Postopek : 2018/0900(COD)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument : A8-0439/2018

Predložena besedila :

A8-0439/2018

Razprave :

Glasovanja :

PV 13/03/2019 - 11.15

Sprejeta besedila :

P8_TA(2019)0179

POROČILO     ***I
PDF 712kWORD 81k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Odbor za pravne zadeve

Poročevalec: Tiemo Wölken

PRED. SPREM.
OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA
 OBRAZLOŽITEV
 MNENJE Odbora za ustavne zadeve
 POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU
 POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA

o osnutku uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Redni zakonodajni postopek: prva obravnava)

Evropski parlament,

–  ob upoštevanju zahteve Sodišča, predložene Parlamentu in Svetu, v spremenjeni različici (02360/2018),

–  ob upoštevanju člena 256(1) in drugega odstavka člena 281 Pogodbe o delovanju Evropske unije ter člena 106a(1) Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti za atomsko energijo, v skladu s katerimi je bil Parlamentu predložen osnutek akta (C8-0132/2018),

–  ob upoštevanju člena 294(3) in (15) Pogodbe o delovanju Evropske unije,

–  ob upoštevanju mnenja Evropske komisije (COM(2018)0534),

–  ob upoštevanju členov 48 in 59 Poslovnika,

–  ob upoštevanju poročila Odbora za pravne zadeve in mnenja Odbora za ustavne zadeve (A8-0439/2018),

1.  sprejme stališče v prvi obravnavi, kakor je določeno v nadaljevanju;

2.  naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu, Komisiji, , Sodišču, in nacionalnim parlamentom.

Predlog spremembe    1

Osnutek uredbe

Uvodna izjava 4

Osnutek Sodišča

Predlog spremembe

(4)  Poleg tega je iz analize, ki sta jo izvedla Sodišče in Splošno sodišče, razvidno, da so številne pritožbe vložene v zadevah, v katerih je že bila opravljena dvojna preučitev, najprej od neodvisnega upravnega organa in nato od Splošnega sodišča, in da je Sodišče veliko od njih zavrnilo zaradi njihove očitne neutemeljenosti ali zavrglo zaradi očitne nedopustnosti. Da bi se Sodišču omogočilo, da se osredotoči na zadeve, ki zahtevajo vso njegovo pozornost, je potrebno, da se v interesu učinkovitega izvajanja sodne oblasti za pritožbe v zvezi s temi zadevami uvede mehanizem predhodne dopustitve. Tako bo morala stranka, ki izpodbija odločitev Splošnega sodišča v teh zadevah, Sodišče predhodno prepričati o pomembnosti vprašanj, ki jih navaja v pritožbi, za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije.

(4)  Poleg tega je iz analize, ki sta jo izvedla Sodišče in Splošno sodišče, razvidno, da so številne pritožbe vložene v zadevah, v katerih je že bila opravljena dvojna preučitev, najprej od neodvisnega upravnega organa, kot so Urad Evropske unije za intelektualno lastnino, Urad Skupnosti za rastlinske sorte, Evropska agencija za kemikalije, Evropska agencija za varnost v letalstvu, in nato od Splošnega sodišča. Številne pritožbe v zvezi s primeri, ki so se pred tožbo na Splošnem sodišču obravnavali že pred upravnim organom, je Sodišče zavrnilo zaradi njihove očitne neutemeljenosti ali zavrglo zaradi očitne nedopustnosti. Da bi se Sodišču omogočilo, da se osredotoči na zadeve, ki zahtevajo vso njegovo pozornost, je potrebno, da se v interesu učinkovitega izvajanja sodne oblasti za pritožbe v zvezi s temi zadevami uvede mehanizem predhodne dopustitve. Tako bo morala stranka, ki izpodbija odločitev Splošnega sodišča v teh zadevah, Sodišče predhodno prepričati o pomembnosti vprašanj, ki jih navaja v pritožbi, za enotnost, doslednost ali razvoj prava Unije.

