Menettely : 2018/0105(COD)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : A8-0442/2018

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

A8-0442/2018

Keskustelut :

Äänestykset :

PV 17/04/2019 - 16.11

Hyväksytyt tekstit :

P8_TA(2019)0418

MIETINTÖ     ***I
PDF 833kWORD 143k
7.12.2018
PE 628.460v02-00 A8-0442/2018

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta

(COM(2018)0213 – C8‑0152/2018 – 2018/0105(COD))

Kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunta

Esittelijä: Emil Radev

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI
 PERUSTELUT
 TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO
 ASIAN KÄSITTELY ASIASTAVASTAAVASSA VALIOKUNNASSA
 LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

LUONNOS EUROOPAN PARLAMENTIN LAINSÄÄDÄNTÖPÄÄTÖSLAUSELMAKSI

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta

(COM(2018)0213 – C8‑0152/2018 – 2018/0105(COD))

(Tavallinen lainsäätämisjärjestys: ensimmäinen käsittely)

Euroopan parlamentti, joka

–  ottaa huomioon komission ehdotuksen Euroopan parlamentille ja neuvostolle (COM(2018)0213),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 2 kohdan ja 87 artiklan 2 kohdan, joiden mukaisesti komissio on antanut ehdotuksen Euroopan parlamentille (C8‑0152/2018),

–  ottaa huomioon Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 294 artiklan 3 kohdan,

–  ottaa huomioon Euroopan talous- ja sosiaalikomitean 12. heinäkuuta 2018 antaman lausunnon(1),

–  ottaa huomioon työjärjestyksen 59 artiklan,

–  ottaa huomioon kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnan mietinnön ja talous- ja raha-asioiden valiokunnan lausunnon (A8-0442/2018),

1.  vahvistaa jäljempänä esitetyn ensimmäisen käsittelyn kannan;

2.  pyytää komissiota antamaan asian uudelleen Euroopan parlamentin käsiteltäväksi, jos se korvaa ehdotuksensa, muuttaa sitä huomattavasti tai aikoo muuttaa sitä huomattavasti;

3.   kehottaa puhemiestä välittämään parlamentin kannan neuvostolle ja komissiolle sekä kansallisille parlamenteille.

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Ehdotus

Ehdotus

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI

säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta

säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä vakavien rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Turvallisuuden lisäämiseksi jäsenvaltioissa ja koko unionissa on tarpeen parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä tietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä.

(2)  Turvallisuuden lisäämiseksi, talousrikoksiin liittyvien syytetoimien tehostamiseksi, rahanpesun torjumiseksi ja veropetosten ehkäisemiseksi jäsenvaltioissa ja koko unionissa on tarpeen parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä tietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Jäsenvaltiot ovat Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaan velvollisia tekemään yhteistyötä vilpittömästi, lojaalisti ja nopeasti.

Tarkistus      4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 3 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(3 a)  Rahoituspetokset ja rahanpesu vaikuttavat unionin veronmaksajiin. Tästä syystä näiden rikosten torjunta on edelleen yksi unionin ensisijaisista tavoitteista.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 6 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(6)  Välitön ja suora pääsy keskitettyjen pankkitilirekisterien tietoihin on usein välttämätöntä, jotta rikostutkinnassa onnistuttaisiin ja jotta varat voitaisiin tunnistaa, jäljittää ja jäädyttää ajoissa niiden takavarikoimiseksi. Suora pääsy on välittömin tapa päästä käsiksi keskitettyjen pankkitilirekisterien tietoihin. Tässä direktiivissä olisi sen vuoksi vahvistettava säännöt suoran pääsyn myöntämisestä keskitettyihin pankkitilirekistereihin jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille viranomaisille ja muille elimille, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista.

(6)  Välitön ja suora pääsy keskitettyjen pankkitilirekisterien tietoihin on usein välttämätöntä, jotta rikostutkinnassa onnistuttaisiin ja jotta varat voitaisiin tunnistaa, jäljittää ja jäädyttää ajoissa niiden takavarikoimiseksi. Suora pääsy on välittömin tapa päästä käsiksi keskitettyjen pankkitilirekisterien tietoihin. Tässä direktiivissä olisi sen vuoksi vahvistettava säännöt suoran pääsyn myöntämisestä keskitettyihin pankkitilirekistereihin jäsenvaltioiden nimeämille toimivaltaisille viranomaisille, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 7 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(7)  Koska jokaisessa jäsenvaltiossa on useita toimivaltaisia viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista, ja jotta voitaisiin varmistaa oikeasuhteinen pääsy tässä direktiivissä tarkoitettuihin rahoitus- ja muihin tietoihin, jäsenvaltioita olisi edellytettävä nimeään ne viranomaiset, joilla olisi valtuudet päästä keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja pyytää tietoja rahanpesun selvittelykeskuksilta tämän direktiivin soveltamiseksi.

(7)  Koska jokaisessa jäsenvaltiossa on useita toimivaltaisia viranomaisia tai elimiä, jotka vastaavat rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista, ja jotta voitaisiin varmistaa oikeasuhteinen pääsy tässä direktiivissä tarkoitettuihin rahoitus- ja muihin tietoihin, jäsenvaltioita edellytetään nimeämään ne viranomaiset, joilla olisi valtuudet päästä keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja jotka voisivat pyytää tietoja rahanpesun selvittelykeskuksilta tämän direktiivin soveltamiseksi. Lisäksi jäsenvaltioita edellytetään rajaamaan kyseisten viranomaisten toimivaltaa.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jos veroviranomaiset ja korruption torjunnasta vastaavat viranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa , heitä olisi myös pidettävä viranomaisina, jotka voidaan nimetä tämän direktiivin tarkoituksia varten. Hallinnollisen tutkinnan ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

(9)  Jos veroviranomaiset ja korruption torjunnasta vastaavat viranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa, heitä olisi myös pidettävä viranomaisina, jotka voidaan nimetä tämän direktiivin tarkoituksia varten. Hallinnollisten tutkintojen, jotka eivät ole rahanpesun selvittelykeskusten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen, paljastamisen ja tehokkaan torjumisen yhteydessä suorittamia tutkimuksia, ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 10 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(10)  Rikoksentekijät ja etenkin rikollisryhmät ja terroristit toimivat usein monissa jäsenvaltioissa, ja heidän varansa, pankkitilit mukaan lukien, sijaitsevat usein toisissa jäsenvaltioissa. Vakavien rikosten, myös terrorismin, ja niihin liittyvien rahoitustoimien rajatylittävän ulottuvuuden vuoksi rikostutkintaa tekevien toimivaltaisten viranomaisten on usein tarpeen päästä käsiksi muissa jäsenvaltioissa olevien pankkitilien tietoihin.

(10)  Rahoituspetosten ja rahanpesun kaltaisiin rikoksiin syyllistyvät rikoksentekijät ovat usein rikollisryhmiä ja terroristeja, jotka toimivat monissa jäsenvaltioissa, ja heidän varansa, pankkitilit mukaan lukien, sijaitsevat usein toisissa jäsenvaltioissa. Vakavien rikosten, myös terrorismin, ja niihin liittyvien rahoitustoimien rajatylittävän ulottuvuuden vuoksi rikostutkintaa tekevien toimivaltaisten viranomaisten on usein tarpeen päästä käsiksi muissa jäsenvaltioissa olevien pankkitilien tietoihin.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 11 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(11)  Eri jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään kansallisista keskitetyistä pankkitilirekistereistä saamiaan tietoja neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS14 ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU15 mukaisesti.

(11)  Eri jäsenvaltioiden toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään kansallisista keskitetyistä pankkitilirekistereistä saamiaan tietoja neuvoston puitepäätöksen 2006/960/YOS14 ja rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/41/EU15 mukaisesti sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

_________________

_________________

14 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89).

14 Neuvoston puitepäätös 2006/960/YOS, tehty 18 päivänä joulukuuta 2006, Euroopan unionin jäsenvaltioiden lainvalvontaviranomaisten välisen tietojen ja tiedustelutietojen vaihdon yksinkertaistamisesta (EUVL L 386, 29.12.2006, s. 89).

15 Direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

15 Direktiivi 2014/41/EU, annettu 3 päivänä huhtikuuta 2014, rikosasioita koskevasta eurooppalaisesta tutkintamääräyksestä (EUVL L 130, 1.5.2014, s. 1).

 

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Direktiivillä (EU) 2015/849 on merkittävästi parannettu unionin säädöskehystä, jolla säännellään rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä. Rahanpesun selvittelykeskusten toimivaltuuksiin kuuluu oikeus saada rahoitus-, lainvalvonta- ja hallinnollisia tietoja, joita ne tarvitsevat voidakseen torjua rahanpesua, siihen liittyviä esirikoksia ja terrorismin rahoitusta. Unionin lainsäädännössä ei kuitenkaan vahvisteta kaikkia erityisvälineitä ja -mekanismeja, joita rahanpesun selvittelykeskuksilla on oltava tällaisiin tietoihin pääsemiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi. Koska jäsenvaltiot ovat edelleen kokonaan vastuussa rahanpesun selvittelykeskusten organisaation määrittelystä ja perustamisesta, rahanpesun selvittelykeskusten pääsyssä sääntelyn alaisiin tietokantoihin on eroja, mikä johtaa liian vähäiseen tiedonvaihtoon lainvalvonta- tai syyttäjäviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä.

(12)  Direktiivillä (EU) 2015/849 on merkittävästi parannettu unionin säädöskehystä, jolla säännellään rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä, mukaan lukien mahdollisuus ottaa käyttöön koordinointi- ja tukimekanismi. Rahanpesun selvittelykeskusten oikeudellinen asema vaihtelee eri jäsenvaltioissa hallinnollisista keskuksista lainvalvontaa harjoittaviin keskuksiin tai niiden yhdistelmään, ja niiden toimivaltuuksiin kuuluu oikeus saada rahoitus-, lainvalvonta- ja hallinnollisia tietoja, joita ne tarvitsevat voidakseen estää, paljastaa ja torjua rahanpesua, siihen liittyviä esirikoksia ja terrorismin rahoitusta. Unionin lainsäädännössä ei kuitenkaan vahvisteta kaikkia erityisvälineitä ja -mekanismeja, joita rahanpesun selvittelykeskuksilla on oltava tällaisiin tietoihin pääsemiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi. Koska jäsenvaltiot ovat edelleen kokonaan vastuussa rahanpesun selvittelykeskusten organisaation määrittelystä ja perustamisesta, rahanpesun selvittelykeskusten pääsyssä sääntelyn alaisiin tietokantoihin on eroja, mikä johtaa liian vähäiseen tiedonvaihtoon lainvalvonta- tai syyttäjäviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(13)  Oikeusvarmuuden ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava säännöt, joilla parannetaan rahanpesun selvittelykeskusten valmiuksia jakaa maansa nimitetyille toimivaltaisille viranomaisille tietoa kaikista vakavista rikoksista.

(13)  Oikeusvarmuuden ja operatiivisen tehokkuuden parantamiseksi tässä direktiivissä olisi vahvistettava säännöt, joilla parannetaan rahanpesun selvittelykeskusten valmiuksia jakaa jäsenvaltionsa nimitetyille toimivaltaisille viranomaisille tietoa tai analyysejä kaikista vakavista rikoksista. Rahanpesun selvittelykeskuksia olisi edellytettävä jakamaan tietoja ja analyysejä nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kanssa rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tai tapauskohtaisesti vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten. Tämän direktiivin ei pitäisi vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten direktiivin (EU) 2015/849 mukaisiin toiminnalliseen riippumattomuuteen ja itsemääräämisoikeuteen, mihin kuuluu myös kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä tiettyjen tietojen analysoimiseksi, hakemiseksi ja levittämiseksi. Kieltäytyminen vastaamasta sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esittämään tietopyyntöön olisi perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tässä direktiivissä olisi myös vahvistettava rahanpesun selvittelykeskuksille selkeästi määritelty oikeudellinen kehys, jonka puitteissa ne voivat pyytää nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten tallentamia asiaa koskevia tietoja rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi tehokkaasti.

(14)  Tässä direktiivissä olisi myös vahvistettava rahanpesun selvittelykeskuksille selkeästi määritelty oikeudellinen kehys, jonka puitteissa ne voivat pyytää jäsenvaltionsa nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten tallentamia asiaa koskevia tietoja rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi tehokkaasti.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 15 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(15)  Rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto olisi sallittava ainoastaan tarvittaessa ja tapauskohtaisesti joko vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen tapauksissa.

(15)  Rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto olisi sallittava rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten tai terrorismin rahoituksen sekä poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa, joissa se on asianmukaisesti perusteltua vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten. Tällaiselle tiedonvaihdolle ei saisi asettaa esteitä.

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voitaisiin tehostaa rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämistä ja torjuntaa ja vahvistaa rahanpesun selvittelykeskusten roolia rahoitustietojen ja -analyysien tarjoajana, selvittelykeskuksella olisi oltava valtuudet vaihtaa tietoja tai analyysejä, jotka ovat jo sen hallussa tai jotka ovat saatavilla ilmoitusvelvollisilta toisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Tiedonvaihdon ei pitäisi estää rahanpesun selvittelykeskuksia välittämästä aktiivisesti analyysejään muille rahanpesun selvittelykeskuksille, jos kyseisistä analyyseistä käy ilmi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä tosiseikkoja tai epäilyjä, joista kyseiset muut rahanpesun selvittelykeskukset ovat suoraan kiinnostuneita. Rahoitusanalyysi sisältää operatiivisen analyysin, jossa keskitytään yksittäisiin tapauksiin ja määrättyihin kohteisiin tai asianmukaisiin valikoituihin tietoihin riippuen saatujen tietojen tyypistä ja määrästä ja tietojen oletetusta käytöstä niiden jakamisen jälkeen, sekä strategisen analyysin, jossa käsitellään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suuntauksia ja malleja. Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten organisatoriseen asemaan ja rooliin, jotka on määritelty jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.

