Menetlus : 2018/0252(NLE)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik : A8-0441/2018

Esitatud tekstid :

A8-0441/2018

Arutelud :

Hääletused :

PV 16/01/2019 - 21.1

Vastuvõetud tekstid :

P8_TA(2019)0024

RAPORT     *
PDF 632kWORD 82k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjon

Raportöör: Peter Kouroumbashev

MUUDATUSED
EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT
 SELETUSKIRI
 VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS
 NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

EUROOPA PARLAMENDI SEADUSANDLIKU RESOLUTSIOONI PROJEKT

ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega kehtestatakse tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbeline rahastamiskava ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (Euratom) nr 1368/2013

(COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Konsulteerimine)

Euroopa Parlament,

–  võttes arvesse komisjoni ettepanekut nõukogule (COM(2018)0467),

–  võttes arvesse Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 203, mille alusel nõukogu konsulteeris Euroopa Parlamendiga (C8-0314/2018),

–  võttes arvesse kodukorra artiklit 78c,

–  võttes arvesse tööstuse, teadusuuringute ja energeetikakomisjoni raportit (A8-0441/2018),

1.  kiidab komisjoni ettepaneku muudetud kujul heaks;

2.  palub komisjonil oma ettepanekut vastavalt muuta, järgides Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 293 lõiget 2 ja Euroopa Aatomienergiaühenduse asutamislepingu artiklit 106a;

3.  palub nõukogul Euroopa Parlamenti teavitada, kui nõukogu kavatseb Euroopa Parlamendi poolt heaks kiidetud teksti muuta;

4.  palub nõukogul Euroopa Parlamendiga uuesti konsulteerida, kui nõukogu kavatseb komisjoni ettepanekut oluliselt muuta;

5.  teeb presidendile ülesandeks edastada Euroopa Parlamendi seisukoht nõukogule ja komisjonile.

Muudatusettepanek    1

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  Asjaomane sihtotstarbeline rahastamiskava võib luua täiendavat ELi lisaväärtust, kujundades võrdlustaseme, mille kohaselt käsitleda tuumaseadmete kasutuselt kõrvaldamisest tulenevaid tehnilisi probleeme ja levitada asjaomast teavet. Asjaomast rahalist abi tuleks anda eelnevate hinnangute põhjal, võttes arvesse erivajadusi ja liidu lisaväärtust seoses tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega.

(2)  Asjaomane sihtotstarbeline rahastamiskava võib luua täiendavat ELi lisaväärtust, kujundades võrdlustaseme, mille kohaselt käsitleda tuumaseadmete kasutuselt kõrvaldamisest tulenevaid tehnilisi probleeme ja levitada asjaomast teavet. Asjaomast rahalist abi tuleks anda eelnevate hinnangute põhjal, võttes arvesse erivajadusi ja liidu lisaväärtust seoses tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja radioaktiivsete jäätmete käitlemisega. Sellise rahalise abiga ei tohiks aga liidu tasandil tulevase tuumarajatiste dekomisjoneerimise rahastamiseks luua määravat pretsedenti. Tuumarajatiste dekomisjoneerimise korraldamise ja rahastamise algatus peaks jääma esmajoones liikmesriikide kanda.

Muudatusettepanek    2

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(15)  Programmiga tuleks tagada ka teadmiste levitamine dekomisjoneerimisprotsessi kohta kõikides ELi liikmesriikides, kuna sellised meetmed annavad suurima liidu lisaväärtuse ning aitavad suurendada töötajate ja üldsuse ohutust.

(15)  Programmiga tuleks tagada ka teadmiste levitamine ning liikmesriikide vaheline parimate tavade ja saadud kogemuste vahetamine dekomisjoneerimisprotsessi kohta kõikides ELi liikmesriikides, kuna sellised meetmed annavad suurima liidu lisaväärtuse ning aitavad suurendada töötajate ja üldsuse ohutust ning tõhustada keskkonnakaitset.

