Procedură : 2018/0060(COD)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : A8-0440/2018

Texte depuse :

A8-0440/2018

Dezbateri :

PV 13/03/2019 - 23
CRE 13/03/2019 - 23

Voturi :

PV 13/12/2018 - 9.1
CRE 13/12/2018 - 9.1
PV 14/03/2019 - 11.6
CRE 14/03/2019 - 11.6

Texte adoptate :

P8_TA(2019)0208

RAPORT     ***I
PDF 682kWORD 72k
7.12.2018
PE 629.418v02-00 A8-0440/2018

referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

Comisia pentru afaceri economice și monetare

Raportori: Esther de Lange, Roberto Gualtieri

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN
 PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE
 VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

PROIECT DE REZOLUȚIE LEGISLATIVĂ A PARLAMENTULUI EUROPEAN

referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

(COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD))

(Procedura legislativă ordinară: prima lectură)

Parlamentul European,

–  având în vedere propunerea Comisiei prezentată Parlamentului European și Consiliului (COM(2018)0134),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (2) și articolul 114 din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în temeiul cărora propunerea a fost prezentată de către Comisie (C8-0117/2018),

–  având în vedere articolul 294 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene,

–  având în vedere avizul Băncii Centrale Europene din 12 iulie 2018(1),

–  având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European din 27 iunie 2018(2),

–  având în vedere articolul 59 din Regulamentul său de procedură,

–  având în vedere raportul Comisiei pentru afaceri economice și monetare (A8-0440/2018),

1.  adoptă poziția sa în primă lectură prezentată în continuare;

2.  solicită Comisiei să îl sesizeze din nou în cazul în care își înlocuiește, își modifică în mod substanțial sau intenționează să-și modifice în mod substanțial propunerea;

3.  încredințează Președintelui sarcina de a transmite Consiliului și Comisiei, precum și parlamentelor naționale poziția Parlamentului.

Amendamentul    1

AMENDAMENTELE PARLAMENTULUI EUROPEAN(3)*

la propunerea Comisiei

---------------------------------------------------------

2018/0060(COD)

Propunere de

REGULAMENT AL PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI AL CONSILIULUI

de modificare a Regulamentului (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

(Text cu relevanță pentru SEE)

PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

având în vedere Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, în special articolul 114,

având în vedere propunerea Comisiei Europene,

după transmiterea proiectului de act legislativ către parlamentele naționale,

având în vedere avizul Băncii Centrale Europene(4),

având în vedere avizul Comitetului Economic și Social European(5),

hotărând în conformitate cu procedura legislativă ordinară,

întrucât:

(1)  Elaborarea unei strategii cuprinzătoare pentru a aborda problema expunerilor neperformante reprezintă un obiectiv important pentru Uniune în efortul său de a mări reziliența sistemului financiar. Deși responsabilitatea principală pentru abordarea problemei expunerilor neperformante revine în primul rând băncilor și statelor membre, reducerea stocului actual mare de expuneri neperformante, precum și prevenirea acumulării excesive a expunerilor neperformante în viitor și a apariției riscurilor sistemice în sectorul nebancar au, de asemenea, o dimensiune europeană clară. Având în vedere interconectarea sistemelor bancare și financiare din întreaga Uniune, în cadrul căreia băncile își desfășoară activitățile în mai multe jurisdicții și state membre, este foarte probabil să se creeze efecte de propagare pentru statele membre și pentru Uniune în ansamblu, care să afecteze atât creșterea economică, cât și stabilitatea financiară.

(1a)  Responsabilitatea pentru acumularea considerabilă de expuneri neperformante în anii crizei financiare nu ar trebui pusă exclusiv pe seama consumatorilor. În unele state membre, bulele imobiliare au fost cauzate de o încredere excesivă în creșterea prețurilor la locuințe. Anumite părți din sectorul bancar au contribuit la acest fenomen prin practici de creditare imprudente. Un alt factor care a condus la această situație a fost modul în care Directiva privind întârzierea efectuării plăților (Directiva 2011/7/UE) a fost transpusă și pusă în aplicare la nivel național. Drepturile consumatorilor în ceea ce privește vânzarea expunerilor neperformante ar trebui să fie protejate printr-o directivă.

(2)  Un sistem financiar integrat va spori reziliența uniunii economice și monetare la șocuri negative prin facilitarea partajării riscurilor cu sectorul privat la nivel transfrontalier, reducând, în același timp, nevoia de partajare a riscurilor cu sectorul public. Pentru realizarea acestor obiective, Uniunea ar trebui să finalizeze uniunea bancară și să dezvolte în continuare uniunea piețelor de capital. Abordarea ▌posibilei acumulări de expuneri neperformante în viitor este esențială pentru consolidarea uniunii bancare, deoarece este vitală pentru asigurarea concurenței în sectorul bancar, pentru menținerea stabilității financiare și pentru încurajarea acordării de credite, în vederea creării de locuri de muncă și a generării de creștere economică în Uniune.

