Процедура : 2018/0252(NLE)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : A8-0441/2018

Внесени текстове :

A8-0441/2018

Разисквания :

Гласувания :

PV 16/01/2019 - 21.1

Приети текстове :

P8_TA(2019)0024

ДОКЛАД     *
PDF 754kWORD 87k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета

(COM(2018)0467 – C8‑0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Комисия по промишленост, изследвания и енергетика

Докладчик: Петър Курумбашев

ИЗМЕНЕНИЯ
ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
 ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ
 ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ
 ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

ПРОЕКТ НА ЗАКОНОДАТЕЛНА РЕЗОЛЮЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

относно предложението за регламент на Съвета за създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци и за отмяна на Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета

(COM(2018)0467 – C8‑0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Консултация)

Европейският парламент,

–  като взе предвид предложението на Комисията до Съвета (COM(2018)0467),

–  като взе предвид член 203 от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия, съгласно който Съветът се е консултирал с него (C8‑0314/2018),

–  като взе предвид член 78в от своя правилник,

–  като взе предвид доклада на комисията по промишленост, изследвания и енергетика (A8-0441/2018),

1.  одобрява предложението на Комисията, както е изменено;

2.  приканва Комисията да промени съответно своето предложение съгласно член 293, параграф 2 от Договора за функционирането на Европейския съюз и член 106а от Договора за създаване на Европейската общност за атомна енергия;

3.  приканва Съвета, в случай че възнамерява да се отклони от текста, одобрен от Парламента, да го информира за това;

4.  призовава Съвета да се консултира отново с него, в случай че възнамерява да внесе съществени изменения в предложението на Комисията;

5.  възлага на своя председател да предаде позицията на Парламента съответно на Съвета и на Комисията.

Изменение    1

Предложение за регламент

Съображение 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  Дадена специална програма за финансиране на разходи може да донесе допълнителна добавена стойност от Съюза, като се превърне в референтен показател в рамките на Съюза за безопасното управление на технологичните въпроси в областта на извеждането от експлоатация и разпространението на знанията. Финансовата помощ следва да се предоставя въз основа на предварителна оценка, с която се определят конкретните нужди и се демонстрира добавената стойност от Съюза с цел подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивните отпадъци.

(2)  Дадена специална програма за финансиране на разходи може да донесе допълнителна добавена стойност от Съюза, като се превърне в референтен показател в рамките на Съюза за безопасното управление на технологичните въпроси в областта на извеждането от експлоатация и разпространението на знанията. Финансовата помощ следва да се предоставя въз основа на предварителна оценка, с която се определят конкретните нужди и се демонстрира добавената стойност от Съюза с цел подпомагане на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивните отпадъци. Тази финансова помощ обаче не следва да създава определящ прецедент за финансирането на бъдещото извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения на равнището на Съюза. Инициативата за предприемане и финансиране на извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения следва преди всичко да остане отговорност на държавите членки.

Изменение    2

Предложение за регламент

Съображение 15

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(15)  Програмата следва също така да осигури разпространяването на знания за процеса по извеждане от експлоатация в Съюза, тъй като такива мерки носят най-голямата добавена стойност на Съюза и допринася за безопасността на работниците и населението.

(15)  Програмата следва също така да осигури разпространяването на знания и споделянето между държавите членки на най-добри практики и придобит опит във връзка с процеса по извеждане от експлоатация в Съюза, тъй като такива мерки носят най-голямата добавена стойност на Съюза и допринасят за безопасността на работниците и населението, както и за опазването на околната среда.

Изменение    3

Предложение за регламент

Съображение 15 а (ново)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(15а)  Съвместният изследователски център (JRC) следва да ръководи специална инициатива за структуриране на събирането, разработването и обмена на знания в областта на извеждането от експлоатация на равнището на Съюза, без да се изключва международното сътрудничество. Инициативата следва да взема предвид многоизмерни предизвикателства, включително научни изследвания и иновации, стандартизация, регулиране, обучение и образование, както и промишлеността.

Изменение    4

Предложение за регламент

Съображение 16

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(16)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения, обхванати от настоящия регламент, следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.

(16)  За да се осигури възможно най-голяма ефикасност, извеждането от експлоатация на ядрените съоръжения, обхванати от настоящия регламент, следва да бъде извършено, като се ангажират най-добрите технически експерти, включително експерти от трети държави, и като се вземат надлежно предвид естеството и технологическите спецификации на инсталациите, които предстои да бъдат изведени от експлоатация, както по този начин се отчитат най-добрите международни практики.

