Menettely : 2018/0252(NLE)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0441/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0441/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 16/01/2019 - 21.1

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0024

MIETINTÖ     *
PDF 555kWORD 84k
7.12.2018
PE 628.397v02-00 A8-0441/2018

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0467 – C8‑0314/2018 – 2018/0252(NLE))

Teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunta

Esittelijä: Peter Kouroumbashev

TARKISTUKSET
LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta neuvoston asetukseksi ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustamisesta sekä neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 kumoamisesta

(COM(2018)0467 – C8‑0314/2018 – 2018/0252(NLE))

(Kuuleminen)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen neuvostolle (COM(2018)0467),

–  ottaa huomioon Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 203 artiklan, jonka mukaisesti neuvosto on kuullut parlamenttia (C8‑0314/2018),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 78 c artiklan,

–  ottaa huomioon teollisuus-, tutkimus- ja energiavaliokunnan mietinnön (A8-0441/2018),

1.  hyväksyy komission ehdotuksen sellaisena kuin se on tarkistettuna;

2.  pyytää komissiota muuttamaan ehdotustaan vastaavasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 293 artiklan 2 kohdan ja Euroopan atomienergiayhteisön perustamissopimuksen 106 A artiklan mukaisesti;

3.  pyytää neuvostoa ilmoittamaan parlamentille, jos se aikoo poiketa parlamentin hyväksymästä sanamuodosta;

4.  pyytää tulla kuulluksi uudelleen, jos neuvosto aikoo tehdä huomattavia muutoksia komission ehdotukseen;

5.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle ja komissiolle.

Tarkistus    1

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Menoja koskeva erityinen rahoitusohjelma voi tuoda EU:n lisäarvoa muodostamalla unionin sisällä viitekehyksen sille, kuinka käsitellä turvallisesti ydinlaitosten käytöstä poistamisen teknologisia näkökohtia ja levittää tietämystä. Tällaisen taloudellisen tuen toimittamisen olisi perustuttava ennakkoarviointiin, jossa on määritelty erityistarpeet ja osoitettu ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja radioaktiivisen jätteen huollon tukemiseen liittyvän tavoitteen yhteydessä saavutettava unionin lisäarvo.

(2)  Menoja koskeva erityinen rahoitusohjelma voi tuoda EU:n lisäarvoa muodostamalla unionin sisällä viitekehyksen sille, kuinka käsitellä turvallisesti ydinlaitosten käytöstä poistamisen teknologisia näkökohtia ja levittää tietämystä. Tällaisen taloudellisen tuen toimittamisen olisi perustuttava ennakkoarviointiin, jossa on määritelty erityistarpeet ja osoitettu ydinlaitosten käytöstä poistamisen ja radioaktiivisen jätteen huollon tukemiseen liittyvän tavoitteen yhteydessä saavutettava unionin lisäarvo. Tällainen taloudellinen tuki ei kuitenkaan saisi muodostua ennakkotapaukseksi tulevan ydinlaitosten käytöstä poistamisen unionin tason rahoitukselle. Aloitteen tekemisen ydinlaitosten käytöstä poistamiseen ja sen rahoittamisen olisi jatkossakin oltava jäsenvaltioiden vastuulla.

Tarkistus    2

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Ohjelmassa olisi myös varmistettava ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessia koskevan tietämyksen levitys unionissa, koska tällaisilla toimenpiteillä saavutetaan suurin unionin lisäarvo ja parannetaan työntekijöiden ja muun väestön turvallisuutta.

(15)  Ohjelmassa olisi myös varmistettava ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessia koskevan tietämyksen levitys unionissa ja parhaiden käytäntöjen ja kokemusten vaihto jäsenvaltioiden kesken, koska tällaisilla toimenpiteillä saavutetaan suurin unionin lisäarvo ja parannetaan työntekijöiden ja muun väestön turvallisuutta ja ympäristön suojelua.

Tarkistus    3

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 15 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(15 a)  Yhteisen tutkimuskeskuksen olisi tehtävä erillinen aloite, jolla pyritään jäsentämään käytöstäpoistoa koskevan tiedon keruuta, kehittämistä ja jakamista unionin tasolla unohtamatta kansainvälistä yhteistyötä. Aloitteessa olisi otettava huomioon moniulotteiset haasteet, kuten tutkimus ja innovointi, standardointi, sääntely, koulutus ja teollisuus.