Predlog spremembe    2

Osnutek uredbe

Uvodna izjava 5

Osnutek Sodišča

Predlog spremembe

(5)  Ob upoštevanju nenehnega naraščanja števila zadev pred Sodiščem in v skladu z besedilom dopisa predsednika Sodišča Evropske unije z dne 13. julija 2018 je treba v tej fazi dati prednost vzpostavitvi navedenega mehanizma predhodne dopustitve pritožb. Preučitev dela predloga Sodišča z dne 26. marca 2018, ki se nanaša na delni prenos tožb zaradi neizpolnitve obveznosti na Splošno sodišče, bi bilo treba opraviti pozneje, in sicer po tem, ko bo decembra 2020 predstavljeno poročilo o delovanju Splošnega sodišča, določeno v členu 3(1) Uredbe 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015.

(5)  Ob upoštevanju nenehnega naraščanja števila zadev pred Sodiščem in v skladu z besedilom dopisa predsednika Sodišča Evropske unije z dne 13. julija 2018 je treba v tej fazi dati prednost vzpostavitvi navedenega mehanizma predhodne dopustitve pritožb. Preučitev dela predloga Sodišča z dne 26. marca 2018, ki se nanaša na delni prenos tožb zaradi neizpolnitve obveznosti na Splošno sodišče, bi bilo treba opraviti pozneje, in sicer po tem, ko bo decembra 2020 predstavljeno poročilo o delovanju Splošnega sodišča, zlasti o uspešnosti Splošnega sodišča, učinkovitosti in potrebi po povečanju števila sodnikov na 56, določeno v členu 3(1) Uredbe 2015/2422 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2015, v katerem bi bilo treba oceniti tudi doseganje uravnotežene zastopanosti spolov na Splošnem sodišču. Da bi dosegli ta cilj, bi bilo treba delne zamenjave na tem sodišču organizirati tako, da bodo vlade držav članic postopoma začele predlagati po dva sodnika za posamezno delno zamenjavo, da bi tako lahko izbrale po eno žensko in enega moškega, ob tem pa spoštovale pogoje in postopke, določene v Pogodbah.

Predlog spremembe    3

Osnutek uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Člen 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1a)  člen 8 se nadomesti z naslednjim:

Člen 8

Člen 8

Določbe členov 2 do 7 se uporabljajo za generalne pravobranilce.

Določbe členov 2 do 7 se smiselno uporabljajo za generalne pravobranilce.

Predlog spremembe    4

Predlog uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Člen 58 a – odstavek 1

 

Osnutek Sodišča

Predlog spremembe

Za preizkus pritožb, vloženih zoper odločbe Splošnega sodišča, ki se nanašajo na odločbo odbora za pritožbe pri Uradu Evropske unije za intelektualno lastnino, komisije za pritožbe pri Uradu Skupnosti za rastlinske sorte, komisije za pritožbe pri Evropski agenciji za kemikalije ali komisije za pritožbe pri Evropski agenciji za varnost v letalstvu, je potrebna predhodna dopustitev Sodišča.

Kadar je vložitev tožbe pri Splošnem sodišču pogojena s predložitvijo zadeve neodvisnemu upravnemu organu, katerega člani pri svojih odločitvah niso vezani na nobena navodila, je za preizkus pritožb, vloženih zoper odločbe Splošnega sodišča, potrebna predhodna dopustitev Sodišča.

Predlog spremembe    5

Osnutek uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka 2

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Člen 58 a – odstavek 3

 

Osnutek Sodišča

Predlog spremembe

Odločba o dopustitvi pritožbe se obrazloži in objavi.

Odločba o tem, ali se pritožba dopusti ali ne dopusti, se ustrezno obrazloži in objavi.


OBRAZLOŽITEV

Dobro delovanje Sodišča je nujno za dobro pravno varstvo državljanov Unije Reforma sodnega sistema Evropske unije, sprejeta decembra 2015, mora biti zasnovana čim bolje, pristojnosti pa je treba med Splošno sodišče in Sodišče razdeliti tako, da bodo lahko državljani hitro in učinkovito dostopali do pravnega varstva. Ta cilj je bil načeloma upoštevan pri predlogu Sodišča o spremembah Protokola (št. 3) o Statutu Sodišča Evropske unije.