(3)  În iulie 2017, prin „Planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante în Europa”, Consiliul a invitat mai multe instituții să ia măsurile necesare pentru a aborda în continuare numărul mare de expuneri neperformante din Uniune și a preveni acumularea lor în viitor. Planul de acțiune stabilește o abordare globală, care se axează pe un ansamblu de măsuri de politică complementare în patru domenii: (i) supravegherea și reglementarea băncilor; (ii) reforma cadrelor de restructurare, de insolvență și de recuperare a datoriilor; (iii) dezvoltarea piețelor secundare pentru activele neperformante; (iv) sprijinirea restructurării sistemului bancar. În aceste domenii urmează să fie luate măsuri la nivel național și, dacă este cazul, la nivelul Uniunii. Comisia a anunțat o intenție similară în Comunicarea sa privind finalizarea uniunii bancare din 11 octombrie 2017(6), în care a solicitat un pachet cuprinzător de măsuri menite să abordeze creditele neperformante (NPL) în Uniune.

(4)  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013(7) constituie, împreună cu Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013(8), cadrul juridic de reglementare a normelor prudențiale aplicabile instituțiilor. Regulamentul (UE) nr. 575/2013 conține, printre altele, dispoziții direct aplicabile instituțiilor în ceea ce privește determinarea fondurilor proprii. Prin urmare, este necesar să se completeze normele prudențiale prevăzute deja în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 în ceea ce privește fondurile proprii cu dispoziții care să impună o deducere din fondurile proprii atunci când expunerile neperformante nu sunt suficient acoperite de provizioane sau alte ajustări. Acest lucru ar echivala cu crearea efectivă a unui mecanism de protecție prudențial pentru expunerile neperformante care se va aplica în mod uniform tuturor instituțiilor din Uniune și ar include, de asemenea, instituții active pe piața secundară.

(5)  Mecanismul de protecție prudențial nu ar trebui să împiedice autoritățile competente să își exercite competențele de supraveghere în conformitate cu Directiva 2013/36/UE. În cazul în care constată, de la caz la caz, că, în ciuda aplicării mecanismului de protecție prudențial pentru expunerile neperformante instituit în temeiul prezentului regulament, expunerile neperformante ale unei instituții nu sunt acoperite suficient, autoritățile competente pot face uz de competențele lor de supraveghere prevăzute în Directiva 2013/36/UE, inclusiv de competența menționată la articolul 104 alineatul (1) litera (d) din directiva respectivă. Prin urmare, este posibil ca, de la caz la caz, autoritățile competente să depășească cerințele prevăzute în prezentul regulament, cu scopul de a asigura o acoperire suficientă pentru expunerile neperformante.

(6)  În scopul punerii în aplicare a mecanismului de protecție prudențial, este necesar să se introducă în Regulamentul (UE) nr. 575/2013 un set clar de condiții pentru clasificarea expunerilor neperformante. Dat fiind că Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei stabilește deja criterii privind expunerile neperformante în contextul raportării în scopuri de supraveghere, clasificarea expunerilor neperformante ar trebui să se bazeze pe cadrul existent. Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 680/2014 al Comisiei se referă la expunerile aflate în stare de nerambursare, astfel cum sunt definite în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii pentru riscul de credit, și la expunerile depreciate în conformitate cu cadrul contabil aplicabil. Întrucât măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare pot influența clasificarea unei expuneri drept neperformantă, criteriile de clasificare sunt completate de criterii clare privind impactul măsurilor de restructurare datorată dificultăților financiare. Măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare ar trebui să vizeze restabilirea capacității de rambursare sustenabilă a debitorului și să respecte cerințele UE în materie de protecție a consumatorilor, dar pot avea diferite justificări și consecințe. prin urmare, este oportun să se prevadă că o măsură de restructurare datorată dificultăților financiare aplicată unei expuneri neperformante nu ar trebui să pună capăt clasificării expunerii drept neperformantă, cu excepția cazului în care sunt îndeplinite anumite condiții stricte de încetare.

(7)  Cu cât perioada de timp în care expunerea este neperformantă este mai mare, cu atât probabilitatea de a recupera valoarea acesteia este mai redusă. Prin urmare, partea din expunere care ar trebui să fie acoperită de provizioane, alte ajustări sau deduceri ar trebui să crească în timp, după un calendar predefinit. Prin urmare, expunerile neperformante achiziționate de o instituție ar trebui să facă obiectul unui calendar care începe să curgă de la data la care expunerea neperformantă a fost clasificată inițial drept neperformantă, și nu de la data achiziției sale. În acest scop, vânzătorul ar trebui să furnizeze cumpărătorului informații cu privire la data la care expunerea a fost clasificată drept neperformantă.

(7a)  La calcularea ajustărilor specifice pentru riscul de credit ar trebui să fie luate în considerare sumele scoase parțial în afara bilanțului. Este necesar să se utilizeze valoarea expunerii inițiale înainte de scoaterea parțială a sumelor în afara bilanțului, pentru a se evita dubla contabilizare a acestor sume. Includerea sumelor scoase parțial în afara bilanțului în lista posturilor care pot fi utilizate pentru a îndeplini cerințele mecanismului de sprijin ar trebui să încurajeze instituțiile să recunoască în timp util sumele respective. Pentru expunerile neperformante achiziționate de o instituție la un preț mai mic decât suma datorată de debitor, cumpărătorul ar trebui să trateze diferența dintre prețul de cumpărare și suma datorată de debitor în același mod în care ar trata o sumă scoasă parțial în afara bilanțului în scopul mecanismului de protecție prudențial.