Tarkistus    4

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinlaitosten käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta käyttäen ja käytöstä poistettavien laitosten luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan turvallisuus ja suurin mahdollinen tehokkuus, ottaen näin ollen huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.

(16)  Tässä asetuksessa tarkoitettu ydinlaitosten käytöstä poistaminen olisi suoritettava parasta mahdollista teknistä asiantuntemusta, myös kolmansien maiden asiantuntemusta, käyttäen ja käytöstä poistettavien laitosten luonne ja tekniset erityispiirteet asianmukaisesti huomioon ottaen, jotta varmistetaan turvallisuus ja suurin mahdollinen tehokkuus, ottaen näin ollen huomioon kansainväliset parhaat käytännöt.

Tarkistus    5

Ehdotus asetukseksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Kozloduy-ohjelman toimet olisi toteutettava unionin ja Bulgarian yhteisrahoituksella ja Bohunice-ohjelman toimet unionin ja Slovakian yhteisrahoituksella. Unionin yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärä olisi vahvistettava edellisissä ohjelmissa vakiintuneiden yhteisrahoituskäytäntöjen mukaisesti.

(20)  Kozloduy-ohjelman toimet olisi toteutettava unionin ja Bulgarian yhteisrahoituksella ja Bohunice-ohjelman toimet unionin ja Slovakian yhteisrahoituksella. Unionin yhteisrahoitusosuuden vähimmäismäärä olisi vahvistettava edellisissä ohjelmissa vakiintuneiden yhteisrahoituskäytäntöjen mukaisesti.

Tarkistus    6

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Tässä asetuksessa vahvistetaan ”Ydinlaitosten käytöstäpoistoa ja radioaktiivisen jätteen huoltoa”, jäljempänä ’ohjelma, koskeva erityinen rahoitusohjelma, jonka painopisteenä ovat nykyiseltä pohjalta yksilöidyt tarpeet. Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana siitä tuetaan Bulgariaa ja Slovakiaa, jotta ne poistaisivat turvallisesti käytöstä ensimmäisen sukupolven ydinreaktorinsa, sekä komission omien ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessin toteutusta ja radioaktiivisen jätteen huoltoa Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) laitosalueilla.

Tässä asetuksessa vahvistetaan ”Ydinlaitosten käytöstäpoistoa ja radioaktiivisen jätteen huoltoa”, jäljempänä ’ohjelma, koskeva erityinen rahoitusohjelma, jonka painopisteenä ovat nykyiseltä pohjalta yksilöidyt tarpeet. Monivuotisen rahoituskehyksen 2021–2027 aikana siitä tuetaan Bulgariaa ja Slovakiaa, jotta ne poistaisivat turvallisesti käytöstä ennenaikaisesti suljetut ydinreaktorinsa, sekä komission omien ydinlaitosten käytöstäpoistoprosessin toteutusta ja radioaktiivisen jätteen huoltoa Yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) laitosalueilla, ja huolehditaan samalla erityisesti terveysvaikutusten osalta työntekijöiden ja muun väestön sekä ympäristön suojelusta.

Perustelu

Reaktorien ennenaikainen sulkeminen ja sen jälkeen käytöstä poistaminen oli poliittinen sitoumus, jonka Bulgaria toteutti EU:hun liittymisen ehtona, vaikka jo vuosina 1991–2002 oli toteutettu laajamittainen ja kallis nykyaikaistamisohjelma, erityisesti yksiköissä 3–4. Sen tavoitteena oli parantaa reaktoreiden suunnittelua turvallisuustasojen tiukentamisen ja teknologisen kehityksen mukaisesti.

Tarkistus    7

Ehdotus asetukseksi

1 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, talousarvio vuosiksi 2021–2027, Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä ’yhteisö’, rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

Siinä vahvistetaan ohjelman tavoitteet, kokonaistalousarvio vuosiksi 2021–2027, mukaan lukien varojen tarkka jakautuminen kolmen ohjelman välillä, Euroopan atomienergiayhteisön, jäljempänä ’yhteisö’, rahoituksen muodot ja rahoitusta koskevat säännöt.