(16)  Jotta voitaisiin tehostaa rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämistä, paljastamista ja torjuntaa ja vahvistaa rahanpesun selvittelykeskusten roolia rahoitustietojen ja -analyysien tarjoajana, selvittelykeskuksella olisi oltava valtuudet vaihtaa tietoja, jotka ovat jo sen hallussa tai jotka ovat saatavilla ilmoitusvelvollisilta, tai analyysejä, jotka ovat jo sen hallussa, toisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Tiedonvaihdon ei pitäisi estää rahanpesun selvittelykeskuksia välittämästä aktiivisesti analyysejään muille rahanpesun selvittelykeskuksille, jos kyseisistä analyyseistä käy ilmi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä tosiseikkoja tai epäilyjä, joista kyseiset muut rahanpesun selvittelykeskukset ovat suoraan kiinnostuneita. Rahoitusanalyysi sisältää operatiivisen analyysin, jossa keskitytään yksittäisiin tapauksiin ja määrättyihin kohteisiin tai asianmukaisiin valikoituihin tietoihin riippuen saatujen tietojen tyypistä ja määrästä ja tietojen oletetusta käytöstä niiden jakamisen jälkeen, sekä strategisen analyysin, jossa käsitellään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suuntauksia ja malleja. On olennaisen tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset antavat rahanpesun selvittelykeskuksille palautetta annetuista rahoitustiedoista ja niihin liittyvien tutkimus- tai syytetoimien tuloksista. Jäsenvaltioiden olisi otettava käyttöön asianmukaisia mekanismeja tällaisen tiedonvaihdon ja jatkotoimien mahdollistamiseksi. Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten organisatoriseen asemaan ja rooliin, jotka on määritelty jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon määräajat ovat välttämättömiä nopean, tehokkaan ja johdonmukaisen yhteistyön varmistamiseksi. Rajatylittävien tapausten ratkaisemisessa ja tutkinnassa tarvittavat tiedot olisi vaihdettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi säädettävä määräajoista, jotta voidaan varmistaa tehokas tiedonvaihto kohtuullisessa ajassa tai täyttää asian menettelyä koskevat vaatimukset. Lyhyempiä määräaikoja olisi asetettava asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tietopyynnöt liittyvät tiettyihin vakaviin rikoksiin, kuten terrorismiin ja terroristiryhmiin tai terroristiseen toimintaan liittyviin rikoksiin unionin lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

(17)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon määräajat ovat välttämättömiä nopean, tehokkaan ja johdonmukaisen yhteistyön varmistamiseksi. Rajatylittävien tapausten ratkaisemisessa ja tutkinnassa tarvittavat tiedot olisi vaihdettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi säädettävä määräajoista, jotta voidaan varmistaa tehokas tiedonvaihto kohtuullisessa ajassa tai täyttää asian menettelyä koskevat vaatimukset sekä yhdenmukaistaa rahanpesun selvittelykeskusten tiedonvaihtokäytäntöjä eri puolilla unionia. Lyhyempiä määräaikoja olisi asetettava asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tietopyynnöt liittyvät tiettyihin vakaviin rikoksiin, kuten terrorismiin ja terroristiryhmiin tai terroristiseen toimintaan liittyviin rikoksiin unionin lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Rahanpesun selvittelykeskusten analysoimien rahoitustietojen arkaluonteisuuden ja tarvittavien tietosuojatakeiden vuoksi tässä direktiivissä olisi säädettävä tarkasti, minkä tyyppistä ja laajuista tietoa rahanpesun selvittelykeskukset ja nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään. Tämän direktiivin ei pitäisi aiheuttaa muutoksia nykyisiin hyväksyttyihin tiedonkeruumenetelmiin.

(19)  Rahanpesun selvittelykeskusten analysoimien rahoitustietojen arkaluonteisuuden ja tarvittavien tietosuojatakeiden vuoksi tässä direktiivissä olisi säädettävä tarkasti, minkä tyyppistä ja laajuista tietoa rahanpesun selvittelykeskukset ja nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään. Tämän direktiivin ei pitäisi aiheuttaa muutoksia nykyisiin hyväksyttyihin tiedonkeruumenetelmiin. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava päättää, että rahanpesun selvittelykeskusten ja nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten välillä vaihdettavia rahoitus- ja tilitietoja laajennetaan. Jäsenvaltiot voivat myös helpottaa toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin, kun on kyse muiden kuin vakavien rikosten ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta ja niihin liittyvistä syytetoimista. Tässä direktiivissä ei pitäisi poiketa sovellettavista tietosuojasäännöistä.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Europol tukee jäsenvaltioita kansainvälisten rikollisjärjestöjen rahanpesutoiminnan rajatylittävässä tutkinnassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklassa16 säädettyjen toimivaltuuksiensa ja tehtäviensä mukaisesti. Asetuksen (EU) 2016/794 mukaan Europolin kansalliset yksiköt toimivat yhteyseliminä Europolin ja niiden jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, joilla on toimivalta tutkia rikoksia. Antaakseen Europolille tiedot, jotka se tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden rahanpesun selvittelykeskus vastaa rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka Europol esittää asianomaisen kansallisen yksikön kautta. Jäsenvaltioiden olisi myös huolehdittava siitä, että niiden Europolin kansallinen yksikkö vastaa Europolin esittämiin pankkitilejä koskeviin tietopyyntöihin. Europolin esittämät pyynnöt on oltava asianmukaisesti perusteltuja. Europolin on esitettävä ne tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä hoitamista varten.

(20)  Europol tukee jäsenvaltioita kansainvälisten rikollisjärjestöjen rahanpesutoiminnan rajatylittävässä tutkinnassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklassa16 säädettyjen toimivaltuuksiensa ja tehtäviensä mukaisesti. Europolin olisi tässä yhteydessä ilmoitettava jäsenvaltioille kaikki tiedot kyseisiä jäsenvaltioita koskevista rikoksista ja niiden välisistä yhteyksistä. Asetuksen (EU) 2016/794 mukaan Europolin kansalliset yksiköt toimivat yhteyseliminä Europolin ja niiden jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, joilla on toimivalta tutkia rikoksia. Antaakseen Europolille tiedot, jotka se tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden rahanpesun selvittelykeskus voi vastata rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka Europol esittää asianomaisen kansallisen yksikön kautta. Jäsenvaltioiden olisi myös huolehdittava siitä, että niiden Europolin kansallinen yksikkö voi vastata Europolin esittämiin pankkitilejä koskeviin tietopyyntöihin. Europolin esittämät pyynnöt on oltava asianmukaisesti perusteltuja. Europolin on esitettävä ne tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä hoitamista varten. Rahanpesun selvittelykeskusten toiminnallinen riippumattomuus ja itsemääräämisoikeus eivät saisi vaarantua, ja päätöksen tekeminen pyydettyjen tietojen tai analyysien toimittamisesta olisi jatkossakin jätettävä rahanpesun selvittelykeskukselle. Nopean ja tehokkaan yhteistyön varmistamiseksi olisi vahvistettava määräajat, joihin mennessä rahanpesun selvittelykeskusten olisi vastattava Europolin pyyntöihin.

__________________

__________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 21 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(21 a)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön vahvistamiseksi Euroopan komission olisi lähitulevaisuudessa toteutettava vaikutustenarviointi, jossa arvioidaan Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen kaltaisen koordinointi- ja tukimekanismin perustamisen mahdollisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta tehokkuuden ja tietosuojan korkean tason välillä saavutettaisiin asianmukainen tasapaino, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sellaisten arkaluonteisten rahoitustietojen käsittely, joista voi käydä ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, sallitaan ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on ehdottoman tarpeellista ja merkityksellistä kyseisessä tutkinnassa.

(22)  Jotta tehokkuuden ja tietosuojan korkean tason välillä saavutettaisiin asianmukainen tasapaino, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sellaisten arkaluonteisten rahoitustietojen käsittely, joista voi käydä ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, sallitaan ainoastaan siihen erikseen valtuutettujen henkilöiden toimesta ja siinä laajuudessa kuin se on ehdottoman tarpeellista, merkityksellistä ja oikeasuhtaista kyseisen rikoksen estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai siihen liittyviä syytetoimia varten ja sovellettavien tietosuojasääntöjen mukaisesti.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 23 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(23)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen (7 artikla) ja henkilötietojen suojaan (8 artikla), kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus, sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa, kunkin niistä soveltamisalalla.

(23)  Tässä direktiivissä kunnioitetaan perusoikeuksia ja noudatetaan periaatteita, jotka tunnustetaan Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 6 artiklassa ja Euroopan unionin perusoikeuskirjassa, erityisesti oikeutta yksityis- ja perhe-elämän kunnioittamiseen (7 artikla), oikeutta henkilötietojen suojaan (8 artikla), oikeutta tehokkaisiin oikeussuojakeinoihin ja puolueettomaan tuomioistuimeen (47 artikla), syyttömyysolettamaa ja oikeutta puolustukseen (48 artikla) sekä laillisuusperiaatetta ja rikoksista määrättävien rangaistusten oikeasuhteisuuden periaatetta (49 artikla), kansainvälisessä oikeudessa ja kansainvälisissä sopimuksissa, joiden osapuolia unioni tai kaikki jäsenvaltiot ovat, mukaan lukien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi tehty eurooppalainen yleissopimus, sekä jäsenvaltioiden perustuslaeissa, kunkin niistä soveltamisalalla. Tässä direktiivissä kunnioitetaan myös elinkeinovapautta ja syrjintäkieltoa.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tämän direktiivin nojalla saatuja henkilötietoja olisi käsiteltävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten toimesta silloin, kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten.

(25)  Tämän direktiivin nojalla saatuja henkilötietoja olisi käsiteltävä ainoastaan direktiivin (EU) 2016/680 ja asetuksen (EU) 2016/679 mukaisesti toimivaltaisten viranomaisten toimesta silloin, kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten.

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 26 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(26)  Lisäksi on tärkeää asettaa ehtoja tietoihin pääsyn rajoittamiseksi, jotta voidaan kunnioittaa oikeutta henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen sekä rajoittaa keskitettyjen pankkitilirekistereiden ja tiedonhakujärjestelmien tietoihin pääsyn vaikutusta. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että tätä direktiiviä sovellettaessa toimivaltaisten viranomaisten hallussa oleviin henkilötietoihin pääsyyn sovelletaan asianmukaisia tietosuojaperiaatteita ja -toimenpiteitä. Ainoastaan valtuutetuilla henkilöillä olisi oltava pääsy henkilötietoja sisältäviin tietoihin, joita voidaan saada keskitetyistä pankkitilirekistereistä tai todentamisprosessien kautta.

(26)  Lisäksi on tärkeää asettaa ehtoja tietoihin pääsyn rajoittamiseksi, jotta voidaan kunnioittaa oikeutta henkilötietojen suojaan ja yksityisyyteen sekä rajoittaa keskitettyjen pankkitilirekistereiden ja tiedonhakujärjestelmien tietoihin pääsyn vaikutusta. Jäsenvaltioiden olisi erityisesti varmistettava, että tätä direktiiviä sovellettaessa toimivaltaisten viranomaisten hallussa oleviin henkilötietoihin pääsyyn sovelletaan asianmukaisia tietosuojaperiaatteita ja -toimenpiteitä. Ainoastaan valtuutetulla henkilöstöllä olisi oltava pääsy henkilötietoja sisältäviin tietoihin, joita voidaan saada keskitetyistä pankkitilirekistereistä tai todentamisprosessien kautta. Henkilöstölle, jolle myönnetään pääsy tällaisiin arkaluonteisiin tietoihin, olisi annettava koulutusta turvallisuuskäytännöistä tietojen vaihtoa ja käsittelyä varten.

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Komission olisi raportoitava tämän direktiivin täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen19 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi tehtävä myös tätä direktiiviä koskeva arviointi erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta voidaan arvioida direktiivin todellisia vaikutuksia ja lisätoimenpiteiden tarvetta.

(28)  Komission olisi raportoitava tämän direktiivin täytäntöönpanosta kahden vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen19 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi tehtävä myös tätä direktiiviä koskeva arviointi erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta voidaan arvioida direktiivin todellisia vaikutuksia ja lisätoimenpiteiden tarvetta.