Muudatusettepanek    3

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 15 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(15 a)  Teadusuuringute Ühiskeskus peaks läbi viima sihtotstarbelise algatuse, et liidu tasandil struktureeritult koguda, laiendada ja jagada teadmisi dekomisjoneerimise kohta, välistamata seejuures rahvusvahelist koostööd. Algatuse puhul tuleks arvesse võtta mitmetahulisi probleeme, sealhulgas teadusuuringute ja innovatsiooni, standardimise, reguleerimise, koolituse ja hariduse ning tööstuse valdkonnas.

Muudatusettepanek    4

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 16

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(16)  Käesoleva määrusega hõlmatud tuumarajatiste dekomisjoneerimisel tuleks kasutada saadavaid parimaid tehnilisi teadmisi ning võtta nõuetekohaselt arvesse kasutuselt kõrvaldatavate seadmete laadi ja tehnilisi näitajaid, et tagada ohutus ja võimalikult suur tõhusus, võttes seejuures arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid.

(16)  Käesoleva määrusega hõlmatud tuumarajatiste dekomisjoneerimisel tuleks kasutada saadavaid parimaid tehnilisi teadmisi, sealhulgas eksperditeadmisi kolmandatest riikidest, ning võtta nõuetekohaselt arvesse kasutuselt kõrvaldatavate seadmete laadi ja tehnilisi näitajaid, et tagada ohutus ja võimalikult suur tõhusus, võttes seejuures arvesse rahvusvahelisi parimaid tavasid.

Muudatusettepanek    5

Ettepanek võtta vastu määrus

Põhjendus 20

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(20)  Kozloduy programmi ja Bohunice programmi meetmed tuleks viia ellu liidu ning vastavalt Bulgaaria või Slovakkia ühisel finantseerimisel. Maksimaalne ELi-poolse kaasrahastamise määr tuleks sätestada kooskõlas eelmiste programmide kaasfinantseerimise tavadega.

(20)  Kozloduy programmi ja Bohunice programmi meetmed tuleks viia ellu liidu ning Bulgaaria ja Slovakkia ühisel finantseerimisel. Minimaalne ELi-poolse kaasrahastamise määr tuleks sätestada kooskõlas eelmiste programmide kaasfinantseerimise tavadega.

Muudatusettepanek    6

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Käesoleva määrusega kehtestatakse sihtotstarbeline rahastamiskava „Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise programm“ (edaspidi „programm“), mille keskmes on praeguse seisu järgi kindlaks tehtud vajadused. Käesoleva programmiga antakse mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2021–2027 rahalist toetust Bulgaariale ja Slovakkiale, et ohutult kõrvaldada kasutuselt nende esimese põlvkonna tuumareaktorid ning dekomisjoneerida komisjoni tuumaseadmed Teadusuuringute Ühiskeskuses ja käidelda tuumajäätmeid.

Käesoleva määrusega kehtestatakse sihtotstarbeline rahastamiskava „Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise programm“ (edaspidi „programm“), mille keskmes on praeguse seisu järgi kindlaks tehtud vajadused. Käesoleva programmiga antakse mitmeaastase finantsraamistiku aastateks 2021–2027 rahalist toetust Bulgaariale ja Slovakkiale, et ohutult kõrvaldada kasutuselt nende enneaegselt suletud tuumareaktorid ning dekomisjoneerida komisjoni tuumaseadmed Teadusuuringute Ühiskeskuses ja käidelda tuumajäätmeid, tagades samal ajal töötajate kaitse, eelkõige seoses tervisemõjudega, ning üldsuse ja keskkonna kaitse.

Selgitus

Reaktorite enneaegne sulgemine ja järgnev dekomisjoneerimine oli poliitiline kohustus, mille Bulgaaria võttis ELiga ühinemise eeltingimusena, ehkki juba 1991.–2002. aastal viidi läbi ulatuslikke kulukaid moderniseerimisprogramme, eelkõige kolmanda ja neljanda reaktori puhul, et parandada reaktorite konstruktsiooni vastavalt rangematele ohutusnõuetele ja tehnoloogia arengule.

Muudatusettepanek    7

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 1 – lõik 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Selles sätestatakse programmi eesmärgid, programmi eelarve ajavahemikuks 2021–2027, Euroopa Aatomienergiaühenduse („aatomienergiaühendus“) poolse rahastamise vormid ja rahastamisvahendite andmise eeskirjad.