Tarkistus    8

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 2 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

(2)  ’käytöstäpoistosuunnitelmalla’ asiakirjaa, johon sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot ehdotetusta käytöstäpoistosta ja jossa esitetään valittu käytöstäpoistostrategia; käytöstäpoistotoimien aikataulu, tyyppi ja järjestys; sovellettava jätehuoltostrategia, mukaan lukien jätteiden vapauttaminen valvonnasta; ehdotettu lopullinen vaihe; käytöstäpoiston yhteydessä syntyvän jätteen varastointi ja loppusijoitus; käytöstäpoiston määräaika; käytöstäpoiston päätökseen saattamista koskeva kustannusarvio; sekä tavoitteet, odotetut tulokset, välitavoitteet, määräajat sekä vastaavat keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien ansaittuun arvoon perustuvat indikaattorit. Suunnitelman laatii ydinlaitoksen luvanhaltija, ja se otetaan huomioon ohjelman monivuotisissa työohjelmissa;

(2)  ’käytöstäpoistosuunnitelmalla’ asiakirjaa, johon sisältyvät yksityiskohtaiset tiedot ehdotetusta käytöstäpoistosta ja jossa esitetään valittu käytöstäpoistostrategia; käytöstäpoistotoimien aikataulu, tyyppi ja järjestys; sovellettava jätehuoltostrategia, mukaan lukien jätteiden vapauttaminen valvonnasta, ja työntekijöiden suojelua koskeva ohjelma; ehdotettu lopullinen vaihe; käytöstäpoiston yhteydessä syntyvän jätteen varastointi ja loppusijoitus; käytöstäpoiston määräaika; käytöstäpoiston päätökseen saattamista koskeva kustannusarvio; sekä tavoitteet, odotetut tulokset, välitavoitteet, määräajat sekä vastaavat keskeiset tulosindikaattorit, mukaan lukien ansaittuun arvoon perustuvat indikaattorit. Suunnitelman laatii ydinlaitoksen luvanhaltija, ja se otetaan huomioon ohjelman monivuotisissa työohjelmissa;

Tarkistus    9

Ehdotus asetukseksi

2 artikla – 1 kohta – 5 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

5 a)  ’kolmannella maalla’ tarkoitetaan maata, joka ei ole unionin jäsenvaltio;

Tarkistus    10

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Nykyisten, kaudelle 2021–2027 määriteltyjen tarpeiden perusteella ohjelmalla pyritään erityisesti auttamaan Bulgariaa ja Slovakiaa Kozloduyn ja Bohunicen käytöstäpoisto-ohjelmien toteuttamisessa painopisteen ollessa erityisesti niiden säteilyturvallisuushaasteiden hallinnassa sekä tukemaan JRC:n käytöstäpoisto- ja jätehuolto-ohjelmaa varmistaen samalla, että tässä yhteydessä tuotettua tietämystä ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisesta levitetään laajasti EU:n kaikille jäsenvaltioille.

Nykyisten, kaudelle 2021–2027 määriteltyjen tarpeiden perusteella ohjelmalla pyritään erityisesti auttamaan Bulgariaa ja Slovakiaa Kozloduyn ja Bohunicen käytöstäpoisto-ohjelmien toteuttamisessa painopisteen ollessa erityisesti niiden säteilyturvallisuushaasteiden hallinnassa sekä tukemaan JRC:n käytöstäpoisto- ja jätehuolto-ohjelmaa varmistaen samalla, että tässä yhteydessä tuotettua tietämystä ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisesta ja radioaktiivisen jätteen huollosta levitetään laajasti kaikille jäsenvaltioille ja parhaita käytäntöjä jaetaan kaikkien jäsenvaltioiden kesken.

Tarkistus    11

Ehdotus asetukseksi

3 artikla – 2 kohta – 2 alakohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  kehitetään unionissa toimivien sidosryhmien kesken ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen alan suhteita ja vuorovaikutusta mahdollisten synergioiden aikaansaamiseksi unionin tasolla.

c)  kehitetään unionissa toimivien sidosryhmien ja erityisesti teollisuuden kesken ydinvoimalaitosten käytöstä poistamisen ja radioaktiivisen jätteen huollon ja loppusijoituksen alan suhteita ja vuorovaikutusta tietämyksen levittämisen ja kokemusten vaihdon varmistamiseksi kaikilla asian kannalta merkityksellisillä aloilla, esimerkiksi tutkimuksen ja innovoinnin, sääntelyn ja koulutuksen aloilla, ja mahdollisten synergioiden aikaansaamiseksi unionin tasolla.

