Procedure : 2018/0060(COD)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : A8-0440/2018

Indgivne tekster :

A8-0440/2018

Forhandlinger :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Afstemninger :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Vedtagne tekster :

P8_TA(2019)0208

BETÆNKNING     ***I
PDF 432kWORD 87k
7.12.2018
PE 629.418v02-00 A8-0440/2018

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Økonomi- og Valutaudvalget

Ordfører: Esther de Lange, Roberto Gualtieri

ÆNDRINGSFORSLAG
FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING
 PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG
 RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

(Almindelig lovgivningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

–  der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet (COM(2018)0134),

–  der henviser til artikel 294, stk. 2, og artikel 114 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, på grundlag af hvilke Kommissionen har forelagt forslaget for Parlamentet (C8-0117/2018),

–  der henviser til artikel 294, stk. 3, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–  der henviser til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank af 12. juli 2018(1),

–  der henviser til udtalelse af ... (2) fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg,

–  der henviser til forretningsordenens artikel 59,

–  der henviser til betænkning fra Økonomi- og Valutaudvalget (A8-0440/2018),

1.  vedtager nedenstående holdning ved førstebehandling;

2.  anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen erstatter, i væsentlig grad ændrer eller agter i væsentlig grad at ændre sit forslag;

3.  pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen samt til de nationale parlamenter.

Ændringsforslag    1

EUROPA-PARLAMENTETS ÆNDRINGSFORSLAG(3)*

til Kommissionens forslag

---------------------------------------------------------

2018/0060(COD)

Forslag til

EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS FORORDNING

om ændring af forordning (EU) nr. 575/2013 for så vidt angår krav til minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

(EØS-relevant tekst)

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde, særlig artikel 114,

under henvisning til forslag fra Europa-Kommissionen,

efter fremsendelse af udkast til lovgivningsmæssig retsakt til de nationale parlamenter,

under henvisning til udtalelse fra Den Europæiske Centralbank(4),

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg(5),

efter den almindelige lovgivningsprocedure, og

ud fra følgende betragtninger:

(1)  Etableringen af en samlet strategi, der skal håndtere misligholdte eksponeringer, er et vigtigt mål for Unionen i dens forsøg på at gøre det finansielle system mere modstandsdygtigt. Håndteringen af misligholdte eksponeringer falder hovedsageligt ind under bankernes og medlemsstaternes ansvarsområde, men der er samtidig hermed også ▌en klar EU-dimension med hensyn til at reducere den nuværende store beholdning af misligholdte eksponeringer og forhindre enhver overdreven ophobning af misligholdte eksponeringer i fremtiden og fremkomsten af systemiske risici i ikke-banksektoren. I betragtning af de indbyrdes forbindelser mellem bank- og finanssystemerne i hele Unionen, hvor banker opererer i flere jurisdiktioner og medlemsstater, er der et væsentligt potentiale for afsmittende virkninger for medlemsstaterne og Unionen som helhed, både med hensyn til økonomisk vækst og finansiel stabilitet.

(1a)  Forbrugerne bør ikke anses for alene at være skyld i den alvorlige ophobning af misligholdte eksponeringer i årene med den finansielle krise. I nogle medlemsstater blev boligbobler forårsaget af for stor tillid til, at huspriserne ville blive ved med at stige. Dele af banksektoren bidrog til dette gennem uforsigtig udlånspraksis. En anden medvirkende faktor var den måde, hvorpå direktivet om forsinkede betalinger (direktiv 2011/7/EU) blev gennemført og implementeret på nationalt plan. Forbrugernes rettigheder med hensyn til salg af misligholdte eksponeringer bør sikres gennem et direktiv.

(2)  Et integreret finansielt system vil øge modstandsdygtigheden i den europæiske Økonomiske og Monetære Union over for negative chok ved at fremme privat risikodeling på tværs af grænserne og samtidig mindske behovet for offentlig risikodeling. For at nå disse mål bør Unionen fuldføre bankunionen og yderligere udvikle en kapitalmarkedsunion. Håndtering ▌af misligholdte eksponeringers ▌eventuelle fremtidige ophobning er afgørende for at kunne styrke bankunionen, da det er afgørende for at kunne sikre konkurrencen i banksektoren, bevare den finansielle stabilitet og fremme långivningen for at skabe vækst og beskæftigelse i Unionen.