(8)  Se estimează că expunerile neperformante garantate produc, în general, mai puține pierderi decât expunerile neperformante negarantate deoarece protecția creditului care garantează expunerea neperformantă îi oferă instituției o creanță specifică asupra unui activ sau față de o parte terță, pe lângă creanța generală a instituției față de debitorul aflat în stare de nerambursare. În cazul unei expuneri neperformante, ar fi disponibilă numai creanța generală față de debitorul aflat în stare de nerambursare. Dat fiind pierderea mai ridicată estimată pentru expunerile neperformante, ar trebui să se aplice un calendar mai strict în cazul acestor împrumuturi. ▌

(8a)   O expunere care este acoperită doar parțial de o protecție a creditului eligibilă ar trebui să fie considerată garantată pentru partea acoperită și negarantată pentru partea neacoperită de protecția creditului eligibilă. Pentru a determina care părți din expunerile neperformante trebuie considerate ca fiind garantate sau negarantate, criteriile de eligibilitate pentru protecția creditului și garantarea integrală și completă a ipotecilor utilizate în scopul calculării cerințelor de capital ar trebui să se aplice în conformitate cu abordarea respectivă, incluzând ajustarea valorii aplicabile.

(9)  Ar trebui să se aplice un calendar uniform indiferent dacă expunerea este neperformantă din cauză că întârzierea la plată a debitorului depășește 90 de zile sau dacă este neperformantă din cauza altor factori declanșatori. Mecanismul de protecție prudențial ar trebui aplicat la fiecare nivel de expunere. În plus, pentru expunerile neperformante negarantate ar trebui să se aplice un calendar de trei ani. Este oportun să se prevadă un calendar de nouă ani pentru a permite instituțiilor și statelor membre să îmbunătățească eficiența procedurilor de restructurare sau de executare, precum și să recunoască faptul că expunerile neperformante garantate cu garanții reale imobile și creditele rezidențiale garantate de un furnizor de protecție eligibil, astfel cum este definit în Regulamentul (UE) nr. 575/2013, vor avea o valoare reziduală pe o perioadă mai lungă de timp după ce creditele au devenit neperformante. Pentru alte expuneri neperformante garantate ar trebui să se aplice un calendar de șapte ani, până la constituirea unei acoperiri integrale.

(10a)  Ar trebui să fie posibil să se țină seama de măsurile de restructurare datorată dificultăților financiare pentru a aplica factorul de acoperire pertinent. Mai exact, expunerea ar trebui să fie clasificată în continuare drept neperformantă, dar cerința de acoperire ar trebui să rămână stabilă pe parcursul unui an suplimentar. Prin urmare, factorul care ar fi aplicabil în cursul anului în care a fost acordată măsura de restructurare datorată dificultăților financiare ar trebui să fie aplicabil timp de doi ani, în loc de un an. În cazul în care, la expirarea acestui an suplimentar, expunerea este în continuare neperformantă, factorul aplicabil ar trebui să fie stabilit ca și cum nu ar fi fost acordată nicio măsură de restructurare datorată dificultăților financiare, având în vedere data la care expunerea a fost inițial clasificată drept neperformantă. Având în vedere că acordarea măsurilor de restructurare datorată dificultăților financiare nu ar trebui să conducă la arbitraj, această posibilitate ar trebui să fie permisă numai în ceea ce privește prima măsură de restructurare datorată dificultăților financiare care a fost acordată din momentul clasificării expunerii ca fiind neperformantă. În plus, perioada de un an în care factorul de acoperire rămâne neschimbat nu ar trebui să conducă la prelungirea calendarului de provizionare. În consecință, orice măsură de restructurare datorată dificultăților financiare acordată în cel de-al treilea an după clasificarea în categoria expunerilor neperformante pentru expunerile negarantate, sau în al șaptelea an după clasificarea în categoria expunerilor neperformante pentru expunerile garantate, nu ar trebui să întârzie acoperirea integrală a expunerilor neperformante.

(11)  Pentru a se asigura că instituțiile urmează o abordare prudentă atunci când evaluează protecția creditului aferentă expunerilor neperformante, ABE ar trebui să analizeze necesitatea introducerii unei metodologii comune și, dacă este necesar, să elaboreze o astfel de metodologie, în special în ceea ce privește ipotezele pe baza cărora se determină recuperabilitatea și caracterul executoriu, și să includă, eventual, cerințe minime în materie de reevaluare a protecției creditului legate de calendarul acesteia.

(12)  Pentru a facilita tranziția ușoară către noul mecanism de protecție prudențial, noile norme nu ar trebui să se aplice expunerilor inițiate înainte de ... [intrarea în vigoare a prezentului regulament].

(13)  Prin urmare, Regulamentul (UE) nr. 575/2013 ar trebui modificat în consecință,

ADOPTĂ PREZENTUL REGULAMENT:

Articolul 1

Modificări ale Regulamentului (UE) nr. 575/2013

(1)  La articolul 36 alineatul (1), se introduce litera (m) după cum urmează:

„(m) cuantumul aplicabil al acoperirii insuficiente pentru expunerile neperformante.”;

(2)  Se introduc următoarele articole 47a, 47b și 47c:

„Articolul 47a

Expuneri neperformante

(1)  În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m), termenul „expunere” include oricare dintre următoarele elemente, cu condiția ca acestea să nu fie incluse în portofoliul de tranzacționare al instituției:

(a)  un instrument de datorie, inclusiv un titlu de datorie, un împrumut, un avans ▌și un depozit la vedere;

(b)  un angajament de creditare dat, o garanție financiară dată sau orice alt angajament dat, indiferent dacă este revocabil sau irevocabil, cu excepția facilităților de credit neutilizate care pot fi anulate necondiționat, în orice moment și fără notificare, sau care atrag anularea automată ca urmare a deteriorării bonității debitorului.

(2)  În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m), valoarea expunerii unui instrument de datorie este valoarea sa contabilă măsurată fără a ține seama de ajustările specifice pentru riscul de credit, de ajustările de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 105, de cuantumurile deduse în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m), de alte reduceri ale fondurilor proprii aferente expunerii sau de sumele scoase parțial de instituție în afara bilanțului după ultima clasificare a expunerii drept neperformantă.

Valoarea expunerii unui instrument de datorie care a fost achiziționată la un preț mai mic decât suma datorată de debitor include diferența dintre prețul de cumpărare și suma datorată de debitor.

În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m), valoarea expunerii unui angajament de creditare dat, a unei garanții financiare date sau a oricărui alt angajament dat în conformitate cu alineatul (1) litera (b) este valoarea sa nominală, care reprezintă expunerea maximă a instituției la riscul de credit fără a ține seama de nicio protecție finanțată sau nefinanțată a creditului. În special:

(a)  valoarea nominală a garanțiilor financiare date este cuantumul maxim pe care entitatea ar putea să fie nevoită să îl plătească dacă se apelează la garanție;

(b)  valoarea nominală a angajamentelor de creditare este cuantumul neutilizat pe care instituția s-a angajat să îl împrumute.

Valoarea nominală menționată la al doilea paragraf nu ține seama de ajustările specifice pentru riscul de credit, de ajustările de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 105, de cuantumurile deduse în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m) sau de alte reduceri ale fondurilor proprii aferente expunerii.

(3)  În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m), următoarele expuneri sunt clasificate drept neperformante:

(a)  o expunere care se consideră că este în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178;

(b)  o expunere care este considerată depreciată în conformitate cu cadrul contabil aplicabil;

(c)  o expunere supusă unei perioade de probă în conformitate cu alineatul (7), atunci când sunt acordate măsuri suplimentare de restructurare datorată dificultăților financiare sau când expunerea devine restantă cu peste 30 de zile;

(d)  o expunere sub forma unui angajament care, dacă ar fi exercitat sau utilizat în alt mod, nu ar fi probabil restituit în întregime fără executarea garanțiilor reale;

(e)  o expunere sub forma unei garanții financiare care este probabil să fie exercitată de beneficiarul garanției, inclusiv atunci când expunerea garantată suport îndeplinește criteriile pentru a fi considerată drept neperformantă.

În sensul literei (a), în cazul în care o instituție are expuneri bilanțiere față de un debitor care sunt restante cu peste 90 de zile și care reprezintă mai mult de 20% din totalul expunerilor bilanțiere față de debitorul respectiv, toate expunerile bilanțiere și extrabilanțiere față de debitorul respectiv sunt considerate ca fiind neperformante.

(4)  Expunerile cărora nu li s-a aplicat o măsură de restructurare datorată dificultăților financiare încetează să mai fie clasificate drept neperformante în sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m) atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)  expunerea îndeplinește criteriile aplicate de instituție pentru încetarea clasificării ca expunere depreciată în conformitate cu cadrul contabil aplicabil sau ca expunere aflată în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178;

(b)  situația debitorului s-a îmbunătățit într-o asemenea măsură încât instituția este convinsă că rambursarea va fi probabil efectuată integral și la timp;

(c)  debitorul nu are nicio sumă restantă de peste 90 de zile.

(5)  Clasificarea unei expuneri neperformante drept activ imobilizat deținut în vederea vânzării în conformitate cu cadrul contabil aplicabil nu pune capăt clasificării expunerii drept expunere neperformantă în sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m).

(6)  Expunerile neperformante cărora li s-au aplicat măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare încetează să mai fie clasificate drept neperformante în sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m) atunci când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)  expunerile au încetat să mai fie într-o situație care ar duce la clasificarea acestora drept neperformante în temeiul alineatului (3);

(b)  a trecut cel puțin un an de la momentul cel mai recent dintre acordarea măsurilor de restructurare datorată dificultăților financiare și clasificarea expunerilor drept neperformante;

(c)  nu există nicio sumă restantă în urma măsurilor de restructurare datorată dificultăților financiare și instituția, pe baza analizei situației financiare a debitorului, consideră că este probabil ca expunerea să fie rambursată integral și la timp.

În sensul literei (c), rambursarea integrală și la timp poate fi considerată probabilă atunci când debitorul a executat la timp și în mod regulat plata unor sume egale cu oricare dintre următoarele:

(i)  suma care era restantă înainte de acordarea măsurii de restructurare datorată dificultăților financiare, în cazul în care existau sume restante;

(ii)  suma care a fost anulată prin măsura de restructurare datorată dificultăților financiare, în cazul în care nu existau sume restante;

(7)  În cazul în care o expunere neperformantă a încetat să mai fie clasificată drept neperformantă în conformitate cu alineatul (6), expunerea respectivă este supusă unei perioade de probă până când sunt îndeplinite toate condițiile următoare:

(a)  au trecut cel puțin doi ani de la data la care expunerea restructurată în urma dificultăților financiare a fost reclasificată drept performantă;

(b)  pe parcursul a cel puțin jumătate din perioada de probă la care a fost supusă expunerea s-au efectuat plăți regulate și la timp care au dus la plata unui sume agregate substanțiale aferente principalului sau dobânzii;

(c)  niciuna dintre expunerile față de debitor nu este restantă cu peste 30 de zile.

Articolul 47b

Măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare

(1)  În sensul articolului 47a, termenul „măsură de restructurare datorată dificultăților financiare” include o concesie acordată de o instituție unui debitor care se confruntă sau este susceptibil să se confrunte cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor sale financiare. O concesie poate duce la o pierdere pentru creditor și se referă la una dintre următoarele acțiuni:

(a)  o modificare a termenelor și condițiilor unei datorii contractate, în cazul în care nu s-ar fi recurs la o astfel de modificare dacă debitorul nu s-ar fi confruntat cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor sale financiare;

(b)  o refinanțare totală sau parțială a unei datorii contractate, în cazul în care o astfel de refinanțare nu ar fi fost acordată dacă debitorul nu s-ar fi confruntat cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor sale financiare.

(2)  În sensul alineatului (1), cel puțin următoarele situații sunt considerate a fi măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare:

(a)  noi condiții contractuale care sunt mai favorabile pentru debitor decât condițiile contractuale anterioare, în cazul în care debitorul se confruntă sau este probabil să se confrunte cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor sale financiare;

(b)  noi condiții contractuale care sunt mai favorabile pentru debitor decât condițiile contractuale oferite de instituție debitorilor cu un profil de risc similar la momentul respectiv, în cazul în care debitorul se confruntă sau este probabil să se confrunte cu dificultăți în îndeplinirea angajamentelor sale financiare;

(c)  în conformitate cu condițiile contractuale inițiale, expunerea a fost clasificată drept neperformantă înainte de modificarea condițiilor contractuale sau ar fi fost considerată neperformantă dacă nu s-ar fi modificat condițiile contractuale;

(d)  măsura are drept rezultat anularea totală sau parțială a datoriei contractate;

(e)  instituția aprobă exercitarea unor clauze care permit debitorului să modifice condițiile contractuale, iar expunerea a fost clasificată drept neperformantă înainte de exercitarea acestor clauze sau ar fi considerată neperformantă dacă aceste clauze nu ar fi exercitate;

(f)  la momentul acordării datoriei sau într-un moment apropiat în timp de acordarea datoriei, debitorul a efectuat plăți ale principalului sau ale dobânzilor pentru o altă datorie contractată cu aceeași instituție, care a fost calificată drept expunere neperformantă sau ar fi fost clasificată drept expunere neperformantă dacă nu s-ar fi efectuat plățile respective;

(g)  modificarea condițiilor contractuale implică rambursări efectuate prin intrarea în posesia garanțiilor reale, în cazul în care această modificare reprezintă o concesie.

(3)  În sensul alineatului (1), următoarele circumstanțe indică faptul că este posibil să se fi adoptat măsuri de restructurare datorată dificultăților financiare:

(a)  contractul inițial a fost restant cu peste 30 de zile cel puțin o dată în cursul celor trei luni anterioare modificării sale sau ar fi restant cu peste 30 de zile în lipsa modificării;

(b)  la momentul încheierii contractului de credit sau într-un moment apropiat în timp de încheierea contractului de credit, debitorul a efectuat plăți ale principalului sau ale dobânzilor pentru o altă datorie contractată cu aceeași instituție care a fost restantă cu 30 de zile cel puțin o dată în cursul celor trei luni anterioare acordării noii datorii;

(c)  instituția aprobă exercitarea unor clauze care permit debitorului să modifice condițiile contractuale, iar expunerea este restantă cu 30 de zile sau ar fi restantă cu 30 de zile dacă aceste clauze nu ar fi exercitate.

(4)  În sensul prezentului articol, dificultățile cu care se confruntă un debitor în îndeplinirea angajamentelor sale financiare se evaluează la nivelul debitorului, ținând seama de toate entitățile juridice din grupul debitorului care sunt incluse în perimetrul de consolidare contabilă a grupului și de toate persoanele fizice care controlează grupul respectiv.

Articolul 47c

Deducerea pentru expunerile neperformante

(1)  În sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m), instituțiile determină cuantumul acoperirii insuficiente, separat pentru fiecare expunere neperformantă, care urmează să fie dedus din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază prin scăderea cuantumului determinat la litera (b) din cuantumul determinat la litera (a), în cazul în care valoarea menționată la litera (a) depășește valoarea menționată la litera (b):

(a)  suma dintre următoarele elemente:

(i)  partea negarantată a fiecărei expuneri neperformante, dacă există, înmulțită cu factorul aplicabil menționat la alineatul (2);

(ii)  partea garantată a fiecărei expuneri neperformante, dacă există, înmulțită cu factorul aplicabil menționat la alineatul (3);

(b)  suma dintre următoarele elemente, cu condiția ca acestea să se refere la aceeași expunere neperformantă:

(i)  ajustările specifice pentru riscul de credit;

(ii)  ajustările de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 105;

(iii)  alte reduceri ale fondurilor proprii;

(iv)  pentru instituțiile care calculează cuantumurile ponderate la risc ale expunerilor prin utilizarea abordării bazate pe modele interne de rating, valoarea absolută a cuantumurilor deduse în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (d), care se referă la expunerile neperformante, atunci când valoarea absolută atribuibilă fiecărei expuneri neperformante este determinată prin înmulțirea cuantumurilor deduse în temeiul articolului 36 alineatul (1) litera (d) cu procentajul cuantumului pierderii așteptate pentru expunerea neperformantă din totalul cuantumurilor pierderilor așteptate pentru expunerile care se află în stare de nerambursare sau pentru expunerile care nu se află în stare de nerambursare, după caz;

(iva)  în cazul în care o expunere neperformantă a fost achiziționată la un preț mai mic decât suma datorată de debitor, diferența dintre prețul de cumpărare și suma datorată de debitor;

(ivb)  sumele scoase în afara bilanțului de către instituție după ce expunerea a fost clasificată drept neperformantă.

Partea garantată a unei expuneri neperformante este partea din expunerea respectivă care, în scopul calculării cerințelor de fonduri proprii în conformitate cu partea a treia titlul II, se consideră a fi acoperită de o protecție finanțată sau nefinanțată a creditului sau garantată integral și pe deplin prin ipoteci.

Partea negarantată a unei expuneri neperformante corespunde diferenței, dacă există, dintre valoarea expunerii, astfel cum este menționată la articolul 47a alineatul (1), și partea garantată a expunerii, dacă există.

(2)  În scopul alineatului (1) litera (a) punctul (i), se aplică următorii factori:

(c)  1 pentru partea negarantată a unei expuneri neperformante - se aplică începând din prima zi a celui de al patrulea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(3)  În scopul alineatului (1) litera (a) punctul (ii), se aplică următorii factori:

(e)  0,20 pentru partea▌unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în conformitate cu partea a treia titlul II sau care este un credit rezidențial garantat de un furnizor de protecție eligibil, astfel cum se menționează la articolul 201 - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de al patrulea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(f)  0,23 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri mobile sau cu alte garanții reale eligibile în sensul prezentului regulament - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de al patrulea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(g)  0,30 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în conformitate cu partea a treia titlul II sau care este un împrumut rezidențial garantat de un furnizor de protecție eligibil, astfel cum se menționează la articolul 201 - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de-al cincilea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(h)  0,35 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri mobile sau cu alte garanții reale eligibile în sensul prezentului regulament - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de al cincilea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(i)  0,40 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în temeiul părții a treia titlul II sau care este un împrumut rezidențial garantat de un furnizor de protecție eligibil, astfel cum se menționează la articolul 201 - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de-al șaselea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(j)  0,50 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri mobile sau cu alte garanții reale eligibile în sensul prezentului regulament - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de al șaselea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(k)  0,55 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în temeiul părții a treia titlul II sau care este un împrumut rezidențial garantat de către un furnizor de protecție eligibil menționat la articolul 201 - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de al șaptelea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(l)  0,80 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri mobile sau cu alte garanții reale eligibile în sensul prezentului regulament - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de al șaptelea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(m)  0,75 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în temeiul părții a treia titlul II sau care este un împrumut rezidențial garantat de un furnizor de protecție eligibil, astfel cum se menționează la articolul 201 - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de-al optulea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(n)  1 pentru partea▌unei expuneri neperformante garantate cu bunuri mobile sau cu alte garanții reale eligibile, în sensul prezentului regulament - se aplică începând din prima zi a celui de al optulea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(o)  0,80 pentru partea▌unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în temeiul părții a treia titlul II sau care este un împrumut rezidențial garantat de un furnizor de protecție eligibil, astfel cum se menționează la articolul 201 - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între prima și ultima zi a celui de-al nouălea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(p)  1 pentru partea▌ unei expuneri neperformante garantate cu bunuri imobile în temeiul părții a treia titlul II sau care este un împrumut rezidențial garantat de către un furnizor de protecție eligibil menționat la articolul 201 - se aplică parcursul perioadei începând din prima zi a celui de-al zecelea an după clasificarea expunerii drept neperformantă▌;

(3a)  Prin derogare de la alineatul (3), următorii factori se aplică părții unei expuneri neperformante garantate sau asigurate de o agenție oficială de creditare a exportului:

(a)  0 pentru partea unei expuneri neperformante garantate - se aplică pe parcursul perioadei cuprinse între un an și șapte ani după clasificarea expunerii drept neperformantă și

(b)  1 pentru partea unei expuneri neperformante garantate - se aplică începând din prima zi a celui de al optulea an după clasificarea expunerii drept neperformantă.

(5)  ABE evaluează paleta de practici aplicate pentru evaluarea expunerilor neperformante garantate și poate elabora orientări pentru a specifica o metodologie comună, inclusiv eventuale cerințe minime în materie de reevaluare legate de calendar și de metode ad-hoc, pentru evaluarea prudențială a formelor eligibile de protecție finanțată și nefinanțată a creditului, în special în ceea ce privește ipotezele pe baza cărora se determină recuperabilitatea și caracterul executoriu al acestora. Aceste orientări pot include, de asemenea, o metodologie comună pentru determinarea părții garantate a unei expuneri neperformante, astfel cum se menționează la alineatul (1).

Aceste orientări sunt emise în conformitate cu articolul 16 din Regulamentul (UE) nr. 1093/2010”;

(5a)  Prin derogare de la alineatele (2) și (3), în cazul în care unei expuneri i s-a acordat o măsură de restructurare datorată dificultăților financiare în sensul articolului 47b

(a)  între un an și doi ani de la clasificarea sa drept neperformantă, factorul aplicabil în conformitate cu alineatul (2) la momentul în care se acordă măsura de restructurare datorată dificultăților financiare se aplică pentru o perioadă suplimentară de un an;

(b)  între doi și șase ani după clasificarea sa drept neperformantă, factorul aplicabil în conformitate cu alineatul (3) la momentul în care se acordă măsura de restructurare datorată dificultăților financiare se aplică pentru o perioadă suplimentară de un an.

Prezenta dispoziție se poate aplica numai în ceea ce privește prima măsură de restructurare datorată dificultăților financiare acordată pentru o expunere neperformantă.

(3)  La articolul 111 alineatul (1), primul paragraf se înlocuiește cu următorul text:

„(1). Valoarea expunerii unui element de activ este valoarea sa contabilă rămasă după ce au fost aplicate ajustările specifice pentru riscul de credit, ajustările de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 105, cuantumurile deduse în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m) și alte reduceri ale fondurilor proprii aferente elementului de activ. Valoarea expunerii unui element extrabilanțier enumerat în anexa I este următorul procentaj din valoarea sa nominală, după scăderea ajustărilor specifice pentru riscul de credit și a cuantumurilor deduse în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m):”;

(4)  La articolul 127, alineatul (1) se înlocuiește cu următorul text:

„(1). Partea negarantată a oricărui element în legătură cu care debitorul se află în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 sau, în cazul expunerilor de tip retail, partea negarantată a oricărei facilități de credit care se află în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 178 primește o pondere de risc de:

(a)  150 %, în cazul în care suma dintre ajustările specifice pentru riscul de credit și cuantumurile deduse în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m) reprezintă mai puțin de 20 % din partea negarantată a valorii expunerii, în condițiile în care aceste ajustări specifice pentru riscul de credit și aceste deduceri nu ar fi aplicate;

(b)  100 %, în cazul în care suma dintre ajustările specifice pentru riscul de credit și cuantumurile deduse în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m) nu reprezintă mai puțin de 20 % din partea negarantată a valorii expunerii, în condițiile în care aceste ajustări specifice pentru riscul de credit și aceste deduceri nu ar fi aplicate.”;

(5)  Articolul 159 se înlocuiește cu următorul text:

„Articolul 159

Tratamentul cuantumurilor pierderilor așteptate

Instituțiile deduc cuantumurile pierderilor așteptate calculate în conformitate cu articolul 158 alineatele (5), (6) și (10) din ajustările generale și specifice pentru riscul de credit și din ajustările de valoare suplimentare în conformitate cu articolele 34 și 110, precum și din alte reduceri de fonduri proprii aferente expunerilor respective, cu excepția deducerilor efectuate în conformitate cu articolul 36 alineatul (1) litera (m). Discounturile aferente expunerilor bilanțiere achiziționate atunci când acestea se află în stare de nerambursare în conformitate cu articolul 166 alineatul (1) se tratează în același fel ca ajustările specifice pentru riscul de credit. Ajustările specifice pentru riscul de credit aferente expunerilor aflate în stare de nerambursare nu se utilizează pentru a acoperi cuantumurile pierderilor așteptate în cazul altor expuneri. Cuantumurile pierderilor așteptate pentru expunerile securitizate și ajustările generale și specifice pentru riscul de credit aferente expunerilor respective nu se includ în acest calcul.”;

(6)  La articolul 178 alineatul (1), litera (b) se înlocuiește cu următorul text:

„(b) întârzierea la plată a debitorului a depășit 90 de zile pentru oricare din obligațiile semnificative din credite față de instituție, de întreprinderea-mamă sau de oricare din filialele acesteia. Autoritățile competente pot prelungi termenul de 90 de zile la 180 de zile pentru expunerile garantate cu bunuri imobile locative sau cu bunuri imobile comerciale aparținând unor IMM-uri din clasa expunerilor de tip retail, precum și pentru expunerile față de entități din sectorul public. Termenul de 180 de zile nu se aplică în sensul articolului 36 alineatul (1) litera (m) sau al articolului 127.”;

(7)  Se introduce articolul 469a, cu următorul text:

„Articolul 469a

Derogare de la deducerile din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază pentru expunerile neperformante

Prin derogare de la articolul 36 alineatul (1) litera (m), instituțiile nu deduc din elementele de fonduri proprii de nivel 1 de bază cuantumul aplicabil aferent acoperirii insuficiente pentru expunerile neperformante în cazul în care expunerea a fost inițiată înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament].