Изменение    5

Предложение за регламент

Съображение 20

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(20)  Действията по програмите „Козлодуй „и „Бохунице“ следва да се проведат със съвместните финансови усилия на Съюза и съответно България и Словакия. Максималният праг на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми.

(20)  Действията по програмите „Козлодуй „и „Бохунице“ следва да се проведат със съвместните финансови усилия на Съюза и съответно България и Словакия. Минималният праг на съфинансиране от Съюза следва да бъде установен съгласно практиката на съфинансиране, въведена по предходните програми.

Изменение    6

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С настоящия регламент се създава специална финансова програма за „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (наричана по-долу „програмата“), с акцент върху установените нужди на текуща основа. За периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г., тя ще подпомага безопасното извеждане от експлоатация на ядрените реактори от първо поколение в България и Словакия и изпълнението на процеса на извеждане от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци на самата Комисия в ядрените инсталации в обектите на Съвместния изследователски център (JRC)

С настоящия регламент се създава специална финансова програма за „Извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци (наричана по-долу „програмата“), с акцент върху установените нужди на текуща основа. За периода на многогодишната финансова рамка 2021—2027 г., тя ще подпомага безопасното извеждане от експлоатация на ядрените реактори в България и Словакия, които бяха изключени преждевременно, и изпълнението на процеса на извеждане от експлоатация и управлението на радиоактивни отпадъци на самата Комисия в ядрените инсталации в обектите на Съвместния изследователски център (JRC), като се гарантира защитата на работниците, особено що се отнася до въздействието върху тяхното здраве, широката общественост и околната среда.

Обосновка

Предсрочното изключване и последващото извеждане от експлоатация на реакторите са политически ангажимент, поет от България като условие за нейното присъединяване към ЕС, въпреки че още между 1991 и 2002 г. бяха изпълнявани програми за модернизация с широк обхват и висок бюджет, по-специално на блокове 3 и 4, за да се подобрят в проектно отношение реакторите в съответствие с повишаването на равнището на безопасност и технологичното развитие.

Изменение    7

Предложение за регламент

Член 1 – параграф 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г., формите на финансиране от Европейска общност за атомна енергия („Общността“) и правилата за предоставяне на такова финансиране.

С него се определят целите на програмата, бюджетът за периода 2021—2027 г. като цяло, включително точното разпределение на сумата между трите програми, формите на финансиране от Европейската общност за атомна енергия („Общността“) и правилата за предоставяне на такова финансиране.

Изменение    8

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

(2)  „план за извеждане от експлоатация“ означава документ, съдържащ подробна информация относно предложеното извеждане от експлоатация, който обхваща следното: избраната стратегия за извеждане от експлоатация; графика, вида и последователността на дейностите по извеждане от експлоатация; прилаганата стратегия за управление на отпадъците, включително освобождаване от регулиращ контрол, предлаганото окончателно състояние на извеждане от експлоатация, съхранението и погребването на отпадъците от извеждането от експлоатация, графика за извеждане от експлоатация, оценките за разходите за завършване на извеждането от експлоатация; както и съответните цели, очаквани резултати, междинни цели, целеви дати и съответните ключови показатели за качеството на изпълнение, включително показатели, основани на придобита стойност. Планът се изготвя от притежателя на лицензията за ядреното съоръжение и се отразява в многогодишните работни програми на програмата;

(2)  „план за извеждане от експлоатация“ означава документ, съдържащ подробна информация относно предложеното извеждане от експлоатация, който обхваща следното: избраната стратегия за извеждане от експлоатация; графика, вида и последователността на дейностите по извеждане от експлоатация; прилаганата стратегия за управление на отпадъците, включително освобождаване от регулиращ контрол и програмата за защита на работниците; предлаганото окончателно състояние на извеждане от експлоатация, съхранението и погребването на отпадъците от извеждането от експлоатация, графика за извеждане от експлоатация, оценките за разходите за завършване на извеждането от експлоатация; както и съответните цели, очаквани резултати, междинни цели, целеви дати и съответните ключови показатели за качеството на изпълнение, включително показатели, основани на придобита стойност. Планът се изготвя от притежателя на лицензията за ядреното съоръжение и се отразява в многогодишните работни програми на програмата;