(3)  I juli 2017 opfordrede Rådet i sin "Handlingsplan for behandling af misligholdte lån i Europa" forskellige EU-institutioner til at træffe passende foranstaltninger til yderligere at håndtere det høje antal misligholdte eksponeringer i Unionen og forhindre, at de ophobes i fremtiden. I handlingsplanen skitseres en samlet tilgang, der fokuserer på en kombination af komplementære politiske tiltag på fire områder: i) banktilsyn og regulering, ii) reform af rammerne for omstrukturering, insolvens og inddrivelse af gæld, iii) udvikling af sekundære markeder for nødlidende aktiver og iv) fremme af omstrukturering af banksystemet. Tiltag på disse områder skal træffes på nationalt plan og på EU-plan, hvis det er relevant. Kommissionen tilkendegav en tilsvarende hensigt i sin "Meddelelse om fuldførelse af bankunionen" af 11. oktober 2017(6), hvori den opfordrede til en omfattende pakke om håndtering af misligholdte lån i EU.

(4)  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013(7) danner sammen med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013(8) de retlige rammer for de tilsynsmæssige krav til institutterne. Forordning (EU) nr. 575/2013 indeholder bl.a. bestemmelser, der gælder umiddelbart for institutter, når de beregner deres kapitalgrundlag. Det er derfor nødvendigt at supplere de eksisterende tilsynsmæssige krav i forordning (EU) nr. 575/2013 vedrørende kapitalgrundlaget med bestemmelser, der kræver et fradrag i kapitalgrundlaget, når misligholdte eksponeringer ikke er tilstrækkeligt dækket af hensættelser eller andre justeringer. Det vil betyde, at der reelt set skabes en tilsynsmæssig bagstopperordning for misligholdte eksponeringer, som vil finde ensartet anvendelse på alle EU's institutter og tillige omfatte institutter, der er aktive på det sekundære marked.

(5)  Den tilsynsmæssige bagstopperordning bør ikke forhindre kompetente myndigheder i at udøve deres tilsynsbeføjelser i overensstemmelse med direktiv 2013/36/EU. Hvis de kompetente myndigheder fra sag til sag konstaterer, at der på trods af anvendelsen af den tilsynsmæssige bagstopperordning for misligholdte eksponeringer, der er fastsat i denne forordning, ikke er tilstrækkelig dækning af et bestemt instituts misligholdte eksponeringer, kan de gøre brug af de tilsynsbeføjelser, der er omhandlet i direktiv 2013/36/EU, herunder beføjelsen i artikel 104, stk. 1, litra d), i nævnte direktiv. Det er som følge heraf muligt for de kompetente myndigheder fra sag til sag at gå videre end kravene i denne forordning med henblik på at sikre tilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer.

(6)  I forbindelse med anvendelse af den tilsynsmæssige bagstopperordning bør der indføres et klart sæt betingelser for klassificering af misligholdte eksponeringer i forordning (EU) nr. 575/2013. Eftersom der i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 allerede er fastsat kriterier vedrørende misligholdte eksponeringer med henblik på tilsynsindberetning, bør klassificeringen af misligholdte eksponeringer bygge på denne eksisterende ramme. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) nr. 680/2014 omhandler misligholdte eksponeringer som defineret ved beregningen af kapitalgrundlagskrav i relation til kreditrisiko og eksponeringer, der er værdiforringede i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler. Eftersom foranstaltninger vedrørende henstand kan have indflydelse på, om en eksponering er klassificeret som misligholdt, suppleres klassificeringskriterierne af klare kriterier om virkningen af foranstaltninger vedrørende henstand. Foranstaltninger vedrørende henstand bør sigte mod, at låntager igen kan få status som stabil tilbagebetalingsdygtig, og bør overholde EU's krav til forbrugerbeskyttelse, men kan have forskellige årsager og konsekvenser. Det bør derfor fastsættes, at en foranstaltning vedrørende henstand, der er givet for en misligholdt eksponering, ikke bør bringe klassificeringen af denne eksponering som misligholdt til ophør, medmindre visse strenge kriterier for ophør er opfyldt.

(7)  Jo længere en eksponering har været misligholdt, jo mindre sandsynlighed er der for at kunne realisere dens værdi. Den del af eksponeringen, som bør være omfattet af hensættelser, andre justeringer eller fradrag, bør derfor øges med tiden efter en på forhånd fastlagt tidsplan. Misligholdte eksponeringer, der købes af et institut, bør derfor være omfattet af en tidsplan, som løber fra den dato, hvor den misligholdte eksponering oprindeligt blev klassificeret som misligholdt, og ikke fra datoen for dens køb. Med henblik herpå bør sælgeren give køberen oplysninger om den dato, hvor eksponeringen blev klassificeret som misligholdt.

(7a)  Delvise afskrivninger bør tages i betragtning ved beregning af de specifikke kreditrisikojusteringer. Den oprindelige eksponeringsværdi forud for den delvise afskrivning skal anvendes for at undgå, at afskrivningen medregnes to gange. Medtagelsen af delvise afskrivninger på listen over elementer, der kan anvendes til at opfylde bagstopperordningens krav, bør tilskynde institutterne til at indregne afskrivningerne rettidigt. For så vidt angår misligholdte eksponeringer, der er købt af et institut til en lavere pris end det beløb, debitor skylder, bør køberen behandle forskellen mellem købsprisen og det beløb, som debitor skylder, på samme måde som en delvis afskrivning med henblik på den tilsynsmæssige bagstopperordning.