Terminološke prilagoditve Lizbonski pogodbi so ustrezne.

Prav tako je dobrodošel prenos pristojnosti za odločanje o ničnostnih tožbah v zvezi z nepravilno izvršitvijo sodbe, ki jo je izdalo Sodišče v skladu s členom 260(2) ali (3) PDEU.

Vzpostavitev mehanizma, v okviru katerega Sodišče predhodno dopusti nekatere kategorije pritožb, se načeloma pozdravlja, vendar ni primerno, da se naštejejo posamezni neodvisni upravni organi. Izbrati bi bilo namreč treba abstrakten in splošen pristop, da bi se določba zasnovala tako, da bo ustrezna tudi v prihodnosti. Poleg tega je treba v besedilu pojasniti, da te odločbe ni treba utemeljiti in objaviti le, če se pritožba dopusti, temveč tudi, če se ne.

Pri vprašanju, ali se pristojnosti za odločanje v določenih kategorijah postopkov za ugotavljanje kršitev na prvi stopnji prenesejo na Splošno sodišče, se zdi primerno počakati na sprejetje poročila o delovanju Splošnega sodišča decembra 2020. Poročilo bo sprejeto po koncu tretje faze reforme sodnega sistema Evropske unije (september 2019), v kateri je treba preučiti zlasti uspešnost Splošnega sodišča ter nujnost in učinkovitost povečanja števila sodnikov na 56. V tem okviru bi bilo treba obravnavati tudi uspešnost pri vzpostavljanju uravnotežene zastopanosti spolov na Splošnem sodišču. Pri prenosu pristojnosti na področju postopkov za ugotavljanje kršitev je treba upoštevati, da gre za najmočnejše orožje Komisije za ukrepanje proti državam članicam, če ne spoštujejo prava Unije. Ti postopki so nujni za učinkovito izvajanje tega prava. Zagotoviti je treba, da se s prenosom pristojnosti na Splošno sodišče ne podaljša celotno trajanje postopka. Poleg tega je treba razmisliti, ali je ta prenos primeren, saj postopki za ugotavljanje kršitev zajemajo razmeroma majhen delež skupnega števila nerešenih zadev. Pri tem se zlasti postavlja vprašanje primernosti za dosego cilja strukturne spremembe.


MNENJE Odbora za ustavne zadeve (29.11.2018)

za Odbor za pravne zadeve

o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Protokola št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Pripravljavec mnenja: Morten Messerschmidt

KRATKA OBRAZLOŽITEV

Pripravljavec mnenja soglaša z glavnimi cilji predloga, zlasti s tem, da se Sodišču Evropske unije dodeli izključna pristojnost za odločanje o ničnostnih tožbah, povezanih z nesprejetjem potrebnih ukrepov za izvršitev sodb Sodišča v skladu s členom 260(2) ali (3) PDEU. Vseeno pa pripravljavec mnenja sodi, da bi predlog lahko dopolnili z možnostjo, da sodniki objavijo ločena mnenja, vključno z odklonilnimi mnenji, in predlaga spremembe ustreznih členov Statuta Sodišča. Ločena mnenja so običajna v večini držav članic in so na splošno dovoljena na mednarodnih sodiščih, kot sta Meddržavno sodišče in Evropsko sodišče za človekove pravice. Možnost ločenih mnenj bi izboljšala kakovost sodb Sodišča, zlasti v primerih, ko je razlogovanju Sodišča težko natančno slediti, ker je senat moral združiti delno različna stališča, da bi se našel kompromis med sodniki. Na podlagi posameznih mnenj bi lahko večina izrecno obravnavala stališča manjšine in izpodbijala veljavnost njenih pravnih argumentov, drugačna stališča pa bi se ohranila ločeno, s čimer bi se zagotovila jasnejša, bolj dosledna, razumljiva in končno verodostojna in prepričljiva sodba. Ločena mnenja bi lahko napovedala poznejši razvoj sodne prakse Sodišča. Prav tako bi lahko izboljšala sodni dialog z nacionalnimi sodišči, ki bi dobila bolje utemeljene sodbe, v katerih bi se izrecno in v celoti upoštevala vsa različna pravna mnenja, zlasti mnenja predložitvenega sodišča. Izraziti posamezno mnenje nikakor ne bi bilo obvezno, sodniki pa bi se lahko svobodno odločali, ali bodo objavili ločeno mnenje ali ne. Jasno je, da lahko dajanje prednosti preglednosti namesto tajnosti samo prispeva k procesu demokratizacije Evropske unije.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za ustavne zadeve poziva Odbor za pravne zadeve kot pristojni odbor, da upošteva naslednje predloge sprememb:

