Procedură : 2018/0900(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0439/2018

Texte depuse :

A8-0439/2018

Dezbateri :

Voturi :

PV 13/03/2019 - 11.15

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0179

RAPORT     ***I
PDF 720kWORD 73k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Comisia pentru afaceri juridice

Raportor: Tiemo Wölken

AMENDAMENTE
PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 EXPUNERE DE MOTIVE
 AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere cererea Curții de Justiție înaintată Parlamentului European și Consiliului, în versiunea revizuită (02360/2018),

–  având în vedere articolul 256 alineatul (1) și articolul 281 al doilea paragraf din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, precum și articolul 106a alineatul (1) din Tratatul de instituire a Comunității Europene a Energiei Atomice, în temeiul cărora proiectul de act legislativ a fost prezentat Parlamentului (C8-0132/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatele (3) și (15) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Comisiei Europene (COM(2018)0534),

–  având în vedere articolele 48 și 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri juridice și avizul Comisiei pentru afaceri constituționale (A8-0439/2018),

1.  adoptă poziția în primă lectură prezentată în continuare;

2.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului, Comisiei, Curții de Justiție, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

Proiect de regulament

Considerentul 4

Proiectul Curții de Justiție

Amendamentul

(4)  Pe de altă parte, reiese din analiza pe care au efectuat-o Curtea și Tribunalul că numeroase recursuri sunt formulate în cauze care au beneficiat deja de o dublă examinare, într-o primă fază de către o autoritate administrativă independentă, iar apoi de către Tribunal, și că multe dintre aceste recursuri sunt respinse de Curte ca fiind în mod vădit nefondate sau chiar ca urmare a unei inadmisibilități vădite. Prin urmare, pentru a permite Curții să se concentreze asupra cauzelor care necesită întreaga sa atenție, este necesar, în scopul unei bune administrări a justiției, să se introducă, pentru recursurile referitoare la astfel de cauze, un mecanism de admitere în principiu. Ar reveni astfel părții care contestă o decizie a Tribunalului în aceste cauze sarcina să convingă în prealabil Curtea cu privire la importanța chestiunilor ridicate de recursul său pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii.

(4)  Pe de altă parte, reiese din analiza pe care au efectuat-o Curtea și Tribunalul că numeroase recursuri sunt formulate în cauze care au beneficiat deja de o dublă examinare, într-o primă fază de către o autoritate administrativă independentă, cum ar fi Oficiul Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, Oficiul Comunitar pentru Soiuri de Plante, Agenția Europeană pentru Produse Chimice, Agenția Europeană de Siguranță a Aviației, iar apoi de către Tribunal. Multe dintre aceste recursuri, referitoare la cauze în care o autoritate administrativă independentă a fost sesizată înainte de introducerea acțiunii în fața Tribunalului, sunt respinse de Curte ca fiind în mod vădit nefondate sau chiar ca urmare a unei inadmisibilități vădite. Prin urmare, pentru a permite Curții să se concentreze asupra cauzelor care necesită întreaga sa atenție, este necesar, în scopul unei bune administrări a justiției, să se introducă, pentru recursurile referitoare la astfel de cauze, un mecanism de admitere în principiu. Ar reveni astfel părții care contestă o decizie a Tribunalului în aceste cauze sarcina să convingă în prealabil Curtea cu privire la importanța chestiunilor ridicate de recursul său pentru unitatea, coerența sau dezvoltarea dreptului Uniunii.

Amendamentul    2

Proiect de regulament

Considerentul 5

Proiectul Curții de Justiție

Amendamentul

(5)  Având în vedere creșterea constantă a numărului de cauze deduse judecății Curții și în conformitate cu textul scrisorii președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene din 13 iulie 2018, este necesar, în acest stadiu, să se acorde prioritate instituirii mecanismului menționat mai sus de admitere în principiu a recursurilor. Examinarea părții din cererea Curții de Justiție din 26 martie 2018 aferente transferului parțial al acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor către Tribunal ar trebui să fie efectuată într-un stadiu ulterior, posterior prezentării, în luna decembrie a anului 2020, a raportului privind funcționarea Tribunalului prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015.

(5)  Având în vedere creșterea constantă a numărului de cauze deduse judecății Curții și în conformitate cu textul scrisorii președintelui Curții de Justiție a Uniunii Europene din 13 iulie 2018, este necesar, în acest stadiu, să se acorde prioritate instituirii mecanismului menționat mai sus de admitere în principiu a recursurilor. Examinarea părții din cererea Curții de Justiție din 26 martie 2018 aferente transferului parțial al acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor către Tribunal ar trebui să fie efectuată într-un stadiu ulterior, posterior prezentării, în luna decembrie a anului 2020, a raportului privind funcționarea Tribunalului, în special privind eficiența Tribunalului, eficacitatea acestuia și necesitatea măririi numărului de judecători la 56, prevăzut la articolul 3 alineatul (1) din Regulamentul 2015/2422 al Parlamentului European și al Consiliului din 16 decembrie 2015, în care ar trebui să se evalueze, de asemenea, realizarea echilibrului de gen în cadrul Tribunalului. Pentru realizarea acestui obiectiv, înlocuirile parțiale în cadrul Tribunalului ar trebui organizate astfel încât guvernele statelor membre să înceapă treptat să propună doi judecători pentru aceeași înlocuire parțială, urmărind prin aceasta selectarea unei femei și a unui bărbat, cu respectarea condițiilor și a procedurilor stabilite prin tratate.