(8)  Sikrede misligholdte eksponeringer forventes normalt at resultere i et mindre tab end usikrede misligholdte eksponeringer, da kreditrisikoafdækningen, der sikrer den misligholdte eksponering, giver instituttet et specifikt krav på et aktiv eller en tredjepart i tilgift til instituttets generelle krav over for den misligholdende låntager. I tilfælde af en usikret misligholdt eksponering vil kun de generelle krav over for den misligholdende låntager være til rådighed. På grund af det højere forventede tab ved usikrede misligholdte eksponeringer bør der anvendes en strammere tidsplan. ▌

(8a)   En eksponering, som kun er delvist dækket af kreditrisikoafdækning, bør betragtes som sikret med hensyn til den dækkede del og som usikret med hensyn til den del, der ikke er dækket af kreditrisikoafdækning. For at bestemme, hvilke dele af misligholdte eksponeringer der skal behandles som sikrede eller usikrede, bør kriterierne for at være omfattet af kreditrisikoafdækning og fuld og fuldstændig garanti af realkreditlån, der anvendes til beregning af kapitalkrav, anvendes i overensstemmelse med den pågældende tilgang, herunder den gældende værdijustering.

(9)  Der bør anvendes en ensartet tidsplan, uanset om eksponeringen er misligholdt, fordi låntager har været i restance i over 90 dage, eller hvis den af andre udløsende faktorer er misligholdt. Den tilsynsmæssige bagstopperordning bør anvendes på hvert enkelt eksponeringsniveau. For usikrede misligholdte eksponeringer bør der gælde en treårig tidsplan. For at gøre det muligt for institutter og medlemsstater at forbedre effektiviteten af omstrukturerings- eller håndhævelsesprocedurer og indregne, at misligholdte eksponeringer, der er sikret ved pant i fast ejendom og boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning som defineret i forordning (EU) nr. 575/2013, vil have en resterende værdi i en længere periode, efter at lånet er blevet misligholdt, er det hensigtsmæssigt at fastsætte en tidsplan på ni år. For andre sikrede misligholdte eksponeringer bør der gælde en tidsplan på syv år, indtil der er opbygget fuld dækning.

(10a)  Det bør være muligt at tage hensyn til foranstaltninger vedrørende henstand ved anvendelsen af den relevante dækningsfaktor. Mere præcist bør eksponeringen fortsat klassificeres som misligholdt, men dækningskravet bør forblive stabilt i yderligere et år. Derfor bør den faktor, der ville finde anvendelse i det år, hvor foranstaltningen vedrørende henstand blev indrømmet, gælde i to år i stedet for ét. Hvis eksponeringen ved udløbet af et sådant yderligere år stadig er misligholdt, bør den gældende faktor bestemmes, som om der ikke var blevet indrømmet nogen foranstaltning vedrørende henstand, under hensyntagen til den dato, hvor eksponeringen oprindeligt blev klassificeret som misligholdt. Eftersom foranstaltninger vedrørende henstand ikke bør føre til arbitrage, bør denne mulighed kun være tilladt i forbindelse med den første foranstaltning vedrørende henstand, der er blevet indrømmet, siden eksponeringen blev klassificeret som misligholdt. Endvidere bør den etårige periode, hvor dækningsfaktoren forbliver uændret, ikke føre til en forlængelse af tidsplanen for hensættelserne. Derfor bør enhver foranstaltning vedrørende henstand, der er indrømmet i det tredje år efter klassificeringen som misligholdt eksponering for usikrede eksponeringer eller i det syvende år efter klassificeringen som misligholdt eksponering for sikrede eksponeringer, ikke forsinke den fuldstændige dækning af den misligholdte eksponering.

(11)  For at sikre, at kreditrisikoafdækningens værdiansættelse af institutternes misligholdte eksponeringer følger en forsigtig tilgang, bør EBA overveje behovet for og om nødvendigt udvikle en fælles metode, navnlig med hensyn til antagelser vedrørende mulighederne for realisering og håndhævelse, og muligvis inkludere minimumskrav til en ny værdiansættelse af kreditrisikoafdækningen, for så vidt angår timingen.

(12)  Med henblik på at sikre en smidig overgang til denne nye tilsynsmæssige bagstopperordning bør de nye bestemmelser ikke anvendes i relation til eksponeringer, der er indgået før ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

(13)  Forordning (EU) nr. 575/2013 bør derfor ændres —

VEDTAGET DENNE FORORDNING:

Artikel 1

Ændring af forordning (EU) nr. 575/2013

1)  I artikel 36, stk. 1, indsættes følgende som litra m):

"m) det relevante beløb for utilstrækkelig dækning af misligholdte eksponeringer."

