii podniesionych w jej odwołaniu dla jedności, spójności lub rozwoju prawa Unii.

Poprawka    2

Projekt rozporządzenia

Motyw 5

Projekt Trybunału Sprawiedliwości

Poprawka

(5)  W świetle stałego wzrostu liczby spraw wnoszonych do Trybunału i zgodnie z treścią pisma prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 2018 r. na tym etapie należy priorytetowo potraktować wdrożenie wyżej wspomnianego mechanizmu wstępnego przyjęcia odwołań do rozpoznania. Badanie części wniosku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2018 r. dotyczącej częściowego przekazania Sądowi skarg o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego powinno nastąpić na późniejszym etapie, po złożeniu w grudniu 2010 r. sprawozdania z funkcjonowania Sądu, przewidzianego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r.

(5)  W świetle stałego wzrostu liczby spraw wnoszonych do Trybunału i zgodnie z treścią pisma prezesa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 13 lipca 2018 r. na tym etapie należy priorytetowo potraktować wdrożenie wyżej wspomnianego mechanizmu wstępnego przyjęcia odwołań do rozpoznania. Badanie części wniosku Trybunału Sprawiedliwości z dnia 26 marca 2018 r. dotyczącej częściowego przekazania Sądowi skarg o stwierdzenie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego powinno nastąpić na późniejszym etapie, po złożeniu w grudniu 2020 r. sprawozdania z funkcjonowania Sądu, w szczególności ze skuteczności funkcjonowania Sądu, efektywności i potrzeby zwiększenia liczby sędziów do 56, przewidzianego w art. 3 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2015/2422 z dnia 16 grudnia 2015 r., które powinno również obejmować ocenę osiągnięcia w Sądzie równowagi płci. Aby zrealizować ten cel, częściowe odnowienia składu sędziowskiego w Sądzie powinny odbywać się w taki sposób, że rządy państw członkowskich rozpoczęłyby stopniowo wyznaczać dwoje sędziów w ramach tego samego częściowego odnowienia składu sędziowskiego, tak aby wybrać jedną kobietę i jednego mężczyznę, przestrzegając przy tym warunków i procedur określonych w Traktacie.

Poprawka    3

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – ustęp 1 – punkt -1 a (nowy)

Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

-1a)  art. 8 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 8

„Artykuł 8

Postanowienia artykułów 2–7 mają zastosowanie do rzeczników generalnych.

Postanowienia artykułów 2–7 mają zastosowanie odpowiednio do rzeczników generalnych.

Poprawka    4

Wniosek dotyczący rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 58 a – ustęp 1

 

Projekt Trybunału Sprawiedliwości

Poprawka

Badanie odwołań wniesionych od orzeczeń Sądu dotyczących decyzji izby odwoławczej Urzędu Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wspólnotowego Urzędu Odmian Roślin, Europejskiej Agencji Chemikaliów lub Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa Lotniczego jest uzależnione od ich wstępnego przyjęcia do rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości.

W wypadku gdy sprawę należy przedłożyć do rozpatrzenia niezależnemu organowi administracyjnemu, którego członkowie nie są związani żadnymi instrukcjami przy podejmowaniu decyzji, zanim będzie można wnieść skargę do Sądu, badanie odwołania wniesionego od orzeczenia Sądu jest uzależnione od jego wstępnego przyjęcia do rozpoznania przez Trybunał Sprawiedliwości.

Poprawka    5

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt 2

Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 58 a – ustęp 3

 

Projekt Trybunału Sprawiedliwości

Poprawka

Decyzję w sprawie przyjęcia do rozpoznania uzasadnia się i publikuje.

Decyzję w sprawie przyjęcia do rozpoznania lub odrzucenia uzasadnia się należycie i publikuje.


UZASADNIENIE

Dobre funkcjonowanie Trybunału Sprawiedliwości jest niezbędne dla dobrej ochrony prawnej obywateli Unii. Przyjęta w grudniu 2015 r. reforma systemu sądownictwa Unii Europejskiej musi zostać ukształtowana optymalnie, a kompetencje – tak rozdzielone między sąd i Trybunał Sprawiedliwości, aby obywatele mogli szybko i efektywnie uzyskać ochronę prawną. We wniosku Trybunału Sprawiedliwości wraz z poprawkami do Protokołu nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej ten cel jest w zasadzie uwzględniany.