Amendamentul    3

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul -1 a (nou)

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a)  Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 8

„Articolul 8

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și avocaților generali.

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și avocaților generali, mutatis mutandis.

Amendamentul    4

Propunere de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 58a – paragraful 1

 

Proiectul Curții de Justiție

Amendamentul

Examinarea recursurilor formulate împotriva deciziilor Tribunalului privind o decizie a unei camere de recurs a Oficiului Uniunii Europene pentru Proprietate Intelectuală, a Oficiului Comunitar pentru Soiuri de Plante, a Agenției Europene pentru Produse Chimice sau a Agenției Europene de Siguranță a Aviației este condiționată de admiterea lor în principiu de către Curtea de Justiție.

În cazul în care un organ administrativ independent ai cărui membri nu sunt constrânși să respecte nicio instrucțiune în deciziile lor trebuie să fie sesizat înainte ca o acțiune să poată fi formulată în fața Tribunalului, examinarea recursului formulat împotriva deciziei acestuia din urmă este condiționată de admiterea sa în principiu de către Curtea de Justiție.

Amendamentul    5

Proiect de regulament

Articolul 1 – paragraful 1 – punctul 2

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 58a – paragraful 3

 

Proiectul Curții de Justiție

Amendamentul

Decizia referitoare la admiterea în principiu a recursului se motivează și se publică.

Decizia referitoare la admiterea sau respingerea în principiu a recursului se motivează în mod corespunzător și se publică.


EXPUNERE DE MOTIVE

Buna funcționare a Curții de Justiție este esențială pentru ca cetățenii Uniunii să beneficieze de o protecție juridică corespunzătoare. Reforma sistemului judiciar al Uniunii Europene, adoptată în decembrie 2015, trebuie să fie concepută în cel mai bun mod cu putință, iar competențele Curții de Justiție și ale Tribunalului trebuie să fie astfel distribuite încât să se ofere cetățenilor o protecție juridică rapidă și eficientă. Propunerea Curții de Justiție de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene urmărește, în principiu, aceste obiective.

Adaptările terminologice la reforma de la Lisabona sunt adecvate.

De asemenea, este binevenit transferul către Curte al competenței de a se pronunța cu privire la acțiunile în anulare referitoare la neîndeplinirea corectă a unei hotărâri pronunțate de Curte în temeiul articolul 260 alineatul (2) sau (3) din TFUE.

Crearea unui mecanism de admitere prealabilă de către Curte pentru anumite categorii de recursuri este, în principiu, binevenită. Cu toate acestea, nu este oportună enumerarea diferitelor autorități administrative independente. Ar trebui, mai degrabă, să se adopte o abordare abstractă și generică pentru ca această dispoziție să fie orientată spre viitor. Mai mult, ar trebui să se precizeze în text că această decizie trebuie să fie justificată și publicată nu numai în cazul admiterii, ci și în cazul respingerii.

Amânarea adoptării raportului privind procedurile Tribunalului până în decembrie 2020 pare a fi oportună, luând în considerare un posibil transfer către Tribunal al competențelor privind hotărârile în primă instanță referitoare la anumite categorii de acțiuni în constatarea neîndeplinirii obligațiilor. Raportul se înscrie în cadrul finalizării celei de-a treia etape a reformei structurii instanțelor Uniunii Europene (septembrie 2019), axându-se în special pe eficiența Tribunalului și pe avantajele creșterii numărului de judecători la 56, în cazul în care aceasta este într-adevăr necesară. Se va evalua, de asemenea, realizarea echilibrului de gen în cadrul Tribunalului. În ceea ce privește transferul de competențe în domeniul acțiunilor în constatarea neîndeplinirii obligațiilor, trebuie să se ia în considerare faptul că aceasta este cea mai puternică armă pe care o are la dispoziție Comisia împotriva statelor membre în cazul nerespectării dreptului Uniunii. Aceste acțiuni sunt necesare pentru o aplicare efectivă a dreptului UE. Trebuie luate măsuri pentru ca transferul de competenței către Tribunal să nu conducă la prelungirea duratei procedurilor. În plus, trebuie văzut dacă acest transfer se justifică, având în vedere proporția relativ redusă pe care o reprezintă procedurile în constatarea neîndeplinirii obligațiilor în raport cu numărul total al cauzelor pendinte. Nu este clar, în special, dacă această măsură este cea mai bună modalitate de a realiza schimbări structurale.