Изменение    9

Предложение за регламент

Член 2 – параграф 1 – точка 5 a (нова)

Текст, предложен от Комисията

Изменение

 

(5а)  „трета държава“ означава държава, която не е държава – членка на Съюза;

Изменение    10

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

Въз основа на текущите нужди за периода 2021—2027 г. програмата има за цел по-специално да помага на България и Словакия в изпълнението съответно на програмата „Козлодуй“ и програмата „Бохунице“ за извеждане от експлоатация съответно, със специален акцент върху управлението на предизвикателствата във връзка с радиационната безопасност, произтичащи от тях, и да подкрепя програмата на JRC за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, като същевременно се гарантира широко разпространение на знанията, получени в процеса на извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения.

Въз основа на текущите нужди за периода 2021—2027 г. програмата има за цел по-специално да помага на България и Словакия в изпълнението съответно на програмата „Козлодуй“ и програмата „Бохунице“ за извеждане от експлоатация съответно, със специален акцент върху управлението на предизвикателствата във връзка с радиационната безопасност, произтичащи от тях, и да подкрепя програмата на JRC за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, като същевременно се гарантира широко разпространение и споделяне сред всички държави членки на знанията и на най-добрите практики, получени в процеса на извеждане от експлоатация на ядрените съоръжения и на управление на радиоактивните отпадъци.

Изменение    11

Предложение за регламент

Член 3 – параграф 2 – алинея 2 – буква в

Текст, предложен от Комисията

Изменение

в)  развиване на връзки и обмен между заинтересованите страни от Съюза, които се интересуват от извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения, с оглед на развиване на потенциални полезни взаимодействия на равнището на Съюза.

в)  развиване на връзки и обмен между заинтересованите страни от Съюза, по-специално промишлеността, относно извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението и обезвреждането на радиоактивни отпадъци, за да се гарантират разпространението на знания и обменът на опит във всички съответни области, като научните изследвания и иновациите, регулирането, обучението, както и за да се развиват потенциални полезни взаимодействия на равнището на Съюза.

Изменение    12

Предложение за регламент

Член 4 – параграф 2 – уводна част

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Индикативното разпределение на сумата, посочена в параграф 1, е:

2.  Разпределението на сумата, посочена в параграф 1, е:

Изменение    13

Предложение за регламент

Член 7 – параграф 1

Текст, предложен от Комисията

Изменение

По програмата могат да се финансират допустими разходи по дадено действие до максималната ставка, посочена в приложение I и II. Максималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима съгласно програмата „Козлодуй“ или програмата „Бохунице“ не следва да надвишава 50 %. Оставащото съфинансиране следва да се осигури съответно от България и Словакия.

По програмата могат да се финансират допустими разходи по дадено действие, както е посочено в приложение I и II. Минималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима съгласно програмата „Козлодуй“ или програмата „Бохунице“ не следва да бъде под 50%. Оставащото съфинансиране следва да се осигури съответно от България и Словакия.

Изменение    14

Предложение за регламент

Приложение I – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Максималната ставка на съфинансиране от ЕС, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.

2.  Минималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.

Изменение    15

Предложение за регламент

Приложение II – точка 2

Текст, предложен от Комисията

Изменение

2.  Максималната ставка на съфинансиране от ЕС, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.

2.  Минималната ставка на съфинансиране от Съюза, приложима спрямо проектите и дейностите, финансирани през периода 2021—2027 г. по програма „Козлодуй“, е 50 %.


ИЗЛОЖЕНИЕ НА МОТИВИТЕ

Контекст

Програмите „Козлодуй“ и „Бохунице“ бяха създадени в контекста на преговорите за присъединяване към ЕС на България и Словакия. Настоящото предложение представлява продължение на ангажимента на Съюза за предоставяне на финансова подкрепа на двете държави членки за извеждането от експлоатация съответно на блокове 1 – 4 на АЕЦ „Козлодуй“ и на блок VI на АЕЦ „Бохунице“. Освен това то включва също така Програмата за извеждане от експлоатация и управление на отпадъците (D&WM programme) за ядрените изследователски обекти на Съвместния изследователски център (JRC) на Европейската комисия в Белгия, Нидерландия, Германия и Италия. Целта на настоящото предложение за регламент на Съвета е да се отговори на предизвикателствата, свързани с извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и управлението на произвежданите отпадъци, чрез общ инструмент с цел оптимизиране на полезните взаимодействия и обмена на знания. Това е в съответствие с ангажимента на Комисията за създаване на референтен показател в рамките на ЕС за безопасно управление на технологичните проблеми при извеждането от експлоатация на ядрени съоръжения и нейното предложение за създаване на Европейски център за високи постижения с цел насърчаване на най-добрите практики.