Selles sätestatakse programmi eesmärgid, programmi kogueelarve ajavahemikuks 2021–2027, sealhulgas summa täpne jaotus kolme programmi vahel, Euroopa Aatomienergiaühenduse („aatomienergiaühendus“) poolse rahastamise vormid ja rahastamisvahendite andmise eeskirjad.

Muudatusettepanek    8

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(2)  „dekomisjoneerimiskava“ – dokument, mis sisaldab üksikasjalikku teavet kavandatud dekomisjoneerimise kohta ning mis hõlmab järgmist: valitud dekomisjoneerimisstrateegia; dekomisjoneerimismeetmete ajakava, liik ja järjekord; kasutatav jäätmekäitlusstrateegia, sealhulgas kontrollimine ja heakskiitmine; kavandatud lõppseis; dekomisjoneerimisel tekkinud jäätmete ladustamine ja kõrvaldamine; dekomisjoneerimise ajakava; hinnangulised kulud dekomisjoneerimise lõpuleviimiseks ning eesmärgid, eeldatavad tulemused, vahe-eesmärgid, kavandatud tähtajad ja vastavad tulemuslikkuse põhinäitajad, sealhulgas omandatud väärtusel põhinevad näitajad. Programmi valmistab ette tuumaseadme loa omaja ja programmi võetakse arvesse mitmeaastase finantsraamistiku töökavades;

(2)  „dekomisjoneerimiskava“ – dokument, mis sisaldab üksikasjalikku teavet kavandatud dekomisjoneerimise kohta ning mis hõlmab järgmist: valitud dekomisjoneerimisstrateegia; dekomisjoneerimismeetmete ajakava, liik ja järjekord; kasutatav jäätmekäitlusstrateegia, sealhulgas kontrollimine ja heakskiitmine ning töötajate kaitse programm; kavandatud lõppseis; dekomisjoneerimisel tekkinud jäätmete ladustamine ja kõrvaldamine; dekomisjoneerimise ajakava; hinnangulised kulud dekomisjoneerimise lõpuleviimiseks ning eesmärgid, eeldatavad tulemused, vahe-eesmärgid, kavandatud tähtajad ja vastavad tulemuslikkuse põhinäitajad, sealhulgas omandatud väärtusel põhinevad näitajad. Programmi valmistab ette tuumaseadme loa omaja ja programmi võetakse arvesse mitmeaastase finantsraamistiku töökavades;

Muudatusettepanek    9

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 2 – lõik 1 – punkt 5 a (uus)

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

 

(5 a)  „kolmas riik“ – riik, mis ei ole liidu liikmesriik.

Muudatusettepanek    10

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Vastavalt aastateks 2021–2027 määratletud jooksvatele vajadustele on programmiga kavas aidata Bulgaarial ja Slovakkial lahendada Kozloduy ja Bohunice programmiga seotud kiirgusohutuse ülesandeid ning viia ellu Teadusuuringute Ühiskeskuse dekomisjoneerimis- ja jäätmekäitlusprogramm, tagades ühtlasi kõigis liikmesriikides teadmiste laialdase levitamise tuumarajatiste tegevuse lõpetamise kohta.

Vastavalt aastateks 2021–2027 määratletud jooksvatele vajadustele on programmiga kavas aidata Bulgaarial ja Slovakkial lahendada Kozloduy ja Bohunice programmiga seotud kiirgusohutuse ülesandeid ning viia ellu Teadusuuringute Ühiskeskuse dekomisjoneerimis- ja jäätmekäitlusprogramm, tagades ühtlasi kõigis liikmesriikides teadmiste ja parimate tavade laialdase levitamise ja vahetamise tuumarajatiste tegevuse lõpetamise ja radioaktiivsete jäätmete käitlemise kohta.

Muudatusettepanek    11

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 3 – lõige 2 – lõik 2 – punkt c

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

(c)  arendada sidemeid ja vahetada kogemusi ELi tuumaalase dekomisjoneerimise sidusrühmadega, et ELis saaks tekkida sünergia.