Tarkistus    12

Ehdotus asetukseksi

4 artikla – 2 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän ohjeellinen jakautuminen on seuraava:

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun määrän jakautuminen on seuraava:

Tarkistus    13

Ehdotus asetukseksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Ohjelmasta voidaan rahoittaa toimen avustuskelpoisia kustannuksia liitteissä I ja II esitettyyn enimmäismäärään asti. Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmissa sovellettava unionin yhteisrahoitusosuuden enimmäismäärä on 50 prosenttia. Jäljelle jäävän osan yhteisrahoituksesta toimittavat tapauksen mukaan Bulgaria ja Slovakia.

Ohjelmasta voidaan rahoittaa toimen avustuskelpoisia kustannuksia liitteissä I ja II esitetyn mukaisesti. Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmissa sovellettava unionin yhteisrahoitusosuuden vähimmäismäärä on 50 prosenttia. Jäljelle jäävän osan yhteisrahoituksesta toimittavat tapauksen mukaan Bulgaria ja Slovakia.

Tarkistus    14

Ehdotus asetukseksi

Liite I – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan EU:n enimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.

2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan unionin vähimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.

Tarkistus    15

Ehdotus asetukseksi

Liite II – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan EU:n enimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.

2.  Kaudella 2021–2027 rahoitettaviin hankkeisiin ja toimintoihin sovelletaan unionin vähimmäisrahoitusosuutta, joksi on vahvistettu 50 prosenttia.


PERUSTELUT

Taustaa

Kozloduy- ja Bohunice-ohjelmat vahvistettiin Bulgarian ja Slovakian EU:hun liittymistä koskevien neuvottelujen yhteydessä. Tämä ehdotus on jatkoa unionin sitoumukselle myöntää rahoitustukea näille jäsenvaltioille Kozloduyn ydinvoimalan yksiköiden 1–4 ja Bohunice VI ‑ydinvoimalaitoksen käytöstä poistamisessa. Lisäksi se sisältää komission yhteisen tutkimuskeskuksen (JRC) Belgiassa, Alankomaissa, Saksassa ja Italiassa olevien ydintutkimuslaitosten käytöstäpoisto- ja jätehuolto-ohjelman (D & WM -ohjelma). Tällä ehdotuksella neuvoston asetukseksi pyritään vastaamaan ydinlaitosten käytöstäpoiston ja syntyvän jätteen käsittelyn haasteisiin yhteisen välineen avulla synergian ja tietämyksen jakamisen optimoimiseksi. Tämä on linjassa sen kanssa, että komissio on sitoutunut laatimaan unionin sisällä viitekehyksen sille, kuinka käsitellä turvallisesti ydinlaitosten käytöstä poistamisen teknologisia näkökohtia, ja ehdottanut eurooppalaisen osaamiskeskuksen perustamista parhaiden käytäntöjen edistämiseksi.

Ehdotettu asetus

Esittelijä pitää tervetulleena ehdotettua asetusta ja unionin erityistä rahoitustukea tällaiselle tärkeälle hankkeelle. Hän on kuitenkin sitä mieltä, että optimaalisten tulosten saavuttamiseksi voidaan tehdä joitakin mukautuksia.

Ignalinan voimalaitos Liettuassa

EU:n lainsäädännön johdonmukaisuuden saavuttamiseksi esittelijä katsoo, että nykyisen neuvoston asetuksen (Euratom) N:o 1368/2013 mukaisesti Kozloduyn ja Bohunicen ydinvoimaloiden käytöstä poistamista olisi tarkasteltava samassa oikeudellisessa kehyksessä kuin Liettuassa sijaitsevan Ignalinan ydinvoimalan käytöstä poistamista. Lisäksi tämä helpottaisi unionin pyrkimyksiä perustaa uusi monivuotinen rahoituskehys ja mahdollistaisi entistä objektiivisemman EU:n lähestymistavan energia-alan ja erityisesti ydinalan haasteisiin.

Yhteisrahoitusosuudet

Ehdotuksessa asetetaan unionin rahoitusosuudelle 50 prosentin enimmäisraja, joka ei ole yhdenmukainen Bulgarian ja Slovakian kohdalla käytössä olevien 60 prosentin ja 63 prosentin kanssa. Ehdotettu unionin rahoitusosuuden alentaminen johtaa merkittävään taloudelliseen rasitteeseen molempien maiden energia-alalle.