Dostosowania terminologii do reformy lizbońskiej są zasadne.

Z zadowoleniem przyjmuje się również przekazanie Trybunałowi Sprawiedliwości kompetencji w zakresie podejmowania decyzji dotyczącej skarg o unieważnienie aktu prawnego w związku z brakiem należytego wykonania wyroku wydanego przez Trybunał Sprawiedliwości zgodnie z art. 260 ust. 2 lub 3 TFUE.

Zasadniczo z zadowoleniem przyjmuje się stworzenie mechanizmu wcześniejszego dopuszczenia określonych kategorii środków prawnych przez Trybunał Sprawiedliwości. Poszczególne niezależne organy administracyjne nie powinny być jednak podawane w postaci wyliczenia. Należy tutaj wybrać raczej podejście abstrakcyjno-ogólne, aby przepis ten nie ulegał dezaktualizacji. Ponadto należy wyjaśnić w tekście, że nie tylko w przypadku dopuszczenia, lecz również w razie odrzucenia do tej decyzji dołącza się uzasadnienie i publikuje się ją.

Poczekanie na przyjęcie sprawozdania w sprawie funkcjonowania Sądu w grudniu 2020 r. wydaje się właściwe w odniesieniu do kwestii możliwego przekazania Sądowi kompetencji w zakresie podejmowania decyzji w pierwszej instancji w sprawie określonych kategorii postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego. Sprawozdanie zostanie złożone po zakończeniu trzeciego etapu reformy systemu sądownictwa Unii Europejskiej (wrzesień 2019 r.) i przeanalizowana ma w nim zostać w efektywność funkcjonowania Sądu oraz efektywność i potrzeba zwiększenia liczby sędziów do 56. Powinno się przy tym również ocenić osiągnięcie równowagi płci w Sądzie. W przypadku przekazania kompetencji w zakresie postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego należy uwzględnić, że chodzi przy tym o największą broń Komisji do występowania przeciwko państwom członkowskim w razie nieprzestrzegania przez nie prawa Unii. Są one konieczne do skutecznego wdrażania. Konieczne jest zagwarantowanie, by przy przesunięciu kompetencji na Sąd nie doszło do wydłużenia całkowitego czasu trwania postępowań. Ponadto należy uwzględnić, czy przekazanie to jest stosowne w świetle jedynie stosunkowo niewielkiego udziału postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego w łącznej liczbie spraw zawisłych. Nasuwa się przy tym w szczególności pytanie o odpowiedniość do osiągnięcia celu zmiany strukturalnej.


OPINIA Komisji Spraw Konstytucyjnych (29.11.2018)

dla Komisji Prawnej

w sprawie projektu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Morten Messerschmidt

ZWIĘZŁE UZASADNIENIE

Sprawozdawca zgadza się z głównymi celami wniosku, zwłaszcza z przekazaniem Trybunałowi Sprawiedliwości wyłącznej właściwości do orzekania w przedmiocie skarg o stwierdzenie nieważności związanych z brakiem właściwego wykonania wyroku wydanego przez Trybunał na podstawie art. 260 ust. 2 lub 3 TFUE. Sprawozdawca uważa również,

że wniosek może zostać uzupełniony o możliwość publikowania przez sędziów oddzielnych opinii, w tym opinii odrębnych, oraz proponuje wprowadzenie zmian do odpowiednich artykułów statutu Trybunału. Praktyka wydawania oddzielnych opinii jest wspólna dla większości państw członkowskich i jest powszechnie dopuszczalna w sądach międzynarodowych, takich jak Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości i Europejski Trybunał Praw Człowieka. Możliwość wydawania oddzielnych opinii poprawiłaby jakość orzeczeń Trybunału, zwłaszcza gdy uzasadnienie Trybunału mogłoby być trudne do zrealizowania właśnie dlatego, że stanowisko składu orzekającego musiałoby być częściowo rozbieżne w celu znalezienia kompromisu między sędziami. Indywidualne opinie mogłyby skłonić większość do wyraźnego uwzględnienia opinii mniejszości i podważenia zasadności jej argumentów prawnych, przy jednoczesnym zachowaniu oddzielnych odrębnych opinii, zapewniając tym samym bardziej jednoznaczny, spójny, zrozumiały i ostatecznie autorytatywny i przekonujący wyrok. Oddzielne opinie mogą antycypować późniejsze zmiany w orzecznictwie Trybunału. Mogłyby one również usprawnić dialog sądowy z sądami krajowymi, które uzyskiwałyby lepiej uzasadnione wyroki, w których wyraźnie i w pełni uwzględniono wszystkie opinie prawne – w szczególności opinie sądu odsyłającego. Wyrażanie indywidualnych opinii w żaden sposób nie byłoby obowiązkowe, a sędziowie nadal mogliby swobodnie decydować o wydaniu oddzielnej opinii. Oczywiście przywilejowanie przejrzystości w stosunku do zachowania tajemnicy może się jedynie przyczynić do procesu demokratyzacji Unii Europejskiej.

POPRAWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Prawnej, jako komisji przedmiotowo właściwej, o wzięcie pod uwagę następujących poprawek:

Poprawka    1

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 (nowy)

Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 2

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(-1)  art. 2 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 2

Artykuł 2

Przed podjęciem obowiązków każdy z sędziów ślubuje, przed Trybunałem Sprawiedliwości obradującym na posiedzeniu jawnym, wykonywać swe obowiązki bezstronnie i sumiennie oraz utrzymać w tajemnicy treść obrad Trybunału.

Przed podjęciem obowiązków każdy z sędziów ślubuje, przed Trybunałem Sprawiedliwości obradującym na posiedzeniu jawnym, wykonywać swe obowiązki bezstronnie i sumiennie oraz – z zastrzeżeniem art. 36 akapit drugi– utrzymać w tajemnicy treść obrad Trybunału.

Poprawka    2

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 a (nowy)

Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 8

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(-1 a)  art. 8 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 8

Artykuł 8

Postanowienia artykułów 2–7 mają zastosowanie do rzeczników generalnych.

Postanowienia artykułów 2–7 mają zastosowanie odpowiednio do rzeczników generalnych.

Poprawka    3

Projekt rozporządzenia

Artykuł 1 – akapit 1 – punkt -1 b (nowy)

Protokół nr 3 w sprawie Statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Artykuł 35

 

Tekst obowiązujący

Poprawka

 

(-1 b)  art. 35 otrzymuje brzmienie:

Artykuł 35

Artykuł 35

Obrady Trybunału Sprawiedliwości są i pozostają niejawne.

Z zastrzeżeniem art. 36 akapit drugi, obrady Trybunału Sprawiedliwości są i pozostają niejawne.

Poprawka    4

Projekt rozporządzenia

Artykuł 2 a (nowy)

Projekt Trybunału Sprawiedliwości

Poprawka

 

Artykuł 2a

 

Art. 2, 8, 35, 36 i 47 statutu zmienionego niniejszym rozporządzeniem stosuje się do spraw, które wniesiono do Trybunału Sprawiedliwości lub Sądu po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.

PROCEDURA W KOMISJI OPINIODAWCZEJ

Tytuł

Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odsyłacze

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2018

 

 

 

Opinia wydana przez

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

16.4.2018

Sprawozdawca(czyni) komisji opiniodawczej

       Data powołania

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Rozpatrzenie w komisji

21.11.2018

 

 

 

Data przyjęcia

27.11.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

22

2

0

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Wajid Khan, Constanze Krehl

GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI OPINIODAWCZEJ

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się


PROCEDURA W KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

Tytuł

Projekt zmian Protokołu nr 3 w sprawie statutu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

Odsyłacze

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Komisja przedmiotowo właściwa

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

JURI

16.4.2018

 

 

 

Komisje wyznaczone do wydania opinii

       Data ogłoszenia na posiedzeniu

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Sprawozdawcy

       Data powołania

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Rozpatrzenie w komisji

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Data przyjęcia

6.12.2018

 

 

 

Wynik głosowania końcowego

+:

–:

0:

20

1

1

Posłowie obecni podczas głosowania końcowego

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Zastępcy obecni podczas głosowania końcowego

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Zastępcy (art. 200 ust. 2) obecni podczas głosowania końcowego

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Data złożenia

7.12.2018


GŁOSOWANIE KOŃCOWE W FORMIE GŁOSOWANIA IMIENNEGOW KOMISJI PRZEDMIOTOWO WŁAŚCIWEJ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Objaśnienie używanych znaków:

+  :  za

-  :  przeciw

0  :  wstrzymało się

Ostatnia aktualizacja: 11 stycznia 2019Informacja prawna