2)  Som artikel 47a, 47b og 47c indsættes følgende:

"Artikel 47a

Misligholdte eksponeringer

1.  Med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m), omfatter "eksponering" enhver af følgende poster, forudsat at de ikke er opført i instituttets handelsbeholdning:

a)  et gældsinstrument, herunder et gældsværdipapir, et lån, et forskud▌og et anfordringsindskud

b)  et lånetilsagn, en finansiel garanti eller enhver anden forpligtelse, uanset om den er genkaldelig eller uigenkaldelig, undtagen uudnyttede kreditfaciliteter, der kan opsiges uden betingelser når som helst og uden varsel, eller som effektivt sikrer en automatisk opsigelse i tilfælde af en forringelse af låntagerens kreditværdighed.

2.  Med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m), er et gældsinstruments eksponeringsværdi dens regnskabsmæssige værdi målt uden hensyntagen til eventuelle specifikke kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer i overensstemmelse med artikel 34 og 105, beløb fratrukket i henhold til artikel 36, stk. 1, litra m), ▌andre reduktioner af kapitalgrundlaget i tilknytning til eksponering eller delvise afskrivninger foretaget af instituttet siden sidste gang, eksponeringen blev klassificeret som misligholdt.

Eksponeringsværdien af et gældsinstrument, der er indkøbt til en lavere pris end det beløb, debitor skylder, omfatter forskellen mellem købsprisen og det beløb, som debitor skylder.

Med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m), er eksponeringsværdien af et lånetilsagn, en finansiel garanti og enhver anden forpligtelse i henhold til stk. 1, litra b), den nominelle værdi, som repræsenterer instituttets maksimale eksponering mod kreditrisiko uden hensyntagen til eventuel finansieret eller ufinansieret kreditrisikoafdækning. Navnlig er

a)  den nominelle værdi af finansielle garantier det maksimale beløb, som enheden vil skulle betale, hvis garantien udnyttes.

b)  den nominelle værdi af afgivne lånetilsagn det uudnyttede beløb, som instituttet har forpligtet sig til at udlåne.

Den nominelle værdi, der er omhandlet i andet afsnit, tager ikke højde for eventuelle specifikke kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer i overensstemmelse med artikel 34 og 105, beløb fratrukket i henhold til artikel 36, stk. 1, litra m), eller andre reduktioner af kapitalgrundlaget i tilknytning til eksponeringen.

3.  Med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m), klassificeres følgende eksponeringer som misligholdte:

a)  en eksponering, som anses for at være misligholdt i overensstemmelse med artikel 178

b)  en eksponering, som anses for at være værdiforringet i overensstemmelse med gældende regnskabsregler

c)  en eksponering, som er omfattet af en prøveperiode i henhold til stk. 7, hvis der indføres yderligere foranstaltninger vedrørende henstand, eller hvis eksponeringen har været i restance i over 30 dage

d)  en eksponering i form af et tilsagn, der, såfremt der trækkes på det, eller det anvendes på anden måde, sandsynligvis ikke vil blive tilbagebetalt fuldt ud uden fyldestgørelse af sikkerhedsstillelse

e)  en eksponering i form af en finansiel garanti, som sandsynligvis vil blive udnyttet af den part, som er omfattet af garantien, herunder om den underliggende garanterede eksponering opfylder kriterierne for at blive betragtet som misligholdt.

Med henblik på anvendelsen af litra a) gælder, at hvis instituttet har balanceførte eksponeringer i forhold til en låntager, som har været i restance i over 90 dage, og som udgør mere end 20 % af alle balanceførte eksponeringer over for denne låntager, anses alle balanceførte og ikkebalanceførte eksponeringer i forhold til denne låntager for at være misligholdte.

4.  Eksponeringer, der ikke er omfattet af en foranstaltning vedrørende henstand, ophører med at være klassificeret som misligholdt med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m), hvis samtlige følgende betingelser er opfyldt:

a)  Eksponeringen opfylder de exitkriterier, som instituttet anvender for at bringe klassificeringen som værdiforringet til ophør i overensstemmelse med de gældende regnskabsregler og for at bringe klassificeringen som misligholdt i overensstemmelse med artikel 178 til ophør.

b)  Låntagers situation er forbedret i et sådant omfang, at instituttet finder det godtgjort, at fuld og rettidig tilbagebetaling sandsynligvis vil finde sted.

c)  Låntager har ikke været i restance med beløb i over 90 dage.

5.  Klassificeringen af en misligholdt eksponering som anlægsaktiv, der besiddes med henblik på salg i henhold til de gældende regnskabsregler, indebærer ikke ophør af klassificeringen som en misligholdt eksponering med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m).