Esittelijä haluaa korostaa, että neljän Kozloduyn ydinvoimalan yksikön (kaksi WWER 440 V 230 -tyyppiä ja kaksi tehostettua WWER 440 V 230 -tyyppiä) sulkeminen ja siitä johtuva samanaikainen käytöstä poistaminen oli ennenaikaista. Jo vuosina 1991–2002 oli toteutettu laajamittainen ja kallis nykyaikaistamisohjelma, erityisesti yksiköissä 3–4. Sen tavoitteena oli parantaa reaktoreiden suunnittelua turvallisuusvaatimusten tiukentamiseksi ja teknologisen kehityksen mukaisesti. Näiden nykyaikaistamisohjelmien yhteydessä toteutettiin ja hyväksyttiin useita suunnitteluparannuksia, joita riippumattomat kansainväliset asiantuntijat ja vertaisarvioinnit, mukaan lukien ydinalatyöryhmän tarkastus vuonna 2003, olivat tukeneet. Käytöstäpoistotoimien toteuttaminen edellytti toisaalta laitoksen infrastruktuurin mukauttamista, joka koski ainoastaan toiminnassa olevia yksikköjä, ja toisaalta kokonaan uuden käytöstäpoistoinfrastruktuurin rakentamista. Tämä johti merkittäviin muutoksiin kansallisessa lainsäädännössä, samanaikaisesti kun pyrittiin täyttämään reaktorien turvallista käytöstä poistamista koskevat sitoumukset.

Slovakiassa valtion osuus V1-ydinvoimalan käytöstä poistamiseen liittyvistä välittömistä kokonaiskustannuksista on tällä hetkellä lähes 40 prosenttia. Näihin kustannuksiin ei kuitenkaan sisälly ydinjäteinfrastruktuurin rakentamiseen tehtyjä 310 miljoonan euron investointeja, jotka rahoitettiin kansallisista varoista ilman EU:n rahoitusta.

Kun otetaan huomioon yhdenvertaisen kohtelun periaate ja verrataan tätä unionin 80 prosentin osarahoitukseen Liettuan käytöstäpoisto-ohjelmassa, tämä lähestymistapa voi vaikuttaa epätasapainoiselta.


ASIAN KÄSITTELY ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Ydinlaitosten käytöstä poistamista ja radioaktiivisen jätteen huoltoa koskevan erityisen rahoitusohjelman perustaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0467 – C8-0314/2018 – 2018/0252(NLE)

EP:n kuuleminen (pvä)

2.7.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ITRE

5.7.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

BUDG

5.7.2018

ENVI

5.7.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

BUDG

21.6.2018

ENVI

21.6.2018

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Peter Kouroumbashev

25.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

9.10.2018

5.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

38

3

0

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Jonathan Bullock, Jerzy Buzek, Angelo Ciocca, Jakop Dalunde, Theresa Griffin, Hans-Olaf Henkel, Eva Kaili, Seán Kelly, Peter Kouroumbashev, Zdzisław Krasnodębski, Miapetra Kumpula-Natri, Janusz Lewandowski, Edouard Martin, Tilly Metz, Csaba Molnár, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Julia Reda, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Neoklis Sylikiotis, Patrizia Toia, Evžen Tošenovský, Vladimir Urutchev, Martina Werner, Lieve Wierinck, Hermann Winkler, Anna Záborská, Flavio Zanonato

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Pilar Ayuso, Michał Boni, Françoise Grossetête, Werner Langen, Marisa Matias, Răzvan Popa, Giancarlo Scottà

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄ ASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

38

+

ALDE

Morten Helveg Petersen, Carolina Punset, Lieve Wierinck

ECR

Hans-Olaf Henkel, Zdzisław Krasnodębski, Evžen Tošenovský

GUE/NGL

Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis

PPE

Pilar Ayuso, Michał Boni, Jerzy Buzek, Françoise Grossetête, Seán Kelly, Werner Langen, Janusz Lewandowski, Angelika Niebler, Luděk Niedermayer, Paul Rübig, Massimiliano Salini, Sven Schulze, Vladimir Urutchev, Hermann Winkler, Anna Záborská

S&D

Zigmantas Balčytis, José Blanco López, Theresa Griffin, Eva Kaili, Peter Kouroumbashev, Miapetra Kumpula-Natri, Edouard Martin, Csaba Molnár, Răzvan Popa, Patrizia Toia, Martina Werner, Flavio Zanonato

VERTS/ALE

Jakop Dalunde, Tilly Metz, Julia Reda

3

-

EFDD

Jonathan Bullock

ENF

Angelo Ciocca, Giancarlo Scottà

0

0

 

 

Key to symbols:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 8. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus