Förfarande : 2018/0900(COD)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : A8-0439/2018

Ingivna texter :

A8-0439/2018

Debatter :

Omröstningar :

PV 13/03/2019 - 11.15

Antagna texter :

P8_TA(2019)0179

BETÄNKANDE     ***I
PDF 493kWORD 72k
6.12.2018
PE 628.708v02-00 A8-0439/2018

om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

Utskottet för rättsliga frågor

Föredragande: Tiemo Wölken

ÄNDRINGSFÖRSLAG
FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION
 MOTIVERING
 YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor
 ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET
 SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

(02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–  med beaktande av domstolens framställning som har lagts fram för Europaparlamentet och rådet, i dess reviderade version (02360/2018),

–  med beaktande av artikel 256.1 och artikel 281 andra stycket i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt, och artikel 106a.1 i fördraget om upprättandet av Europeiska atomenergigemenskapen, i enlighet med vilka utkastet till akt har lagts fram för parlamentet (C8-0132/2018),

–  med beaktande av artikel 294.3 och 294.15 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–  med beaktande av kommissionens yttrande (COM(2018)0534),

–  med beaktande av artiklarna 48 och 59 i arbetsordningen,

–  med beaktande av betänkandet från utskottet för rättsliga frågor och yttrandet från utskottet för konstitutionella frågor (A8-0439/2018).

1.  Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2.  Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, kommissionen, domstolen och de nationella parlamenten.

Ändringsförslag    1

Utkast till förordning

Skäl 4

Utkastet från domstolen

Ändringsförslag

(4)  Av den granskning som domstolen och tribunalen har genomfört framgår vidare att ett stort antal överklaganden ges in i mål där tvisten redan har prövats två gånger, först av en oberoende förvaltningsmyndighet och därefter av tribunalen, och att många av dessa överklaganden ogillas eller avvisas av domstolen på grund av att det är uppenbart att de är ogrundade respektive inte kan prövas i sak. För att göra det möjligt för domstolen att koncentrera sig på de mål som kräver dess fulla uppmärksamhet, och för att tillgodose intresset av en god rättskipning, bör det införas ett förfarande för prövningstillstånd för överklaganden i sådana mål. Det ankommer således på en part som vill överklaga ett avgörande som tribunalen har meddelat i ett sådant mål att först övertyga domstolen om att de frågor som aktualiseras genom överklagandet är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.

(4)  Av den granskning som domstolen och tribunalen har genomfört framgår vidare att ett stort antal överklaganden ges in i mål där tvisten redan har prövats två gånger, först av en oberoende förvaltningsmyndighet, såsom Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Gemenskapens växtsortsmyndighet, Europeiska kemikaliemyndigheten och Europeiska byrån för luftfartssäkerhet, och därefter av tribunalen. Många av dessa överklaganden i mål där tvisten redan har prövats av en oberoende förvaltningsmyndighet innan talan väcks vid tribunalen ogillas eller avvisas av domstolen på grund av att det är uppenbart att de är ogrundade respektive inte kan prövas i sak. För att göra det möjligt för domstolen att koncentrera sig på de mål som kräver dess fulla uppmärksamhet, och för att tillgodose intresset av en god rättskipning, bör det införas ett förfarande för prövningstillstånd för överklaganden i sådana mål. Det ankommer således på en part som vill överklaga ett avgörande som tribunalen har meddelat i ett sådant mål att först övertyga domstolen om att de frågor som aktualiseras genom överklagandet är av vikt för enhetligheten eller konsekvensen i, eller utvecklingen av, unionsrätten.

Ändringsförslag    2

Utkast till förordning

Skäl 5

Utkastet från domstolen

Ändringsförslag

(5)  Mot bakgrund av att antalet mål som anhängiggörs vid domstolen ständigt ökar finns det, i enlighet med vad som anges i skrivelsen från ordföranden för Europeiska unionens domstol av den 13 juli 2018, skäl att i detta skede prioritera införandet av den ovannämnda mekanismen med prövningstillstånd avseende överklaganden. Den del av domstolens begäran av den 26 mars 2018 som rör överföringen av vissa typer av mål om fördragsbrott till tribunalen bör prövas i ett senare skede, efter det att den rapport om tribunalens funktionssätt som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 2015/2422 av den 16 december 2015 har avgetts i december 2020.

(5)  Mot bakgrund av att antalet mål som anhängiggörs vid domstolen ständigt ökar finns det, i enlighet med vad som anges i skrivelsen från ordföranden för Europeiska unionens domstol av den 13 juli 2018, skäl att i detta skede prioritera införandet av den ovannämnda mekanismen med prövningstillstånd avseende överklaganden. Den del av domstolens begäran av den 26 mars 2018 som rör överföringen av vissa typer av mål om fördragsbrott till tribunalen bör prövas i ett senare skede, efter det att den rapport om tribunalens funktionssätt, särskilt om tribunalens effektivitet och om ökningen av antalet domare till 56 varit ändamålsenlig och nödvändig, som avses i artikel 3.1 i Europaparlamentets och rådets förordning 2015/2422 av den 16 december 2015 har avgetts i december 2020, i vilken det också bör utvärderas om man har lyckats åstadkomma en jämn könsfördelning i tribunalen. För att uppnå det målet bör partiella nytillsättningar i tribunalen organiseras på så sätt att medlemsstaternas regeringar gradvis börjar utnämna två domare i samband med samma partiella nytillsättning och försöker välja en kvinna och en man, förutsatt att de villkor och förfaranden som föreskrivs i fördragen iakttas.

Ändringsförslag    3

Utkast till förordning

Artikel 1 – led -1a (nytt)

Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol

Artikel 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

-1a)  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

”Artikel 8

Bestämmelserna i artiklarna 2–7 ska tillämpas på generaladvokaterna.

Bestämmelserna i artiklarna 2–7 ska i tillämpliga delar tillämpas på generaladvokaterna.

Ändringsförslag    4

Utkast till förordning

Artikel 1 – led 2

Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol

Artikel 58a – stycke 1

 

Utkastet från domstolen

Ändringsförslag

För att domstolen ska pröva ett överklagande av ett avgörande av tribunalen som avser ett beslut av en överklagandenämnd vid Europeiska unionens immaterialrättsmyndighet, Gemenskapens växtsortsmyndighet, Europeiska kemikaliemyndigheten eller Europeiska byrån för luftfartssäkerhet krävs att domstolen meddelar prövningstillstånd.

Om tvisten ska prövas av ett oberoende administrativt organ, vars ledamöter inte är bundna av några instruktioner i sina beslut, innan talan får väckas vid tribunalen, krävs, för att domstolen ska pröva överklagandet av tribunalens avgörande, att domstolen meddelar prövningstillstånd.

Ändringsförslag    5

Utkast till förordning

Artikel 1 – led 2

Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol

Artikel 58a – stycke 3

 

Utkastet från domstolen

Ändringsförslag

Beslut om prövningstillstånd ska motiveras och offentliggöras.

Beslut om huruvida prövningstillstånd meddelas eller inte meddelas ska vara tillräckligt motiverade och offentliggöras.


MOTIVERING

En välfungerande domstol är en förutsättning för att unionsmedborgarna ska få ett bra rättsligt skydd. Reformen av Europeiska unionens domstolssystem, som antogs i december 2015, måste utformas på bästa möjliga sätt, och behörighetsfördelningen mellan tribunalen och domstolen måste ske på ett sådant sätt att medborgarna snabbt och effektivt kan få rättsligt skydd. Domstolens förslag till ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol tar i princip hänsyn till denna målsättning.

De terminologiska anpassningarna till Lissabonfördraget är ändamålsenliga.

Likaså välkomnas att man ger tribunalen behörighet att avgöra mål om talan om ogiltigförklaring som rör underlåtenhet att vidta adekvata åtgärder för att följa en dom som domstolen meddelat enligt artikel 260.2 eller 260.3 i EUF-fördraget.

Inrättandet av en mekanism med prövningstillstånd från domstolen för vissa kategorier av överklaganden välkomnas i princip. Det är emellertid inte lämpligt att upprätta en uttömmande förteckning över de enskilda oberoende förvaltningsmyndigheterna. Här bör man snarare välja en allmän och abstrakt strategi så att bestämmelsen håller sig aktuell även i framtiden. Dessutom bör det klargöras i texten att detta beslut ska motiveras och offentliggöras, inte bara om prövningstillståndet meddelas utan också om det vägras.

När det gäller frågan om att eventuellt ge tribunalen behörighet att i första instans avgöra vissa kategorier av mål om fördragsbrott, förefaller det lämpligt att invänta rapporten om tribunalens funktionssätt, som avges i december 2020. Rapporten följer efter avslutandet av den tredje etappen av reformen av Europeiska unionens domstolssystem (september 2019), där man särskilt ska undersöka tribunalens effektivitet och om ökningen av antalet domare till 56 varit nödvändig och ändamålsenlig. I detta avseende bör man också undersöka om man lyckats åstadkomma en jämn könsfördelning i tribunalen. När det gäller överföringen av behörighet i mål om fördragsbrott måste man ta hänsyn till att sådana mål är kommissionens viktigaste vapen mot medlemsstater som inte följer unionsrätten. De är därför nödvändiga för ett effektivt genomförande av unionsrätten. Det måste säkerställas att en överföring av behörigheten till tribunalen inte leder till att den totala handläggningstiden förlängs. Dessutom är det viktigt att överväga om en sådan överföring är lämplig med tanke på att mål om fördragsbrott endast utgör en relativt liten del av det totala antalet pågående mål. Frågan i detta sammanhang är emellertid om en sådan åtgärd är lämplig för att uppnå målet med en strukturell ändring.