Predlog spremembe    1

Osnutek uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 (novo)

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Člen 2

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1)  Člen 2 se nadomesti z naslednjim:

Člen 2

Člen 2

Pred nastopom funkcije vsak sodnik pred Sodiščem, ki javno zaseda, priseže, da bo svoje naloge opravljal nepristransko in vestno ter da bo varoval tajnost posvetovanj Sodišča.

Pred nastopom funkcije vsak sodnik pred Sodiščem, ki javno zaseda, priseže, da bo svoje naloge opravljal nepristransko in vestno ter da bo, brez poseganja v člen 36(2), varoval tajnost posvetovanj Sodišča.

Predlog spremembe    2

Osnutek uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 a (novo)

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Člen 8

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1 a)  Člen 8 se nadomesti z naslednjim:

Člen 8

Člen 8

Določbe členov 2 do 7 se uporabljajo za generalne pravobranilce.

Določbe členov 2 do 7 se smiselno uporabljajo za generalne pravobranilce.

Predlog spremembe    3

Osnutek uredbe

Člen 1 – odstavek 1 – točka -1 b (novo)

Protokol št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Člen 35

 

Veljavno besedilo

Predlog spremembe

 

(-1b)  Člen 35 se nadomesti z naslednjim:

Člen 35

Člen 35

Posvetovanja Sodišča so in ostanejo tajna.

Posvetovanja Sodišča so in ostanejo tajna brez poseganja v člen 36(2).

Predlog spremembe    4

Osnutek uredbe

Člen 2 a (novo)

Osnutek Sodišča

Predlog spremembe

 

Člen 2a

 

Členi 2, 8, 35, 36 in 47 Statuta, kakor je spremenjen s to uredbo, se uporabljajo za zadeve, ki jih Sodišče ali Splošno sodišče začne obravnavati po datumu začetka veljavnosti te uredbe.

POSTOPEK V ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

Naslov

Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Referenčni dokumenti

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

16.4.2018

 

 

 

Mnenje pripravil

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

16.4.2018

Pripravljavec/-ka mnenja

Datum imenovanja

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Obravnava v odboru

21.11.2018

 

 

 

Datum sprejetja

27.11.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

22

2

0

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Wajid Khan, Constanze Krehl

POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV ODBORU, ZAPROŠENEM ZA MNENJE

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani


POSTOPEK V PRISTOJNEM ODBORU

Naslov

Predlogi sprememb k Protokolu št. 3 o Statutu Sodišča Evropske unije

Referenčni dokumenti

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Pristojni odbor

Datum razglasitve na zasedanju

JURI

16.4.2018

 

 

 

Odbori, zaprošeni za mnenje

Datum razglasitve na zasedanju

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Poročevalec/-ka

Datum imenovanja

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Obravnava v odboru

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Datum sprejetja

6.12.2018

 

 

 

Izid končnega glasovanja

+:

–:

0:

20

1

1

Poslanci, navzoči pri končnem glasovanju

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Namestniki, navzoči pri končnem glasovanju

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Džambazki (Angel Dzhambazki), Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Namestniki (člen 200(2)), navzoči pri končnem glasovanju

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Datum predložitve

7.12.2018


POIMENSKO GLASOVANJE PRI KONČNEM GLASOVANJUV PRISTOJNEM ODBORU

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Džambazki (Angel Dzhambazki)

Uporabljeni znaki:

+  :  za

-  :  proti

0  :  vzdržani

Zadnja posodobitev: 11. januar 2019Pravno obvestilo