_________________

_________________

19 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

19 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 29 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(29)  Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että laaditaan sääntöjä unionin kansalaisten turvallisuuden tason nostamiseksi ennalta estämällä ja torjumalla rikollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan nojalla. Terrorismin ja rikollisuuden uhat vaikuttavat niiden ylikansallisen luonteen vuoksi koko EU:hun ja edellyttävät siksi unionin laajuisia toimia. Rikolliset voivat käyttää hyväkseen sitä ja hyötyä siitä, ettei tili- ja rahoitustietoja käytetä jäsenvaltiossa tehokkaasti, millä voi olla seurauksia toisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, minkä vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

(29)  Direktiivin tavoitteena on varmistaa, että laaditaan sääntöjä unionin kansalaisten turvallisuuden tason nostamiseksi ennalta estämällä ja torjumalla rikollisuutta Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 67 artiklan nojalla. Rajat ylittävän järjestäytyneen rikollisuuden teot vaikuttavat niiden ylikansallisen luonteen vuoksi koko EU:hun ja edellyttävät siksi unionin laajuisia toimia. Rikolliset voivat käyttää hyväkseen sitä ja hyötyä siitä, ettei tili- ja rahoitustietoja käytetä jäsenvaltiossa tehokkaasti, millä voi olla seurauksia toisessa jäsenvaltiossa. Jäsenvaltiot eivät voi riittävällä tavalla saavuttaa tämän direktiivin tavoitetta, vaan se voidaan saavuttaa paremmin unionin tasolla, minkä vuoksi unioni voi toteuttaa toimenpiteitä Euroopan unionista tehdyn sopimuksen 5 artiklassa vahvistetun toissijaisuusperiaatteen mukaisesti. Kyseisessä artiklassa vahvistetun suhteellisuusperiaatteen mukaisesti tässä direktiivissä ei ylitetä sitä, mikä on tarpeen tämän tavoitteen saavuttamiseksi.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, jotka helpottavat toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten. Lisäksi siinä säädetään toimenpiteistä, jotka helpottavat rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä lainvalvontaan liittyviin tietoihin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä.

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, jotka helpottavat toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin ja tietojen käyttöä vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten. Lisäksi siinä säädetään toimenpiteistä, jotka helpottavat rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä tarvittaessa ja tapauskohtaisesti lainvalvontaan liittyviin tietoihin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 säännöksiä ja niihin liittyviä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön säännöksiä, mukaan lukien rahanpesun selvittelykeskuksille kansallisen lainsäädännön nojalla annettua organisatorista asemaa;

a)  Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/849 säännöksiä ja niihin liittyviä jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön säännöksiä, mukaan lukien rahanpesun selvittelykeskuksille kansallisen lainsäädännön nojalla annettua organisatorista asemaa, sekä niiden kansallisten viranomaisten toimivaltaa, jotka vastaavat rahoitusjärjestelmän käytön estämisestä rahanpesutarkoituksiin sekä terrorismin rahoitukseen annetun lainsäädännön soveltamisesta;

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – e alakohta

Komission teksti

Tarkistus

e)  ’rahoitustiedoilla’ kaikenlaisia rahanpesun selvittelykeskusten hallussa olevia tietoja rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja tehokkaaksi torjumiseksi tai kaikenlaisia viranomaisten tai ilmoitusvelvollisten hallussa samaa tarkoitusta varten olevia tietoja, jotka ovat rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla ilman, että niiden tarvitsee käyttää kansallisen lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja;

e)  ’rahoitustiedoilla’ kaikenlaisia rahanpesun selvittelykeskusten hallussa olevia tietoja, kuten tietoja, jotka koskevat rahoitusvaroja, varainsiirtoja ja rahoitusalan liikesuhteita, rahanpesun ja terrorismin rahoituksen ennalta estämiseksi, paljastamiseksi ja tehokkaaksi torjumiseksi tai kaikenlaisia viranomaisten tai ilmoitusvelvollisten hallussa samaa tarkoitusta varten olevia tietoja, jotka ovat rahanpesun selvittelykeskusten saatavilla ilman, että niiden tarvitsee käyttää kansallisen lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja;

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  ’lainvalvontatiedoilla’ kaikenlaisia toimivaltaisten viranomaisten hallussa olevia tietoja rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai kaikenlaisia viranomaisten tai yksityisten tahojen hallussa samaa tarkoitusta varten olevia tietoja, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ilman, että niiden tarvitsee käyttää kansallisen lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja;

f)  ’lainvalvontatiedoilla’ kaikenlaisia toimivaltaisten viranomaisten hallussa jo olevia tietoja rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai kaikenlaisia viranomaisten tai yksityisten tahojen hallussa samaa tarkoitusta varten olevia tietoja, jotka ovat toimivaltaisten viranomaisten saatavilla ilman, että niiden tarvitsee käyttää kansallisen lainsäädännön mukaisia pakkokeinoja; tällaisiin tietoihin sisältyvät muun muassa rikosrekisterit sekä tiedot, jotka koskevat tutkimuksia tai jo aloitettuja syytetoimia, tiedot, jotka koskevat varojen jäädyttämistä tai takavarikoimista tai muita tutkimustoimia tai väliaikaisia toimia, tuomioita, takavarikointia ja keskinäistä oikeusapua koskevia toimia;

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’tilitiedoilla’ seuraavia tietoja keskitetyissä pankkitilirekistereissä:

g)  ’tilitiedoilla’ seuraavia keskitetyissä pankkitilirekistereissä olevia pankki- ja maksutilejä sekä tallelokeroita koskevia tietoja:

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  ’rahoitusanalyysillä’ rahanpesun selvittelykeskusten tekemää operatiivista ja strategista analyysia niiden direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten tehtävien suorittamiseksi;

k)  ’rahoitusanalyysillä’ rahanpesun selvittelykeskusten tekemän operatiivisen ja strategisen analyysin tuloksia niiden direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten tehtävien suorittamiseksi;

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan mukaisesti perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Niihin kuuluvat Europolin kansalliset yksiköt ja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan mukaisesti perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Niihin kuuluvat ainakin Europolin kansalliset yksiköt ja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet pyytää ja saada rahoitustietoja ja -analyyseja rahanpesun selvittelykeskuksilta. Niihin kuuluvat Europolin kansalliset yksiköt.

2.  Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet pyytää ja saada rahoitustietoja ja -analyyseja rahanpesun selvittelykeskuksilta. Niihin kuuluvat ainakin Europolin kansalliset yksiköt.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tiedot 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista viimeistään [6 kuukauden kuluttua siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja kaikki niihin tehdyt muutokset. Komissio julkaisee ilmoitetut tiedot ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.  Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tiedot 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista viimeistään [kuukauden kuluttua siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja kaikki niihin tehdyt muutokset. Komissio julkaisee ilmoitetut tiedot ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä tilitietoihin ja tehdä niitä koskevia hakuja suoraan ja välittömästi aina, kun se on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi voidakseen estää ennalta, paljastaa ja tutkia rikoksia tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä tilitietoihin ja tehdä niitä koskevia hakuja suoraan ja välittömästi aina, kun se on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi voidakseen estää ennalta, paljastaa ja tutkia rikoksia tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen. Tietoihin pääsy ja haut katsotaan suoriksi ja välittömiksi myös silloin, kun keskitettyjä pankkitilirekistereitä ylläpitävät kansalliset viranomaiset toimittavat tilitiedot toimivaltaisille viranomaisille nopeasti automaattisen mekanismin välityksellä edellyttäen, että mikään välittävä laitos ei puutu pyydettyihin tai toimitettaviin tietoihin.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden, jotka mahdollistavat pääsyn tilitietoihin keskitettyjen sähköisten tiedonhakujärjestelmien välityksellä, on varmistettava, että tiedonhakujärjestelmien toiminnasta vastaava viranomainen raportoi toimivaltaisille viranomaisille hakutuloksista välittömästi ja suodattamattomina.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän direktiivin mukaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole pääsyä niihin lisätietoihin, joita jäsenvaltiot voivat pitää tärkeinä ja viedä keskitettyihin pankkitilirekistereihin direktiivin 2018/XX/EU 32 a artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.  Tämän direktiivin mukaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole pääsyä niihin lisätietoihin, joita jäsenvaltiot voivat pitää tärkeinä ja viedä keskitettyihin pankkitilirekistereihin direktiivin 2018/XX/EU 32 a artiklan 4 kohdan perusteella.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimettyjen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö noudattaa luottamuksellisuuden ja tietosuojan tiukkoja ammattimaisia normeja.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisten viranomaisten pääsyä tietoihin ja niitä koskevien hakujen tekemistä tuetaan tietoturvan takaavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että toimivaltaisten viranomaisten pääsyä tietoihin ja niitä koskevien hakujen tekemistä tuetaan tietoturvan takaavilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä korkeimpien käytettävissä olevien teknisten normien mukaisesti.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – d alakohta

Komission teksti

Tarkistus

d)  tiedustelun tai haun tulokset,

d)  tulosten yksilölliset tunnistetiedot,

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 1 kohta – f alakohta

Komission teksti

Tarkistus

f)  tiedustelun tai haun suorittaneen henkilön ja sen määränneen henkilön tunnistetiedot.

f)  tiedustelun tai haun suorittaneen henkilön ja sen määränneen henkilön tunnistetiedot ja mahdollisuuksien mukaan tiedustelun tai haun tulosten vastaanottajan tunnistetiedot.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

6 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että keskitettyjen pankkitilirekisterien yhteydessä toteutetaan asianmukaisia toimia, jotta työntekijät ovat tietoisia voimassa olevista säädöksistä, kuten asiaa koskevista tietosuojavaatimuksista. Näihin toimiin on sisällytettävä erityisiä koulutusohjelmia.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen varmistettava, että sen kansallista rahanpesun selvittelykeskusta edellytetään vastaamaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan tapauskohtaisesti vakavien rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista ja niihin liittyviä syytetoimia varten.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen varmistettava, että sen kansallista rahanpesun selvittelykeskusta edellytetään vastaamaan oikea-aikaisesti 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen kyseisten jäsenvaltioiden nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin perusteltuihin pyyntöihin aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan tapauskohtaisesti vakavien rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista ja niihin liittyviä syytetoimia varten ja kun pyynnön esittäneet toimivaltaiset viranomaiset voivat saada kyseiset tiedot sovellettavan lainsäädännön mukaisesti. Tietojen antamiseen sovelletaan direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklan 5 kohdan mukaisia poikkeuksia. Tietojen antamisesta kieltäytyminen on aina perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jäsenvaltioiden on vaadittava nimettyjä toimivaltaisia viranomaisia antamaan rahanpesun selvittelykeskukselle palautetta tämän artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen tai analyysien käytöstä sekä kyseisiin tietoihin tai analyyseihin perustuvien tutkintojen tai tarkastusten tuloksista.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen varmistettava, että sen nimettyjä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia edellytetään vastaamaan kansallisen rahanpesun selvittelykeskuksen esittämiin lainvalvontatietoja koskeviin pyyntöihin tapauskohtaisesti aina, kun kyseisiä tietoja tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen ja direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklan 4 kohdassa vahvistettujen rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä tietoihin koskevien sääntöjen mukaisesti varmistettava, että sen nimettyjä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia edellytetään vastaamaan kansallisen rahanpesun selvittelykeskuksen esittämiin lainvalvontatietoja koskeviin pyyntöihin tapauskohtaisesti aina, kun kyseisiä tietoja tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus voi vaihtaa rahoitustietoja tai -analyysejä minkä tahansa unionissa toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus vaihtaa rahoitustietoja tai -analyysejä maksutta minkä tahansa unionissa toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi direktiivin (EU) 2015/849 53 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Rahanpesun selvittelykeskus voi kieltäytyä vaihtamasta tietoja vain poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tietojenvaihto voisi olla sen kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden vastaista. Nämä poikkeukset on täsmennettävä siten, että estetään analysointiin tarvittavien tietojen vapaaseen vaihtoon kohdistuva väärinkäyttö sekä siihen kohdistuvat aiheettomat rajoitukset. Tietojen antamisesta kieltäytyminen on aina perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun rahanpesun selvittelykeskusta pyydetään 1 kohdan nojalla vaihtamaan rahoitustietoja tai -analyysejä, se tekee sen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kolmen päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä päivällä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun rahanpesun selvittelykeskusta pyydetään 1 kohdan nojalla vaihtamaan rahoitustietoja tai -analyysejä, se tekee sen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kolmen päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä päivällä. Samoja määräaikoja sovelletaan asiaa koskevan selvityksen antamiseen tapauksissa, joissa kieltäydytään antamasta tietoja, 1 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, rahanpesun selvittelykeskuksen on aina, kun sitä pyydetään 1 kohdan nojalla vaihtamaan sen hallussa jo olevia rahoitustietoja ja -analyysejä, jotka liittyvät vakavaksi rikokseksi määritellyn teon tai toiminnan tutkintaan, toimitettava kyseiset tiedot tai analyysi 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että poikkeuksellisissa ja kiireellisissä tapauksissa ja poiketen siitä, mitä 2 kohdassa säädetään, rahanpesun selvittelykeskuksen on aina, kun sitä pyydetään 1 kohdan nojalla vaihtamaan sen hallussa jo olevia rahoitustietoja ja -analyysejä, jotka liittyvät vakavaksi rikokseksi määritellyn teon tai toiminnan tutkintaan, toimitettava kyseiset tiedot tai analyysi maksutta 24 tunnin kuluessa pyynnön vastaanottamisesta.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan nojalla vaihdettuja tietoja käytetään ainoastaan siihen tarkoitukseen, jota varten ne on pyydetty tai annettu, ja että tiedot vastaanottava rahanpesun selvittelykeskus ei välitä kyseisiä tietoja muille viranomaisille, virastoille tai yksiköille eikä käytä niitä muihin kuin alun perin hyväksyttyihin tarkoituksiin ilman tiedot toimittavan rahanpesun selvittelykeskuksen antamaa ennakkosuostumusta.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

4 b.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että rahanpesun selvittelykeskukselta 4 a kohdan nojalla pyydetty ennakkosuostumus annetaan viipymättä ja mahdollisimman laajasti. Rahanpesun selvittelykeskus, jolta ennakkosuostumusta pyydetään, ei voi kieltäytyä antamasta suostumusta, paitsi jos se ei selvästikään kuulu tämän direktiivin soveltamisalaan, jos se voisi johtaa rikostutkinnan heikkenemiseen, jos se olisi selvästi kohtuuton suhteessa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön tai pyynnön vastaanottaneen rahanpesun selvittelykeskuksen jäsenvaltion oikeutettuihin etuihin tai jos se ei muuten selvästikään olisi kyseisen jäsenvaltion kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden mukaista. Suostumuksen antamisesta kieltäytyminen on aina perusteltava asianmukaisesti.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Rahoitustietojen siirto kolmansiin maihin

 

Rahoitustietojen siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille kumppaneille tässä direktiivissä säädettyjä tarkoituksia varten sallitaan ainoastaan direktiivin (EU) 2016/680 V luvussa tai direktiivin (EU) 2016/679 V luvussa säädettyjen edellytysten mukaisesti.

Tarkistus    52

Ehdotus direktiiviksi

9 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 b artikla

 

Toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto eri jäsenvaltioissa

 

1.  Kunkin jäsenvaltion on kansallisten menettelytakeiden mukaisesti varmistettava, että sen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat pyynnöstä ja tapauskohtaisesti vaihtaa tietoja, jotka ne ovat saaneet, koska niillä on pääsy jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan mukaisesti perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin, kun tilitiedot ovat tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

 

2.  Kunkin jäsenvaltion on kansallisten menettelytakeiden mukaisesti varmistettava, että sen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat pyynnöstä vaihtaa kyseisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselta ja tapauskohtaisesti toisen jäsenvaltion nimetyltä toimivaltaiselta viranomaiselta pyydettyjä rahoitustietoja ja -analyyseja, jos kyseiset rahoitustiedot ja -analyysit ovat tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

 

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti esitetty pyyntö ja vastaus siihen lähetetään käyttämällä tätä tarkoitusta varten luotua turvallista sähköistä viestintäkanavaa, jolla varmistetaan tietoturvan korkea taso. Kyseisestä verkosta on jäätävä kirjallinen todiste, joka mahdollistaa aitouden toteamisen.

Tarkistus    53

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Europolin pääsy tilitietoihin ja Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välinen tiedonvaihto

Tilitietojen toimittaminen Europolille

Tarkistus    54

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että Europolin kansallinen yksikkö vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/794 perustetun lainvalvontayhteistyöviraston (jäljempänä ’Europol’) esittämiin tilitietoja koskeviin asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että Europolin kansallinen yksikkö voi vastata Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/794 perustetun lainvalvontayhteistyöviraston (jäljempänä ’Europol’) esittämiin tilitietoja koskeviin asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten. Sovelletaan asetuksen (EU) 2016/794 7 artiklan 7 kohtaa.

Tarkistus    55

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus vastaa Europolin esittämiin asianmukaisesti perusteltuihin rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka on tehty Europolin kansallisen yksikön välityksellä, vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

Poistetaan.

Tarkistus    56

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Edellä 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun tiedonvaihdon on tapahduttava sähköisesti SIENA-sovelluksen kautta ja asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti. Pyynnöt esitetään ja tietojenvaihto tapahtuu kielellä, jota sovelletaan SIENA:n käytössä.

Poistetaan.

Tarkistus    57

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Europolin ja rahanpesun selvittelykeskusten välinen tiedonvaihto

 

1. Kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus voi vastata sellaisiin Europolin sen kansallisen yksikön välityksellä esittämiin asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin, jotka koskevat rahoitustietoja ja -analyysejä, tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

 

2. Tietojen antamiseen sovelletaan direktiivin (EU) 2015/849 32 artiklan 5 kohdan mukaisia poikkeuksia. Tietojen antamisesta kieltäytyminen on aina perusteltava asianmukaisesti.

 

3. Europolin on annettava rahanpesun selvittelykeskukselle palautetta sen kansallisen yksikön välityksellä tämän artiklan mukaisesti toimitettujen tietojen tai analyysien käytöstä sekä näiden tietojen tai analyysien perusteella tehdyn tutkinnan tai tarkastusten tuloksista asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti.

Tarkistus    58

Ehdotus direktiiviksi

10 b artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 b artikla

 

Tiedonvaihtoa koskevat yksityiskohtaiset järjestelyt

 

1. Edellä 10 ja 10 a artiklassa tarkoitetun tiedonvaihdon on tapahduttava sähköisesti SIENA-sovelluksen kautta ja asetuksen (EU) 2016/794 mukaisesti. Pyynnöt on esitettävä ja tiedonvaihdon on tapahduttava kielellä, jota voidaan käyttää SIENA-sovelluksessa.

 

2. Tiedot on vaihdettava mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään viiden päivän kuluessa pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä päivällä.

Tarkistus    59

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tilitietoihin, rahoitustietoihin ja rahoitusanalyyseihin liittyviä henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan Europoliin kuuluvat henkilöt, jotka on erikseen nimetty ja valtuutettu suorittamaan kyseisiä tehtäviä.

1.  Edellä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tilitietoihin, rahoitustietoihin ja rahoitusanalyyseihin liittyvien henkilötietojen käsittely on suoritettava operatiivisia analyysejä koskevien hankkeiden avulla, ja niihin on sovellettava asetuksen (EU) 2016/794 18 artiklan 3 kohdassa säädettyjä erityistakeita.

Tarkistus    60

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Europolin on ilmoitettava asetuksen (EU) 2016/794 41 artiklan mukaisesti nimetylle tietosuojavastaavalle kaikesta tämän direktiivin 10 artiklan mukaisesta tiedonvaihdosta.

2.  Europolin on ilmoitettava asetuksen (EU) 2016/794 41 artiklan mukaisesti nimetylle tietosuojavastaavalle kaikesta tämän direktiivin 10 ja 10 a artiklan mukaisesta tiedonvaihdosta.

Tarkistus    61

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – otsikko

Komission teksti

Tarkistus

Arkaluonteisten tietojen käsittely

Arkaluonteisten henkilötietojen käsittely

Tarkistus    62

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisten tietojen käsittely, joista käy ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, sallitaan ainoastaan siltä osin kuin se on ehdottoman tarpeellista ja merkityksellistä tietyssä tapauksessa.

1.  Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista käy ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveyttä koskevia tietoja tai luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä tai suuntautumista koskevia tietoja, sallitaan ainoastaan direktiivin (EU) 2016/680 10 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    63

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Ainoastaan erikseen valtuutetuilla henkilöillä on pääsy 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ja lupa käsitellä niitä tietosuojavastaavan määräyksestä.

2.  Ainoastaan erikseen valtuutetuilla ja koulutetuilla henkilöillä on pääsy 1 kohdassa tarkoitettuihin tietoihin ja lupa käsitellä niitä tietosuojavastaavan määräyksestä.

Tarkistus    64

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – a alakohta

Komission teksti

Tarkistus

a)  tietopyynnön esittäneen organisaation ja henkilöstön jäsenen nimi ja yhteystiedot,

a)  tietopyynnön esittäneen organisaation ja henkilöstön jäsenen nimi ja yhteystiedot sekä mahdollisuuksien mukaan tiedustelun tai haun tulosten vastaanottajan tunnistetiedot.

Tarkistus    65

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tämän direktiivin nojalla esitetyt tietopyynnöt ja niiden täytäntöönpanotoimet.

c)  tämän direktiivin nojalla esitettyjen tietopyyntöjen kohde ja niiden täytäntöönpanotoimet.

Tarkistus    66

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan kokonaan tai osittain rekisteröidyn oikeutta päästä tämän direktiivin nojalla käsiteltyihin henkilötietoihinsa, jotta:

Jäsenvaltiot voivat hyväksyä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan kokonaan tai osittain rekisteröidyn oikeutta päästä tämän direktiivin nojalla käsiteltyihin henkilötietoihinsa, direktiivin (EU) 2016/680 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti.

a)  rahanpesun selvittelykeskus tai toimivaltainen kansallinen viranomainen voi suorittaa tehtävänsä asianmukaisesti tämän direktiivin soveltamiseksi;

 

b)  vältytään asettamasta esteitä tämän direktiivin soveltamiseksi tehtäville virallisille tai oikeudellisille tiedusteluille, analyyseille, tutkimuksille tai menettelyille sekä varmistetaan, ettei rahanpesun, terrorismin rahoituksen ja muiden vakavien rikosten ennalta estäminen, paljastaminen ja tutkiminen vaarannu.

 

Tarkistus    67

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on tarkasteltava vakavien rikosten torjuntajärjestelmiensä tuloksellisuutta ylläpitämällä kattavia tilastoja.

1.  Jäsenvaltioiden on tarkasteltava järjestelmiensä tuloksellisuutta ja tehokkuutta rahoitus- ja muiden tietojen käytön osalta tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkintaa tai niihin liittyviä syytetoimia varten ylläpitämällä kattavia tilastoja.

Tarkistus    68

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Komissio laatii kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [OJ please insert date: kolmen vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomus julkistetaan.

1.  Komissio laatii kertomuksen tämän direktiivin täytäntöönpanosta ja toimittaa sen Euroopan parlamentille ja neuvostolle viimeistään [OJ please insert date: kahden vuoden kuluttua tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Kertomus julkistetaan.

Tarkistus    69

Ehdotus direktiiviksi

18 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio arvioi esteitä ja mahdollisuuksia rahanpesun selvittelykeskusten välisen yhteistyön vahvistamiseksi unionissa, myös Euroopan unionin rahanpesun selvittelykeskuksen kaltaisen koordinointi- ja tukimekanismin perustamisen mahdollisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta.

Tarkistus    70

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 kohta – 1 alakohta

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään [26 kuukauden kuluttua direktiivin (EU) (...)/2018 voimaantulosta: OJ please insert number of Directive amending Directive (EU) 2015/849]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava tämän direktiivin noudattamisen edellyttämät lait, asetukset ja hallinnolliset määräykset viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [24 kuukauden kuluttua direktiivin (EU) (...)/2018+ voimaantulosta]. Niiden on viipymättä toimitettava nämä säännökset kirjallisina komissiolle.

 

________________

 

+ OJ: please insert number of Directive amending Directive (EU) 2015/849]

Tarkistus    71

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio laatii viimeistään ... päivänä ...kuuta ... [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] kertomuksen, jossa arvioidaan erityistoimenpiteiden tarpeellisuutta pyrittäessä varmistamaan poikittainen yhteistyö eli yhden jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyö toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja siihen liitetään lainsäädäntöehdotus, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Tarkistus    72

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio laatii viimeistään [OJ please insert date: three years after the date of transposition of this Directive] kertomuksen, jossa arvioidaan erityistoimenpiteiden tarpeellisuutta pyrittäessä varmistamaan rahanpesun selvittelykeskuksille kansallisessa lainsäädännössä annetun organisatorisen aseman ja roolin yhdenmukaisuus sekä tehokas yhteistyö ja tiedonvaihto. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja siihen liitetään lainsäädäntöehdotus, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

(1)

EUVL C 367, 10.10.2018, s. 84.


PERUSTELUT

Taustaa

Rikollisryhmät, terroristit mukaan lukien, operoivat eri jäsenvaltioissa, ja niiden varat, pankkitilit mukaan lukien, sijaitsevat usein eri puolilla EU:ta tai jopa sen ulkopuolella. Ne hyödyntävät nykyteknologiaa, jonka avulla ne voivat siirtää rahaa useiden pankkitilien ja eri valuuttojen välillä vain muutamassa tunnissa.

Oikea-aikainen tiedonvaihto on ratkaiseva tekijä vakavien rikosten tutkinnassa. Rahoitustietojen puuttuminen voi johtaa siihen, että menetetään mahdollisuus tutkia vakavia rikoksia, vaikeuttaa rikollista toimintaa, pysäyttää terroristien suunnitelmat sekä paljastaa ja jäädyttää rikoshyödyt. Joe ei tiedetä kaikista epäilylle kuuluvista tileistä, voi käydä niin, että varat jäädytetään vain osittain, mikä voi varoittaa epäiltyä, joka voi sitten siirtää havaitsematta jääneet varat epäillyn mahdollisilta muilta tileiltä. Moni tutkinta päätyy umpikujaan, koska rahoituksesta ei onnistuta saamaan oikeaan aikaan tarkkaa, kattavaa ja oleellista tietoa.

Nykyisiä rahoitustietoihin pääsyn ja niiden vaihdon mekanismeja on parannettava, jotta niillä voidaan vastata siihen, miten nopeasti varoja voidaan siirtää Euroopassa ja maailmanlaajuisesti. Näin rikostutkinnassa onnistutaan yhä useammin, mikä puolestaan johtaa useammin tuomioihin ja varallisuuden takavarikointiin. Tämä edistää rikollisen toiminnan vaikeuttamista ja lisää turvallisuutta jäsenvaltioissa ja koko unionissa.

Komission ehdotus

Jotta voitaisiin vastata edellä kuvattuihin haasteisiin, komissio ehdottaa toimivaltaisten viranomaisten suoraa pääsyä kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin tai tiedonhakujärjestelmiin. Pääsyn saaviin toimivaltaisiin viranomaisiin kuuluvat myös veroviranomaiset ja korruption torjunnasta vastaavat viranomaiset, joilla on kansallisen lainsäädännön nojalla valmiudet suorittaa rikostutkintaa, sekä varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot, joiden tehtävänä on jäljittää ja tunnistaa rikollisia varoja ja mahdollisesti jäädyttää ja takavarikoida ne. Komissio ehdottaa, että myös Europolille annetaan epäsuora pääsy tietoihin jäsenvaltioiden kansallisten yksiköiden kautta.

Ehdotuksella myös helpotetaan rahanpesun selvittelykeskusten keskinäistä sekä rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välistä sekä rahanpesun selvittelykeskusten ja Europolin välistä Europolin kansallisten yksikköjen kautta tapahtuvaa tiedonvaihtoa. Siinä määritellään, minkälaista tietoa (rahoitustietoa, rahoitusanalyysejä, lainvalvontatietoa) toimivaltaiset viranomaiset ja rahanpesun selvittelykeskukset voivat pyytää, sekä esitetään kattava luettelo rikoksista, joista jokainen viranomainen voi vaihtaa tietoja tapauskohtaisesti eli määrätyssä tutkinnan kohteena olevassa asiassa. Siinä säädetään määräajoista, joiden sisällä rahanpesun selvittelykeskusten olisi vaihdettava tietoa, ja edellytetään suojatun viestintäkanavan käyttöä tiedonvaihdon parantamiseksi ja nopeuttamiseksi entisestään. Lopuksi siinä edellytetään jäsenvaltioita nimeämään toimivaltaiset viranomaiset, joilla on oikeus pyytää tietoja. Näin varmistetaan kattavampi ja tehokkaampi mutta samalla oikeasuhteinen tietojenvaihto.

Esittelijän kanta

Esittelijä suhtautuu myönteisesti komission ehdotukseen, sillä oikea-aikainen tiedonvaihto on yksi Euroopan parlamentin ensisijaisista tavoitteista rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten, terrorismin ja kaikenlaisten vakavien rikosten torjunnassa yleensä. Tämän vuoksi hän on tyytyväinen säännöksiin, joilla annetaan toimivaltaisille viranomaisille pääsy kansallisiin pankkitilirekistereihin tai tiedonhakujärjestelmiin vakavien rikosten tehokkaan torjunnan yhteydessä, sillä nämä säännökset perustuvat viidenteen rahanpesun vastaiseen direktiiviin.

Esittelijä yhtyy näkemykseen, että rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välistä tietojenvaihtoa vakavien rikosten torjumiseksi on vahvistettava. Samalla hän on tietoinen rahanpesun selvittelykeskusten erilaisista rakenteista ja muodoista eri jäsenvaltioissa ja erityisesti tarpeesta säilyttää rahanpesun selvittelykeskusten toiminnallinen riippumattomuus ja itsemääräämisoikeus. Tämän vuoksi hän ehdottaa, että rahanpesun selvittelykeskusten olisi voitava vastata toimivaltaisten viranomaisten tai Europolin kansallisten yksiköiden esittämiin rahoitustietoja tai -analyysejä koskeviin pyyntöihin ja samalla olisi pohdittava, voiko kyseisten tietojen tai analyysien antamisella olla kielteisiä vaikutuksia käynnissä olevaan tutkintaan tai analyysiin tai olisiko tietojen ilmaiseminen selvässä epäsuhteessa luonnollisen tai oikeushenkilön oikeutettuihin etuihin nähden tai merkityksetöntä siihen tarkoitukseen nähden, johon niitä on pyydetty.

Tietojenvaihtoa koskevia määräaikoja on jonkin verran pidennetty, jotta rahanpesun selvittelykeskuksilla olisi riittävästi aikaa vastata niihin.

Esittelijä myös yhdenmukaistaa tietosuojasäännöt voimassa olevan lainsäädännön kanssa ja poistaa sellaiset säännökset, joiden seurauksena syntyisi uusia sääntöjä.


TALOUS- JA RAHA-ASIOIDEN VALIOKUNNAN LAUSUNTO (28.11.2018)

kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokunnalle

ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi säännöistä, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoamisesta

(COM(2018)0213 – C8‑0152/2018 – 2018/0105(COD))

Valmistelija: Bernd Lucke

TARKISTUKSET

Talous- ja raha-asioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa kansalaisvapauksien sekä oikeus- ja sisäasioiden valiokuntaa ottamaan huomioon seuraavat tarkistukset:

Tarkistus    1

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(2)  Turvallisuuden lisäämiseksi jäsenvaltioissa ja koko unionissa on tarpeen parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä tietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä.

(2)  Turvallisuuden ja talousrikoksiin liittyvien syytetoimien lisäämiseksi jäsenvaltioissa ja koko unionissa on tarpeen parantaa rahanpesun selvittelykeskusten ja vakavien rikollisuuden muotojen ennalta estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta tai niihin liittyvistä syytetoimista vastuussa olevien viranomaisten pääsyä tietoihin, jotta voidaan parantaa niiden valmiuksia suorittaa talousrikostutkintaa sekä edistää niiden välistä yhteistyötä.

Tarkistus    2

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 2 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(2 a)  Jäsenvaltioiden on tehtävä yhteistyötä vilpittömästi, rehellisesti ja nopeasti Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 4 artiklan 3 kohdan mukaisesti.

Tarkistus    3

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 9 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(9)  Jos veroviranomaiset ja korruption torjunnasta vastaavat viranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa, heitä olisi myös pidettävä viranomaisina, jotka voidaan nimetä tämän direktiivin tarkoituksia varten. Hallinnollisen tutkinnan ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

(9)  Jos veroviranomaiset ja korruption torjunnasta vastaavat viranomaiset ovat kansallisen lainsäädännön nojalla toimivaltaisia rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa tai niihin liittyvissä syytetoimissa, heitä olisi myös pidettävä viranomaisina, jotka voidaan nimetä tämän direktiivin tarkoituksia varten. Hallinnollisen tutkinnan, joka ei ole rahanpesun selvittelykeskusten rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämisen, paljastamisen ja tehokkaan torjumisen yhteydessä suorittamaa tutkintaa, ei pitäisi kuulua tämän direktiivin soveltamisalaan.

Tarkistus    4

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 12 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(12)  Direktiivillä (EU) 2015/849 on merkittävästi parannettu unionin säädöskehystä, jolla säännellään rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä. Rahanpesun selvittelykeskusten toimivaltuuksiin kuuluu oikeus saada rahoitus-, lainvalvonta- ja hallinnollisia tietoja, joita ne tarvitsevat voidakseen torjua rahanpesua, siihen liittyviä esirikoksia ja terrorismin rahoitusta. Unionin lainsäädännössä ei kuitenkaan vahvisteta kaikkia erityisvälineitä ja -mekanismeja, joita rahanpesun selvittelykeskuksilla on oltava tällaisiin tietoihin pääsemiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi. Koska jäsenvaltiot ovat edelleen kokonaan vastuussa rahanpesun selvittelykeskusten organisaation määrittelystä ja perustamisesta, rahanpesun selvittelykeskusten pääsyssä sääntelyn alaisiin tietokantoihin on eroja, mikä johtaa liian vähäiseen tiedonvaihtoon lainvalvonta- tai syyttäjäviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä.

(12)  Direktiivillä (EU) 2015/849 on merkittävästi parannettu unionin säädöskehystä, jolla säännellään rahanpesun selvittelykeskusten toimintaa ja yhteistyötä. Näiden keskusten oikeudellinen asema vaihtelee eri jäsenvaltioissa hallinnollisista keskuksista lainvalvontaa harjoittaviin keskuksiin ja niiden yhdistelmään. Rahanpesun selvittelykeskusten toimivaltuuksiin kuuluu oikeus saada rahoitus-, lainvalvonta- ja hallinnollisia tietoja, joita ne tarvitsevat voidakseen estää, paljastaa ja torjua rahanpesua, siihen liittyviä esirikoksia ja terrorismin rahoitusta. Unionin lainsäädännössä ei kuitenkaan vahvisteta kaikkia erityisvälineitä ja -mekanismeja, joita rahanpesun selvittelykeskuksilla on oltava tällaisiin tietoihin pääsemiseksi ja tehtäviensä suorittamiseksi. Koska jäsenvaltiot ovat edelleen kokonaan vastuussa rahanpesun selvittelykeskusten organisaation määrittelystä ja perustamisesta, rahanpesun selvittelykeskusten pääsyssä sääntelyn alaisiin tietokantoihin on eroja, mikä johtaa liian vähäiseen tiedonvaihtoon lainvalvonta- tai syyttäjäviranomaisten ja rahanpesun selvittelykeskusten välillä.

Tarkistus    5

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 13 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(13 a)  Tämän direktiivin säännökset eivät kuitenkaan vaikuta direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten rahanpesun selvittelykeskusten toiminnalliseen itsenäisyyteen ja autonomisuuteen, ja säännösten olisi oltava kyseisen direktiivin mukaisia, mikä tarkoittaa sitä, että rahanpesun selvittelykeskuksilla on edelleen oltava valtuudet ja valmiudet suorittaa tehtävänsä vapaasti, mukaan lukien kyky tehdä itsenäisiä päätöksiä tiettyjen tietojen analysoimiseksi, pyytämiseksi ja jakamiseksi.

Tarkistus    6

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 14 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(14)  Tässä direktiivissä olisi myös vahvistettava rahanpesun selvittelykeskuksille selkeästi määritelty oikeudellinen kehys, jonka puitteissa ne voivat pyytää nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten tallentamia asiaa koskevia tietoja rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi tehokkaasti.

(14)  Tässä direktiivissä olisi myös vahvistettava rahanpesun selvittelykeskuksille selkeästi määritelty oikeudellinen kehys, jonka puitteissa ne voivat pyytää nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten tallentamia asiaa koskevia tietoja rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi tehokkaasti.

Tarkistus    7

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(16)  Jotta voitaisiin tehostaa rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämistä ja torjuntaa ja vahvistaa rahanpesun selvittelykeskusten roolia rahoitustietojen ja -analyysien tarjoajana, selvittelykeskuksella olisi oltava valtuudet vaihtaa tietoja tai analyysejä, jotka ovat jo sen hallussa tai jotka ovat saatavilla ilmoitusvelvollisilta toisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Tiedonvaihdon ei pitäisi estää rahanpesun selvittelykeskuksia välittämästä aktiivisesti analyysejään muille rahanpesun selvittelykeskuksille, jos kyseisistä analyyseistä käy ilmi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä tosiseikkoja tai epäilyjä, joista kyseiset muut rahanpesun selvittelykeskukset ovat suoraan kiinnostuneita. Rahoitusanalyysi sisältää operatiivisen analyysin, jossa keskitytään yksittäisiin tapauksiin ja määrättyihin kohteisiin tai asianmukaisiin valikoituihin tietoihin riippuen saatujen tietojen tyypistä ja määrästä ja tietojen oletetusta käytöstä niiden jakamisen jälkeen, sekä strategisen analyysin, jossa käsitellään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suuntauksia ja malleja. Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten organisatoriseen asemaan ja rooliin, jotka on määritelty jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä.

(16)  Jotta voitaisiin tehostaa rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämistä ja torjuntaa ja vahvistaa rahanpesun selvittelykeskusten roolia rahoitustietojen ja -analyysien tarjoajana, selvittelykeskuksella olisi oltava valtuudet vaihtaa tietoja tai analyysejä, jotka ovat jo sen hallussa tai jotka ovat saatavilla ilmoitusvelvollisilta toisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen pyynnöstä. Tiedonvaihdon ei pitäisi estää rahanpesun selvittelykeskuksia välittämästä aktiivisesti analyysejään muille rahanpesun selvittelykeskuksille, jos kyseisistä analyyseistä käy ilmi rahanpesuun ja terrorismin rahoitukseen liittyviä tosiseikkoja tai epäilyjä, joista kyseiset muut rahanpesun selvittelykeskukset ovat suoraan kiinnostuneita. Rahoitusanalyysi sisältää operatiivisen analyysin, jossa keskitytään yksittäisiin tapauksiin ja määrättyihin kohteisiin tai asianmukaisiin valikoituihin tietoihin riippuen saatujen tietojen tyypistä ja määrästä ja tietojen oletetusta käytöstä niiden jakamisen jälkeen, sekä strategisen analyysin, jossa käsitellään rahanpesun ja terrorismin rahoituksen suuntauksia ja malleja. Rahanpesun selvittelykeskusten olisi saatava palautetta toimitettujen tietojen ja analyysien käytöstä. Tämä direktiivi ei saisi kuitenkaan vaikuttaa rahanpesun selvittelykeskusten organisatoriseen asemaan ja rooliin, jotka on määritelty jäsenvaltioiden kansallisessa lainsäädännössä. Rahanpesun selvittelykeskuksia ei pitäisi etenkään velvoittaa vastaamaan tietopyyntöihin, jos objektiivisin perustein on syytä olettaa, että tällaisten tietojen antamisella olisi kielteisiä vaikutuksia käynnissä oleviin tutkintoihin tai analyyseihin tai että olisi kyse poikkeuksellisista olosuhteista, joissa tietojen ilmaiseminen olisi selvässä epäsuhteessa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeutettuihin etuihin nähden tai merkityksetöntä niihin tarkoituksiin nähden, joihin niitä on pyydetty. Kieltäytyminen vastaamasta toisen rahanpesun selvittelykeskuksen tai sen jäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen esittämään tietopyyntöön olisi selitettävä asianmukaisesti.

Tarkistus    8

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 a)  Luottamuksen ja yhteistyön lisäämiseksi rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä ja rahanpesun ja vakavien rikosten torjunnan tehostamiseksi on olennaisen tärkeää, että toimivaltaiset viranomaiset antavat rahanpesun selvittelykeskuksille palautetta annetuista rahoitustiedoista ja niihin liittyvien tutkinta- tai syytetoimien tuloksista. Jäsenvaltioiden olisi siksi vaadittava toimivaltaisia viranomaisia antamaan rahanpesun selvittelykeskuksille säännöllisesti palautetta ja otettava käyttöön asianmukaiset mekanismit tällaisen tiedonvaihdon ja seurannan mahdollistamiseksi.