6.  Misligholdte eksponeringer, der er omfattet af en foranstaltning vedrørende henstand, ophører med at være klassificeret som misligholdte med henblik på anvendelsen af artikel 36, stk. 1, litra m), hvis følgende betingelser alle er opfyldt:

a)  Eksponeringerne befinder sig ikke længere i en situation, der medfører, at de klassificeres som misligholdte i henhold til stk. 3.

b)  Der er gået mindst et år siden det seneste af følgende: det tidspunkt, hvor foranstaltningerne vedrørende henstand blev indrømmet, og det tidspunkt, hvor eksponeringerne blev klassificeret som misligholdte.

c)  Der har ikke været nogen beløb i restance efter indførelsen af foranstaltningerne vedrørende henstand, og instituttet finder det på grundlag af en analyse af låntagers finansielle situation godtgjort, at der er sandsynlighed for fuldstændig og rettidig tilbagebetaling af eksponeringen.

Med henblik på anvendelsen af litra c) kan fuldstændig og rettidig tilbagebetaling anses for sandsynlig, hvis låntager har udført regelmæssige og rettidige betalinger af beløb svarende til et af følgende punkter:

i)  det beløb, der havde været i restance, inden foranstaltningen vedrørende henstand blev indrømmet, hvis der fandtes beløb i restance

ii)  det beløb, der er blevet afskrevet, inden foranstaltningen vedrørende henstand blev indrømmet, hvis der ikke havde været beløb i restance.

7.  Hvis en misligholdt eksponering er ophørt med at være klassificeret som misligholdt i henhold til stk. 6, skal en sådan eksponering være omfattet af en prøveperiode, indtil følgende betingelser alle er opfyldt:

a)  Mindst to år er forløbet fra den dato, hvor eksponeringen med henstand blev omklassificeret som ikke misligholdt.

b)  Regelmæssige og rettidige betalinger har fundet sted i mindst halvdelen af den periode, hvor eksponeringen ville være omfattet af en prøveperiode, hvilket har ført til betaling af et væsentligt samlet beløb bestående af hovedstol eller renter.

c)  Ingen af eksponeringerne i forhold til låntager har været i restance i over 30 dage.

Artikel 47b

Foranstaltninger vedrørende henstand

1.  Med henblik på anvendelsen af artikel 47a omfatter "foranstaltning vedrørende henstand" et instituts indrømmelse over for en låntager, som er berørt af eller sandsynligvis vil blive berørt af vanskeligheder ved at opfylde sine finansielle forpligtelser. En indrømmelse kan medføre et tab for långiver og skal vedrøre en af følgende foranstaltninger:

a)  en ændring af vilkår og betingelser for en gældsforpligtelse, hvis en sådan ændring ikke ville være blevet indrømmet, hvis låntageren ikke var blevet berørt af vanskeligheder ved at opfylde sine finansielle forpligtelser

b)  en hel eller delvis refinansiering af en gældsforpligtelse, hvis en sådan refinansiering ikke ville være blevet indrømmet, hvis låntageren ikke var blevet berørt af vanskeligheder ved at opfylde sine finansielle forpligtelser.

2.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1 anses mindst følgende situationer for at være foranstaltninger vedrørende henstand:

a)  nye kontraktvilkår, som er gunstigere for låntager, end tidligere kontraktvilkår, hvis låntager er berørt af eller sandsynligvis vil blive berørt af vanskeligheder ved at opfylde sine finansielle forpligtelser

b)  nye kontraktvilkår, som er gunstigere for låntager, end de kontraktvilkår, der tilbydes af samme institut over for låntagere med en på dette tidspunkt tilsvarende risikoprofil, hvis låntager er berørt af eller sandsynligvis vil blive berørt af vanskeligheder ved at opfylde sine finansielle forpligtelser

c)  eksponeringen i henhold til de oprindelige kontraktvilkår var klassificeret som misligholdt før ændringen af kontraktvilkårene eller ville være blevet klassificeret som misligholdt, hvis der ikke var blevet indført ændringer af kontraktvilkårene.

d)  foranstaltningen medfører en hel eller delvis annullering af gældsforpligtelsen

e)  instituttet anerkender anvendelsen af klausuler, der gør det muligt for låntager at ændre kontraktvilkårene, og eksponeringen blev klassificeret som misligholdt før anvendelsen af sådanne klausuler, eller ville blive klassificeret som misligholdt, hvis disse klausuler ikke var blevet anvendt

f)  låntager foretog på eller tæt på det tidspunkt, hvor gælden opstod, betalinger hos samme institut på hovedstolen eller af renter på en anden gældsforpligtelse, der var klassificeret som en misligholdt eksponering eller ville være blevet klassificeret som misligholdt, hvis disse betalinger ikke havde fundet sted

g)  ændringen af kontraktvilkårene indebærer tilbagebetalinger gennem overtagelse af sikkerhedsstillelse i tilfælde, hvor ændringen udgør en indrømmelse.

3.  Med henblik på anvendelsen af stk. 1 er følgende omstændigheder indikatorer for, at foranstaltninger vedrørende henstand kan være blevet indført:

a)  den oprindelige kontrakt havde været i restance i over 30 dage mindst én gang i de tre måneder forud for ændringen eller ville have været i restance i over 30 dage uden ændringen

b)  låntager foretog på eller tæt på det tidspunkt, hvor kreditaftalen blev indgået betalinger hos samme institut på hovedstolen eller af renter på en anden gældsforpligtelse, som havde været i restance i 30 dage mindst én gang i de tre måneder forud for bevillingen af ny gæld

c)  instituttet anerkender anvendelsen af klausuler, der gør det muligt for låntager at ændre kontraktvilkårene, og eksponeringen har været i restance i 30 dage eller ville have været i restance i 30 dage, hvis disse klausuler ikke var blevet anvendt.

4.  Med henblik på anvendelsen af denne artikel skal en låntagers vanskeligheder ved at opfylde sine finansielle forpligtelser vurderes på låntagerniveau under hensyntagen til alle juridiske personer i låntagers koncern, som er omfattet af koncernens regnskabsmæssige konsolidering, og til de fysiske personer, der kontrollerer den pågældende koncern.

Artikel 47c

Fradrag for misligholdte eksponeringer

1.  Med henblik på anvendelse af artikel 36, stk. 1, litra m), beregner institutterne det relevante beløb for utilstrækkelig dækning særskilt for hver misligholdte eksponering, der skal fratrækkes de egentlige kernekapitalposter, ved at fratrække det beløb, der er beregnet i litra b), fra det beløb, der er beregnet i litra a), hvis det beløb, der er omhandlet i litra a), overstiger beløbet omhandlet i litra b):

a)  summen af:

i)  den usikrede del af hver enkelt eventuelt misligholdt eksponering, multipliceret med den gældende faktor som omhandlet i stk. 2

ii)  den usikrede del af hver enkelt eventuelt misligholdt eksponering, multipliceret med den gældende faktor som omhandlet i stk. 3

b)  summen af følgende poster, forudsat at de vedrører den samme misligholdte eksponering:

i)  specifikke kreditrisikojusteringer

ii)  yderligere værdijusteringer i overensstemmelse med artikel 34 og 105

iii)  andre reduktioner af kapitalgrundlaget

iv)  for institutter, der beregner beløbene for risikovægtede eksponeringer ved hjælp af den interne ratingbaserede metode, den absolutte værdi af de beløb, der fratrækkes i henhold til artikel 36, stk. 1, litra d), som vedrører misligholdte eksponeringer, hvorved den absolutte værdi, der tilskrives hver misligholdt eksponering, beregnes ved at multiplicere de beløb, der fratrækkes i henhold til artikel 36, stk. 1, litra d), med bidraget fra det forventede tab for den misligholdte eksponering til det samlede forventede tab for misligholdte eller ikkemisligholdte eksponeringer, alt efter hvad der er relevant

iva)  hvis en misligholdt eksponering er indkøbt til en lavere pris end det beløb, debitor skylder, forskellen mellem købsprisen og det beløb, som debitor skylder

ivb)  beløb, som institutterne har afskrevet, siden eksponeringen blev klassificeret som misligholdt.

Den sikrede del af en misligholdt eksponering er den del af en sådan eksponering, der med henblik på beregning af kapitalgrundlagskravene i henhold til afsnit II i tredje del anses for at være dækket af en finansieret kreditrisikoafdækning eller en ufinansieret kreditrisikoafdækning eller for at være fuldt og helt sikret ved realkreditlån.

Den usikrede del af en misligholdt eksponering svarer til den eventuelle forskel mellem værdien af eksponeringen som omhandlet i artikel 47a, stk. 1, og den eventuelt sikrede del af en eksponering.