(c)  arendada sidemeid ja vahetada kogemusi liidu sidusrühmadega, eelkõige tööstussektoriga, tuumaalase dekomisjoneerimise ning radioaktiivsete jäätmete käitlemise ja kõrvaldamise alal, et tagada teadmiste levitamine ja kogemuste vahetamine kõigis asjaomastes valdkondades, nagu teadusuuringud ja innovatsioon, reguleerimine ja koolitus, ning arendada liidu võimalikku koostoimet.

Muudatusettepanek    12

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 4 – lõige 2 – sissejuhatav osa

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Lõikes 1 osutatud summa soovituslik jaotus on järgmine:

2.  Lõikes 1 osutatud summa jaotus on järgmine:

Muudatusettepanek    13

Ettepanek võtta vastu määrus

Artikkel 7 – lõik 1

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

Programmist võib rahastada meetmete rahastamiskõlblikke kulusid kuni maksimummäärani, nagu on sätestatud I ja II lisas. Liidu suurim kaasarahastamismäär on nii Kozloduy kui ka Bohunice programmi korral 50 %. Ülejäänud kaasrahastamise tagavad vastavalt Bulgaaria või Slovakkia.

Programmist võib rahastada meetmete rahastamiskõlblikke kulusid, nagu on sätestatud I ja II lisas. Liidu vähim kaasarahastamismäär on nii Kozloduy kui ka Bohunice programmi korral 50 %. Ülejäänud kaasrahastamise tagavad vastavalt Bulgaaria või Slovakkia.

Muudatusettepanek    14

Ettepanek võtta vastu määrus

I lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liidupoolne suurim kaasarahastamismäär aastatel 2021–2027 on projektide ja meetmete korral 50 %.

2.  Liidupoolne vähim kaasarahastamismäär aastatel 2021–2027 on projektide ja meetmete korral 50 %.

Muudatusettepanek    15

Ettepanek võtta vastu määrus

II lisa – punkt 2

Komisjoni ettepanek

Muudatusettepanek

2.  Liidu suurim kaasarahastamismäär aastatel 2021–2027 on projektide ja meetmete korral 50 %.

2.  Liidu vähim kaasarahastamismäär aastatel 2021–2027 on projektide ja meetmete korral 50 %.


SELETUSKIRI

Taust

Kozloduy ja Bohunice programmid loodi Bulgaaria ja Slovakkia ELiga ühinemise läbirääkimiste raames. Käesolev ettepanek põhineb liidu võetud kohustusel anda mõlemale liikmesriigile rahalist toetust Kozloduy tuumaelektrijaama esimese, teise, kolmanda ja neljanda reaktori ning Bohunice VI tuumaelektrijaama dekomisjoneerimiseks. Peale selle hõlmab ettepanek ka Euroopa Komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskuse (JRC) Belgias, Madalmaades, Saksamaal ja Itaalias asuvate tuumauuringurajatiste dekomisjoneerimis- ja jäätmekäitlusprogrammi. Käesoleva nõukogu määruse ettepaneku eesmärk on käsitleda tuumarajatiste dekomisjoneerimisega seotud probleeme ja tekkivate jäätmete käitlemist ühise vahendi alusel, et optimeerida sünergiat ja teadmiste jagamist. See on kooskõlas komisjoni lubadusega luua ELis võrdlusalus tuumarajatiste dekomisjoneerimise tehnoloogiliste küsimuste ohutuks haldamiseks ja ettepanekuga luua parimate tavade edendamiseks Euroopa tippkeskus.

Kavandatav määrus

Raportöör küll pooldab kavandatavat määrust ja liidu sihtotstarbelist rahalist toetust sellisele tähtsale ettevõtmisele, ent on seisukohal, et optimaalsete tulemuste saavutamiseks võiks teha mõningaid kohandusi.

Ignalina tuumaelektrijaam Leedus

Raportöör on arvamusel, et ELi õiguse ühtsuse tagamiseks tuleks vastavalt kehtivale nõukogu määrusele (Euratom) nr 1368/2013 Kozloduy ja Bohunice elektrijaamade dekomisjoneerimist käsitleda sama õigusraamistiku alusel nagu Leedu Ignalina tuumaelektrijaama dekomisjoneerimist. Lisaks hõlbustaks see liidu jõupingutusi uue mitmeaastase finantsraamistiku kehtestamisel ning võimaldaks objektiivsemat Euroopa lähenemisviisi energeetikale ja eelkõige tuumaprobleemidele.

