Postup : 2018/0900(COD)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : A8-0439/2018

Predkladané texty :

A8-0439/2018

Rozpravy :

Hlasovanie :

PV 13/03/2019 - 11.15

Prijaté texty :

P8_TA(2019)0179

SPRÁVA     ***I
PDF 728kWORD 73k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Výbor pre právne veci

Spravodajca: Tiemo Wölken

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
 DÔVODOVÁ SPRÁVA
 STANOVISKO Výboru pre ústavné veci
 POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU
 ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

–  so zreteľom na žiadosť Súdneho dvora predloženú Európskemu parlamentu a Rade v jej revidovanej verzii (02360/2018),

–  so zreteľom na článok 256 ods. 1 a článok 281 druhý odsek Zmluvy o fungovaní Európskej únie, ako aj na článok 106a ods. 1 Zmluvy o založení Európskeho spoločenstva pre atómovú energiu, v súlade s ktorými bol návrh preložený Európskemu parlamentu (C8-0132/2018),

–  so zreteľom na článok 294 ods. 3 a 15 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

–  so zreteľom na stanovisko Európskej komisie (COM(2018)0534),

–  so zreteľom na články 48 a 59 rokovacieho poriadku,

–  so zreteľom na správu Výboru pre právne veci a na stanovisko Výboru pre ústavné veci (A8-0439/2018),

1.  prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2.  poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii, Súdnemu dvoru a národným parlamentom.

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 4

Návrh Súdneho dvora

Pozmeňujúci návrh

(4)  Okrem toho z preskúmania Súdneho dvora a Všeobecného súdu vyplýva, že mnohé odvolania sú podané vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania najprv nezávislým správnym orgánom a následne Všeobecným súdom, a že množstvo týchto odvolaní Súdny dvor zamietne ako zjavne nedôvodné, či dokonca z dôvodu ich zjavnej neprípustnosti. S cieľom umožniť Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré si vyžadujú jeho mimoriadnu pozornosť, je preto v záujme riadneho výkonu spravodlivosti potrebné zaviesť pre odvolania týkajúce sa takýchto vecí mechanizmus predbežného prijatia. Bude tak úlohou účastníka konania, ktorý spochybňuje rozhodnutie Všeobecného súdu v takýchto veciach, vopred Súdnemu dvoru preukázať dôležitosť otázok vznesených v jeho odvolaní, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie.

(4)  Okrem toho z preskúmania Súdneho dvora a Všeobecného súdu vyplýva, že mnohé odvolania sú podané vo veciach, ktoré už boli predmetom dvojstupňového preskúmania najprv nezávislým správnym orgánom, ako je Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Úrad Spoločenstva pre odrody rastlín, Európska chemická agentúra a Európska agentúra pre bezpečnosť letectva, a následne Všeobecným súdom, Množstvo týchto odvolaní týkajúcich sa vecí, v ktorých už rozhodoval nezávislý správny orgán pred konaním na Všeobecnom súde, Súdny dvor zamietne ako zjavne nedôvodné, či dokonca z dôvodu ich zjavnej neprípustnosti. S cieľom umožniť Súdnemu dvoru sústrediť sa na veci, ktoré si vyžadujú jeho mimoriadnu pozornosť, je preto v záujme riadneho výkonu spravodlivosti potrebné zaviesť pre odvolania týkajúce sa takýchto vecí mechanizmus predbežného prijatia. Bude tak úlohou účastníka konania, ktorý spochybňuje rozhodnutie Všeobecného súdu v takýchto veciach, vopred Súdnemu dvoru preukázať dôležitosť otázok vznesených v jeho odvolaní, pokiaľ ide o jednotu, vnútorný súlad alebo vývoj práva Únie.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Odôvodnenie 5

Návrh Súdneho dvora

Pozmeňujúci návrh

(5)  Vzhľadom na neustály nárast počtu začatých konaní na Súdnom dvore a v súlade s listom predsedu Súdneho dvora Európskej únie z 13. júla 2018 je v tomto štádiu potrebné dať prednosť zavedeniu uvedeného mechanizmu predbežného prijatia odvolaní. Preskúmanie tej časti žiadosti Súdneho dvora z 26. marca 2018, ktorá sa týka čiastočného prenesenia žalôb o nesplnenie povinnosti na Všeobecný súd, bude potrebné vykonať neskôr, po tom, ako bude v decembri 2020 predložená správa o fungovaní Všeobecného súdu podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2422 zo 16. decembra 2015.