Tarkistus    9

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 16 b kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(16 b)  Nimetyt toimivaltaiset viranomaiset olisi valtuutettava vaihtamaan niiden hallussa jo olevia tai rahanpesun selvittelykeskukselta pyytämällä saatavia tietoja tai analyyseja toisen jäsenvaltion nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten kanssa asiaa koskevan nimenomaisen pyynnön perusteella ja tapauskohtaisesti, mikäli kyseiset tiedot tai analyysit ovat tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    10

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 17 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(17)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon määräajat ovat välttämättömiä nopean, tehokkaan ja johdonmukaisen yhteistyön varmistamiseksi. Rajatylittävien tapausten ratkaisemisessa ja tutkinnassa tarvittavat tiedot olisi vaihdettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi säädettävä määräajoista, jotta voidaan varmistaa tehokas tiedonvaihto kohtuullisessa ajassa tai täyttää asian menettelyä koskevat vaatimukset. Lyhyempiä määräaikoja olisi asetettava asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tietopyynnöt liittyvät tiettyihin vakaviin rikoksiin, kuten terrorismiin ja terroristiryhmiin tai terroristiseen toimintaan liittyviin rikoksiin unionin lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

(17)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisen tiedonvaihdon määräajat ovat välttämättömiä nopean, tehokkaan ja johdonmukaisen yhteistyön varmistamiseksi. Rajatylittävien tapausten ratkaisemisessa ja tutkinnassa tarvittavat tiedot olisi vaihdettava yhtä ripeästi ja ensisijaisesti kuin vastaavassa kansallisessa tapauksessa. Olisi säädettävä määräajoista, jotta voidaan varmistaa tehokas tiedonvaihto kohtuullisessa ajassa tai täyttää asian menettelyä koskevat vaatimukset sekä yhdenmukaistaa rahanpesun selvittelykeskusten tiedonvaihtokäytäntöjä koko unionissa. Lyhyempiä määräaikoja olisi asetettava asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa, joissa tietopyynnöt liittyvät tiettyihin vakaviin rikoksiin, kuten terrorismiin ja terroristiryhmiin tai terroristiseen toimintaan liittyviin rikoksiin unionin lainsäädännössä säädetyn mukaisesti.

Tarkistus    11

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 18 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(18)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisessä tiedonvaihdossa olisi käytettävä turvallisia välineitä, etenkin hajautettua FIU.net-verkkoa, jota Europol on hallinnoinut 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen, tai sen seuraajaa ja kyseisen verkon tarjoamia tekniikoita.

(18)  Rahanpesun selvittelykeskusten välisessä tiedonvaihdossa olisi käytettävä turvallista ja hajautettua sähköistä FIU.net-viestintäverkkoa, jota Europol on hallinnoinut 1 päivästä tammikuuta 2016 alkaen, tai sen seuraajaa ja kyseisen verkon tarjoamia tekniikoita.

Tarkistus    12

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 19 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(19)  Rahanpesun selvittelykeskusten analysoimien rahoitustietojen arkaluonteisuuden ja tarvittavien tietosuojatakeiden vuoksi tässä direktiivissä olisi säädettävä tarkasti, minkä tyyppistä ja laajuista tietoa rahanpesun selvittelykeskukset ja nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään. Tämän direktiivin ei pitäisi aiheuttaa muutoksia nykyisiin hyväksyttyihin tiedonkeruumenetelmiin.

(19)  Rahanpesun selvittelykeskusten analysoimien rahoitustietojen arkaluonteisuuden ja tarvittavien tietosuojatakeiden vuoksi tässä direktiivissä olisi säädettävä tarkasti, minkä tyyppistä ja laajuista tietoa rahanpesun selvittelykeskukset ja nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat vaihtaa keskenään. Jäsenvaltioiden olisi kuitenkin voitava päättää, että rahanpesun selvittelykeskusten ja nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten välillä vaihdettavia rahoitus- ja tilitietoja laajennetaan. Ne voivat myös helpottaa toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin, kun on kyse muiden kuin vakavien rikosten estämisestä, paljastamisesta, tutkimisesta ja niihin liittyvistä syytetoimista. Tämän direktiivin ei pitäisi aiheuttaa muutoksia nykyisiin hyväksyttyihin tiedonkeruumenetelmiin, eikä siinä pitäisi poiketa unionin nykyisestä tietosuojalainsäädännöstä.

Tarkistus    13

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(20)  Europol tukee jäsenvaltioita kansainvälisten rikollisjärjestöjen rahanpesutoiminnan rajatylittävässä tutkinnassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklassa16 säädettyjen toimivaltuuksiensa ja tehtäviensä mukaisesti. Asetuksen (EU) 2016/794 mukaan Europolin kansalliset yksiköt toimivat yhteyseliminä Europolin ja niiden jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, joilla on toimivalta tutkia rikoksia. Antaakseen Europolille tiedot, jotka se tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden rahanpesun selvittelykeskus vastaa rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka Europol esittää asianomaisen kansallisen yksikön kautta. Jäsenvaltioiden olisi myös huolehdittava siitä, että niiden Europolin kansallinen yksikkö vastaa Europolin esittämiin pankkitilejä koskeviin tietopyyntöihin. Europolin esittämät pyynnöt on oltava asianmukaisesti perusteltuja. Europolin on esitettävä ne tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä hoitamista varten.

(20)  Europol tukee jäsenvaltioita kansainvälisten rikollisjärjestöjen rahanpesutoiminnan rajatylittävässä tutkinnassa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/794 4 artiklassa16 säädettyjen toimivaltuuksiensa ja tehtäviensä mukaisesti. Europolin on tässä yhteydessä ilmoitettava jäsenvaltioille kaikki tiedot niitä koskevista rikoksista ja niiden välisistä yhteyksistä. Asetuksen (EU) 2016/794 mukaan Europolin kansalliset yksiköt toimivat yhteyseliminä Europolin ja niiden jäsenvaltioiden viranomaisten välillä, joilla on toimivalta tutkia rikoksia. Antaakseen Europolille tiedot, jotka se tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi, jäsenvaltioiden olisi huolehdittava siitä, että niiden rahanpesun selvittelykeskus vastaa rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka Europol esittää asianomaisen kansallisen yksikön kautta, nopeasti ja parhaan kykynsä mukaan. Jäsenvaltioiden olisi myös huolehdittava siitä, että niiden Europolin kansallinen yksikkö vastaa Europolin esittämiin pankkitilejä koskeviin tietopyyntöihin. Europolin esittämät pyynnöt on oltava asianmukaisesti perusteltuja. Europolin on esitettävä ne tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä hoitamista varten.

__________________

__________________

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

16 Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/794, annettu 11 päivänä toukokuuta 2016, Euroopan unionin lainvalvontayhteistyövirastosta (Europol) sekä neuvoston päätösten 2009/371/YOS, 2009/934/YOS, 2009/935/YOS, 2009/936/YOS ja 2009/968/YOS korvaamisesta ja kumoamisesta (EUVL L 135, 24.5.2016, s. 53).

Tarkistus    14

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 20 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(20 a)  Europolin olisi rajatylittävän yhteistyön tehostamiseksi perustettava erityinen yksikkö tukemaan ja koordinoimaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa rahanpesun selvittelykeskusten välillä. Yksikölle olisi annettava valtuudet avustaa rahanpesun selvittelykeskuksia rajatylittävien tapausten yhteisissä analyyseissa, tuottaa omia analyyseja ja koordinoida jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajatylittävissä tapauksissa aina kun se on tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    15

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 22 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(22)  Jotta tehokkuuden ja tietosuojan korkean tason välillä saavutettaisiin asianmukainen tasapaino, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sellaisten arkaluonteisten rahoitustietojen käsittely, joista voi käydä ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, sallitaan ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on ehdottoman tarpeellista ja merkityksellistä kyseisessä tutkinnassa.

(22)  Jotta saavutettaisiin tietosuojan korkea taso, jäsenvaltioiden olisi varmistettava, että sellaisten arkaluonteisten rahoitustietojen käsittely, joista voi käydä ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, sallitaan ainoastaan siinä laajuudessa kuin se on ehdottoman tarpeellista ja merkityksellistä kyseisessä tutkinnassa ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

Tarkistus    16

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 25 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(25)  Tämän direktiivin nojalla saatuja henkilötietoja olisi käsiteltävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten toimesta silloin, kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten.

(25)  Tämän direktiivin nojalla saatuja henkilötietoja olisi käsiteltävä ainoastaan toimivaltaisten viranomaisten toimesta silloin, kun se on välttämätöntä ja oikeasuhteista vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten ja direktiivin (EU) 2016/680 mukaisesti.

Tarkistus    17

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 27 a kappale (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

(27 a)  Kansallisten rahanpesun selvittelykeskusten nykyisten yhteistyöongelmien korjaamiseksi olisi perustettava eurooppalainen rahanpesun selvittelykeskus koordinoimaan, avustamaan ja tukemaan jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia rajatylittävissä tapauksissa. Se soveltuisi myös erityisesti unionin yhdentyneille rahoitusmarkkinoille ja olisi tehokas rahanpesun ja terrorismin rahoituksen torjunnassa sisämarkkinoilla. Jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskukset olisivat edelleen ensisijaisesti vastuussa epäilyttävistä liiketoimista tehtyjen ilmoitusten vastaanottamisesta, niiden analysoinnista ja niiden välittämisestä toimivaltaiselle kansalliselle viranomaiselle. EU:n rahanpesun selvittelykeskus tarjoaisi jäsenvaltioille tukea erityisesti tiedonvaihdon varmistamiseksi tarvittavan teknisen infrastruktuurin ylläpidossa ja kehittämisessä, avustaisi rajatylittävien tapausten yhteisessä analysoinnissa ja strategisten analyysien tekemisessä sekä koordinoisi jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajatylittävissä tapauksissa.

Tarkistus    18

Ehdotus direktiiviksi

Johdanto-osan 28 kappale

Komission teksti

Tarkistus

(28)  Komission olisi raportoitava tämän direktiivin täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen19 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi tehtävä myös tätä direktiiviä koskeva arviointi erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta voidaan arvioida direktiivin todellisia vaikutuksia ja lisätoimenpiteiden tarvetta.

(28)  Komission olisi raportoitava tämän direktiivin täytäntöönpanosta kolmen vuoden kuluttua direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä ja sen jälkeen kolmen vuoden välein. Tässä kertomuksessa on arvioitava myös tarvetta varmistaa poikittainen yhteistyö eri jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten ja toimivaltaisten viranomaisten välillä sekä tarve yhdenmukaistaa rahanpesun selvittelykeskusten organisaatiostatus ja asema kansallisessa lainsäädännössä. Parempaa lainsäädäntöä koskevan toimielinten välisen sopimuksen19 22 ja 23 kohdan mukaisesti komission olisi tehtävä myös tätä direktiiviä koskeva arviointi erityisten seurantajärjestelyjen avulla kerättyjen tietojen perusteella, jotta voidaan arvioida direktiivin todellisia vaikutuksia ja lisätoimenpiteiden tarvetta.

_________________

_________________

19 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

19 Euroopan parlamentin, Euroopan unionin neuvoston ja Euroopan komission välinen toimielinten sopimus paremmasta lainsäädännöstä, tehty 13 päivänä huhtikuuta 2016 (EUVL L 123, 12.5.2016, s. 1–14).

Tarkistus    19

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, jotka helpottavat toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten. Lisäksi siinä säädetään toimenpiteistä, jotka helpottavat rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä lainvalvontaan liittyviin tietoihin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä.

1.  Tässä direktiivissä vahvistetaan toimenpiteet, jotka helpottavat toimivaltaisten viranomaisten pääsyä rahoitus- ja tilitietoihin ja näiden tietojen käyttämistä vakavien rikosten ennalta estämiseksi, paljastamiseksi, tutkimiseksi ja niihin liittyviä syytetoimia varten. Lisäksi siinä säädetään toimenpiteistä, jotka helpottavat rahanpesun selvittelykeskusten pääsyä lainvalvontaan liittyviin tietoihin ja rahanpesun selvittelykeskusten välistä yhteistyötä, kun tällaiset tiedot ovat tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    20

Ehdotus direktiiviksi

1 artikla – 2 kohta – b alakohta

Komission teksti

Tarkistus

b)  toimivaltaisten viranomaisten valtuuksia vaihtaa keskenään tietoja tai saada niitä ilmoitusvelvollisilta unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla.

b)  nykyiset kanavat toimivaltaisten viranomaisten keskinäiselle tiedonvaihdolle tai niiden valtuudet saada tietoja ilmoitusvelvollisilta unionin oikeuden tai jäsenvaltioiden kansallisen lainsäädännön nojalla.

Tarkistus    21

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – g alakohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

g)  ’tilitiedoilla’ seuraavia tietoja keskitetyissä pankkitilirekistereissä:

g)  ’tilitiedoilla’ seuraavia keskitetyissä pankkitilirekistereissä olevia pankki- ja maksutilejä sekä tallelokeroita koskevia tietoja:

Tarkistus    22

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – k alakohta

Komission teksti

Tarkistus

k)  ’rahoitusanalyysillä’ rahanpesun selvittelykeskusten tekemää operatiivista ja strategista analyysia niiden direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten tehtävien suorittamiseksi;

k)  ’rahoitusanalyysillä’ rahanpesun selvittelykeskusten tekemän operatiivisen ja strategisen analyysin tuloksia niiden direktiivin (EU) 2015/849 mukaisten tehtävien suorittamiseksi;

Tarkistus    23

Ehdotus direktiiviksi

2 artikla – 1 kohta – 1 a alakohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

l a)  ’toimivaltaisella viranomaisella’ a) mitä tahansa viranomaista, joka on toimivaltainen rikosten estämisessä, tutkimisessa, paljastamisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanossa, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhilta suojautuminen ja niiden estäminen, tai b) mitä tahansa elintä tai yksikköä, jonka tehtäväksi annetaan jäsenvaltion lainsäädännössä käyttää julkista valtaa tai julkisia valtuuksia rikosten estämiseksi, tutkimiseksi, paljastamiseksi tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai rikosoikeudellisten seuraamusten täytäntöönpanemiseksi, mukaan lukien yleiseen turvallisuuteen kohdistuvilta uhilta suojautuminen ja niiden estäminen.