Kaasrahastamismäärad

Ettepanekus sätestatakse, et liidu finantsosalus ei ületa 50 %, mis ei ole kooskõlas Bulgaaria ja Slovakkia puhul praegu käibiva tavaga, mille puhul kaasrahastamismäär on vastavalt 60 % ja 63 %. Kavandatav liidupoolse kaasrahastamise määra vähendamine tooks kaasa märkimisväärse finantskoormuse mõlema riigi energiasektorile.

Raportöör soovib juhtida tähelepanu sellele, et Kozloduy tuumaelektrijaama nelja reaktori (kaks WWER 440 V 230 tüüpi ja kaks täiustatud WWER 440 V 230 tüüpi reaktorit) sulgemine ja sellele järgnev samaaegne dekomisjoneerimine oli enneaegne. Juba 1991.–2002. aastal viidi läbi ulatuslikke kulukaid moderniseerimisprogramme, eelkõige kolmanda ja neljanda reaktori puhul, et parandada reaktorite konstruktsiooni vastavalt rangematele ohutusnõuetele ja tehnoloogia arengule. Kõnealuste moderniseerimisprogrammide raames on konstruktsiooni palju kordi täiustatud ja sellised täiustamised on heakskiidu saanud sõltumatutelt rahvusvahelistelt ekspertidelt ja vastastikuse hindamise missioonidelt, sealhulgas 2003. aastal läbi viidud tuumaküsimuste töörühma missioonilt. Dekomisjoneerimismeetmete elluviimine eeldas ühest küljest seda, et kohandatakse olemasolevat taristut, mis oli ette nähtud ainult töötavatele reaktoritele, ning teisest küljest täiesti uue dekomisjoneerimistaristu rajamist. Sellest tulenevalt muudeti oluliselt siseriiklikke õigusakte ning tehti paralleelselt jõupingutusi, et täita reaktorite ohutuks dekomisjoneerimiseks võetud kohustusi.

Slovakkias osaleb riik praegu ligi 40 %-ga V1 tuumaelektrijaama dekomisjoneerimise otsestes kogukuludes. Need kulud ei hõlma aga 310 miljoni euro suuruseid investeeringuid radioaktiivsete jäätmete taristu ehitamisse, mida rahastati nende endi riiklikest vahenditest ning mis ei saanud rahalisi vahendeid ELilt.

Lõpetuseks tuleb märkida, et pidades silmas võrdse kohtlemise põhimõtet ja liidu 80 %-list kaasrahastamismäära Leedu dekomisjoneerimisprogrammi puhul, võib selline lähenemisviis tunduda ebavõrdne.


VASTUTAVA KOMISJONI MENETLUS

Pealkiri

Tuumarajatiste dekomisjoneerimise ja tuumajäätmete käitlemise sihtotstarbelise rahastamiskava kehtestamine

Viited

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

Konsulteerimise / nõusolekutaotluse kuupäev

2.7.2018

 

 

 

Vastutav komisjon

       istungil teada andmise kuupäev

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Nõuandvad komisjonid

       istungil teada andmise kuupäev

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Arvamuse esitamisest loobumine

       otsuse kuupäev

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Raportöörid

       nimetamise kuupäev

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Läbivaatamine parlamendikomisjonis

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Vastuvõtmise kuupäev

3.12.2018

 

 

 

Lõpphääletuse tulemus

+:

–:

0:

38

3

0

Lõpphääletuse ajal kohal olnud liikmed

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lõpphääletuse ajal kohal olnud asendusliikmed

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Esitamise kuupäev

7.12.2018


NIMELINE LÕPPHÄÄLETUS VASTUTAVAS KOMISJONIS

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Kasutatud tähised:

+  :  poolt

–  :  vastu

0  :  erapooletu

Viimane päevakajastamine: 8. jaanuar 2019Õigusalane teave