2.  I forbindelse med stk. 1, litra a), nr. i), anvendes følgende faktorer:

c)  1 for den usikrede del af en misligholdt eksponering, der skal anvendes fra den første dag i det fjerde år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

3.  I forbindelse med stk. 1, litra a), nr. ii), anvendes følgende faktorer:

e)  0,20 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det fjerde år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

f)  0,23 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af løsøre eller anden anerkendt sikkerhed i henhold til denne forordning, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det fjerde år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

g)  0,30 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det femte år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

h)  0,35 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af løsøre eller anden anerkendt sikkerhed i henhold til denne forordning, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det femte år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

i)  0,40 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det sjette år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

j)  0,50 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af løsøre eller anden anerkendt sikkerhed i henhold til denne forordning, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det sjette år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

k)  0,55 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det syvende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

l)  0,80 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af løsøre eller anden anerkendt sikkerhed i henhold til denne forordning, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det syvende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

m)  0,75 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det ottende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

n)  1 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af løsøre eller anden anerkendt sikkerhed i henhold til denne forordning, og som skal anvendes fra den første dag i det ottende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

o)  0,80 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes i perioden mellem den første og den sidste dag i det niende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌

p)  1 for den ▌del af en misligholdt eksponering, for hvilken der er stillet sikkerhed i form af fast ejendom i henhold til afsnit II i tredje del, eller som er et boliglån, der er garanteret af en anerkendt udbyder af kreditrisikoafdækning, jf. artikel 201, og som skal anvendes fra den første dag i det tiende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt▌.

3a.  Uanset stk. 3 gælder følgende faktorer for den del af den misligholdte eksponering, som et officielt eksportkreditagentur stiller garanti for eller forsikrer:

a)  0 for den sikrede del af den misligholdte eksponering, der skal anvendes i perioden mellem et og syv år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt

b)  1 for den sikrede del af den misligholdte eksponering, der skal anvendes fra den første dag i det ottende år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt.

5.  EBA vurderer de forskellige former for praksis, der er anvendt til værdiansættelse af sikrede misligholdte eksponeringer og kan udarbejde retningslinjer for at fastlægge en fælles metode, herunder eventuelle minimumskrav til en ny værdiansættelse med hensyn til timing og ad hoc-metoder, for den tilsynsmæssige værdiansættelse af egnede former for finansieret og ikkefinansieret kreditrisikoafdækning, navnlig med hensyn til antagelser vedrørende realiseringen og håndhævelsen heraf. Disse retningslinjer kan også omfatte en fælles metode til bestemmelse af den sikrede del af en misligholdt eksponering, jf. stk. 1.

Disse retningslinjer udstedes i overensstemmelse med artikel 16 i forordning (EU) nr. 1093/2010."

5a.  Uanset stk. 2 og 3 gælder det, at når der for en eksponering indrømmes en foranstaltning vedrørende henstand som omhandlet i artikel 47b

a)  mellem et og to år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt, anvendes den faktor, der finder anvendelse i henhold til stk. 2 på det tidspunkt, hvor foranstaltningen vedrørende henstand indrømmes, i en yderligere periode på et år

b)  mellem to og seks år efter det tidspunkt, hvor den blev klassificeret som misligholdt, anvendes den faktor, der finder anvendelse i henhold til stk. 3 på det tidspunkt, hvor foranstaltningen vedrørende henstand indrømmes, i en yderligere periode på et år.

Denne bestemmelse må kun finde anvendelse i forbindelse med den første foranstaltning vedrørende henstand, der indrømmes i forbindelse med en misligholdt eksponering.

3)  Artikel 111, stk. 1, første afsnit, affattes således:

"1. En aktivposts eksponeringsværdi er den resterende regnskabsmæssige værdi efter specifikke kreditrisikojusteringer, yderligere værdijusteringer i overensstemmelse med artikel 34 og 105, beløb fratrukket i henhold til artikel 36, stk. 1, litra m), og andre reduktioner af kapitalgrundlaget i forbindelse med aktivposten. Eksponeringsværdien af en ikkebalanceført post opført i bilag I er følgende procentdel af dens nominelle værdi efter reduktion af specifikke kreditrisikojusteringer og beløb fratrukket i overensstemmelse med artikel 36, stk. 1, litra m):".

4)  Artikel 127, stk. 1, affattes således:

"1. Den usikrede del af en post, hvor låntager er i misligholdelse i henhold til artikel 178, eller i tilfælde af detaileksponeringer den usikrede del af en kreditfacilitet, som er i misligholdelse i henhold til artikel 178, tildeles en risikovægt på:

a)  150 %, når summen af justeringerne af den specifikke kreditrisiko og de beløb, der er fratrukket i henhold til artikel 36, stk. 1, litra m), er mindre end 20 % af den usikrede del af eksponeringens værdi, hvis disse specifikke kreditrisikojusteringer ikke blev foretaget

b)  100 %, når summen af justeringerne af den specifikke kreditrisiko og de beløb, der er fratrukket i henhold til artikel 36, stk. 1, litra m), ikke er mindre end 20 % af den usikrede del af eksponeringens værdi, hvis disse specifikke kreditrisikojusteringer ikke blev foretaget."