În cazul în care termenele și condițiile unei expuneri inițiate înainte de ... [data intrării în vigoare a prezentului regulament] sunt modificate de instituție în așa fel încât crește valoarea expunerii instituției față de debitor, se consideră că expunerea a fost inițiată la data la care se aplică modificarea și nu se mai aplică derogarea prevăzută la primul paragraf.

Articolul 2

Intrarea în vigoare

Prezentul regulament intră în vigoare în ziua următoare datei publicării în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.

Prezentul regulament este obligatoriu în toate elementele sale și se aplică direct în toate statele membre.

Adoptat la Bruxelles,

Pentru Parlamentul European  Pentru Consiliu

Președintele  Președintele

(1)

  Nepublicat încă în Jurnalul Oficial.

(2)

JO C 367, 10.10.2018, p. 43.

(3)

* Amendamente: textul nou sau modificat este marcat cu caractere cursive aldine; textul eliminat este marcat prin simbolul ▌.

(4)

  JO C […], […], p. […].

(5)

  JO C , , p. .

(6)

  COM(2017)0592, 11.10.2017.

(7)

  Regulamentul (UE) nr. 575/2013 al Parlamentului European și al Consiliului din 26 iunie 2013 privind cerințele prudențiale pentru instituțiile de credit și firmele de investiții și de modificare a Regulamentului (UE) nr. 648/2012, JO L 176, 27.6.2013, p. 1.

(8)

  Directiva 2013/36/UE a Parlamentului European și a Consiliului din 26 iunie 2013, JO L 191, 28.6.2014, p. 1.


PROCEDURA COMISIEI COMPETENTE

Titlu

Acoperirea minimă a pierderilor pentru expunerile neperformante

Referințe

COM(2018)0134 – C8-0117/2018 – 2018/0060(COD)

Data prezentării la PE

13.3.2018

 

 

 

Comisie competentă

Data anunțului în plen

ECON

16.4.2018

 

 

 

Comisii sesizate pentru aviz

Data anunțului în plen

JURI

16.4.2018

 

 

 

Avize care nu au fost emise

Data deciziei

JURI

27.3.2018

 

 

 

Raportori

Data numirii

Esther de Lange

31.5.2018

Roberto Gualtieri

31.5.2018

 

 

Examinare în comisie

3.9.2018

20.11.2018

 

 

Data adoptării

6.12.2018

 

 

 

Rezultatul votului final

+:

–:

0:

32

14

1

Membri titulari prezenți la votul final

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Esther de Lange, Markus Ferber, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Sven Giegold, Roberto Gualtieri, Gunnar Hökmark, Wolf Klinz, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Marco Valli, Tom Vandenkendelaere, Miguel Viegas, Marco Zanni

Membri supleanți prezenți la votul final

Simona Bonafè, Enrique Calvet Chambon, Herbert Dorfmann, Ashley Fox, Danuta Jazłowiecka, Thomas Mann, Luigi Morgano, Siegfried Mureșan, Lieve Wierinck

Membri supleanți [articolul 200 alineatul (2)] prezenți la votul final

Maria Heubuch, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Jeroen Lenaers, Rupert Matthews, Siôn Simon, Adam Szejnfeld, Thomas Waitz

Data depunerii

7.12.2018


VOT FINAL PRIN APEL NOMINAL ÎN COMISIA COMPETENTĂ

32

+

ALDE

Enrique Calvet Chambon, Wolf Klinz, Caroline Nagtegaal, Lieve Wierinck

PPE

Herbert Dorfmann, Markus Ferber, Gunnar Hökmark, Danuta Jazłowiecka, Agnieszka Kozłowska-Rajewicz, Esther de Lange, Jeroen Lenaers, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Siegfried Mureșan, Anne Sander, Adam Szejnfeld, Tom Vandenkendelaere

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Simona Bonafè, Giuseppe Ferrandino, Roberto Gualtieri, Agnes Jongerius, Jude Kirton-Darling, Olle Ludvigsson, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Siôn Simon, Paul Tang

14

-

ECR

Ashley Fox, Bernd Lucke, Rupert Matthews, Stanisław Ożóg

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

ENF

Marco Zanni

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

VERTS/ALE

Sven Giegold, Maria Heubuch, Molly Scott Cato, Thomas Waitz

1

0

S&D

Jonás Fernández

Legenda simbolurilor utilizate:

+  :  pentru

-  :  împotrivă

0  :  abțineri

Ultima actualizare: 11 ianuarie 2019Notă juridică