(5)  Vzhľadom na neustály nárast počtu začatých konaní na Súdnom dvore a v súlade s listom predsedu Súdneho dvora Európskej únie z 13. júla 2018 je v tomto štádiu potrebné dať prednosť zavedeniu uvedeného mechanizmu predbežného prijatia odvolaní. Preskúmanie tej časti žiadosti Súdneho dvora z 26. marca 2018, ktorá sa týka čiastočného prenesenia žalôb o nesplnenie povinnosti na Všeobecný súd, bude potrebné vykonať neskôr, po tom, ako bude v decembri 2020 predložená správa o fungovaní Všeobecného súdu podľa článku 3 ods. 1 nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2015/2422 zo 16. decembra 2015, najmä pokiaľ ide o účinnosť Všeobecného súdu a účinnosť a potrebu zvýšenia počtu sudcov na 56, v ktorej by sa malo posúdiť aj dosiahnutie rodového vyváženia na Všeobecnom súde. V záujme dosiahnutia tohto cieľa by čiastočné výmeny na tomto súde mali byť organizované takým spôsobom, že vlády členských štátov postupne začnú vymenúvať dvoch sudcov na jednu čiastočnú výmenu s cieľom vybrať jednu ženu a jedného muža, za predpokladu, že sa dodržia podmienky a postupy stanovené zmluvami.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod -1a (nový)

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Článok 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1a)  Článok 8 sa nahrádza takto:

Článok 8

„Článok 8

Ustanovenia článkov 2 až 7 sa vzťahujú aj na generálnych advokátov.

Ustanovenia článkov 2 až 7 sa primerane vzťahujú aj na generálnych advokátov.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Článok 58a – odsek 1

 

Návrh Súdneho dvora

Pozmeňujúci návrh

Preskúmanie odvolaní podaných proti rozhodnutiam Všeobecného súdu, ktoré sa týkajú rozhodnutia odvolacieho senátu Úradu Európskej únie pre duševné vlastníctvo, Úradu Spoločenstva pre odrody rastlín, Európskej chemickej agentúry alebo Európskej agentúry pre bezpečnosť letectva podlieha ich predbežnému prijatiu Súdnym dvorom.

Ak sa pred podaním žaloby na Všeobecný súd musí podať návrh na nezávislý správny orgán, ktorého členovia nie sú viazaní žiadnymi pokynmi pri prijímaní svojich rozhodnutí, preskúmanie odvolania podaného proti rozhodnutiu Všeobecného súdu podlieha predbežnému prijatiu Súdnym dvorom.

Pozmeňujúci návrh    5

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 2

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Článok 58a – odsek 3

 

Návrh Súdneho dvora

Pozmeňujúci návrh

Rozhodnutie týkajúce sa prijatia odvolania sa odôvodní a uverejní.

Rozhodnutie týkajúce sa prijatia alebo neprijatia odvolania sa dostatočne odôvodní a uverejní.“


DÔVODOVÁ SPRÁVA

Správne fungovanie Súdneho dvora je nevyhnutné na to, aby občania Únie mali riadnu právnu ochranu. Reformu súdneho systému Európskej únie prijatú v decembri 2015 treba využiť čo najlepším spôsobom a právomoci Všeobecného súdu a Súdneho dvora musia byť rozdelené takým spôsobom, aby mali občania včas a účinne prístup k spravodlivosti. Návrh Súdneho dvora zahŕňajúci zmeny protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie je v zásade v súlade s týmito cieľmi.

Terminologické úpravy v súlade s lisabonskou reformou majú zmysel.

Je vítaný prenos zodpovedností na Súdny dvor v žalobách o neplatnosti súvisiacich s riadnym nevykonaním rozsudku Súdneho dvora podľa článku 260 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ.