AVIZ al Comisiei pentru afaceri constituționale (29.11.2018)

destinat Comisiei pentru afaceri juridice

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Raportor pentru aviz: Morten Messerschmidt

JUSTIFICARE SUCCINTĂ

Raportorul susține principalele obiective ale propunerii, în special obiectivul de a conferi Curții de Justiție competența exclusivă de a se pronunța asupra acțiunilor în anulare legate de neexecutarea adecvată a unei hotărâri pronunțate de respectiva Curte în temeiul articolului 260 alineatul (2) sau (3) TFUE. Raportorul consideră, de asemenea, că

propunerea ar putea fi completată cu posibilitatea ca judecătorii să publice opinii separate, inclusiv divergente, și sugerează modificări ale articolelor relevante din Statutul Curții. Practica opiniilor separate există în majoritatea statelor membre și este permisă, în general, în fața instanțelor internaționale, cum ar fi Curtea Internațională de Justiție și Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Posibilitatea de a emite opinii separate ar îmbunătăți calitatea hotărârilor Curții, în special atunci când raționamentul Curții ar putea fi dificil de urmărit tocmai pentru că completul a trebuit să încorporeze opinii parțial divergente pentru a ajunge la un compromis între judecători. Opiniile individuale ar putea determina majoritatea să abordeze explicit părerile minorității și să conteste temeinicia argumentelor juridice ale acesteia, păstrând totodată separate părerile celor care nu sunt de acord cu majoritatea și garantând astfel o hotărâre mai explicită, mai coerentă, mai ușor de înțeles și, în cele din urmă, mai elocventă și mai convingătoare. Opiniile separate ar putea anticipa evoluțiile ulterioare ale jurisprudenței Curții. De asemenea, acestea ar putea îmbunătăți dialogul judiciar cu instanțele naționale, care ar beneficia de hotărâri mai bine motivate, în care ar fi luate în considerare, în mod explicit și integral, toate opiniile juridice divergente, și în special cele ale instanței de trimitere. Exprimarea opiniilor individuale nu ar fi în niciun caz obligatorie, iar judecătorii ar avea în continuare libertatea de a decide dacă să publice sau nu o opinie separată. În mod evident, favorizarea transparenței în locul confidențialității ar contribui, cu siguranță, la procesul de democratizare a Uniunii Europene.

AMENDAMENTE

Comisia pentru afaceri constituționale recomandă Comisiei pentru afaceri juridice, care este comisie competentă, să ia în considerare următoarele amendamente:

Amendamentul    1

Proiect de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 (nou)

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 2

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1)  Articolul 2 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 2

„Articolul 2

Înainte de a intra în funcție, fiecare judecător depune, în fața Curții de Justiție reunită în ședință publică, jurământul că își va exercita atribuțiile cu deplină imparțialitate și potrivit conștiinței sale și că nu va divulga nimic din secretul deliberărilor.

Înainte de a intra în funcție, fiecare judecător depune, în fața Curții de Justiție reunită în ședință publică, jurământul că își va exercita atribuțiile cu deplină imparțialitate și potrivit conștiinței sale și că nu va divulga nimic din secretul deliberărilor, fără a aduce atingere articolului 36, al doilea paragraf.

Amendamentul    2

Proiect de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul -1 a (nou)

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 8

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1a)  Articolul 8 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 8

„Articolul 8

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și avocaților generali.

Dispozițiile articolelor 2 - 7 se aplică și avocaților generali, mutatis mutandis.

Amendamentul    3

Proiect de regulament

Articolul 1 – alineatul 1 – punctul 1 b (nou)

Protocolul nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Articolul 35

 

Textul în vigoare

Amendamentul

 

(-1b)  Articolul 35 se înlocuiește cu următorul text:

Articolul 35

Articolul 35

Deliberările Curții de Justiție sunt și rămân secrete.

Fără a aduce atingere articolului 36, al doilea paragraf, deliberările Curții de Justiție sunt și rămân secrete.

Amendamentul    4

Proiect de regulament

Articolul 2 a (nou)

Proiectul Curții de Justiție

Amendamentul

 

Articolul 2a

 

Articolele 2, 8, 35, 36 și 47 din statut, astfel cum au fost modificate prin prezentul regulament, se aplică în cazurile în care Curtea de Justiție sau Tribunalul sunt sesizate după data intrării în vigoare a prezentului regulament.

PROCEDURA COMISIEI SESIZATE PENTRU AVIZ

Titlu

Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Referințe

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

16.4.2018

 

 

 

Aviz emis de către

Data anunțului în plen

AFCO

16.4.2018

Raportor/Raportoare pentru aviz:

Data numirii

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Examinare în comisie

21.11.2018

 

 

 

Data adoptării

27.11.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

22

2

0

Membri titulari prezenți la votul final

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Membri supleanți prezenți la votul final

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Wajid Khan, Constanze Krehl

VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA SESIZATĂ PENTRU AVIZ

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Proiect de modificare a Protocolului nr. 3 privind Statutul Curții de Justiție a Uniunii Europene

Referințe

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Comisie competentă

Data anunțului în plen

JURI

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru avizare

Data anunțului în plen

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Examinare în comisie

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

20

1

1

Membri titulari prezenți la votul final

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Membri supleanți prezenți la votul final

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Membri supleanți (articolul 200 alineatul (2)) prezenți la votul final

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Data depunerii

7.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Notă juridică