5)  Artikel 159 affattes således:

"Artikel 159

Behandling af værdien af de forventede tab

Institutterne trækker værdien af de forventede tab, der beregnes i overensstemmelse med artikel 158, stk. 5, 6 og 10, fra de generelle og specifikke kreditrisikojusteringer og yderligere værdijusteringer i overensstemmelse med artikel 34 og 110 og andre reduktioner af kapitalgrundlaget i forbindelse med disse eksponeringer, bortset fra fradrag foretaget i henhold til artikel 36, stk. 1, litra m). Nedslag i forbindelse med balanceførte eksponeringer, der er erhvervet som misligholdte eksponeringer, jf. artikel 166, stk. 1, behandles på samme måde som specifikke kreditrisikojusteringer. Specifikke kreditrisikojusteringer for misligholdte eksponeringer må ikke anvendes til at dække værdien af forventede tab på andre eksponeringer. Værdien af de forventede tab vedrørende securitiserede eksponeringer og de generelle og specifikke kreditrisikojusteringer, der foretages for disse eksponeringer, indgår ikke i denne beregning."

6)  Artikel 178, stk. 1, litra b), affattes således:

"b) Låntageren har i over 90 dage været i restance med en væsentlig gældsforpligtelse over for instituttet, moderselskabet eller et af dets datterselskaber. De kompetente myndigheder kan erstatte de 90 dage med 180 dage for eksponeringer sikret ved pant i beboelsesejendomme eller SMV-erhvervsejendomme i detaileksponeringsklassen samt for eksponeringer mod offentlige enheder. De 180 dage gælder ikke med henblik på artikel 36, stk. 1, litra m), eller artikel 127."

7)  Som artikel 469a indsættes følgende:

"Artikel 469a

Undtagelser fra fradrag i egentlige kernekapitalposter for misligholdte eksponeringer

Uanset artikel 36, stk. 1, litra m), undlader institutter at fratrække det relevante beløb for den utilstrækkelige dækning af misligholdte eksponeringer i de egentlige kernekapitalposter, hvis eksponeringen blev indgået før ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden].

Hvis vilkårene og betingelserne for en eksponering, som blev indgået før ... [datoen for denne forordnings ikrafttræden], ændres af instituttet på en måde, der øger instituttets eksponering i forhold til låntager, betragtes eksponeringen som værende indgået på den dato, hvor ændringen finder anvendelse, og ophører med at være omfattet af undtagelsen i stk. 1."

Artikel 2

Ikrafttræden

Denne forordning træder i kraft dagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Tidende.

Denne forordning er bindende i alle enkeltheder og gælder umiddelbart i hver medlemsstat.

Udfærdiget i Bruxelles, den […].

På Europa-Parlamentets vegne  På Rådets vegne

Formand  Formand

(1)

Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(2)

EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.

(3)

* Ændringer: Ny eller ændret tekst er markeret med fede typer og kursiv. Udgået tekst er markeret med symbolet ▌.

(4)

  EUT C […] af […], s. […].

(5)

  EUT C […] af […], s. […].

(6)

  COM(2017) 592 final af 11.10.2017.

(7)

  Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 575/2013 af 26. juni 2013 om tilsynsmæssige krav til kreditinstitutter og investeringsselskaber og om ændring af forordning (EU) nr. 648/2012 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 1).

(8)

  Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013 (EUT L 176 af 27.6.2013, s. 338).


PROCEDURE I KORRESPONDERENDE UDVALG

Titel

Minimumsdækning af tab for misligholdte eksponeringer

Referencer

COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)

Dato for høring af EP

13.3.2018

 

 

 

Korresponderende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

ECON

16.4.2018

 

 

 

Rådgivende udvalg

Dato for meddelelse på plenarmødet

JURI

16.4.2018

 

 

 

Ingen udtalelse

Dato for afgørelse

JURI

27.3.2018

 

 

 

Ordførere

Dato for valg

Esther de Lange

31.5.2018

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

Behandling i udvalg

3.9.2018

20.11.2018

 

 

Dato for vedtagelse

6.12.2018

 

 

 

Resultat af den endelige afstemning

+:

–:

0:

32

14

1

Til stede ved den endelige afstemning - medlemmer

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Marco Zanni

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Luigi Morgano, Siegfried Mureşan, Lieve Wierinck

Til stede ved den endelige afstemning – stedfortrædere (forretningsordenens art. 200, stk. 2)

Maria Heubuch, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Rupert Matthews, Siôn Simon, Adam Szejnfeld, Thomas Waitz

Dato for indgivelse

7.12.2018


RESULTAT AF ENDELIG AFSTEMNING VED NAVNEOPRÅB I KORRESPONDERENDE UDVALG

32

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Siegfried Mureşan, Anne Sander, Adam Szejnfeld, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Paul Tang

14

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Maria Heubuch, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

1

0

S&D

Jonás Fernández

Tegnforklaring:

+  :  for

-  :  imod

0  :  hverken/eller

Seneste opdatering: 11. januar 2019Juridisk meddelelse