Tarkistus    24

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan mukaisesti perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Niihin kuuluvat Europolin kansalliset yksiköt ja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on nimettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet päästä jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan mukaisesti perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin ja tehdä niissä hakuja. Niihin kuuluvat ainakin Europolin kansalliset yksiköt ja varallisuuden takaisin hankinnasta vastaavat toimistot.

Tarkistus    25

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet pyytää ja saada rahoitustietoja ja -analyyseja rahanpesun selvittelykeskuksilta. Niihin kuuluvat Europolin kansalliset yksiköt.

2.  Jokaisen jäsenvaltion on nimitettävä niiden viranomaistensa joukosta, joilla on toimivalta rikosten ennalta estämisessä, paljastamisessa, tutkimisessa ja niihin liittyvissä syytetoimissa, ne, joilla on valtuudet pyytää ja saada rahoitustietoja ja -analyyseja rahanpesun selvittelykeskuksilta. Niihin kuuluvat ainakin Europolin kansalliset yksiköt.

Tarkistus    26

Ehdotus direktiiviksi

3 artikla – 3 kohta

Komission teksti

Tarkistus

3.  Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tiedot 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista viimeistään [6 kuukauden kuluttua siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja kaikki niihin tehdyt muutokset. Komissio julkaisee ilmoitetut tiedot ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä.

3.  Jokaisen jäsenvaltion on ilmoitettava komissiolle tiedot 1 ja 2 kohdan mukaisesti nimeämistään toimivaltaisista viranomaisista viimeistään [6 kuukauden kuluttua siitä, kun direktiivi on saatettu osaksi kansallista lainsäädäntöä], ja kaikki niihin tehdyt muutokset. Komissio julkaisee ilmoitetut tiedot ja niihin mahdollisesti tehdyt muutokset Euroopan unionin virallisessa lehdessä ja ilmoittaa niistä suoraan jäsenvaltioiden nimetyille toimivaltaisille viranomaisille.

Tarkistus    27

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä tilitietoihin ja tehdä niitä koskevia hakuja suoraan ja välittömästi aina, kun se on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi voidakseen estää ennalta, paljastaa ja tutkia rikoksia tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen.

1.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyillä toimivaltaisilla viranomaisilla on valtuudet päästä tilitietoihin ja tehdä niitä koskevia hakuja suoraan ja välittömästi aina, kun se on tarpeen heidän tehtäviensä suorittamiseksi voidakseen estää ennalta, paljastaa ja tutkia rikoksia tai niihin liittyviä syytetoimia varten tai tukea vakaviin rikoksiin liittyvää rikostutkintaa, mukaan lukien tutkintaan liittyvien varojen tunnistaminen, jäljittäminen ja jäädyttäminen. Tietoihin pääsy ja haut katsotaan suoriksi ja välittömiksi myös silloin, kun keskitettyjä pankkitilirekistereitä ylläpitävät kansalliset viranomaiset toimittavat tilitiedot toimivaltaisille viranomaisille nopeasti automaattisen mekanismin välityksellä, edellyttäen että mikään välittävä laitos ei voi puuttua pyydettyihin tai toimitettaviin tietoihin.

Perustelu

Tarkistuksella pyritään varmistamaan, että nykyisiä viidennen rahanpesun vastaisen direktiivin mukaisia tietokantoja voidaan käyttää tämän direktiivin vaatimusten täyttämiseksi.

Tarkistus    28

Ehdotus direktiiviksi

4 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Tämän direktiivin mukaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole pääsyä niihin lisätietoihin, joita jäsenvaltiot voivat pitää tärkeinä ja viedä keskitettyihin pankkitilirekistereihin direktiivin 2018/XX/EU 32 a artiklan 4 kohdan mukaisesti.

2.  Tämän direktiivin mukaisilla toimivaltaisilla viranomaisilla ei ole pääsyä niihin lisätietoihin, joita jäsenvaltiot voivat pitää tärkeinä ja viedä keskitettyihin pankkitilirekistereihin direktiivin 2018/XX/EU 32 a artiklan 4 kohdan perusteella.

Tarkistus    29

Ehdotus direktiiviksi

5 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että nimettyjen kansallisten toimivaltaisten viranomaisten henkilöstö noudattaa luottamuksellisuuden ja tietosuojan tiukkoja ammatillisia normeja.

Tarkistus    30

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen varmistettava, että sen kansallista rahanpesun selvittelykeskusta edellytetään vastaamaan 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen nimettyjen toimivaltaisten viranomaisten esittämiin rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan tapauskohtaisesti vakavien rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista ja niihin liittyviä syytetoimia varten.

(Tarkistus ei vaikuta suomenkieliseen versioon.)

Tarkistus    31

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos objektiivisin perustein on syytä olettaa, että tällaisten tietojen antamisella olisi selvästi kielteisiä vaikutuksia käynnissä oleviin tutkintoihin tai analyyseihin tai että olisi kyse poikkeuksellisista olosuhteista, joissa tietojen ilmaiseminen olisi selvässä epäsuhteessa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeutettuihin etuihin nähden tai merkityksetöntä niihin tarkoituksiin nähden, joihin niitä on pyydetty, rahanpesun selvittelykeskusta ei voida velvoittaa vastaamaan tietopyyntöihin. Tällainen kieltäytyminen on selitettävä asianmukaisesti, ja sen syyt on ilmoitettava.

Tarkistus    32

Ehdotus direktiiviksi

7 artikla – 2 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 b.  Jäsenvaltioiden on vaadittava 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettuja toimivaltaisia viranomaisia antamaan rahanpesun selvittelykeskukselle palautetta tämän artiklan mukaisesti annettujen tietojen käytöstä sekä kyseisten tietojen perusteella suoritettujen tutkintojen tai tarkastusten tuloksista. Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön asianmukaisia mekanismeja, joilla mahdollistetaan tutkinta- ja syytetoimiin liittyvät nopeat ja turvalliset tiedonvaihto- ja jatkotoimet rahanpesun selvittelykeskusten ja 3 artiklan 2 kohdassa tarkoitettujen toimivaltaisten viranomaisten välillä.

Tarkistus    33

Ehdotus direktiiviksi

8 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen varmistettava, että sen nimettyjä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia edellytetään vastaamaan kansallisen rahanpesun selvittelykeskuksen esittämiin lainvalvontatietoja koskeviin pyyntöihin tapauskohtaisesti aina, kun kyseisiä tietoja tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

Jokaisen jäsenvaltion on kansallisia menettelytakeita noudattaen varmistettava, että sen nimettyjä kansallisia toimivaltaisia viranomaisia edellytetään vastaamaan oikea-aikaisesti kansallisen rahanpesun selvittelykeskuksen esittämiin lainvalvontatietoja koskeviin pyyntöihin tapauskohtaisesti aina, kun kyseisiä tietoja tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    34

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus voi vaihtaa rahoitustietoja tai -analyysejä minkä tahansa unionissa toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus voi vaihtaa rahoitustietoja tai -analyysejä maksutta minkä tahansa unionissa toimivan rahanpesun selvittelykeskuksen kanssa aina, kun kyseisiä rahoitustietoja tai -analyysejä tarvitaan rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi, paljastamiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    35

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Rahanpesun selvittelykeskus voi kieltäytyä tiedonvaihdosta ainoastaan poikkeuksellisissa olosuhteissa, joissa tiedonvaihto ei selvästikään olisi kansallisen lainsäädännön perusperiaatteiden mukaista, se olisi selvästi tämän direktiivin säännösten soveltamisalan ulkopuolella, voisi johtaa rikostutkinnan heikkenemiseen tai olisi selvässä epäsuhteessa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeutettuihin etuihin nähden. Nämä poikkeukset on täsmennettävä siten, että estetään analysointiin tarvittavan tiedon vaihtoon kohdistuvat aiheettomat rajoitukset. Kieltäytyminen on selitettävä asianmukaisesti.

Tarkistus    36

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun rahanpesun selvittelykeskusta pyydetään 1 kohdan nojalla vaihtamaan rahoitustietoja tai -analyysejä, se tekee sen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kolmen päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä päivällä.

2.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun rahanpesun selvittelykeskusta pyydetään 1 kohdan nojalla vaihtamaan rahoitustietoja tai -analyysejä, se tekee sen mahdollisimman pian ja joka tapauksessa viimeistään kolmen päivän kuluttua pyynnön vastaanottamisesta. Poikkeuksellisissa ja asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa tätä määräaikaa voidaan pidentää enintään kymmenellä päivällä. Samoja määräaikoja sovelletaan asianmukaisen selityksen lähettämiseen tapauksissa, joissa kieltäydytään antamasta tietoja 9 artiklan 1 a kohdan mukaisesti.

Tarkistus    37

Ehdotus direktiiviksi

9 artikla – 4 kohta

Komission teksti

Tarkistus

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti tehty pyyntö ja vastaus siihen lähetetään käyttämällä turvallista sähköistä FIU.net-viestintäverkkoa tai sen seuraajaa. Kyseisellä verkolla varmistetaan turvallinen viestintä, ja siitä jää kirjallinen todiste, joka mahdollistaa aitouden toteamisen. FIU.netin teknisten ongelmien tapauksissa rahoitustiedot tai -analyysit on lähetettävä muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla, joilla varmistetaan tietosuojan korkea taso.

4.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti tehty pyyntö ja vastaus siihen lähetetään käyttämällä turvallista sähköistä FIU.net-viestintäverkkoa tai sen seuraajaa. Kyseisellä verkolla varmistetaan turvallinen viestintä, ja siitä jää kirjallinen todiste, joka mahdollistaa aitouden toteamisen. FIU.netin teknisten ongelmien tapauksissa rahoitustiedot tai -analyysit on lähetettävä muilla tarkoituksenmukaisilla tavoilla, joilla varmistetaan tietosuojan yhtä korkea taso ja joilla siitä jää kirjallinen todiste, joka mahdollistaa aitouden toteamisen.

Tarkistus    38

Ehdotus direktiiviksi

9 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

9 a artikla

 

Eri jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten välinen tiedonvaihto

 

1.  Jollei kansallisista menettelytakeista muuta johdu, kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen 3 artiklan 1 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat pyynnöstä ja tapauskohtaisesti vaihtaa tietoja, jotka ne ovat saaneet, koska niillä on pääsy jäsenvaltioiden direktiivin (EU) 2015/849 32 a artiklan mukaisesti perustamiin kansallisiin keskitettyihin pankkitilirekistereihin, kun tilitiedot ovat tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

 

2.  Jollei kansallisista menettelytakeista muuta johdu, kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että sen 3 artiklan 2 kohdan mukaisesti nimetyt toimivaltaiset viranomaiset voivat pyynnöstä ja tapauskohtaisesti vaihtaa kyseisen jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskukselta pyydettyjä rahoitustietoja ja -analyyseja toisen jäsenvaltion nimetyn toimivaltaisen viranomaisen kanssa, jos kyseiset rahoitustiedot ja -analyysit ovat tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

 

3.  Jäsenvaltioiden on varmistettava, että tämän artiklan mukaisesti esitetty pyyntö ja vastaus siihen lähetetään käyttämällä tätä tarkoitusta varten luotua turvallista sähköistä viestintäkanavaa, jolla varmistetaan tietoturvan korkea taso. Kyseisellä verkolla on varmistettava turvallinen viestintä, ja siitä on voitava jäädä kirjallinen todiste, joka mahdollistaa aitouden toteamisen.

Tarkistus    39

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että Europolin kansallinen yksikkö vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/794 perustetun lainvalvontayhteistyöviraston (jäljempänä ’Europol’) esittämiin tilitietoja koskeviin asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin tapauskohtaisesti vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

1.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että Europolin kansallinen yksikkö vastaa Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EU) 2016/794 perustetun lainvalvontayhteistyöviraston (jäljempänä ’Europol’) esittämiin tilitietoja koskeviin asianmukaisesti perusteltuihin pyyntöihin tapauskohtaisesti tutkintavaltuuksiensa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

Tarkistus    40

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 kohta

Komission teksti

Tarkistus

2.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus vastaa Europolin esittämiin asianmukaisesti perusteltuihin rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka on tehty Europolin kansallisen yksikön välityksellä, vastuunsa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

2.  Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava, että sen rahanpesun selvittelykeskus vastaa Europolin esittämiin asianmukaisesti perusteltuihin rahoitustietoja ja -analyysejä koskeviin pyyntöihin, jotka on tehty Europolin kansallisen yksikön välityksellä, tutkintavaltuuksiensa rajoissa ja tehtäviensä suorittamista varten.