Предложението за регламент

Докладчикът приветства предложения регламент и специалната финансова подкрепа от страна на Съюза за това важно начинание. Въпреки това той е на мнение, че могат да бъдат внесени някои промени, за да се постигнат оптимални резултати.

Електроцентрала „Игналина“ в Литва

За да се постигне съгласуваност в законодателството на ЕС, докладчикът счита, че в съответствие с настоящия Регламент (Евратом) № 1368/2013 на Съвета извеждането от експлоатация на АЕЦ „Козлодуй“ и на АЕЦ „Бохунице“ следва да се разглежда съгласно същата правна уредба като извеждането от експлоатация на АЕЦ „Игналина“ в Литва. В допълнение това ще улесни усилията на Съюза за създаване на новата многогодишна финансова рамка (МФР) и ще даде възможност за по-обективен европейски подход спрямо енергетиката, и по-специално спрямо ядрените предизвикателства.

Проценти на съфинансиране

В предложението се определя максимален праг за финансовото участие от страна на Съюза в размер на 50%, което не е в съответствие със съществуващата практика в случая с България и Словакия – съответно 60 и 63%. Предложеното намаляване на съфинансирането от страна на Съюза ще доведе до значителна финансова тежест за енергийните сектори в двете държави.

Докладчикът желае да посочи, че спирането и последващото извеждане от експлоатация на четири блока на АЕЦ „Козлодуй“ (два от типа ВВЕР 440 V 230 и два от подобрен тип ВВЕР 440 V 230) бяха преждевременни. Още между 1991 и 2002 г. бяха изпълнявани програми за модернизация в широк обхват и с голям бюджет, по-специално за блокове 3 и 4, за да се подобрят в проектно отношение реакторите в съответствие с повишаването на равнището на безопасност и технологичното развитие. В рамките на тези програми за модернизация бяха приложени изцяло множество проектни подобрения, които бяха одобрени от независими международни експерти и мисии за партньорска проверка, включително мисията „AQG“, проведена през 2003 г. Изпълнението на дейностите по извеждане от експлоатация изисква, от една страна, приспособяване на съществуващата инфраструктура, установена само за оперативните единици, и от друга страна, изграждането на напълно нова инфраструктура за извеждане от експлоатация. Това доведе до важни промени в националното законодателство успоредно с усилията, положени за изпълнение на поетите ангажименти за безопасно извеждане от експлоатация на реакторите.    

В Словакия държавата понастоящем поема почти 40% от общите преки разходи за извеждане от експлоатация на АЕЦ „V1“. Тези разходи обаче не включват инвестициите в размер на 310 милиона евро за изграждането на инфраструктура за управление на радиоактивни отпадъци, които са финансирани със собствени средства на държавата без финансиране от ЕС.

Накрая, като се има предвид принципът на равно третиране и в сравнение със ставката на съфинансиране от Съюза в рамките на литовската програма за извеждане от експлоатация, фиксирана на 80%, този подход може да изглежда небалансиран.


ПРОЦЕДУРА НА ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

Заглавие

За създаване на специална финансова програма за извеждане от експлоатация на ядрени съоръжения и управление на радиоактивни отпадъци

Позовавания

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Дата на консултацията / искането за одобрение

2.7.2018

 

 

 

Водеща комисия

       Дата на обявяване в заседание

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Подпомагащи комисии

       Дата на обявяване в заседание

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Недадени становища

       Дата на решението

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Докладчици

       Дата на назначаване

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Разглеждане в комисия

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Дата на приемане

3.12.2018

 

 

 

Резултат от окончателното гласуване

+:

–:

0:

38

3

0

Членове, присъствали на окончателното гласуване

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Заместници, присъствали на окончателното гласуване

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Дата на внасяне

7.12.2018


ПОИМЕННО ОКОНЧАТЕЛНО ГЛАСУВАНЕ ВЪВ ВОДЕЩАТА КОМИСИЯ

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Легенда на използваните знаци:

+  :  „за“

-  :  „против“

0  :  „въздържал се“

Последно осъвременяване: 8 януари 2019 г.Правна информация