YTTRANDE från utskottet för konstitutionella frågor (29.11.2018)

till utskottet för rättsliga frågor

över utkastet till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

(02360/2018 – C8-0132/2018 - 2018/0900(COD))

Föredragande av yttrande: Morten Messerschmidt

KORTFATTAD MOTIVERING

Föredraganden instämmer i förslagets huvudsakliga syften, särskilt när det gäller att ge EU‑domstolen exklusiv behörighet att avgöra mål om talan om ogiltigförklaring med koppling till underlåtenhet att korrekt följa en dom som meddelats av denna domstol enligt artikel 260.2 eller 260.3 i EUF-fördraget. Föredraganden anser dock att förslaget skulle kunna kompletteras med möjligheten för domarna att lägga fram separata yttranden, inklusive sådana som gäller invändningar, och föreslår ändringar av de relevanta artiklarna i domstolens stadga. Förfarandet med separata yttranden är gemensamt för de flesta medlemsstater och medges generellt vid internationella domstolar, såsom Internationella domstolen och Europeiska domstolen för de mänskliga rättigheterna. Möjligheten till separata yttranden skulle förbättra kvaliteten på domstolens avgöranden, särskilt när domstolens resonemang skulle kunna vara svårt att följa just eftersom man behövt införliva delvis skiljaktiga ståndpunkter för att hitta en kompromiss mellan domare. Individuella yttranden skulle kunna föranleda majoriteten att explicit ta upp minoritetens ståndpunkter och att ifrågasätta giltigheten hos deras rättsliga argument, samtidigt som avvikande synpunkter hålls separat, vilket säkrar en mer explicit, sammanhängande, begriplig och, i slutändan, auktoritativ och övertygande dom. Separata yttranden skulle kunna föregripa senare utvecklingar i domstolens rättspraxis. De skulle även kunna förbättra rättsdialogen med nationella domstolar, vilka skulle ställas inför domar som är bättre motiverade, i vilka alla olika rättsliga yttranden – särskilt dem från den hänskjutande domstolen – explicit och till fullo tas i beaktande. Att avge enskilda yttranden skulle inte på något sätt vara obligatoriskt och domarna skulle förbli fria att besluta huruvida de lägger fram ett separat yttrande eller inte. En preferens för transparens framför hemliga uppgifter kan uppenbart bidra till Europeiska unionens demokratiseringsprocess.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för konstitutionella frågor uppmanar utskottet för rättsliga frågor att som ansvarigt utskott beakta följande ändringsförslag:

Ändringsförslag    1

Utkast till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led -1 (nytt)

Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol

Artikel 2

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1)  Artikel 2 ska ersättas med följande:

Artikel 2

”Artikel 2

Varje domare ska, innan han tillträder sitt ämbete, inför domstolen vid offentligt sammanträde avlägga ed att opartiskt och samvetsgrant utöva sitt ämbete och att inte yppa vad som förekommit vid domstolens överläggningar.

Varje domare ska, innan han tillträder sitt ämbete, inför domstolen vid offentligt sammanträde avlägga ed att opartiskt och samvetsgrant utöva sitt ämbete och att, utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 andra stycket, inte yppa vad som förekommit vid domstolens överläggningar.”

Ändringsförslag    2

Utkast till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led -1a (nytt)

Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol

Artikel 8

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1a)  Artikel 8 ska ersättas med följande:

Artikel 8

”Artikel 8

Bestämmelserna i artiklarna 2–7 ska tillämpas på generaladvokaterna.

Bestämmelserna i artiklarna 2–7 ska i tillämpliga delar tillämpas på generaladvokaterna.”

Ändringsförslag    3

Utkast till förordning

Artikel 1 – punkt 1 – led 1b (nytt)

Protokoll (nr 3) om stadgan för Europeiska unionens domstol

Artikel 35

 

Nuvarande lydelse

Ändringsförslag

 

(-1b)  Artikel 35 ska ersättas med följande:

Artikel 35

”Artikel 35

Domstolens överläggningar ska vara och förbli hemliga.

Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 36 andra stycket ska domstolens överläggningar vara och förbli hemliga.”

Ändringsförslag    4

Utkast till förordning

Artikel 2a (ny)

Utkastet från domstolen

Ändringsförslag

 

Artikel 2a

 

Artiklarna 2, 8, 35, 36 och 47 i stadgan, i dess ändrade lydelse enligt denna förordning, ska vara tillämpliga på ärenden för vilka talan väckts i domstolen eller tribunalen efter den dag då denna förordning träder i kraft.

ÄRENDETS GÅNG I DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

Titel

Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

Referensnummer

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

 

 

 

Yttrande från

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

16.4.2018

Föredragande av yttrande

       Utnämning

Morten Messerschmidt

20.6.2018

Behandling i utskott

21.11.2018

 

 

 

Antagande

27.11.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

22

2

0

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Gerolf Annemans, Elmar Brok, Fabio Massimo Castaldo, Pascal Durand, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Diane James, Ramón Jáuregui Atondo, Alain Lamassoure, Jo Leinen, Morten Messerschmidt, Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Markus Pieper, Paulo Rangel, Helmut Scholz, György Schöpflin, Barbara Spinelli, Claudia Țapardel, Josep-Maria Terricabras

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Sylvia-Yvonne Kaufmann, Jasenko Selimovic, Rainer Wieland

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Wajid Khan, Constanze Krehl

SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET RÅDGIVANDE UTSKOTTET

22

+

ALDE

Maite Pagazaurtundúa Ruiz, Jasenko Selimovic

ECR

Morten Messerschmidt

ENF

Gerolf Annemans

GUE/NGL

Helmut Scholz, Barbara Spinelli

PPE

Elmar Brok, Esteban González Pons, Danuta Maria Hübner, Alain Lamassoure, Markus Pieper, Paulo Rangel, György Schöpflin, Rainer Wieland

S&D

Ramón Jáuregui Atondo, Sylvia Yvonne Kaufmann, Wajid Khan, Constanze Krehl, Jo Leinen, Claudia Țapardel

VERTS/ALE

Pascal Durand, Josep Maria Terricabras

2

-

EFDD

Fabio Massimo Castaldo

NI

Diane James

0

0

 

 

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster


ÄRENDETS GÅNG I DET ANSVARIGA UTSKOTTET

Titel

Utkast till ändringar av protokoll nr 3 om stadgan för Europeiska unionens domstol

Referensnummer

02360/2018 – C8-0132/2018 – 2018/0900(COD)

Ansvarigt utskott

       Tillkännagivande i kammaren

JURI

16.4.2018

 

 

 

Rådgivande utskott

       Tillkännagivande i kammaren

AFCO

16.4.2018

 

 

 

Föredragande

       Utnämning

Tiemo Wölken

15.5.2018

 

 

 

Behandling i utskott

21.6.2018

22.10.2018

20.11.2018

 

Antagande

6.12.2018

 

 

 

Slutomröstning: resultat

+:

–:

0:

20

1

1

Slutomröstning: närvarande ledamöter

Joëlle Bergeron, Jean-Marie Cavada, Mady Delvaux, Rosa Estaràs Ferragut, Mary Honeyball, Julia Reda, Evelyn Regner, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

Slutomröstning: närvarande suppleanter

Geoffroy Didier, Pascal Durand, Angel Dzhambazki, Ana Miranda, Jens Rohde, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

Slutomröstning: närvarande suppleanter (art. 200.2)

Lucy Anderson, Georges Bach, Kostadinka Kuneva, Jeroen Lenaers, Philippe Loiseau

Ingivande

7.12.2018


SLUTOMRÖSTNING MED NAMNUPPROPI DET ANSVARIGA UTSKOTTET

20

+

ALDE

Jean-Marie Cavada, Jens Rohde

EFDD

Joëlle Bergeron

ENF

Philippe Loiseau

PPE

Georges Bach, Geoffroy Didier, Rosa Estaràs Ferragut, Jeroen Lenaers, Pavel Svoboda, József Szájer, Axel Voss

S&D

Lucy Anderson, Mady Delvaux, Mary Honeyball, Evelyn Regner, Virginie Rozière, Tiemo Wölken

VERTS/ALE

Pascal Durand, Ana Miranda, Julia Reda

1

-

GUE/NGL

Kostadinka Kuneva

1

0

ECR

Angel Dzhambazki

Teckenförklaring:

+  :  Ja-röster

-  :  Nej-röster

0  :  Nedlagda röster

Senaste uppdatering: 11 januari 2019Rättsligt meddelande