Tarkistus    41

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 2 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

2 a.  Jos objektiivisin perustein on syytä olettaa, että tällaisten tietojen antamisella olisi kielteisiä vaikutuksia käynnissä oleviin tutkintoihin tai analyyseihin tai että olisi kyse poikkeuksellisista olosuhteista, joissa tietojen ilmaiseminen olisi selvässä epäsuhteessa luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön oikeutettuihin etuihin nähden tai merkityksetöntä niihin tarkoituksiin nähden, joihin niitä on pyydetty, rahanpesun selvittelykeskusta ei voida velvoittaa vastaamaan tietopyyntöihin. Kieltäytyminen on selitettävä asianmukaisesti.

Tarkistus    42

Ehdotus direktiiviksi

10 artikla – 3 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

3 a.  Europolin on annettava rahanpesun selvittelykeskukselle palautetta tämän artiklan mukaisesti toimitettujen rahoitustietojen tai -analyysien käytöstä sekä kyseisiin tietoihin tai analyyseihin perustuvien tutkintojen tai tarkastusten tuloksista.

Tarkistus    43

Ehdotus direktiiviksi

10 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

10 a artikla

 

Europolin analyysi-, tuki- ja koordinointiyksikkö

 

1.  Europol perustaa erityisen yksikön tukemaan ja koordinoimaan yhteistyötä ja tiedonvaihtoa rahanpesun selvittelykeskusten välillä. 

 

2.  Edellä 1 kohdassa tarkoitetun yksikön on voitava avustaa rahanpesun selvittelykeskuksia rajatylittävien tapausten yhteisissä analyyseissa, tuottaa omia analyyseja ja koordinoida jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajatylittävissä tapauksissa aina kun se on tarpeen rahanpesun, siihen liittyvien esirikosten ja terrorismin rahoituksen estämiseksi ja torjumiseksi.

Tarkistus    44

Ehdotus direktiiviksi

11 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Edellä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tilitietoihin, rahoitustietoihin ja rahoitusanalyyseihin liittyviä henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan Europoliin kuuluvat henkilöt, jotka on erikseen nimetty ja valtuutettu suorittamaan kyseisiä tehtäviä.

1.  Edellä 10 artiklan 1 ja 2 kohdassa tarkoitettuihin tilitietoihin, rahoitustietoihin ja rahoitusanalyyseihin liittyviä henkilötietoja voivat käsitellä ainoastaan Europoliin kuuluvat henkilöt, jotka on erikseen nimetty ja valtuutettu suorittamaan kyseisiä tehtäviä. Henkilötietojen käsittelyssä on noudatettava asetuksessa (EU) 2016/794 säädettyjä tietosuojatakeita. Europol dokumentoi kyseiset käsittelytoimet asianmukaisesti.

Tarkistus    45

Ehdotus direktiiviksi

13 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Sellaisten tietojen käsittely, joista käy ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus, ammattiliiton jäsenyys, terveydentila, seksuaalinen käyttäytyminen tai suuntautuminen, sallitaan ainoastaan siltä osin kuin se on ehdottoman tarpeellista ja merkityksellistä tietyssä tapauksessa.

1.  Sellaisten henkilötietojen käsittely, joista käy ilmi henkilön rotu tai etninen alkuperä, poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus taikka ammattiliiton jäsenyys, sekä geneettisten tietojen, luonnollisen henkilön yksiselitteiseen tunnistamiseen tarkoitettujen biometristen tietojen tai terveyttä taikka luonnollisen henkilön seksuaalista käyttäytymistä ja seksuaalista suuntautumista koskevien tietojen käsittely sallitaan ainoastaan siltä osin kuin on objektiivisia perusteita katsoa tämä tarpeelliseksi ja merkitykselliseksi tietyssä tapauksessadirektiivin (EU) 2016/680 10 artiklan mukaisesti.

Tarkistus    46

Ehdotus direktiiviksi

14 artikla – 1 kohta – c alakohta

Komission teksti

Tarkistus

c)  tämän direktiivin nojalla esitetyt tietopyynnöt ja niiden täytäntöönpanotoimet.

c)  tämän direktiivin nojalla esitettyjen tietopyyntöjen kohde ja niiden täytäntöönpanotoimet.

Tarkistus    47

Ehdotus direktiiviksi

15 artikla – 1 kohta – johdantokappale

Komission teksti

Tarkistus

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan kokonaan tai osittain rekisteröidyn oikeutta päästä tämän direktiivin nojalla käsiteltyihin henkilötietoihinsa, jotta:

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä lainsäädäntötoimenpiteitä, joilla rajoitetaan kokonaan tai osittain rekisteröidyn oikeutta päästä tämän direktiivin nojalla käsiteltyihin henkilötietoihinsa, direktiivin (EU) 2016/680 15 artiklan 1 kohdan mukaisesti, jotta:

Tarkistus    48

Ehdotus direktiiviksi

15 a artikla (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

15 a artikla

 

Unionin rahanpesun selvittelykeskus

 

Komissio perustaa unionin rahanpesun selvittelykeskuksen helpottaakseen koordinointia, muun muassa rahanpesun selvittelykeskusten välistä tiedonvaihtoa unionissa. Unionin rahanpesun selvittelykeskus koordinoi, avustaa ja tukee jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskuksia rajatylittävissä tapauksissa. Unionin rahanpesun selvittelykeskus antaa jäsenvaltioille tukea erityisesti sellaisen teknisen infrastruktuurin ylläpitämisessä ja kehittämisessä, jolla varmistetaan tiedonvaihto, auttaa niitä rajatylittävien tapausten yhteisessä analysoinnissa ja strategisessa analysoinnissa ja koordinoi jäsenvaltioiden rahanpesun selvittelykeskusten työtä rajatylittävissä tapauksissa. Komissio antaa unionin rahanpesun selvittelykeskukselle riittävät taloudelliset, tekniset ja henkilöresurssit sen tehtävien hoitamiseen.

Tarkistus    49

Ehdotus direktiiviksi

16 artikla – 1 kohta

Komission teksti

Tarkistus

1.  Jäsenvaltioiden on tarkasteltava vakavien rikosten torjuntajärjestelmiensä tuloksellisuutta ylläpitämällä kattavia tilastoja.

1.  Jäsenvaltioiden on tarkasteltava järjestelmiensä tuloksellisuutta ja tehokkuutta rahoitus- ja muiden tietojen käytön osalta rikosten estämistä, paljastamista, tutkintaa tai niihin liittyviä syytetoimia varten ylläpitämällä kattavia tilastoja.

Tarkistus    50

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 a kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 a.  Komissio laatii viimeistään [EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] kertomuksen, jossa arvioidaan erityistoimenpiteiden tarpeellisuutta pyrittäessä varmistamaan poikittainen yhteistyö eli yhden jäsenvaltion rahanpesun selvittelykeskusten yhteistyö toisen jäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten kanssa. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja siihen liitetään lainsäädäntöehdotus, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

Tarkistus    51

Ehdotus direktiiviksi

19 artikla – 1 b kohta (uusi)

Komission teksti

Tarkistus

 

1 b.  Komissio laatii viimeistään [EUVL: lisätään päivämäärä, joka on kolme vuotta tämän direktiivin saattamisesta osaksi kansallista lainsäädäntöä] kertomuksen, jossa arvioidaan erityistoimenpiteiden tarpeellisuutta pyrittäessä varmistamaan rahanpesun selvittelykeskuksille kansallisessa lainsäädännössä annetun organisaatiostatuksen ja aseman yhdenmukaistaminen sekä tehokas yhteistyö ja tiedonvaihto. Kertomus toimitetaan Euroopan parlamentille ja neuvostolle, ja siihen liitetään lainsäädäntöehdotus, jos se katsotaan tarpeelliseksi.

ASIAN KÄSITTELY LAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Lausunnon antanut valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

ECON

28.5.2018

Valmistelija

       Nimitetty (pvä)

Bernd Lucke

31.5.2018

Alkuperäinen valmistelija

Sander Loones

Valiokuntakäsittely

22.10.2018

27.11.2018

 

 

Hyväksytty (pvä)

27.11.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

43

0

2

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Thierry Cornillet, Esther de Lange, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Stefan Gehrold, Sven Giegold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Petr Ježek, Georgios Kyrtsos, Philippe Lamberts, Werner Langen, Bernd Lucke, Olle Ludvigsson, Ivana Maletić, Fulvio Martusciello, Marisa Matias, Gabriel Mato, Alex Mayer, Bernard Monot, Caroline Nagtegaal, Luděk Niedermayer, Stanisław Ożóg, Anne Sander, Alfred Sant, Martin Schirdewan, Molly Scott Cato, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Theodor Dumitru Stolojan, Kay Swinburne, Paul Tang, Ramon Tremosa i Balcells, Marco Valli, Miguel Viegas, Jakob von Weizsäcker

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Jeppe Kofod, Thomas Mann, Luigi Morgano, Andreas Schwab, Joachim Starbatty, Lieve Wierinck

LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄLAUSUNNON ANTAVASSA VALIOKUNNASSA

43

+

ALDE

Thierry Cornillet, Petr Ježek, Caroline Nagtegaal, Ramon Tremosa i Balcells, Lieve Wierinck

ECR

Bernd Lucke, Stanisław Ożóg, Joachim Starbatty, Kay Swinburne

GUE/NGL

Marisa Matias, Martin Schirdewan, Miguel Viegas

PPE

Stefan Gehrold, Brian Hayes, Gunnar Hökmark, Danuta Maria Hübner, Georgios Kyrtsos, Werner Langen, Ivana Maletić, Thomas Mann, Fulvio Martusciello, Gabriel Mato, Luděk Niedermayer, Anne Sander, Andreas Schwab, Theodor Dumitru Stolojan, Esther de Lange

S&D

Hugues Bayet, Pervenche Berès, Jonás Fernández, Giuseppe Ferrandino, Jeppe Kofod, Olle Ludvigsson, Alex Mayer, Luigi Morgano, Alfred Sant, Pedro Silva Pereira, Peter Simon, Paul Tang, Jakob von Weizsäcker

Verts/ALE

Sven Giegold, Philippe Lamberts, Molly Scott Cato

0

-

 

 

2

0

EFDD

Bernard Monot, Marco Valli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää


ASIAN KÄSITTELY ASIASTAVASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

Otsikko

Säännöt, joilla helpotetaan rahoitus- ja muiden tietojen käyttöä tiettyjen rikosten ennalta estämistä, paljastamista, tutkimista tai niihin liittyviä syytetoimia varten, ja neuvoston päätöksen 2000/642/YOS kumoaminen

Viiteasiakirjat

COM(2018)0213 – C8-0152/2018 – 2018/0105(COD)

Annettu EP:lle (pvä)

17.4.2018

 

 

 

Asiasta vastaava valiokunta

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

LIBE

28.5.2018

 

 

 

Valiokunnat, joilta on pyydetty lausunto

       Ilmoitettu istunnossa (pvä)

AFET

28.5.2018

ECON

28.5.2018

 

 

Valiokunnat, jotka eivät antaneet lausuntoa

       Päätös tehty (pvä)

AFET

16.5.2018

 

 

 

Esittelijät

       Nimitetty (pvä)

Emil Radev

4.6.2018

 

 

 

Valiokuntakäsittely

11.6.2018

15.10.2018

20.11.2018

3.12.2018

Hyväksytty (pvä)

3.12.2018

 

 

 

Lopullisen äänestyksen tulos

+:

–:

0:

29

2

6

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet jäsenet

Heinz K. Becker, Monika Beňová, Malin Björk, Michał Boni, Caterina Chinnici, Cornelia Ernst, Romeo Franz, Kinga Gál, Sylvie Guillaume, Monika Hohlmeier, Filiz Hyusmenova, Sophia in ‘t Veld, Dietmar Köster, Barbara Kudrycka, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Roberta Metsola, Claude Moraes, Ivari Padar, Judith Sargentini, Birgit Sippel, Branislav Škripek, Helga Stevens, Traian Ungureanu, Udo Voigt, Josef Weidenholzer, Kristina Winberg, Auke Zijlstra

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet varajäsenet

Carlos Coelho, Gérard Deprez, Anna Hedh, Emilian Pavel, Christine Revault d’Allonnes Bonnefoy, Barbara Spinelli, Josep-Maria Terricabras

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet sijaiset (200 art. 2 kohta)

Max Andersson, France Jamet

Jätetty käsiteltäväksi (pvä)

7.12.2018


LOPULLINEN ÄÄNESTYS NIMENHUUTOÄÄNESTYKSENÄASIASTA VASTAAVASSA VALIOKUNNASSA

29

+

ALDE

Gérard Deprez, Filiz Hyusmenova, Sophia in 't Veld

ECR

Helga Stevens

PPE

Heinz K. Becker, Michał Boni, Carlos Coelho, Kinga Gál, Monika Hohlmeier, Barbara Kudrycka, Roberta Metsola, Traian Ungureanu

S&D

Monika Beňová, Caterina Chinnici, Sylvie Guillaume, Anna Hedh, Dietmar Köster, Cécile Kashetu Kyenge, Juan Fernando López Aguilar, Claude Moraes, Ivari Padar, Emilian Pavel, Christine Revault d'Allonnes Bonnefoy, Birgit Sippel, Josef Weidenholzer

VERTS/ALE

Max Andersson, Romeo Franz, Judith Sargentini, Josep-Maria Terricabras

2

-

ENF

Auke Zijlstra

NI

Udo Voigt

6

0

ECR

Branislav Škripek, Kristina Winberg

ENF

France Jamet

GUE/NGL

Malin Björk, Cornelia Ernst, Barbara Spinelli

Symbolien selitys:

+  :  puolesta

-  :  vastaan

0  :  tyhjää

Päivitetty viimeksi: 11. tammikuuta 2019Oikeudellinen huomautus