Zavedenie postupu, pre niektoré kategórie odvolaní, ktoré podliehajú predbežnému prijatiu Súdnym dvorom, je v zásade vítané. Nezávislé správne orgány by však nemali byť uvedené samostatne. Namiesto toho by sa mal prijať komplexný a abstraktný prístup, aby sa toto ustanovenie nestalo rýchlo zastaraným. Zo znenia by tiež malo byť jasné, že rozhodnutia nepovoliť odvolanie a dôvody takýchto rozhodnutí sa takisto musia zverejniť.

Pokiaľ ide o otázku možného presunu právomocí na Všeobecný súd v prípade rozhodnutia na prvom stupni týkajúcom sa určitých kategórií konaní vo veci nesplnení povinností sa rozhodnutie počkať na prijatie správy o pracovných metódach Všeobecného súdu v decembri 2020 zdá vhodné, Táto správa bude nasledovať po ukončení tretej etapy reformy štruktúry európskych súdov (september 2019); zameria sa na efektívnosť Všeobecného súdu a na prínos zvýšenia počtu sudcov na 56, či je vôbec takéto zvýšenie naozaj potrebné. V tejto súvislosti by sa malo zvážiť vyvážené zastúpenie žien a mužov na Všeobecnom súde. Pokiaľ ide o prenos zodpovednosti v oblasti konaní o nesplnení povinnosti, treba náležite zohľadniť skutočnosť, že takéto konania sú najsilnejšou zbraňou Komisie proti členským štátom, ktoré nedodržiavajú právo EÚ. Preto sú nevyhnutné pre účinné vykonávanie práva EÚ. Musia sa prijať opatrenia na zabezpečenie toho, aby prenos zodpovednosti na Všeobecný súd neviedol k predĺženiu konaní. Existuje aj otázka primeranosti prenosu, keďže konanie o nesplnení povinnosti tvorí len pomerne malý podiel jeho prípadov. Najmä nie je jasné, či je takýto krok najlepší spôsob, ako uskutočniť štrukturálne zmeny.


STANOVISKO Výboru pre ústavné veci (29.11.2018)

pre Výbor pre právne veci

k návrhu nariadenia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa mení Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko: Morten Messerschmidt

STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Spravodajca súhlasí s hlavnými cieľmi návrhu, najmä s tým, aby sa Súdnemu dvoru udelila výlučná právomoc na rozhodovanie o žalobách o neplatnosti v súvislosti s nesprávnym dodržiavaním rozsudku vyneseného týmto súdom podľa článku 260 ods. 2 alebo 3 ZFEÚ. Domnieva sa však, že

návrh by mohol byť doplnený o ustanovenia, ktoré by umožňovali sudcom vydávať samostatné stanoviská vrátane nesúhlasných stanovísk, a navrhuje zmeny príslušných článkov štatútu Súdneho dvora. Prax samostatných stanovísk je bežná vo väčšine členských štátov a vo všeobecnosti je povolená na medzinárodných súdoch, ako sú Medzinárodný súdny dvor a Európsky súd pre ľudské práva. Možnosť samostatných stanovísk by zlepšila kvalitu rozhodnutí Súdneho dvora, najmä v prípadoch, keď by bolo ťažké presne pochopiť odôvodnenie Súdneho dvora, pretože s cieľom dosiahnuť kompromis medzi sudcami bolo potrebné začleniť čiastočne odlišné názory. Individuálne stanoviská by mohli podnietiť väčšinu k tomu, aby sa výslovne zaoberala názormi menšiny a spochybnila platnosť ich právnych argumentov, zatiaľ čo nesúhlasné stanoviská by sa uvádzali samostatne, čím by sa zabezpečila väčšia explicitnosť, koherentnosť, zrozumiteľnosť a napokon i smerodajnosť a presvedčivosť rozsudkov. Samostatné stanoviská by mohli predchádzať ďalšiemu vývoju judikatúry Súdneho dvora. Takisto by mohli zlepšiť súdny dialóg s vnútroštátnymi súdmi, ktoré by boli konfrontované s lepšie odôvodnenými rozsudkami, v rámci ktorých sa výslovne a v plnej miere zohľadňujú všetky rôzne právne stanoviská, najmä stanoviská predkladajúceho súdu. Vydávanie individuálnych stanovísk by v žiadnom prípade nebolo povinné a sudcovia by mali naďalej možnosť rozhodovať o tom, či uverejnia alebo neuverejnia samostatné stanovisko. Je zrejmé, že uprednostnenie transparentnosti pred tajnosťou môže len prispieť k procesu demokratizácie Európskej únie.

POZMEŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre ústavné veci vyzýva Výbor pre právne veci, aby ako gestorský výbor vzal do úvahy tieto pozmeňujúce návrhy:

Pozmeňujúci návrh    1

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 (nový)

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Článok 2

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1)  Článok 2 sa nahrádza takto:

Článok 2

„Článok 2

Pred nástupom do funkcie zloží každý sudca pred Súdnym dvorom na jeho verejnom zasadnutí prísahu, že svoju funkciu bude vykonávať nestranne a svedomite a bude zachovávať mlčanlivosť o priebehu porád Súdneho dvora.

Pred nástupom do funkcie zloží každý sudca pred Súdnym dvorom na jeho verejnom zasadnutí prísahu, že svoju funkciu bude vykonávať nestranne a svedomite a že bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 2, bude zachovávať mlčanlivosť o priebehu porád Súdneho dvora.

Pozmeňujúci návrh    2

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 a (nový)

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Článok 8

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1 a)  Článok 8 sa nahrádza takto:

Článok 8

„Článok 8

Ustanovenia článkov 2 až 7 sa vzťahujú aj na generálnych advokátov.

Ustanovenia článkov 2 až 7 sa mutatis mutandis vzťahujú aj na generálnych advokátov.

Pozmeňujúci návrh    3

Návrh nariadenia

Článok 1 – odsek 1 – bod 1 b (nový)

Protokol č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Článok 35

 

Platný text

Pozmeňujúci návrh

 

(-1 b)  Článok 35 sa nahrádza takto:

Článok 35

Článok 35

Porady Súdneho dvora sú a zostávajú tajné.

Bez toho, aby bol dotknutý článok 36 ods. 2 a 3, porady Súdneho dvora sú a zostávajú tajné.

Pozmeňujúci návrh    4

Návrh nariadenia

Článok 2 a (nový)

Návrh Súdneho dvora

Pozmeňujúci návrh

 

Článok 2a

 

Články 2, 8, 35, 36 a 47 štatútu zmeneného týmto nariadením sú uplatniteľné na veci, ktoré sú Súdnemu dvoru alebo Všeobecnému súdu predložené po dátume nadobudnutia účinnosti tohto nariadenia.

POSTUP VÝBORU POŽIADANÉHO O STANOVISKO

Názov

Návrh zmien Protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie

Referenčné čísla

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

 

 

 

Výbor požiadaný o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

16.4.2018

Spravodajca výboru požiadaného o stanovisko

       dátum vymenovania

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Prerokovanie vo výbore

21.11.2018

 

 

 

Dátum prijatia

27.11.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Wajid Khan, Constanze Krehl

ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN VO VÝBORE POŽIADANOM O STANOVISKO

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania


POSTUP GESTORSKÉHO VÝBORU

Názov

Návrh zmeny protokolu č. 3 o štatúte Súdneho dvora Európskej únie, ktorý Súdny dvor predložil 26. marca 2018

Referenčné čísla

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Gestorský výbor

       dátum oznámenia na schôdzi

JURI

16.4.2018

 

 

 

Výbory požiadané o stanovisko

       dátum oznámenia na schôdzi

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Spravodajca

       dátum vymenovania

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Prerokovanie vo výbore

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Dátum prijatia

6.12.2018

 

 

 

Výsledok záverečného hlasovania

+:

–:

0:

20

1

1

Poslanci prítomní na záverečnom hlasovaní

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Náhradníci prítomní na záverečnom hlasovaní

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Náhradníci (čl. 200 ods. 2) prítomní na záverečnom hlasovaní

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Dátum predloženia

7.12.2018


ZÁVEREČNÉ HLASOVANIE PODĽA MIEN V GESTORSKOM VÝBORE

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Vysvetlenie použitých znakov:

+  :  za

-  :  proti

0  :  zdržali sa hlasovania

Posledná úprava: 11. januára 2019Právne oznámenie